ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ"

Transcript

1 ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ Εδϊ και δφο χρόνια, ςτα χωριά του Ρθλίου που εντάχτθκαν ςτον Διμο Βόλου λόγω Καλλικράτθ, υπάρχει μια μόνιμθ ζνταςθ ανάμεςα ςτουσ κατοίκουσ και τθν ΔΕΥΑΜΒ που οφείλεται ςτον τρόπο που θ επιχείρθςθ διαχειρίηεται τα νερά των πθγϊν του βουνοφ. Ζνταςθ που κορυφϊκθκε με τθν χλωρίωςθ του πόςιμου νεροφ. Η αντίδραςθ των κατοίκων ιταν από τθν αρχι δυναμικι καθϊσ δε μποροφςαν να καταλάβουν τα αίτια αυτήσ τησ ενζργειασ και εκφράςτθκε με τθν παραβίαςθ των κεντρικϊν δεξαμενϊν και τθν απομάκρυνςθ των χλωριωτϊν, με λαϊκζσ ςυνελεφςεισ και κατάλθψθ του χϊρου του δθμοτικοφ ςυμβουλίου από εκατοντάδεσ Ρθλιορείτεσ τον Φεβρουάριο του Η Καλλικρατικι λογικι που επιβάλλει ετςικελικά ζνα μοντζλο τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ που δίνει τζλοσ ςτθν κοινοτικι ηωι και κεωρεί το χωριό απλά μια ςυνοικία τθσ πόλθσ, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτι από τισ τοπικζσ κοινωνίεσ. Από αυτι τθ λογικι εκπορεφεται θ αυταρχικι ςυμπεριφορά τθσ ΔΕΥΑΜΒ θ οποία ανζλαβε τθ διαχείριςθ των νερϊν του ορεινοφ όγκου κεωρϊντασ ότι κανζνα χωριό δεν μπορεί να μιλά πλζον για δικζσ του πθγζσ. Οι πθγζσ ανικουν πλζον ςτον Διμο Βόλου και αυτόσ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν τφχθ τουσ. Είναι ςαν να λζμε ότι δεν ζχουμε δικαίωμα να μιλάμε για Ελλθνικζσ λίμνεσ, κάλαςςεσ και βουνά. Πλα αυτά ανικουν πλζον ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ! Η δίχρονθ εμπειρία των χωριϊν από τθν επαφι τουσ με τθν ΔΕΥΑΜΒ είναι χωρίσ υπερβολι οδυνθρι. Το ςοκ από τθ χλωρίωςθ των πεντακάκαρων νερϊν του Ρθλίου οδιγθςε ςτθν οργάνωςθ ενόσ κινιματοσ που κλικθκε να αντιμετωπίςει μια επικετικι πολιτικι με ςυγκεκριμζνο ςτόχο. Μπορεί θ ΔΕΥΑΜΒ και ο Διμαρχοσ να τονίηουν ςυχνά-πυκνά ότι θ πολιτικι αυτι ςχετίηεται άμεςα με το ενδιαφζρον τουσ για τθν προςταςία τθσ υγείασ των καταναλωτϊν του χωριοφ και τθσ πόλθσ, υπάρχουν όμωσ ιςχυρζσ ενδείξεισ ότι το ενδιαφζρον τουσ εςτιάηεται ςτθν ιδιωτικοποίθςθ τθσ ΔΕΥΑΜΒ και το ξεποφλθμα των νερϊν. Αυτό άλλωςτε επιβάλλουν το ΔΝΤ, τα μνθμόνια και θ Τρόικα εςωτερικοφ και εξωτερικοφ και πρόκυμα προωκεί θ τοπικι εξουςία. Τπαρκτό το πρόβλημα υδροδότηςησ τησ πόλησ - ανφπαρκτη πολιτική βοφληςη για λφςη του Οι κάτοικοι του ΡΣ ταλαιπωροφνται μόνιμα από τθν ζλλειψθ ποιοτικοφ πόςιμου νεροφ όχι μόνο ψυχολογικά-βιολογικά αλλά και οικονομικά. Υπολογίηεται ότι 30 εκ Ευρϊ τον χρόνο φεφγουν από τισ τςζπεσ τουσ και μπαίνουν ςτα ταμεία των εταιρειϊν εμφιάλωςθσ Από τθν πλευρά τουσ οι «Τοπικοί Άρχοντεσ» που διευκφνουν τθν επιχείρθςθ, υπόςχονται προεκλογικά ότι κα δϊςουν λφςθ και όταν παίρνουν τθν εξουςία ακολουκοφν λακεμζνεσ επιλογζσ και διαιωνίηουν το μεγάλο και χρόνιο αυτό πρόβλθμα. Το πιο αντιπροςωπευτικό παράδειγμα αυτισ τθσ πολιτικισ είναι θ περίπτωςθ τθσ Λαγωνίκασ. Στισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ϋ90, ςτισ δεξαμενζσ τθσ Αγ.Ραραςκευισ ςυγκεντρϊνονταν νερά από τισ πθγζσ τθσ Καλιακοφδασ, των Ξθρακίων και τθσ Κουκουράβασ. και από τισ γεωτριςεισ ςτισ παρυφζσ τθσ πόλθσ. Το δίκτυο καταςκευαςμζνο με αμιαντοςωλινεσ και μεταλλικοφσ ςωλινεσ 1

2 παρουςίαηε απϊλειεσ πάνω από 40% όταν ςτο εξωτερικό απϊλειεσ πάνω από 10-15% ςυνιςτοφν κακοδιαχείριςη. Η ποιότθτα του νεροφ δεν ιταν καλι ιδιαίτερα το καλοκαίρι και το φκινόπωρο λόγω τθσ μειωμζνθσ παροχισ των πθγϊν και τθσ υπεράντλθςθσ των γεωτριςεων. Σφμφωνα με τουσ αρμόδιουσ κρατικοφσ και δθμοτικοφσ πολιτικοφσ παράγοντεσ θ λφςθ ςτο πρόβλθμα ιταν μία και μοναδικι. Η ςφλλθψθ και μεταφορά ςτο Βόλο των νερϊν τθσ πθγισ τθσ Λαγωνίκασ που βρίςκεται πάνω από το Ρουρί ςτο Ανατολικό Ριλιο. Η Λαγωνίκα ιταν πάντα ο ευςεβισ πόκοσ τθσ ΔΕΥΑΜΒ. Ρρόκειται για μια πθγι που δίνει νερό για άρδευςθ και φδρευςθ ςτουσ Ρουριανοφσ αγρότεσ και ταυτόχρονα ξεδιψάει τθν χλωρίδα και τθν πανίδα τθσ περιοχισ. Οι κάτοικοι του Ρουριοφ διλωναν από χρόνια τθν αντίκεςι τουσ ςτο ενδεχόμενο να βάλει χζρι ςτθ Λαγωνίκα θ ΔΕΥΑΜΒ και προειδοποιοφςαν για δυναμικζσ κινθτοποιιςεισ. Ωςτόςο Νομαρχία και Δθμαρχία ςυνεπικουροφμενοι από εκατοντάδεσ ματατηιδεσ τθσ εποχισ ξεκίνθςαν μζςα ςτα άγρια μεςάνυχτα για να κάνουν πραγματικότθτα το όνειρο. Εκεί τουσ περίμενε ολόκλθρο το χωριό με τισ καραμπίνεσ επ ϊμου τισ οποίεσ και χρθςιμοποίθςαν τθν κατάλλθλθ ςτιγμι. Εργολάβοι, προςωπικό τθσ ΔΕΥΑΜΒ και τθσ Νομαρχίασ και αςτυνομικοί τράπθκαν ςε φυγι μπροςτά ςτο ενδεχόμενο μιασ αιματοχυςίασ και το μόνο που πρόλαβαν να πάρουν μαηί τουσ ιταν ζνασ νεαρόσ Ρουριανόσ τον οποίο ζςυραν ςτα δικαςτιρια για οπλοκατοχι και τον ζκλειςαν ςτθ φυλακι για πάνω από 6 μινεσ. Τθν ίδια εποχι θ 3Ε ηιτθςε και πιρε τθν άδεια για τθν εγκατάςταςθ εργοςταςίου εμφιάλωςθσ νεροφ και αναψυκτικϊν ςτθ βιομθχανικι περιοχι. Στο όνομα των 90 περίπου νζων κζςεων εργαςίασ μαηί με τθν άδεια λειτουργίασ πιρε και τθν άδεια για άντλθςθ 6000κυβ.μζτρων θμερθςίωσ πόςιμου νεροφ καλισ ποιότθτασ για να το ςυςκευάηει και να το εμπορεφεται. Νερό ςε ποςότθτα και ποιότθτα που αν θ ΔΕΥΑΜΒ το ζριχνε ςτο δίκτυο τθσ πόλθσ κα αναβάκμιηε ποιοτικά το νερό και μάλιςτα με πολφ λιγότερο οικονομικό κόςτοσ από το κόςτοσ τθσ μεταφοράσ νεροφ από τθ Λαγωνίκα. Το επιχείρθμα με τισ κζςεισ εργαςίασ ζχανε τθν αξία του αφοφ με το άρμεγμα των πθγϊν τθσ Λαγωνίκασ πολλοί περιςςότεροι Ρουριανοί κα εγκατζλειπαν τθ γεωργία για να αναηθτιςουν δουλειά ςτο αςτικό κζντρο. Αυτι θ αντιφατικι πολιτικι - δίνουμε νερό ςτθν 3Ε αφαιροφμε νερό από το Ρουρί - υπαγορεφτθκε από την πολιτική των κομμάτων και των πολιτικάντηδων που ενδιαφζρονται για τουσ ιςχυροφσ και αδιαφοροφν για τουσ απλοφσ ανθρϊπουσ. Το πρόβλθμα εξακολουκεί να υπάρχει και θ ΔΕΥΑΜΒ ςυνεχίηει μζχρι ςιμερα να μθ «βλζπει» τθ λφςθ δθλαδι τθ ςυντιρθςθ των δικτφων με δραςτικι μείωςθ των απωλειϊν που εξακολουκοφν να είναι γφρω ςτο απαράδεκτο 40%, και τθ διακοπι του πόςιμου νεροφ που ςτζλνει ςτθ βιομθχανικι περιοχι για ψφξθ μθχανθμάτων. Ζνα νοικοκφρεμα των δικτφων και παροχι όχι πόςιμου νεροφ ςτθ βιομθχανία κα εξοικονομοφςε τουλάχιςτον κυβ. μζτρα νερό θμερθςίωσ δθλαδι περίπου το 30% των νερϊν που ειςρζουν ςτισ δεξαμενζσ τθσ ΔΕΥΑΜΒ από το Ριλιο και τισ γεωτριςεισ και τα οποία φτάνουν τα 40000κμ θμερθςίωσ. Η ςυνειςφορά των πηγϊν του Πηλίου Από τα κ.μ. θμερθςίωσ που μπαίνουν ςτισ δεξαμενζσ τθσ Αγ. Ραραςκευισ, τα κ.μ. περίπου κατεβαίνουν από το βουνό. Στισ πθγζσ που αναφζρονται παραπάνω προςτζκθκαν τθν 2

3 τελευταία δεκαετία και μεγάλεσ ποςότθτεσ από τθν πθγι τθσ Μάνασ ςτθν Ρορταριά. Ζτςι το 70% περίπου του πόςιμου νεροφ ζρχεται ςτο Βόλο από το Ριλιο και είναι άριςτθσ ποιότθτασ. Φτάνει αυτι θ ποςότθτα για να ικανοποιιςει τθν ανάγκθ τθσ πόλθσ για ποιοτικό νερό; Η απάντθςθ ζρχεται από κακθγθτι του Ρανεπιςτιμιου Θεςςαλίασ. Ναι, τα νερά αυτά είναι αρκετά εφόςον: Οι απϊλειεσ μειωκοφν δραςτικά με επιςκευι των βλαβϊν και αντικατάςταςθ του παλιοφ δικτφου με καινοφργιο από κατάλλθλουσ για πόςιμο νερό πλαςτικοφσ ςωλινεσ και ςταματιςουν οι βιομθχανίεσ να ξοδεφουν πόςιμο νερό για ψφξθ μθχανθμάτων Το νερό ςτο δίκτυο κα είναι περιςςότερο και θ ανάγκθ για άντλθςθ από τισ γεωτριςεισ κα είναι ςαφϊσ μικρότερθ. Η ανακοφφιςθ του υδροφόρου ορίηοντα. και θ ςταδιακι άνοδόσ του κα είχε ςαν ςυνζπεια τθν εκτόπιςθ του καλαςςινοφ νεροφ που κακιςτά υφάλμυρα τα νερά ιδιαίτερα τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ. Μια τζτοια πολιτικι από τθν ΔΕΥΑΜΒ κα βοθκοφςε ςτθ λφςθ του προβλιματοσ και κα ιταν εφικτι θ παροχι ποιοτικοφ νεροφ ςτουσ κατοίκουσ του ΡΣ Η ΔΕΥΑΜΒ γυρνά τθν πλάτθ ςε αυτι τθν πολιτικι και ο κάτοικοσ του Βόλου εξακολουκεί να είναι πελάτθσ των εταιρειϊν εμφιάλωςθσ ςε περίοδο φοβερισ οικονομικισ κρίςθσ. Εξακολουκεί μάλιςτα να πλθρϊνει ακριβά τισ υποβακμιςμζνεσ υπθρεςίεσ τθσ δθμοτικισ επιχείρθςθσ Το κζμα δεν είναι μόνο οικονομικό. Ζνα μεγάλο τμιμα του δικτφου φδρευςθσ είναι καταςκευαςμζνο από αμιαντοςωλινεσ που αποτελοφν εν δυνάμει κίνδυνο για τθν υγεία των καταναλωτϊν. Από τα τζλθ του 80 είναι γνωςτό ότι ο αμίαντοσ προκαλεί καρκινογενζςεισ όχι μόνον με τθν ειςπνοι ινϊν αλλά και με τθν πόςθ ινϊν που παραςφρονται από το νερό από ςθμεία που οι ςωλινεσ είναι φκαρμζνοι. Και ςτο δίκτυο τθσ πόλθσ υπάρχουν πολλά τζτοια. Η ΔΕΥΑΜΒ εμμζνει ςτθν αναηιτθςθ τθσ λφςθσ πάνω ςτο Ριλιο με τθν μεταφορά όλου του υδατικοφ δυναμικοφ κάτω ςτο Βόλο. Δθλϊνουν οι υπεφκυνοι ότι ζτςι κα φτάνει ςτισ βρφςεσ των Βολιωτϊν ποιοτικό νερό. ωτάμε λοιπόν: Ρωσ κα γίνει αυτό όταν οι απϊλειεσ του δικτφου φτάνουν ςτο 40%; Το δίκτυο τθσ πόλθσ μοιάηει με βαρζλι του οποίου ςχεδόν ο μιςόσ πάτοσ λείπει. Πςο νερό και να ρίχνεισ ςε αυτό το βαρζλι ποτζ δεν κα γεμίςει Ρωσ κα γίνει αυτό όταν οι αμιαντοςωλινεσ μικουσ 262 χιλιομζτρων που αντιπροςωπεφουν το 35% του ςυνολικοφ μήκουσ του δικτφου τησ πόλησ (700χιλ) παραμζνουν ςτθ κζςθ τουσ και κακιςτοφν επικίνδυνο το νερό που μεταφζρουν; Ιδιωτικοποίηςη ενόψει Φτιάχνοντασ κανείσ το παηλ των κινιςεων τθσ ΔΕΥΑΜΒ ςτο πλαίςιο των εκτελοφμενων ζργων και μελλοντικϊν ςχεδίων, ςυναρμολογεί τον πραγματικό ςτόχο τθσ Δθμοτικισ Αρχισ: τθν ιδιωτικοποίθςθ, δηλαδή την εκμετάλλευςη των υδάτινων πόρων από εταιρείεσ των οποίων η αντιλαϊκή πολιτική είναι γνωςτή ςε όλο των κόςμο. Επιβάλλεται μεν από τα μνθμόνια και το ΔΝΤ 3

4 είναι όμωσ κεμιτό από τθν Δθμοτικι Αρχι. Ετοιμάηει άλλωςτε το ζδαφοσ με μεκοδευμζνεσ κινιςεισ που λόγω και τθσ πίεςθσ χρόνου ζχουν επικετικό χαρακτιρα. Βιμα 1 ο Απαξίωςθ Η ΔΕΥΑΜΒ τα τελευταία χρόνια ταλανίηεται από φιμεσ για υψθλόμιςκοφσ υπαλλιλουσ και ςκάνδαλα, ςφρεται ςυχνά-πυκνά ςτα δικαςτιρια και προκαλεί τθν οργι των καταναλωτϊν για λάκθ με υπερτιμολογιςεισ και το κυριότερο ςτζλνει χαμθλισ ποιότθτασ νερό ςτουσ καταναλωτζσ τθσ. Μζςα ςε τζτοιο κλίμα θ αναξιοπιςτία τθσ επιχείρθςθσ μεγαλϊνει και θ ιδιωτικοποίθςθ αποκτά φίλουσ. Βιμα 2 ο Εξωραϊςμόσ Η επίδοξθ νφφθ πρζπει να εξωραϊςτεί για να είναι ελκυςτικι ςτουσ επίδοξουσ γαμπροφσεπενδυτζσ. Η διοίκθςθ το περαςμζνο φκινόπωρο (2012) άλλαξε πολλά ςτο οργανόγραμμα τθσ ΔΕΥΑΜΒ και το ςωματείο των εργαηόμενων τθν κατθγόρθςε πωσ τθν μετατρζπει ςε Α.Ε. που είναι προαπαιτοφμενο για τθν ιδιωτικοποίθςθ τθσ. Ρροςφάτωσ αποφαςίςτθκε θ μεταφορά των τελϊν και τθσ τιμολόγθςθσ τθσ άρδευςθσ ςτθν ΔΕΥΑΜΒ από τον Διμο Βόλου ενϊ ιδθ ζχει παραχωρθκεί ςε ιδιϊτθ θ καταμζτρθςθ των παροχϊν. Σχετικό είναι και το ενδιαφζρον τθσ ΔΕΥΑΜΒ για επζκταςθ των δραςτθριοτιτων τθσ ςτο Νότιο και Ανατολικό Ριλιο. Βιμα 3 ο Αδρανοποίθςθ του ορεινοφ πλθκυςμοφ Η παγκόςμια πρακτικι δείχνει το δρόμο. Για να ξεπουλθκοφν τα γάργαρα και πεντακάκαρα νερά του Ρθλίου πρζπει να κοπεί ο ομφάλιοσ λϊροσ που ςυνδζει τουσ Ρθλιορείτεσ με τισ πθγζσ τουσ. Ζνασ αποτελεςματικόσ τρόποσ είναι να απαξιωκεί το νερό που τρζχει ςτισ δθμόςιεσ βρφςεσ και ςτισ βρφςεσ των ςπιτιϊν ςτα χωριά. Το καλοκαίρι του 2011 ζγινε θ πρϊτθ επίκεςθ ςτισ δεξαμενζσ των Σταγιατϊν με τθ χλωρίωςθ τθσ κεντρικισ δεξαμενισ με αφορμι ζνα απλό τεχνικό πρόβλθμα ρουτίνασ. Το γεγονόσ ςοκάριςε τουσ κατοίκουσ του μικροφ χωριοφ που παρεμπιπτόντωσ είναι ευρζωσ γνωςτό για τθν άριςτθ ποιότθτα του πόςιμου νεροφ. Άλλωςτε οι κάτοικοι είχαν φροντίςει τρία χρόνια πριν να πλθρϊνουν οι ίδιοι τθν παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ των νερϊν ςε διαπιςτευμζνα εργαςτιρια τα οποία βρίςκουν το νερό, πάντα, προκλθτικά άψογα. Το γεγονόσ προκάλεςε τθν δυναμικι αντίδραςθ των Σταγιατιωτϊν. Σειρά πιραν και τα άλλα χωριά του Ρθλίου μζςα ςτα Χριςτοφγεννα 2012 για να ξεκινιςουν κινθτοποιιςεισ των εξοργιςμζνων κατοίκων που κατζλθξαν ςτθ δθμιουργία ενόσ Ραν-πθλιορείτικου κινιματοσ για το νερό που τελικά ακφρωςε τθν προςπάκεια τθσ ΔΕΥΑΜΒ με τθν παραβίαςθ των δεξαμενϊν και τθν απομάκρυνςθ των χλωριωτϊν. 4

5 Σιμερα, τον Μάρτιο 2013 όλα τα χωριά απολαμβάνουν τα νερά που για εκατοντάδεσ χρόνια απολαμβάνουν οι κάτοικοι του Ρθλίου Βιμα 4ο Μεταφορά των νερϊν των πθγϊν του Ρθλίου ςτο Βόλο Η ΔΕΥΑΜΒ ζχει προχπολογίςει ζργα 3 εκατομμυρίων Ευρϊ για μεταφορά νερϊν από το Ριλιο, πζραν αυτϊν που ιδθ παίρνει και τα οποία όπωσ αποδεικνφεται είναι αρκετά. Σε αυτά πρζπει να προςτεκοφν τα 5,5 για τθν εγκατάςταςθ αγωγοφ ςτο ΒΔ Ριλιο, ζργο το οποίο προκάλεςε τθν αντίδραςθ τθσ ΣΕ τον περαςμζνο Νοζμβριο (2012). Σο δικαίωμα των κατοίκων τησ πόλησ για ποιοτικό νερό κατευθείαν από το Πήλιο Είναι προφανισ ο ςτόχοσ τθσ ΔΕΥΑΜΒ να αβγατίςει το φυςικό πλοφτο, τθν ποςότθτα δθλαδι του ποιοτικοφ νεροφ, που κα προςφζρει ςτουσ υποψιφιουσ επενδυτζσ και μάλιςτα ζτοιμο προσ άμεςθ εκμετάλλευςθ. Ρροσ τα ζξω επαναλαμβάνει ςτερεότυπα ότι όλα τα ζργα τθσ ΔΕΥΑΜΒ ςτοχεφουν ςτθν ικανοποίθςθ του δίκαιου αιτιματοσ των δθμοτϊν να τροφοδοτοφνται με νερό άριςτθσ ποιότθτασ και όχι ςτθν ιδιωτικοποίθςθ όπωσ κάποιοι πιςτεφουν. Στον αντίποδα τθσ ΔΕΥΑΜΒ οι κάτοικοι των χωριϊν που κεωροφν ότι κακϊσ οι πολίτεσ του ΡΣ ςτεροφνται ποιοτικοφ νεροφ κατευκείαν από τισ πθγζσ του βουνοφ. Το νερό για πόςθ ι το μαγείρεμα ςτα νοικοκυριά δεν ξεπερνάει ςυνολικά τα λίτρα θμερθςίωσ. Ρρόκειται δθλαδι για μια μικρι ποςότθτα ίςθ περίπου με το 2,5% των νερϊν που μπαίνουν ςτο δίκτυο τθσ πόλθσ. Εφκολα και με μικρό κόςτοσ μπορεί να καταςκευαςτεί ζνα ξεχωριςτό επιφανειακό δίκτυο ςτουσ δφο χείμαρουσ, Κραυςίνδωνα και Άναυρο και υπαίκριεσ βρφςεσ κατά διαςτιματα από όπου οι κάτοικοι τθσ πόλθσ να τροφοδοτοφνται με άψογο νερό κατευκείαν από τισ πθγζσ, εφάμιλλο του νεροφ που πίνουν οι κάτοικοι των χωριϊν. Ο χαρακτθριςμόσ ωσ οπιςκοδρομικοφ ενόσ τζτοιου ζργου είναι κακόβουλοσ και αβάςιμοσ κακότι θ Ελλθνικι κοινωνία ςτο ςφνολό τθσ ζχει οπιςκοδρομιςει οικονομικά κάπου 50 χρόνια με τθν πολιτικι των μνθμονίων. Αντί λοιπόν οι κάτοικοι του Βόλου να προμθκεφονται εμφιαλωμζνο νερό ι να ταξιδεφουν ςτα γφρω χωριά για να προμθκεφονται νερό από τισ υπαίκριεσ βρφςεσ, κάτι που ςφντομα λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ δεν κα μποροφν να κάνουν, οφείλει θ ΔΕΥΑΜΒ να υιοκετιςει τθν πρόταςθ για ξεχωριςτό δίκτυο με νερό Ρθλίου ϊςτε να ανακουφίςει τον κόςμο οικονομικά και να ικανοποιιςει επιτζλουσ το αίτθμά του για ποιοτικό νερό. Αυτό δεν αποτελεί φυςικά τθν μόνιμι λφςθ ςτο πρόβλθμα τθσ υδροδότθςθσ που κα λυκεί οριςτικά με το νοικοκφρεμα του δικτφου και τθν ορκολογικι διαχείριςθ του διακζςιμου νεροφ. Με τθν εγκατάλειψθ δθλαδι των ςχεδίων για ιδιωτικοποίθςθ τθσ ΔΕΥΑΜΒ και ξεποφλθμα των πθγαίων νερϊν. 5

6 Σο κίνημα ενάντια την ιδιωτικοποίηςη Στθ πολιτικι αυτι τθσ τοπικισ και τθσ κεντρικισ εξουςίασ, ορκϊνεται ζνα κίνθμα απζναντι ςτο οποίο θ Δθμοτικι Αρχι φαίνεται να ςφυρίηει αδιάφορα. Στα ερωτιματα δεν απαντάει ποτζ ενϊ αρνείται επίμονα να κάνει δεκτά τα αιτιματα για ςυηιτθςθ ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο για τθ διαχείριςθ των νερϊν ακόμθ και όταν αυτά ςυνοδεφονται από πάνω από 500 υπογραφζσ των κατοίκων των χωριϊν του Ρθλίου. Στθν ουςία θ Δθμοτικι Αρχι αρνείται να δει τθν πραγματικότθτα θ οποία ςτισ 24 φεβρουαρίου 2012 πιρε τθν μορφι τθσ κατάλθψθσ τθσ αίκουςασ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου από ορεινοφσ, οι οποίοι επζβαλλαν τθ ςυηιτθςθ τθσ υπόκεςθσ τθσ χλωρίωςθσ που κατζλθξε ςε ομόφωνεσ αποφάςεισ που όμωσ ποτζ δεν υλοποιικθκαν. Κάποιοι που ξζρουν, όπωσ θ Ναόμι Κλάιν, θ ςυγγραφζασ τθσ «Θεωρίασ του Σοκ», λζνε πωσ για να προχωριςουν οι ιδιωτικοποιιςεισ πρζπει να καταλυκεί θ Δθμοκρατία. Ζτςι ζγινε ςτθ Βολιβία όπου ο ςτρατόσ μαηί με τθν αςτυνομία ανζλαβαν να υποςτθρίξουν τα ςυμφζροντα τθσ Αμερικανικισ εταιρείασ διαχείριςθσ υδάτινων πόρων BECHTEL εναντίον των κατοίκων τθσ Κοτςαμπάμπα, 6 από τουσ οποίουσ ςκότωςαν ςε διαδθλϊςεισ για τθν επαναδθμοτικοποίθςθ του νεροφ. Αυτό γίνεται και ςτθ Χαλκιδικι όπου θ αςτυνομία προςτατεφει τα ςυμφζροντα τθσ ELDORADO και κακθμερινά ςκορπίηει τον τρόμο ςτουσ κατοίκουσ των χωριϊν τθσ περιοχισ ψεκάηοντασ με χθμικά ακόμθ και μακθτζσ μζςα ςτα ςχολεία. Η ιδιωτικοποίθςθ των νερϊν κα είναι μια γερι γροκιά ςτο ιδθ άδειο ςτομάχι των κατοίκων των χωριϊν και τθσ πόλθσ. Οι επενδυτζσ ενδιαφζρονται για το γριγορο κζρδοσ επιβάλλοντασ αμζςωσ μεγάλεσ αυξιςεισ ςτα τιμολόγια και «φορτϊνοντασ» τουσ καταναλωτζσ με τα ζξοδα τθσ ςυντιρθςθσ που ποτζ ωςτόςο δεν γίνεται. Σε πολλά μζρθ του κόςμου πωλοφν το νερό με προπλθρωμζνθ κάρτα. Πταν οι μονάδεσ τελειϊςουν κόβεται αυτόματα θ τροφοδότθςθ του νεροφ. Πποιοσ μπορεί να αγοράςει νζα κάρτα εξαςφαλίηει τθν ςυνζχεια. Οποιοσ δεν μπορεί.διψάει μζχρι κανάτου. Το κίνθμα εναντίον τθσ ιδιωτικοποίθςθσ ςτθν περιοχι μασ δθμιουργικθκε ςτο βουνό ευτυχϊσ ζγκαιρα και τϊρα επεκτείνεται μζςα ςτθν πόλθ με εκδθλϊςεισ και ςυηθτιςεισ που οργανϊνονται από γειτονιά ςε γειτονιά. Ζχει άποψθ, ζχει δυναμικι, είναι ακομμάτιςτο και αποφαςιςμζνο να ανατρζψει τα ςχζδια για ξεποφλθμα του νεροφ το οποίο όλοι δεχόμαςτε ότι είναι ζνα φυςικό αγακό που ανικει ςε όλουσ και δεν είναι εμπορεφςιμο. Για να εξαςφαλίςουμε τον δθμόςιο χαρακτιρα του νεροφ. Γιατί το νερό ςημαίνει ΖΩΗ! ΚΑΣΟΙΚΟΙ ΠΗΛΙΟΤ ΚΑΙ ΒΟΛΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΡΟ 6

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015 Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο Μαΰργιώτησ Αντώνησ Σύγχρονο γραφείο Δεν είναι απλϊσ ςφνολο από καρζκλεσ, γραφεία και μθχανζσ Αποτελεί χϊρο όπου οι ςφγχρονοι εργαηόμενοι περνοφν το περιςςότερο χρόνο τουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Για τθν ανάδειξθ του κζματοσ κα λφνουμε κάποια προβλιματα

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Εςωτερικό υδραγωγείο

Εςωτερικό υδραγωγείο Εςωτερικό υδραγωγείο Εςωτερικό υδραγωγείο ι εςωτερικό δίκτυο φδρευςθσ είναι το ςφςτθμα που αποτελείται από τον κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό και το δίκτυο των αγωγϊν για τθ διανομι του νεροφ ςτουσ καταναλωτζσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Τι πρζπει να γνωρίηω πριν ξεκινιςω τθν διαδικαςία 1. Να ζχω κωδικοφσ από τον Κζντρο Δικτφου του ΤΕΙ Ακινασ (είναι αυτοί με τουσ οποίουσ ζχω πρόςβαςθ ςτο αςφρματο

Διαβάστε περισσότερα

Δθμοκρατία και ςυμμετοχι ςτα ςχολεία μασ: ο ρόλοσ των μακθτικϊν κοινοτιτων

Δθμοκρατία και ςυμμετοχι ςτα ςχολεία μασ: ο ρόλοσ των μακθτικϊν κοινοτιτων Δθμοκρατία και ςυμμετοχι ςτα ςχολεία μασ: ο ρόλοσ των μακθτικϊν κοινοτιτων Προτάςεισ μακθτϊν μακθτριϊν που ςυμμετείχαμε ςτθ ςυνάντθςθ τθσ 6.5.2017, ςτθ Θεςςαλονίκθ Φτιάξτε μια παρουςίαςθ ι ζνα μικρό βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ (Α ΟΜΑΔΑ) ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ [1] 1. Ποια πιςτεφεισ ότι είναι τα μθνφματα που ικελε να προβάλει θ ςυγγραφζασ με το βιβλίο; Η ςυγγραφζασ κζλει να τονίςει με τθν Αγγελίνα, το κορίτςι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Μάκθμα : Τεχνολογία Υλικϊν - Νζεσ Τεχνολογίεσ & Διαγνωςτικι Ζργων Τζχνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ vs ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ «Προτείνω να αναπτφξουμε πρώτα αυτό που κα μποροφςε να ζχει τον τίτλο: «ιδζεσ ενόσ απλοϊκοφ φυςικοφ για τουσ οργανιςμοφσ». Κοντολογίσ, τισ ιδζεσ που κα μποροφςαν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Building e-greece. Δρ. Τ. Σταμάτθ

Building e-greece. Δρ. Τ. Σταμάτθ Building e-greece Δρ. Τ. Σταμάτθ Η Ψθφιακι Βιομθχανία δείχνει τθν ζξοδο από τθν φφεςθ? Γ. Χαλαβαζθσ, Δημοςιογράφοσ 2 Τί εςτί ψθφιακι κοινωνία? 3 Υπθρεςίεσ Προςτικζμενθσ Αξίασ ςτον Πολίτθ 4 Αποτελεςματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων κεφάλαιο 7 Α ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων αςικζσ ζννοιεσ Γραμμικά, λζγονται τα ςυςτιματα εξιςϊςεων ςτα οποία οι άγνωςτοι εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ δφναμθ. Σα γραμμικά ςυςτιματα με δφο εξιςϊςεισ και δφο

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ κφκλοσ μια φορά.

Ένασ κφκλοσ μια φορά. Ένασ κφκλοσ μια φορά. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ςτθν τάξθ μασ, ζνασ κφκλοσ ξεκίνθςε να γράφει τθν δικι του ιςτορία. Στθν αρχι μασ γεννικθκαν μερικζσ απορίεσ: «Τι μποροφμε να κάνουμε με ζναν κφκλο»;

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project Ονοματεπώνυμα και Α.Μ. μελών ομάδασ Κοφινάσ Νίκοσ ΑΜ:2007030111 Πζρροσ Ιωακείμ ΑΜ:2007030085 Site survey Τα κτιρια τθσ επιλογισ μασ αποτελοφν το κτιριο επιςτθμϊν και το κτιριο ςτο οποίο ςτεγάηεται θ λζςχθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Επιμελητήριο... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου

Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου «Unus pro omnibus, omnes pro uno» Όπωσ υποςτιριξε ο Knight (1983) το ςφγχρονο ςχολείο οφείλει να είναι μια ςπουδή ςτην δημοκρατία. Με αυτιν τθν ιδζα ςαν οδθγό,

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ελιδοποίθςθ (1/10) Σόςο θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων ςτακεροφ μεγζκουσ όςο και θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων μεταβλθτοφ και άνιςου μεγζκουσ δεν κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη έργου. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ

Διαχείριςη έργου. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ Διαχείριςη έργου Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ Ανάλυςη Βαςικών εννοιών για τα έργα (1) Τα ζργα υπιρξαν μζροσ τθσ ανκρώπινθσ ηωισ από τθ ςτιγμι που ξεκίνθςε ο πολιτιςμόσ. Η ανάγκθ για οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel tel

Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel tel Erasmus+ Programme Strategic Partnership Project Title: One Minute May Save A Life No. project: 2015-1-RO01-KA202-014982 Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel

Διαβάστε περισσότερα

Εκτόσ Εργαςίασ; Σέλοσ ή Αρχή;

Εκτόσ Εργαςίασ; Σέλοσ ή Αρχή; Εκτόσ Εργαςίασ; Σέλοσ ή Αρχή; Παναγιώτησ Γ. Ρουςόπουλοσ Γενικόσ Διευθυντήσ The Franchise Co Διευθύνων ύμβουλοσ Dale Carnegie Hellas 1 Εκτόσ Εργαςίασ; Σέλοσ ή Αρχή; 2 Σι επιλογέσ έχω; 3 «Για να μείνουν

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Natura 2000 Συνεργαςία για τθν Προςταςία τθσ Φφςθσ. Δζςπω Ζαβροφ Λειτουργόσ Περιβάλλοντοσ Τμιμα Περιβάλλοντοσ

Δίκτυο Natura 2000 Συνεργαςία για τθν Προςταςία τθσ Φφςθσ. Δζςπω Ζαβροφ Λειτουργόσ Περιβάλλοντοσ Τμιμα Περιβάλλοντοσ Δίκτυο Natura 2000 Συνεργαςία για τθν Προςταςία τθσ Φφςθσ Δζςπω Ζαβροφ Λειτουργόσ Περιβάλλοντοσ Τμιμα Περιβάλλοντοσ Στόχοσ Δικτφου Natura 2000 Διατιρθςθ, προςταςία και βελτίωςθ φυςικϊν οικοτόπων και άγριων

Διαβάστε περισσότερα

: Α ΚΗ ΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ Α ΚΗ Η ΠΑ Α

: Α ΚΗ ΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ Α ΚΗ Η ΠΑ Α Craig Brown, Former National Coach Team "A" Scotland The Development of the 4-4-2 System Presented at the NSCAA Convention, St. Louis / USA, January 2009 Craig Brown : ΑΚΗΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σο θλεκτρικό κφκλωμα

Σο θλεκτρικό κφκλωμα Σο θλεκτρικό κφκλωμα Για να είναι δυνατι θ ροι των ελεφκερων θλεκτρονίων, για να ζχουμε θλεκτρικό ρεφμα, απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ φπαρξθ ενόσ κλειςτοφ θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ. Είδθ κυκλωμάτων Σα κυκλϊματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Γενικό Χθμείο του Κράτουσ Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ Δρ. Διμθτρα Δανιιλ Χθμικά προϊόντα Οι χθμικζσ ουςίεσ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν:

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν: Μζθοδος Simplex Η πλζον γνωςτι και περιςςότερο χρθςιμοποιουμζνθ μζκοδοσ για τθν επίλυςθ ενόσ γενικοφ προβλιματοσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, είναι θ μζκοδοσ Simplex θ οποία αναπτφχκθκε από τον George Dantzig.

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων πολιτών Πζτροσ Χριςτοδουλίδησ Ειδικευμζνοσ Εμπειρογνώμονασ για κατοικίεσ και μη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ

ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ 29/9/2014 το μάκθμα τθσ ευζλικτθσ ηϊνθσ,τα παιδιά χωρίςτθκαν ςε ομάδεσ και ζφτιαξαν τθν δικι τουσ ηωγραφιά χρθςιμοποιϊντασ γεωμετρικά ςχιματα. ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ ΤΜΜΕΣΡΙΑ: 10 ΚΑΙ 13 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0822 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Ειςαγωγή Σο παρόν κείμενο ζχει ςκοπό να εξθγιςει με απλό τρόπο, τθ χριςθ του προγράμματοσ e-εκπαίδευςθ, από τον Αρχθγό υςτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ.

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ. Γεια, για όςουσ δεν με γνωρίηουν ονομάηομαι Γιάννθσ Χριςτοδοφλου. Αποφάςιςα να δθμιουργιςω αυτό το ebook προκειμζνου να δϊςω μια πιο κακαρι εικόνα για το τι είναι και πωσ δουλεφει το DS Domination. Ζτςι

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1) Τίτλοσ τθσ ζρευνασ: «Ποια είναι θ επίδραςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτθ διαλυτότθτα των ςτερεϊν ςτο νερό;» 2) Περιγραφι του ςκοποφ τθσ ζρευνασ: Η ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ. Σετάρτη 3 Απριλίου 2013, 11:30 π.μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ. Σετάρτη 3 Απριλίου 2013, 11:30 π.μ. Διαδικτυακό εμινάριο (webinar) για Δήμουσ τησ Ελλάδασ & τησ Κφπρου με θζμα τισ υμβάςεισ Ενεργειακήσ Απόδοςησ (ΕΑ) Σετάρτη 3 Απριλίου 2013, 11:30 π.μ. Παρουςίαςη: κ. Παφλοσ Καμάρασ, Γεν. Γραμματζασ του

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι του Αγίου Ραϊςίου

Λόγοι του Αγίου Ραϊςίου Λόγοι του Αγίου Ραϊςίου Επιμελείται θ Ευαγγελία Αφεντάκθ 1. - Γζροντα, ςιμερα ο Διάβολοσ οργϊνει όλθ τθ γθ και τα φζρνει όλα άνω κάτω. τι κα γίνει; - Μθν ανθςυχείσ, βρε λεβζντθ. Ο Χριςτόσ κα βρίςκει ζτοιμο

Διαβάστε περισσότερα

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo;

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo; Το ερωτθματολόγιο του Meteo Ανάλυςθ των αποτελεςμάτων Πριν από λίγο καιρό το Μeteo ηιτθςε για πρϊτθ φορά τθ γνϊμθ ςασ, με ςτόχο οι υπθρεςίεσ που κακθμερινά εςείσ χρθςιμοποιείτε να γίνουν ακόμθ καλφτερεσ.

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Management & Liquidity

Credit Risk Management & Liquidity ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Managing Partner Νοζμβριοσ 2012 Credit Risk Management & Liquidity Old Problem New Tools Economist Conferences 1 Η Hellastat δραςτθριοποιείται ςτον τομζα τθσ Διαχείριςησ Πιςτωτικοφ Κινδφνου

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Ροιεσ από τισ δυνάμεισ του ςχιματοσ ζχουν μθδενικι ροπι ωσ προσ τον άξονα (ε) περιςτροφισ του δίςκου;

Α1. Ροιεσ από τισ δυνάμεισ του ςχιματοσ ζχουν μθδενικι ροπι ωσ προσ τον άξονα (ε) περιςτροφισ του δίςκου; ΜΑΘΗΜΑ /ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥMΟ: ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ: 1/3/2015 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΕΕΟ ΣΩΜΑ ΘΕΜΑ Α Α1. Ροιεσ από τισ δυνάμεισ του ςχιματοσ ζχουν μθδενικι ροπι ωσ προσ τον άξονα (ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αντλιοςταςίων. Διαφείπιςη ςτςσημάσων ύδπετςηρ Μονάδερ αςύπμασηρ μεσαυοπάρ ςημάσων Radio telemetry

Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αντλιοςταςίων. Διαφείπιςη ςτςσημάσων ύδπετςηρ Μονάδερ αςύπμασηρ μεσαυοπάρ ςημάσων Radio telemetry Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αντλιοςταςίων Διαφείπιςη ςτςσημάσων ύδπετςηρ Μονάδερ αςύπμασηρ μεσαυοπάρ ςημάσων Radio telemetry Η ςωςτι διαχείριςθ των υδάτινων πόρων αποτελεί ςτθ ςθμερινι εποχι επιτακτικι ανάγκθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι Τλικό υπολογιςτι (Hardware), Προςωπικόσ Τπολογιςτισ (ΡC), υςκευι ειςόδου, υςκευι εξόδου, Οκόνθ (Screen), Εκτυπωτισ (Printer), αρωτισ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 9

Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 9 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 9: Drive shots Στεπάν-Σαρκίσ Παρτεμιάν Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ Θεςςαλονίκθσ Άδειεσ Χρήςησ

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριαςμοί Κατακζςεων

Λογαριαςμοί Κατακζςεων Όροι Πϊλθςθσ 1. Ο παρϊν κατάλογοσ καταργεί κάκε προθγοφμενο & ιςχφει από 01/04/2010 2. Οι τιμζσ αφοροφν παράδοςθ ςε πρακτορείο περιοχισ Ακθνϊν - Πειραιϊσ. 3. Οι τιμζσ επιβαρφνονται με το νόμιμο ΦΠΑ. 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Θ ανάλυςθ κλειςτϊν δικτφων ςτθρίηεται ςτθ διατιρθςθ τθσ μάηασ και τθσ ενζργειασ. Σε ζνα τυπικό βρόχο ABCDA υπάρχει ζνασ αρικμόσ από κόμβουσ, εδϊ A,B,C,D, ςτουσ οποίουσ ιςχφει θ

Διαβάστε περισσότερα

Το καλωςόριςμα των μαθητών ςτο Εργαςτήριο Φυςικών Επιςτημών

Το καλωςόριςμα των μαθητών ςτο Εργαςτήριο Φυςικών Επιςτημών Το καλωςόριςμα των μαθητών ςτο Εργαςτήριο Φυςικών Επιςτημών Η ΟΡΙΖΟΝΣΙΑ ΒΟΛΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΙ ΝΕΕ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ Εισαγωγή Ο καταλλθλότεροσ χϊροσ για ζνα επιτυχθμζνο μάκθμα φυςικισ είναι το εργαςτιριο φυςικϊν επιςτθμϊν.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο Δίκαιο Εμπόριο Ερωτιςεισ για τθν αρχι: 1) Ποια προϊόντα ειςάγουμε από τον Τρίτο Κόςμο; 2) Όταν αγοράηετε αυτά τα προϊόντα, ςκεφτόςαςτε ποια είναι θ ιςτορία τουσ; Δθλαδι, από ποφ προζρχονται, ποιοι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιϊργοσ Κωνςταντάκθσ φμβουλοσ Διοίκθςθσ Ομίλου ΙΣΑ Νοζμβριοσ 2013 1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΕ ΒΑΕΙ ΓΕΝΕΙΟΤΡΓΟΤ ΠΗΓΗ Οι γενεςιουργζσ πθγζσ των γνωςτϊν ΑΠΕ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη Β. Φυςικθ Γενικθσ Παιδείασ. Τράπεζα ιεμάτων Κεφ.1 ο ΘΕΜΑ Δ. Για όλεσ τισ αςκθςεισ δίνεται η ηλεκτρικθ ςταιερά

Τάξη Β. Φυςικθ Γενικθσ Παιδείασ. Τράπεζα ιεμάτων Κεφ.1 ο ΘΕΜΑ Δ. Για όλεσ τισ αςκθςεισ δίνεται η ηλεκτρικθ ςταιερά Τάξη Β Φυςικθ Γενικθσ Παιδείασ Τράπεζα ιεμάτων Κεφ.1 ο ΘΕΜΑ Δ Για όλεσ τισ αςκθςεισ δίνεται η ηλεκτρικθ ςταιερά k 2 9 9 10 Nm 2 1. Δφο ακίνθτα ςθμειακά θλεκτρικά φορτία q 1 = - 2 μq και q 2 = + 3 μq, βρίςκονται

Διαβάστε περισσότερα