ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ"

Transcript

1 ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ Εδϊ και δφο χρόνια, ςτα χωριά του Ρθλίου που εντάχτθκαν ςτον Διμο Βόλου λόγω Καλλικράτθ, υπάρχει μια μόνιμθ ζνταςθ ανάμεςα ςτουσ κατοίκουσ και τθν ΔΕΥΑΜΒ που οφείλεται ςτον τρόπο που θ επιχείρθςθ διαχειρίηεται τα νερά των πθγϊν του βουνοφ. Ζνταςθ που κορυφϊκθκε με τθν χλωρίωςθ του πόςιμου νεροφ. Η αντίδραςθ των κατοίκων ιταν από τθν αρχι δυναμικι καθϊσ δε μποροφςαν να καταλάβουν τα αίτια αυτήσ τησ ενζργειασ και εκφράςτθκε με τθν παραβίαςθ των κεντρικϊν δεξαμενϊν και τθν απομάκρυνςθ των χλωριωτϊν, με λαϊκζσ ςυνελεφςεισ και κατάλθψθ του χϊρου του δθμοτικοφ ςυμβουλίου από εκατοντάδεσ Ρθλιορείτεσ τον Φεβρουάριο του Η Καλλικρατικι λογικι που επιβάλλει ετςικελικά ζνα μοντζλο τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ που δίνει τζλοσ ςτθν κοινοτικι ηωι και κεωρεί το χωριό απλά μια ςυνοικία τθσ πόλθσ, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτι από τισ τοπικζσ κοινωνίεσ. Από αυτι τθ λογικι εκπορεφεται θ αυταρχικι ςυμπεριφορά τθσ ΔΕΥΑΜΒ θ οποία ανζλαβε τθ διαχείριςθ των νερϊν του ορεινοφ όγκου κεωρϊντασ ότι κανζνα χωριό δεν μπορεί να μιλά πλζον για δικζσ του πθγζσ. Οι πθγζσ ανικουν πλζον ςτον Διμο Βόλου και αυτόσ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν τφχθ τουσ. Είναι ςαν να λζμε ότι δεν ζχουμε δικαίωμα να μιλάμε για Ελλθνικζσ λίμνεσ, κάλαςςεσ και βουνά. Πλα αυτά ανικουν πλζον ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ! Η δίχρονθ εμπειρία των χωριϊν από τθν επαφι τουσ με τθν ΔΕΥΑΜΒ είναι χωρίσ υπερβολι οδυνθρι. Το ςοκ από τθ χλωρίωςθ των πεντακάκαρων νερϊν του Ρθλίου οδιγθςε ςτθν οργάνωςθ ενόσ κινιματοσ που κλικθκε να αντιμετωπίςει μια επικετικι πολιτικι με ςυγκεκριμζνο ςτόχο. Μπορεί θ ΔΕΥΑΜΒ και ο Διμαρχοσ να τονίηουν ςυχνά-πυκνά ότι θ πολιτικι αυτι ςχετίηεται άμεςα με το ενδιαφζρον τουσ για τθν προςταςία τθσ υγείασ των καταναλωτϊν του χωριοφ και τθσ πόλθσ, υπάρχουν όμωσ ιςχυρζσ ενδείξεισ ότι το ενδιαφζρον τουσ εςτιάηεται ςτθν ιδιωτικοποίθςθ τθσ ΔΕΥΑΜΒ και το ξεποφλθμα των νερϊν. Αυτό άλλωςτε επιβάλλουν το ΔΝΤ, τα μνθμόνια και θ Τρόικα εςωτερικοφ και εξωτερικοφ και πρόκυμα προωκεί θ τοπικι εξουςία. Τπαρκτό το πρόβλημα υδροδότηςησ τησ πόλησ - ανφπαρκτη πολιτική βοφληςη για λφςη του Οι κάτοικοι του ΡΣ ταλαιπωροφνται μόνιμα από τθν ζλλειψθ ποιοτικοφ πόςιμου νεροφ όχι μόνο ψυχολογικά-βιολογικά αλλά και οικονομικά. Υπολογίηεται ότι 30 εκ Ευρϊ τον χρόνο φεφγουν από τισ τςζπεσ τουσ και μπαίνουν ςτα ταμεία των εταιρειϊν εμφιάλωςθσ Από τθν πλευρά τουσ οι «Τοπικοί Άρχοντεσ» που διευκφνουν τθν επιχείρθςθ, υπόςχονται προεκλογικά ότι κα δϊςουν λφςθ και όταν παίρνουν τθν εξουςία ακολουκοφν λακεμζνεσ επιλογζσ και διαιωνίηουν το μεγάλο και χρόνιο αυτό πρόβλθμα. Το πιο αντιπροςωπευτικό παράδειγμα αυτισ τθσ πολιτικισ είναι θ περίπτωςθ τθσ Λαγωνίκασ. Στισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ϋ90, ςτισ δεξαμενζσ τθσ Αγ.Ραραςκευισ ςυγκεντρϊνονταν νερά από τισ πθγζσ τθσ Καλιακοφδασ, των Ξθρακίων και τθσ Κουκουράβασ. και από τισ γεωτριςεισ ςτισ παρυφζσ τθσ πόλθσ. Το δίκτυο καταςκευαςμζνο με αμιαντοςωλινεσ και μεταλλικοφσ ςωλινεσ 1

2 παρουςίαηε απϊλειεσ πάνω από 40% όταν ςτο εξωτερικό απϊλειεσ πάνω από 10-15% ςυνιςτοφν κακοδιαχείριςη. Η ποιότθτα του νεροφ δεν ιταν καλι ιδιαίτερα το καλοκαίρι και το φκινόπωρο λόγω τθσ μειωμζνθσ παροχισ των πθγϊν και τθσ υπεράντλθςθσ των γεωτριςεων. Σφμφωνα με τουσ αρμόδιουσ κρατικοφσ και δθμοτικοφσ πολιτικοφσ παράγοντεσ θ λφςθ ςτο πρόβλθμα ιταν μία και μοναδικι. Η ςφλλθψθ και μεταφορά ςτο Βόλο των νερϊν τθσ πθγισ τθσ Λαγωνίκασ που βρίςκεται πάνω από το Ρουρί ςτο Ανατολικό Ριλιο. Η Λαγωνίκα ιταν πάντα ο ευςεβισ πόκοσ τθσ ΔΕΥΑΜΒ. Ρρόκειται για μια πθγι που δίνει νερό για άρδευςθ και φδρευςθ ςτουσ Ρουριανοφσ αγρότεσ και ταυτόχρονα ξεδιψάει τθν χλωρίδα και τθν πανίδα τθσ περιοχισ. Οι κάτοικοι του Ρουριοφ διλωναν από χρόνια τθν αντίκεςι τουσ ςτο ενδεχόμενο να βάλει χζρι ςτθ Λαγωνίκα θ ΔΕΥΑΜΒ και προειδοποιοφςαν για δυναμικζσ κινθτοποιιςεισ. Ωςτόςο Νομαρχία και Δθμαρχία ςυνεπικουροφμενοι από εκατοντάδεσ ματατηιδεσ τθσ εποχισ ξεκίνθςαν μζςα ςτα άγρια μεςάνυχτα για να κάνουν πραγματικότθτα το όνειρο. Εκεί τουσ περίμενε ολόκλθρο το χωριό με τισ καραμπίνεσ επ ϊμου τισ οποίεσ και χρθςιμοποίθςαν τθν κατάλλθλθ ςτιγμι. Εργολάβοι, προςωπικό τθσ ΔΕΥΑΜΒ και τθσ Νομαρχίασ και αςτυνομικοί τράπθκαν ςε φυγι μπροςτά ςτο ενδεχόμενο μιασ αιματοχυςίασ και το μόνο που πρόλαβαν να πάρουν μαηί τουσ ιταν ζνασ νεαρόσ Ρουριανόσ τον οποίο ζςυραν ςτα δικαςτιρια για οπλοκατοχι και τον ζκλειςαν ςτθ φυλακι για πάνω από 6 μινεσ. Τθν ίδια εποχι θ 3Ε ηιτθςε και πιρε τθν άδεια για τθν εγκατάςταςθ εργοςταςίου εμφιάλωςθσ νεροφ και αναψυκτικϊν ςτθ βιομθχανικι περιοχι. Στο όνομα των 90 περίπου νζων κζςεων εργαςίασ μαηί με τθν άδεια λειτουργίασ πιρε και τθν άδεια για άντλθςθ 6000κυβ.μζτρων θμερθςίωσ πόςιμου νεροφ καλισ ποιότθτασ για να το ςυςκευάηει και να το εμπορεφεται. Νερό ςε ποςότθτα και ποιότθτα που αν θ ΔΕΥΑΜΒ το ζριχνε ςτο δίκτυο τθσ πόλθσ κα αναβάκμιηε ποιοτικά το νερό και μάλιςτα με πολφ λιγότερο οικονομικό κόςτοσ από το κόςτοσ τθσ μεταφοράσ νεροφ από τθ Λαγωνίκα. Το επιχείρθμα με τισ κζςεισ εργαςίασ ζχανε τθν αξία του αφοφ με το άρμεγμα των πθγϊν τθσ Λαγωνίκασ πολλοί περιςςότεροι Ρουριανοί κα εγκατζλειπαν τθ γεωργία για να αναηθτιςουν δουλειά ςτο αςτικό κζντρο. Αυτι θ αντιφατικι πολιτικι - δίνουμε νερό ςτθν 3Ε αφαιροφμε νερό από το Ρουρί - υπαγορεφτθκε από την πολιτική των κομμάτων και των πολιτικάντηδων που ενδιαφζρονται για τουσ ιςχυροφσ και αδιαφοροφν για τουσ απλοφσ ανθρϊπουσ. Το πρόβλθμα εξακολουκεί να υπάρχει και θ ΔΕΥΑΜΒ ςυνεχίηει μζχρι ςιμερα να μθ «βλζπει» τθ λφςθ δθλαδι τθ ςυντιρθςθ των δικτφων με δραςτικι μείωςθ των απωλειϊν που εξακολουκοφν να είναι γφρω ςτο απαράδεκτο 40%, και τθ διακοπι του πόςιμου νεροφ που ςτζλνει ςτθ βιομθχανικι περιοχι για ψφξθ μθχανθμάτων. Ζνα νοικοκφρεμα των δικτφων και παροχι όχι πόςιμου νεροφ ςτθ βιομθχανία κα εξοικονομοφςε τουλάχιςτον κυβ. μζτρα νερό θμερθςίωσ δθλαδι περίπου το 30% των νερϊν που ειςρζουν ςτισ δεξαμενζσ τθσ ΔΕΥΑΜΒ από το Ριλιο και τισ γεωτριςεισ και τα οποία φτάνουν τα 40000κμ θμερθςίωσ. Η ςυνειςφορά των πηγϊν του Πηλίου Από τα κ.μ. θμερθςίωσ που μπαίνουν ςτισ δεξαμενζσ τθσ Αγ. Ραραςκευισ, τα κ.μ. περίπου κατεβαίνουν από το βουνό. Στισ πθγζσ που αναφζρονται παραπάνω προςτζκθκαν τθν 2

3 τελευταία δεκαετία και μεγάλεσ ποςότθτεσ από τθν πθγι τθσ Μάνασ ςτθν Ρορταριά. Ζτςι το 70% περίπου του πόςιμου νεροφ ζρχεται ςτο Βόλο από το Ριλιο και είναι άριςτθσ ποιότθτασ. Φτάνει αυτι θ ποςότθτα για να ικανοποιιςει τθν ανάγκθ τθσ πόλθσ για ποιοτικό νερό; Η απάντθςθ ζρχεται από κακθγθτι του Ρανεπιςτιμιου Θεςςαλίασ. Ναι, τα νερά αυτά είναι αρκετά εφόςον: Οι απϊλειεσ μειωκοφν δραςτικά με επιςκευι των βλαβϊν και αντικατάςταςθ του παλιοφ δικτφου με καινοφργιο από κατάλλθλουσ για πόςιμο νερό πλαςτικοφσ ςωλινεσ και ςταματιςουν οι βιομθχανίεσ να ξοδεφουν πόςιμο νερό για ψφξθ μθχανθμάτων Το νερό ςτο δίκτυο κα είναι περιςςότερο και θ ανάγκθ για άντλθςθ από τισ γεωτριςεισ κα είναι ςαφϊσ μικρότερθ. Η ανακοφφιςθ του υδροφόρου ορίηοντα. και θ ςταδιακι άνοδόσ του κα είχε ςαν ςυνζπεια τθν εκτόπιςθ του καλαςςινοφ νεροφ που κακιςτά υφάλμυρα τα νερά ιδιαίτερα τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ. Μια τζτοια πολιτικι από τθν ΔΕΥΑΜΒ κα βοθκοφςε ςτθ λφςθ του προβλιματοσ και κα ιταν εφικτι θ παροχι ποιοτικοφ νεροφ ςτουσ κατοίκουσ του ΡΣ Η ΔΕΥΑΜΒ γυρνά τθν πλάτθ ςε αυτι τθν πολιτικι και ο κάτοικοσ του Βόλου εξακολουκεί να είναι πελάτθσ των εταιρειϊν εμφιάλωςθσ ςε περίοδο φοβερισ οικονομικισ κρίςθσ. Εξακολουκεί μάλιςτα να πλθρϊνει ακριβά τισ υποβακμιςμζνεσ υπθρεςίεσ τθσ δθμοτικισ επιχείρθςθσ Το κζμα δεν είναι μόνο οικονομικό. Ζνα μεγάλο τμιμα του δικτφου φδρευςθσ είναι καταςκευαςμζνο από αμιαντοςωλινεσ που αποτελοφν εν δυνάμει κίνδυνο για τθν υγεία των καταναλωτϊν. Από τα τζλθ του 80 είναι γνωςτό ότι ο αμίαντοσ προκαλεί καρκινογενζςεισ όχι μόνον με τθν ειςπνοι ινϊν αλλά και με τθν πόςθ ινϊν που παραςφρονται από το νερό από ςθμεία που οι ςωλινεσ είναι φκαρμζνοι. Και ςτο δίκτυο τθσ πόλθσ υπάρχουν πολλά τζτοια. Η ΔΕΥΑΜΒ εμμζνει ςτθν αναηιτθςθ τθσ λφςθσ πάνω ςτο Ριλιο με τθν μεταφορά όλου του υδατικοφ δυναμικοφ κάτω ςτο Βόλο. Δθλϊνουν οι υπεφκυνοι ότι ζτςι κα φτάνει ςτισ βρφςεσ των Βολιωτϊν ποιοτικό νερό. ωτάμε λοιπόν: Ρωσ κα γίνει αυτό όταν οι απϊλειεσ του δικτφου φτάνουν ςτο 40%; Το δίκτυο τθσ πόλθσ μοιάηει με βαρζλι του οποίου ςχεδόν ο μιςόσ πάτοσ λείπει. Πςο νερό και να ρίχνεισ ςε αυτό το βαρζλι ποτζ δεν κα γεμίςει Ρωσ κα γίνει αυτό όταν οι αμιαντοςωλινεσ μικουσ 262 χιλιομζτρων που αντιπροςωπεφουν το 35% του ςυνολικοφ μήκουσ του δικτφου τησ πόλησ (700χιλ) παραμζνουν ςτθ κζςθ τουσ και κακιςτοφν επικίνδυνο το νερό που μεταφζρουν; Ιδιωτικοποίηςη ενόψει Φτιάχνοντασ κανείσ το παηλ των κινιςεων τθσ ΔΕΥΑΜΒ ςτο πλαίςιο των εκτελοφμενων ζργων και μελλοντικϊν ςχεδίων, ςυναρμολογεί τον πραγματικό ςτόχο τθσ Δθμοτικισ Αρχισ: τθν ιδιωτικοποίθςθ, δηλαδή την εκμετάλλευςη των υδάτινων πόρων από εταιρείεσ των οποίων η αντιλαϊκή πολιτική είναι γνωςτή ςε όλο των κόςμο. Επιβάλλεται μεν από τα μνθμόνια και το ΔΝΤ 3

4 είναι όμωσ κεμιτό από τθν Δθμοτικι Αρχι. Ετοιμάηει άλλωςτε το ζδαφοσ με μεκοδευμζνεσ κινιςεισ που λόγω και τθσ πίεςθσ χρόνου ζχουν επικετικό χαρακτιρα. Βιμα 1 ο Απαξίωςθ Η ΔΕΥΑΜΒ τα τελευταία χρόνια ταλανίηεται από φιμεσ για υψθλόμιςκοφσ υπαλλιλουσ και ςκάνδαλα, ςφρεται ςυχνά-πυκνά ςτα δικαςτιρια και προκαλεί τθν οργι των καταναλωτϊν για λάκθ με υπερτιμολογιςεισ και το κυριότερο ςτζλνει χαμθλισ ποιότθτασ νερό ςτουσ καταναλωτζσ τθσ. Μζςα ςε τζτοιο κλίμα θ αναξιοπιςτία τθσ επιχείρθςθσ μεγαλϊνει και θ ιδιωτικοποίθςθ αποκτά φίλουσ. Βιμα 2 ο Εξωραϊςμόσ Η επίδοξθ νφφθ πρζπει να εξωραϊςτεί για να είναι ελκυςτικι ςτουσ επίδοξουσ γαμπροφσεπενδυτζσ. Η διοίκθςθ το περαςμζνο φκινόπωρο (2012) άλλαξε πολλά ςτο οργανόγραμμα τθσ ΔΕΥΑΜΒ και το ςωματείο των εργαηόμενων τθν κατθγόρθςε πωσ τθν μετατρζπει ςε Α.Ε. που είναι προαπαιτοφμενο για τθν ιδιωτικοποίθςθ τθσ. Ρροςφάτωσ αποφαςίςτθκε θ μεταφορά των τελϊν και τθσ τιμολόγθςθσ τθσ άρδευςθσ ςτθν ΔΕΥΑΜΒ από τον Διμο Βόλου ενϊ ιδθ ζχει παραχωρθκεί ςε ιδιϊτθ θ καταμζτρθςθ των παροχϊν. Σχετικό είναι και το ενδιαφζρον τθσ ΔΕΥΑΜΒ για επζκταςθ των δραςτθριοτιτων τθσ ςτο Νότιο και Ανατολικό Ριλιο. Βιμα 3 ο Αδρανοποίθςθ του ορεινοφ πλθκυςμοφ Η παγκόςμια πρακτικι δείχνει το δρόμο. Για να ξεπουλθκοφν τα γάργαρα και πεντακάκαρα νερά του Ρθλίου πρζπει να κοπεί ο ομφάλιοσ λϊροσ που ςυνδζει τουσ Ρθλιορείτεσ με τισ πθγζσ τουσ. Ζνασ αποτελεςματικόσ τρόποσ είναι να απαξιωκεί το νερό που τρζχει ςτισ δθμόςιεσ βρφςεσ και ςτισ βρφςεσ των ςπιτιϊν ςτα χωριά. Το καλοκαίρι του 2011 ζγινε θ πρϊτθ επίκεςθ ςτισ δεξαμενζσ των Σταγιατϊν με τθ χλωρίωςθ τθσ κεντρικισ δεξαμενισ με αφορμι ζνα απλό τεχνικό πρόβλθμα ρουτίνασ. Το γεγονόσ ςοκάριςε τουσ κατοίκουσ του μικροφ χωριοφ που παρεμπιπτόντωσ είναι ευρζωσ γνωςτό για τθν άριςτθ ποιότθτα του πόςιμου νεροφ. Άλλωςτε οι κάτοικοι είχαν φροντίςει τρία χρόνια πριν να πλθρϊνουν οι ίδιοι τθν παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ των νερϊν ςε διαπιςτευμζνα εργαςτιρια τα οποία βρίςκουν το νερό, πάντα, προκλθτικά άψογα. Το γεγονόσ προκάλεςε τθν δυναμικι αντίδραςθ των Σταγιατιωτϊν. Σειρά πιραν και τα άλλα χωριά του Ρθλίου μζςα ςτα Χριςτοφγεννα 2012 για να ξεκινιςουν κινθτοποιιςεισ των εξοργιςμζνων κατοίκων που κατζλθξαν ςτθ δθμιουργία ενόσ Ραν-πθλιορείτικου κινιματοσ για το νερό που τελικά ακφρωςε τθν προςπάκεια τθσ ΔΕΥΑΜΒ με τθν παραβίαςθ των δεξαμενϊν και τθν απομάκρυνςθ των χλωριωτϊν. 4

5 Σιμερα, τον Μάρτιο 2013 όλα τα χωριά απολαμβάνουν τα νερά που για εκατοντάδεσ χρόνια απολαμβάνουν οι κάτοικοι του Ρθλίου Βιμα 4ο Μεταφορά των νερϊν των πθγϊν του Ρθλίου ςτο Βόλο Η ΔΕΥΑΜΒ ζχει προχπολογίςει ζργα 3 εκατομμυρίων Ευρϊ για μεταφορά νερϊν από το Ριλιο, πζραν αυτϊν που ιδθ παίρνει και τα οποία όπωσ αποδεικνφεται είναι αρκετά. Σε αυτά πρζπει να προςτεκοφν τα 5,5 για τθν εγκατάςταςθ αγωγοφ ςτο ΒΔ Ριλιο, ζργο το οποίο προκάλεςε τθν αντίδραςθ τθσ ΣΕ τον περαςμζνο Νοζμβριο (2012). Σο δικαίωμα των κατοίκων τησ πόλησ για ποιοτικό νερό κατευθείαν από το Πήλιο Είναι προφανισ ο ςτόχοσ τθσ ΔΕΥΑΜΒ να αβγατίςει το φυςικό πλοφτο, τθν ποςότθτα δθλαδι του ποιοτικοφ νεροφ, που κα προςφζρει ςτουσ υποψιφιουσ επενδυτζσ και μάλιςτα ζτοιμο προσ άμεςθ εκμετάλλευςθ. Ρροσ τα ζξω επαναλαμβάνει ςτερεότυπα ότι όλα τα ζργα τθσ ΔΕΥΑΜΒ ςτοχεφουν ςτθν ικανοποίθςθ του δίκαιου αιτιματοσ των δθμοτϊν να τροφοδοτοφνται με νερό άριςτθσ ποιότθτασ και όχι ςτθν ιδιωτικοποίθςθ όπωσ κάποιοι πιςτεφουν. Στον αντίποδα τθσ ΔΕΥΑΜΒ οι κάτοικοι των χωριϊν που κεωροφν ότι κακϊσ οι πολίτεσ του ΡΣ ςτεροφνται ποιοτικοφ νεροφ κατευκείαν από τισ πθγζσ του βουνοφ. Το νερό για πόςθ ι το μαγείρεμα ςτα νοικοκυριά δεν ξεπερνάει ςυνολικά τα λίτρα θμερθςίωσ. Ρρόκειται δθλαδι για μια μικρι ποςότθτα ίςθ περίπου με το 2,5% των νερϊν που μπαίνουν ςτο δίκτυο τθσ πόλθσ. Εφκολα και με μικρό κόςτοσ μπορεί να καταςκευαςτεί ζνα ξεχωριςτό επιφανειακό δίκτυο ςτουσ δφο χείμαρουσ, Κραυςίνδωνα και Άναυρο και υπαίκριεσ βρφςεσ κατά διαςτιματα από όπου οι κάτοικοι τθσ πόλθσ να τροφοδοτοφνται με άψογο νερό κατευκείαν από τισ πθγζσ, εφάμιλλο του νεροφ που πίνουν οι κάτοικοι των χωριϊν. Ο χαρακτθριςμόσ ωσ οπιςκοδρομικοφ ενόσ τζτοιου ζργου είναι κακόβουλοσ και αβάςιμοσ κακότι θ Ελλθνικι κοινωνία ςτο ςφνολό τθσ ζχει οπιςκοδρομιςει οικονομικά κάπου 50 χρόνια με τθν πολιτικι των μνθμονίων. Αντί λοιπόν οι κάτοικοι του Βόλου να προμθκεφονται εμφιαλωμζνο νερό ι να ταξιδεφουν ςτα γφρω χωριά για να προμθκεφονται νερό από τισ υπαίκριεσ βρφςεσ, κάτι που ςφντομα λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ δεν κα μποροφν να κάνουν, οφείλει θ ΔΕΥΑΜΒ να υιοκετιςει τθν πρόταςθ για ξεχωριςτό δίκτυο με νερό Ρθλίου ϊςτε να ανακουφίςει τον κόςμο οικονομικά και να ικανοποιιςει επιτζλουσ το αίτθμά του για ποιοτικό νερό. Αυτό δεν αποτελεί φυςικά τθν μόνιμι λφςθ ςτο πρόβλθμα τθσ υδροδότθςθσ που κα λυκεί οριςτικά με το νοικοκφρεμα του δικτφου και τθν ορκολογικι διαχείριςθ του διακζςιμου νεροφ. Με τθν εγκατάλειψθ δθλαδι των ςχεδίων για ιδιωτικοποίθςθ τθσ ΔΕΥΑΜΒ και ξεποφλθμα των πθγαίων νερϊν. 5

6 Σο κίνημα ενάντια την ιδιωτικοποίηςη Στθ πολιτικι αυτι τθσ τοπικισ και τθσ κεντρικισ εξουςίασ, ορκϊνεται ζνα κίνθμα απζναντι ςτο οποίο θ Δθμοτικι Αρχι φαίνεται να ςφυρίηει αδιάφορα. Στα ερωτιματα δεν απαντάει ποτζ ενϊ αρνείται επίμονα να κάνει δεκτά τα αιτιματα για ςυηιτθςθ ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο για τθ διαχείριςθ των νερϊν ακόμθ και όταν αυτά ςυνοδεφονται από πάνω από 500 υπογραφζσ των κατοίκων των χωριϊν του Ρθλίου. Στθν ουςία θ Δθμοτικι Αρχι αρνείται να δει τθν πραγματικότθτα θ οποία ςτισ 24 φεβρουαρίου 2012 πιρε τθν μορφι τθσ κατάλθψθσ τθσ αίκουςασ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου από ορεινοφσ, οι οποίοι επζβαλλαν τθ ςυηιτθςθ τθσ υπόκεςθσ τθσ χλωρίωςθσ που κατζλθξε ςε ομόφωνεσ αποφάςεισ που όμωσ ποτζ δεν υλοποιικθκαν. Κάποιοι που ξζρουν, όπωσ θ Ναόμι Κλάιν, θ ςυγγραφζασ τθσ «Θεωρίασ του Σοκ», λζνε πωσ για να προχωριςουν οι ιδιωτικοποιιςεισ πρζπει να καταλυκεί θ Δθμοκρατία. Ζτςι ζγινε ςτθ Βολιβία όπου ο ςτρατόσ μαηί με τθν αςτυνομία ανζλαβαν να υποςτθρίξουν τα ςυμφζροντα τθσ Αμερικανικισ εταιρείασ διαχείριςθσ υδάτινων πόρων BECHTEL εναντίον των κατοίκων τθσ Κοτςαμπάμπα, 6 από τουσ οποίουσ ςκότωςαν ςε διαδθλϊςεισ για τθν επαναδθμοτικοποίθςθ του νεροφ. Αυτό γίνεται και ςτθ Χαλκιδικι όπου θ αςτυνομία προςτατεφει τα ςυμφζροντα τθσ ELDORADO και κακθμερινά ςκορπίηει τον τρόμο ςτουσ κατοίκουσ των χωριϊν τθσ περιοχισ ψεκάηοντασ με χθμικά ακόμθ και μακθτζσ μζςα ςτα ςχολεία. Η ιδιωτικοποίθςθ των νερϊν κα είναι μια γερι γροκιά ςτο ιδθ άδειο ςτομάχι των κατοίκων των χωριϊν και τθσ πόλθσ. Οι επενδυτζσ ενδιαφζρονται για το γριγορο κζρδοσ επιβάλλοντασ αμζςωσ μεγάλεσ αυξιςεισ ςτα τιμολόγια και «φορτϊνοντασ» τουσ καταναλωτζσ με τα ζξοδα τθσ ςυντιρθςθσ που ποτζ ωςτόςο δεν γίνεται. Σε πολλά μζρθ του κόςμου πωλοφν το νερό με προπλθρωμζνθ κάρτα. Πταν οι μονάδεσ τελειϊςουν κόβεται αυτόματα θ τροφοδότθςθ του νεροφ. Πποιοσ μπορεί να αγοράςει νζα κάρτα εξαςφαλίηει τθν ςυνζχεια. Οποιοσ δεν μπορεί.διψάει μζχρι κανάτου. Το κίνθμα εναντίον τθσ ιδιωτικοποίθςθσ ςτθν περιοχι μασ δθμιουργικθκε ςτο βουνό ευτυχϊσ ζγκαιρα και τϊρα επεκτείνεται μζςα ςτθν πόλθ με εκδθλϊςεισ και ςυηθτιςεισ που οργανϊνονται από γειτονιά ςε γειτονιά. Ζχει άποψθ, ζχει δυναμικι, είναι ακομμάτιςτο και αποφαςιςμζνο να ανατρζψει τα ςχζδια για ξεποφλθμα του νεροφ το οποίο όλοι δεχόμαςτε ότι είναι ζνα φυςικό αγακό που ανικει ςε όλουσ και δεν είναι εμπορεφςιμο. Για να εξαςφαλίςουμε τον δθμόςιο χαρακτιρα του νεροφ. Γιατί το νερό ςημαίνει ΖΩΗ! ΚΑΣΟΙΚΟΙ ΠΗΛΙΟΤ ΚΑΙ ΒΟΛΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΡΟ 6

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Το Σφνταγμα προβλζπει τθν ελευκερία τθσ κρθςκείασ, και νόμοι και πολιτικζσ τθσ χϊρασ ςυμβάλλουν ςτθν εν γζνει

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 «Η οικονομικι κρίςθ είναι μόνον θ κορυφι του παγόβουνου Ενάντια ςτθν παρακμι, για τθν αναγζννθςθ του Ζκνουσ μασ, για μία νζα ΧΡΤΗ ΑΤΓΗ του Ελλθνιςμοφ δίνουν τθν μάχθ οι αγωνιςτζσ και οι αγωνίςτριεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Πρακτικζσ Συμβουλζσ Ιωάννησ Μαυρομιχάλησ, MSc, PhD ioannis@ariston-nutrition.com, Ariston Nutrition SL, www.ariston-nutrition.com Ιωάννησ Κάρβελησ gkarvelis@nuevo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί Για τθ γραφι, αντιγραφι, φωτογράφιςθ, ανατφπωςθ και διανομι Σαπρίκθσ Χρίςτοσ - Φταίει το ηαβό το ριηικό μασ! - Φταίει ο Θεόσ που μασ μιςεί! - Φταίει το κεφάλι το κακό μασ! - Φταίει πρϊτ' απ' όλα το κραςί!

Διαβάστε περισσότερα

Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ

Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ Τθσ Λαμπρινισ Χ. Κωμά (Ρρωτοδθμοςιεφκθκε ςτον δικτυακό τόπο flash.gr το 2001.) Συν 480 έτη «Επί 480 χρόνια τα παιδιά των Ελλήνων, απανταχοφ τησ γησ, ρωτοφςαν

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο για το θέατρο του Διονύσου βασίσθηκε στις μελέτες και τη λοιπή έρευνα που εκπόνησε το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίηουμε πιο οικονομικά, πιο γριγορα. Χτίηουμε ζξυπνα ςπίτια! 2 η εταιρεία μασ με την πολφχρονη εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Ο MEDISYN είναι ο μεγαλφτεροσ και ο μοναδικόσ υνεταιριςμόσ ςτον Ιατρικό χϊρο. Αποτελείται από περιςςότερουσ από 520 εργαςτθριακοφσ ιατροφσ Βιοπακολόγουσ

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα