Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning)"

Transcript

1 Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γνχλα Διέλε ΑΜ:1505 Λχθα Εσή ΑΜ:1522 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μπαινπθηζήο Αλαζηάζηνο έξξαη, 2015

2 Υπεύθυνη Δήλωση : Βεβαιώνω ότι είμαι ςυγγραφζασ αυτήσ τησ πτυχιακήσ εργαςίασ και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμαςία τησ, είναι πλήρωσ αναγνωριςμζνη και αναφζρεται ςτην πτυχιακή εργαςία. Επίςησ ζχω αναφζρει τισ όποιεσ πηγζσ από τισ οποίεσ ζκανα χρήςη δεδομζνων, ιδεών ή λζξεων, είτε αυτζσ αναφζρονται ακριβώσ είτε παραφραςμζνεσ. Επίςησ βεβαιώνω ότι αυτή η πτυχιακή εργαςία προετοιμάςτηκε από εμζνα προςωπικά ειδικά για τισ απαιτήςεισ του προγράμματοσ ςπουδών του Τμήματοσ Μηχανικών Πληροφορικήσ του Τ.Ε.Ι. Σερρών. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 2

3 Πεξίιεςε Με ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ ΣΠΔ, ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα παξέρνπλ πιένλ πνιιέο δπλαηφηεηεο θαη επθνιίεο. Πιένλ, κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, ε παξαδνζηαθή δηδαζθαιία θαη ε παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε κεηαηξάπεθαλ ζε ειεθηξνληθέο, παξέρνληαο πιένλ δπλαηφηεηεο, νη νπνίεο πξηλ ιίγα ρξφληα ζεσξνχληαλ αδχλαηεο. Έηζη, πιένλ έλαο θνηηεηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί καζήκαηα θαη λα εμεηάδεηαη ζε απηά απφ ην ζπίηη ηνπ θαη παξάιιεια λα ζπλνκηιεί κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπ, νη νπνίνη δελ βξίζθνληαη ζην ίδην θηήξην, αιιά ελδερνκέλσο νχηε ζηελ ίδηα ρψξα. Όια απηά παξέρνληαη κέζα απφ ην κνληέιν ηεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο. Ζ παξνχζα πηπρηαθή, κε ζέκα «Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο Πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο», παξνπζηάδεη ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε, παξαζέηνληαο ηα κέζα θαη ηα είδε ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ζπγθξίλεη ηε παξαδνζηαθή κάζεζε κε ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε θαη ζηελ ζπλέρεηα, παξνπζηάδεη ηηο ζεκαληηθφηεξεο πιαηθφξκεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαη αλαθέξνληαη νη βαζηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπο. ην πξαθηηθφ θνκκάηη ηεο πηπρηαθήο, εγθαζίζηαηαη θαη παξακεηξνπνηείηαη ε πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο Moodle ψζηε λα απνηειέζεη κηα πιεξέζηαηε πιαηθφξκα αζχγρξνλεο ηειεθπαηδεπζεο ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 3

4 Περιεχόμενα Πεξίιεςε 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δηζαγσγή θνπφο πηπρηαθήο Οξηζκφο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο Δίδε Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο Μέζα Ζιεθηξνληθή Μάζεζεο Οθέιε γηα ηνπο Δθπαηδεπφκελνπο Οθέιε γηα ηνπο Δθπαηδεπηέο Μειινληηθέο εμειίμεηο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο Δηζαγσγή Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο ΓΜ Μεηνλεθηήκαηα ΓΜ Πιαηθφξκεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο Blackboard Joomla Moodle Docebo eclass θαη Open eclass Oη ηάζεηο ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε ζην ρψξν ησλ ΓΜ MOODLE Δηζαγσγή 26 Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηεγνξίεο ρξεζηψλ ηνπ Moodle Αξρηηεθηνληθή πιαηθφξµαο Moodle 37 Πξαθηηθφ Μέξνο - Κεθάιαην Βαζηθέο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο Πξνεηνηκαζία Δγθαηάζηαζε Γηακφξθσζε Ρπζκίζεηο Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο Καηέβαζκα ησλ αξρείσλ ηνπ Μoodle Ρχζκηζε ηνπ εμππεξεηεηή δηαδηθηχνπ Γεκηνπξγία θελήο βάζεο δεδνκέλσλ Γεκηνπξγία θαηαιφγνπ δεδνκέλσλ 42 Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 4

5 5.6.1 ΠΧ ΑΝΔΒΑΕΟΤΜΔ ΑΡΥΔΗΑ ΜΔ FTP Δγθαηάζηαζε FTP client χλδεζε 50 Αλέβαζκα ησλ αξρείσλ Αξρηθή ειίδα Πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ Moodle Δγγξαθή Υξήζηε ζηελ Πιαηθφξκα Γηαρείξηζε πηζηνπνίεζεο ηαπηφηεηαο Πηζηνπνίεζε βαζηζκέλε ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνχ Υξήζηε Ξεράζαηε ηνλ θσδηθφ ζαο? Δίζνδνο Υξήζηε ζηελ Πιαηθφξκα Πεξηβάιινλ Πιαηθφξκαο πλδεδεκέλνπ Υξήζηε Γηαζέζηκα Μαζήκαηα Ζκεξνιφγην πδήηεζε (Chat Room) Έξεπλα Quiz Πξνθίι πλδεδεκέλνπ Υξήζηε Δπηζθφπεζε ηνπ πξνθίι Μελχκαηα Πξνζσπηθά αξρεία Βαζκνινγίεο Υξήζηεο Λνγαξηαζκνί ρξεζηψλ Υνληξηθέο ελέξγεηεο ρξήζηε Υεηξνθίλεηε Πξνζζήθε Υξήζηε Γηθαηψκαηα ρξήζεο Γηαρεηξηζηέο ηζηνζειίδαο Γηαρείξηζε ξφισλ/αλάζεζε ξφισλ Μαζήκαηα Πξνζζήθε / Σξνπνπνίεζε Μαζεκάησλ Πξνζζήθε Καηεγνξίαο Αληίγξαθα αζθαιείαο δεδνκέλσλ καζήκαηνο θαη επαλαθνξά Γηαρείξηζε Μαζήκαηνο 75 Ζ δηαρείξηζε ελφο καζήκαηνο ηνπ Moodle Γηαζέζηκεο Γξαζηεξηφηεηεο Wiki Δξγαζίεο Αλάζεζε Δξγαζίαο Βάζε δεδνκέλσλ 86 Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 5

6 Δλφηεηα Δπηινγή Δξγαζηήξην Έξεπλα Κνπίδ 102 Λεμηθφ 112 Οκάδα πδεηήζεσλ 118 πδήηεζε Βαζκνί Σνπνζεζία Γιψζζα Αζθάιεηα Δκθάληζε Αξρηθή ζειίδα Ρπζκίζεηο πξψηεο ζειίδαο Γηαθνκηζηέο θαη Αλάπηπμε Ση είλαη ηα Plugins Δγθαηάζηαζε ελφο plugin Δγθαηάζηαζε απεπζείαο απφ ηνλ θαηάινγν ηνπ Moodle plugins Δγθαηάζηαζε κέζσ αξρείνπ zip Δγθαηάζηαζε κε ην ρέξη ζην δηαθνκηζηή Απεγθαηάζηαζε έλα plugin Course Status Tracker Enrolment Timer Exabis Competencies Γηαδηθαζία Δγθαηάζηαζεο Formilla Live Chat Δγθαηάζηαζε Ρφινη θαη δηθαηψκαηα 141 Κεθάιαην 10. Βηβιηνγξαθία 144 Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 6

7 Θεσξεηηθό Μέξνο Κεθάιαην Δηζαγσγή Ο 18νο αηψλαο ζεσξήζεθε νξφζεκν γηα ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο θαη εθπαίδεπζεο θαζψο ε θνηλφηεηα ησλ παλεπηζηήκησλ δξάηηνληαο ηεο επθαηξίαο, μεθίλεζαλ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο εμ απνζηάζεσλ θαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ παξαδνζηαθνχ ηαρπδξνκείνπ γηλφηαλ απνζηνιή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηνπο θνηηεηέο θαη κε ην ίδην κέζν, νη ηειεπηαίνη έζηειλαλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ή ηηο απνξίεο ηνπο ζην παλεπηζηήκην. Αθφκε θαη ζήκεξα, ην ηαρπδξνκείν παξνπζηάδεη κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ απνζηνιή θαη παξάδνζε θαη παξάιιεια κε ηελ έιιεηςε επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ θαζεγεηψλ, θξίζεθε αλαγθαζηηθή αιιά φρη απνηειεζκαηηθή ιχζε. Χζηφζν κέρξη ηα κέζα ηνπ 1900 δελ έρεη αιιάμεη θάηη ζην ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο εμ απνζηάζεσλ, ψζπνπ ε εμέιημε ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) 1 ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ αλαβάζκηζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. Ζ πιεξνθνξηθή θάλεη ηελ πξψηε ηεο εκθάληζε κε ηελ θηλνχκελε εηθφλα, γχξσ ζην 1930, ε νπνία ζπλέβαιε επίζεο θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ζηξαηησηψλ θαηά ηνλ Β παγθφζκην πφιεκν. Ζ αλάπηπμε ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ ην 1990 εμέιημε ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο γλψζεο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. Ζ εθπαίδεπζε εμ απνζηάζεσο κε ηελ ζπκβνιή ηεο ηερλνινγίαο κεηεμειίρηεθε θαη έγηλε πνιπδηάζηαηε θαζψο ν ρξήζηεο έρεη πιένλ πξφζβαζε κε ηεξάζηην φγθν δεδνκέλσλ θαη δηαζέηεη κηα ζεηξά απφ εξγαιεία πνπ θαηαζηνχλ ηελ εθπαίδεπζε πνιχ ελδηαθέξνπζα. Έηζη, ε ηάζε απηή θαζηεξψζεθε θαη νλνκάζηεθε ειεθηξνληθή κάζεζε (E-learning). 1.2 θνπόο πηπρηαθήο 1 Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 7

8 Ζ παξνχζα πηπρηαθή έρεη σο αληηθείκελν ηελ δεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (Δ-learning) φπνπ ζα πεξηέρεη βνεζεηηθά εξγαιεία γηα ηελ θαιχηεξε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ηεο ζρνιήο Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ. Πην αλαιπηηθά, ν θνηηεηήο κέζα απφ ηελ πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο κπνξεί λα βξεη ζεκεηψζεηο θαη παιηέο εξγαζίεο ησλ καζεκάησλ, ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη εξγαζηεξηαθά καζήκαηα. Αθφκε, σο ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε, ζα γίλεη κηα εθηελήο αλαθνξά θαη ζχγθξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πιαηθφξκσλ, ζα παξαηεζνχλ νδεγίεο εγθαηάζηαζεο ηεο πιαηθφξκαο Moodle θαη ζα γίλεη πεξηγξαθή ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Moodle. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 8

9 Κεθάιαην 2 Ζιεθηξνληθή Μάζεζε 2.1 Οξηζκόο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο Ζ Ζιεθηξνληθή Μάζεζε είλαη ε ππνβνεζνχκελε απφ ηα κέζα επηθνηλσλίαο εθπαίδεπζε (ηαρπδξνκείν, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε, θαζέηεο βίληεν, ππνινγηζηέο, ηειεδηάζθεςε θαη άιια) κε κηθξή ή θαζφινπ δηαπξνζσπηθή ή ζε ηάμε επαθή κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελνπ. Ο φξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ηελ UNESCO, ελψ απφ ην 1999 πξνζηίζεηαη κε ηελ ίδηα αθξηβψο εξκελεία ζην ιεμηθφ φξσλ ηνπ ΜeSH (Medical Subject Headings) ηεο Δζληθήο Ηαηξηθήο Βηβιηνζήθεο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο 2 Έλαο άιινο νξηζκφο πνπ κπνξεί λα βξεζεί ζην δηαδίθηπν αλαθέξεη φηη πξφθεηηαη γηα έλα ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ αθνξά ηελ παηδαγσγηθή, ηελ ηερλνινγία θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δνκήο, πνπ επηδηψθεη ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο, ρσξίο ηελ αλάγθε θπζηθήο παξνπζίαο ζην ρψξν πνπ απηή ιακβάλεη ρψξα. Ο νξηζκφο απηφο αλαθέξεη ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε σο μερσξηζηφ θιάδν ηεο εθπαίδεπζεο, θάηη πνπ φκσο δελ είλαη κεζνδνινγηθά απνδεθηφ 3. ήκεξα, ε ειεθηξνληθή κάζεζε πινπνηείηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ππνινγηζηή, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ηείλεη λα είλαη ηαπηφζεκε κε ηηο έλλνηεο κάζεζε ππνβνεζνχκελε απφ ππνινγηζηή (computer assisted learning), κάζεζε κέζσ δηαδηθηχνπ (online learning), δηαδηθηπαθή εθπαίδεπζε (online education), εθπαίδεπζε βαζηζκέλε ζην δηαδίθηπν (web-based education). Ζ δηαθνξά ζηε ζεκαζία ησλ φξσλ απηψλ αξρίδεη λα ππνβαζκίδεηαη θαη ν δηαρσξηζκφο γίλεηαη φιν θαη πην δχζθνινο ηφζν γηα αξράξηνπο φζν θαη γηα έκπεηξνπο ERIC Thesaurus 3 ODLQC. ODL QC - The Open and Distance Learning Quality Council Lexicon, Billings DM. Distance education in nursing: 25 years and going strong. Comput Inform Nurs May- June; 25 (3): Σολομωνίδου 2006, ς.131 Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 9

10 Δηθόλα 1.Ζιεθηξνληθή Μάζεζε. Γηαζέζηκν ζην: Δίδε Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο H ειεθηξνληθή Μάζεζε κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε. ηε ζχγρξνλε ειεθηξνληθή Μάζεζε, ε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο γίλνληαη ηαπηφρξνλα. Ο εθπαηδεπηήο παξαδίδεη ην κάζεκα ζε δσληαλή ζχλδεζε, φρη απαξαίηεηα ακθίδξνκε, θαη ν εθπαηδεπφκελνο, αλ θαη βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθφ ηφπν, παξαθνινπζεί ην κάζεκα ζηνλ ίδην ρξφλν. Ζ ειεθηξνληθή Μάζεζε κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ηειεδηάζθεςεο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα. Σν ίδην θαη ε ρξήζε δσκαηίνπ δσληαλήο ζπδήηεζεο (live chatroom). ηελ αζχγρξνλε ειεθηξνληθή Μάζεζε, πνπ είλαη θαη πην δηαδεδνκέλε, ν εθπαηδεπφκελνο καζαίλεη φρη κφλν ζε δηαθνξεηηθφ ρψξν απφ ηνλ εθπαηδεπηή, αιιά θαη ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν απφ ηε δηαδηθαζία ηεο παξάδνζεο ή δεκηνπξγίαο ηνπ καζήκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ηα καζήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηχνπ. ήκεξα, ππάξρνπλ κέζνδνη ειεθηξνληθή Μάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηα δχν είδε, ψζηε λα παξέρνπλ πην νινθιεξσκέλε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία. Με ηε βνήζεηα ηεο αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο ππάξρεη ην πιενλέθηεκα ηεο κάζεζεο ζηνλ ρξφλν θαη κε ην ξπζκφ πνπ επηζπκεί ν εθπαηδεπφκελνο, ελψ κε ηελ ρξήζε ζχγρξνλσλ ζπδεηήζεσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ν εθπαηδεπηήο γλσξίδεη Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 10

11 ηνπο καζεηέο ηνπ, νη εθπαηδεπφκελνη επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ εθπαηδεπηή θαη δελ αηζζάλνληαη απνμελσκέλνη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη δηαδηθαζία. 2.3 Μέζα Ζιεθηξνληθή Μάζεζεο Σα κέζα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε είλαη ηα εμήο: Κηλνχκελε εηθφλα Ζιεθηξνληθέο ζπιινγέο πιηθνχ πνπ δηαρεηξίδνληαη ρξήζηεο ή εθπαηδεπηέο (eportfolios) Ζιεθηξνληθφ ζχζηεκα ππνζηήξημεο ηεο απφδνζεο (electronic performance support system) φπνπ είλαη ην πξφγξακκα πνπ δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο Πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο παιάκεο (PDA) πζθεπέο αλαπαξαγσγήο αξρείσλ ήρνπ κε ππνζηήξημε πνιπκέζσλ Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ βαζηζκέλν ζηηο ηερλνινγίεο ηνπ δηαδηθηχνπ Φεθηαθνί δίζθνη πνιπκέζσλ (multimedia CD-ROM) Ηζηνζειίδεο θαη θνηλφηεηεο (web 2.0) Ζιεθηξνληθνί ρψξνη αζχγρξνλεο ζπδήηεζεο Λνγηζκηθφ ππνζηήξημεο ζπλεξγαζίαο Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν Ζκεξνιφγηα δηαδηθηχνπ (blogs) Δγθπθινπαίδεηεο δηαρεηξηδφκελεο απφ ηνπο ρξήζηεο χγρξνλε ζπδήηεζε κε θείκελν Αμηνιφγεζε ππνβνεζνχκελε απφ ππνινγηζηή Δθπαηδεπηηθφ θηλνχκελν ζρέδην Δμνκνησηέο Παηρλίδηα χζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο (LMS) ή Δηθνληθφ Πεξηβάιινλ Δθπαίδεπζεο (Virtual Learning Environment) Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 11

12 Ζιεθηξνληθά ζπζηήκαηα ςεθνθνξίαο Γηαλνκή ζπιινγψλ ςεθηαθψλ αξρείσλ ζε πνιινχο παξαιήπηεο κε ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηχνπ (podcasting) 2.4 Οθέιε Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο Οθέιε γηα ηνπο Δθπαηδεπόκελνπο Σα νθέιε απφ ηελ ρξήζε θαη πηνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο είλαη πνιιά θαη ζεκαληηθά. Παξαθάησ παξαζέηνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα: εθπαηδεπηέο. Οη εθπαηδεπφκελνη δελ ρξεηάδεηαη λα βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ρψξν κε ηνπο Ζ κάζεζε κέζσ ππνινγηζηή ειαηηψλεη ηα θφζηε. Παξά ην φηη θαίλεηαη θνζηνβφξα εθ πξψηεο φςεσο, είλαη ζπρλά ν πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο απφ άπνςε θφζηνπο γηα κεηαθνξά εθπαίδεπζεο ή πιεξνθνξίαο. Πεξηνξίδεη ηα θφζηε κεηαθίλεζεο, κεηψλεη ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ θαη πεξηνξίδεη ή κεηψλεη αηζζεηά ηελ αλάγθε γηα ππνδνκή ηάμεο θαη εθπαηδεπηψλ. Όηαλ ε αλάπηπμε βαζίδεηαη ζε έλα ινγηθφ επηρεηξεκαηηθφ ζελάξην, ε ζεκαληηθή αξρηθή επέλδπζε κπνξεί λα απνζβεζηεί γξήγνξα κέζα απφ εμνηθνλνκήζεηο θαηά ηελ παξάδνζε ησλ καζεκάησλ. Οη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πξνκεζεχνληαη πάληα ελεκεξσκέλν θαη επίθαηξν πεξηερφκελν ζε αληίζεζε κε ηελ «ζηάζηκε» παξαδνζηαθή κάζεζε. Σα ειεθηξνληθά καζήκαηα κε βάζε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ην Web, κπνξνχλ λα αλαλεσζνχλ πνιχ γξήγνξα θαζηζηψληαο ηελ πιεξνθνξία πην αθξηβή θαη ρξήζηκε γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα Σα κελχκαηα είλαη θνηλά γηα φινπο ή πξνζσπνπνηεκέλα, αλάινγα κε ηηο Αλάγθεο. Ζ ειεθηξνληθή κάζεζε παξέρεη έλα πεξηβάιινλ πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ηνλ εθπαηδεπφκελν, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη πσο ν απηφο κπνξεί λα Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 12

13 θαζνξίζεη ην ξπζκφ ηεο κάζεζεο θαη λα πξνζαξκφζεη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ (self-placed learning), έρνληαο άκεζν έιεγρν πάλσ ζηε δηαδηθαζία. Οη εθπαηδεπφκελνη ζεσξνχλ ηε ειεθηξνληθή κάζεζε πην ελδηαθέξνπζα θαη πην ζπλαξπαζηηθή. Οη θνηηεηέο κπνξνχλ ηαπηφρξνλα λα αληαιιάζνπλ απφςεηο θαη λα ζπδεηνχλ δηάθνξα αθαδεκατθά ζέκαηα. Σα ιάζε ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ δελ απνθαιχπηνληαη κέζα ζηελ ηάμε ψζηε λα ηνλ θέξνπλ ζε δχζθνιε ζέζε θαη επηπιένλ δελ δηαθφπηνπλ ηελ ξνή ηεο εθπαίδεπζεο. Σν πιηθφ εμειίζζεηαη ιακβάλνληαο ππ φςηλ ηνλ θάζε εθπαηδεπφκελν μερσξηζηά. Ο θχθινο καζεκάησλ πξνζαξκφδεηαη ζηηο αδπλακίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ (Learnframe 2000). Ζ κάζεζε ιακβάλεη ρψξα 24 ψξεο 7 εκέξεο. Σα άηνκα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα ειεθηξνληθά καζήκαηα απφ νπνπδήπνηε, νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή Οθέιε γηα ηνπο Δθπαηδεπηέο Οη εθπαηδεπηέο δηδάζθνπλ ην κάζεκα κηα θνξά θαη αλ νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ θάπνηα απνξία κπνξνχλ λα δνπλ ην κάζεκα ζε επαλάιεςε. Οη εθπαηδεπηέο θαιχπηνπλ ηελ απαηηνχκελε χιε κε επηηπρία θαη δελ «ηξέρνπλ» λα πξνιάβνπλ ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν ηνπ εθάζηνηε καζήκαηα. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή κεηαηξέπεηαη ζε δηαρεηξηζηή ηεο εθπαίδεπζεο. 6 Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 13

14 αμηνιφγεζεο. Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα αθηεξψζεη πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε δηαδηθαζίεο Δηθόλα 2.Πιενλεθηήκαηα Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο 2.5 Μεηνλεθηήκαηα Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο Οη καζεηέο κε ρακειφ θίλεηξν ή θαθέο ζπλήζεηεο κειέηεο κπνξεί λα κείλνπλ πίζσ. Υσξίο ηηο ζπλήζεηο δνκέο κηαο παξαδνζηαθήο ηάμεο, νη καζεηέο κπνξνχλ λα ράζνπλ ή λα ππάξρεη ζχγρπζε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηηο πξνζεζκίεο. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα αηζζάλνληαη απνθνκκέλα απφ ην δάζθαιν θαη ηνπο ζπκκαζεηέο. Ο Δθπαηδεπηήο κπνξεί λα κελ είλαη πάληα δηαζέζηκνο φηαλ νη θνηηεηέο ζπνπδάδνπλ ή ρξεηάδνληαη βνήζεηα. Ζ αξγή ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν ή ε ρξήζε κε παιαηφηεξνπο ππνινγηζηέο κπνξεί λα θαηαζηήζεη ηελ πξφζβαζε ζε πιηθφ ηνπ καζήκαηνο απνγνεηεπηηθφ. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 14

15 Ζ Γηαρείξηζε ειεθηξνληθψλ αξρείσλ θαη online ινγηζκηθφ εθκάζεζεο κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα θαίλεηαη πνιχπινθε γηα ηνπο καζεηέο κε αξρηθνχ επηπέδνπ δεμηφηεηεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Hands-on ή εξγαζίεο ζην εξγαζηήξην είλαη δχζθνιν γηα ηελ πξνζνκνίσζε ζε κηα εηθνληθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο Μειινληηθέο εμειίμεηο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο Σν κέιινλ ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο βξίζθεηαη ζίγνπξα ζην δηαδίθηπν. Οη ρξήζηεο, θαζψο εμνηθεηψλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν κε ην δηαδίθηπν θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ, αξρίδνπλ λα ην δηακνξθψλνπλ. Άιισζηε, απηφ πνπ αλαθέξεηαη σο Web 2.0 θαη έρεη εκπλεχζεη θαη ηνλ φξν e-learning 2.0 είλαη ε επθνιία ηνπ ρξήζηε λα ζπλεηζθέξεη ζηε δεκηνπξγία θαη δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δηαδηθηχνπ. Όιν θαη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηχνπ επηθεληξψλνληαη ζε απηφ, θαζηζηψληαο αθφκα θαη ηνλ ζρεηηθά αξράξην ρξήζηε ζε εθπαηδεπηή. Οη ζχγρξνλεο απηέο ππεξεζίεο κπνξεί λα είλαη ηα δηθηπαθά εκεξνιφγηα (blog απφ ηνπο φξνπο web θαη log), ππεξεζίεο δεκνζίεπζεο πιηθνχ, φπσο θσηνγξαθίεο (www.flickr.com) θαη βίληεν (www.youtube.com), θαη ηέινο νη ηζηνζειίδεο wiki (ζπιινγηθέο εγθπθινπαίδεηεο). Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ ππεξεζηψλ είλαη ε επθνιία ρξήζεο ηνπο, αιιά θαη ε επθνιία πεξηήγεζεο ζην πεξηερφκελν. Έηζη, φρη κφλν ππάξρεη κεγάιε πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ, πιηθνχ θαη γλψζεο, αιιά ν ρξήζηεο έρεη θαη ηε δπλαηφηεηα λα ηε δηαρεηξηζηεί. Έλα ελδηαθέξνλ θνκκάηη πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επθνιία δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ είλαη απηφ πνπ νλνκάδεηαη ζπιινγηθή επθπΐα. Παξάδεηγκα είλαη ε ηζηνζειίδα ηνπ ειεθηξνληθνχ βηβιηνπσιείνπ Amazon (www.amazon.com), φπνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα βαζκνινγήζνπλ θαη λα ζρνιηάζνπλ ηα πξντφληα. Έηζη, πξνεγνχκελνη ρξήζηεο επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά κειινληηθψλ ρξεζηψλ, κεηαθέξνληαο ηελ εκπεηξία ηνπο θαη ηε γλψκε ηνπο. Ζ κέζνδνο απηή έρεη απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο θαη ηξνκαθηηθή δχλακε, επηηξέπνληαο κε έλαλ πνιχ απιφ ηξφπν ηε ζπκβνιή ζην πεξηερφκελν ηνπ δηαδηθηχνπ. 7 Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 15

16 ηε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο έρνπλ αξρίζεη θαη ελζσκαηψλνληαη ήδε ιεηηνπξγίεο ηνπ Web 2.0. Πην πνιχηηκεο ππεξεζίεο γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη ην wiki θαη ηα δηθηπαθά εκεξνιφγηα θαη ήδε ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ θνηλνηήησλ πνπ αμηνπνηεί ηεο δπλαηφηεηεο ηνπο. Πξέπεη λα αλαθεξζνχλ θαη νη ππεξεζίεο RSS (Really Simple Syndication), πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παξαθνινχζεζε θαη ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ γηα ηα ηειεπηαία λέα θαη αιιαγέο ζε έλα δηθηπαθφ ηφπν. Ο ζπλδπαζκφο ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ κπνξεί λα απνηειέζεη εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ρσξίο ηελ χπαξμε ηππηθνχ νξγαλσκέλνπ καζήκαηνο 8. Δηθόλα 3.Μειινληηθέο εμειίμεηο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο 8 Downes S. E-learning 2.0: Feature Article. elearn Magazine Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 16

17 3 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο 3.1 Δηζαγσγή Οη πιαηθφξκεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ή αιιηψο ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο είλαη ε βαζηθή ηερλνινγηθή ππνδνκή ινγηζκηθνχ γηα ηα πεξηβάιινληα ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο (ΓΜ) αλαθέξνληαη θπξίσο κε ηνπο φξνπο Learning Management Systems, Virtual Learning Environments θαη Course Management Systems. Σα ΓΜ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο (πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα), θαζψο θαη ζηελ θαηάξηηζε, επεηδή πξνζθέξνπλ αξθεηά πιενλεθηήκαηα ζε εθπαηδεπφκελνπο, εθπαηδεπηέο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο, αίξνληαο ρσξηθνχο θαη ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο. Σα ΓΜ είλαη ελνπνηεκέλα (integrated) ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ πνπ εκπεξηέρνπλ δηάθνξα εξγαιεία ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζρεδηαζηέο θαη ζηνπο δηαρεηξηζηέο, αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηαλνκή ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ, ηε δηαρείξηζε ησλ καζεκάησλ, ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, ηα εξγαιεία επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, ηε δηαρείξηζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζε έλα νξγαληζκφ, θιπ Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο ΓΜ Έλα χζηεκα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο πνπ δηαλέκεη θαη δηαρεηξίδεηαη φιεο ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο. Δίλαη αλαγθαίν ζην ζεκείν απηφ λα δηεπθξηληζηεί φηη ε δηαρείξηζε αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ πιεξνθνξία πνπ ζπληειεί ζηε κάζεζε θαη φρη ζε απηήλ θαζεαπηή ηε κάζεζε. Καζηζηά δηαζέζηκα ηα καζήκαηα, θάλεη εγγξαθέο ζπνπδαζηψλ θαη πξνρσξά ζηελ επηβεβαίσζε απηψλ ησλ εγγξαθψλ, ειέγρεη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ζπνπδαζηψλ, δεκηνπξγεί ππελζπκίζεηο γηα ην πξφγξακκα καζεκάησλ, θαηαγξάθεη ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ, δεκηνπξγεί ηεζη, αλαθνηλψλεη ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ζην δηδάζθνληα θαη αθνινχζσο ελεκεξψλεη θαη ην ζπνπδαζηή. Παξάγεη αλαθνξέο γηα ηνλ αξηζκφ 9 Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 17

18 ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, ή ζπγθεληξψλεη ηε βαζκνινγία απφδνζεο ησλ ζπνπδαζηψλ ζε ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα. Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ελφο ηέηνηνπο ζπζηήκαηνο ινηπφλ πεξηιακβάλνπλ: Δγγξαθή ζπνπδαζηψλ Παξαθνινχζεζε ζπκκεηνρήο ζην κάζεκα Δμέηαζε Γηεμαγσγή ζπδεηήζεσλ Μεηαθνξά πιεξνθνξίαο ζε άιια ζπζηήκαηα Πξνγξακκαηηζκφ καζεκάησλ 3.3 Μεηνλεθηήκαηα ΓΜ Ζ Ραγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο. χληνκα έλα ηέηνην ζχζηεκα θαζίζηαηαη πιενλάδνλ ή πεξηηηφ εμαηηίαο ηεο επεξρφκελεο ηερλνινγίαο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο λεφηεξεο εθδφζεηο ηνπ. Πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο. Οη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ δηαθφξσλ νξγαληζκψλ πνπ ζα πηνζεηήζνπλ έλα ηέηνην ζχζηεκα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο ζηηο αλάγθεο απηέο. Σν ζχζηεκα επηδέρεηαη πεξηνξηζκέλεο αιιαγέο. Δθηεηακέλεο αιιαγέο κπνξεί λα θάλνπλ πεξηζζφηεξε δεκηά παξά λα σθειήζνπλ. ζπζηήκαηνο. Απαξαίηεηε ε ζρεηηθή εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ζηε ρξήζε ηνπ 3.4 Πιαηθόξκεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο Blackboard Ζ πιαηθφξκα Blackboard είλαη έλα νινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο Μαζεκάησλ (Course Management System), πνπ πξννξίδεηαη γηα εθπαηδεπηηθά Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 18

19 ηδξχκαηα θαη πξνζθέξεη ζε γεληθέο γξακκέο ηξηπιή ιεηηνπξγία κέζσ δηαδηθηχνπ: ηε δηδαζθαιία ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Απνηειεί κηα επέιηθηε πιαηθφξκα ηελ νπνία νη εθπαηδεπηέο κπνξνχλ λα πξνζαξκφζνπλ αλάινγα κε ηε ζεσξία κάζεζεο ή ην κνληέιν δηδαζθαιίαο πνπ ζέινπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ, ελψ παξέρεη δπλαηφηεηα επέθηαζεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ηδξχκαηνο/νξγαληζκνχ πνπ πξνζθέξεη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, πνιπγισζζηθή ππνζηήξημε θαη αξρηηεθηνληθή επηηξέπνληαο ηελ ελζσκάησζε άιισλ εθαξκνγψλ. Δηθόλα 4.ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ - BlackBoard Γπλαηόηεηεο Δξγαιεία ζπγγξαθήο πεξηερνκέλνπ Πξνθαηαζθεπαζκέλν πιηθφ καζεκάησλ Πξνζαξκνζηηθφηεηα. Ο δηδάζθσλ θαζνξίδεη ηελ πνξεία κάζεζεο νξίδνληαο ή απνξξίπηνληαο ηελ πξφζβαζε θάπνηνπ ζπνπδαζηή ζε ζπγθεθξηκέλν πιηθφ Γεκηνπξγία πνιιαπιψλ θφξνπκ ζπδήηεζεο Online αμηνιφγεζε θαη επηζθφπεζε ηεο πξνφδνπ ελφο καζεηή χζηεκα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο (θαηαηάζζεη ηνπο καζεηέο ζηαδηαθά ζε profiles κε βάζε ηε ζπκκεηνρή θαη ηηο επηδφζεηο ηνπο θαη εηδνπνηεί ηνλ δηδάζθνληα πξνθεηκέλνπ απηφο λα επηιέμεη ηελ πνξεία κάζεζεο Γεκηνπξγία καζεζηαθέο θνηλφηεηεο κε online ζπδεηήζεηο Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 19

20 Δχθνιε αλάξηεζε πιεξνθνξίαο ρσξίο γλψζε HTML Ζιεθηξ. Δκπφξην. Σα ηδξχκαηα κπνξνχλ λα ρξεψλνπλ online Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγνχλ blogs Γεκηνπξγία portfolio θαη δπλαηφηεηα πξνζσπηθψλ ξπζκίζεσλ ζηελ εκθάληζε ηνπ Portfolio Templates γηα θάζε είδνπο πιηθφ Γεκηνπξγία αλαθνξψλ Καηάινγνο καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ (γηα αλαδήηεζε) Joomla Σν Joomla είλαη έλα ειεχζεξν θαη αλνηθηνχ θψδηθα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκνζίεπζε πεξηερνκέλνπ ζηνλ παγθφζκην ηζηφ (World Wide Web) θαη ζε ηνπηθά δίθηπα - intranets. Δίλαη γξακκέλν ζε PHP θαη απνζεθεχεη ηα δεδνκέλα ηνπ ζηε βάζε MySQL. Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη φηη νη ζειίδεο πνπ εκθαλίδεη είλαη δπλακηθέο, δειαδή δεκηνπξγνχληαη ηελ ζηηγκή πνπ δεηνχληαη. Δλα ζχζηεκα δηαθνκηζηή (server) φπσο είλαη ν Apache ιακβάλεη ηηο αηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη ηηο εμππεξεηεί. Δηθόλα 5. ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ Joomla Γπλαηόηεηεο Δχθνιν ζηελ εγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ κφλν κε απιή γλψζε word Γηαζέζηκε ζπιινγή πνιπκεζηθψλ αξρείσλ θαη αξρείσλ εηθφλαο Γπλαηφηεηα ει. εκπνξίνπ Υψξνο γηα θφξνπκ θαη ζπδεηήζεηο Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 20

21 Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο blogs Newsletters πιινγή δεδνκέλσλ θαη δεκηνπξγία αλαθνξψλ Τπεξεζίαο ζπλδξνκεηηθήο εγγξαθήο Γεκηνπξγία θαηαιφγσλ πεξηερνκέλνπ Moodle Σν Moodle (Modular Object Oriented Developmental Learning Environment) είλαη ειεχζεξν ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο καζεκάησλ (Course Management System), έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο Learning Management System (LMS) ή έλα ζχζηεκα εηθνληθήο κάζεζεο (Virtual Learning Environment VLE), ή πην απιά έλα παθέην ινγηζκηθνχ γηα ηε δηεμαγσγή ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ κέζσ Γηαδηθηχνπ, πνπ πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο Αζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο. Δηθόλα 6.ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ Moodle Γπλαηόηεηεο Γπλαηφηεηα εγγξαθήο ησλ ρξεζηψλ κε δεκηνπξγία δηθνχ ηνπο ινγαξηαζκνχ θαη επηβεβαίσζε ησλ δηεπζχλζεσλ . Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 21

22 'Διεγρνο ηνπ δηδάζθνληα ζην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο θαη δπλαηφηεηα πνηθηιίαο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ην κάζεκα (θφξνπκ, θνπίδ, εξγαζίεο) πγθεληξσηηθή παξνπζίαζε βαζκνινγίαο Γξαθηθή απεηθφληζε ηεο θίλεζεο ησλ ρξεζηψλ Τπνζηεξίδεη πνιχγισζζε ππνζηήξημε θεηκέλσλ 'Διεγρνο ησλ εξγαζηψλ. Ο δηδάζθσλ κπνξεί λα επηιέμεη αλ ζα εκπνδίζεη εθπξφζεζκεο ππνβνιέο εξγαζηψλ, αλ ζα επηηξέςεη λα ππνβιεζνχλ εθ λένπ ή αλ ζα ιάβεη πξνεηδνπνηεηηθφ φηαλ νη καζεηέο πξνζζέηνπλ θάηη ζηελ ππνβιεζείζα εξγαζία ή ελεκεξψλνπλ ην πεξηερφκελφ ηεο Δπηηξέπεη ηε δηεμαγσγή ζπδεηήζεσλ online Δπηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ιίζηαο νξηζκψλ ζε ηχπν ιεμηθνχ Δπηηξέπεη ζην δηδάζθνληα λα δεκηνπξγεί πνηθηιφκνξθα ηεζη (πνιιαπιή επηινγή, θελά ζε πξνηάζεηο, αληηζηνίρηζε,... ) Γεκηνπξγία blogs θαη wikis Μέζνδνη εγγξαθήο θαη ηαπηνπνίεζεο ρξεζηψλ Φίιηξα πεξηερνκέλνπ Docebo Παξνπζηάζηεθε ην 2002 κε ηελ νλνκαζία Spaghetti learning, αιιά απφ ην 2004 ε πιαηθφξκα κεηνλνκάζηεθε ζε Docebo. Δίλαη δηαζέζηκε ζε 25 γιψζζεο(θαη ζηα ειιεληθά).ζ πην πξφζθαηε έθδνζε είλαη ε Δίλαη ζπκβαηή κε ην πξφηππν SCORM 1.2 θαη κπνξεί λα ππνζηεξίμεη δηαθνξεηηθά δηδαθηηθά κνληέια. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 22

23 Δηθόλα 7.ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ docedo eclass θαη Open eclass ρεδηάζηεθε, αλαπηχρζεθε θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ νκάδα Αζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (ΔΚΠΑ) γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αθαδεκατθνχ Γηαδηθηχνπ GUnet. Ζ αξρηθή έθδνζε είρε βαζηζηεί ζηελ πιαηθφξκα αλνηθηνχ θψδηθα Claroline,ζηε ζπλέρεηα ζρεδηάζηεθαλ θη αλαπηχρζεθαλ πνιιέο λέεο εθδφζεηο ηεο πιαηθφξκαο κε απνηέιεζκα ζήκεξα λα απνηειεί κηα απηφλνκε πιαηθφξκα πνπ ηίπνηα δελ ζπκίδεη ηελ αξρηθή ηεο πξνέιεπζε. Ζ πιαηθφξκα έρεη ηξνπνπνηεζεί θαηάιιεια ηφζν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ( ε Σάμε: ) φζν θαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κέζσ ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ ( ε ). ηελ έθδνζε 2.1, απφ ηηο 10 Οθησβξίνπ 2008, ε πιαηθφξκα κεηνλνκάζηεθε ζε Open eclass. Ζ έθδνζε Open eclass 2.6 απνηειεί ηε λέα έθδνζε ηεο πιαηθφξκαο. Μεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο είλαη : Έηνηκν πεξηβάιινλ Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 23

24 Πιήξεηο δπλαηφηεηεο αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο Δθηεηακέλεο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο ρξεζηψλ Γπλαηφηεηεο ηειε-ζπλεξγαζίαο Καη θάπνηα απφ ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο: Απαηηείηαη εγγξαθή ηνπ εθπαηδεπηή Απαηηείηαη εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα ηελ ελζσκάησζε παθέησλ-πξσηνηχπσλ (πρ SCROM) Δηθόλα 8.ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ Open e-class 3.5 Oη ηάζεηο ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε ζην ρώξν ησλ ΓΜ Πξσηίζησο, νη εηαηξίεο εξγάδνληαη, ψζηε λα πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ηνπο εθπαηδεπηέο λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα πεξηβάιινληα ειεθηξνληθήο κάζεζεο κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Android, BlackBerry, Apple iphone. Ζ εηαηξία Blackboard έρεη ήδε δηαζέζεη ην Blackboard Mobile Central ην νπνίν ηπγράλεη κεγάιεο απνδνρήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δπίζεο, γίλνληαη ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα (interoperability) κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 24

25 κάζεζεο αιιά θαη ησλ εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο ςεθηαθνχ καζεζηαθνχ πιηθνχ. Απηφ ζεκαίλεη δχν απιά πξάγκαηα: Πξψηνλ, φηη εάλ έλαο νξγαληζκφο ζειήζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα ΓΜ ζε ζπλδπαζκφ κε έλα άιιν ζχζηεκα π.ρ. γηα ηειεδηάζθεςε, γηα εμεηάζεηο απφ απφζηαζε, έλα wiki ή ην Facebook, θ.ν.θ., λα κπνξεί απξφζθνπηα λα ην θάλεη, ελψ ν ρξήζηεο-εθπαηδεπφκελνο δε ζα ρξεηάδεηαη λα εηζάγεη ηνπο θσδηθνχο ηνπ πνιιέο θνξέο θαη λα δαπαλά ρξφλν λα κεηαβαίλεη ζην επηζπκεηφ ζεκείν (transparent single sign on). Γεχηεξνλ, ε κεηάβαζε απφ έλα ΓΜ ζε έλα άιινλ λα γίλεηαη ζρεηηθά εχθνια ρσξίο λα ράλνληαη δεδνκέλα. Αθφκα, νη δεκηνπξγνί ςεθηαθνχ πιηθνχ λα κπνξνχλ λα θαηαζθεπάδνπλ πιηθφ ην νπνίν λα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζε φια ηα ζπζηήκαηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ αμηνπνηνχληαη ηα πξφηππα καζεζηαθψλ ηερλνινγηψλ φπσο ην SCORM. πλνςίδνληαο, ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο ζπληζηνχλ ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή γηα έλα πεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Όκσο ε χπαξμή ελφο ζπζηήκαηνο δε ζεκαίλεη φηη ην πεξηβάιινλ απηφ ζα πξνθαιεί απηνκάησο ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ζα ζπκβάιεη ζηε καζεζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα. θνπφο είλαη ην ΓΜ λα κελ είλαη έλα απνζεηήξην ςεθηαθνχ πιηθνχ, π.ρ. γηα ηηο δηαθάλεηεο ησλ δηαιέμεσλ θαη γηα ηηο πεξηγξαθέο ησλ εξγαζηψλ. Αληίζεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ άξηην καζεζηαθφ ζρεδηαζκφ (learning design), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ν εθπαηδεπφκελνο δε ζα είλαη παζεηηθφο θαηαλαισηήο πιηθνχ αιιά ζα είλαη ελεξγφο ζπκκέηνρνο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Θα ζπλεξγάδεηαη, ζα επηιχεη πξνβιήκαηα, ζα δεκηνπξγεί ηερλνπξγήκαηα ζχκθσλα κε ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πεξηγξάθνληαη ζην ζρέδην καζήκαηνο αμηνπνηψληαο ηα δηάθνξα εξγαιεία πνπ πξνζθέξεη έλα ΓΜ. Έηζη, ην ΓΜ ζα πξέπεη λα πξνζιακβάλεη έλαλ καζεηνθεληξηθφ ραξαθηήξα θαη λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ παξνρή πνηνηηθήο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 25

26 4. Moodle 4.1 Δηζαγσγή Σν Moodle είλαη ην πιένλ δηαδεδνκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Μάζεζεο, γλσζηφ επίζεο θαη σο Course Management System (CMS) ή Learning Management System (LMS), ή Virtual Learning Environment (VLE). Δίλαη έλα ζχζηεκα πνπ πξνζθέξεηαη δσξεάλ θαη ηαπηφρξνλα είλαη έλα ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα, ζρεδηαζκέλν απφ εθπαηδεπηηθνχο, βαζηζκέλν πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλεο παηδαγσγηθέο αξρέο θαη δνκεκέλν κε ζπγθεθξηκέλε θηινζνθία, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηε δηαπίζησζε φηη ν άλζξσπνο θαηαθηά ηε γλψζε φηαλ αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηηο αλάγθεο ηεο αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο. Μέρξη ζηηγκήο έρεη πεξηζζφηεξνπο απφ εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο θαη δηαηίζεηαη κεηαθξαζκέλν ζε πεξηζζφηεξεο απφ 75 γιψζζεο. Γεκηνπξγήζεθε ην 1999 απφ ηνλ Απζηξαιφ Martin Dougiamas σο ηκήκα ηνπ PhD ηνπ θαη ζχκθσλα κε απηφλ, έρεη δεκηνπξγεζεί πάλσ ζηε θηινζνθία ηνπ θνηλσληθνχ δνκεηηζκνχ. Σν φλνκα Moodle είλαη αθξσλχκν ηνπ Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Αξζξσηφ Αληηθεηκελνζηξαθέο Γπλακηθφ Μαζεζηαθφ Πεξηβάιινλ) Ζ Ηζηνξία ηνπ Moodle Tν Moodle δεκηνπξγήζεθε ην 1999 απφ ηνλ Απζηξαιφ Martin Dougiamas, έλαλ επηζηήκνλα ππνινγηζηψλ θαη ζπλάκα εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο μφδεςε αξθεηφ ρξφλν γηα λα ππνζηεξίμεη έλα CMS ζχζηεκα ζε έλα παλεπηζηήκην ηνπ Πεξζ ηεο Απζηξαιίαο, ζηα πιαίζηα ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ δηαηξηβήο. 11 Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 26

27 Ζ πιαηθφξκα Moodle (http://moodle.org/) δηαλέκεηαη ζαλ ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα κέζσ Γεληθήο Άδεηαο Γεκφζηαο Υξήζεο GNU. Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη δπλαηή ε ιήςε ηνπ θψδηθα απφ ην Γηαδίθηπν, ε ειεχζεξε θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο ρξήζε ηνπ, θαζψο θαη επεκβάζεηο, δηνξζψζεηο θαη επαπμήζεηο ζηνλ θψδηθα. Έηζη, δελ πθίζηαηαη θφζηνο αγνξάο θαη πεξηνξηζκφο αδεηψλ ρξήζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο (Μάηνο 2012) ην Moodle: Δίλαη εγθαηαζηεκέλν ζε 211 ρψξεο. Δίλαη δηαζέζηκν ζε πεξηζζφηεξεο απφ 78 γιψζζεο. Δίλαη εγθαηεζηεκέλν ζε ηζηνρψξνπο. Γηαζέηεη πεξηζζφηεξνπο απφ 44 εθ. ρξήζηεο θαη απφ 1 εθ. εθπαηδεπηέο. Υξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηζζφηεξα απφ 1800 ηδξχκαηα παγθνζκίσο. Μεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πιαηθφξκα Moodle είλαη ην MIT, ην Yale θαη άιια παλεπηζηήκηα ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη ζηελ Ακεξηθή. H πιαηθφξκα Moodle ζηελ Διιάδα έρεη εγθαηαζηαζεί ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 45 θνξείο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ην ΠΓ 12 θαη ην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην (ΔΑΠ). 4.2 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθαξκνγήο Moodle Σν Moodle ππνζηεξίδεη: Μηθξέο θαη κεγάιεο θνηλφηεηεο κάζεζεο. Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζηα ζρνιεία θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Γηα βίνπ κάζεζε. Γηαθνξεηηθά ζηπι κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο. Γηαλνκή δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο, θαζψο θαη δεκνζίεπζε πφξσλ ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο. πκβαηφηεηα κε δηαθνξεηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη εξγαιεία. Δχθνιε πξνζαξκνγή γηα ηνπο ρξήζηεο κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο. Σν Moodle είλαη: 12 Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 27

28 Πιήξσο ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο καζεκάησλ. Καηάιιειν γηα 100% δηαδηθηπαθά καζήκαηα, θαζψο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο κάζεζεο «πξφζσπν κε πξφζσπν». Αλζεθηηθφ, απιφ, ειαθξχ, απνδνηηθφ, ζπκβαηφ, πξνζαξκφζηκν. Δχθνιν ζηελ εγθαηάζηαζε (ε ζρεδφλ νπνηαδήπνηε πιαηθφξκα πνπ λα ππνζηεξίδεη PHP. (Απαηηεί κφλν κία βάζε δεδνκέλσλ.) Δχθνιν ζηε ρξήζε Ο ζπλνιηθόο ζρεδηαζκόο ηνπ Moodle: Πξνσζεί ηελ παηδαγσγηθή ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ δνκηζκνχ (ζπλεξγαζία, δξαζηεξηφηεηεο, θξηηηθή ζθέςε, θ.α.). Παξέρεη κνλάδεο κε πνιιά ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία. Δχθνιε ελεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Moodle, φπσο απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην ζε θάζε πινπνίεζε. Δχθνιε ηξνπνπνίεζε ηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο. Παξέρεη θαηάινγν καζεκάησλ κε ζχληνκε πεξηγξαθή γηα θάζε κάζεκα θαη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο απφ επηζθέπηεο. Δπηηξέπεη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη αλαδήηεζε ησλ καζεκάησλ. Mηα κφλν πιαηθφξκα Moodle κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ρηιηάδεο καζήκαηα. Γεκηνπξγία κπινθ κε εηδήζεηο, ζπλδέζκνπο θιπ.. Μεηαθίλεζε ησλ κπινθ πνπ βξίζθνληαη ζηε δεμηά θαη αξηζηεξή πιεπξά απιά κε ην πάηεκα ελφο πιήθηξνπ. Δχθνιε πξνζζήθε πφξσλ Έκθαζε ζηελ αζθάιεηα. Όιεο νη θφξκεο ππνβάιινληαη ζε έιεγρν, ηα δεδνκέλα επηθπξσκέλα, ηα cookies θξππηνγξαθνχληαη θηι. Οη πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο εηζαγσγήο θεηκέλνπ (πφξνη, θφξνπκ θ.ιπ.) ρξεζηκνπνηνχλ ελζσκαησκέλν επεμεξγαζηή θεηκέλνπ (WYSIWYG HTML ). Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά Μνληέξλν θαη εχθνιν ζηε ρξήζε Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 28

29 ρεδηαζκέλν γηα λα είλαη δηαδξαζηηθφ θαη πξνζηηφ, ην πεξηβάιινλ Moodle πξνζαξκφδεηαη άκεζα είηε ζε επηηξαπέδηεο θαη θνξεηέο ζπζθεπέο. Δμαηνκηθεπκέλνο Πίλαθα ειέγρνπ Οξγαλψζηε θαη εκθαλίζηε ηα καζήκαηα κε ηνλ ηξφπν πνπ ζέιεηε θαη δείηε κε κηα καηηά ηηο ηξέρνπζεο εξγαζίεο θαη ηα κελχκαηα. πλεξγαηηθά εξγαιεία θαη δξαζηεξηφηεηεο Φφξνπκ, wikis, γισζζάξηα, βάζεηο δεδνκέλσλ, θαη πνιιά άιια. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 29

30 Ζκεξνιφγην «Όια-ζε-έλα» Σν εξγαιείν απηφ ζαο βνεζά λα παξαθνινπζείηε ην αθαδεκατθφ ή ην εηαηξηθφ ζαο εκεξνιφγην, ηηο πξνζεζκίεο ζαο, ηηο νκαδηθέο ζαο ζπλαληήζεηο, θαη άιια πξνζσπηθά γεγνλφηα. Βνιηθή δηαρείξηζε αξρείσλ Μεηαθέξεηε αξρεία απφ θαη πξνο ηηο ππεξεζίεο απνκαθξπζκέλεο απνζήθεπζεο (Cloud) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ MS Skydrive, Dropbox θαη ην Google Drive. Απιφ θαη δηαηζζεηηθφ πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ Πξνζζέζεηε εχθνια ηα πνιπκέζα θαη εηθφλεο κε έλαλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζε φινπο ηνπο web browsers θαη ζπζθεπέο. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 30

31 Δηδνπνηήζεηο Όηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλε, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ απηφκαηεο εηδνπνηήζεηο γηα ηηο λέεο εξγαζίεο θαη πξνζεζκίεο, ηηο ζέζεηο θφξνπκ θαη επίζεο λα ζηείιλνπλ πξνζσπηθά κελχκαηα ν έλαο ζηνλ άιιν. Παξαθνινχζεζε δηεξγαζίαο Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο ή πφξνπο. Λεηηνπξγίεο Γηαρεηξηζηή Πξνζαξκνδφκελνο ζρεδηαζκφο ηνπ ηζηνηφπνπ θαη δηακφξθσζε ηνπ Πξνζαξκφζηε εχθνια έλα ζέκα Moodle κε ην ινγφηππφ ζαο, ζπλδπαζκνχο ρξσκάησλ θαη πνιιά άιια - ή απιά ζρεδηάζηε ην δηθφ ζαο ζέκα. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 31

32 Αζθαιήο έιεγρνο ηαπηφηεηαο θαη καδηθή εγγξαθή Πάλσ απφ 50 επηινγέο ειέγρνπ ηαπηφηεηαο πνπ ειέγρνπ ηελ εγγξαθή θαη ηεο είζνδν ησλ ρξεζηψλ. Πνιπγισζζία Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα δνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ζηελ γιψζζα ηεο αξεζθείαο ηνπο. Μαδηθή δεκηνπξγία καζεκάησλ θαη εχθνιε δεκηνπξγία αληηγξάθσλ αζθαιείαο Πξνζζέζηε καζήκαηα ρχκα, δεκηνπξγήζηε αληίγξαθα αζθαιείαο θαη θάληε επαλαθνξά ηνπο, φηαλ ρξεηαζηεί. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 32

33 Γηαρείξηζε ξφισλ θαη δηθαηψκαηα ρξεζηψλ Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ αζθάιεηαο κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ ξφισλ θαη δηαρεηξίζε ηεο πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ. Τπνζηεξίδεη αλνηθηά πξφηππα Άκεζε εηζαγσγή θαη εμαγσγή IMS-LTI, καζήκαηα SCORM θαη άιια. Τςειή δηαιεηηνπξγηθφηεηα Γσξεάλ ελζσκάησζε εμσηεξηθψλ εθαξκνγψλ θαη πεξηερνκέλνπ θαη δεκηνπξγία plugins Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 33

34 Απιή δηαρείξηζε πξφζζεησλ Δγθαηάζηαζε θαη απελεξγνπνίεζε plugins κέζα ζε έλα εληαίν δηαρεηξηζηηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Σαθηηθέο ελεκεξψζεηο αζθαιείαο Σν Moodle ελεκεξψλεηαη ηαθηηθά κε ηα ηειεπηαία patches αζθαιείαο γηα λα δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ηνπ θαη ε αθεξαηφηεηα ηνπ. Αλαιπηηθέο αλαθνξέο θαη αξρεία θαηαγξαθήο Γείηε θαη δεκηνπξγήζηε αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηε ζπκκεηνρή ζε καζήκαηα θαη ζε επίπεδν ηζηνζειίδαο. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 34

35 Γηαρείξηζε Μαζεκάησλ θαη ηηο Λεηηνπξγίεο Γηαρείξηζεο Άκεζεο καζεζηαθέο δηαδξνκέο ρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε καζήκαηα γηα λα θαιχςνπλ ηηο δηάθνξεο απαηηήζεηο. Δλζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο Δλζσκαησκέλε ζπλεξγαζία πξνσζεί ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ ελζάξξπλζε πεξηερφκελνπ κε γλψκνλα ηε ζπλεξγαζία. Δλζσκάησζε εμσηεξηθψλ πφξσλ Πεξηιακβάλνπλ αλαζέζεηο απφ άιινπο δηθηπαθνχο ηφπνπο θαη ζχλδεζε ζην βαζκνιφγην ζην Moodle. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 35

36 Δλζσκάησζε πνιπκέζσλ Ζ ελζσκαησκέλε ππνζηήξημε ησλ πνιπκέζσλ ηνπ Moodle επηηξέπεη ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ εηζαγσγή αξρείσλ βίληεν θαη ήρνπ ζε καζήκαηα. Γηαρείξηζε Οκάδσλ Οη νκάδεο εθπαηδεπηψλ κνηξαζηνχλ ηα καζήκαηα θαη δηαθνξνπνηνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο. ήκαλζε Ρνήο Δξγαζηψλ Οξηζκφο δηαθνξεηηθψλ δεηθηψλ γηα αλαζέζεηο, δηαρείξηζε πνηφηεηαο θαη ειέγρνπ. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 36

37 Αζθάιεηα θαη Απφξξεην Μνηξαζηείηε έλαλ ηδησηηθφ ρψξν κφλν κε απηνχο, ηνπο νπνίνπο έρεηε εθρσξήζεη δηθαηψκαηα. 4.3 Καηεγνξίεο ρξεζηώλ ηνπ Moodle Οη ρξήζηεο ηνπ πξνγξάµµαηνο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο αλάινγα µε ηελ έλλνηα ρξήζεο ηνπο ζην Moodle: Δθπαηδεπόµελνη: είλαη απηνί πνπ ρξεζηµνπνηνχλ ην πξφγξαµµα. Έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα εγγξαθήο ζηα µαζήµαηα πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε πιαηθφξµα Moodle. Με ηελ εγγξαθή ηνπ ν θάζε εθπαηδεπφµελνο απνθηά έλαλ πξνζσπηθφ θσδηθφ µε ηνλ νπνίν θάλεη log in (είζνδν) ζηελ πιαηθφξµα. Δθπαηδεπηέο: είλαη ππεχζπλνη γηα ην πιηθφ ηνπ µαζήµαηνο πνπ ηνπνζεηνχλ ζηελ πιαηθφξµα. Έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηνχλ ην πιηθφ πνπ νη ίδηνη εηζήγαγαλ, ελψ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ θαη άιια δηθαηψκαηα µεηά απφ ζπλελλφεζε µε ην δηαρεηξηζηή ηεο πιαηθφξµαο. ηαρεηξηζηέο (Administrators): απνηεινχλ ίζσο ηε βαζηθφηεξε θαηεγνξία, γηαηί είλαη ηα άηνµα πνπ έρνπλ αζρνιεζεί µε ηε δεµηνπξγία ηνπ πξνγξάµµαηνο ή έρνπλ ζρεηηθέο ζπνπδέο µε πιεξνθνξηθή θαη ππνινγηζηέο. Διέγρνπλ νινθιεξσηηθά ηελ πιαηθφξµα Moodle. 4.5 Αξρηηεθηνληθή πιαηθόξµαο Moodle Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 37

38 Σν Moodle κπνξεί λα ηξέμεη ζε νπνηνλδήπνηε εμππεξεηεηή (server) πνπ ππνζηεξίδεη ηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ PHP, θαη κηα βάζε δεδνκέλσλ. Δπίζεο ιεηηνπξγεί θαιχηεξα φηαλ ηξέρεη ζε apache web server θαη κε βάζε δεδνκέλσλ MySQL. Απηέο νη απαηηήζεηο ζπλαληψληαη ζρεδφλ πάληα ζε φινπο ηνπο εκπνξηθνχο web hosts, αθφκα θαη ζηνπο ρακεινχ θφζηνπο. Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο καζεκάησλ Moodle ηνπνζεηείηαη ζε ηξία ζεκεία ζηνλ web host: Ζ εθαξκνγή θαηαιακβάλεη έλαλ θαηάινγν κε πνιινχο ππνθαηαιφγνπο γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ δηαθφξσλ αξζξσκάησλ, απηφο είλαη ν θαηάινγνο εθαξκνγψλ ηνπ Moodle. Σα αξρεία δεδνκέλσλ πνπ αλεβάδνπλ νη καζεηέο θαη νη θαζεγεηέο, φπσο θείκελα, θσηνγξαθίεο θαη εξγαζίεο, ηνπνζεηνχληαη ζηνλ θαηάινγν δεδνκέλσλ ηνπ Moodle (Data Directory) Σν πιηθφ καζεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχκε κε ην Moodle (ηζηνζειίδεο, θνπίδ, εξγαζηήξηα, καζήκαηα θ.α.), νη βαζκνί, ηα ζηνηρεία ησλ ρξεζηψλ αιια θαη ηα αξρεία θίλεζεο απηψλ, ηνπνζεηνχληαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Moodle (Moodle database) 13. Δηθόλα 9.Αξρηηεθηνληθή Πιαηθόξκα Moodle 13 Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 38

39 Πξαθηηθό Μέξνο - Κεθάιαην 5 ηελ ελφηεηα απηή ζα δείηε πσο λα εγθαηαζηήζεηε ην Moodle. πλήζσο ε εγθαηάζηαζε ηνπ Moodle δελ δηαξθεί πάλσ απφ κεξηθά ιεπηά. 5.1 Βαζηθέο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο Πξνεηνηκαζία Δγθαηάζηαζε ηεο PHP θαη ησλ απαηηνχκελσλ επεθηάζεσλ. Δγθαηάζηαζε ππνζηεξηδφκελεο βάζεο δεδνκέλσλ (π.ρ. MySQL). Οξηζκφο εμππεξεηεηή δηαδηθηχνπ (web server). Γεκηνπξγία θελήο βάζεο δεδνκέλσλ (κε νλνκαζία π.ρ. moodle) θαη νξηζκφο θσδηθνπνίεζεο ζε UTF-8. Γεκηνπξγία ρξήζηε γηα ηε βάζε δεδνκέλσλ κε ηα θαηάιιεια δηθαηψκαηα. Γεκηνπξγία θαηαιφγνπ δεδνκέλσλ (κε νλνκαζία π.ρ. Moodledata) θαη ηνπνζέηεζε ηνπ έμσ απφ ηνλ αξρηθφ θαηάινγν πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ηα αξρεία ηεο εθαξκνγήο Moodle. Καζνξηζκφο ηνπ εμππεξεηεηή δηαδηθηχνπ σο ηδηνθηήηε ηνπ θαηαιφγνπ κε δηθαηψκαηα αλάγλσζεο, εγγξαθήο θαη εθηέιεζεο. Απφθηεζε ηνπ Moodle απφ ηε ζειίδα Δγθαηάζηαζε Δμαγσγή ησλ αξρείσλ θαη ηνπνζέηεζε ηνπο ζηνλ εμππεξεηεηή δηαδηθηχνπ. Δθηέιεζε ηεο εγθαηάζηαζεο απφ ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ηα αξρεία Moodle. (π.ρ. ή ) Αλάθηεζε ηνπ αξρείνπ config.php θαη ηνπνζέηεζε ηνπ ζηα αξρεία ηνπ Moodle ζηνλ εμππεξεηεηή δηαδηθηχνπ (εθφζνλ δεηεζεί). Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 39

40 5.3 Γηακόξθσζε Ρπζκίζεηο Απνδνρή ηεο GPL άδεηαο. Οξηζκφο νλφκαηνο θαη ζχληνκεο πεξηγξαθήο γηα ηε πιαηθφξκα ηνπ Moodle ζαο. Ρχζκηζε ελφο ινγαξηαζκνχ δηαρεηξηζηή (admin). Οξηζκφο ηεο κνλάδαο cron. 5.2 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο Σν Moodle έρεη θπξίσο αλαπηπρζεί γηα Linux, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ Apache, ηελ MySQL θαη ηελ PHP (απηφ ην ζχλνιν εξγαιείσλ είλαη γλσζηφ σο πιαηθφξκα LAMP). Χζηφζν έρεη δνθηκαζηεί θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε άιια ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα φπσο Windows XP/2000/2003 (WAMP), Solaris 10 (Sparc θαη x64), Mac OS X θαη Netware 6. Δπίζεο ππνζηεξίδεη θαη άιιεο βάζεηο δεδνκέλσλ φπσο PostgreSQL, Oracle θαη Microsoft SQL Server. Οη απαηηήζεηο γηα ην Moodle είλαη νη εμήο: Τιηθό Υσξεηηθφηεηα δίζθνπ: 160MB (ειάρηζην). Θα ρξεηαζηείηε πεξηζζφηεξν ειεχζεξν ρψξν γηα λα απνζεθεχζεηε ην δηδαθηηθφ πιηθφ. Μλήκε: 256MB (ειάρηζην), 1GB (πξνηεηλφκελν). Ο γεληθφο θαλφλαο είλαη φηη ην Moodle κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηαπηφρξνλα 50 ρξήζηεο γηα θάζε 1GB RAM, αιιά απηφ πνηθίιιεη αλάινγα κε ην ζπγθεθξηκέλν ζπλδπαζκφ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ. Θα πξέπεη λα πξνζέμεηε ηα φξηα ηεο PHP ή ηεο MySQL, φπσο απηά έρνπλ νξηζηεί απφ ηελ ππεξεζία θηινμελίαο. Ζ ρσξεηηθφηεηα κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ πνπ κπνξεί λα ρεηξηζηεί κηα πιαηθφξκα Moodle. Λνγηζκηθό Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 40

41 Λνγηζκηθφ Δμππεξεηεηή Γηαδηθηχνπ: Κπξίσο ρξεζηκνπνηείηαη ν Apache. Σν Moodle ιεηηνπξγεί θαλνληθά θαη ζε νπνηνλδήπνηε άιιν ινγηζκηθφ εμππεξεηεηή πνπ ππνζηεξίδεη PHP, φπσο ην IIS γηα ηα Windows. Γιψζζα ζελαξίσλ PHP: Απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ δχν εθδφζεηο δηαζέζηκεο PHP: PHP4 θαη PHP Καηέβαζκα ησλ αξρείσλ ηνπ Μoodle Τπάξρνπλ δπν ηξφπνη γηα λα πάξεηε ηα αξρεία ηνπ Moodle, ν έλαο είλαη ζαλ έλα θαη κφλν ζπκπηεζκέλν αξρείν θαη ν άιινο κέζσ CVS. Απηά εμεγνχληαη κε ιεπηνκέξεηεο ζηε ζειίδα απφ φπνπ κπνξείηε λα θαηεβάζεηε ην moodle: Αθνχ θαηεβάζεηε θαη απνζπκπηέζεηε ην αξρείν ή πάξεηε ηα αξρεία κέζσ CVS, ζα έρεηε έλαλ λέν θαηάινγν κε ην φλνκα "moodle", ν νπνίνο ζα πεξηέρεη θάπνηνπο θαηαιφγνπο θαη αξρεία. Μπνξείηε, είηε λα ηνπνζεηήζεηε νιφθιεξν ηνλ θαηάινγν ζηνλ θαηάινγν εγγξάθσλ ζαο, ζηνλ εμππεξεηεηή δηαδηθηχνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηε, νπφηε ε πιαηθφξκα Moodle ζα βξίζθεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (URL) είηε λα αληηγξάςεηε ηα πεξηερφκελα ηνπ θαηαιφγνπ θαηεπζείαλ ζηνλ θαηάινγν εγγξάθσλ ηνπ εμππεξεηεηή δηαδηθηχνπ, νπφηε ε πιαηθφξκα Moodle ζα βξίζθεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (URL) 5.4 Ρύζκηζε ηνπ εμππεξεηεηή δηαδηθηύνπ Αξρηθά ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγεζεί κηα θελή βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ πιαηθφξκα Moodle. ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλαο θαηάινγνο ζην ζθιεξφ δίζθν γηα ηελ απνζήθεπζε πιηθνχ θαη αξρείσλ πνπ ζα θνξησζνχλ ζηελ πιαηθφξκα Moodle θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. Έπεηηα απφ ηηο δχν απηέο ελέξγεηεο κπνξεί λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο Γεκηνπξγία θελήο βάζεο δεδνκέλσλ Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 41

42 Θα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κηα θελή βάζε δεδνκέλσλ (κε φλνκα π.ρ. "moodle") ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε θαζψο θαη έλαο εηδηθφο ρξήζηεο (π.ρ. "Adminuser") ν νπνίνο έρεη πξφζβαζε ζε απηή ηε βάζε δεδνκέλσλ (θαη κφλν ζε απηή). Θα κπνξνχζαηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ ρξήζηε "root" αλ επηζπκείηε, αιιά απηφ δελ ζπληζηάηαη γηα έλα δεκφζηα αλνηρηφ ζχζηεκα, θαζψο αλ αλαθαιπθζεί ν θσδηθφο πξφζβαζεο (password) απφ θαθφβνπινπο ρξήζηεο, ηφηε φρη κφλν ε ζπγθεθξηκέλε βάζε, αιιά φιν ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ ζα είλαη ζε θίλδπλν. Γηα ηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηεο βάζεο, εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηε ππεξεζία θηινμελίαο, ην πην πηζαλφλ είλαη λα ζαο παξέρνπλ θάπνην γξαθηθφ πεξηβάιινλ. (πλήζσο ρξεζηκνπνηείηε ην Cpanel). Γηαθνξεηηθά γηα ηελ MySQL πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ phpmyadmin έηζη ψζηε λα κπνξείηε πην εχθνια λα δηαρεηξηζηείηε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ζαο. Σν ζχζηεκα απηφ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε βάζε δεδνκέλσλ απιά κέζσ δηθηπαθψλ ζειίδσλ Γεκηνπξγία θαηαιόγνπ δεδνκέλσλ Σν Moodle ζα ρξεηαζηεί επίζεο θάπνην ρψξν ζην ζθιεξφ δίζθν γηα ηελ απνζήθεπζε αξρείσλ, φπσο δηάθνξα έγγξαθα γηα ηα καζήκαηα θαη θσηνγξαθίεο ρξεζηψλ. Γεκηνπξγήζηε έλαλ θαηάινγν (π.ρ. "moodle_data") γηα απηφ ην ζθνπφ. Ζ απηφκαηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ηνπ Moodle ζα πξνζπαζήζεη λα δεκηνπξγήζεη ηνλ θαηάινγν απηφ, αιιά είλαη πηζαλφλ λα απνηχρεη νπφηε ζα πξέπεη ν θαηάινγνο απηφο λα δεκηνπξγεζεί ρεηξνθίλεηα. Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο, είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο απηφο ν θαηάινγνο λα κελ είλαη απεπζείαο πξνζβάζηκνο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Ο επθνιφηεξνο ηξφπνο γηα λα γίλεη απηφ είλαη λα ηνπνζεηεζεί έμσ απφ ηνλ αξρηθφ θαηάινγν πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ηα αξρεία ηεο εθαξκνγήο Moodle. Γηα λα κπνξεί ε εθαξκνγή ηνπ Moodle λα ζψζεη αλεβαζκέλα αξρεία ζηνλ θαηάινγν απηφ, ζα πξέπεη ν εμππεξεηεηήο δηαδηθηχνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηε (π.ρ. ν Apache) λα έρεη άδεηα εγγξαθήο ζηνλ θαηάινγν απηφ. ε πνιινχο εμππεξεηεηέο Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 42

43 νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο, ζα ρξεηαζηεί πηζαλφλ λα πεξηνξίζεηε ηελ πξφζβαζε ηνπ θαηαιφγνπ ζηε δηθή ζαο νκάδα (ψζηε λα εκπνδίζεηε άιινπο ρξήζηεο πνπ έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζηνλ εμππεξεηεηή λα δνπλ ή λα αιιάμνπλ ηα αξρεία ζαο), αιιά λα δψζεηε πιήξε δηθαηψκαηα αλάγλσζεο / εγγξαθήο ζε φινπο ηνπο άιινπο (θάηη ην νπνίν ζα επηηξέςεη ηνλ εμππεξεηεηή δηαδηθηχνπ λα πξνζπειάζεη ηα αξρεία ζαο). 5.5 Γηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο Δθφζνλ πιεθηξνινγήζηε ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (URL) ηεο πιαηθφξκαο Moodle ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ θπιινκεηξεηή ή απεπζείαο πιεθηξνινγψληαο εκθαλίδεηαη ε νζφλε (Δηθφλα 11) φπνπ επηιέγεηε ηε γιψζζα πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο. Κάζε θνξά πνπ νινθιεξψλεηαη θάπνην βήκα επηιέγεηε ην θνπκπί «επφκελν» («next»). ηα επηκέξνπο βήκαηα έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα επηζηξέςεηε ζε πξνεγνχκελν βήκα επηιέγεηε ην θνπκπί «πξνεγνχκελν». Δηθόλα 10.Δγθαηάζηαζε Moodle - Δπηινγή Γιώζζαο Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ moodle μεθηλάεη κε ηελ επηινγή γιψζζαο Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 43

44 Δηθόλα 11.Δγθαηάζηαζε Moodle - Δπηινγή Γιώζζαο Δπηιέγνπκε ηελ γιψζζα θαη επηιέγνπκε «Δπόκελν». ηελ Δπηβεβαίσζε Γηαδξνκψλ ε δηεχζπλζε ηζηνζειίδαο θαη ν Φάθεινο ΠΖΛΔΑ είλαη πξνεπηιεγκέλα. Ο θάθεινο δεδνκέλσλ φκσο πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί απφ εκάο. Δίλαη ν θάθεινο moodledata πνπ δεκηνπξγήζακε αξρηθά. Ζ ζσζηή δηαδξνκή πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί είλαη /users/b/i/username ζαο / moodledata ζηε ζπλέρεηα παηάκε επφκελν. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζπλήζσο είλαη ζπκπιεξσκέλα απφ ηελ ίδηα ηελ εθαξκνγή. Δηθόλα 12.Δπηβεβαίσζε Γηαδξνκώλ Δπηιέγνπκε ηνλ ηχπν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ καο Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 44

45 Δηθόλα 13.Δπηινγή Βάζεο Γεδνκέλσλ ην βήκα πνπ αθνινπζεί ζα νξηζηνχλ ηα ζηνηρεία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εγθαηάζηαζεο, ζα πξέπεη λα έρεηε δεκηνπξγήζεη κηα θελή βάζε δεδνκέλσλ θαη έλαλ ρξήζηε γηα ηε βάζε απηή. Αλαιπηηθά: Type: Σν είδνο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (π.ρ. «MySQL»). Host Server: Πιεθηξνινγήζηε ηνλ εμππεξεηεηήο θηινμελίαο (ζπλήζσο είλαη ν «localhost») Database: Πιεθηξνινγήζηε ην φλνκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζαηε (π.ρ ζην παξάδεηγκα καο «moodle»). Υξήζηεο: Πιεθηξνινγήζηε ην φλνκα ρξήζηε πνπ δεκηνπξγήζαηε γηα λα έρεη πξφζβαζε ζηε ζπγθεθξηκέλε βάζε. Κσδηθόο πξόζβαζεο: Πιεθηξνινγήζηε ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο ηνπ παξαπάλσ ρξήζηε. Table prefix: Σξνπνπνηήζηε ην πξφζεκα ησλ πηλάθσλ ηεο βάζεο. (Δθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ηελ ίδηα βάζε δεδνκέλσλ γηα πεξηζζφηεξεο εγθαηαζηάζεηο εθαξκνγψλ Moodle). Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 45

46 Δηθόλα 14.Ρπζκίζεηο Βάζεο Γεδνκέλσλ Γηαβάδνπκε ηνπο φξνπο ρξήζεο θαη παηάκε πλέρεηα Δηθόλα 15.Δγθαηάζηαζε ηεο πιαηθόξκα Moodle ηε ζπλέρεηα, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα ζα εκθαληζηνχλ ηα δηάθνξα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Moodle. Δθφζνλ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο, δίπια ζε θάζε φλνκα εκθαλίδεηαη κε πξάζηλν ρξψκα ε ιέμε «OK». ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, φηαλ δειαδή ε ξχζκηζε δελ πιεξεί ηηο απαηηήζεη εκθαλίδεηαη κε θφθθηλα γξάκκαηα ε ιέμε «NOT OK». θφπηκν είλαη φιεο νη ξπζκίζεηο λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο, έηζη ψζηε λα απνθεπρζνχλ ζθάικαηα ζηε ζπλέρεηα ηεο εγθαηάζηαζεο ή ζηε ιεηηνπξγία ηεο πιαηθφξκαο Moodle. Γίπια απφ ην φλνκα θάζε ξχζκηζεο εκθαλίδνληαη πιεξνθνξίεο θαη αλαθνξέο έηζη ψζηε λα ζαο βνεζήζνπλ λα επηιέμεηε ηε ζσζηή ξχζκηζε. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 46

47 Δηθόλα 16.Έιεγρνο Γηαθνκηζηή Πεξηκέλνπκε ιίγα ιεπηά κέρξη λα εκθαληζηεί ε παξαθάησ ζειίδα Δδψ κπνξνχκε λα ξπζκίζνπκε ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο καο, ηνλ θεληξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ δηαρεηξηζηή κε ηνλ νπνίν ζα ειέγρνπκε ην ζχζηεκα. (Πξνζνρή ζηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ θσδηθνύ πξόζβαζεο). Πεξηζζφηεξνπο ινγαξηαζκνχο, κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε αξγφηεξα κέζα απφ ην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο. Δηθόλα 17.Ρύζκηζε Γηαρεηξηζηηθνύ Λνγαξηαζκνύ ην επφκελν παξάζπξν κπνξνχκε λα ξπζκίζνπκε ηελ πξψηε ζειίδα. To πιήξεο φλνκα ηνπ ηζηνρψξνπ, ην ζχληνκν φλνκα θαζψο θαη κηα κηθξή πεξηγξαθή. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 47

48 Δπηπιένλ κπνξνχκε λα ελεξγνπνηήζνπκε ηε δπλαηφηεηα εγγξαθήο ρξεζηψλ κέζσ . Δηθόλα 18.Ρπζκίζεηο Πξώηεο ειίδαο Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ moodle έρεη νινθιεξσζεί θαη είκαζηε ήδε ζην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ηνπ moodle. Δηθόλα 19.Αξρηθή ειίδα Moodle 5.6 Γηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ζε έλαλ server Σα βήκαηα πνπ αθνινπζνχκε γηα ηελ δηαδηθαζία απηή είλαη ηα εμήο: Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 48

49 Βήκα 1ν. Αλαδεηνχκε απφ ην google γηα λα βξνχκε θαηάιιειν server γηα hosting. Ο server πξέπεη λα ηαηξηάδεη ζηηο απαηηήζεηο καο (PHP, MySQL). Ζ αλαδήηεζε ηνπ Google ζα επηζηξέςεη servers φπσο https://byethost.com, θαη άιινπο. Βήκα 2ν. Κάλνπκε εγγξαθή θαη πεξηκέλνπκε λα καο απνζηείινπλ ην Mail κε ηνπο θσδηθνχο Δηθόλα 20.Δγγξαθή ζηνλ server Βήκα 3ν. Αλεβάδνπκε ηα αξρεία ζην απνκαθξπζκέλν server θαη δεκηνπξγνχκε κηα βάζε δεδνκέλσλ ζην cpanel ηνπ server. Γηα λα αλεβάζνπκε ηα αξρεία ζηνλ server ζα πξέπεη λα έρνπκε θάπνηα εθαξκνγή. Κάπνηεο απφ απηέο ηηο εθαξκνγέο είλαη ε CuteFtp, FileZilla, Golden FTP Server, CoffeeCup Free FTP. Home Ftp Server Πώο αλεβάδνπκε αξρεία κε FTP Σν FTP είλαη έλα πξσηφθνιιν κεηαθνξάο αξρείσλ. Μαο επηηξέπεη λα αλεβάδνπκε θαη λα θαηεβάδνπκε αξρεία κέζσ Internet. Γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε, ρξεηαδφκαζηε έλα πξφγξακκα πνπ λα θάλεη ρξήζε ηνπ. Έλα απφ απηά είλαη ην FileZilla πνπ είλαη δηαζέζηκν γηα Windows, Linux, θαη άιια ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Δλαιιαθηηθά, ππάξρνπλ θαη άιια πξνγξάκκαηα πνπ θάλνπλ ηελ ίδηα δνπιεηά, φπσο ην ftp φηαλ βξηζθφκαζηε ζε θνλζφια Linux, ή ην WinSCP πνπ είλαη έλα γεληθφ πξφγξακκα κεηαθνξάο αξρείσλ γηα Windows Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 49

50 κε ππνζηήξημε θαη γηα άιια πξσηφθνιια. ε απηή ηε ζειίδα ζα ζαο εμεγήζνπκε ζχληνκα πψο λα αλεβάζεηε αξρεία κέζσ FTP ρξεζηκνπνηψληαο ην FileZilla Δγθαηάζηαζε FTP client Γηα λα εγθαηαζηήζεηε ην FileZilla, πεγαίλεηε ζην θαη επηιέγεηε FileZilla > Client. Αλ ρξεζηκνπείηε Windows, επηιέγεηε απφ ηελ ελφηεηα "Windows" ην recommended αξρείν setup, δηαθνξεηηθά επηιέγεηε ην ιεηηνπξγηθφ ζαο ζχζηεκα θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγεηε ην αξρείν ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα θαηεβάζεηε γηα λα εγθαηαζηήζεηε ην πξφγξακκα. ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηε Windows, ην αξρείν είλαη ηνfilezilla_ _win32-setup.exe. Αθνχ θαηέβεη ην αξρείν ηεο εγθαηάζηαζεο, ην ηξέρεηε θαη ην εγθαηαζηήηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε, ηξέρεηε ην πξφγξακκα FileZilla απφ ην κελνχ Έλαξμε ύλδεζε Δηθόλα 21.ύλδεζε κε ηνλ server κεζσ ηνπ FileZilla πκπιεξψλεηε ηα αληίζηνηρα πεδία ζην FileZilla θαη παηάηε"γξήγνξε ύλδεζε". Ζ δηαδηθαζία ηεο ζχλδεζεο νπζηαζηηθά ζεκαίλεη φηη ν ππνινγηζηήο ζαο είλαη ζε ζέζε λα αληαιιάμεη δεδνκέλα κε ηνλ απνκαθξπζκέλν δηαθνκηζηή (server), δειαδή ηνλ ππνινγηζηή φπνπ απνζεθεχνληαη νη ιχζεηο ησλ εξγαζηψλ πξνο δηφξζσζε. Γηα λα ζπλδεζείηε ρξεηάδεζηε ηξία πξάγκαηα: 1. Σελ δηεχζπλζε ηνπ ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν ζα ζπλδεζείηε 2. Σν φλνκα ρξήζηε 3. Σνλ θσδηθφ πξφζβαζεο Ζ δηεχζπλζε ηνπ ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν ζα ζπλδεζείηε είλαη κία δηεχζπλζε ζην Internet. πρλά αλαθέξεηαη σο "θφκβνο", "δηαθνκηζηήο", "URL", "host", θ.φ.θ. έλλνηεο δηαθνξεηηθέο αιιά παξφκνηεο. Πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε ην ηη ζπκβαίλεη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 50

51 ζχλδεζεο ζα αλαθεξζνχλ ζην 7ν κάζεκα. ηελ πεξίπησζή καο, ν δηαθνκηζηήο είλαη ην web-seminar.softlab.ntua.gr. Δπηπιένλ ίζσο ζαο δεηεζεί λα ζπκπιεξψζεηε ηελ ζχξα ζηελ νπνία ζα γίλεη ε ζχλδεζε. Απηφ ζηελ πεξίπησζή καο δελ είλαη απαξαίηεην, επεηδή είλαη αξθεηφ λα αθήζεηε ην πξφγξακκα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πξνεπηιεγκέλε ζχξα γηα ηελ ππεξεζία FTP.Σν φλνκα ρξήζηε θαη ν θσδηθφο πξφζβαζεο είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα πηζηνπνηήζεηε ηελ ηαπηφηεηά ζαο, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηφ λα δηαρσξηζηεί ε δηθή ζαο εξγαζία απφ θάπνηνπ άιινπ, θαη θπζηθά λα κελ επηηξέπεηαη ζε άιινπο λα ζηέιλνπλ εξγαζίεο γηα εζάο. ηελ πεξίπησζή καο, ην φλνκα ρξήζηε θαη ν θσδηθφο πξφζβαζεο είλαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξζεθαλ ζην dashboard θαη νλνκάδνληαη ftp username θαη ftp password. Σν ftp username είλαη πηζαλφηαηα ην ηκήκα πνπ είλαη πξηλ απφ ζην e- mail ζαο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ην ζαο ήηαλ ηφηε ην ftp username ζαο ζα ήηαλ πηζαλφηαηα dionyziz.σν ftp password ζαο είλαη έλαο ηπραίνο θσδηθφο πνπ εκείο παξάγακε απηφκαηα γηα εζάο θαη πεξηέρεη αλαθαηεκέλα γξάκκαηα θαη αξηζκνχο. Δίλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ θσδηθφ πνπ νξίζαηε εζείο γηα λα έρεηε πξφζβαζε αξγφηεξα ζην πξνζσπηθφ ζαο dashboard. πκπιεξψλεηε ηα αληίζηνηρα πεδία ζην FileZilla θαη παηάηε "Γξήγνξε ύλδεζε". Παηψληαο ζχλδεζε βιέπεηε κεξηθά κελχκαηα πνπ ζαο δείρλνπλ φηη ε ζχλδεζε έγηλε θαη φηη φια πήγαλ θαιά, γηα παξάδεηγκα Καηάζηαζε: Λίζηα θαθέινπ επηηπρήο. Ανέβασμα των αρχείων Δηθόλα 22. Αλέβαζκα ησλ αξρείσλ ζηνλ server ηα αξηζηεξά θαίλνληαη ηα ηνπηθά αξρεία θαη ζηα δεμηά ηα απνκαθξπζκέλα αξρεία. Αθνχ ζπλδεζείηε, ζηα δεμηά θαίλνληαη ηα αξρεία πνπ έρνπλ ήδε αλέβεη ζην θάθειφ ζαο. Αλ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ζπλδέεζηε, ν απνκαθξπζκέλνο θάθεινο ζα είλαη άδεηνο. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 51

52 ηα αξηζηεξά θαίλνληαη ηα αξρεία ζηνλ ηνπηθφ ζαο ππνινγηζηή. Γηα λα γίλεη ην αλέβαζκα ησλ αξρείσλ, επηιέγεηε ηα αξρεία πνπ ζέιεηε λα αλεβάζεηε θαη ηα θάλεηε drag and drop ζηνλ απνκαθξπζκέλν θάθειν. 6 Σν Πεξηβάιινλ ηεο πιαηθόξκαο Moodle Γηα λα εκθαληζηεί ε αξρηθή ζειίδα ηεο πιαηθφξκαο Moodle, πξέπεη ν ρξήζηεο λα πιεθηξνινγήζεη ηελ δηεχζπλζε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα. Ζ αξρηθή παξακεηξνπνίεζε έγηλε ζε επίπεδν localhost. Έηζη ε δηεχζπλζε είλαη: 6.1 Αξρηθή ειίδα ηελ παξαθάησ εηθφλα (εηθφλα 23) θαίλεηαη ε αξρηθή ζειίδα ηεο εθπαηδεπηηθήο πιαηθφξκαο. Ζ αξρηθή νζφλε ηνπ Moodle απνηειείηαη απφ ηξεηο πεξηνρέο, ην δεμί, ην αξηζηεξφ θαη ην θεληξηθφ ηκήκα ην νπνίν κάιηζηα θαιχπηεη θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο. Σν δεμί θαη ην αξηζηεξφ ηκήκα θαιχπηνπλ δηάθνξα Μπινθ (blocks), ησλ νπνίσλ ε ζεηξά κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη θαη είλαη εθηθηφ λα πξνζηεζνχλ λέα Μπινθ απφ ηνλ δηαρεηξηζηή, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο. Δηθόλα 23.Αξρηθή ειίδα Moodle Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 52

53 Σα Μπινθ θαιχπηνπλ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ Moodle θαη είηε βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζή ηνπ, είηε απιά πξνζθέξνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζην ρξήζηε. ην θεληξηθφ ηκήκα παξνπζηάδεηαη ε ιίζηα κε ηηο ελφηεηεο ησλ καζεκάησλ, ζηηο νπνίεο είλαη νξγαλσκέλα ηα καζήκαηα πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηελ πιαηθφξκα Moodle Πξόζβαζε ζην πεξηερόκελν ηνπ Moodle To Moodle, θαη γεληθά ζηηο πεξηζζφηεξεο πιαηθφξκεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ινγαξηαζκνχ κε δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα θαη δηαθνξεηηθή δηαβάζκηζε. Οη ζπλεζηζκέλνη ινγαξηαζκνί πνπ βξίζθνπκε ζην Moodle είλαη: Σν Moodle ππνζηεξίδεη ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ: Γηαρεηξηζηήο (Administrator): Ο Γηαρεηξηζηήο έρεη ηε ζπλνιηθή επνπηεία ηεο εθαξκνγήο θαη κπνξεί λα ξπζκίδεη φιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ηελ πιαηθφξκα θαη ηα καζήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζε απηφ. Δπίζεο, ν δηαρεηξηζηήο παξαθνινπζεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηνλ εμππεξεηεηή δηαδηθηχνπ πνπ θηινμελεί ηελ εθαξκνγή θαη ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εθαξκνγή. Δθπαηδεπηήο (Teacher): Ο Δθπαηδεπηήο είλαη ν ρξήζηεο ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ θαη ηελ πξνζζήθε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (θείκελα, εηθφλεο, παξνπζηάζεηο, βίληεν, εξγαζίεο, αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο) θαη δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζε απηά. Ο Δθπαηδεπηήο, εθηφο απφ ηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε καζεκάησλ, κπνξεί λα επηθνηλσλεί Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 53

54 κε ηνπο Δθπαηδεπφκελνπο ησλ καζεκάησλ ηνπ, θαζψο θαη λα δεκηνπξγεί νκάδεο εξγαζίαο κεηαμχ ησλ Δθπαηδεπφκελσλ. Σελ ηδηφηεηα θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ εθπαηδεπηή ηα απνθηά είηε κέζσ ηνπ Γηαρεηξηζηή ηεο εθαξκνγήο, είηε κέζσ άιινπ Δθπαηδεπηή ηνπ καζήκαηνο. Ο Δθπαηδεπηήο κπνξεί λα αλήθεη ζε κία απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: Γεκηνπξγνί καζήκαηνο: Οη δεκηνπξγνί καζεκάησλ κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ θαη λα δηδάζθνπλ ζηα καζήκαηα. Γηδάζθνληεο: Οη δηδάζθνληεο κπνξνχλ λα θάλνπλ νηηδήπνηε ζε έλα κάζεκα, θαζψο επίζεο θαη λα αιιάμνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο βαζκνχο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Γηδάζθσλ πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ: Ο δηδάζθνληαο πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ κπνξεί λα δηδάμεη καζήκαηα θαη λα βαζκνινγήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο αιιά δελ κπνξεί λα αιιάμεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. Δθπαηδεπόκελνο (Student): Δθπαηδεπφκελνο ζεσξείηαη ν ρξήζηεο ηεο Πιαηθφξκαο, πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε έλα κάζεκα. Δίλαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Δθπαηδεπηή ελφο καζήκαηνο λα απνθαζίζεη εάλ ζα εγγξάςεη ν ίδηνο ηνπο Δθπαηδεπφκελνπο ζην κάζεκά ηνπ ή αλ ζα γξαθηνχλ κφλνη ηνπο. Δπίζεο, ν Δθπαηδεπηήο κπνξεί λα επηβάιεη ηε ρξήζε θσδηθνχ (θιεηδηνχ) ζηελ εγγξαθή ησλ Δθπαηδεπφκελσλ, πεξηνξίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ πξφζβαζε ζην επίπεδν ηεο ειεθηξνληθήο ηάμεο ή κηαο νκάδαο Δθπαηδεπφκελσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ν Δθπαηδεπφκελνο γηα λα κπνξέζεη λα γξαθηεί ζην κάζεκα, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ην θιεηδί Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 54

55 πνπ φξηζε ν Δθπαηδεπηήο. Ο ρξήζηεο πνπ έρεη ξφιν Δθπαηδεπφκελνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζπειάζεη ην Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ καζήκαηνο ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο θαη λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζην κάζεκα. Δπηζθέπηεο (Guest): Ο Δπηζθέπηεο δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεκάησλ ηεο Πιαηθφξκαο. Παξφια απηά, αλάινγα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ εθπαηδεπηή ηνπ καζήκαηνο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζπειάζεη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο ή φρη. 6.3 Δγγξαθή Υξήζηε ζηελ Πιαηθόξκα Γηαρείξηζε πηζηνπνίεζεο ηαπηόηεηαο Ζ εθαξκνγή Moodle πξνζθέξεη ηηο παξαθάησ κεζφδνπο πηζηνπνίεζεο ρξεζηψλ. Απφ απηέο αλαιπηηθά ζα εμεηάζνπκε ηελ πηζηνπνίεζε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο πηζηνπνίεζεο ρξεζηψλ έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα θιεηδψζεηε θάπνηα απφ ηα πεδία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε θφξκα εγγξαθήο ησλ ρξεζηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, γίλεηαη πην εχθνιε ε ζπληήξεζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Moodle ζηελ πεξίπησζε πνπ ν δηαρεηξηζηήο επεμεξγάδεηαη ρεηξνθίλεηα ηα ζηνηρεία ησλ ρξεζηψλ. Λνγαξηαζκνί από ην δηαρεηξηζηή κόλν Απηή ε κέζνδνο αθαηξεί ηε δπλαηφηεηα απφ ηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγνχλ δηθνχο ηνπο ινγαξηαζκνχο. Όινη νη ινγαξηαζκνί πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ην δηαρεηξηζηή. Πηζηνπνίεζε βαζηζκέλε ζην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 55

56 Ζ επηβεβαίσζε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ είλαη ε πξνθαζνξηζκέλε κέζνδνο πηζηνπνίεζεο. Όηαλ ν ρξήζηεο ζπλδεζεί επηιέγνληαο ην δηθφ ηνπ φλνκα ρξήζηε θαη ζπλζεκαηηθφ, απνζηέιιεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζή ηνπ έλα κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα επηβεβαίσζε. Απηφ ην κήλπκα πεξηέρεη έλαλ αζθαιή ζχλδεζκν γηα κία ζειίδα φπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηβεβαηψζεη ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ. ε θάζε κειινληηθή ζχλδεζε, απιά ειέγρεηαη ην φλνκα ρξήζηε θαη ην ζπλζεκαηηθφ ζε ζρέζε κε ηηο απνζεθεπκέλεο ηηκέο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο πιαηθφξκαο Moodle. Υξεζηκνπνίεζε έλαλ δηαθνκηζηή CAS Απηή ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηεί έλαλ εμππεξεηεηή CAS (Central Authentication Service) γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ζε έλα Single Sign On πεξηβάιινλ (SSO). Μπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε απιή LDAP πηζηνπνίεζε. Δάλ ηα δνζέληα φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφο είλαη έγθπξα ζχκθσλα κε ην CAS, ε βάζε δεδνκέλσλ ηεο πιαηθφξκαο Moodle δεκηνπξγεί θαηλνχξηα εγγξαθή γηα ηνλ ρξήζηε, ιακβάλνληαο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε απφ ηνλ LDAP αλ ρξεηαζηεί. ηηο επφκελεο εηζφδνπο κφλν ην φλνκα ρξήζηε θαη ν θσδηθφο ειέγρνληαη Πηζηνπνίεζε βαζηζκέλε ζην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνύ Υξήζηε Γηα λα κπνξεί έλαο ρξήζηεο λα έρεη πξφζβαζε, απαηηείηαη ε δεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ. Αξρηθά, πξέπεη ν ρξήζηεο λα επηιέμεη «Δίζνδν» απφ ην πάλσ κέξνο ή ην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο ηνπ ηζηνρψξνπ, φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν ψζηε λα δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκφ: Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 56

57 Δηθόλα 24.ειίδα Δηζόδνπ Υξήζηε Σα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ θαιείηαη ν ρξήζηεο λα ζπκπιεξψζεη είλαη: Όλνκα ρξήζηε: Μνλαδηθφ φλνκα κε ην νπνίν ζα γίλεηαη ε πηζηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε ζην ζχζηεκα. Password: Ο θσδηθφο πξφζβαζεο επηβεβαηψλεη ην φλνκα ρξήζηε. Δπηιέμηε έλα ζχλζεην θσδηθφ πξφζβαζεο. Γηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ: Μία έγθπξε δηεχζπλζε θαζψο ε πηζηνπνίεζε γίλεηαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Όλνκα: Σν φλνκα ηνπ ρξήζηε. Δπώλπκν: Σν επίζεην ηνπ ρξήζηε. Πόιε/ρσξηό: Ζ ηνπνζεζία απφ ηελ νπνία εγγξάθεηαη ν ρξήζεο. Υώξα: Γίλεηαη θαηάινγνο επηινγήο ρψξαο κε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ Ξεράζαηε ηνλ θσδηθό ζαο? Ζ πιαηθφξκα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα θάλεη αλάθηεζε ηνπ νλφκαηνο ρξήζηε ή ηνπ θσδηθνχ ηνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ηα έρεη μεράζεη. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 20, ν ρξήζηεο πξέπεη λα θάλεη αλαδήηεζε, είηε κε ην φλνκα ρξήζηε, είηε κε ηελ δηεχζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ, ψζηε λα αλαθηήζεη ην απνιεζζέλ ζηνηρείν. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 57

58 Δηθόλα 20.Αλάθηεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε. 6.4 Δίζνδνο Υξήζηε ζηελ Πιαηθόξκα Γηα λα απνθηήζεη πξφζβαζε ν ρξήζηεο ζηελ πιαηθφξκα Moodle, πξέπεη λα θάλεη είζνδν κε ηα ζηνηρεία πνπ εηζήγαγε θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ. Σα ζηνηρεία εηζάγνληαη ζην κελνχ Δίζνδνο ρξήζηε, φπσο θαίλεηαη ζηελ επφκελε εηθφλα. Δηθόλα 26. Δηζαγσγή Κσδηθώλ Υξήζηε 6.5 Πεξηβάιινλ Πιαηθόξκαο πλδεδεκέλνπ Υξήζηε Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 58

59 ηελ εηθφλα 27 παξνπζηάδεηαη ε αξρηθή νζφλε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πιαηθφξκαο Moodle κεηά ηελ είζνδν ηνπ ρξήζηε. Αθνχ γίλεη είζνδνο ζην δηθηπαθφ ηφπν, ε αξρηθή νζφλε ηνπ Moodle ζα αιιάμεη, ζχκθσλα κε ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπ έρεη νξίζεη ν δηαρεηξηζηήο. πγθεθξηκέλα δε ζα εκθαλίδεηαη πιένλ ην κπινθ «Δίζνδνο», αθνχ ν ρξήζηεο έρεη πιένλ εηζέιζεη ήδε ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν, θαη ην κπινθ «Δλφηεηεο» ζα αληηθαηαζηαζεί απφ ην κπινθ «Σα καζήκαηά κνπ» θαη ηπρφλ άιιεο δπλαηφηεηεο (Chat Room, Γηεμαγσγή Έξεπλαο). Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ηα καζήκαηα, ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ην δηαρεηξηζηή ή ηνπο εθπαηδεπηέο θαζψο θαη ηα κπινθ πνπ παξέρνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο κε ηελ πιαηθφξκα. Δηθόλα 27.ειίδα Υξήζηε κεηά από είζνδν. Σα κπινθ παξέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο (κελχκαηα κεηαμχ ρξεζηψλ, επηθείκελεο δξαζηεξηφηεηεο, λέα ζρεηηθά κε ην κάζεκα, επηθείκελα γεγνλφηα, θαηάινγνο ζπλδεδεκέλσλ ρξεζηψλ, θ.α), θαζηζηνχλ δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνχ Moodle θαη βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ καζεκάησλ. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 59

60 Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ησλ εηδψλ ησλ κπινθ πνπ επηζπκεί ν ρξήζηεο, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα ξχζκηζήο ηνπο. Μάιηζηα, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα επηιέμεη πνηα κπινθ ζα είλαη νξαηά κφλν ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο ππεξεζίαο αιιά θαη ζε θάζε κάζεκα μερσξηζηά. Δπηπιένλ, ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ηνπ θάζε κπινθ, ψζηε λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα ην ηνπνζεηήζεη ζην επηζπκεηφ ζεκείν ηεο νζφλεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεκάησλ θαζηζηνχλ ηθαλφ ηνλ εθπαηδεπφκελν λα αιιειεπηδξάζεη κε ηνλ εθπαηδεπηή ή ηελ εθαξκνγή Moodle. Σν Moodle πεξηέρεη κηα κεγάιε θιίκαθα δξαζηεξηνηήησλ, φπσο Οκάδεο ζπδήηεζεο (forum), πδεηήζεηο (chats), Δξγαζίεο (assignments), νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζηαδηαθή αλάπηπμε θάζε καζήκαηνο. Πην αλαιπηηθά, ν ρξήζηεο ζηελ αξρηθή ηνπ ζειίδα (ελδέρεηαη λα αιιάμεη αλάινγα γηα ηελ δηαβάζκηζε ηνπ ρξήζηε) βιέπεη: Γηαζέζηκα Μαζήκαηα Tα δηαζέζηκα καζήκαηα πνπ έρεη πξνζζέζεη ν δηαρεηξηζηήο ή ν θαζεγεηήο. ηα καζήκαηα παξέρνληαη κηα κηθξή πεξίιεςε (φπσο θαίλεηαη ζηελ επφκελε εηθφλα) θαη έλδεημε αλ ην κάζεκα δηαζέηεη πξνζηαηεπκέλν πιηθφ. Δηθόλα 21.Γηαζέζηκα καζήκαηα Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 60

61 Όινη νη ρξήζηεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα βιέπνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ησλ καζεκάησλ αιιά γηα λα κπνξέζνπλ ηα δνπλ ην πιηθφ πνπ έρεη πξνζζέζεη ν εθάζηνηε θαζεγεηήο, πξέπεη λα εηζάγεη ηνλ θσδηθφ αζθαιείαο. Δηθόλα 22.Δηζαγσγή θσδηθνύ αζθαιείαο καζήκαηνο Έπεηηα απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ θσδηθνχ εκθαλίδεηαη ην δηαζέζηκν πιηθφ ηνπ καζήκαηνο. Δηθόλα 29.Γηαζέζηκν πιηθό καζήκαηνο Ζκεξνιόγην Ζ δξαζηεξηφηεηα Ζκεξνιφγην είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή θαηνπηξηθή δξαζηεξηφηεηα. Ο εθπαηδεπηήο δεηά απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν λα ζθεθηεί πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη λα επεμεξγαζηεί ηελ απάληεζή ηνπ θαη λα ηελ ηειεηνπνηήζεη κε ηνλ θαηξφ. Απηή ε απάληεζε είλαη απφξξεηε θαη κφλν ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα ηε δεη, ν νπνίνο κπνξεί λα δψζεη απαληήζεηο θαη λα βαζκνινγήζεη θάζε απάληεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Δηθόλα 23.Ζκεξνιόγην πδήηεζε (Chat Room) Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 61

62 Ζ δξαζηεξηφηεηα πδήηεζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα επηθνηλσλήζνπλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Δίλαη δπλαηή ε χπαξμε πνιιψλ δσκαηίσλ ζπδήηεζεο κε δηαθνξεηηθφ ζέκα ζε θάζε κάζεκα. Οη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα ζπλνκηιήζνπλ ηφζν κε ηνλ εθπαηδεπηή, φζν θαη κε ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπφκελνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε λα βξίζθνληαη θαη απηνί ζην δηαδίθηπν θαη λα έρνπλ αλνηθηφ ην ίδην δσκάηην ζπδήηεζεο. Δηθόλα 24.Παξάζπξν Εσληαλήο πδήηεζεο Υξήζε κηαο πεξηζζόηεξν πξνζβάζηκεο δηεπαθήο Δηθόλα 32.Υξήζε κηαο πεξηζζόηεξν πξνζβάζηκεο δηεπαθήο Έξεπλα Μέζσ απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπφκελν πνπ ζπκκεηέρεη ζε έλα κάζεκα, λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ ζρεηηθά κε ην κάζεκα, ηε Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 62

63 δηδαθηηθή χιε ή ηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο κέζσ θάπνησλ ηππνπνηεκέλσλ εξσηήζεσλ. Ζ δξαζηεξηφηεηα Έξεπλα είλαη έλα εξγαιείν ηνπ εθπαηδεπηή, γηα λα δηαγλψζεη πφζν απνηειεζκαηηθφ είλαη ην κάζεκά ηνπ θαη λα εληνπίζεη πηζαλά πξνβιήκαηα. Ζ Έξεπλα μεθηλάεη κε κία ζχληνκε εηζαγσγή απφ ηνλ εθπαηδεπηή θαη αθνινπζνχλ νη εξσηήζεηο. ηελ εηθφλα 32 θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ζηελ νπνία έιαβε κέξνο ν ζπλδεδεκέλνο θνηηεηήο. ην ζεκείν απηφ λα αλαθέξνπκε φηη ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα ζέζεη εθείλνο φηη ξπζκίζεηο επηζπκεί. ηελ ηξέρνπζα πιαηθφξκα, ν θνηηεηήο κπνξεί κφλν κηα θνξά λα απαληήζεη ζηελ έξεπλα θαη έπεηηα λα δεη ηα απνηειέζκαηα. Δηθόλα 33.Απνηειέζκαηα Έξεπλαο Quiz Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 63

64 Ζ δξαζηεξηφηεηα Κνπίδ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηή λα ζρεδηάζεη θαη λα δεκηνπξγήζεη ηεζη, πνπ πεξηέρνπλ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, ζσζηφ-ιάζνο θαη εξσηήζεηο κε ζχληνκεο απαληήζεηο. Απηέο νη εξσηήζεηο θπιάζζνληαη ζε κηα θαηεγνξηνπνηεκέλε βάζε δεδνκέλσλ θαη κπνξνχλ λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ζην ίδην κάζεκα ή αθφκα θαη ζε δηαθνξεηηθφ κάζεκα. Σα Κνπίδ επηηξέπνπλ ηηο πνιιαπιέο πξνζπάζεηεο. Απηή ε δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεη επθνιίεο βαζκνιφγεζεο. Δηθόλα 25.Γηεμαγσγή Quiz Πξνθίι πλδεδεκέλνπ Υξήζηε Δπηζθόπεζε ηνπ πξνθίι ηελ επηζθφπεζε ηνπ πξνθίι, ν ζπλδεδεκέλνο ρξήζηεο κπνξεί λα δεη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 64

65 Δηθόλα 26.Πιεξνθνξίεο Πξνθίι Μελύκαηα Ο ρξήζηεο ζην κελνχ «Μελχκαηα» κπνξεί λα δεη ηα κελχκαηα πνπ κνπ έζηεηιαλ είηε ζπκθνηηεηέο ηνπ, είηε νη θαζεγεηέο ηνπ. Δηθόλα 27.Μελύκαηα Υξήζηε Πξνζσπηθά αξρεία Ο θνηηεηήο έρεη επίζεο ηελ δπλαηφηεηα λα απνζεθεχεη πξνζσπηθά αξρεία, είηε απηά είλαη εθαξκνγέο, βηβιία ή ζεκεηψζεηο. ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ε θφξκα, κέζσ ηεο νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα «αλεβάζεη» ηα πξνζσπηθά ηνπ αξρεία. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα, ν κέγηζηνο δηαηηζέκελνο ρψξνο είλαη 100ΜΒ. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 65

66 Δηθόλα 28.Φόξκα Αλεβάζκαηνο Αξρείσλ Βαζκνινγίεο Ο εθάζηνηε θνηηεηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο βαζκνινγίεο ησλ εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ θαη ησλ εξγαζηεξίσλ πνπ ζπκκεηέρεη. Ο θαζεγεηήο πεξλάεη ηηο βαζκνινγίεο ζηελ πιαηθφξκα Moodle θαη ε πιαηθφξκα ελεκεξψλεη ηηο πξνζσπηθέο βαζκνινγίεο ησλ θνηηεηψλ. ηελ εηθφλα 37 θαίλεηαη ε ζειίδα ησλ βαζκνινγίσλ ηνπ ηξέρνλ θνηηεηή. Δηθόλα 38.Βαζκνινγίεο Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 66

67 Κεθάιαην 7 Πεξηβάιινλ Πιαηθόξκαο Γηαρεηξηζηή Πιαηθόξκαο Ζ δηαρείξηζε ηεο πιαηθφξκαο γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ρξήζηεο πνπ έρνπλ δηαρεηξηζηηθά δηθαηψκαηα, πρ ν δηαρεηξηζηήο. Χζηφζν, ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλαζέζεη δηαρεηξηζηηθνχο ξφινπο ζε θάπνηνλ ρξήζηε, είηε απηφο είλαη εθπαηδεπηήο ή δεκηνπξγφο καζήκαηνο. ηελ εηθφλα 38 θαίλνληαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ δηαρεηξηζηή. Δηθόλα 39.Γηαρεηξηζηηθέο Λεηηνπξγίεο ηνπ δηαρεηξηζηή 7.1 Υξήζηεο Λνγαξηαζκνί ρξεζηώλ Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα δεη φινπο ηνπ ρξήζηεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηελ πιαηθφξκα. Δπίζεο ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζεη θάπνηνλ ρξήζηε κε ηελ βνήζεηα θίιηξσλ θαη λα πξνζζέζεη θάπνην ρξήζηε ρεηξνθίλεηα. ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ε ιίζηα ησλ ρξεζηψλ ηεο πιαηθφξκαο. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 67

68 Δηθόλα 29.Λίζηα Υξεζηώλ Υνληξηθέο ελέξγεηεο ρξήζηε Απφ ην κελνχ Υνληξηθέο ελέξγεηεο ρξήζηε ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εθρσξήζεη ελέξγεηεο ζηνπο δηαηηζέκελνπο ρξήζηεο ηεο πιαηθφξκαο. Δηθόλα 30.Υνληξηθέο ελέξγεηεο ρξήζηε Υεηξνθίλεηε Πξνζζήθε Υξήζηε ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη ν ρξήζηεο ψζηε λα νινθιεξψζεη επηηπρψο έλαλ λέν ρξήζηε. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 68

69 Δηθόλα 31.Υεηξνθίλεηε Πξνζζήθε Υξήζηε 7.2 Γηθαηώκαηα ρξήζεο Γηαρεηξηζηέο ηζηνζειίδαο Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα δηνρεηεχζεη δηθαηψκαηα δηαρεηξηζηή ζηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο είηε γηα παξάιιειε δηαρείξηζε ηεο πιαηθφξκαο είηε γηα απνζπκθφξεζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ηνπ βαζηθνχ δηαρεηξηζηή. Δηθόλα 32.Γηαρείξηζε Γηαρεηξηζηώλ ηζηνζειίδαο Γηαρείξηζε ξόισλ/αλάζεζε ξόισλ Έλαο ξφινο νξίδεη έλα ζχλνιν απφ ειεπζεξίεο θαη δηθαηψκαηα γηα ηνπο ρξήζηεο ζηνπο νπνίνπο ν ξφινο απηφο απνδίδεηαη. Έλαο ξφινο κπνξεί λα απνδνζεί ζε Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 69

70 δηάθνξνπο ρξήζηεο θαη ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα. Γηα παξάδεηγκα, ν ξφινο «Γηδάζθνληα» κπνξεί λα απνδνζεί ζε έλαλ ρξήζηε: ζην πιαίζην νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, νπφηε ν ρξήζηεο έρεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ Δθπαηδεπηή γηα φια ηα καζήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ην πιαίζην κηαο Δλφηεηαο καζεκάησλ, νπφηε ν ρξήζηεο ζα έρεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ Δθπαηδεπηή γηα φια ηα καζήκαηα ηεο Δλφηεηαο, ην πιαίζην κηαο ππφ-ελφηεηαο καζεκάησλ, νπφηε ν ρξήζηεο ζα έρεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ Δθπαηδεπηή γηα φια ηα καζήκαηα ηεο ππφ-ελφηεηαο, ην πιαίζην ελφο καζήκαηνο, ην πιαίζην ελφο κπινθ ή κηαο Γξαζηεξηφηεηαο, π.ρ. forum, νπφηε ν ρξήζηεο έρεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ ξφινπ πνπ ηνπ απνδψζαηε φρη γηα νιφθιεξν ην κάζεκα αιιά κφλν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε Γξαζηεξηφηεηα. Σα πιαίζηα είλαη ηεξαξρηθά δνκεκέλα σο εμήο: Πιαίζην ζπζηήκαηνο Πιαίζην Δλφηεηαο καζεκάησλ Πιαίζην ππφ-ελφηεηαο καζεκάησλ Πιαίζην καζήκαηνο Πιαίζην κπινθ θαη δξαζηεξηνηήησλ Απηή ε ηεξαξρηθή δφκεζε ησλ πιαηζίσλ, ζεκαίλεη φηη αλ απνδψζεηε έλαλ ξφιν ζε έλα ρξήζηε ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο ηφηε ν ρξήζηεο απηφο ζα θιεξνλνκήζεη ηνλ ίδην ξφιν θαη ζε φια ηα θαηψηεξα επίπεδα. Οκνίσο, αλ απνδψζεηε έλαλ ξφιν ζην πιαίζην κηαο ελφηεηαο καζεκάησλ ν ρξήζηεο ζα θιεξνλνκήζεη ηνλ ίδην ξφιν θαη ζε φια ηα θαηψηεξα επίπεδα θ.ν.θ. Φπζηθά αλ απνδψζεηε έλαλ ξφιν ζε έλαλ ρξήζηε ζην πιαίζην ησλ κπινθ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ν ξφινο απηφο δε ζα θιεξνλνκεζεί ζε θαλέλα άιιν επίπεδν. ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην κάζεκά ζαο, κπνξείηε λα αλαζέζεηε έλαλ απφ ηνπο εμήο ξφινπο: Γηδάζθνληα, Γηδάζθνληα πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ, πνπδαζηή, Δπηζθέπηε είηε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο είηε ζην πιαίζην ησλ κπινθ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Ο δηαρεηξηζηήο ηεο πιαηθφξκαο Moodle κπνξεί επίζεο λα αλαζέζεη ηνλ ξφιν ηνπ Γεκηνπξγνχ καζήκαηνο. Ζ απφδνζε ξφισλ ζην πιαίζην Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 70

71 ηνπ καζήκαηνο κπνξεί λα γίλεη ακέζσο κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ καζήκαηνο ζαο απφ ηε ζειίδα αλάζεζεο ξφισλ πνπ εκθαλίδεηαη απηφκαηα κεηά ηελ απνζήθεπζε ηεο θφξκαο δεκηνπξγία καζήκαηνο. Γηα λα απνδψζεηε έλαλ ξφιν αξγφηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο κπνξείηε απφ ην κπινθ «Γηαρείξηζε» λα επηιέμεηε «Αλάζεζε ξφισλ». ηε ζπλέρεηα επηιέγνληαο ην ξφιν πνπ ζέιεηε λα απνδψζεηε εκθαλίδεηαη ε ιίζηα ησλ ρξεζηψλ ηεο πιαηθφξκαο. Θα πξέπεη λα αλαδεηήζεηε ην ρξήζηε ζηνλ νπνίν επηζπκείηε λα αλαζέζεηε ην ξφιν ρξεζηκνπνηψληαο ην φλνκα ηνπ ρξήζηε. ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο επηιέγεηε ην ρξήζηε πνπ ζέιεηε θαη ρξεζηκνπνηψληαο θαη παηψληαο ην θνπκπί Πξνζζήθε. Ο ρξήζηεο ζα πεξάζεη ζηελ αξηζηεξή ζηήιε νπφηε θαη ζα ηνπ έρεη αλαηεζεί ν ξφινο πνπ επηιέμαηε. Αλ αιιάμεηε γλψκε, κπνξείηε λα αθαηξέζεηε ην ξφιν απφ ηνλ ρξήζηε ρξεζηκνπνηψληαο ην θνπκπί Αθαίξεζε Δηθόλα 44.Γηαρείξηζε Ρόισλ 7.3 Μαζήκαηα Πξνζζήθε / Σξνπνπνίεζε Μαζεκάησλ Μηα απφ ηελ βαζηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ δηαρεηξηζηή θαη θαη επέθηαζε ησλ εθπαηδεπηψλ είλαη ε πξνζζήθε καζεκάησλ θαη ε δηαρείξηζε ηνπο. ηελ επφκελε εηθφλα θαίλεηαη πνπ κπνξεί ν εθπαηδεπηήο / δηαρεηξηζηήο λα δεη ηελ ζπγθεθξηκέλε επηινγή ηνπ κελνχ. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 71

72 Δηθόλα 33.Πξνζζήθε / Σξνπνπνίεζε Μαζεκάησλ Γηα λα πξνζηεζεί έλα κάζεκα, πξέπεη πξψηα λα νξηζηεί ε θαηεγνξία, ζηελ νπνία ζα αλήθεη. Βέβαηα, έλα κάζεκα κπνξεί λα πξνζηεζεί άλεπ θαηεγνξίαο αιιά απηφ δελ ζπλίζηαηαη θαιψο δπζθνιεχεη ηελ πεξηήγεζε ησλ ρξεζηψλ. Δηθόλα 46. Πξνζζήθε / Σξνπνπνίεζε Μαζεκάησλ ηελ παξαπάλσ εηθφλα θαίλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ καζεκάησλ θαη ησλ θαηεγνξηψλ. Όπσο κπνξνχκε λα δνχκε, ππάξρεη ε επηινγή πξνζζήθεο λέαο θαηεγνξίαο, ηαμηλφκεζεο ησλ καζεκάησλ θαη ησλ θαηεγνξηψλ αιιά θαη κεηαθίλεζεο ησλ θαηεγνξηψλ θαη ησλ καζεκάησλ. Ζ κεηαθίλεζε ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ψζηε λα ηξνπνπνηήζνπκε ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ησλ καζεκάησλ ή ησλ θαηεγνξηψλ. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 72

73 7.3.2 Πξνζζήθε Καηεγνξίαο Ο δηαρεηξηζηήο έρεη επίζεο ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεη θάπνηα θαηεγνξία, ψζηε, φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, λα θαηεγνξηνπνηήζεη ηα καζήκαηα θαη λα είλαη νξγαλσκέλα θαηά ηελ πινήγεζε ησλ ζπνπδαζηψλ. Ο δεκηνπξγφο ηεο θαηεγνξίαο θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη ηα παξαθάησ πεδία: α. Καηεγνξία-γνλέαο, β. Όλνκα θαηεγνξίαο (Απαηηνχκελν πεδίν), γ. Α/Α θαηεγνξίαο θαη δ. Πεξηγξαθή. ηελ εηθφλα 47 θαίλεηαη ε θφξκα δεκηνπξγίαο ηεο θαηεγνξίαο. Δηθόλα 47.Πξνζζήθε Καηεγνξίαο Αληίγξαθα αζθαιείαο δεδνκέλσλ καζήκαηνο θαη επαλαθνξά Ζ εηζαγσγή ελφο καζήκαηνο απνηειείηαη απφ πνιινχο παξακέηξνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο γεληθέο πιεξνθνξίεο, ηελ πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο, ηελ κνξθή ηνπ καζήκαηνο, ηελ εκθάληζε ηνπ καζήκαηνο, ηα ζπλεκκέλα αξρεία ηνπ καζήκαηνο, ηνλ θαζνξηζκφ πξφζβαζεο ηνπ καζήκαηνο θαη ηηο νκάδεο ηνπ καζήκαηνο. Ο δεκηνπξγφο ηνπ καζήκαηνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηαηεξεί αληίγξαθα αζθαιείαο ησλ καζεκάησλ πνπ εηζάγεη ψζηε λα αλαθηά ηα δεδνκέλα ηνπ καζήκαηνο ζε πεξίπησζε πνπ ραζνχλ ή ρξεηαζηεί λα ηα εηζάγεη ζε λέα πιαηθφξκα Moodle. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 73

74 Γηα λα θξαηήζεη ν δεκηνπξγφο ηνπ καζήκαηνο / δηαρεηξηζηήο αληίγξαθα αζθαιείαο ελφο καζήκαηνο, πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηε παξαθάησ δηαδξνκή ψζηε λα ελεξγνπνηήζεη ηελ ηήξεζε αληηγξάθσλ αζθαιείαο: Μαζήκαηα Αίηεζε δεκηνπξγίαο λένπ καζήκαηνο. ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ε αίηεζε δεκηνπξγίαο λένπ καζήκαηνο. Δηθόλα 48.Αίηεζε δεκηνπξγίαο λένπ καζήκαηνο ηελ ζπλέρεηα, γηα λα γίλεη αλάθηεζε ελφο αληηγξάθνπ αζθαιείαο, πξέπεη, κέζσ ηελ επηινγήο Αλάθηεζε Μαζήκαηνο (Restore Course) λα εηζαρζεί ην αξρείν Back up πνπ πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ καζήκαηνο. Δηθόλα 49.Αλάθηεζε Μαζήκαηνο Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 74

75 7.3.4 Γηαρείξηζε Μαζήκαηνο Ζ δηαρείξηζε ελόο καζήκαηνο ηνπ Moodle Κάζε κάζεκα έρεη βαζηθά ζηνηρεία πνπ ην πεξηγξάθνπλ ελψ έρεη θαη έλα ζχλνιν απφ ιεηηνπξγίεο πνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε κπινθ (block), πεγέο πιεξνθνξίαο (resources) θαη δξαζηεξηφηεηεο (activies). Με βάζε φιεο απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο κπνξεί λα εκπινπηηζηεί ην κάζεκα θαη λα πεξηιακβάλεη φηη ρξεηάδεηαη λα παξνπζηαζηεί ζηνπο καζεηέο. Σα κπινθ παξέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο (κελχκαηα, δξαζηεξηφηεηεο, λέα θηι) ζηνπο ρξήζηεο. Καζηζηνχλ δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ καζήκαηνο. Οη πεγέο πιεξνθνξηώλ απνηεινχλ ην θχξην πεξηερφκελν θάζε καζήκαηνο θαη πεξηιακβάλνπλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα. Μπνξνχλ λα έρνπλ ηελ κνξθή αξρείσλ κε πιεξνθνξίεο ζε δηάθνξεο κνξθέο, φπσο θεηκέλνπ, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε απ επζείαο ζηε ζειίδα ηνπ καζήκαηνο κε ηε βνήζεηα ηνπ ελζσκαησκέλνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ πνπ δηαηίζεηαη απφ ηελ ππεξεζία ή εμσηεξηθψλ ηζηνζειίδσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα απνηεινχλ κέξνο ηνπ καζήκαηνο. Οη δξαζηεξηόηεηεο ησλ καζεκάησλ θαζηζηνχλ ηθαλφ ηνλ εθπαηδεπφκελν λα αιιειεπηδξάζεη κε ηνλ εθπαηδεπηή θαη κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Ζ ππεξεζία ππνζηεξίδεη κηα κεγάιε θιίκαθα δξαζηεξηνηήησλ, φπσο Οκάδεο ζπδήηεζεο (forum), πδεηήζεηο (chats), Δξγαζίεο (assignments), νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζηαδηαθή αλάπηπμε θάζε καζήκαηνο. Οη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππνζηεξίδεη ε ππεξεζία παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ. Γηαρείξηζε ζύγρξνλνπ νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ θαη ησλ κεηαδεδνκέλσλ ηνπ Αλ θαη ε ππεξεζία κπνξεί λα ππνζηεξίμεη θπξίσο ηελ αζχγρξνλε εθπαίδεπζε κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ πξνζαξηήκαηνο ινγηζκηθνχ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο θαη κίαο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο. Ο δηαρεηξηζηήο απιψο δειψλεη ηε δηεχζπλζε ηνπ Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 75

76 ζχγρξνλνπ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, ηίηιν θαη πεξηγξαθή θαη ακέζσο απηφ παξνπζηάδεηαη ζηε ζειίδα ηνπ καζήκαηνο. Γηαρείξηζε νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ ζε δηάθνξεο κνξθέο κε ηελ επηινγή πξνζζήθεο αξρείνπ βίληεν, ή θαη ηελ πξνζζήθε ζπλδέζκνπ από ηξίηεο πεγέο (VOD server, Youtube, Vimeν, θηι) Ζ ππεξεζία ππνζηεξίδεη πνηθίινπο ηξφπνπο γηα ηελ πξνζζήθε πνιπκεζηθνχ πιηθνχ ηφζν γεληθά ζην κάζεκα φζν θαη επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο 1. Αξρεία ήρνπ θαζψο θαη video κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε έλα κάζεκα κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: Χο απιφο πφξνο αξρείνπ Χο ελζσκαησκέλν αξρείν - ζχλδεζκνο Με ην πνπ αλνίγεη έλα λέν παξάζπξν λα παίδεη ην αξρείν Δλζσκαησκέλν κέζα ζην θείκελν ζε νπνηαδήπνηε ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο Χο ζχλδεζκνο αξρείνπ πνιπκέζσλ, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα αληηθαζίζηαηαη κε κηα θαηάιιειε ζπζθεπή αλαπαξαγσγήο πνιπκέζσλ (player) πνπ κπνξεί λα παίμεη ηνλ πφξν. Οξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κε ην πξόηππν SCORM Σν SCORM (Shareable Content Object Reference Model) απνηειεί ζχζηεκα ρξήζεο καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ βξίζθεηαη ζην Γηαδίθηπν σο αληηθείκελν εθκάζεζεο ζηε βάζε ελφο θνηλνχ ηερληθνχ πιαηζίνπ γηα ηειεθπαίδεπζε. Σν παθέην SCORM είλαη ζχλνιν πεξηερνκέλσλ ζην δίθηπν πνπ αθνινπζεί ην ζχζηεκα απηφ. Σα παθέηα SCORM πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο ηζηνζειίδεο, γξαθηθά, πξνγξάκκαηα Javascript, παξνπζηάζεηο θαη νηηδήπνηε ιεηηνπξγεί ζε έλαλ πεξηεγεηή ηζηνχ. Ζ Γξαζηεξηφηεηα «SCORM» επηηξέπεη ηελ εχθνιε «θφξησζε» ελφο ηέηνηνπ παθέηνπ ψζηε λα θαηαζηεί ηκήκα ησλ καζεκάησλ. H ππεξεζία επηηξέπεη ηελ θφξησζε zip ή pif. Παξάιιεια, ε ππεξεζία επηηξέπεη θαη ηελ πξνζζήθε IMS. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή ζην κάζεκα καζεζηαθψλ παθέησλ ηππνπνίεζεο IMS. Έλα παθέην πεξηερνκέλνπ IMS ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Μάζεζεο. Δάλ κία Μνλάδα έρεη έηνηκν εθπαηδεπηηθφ Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 76

77 πιηθφ απφ έλα δηαθνξεηηθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο κπνξεί λα ην εμάγεη ζε κνξθή IMS Content Package θαη λα ην εηζάγεη απηφκαηα ζηελ ππεξεζία. Οξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ζρεηηθώλ εγγξάθσλ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ (θείκελα, δηαθάλεηεο, βηβιηνγξαθία θηι) Μία αθφκα ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ππεξεζίαο είλαη ε δπλαηφηεηα νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο αξρείσλ. Δπηηξέπεη ηελ πξνζζήθε κε δνκεκέλε κνξθή (folders) φισλ ησλ γλσζηψλ ηχπσλ αξρείσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν είλαη εθηθηφο θαη ν δηακνηξαζκφο αξρείσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Οξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ζρεηηθώλ ζπλδέζκσλ, ρξήζηκσλ κε ην κάζεκα πεγώλ Σφζν νη εθπαηδεπηέο φζν θαη νη καζεηέο κπνξνχλ εχθνια λα νξγαλψζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ζρεηηθνχο ζπλδέζκνπο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα είλαη είηε πξνζσπηθνί είηε γηα φινπο. Δίλαη κηα ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ πξνζαξκφδεηαη ηφζν ζην κάζεκα φζν θαη ζηνπο πξνζσπηθνχο ρψξνπο ησλ καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ. Γηαρείξηζε εξσηήζεσλ απηναμηνιόγεζεο Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα νξίζεη θνπίδ κε πνιιαπιέο εξσηήζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη πνιιαπιήο επηινγήο, κε ζσζηφ ή ιάζνο ή αθφκα θαη κε ειεχζεξν θείκελν. Απηέο νη εξσηήζεηο θπιάζζνληαη ζε κηα θαηεγνξηνπνηεκέλε βάζε δεδνκέλσλ θαη κπνξνχλ λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ζην ίδην ή αθφκα θαη ζε δηαθνξεηηθφ κάζεκα. Οη εξσηήζεηο απηέο κπνξνχλ λα έρνπλ ρξνληθφ πεξηνξηζκφ θαη λα βαζκνινγεζνχλ. Σα θνπίδ επηηξέπνπλ ηηο πνιιαπιέο πξνζπάζεηεο. Γηα θάζε πξνζπάζεηα βαζκνινγείηαη απηφκαηα θαη ν ζπνπδαζηήο. Σα θνπίδ κε ηε ρξήζε ζπλερψλ αλαηξνθνδνηήζεσλ απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ πεξηέρνπλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζαλ ηεζη απηναμηνιφγεζεο. Γηαρείξηζε θαη αμηνιόγεζε online αζθήζεσλ θαη εξγαζηώλ Κάζε κάζεκα κπνξεί λα ππνζηεξίδεη εξγαζίεο κε ή ρσξίο βαζκνιφγεζε. Σν ζχζηεκα ππνζηεξίδεη ηηο αθφινπζεο δηαθνξεηηθέο κνξθέο εξγαζίαο. α) Πξνεγκέλε απνζηνιή αξρείσλ ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα αλεβάζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο κε ηε κνξθή ελφο ή πεξηζζνηέξσλ αξρείσλ, β) online θείκελν: νη εθπαηδεπηέο πξνζζέηνπλ ηελ απάληεζε ηνπο κέζσ ελφο editor, γ) απνζηνιή ελφο αξρείνπ, θαη θπζηθά δ) δξαζηεξηφηεηα εθηφο ζχλδεζεο. Κάζε Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 77

78 παξάδνζε εξγαζίαο κπνξεί λα έρεη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αλ ην ζεσξεί απαξαίηεην ν εθπαηδεπηήο. Ζ βαζκνινγία ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα γίλεη ειεθηξνληθά ελψ ζηηο πξψηεο ηξεηο πεξηπηψζεηο επηηξέπεηαη θαη ν ζρνιηαζκφο ζε ζρέζε κε ην θείκελν πνπ έρεη θαηαηεζεί. Οη εθπαηδεπηέο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ φζεο εξγαζίεο ζέινπλ ζε έλα κάζεκα, ηφζν γεληθά φζν θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηεο. Αληίζηνηρα νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα βιέπνπλ ζηελ θαξηέια ηνπο ηηο αζθήζεηο ηελ αληίζηνηρε βαζκνινγία θαη ηα ζρφιηα πνπ έρνπλ θάλεη νη εθπαηδεπηέο. Γηαρείξηζε εξσηεκαηνινγίσλ Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα νξίζεη θνπίδ κε πνιιαπιέο εξσηήζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη πνιιαπιήο επηινγήο, κε ζσζηφ ή ιάζνο ή αθφκα θαη κε ειεχζεξν θείκελν. Αθνινπζεί ηελ δνκή πνπ παξνπζηάζηεθε ζηε εξσηήζεσλ απηναμηνιφγεζεο. Καηαρώξηζε αλαθνηλώζεσλ ζρεηηθώλ κε ην θάζε κάζεκα Ζ ππεξεζία απηή ζα έρεη ελεξγνπνηεκέλε ηε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο αλαθνηλψζεσλ ζε θάζε κάζεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε θάζε κάζεκα ζα ππάξρεη έλα κπινθ «Σειεπηαία λέα». ην κπινθ «Σειεπηαία λέα» εκθαλίδνληαη φια ηα κελχκαηα πνπ θαηαρσξνχληαη ζηα «Νέα θαη Αλαθνηλψζεηο» θαη ιεηηνπξγεί σο Πίλαθαο Αλαθνηλψζεσλ ησλ εθπαηδεπηψλ, αθνχ ζε απηφ κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ κελχκαηα κφλν νη εθπαηδεπηέο. Ακέζσο ελεκεξψλνληαη φινη νη ζπκκεηέρνληεο κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. Απνηειεί ζηελ νπζία έλα κέξνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πδεηήζεηο, αιιά είλαη δεζκεπκέλε γηα ηελ πξνζζήθε αλαθνηλψζεσλ. Γπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο ρώξνπ αζύγρξνλεο ζπδήηεζεο (forum). Ζ Οκάδα ζπδήηεζεο απνηειεί έλα ρψξν αζχγρξνλεο ζπδήηεζεο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην κάζεκα. Δίλαη ελεξγνπνηεκέλν γηα θάζε κάζεκα θαη κπνξεί λα νξγαλσζεί ζε δηάθνξεο ελφηεηεο θαη λα ζπζρεηηζηεί κε ην κάζεκα. Κάζε κήλπκα κπνξεί λα είλαη απιφ θείκελν ή λα πεξηέρεη θαη επηζπλαπηφκελα αξρεία. ην forum κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ φια ηα κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 78

79 Γπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο ρώξνπ ζύγρξνλεο ζπδήηεζεο (chat) γηα ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ. Σν moodle ππνζηεξίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα δσκάηηα ζπδήηεζεο ζε θάζε κάζεκα. Σα δσκάηηα απηά εληζρχνπλ ηε ζπλεξγαζία αθνχ νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ζπλνκηιήζνπλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σα κελχκαηα πνπ κπνξνχλ λα αληαιιάμνπλ νη ζπκκεηέρνληεο είλαη είηε απιφ θείκελν, είηε θψδηθαο html είηε αθφκα θαη εηθνλίδηα έθθξαζεο (emoticons). Απνηειεί κία δξαζηεξηφηεηα πνπ εληζρχεη ηε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε. Ο ρψξνο ζχγρξνλεο ζπδήηεζεο κπνξεί λα αθνξά γεληθά ην κάζεκα ή θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα. Αθνχ έρεηε δεκηνπξγήζεη θάπνην κάζεκα, ζθνπφο είλαη ηψξα λα δείηε πψο κπνξείηε λα δηαρεηξηζηείηε ην πεξηβάιινλ ηνπ. πλδεζείηε ζην δηθηπαθφ ηφπν θαη απφ ηε ιίζηα κε ηηο Δλφηεηεο ησλ καζεκάησλ επηιέμηε απηή ζηελ νπνία αλήθεη ην κάζεκα πνπ ζέιεηε λα δηαρεηξηζηείηε. ηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην ίδην ην κάζεκα θαη απηφκαηα ζα κεηαθεξζείηε ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Ζ δνκή ηεο νζφλεο ηνπ καζήκαηνο (Δηθφλα 49) κνηάδεη κε απηή ηεο αξρηθήο ζειίδαο ηνπ Moodle. Τπάξρνπλ θαη εδψ ηξία κέξε. Γεμηά θαη αξηζηεξά ππάξρνπλ κπινθ, ησλ νπνίσλ ε ζεηξά πνηθίιεη αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο κεηαβνιέο θάζε εθπαηδεπηή, θαη είλαη εθηθηφ λα πξνζηεζνχλ λέα κπινθ αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο. Σα κπινθ αλαθέξνληαη ζηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ καζήκαηνο θαη βνεζνχλ ηφζν ζηε δηαρείξηζε ηνπ φζν θαη ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην κάζεκα. ην θεληξηθφ ηκήκα ηεο ζειίδαο εκθαλίδεηαη ε δνκή θαη ην δηδαθηηθφ πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, ην νπνίν δηακνξθψλεηαη κε ηελ πξνζζήθε δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ. Υσξίδεηαη ζε δηάθνξα πιαίζηα, απφ ηα νπνία ην πξψην αθνξά ην ζχλνιν ηνπ καζήκαηνο θαη ηα ππφινηπα θάζε εβδνκάδα ή ζεκαηηθή ελφηεηα. Ζ δνκή ηνπ καζήκαηνο, φπσο αλαθέξζεθε ήδε, κπνξεί λα είλαη Δβδνκαδηαία (νπφηε θαη ρσξίδεηαη ζε εβδνκάδεο), Θεκαηηθή (νπφηε θαη ρσξίδεηαη ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο) θαη θνηλσληθή (φπνπ δηακνξθψλεηαη έλα θνηλσληθφ θφξνπκ κε νκάδεο ζπδεηήζεσλ). Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 79

80 Δηθόλα 50.ειίδα καζήκαηνο Οη εβδνκάδεο θαη νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο εκπινπηίδνληαη κε Γξαζηεξηφηεηεο. Οη ηίηινη ησλ δξαζηεξηνηήησλ εκθαλίδνληαη ζηα πιαίζηα ησλ εβδνκάδσλ ή ησλ ζεκάησλ ζηα νπνία αλήθνπλ. Δπηιέγνληαο ηνλ ηίηιν θάπνηαο Γξαζηεξηφηεηαο κεηαθέξεζηε ζην πεξηβάιινλ ηεο Γξαζηεξηφηεηαο απηήο. Οη δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα πξνγξακκαηηζηνχλ γεληθά γηα ην κάζεκα ρσξίο λα αλαθέξνληαη ζε θάπνηα εβδνκάδα ή ζεκαηηθή ελφηεηα. Οη γεληθέο απηέο δξαζηεξηφηεηεο θαηαγξάθνληαη πάλσ απφ ηηο εβδνκάδεο ή ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο αληίζηνηρα ζην γεληθφ πιαίζην. Σν θνηλσληθφ θφξνπκ απιά απνηειείηαη απφ ζέκαηα ζπδεηήζεσλ νπφηε θαη έρεη έλα κφλν πιαίζην ην γεληθφ. Παξαηεξνχκε φηη επηιέγνληαο ηελ επεμεξγαζία είηε απφ ην θνπκπί «Δπεμεξγαζία» πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο είηε απφ ην κπινθ «Γηαρείξηζε» (Δηθφλα 51) εκθαλίδνληαη εηθνλίδηα ζηα κπινθ θαη ζηα πιαίζηα πνπ καο επηηξέπνπλ λα θάλνπκε ηξνπνπνηήζεηο θαη λα δηαρεηξηζηνχκε κφλνη καο ηε δνκή ηεο ζειίδαο επεξεάδνληαο έηζη ην πεξηβάιινλ ηνπ καζήκαηφο καο. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 80

81 Δηθόλα 51.ειίδα καζήκαηνο ζε θαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ην ζεκείν απηφ κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε κηα δξαζηεξηφηεηα ή πφξν ζε θάζε εβδνκάδα καζήκαηνο. Απηφ πνπ πξέπεη λα θάλνπκε είλαη λα παηήζνπκε πάλσ ζηελ επηινγή Πξνζζέζηε κηα δξαζηεξηόηεηα ή πόξν θαη λα επηιέμνπκε ηελ δξαζηεξηφηεηα πνπ επηζπκνχκε. Οη δηαζέζηκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη δηαζέζηκνη πφξνη θαίλνληαη ζηηο εηθφλεο 52 θαη 53 αληίζηνηρα. Δηθόλα 52.Γηαζέζηκεο Γξαζηεξηόηεηεο Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 81

82 Δηθόλα 53.Γηαζέζηκνη πόξνη Γηαζέζηκεο Γξαζηεξηόηεηεο Γηα λα εηζάγεηε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ζην κάζεκά ζαο ζα πξέπεη λα βξίζθεζηε ζε θαηάζηαζε επεμεξγαζίαο. Δπηιέμηε «Δπεμεξγαζία» είηε απφ ην κπινθ «Γηαρείξηζε» είηε απφ ην επάλσ θαη δεμηά κέξνο ηεο αξρηθήο νζφλεο ηνπ καζήκαηνο. Ζ νζφλε ζαο αιιάδεη θαη βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε επεμεξγαζίαο. Παξαηεξείζηε φηη κέζα ζε θάζε πιαίζην ηνπ θεληξηθνχ ηκήκαηνο βξίζθεηαη ην αλαδπφκελν κελνχ «Πξνζζήθε δξαζηεξηφηεηαο» πνπ ζαο βνεζά λα πξνζζέηεηε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο Wiki Σν Wiki είλαη έλα εξγαιείν πνπ επηηξέπεη ηε ζπιινγηθή ζπγγξαθή αξρείσλ ζε κία απιή γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ. Με άιια ιφγηα, είλαη έλαο ρψξνο φπνπ εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα εηζάγνπλ αξρεία, λα θάλνπλ δηνξζψζεηο θαη παξεκβάζεηο ζε απηά θαη γεληθά λα εξγαζηνχλ απφ θνηλνχ γηα ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ Wiki έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ν εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ην ήδε ππάξρνλ πιηθφ θαη λα πξνζζέζεη θαηλνχξην. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη εάλ ζην κάζεκα έρνπλ νξηζηεί νκάδεο, ηφηε ζα ππάξρεη θαη αληίζηνηρνο αξηζκφο Wikis. Αλάινγα κε ηηο ξπζκίζεηο πνπ ζα θάλεη ν εθπαηδεπηήο ελδέρεηαη θάζε νκάδα λα κπνξεί λα βιέπεη ή φρη ηα Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 82

83 Wiki ησλ άιισλ νκάδσλ, αιιά ζε θακία πεξίπησζε κία νκάδα δελ κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ην Wiki κηαο άιιεο νκάδαο 14. Πξνζζέηνληαο έλα wiki Με ηελ επεμεξγαζία ελεξγνπνηεκέλε, ζηελ ελφηεηα πνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε wiki ζαο, θάληε θιηθ ζην "Πξνζζήθε κηα δξαζηεξηφηεηα ή ηνλ πφξν" ζχλδεζκν (ή, αλ δελ ππάξρεη, ε "Πξνζζέζηε κηα δξαζηεξηφηεηα" drop down menu) θαη επηιέμηε Wiki. Απηφ ζα ζαο κεηαθέξεη ζηε ζειίδα ξπζκίζεσλ ηνπ wiki κε ηίηιν "Πξνζζήθε λέαο wiki". Όιεο νη ξπζκίζεηο κπνξεί λα επεθηαζεί θάλνληαο θιηθ ζην "Αλάπηπμε φισλ" ζχλδεζκν πάλσ δεμηά. ε έλα ππάξρνλ wiki, νη ξπζκίζεηο wiki κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηελ Διοίκηζη> διοίκηζηρ Wiki> Επεξεπγαζία πςθμίζεων. Γεληθφο Δηθόλα 54. Ρπζκίζεηο Wiki 14 Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 83

84 Σν φλνκά Wiki Σν φλνκα πνπ δίλεηε ζην wiki ζαο εδψ ζα εκθαληζηεί σο ζχλδεζκνο ζηελ ζειίδα ηνπ καζήκαηνο γηα ηνπο καζεηέο ζαο. Wiki πεξηγξαθή Δμεγήζηε ην ζθνπφ ηνπ wiki ζαο εδψ. Πεπιγπαθή Εμθάνιζη ζηην ζελίδα ηος μαθήμαηορ Αλ απηή ε επηινγή είλαη ελεξγνπνηεκέλε, ηφηε ε πεξηγξαθή πνπ πξνζζέζαηε παξαπάλσ ζα εκθαληζηεί κε ην ζχλδεζκν wiki ζηελ ζειίδα ηνπ καζήκαηνο. Wiki ιεηηνπξγία Δπηιέμηε αλάκεζα ζε «Αηνκηθέο wiki» φπνπ ν θάζε θνηηεηήο απνθηά ην δηθφ ηνπο, ή "πλεξγαηηθή wiki» φπνπ νη καζεηέο δνπιεχνπλ καδί ζε έλα εληαίν wiki. Πξψην φλνκα ζειίδα Σν φλνκα πνπ εηζάγεηε εδψ ζα απνηειέζεη ηελ πξψηε ζειίδα ηνπ λένπ wiki ζαο. Δίλαη έλα απαηηνχκελν πεδίν θαη λα κηα θνξά ην φλνκα έρεη εηζαρζεί, δελ κπνξεί λα αιιάμεη. Πξνεπηιεγκέλε κνξθή Οξίζηε ηνλ πξνεπηιεγκέλν ηχπν ηεο επεμεξγαζίαο wiki ζαο ζα ρξεζηκνπνηήζεη. Chooose απφ Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 84

85 o HTML - επεμεξγαζία ρξεζηκνπνηψληαο ην θαλνληθφ πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ o Creole - κηα δεκνθηιήο γιψζζα επεμεξγαζίαο wiki. Αλ επηιεγεί, ζα εκθαληζηεί κηα κηθξή γξακκή εξγαιείσλ επεμεξγαζίαο. Δηθόλα 55. ηύπν ηεο επεμεξγαζίαο wiki- Creole o NWiki - κηα γιψζζα επεμεξγαζίαο wiki πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ζπλέβαιε ελφηεηα NWiki. Μνξθή Γχλακεο Αλ επηιέμεηε απηφ ην πιαίζην, ζηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο δελ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηε δηθή ηνπο κέζνδν επεμεξγαζίαο ηνπ wiki. Σνπηθά αλαηεζεί ξφινη ηελ Διασείπηζη> διοίκηζηρ Wiki> Τοπικά όπιζαν πόλοςρ ζε επηιεγκέλνπο ρξήζηεο κπνξνχλ λα δνζνχλ επηπιένλ ξφινπο. Wiki δηθαηψκαηα Γηθαηψκαηα ξφινπ γηα ηε δξαζηεξηφηεηα κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ζε Διασείπηζη> διοίκηζηρ Wiki> Δικαιώμαηα Δξγαζίεο Αλάζεζε Δξγαζίαο Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 85

86 Ζ δξαζηεξηφηεηα Δξγαζίεο επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηή λα θαζνξίζεη κηα εξγαζία, ε νπνία ζα απαηηεί απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα πξνεηνηκάζνπλ ςεθηαθφ πεξηερφκελν (νπνηαζδήπνηε κνξθήο) θαη λα ην ππνβάινπλ. πλήζεηο εξγαζίεο είλαη δνθίκηα, εθζέζεηο, αλαθνξέο, αζθήζεηο, θηι. Απηή ε δξαζηεξηφηεηα έρεη θαη δπλαηφηεηεο βαζκνιφγεζεο. Τπάξρνπλ νη παξαθάησ 4 δηαθνξεηηθέο κνξθέο Δξγαζηψλ: Πξνεγκέλε απνζηνιή αξρείσλ, Online θείκελν, απνζηνιή ελφο αξρείνπ θαη δξαζηεξηφηεηα εθηφο ζχλδεζεο Βάζε δεδνκέλσλ Ζ δξαζηεξηφηεηα Βάζε δεδνκέλσλ επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηή θαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνχο ηνπ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα βάζε δεδνκέλσλ θαη λα θαηαρσξήζνπλ ζε απηή δηαθφξσλ εηδψλ πιεξνθνξίεο, δεδνκέλα θαη αξρεία. Μία βάζε δεδνκέλσλ δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηή ηνπ καζήκαηνο, ν νπνίνο κάιηζηα θαζνξίδεη ηα πεδία ησλ θαηαρσξήζεσλ ηεο βάζεο (ηζηνζειίδεο, εηθφλεο, θείκελν, θ.α.). Σν πεξηβάιινλ πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ εθπαηδεπφκελν είλαη αλάινγν κε ηα πεδία πνπ πξνζζέηεη ν εθπαηδεπηήο ζηε βάζε. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 86

87 5 Δηθόλα56.Γεκηνπξγία Βάζεο Γεδνκέλσλ Ζ θφξκα δεκηνπξγίαο απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: Όλνκα: Δπηιέμηε έλα φλνκα γηα ηε Βάζε δεδνκέλσλ. Καιφ ζα ήηαλ ην φλνκα απηφ λα παξαπέκπεη ζην πεξηερφκελφ ηεο. Δηζαγσγή: Γψζηε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή πνπ λα αλαθέξεη ην ζθνπφ ηεο χπαξμεο απηήο ηεο Βάζεο δεδνκέλσλ, ην είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θαη θάπνηεο βαζηθέο νδεγίεο πνπ ζα κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ νη εθπαηδεπφκελνί ζαο θαηά ηε ρξήζε ηεο Βάζεο. Λνηπά ζηνηρεία: Καηαρσξήζεηο, Γηαζεζηκφηεηα, Βαζκφο, Βαζκνί, πρλέο ξπζκίζεηο κνλάδαο Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 87

88 Πξνζζέηνληαο κηα δξαζηεξηφηεηα βάζε δεδνκέλσλ Με ηελ επεμεξγαζία ελεξγνπνηεκέλε, ζηελ ελφηεηα πνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε ηε βάζε δεδνκέλσλ ζαο, θάληε θιηθ ζην "Πξνζζήθε κηα δξαζηεξηφηεηα ή ηνλ πφξν" ζχλδεζκν (ή, αλ δελ ππάξρεη, ε "Πξνζζέζηε κηα δξαζηεξηφηεηα" drop down κελνχ) θαη επηιέμηε Database Όιεο νη ξπζκίζεηο κπνξεί λα επεθηαζεί θάλνληαο θιηθ ζην "Αλάπηπμε φισλ" ζχλδεζκν πάλσ δεμηά. Γψζηε ζηελ λέα βάζε δεδνκέλσλ ζαο έλα φλνκα θαη κηα πεξηγξαθή. Δπηιέμηε ηηο επηινγέο ζαο (δείηε παξαθάησ). Κάληε θιηθ ζην θνπκπί "Απνζήθεπζε θαη πξνβνιή» ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο. Οξίζηε ηα πεδία ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα πξνθαζνξηζκέλν. Οξίζηε ηα πξφηππα. Πξνζζέζηε έλα ή δχν ίδηα ζηνηρεία, ζηε ζπλέρεηα, επεμεξγαζηείηε ηα πξφηππα αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Γεληθφο Όλνκα Δπηιέμηε έλα ρξήζηκν φλνκα φπνπ απηφ ζα απνηειέζεη γηα ηνπο καζεηέο ζχλδεζκν ηελ γηα λα πξφζβαζε ηνπο ζηε βάζε δεδνκέλσλ ζαο. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 88

89 Πεξηγξαθή Πιεθηξνινγήζηε ηελ πεξηγξαθή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ εδψ. Κάληε θιηθ ζην εηθνλίδην ζηα αξηζηεξά γηα λα επεθηείλεηε ηε γξακκή εξγαιείσλ ζε ηξεηο γξακκέο. Πεξηγξαθή Δκθάληζε ζηελ ζειίδα ηνπ καζήκαηνο Αλ απηφ ην πιαίζην είλαη επηιεγκέλν, ε πεξηγξαθή ζα εκθαλίδεηαη ζηελ ζειίδα ηνπ καζήκαηνο αθξηβψο θάησ απφ ην φλνκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Καηαρσξήζεηο (Απηέο νη ξπζκίζεηο είλαη πξνεπηινγή.) Απαηηείηαη έγθξηζε; Αλ νξηζηεί ζε "λαη", ε είζνδνο ζα είλαη νξαηή κφλν κία θνξά έλαο δάζθαινο έρεη ειεγρζεί θαη εγθξηζεί απηφ. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 89

90 Αθήζηε ηα ζρόιηα ζρεηηθά κε ηηο θαηαρσξήζεηο Αλ νξηζηεί ζε "λαη", νη ρξήζηεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε θαηαρσξήζεηο ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Δλδείμεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ νινθιήξσζε Δπηιέμηε εδψ Πφζεο θαηαρσξήζεηο ζέιεηε ν καζεηήο λα πξνζηεζνχλ, πξηλ ε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί «πιήξεο». Δλδείμεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πξνβνιή Δπηιέμηε εδψ Πφζεο θαηαρσξήζεηο ζέιεηε ν καζεηήο λα πξνζηεζνχλ, πξηλ ηνπο επηηξαπεί λα δνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ησλ άιισλ αλζξψπσλ. εκείσζε : Δάλ νη θαηαρσξήζεηο πνπ απαηηείηαη πξηλ απφ ηελ πξνβνιή, ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο ζχλδεζεο θίιηξν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα απελεξγνπνηεζεί. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε βάζε δεδνκέλσλ θίιηξν απηφκαηεο ζχλδεζεο δελ κπνξεί λα θαζνξίζεη εάλ ν ρξήζηεο έρεη ππνβάιεη ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ ησλ ζπκκεηνρψλ. Maxiumum αξηζκόο ησλ θαηαρσξήζεσλ Δπηιέμηε εδψ ην κέγηζην αξηζκφ ησλ εγγξαθψλ πνπ ζέιεηε νη καζεηέο λα θάλνπλ Δλόηεηα θνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο Δλφηεηα είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο κε έλαλ επέιηθην ηξφπν πνπ λα πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ. Ζ θάζε Δλφηεηα απνηειείηαη απφ Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 90

91 πνιιέο ζειίδεο. ην ηέινο θάζε ζειίδαο ππάξρεη πξναηξεηηθά κηα εξψηεζε κε θάπνηεο πηζαλέο απαληήζεηο. Αλάινγα κε ηελ απάληεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, ε πινήγεζε είηε ζα ζπλερίζεη ζηελ επφκελε ζειίδα είηε ζα επηζηξέςεη πίζσ ζε κηα πξνεγνχκελε ζειίδα. Ζ πινήγεζε κέζσ ηεο ελφηεηαο κπνξεί λα είλαη απιή ή ζχλζεηε θαη εμαξηάηαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο απφ ηε δνκή παξνπζίαζεο ηνπ πιηθνχ. Δπηιέγνληαο «Δλφηεηα» απφ ηελ πξνζζήθε δξαζηεξηνηήησλ εκθαλίδεηαη ε θφξκα εηζαγσγήο, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 55. ηε θφξκα απηή ζπκπιεξψζηε ηα πεδία θαη ζηε ζπλέρεηα απνζεθεχζηε. Δηθόλα 55. Πξνζζήθε Νέαο Δλόηεηαο από ην κελνύ Γξαζηεξηόηεηεο Δπηινγή Μέζσ κηαο επηινγήο, ν εθπαηδεπηήο θάλεη κηα εξψηεζε θαη θαζνξίδεη κηα επηινγή απφ πνιιαπιέο απαληήζεηο. Απηφ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν ζαλ κηα γξήγνξε δεκνζθφπεζε γηα λα δηεγείξεηε ηε ζθέςε πάλσ ζε έλα ζέκα, γηα λα επηηξέςεη ζηελ ηάμε λα ςεθίζνπλ γηα ην πσο ζα ζπλερηζηεί ην κάζεκα ή γηα λα ζπιιέμεηε εξεπλεηηθά δεδνκέλα. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 91

92 Δηθόλα 34.Πξνζζήθε Δπηινγήο Ρπζκίζεηο ηεο Δπηινγή Με ηελ επεμεξγαζία ελεξγνπνηεκέλε, ζηελ ελφηεηα πνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε ζπλνκηιία ζαο, θάληε θιηθ ζην "Πξνζζήθε κηα δξαζηεξηφηεηα ή ηνλ πφξν" θαη επηιέμηε choise. Όιεο νη ξπζκίζεηο κπνξεί λα επεθηαζεί θάλνληαο θιηθ ζην "Αλάπηπμε φισλ" ζχλδεζκν πάλσ δεμηά Γεληθφο Δπηινγή ηνπ νλφκαηνο Έλα ζχληνκν φλνκα ηεο επηινγήο (π.ρ. "Αγαπεκέλν ρξψκα"). Απηφ ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ καζήκαηνο. Πεξηγξαθή Πιεθηξνινγήζηε ηελ πεξηγξαθή ηεο επηινγήο δξαζηεξηφηεηα εδψ. Κάληε θιηθ ζην εηθνλίδην ζηα αξηζηεξά γηα λα επεθηείλεη ηηο γξακκέο εξγαιείσλ θαη ζχξεηε ηελ θάησ δεμηά γσλία ηνπ πιαηζίνπ θεηκέλνπ έμσ γηα λα ηελ αλαπηχμεηε. Θα πξέπεη λα πεξηέρεη ηελ εξψηεζε πνπ ζέιεηε νη καζεηέο ζαο λα απαληήζνπλ. Έλα παξάδεηγκα ηνπ θεηκέλνπ επηινγή ζα κπνξνχζε λα είλαη "Πνην είλαη ην αγαπεκέλν ζαο ρξψκα;" Τπάξρεη επίζεο κηα επηινγή γηα λα εκθαλίζεηε ηελ πεξηγξαθή επηινγή ζηελ ζειίδα ηνπ καζήκαηνο θάησ απφ ην ζχλδεζκν κε ηε δξαζηεξηφηεηα. Λεηηνπξγία εκθάληζεο γηα ηηο επηινγέο Δπηιέμηε "νξηδφληηα", αλ έρεηε κφλν ηξεηο ή ηέζζεξηο επηινγέο κέγηζην? επηιέμηε "θάζεηα, αλ έρεηε έλα κεγάιν αξηζκφ επηινγψλ. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 92

93 Δπηινγέο Δπηηξέπεη ζηελ επηινγή λα ελεκεξσζεί Δάλ απηφ έρεη νξηζηεί ζε "Ναη", νη καζεηέο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηελ επηινγή ηνπο, αθνχ έρνπλ ςεθίζεη. Δάλ έρεη ξπζκηζηεί ζην "Όρη", νη καζεηέο δελ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηελ επηινγή ηνπο. Δπηηξέπεη πεξηζζφηεξεο απφ κία επηινγέο πνπ ζα επηιεγνχλ Δάλ απηφ έρεη νξηζηεί ζε «Ναη», ηφηε νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία επηινγέο. Σα πιαίζηα ειέγρνπ εκθαλίδνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν αλάινγα κε ην αλ απηφ έρεη νξηζηεί ζε «Ναη» ή «Όρη»: Δπηιέμηε κφλν κία Πεξηζζφηεξα απφ έλα κπνξεί λα επηιεγεί Πεξηνξίζηε ηνλ αξηζκφ ησλ απαληήζεσλ Ζ ελεξγνπνίεζε απηήο ηεο επηινγήο ζαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα πεξηνξίζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ νη νπνίνη λα επηιέμεηε θάζε ζπγθεθξηκέλε επηινγή. Όηαλ απηφο ν αξηζκφο έρεη θηάζεη, θαλείο άιινο δελ κπνξεί λα επηιέμεη απηή ηελ επηινγή. Δπηινγή Οξίζηε εδψ ηηο επηινγέο πνπ νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ λα επηιέμνπλ απφ. Θα γίλνπλ ηα θνπκπηά επηινγήο θαηά ηελ απνζήθεπζε ηεο επηινγήο. Μπνξείηε λα αθήζεηε άιιεο επηινγέο θελφ ή θάληε θιηθ ζην θνπκπί "Πξνζζήθε 3 πεδία γηα λα ζρεκαηίζνπλ" γηα λα πξνζζέζεηε πεξηζζφηεξεο επηινγέο. Αλ Όξηα είλαη απελεξγνπνηεκέλε, ηφηε νπνηνζδήπνηε αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ κπνξεί λα επηιέμεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο επηινγέο. Γηαζεζηκφηεηα (Απηέο νη ξπζκίζεηο θαηέξξεπζε απφ πξνεπηινγή) Πεξηνξηζκφο απάληεζε Αλ επηιέμεηε απηφ ην πιαίζην κπνξείηε λα νξίζεηε έλα "άλνηγκα θαη θιείζηκν" εκεξνκελία γηα ηελ επηινγή ζαο. Αλ ην αθήζεηε, κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Απνηειέζκαηα (Απηέο νη ξπζκίζεηο είλαη πξνεπηινγή) Γεκνζηεχζηε ηα απνηειέζκαηα Απηφ θαζνξίδεη αλ (θαη πφηε) νη καζεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα δνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 93

94 Απνξξήηνπ ησλ απνηειεζκάησλ Αλ ην "Γεκνζίεπζε" επηιέρζεθε παξαπάλσ, ηφηε απηφ ην κελνχ επηινγψλ είλαη μεθιείδσηε. Μπνξείηε λα απνθαζίζεηε αλ ζα εκθαλίδνληαη ηα νλφκαηα ησλ θνηηεηψλ ή απιψο ηνλ αξηζκφ πνπ αληαπνθξίζεθαλ, αιιά ρσξίο νλφκαηα. Δκθάληζε ζηήιεο γηα αλαπάληεηεο Αλ νξηζηεί ζε "Ναη", απηφ ζα εκθαλίζεη κηα ζηήιε πνπ δείρλεη πσο πνιινί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ απαληήζεη αθφκα. Αλ νξηζηεί ζε "Όρη", ηα απνηειέζκαηα ζα πεξηιακβάλεη κφλν ηνπο ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη έρνπλ ήδε ςεθίζεη Δξγαζηήξην Σν Δξγαζηήξην είλαη έλα είδνο αμηνιφγεζεο κε πνιιέο επηινγέο. Ο εθπαηδεπηήο δίλεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο θάπνηα ππνδείγκαηα εξγαζηψλ γηα λα ηα αμηνινγήζνπλ θαη λα πξνζζέζνπλ θαη ζρφιηα. Αθνχ γίλεη απηή ε αμηνιφγεζε, νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ ηηο δηθέο ηνπο εξγαζίεο. Μεηά ηελ θαηάζεζε ησλ εξγαζηψλ, νη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ ηηο εξγαζίεο ησλ άιισλ ζπκκεηερφλησλ ζην κάζεκα ή θαη ηηο δηθέο ηνπο. Δηθόλα 35. Πξνζζήθε Δξγαζηεξίνπ Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 94

95 Πξνζζέηνληαο έλα λέν εξγαζηήξην Με ηελ επεμεξγαζία ελεξγνπνηεκέλε, ζηελ ελόηεηα πνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε ην ζπλεξγείν ζαο, θάληε θιηθ ζην "Πξνζζήθε κηα δξαζηεξηόηεηα ή ηνλ πόξν" ζύλδεζκν (ή, αλ δελ ππάξρεη, ε "Πξνζζέζηε κηα δξαζηεξηόηεηα" drop down κελνύ) θαη επηιέμηε Workshop. Όιεο νη ξπζκίζεηο κπνξνύλ λα επεθηάζεθε θάλνληαο θιηθ ζην "Αλάπηπμε όισλ" ζύλδεζκν πάλσ δεμηά. Γεληθφο 1. Θα εκθαληζηεί ην "Πξνζζήθε έλα λέν εξγαζηήξην" Όλνκα Ό, ηη πιεθηξνινγείηε εδψ ζα απνηειέζεη γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζχλδεζκν γηα λα δνπλ ην εξγαζηήξην, γη 'απηφ είλαη ρξήζηκν λα δψζεηε έλα φλνκα πνπ ππνδειψλεη ην ζθνπφ ηεο. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 95

96 Πεξηγξαθή Πξνζζέζηε κηα πεξηγξαθή ηνπ εξγαζηεξίνπ ζαο εδψ. Γψζηε κηα επηζθφπεζε ηνπ ηη ζπκβαίλεη θαη πφηε, θαη ηη νη καζεηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ. Γηα λα εκθαλίζεηε ην πινχζην πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, θάληε θιηθ ζην θνπκπί "Δκθάληζε εξγαιεία επεμεξγαζίαο" θαη ζχξεηε ηε ιαβή θάησ δεμηά γσλία ηνπ επεμεξγαζηή γηα λα ηελ αλαπηχμεηε. Πεξηγξαθή Δκθάληζε ζηελ ζειίδα ηνπ καζήκαηνο Αλ απηφ ην πιαίζην είλαη επηιεγκέλν, ε πεξηγξαθή ζα εκθαλίδεηαη ζηελ ζειίδα ηνπ καζήκαηνο αθξηβψο θάησ απφ ην φλνκα ηνπ εξγαζηεξίνπ. Ρπζκίζεηο Βαζκνιόγεζε (Απηέο νη ξπζκίζεηο είλαη πξνεπηινγή) ηξαηεγηθέο βαζκνιόγεζεο πζζσξεπηηθή βαζκνιόγεζε: ρφιηα θαη έλα βαζκφ δίλνληαη ζρεηηθά κε ηηο πηπρέο ηνπ εξγαζηεξίνπ πνπ νξίδεηαη. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 96

97 ρόιηα: Οη παξαηεξήζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ, αιιά δελ πνηφηεηαο κπνξεί λα δνζεί ζηηο θαζνξηζκέλεο πηπρέο Αξηζκόο Λάζε: Α λαη / φρη αμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηείηαη θαη νη παξαηεξήζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ γηα ζπγθεθξηκέλεο δηαβεβαηψζεηο Καηεγνξία : αμηνιφγεζε ζην επίπεδν δίλεηαη ζρεηηθά κε θαζνξηζκέλα θξηηήξηα Βαζκνινγία Τπνβνιήο Απηφ θαζνξίδεη ην κέγηζην βαζκφ έλνο καζεηή πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί απφ έλαλ δάζθαιν γηα κηα δεδνκέλε ππνβνιή. Ζ δηαβάζκηζε κεηαμχ Αλ έρεηε δεκηνπξγήζεη θάπνηνλ βαζκφ Καηεγνξίεο, ζα δείηε κηα ιίζηα επηινγψλ. Βαζκόο Αμηνιόγεζεο Οξίδεη ηνλ κέγηζην βαζκφ έλνο θνηηεηή πνπ κπνξεί λα ιάβεη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ άιισλ καζεηψλ. Δπίζεο, θιηκαθψλεηαη κεηαμχ Γεθαδηθά ςεθία, ζε βαζκό Απνθαζίζηε εδψ πφζα δεθαδηθά ςεθία επηηξέπνληαη ζηελ ηάμε. Ρπζκίζεηο Τπνβνιή (Απηέο νη ξπζκίζεηο είλαη πξνεπηινγή) Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 97

98 Οδεγίεο γηα ηελ ππνβνιή Δμεγήζηε εδψ ηη πξέπεη λα θάλεηε γηα κηα επηηπρεκέλε ππνβνιή (κπνξεί επίζεο λα βνεζήζεη λα ηνπο παξαπέκπνπλ ζε γεληθέο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ Workshop - πψο λα κάζεηε πφηε νη πξνζεζκίεο είλαη θαη ηη θάλνπλ ζε θάζε ζηάδην). Μέγηζηνο αξηζκόο ησλ ζπλεκκέλσλ ππνβνιήο Αλ ζέιεηε νη καζεηέο λα επηζπλάςνπλ αξρεία, επηιέμηε πφζα εδψ, κέρξη θαη 'αλψηαην φξην 7. Αλ ην αθήζεηε ζην κεδέλ ηφηε κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ κφλν θείκελν. Αλ επηηξέςεηε αξρεία, ζηε ζπλέρεηα, ζεκεηψζηε φηη κεξηθνί καζεηέο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα εηζάγνπλ θείκελν - νπφηε ίζσο ρξεηαζηεί λα νξίδνπλ θαηά πφζνλ νη καζεηέο θα ππέπει να αλεβάδνπλ ηα αξρεία ή λα εηζαγάγνπλ θείκελν Μέγηζην κέγεζνο αξρείνπ Απνθαζίζηε εδψ πφζν κεγάιν είλαη ην αξρείν πνπ νη καζεηέο κπνξνχλ λα αλεβάδνπλ. Σν κέγεζνο ζα εμαξηεζεί απφ ην φξην κεηαθφξησζεο. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 98

99 Καζπζηεξεκέλεο Τπνβνιέο εκεηψλνληαο απηφ ην πιαίζην, ζα επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα ππνβάινπλ κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο.παξαθαιείζηε λα ζεκεηψζεηε φηη εάλ νη εθπξφζεζκεο ππνβνιέο επηηξέπεηαη, δελ ππάξρεη θαλέλαο ηξφπνο λα δηαζέζεη απηφκαηα αμηνινγεηέο ηνπο. Ρπζκίζεηο Αμηνιόγεζε (Απηέο νη ξπζκίζεηο είλαη πξνεπηινγή.) Οδεγίεο γηα ηελ αμηνιόγεζε Οη καζεηέο κπνξνχλ λα δνπλ απηέο ηηο νδεγίεο φηαλ ην εξγαζηήξην βξίζθεηαη ζε θάζε αμηνιφγεζεο Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 99

100 Μεηά απφ απηέο ηηο ξπζκίζεηο ην εξγαζηήξην κπνξεί λα απνζεθεπηεί θαη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πεξαηηέξσ ξπζκίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαλνκή ησλ εθηηκήζεσλ Έξεπλα Μέζσ απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπφκελν πνπ ζπκκεηέρεη ζε έλα κάζεκα, λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ ζρεηηθά κε ην κάζεκα, ηε δηδαθηηθή χιε ή ηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο κέζσ θάπνησλ ηππνπνηεκέλσλ εξσηήζεσλ. Ζ δξαζηεξηφηεηα έξεπλα είλαη έλα εξγαιείν ηνπ εθπαηδεπηή, γηα λα δηαγλψζεη πφζν απνηειεζκαηηθφ είλαη ην κάζεκά ηνπ θαη λα εληνπίζεη πηζαλά πξνβιήκαηα. Ζ Έξεπλα μεθηλάεη κε κία ζχληνκε εηζαγσγή απφ ηνλ εθπαηδεπηή θαη αθνινπζνχλ νη εξσηήζεηο. Δηθόλα 36.Πξνζζήθε Έξεπλαο Πξνζζέηνληαο κηα έξεπλα Με ηελ επεμεξγαζία ελεξγνπνηεκέλε, ζηελ ελφηεηα πνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε ηελ έξεπλα ζαο, θάληε θιηθ ζην "Πξνζζήθε κηα δξαζηεξηφηεηα ή ηνλ πφξν" ζχλδεζκν (ή, αλ δελ ππάξρεη, ε "Πξνζζέζηε κηα δξαζηεξηφηεηα" drop down Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 100

101 κελνχ) θαη επηιέμηε έπεςνα. Όιεο νη ξπζκίζεηο κπνξνχλ λα επεθηάζεθε θάλνληαο θιηθ ζην "Αλάπηπμε φισλ" ζχλδεζκν πάλσ δεμηά. Γεληθφο.Όλνκα Ό, ηη πιεθηξνινγείηε εδψ ζα ζρεκαηίδεηαη έλαο ζχλδεζκνο γη 'απηφ είλαη ρξήζηκν λα δψζεηε έλα φλνκα πνπ ππνδειψλεη ην ζθνπφ ηεο. Σύπνο Έξεπλαο Δπηιέμηε ηνλ ηχπν ηεο έξεπλαο ζαο εδψ.. Πεξηγξαθή Πξνζζέζηε κηα πεξηγξαθή ηεο έξεπλαο ζαο εδψ. Κάληε θιηθ ζην "Δκθάληζε εξγαιεία επεμεξγαζίαο" γηα λα εκθαληζηεί ην πινχζην πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, θαη ζχξεηε ηελ θάησ δεμηά γσλία ηνπ πιαηζίνπ θεηκέλνπ έμσ γηα λα ηελ αλαπηχμεηε. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 101

102 Πεξηγξαθή Δκθάληζε ζηελ ζειίδα ηνπ καζήκαηνο Αλ απηφ ην πιαίζην είλαη επηιεγκέλν, ε πεξηγξαθή ζα εκθαλίδεηαη ζηελ ζειίδα ηνπ καζήκαηνο αθξηβψο θάησ απφ ην φλνκα ηεο έξεπλαο. Σχπνη έξεπλαο Οη δηαζέζηκεο έξεπλεο έρνπλ επηιεγεί ζαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκεο γηα ηελ απνηίκεζε δηθηπαθψλ πεξηβάιινλησλ κάζεζεο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ κηα δεκηνπξγηθή παηδαγσγηθή. Δίλαη ρξήζηκν λα πξνζδηνξηζηνχλ νξηζκέλεο ηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ COLLES - Δπνηθνδνκεηηθή On-Line Έξεπλα Μαζεζηαθνύ Πεξηβάιινληνο Ζ COLLES απνηειείηαη απφ 24 δειψζεηο νξγαλσκέλεο ζε έμη θιίκαθεο, θαζέλα απφ ηα νπνία καο βνεζά λα αλαθεξζνχκε κηα εξψηεζε θιεηδί ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο on-line: ATTLS - ηάζεηο γηα ζθέςε θαη έξεπλα Μάζεζε Ζ ζεσξία ησλ 'δξφκσλ κάζεζεο', πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο ησλ δχν θχισλ (Belenky et al., 1986) καο δίλεη έλα εξγαιείν γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηνπ δηαιφγνπ κέζα ζε έλα ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ Κνπίδ Ζ δξαζηεξηφηεηα Κνπίδ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηή λα ζρεδηάζεη θαη λα δεκηνπξγήζεη ηεζη, πνπ πεξηέρνπλ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, ζσζηφ-ιάζνο θαη εξσηήζεηο κε ζχληνκεο απαληήζεηο. Απηέο νη εξσηήζεηο θπιάζζνληαη ζε κηα Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 102

103 θαηεγνξηνπνηεκέλε βάζε δεδνκέλσλ θαη κπνξνχλ λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ζην ίδην κάζεκα ή αθφκα θαη ζε δηαθνξεηηθφ κάζεκα. Σα Κνπίδ επηηξέπνπλ ηηο πνιιαπιέο πξνζπάζεηεο. Απηή ε δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεη επθνιίεο βαζκνιφγεζεο. Δηθόλα 37.Πξνζζήθε Νένπ Κνπίδ Γηαρείξεζε Κνπίδ Όηαλ ζπγθξνηεζεί γηα πξψηε θνξά ην θνπίδ ζαο απφ πποζθέζεηε μια δπαζηηπιόηηηα ή ηον πόπο> Κοςίζ, (ή, αλ δελ έρεηε απηφ ην ζχλδεζκν, ην αλαπηπζζφκελν Πποζθήκη δπαζηηπιόηηηαρ> Quiz ) ζα πάξεηε ηηο αθφινπζεο ξπζκίζεηο, Όιεο νη ξπζκίζεηο κπνξεί λα επεθηαζεί θάλνληαο θιηθ ζην "Αλάπηπμε φισλ" ζχλδεζκν πάλσ δεμηά. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 103

104 Γεληθφο Όλνκα Απηφ είλαη ην ηππηθφ πεδίν Όλνκα. Σν φλνκα απηφ ζα εκθαλίδεηαη ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ καζήκαηνο, ην κελνχ πινήγεζεο θαη άιια κέξε πνπ ζα δείμεη ή ζα παξέρεη ζπλδέζκνπο ζε απηφ ην θνπίδ. Πεξηγξαθή Πεξηγξάςηε ην ζθνπφ ησλ θνπηδ θαη παξέρνπλ νδεγίεο ή γεληθέο πιεξνθνξίεο, ζπλδέζκνπο θ.ιπ. Πεξηγξαθή Δκθάληζε ζηελ ζειίδα ηνπ καζήκαηνο Αλ ελεξγνπνηεζεί, ε πεξηγξαθή θνπίδ ζα εκθαλίδεηαη ζηελ ζειίδα ηνπ καζήκαηνο αθξηβψο θάησ απφ ην φλνκα θνπίδ. πγρξνληζκόο (Απηέο νη ξπζκίζεηο είλαη πξνεπηινγή) Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 104

105 Αλνίμηε ην θνπίδ Μπνξείηε λα θαζνξίζεηε πφζεο θνξέο ην θνπίδ ζα είλαη πξνζβάζηκν γηα ηνπο ρξήζηεο λα θάλνπλ πξνζπάζεηεο.πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ρξφλνπ ην θνπίδ ζα είλαη δηαζέζηκν ζηνπο θνηηεηέο. Θα είλαη ζε ζέζε λα δείηε ηελ εηζαγσγή θνπίδ, αιιά δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα δείηε ηηο εξσηήζεηο. Κνπίδ κε ηνπο ρξφλνπο έλαξμεο ζην κέιινλ diasplay ηφζν ην άλνηγκα θαη ην θιείζηκν εκεξνκελία γηα ηνπο καζεηέο. εκείσζε: Μπνξείηε λα θάλεηε ην θνπίδ δηαζέζηκν ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο γηα δηαθνξεηηθέο νκάδεο ή ρξήζηεο ζε κία νκάδα ή ηκήκαηα. Κιείζηε ην θνπίδ Μεηά ηελ ψξα θιεηζίκαηνο, νη καζεηέο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα μεθηλήζνπλ λέεο πξνζπάζεηεο. Απαληήζεηο πνπ ν θνηηεηήο ππνβάιιεη κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο θνπίδ ζα ζσζεί, αιιά δελ ζα πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη. Αθφκε θαη κεηά ην θνπίδ έρεη θιείζεη νη θνηηεηέο ζα εμαθνινπζνχλ λα είλαη ζε ζέζε λα δνπλ ηελ πεξηγξαθή θνπίδ θαη λα επαλεμεηάζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο. Πξνζεζκία Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 105

106 Απφ πξνεπηινγή,ην θνπίδ δελ έρεη έλα ρξνληθφ φξην, ην νπνίν επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο φζν ρξφλν ρξεηάδνληαη γηα λα νινθιεξψζνπλ ην θνπίδ. Έλα ρξνλφκεηξν αληίζηξνθεο κέηξεζεο εκθαλίδεηαη ζην κπινθ θνπίδ πινήγεζεο Όηαλ ην ρξνλφκεηξν έρεη εμαληιεζεί, ην θνπίδ θαηαρσξείηαη απηφκαηα κε φ, ηη απαληήζεηο έρνπλ ζπκπιεξσζεί κέρξη ζήκεξα Όηαλ παξέιζεη ε ώξα.. Τπάξρνπλ ηξεηο επηινγέο γηα ην ηη ζα ζπκβεί φηαλ ε πξνζεζκία.ερεη ιήμεη. Δπηιέμηε απηφ πνπ ρξεηάδεζηε απφ ην αλαπηπζζφκελν κελνχ: Οη αλνηρηέο πξνζπάζεηεο ππνβάιινληαη απηφκαηα. Τπάξρεη κηα πεξίνδνο ράξηηνο, φπνπ κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη αλνηθηέο πξνζπάζεηεο. Οη πξνζπάζεηεο πξέπεη λα ππνβάινληαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ, ή δελ ππνινγίδνληαη Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 106

107 Παξαδείγκαηα γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ ρξνληζκνχ Έλαο καζεηήο μεθηλά έλα θνπίδ ην κεζεκέξη. Σν θνπίδ έρεη κία ψξα πξνζεζκία, θαη κηα θαζπζηέξεζε 1 ψξαο κεηαμχ ησλ πξνζπαζεηψλ. Ο καζεηήο γίλεηαη έμαιινο, θαη έηζη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ππνβάιιεη (ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαζπζηεξεκέλε ρεηξηζκφ) κέρξη ηηο 13:30. Έσοςν ηο δικαίωμα να ξεκινήζει δεύηεπη πποζπάθεια ηοςρ ζηο 2. μ.μ. Σν ρξνλφκεηξν θνπίδ κεηξεηήο πξνβάιιεη πξνζπάζεηα θνπίδ ελφο καζεηή ζην ηειεπηαίν δεπηεξφιεπην, φηαλ παξέιζεη ε ψξα. Δπεηδή ν δηαθνκηζηήο έρεη κεγάιν θφξην, πνπ ρξεηάδεηαη 30 δεπηεξφιεπηα γηα ηελ επεμεξγαζία ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ καζεηή. Ίδηα θαηάζηαζε φπσο παξαπάλσ αιιά κε 120 δεπηεξφιεπηα θαζπζηέξεζε. Ζ θαζπζηέξεζε δελ νθείιεηαη ζε θφξην εξγαζίαο ηνπ server, αιιά επεηδή ν καζεηήο βξήθε ηνλ ηξφπν λα εμαπαηήζεη ην ρξνλφκεηξν. Βαζκφο (Απηέο νη ξπζκίζεηο είλαη πξνεπηινγή) Βαζκνινγηθή θαηεγνξία Αλ έρεηε θαηεγνξηψλ Βαζκνιφγην ζαο, επηιέμηε απηφ πνπ ζέιεηε ην θνπίδ γηα λα είλαη εδψ. Πξνζπάζεηεο επηηξέπνληαη Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 107

108 Οη θνηηεηέο κπνξνχλ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα έρεηε πνιιαπιέο πξνζπάζεηεο ζε έλα θνπίδ. Απηφ κπνξεί λα βνεζήζεη λα γίλεη ε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο ην θνπίδ πεξηζζφηεξν απφ κηα εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη φρη απιψο κηα αμηνιφγεζε. εκείσζε: Μπνξείηε λα αιιάμεηε ην επηηξεπφκελν αξηζκφ ησλ πξνζπαζεηψλ γηα δηαθνξεηηθέο νκάδεο ή ρξήζηεο ζε κία νκάδα ή ηκήκαηα. Βαζκνινγεκέλε κέζνδνο επηηξέπνληαη νη πνιιαπιέο απαληήζεηο, ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηξφπνη πνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνπο βαζκνχο γηα λα ππνινγίζεηε ηνλ ηειηθφ βαζκφ ηνπ καζεηή γηα ην θνπίδ. Τςειφηεξν βαζκφ - ν ηειηθφο βαζκφο είλαη ν πςειφηεξνο (θαιχηεξνο) βαζκφο ζε θάζε πξνζπάζεηα Μέζνο Βαζκφο - ν ηειηθφο βαζκφο είλαη ν κέζνο φξνο (απιή κέζε) βαζκνχ φισλ ησλ πξνζπαζεηψλ Πξψηε ηάμε - ν ηειηθφο βαζκφο είλαη ν βαζκφο θεξδίζεη κε ηελ πξψηε πξνζπάζεηα (νη άιιεο πξνζπάζεηεο αγλννχληαη) Σειεπηαία βαζκφ - ν ηειηθφο βαζκφο είλαη ν βαζκφο πνπ έρνπλ εηζπξαρζεί γηα ηελ πην πξφζθαηε πξνζπάζεηα κφλν Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 108

109 ρέδην Δξώηεζε παξαγγειία Αλ «αλαθαηέςεη ηπραία» έρεη επηιεγεί, ηφηε ε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ ζην θνπίδ ζα αλαθαηεχνληαη ηπραία θάζε θνξά πνπ έλαο καζεηήο μεθηλά κηα λέα πξνζπάζεηα ζην θνπίδ. Ζ πξφζεζε είλαη λα γίλεη ιίγν πην δχζθνιν γηα ηνπο καζεηέο λα κελ αληηγξάθνπλ κεηαμχ ηνπο. Νέα ζειίδα Γηα κεγαιχηεξα θνπίδ έρεη λφεκα λα λα πεξηνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ εξσηήζεσλ αλά ζειίδα. Όηαλ πξνζζέηεηε εξσηήζεηο ζην θνπίδ, αιιαγέο ζα εηζάγνληαη απηφκαηα ζχκθσλα κε ηε ξχζκηζε πνπ επηιέμαηε εδψ. εκεηώζηε όηη ε αιιαγή απηήο ηεο ξύζκηζεο δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ έρεηε ήδε πξνζζέζεη ζην θνπίδ. Ζ ξχζκηζε ζα ηζρχεη κφλν γηα ηηο εξσηήζεηο ζαο πξνζζέζεη ζηε ζπλέρεηα. Γηα λα αιιάμεηε ηηο αιιαγέο ζειίδαο ζε έλα ππάξρνλ θνπίδ, ζα πξέπεη λα πάηε ζηελ νζφλε επεμεξγαζίαο θνπίδ, επηιέμηε ην πιαίζην ειέγρνπ "Δκθάληζε δηαιείκκαηα ζειίδα", ζηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηήζηε ηνλ έιεγρν ζειηδνπνίεζε. Μέζνδνο πινήγεζεο Με ηελ επηινγή Διαδοσική αληί Δωπεάν, ν δάζθαινο αλαγθάδεη ηνλ καζεηή λα πξνρσξήζεη κέζσ ησλ εξσηήζεσλ, ψζηε ρσξίο λα είλαη ζε ζέζε λα πάεη πίζσ ζε κηα πξνεγνχκελε εξψηεζε ή λα παξαιείςεηε ζε κεηαγελέζηεξε ρξήζε. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 109

110 Δξώηεζε ζπκπεξηθνξά (Απηέο νη ξπζκίζεηο είλαη πξνεπηινγή) Αλαθάηεκα εληόο ησλ εξσηήζεσλ Αλ νξηζηεί ζε «λαη», ηφηε θάζε θνξά πνπ ν καζεηήο παίξλεη έλα θνπίδ νη εξψηεζεηο ζα αλαθαηεπνληαη ηπραία. Κάζε πξνζπάζεηα βαζίδεηαη ζηελ ηειεπηαία Αλ νη πνιιαπιέο πξνζπάζεηεο επηηξέπνληαη θαη απηή ε ξχζκηζε έρεη νξηζηεί ζε Ναη, ηφηε θάζε λέα πξνζπάζεηα πεξηέρεη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο πξνζπάζεηαο. Απηφ επηηξέπεη ζην καζεηή γηα ηε λέα πξνζπάζεηα λα επηθεληξσζεί κφλν ζε απηέο ηηο εξσηήζεηο πνπ απαληήζεθαλ ζσζηά ζηελ πξνεγνχκελε πξνζπάζεηα. Αλ θάλεηε απηή ηελ επηινγή, ζηε ζπλέρεηα, θάζε πξνζπάζεηα απφ έλα ζπγθεθξηκέλν καζεηή ρξεζηκνπνηεί ηα ίδηα εξσηήκαηα κε ηελ ίδηα ζεηξά, αλεμάξηεηα απφ ηηο ξπζκίζεηο. Δπηινγώλ θξηηηθή Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 110

111 Σν ηκήκα απηφ ειέγρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα εκθαλίδνληαη φηαλ νη θνηηεηέο εμεηάδνπλ νη πξνεγνχκελεο πξνζπάζεηεο ηνπο ζην θνπίδ, θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζπάζεηαο ζηελ πξνζαξκνζηηθή ιεηηνπξγία..σα δηάθνξα θνκκάηηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί λα ειεγρζεί είλαη: Ζ πξνζπάζεηα Θα δείμεη πψο ν καζεηήο απάληεζε ζε θάζε εξψηεζε. Δίηε ζσζηέο Δκθαλίδεη αλ ε απάληεζε ζε θάζε εξψηεζε είλαη ζσζηή ή ιαλζαζκέλε. Βαζκνινγία Απνθαιχπηεη ηα ζήκαηα πνπ ρνξεγνχληαη ζην καζεηή θαη ηελ ηάμε γηα ην θνπίδ. Δηδηθή αλάδξαζε Θα δείμεη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ζηελ απάληεζε θαηά ηελ πξνζζήθε ηεο εξψηεζεζ ζ ην θνπίδ. Κάζε απάληεζε ζε κηα εξψηεζε κπνξεί λα έρεη γλψκε γηα ηα δχν ζσζηέο θαη ιάζνο απαληήζεηο. Γεληθά ζρόιηα Δκθαλίδεη ηε γεληθή γλψκε γηα ην φιν δήηεκα, φπσο νξίδεηαη θαηά ηελ πξνζζήθε ηνπ εξψηεκαηνο πξνο ην θνπίδ.μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε γεληθή αλαηξνθνδφηεζε γηα λα δψζνπλ ζηνπο καζεηέο θάπνην ππφβαζξν ζε φ, ηη γλσξίδεη. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 111

112 Γηθαίσκα απάληεζεο Απνθαιχπηεη ηε ζσζηή απάληεζε ζε θάζε εξψηεζε, αλ ν καζεηήο απάληεζε ζσζηά ή φρη Γεληθή αλάδξαο Δκθαλίδεη ην ζχλνιν ηνπ θνπίδ, φπσο νξίδεηαη ζηηο ξπζκίζεηο θνπίδ Λεμηθό Ζ δξαζηεξηφηεηα Λεμηθφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο θαηαιφγνπ ελλνηψλ νξηζκψλ ιέμεσλ. Σν θάζε κάζεκα κπνξεί λα έρεη έλα βαζηθφ Λεμηθφ θαη πνιιά δεπηεξεχνληα. Σν βαζηθφ Λεμηθφ δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηή ηνπ καζήκαηνο ελψ ζηα δεπηεξεχνληα Λεμηθά κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ θαη νη εθπαηδεπφκελνη θαηαρσξψληαο εγγξαθέο. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο δεκηνπξγίαο ζπλδέζκσλ ζηηο έλλνηεο ηνπ Λεμηθνχ, πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη θάζε θνξά πνπ κηα έλλνηα ηνπ Λεμηθνχ εκθαλίδεηαη ζε θάπνην ζεκείν ηνπ καζήκαηνο, απηφκαηα ζα κεηαηξέπεηαη ζε ζχλδεζκν πνπ ζα νδεγεί ζηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ζην Λεμηθφ. Δηθόλα 38.Πξνζζήθε Λεμηθνύ Πξνζζέηνληαο έλα ιεμηθφ Με ηελ επεμεξγαζία ελεξγνπνηεκέλε, ζηελ ελφηεηα πνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε ην ιεμηθφ ζαο, θάληε θιηθ ζην "Πξνζζήθε κηα δξαζηεξηφηεηα ή ηνλ πφξν" ζχλδεζκν (ή, αλ δελ ππάξρεη, ε "Πξνζζέζηε κηα δξαζηεξηφηεηα" drop down κελνχ) θαη επηιέμηε Λεμηθφ. Όιεο νη ξπζκίζεηο κπνξνχλ λα επεθηάζεθε θάλνληαο θιηθ ζην "Αλάπηπμε φισλ" ζχλδεζκν πάλσ δεμηά. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 112

113 Γεληθφο Γεληθέο ξπζκίζεηο επεθηάζεθε απφ πξνεπηινγή Όλνκα Γψζηε ζην ιεμηθφ ζαο έλα πεξηγξαθηθφ φλνκα. Πεξηγξαθή Πεξηγξάςηε ην ζθνπφ ησλ ιεμηθψλ θαη παξέρεηε νδεγίεο ή γεληθέο πιεξνθνξίεο, ζπλδέζκνπο θ.ιπ. Πεξηγξαθή Δκθάληζε ζειίδα ηνπ καζήκαηνο Αλ απηφ ην πιαίζην είλαη επηιεγκέλν, ε πεξηγξαθή ζα εκθαλίδεηαη ζηελ ζειίδα ηνπ καζήκαηνο αθξηβψο θάησ απφ ην φλνκα ηνπ γισζζάξην. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 113

114 Δίλαη απηφ ην ιεμηθφ παγθφζκην; Οη δηαρεηξηζηέο κπνξνχλ λα θάλνπλ έλα παγθφζκηα ιεμηθφ, κε θαηαρσξήζεηο πνπ ζπλδένπλ φιε ηελ πεξηνρή ηνπ Moodle. Κάζε κάζεκα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ιεμηθφ, αλ θαη ε θαιχηεξε πξαθηηθή είλαη λα ηνπνζεηήζεηε έλα παγθφζκην ιεμηθφ ζηε ζειίδα ηνπ ηζηνηφπνπ. Σχπνο ιεμηθνύ Δδψ κπνξείηε λα απνθαζίζεηε εάλ ην ιεμηθφ ζα είλαη θχξην ή δεπηεξεχνλ. Σν ιεμηθφ ζαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εμάγεη εγγξαθέο απφ νπνηαδήπνηε δεπηεξεχνλ ιεμηθφ ζην θχξην ηνπ καζήκαηνο.γηα λα ην θάλεηε απηφ, ζα πξέπεη λα θαζνξίζεηε πνην ιεμηθφ είλαη ην θπξηφηεξν. Μπνξείηε λα έρεηε κφλν έλα θχξην ιεμηθφ αλά κάζεκα. Καηαρσξήζεηο (Απηέο νη ξπζκίζεηο είλαη πξνεπηινγή) Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 114

115 Δγθξίζεθε απφ πξνεπηινγή Αλ νξηζηεί ζε "λαη" ζηε ζπλέρεηα λέεο θαηαρσξήζεηο εκθαλίδνληαη απηφκαηα. Αλ φρη, ηφηε ν δάζθαινο πξέπεη λα εγθξίλεη θάζε κία πξψηε. Να επηηξέπεηε πάληα ε επεμεξγαζία Αλ νξηζηεί ζε "λαη", νη καζεηέο κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ ηηο θαηαρσξήζεηο ηνπο αλά πάζα ζηηγκή. Αλ φρη, ηφηε κπνξείηε λα επεμεξγαζηείηε κφλν γηα έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηπιέο θαηαρσξήζεηο επηηξέπνληαη Απηφ επηηξέπεη ηελ είζνδν πεξηζζφηεξσλ απφ έλαλ νξηζκφ γηα κηα δεδνκέλε ιέμε. Αθήζηε ηα ζρφιηα ζρεηηθά κε ηηο θαηαρσξήζεηο Οη καζεηέο θαη νη θαζεγεηέο κπνξνχλ λα αθήζνπλ ζρφιηα γηα νξηζκνχο ιεμηινγίνπ. Σα ζρφιηα είλαη δηαζέζηκα κέζσ ελφο ζπλδέζκνπ ζην θάησ κέξνο ηνπ νξηζκνχ. Απηφκαηε ζπλδέζε θαηαρσξήζεο ζην ιεμηθό Αλ ην Γισζζάξην απηφκαηε ζχλδεζε ηνπ θίιηξνπ είλαη ελεξγνπνηεκέλε απφ ηνλ δηαρεηξηζηή, επηηξέπεη κεκνλσκέλεο θαηαρσξήζεηο ζε απηφ ην ιεμηθφ γηα λα Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 115

116 ζπλδεζεί απηφκαηα θάζε θνξά πνπ νη ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζε φιν ην ππφινηπν ηνπ ίδηνπ καζήκαηνο. εκείσζε: Ζ ελεξγνπνίεζε ζχλδεζεο γηα ην ιεμηθφ δελ ελεξγνπνηεί απηφκαηα ηελ ζχλδεζε γηα θάζε είζνδν - ζπλδένπλ ηηο αλάγθεο πνπ πξέπεη λα νξηζηεί γηα θάζε εγγξαθή μερσξηζηά. Δάλ δελ ζέιεηε ζπγθεθξηκέλν θείκελν λα ζπλδέεηαη ηφηε ζα πξέπεη λα πξνζζέζεηε <nolink> θαη </ nolink> εηηθέηεο γχξσ απφ ην θείκελν. Δκθάληζε (Απηέο νη ξπζκίζεηο είλαη πξνεπηινγή) Μνξθή εκθάληζεο Απηφ θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν πνπ ην θαζέλα ζα εκθαλίδεηαη. Οη πξνεπηιεγκέλεο δηαηάμεηο είλαη: Απιφ ιεμηθφ - Απηφ κνηάδεη κε έλα ζπκβαηηθφ ιεμηθφ κε μερσξηζηέο εηζφδνπο. Γελ εκθαλίδνληαη νη ζπγγξαθείο θαη νη επηζπλάςεηο παξνπζηάδνληαη σο ζπλδέζεηο. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 116

117 πλερήο ζπγγξαθέαο - Όπσο θαη ην απιφ ζηπι. Γείρλεη ηηο θαηαρσξήζεηο ηε κία κεηά ηελ άιιε, ρσξίο θαλέλα είδνο δηαρσξηζκνχ, αιιά κφλν αλ ην ζέκα ζαο ην ππνζηεξίδεη, κπνξείηε ζπλήζσο λα ηξνπνπνηήζεηε ην ζέκα, αλ ζέιεηε κηα ελαιιαθηηθή εκθάληζε γηα ηελ απιή ξχζκηζε. Πιήξεο κε ζπληάθηε - Έλα ζηπι θφξνπκ πνπ παξνπζηάδεη ηα ζηνηρεία ηνπ ζπληάθηε. Οη επηζπλάςεηο παξνπζηάδνληαη σο ζπλδέζεηο. Οιφθιεξν ρσξίο ην ζπληάθηε - έλα θφξνπκ-φπσο κνξθή εκθάληζεο πνπ δελ παξνπζηάδεη ηα ζηνηρεία ηνπ ζπληάθηε. Οη επηζπλάςεηο παξνπζηάδνληαη σο ζπλδέζεηο. Δγθπθινπαίδεηα - Όπσο "Οιφθιεξν καδί κε ην πληάθηε" αιιά ηηο ζπλεκκέλεο εηθφλεο εκθαλίδνληαη ζε ζεηξά. Λίζηα Έλαξμε - Ο θαηάινγνο απηφο πεξηιακβάλεη ηηο έλλνηεο θαη ζπλδέζκνπο. πρλέο Δξσηήζεηο - Υξήζηκνο γηα ηελ εκθάληζε ηνπο θαηαιφγνπο ησλ ζπρλψλ εξσηήζεσλ. Δπηζπλάπηεη απηφκαηα ηηο ιέμεηο ΔΡΧΣΖΖ θαη ΑΠΑΝΣΖΖ ζην ζέκα θαη ζηελ εμήγεζε αληίζηνηρα. Μνξθή εκθάληζεο Έγθξηζε Δίλαη δπλαηφλ λα νξίζεηε κηα ελαιιαθηηθή κνξθή εκθάληζεο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ νη θαηαρσξήζεηο εγθξηζνχλ, νη νπνίεο κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ηε κνξθή εκθάληζεο ζηελ ζειίδα ηνπ καζήκαηνο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη ρξήζηκν, γηα παξάδεηγκα, αλ έλαο δάζθαινο ζέιεη λα δεη ν νπνίνο έθαλε ηδηαίηεξ ιεμηθφ εηζφδνπ πξηλ ηελ εγθξίλεη, αιιά δελ ζέινπλ ην φλνκα ησλ καζεηψλ πνπ ζα εκθαλίδεηαη γηα ηνπο άιινπο ζηελ ζειίδα ηνπ καζήκαηνο. Δλδείμεηο αλά ζειίδα Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 117

118 Πφζεο θαηαρσξήζεηο λα δείμεη αλά ζειίδα απνθαζίζνπκε εδψ. Δκθάληζε αιθάβεην ζπλδέζεηο Αλ νξηζηεί ζε "λαη", νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα πεξηεγεζνχλ ζην ιεμηθφ απφ ηα γξάκκαηα ηνπ αιθαβήηνπ. Οκάδα πδεηήζεσλ Ζ δξαζηεξηφηεηα Οκάδα πδεηήζεσλ, γλσζηή θαη σο forum, επηηξέπεη ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε έλα κάζεκα. Κάζε ζπκκεηέρνληαο κπνξεί λα μεθηλήζεη κηα λέα ζπδήηεζε θαη κπνξεί λα ζηείιεη κελχκαηα ζε νπνηαδήπνηε Οκάδα ζπδήηεζεο, εθφζνλ ηνπ επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ζε απηή. Οη Οκάδεο πδεηήζεσλ κπνξνχλ λα δνκεζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη λα ζπκπεξηιάβνπλ εθηηκήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα θάζε κήλπκα. Σα κελχκαηα κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ κε πνηθηιία κνξθψλ θαη κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ ζπλεκκέλα. Με ηε ζπλδξνκή ζε κηα Οκάδα πδεηήζεσλ, νη ζπκκεηέρνληεο ιακβάλνπλ αληίγξαθα θάζε λένπ κελχκαηνο ζην ειεθηξνληθφ ηνπο ηαρπδξνκείν. Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα επηβάιεη ηε ζπλδξνκή ζε φινπο αλ ην επηζπκεί. Ζ δξαζηεξηφηεηα Οκάδα ζπδήηεζεο ηνπ Moodle κπνξεί αθφκε, λα πεξηνξίζεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα αλνηρζνχλ ζέκαηα ζπδήηεζεο απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, λα κε κπνξεί θάζε ζπκκεηέρνληαο λα αλνίμεη πεξηζζφηεξα απφ έλα ζέκαηα, λα κελ επηηξέπεηαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπδεηήζεηο, παξά κφλν λα ηηο παξαθνινπζνχλ, θ.α. αλάινγα πάληα κε ηηο ξπζκίζεηο πνπ ζα έρεη θάλεη ν εθπαηδεπηήο ηνπ καζήκαηνο. Σέινο, ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα θαζνξίζεη αλ ζηελ Οκάδα ζπδήηεζεο ζα ππάξρνπλ ή φρη νκάδεο. Μάιηζηα, νη ζπδεηήζεηο κηαο νκάδαο κπνξεί λα είλαη νξαηέο ή φρη απφ ηηο ππφινηπεο νκάδεο θαη απηφ εμαξηάηαη απφ ηελ επηινγή ηνπ εθπαηδεπηή. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 118

119 Πξνζζήθε θαη επεμεξγαζία ελφο forum 1. Με ηελ επεμεξγαζία ελεξγνπνηεκέλε, ζηελ ελφηεηα πνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε ην δηθφ ζαο forum, θάληε θιηθ ζην "Πξνζζήθε κηα δξαζηεξηφηεηα ή ηνλ πφξν" ζχλδεζκν (ή, αλ δελ ππάξρεη, ε "Πξνζζέζηε κηα δξαζηεξηφηεηα" drop down menu) θαη επηιέμηε forum. 2. Απηφ ζα ζαο κεηαθέξεη ζηε ζειίδα ξπζκίζεηο ηνπ forum κε ηίηιν "Ζ πξνζζήθε ελφο λένπ forum ". Μπνξείηε λα απνθηήζεηε πξφζβαζε ζε έλα ππάξρνλ forum θάλνληαο θιηθ ζην εηθνλίδην Ρχζκηζε παξακέηξσλ ή θάλνληαο θιηθ ζην forum θαη ζηε ζπλέρεηα σοπήγηζη Διοίκηζη> forum > Επεξεπγαζία πςθμίζεων. Γεληθφο Σν φλνκά forum Έλα ζχληνκν φλνκα ηνπ θφξνπκ (π.ρ. "Αγαπεκέλν ρξψκα"), ε νπνία ζα εκθαληζηεί ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ καζήκαηνο. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 119

120 Πεξηγξαθή Να παξέρεη νδεγίεο γηα ηνπο καζεηέο, έηζη ψζηε λα είλαη ζαθέο ηη πξέπεη λα θάλνπλ. Κάληε θιηθ ζην εηθνλίδην επάλσ αξηζηεξά γηα λα επεθηείλεηε ηηο γξακκέο εξγαιείσλ ζχξεηε ηελ θάησ δεμηά γσλία ηνπ θεηκέλνπ έμσ γηα λα ηελ αλαπηχμεηε. Πεξηγξαθή Δκθάληζε ζηελ ζειίδα ηνπ καζήκαηνο Ζ ελεξγνπνίεζε απηή ζα εκθαλίζεη ηελ πεξηγξαθή ζηελ ζειίδα ηνπ καζήκαηνο αθξηβψο θάησ απφ ην ζχλδεζκν ζην forum. Σχπνο forum Τπάξρνπλ πέληε ηχπνη γηα λα επηιέμνπλ: Μηα απιή ζπδήηεζε - Έλα κνλαδηθφ ζέκα ζπδήηεζεο πνπ αλαπηχρζεθε ζε κία ζειίδα, ε νπνία είλαη ρξήζηκε γηα ζχληνκεο εζηηαζκέλεο ζπδεηήζεηο (δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε μερσξηζηέο νκάδεο) Σππηθφ forum γηα γεληθή ρξήζε - Έλα αλνηθηφ θφξνπκ φπνπ ν θαζέλαο κπνξεί λα μεθηλήζεη έλα λέν ζέκα ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Απηή είλαη ε θαιχηεξε νκάδα ζπδήηεζεο γεληθήο ρξήζεο Κάζε πξφζσπν δεκνζηεχεη κηα ζπδήηεζε - θάζε πξφζσπν κπνξεί λα δεκνζηεχζεη αθξηβψο έλα λέν ζέκα ζπδήηεζεο. Απηφ είλαη ρξήζηκν φηαλ ζέιεηε ζε θάζε θνηηεηή λα μεθηλήζεη κηα ζπδήηεζε γηα, αο πνχκε, ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο εβδνκάδαο, θαη φινη νη άιινη αληαπνθξίλεηαη ζε απηέο ηηο Δ θαη Α Φφξνπκ - Αληί γηα ηελ έλαξμε ησλ ζπδεηήζεσλ νη ζπκκεηέρνληεο δεκηνπξγνχλ κηα εξψηεζε ζηελ αξρηθή ζέζε κηαο ζπδήηεζεο. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα απαληήζνπλ, αιιά δελ ζα δνπλ ηηο απαληήζεηο ησλ άιισλ Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 120

121 καζεηψλ ζηελ εξψηεζε απηή ηε ζπδήηεζε κέρξη λα έρνπλ νη ίδηνη απάληεζε ζηελ ίδηα ζπδήηεζε. Πξφηππν forum πνπ εκθαλίδεηαη ζε έλα blog-φπσο κνξθή. πλεκκέλα θαη θαηακέηξεζε ιέμεσλ (Ζ ξύζκηζε απηή είλαη πξνεπηινγή) Μέγηζην κέγεζνο ζπλεκκέλνπ Σν κέγηζην κέγεζνο αξρείνπ πνπ κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε έλα κήλπκα ζην forum ζα πξέπεη πξψηα λα θαζνξίδεηαη απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ηφπνπ ηνπ Moodle. Ο δάζθαινο κπνξεί λα ζέιεη έλα κηθξφηεξν φξην κεγέζνπο γηα ην forum. Υσξεηηθφηεηα File Server, θνηηεηήο, ιήςε,ηαρχηεηεο θαη εηθφλεο ζε έλα έγγξαθν είλαη κεξηθνί ιφγνη γηα λα πεξηνξηζηεί ην κέγεζνο ηνπ αξρείνπ. Μέγηζηνο αξηζκφο ησλ ζπλεκκέλσλ Ο κέγηζηνο αξηζκφο ησλ ζπλεκκέλσλ ελφο ρξήζηε πνπ κπνξεί λα πξνζζέζεη ζην κπνξεί λα νξηζηεί εδψ. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 121

122 Δκθάληζε θαηακέηξεζε ιέμεσλ Αλ ην "Έλδεημε αξηζκνχ ιέμεσλ" είλαη ελεξγνπνηεκέλν, ηφηε ν αξηζκφο ησλ ιέμεσλ ζε ζέζεηο forum ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο θάζε ζέζεο. πλδξνκή θαη παξαθνινχζεζε Λεηηνπξγία Δγγξαθήο Όηαλ έλαο ρξήζηεο έρεη εγγξαθεί ζε έλα forum απηφ ζεκαίλεη φηη ζα ιακβάλεη εηδνπνίεζε (κέζσ popup ή / θαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, αλάινγα κε ηηο ξπζκίζεηο κελπκάησλ ηνπ ρξήζηε) ηνπ θάζε λένπ κελχκαηνο.απφ πξνεπηινγή, νη δεκνζηεχζεηο θαηαγξάθνληαη πεξίπνπ 30 ιεπηά αθφηνπ ην κήλπκα γξάθηεθε γηα πξψηε θνξά.αλάινγα κε ηηο ξπζκίζεηο θάζε κέινο ηνπ θφξνπκ, πνπ κπνξεί λα ζηαιεί έλα κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ακέζσο κεηά ην παξάζπξν επεμεξγαζίαο 30 ιεπηά είλαη θιεηζηή, ή ζε κηα παξηίδα ζε ρξφλν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή Οη ρξήζηεο κπνξνχλ ζπλήζσο λα επηιέμνπλ εάλ ζέινπλ ή φρη λα εγγξαθνχλ ζε θάζε forum. Χζηφζν, ν θαζεγεηήο κπνξεί λα επηιέμεη λα αλαγθάζεη ηε ζπλδξνκή ζε κηα νκάδα ζπδήηεζεο ηφηε φινη νη ρξήζηεο Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 122

123 ηνπ καζήκαηνο ζα εγγξαθνχλ απηφκαηα, αθφκα θαη απηά πνπ εγγξάθνληαη ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν. Τπάξρνπλ 4 επηινγέο ιεηηνπξγίαο εγγξαθήο: Πξναηξεηηθή εγγξαθή - Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ αλ ζα πξέπεη λα εγγξαθνχλ. Αλαγθαζηηθή ζπλδξνκή - Ο θαζέλαο έρεη εγγξαθεί θαη δελ κπνξείηε λα δηαγξαθεί Απηφκαηε εγγξαθή - Ο θαζέλαο έρεη εγγξαθεί αξρηθά, αιιά κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα δηαγξαθζνχλ αλά πάζα ζηηγκή πλδξνκή κε εηδηθέο αλάγθεο - ζπλδξνκέο δελ επηηξέπνληαη. Ζ ιεηηνπξγία εγγξαθήο θαη εγγξαθείηε ή λα δηαγξαθείηε ζχλδεζκνη εκθαλίδνληαη ζηελ διοίκηζη πλοήγηζηρ> forum θαηά ηελ πξνβνιή ηνπ forum. νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αιιάμνπλ γξήγνξα ηε ιεηηνπξγία κέζσ ησλ «Λεηηνπξγία Δγγξαθήο» επηινγέο θαη λα δείηε ηηο ηξέρνπζεο ζπλδξνκεηέο κέζσ ηνπ «Δκθάληζε / επεμεξγαζηείηε ηελ ηξέρνπζα ζπλδξνκεηψλ ζχλδεζκν. πκβνπιέο: Αλαγθάδνληαο φινπο λα εγγξαθνχλ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζην forum εηδήζεηο θαη ζηα θφξνπκ πξνο ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ (πξηλ θάπνηνο φηη κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζηνπο εαπηνχο ηνπο απηά ηα κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ). Αιιαγή ηεο ξχζκηζεο απφ ην "Ναη, αξρηθά" ζε "Όρη" δελ ζα δηαγξαθείηε ππάξρνληεο ρξήζηεο, απηφ ζα επεξεάζεη κφλνλ φζνπο εγγξαθνχλ θαηά ηε δηάξθεηα θαη ζην κέιινλ. Οκνίσο αιιαγή "Ναη, αξρηθά" δελ ζα εγγξαθνχλ Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 123

124 ππάξρνληεο ρξήζηεο καζεκάησλ, αιιά κφλν εθείλνη πνπ ζα εγγξαθνχλ αξγφηεξα. Τπάξρεη επίζεο κηα "πξνβνιή δελ επηηξέπεηαη" ξχζκηζε ε νπνία εκπνδίδεη ηνπο καζεηέο απφ ηελ εγγξαθή ζε έλα forum. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα εγγξαθνχλ ζε έλα θφξνπκ, αλ ην επηζπκνχλ. Εγγπαθή ζε επιμέποςρ ζςζηηήζειρ ζηο forum ε έλα forum κε πξναηξεηηθή ή απηφκαηε εγγξαθή κπνξείηε λα επηιέμεηε πνηεο ζπδεηήζεηο γηα λα εγγξαθείηε θάλνληαο θιηθ ζην εηθνλίδην «ηειεία» ζηα δεμηά ηεο ζπδήηεζεο. Έλαο θάθεινο ιέεη έρεηε ήδε εγγξαθεί. Δηθόλα 39.Πξνζζήθε Οκάδαο πδεηήζεσλ πδήηεζε Ζ δξαζηεξηφηεηα πδήηεζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα επηθνηλσλήζνπλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Δίλαη δπλαηή ε χπαξμε πνιιψλ δσκαηίσλ Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 124

125 πδήηεζεο κε δηαθνξεηηθφ ζέκα ζε θάζε κάζεκα. Οη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα ζπλνκηιήζνπλ ηφζν κε ηνλ εθπαηδεπηή, φζν θαη κε ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπφκελνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε λα βξίζθνληαη θαη απηνί ζην Γηαδίθηπν θαη λα έρνπλ αλνηθηφ ην ίδην δσκάηην πδήηεζεο. Δηθόλα 40.Πξνζζήθε πδήηεζεο 7.4 Βαζκνί Ο δηαρεηξηζηήο / ν εθπαηδεπηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θνηλνπνηεί ηηο βαζκνινγίεο ησλ θνηηεηψλ κέζσ ηεο πιαηθφξκαο Moodle. Βέβαηα, απηή είλαη θαηά βάζε ελαζρφιεζε ηνπ εθπαηδεπηή θαζψο ν δηαρεηξηζηήο αζρνιείηαη κε ηηο ξπζκίζεηο. ηελ εηθφλα 41 θαίλνληαη νη γεληθέο ξπζκίζεηο ζηελ ελφηεηα «Βαζκνί» πνπ έρεη ζηελ δηάζεζε ηνπ ν δηαρεηξηζηήο. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 125

126 Δηθόλα 41.Γεληθέο Ρπζκίζεηο ζηελ ελόηεηα Βαζκνί 7.5 Σνπνζεζία ηηο ηνπηθέο ξπζκίζεηο ηνπνζεζίαο, ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ξπζκίζεη ηελ Πξνεπηιεγκέλε δψλε ψξαο, ηελ Πξνεπηιεγκέλε ρψξα θαη ηελ Πξνεπηιεγκέλε πφιε. Ζ δψλε ψξαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εκθάληζε εκεξνκεληψλ. Κάζε ρξήζηεο κπνξεί λα αιιάμεη απηήλ ηε ξχζκηζε κέζα απφ ην πξνθίι ηνπ. Ζ "ψξα δηαθνκηζηή". Αθφκε ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ην εξγαιείν NetGeo 15 ψζηε λα κπνξεί λα εκθαλίζεη ηελ ηνπνζεζία ησλ θνηηεηψλ βάζεη ησλ δηεπζχλζεσλ δηθηχνπ. 15 Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 126

127 Δηθόλα 42.Ρπζκίζεηο Σνπνζεζίαο 7.6 Γιώζζα ην κελνχ γιψζζα, ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αιιάμεη ηελ γιψζζα εκθάληζεο ηεο πιαηθφξκαο, λα ελεξγνπνηήζεη ηνλ απηφκαην εληνπηζκφ γιψζζαο, θαζψο θαη άιιεο ξπζκίζεηο γιψζζαο. Δηθόλα 43.Ρπζκίζεηο Γιώζζαο 7.7 Αζθάιεηα Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 127

128 ηελ θαξηέια Αζθάιεηα, ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ξπζκίζεη ηα επίπεδα αζθάιεηαο ηεο πιαηθφξκαο. Πην αλαιπηηθά, κπνξεί λα απαγνξεχζεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε δηθηχνπ ή ζε έλα εχξνο δηεπζχλζεσλ δηθηχνπ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ πιαηθφξκα, λα ζέζεη πνιηηηθέο αζθαιείαο θαη λα θαζνξίζεη πνηα γεγνλφηα λα παξάγνπλ εηδνπνηήζεηο ψζηε λα ελεκεξψλεηαη ν δηαρεηξηζηήο γηα λα ιακβάλεη κέηξα αζθαιείαο.. Δηθόλα 44.Μπινθάξηζκα Γηεπζύλζεσλ Γηθηύνπ Δηθόλα 45.Πνιηηηθή Αζθαιείαο Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 128

129 Δηθόλα 46.Δηδνπνηήζεηο 7.8 Δκθάληζε Μέζα απφ ηελ επηινγή Δκθάληζε, ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξακεηξνπνίεζε ηελ εκθάληζε ηεο πιαηθφξκαο. πγθεθξηκέλα, κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη θαη λα επηιέγεη ην ζέκα ηεο αξεζθείαο ηνπ, λα παξακεηξνπνηήζεη ηελ εκθάληζε ηνπ εκεξνινγίνπ, ηνπ ηζηνινγίνπ θαη γεληθφηεξα ηελ εκθάληζε ησλ ζειίδσλ ησλ ρξεζηψλ. Αθφκε, κπνξεί λα θάλεη ξπζκίζεηο HTML, λα παξακεηξνπνηήζεη ηα αξρεία βνήζεηαο θαη κεηαμχ άιισλ, λα δηαρεηξηζηεί ηηο εηηθέηεο. ηελ εηθφλα 68 θαίλνληαη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ν δηαρεηξηζηήο ζην κελνχ Δκθάληζε. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 129

130 Δηθόλα 47.Μελνύ Δκθάληζεο 7.9 Αξρηθή ζειίδα Ρπζκίζεηο πξώηεο ζειίδαο ηηο ξπζκίζεηο ηεο πξψηεο ζειίδαο, ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα: α. νξίζεη ην πιήξεο φλνκα ηζηνρψξνπ θαη ην ζχληνκν φλνκα ηνπ ηζηνρψξνπ, β. λα εηζάγεη ηελ πεξηγξαθή ηεο αξρηθήο ζειίδαο, γ. λα επηιέμεη ηα αληηθείκελα πνπ ζα θαίλνληαη ζηελ αξρηθή ζειίδα θαη ηα αληηθείκελα αξρηθήο ζειίδαο φηαλ είλαη ζπλδεδεκέλνη νη ρξήζηεο, δ. ην κέγηζην βάζνο θαηεγνξηψλ θαη ην κέγηζην πιήζνο ησλ εκθαληδφκελσλ καζεκάησλ, ε. ηνλ αξηζκφ ησλ εκθαληδφκελσλ ζρφιηα αλά ζειίδα. Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 130

131 Δηθόλα 48.Ρπζκίζεηο πξώηεο ζειίδαο 7.10 Γηαθνκηζηέο θαη Αλάπηπμε Σα κελνχ Γηαθνκηζηέο θαη Αζθάιεηα απνηεινχλ νη πξνρσξεκέλεο ξπζκίζεηο ηνπ δηαρεηξηζηή θαη απνθεχγεηαη ε παξακεηξνπνίεζε ησλ πξνεπηιεγκέλσλ ξπζκίζεηο απφ κε εμνηθεησκέλνπο ρξήζηεο. Πην αλαιπηηθά, νη πξναλαθεξζέληεο επηινγέο πεξηιακβάλνπλ είηε δηαγλσζηηθά εξγαιεία ηεο πιαηθφξκαο, είηε εξγαιεία απνθαηάζηαζεο ζε πεξίπησζε φπνπ ε πιαηθφξκα ζεκεηψζεη θάπνηα δπζιεηηνπξγία. Δλδεηθηηθά, θάπνηα απφ ηα εξγαιεία πνπ έρεη ν δηαρεηξηζηήο ζηελ δηάζεζε ηνπ είλαη: Γηαδξνκέο πζηήκαηνο Υεηξηζκφο ζπλεδξίαο Λεηηνπξγία ζπληήξεζεο Δθθαζάξηζε Γεδνκέλσλ θαη Υξεζηψλ Πιεξνθνξίεο PHP Απφδνζε Πιαηθφξκαο Απνζθαικάησζε Δθθαζάξηζε ηεο θξπθήο κλήκεο Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 131

132 Απνδνρή δνθηκψλ Δπεμεξγαζηήο XMLDB Όιεο νη δπλαηφηεηεο ηνπ δηαρείξηζεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 59 θαη 60. Δηθόλα 49. Αλάπηπμε κελνύ Γηαθνκηζηήο Δηθόλα 50.Αλάπηπμε Μελνύ Αλάπηπμε Γοφνα Ελζνη & Λφκα Ζωή 132

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Διαχειριστή Η πιαηθφξκα Open eclass είλαη έλα νινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο Ηιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ θαη απνηειεί ηελ πξφηαζε ηνπ Παλειιήληνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πιαηθφξκα Open eclass είλαη έλα νινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο Ηιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ θαη απνηειεί ηελ πξφηαζε ηνπ Παλειιήληνπ Αθαδεκατθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Νέεο Μεζνδνινγίεο Σειεθπαίδεπζεο, Αμηνιόγεζεο & Γηάρπζεο Γλώζεο Βαζηζκέλεο ζε Σερλνινγίεο WEB 2.0 ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ

Νέεο Μεζνδνινγίεο Σειεθπαίδεπζεο, Αμηνιόγεζεο & Γηάρπζεο Γλώζεο Βαζηζκέλεο ζε Σερλνινγίεο WEB 2.0 ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Νέεο Μεζνδνινγίεο Σειεθπαίδεπζεο, Αμηνιόγεζεο & Γηάρπζεο Γλώζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ Σκήκα Μαζεκαηηθώλ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

Παλεπηζηήκην Παηξώλ Σκήκα Μαζεκαηηθώλ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Παλεπηζηήκην Παηξώλ Σκήκα Μαζεκαηηθώλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ρεδίαζε θαη πινπνίεζε ηνπ καζήκαηνο Αλάπηπμε Εθαξκνγώλ Σε Πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο αλνηθηήο εθπαίδεπζεο DIPLEK» Αζελά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Τεσνολογίαρ και Ψηθιακών Σςζηημάηυν Μικποδιδαζκαλίερ για εκπαιδεςηικούρ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βάηνο Οξθαληψηεο i Μάιορ 2011 Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (ΣΔΙ) ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (ΣΔΙ) ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (ΣΔΙ) ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σνπ Ρνχζζνπ Γεψξγηνπ Α.Δ.Μ. 304 «Αλάπηπμε Portal & Forum γηα ην Σ.Δ.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αλμπερτ Μπουςαΐ (Α.Μ:34631)

Αλμπερτ Μπουςαΐ (Α.Μ:34631) Πηστιακή Εργαζία Τίηλος: Ανάπτυξη ιςτοςελίδασ online εξυπηρζτηςησ ςυνεργειϊν επιςκευϊν Αλμπερτ Μπουςαΐ (Α.Μ:34631) Επιβλζπων καθηγητήσ: Ι. Γ. Αγγειόπνπινο, MSc., PhD. Καζ. ΣΔΙ Πεηξαηά Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ Γηδαθηηθή ησλ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ: Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΡΖΖ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΣΤΠΟΤ WIKI ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» (Use of Wikis in Education)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Αναχωμάτων Ασυαλείας

Τεχνολογίες Αναχωμάτων Ασυαλείας Τεχνολογίες Αναχωμάτων Ασυαλείας Γηψξγνο Καξφπνπινο (Δηδάζθσλ Π.Δ. 407/80) Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Επηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Αληηθείκελν κειέηεο Αλαρψκαηα αζθαιείαο (firewalls)

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. υγγραφι οδθγοφ καταςκευισ ενόσ Joomla Component και ανάπτυξθ εφαρμογισ για τθν ενοικίαςθ δωματίων βαςιςμζνθ ςε αυτό.

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. υγγραφι οδθγοφ καταςκευισ ενόσ Joomla Component και ανάπτυξθ εφαρμογισ για τθν ενοικίαςθ δωματίων βαςιςμζνθ ςε αυτό. ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ υγγραφι οδθγοφ καταςκευισ ενόσ Joomla Component και ανάπτυξθ εφαρμογισ για τθν ενοικίαςθ δωματίων βαςιςμζνθ ςε αυτό. Σθσ φοιτιτριασ Χατηθαναςταςίου Μαγδαλθνισ Επιβλζπων κακθγθτισ: Δρ.ΚλεφτοφρθσΔθμιτριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΔΙΑΔΙΕΡΓΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η αλαθαηεύζπλζε εμόδνπ> ρεηξηζηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηείιεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα