eutypon /11/25 11:49 page 1 #1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 1 #1"

Transcript

1 eutypon /11/25 11:49 page 1 #1 ISSN Σ ΑΥΤΟΤΟΤΕΥΧΟΣ: TEX ΕνTEXνα &ἄtexνα... iii Οἱσημειώσειςτοῦτυπογράφου... iv Οι ολυμπιακοί αγώνες του TEX The Olympics of TEX... 1 Steve Mayer Two L A TEX-to-Web Tools... 7 Βασίλης Η. Τριζώνης Σωτήρης Ζήσης( ): Μὲ τοὺς χάρτες του ταξιδέψαμε...27 Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς καὶ Παναγιώτης Κοτοπούλης Μία πρώτη προσπάθεια στοιχειοθέτησης κειμένου τῆς ἑλληνικῆς ἐκκλησιατικῆς μουσικῆς μὲ τὴ βοήθεια τοῦ L A TEX TEXνικές...61 Βιβλίο-Παρουσίαση L A TEX dvipsbabel!"#!$% &$#"'( )"* +,--./", )"* TEX :

2 eutypon /11/25 11:49 page 2 #2 ISSN (Eutypon) is a publication of the Greek TEX s Friends ( εϕτ ) Group. It is published twice a year and it is distributed for free to the members of the εϕτ Group, to selected libraries and to the public in general through Internet. Its articles deal with TEX and, in general, with tools for the electronic typesetting of printed matter. Editor-in-Chief of is Prof. Basil K. Papadopoulos of the Department of Civil Engineering, Democritus University of Thrace, Greece. The address of is: Greek TEX s Friends (c/o A. Syropoulos) 366, 28th October Street GR Xanthi Greece URL: obelix.ee.duth.gr/eft Articles appearing in have been carefully and critically refereed with the responsibility of the Editorial Board. Only papers judged to be original and of high quality are accepted for publication. Articles already published in may be copied and redistributed for free, provided their origin is mentionned. and the εϕτ Group do not assume any responsibity for methods, products, instructions or ideas described or expressed in authored articles published in this periodical. The Editorial Board of constists of: Basil K. Papadopoulos (Xanthi, Greece), Apostolos Syropoulos (Xanthi, Greece), Dimitrios Filippou (Volos, Greece) and Ioannis Dimakos (Patras, Greece). +,--./", ")-5-43 )"*!"#!$% &$#"'( )"* TEX,$-"" 3 (3" $ #!3 )! εϕτ ') -( )"* +,--./",! '" #!-/ 3$ #4 %!%-!"& 3 '($$ #!$)*", $ ') ) *) " $"!3 '+ )"*,!& '.)!$ " +)$ '-#$ )", #("'!*"3)! - ' ) $ TEX.!"'' #3)*43 /3!$.) )%3 /-$) "3!$% ')"!& 01.!',3)$)($ $ 2*',3"$ ) 33! 4 $ $) ) 3." /! -"$!$'(/()%$ )"* 2)"$ 5 '-!"$ 6"-!)!$73 6#.",& 3!$73 )"*,("$!)", (.& 09 #!*',3'( )"* :; 63!')(", 33!< 8 $($ +*--"/"$ )"* TEX 2.=( >?($ 01.')"-", ", +, ABB.",-", BCD EE F3'( URL: obelix.ee.duth.gr/eft H/T: - $ '!' "G $ #("'!*"3)! #!-/ "'$)!$ ') " )'*3( && 3"3 )($ +,3)$)!$($ 4).), - 01!) ' 2=(-($ "($ )"* "!.)()$!"#!$"* /3"3)!.& #!3"% #$) - $ ' #("','( 43 "G &.",3 09 H#( 3#("','( #("'!,' ') $ )! J " #!) -,'2 )!2 )3 I " I)!' 3 & /"$ )",$ $! 4 +*--"& '.#",$! εϕτ #"3 "K.3)! 3-%3",3 4#(/$ $ $ L# $ )'*3( "G /!!/ "3)! M #$ N"3)! #3)$ #43*43 - & ' 43 #("'!, 343 ')!"#!$. & 09 +,3)$)!$% 01!) "% )"* :; )! )3 ")-& )3 01.')"-" 5'-!" +,.",-" 6#.",-" F3'(! )!" 1 F3'(! )3,(2& $" 5!-", 5.-"$ $)3 0O433(,(& 6 )

3 eutypon /11/25 11:49 page 3 #3 TEX & TEX Φίλοι συνtexνίτες, Ἀπὸ τὴν τελευταία μας ἐπικοινωνία μέχρι σήμερα μεσολάβησαν κάμποσα TEXνικὰ συμβάντα. Κατ ἀρχάς, πέρυσι ὁ Σύλλογος εἶχε τὴν τύχη νὰ φιλοξενήσει στὴν Ξάνθη τὸ συνέδριο TUG2004. Οπως μπορεῖτε νὰ διαβάσετε καὶ στὶς σελίδες ποὺ ἀκολουθοῦν, ἡσυνεύρεσημὲ TEXνίτεςἀπὸὅλοντὸνκόσμοἦτανμίαμοναδκὴ ἐμπειρία καὶ μία πολὺ καλὴ εὐκαιρία συζήτησης γιὰ τὸ μέλλον τοῦ TEX. Στὸν καθαρὰ TEXνικὸ τομέα, πέρυσι καὶ φέτος εἶχαμε τὴν ἐμφάνιση στὸ CTAN πολλῶν νέων ἐργαλείων γιὰ στοιχειοθεσία ἑλληνικῶν μὲ τὸ TEX καὶ τὴν παρέα του. Οἱ Alexej Kryukov καὶ Christian Justen παρουσίασαν τὰ πακέτα psgreek καὶ antomega γιὰ τὴν χρήση ὁρισμένων ἑλληνικῶν γραμματοσειρῶν Type1 μὲ τὸ TEXκαὶτὸΩ. Ο Laurie Fieldπαρουσίασεμίανέαἑλληνικὴ γραμματοσειρά, ἀποδεικνύοντας ἔτσι ὅτι τὸ METAFONT ζεῖ καὶ βασιλεύει(στὸ πακέτο lfd). Νέα ἐργαλεῖα παρουσιάστηκαν γιὰ τὴν στοιχειοθεσία ἀρχαίων ἑλληνικῶν(στὰ πακέτα ibygrk, ibycus-babel καὶ bgreek). Βελτιώσεις εἴχαμε καὶ στὰ πακέτα cbgreek καὶ greektex. Εἴχαμε, τέλος, τὴν δημιουργία τῶν γραμματοσειρῶν byzfonts γιὰ τὴν στοιχειοθεσία ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ἀπὸ τὸν Γιάννη Βαμβακᾶ(λεπτομέρειες σὲ ἄρθρο ἰδιάζουσας ὀρθογραφίας ποὺ δημοσιεύεται στὸ παρὸν τεῦχος). Ενα δυσάρεστο συμβὰν ἦταν ἡ διακοπὴ τῆς συνεργασίας τοῦ Συλλόγου μὲ τὸ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο γιὰ τὴν ἔκδοση τοῦ Εὐτύπου, λόγῳ στενότητας χρημάτων ἐκ μέρους τοῦ Πανεπιστημίου. Πάντως, ἐξ ὀνόματος ὅλων τῶν μελῶν τοῦ Συλλόγου, ἐμεῖς εὐχαριστοῦμετὸδπθγιὰτὴνσυμβολήτουστὴνἔκδοσητοῦπεριοδικοῦ. Αὐτὸν τὸν καιρὸ ἀναζητοῦμε νέον ἐκδότη, ἀλλὰ μέχρι νὰ βρεθεῖ νέος ἐκδότης, εἴμαστε ἀναγκασμένοι νὰ ἀναστείλουμε τὴν ἔντυπη ἔκδοση. Θὰ προσπαθήσουμε πάντως νὰ κρατήσουμε τὴν ἠλεκτρονικὴ ἔκδοση τοῦ Εὐτύπου, γιατί, ὅπως δείχνουν τὰ πράγματα, τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ κόσμου γιὰ τὸ TEX καὶ τὴν ποιοτικὴ τυπογραφία γενικότερα παραμένει ἀμείωτο. Μὲ TEXνικοὺς χαιρετισμούς, Η Συντακτικὴ Επιτροπὴ

4 eutypon /11/25 11:49 page 4 #4 Τὸ στοιχειοθετήθηκεμὲτὸ L A TEX. Ωςβασικὰπακέταχρησιμοποιήθηκαντὸ article,τὸ eutypon(ἕνανέοδικόμαςπακέτοποὺὁρίζειτὴνδιάταξητῆς σελίδας), καὶ τὸ babel μὲ τὴν ἀγγλικὴ καὶ τὴν ἑλληνικὴ ἐπιλογή. Γιὰ τὶς διάφορες γραφικὲς παραστάσεις, χρησιμοποιήθηκαν ἐπίσης τὰ πακέτα graphicx, color καὶ wrapfig. Η γκραβούρα ἑτούτης τῆς σελίδας μὲ τίτλο«compositeur d imprimerie» («Στοιχειοθέτης τυπογραφείου») προέρχεται ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς G. Bruno: Francinet, livre de lecture courante: Cours moyen et supérieur (Frères Belin, Paris 1884). Η γκραβούρα μὲ τίτλο«jeu de chat» στὸ τέλος τῆς Βιβλιοπαρουσίασης εἶναι παρμένη ἀπὸ παλιὸ γαλλικὸ σχολικὸ ἐγχειρίδιο καὶ προέρχεται ἀπὸ τὸ εἰκονικὸ μουσεῖο Η εἰκόνα τοῦ ὀπισθόφυλλου(«επιστρέφω σὲ λίγο») εἶναι μιὰ πρόχειρη σημείωση ποὺ μᾶς ἄφησε ὁ πιεστὴς τοῦ τυπογραφείου μας. Εκτοτε ἔχουν χαθεῖ τὰ ἴχνη του. Ο γραμμικὸς κώδικας τοῦ ὀπισθόφυλλου εἶναι μιὰ εὐγενικὴ προσφορὰ τοῦ Γιάννη Η πρώτη ἐκτύπωση ἔγινε μὲ τὸ πρόγραμμα dvips σὲ ἐκτυπωτὴ HP LaserJet 1200 Series (1200 dpi). Η φωτοτυπικὴ ἀναπαραγωγὴ καὶ ἡ βιβλιοδεσία πραγματοποιήθηκαν στὴν Ξάνθη.

5 eutypon /11/25 11:49 page 1 #5!)*."$ DA D >EE 1 The Olympics of TEX! " # $ % & ' () *+, TEX -. / :;< = A:BCD =E F8 9 AF6B6 G EH B>IJ? C6H K6< L IJ> = >:AM I8= 8 F8 BE: NOE 8B;= 56 = >:P:BE=E BJ> L 758Q;R9 E = BE: TEX Users Group S P:9 E BJ T 8IBAFU C5J BJ> NVVW X Abstract An international meeting on digital typography, which coincided with the 25th annual meeting of the TEX Users Group, took place in Xanthi, Greece, in September of Ενώ όλη η χώρα ετοιμαζόταν να ξα- While Greece was still huffing and ποστάσει από τη φρενήρη κούρσα των puffing from the final sprint for the Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας και Athens 2004 Olympic Games, and ναξαναρχίσειμίανέαεξίσουσυναρπα- was about to start a new run for the στική περιπλάνηση στους παραολυμπια Paraolympics, the small town of κούςαγώνες,ηακριτικήπόλητηςξάν- Xanthi, in NE Greece was about to θης φιλοξενούσε τους δικούς της αγώ- start its own Olympics. But in Xanthi, νες. Δεν έγιναν φυσικά αγωνίσματα ή there were no track-and-field games άλλες εκδηλώσεις που να αφορούσαν nor anything else related to common την Ολυμπιάδα. Η Ξάνθη υποδέχθηκε Olympiads. Xanthi was playing the εκπροσώπους της διεθνούς κοινότητας host for representatives of the world σε μια συνάντηση με θέμα το TEX, τη community who attended a meeting γλώσσα XMLκαιάλλαθέματατουευ- on TEX, XML and other issues of what ρύτερου χώρου πουκαλούμε ψηφιακή is commonly called digital typography. τυπογραφία.μάλιστα,ησυνάντησηαυ- In fact, this meeting was the first (silτή συνέπεσε με το πρώτο(το ασημένιο) ver) jubilee of the annual TEX Users ιωβηλαίο της ετήσιας συνάντησης του Group meeting. TUG, του TEX Users Group. Beyond the beautiful city of Xan- Οικοδεσπότες ήταν η πανέμορφη α- thi, other hosts included the Democriκριτική πόλη, το φιλόξενο Δημοκρίτειο tus University of Thrace, which of- Πανεπιστήμιο, που διέθεσε το συνεδρια- fered its conference centre, and our κότουκέντρο,καιοδικόςμαςσύλλο- own Greek TEX Friends group. With

6 eutypon /11/25 11:49 page 2 #6 2 The Olympics of TEX γος φίλων του TEX. Με εξαίρεση κά- the exception of a few international ποια διεθνή ή και ελληνικά συνέδρια τυ- or national conferences on typography πογραφίας που γίνονται σε μεγάλα αστι- that take place in big urban centres, κάκέντρα,νομίζουμεπωςαυτήήτανη we believe that this was the first time πρώτηφοράπουτέτοιαδιεθνήςσυνάν- that such a conference took place in a τηση έγινε στη χώρα μας και μάλιστα σε small remote town in Greece. μια ακριτική περιοχή. Among the many nice surprises of Στις πολλές εκπλήξεις του συνεδρί- the meeting, we must first highlight ου πρέπει να συγκαταλέξουμε την πολύ the very good work of the organising καλή δουλειά τόσο της οργανωτικής ε- and scientific committees. The scienπιτροπής, όσο και της επιστημονικής tific committee had arranged for the επιτροπής του συνεδρίου. Μάλιστα, η ε- timely publication of the meeting proπιστημονική επιτροπή είχε ήδη μεριμνή- ceedings by the international publiσειγιατηνέγκαιρηέκδοσητωνπρα- cation house of Springer in the clasκτικών του συνεδρίου από το διεθνή sic LNCS (Lecture Notes in Computer οίκο Springer,ταοποίακαιεντάχθη- Science) series. 2 As far as we know, κανστηνκλασικήπλέονσειρά LNCS: this was the first time that the pro- Lecture Notes in Computer Science. ceeding of a meeting on TEX were pub- Από όσο γνωρίζουμε είναι πρώτη φορά lished ahead of the meeting (usually it που πρακτικά συνεδρίου του TEX εκτυ- takes some time after the meeting until πώνονται πριν γίνει το συνέδριο(συνή- the proceedings appear in TUGboat or θωςαργούν,πολλέςφορέςμάλισταπερ- elsewhere). This way, the participants νούν χρόνια μέχρι να εκτυπωθούν στο in the meeting had the chance to read TUGboat ή αλλού). Ετσι, όλοι οι σύνε- the papers that they were presented δροι είχαν τη δυνατότητα να διαβάσουν while still in the conference, and this τα άρθρα που παρουσιάστηκαν κατά τη allowed for a constructive and fruitδιάρκεια του συνεδρίου και να γίνει μια ful exchange of opinions and ideas. γόνιμη και δημιουργική ανταλλαγή ιδε- Moreover, the organising committee ών και απόψεων. Φυσικά, η οργανωτική had arranged for some more perks επιτροπή είχε φροντίσει και κάθε σύνε- for the attendees: Each attendee reδρος έπαιρνε και ένα κομψότατο t-shirt ceived a very nice t-shirt with a drawμε σχέδιο που φιλοτέχνησε ειδικά για το ing made exclusively for the meeting συνέδριο ο Duane Bibby, που είναι και by Duane Bibby, who is the official οεπίσημοςσκιτσογράφοςτου TEX.Ε- TEX cartoonist. Also, for the needs of πίσης, και για τις ανάγκες προβολής του the meeting, the Greek TeX Friends συνεδρίου, ο σύλλογος απευθύνθηκε asked Stathis Stavropoulos, a wellστον έλληνα σκιτσογράφο Στάθη Σταυ- known Greek cartoonist (also known ρόπουλο(ο γνωστός«στάθης»), ο ο- by his first name only as Stathis ) ποίος έφτιαξε την αφίσα του προγράμ- to make the drawing for the meeting ματος του συνεδρίου. Στον διαδικτυακό poster. The web site of the Democritus χώρο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημί- University of Thrace still has informaου φιλοξενείται η σελίδα με πληροφορί- tion about the meeting. The interested

7 eutypon /11/25 11:49 page 3 #7 Οι ολυμπιακοί αγώνες του TEX 3 ες για το συνέδριο. Η διεύθυνση είναι: reader can find more information at: και εκεί θα βρείτε περισσότερες πληρο- The meeting coincided with the φορίες για το συνέδριο. Upper Town festivities, which take Το συνέδριο συνέπεσε και με τις place in Xanthi every summer. That γνωστές γιορτές της άνω πόλης που was a good opportunity for Greek and γίνονται κάθε καλοκαίρι στην Ξάνθη. non-greek TEXnicians alike to learn Μια ευκαιρία για έλληνες και αλλοδα- about the cultural life of Xanthi and πούς TEXνίτες να γνωρίσουν την πολι- Greece, to walk in Xanthi s neighbourτιστικήζωήτηςπόληςκαιτηςχώρας, hoods and to taste a bit of its life and να περπατήσουν στις γειτονιές της και spirit. ναγευτούνλίγοαπότηζωήκαιτοκέφι Many attendees came from all over της. Europe, America and Africa, but ad- Αν και οι επισκέπτες-σύνεδροι προ- mittedly the participation of Greek atέρχονταν από πολλές χώρες της Ευρώ- tendees was rather limited. Obviously, πης, της Αμερικής αλλά και της Αφρι- there was Apostolos Syropoulos with κής, δυστυχώς, η ελληνική συμμετοχή his collaborators and colleagues from ήταν πολύ περιορισμένη. Φυσικά παρών the Laboratory of Data Analysis of ήταν ο Απόστολος Συρόπουλος, μαζί με the Democritus University of Thrace. πολλούς συνεργάτες και συναδέλφους There was Ioannis Dimakos. Our good από το Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομέ- collaborator Dimitrios Filippou was νωντουδπθ.παρώνήτανκιογιάν- absent, even though he had to present νης Δημάκος. Απουσίαζε ωστόσο ο κα- a very good piece of work about λός μας συνάδελφος Δημήτρης Φιλίπ- what else? hyphenation of ancient που, αν και είχε να παρουσιάσει μια πο- and modern Greek. λύ καλή δουλειά που αφορούσε τι άλ- The opening ceremony of meeting λο συστήματασυλλαβισμούγιατην took place while Athens was celebratαρχαίακαιτηνέαελληνικήγλώσσα. ing the end of the 2004 Olympics. Af- Η τελετή έναρξης του συνεδρίου έ- ter the usual salutes from local ofλαβε χώρα όταν στην Αθήνα εόρταζαν ficials, Barbara Beeton from TUGτηντελετήλήξηςτωνΟλυμπιακώνα- boat opened the meeting and in fluent γώνων. Μετά τους καθιερωμένους χαι- Greek welcomed in Xanthi the meetρετισμούς από τους επίσημους, η Bar- ing attendees. Then Apostolos came bara Beeton από το TUGBoat άνοιξε to the podium to present his general τη συνάντηση και σε άπταιστα ελληνικά concerns about the meeting and the καλωσόρισε τους σύνεδρους στην Ξάν- interferences from some other TEX θη.οαπόστολοςπήρετησκυτάληστη LUGs, which tried in vain to cancel συνέχεια και έθεσε τους γενικούς προ- the meeting in Xanthi. βληματισμούς του συνεδρίου, ενώ δεν Browsing through the very nice παρέλειψε να αναφερθεί και σε κάποιες proceedings volume, one notices a παρεμβολές που έγιναν από άλλους ε- great variety of subjects, which gave θνικούς συλλόγους με σκοπό να μη γί- the meeting participants a unique

8 eutypon /11/25 11:49 page 4 #8 4 The Olympics of TEX νει το ετήσιο συνέδριο του TEX στην chance to talk freely, bring out their Ξάνθη. concerns and ideas, and pose questions Ξεφυλλίζοντας τον ποιοτικότατο τό- like: where s TEX heading to? what s μο των πρακτικών, βλέπει κανείς μια going on with the new L A TEX? is TEX ποικιλία θεματολογίας που έδωσε τη eclipsed by XML and Internet? Above δυνατότητα στους συνέδρους να μιλή- all, the meeting gave an opportunity σουν, να αναπτύξουν την προβληματική to TEXnicians and TEXperts to meet τους, και να θέσουν ερωτήματα, όπως: with each other and to exchange exπού πηγαίνει το TEX; τι γίνεται με το periences and ideas about the typesetνέο L A TEX;θαξεπεραστείτο TEXαπό ting tools they are using. τη γλώσσα XML και από το διαδίκτυο; The meeting was a valuable experi- Κυρίως όμως, το συνέδριο έδωσε την ence for the Greek TEX Friends, the orευκαιρία σε πολλούς TEXνίτες και αρ- ganising committee, and the meeting χιtexνίτες να συναντηθούν, να γνω- attendees. Until the next Olympiad ριστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες eh, until the next Greek TEX meeting, και απόψεις για το σύστημα τυπογρα- let s keep up the spirits and continue φίας που χρησιμοποιούν. to produce wonderful prints, techni- Το συνέδριο ήταν μια πολύτιμη εμ- cal and non-technical, with the help of πειρία για το σύλλογο, την οργανωτική TEX. επιτροπή που μερίμνησε με πολύ κόπο ώστεόλαναείναιέτοιμα,καιτουςσύνεδρους που το παρακολούθησαν. Μέχρι τηνεπόμενηολυμπιάδα,... εεε,μέχρι το επόμενο ελληνικό συνέδριο του TEX, ας συνεχίσουμε να παράγουμε πανέμορφακείμενα,τεχνικάήμη,μετηβοήθεια του TEX. D $)!$ 5-43 )", )", ',3# T ", " ) 3 ) /" ') $!$),'3. )" +*--"/" +,.",-" ')(3 (-$) EX')!2 "3!$2 #!*',3'(< "'" $! -( "" $!/ =) ')"3 1.')"-" > The Greek TEX Friends group has still some left over copies of the meetings proceedings. These copies are available at reduced price. For more information, please contact Apostolos Syropoulos at the address:

9 eutypon /11/25 11:49 page 5 #9 Οι ολυμπιακοί αγώνες του TEX / 2 TUG 2004 Xanthi, the beautiful host of TUG / Barbara Beeton Some TUG attendees during a break in the sun. Barbara Beeton with a cow-boy hat.

10 eutypon /11/25 11:49 page 6 #10 6 The Olympics of TEX / / Intense discussion by meeting attendees around a burger steak TEX TEX 2 2. / 0 Some Greek TEXnicians, together with a TEXling, in search for calories.

11 eutypon /11/25 11:49 page 7 #11!)*."$ DA D >EE 7 Two L A TEX-to-Web Tools Steve Mayer Poole, UK Abstract This paper discusses two tools which can help users produce mathematical output for use on the Internet. TeX Converter is a Windows front-end to four different command line L A TEX to HTML conversion programs. These will convert documents from a single sheet up to books divided into chapters. TeX Converter allows users to run these programs easily without having to deal with complicated command lines, create batch files, DOS windows or worry about paths. The options that these programs offer can be chosen from a graphical interface. In addition, TeX Converter can be used to produce DVI and PDF files. LatexRender is a series of scripts written in PHP that can be used in programs such as online forums to allow users to type L A TEX commands in their basic text editors. LatexRender will convert these commands into images showing the mathematical formulæ. This is particularly useful to students who wish to discuss mathematical ideas and problems. LatexRender uses a cache to re-use previously rendered images and takes into account security considerations. A number of online sites using LatexRender are listed, including ones that use mimetex as an alternative to L A TEX. 1 Introduction There is a growing demand for mathematics to be viewed on the Internet and L A TEX is a good place to start, because: L A TEX is the natural way to typeset mathematics; many people have L A TEX expertise; there is a large number of L A TEX resources; only a text editor is required to input L A TEX commands;

12 eutypon /11/25 11:49 page 8 #12 8 S. Mayer L A TEX outputs high quality mathematics. There are two quite distinct requirements for putting mathematics on the web: 1. use of complete documents, from a single sheet to complete books with chapters, which may need to be revised frequently; 2. insertion of a mathematical formula into a text discussion. MathML 1 has been developed to include mathematics in web pages. It has the great advantage that it is text, so it loads quickly and it is also resizable and can satisfy disability requirements. 2 But MathML suffers from two flaws unlike L A TEX it is complicated to type manually, requiring a specialized editor, and it is not natively supported by mainstream browsers without plug-ins such as MathPlayer 3 for Internet Explorer 6. MathML could be a format for the future, if all browsers choose to support it. This paper discusses two tools which can help to deal with putting math into the Web, namely, TeX Converter and LatexRender. The latest versions of both of these tools are available from tex.htm. 2 TeX Converter 2.1 Background A number of programs have been developed to tackle the conversion of L A TEX documents to HTML. Since HTML does not have the precision that L A TEX uses and different browsers can present information quite differently, this conversion process can never be exact. However, there are structural similarities between the two systems (for a discussion, see [1], pp ) which means that acceptable results can be obtained. Two approaches to the conversion are common: 1. rely on HTML s facilities (such as symbols and tables) with a text driven page. Such pages are fast to produce and quick to load in a browser; 2. use images to give much more precise output. The mathematical output can be excellent. Samples of such output can be found at samples/example.htm from four different programs: HeVeA, TtH, TeX4ht and LaTeX2HTML. The differences between these programs are summarised below

13 eutypon /11/25 11:49 page 9 #13 Two L A TEX-to-Web Tools HeVeA 4 Advantages Fast conversion Understands L A TEX so does not require a compiler or other external programs Produces fast-loading text-only pages Customisable using configuration files Can produce plain text or info files French version available Installation instructions 5 Native-code version may allow real time conversion 6 User mailing list 7 Disadvantages Cannot display complicated mathematics Support for other languages limited User may need to write additional L A TEX macros Cannot convert Plain TEX source 2.3 TtH 8 Advantages Incredibly fast conversion Can be used for real time conversion Extremely simple to install and use. Only requires one.exe file Converts Plain TEX source 4 maranget/hevea/index.html

14 eutypon /11/25 11:49 page 10 #14 10 S. Mayer Understands L A TEX so does not require a compiler or other external programs Produces fast-loading text-only pages Online manual 9 MathML version available 10 Disadvantages Cannot display complicated mathematics Limited options Advanced options available in commercial version TtHGold 11 MathML version needs to be purchased 2.4 TeX4ht 12 Advantages Excellent output Can show any mathematics that L A TEX can produce Highly configurable Includes all the features of L A TEX such as automatic numbering, Babel, table of contents, etc. Converts Plain TEX source MathML, XHTML and other output options Installation instructions for MiKTeX 13 and Scientific Workplace 14 Detailed description in The L A TEX Web Companion [1] Output log files can produce further guidance gurari/tex4ht/mn.html

15 eutypon /11/25 11:49 page 11 #15 Two L A TEX-to-Web Tools 11 Constantly upgraded without imposing any requirements for user to upgrade Author provides support in comp.text.tex 15 Author provides upgrade for feature requests Disadvantages Conversion can be slow Graphics files can produce slower loading pages High degree of flexibility can make the program complicated to use Requires L A TEX compiler and external programs such as ImageMagick and Ghostscript 2.5 LaTeX2HTML 16 Advantages Good output Can show any mathematics that L A TEX can produce Includes all the features of L A TEX such as automatic numbering, Babel, table of contents etc etc Highly configurable Open source maintained by its users Most well-known of the programs; support via other users readily available Detailed description in The L A TEX Web Companion [1] Mailing list for support news:comp.text.tex

16 eutypon /11/25 11:49 page 12 #16 12 S. Mayer Disadvantages Conversion can be slow Graphics files can produce slower loading pages High degree of flexibility can make the program complicated to use Requires L A TEX compiler and external programs such as Perl, Netpbm and Ghostscript Installation can be tricky May have memory problems with large files All of these programs are free 18 and work on a variety of operating systems. They all use command lines to run, which is where TeX Converter comes in. Windows users are not comfortable with command lines and DOS; even if they were happy to do so, lines such as htrun -mz myfile 3 "xhtml,jpg,fn-in,pic-tabbing" " -g.png" (for TeX4ht) or complicated set and path commands in, perhaps, a batch file, which have to be learned and typed and retyped correctly, make the business of conversion rather complicated. TeX Converter gives a Windows front-end to these programs, allowing the user to choose what they wish to do in a familiar graphical user interface environment (Figure 1). It automatically writes the relevant batch files, sorting out any environment, path or other variables, then runs the conversion program, showing the user the result (more details in Section 2.7). A number of examples of conversion to HTML, from a single formula to long documents with linked pages in frames produced using TeX Converter, can be found at More preview images can be found at preview.htm. Users of Scientific Workplace, Scientific Word and Scientific Notebook 19 have the option, within those programs, of converting to HTML. However, whilst being very fast, they do not offer the facilities that TeX4ht provides. Philip Viton s manual for TeX4ht discusses the details. 20 TeX Converter supports the files that these programs produce. 18 for some definition of free - Robin Fairbairns,

17 eutypon /11/25 11:49 page 13 #17 Two L A TEX-to-Web Tools 13 Figure 1: TeX4ht Conversion 2.6 Using TeX Converter The desired conversion program(s) should be installed before using TeX Converter, though further programs can be installed later. TeX Converter has a standard Windows installer and it may be put in any directory since it can cope with long file and directory names; indeed it will help if an underlying L A TEX program has a problem with such file names. On starting TeX Converter for the first time, the user is asked to specify where the conversion programs, plus their dependent programs, are installed (Figure 2). The option of searching the drives for the relevant programs is also offered. It should be noted that not all four programs need be installed, just those that the user wishes to use. Once the program locations have been set, TeX Converter is ready to use. Having chosen the TEX file, pressing the Convert button will start the conversion process. On completion, the resulting HTML file will be shown in TeX Converter s own browser. This makes the whole process very fast and makes the inevitable repetition of 1. edit the TEX file 2. convert to HTML 3. re-edit the TEX file 4. change some options 5. re-convert

18 eutypon /11/25 11:49 page 14 #18 14 S. Mayer Figure 2: Program Locations very easy to do. HeVeA and Tth are fast programs which run without user intervention. The error messages flash by too quickly to read, so TeX Converter saves them in a log file, which can be read using the View Log button. TeX4ht, LaTex2HTML, TeXify and pdflatex all use L A TEX and may need user input so the messages are shown in the DOS window. An option is available to pause the DOS window before it closes so that any messages can be read. The programs still produce a log which again will be shown by the View Log button after conversion. All four conversion programs have a number of options which affect the output and these options can be set (and remembered between sessions) inside TeX Converter. For example, the user may wish to output the HTML files into a different directory, use PNG files for images instead of GIF files, cut up the files into chapters, or use numerous other options (Figure 3). The aim however is that conversion can be effected with the default settings. Indeed, since there are DVI and PDF output tabs, it can be simple to use TeX

19 eutypon /11/25 11:49 page 15 #19 Two L A TEX-to-Web Tools 15 Figure 3: Advanced Options for TeX4ht Converter this way as a GUI for MiKTeX. 2.7 How TeX Converter Works TeX Converter is written in Visual Basic. This allows the program to interact deeply with Windows and be reasonably sure that it will remain compatible with future and past Windows versions. Since the Visual Basic compiler is a commercial system, the source code is not supplied, though TeX Converter itself is freeware. P. T. Kornan is hoping to port TeX Converter to MacOS X, but this is definitely non-trivial considering the close relationship between Visual Basic and Windows. TeX Converter is compatible with all current version of 32-bit Windows ie Windows 95 onwards; in Windows 9x, however, the supplied convert.bat file may need extra memory allocated to it to prevent Out of Environment messages appearing. This is easily achieved by: Open Windows Explorer Right-click on convert.bat and choose Properties Click on the Program tab Ensure that the Close on exit box is ticked Click on the Memory tab

20 eutypon /11/25 11:49 page 16 #20 16 S. Mayer In the Initial Environment dropdown box select 1024 Press OK TeX Converter passes instructions to DOS to run the conversion program. However, the command line on older Windows systems is restricted to under approximately 127 characters, which is far too small for some complicated commands, especially if accompanied by deeply nested filenames. Instead, TeX Converter runs a batch file. Normally, batch files use parameters on the command line for their variables but, here again, this runs up against the 127 character limit. The solution to this is for TeX Converter to write the version of the batch file (convert.bat) it needs; or rather, it replaces a few lines of a pre-written convert.bat and then runs the program. This is very fast so that there is no noticeable speed drop doing this. With the close relationship between Visual Basic and Windows, TeX Converter is able to run the DOS program asynchronously whilst still monitoring its progress. For long conversion processes (large documents with TeX4ht or LaTeX2HTML can take some time to process, depending on the power of the computer), the user can then continue to use TeX Converter, even running another conversion if they wish. On completion of the process, TeX Converter then opens the resulting HTML file in its own browser, or another browser if so selected. During and after the call to the conversion program TeX Converter may need to make changes to the files being used, including the original TEX file. It is a cardinal principle that TeX Converter does not alter the original files. The user will always be able to go back to these files and make their own changes without finding them already altered. To do this, TeX Converter copies all the original files to a user-defined directory and only makes alterations to these files. Some of the changes that may be made are: 1. L A TEX and its associated programs do not cope well with spaces in filenames so TeX Converter will offer to replace spaces or the~(tilde) symbol in a copy of the file. 2. In TeX4ht the line \usepackage[options]{tex4ht} may need to be added. 3. Included files (including graphics) may need to be brought together into the destination directory, in which case the paths in the (copied) TEX file may need altering. 4. The resulting HTML file(s) may need altering to point to images in a separate images directory. All of this is transparent to the user.

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31!)*."$ DA D 0@$)%!"$ >EE 27! "#$%&' ( ) * +,-./&' Ἁγίου Δημητρίου 38 162 31 Βύρωνας Ἀθήνα E-mail: vtrizonis@yahoo.com Abstract Sotiris Zisis (b. 1902, Koulakia,

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 1 #5 TEX Users Group

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 1 #5 TEX Users Group eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 1 #5!)*."$ DA D 0@$)%!"$ >EE 1 The Olympics of TEX! " # $ % & ' () *+, TEX -. / 01 2 3 2 4 56 7589 :;< = >? @ A:BCD =E F8 9 AF6B6 G EH 56@;< B>IJ? C6H K6< L IJ> = >:AM

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS 1. Developing a grammar fragment...1 2. A formalism that is too strong and too weak at the same time...3 3. References...4 1. Developing a grammar fragment The

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

A ΜΕΡΟΣ. 1 program Puppy_Dog; 2 3 begin 4 end. 5 6 { Result of execution 7 8 (There is no output from this program ) 9 10 }

A ΜΕΡΟΣ. 1 program Puppy_Dog; 2 3 begin 4 end. 5 6 { Result of execution 7 8 (There is no output from this program ) 9 10 } A ΜΕΡΟΣ 1 program Puppy_Dog; begin 4 end. 5 6 { Result of execution 7 (There is no output from this program ) 10 } (* Κεφάλαιο - Πρόγραµµα EX0_.pas *) 1 program Kitty_Cat; begin 4 Writeln('This program');

Διαβάστε περισσότερα

FSM Toolkit Exercises

FSM Toolkit Exercises ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τηλεπικοινωνιών Αναπληρωτής Καθηγητής: Αλέξανδρος Ποταμιάνος Ονοματεπώνυμο: Α Μ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΗΛ 413 : Συστήματα Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *9458676952* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 No Additional

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon

Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon Διάλεξη 4 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ- ΠΤΕΑ Εφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση & την Ειδική Αγωγή Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

OER Growers Blog. http://blog.oergrowers.gr. How to Post on the Blog. v2.0. Araksia Kantikian k.araksia@gmail.com

OER Growers Blog. http://blog.oergrowers.gr. How to Post on the Blog. v2.0. Araksia Kantikian k.araksia@gmail.com OER Growers Blog http://blog.oergrowers.gr How to Post on the Blog v2.0 Araksia Kantikian k.araksia@gmail.com 20 th of October 2012 This work is developed to support OER growers, by Agro-Know Technologies.

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/10/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/10/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Εκπαίδευση προσωπικού βιβλιοθηκών μελών Σ.Ε.Α.Β στο πληροφοριακό σύστημα εντοπισμού λογοκλοπής. Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.3.3 / Υλικό και πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

GenExis Οδηγίες προς Μαθητές

GenExis Οδηγίες προς Μαθητές Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Leonardo da Vinci Πολύπλευρο πρόγραμμα Μεταφοράς Καινοτομίας EEGS E-learning Exercise GenExis System GenExis Οδηγίες προς Μαθητές Τμήμα I: Γενικές οδηγίες χρήσης για Μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Web Data Mining ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 & 3. Prepared by Costantinos Costa Edited by George Nikolaides. EPL 451 - Data Mining on the Web

Web Data Mining ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 & 3. Prepared by Costantinos Costa Edited by George Nikolaides. EPL 451 - Data Mining on the Web EPL 451 - Data Mining on the Web Web Data Mining ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 & 3 Prepared by Costantinos Costa Edited by George Nikolaides Semester Project Microsoft Malware Classification Challenge (BIG 2015) More info:

Διαβάστε περισσότερα

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit 13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit The P.R.O. Tri Sprint Suit features our Transfer Repel fabric which is hydrodynamic perfect for short distance races such as sprint or Olympic but can also be worn over

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Μου δίνεται η ευκαιρία με την περάτωση της παρούσης διδακτορικής διατριβής να σημειώσω ότι, είναι ιδιαίτερα δύσκολο και κοπιαστικό να ολοκληρώσεις το έργο που ξεκινάς κάποια στιγμή έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης καθ όλο τον κύκλο ζωής τους. Για την παραγωγή τους, καταναλώνονται προϊόντα πετρελαίου, νερο, ενέργεια και εκπέμπονται χημικές ουσίες τα οποία ευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

Basic Raster Styling and Analysis

Basic Raster Styling and Analysis Basic Raster Styling and Analysis QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina Karfi

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές και Νομικές Πλευρές της Τεχνολογίας

Κοινωνικές και Νομικές Πλευρές της Τεχνολογίας Κοινωνικές και Νομικές Πλευρές της Τεχνολογίας Εργασία 2010 Σχολιασμός των όρων του facebook ως προς την πνευματική ιδιοκτησία και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών με βάση τους νόμους 2121/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

FORESTVIEW NETWORK TECHNICAL SPECIFICATIONS

FORESTVIEW NETWORK TECHNICAL SPECIFICATIONS Last update: 10/3/2015 FORESTVIEW NETWORK TECHNICAL SPECIFICATIONS 1 ForestView Network Technical Specifications Contents Images... 3 Flash Files... 3 Product Feeds... 4 Dynamic XML Feeds... 4 XML FEED

Διαβάστε περισσότερα

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem»

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem» υμυμπα «ΜΜΜΜααΜΑΜΜπΜαΜΜυαΜαΜυαΜφαΜΜ πμαπυμαμμαμυααμυevidence based policy making)». Aα, 07.10.2015 H ΕΕΗ Η Η Η, Η ΗΗ Ω Ω Ω Η Η ΕΕΩ ΕΗΩ ΓΜΧΑ πάμαμφαμαπυμαμαα (ΑΜΑαπυα αω) αμχαμχωααμα ΑπυΜΑΘ, gmich@plandevel.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion TITLE: BRIDGE, COGNITIVE ENHANCEMENT AND BRAIN PLASTICITY: HOW TO KEEP BRAIN FIT

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς We review side by side a model of stems ending in ι: πόλις, πόλεως, ἡ = city-state and a masculine model of stems ending in υ: πρέσβυς,

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization. MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining

Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization. MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization 1 MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Διαρκής εκπαίδευση σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

a few words... λίγα λόγια για το 3ο πριν από µας

a few words... λίγα λόγια για το 3ο πριν από µας λίγα λόγια Συναντηθήκαµε στον δρόµο, στα αµφιθέατρα, σε χώρους πολιτικής ζύµωσης, διαφορετικοί µεταξύ µας, προσπαθώντας να δηµιουργήσουµε κάτι δυνατό µέσα από τις επιθυµίες µας. Ξεκινήσαµε από τον Νοέµβρη

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην Τεχεράνη Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience Why do customers abandon your e-shop The Skroutz Experience 1 Where are all these data coming from? Skroutz s visitors feedback in UserVoice mechanism 3 When & how do we ask our visitors? As soon as our

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Diabetic retinopathy Η εικόνα αυτή δείχνει ένα παράδειγμα του πώς μπορεί η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια να επηρεάσει την όραση. Τι είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια;

Διαβάστε περισσότερα

Πώς αλλάζει η σεξουαλική ζωή και η αυτοεικόνα της γυναίκας μετά από μαστεκτομή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Πώς αλλάζει η σεξουαλική ζωή και η αυτοεικόνα της γυναίκας μετά από μαστεκτομή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πώς αλλάζει η σεξουαλική ζωή και η αυτοεικόνα της γυναίκας μετά από μαστεκτομή. Μαριλένα Παναγή Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Writing Python Scripts for Processing Framework

Writing Python Scripts for Processing Framework Writing Python Scripts for Processing Framework QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο.

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. 7 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Λονδίνο και Παρίσι Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Polyxeni Intze & Nikolaos Mathioudakis Democritus University of Thrace,

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Monday 18 May 2009 Afternoon Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα