Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915"

Transcript

1 Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 Πηηο 23 Ηνπλίνπ γελληέηαη ζηελ Αζήλα ν Γεκήηξεο Ονδόπνπινο (Κ. Θαξαγάηζεο). Ξαηέξαο ηνπ ν Γεώξγηνο Ονδόπνπινο, δηθεγόξνο από ηελ Ξάηξα, ηξαπεδηθόο θαη πνιηηηθόο γηα έλα δηάζηεκα, θαη κεηέξα ηνπ ε Αλζή Κνπινύιε από ηνλ Ρύξλαβν. Κεγαιύηεξα αδέιθηα ηνπ: Ονδόπε, Λίθνο, Ράθεο (ρξεκάηηζε επαλεηιεκκέλα ππνπξγόο, θαζώο θαη Ξξόεδξνο ηεο Βνπιήο) θαη Φσθώ. Γελλήζεθα ζηελ Αζήλα, ζε έλα από ηα ηέζζεξα γσληαθά ζπίηηα ησλ νδώλ Αθαδεκίαο θαη Θεκηζηνθιένπο. Γελ ζαο ιέσ όκσο ζε πνην. Θαη ην θάλσ επίηεδεο απηό, γηα λα κπιέμσ άγξηα ζε απηό ην αζελατθό ζηαπξνδξόκη ηνπο δηάθνξνπο «αξκνδίνπο», όηαλ έξζεη ε ζηηγκή λα εληνηρηζζεί ε αλακλεζηηθή πιάθα. Δγώ βέβαηα ζα ηα έρσ ηηλάμεη πξν πνιινύ, θαη ζα ζπάσ θέθη θαιά ζηνλ νπξαλό, κε ηε κεηαζαλάηηα θάξζα κνπ. Θα έρσ παξέα ηνλ Πνισκό, πνπ ζα κνπ ιέεη θνπλώληαο ην θεθάιη: «Ρξάβα θαη ζπ Θαξαγάηζε, όζα ηξάβεμα εγώ από ηνλ Θαηξνθύιια, ηνλ Απνζηνιάθε θαη ην Ππαηαιά. Όπσο βιέπεηε ην θπξηόηεξν γλώξηζκά κνπ είλαη ε κεηξηνθξνζύλε... Ξεξλά ηα παηδηθά ηνπ ρξόληα ζε δηάθνξεο επαξρηαθέο πόιεηο ηεο Διιάδαο, όπνπ ν παηέξαο ηνπ ππεξεηεί σο δηεπζπληήο ηξάπεδαο (Ρξίθαια, Ξύξγνο, Αίγην, Θεζζαινλίθε, Ιάξηζα, Θξήηε). Νη κεηαθηλήζεηο απηέο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ςπραζζέλεηα ηεο πξσηόηνθεο αδειθήο, πνπ έθαλε ηνπο γνλείο λα ζηξέθνπλ όιν ηνπο ην ελδηαθέξνλ ζ εθείλε, αιιά θαη ηελ απζηεξή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηέξα ηνπ, δεκηνπξγνύλ αίζζεκα απνμέλσζεο ζηνλ Θαξαγάηζε (θηάλεη κέρξη ηελ έκκνλε ηδέα όηη είλαη λόζνο γηνο), αίζζεκα πνπ δηαθαηέρεη θαη ηνπο πεξηζζόηεξνπο πξσηαγσληζηέο ησλ αθεγεκάησλ ηνπ. Ρα παηδηθά ηνπ ρξόληα ηα πεξηγξάθεη ζην λεαληθό δηήγεκα «Δγώ κηθξόο, κε κέλα θαη ηε ζάιαζζα», θαζώο θαη ζηνλ Κεγάιν ύπλν Γεκνηηθό ζρνιείν ζηε Ιάξηζα. Γαζθάια ηνπ κηα λέα θνπέια, ε νπνία εκπλέεη ην πξώην ηνπ δηήγεκα «Ζ θπξία Λίηζα», πνπ βξαβεύηεθε ζε δηαγσληζκό ηεο Λέαο Δζηίαο ην Γηδάρηεθα ηα πξώηα γξάκκαηα ζην Αξζάθεην ηεο Ιάξηζαο (όηαλ ζπιινγηέκαη πσο ππήξμα θαη Αξζαθεηάδα!) θαη αληί λα εξσηεπηώ ηηο ζπκκαζήηξηέο κνπ, αγάπεζα παξάθνξα ηε δαζθάια κνπ. Γεγνλόο πνπ καξηπξάεη ηε ζθνηεηλή εξσηηθή ηδηνζπγθξαζία κνπ. Έθαλα ό,ηη κπνξνύζα γηα λα κελ πξνβηβαζηώ, λα κείλσ ζηελ ίδηα ηάμε, θνληά ζηελ «γπλαίθα ησλ νλείξσλ κνπ. Ρα θαινθαίξηα ηα πεξλάεη ζηε Θεζζαιία, θπξίσο ζηε Οαςάλε, όπνπ ζπλήζηδε λα δηαβάδεη θάησ από έλα «θαξαγάηζη» (πηειέα, θηειηά), ζηνλ πεξίβνιν ηεο εθθιεζίαο ηνπ ρσξηνύ. Ρν «Κ.» ηνπ ινγνηερληθνύ ηνπ ςεπδώλπκνπ πξνήιζε πηζαλόηαηα απ ηνλ «Κίηηα» (ππνθνξηζηηθό ηνπ ξσζηθνύ Γεκήηξε) ησλ Αδειθώλ Θαξακαδώθ ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπ Ληνζηνγηέθζθη. Αξθεηνί θηιόινγνη ζεώξεζαλ όηη ην «Κ.» πξνέξρεηαη απ ην Κηράιεο, όλνκα πνπ έδσζε ζε δύν βαζηθνύο ήξσέο ηνπ, ηνλ Κηράιε Θαξακάλν ηνπ Γηνύγθεξκαλ θαη ηνλ Κηράιε Ονύζε ηνπ Κεγάινπ ύπλνπ, νη νπνίνη ζεσξνύληαη πεξζόλεο ηνπ ζπγγξαθέα. Αξθεηνί επίζεο ήηαλ εθείλνη πνπ αλαξσηήζεθαλ γηαηί ν Κ. Θαξαγάηζεο πηνζέηεζε ην ζπγθεθξηκέλν ςεπδώλπκν, αγλνώληαο ην αξθεηά πην εύερν νηθνγελεηαθό Ονδόπνπινο. Ν ίδηνο ππνζηήξημε ην 1943, ζηε Λέα Δζηία, πσο αλαγθάζηεθε λ αιιάμεη ην όλνκά ηνπ, επεηδή ν παηέξαο ηνπ θνβόηαλ όηη ν γηνο ηνπ, αλ γηλόηαλ ζπγγξαθέαο, θηλδύλεπε λα κνηάζεη ζηνλ

2 γην θίινπ ηνπ ζηξαηεγνύ, επίζεο ζπγγξαθέα θαη «αηξεηηθό ζε άιιεο βηνθνηλσληθέο ηνπ εθδειώζεηο». Ν Λαπνιέσλ Ιαπαζηώηεο, ζηγκέλνο γηα ηελ έκκεζε απηή αλαθνξά ζην πξόζσπό ηνπ, αληέδξαζε ακέζσο κε επηζηνιή ζην πεξηνδηθό, ζηελ νπνία θαηεγνξνύζε ηνλ Θαξαγάηζε γηα παξαπνίεζε ησλ γεγνλόησλ κε ζθνπό ηελ απηνπξνβνιή Φνηηά ζηε Πρνιή Θσλζηαληηλίδε, κε ζπκκαζεηέο ηνλ Γεκήηξε Κπξάη θαη ηνλ Γ. Η. Αλησλίνπ Ρειεηώλεη ηηο γπκλαζηαθέο ηνπ ζπνπδέο ζηε Θεζζαινλίθε ( ). Ρν ππέξνρν ινγνηερληθό κνπ ηαιέλην θαλεξώζεθε ζην Γπκλάζην, όηαλ έγξαθα εθζέζεηο αξηζηνπξγεκαηηθέο. Νη θαζεγεηέο κνπ δελ πξόθηαηλαλ λα κνπ βάδνπλ δεθάξηα. Έλαο κνλάρα έλαο μεξαθηαλόο θαη θαηαρζόληνο έβξηζθε ηα θείκελά κνπ απαίζηα θαη ηα κεδέληδε αξάδα. Γελ κπνξνύζα λα θαηαιάβσ... αξγόηεξα όκσο θαηάιαβα. Ν θαζεγεηήο ήηαλ ινγνηέρλεο. Δλλνείηαη πσο ηνλ εθδηθήζεθα ζθιεξά... Ήκνπλ λεαξόηαην κέινο ηεο Δηαηξίαο Διιήλσλ Ινγνηερλώλ όηαλ ν θ. Θαζεγεηήο γέξνο πηα δήηεζε ηελ ςήθν κνπ γηα λα κπεη θαη απηόο ζην επίζεκν απηό Ξξπηαλείν ηεο ειιεληθήο δηάλζηζεο. Ρνπ ηελ αξλήζεθα. Απνηέιεζκα: απηόο είλαη θαη εγώ δελ είκαη πηα κέινο ηεο Δηαηξίαο. Δγγξάθεηαη σο θνηηεηήο ζην Ξαλεπηζηήκην ηεο Γθξελόκπι γηα λα ζπνπδάζεη εκπνξηθά Δπηζηξέθεη γηα νηθνλνκηθνύο ιόγνπο ζηελ Αζήλα, όπνπ ζπλερίδεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηε Λνκηθή. Θάπνηε ζπνύδαδα λνκηθά. Δίρα ζπκθνηηεηέο ηνπο θ. Ξέηξνλ Χάξελ, Άγγεινλ Ρεξδάθελ, Γηώξγνλ Θενηνθάλ, Ξεηζάιελ θαη Νδπζζέα Διύηε, ηα εμαηξεηηθά απηά λνκηθά πλεύκαηα πνπ ηόζν δηέπξεςαλ ζηε δηθαληθή ζηαδηνδξνκία ηνπο όπσο θαη εγώ εμάιινπ. Ν ηζρπξηζκόο ηνπ θ. Θι. Ξαξάζρνπ όηη ππήξμε ζπκθνηηεηήο κνπ είλαη αλαθξηβέζηαηνο. Όηαλ ν λεαξόηαηνο θ. Ξαξάζρνο γξάθηεθε πξσηνεηήο ζηε Λνκηθή, εγώ ήκνπλ θηόιαο δηθεγόξνο παξ Αξείσ Ξάγσ. Έθεβνο ήκνπλ όηαλ έγξαςα ηα πξώηα κνπ θαη ηειεπηαία πνηήκαηα. Γελ ηα δεκνζίεπζα πνηέ. Αξγόηεξα ηόξξημα ζηελ πεδνγξαθία, έλαο Θεόο μέξεη ην γηαηί... Ρα αδεκνζίεπηα λεαληθά ηνπ πνηήκαηα, πνπ ππάξρνπλ ζηα θαηάινηπα ηνπ αξρείνπ ηνπ, ηα ππνγξάθεη σο Γ. Ξηειεάηεο. Θα πξναλαγγείιεη ην 1945 κηα έθδνζε πνηεκάησλ κε ηίηιν Ρν βηνιί ηνπ Δλγθξ, πνπ όκσο δελ ζα θπθινθνξήζεη πνηέ. Πην πεξηνδηθό Γξάκκαηα ζα εκθαληζηνύλ ηα πνηήκαηα «Ξαληνύκ», «Ππλαπάληεκα», «Πηνραζκόο», «Ξξνκήλπκα», «Ξνίεκα» «Ρν θαΐθη», «Απειπηζκόο», ελώ ζηε Λέα Δζηία ζα δεκνζηεπηνύλ ηα πνηήκαηα «Κνίξα» (αθηεξσκέλν ζηνλ Άγγειν Πηθειηαλό) θαη «Όξζξνο θαη Ππεξλόο» Ξξώηε εκθάληζε ζηα γξάκκαηα: ππνβάιιεη ην δηήγεκά ηνπ «Ζ θπξία Λίηζα» ζην δηαγσληζκό ηεο Λέαο Δζηίαο θαη απνζπά ηνλ ηξίην έπαηλν. Ζ θξηηηθή επηηξνπή: Θσζηήο Ξαιακάο, Γ. Γξ. Θακπνύξνγινπο, Πίκνο Κελάξδνο, Άιθεο Θξύινο, Γξεγόξηνο Μελόπνπινο. Ρν δηήγεκα ζα πεξηιεθζεί ην 1929 ζηνλ ηόκν κε ηίηιν Νη ζεόηεηεο ηνπ Θνηύινπ, καδί κε ηα ππόινηπα δώδεθα βξαβεπκέλα ηνπ δηαγσληζκνύ. Ν Γξεγόξηνο Μελόπνπινο γξάθεη ηελ επόκελε ρξνληά ζηε Λέα Δζηία: «...είλαη έλα αιεζηλά ραξηησκέλν δηεγεκαηάθη. Ν ζπγγξαθέαο θαίλεηαη δηαβαζκέλνο, έρεη πνιύ γνύζην θαη πξνπάλησλ ρηνύκνξ ην ρηνύκνξ εθείλν πνπ είλαη κηα εηξσληθή θηινζνθηθή δηάζεζε [...] Ζ

3 ςπρνινγία ηνπ πξώηκνπ παηδηνύ κπξνζηά ζηελ πξώηε νκνξθηά πνπ ην ζπγθηλεί, είλαη θάηη αιεζηλό θαη σξαίν [...] θαη ην δηήγεκα όιν είλαη έλα δηήγεκα πνιηηηζκέλν. Κεγάιν όρη, αιιά ιεπηό, αβξό, ζηηιπλό, θνκςό, γειαζηό, έμππλν. Ρν δηάβαζκά ηνπ δίλεη κηα δσεξή ραξά πνπ αθήλεη ύζηεξα κηα γιπθεηά κειαγρνιία». Θαη ν Λίθνο Αζαλαζηάδεο ζεκεηώλεη: «Κε εληππσζίαζε ε σξηκόηεηα ηνπ 19ρξνλνπ ηόηε ζπγγξαθέα Θαξαγάηζε γηαηί ζην δηήγεκά ηνπ Ζ θπξία Λίηζα απνηππώλνληαη ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζόληα ελόο έμνρνπ ζπγγξαθέα: κύζνο, ςπρνινγία θαη ηερλνηξνπία. Κηα ηξίπηπρε ζπλέπεηα σξηκόηεηαο. Γηέθξηλα κηα αζθάιεηα ζθέςεο, κηα ηζνξξνπεκέλε δηάζηαζε κύζνπ θαη κηα ζηαζεξή ςπρνγξαθηθή αλάιπζε. Ήηαλ κηα ιακπξή εηζαγσγή πνπ πξνιόγηδε ηνλ Θ. Θαη ηνλ πξνιόγηδε ζεηηθά θαη κε αζθάιεηα» Ξηπρίν Λνκηθώλ Δπηζηεκώλ. Ρέινο ηεο θνηηεηηθήο δσήο, ηελ νπνία πεξηγξάθεη ζην λεαληθό δηήγεκά ηνπ κε ηίηιν «Νη δηαπξεπείο»: Νπσζδήπνηε, εκείο, δειαδή ηα κέιε ηνπ Ππιιόγνπ Ξαλεπηζηεκηαθώλ Γηαιέμεσλ, κε άιινπο ιόγνπο «ε παξέα», είρακε ηε λννηξνπία κεξηθώλ αξηζηνθξαηηθώλ clubs ηνπ Picadilly. Γελ ζέιακε θαηλνύξγηα κέιε. Ήκαζηαλ θιεηζηνί. Δίδνο δηαιεγκέλεο πλεπκαηηθνκπεθξνινγηθήο αθξόθξεκαο. Πηηο πξνηάζεηο δηαθόξσλ ηξίησλ λα ηνπο γξάςνπκε ζην Πύιινγν, απαληνύζακε κε πεξηθξνλεηηθή άξλεζε. Απηό ήηαλ αξθεηό γηα λα μεζπάζεη ε ζύειια ηεο κνρζεξίαο θαη ηεο δήιηαο. Καο θώλαδαλ, ινηπόλ, εηξσληθά «Γηαπξεπείο». Θη ν Πύιινγόο καο γίλεθε ζην ζηόκα ησλ ζαξθαζηώλ καο ν Πύιινγνο ησλ Γηαπξεπώλ. Κα εκείο γεινύζακε, κειεηνύζακε θαη κεζνύζακε, πνιύ επραξηζηεκέλνη από ηνλ εαπηό καο, δηόινπ ελνριεκέλνη από ηηο εηξσλείεο ησλ άιισλ θνηηεηώλ Ξηπρίν Ξνιηηηθώλ θαη Νηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ. Δξγάδεηαη ζηελ Αλώλπκε Δηαηξεία Αζθαιεηώλ Surveillance («Ζ Δπίβιεςηο»), πνπ δηεπζύλεη ν αδειθόο ηνπ Λίθνο ζηνλ Ξεηξαηά. Έηζη, ηα επόκελα ελληά ρξόληα ( ) γλσξίδεη θαιά ηελ πόιε, αλ θαη ε αγάπε ηνπ γη απηή έρεη μεθηλήζεη πνιύ λσξίηεξα, όπσο πηζηνπνηεί ην δηήγεκά ηνπ «Σεηκέξην», γξακκέλν ην Ν ζπληαγκαηάξρεο Ιηάπθηλ, ζεξκή ππνδνρή από ηελ θξηηηθή, αιιά κεγάιε δπζαξέζθεηα ζηε Ιάξηζα, αθνύ πνιιά από ηα γεγνλόηα θαη ηα πξόζσπα ηνπ βηβιίνπ είλαη ππαξθηά. Γξάθεη ν Αληξέαο Θαξαληώλεο ζηα Λέα Γξάκκαηα, ην 1935: «Λνκίδσ πσο ην αίζζεκα πνπ δνθηκάδεη θαλείο θάζε θνξά πνπ πξσηνγλσξίδεη έλα γλήζην έξγν ηέρλεο είλαη κηα παξάμελε εζσηεξηθή επεμία, ζα λα ζηξέθεηαη μαθληθά ε ςπρή ζνπ πξνο ηε ιπηξσηηθή ζέα ηνπ δεκηνπξγηθνύ λνπ θαη λα δέλεηαη καδί ηεο άκεζα θαη αβίαζηα. Ρν ίδην αλαθνπθηζηηθό αίζζεκα δνθίκαζα θη εγώ ζαλ δηάβαζα ηνλ Ππληαγκαηάξρε Ιηάπθηλ θαη ην Ππλαμάξη ησλ Ακαξησιώλ, πεδνγξαθήκαηα θαη ηα δπν ηνπ λένπ ζπγγξαθέα Κ. Θαξαγάηζε, αίζζεκα πνπ κε ην πξνρώξεκα ηεο γλσξηκηάο κεηαβιήζεθε ζε ζαπκαζκό, γηα λα θαηαζηαιάμεη ζηελ πεπνίζεζε πσο ν πεδόο ιόγνο καο απνρηά ζην πξόζσπν ηνπ Θαξαγάηζε έλαλ από ηνπο πην δεκηνπξγηθνύο θαη ηνπο πην πινύζηα πξνηθηζκέλνπο από ηε θύζε εξγάηεο ηνπ. Πηα δπν ηνπ απηά πεδνγξαθήκαηα ν Θαξαγάηζεο δείρλεηαη γελλεκέλνο ζπγγξαθέαο, από θύζε θαη από πεπνίζεζε δεκνηηθηζηήο, κε ηελ απζηεξή ζεκαζία ηνπ όξνπ, ζπγρξνληζκέλνο ζπλερηζηήο ηνπ Θαξθαβίηζα, θαληαρηεξόο δσγξάθνο ηεο Θεζζαιηθήο θύζεο, πνιύπεηξνο εζνγξάθνο ηεο αζθπθηηθήο

4 επαξρηαθήο δσήο, ςπρνγξάθνο ηνπ ξεαιηζκνύ, θαη απάλνπ απ όια δπλακηθόο θαη πξσηόγνλνο πνηεηήο...» Ρν ζπλαμάξη ησλ ακαξησιώλ. «Δλληά ηζηνξίεο, πνπ καο δείρλνπλ, έληνλα ή αρλά, όιεο ηηο κνξθέο ηνπ πνιύκνξθνπ πεδνγξάθνπ: ηελ αγάπε ηεο ξεαιηζηηθήο ιεπηνκέξεηαο, ηε ιπξηθή δηάζεζε, ηελ απινρσξηά θαη ηε ιπγεξάδα ηεο θαληαζίαο, ηελ άλεζε ηεο αθήγεζεο, ηελ ηθαλόηεηα ηεο δηαγξαθήο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηνπ ζηνραζκνύ, ηελ εηξσληζηηθή δεμηνηερλία. Κηθξνί πίλαθεο, είηε ζπλζεκέλνη κε ην θέθη ηεο ζηηγκήο, είηε θηλεκέλνη από κηα βαζύηεξε ιαρηάξα ςπρήο, ζαλ ηελ ηζηνξία ηνπ πνλεκέλνπ θείλνπ Κηράιε Ονύζε κε ηε γελλαία θαξδηά, κα πάληα δσεξνί θαη, παξ όιεο ηνπο ηηο εδώ θη εθεί αζήκαληεο αδπλακίεο, ηθαλνί λ αλνίμνπλ θαη ηνύηνη έλα δξόκν ζηελ πξνζσπηθή παξάδνζε ηνπ πεδνγξάθνπ», ζα παξαηεξήζεη ν Η. Κ. Ξαλαγησηόπνπινο. Γάκνο ηνπ κε ηε δσγξάθν Λίθε Θαξπζηηλάθε Γεκνζηεύνληαη ε Χίκαηξα ζε ζπλέρεηεο (ζα θπθινθνξήζεη ζε βηβιίν ηελ ίδηα ρξνληά) θαη ε Λπρηεξηλή ηζηνξία ζηε Λέα Δζηία. Από ηε ζηήιε ηνπ ζηελ Θαζεκεξηλή ν Αηκ. Σνπξκνύδηνο, αθνύ επηζεκάλεη ηελ έθεζε ηνπ Θαξαγάηζε «ζηελ ειεύζεξε από πνπξηηαληζκνύο πεξηγξαθή» («ζεμνπαιηθό ζηνηρείν») θαη ηελ πξσηνηππία ηεο Χίκαηξαο ιόγσ ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο, θαη θπξίσο ιόγσ ηεο ςπρνινγίαο ηεο εξσίδαο ηεο, απνθαίλεηαη: «Ν Θαξαγάηζεο κάο δίλεη εμαίξεηεο λαηνπξαιηζηηθέο πεξηγξαθέο, θη απηέο ζθεπάδνπλ ηηο ειιείςεηο, δίλνπλ αλαγιπθηθόηεηα ζε ζθέςεηο θαη ζ ελέξγεηεο πνπ αιιηώο ζα έκελαλ θηινινγηθά ζεσξήκαηα, θαη έρεη γισζζηθό όξγαλν αιεζηλά επηκειεκέλν θαη πινύζην πνπ παξαζύξεη ζηελ επηθάλεηα αληί λα σζήζεη ηελ πξνζνρή ζην βάζνο.[...] Ππκπέξαζκα: ε Χίκαηξα είλαη έλα θαιό ινγνηερληθό έξγν, κνινλόηη ην ςπρνινγηθό ηεο βάζξν δελ είλαη πάληνηε ζηαζεξό. Αιι αο επρόκαζηε λα έρνπκε πνιιά ηέηνηα έξγα ζηε λενειιεληθή καο θηινινγία». Πηελ θόξε ηνπ, πνπ γελληέηαη ηνλ Νθηώβξην ηεο ίδηαο ρξνληάο, ν Θαξαγάηζεο δίλεη ην όλνκα ηεο εξσίδαο ηνπ βηβιίνπ, Καξίλαο Θάλαηνο ηεο αηζζαληηθήο αδειθήο ηνπ Ονδόπεο (Ρδνπιηάδνπ), ηεο θπξίαο Γηεπζπληνύ ηνπ Ππληαγκαηάξρε Ιηάπθηλ, ηεο Αγγέιαο ηνπ Κεγάινπ ύπλνπ: Θ έηζη πέζαλε ε Αγγέια ην πξσί εθείλν ηνπ Πεπηεκβξίνπ, ην απαιό θαη γιπθύηαην, ην γεκάην ρξώκαηα θαη πλνέο από κνπζθεκέλν πεύθν [...]. Θ ήηαλ όκνξθε... Δίρε ηελ αμεπέξαζηε νκνξθηά πνπ κόλνλ ζε θεθάιηα θάπνησλ πεζακέλσλ ζπλαπαληηέηαη. Κόλν ην ρείιη ηεο είρε ηξαβερηεί, ιεο θαη κόξθαδε από θαιόγνπζηε αεδία. Ήηαλ πάληα πνιύ ιεπηόο άλζξσπνο Γεκνζηεύεηαη ζε ζπλέρεηεο ζηε Λέα Δζηία ν Γηνύγθεξκαλ, ην πην πξνζσπηθό ηνπ κπζηζηόξεκα: ν άππλνο θαη βαζαληζκέλνο Κηράιεο Θαξακάλνο εθθξάδεη ηνλ Θαξαγάηζε, πνπ ηελ ίδηα απηή πεξίνδν ηαιαηπσξείηαη από ζνβαξή θξίζε λεύξσλ. Ππγρξόλσο, ζην βηβιίν απηό θαηαγξάθνληαη θαη πνιιέο από ηηο εκπεηξίεο ηνπ από ηελ εξγαζία ηνπ ζηνλ θιάδν ησλ αζθαιεηώλ. Ν Ξέηξνο Σάξεο γξάθεη γηα ην έξγν απηό, πνπ όπσο θαίλεηαη πξνθάιεζε αληηδξάζεηο: «Κηα πξνζπάζεηα ν Γηνύγθεξκαλ, απισκέλε ζε πνιιέο ζειίδεο θαη κε ζάξξνο νδεγεκέλε ζην αλώκαιν έδαθνο ηεο ζεκεξηλήο δσήο. Αιιά θ έλα δείγκα ηεο λέαο ειιεληθήο πεδνγξαθίαο από ηα ραξαθηεξηζηηθόηεξα θαη ηθαλνπνηεηηθόηεξα. Θαη κε ηε δηπιή απηή ζεκαζία

5 θαη αμία ηνπ βξήθε ζέζε ζηε Λέα Δζηία. Μέξακε πνιύ θαιά όηη δελ παξνπζηάδακε έλα αξηζηνύξγεκα. Αιιά ε Λέα Δζηία δελ ππάξρεη γηα λα γλσξίδεη ζην ειιεληθό θνηλό κόλν ην Ρειεπηαίν θαινθαίξη θαη ηνλ Ηδηνθηήηε. Έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ην πιεζηάδεη ζηηο πξνζπάζεηεο, ζηηο πξνηηκήζεηο, ζηηο θαηεπζύλζεηο, ζην κόρζν ησλ αμηόινγσλ Διιήλσλ ινγνηερλώλ. Θαη λα η αθήλεη λα θξίλεη θαη λα ζπγθξίλεη». Ν ζπληαγκαηάξρεο Ιηάπθηλ, Ζ ρίκαηξα θαη ν Γηνύγθεξκαλ εληάρζεθαλ εθ ησλ πζηέξσλ από ηνλ Θαξαγάηζε ζε κηα ηξηινγία κε ηίηιν «Δγθιηκαηηζκόο θάησ από ηνλ Φνίβν», ε νπνία εμεηάδεη ηηο ςπρνινγηθέο δπζρέξεηεο πνπ παξνπζηάδεη ε πξνζαξκνγή ησλ μέλσλ ζηα δύζθνια κεζνγεηαθά καο ήζε Θάλαηνο ηνπ απηαξρηθνύ παηέξα ηνπ, ηε ζθιεξόηεηα ηνπ νπνίνπ πεξηγξάθεη, κεηαμύ άιισλ, ζηνλ Κεγάιν ύπλν, ζηε Ιεηηνπξγία ζε ια ύθεζηο θαη πξνπάλησλ ζην δηήγεκα «Από ηε δσή ηνπ Κηράιε Ονύζε» ηεο Λπρηεξηλήο ηζηνξίαο: Ζ πην καθξηλή αλάκλεζε πνπ αλαδεύεη κεζ ζηελ ςπρή ηνπ Κηράιε Ονύζε δελ είλαη γεγνλόο αιιά ζπλαίζζεκα. Ππλαίζζεκα θόβνπ. Θπκόηαλ πσο θαζόηαλ κεζεκέξη ή βξάδπ θνληά ζηε κεηέξα ηνπ, αλάκεζα ζη αδέιθηα ηνπ. Ζ αηκόζθαηξα ήηαλ θαλνληθή, θπζηνινγηθή. Αηκόζθαηξα κηαο κεηέξαο ηξηγπξηζκέλεο απ ηα παηδηά ηεο. Νκηιίεο, γέιηα, ςπρηθή ακεξηκλεζία. Θη έμαθλα, αθνπγόληαλε ζηε ζθάια ηα βήκαηα ελόο αλζξώπνπ πνπ πεξπαηνύζε ζηεξεά, ζεηηθά, εγσηζηηθά. Όινη ηόηε ζσπαίλαλ. Θαηαζιηπηηθή γαιήλε μερπλόηαλ ζην ζπίηη. Φόβνο θη αλεζπρία δσγξαθηδόηαλ ζηα πξόζσπα. Όια ηα κάηηα ζηπισλόληαλε ζηελ πόξηα κε αγσλία. Θη ε πόξηα άλνηγε από ρέξη ζπγθξαηεκέλα λεπξηθό. Ξαιάκε δπλακηθή θαη ζίγνπξε. Θαη ζην άλνηγκά ηεο πξόβαιιε ν Θσζηήο Ονύζεο. Ν παηέξαο. Γεκνζηεύνληαη ζε ζπλέρεηεο, ζηε Λέα Δζηία, Ρν βνπλό ησλ ιύθσλ θαη Ν γπξηζκόο ηνπ Γηνύγθεξκαλ Δθδίδνληαη ν Γηνύγθεξκαλ θαη Ζ ιηηαλεία ησλ αζεβώλ (δηεγήκαηα). Ξαξαδόμσο, γηα ηνλ Γηνύγθεξκαλ ζα γξάςνπλ ζε ινγνηερληθά πεξηνδηθά κόλν νη Ξέηξνο Σάξεο (Λέα Δζηία) θαη ν Γηάλλεο Σαηδίλεο (Ξλεπκαηηθή Εσή), ελώ δελ έιεηςαλ νη δπζκελείο θξηηηθέο ζηηο εθεκεξίδεο, ιόγσ ηεο ειεπζεξνζηνκίαο θαη ηεο ζεκαηηθήο ηνπ έξγνπ Ρα ζηεξλά ηνπ Γηνύγθεξκαλ, γηα ηα νπνία ν Η. Κ. Ξαλαγησηόπνπινο ζεκεηώλεη όηη «δείρλνπλ εληνλόηεξα ηηο ηθαλόηεηεο ηνπ πεδνγξάθνπ. Ν Θαξαγάηζεο θαηέρεη, αλόζεπηε θη απηνδύλακε, ηελ ηέρλε λα μεηπιίγεη ηηο ηζηνξίεο ηνπ θαη λα ηηο πινπηίδεη κ έλα ζσξό επεηζόδηα, λα ζεκαδεύεη ηηο ρξήζηκεο ιεπηνκέξεηεο θαη λα ζπλζέηεη κε ιηγνζηέο ζπρλά θξάζεηο πιαηύηαηνπο πίλαθεο. Θαηέρεη αθόκα, θη αο κελ ην κεηαρεηξίδεηαη νινέλα, ην κεγάιν ράξηζκα ηεο θαληαζίαο. Ζ λενειιεληθή πεδνγξαθία ζην ζύλνιό ηεο θηλείηαη, αληίζεηα, κέζα ζηα ζύλνξα κηαο εμαηξεηηθά ζηελήο θαληαζίαο ηόζν ηα ζέκαηά ηεο όζν θ νη πξνερηάζεηο ηνπο είλαη πξαγκαηηθά πεξηνξηζκέλα. Ξαιεύεη ζπρλά αλάκεζα ζηελ εζνγξαθία θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο κηθξναζηηθήο δσήο. Ν Θαξαγάηζεο κε ξσκαιέεο ρεηξνλνκίεο αλνίγεη κπξνζηά ηεο πιαηύηεξνπο νξίδνληεο αηζζάλεηαη ηελ έιμε ηνπ απξόνπηνπ θαη ζπρλά ηνπ απίζαλνπ δεκηνπξγεί παξάδνμεο θαηαζηάζεηο, θάλεη δηθνύο ηνπ κ εμαηξεηηθή επθνιία ηνπο πην δηαθνξεηηθνύο αλζξώπνπο θαη θαηνξζώλεη λα ζηαζεί ζηα πόδηα ηνπ ζε ηόπνπο νιόηεια μέλνπο πξνο ηελ πθή ηνπ δηθνύ καο».

6 Θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο Θαηνρήο, ζην ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαο Θαξαγάηζε θηινμελνύληαη, γα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα, κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ζπγγξαθείο όπσο ν Ζιίαο Βελέδεο, ν Κελέιανο Ινπληέκεο, ν Θώζηαο Πνύθαο Ρν ρακέλν λεζί, θαληαζηηθή λνπβέια. «Ρν κόλν έξγν», ζύκθσλα κε ηνλ Άξε Κπεξιή, «όπνπ ην θαληαζηώδεο θαη κε αιεζνθαλέο ζηνηρείν αθήλεηαη εληειώο ειεύζεξν λα πιάζεη κηαλ απίζηεπηε ηζηνξία»: ε λήζνο Ρήινο απνζπάηαη από ηελ πθαινθξεπίδα θαη ηαμηδεύεη ώο ηνλ Δηξεληθό σθεαλό! 1943 Δθδίδνληαη νη λνπβέιεο: Ρν κπνπξίλη, Ρν ρακέλν λεζί (κε μπινγξαθίεο Γ. Βειηζζαξίδε), Λπρηεξηλή ηζηνξία, Ιεηηνπξγία ζε ια ύθεζηο (κε ραξαθηηθά ηεο Ινπθίαο Καγγηώξνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ζηε Λπρηεξηλή ηζηνξία). Γεκνζηεύεη ζε ζπλέρεηεο, ζηελ εθεκεξίδα Ξξσΐα, ην κπζηζηόξεκα Ν θαζεγεηήο Ινπθάο Θαηειάλνο, ην νπνίν παξακέλεη ώο ζήκεξα αδεκνζίεπην. Ζ αβίαζηε, άλεηε θαη επέιηθηε γξαθή ηνπ Θαξαγάηζε, πνπ ηνπ επηηξέπεη λα δεκνζηεύεη ηα έξγα ηνπ ζε ζπλέρεηεο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, δηθαηνινγεί πιήξσο ην ραξαθηεξηζκό ηνπ σο «ζθπηαινδξόκνπ ηεο δηήγεζεο» από ηνλ Βαγγέιε Αζαλαζόπνπιν: «έλαο ελζηηθηώδεο αθεγεηήο πνπ πξνζπαζεί λα παξνπζηάδεη ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ ζην επίπεδν πνπ θαη ν ίδηνο ιεηηνπξγεί σο αθεγεηήο: ζ εθείλν ηνπ ακεηακθίεζηνπ θαη απξνθάιππηνπ ελζηίθηνπ». Πηελ ίδηα εθεκεξίδα δεκνζηεύεηαη ζε δώδεθα ζπλέρεηεο ε κειέηε ηνπ κε ηίηιν «Ν έξσηαο ζην λενειιεληθό κπζηζηόξεκα» Ν θνηδάκπαζεο ηνπ Θαζηξόππξγνπ. Ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα κε ήξσα ηνλ πξνπάππνπ ηνπ ζπγγξαθέα, πξώην κηαο ζεηξάο κε ηίηιν «Ν θόζκνο πνπ πεζαίλεη», πνπ έρεη ζθνπό λα απνδώζεη «όζν ην δπλαηόλ πηζηόηεξα ηε βαζύηεξε θαη πξαγκαηηθή αηκόζθαηξα ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο» ηνπ Πηελ ίδηα ζεηξά, ηελ νπνία δελ πξόιαβε λα νινθιεξώζεη, εληάζζνληαη ηα κπζηζηνξήκαηα Αίκα ρακέλν θαη θεξδηζκέλν θαη Ρα ζηεξλά ηνπ Κίραινπ. Ρν βηβιίν αληηκεησπίδεηαη κε ακεραλία από ηελ θξηηηθή: «Λα έξρνληαη όκσο θαη λα ζνπ πξνζθέξνπλ γηα ξεαιηζκό θπληθέο ζεμνπαιηθέο ηζηνξίεο, ζε κηα επνρή πνπ ε κόλε πξαγκαηηθόηεηα έρεη γίλεη πηα ν εζληθόο θαη ν θνηλσληθόο αγώλαο, απηό παύεη πηα λα είλαη αζηείν, γίλεηαη πξόθιεζε», γξάθεη ν Βαζίιεο Ιανύξδαο ζηα Φηινινγηθά Χξνληθά. Ρν ζέκα ηνπ εμσκόηε πξνγόλνπ θαίλεηαη όηη απαζρνινύζε ηνλ Θαξαγάηζε. Πηηο δύν ζπλέρεηεο ηνπ Θνηδάκπαζε, πάλησο, παξαηεξείηαη, όπσο θαη ζε πνιινύο άιινπο ζπγγξαθείο θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν, έληνλε ζηξάηεπζε ζηα εζληθά ηδαληθά, ε νπνία ππαγνξεύεηαη από ηηο δύζθνιεο γηα ηε ρώξα πεξηζηάζεηο (Θαηνρή, Δκθύιηνο). Ρελ ίδηα ρξνληά θπθινθνξεί απηόλνκα θαη ην δηήγεκά ηνπ «Ν ηξειόο κε ηα θνπδνύληα», ςπρνγξάθεκα ηνπ Σνπξζίη-παζά ζε ζηηγκέο θξίζηκεο γηα ην αμίσκα θαη ηε δσή ηνπ. Ν Απόζηνινο Παρίλεο, παξνπζηάδνληαο ζηα Λέα Γξάκκαηα θξηηηθή θαη γηα ηα δπν βηβιία, επηθξίλεη ηνλ Θνηδάκπαζε ηνπ Θαζηξόππξγνπ θαη θπξίσο «ηελ άηνπε ζπλήζεηα ηνπ θ. Κ. Θαξαγάηζε λ αιαθξαίλεη θαη λα γεινηνπνηεί πξάγκαηα ζνβαξόηαηα, γηνκάηα εζηθό λόεκα θαη εζληθό κεγαιείν», αιιά ηνλ επαηλεί γηα ην δηήγεκά ηνπ: «Απνδίδνληαο νινδώληαλα, κε ηε γλσζηή αθεγεκαηηθή ηνπ επρέξεηα, ηελ θαηάζηαζε ηεο παξαθκήο ηεο Ρνπξθηθήο απηνθξαηνξίαο, πιάζνληαο κε ζθελέο ππνβιεηηθέο ηελ θαηαλπρηηθή αηκόζθαηξα ηεο Ιαξηζζηλήο λπρηηάο, ζπκπιέθνληαο αθόκα επηηπρεκέλα ην εξσηηθό ζηνηρείν, θαηόξζσζε λα ςπρνγξαθήζεη ηελ αλαηνιίηηθε λννηξνπία θαη ςπρνζύλζεζε ηνπ ηνύξθνπ εγεκόλα ηελ ηειεπηαία λύρηα ηεο δσήο ηνπ».

7 1945 Ξπξεηόο. Γηεγήκαηα, αλάκεζα ζηα νπνία θαη ε εμαηξεηηθή «Κπνπρνύλζηα» Θάλαηνο ηεο πνιπαγαπεκέλεο κεηέξαο ηνπ. Γξάθεη θαη ηεο αθηεξώλεη ηνλ Κεγάιν ύπλν, πνπ θπθινθνξεί ηελ ίδηα ρξνληά: Ξεζαίλεηο, είπε κέζα ηνπ. Απνραηξεηάο κε κάηηα νιάλνηρηα ηε Εσή θαη πξνρσξείο ζην Κεγάιν Ύπλν πνπ μππλεκό δελ έρεη. Θη απηή ηελ ππέξηαηε ζηηγκή, ζπιινγίζηεθεο ηνλ ύπλν ην δηθό κνπ, ηνλ ύπλν ην κηθξό θ επηειή πνπ ζα ράζσ γηα λα πξνζθπλήζσ ην ζάλαηό ζνπ. Δίζαη κεηέξα απ ηελ θνξθή ώο ηα λύρηα. Κεηέξα ώο ην ζάλαην. Θαη δελ ζηνράζηεθεο πσο κόιηο πεζάλεηο, ζε ιίγε ώξα, ζα πάσ λα θνηκεζώ. Ξσο έρσ κέξεο θαη κέξεο κπξνζηά κνπ γηα λα θεξδίζσ ηνλ ύπλν πνπ κ έθαλεο λα ράζσ πεζαίλνληαο. Θπκάζαη ηη κνπ είπεο όηαλ ζάβακε ηελ Αγγέια; «Ν άλζξσπνο είλαη ζεξηό». Θεξηό ν γνληόο ζην ζάλαην ηνπ παηδηνύ ηνπ. Ρέξαο ην παηδί ζην ράξν ηνπ γνληνύ. Ζ θηελσδία ηεο δσήο είλαη ππέξνρε... Αλαιακβάλεη ηελ θξηηηθή ζεάηξνπ ζηελ εθεκεξίδα Ζ Βξαδπλή: «Γελ θξίλσ πνηέ κε επηπνιαηόηεηα, επθνιία ζπλεηδήζεσο ή επηέιεηα πάζνπο. Θαηά βάζηλ είκαη θαιιηηέρλεο. Θαη θξίλσ ζαλ θαιιηηέρλεο, κε θαηαλόεζε, επξύηεηα θαη θαισζύλε», ζα γξάςεη ζρεηηθά. Κπαξ Διδνξάδν, ζεαηξηθό έξγν ηνπ από ηνλ ζίαζν Αιίθεο-Κνπζνύξε (3 Απξηιίνπ-5 Καΐνπ), κε ηνπο εζνπνηνύο Λαλά Πθηαδά, Θπβέιε Κπξάη, Θώζηα Κνπζνύξε, Ππύξν Κνπζνύξε, Πηέιην Βόθνβηηο. Ρελ ίδηα ρξνληά παξνπζηάδεηαη θαη ε Θαηαδξνκή, θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία ζε ζελάξην θαη ζθελνζεζία Θαξαγάηζε, κε πξσηαγσληζηέο ηνπο Ιάκπξν Θσλζηαληάξα, Διέλε Σαηδεαξγύξε, Εηλέη Ιαθάδ, Σξηζηόθνξν Λέδεξ Αίκα ρακέλν θαη θεξδηζκέλν Βαζίιεο Ιάζθνο, κπζηζηνξεκαηηθή βηνγξαθία γηα ηνλ πινίαξρν ηνπ ππνβξπρίνπ «Θαηζώλεο». Θάξκελ ε Χηηάλα, δηαζθεπή ηνπ θιαζηθνύ έξγνπ ηνπ Ξξνζπέξ Κεξηκέ (ζέαηξν «Θνηνπνύιε», κε πξσηαγσλίζηξηα ηε Λαλά Πθηαδά) πνπ, όπσο θαη ην Κπαξ Διδνξάδν, δελ βξίζθεη ηελ πξνζδνθώκελε αληαπόθξηζε. Κε απηνζαξθαζηηθή δηάζεζε, αλαθέξεη ζε θάπνηα θξηηηθή ηνπ, απαληώληαο ζε εξώηεζε πνπ, ηάρα, ηνπ ππέβαιε ν Γηώξγνο Ξαππάο, αλ είρε εηνηκάζεη θάπνην θαηλνύξγην έξγν γηα λα ην πξνηείλεη ζηνλ ζίαζό ηνπ: «Α, ηνλ απαίζην! Κε ρηύπεζε εθεί πνπ κε πνλεί θαη κε ζθάδεη! Όρη, θύξηε! Δγώ δελ είκαη ζεαηξηθόο ζπγγξαθεύο! Δγώ είκαη ζεαηξηθόο θξηηηθόο! Νύηε έξγα γξάθσ, νύηε ζπκβνπιέο δίλσ, νύηε επζύλεο παίξλσ. Δγώ κνλάρα θξίλσ. Αλεβάδσ ηνλ Ταζά ζηα νπξάληα θαη θαηεβάδσ ηνλ Κνιηέξν ζηα ηάξηαξα ή θαη αληηζέησο, αλάινγα κε ηα θέθηα κνπ». Άιια αδεκνζίεπηα ζεαηξηθά ηνπ έξγα πνπ εληνπίδεη ν Θξηζηηάλ Φηιηππνύζεο: Ζ βαζηινκήησξ, κε εξσίδα ηε βπδαληηλή απηνθξάηεηξα Θενθαλώ (κεηαδόζεθε από ην ξαδηόθσλν ζε δηαζθεπή Ηνπιίαο Ηαηξίδε θαη ζθελνζεζία Κήηζνπ Ιπγίδνπ), ην κνλόπξαθην Βαζίιηζζα Ακαιία πνπ παίρηεθε ηνλ θαηξό ηεο Θαηνρήο ζην ζπίηη ηνπ, κε ηνλ Γηάλλε Ρζαξνύρε ζηνλ νκώλπκν ξόιν, Ν ρακέλνο δειθίλνο, θαζώο θαη νη δηαζθεπέο δηεγεκάησλ ηνπ Βαζηιηθή θαη Ρα ρηαπνδάθηα Ρα ζηεξλά ηνπ Κίραινπ. Ξνιεκηθόο αληαπνθξηηήο ζηνλ Γξάκκν θαη ζην Βίηζη. Ραμηδεύεη ζηελ Αγγιία, πξνζθεθιεκέλνο από ην Βξεηαληθό Ππκβνύιην.

8 Κε δεκνζηνγξαθηθή απνζηνιή ηαμηδεύεη επίζεο ζηε Γαιιία, ηελ Ρνπξθία θαη ηελ Αίγππην Ρν λεξό ηεο βξνρήο (δηεγήκαηα). Δπηζθέπηεηαη ηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο, κεηά από πξόζθιεζε ηνπ State Department Ρν κεγάιν ζπλαμάξη (δηεγήκαηα) Αξρίδεη λα εξγάδεηαη ζηε δηαθεκηζηηθή εηαηξεία ΑΓΔΙ. Ζ Ηζηνξία ησλ Διιήλσλ, εθιατθεπηηθό έξγν πνπ εθθξάδεη ην πάζνο ηνπ γηα ηελ Ηζηνξία. «Θέιεζα λα δώζσ ζηα παηδηά ησλ Διιήλσλ κηα γεληθή ζύλζεζε ηεο ηζηνξίαο ησλ. Απιά, θαη ζηε δεκνηηθή. Απηό είλαη ε Ηζηνξία ησλ Διιήλσλ». Ρνλ Φεβξνπάξην πξνδεκνζηεύνληαη ζηε Λέα Δζηία δύν θεθάιαηα ηεο Κεγάιεο ρίκαηξαο Ζ κεγάιε Χίκαηξα, αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηεο Χίκαηξαο. Δπηζεκαίλνληαο όηη ζην βηβιίν απηό, όπσο θαη ζε όιν ζρεδόλ ην έξγν ηνπ Θαξαγάηζε, θπξηαξρνύλ νη αληηζέζεηο «αλάκεζα ζην αξζεληθό θαη ην ζειπθό, ην ρξηζηηαληθό θαη ην θαζνιηθό, ην νηθείν θαη ην αιιόηξην, ην ειιεληθό θαη ην μέλν, ην αλαηνιηθό θαη ην δπηηθό, ην αξραίν θαη ην ζύγρξνλν», ε Καίξε Κηθέ θαηαιήγεη: «Ζ ζπνπδή ηνπ Θαξαγάηζε ζηε Κεγάιε Χίκαηξα γηα ηα όξηα θαη ηα κέηξα ηεο επηζπκίαο πνπ, όπσο απνδεηθλύεη ε πεξίπησζε ηεο Καξίλαο, κπνξεί λα δηαζρίδεη ηα ζύλνξα ηεο θπιήο, ηνπ έζλνπο θαη ηεο ζξεζθείαο, είλαη ζπγρξόλσο θαη ε θαηάζεζε ελόο δπλακηθνύ πξνβιεκαηηζκνύ γηα ηελ θνηλσληθή δεμίσζή ηεο θαη ζπλεπώο γηα ηηο δπλαηόηεηεο απνδνρήο ή απόξξηςεο ηνπ θπζηθνύ/αθύζηθνπ. Έηζη ε κεγάιε ρίκαηξα ζεκαίλεη θαη ηελ έγεξζε ηνπ κεγάινπ πόζνπ αιιά θαη ηελ απεηιεηηθή εθόξκεζε ηεο κεγάιεο θαηαδίθεο». Ραμηδεύεη σο απεζηαικέλνο ηεο εθεκεξίδαο ηνπ ζηελ αλαηνιηθή Αθξηθή Άκξη α κνύγθνπ (Πην ρέξη ηνπ Θενύ). «Νη πξσηαγσληζηέο ηεο ηζηνξίαο είλαη Έιιελεο ηπρνδηώθηεο ζηα βάζε ηεο Αθξηθήο, ζηα εδάθε ηεο ζξπιηθήο θπιήο ησλ Καζάη. Ρν άπιεζην θπλήγη ηνπ γξήγνξνπ πινπηηζκνύ, ε πξόθιεζε ηνπ πεπξσκέλνπ, νη εζσηεξηθέο ζπγθξνύζεηο απνθαιύπηνπλ δξακαηηθά ηελ αλζξώπηλε αδπλακία κπξνζηά ζην αληίμνν θαη ην αηθλίδην. Ρν βηβιίν ηαμηδεύεη ηνλ αλαγλώζηε κε έλαλ απαξάκηιιν πεξηγξαθηθό ηξόπν ζηα βάζε ηεο δνύγθιαο. Ρνλ θάλεη θνηλσλό κηαο ζπάληαο κπζηεξηαθήο αηκόζθαηξαο. Ρνλ θέξλεη θνληά ζηνλ θνζκνγνληθό θόβν ηνπ ζαλάηνπ», γξάθεη ζηελ Δπζύλε ν Ζιίαο Θεθάιαο (2002). Ρελ ίδηα ρξνληά εθδίδεηαη Ν ζάλαηνο θη ν Θόδσξνο, κε ππόηηηιν «κπζηζηνξεκαηηθή ηξαγσδία ιίαλ επηξάπεινο», από ηνλ εθδνηηθό νίθν κε ην επξεκαηηθό όλνκα «Έρηδλα», δειαδή από ηνλ ίδην ηνλ Θαξαγάηζε. Ρν βηβιίν ζα απνζπξζεί από ηελ αγνξά, γηαηί νη άκεζα ζηγόκελνη από ηε ζάηηξα ζεώξεζαλ όηη, παξά ηελ αιιαγή ησλ νλνκάησλ, ε ςεπδσλπκία δελ αξθνύζε γηα λα ηνπο πξνζηαηέςεη Ν θίηξηλνο θάθεινο, αζηπλνκηθνύ ραξαθηήξα «κεηακπζηζηόξεκα» (Άξεο Κπεξιήο), κε ζεκαληηθό ςπραλαιπηηθό ππόβαζξν (Ρδίλα Ξνιίηε). Νπνηνδήπνηε κπζηζηόξεκά κνπ, κπνξώ λα ζαο ην δηεγεζώ αξθεηά ιεπηνκεξώο, κέζα ζε κηζή ώξα. Αιιά ηνλ «Θίηξηλν θάθειν» κνύ είλαη αδύλαην λα ηνλ δηεγεζώ. Όρη επεηδή δελ ππάξρεη πινθή. Απελαληίαο ηα

9 πνιππνίθηια γεγνλόηα πεξηπιέθνληαη κε ζπλέπεηα ηόζν αξξήθησο αδέθαζηε ώζηε νπνηαδήπνηε από ηηο ακέηξεηεο ιεπηνκέξεηεο θη αλ ιεζκνλήζσ, ε δηήγεζή κνπ γίλεηαη αθαηαλόεηε. «Ν θίηξηλνο θάθεινο» είλαη κπζηζηόξεκα πνπ πξέπεη λα ην δηαβάδνπλ, θη όρη παξακύζη, πνπ κπνξνύλ λα ην δηεγνύληαη. Δλδεηθηηθή είλαη ε ακεραλία πνπ εθθξάδεη ν Αληξέαο Θαξαληώλεο: «πάξρεη κηα πξσηνηππία, πνπ εθπιήζζεη, θαη κηα πεξηθξόλεζε ηεο θαζαξήο ινγνηερλίαο, πνπ ηξνκάδεη θαη καο θάλεη ζπρλά λ αλαξσηηόκαζηε αλ πξόθεηηαη γηα έξγν ηέρλεο ή γηα θάηη άιιν». Δθδίδεηαη Ζ κεγάιε ιηηαλεία (ζπιινγή δηεγεκάησλ). Αξρίδεη λα γξάθεη ην κπζηζηόξεκα Πέξγηνο θαη Βάθρνο. Βξαβεύεηαη κε ην Θξαηηθό Βξαβείν δηεγήκαηνο. Πηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ππνβάιιεη γηα πξώηε θνξά ππνςεθηόηεηα κε ην Θόκκα ησλ Ξξννδεπηηθώλ ηνπ Ππύξνπ Καξθεδίλε (ζα είλαη θαη πάιη ππνςήθηνο ην 1958), ρσξίο όκσο πξνεθινγηθή εηνηκαζία, θαη θπζηθά ζα απνηύρεη. Όηαλ ηνλ ξσηνύλ γηα ηελ θάζνδό ηνπ ζηελ πνιηηηθή, ηζρπξίδεηαη όηη ην έθαλε γηα λα πθαξπάμεη ςήθνπο από ηνλ αδειθό ηνπ, Ράθε Ονδόπνπιν, ππνςήθην κε ηελ ΔΟΔ. Ρελ επόκελε ρξνληά πάλησο, κε αίηεζή ηνπ ζηε Λνκαξρία πξνζζέηεη ζην επώλπκό ηνπ θαη ην Θαξαγάηζεο Ρν κπζηζηόξεκα ησλ ηεζζάξσλ, καδί κε ηνπο Ζιία Βελέδε, Άγγειν Ρεξδάθε θαη Πηξάηε Κπξηβήιε. Ρν κπζηζηόξεκα, ηδέα ηνπ Γηάλλε Καξή, ν νπνίνο θαη επέιεμε ηνπο ζπγγξαθείο, δεκνζηεύηεθε ζε ζπλέρεηεο ζηελ εθεκεξίδα Αθξόπνιηο. Κεηά από θιήξσζε, πξώηνο μεθίλεζε ηελ Θπξηαθή 2 Καξηίνπ ν Κπξηβήιεο, ζπλέρηζε κεηά από κία εβδνκάδα ν Θαξαγάηζεο, αθνινύζεζε ν Ρεξδάθεο, θαη ην νινθιήξσζε ζηηο 26 Απξηιίνπ ν Βελέδεο. Πηηο 4 Λνεκβξίνπ παζαίλεη ζνβαξή θαξδηαθή πξνζβνιή Πέξγηνο θαη Βάθρνο, «απζηεξή ελ ζπλερεία θξηηηθή ηεο ηζηνξίαο, όπσο ηελ έγξαςαλ νη άξρνπζεο ηάμεηο» (Κ. Γ. Κεξαθιήο), ε νπνία αξρίδεη κε ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ Σξηζηηαληζκνύ από ηνλ Κέγα Θσλζηαληίλν θαη θηάλεη έσο ηηο 29 Καΐνπ 1951! Ρελ ηεξάζηηα απηή ρξνληθή απόζηαζε ν Θαξαγάηζεο ηελ θαιύπηεη ράξηο ζην εύξεκα ηνπ ύπλνπ ησλ δύν εξώσλ γηα αηώλεο, ν νπνίνο δηαθόπηεηαη πάληνηε ηελ ίδηα κέξα (29 Καΐνπ) θαη κε ηελ ίδηα πάληνηε πξνζδνθία, όηη ην μύπλεκα ζα είλαη νξηζηηθό: νη δύν άγηνη ζέινπλ ε Ξόιε λα μαλαγίλεη ειιεληθή, ώζηε λα επηζηξέςνπλ ζην λαό ηνπο, πνπ βξίζθεηαη εθεί από ηελ επνρή ηνπ Ηνπζηηληαλνύ. Ξξόθεηηαη γηα βηβιίν αηξεηηθό, ην νπνίν «πόηε κεηαβάιιεηαη ζε παξακύζη, πόηε ζε επζπκνγξάθεκα, πόηε ζε ηζηνξηθή πξαγκαηεία, πόηε ζε ζθεηο επηζεσξεζηαθό, θαη πόηε ζε δνθίκην θνηλσληνινγίαο θαη ζεμνπαιηθήο αγσγήο», γξάθεη ν Καλόιεο Αλαγλσζηάθεο. Πηηο 13 Γεθεκβξίνπ αξρίδεη ηε ζπγγξαθή ηνπ εκηηεινύο κπζηζηνξήκαηόο ηνπ Ρν 10. Θαηεβαίλεη θάζε πξσί ζηηο 5 ζηνλ Ξεηξαηά θαη παξαθνινπζεί ηε δσή ηνπ ιηκαληνύ, ζπγθεληξώλνληαο πιηθό γηα ην βηβιίν. Δπηζηξέθεη ζην ζπίηη γύξσ ζηηο 9 θαη ζηξώλεηαη ζην γξάςηκν. Έγξαςα πνιιά θαη δηάθνξα, δηεγήκαηα, λνπβέιεο, κπζηζηνξήκαηα, έξγα πςεινύ εζηθνπιαζηηθνύ πεξηερνκέλνπ, πνιύ θαηάιιεια γηα παξζελαγσγεία θαη βηβιηνζήθεο νηθνγελεηώλ κε απζηεξά αζηηθά ήζε. Νη ήξσέο κνπ Ιηάπθηλ, Καξίλα Οεΐδε θαη ηδίσο Γηνύγθεξκαλ είλαη άλζξσπνη αγλνί, αζώνη, ηδενιόγνη θαη ζηέθνπλ ςειόηεξα από ηηο αζιηόηεηεο ηνπ ρακεξπνύο πιηζκνύ. Απνξώ πώο ην εθπαηδεπηηθό ζπκβνύιην δελ εηζήγαγε αθόκα ηα βηβιία κνπ γηα αλαγλσζηηθά ζηα ζρνιεία ηνπ θξάηνπο, εμίζηακαη πώο ε Αθαδεκία δελ κνπ

10 έδσζε αθόκα ην βξαβείν Αξεηήο, πώο δελ κε θάιεζε αθόκα λα παξαθαζίζσ ζηνπο ελάξεηνπο θόιπνπο ηεο θνληά ζηνλ θ. Κειά. Γελ επείξαμα πνηέ κνπ ζπλάδειθν θαη είκαη ζπκπαζέζηαηνο ζηνπο ινγνηερληθνύο θύθινπο. Απηό ζα απνδεηρζεί ζηελ θεδεία κνπ όπνπ ζα έξζεη θόζκνο θαη θνζκάθεο λα πεηζζεί ηδίνηο όκκαζη όηη πέζαλα, όηη ζάθηεθα, όηη πήγα ζην δηάνιν. Θαη ζα θύγεη από ην λεθξνηαθείν ν θόζκνο θαη ν θνζκάθεο βγάδνληαο ζηελαγκνύο αλαθνύθηζεο. Δίκαη βέβαηνο πσο ν Θεόο ζα κε θαηαηάμεη κεηαμύ ησλ αγίσλ ζηνλ Ξαξάδεηζν. Ακήλ Απγάηηζε άμαθλα ε θαηαρληά ζθέπαζε κε αζάθεηα ηα πάληα. Ρα δεκέλα θνξηεγά ζηνπ Μαβεξίνπ θαη ζηε Εώλε, πήξαλ κνξθή νλεηξηθή. Ζ θακπάλα ηνπ Ατ Ληθόια άξρηζε λ αξγνζεκαίλεη ηνλ Όξζξν. Θαλαδπό επζεβείο ζηαπξνθνπήζεθαλ βηαζηηθά νη πεξηζζόηεξνη δελ έδσζαλ ζεκαζία δελ πίζηεπαλ ζε Θεό θαη Γηάβνιν, κόλνη ηνπο έπξεπε λα ηα βγάινπλ πέξα ζε ηνύηε ηε δσή, άιιε δσή δελ ππάξρεη (από Ρν 10). Ξεζαίλεη ηα ραξάκαηα ηεο 14εο Πεπηεκβξίνπ, κεηά από πνιύσξε θξίζε ηαρπθαξδίαο, θαη θεδεύεηαη ηελ ίδηα κέξα. Ρειεπηαία θξάζε πνπ πξόιαβε λα γξάςεη: «Αο γειάζσ». Θάηη αλάινγν είρε πεη θαη ν ήξσάο ηνπ Κίραινο Ονύζεο: «Αο γειάζσ γηα όια απηά ηα ράιηα γηαηί δε ζέισ λα θιάςσ». «Κε ηνλ ρζεζηλό ζάλαην ηνπ Θαξαγάηζε, ε Διιάδα θαη ε Δπξώπε, αιιά δπζηπρώο ρσξίο λα γλσξίδεη ην έξγν ηνπ έραζε έλα κεγάιν πεδνγξάθν ζηελ αθκή ηεο ειηθίαο ηνπ. Κπζηζηνξηνγξάθνο θπξίσο θαη δηεγεκαηνγξάθνο, θη αο δνθηκάζζεθε ζε όια ζρεδόλ ηα είδε ηνπ έληερλνπ ιόγνπ, αθόκα θαη ζηελ πνίεζε: αθνύ ην 1945 είρε πξναλαγγείιεη ηελ έθδνζε κηαο ζπιινγήο πνηεκάησλ κε ηνλ ελδεηθηηθό ηίηιν «Ρν βηνιί ηνπ Δλγθξ» ν Θαξαγάηζεο ήηαλ, θαηά γεληθήλ νκνινγία, ε πην εθξεθηηθή, ε πην πιεζσξηθή θαη ηειηθά ε πην αηόθηα πεδνγξαθηθή ηδηνθπΐα ηεο ιεγόκελεο Γεληάο ηνπ 30. Ξόηε ξεαιηζηήο θαη πόηε ιπξηθόο, πόηε ελδνζηξεθήο θαη πόηε ζαηηξηθόο ή θαη επηξάπεινο, αιιά πάληνηε κνξαιηζηήο ζην βάζνο, ζηάζεθε έλαο από ηνπο νμύηεξνπο παξαηεξεηέο θαη ειεγθηέο ηεο λενειιεληθήο, αζηηθήο ηδίσο, θνηλσλίαο». (από ηε λεθξνινγία ηνπ Γ.Ξ. Παββίδε ζην Βήκα). Πηνλ ηάθν ηνπ ραξάζζεηαη κηα θξάζε ηνπ ήξσά ηνπ Θσζηή Ονύζε («Από ην εκεξνιόγην ηνπ Θσζηή Ονύζε», Ρν κεγάιν ζπλαμάξη): «Νη κνλαδηθέο νκνξθηέο είλαη πξνλόκην ηνπ ζαλάηνπ» Αθηέξσκα ηεο Λέαο Δζηίαο ζηνλ Θαξαγάηζε (ηεύρνο 823), κε ηηο ππνγξαθέο θνξπθαίσλ ζπγγξαθέσλ ηεο γεληάο ηνπ: Νη Βελέδεο, Θαζηαλάθεο, Κπξηβήιεο, Ξαλαγησηόπνπινο, Ξεηζάιεο-Γηνκήδεο, Πηαύξνπ γξάθνπλ γηα ηνλ «ζύληξνθό ηνπο Θαξαγάηζε». «Ήηαλ ν πην πξνηθηζκέλνο απ όινπο καο, ν πην εξγαηηθόο, ν πην ζπλζεηηθόο, ν πην γλήζηνο κπζηζηνξηνγξάθνο. Θαλέλαο άιινο καο δελ κπνξνύζε λα ζηήζεη ην κύζν θαη λα θηλήζεη ηνπο ήξσέο ηνπ κε ηόζε επθνιία θαη κε ηόζε αιεζνθάλεηα. Ήηαλ εθπιεθηηθέο νη ηθαλόηεηέο ηνπ ζηε δεκηνπξγία αηκόζθαηξαο θαη ζηελ επηλόεζε πεηζηηθώλ εθ πξώηεο όςεσο θαηαζηάζεσλ», ζα γξάςεη ν Κπξηβήιεο Θπθινθνξεί Ν θνηδάκπαζεο ηνπ Θαζηξόππξγνπ ζηελ Διβεηία, ζε κεηάθξαζε Λέζηνξα Μύδε (Der Vogt von Kastropyrgos, Manesse Verlag, Zürich 1962). Πην αγγιηθό πεξηνδηθό Odyssey Review δεκνζηεύεηαη ε λνπβέια «Autumn Storm» (Ρν κπνπξίλη), ζε κεηάθξαζε Abbott Rick.

11 1964 Θπθινθνξεί ην εκηηειέο ηνπ κπζηζηόξεκα Ρν 10, ην νπνίν θαζαξόγξαςε θαη δαθηπινγξάθεζε ε Λίθε Θαξαγάηζε κε ηε βνήζεηα ηνπ Βαζίιε Βαζηιηθνύ. Ξξόθεηηαη γηα ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηνπ πξώηνπ από ηα ηέζζεξα κέξε πνπ επξόθεηην λα έρεη, ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή, ην έξγν. «Απηό ην αηειείσην κπζηζηόξεκα πξέπεη λα ην δνύκε σο κέξνο ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ ζπγγξαθέα όρη λα θξαηεζεί ζηε δσή ή από ηε δσή, δειαδή σο κέξνο ηεο ζεξαπείαο πνπ αθνινπζνύζε κεηά ηε ζνβαξή θαξδηαθή πξνζβνιή, αιιά σο κέζν αληηπαξάζεζεο κε ηελ αξξώζηηα, αληηπαξάζεζε πνπ ηειηθά πήξε ην ραξαθηήξα θαη ηε ζεκαζία κηαο έκκεζεο θαη ζαγελεπηηθήο πξνζπάζεηαο γηα απηνθηνλία», ζα γξάςεη ν Βαγγέιεο Αζαλαζόπνπινο Θπθινθνξεί Ζ κεγάιε ρίκαηξα ζηα γεξκαληθά, ζε κεηάθξαζε Helmut Flume (Die Grosse Chimäre, Lothar Blanvalet Verlag, Berlin 1968) Θπθινθνξεί Ζ ζαπκαζηή ηζηνξία ησλ αγίσλ Πεξγίνπ θαη Βάθρνπ, πξώηε κνξθή ηνπ Πέξγηνπ θαη Βάθρνπ, πνπ γξάθηεθε ην Ξξνβάιιεηαη ζηελ ηειεόξαζε ν Γηνύγθεξκαλ, ηειενπηηθή ζεηξά ζε ζθελνζεζία Βαζίιε Γεσξγηάδε θαη ζελάξην Βαγγέιε Γθνύθα, κε ηνλ Αιέθν Αιεμαλδξάθε ζηνλ νκώλπκν ξόιν Θπθινθνξεί ζηε ζεηξά ησλ «Ρεηξαδίσλ» ηνπ πεξηνδηθνύ Δπζύλε ε «Δπαλεθηίκεζε ηνπ Κ. Θαξαγάηζε. Δίθνζη ρξόληα από ηνλ ζάλαηό ηνπ». «Ζ ηηκεηηθή απηή πξάμε ηνύ αλήθεη δηθαησκαηηθά. Ξξώην, γηαηί ν Θαξαγάηζεο ππήξμε έλα από ηα εθζακβσηηθά ηαιέληα ηεο Γεληάο ηνπ Ρξηάληα. Γεύηεξν, γηαηί ε πγηήο θαη ιεβέληηθε εζληθή ηνπ ζπλείδεζε ηνλ θξάηεζε όξζην, ςειά, ζ όιεο ηηο θξίζηκεο ζηηγκέο ηνπ ζύληνκνπ βίνπ ηνπ. Ρξίην, γηαηί κέζα ζηελ ζπκθσλία ηεο Γεληάο ηνπ, ν Θαξαγάηζεο θξαηεί θη αλαπέκπεη έλα μερσξηζηό, εληειώο δηθό ηνπ ηόλν, γεγνλόο πνπ θαηαδείρλεη ηελ ηζρπξή ηνπ πξνζσπηθόηεηα. Θαη ηέινο, επεηδή είλαη ν κόλνο λεθξόο ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο πνπ αηζηαλζήθακε ην έξγν ηνπ, κεηά ηνλ ζάλαηό ηνπ, λα παξαδίλεηαη ζπλεηδεηά ζην θαζαξηήξην ηνπ ρξόλνπ» (από ην εηζαγσγηθό ζεκείσκα) Αθηέξσκα ηνπ πεξηνδηθνύ Ζ ιέμε (ηεύρνο 44) Ξεζαίλεη ε ζύδπγόο ηνπ, Λίθε Θαξαγάηζε, ηεο νπνίαο ην δσγξαθηθό έξγν ζα θπθινθνξήζεη ζε ιεύθσκα ην Δπαλαθπθινθνξεί, 34 ρξόληα κεηά ηελ πξώηε έθδνζε θαη ηελ απόζπξζή ηνπ, Ν Θάλαηνο θη ν Θόδσξνο Αθηέξσκα ηεο Λέαο Δζηίαο ζηνλ Θαξαγάηζε (ηεύρνο 1536), όπνπ, κεηαμύ άιισλ, παξνπζηάδνληαη αδεκνζίεπηα πνηήκαηά ηνπ θαη εθηελήο κειέηε ηνπ Βαγγέιε Αζαλαζόπνπινπ (Ν άγλσζηνο πνηεηήο Γ. Γ. Ονδόπνπινο), θαζώο θαη κειέηε ηνπ Ληθ. Αλησλόπνπινπ γηα ηελ Ξνιηηηθή θηινζνθία ηνπ Θαξαγάηζε ζηελ «επαλαζηαηηθή» ηξηινγία ηνπ. Αθηέξσκα ηεο Γξαθήο (ηεύρνο 12), όπνπ, κεηαμύ άιισλ, παξνπζηάδνληαη αλέθδνηεο επηζηνιέο ζπγγξαθέσλ πξνο ηνλ Θαξαγάηζε. Ξξνβάιιεηαη ζηελ ηειεόξαζε Ν θίηξηλνο θάθεινο, ηειενπηηθή ζεηξά ζε ζθελνζεζία Θώζηα Θνπηζνκύηε, ζελάξην

12 Βαγγέιε Γθνύθα, θαη κε πξσηαγσληζηέο ηνλ Γηώξγν Θηκνύιε θαη ηελ Θαξπνθπιιηά Θαξακπέηε Θπθινθνξεί ζε κεηάθξαζε René Bouchet ν Ππληαγκαηάξρεο Ιηάπθηλ ζηα γαιιηθά (Le colonel Liapkine, ed. Kaufmann/Hatier). Αθηέξσκα ζην έξγν ηνπ από ην πεξηνδηθό Γηαβάδσ (ηεύρνο 258), ζε επηκέιεηα Γηώξγνπ Γαιάληε Δθδίδνληαη ηα Λεαληθά δηεγήκαηα, κε θείκελα ηεο πεξηόδνπ θαη πέληε κεηαγελέζηεξα δηεγήκαηα κε αλακλήζεηο από εθείλε ηελ επνρή, ζε επηκέιεηα Βαγγέιε Αζαλαζόπνπινπ Ζ «Βηβιηνζήθε» ηεο Διεπζεξνηππίαο αθηεξώλεη ζειίδεο ηεο ζηνλ Θαξαγάηζε, ζε επηκέιεηα Η. Βηβηιάθε θαη Β.Θ. Θαιακαξά Δθδίδνληαη ζπγθεληξσκέλεο νη θξηηηθέο ηνπ (Θξηηηθή ζεάηξνπ ), ζε επηκέιεηα Ησζήθ Βηβηιάθε. «Ν Θαξαγάηζεο είλαη έλαο, όπσο ζπλήζσο ιέκε, εκπεηξηθόο, επαξθήο ζεαηήο. Γηαζέηεη γεληθέο γλώζεηο γηα ην ζέαηξν, δελ έρεη ζεαηξνινγηθή θαη ηζηνξηθή καηηά, έρεη όκσο άζθαιην γνύζην θαη ηόικε [...]. Ν Θαξαγάηζεο βιέπεη ζέαηξν κε όιεο ηηο αηζζήζεηο ηνπ θαη θαηαγξάθεη κε θάζε εηιηθξίλεηα, ρσξίο θόβνπο θαη αλαζηνιέο ηε γλώκε ηνπ [...]. Γελ αλέρεηαη ηνλ δηδαθηηζκό απ όπνπ θη αλ πξνέξρεηαη, δελ αλέρεηαη ηελ αθειή πξνπαγάλδα, δελ αλέρεηαη ηε ρξήζε ηνπ ζεάηξνπ σο κέζνπ δηάδνζεο πνιηηηθώλ ηδεώλ. Ν ίδηνο δελ απνθεύγεη θάπνηε θαλαηηθέο ζέζεηο γηα λα απνζθνξαθίζεη θαλαηηθέο ζεαηξηθέο πξνθιήζεηο», παξαηεξεί ν Θώζηαο Γεσξγνπζόπνπινο. Ρελ ίδηα ρξνληά εθδίδεηαη θαη ην ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα Νη ιεζηαί ζηα πξόζπξα ησλ Αζελώλ, βαζηζκέλν ζηε «ζθαγή ησλ ιόξδσλ» ζην Γήιεζη, ην Ξάζρα ηνπ Ρν κπζηζηόξεκα είρε δεκνζηεπηεί ζε ζπλέρεηεο ζηε Βξαδπλή ην Θπθινθνξεί, επίζεο, αθηέξσκα ζηνλ Θαξαγάηζε ηνπ πεξηνδηθνύ Καλδξαγόξαο (ηεύρνο 22-23) Ηζηνξίεο ακαξηίαο θαη αγηνζύλεο, αλζνιόγεζε δώδεθα δηεγεκάησλ ηνπ από ηνλ Πηξαηή Ξαζράιε: «Ρα κηθξά αθεγήκαηα ηνπ Θαξαγάηζε [...] πεξηέρνπλ ηνπία αλζξώπηλεο θαηάληηαο, θνηλσληθήο αζρήκηαο, αηζζεζηαθήο βηαηόηεηαο, θαληαζηαθνύ παξαιεξήκαηνο, θπζηνθξαηηθνύ αλαβξαζκνύ θαη απόθξπθεο απηνβηνγξαθηθήο θαηαγξαθήο. Δίλαη ηζηνξίεο απνηπρίαο αιιά θαη ζπλαθόινπζεο εμηιέσζεο». Αθηέξσκα, ηξίην ζηε ζεηξά, ηνπ πεξηνδηθνύ Λέα Δζηία (ηεύρνο 1729) ζην έξγν ηνπ, θαζώο θαη ηεο Θαζεκεξηλήο, ζην έλζεην «Δπηά εκέξεο» (16 Απξηιίνπ 2000), ζε επηκέιεηα Ξέγθπο Θνπλελάθε Δθδίδεηαη ην βηβιίν Ξεξηπιάλεζε ζηνλ θόζκν, πνπ πεξηιακβάλεη ηαμηδησηηθέο εληππώζεηο, δεκνζηεπκέλεο αξρηθά ζηελ Θαζεκεξηλή θαη ηε Βξαδπλή ( ). Αθηέξσκα ηνπ πεξηνδηθνύ Αληί (ηεύρνο ) Ν πόιεκνο ηεο Ρξνίαο θαη νη πεξηπέηεηεο ηνπ Νδπζζέα, δηαζθεπή ησλ νκεξηθώλ επώλ πνπ είρε δεκνζηεπηεί ζε ζπλέρεηεο ζηε Βξαδπλή ην 1951, κε ζρέδηα Αιέθνπ Φαζηαλνύ Γηνξγαλώλεηαη ζηε Ιάξηζα ην 1 ν Ξαλειιήλην Ππλέδξην Λενειιεληθήο Ινγνηερλίαο Κ. Θαξαγάηζεο, κε ζέκα: «Κ. Θαξαγάηζεο: Ν άλζξσπνο, ην έξγν, ε επνρή». Απνθαιππηήξηα ηεο πξνηνκήο ηνπ ζηελ πιαηεία Οαςάλεο,

13 ηνπ δήκνπ Θάησ Νιύκπνπ. Ξξνβάιινληαη ζηελ ηειεόξαζε δύν ηειενπηηθέο ζεηξέο, βαζηζκέλεο αληίζηνηρα ζηνλ Γηνύγθεξκαλ (ζθελνζεζία Γηώξγνπ Θαξαληηλάθε, κε ηνπο Θσλζηαληίλν Καξθνπιάθε, Φαίε Μπιά, θ.ά.) θαη ζην 10 (ζθελνζεζία Ξεγήο Γεκεηξαθνπνύινπ, κε ηνπο Γεκήηξε Θαηαιεηθό, Οέλε Ξηηηαθή, θ.ά.).

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Κεφαλληνού Λουκία Το ποτάμι- Αντώνης Σαμαράκης [ I N T E R N A T I O N A L S C H O O L O F A T H E N S ] Αληώλεο Σακαξάθεο Αζήλα 1919- Πύινο Μεζζελίαο 2003 Τν πνηάκη Γραμματολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Κύξηε Παζράιε, Χάρες Τδειέπες - Εύα Γηαιηηάθε, γολείς ηοσ Τδειέπε Κωλζηαληίλοσ

Κύξηε Παζράιε, Χάρες Τδειέπες - Εύα Γηαιηηάθε, γολείς ηοσ Τδειέπε Κωλζηαληίλοσ Κύξηε Παζράιε, Αηζζαλόκαζηε ηελ αλάγθε, λα επραξηζηήζνπκε εζάο θαη ην ζρνιείν γηα ηε ζεξκή ζπκπαξάζηαζε ζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηπέηεηαο πγείαο ηνπ γηνύ καο, Κσλζηαληίλνπ. Ιδηαίηεξα ζέινπκε λα επραξηζηήζνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα