ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ"

Transcript

1 ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ 23 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί κατά ,80 µε την έκδοση και διάθεση νέων, κοινών, άυλων, ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών της Τράπεζας ονοµαστικής αξίας 0,60 η κάθε µία και µε τιµή διαθέσεως 0,60 για κάθε µία µετοχή, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων, σε αναλογία 2 νέες για κάθε 1 παλαιά µετοχή. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η 8 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 5 2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τον Όµιλο της ASPIS BANK Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η Τράπεζα Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την παρούσα έκδοση 47 3 ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Συµπεράσµατα Νοµικού Ελέγχου ιοικητικές, δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες ASPIS BANK ASPIS INTERNATIONAL ΑΕ ΑΚ ASPIS LEASING A.E ASPIS CREDIT A.E Αλληλογραφία της Τράπεζας µε την Τράπεζα της Ελλάδος Εξώδικες δηλώσεις κατά των ASPIS Capital Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Ανώνυµη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων και ΑΣΠΙΣ Όµιλος Εταιρειών Α.Ε Εξώδικες δηλώσεις κατά της Commercial Value AAE και/ή κατά της Τράπεζας Λοιπές εξώδικες δηλώσεις κατά της Τράπεζας Αποδέσµευση δεσµευµένων περιουσιακών στοιχείων ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Έλεγχος ηµοσιευµένων Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων χρήσεων 2006, 2007 και Έλεγχος ηµοσιευµένων Ενδιάµεσων Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων περιόδου ΕΝΤΟΛΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Φορολογικός Έλεγχος ASPIS BANK Φορολογικός Έλεγχος των Εταιρειών που Περιλαµβάνονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Γενικά Ιστορικό και Ανάπτυξη ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κυριότερες ραστηριότητες και Νέα Προϊόντα Λιανική Τραπεζική Επιχειρηµατική Τραπεζική Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες Τραπεζικά ίκτυα ίκτυο Καταστηµάτων ASPIS BANK Εναλλακτικά ίκτυα Κατανοµή Εσόδων Γεωγραφική Κατανοµή Εσόδων Ανάλυση Εσόδων ανά Τοµέα ραστηριότητας Επενδύσεις Επενδύσεις σε πάγια χρήσεων Ενηµερωτικό ελτίο ASPIS BANK 2

3 Επενδύσεις σε πάγια περιόδου Επενδύσεις σε συµµετοχές Τρέχουσες επενδύσεις της Τράπεζας Επιχειρηµατικοί Στόχοι ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Όµιλος ASPIS BANK Εταιρείες Ειδικού Σκοπού (SPV Special Purpose Vehicles) ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ & ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ιδιόκτητα Ακίνητα Ενοικιαζόµενα Ακίνητα Λοιπές σηµαντικές Ενσώµατες και Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Ευρεσιτεχνίες και Σήµατα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ASPIS BANK Πηγές Κεφαλαίων Πληροφορίες για τις Ταµειακές Ροές Πληροφορίες για τις Ταµειακές Ροές Χρήσεων Πληροφορίες για τις Ταµειακές Ροές εννεαµήνου ιαχείριση Ενεργητικού-Παθητικού και ιαχείριση Κινδύνων Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και εσµεύσεις που απορρέουν από στοιχεία εκτός ισολογισµού Φερεγγυότητα Κεφαλαιακή Επάρκεια Πιστοληπτική ιαβάθµιση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ή ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΕΡ ΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες χρήσεων Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσεων Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων ισολογισµών της , και της Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων ταµειακών ροών χρήσεων Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τις µεταβολές της Καθαρής Θέσης των οικονοµικών χρήσεων 2006, 2007 και Επιλεγµένοι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες Ενδιάµεσες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Περιόδου Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων αποτελεσµάτων περιόδου Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένου ισολογισµού της Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ταµειακών ροών περιόδου Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τις µεταβολές της Καθαρής Θέσης της περιόδου Επιλεγµένοι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες Επαναταξινόµηση στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ & ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ιοικητικό Συµβούλιο και Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη ιοικητικά, ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα Επιτροπή ιαχείρισης Ενεργητικού και Παθητικού (Asset & Liability Committee) Εκτελεστική Επιτροπή (Executive Committee) Επιτροπή Αµοιβών Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου ιεύθυνση Κανονιστικής Συµµόρφωσης 238 Ενηµερωτικό ελτίο ASPIS BANK 3

4 ιεύθυνση Μέτρησης Κινδύνων (Risk Management) ηλώσεις µελών ιοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων, καθώς και ανωτέρων διοικητικών στελεχών Αµοιβές και Οφέλη Τρόπος Λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου Εταιρική ιακυβέρνηση ιοικητικό Συµβούλιο Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων Τµήµα Εταιρικών Ανακοινώσεων Οργανόγραµµα ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ ΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Εταιρείες µε Κοινή ιοίκηση Αµοιβές µελών ιοικητικού Συµβουλίου, Ανώτερων ιοικητικών Στελεχών και Μελών ιοικητικών, ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων Λοιπές Συναλλαγές µε µέλη ιοικητικού Συµβουλίου, Ανώτερων ιοικητικών Στελεχών και Μελών ιοικητικών, ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων Συναλλαγές µε άλλα συνδεόµενα µέρη ιεταιρικές Συναλλαγές για την περίοδο και εννεάµηνο ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Μετοχικό Κεφάλαιο Ιδρυτική Πράξη και Καταστατικό Θεσµικό Πλαίσιο ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ήλωση για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης Ίδια Κεφάλαια & Χρέος ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ικαιώµατα µετόχων Φορολογία µερισµάτων Φορολογία του κέρδους από την πώληση µετοχών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ANAMENOMENO ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΑΝΕΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (DILUTION) ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 333 Ενηµερωτικό ελτίο ASPIS BANK 4

5 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο αφορά στη δηµόσια προσφορά νέων µετοχών οι οποίες προέρχονται από την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της τραπεζικής εταιρείας µε την επωνυµία «ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «η ASPIS BANK» ή «η Τράπεζα» ή «ο Εκδότης»), µε καταβολή µετρητών, υπέρ των παλαιών µετόχων σε αναλογία δύο (2) νέες µετοχές για κάθε µία (1) παλαιά µετοχή και την εισαγωγή αυτών στην κατηγορία της «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης» του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.»). Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα αποτελεί εισαγωγή του Ενηµερωτικού ελτίου. Συνεπώς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του Ενηµερωτικού ελτίου ως συνόλου. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο ασκείται ενώπιον αλλοδαπού δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί µε τα έξοδα µετάφρασης µέρους ή του συνόλου του Ενηµερωτικού ελτίου πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Στα πρόσωπα εκείνα που κατήρτισαν το Περιληπτικό Σηµείωµα, συµπεριλαµβανόµενης οποιασδήποτε µετάφρασής του και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 3401/2005, αποδίδεται αστική ευθύνη µόνον εφόσον το εν λόγω σηµείωµα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν διαβάζεται σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα µέρη του Ενηµερωτικού ελτίου. Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και έχει εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µόνο όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα περιλαµβάνει συνοπτική περιγραφή της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, της ιοίκησης, της µετοχικής σύνθεσης και των µετοχών της Τράπεζας, των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών του Οµίλου, των τάσεων και των επενδυτικών κινδύνων, των στοιχείων της παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και του αναµενόµενου χρονοδιαγράµµατος, καθώς και των εγγράφων στη διάθεση του επενδυτικού κοινού. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αναφορικά µε τη χρηµατοοικονοµική και λειτουργική θέση της Τράπεζας επισηµαίνονται τα εξής: Σύµφωνα µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας για το εννεάµηνο του 2009, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας την ανέρχεται, σε 8,64% σε ενοποιηµένη βάση και 7,76% σε ατοµική βάση, ενώ ο δείκτης Tier I ανέρχεται, σε 5,47% σε ενοποιηµένη βάση και 3,88% σε ατοµική βάση. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ως διαµορφώνονται την είναι σε ατοµική βάση κατώτεροι των Ενηµερωτικό ελτίο ASPIS BANK 5

6 γενικών ορίων και σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση κατώτεροι των ειδικών ορίων που έχει θέσει η ΤτΕ. Λόγω, µεταξύ άλλων, του χαµηλού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, η ΤτΕ έχει θεωρήσει επιβεβληµένη την ενίσχυση των ίδιων κεφαλαίων της Τράπεζας κατά το ποσό των 210 εκατ. Η παρούσα αύξηση ύψους 76,88 εκατ. αποσκοπεί στην κάλυψη µέρους του ποσού των 210 εκατ. που έχει υποδείξει η ΤτΕ. Ωστόσο, η πλήρης κάλυψη και καταβολή του ποσού της παρούσα αύξησης δεν είναι εγγυηµένη και συνεπώς ενδεχόµενη µερική κάλυψή της από τους µετόχους, θέτει σε κίνδυνο την συµµόρφωση της Τράπεζας προς τις υποδείξεις της ΤτΕ. Οποιαδήποτε αποτυχία της Τράπεζας να συµµορφωθεί µε την υπόδειξη της Τράπεζας της Ελλάδος για την ενίσχυση των ίδιων κεφαλαίων της κατά το ποσό των 210 εκατ. ενδέχεται να οδηγήσει σε εποπτικές ενέργειες ή κυρώσεις από την ΤτΕ, σύµφωνα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία. Η ιοίκηση της Τράπεζας δηλώνει ότι µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα το κεφάλαιο κίνησης του Οµίλου δεν επαρκεί για τις τρέχουσες δραστηριότητές του για τους επόµενους 12 µήνες. Ενδεχόµενη ανεπάρκεια του κεφαλαίου κίνησης για τους επόµενους 12 µήνες, συνεπάγεται αδυναµία του Οµίλου να αποπληρώσει εµπρόθεσµα τις υποχρεώσεις του. Oι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται στην Ενότητα 2 «Παράγοντες Κινδύνου» του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου, πριν επενδύσουν στις νέες µετοχές. ΓΕΝΙΚΑ Η Τράπεζα έχει έδρα στο ήµο Αθηναίων, Όθωνος 4, Τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στη διεύθυνση Οµήρου 22, Αθήνα, τηλ.: , fax: , web site: και είναι εγγεγραµµένη στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό 26699/06/Β/92/12. Η διάρκεια της Τράπεζας έχει οριστεί σε ενενήντα εννέα (99) έτη και άρχισε από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών. Η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύµων Εταιρειών και τις διατάξεις των ειδικών νόµων περί Πιστωτικών Ιδρυµάτων. Οι µετοχές της ASPIS BANK διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από το Σεπτέµβριο του Η ASPIS BANK έχει αξιολογηθεί από το διεθνή οίκο αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Fitch Ratings µε B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού της, σκοπός της Τράπεζας είναι να διενεργεί για λογαριασµό της ή για λογαριασµό τρίτων, όλες τις χρηµατοπιστωτικές και τραπεζικές εργασίες που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Ενηµερωτικό ελτίο ASPIS BANK 6

7 Ο Όµιλος ASPIS BANK δραστηριοποιείται µέσω της µητρικής του εταιρείας στο χώρο των τραπεζικών υπηρεσιών, της επενδυτικής τραπεζικής και της διαχείρισης διαθεσίµων. Μέσω των θυγατρικών της εταιρειών, ASPIS LEASING A.E. και ASPIS CREDIT A.E., η Τράπεζα δραστηριοποιείται σε χρηµατοδοτικές και λειτουργικές µισθώσεις αντίστοιχα. Η θυγατρική της εταιρεία ASPIS INTERNATIONAL Α.Ε..Α.Κ. δραστηριοποιείται στη διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών και Αµοιβαίων Κεφαλαίων ενώ στον τοµέα των τραπεζοασφαλειών, ο Όµιλος ASPIS BANK δραστηριοποιείται µέσω της ASPIS Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Η δραστηριότητα της ASPIS ΒΑΝΚ εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα µέσω ενός δικτύου 73 καταστηµάτων. ΙΟΙΚΗΣΗ Η διοίκηση της Τράπεζας ασκείται από το ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Καταστατικού, αποτελείται από 5 έως 11 Συµβούλους. Η θητεία των µελών του είναι τριετής. Μπορεί να παραταθεί µέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει µετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν µπορεί να υπερβεί την τετραετία. Η παραίτηση οποιουδήποτε µέλους του.σ. πρέπει να απευθύνεται στο.σ. και γίνεται οριστική όταν περιέλθει στην Τράπεζα χωρίς να χρειάζεται αποδοχή της. Το υφιστάµενο ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της και συγκροτήθηκε σε σώµα µε την από απόφαση (ΦΕΚ υπ αριθµόν 4301/ ). Κατόπιν της από υποβληθείσας παραίτησης του ανεξάρτητου µη εκτελεστικού µέλους του.σ., κ. Νικόλαου Μουστάκη, της από εκλογής του κ. Σταύρου Ανδρουτσόπουλου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος και της από παραίτησης του ανεξάρτητου µη εκτελεστικού µέλους του.σ. κ. Βασίλειου Αποστολόπουλου, η υφιστάµενη σύνθεση του.σ. της Τράπεζας έχει ως ακολούθως: ιοικητικό Συµβούλιο Ονοµατεπώνυµο Θέση στο.σ. Ιδιότητα ιεύθυνση Εκτελεστικά Μέλη Σορώτος Χρήστος του Γεωργίου Αντιπρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος Οικονοµολόγος Όθωνος 4, Αθήνα Μαλλούχος Νικόλαος του Ευσταθίου Μέλος Τραπεζικός Υπάλληλος Όθωνος 4, Αθήνα Μη Εκτελεστικά Μέλη Όθωνος 4, Αθήνα Σταυρόπουλος ιονύσιος-ιωάννης του Ιωάννη Πρόεδρος Οικονοµικός Σύµβουλος Όθωνος 4, Αθήνα Ανεξάρτητα µη Εκτελεστικά Μέλη Όθωνος 4, Αθήνα αλακίδης Βασίλειος του Μιλτιάδη Μέλος Οικονοµολόγος Όθωνος 4, Αθήνα Γκούµας ηµήτριος του Γεωργίου Μέλος Συνταξιούχος Τραπεζικός Όθωνος 4, Αθήνα Ταµβακάκης Φαίδων του ηµητρίου Μέλος Οικονοµολόγος Όθωνος 4, Αθήνα Ανδρουτσόπουλος Σταύρος του Βασιλείου Μέλος Οικονοµολόγος Όθωνος 4, Αθήνα Η θητεία του εν ισχύ ιοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής και λήγει µε την εκλογή νέου ιοικητικού Συµβουλίου από τη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαµήνου του έτους 2011 το αργότερο. Σύµφωνα µε δήλωση της Τράπεζας, το ιοικητικό Συµβούλιο, τα Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη και οι κάτωθι Επιτροπές και ιευθύνσεις: 1. Επιτροπή ιαχείρισης Ενεργητικού και Παθητικού 2. Εκτελεστική Επιτροπή 3. Επιτροπή Αµοιβών Ενηµερωτικό ελτίο ASPIS BANK 7

8 4. Επιτροπή Ελέγχου 5. ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 6. ιεύθυνση Κανονιστικής Συµµόρφωσης 7. ιεύθυνση Μέτρησης Κινδύνων (Risk Management) αποτελούν τα εποπτικά, διαχειριστικά και διοικητικά όργανα της Τράπεζας. Στην από 3 Νοεµβρίου Έκθεση Νοµικού Ελέγχου της δικηγορικής εταιρείας «ικηγορικό Γραφείο Τρ.Ι. Κουταλίδη Εταιρεία ικηγόρων», αναφέρονται τα εξής σχετικά µε τη συµµόρφωση της Τράπεζας µε το καθεστώς εταιρικής διακυβέρνησης: «Η Τράπεζα συµµορφώνεται µε το ελάχιστο περιεχόµενο των διατάξεων της εταιρικής διακυβέρνησης και διαθέτει επαρκή εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3106/2002 και της υπ αριθµ. 5/204/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν». Ο Εκδότης και ο Σύµβουλος Έκδοσης βεβαιώνουν ότι οι ως άνω πληροφορίες έχουν αναπαραχθεί πιστά από την πρωτότυπη Έκθεση Νοµικού Ελέγχου και ότι, εξ όσων γνωρίζουν και είναι σε θέση να βεβαιώσουν, κατά την αναπαραγωγή της εν λόγω έκθεσης στο Ενηµερωτικό ελτίο δεν υπήρξαν παραλήψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόµενες πληροφορίες στο Ενηµερωτικό ελτίο ανακριβείς ή παραπλανητικές. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας κατόπιν της µείωσης της ονοµαστικής αξίας των µετοχών µε απόφαση της από Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και της υπ αριθµ. Κ2-9922/ εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, διαιρείται σε κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,60 η κάθε µια. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά η µετοχική σύνθεση της Τράπεζας µε στοιχεία µετοχολογίου , για τους µετόχους που κατέχουν άµεσα άνω του 5% επί των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της Τράπεζας ή περιλαµβάνονταν στις µέχρι σήµερα γνωστοποιήσεις του Ν. 3556/2007. Μετοχική Σύνθεση την Επωνυµία Αριθµός Μετοχών Ποσοστό % ικαιώµατα Ψήφου βάσει Ν.3556/2007 Ποσοστό % COMMERCIAL VALUE A.A.E ,814% ,814% CV Asset Value εσωτερικό µεταβλητό κεφάλαιο ,628% ,628% CV Αναπτυξιακό ,424% ,424% CV Investment Bond Plus ,017% ,017% CV Ελληνικό Μετοχικό ,987% ,987% CV Οµολογιακό ,859% ,859% CV Investment plus regular ,646% ,646% CV Investment Bond ,304% ,304% ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α ,092% ,092% ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. εσωτερικό µεταβλητό κεφάλαιο (Βond) ,665% ,665% ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ ,953% ,953% ASPIS LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY ,972% ,972% Π. Ψωµιάδης ,010% ,010% Λοιποί Μέτοχοι (ποσοστό <3%) ,629% ,629% Σύνολο ,000% ,000% (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) Σε σχέση µε τον ανωτέρω πίνακα, επισηµαίνονται τα εξής: Ενηµερωτικό ελτίο ASPIS BANK 8

9 1. Σύµφωνα µε την από γνωστοποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν. 3356/2007, του επόπτη εκκαθάρισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) κ. Κωνσταντίνου Βλαχογιάννη, τα δικαιώµατα ψήφου των εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ και COMMERCIAL VALUE AAE, ήτοι συνολικά µετοχές και ισάριθµα δικαιώµατα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 54,389% επί των συνολικών δικαιωµάτων ψήφου της Τράπεζας ελέγχονται από τον ανωτέρω επόπτη. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, συνάγεται ότι τα δικαιώµατα ψήφου, συνολικού ποσοστού 54,389%, που ελέγχονται άµεσα και έµµεσα από τις τρεις ανωτέρω ασφαλιστικές εταιρείες, ασκούνται πλέον από τους εκάστοτε διορισθέντες επόπτες ασφαλιστικής εκκαθάρισης και εκκαθαριστές σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 10 και 12α του Ν.. 400/1970 και όχι τα διοικητικά συµβούλια των ασφαλιστικών εταιρειών ή στους βασικούς µετόχους αυτών (βλ. σχετικό παράγοντα κινδύνου στην ενότητα 2 «Οι επόπτες ασφαλιστικής εκκαθάρισης των COMMERCIAL VALUE A.A.E., ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ δύνανται να ασκούν σηµαντική επιρροή στη λειτουργία της Τράπεζας και κατ επέκταση του Οµίλου»). 2. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την τελευταία (µε ηµεροµηνία ) διαθέσιµη γνωστοποίηση του Ν. 3556/2007 του κ. Π. Ψωµιάδη το ποσοστό του σε επίπεδο δικαιωµάτων ψήφου ανερχόταν σε 59,84%, αποτελούµενο από άµεσο ποσοστό δικαιωµάτων ψήφου του µετόχου ήτοι 0,0097% ενώ η υπόλοιπη συµµετοχή του εν λόγω µετόχου σε επίπεδο δικαιωµάτων ψήφου είναι µέσω των εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ ήτοι 4,881%, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ήτοι 19,95%, COMMERCIAL VALUE AEA ήτοι 34,99%. Σύµφωνα µε την από επιστολή του κ. Π. Ψωµιάδη προς την Τράπεζα, το ποσοστό του σε επίπεδο δικαιωµάτων ψήφου ανερχόταν σε 59,397%, αποτελούµενο από: άµεσο ποσοστό δικαιωµάτων ψήφου του µετόχου 0,0097% (µέσω των δικαιωµάτων ψήφου) ενώ η υπόλοιπη συµµετοχή του µετόχου 59,3874% (µέσω δικαιωµάτων ψήφου) προκύπτει µέσω των εταιρειών ή ΕΜΚ COMMERCIAL VALUE A.A.E., CV Asset Value εσωτερικό µεταβλητό κεφάλαιο, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α., ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. εσωτερικό µεταβλητό κεφάλαιο (Βond), ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ., ASPIS LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY, CV Αναπτυξιακό, CV Investment Bond Plus, CU Ελληνικό Μετοχικό, CV Οµολογιακό, CV Investment plus regular, CV Investment Bond και ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD. Σηµειώνεται ότι µετά την ανάκληση των αδειών των ασφαλιστικών εταιρειών, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ. την 21η Σεπτεµβρίου 2009, και την ανάκληση της άδειας της Commercial Value A.A.E. την 25 η Φεβρουαρίου 2010, δεν υφίσταται νεώτερη δήλωση γνωστοποίησης του Ν. 3556/2007 από τον κ. Π. Ψωµιάδη προς την Τράπεζα. Σύµφωνα µε τις από επιστολές του προς την Τράπεζα, ο επόπτης ασφαλιστικής εκκαθάρισης των εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ και Commercial Value A.A.E., κ. Κωνσταντίνος Βλαχογιάννης, γνωστοποίησε τα ακόλουθα: Α) Η εταιρεία ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, που διαθέτει συνολικά µετοχές και µετοχές µέσω του εσωτερικού µεταβλητού κεφαλαίου ASPIS BOND, δεν πρόκειται να συµµετάσχει στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της ASPIS BANK και δίδει εντολή πωλήσεως των δικαιωµάτων προτίµησης. Β) Η εταιρεία ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ, που διαθέτει µετοχές, δεν πρόκειται να συµµετάσχει στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της ASPIS BANK και δίδει εντολή πωλήσεως των δικαιωµάτων προτίµησης. Γ) Η εταιρεία Commercial Value Α.Α.Ε., που διαθέτει συνολικά µετοχές, δεν πρόκειται να συµµετάσχει στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της ASPIS BANK και δίδει εντολή πωλήσεως των δικαιωµάτων προτίµησης. Ενηµερωτικό ελτίο ASPIS BANK 9

10 Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις από και ανακοινώσεις του, το ιοικητικό Συµβούλιο της ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. («Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο»), λαµβάνοντας υπόψη τον προσδιορισµό από το.σ. της ASPIS BANK της τιµής διάθεσης των νέων µετοχών στα 0,60 ανά µετοχή, ανακοίνωσε στις 2 Μαρτίου 2010 την πρόθεση συµµετοχής του στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Aspis Bank, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Την απόκτηση συµµετοχής, επί του συνολικού, µετά από την ολοκλήρωση της αυξήσεως, µετοχικού κεφαλαίου και δικαιωµάτων ψήφου της Aspis Bank, σε ποσοστό που θα κυµαίνεται από 30% έως κατ` ανώτατο όριο 32,9%, από τις τυχόν τελικά αδιάθετες µετοχές. β. Τη µη άσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης ή τυχόν δικαιωµάτων προεγγραφής, εκ µέρους των βασικών µετόχων της Aspis Bank Α.Ε., είτε φυσικών είτε νοµικών προσώπων. γ. Την προηγούµενη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρµόδιες αρχές. Ειδικότερα το ιοικητικό Συµβούλιο του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, κατόπιν της υπ' αριθµ. 160/ συνεδρίασής του, αποφάσισε να διατηρήσει την πρόθεση συµµετοχής του στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Aspis Bank, δεδοµένου ότι ως προς το σκέλος αυτό, η ανακοινωθείσα τιµή διάθεσης ευρίσκεται εντός του εύρους των τιµών, για το οποίο το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο προτίθεται να συµµετάσχει στην εν λόγω αύξηση, υπό την αίρεση βεβαίως της πληρώσεως και των ανωτέρω προϋποθέσεων, τις οποίες έχει ήδη αποφασίσει το ιοικητικό Συµβούλιο κατά την υπ' αριθµ. 159/ συνεδρίασή του και οι οποίες είχαν γνωστοποιηθεί µε σχετική εταιρική ανακοίνωση. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι µετοχές της Τράπεζας είναι άυλες κοινές ονοµαστικές µε δικαίωµα ψήφου, εκπεφρασµένες σε ευρώ, διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 και του Καταστατικού της Τράπεζας. Η µετοχή της ASPIS BANK διαπραγµατεύεται στην κατηγορία «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης» της αγοράς αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Number) της µετοχής της ASPIS BANK είναι GRS Αρµόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων µετοχών είναι η Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε., Λ. Αθηνών 110, Αθήνα. Η µονάδα διαπραγµάτευσης των µετοχών στο Χ.Α. είναι ο τίτλος 1 άυλης κοινής ονοµαστικής µετοχής και διαπραγµατεύονται σε ευρώ. Η Τράπεζα δεν έχει συνάψει σύµβαση Ειδικής ιαπραγµάτευσης της µετοχής της. Η Τράπεζα υποχρεούται να πιστώσει στους λογαριασµούς Σ.Α.Τ. των µετόχων της, µέσω της Ε.Χ.Α.Ε. τις νέες µετοχές. Σχετική ανακοίνωση για το χρόνο που θα πιστωθούν οι νέες µετοχές στους λογαριασµούς Σ.Α.Τ. των δικαιούχων θα δηµοσιευτεί εγκαίρως στον τύπο. ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας, κατά τη συνεδρίαση της και το εξουσιοδοτηµένο.σ. µε την από συνεδρίασή του, αποφάσισαν, µεταξύ άλλων, την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ,80 µε καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων της µε αναλογία 2 νέες προς 1 παλαιά µετοχή. Συνολικά θα εκδοθούν νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,60 (στο εξής οι «Νέες Ενηµερωτικό ελτίο ASPIS BANK 10

11 Μετοχές») και τιµή διάθεσης 0,60 (στο εξής η «Τιµή ιάθεσης») για κάθε µία Νέα Μετοχή. Κλάσµατα µετοχής δεν θα εκδοθούν. Η διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιµής ιάθεσής τους θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασµού του παθητικού «Ειδικό Αποθεµατικό από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο». Κατά συνέπεια, τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την παρούσα αύξηση στην περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, θα ανέλθουν σε ,80, άλλως το µετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί µέχρι του ποσού της κάλυψης, σύµφωνα µε το άρθρο 13 α παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης, η ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε η Τιµή ιάθεσης των Νέων Μετοχών να µπορεί να είναι ανώτερη από τη χρηµατιστηριακή τιµή των υφιστάµενων µετοχών της κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης. Συνοπτικά, οι όροι της ανωτέρω αύξησης µετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΈΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: Με καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων σε αναλογία 2 νέες για κάθε 1 παλαιά ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 0,60 ΤΙΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 0,60 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ Α ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,80 Οι νέες µετοχές θα δικαιούνται µερίσµατος από τυχόν κέρδη της χρήσης 2009, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας αποφασίσει τη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση αυτή και εφόσον οι νέες µετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασµούς Σ.Α.Τ. των δικαιούχων κατά την ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος απόληψης µερίσµατος (βλ. σχετικά ενότητα 3.18 «Μερισµατική Πολιτική» του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου). Η ιοίκηση της Τράπεζας δηλώνει ότι τήρησε όλες τις νόµιµες διαδικασίες ως προς τη σύγκληση και διεξαγωγή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της η οποία αποφάσισε, µεταξύ άλλων, την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και δεσµεύεται ότι θα τηρήσει τις νόµιµες διαδικασίες αναφορικά µε την αύξηση αυτή και αναφορικά µε οποιαδήποτε σηµαντική τροποποίηση του προορισµού των νέων κεφαλαίων, καθώς και ότι για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία θα ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηµατιστήριο Αθηνών. Οι κοινές µετοχές που θα προκύψουν από την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν και δεν θα αποτελέσουν αντικείµενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγµάτευση, σε άλλη ρυθµιζόµενη αγορά ή σε άλλες ισοδύναµες αγορές εκτός της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. ΑΝAΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα της ολοκλήρωσης της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας παρατίθεται κατωτέρω: Ενηµερωτικό ελτίο ASPIS BANK 11

12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ευτέρα 8 Μαρτίου 2010 ευτέρα 8 Μαρτίου 2010 ευτέρα 8 Μαρτίου 2010 Τρίτη 9 Μαρτίου 2010 Τρίτη 9 Μαρτίου 2010 Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 Παρασκευή 12 Μαρτίου 2010 Τρίτη 16 Μαρτίου 2010 Τρίτη 23 Μαρτίου 2010 Τετάρτη 24 Μαρτίου 2010 Τρίτη 30 Μαρτίου 2010 Τετάρτη 31 Μαρτίου 2010 Πέµπτη 8 Απριλίου 2010 * Παρασκευή 9 Απριλίου 2010 * ευτέρα 12 Απριλίου 2010 * ΓΕΓΟΝΟΣ Έγκριση Ενηµερωτικού ελτίου από το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγµάτευση των δικαιωµάτων προτίµησης από το Χ.Α. Ανακοίνωση στο Η Τ του Χ.Α. για την αποκοπή των δικαιωµάτων προτίµησης, την περίοδο άσκησης των δικαιωµάτων στην αύξηση µε καταβολή µετρητών, την έναρξη και λήξη διαπραγµάτευσης των δικαιωµάτων ηµοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενηµερωτικού ελτίου στο επενδυτικό κοινό ηµοσίευση Ενηµερωτικού ελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, της Ε.Κ. και του Χ.Α.) Αποκοπή δικαιωµάτων προτίµησης Ηµέρα προσδιορισµού των δικαιούχων (record date) Έναρξη διαπραγµάτευσης και άσκησης δικαιωµάτων προτίµησης, προεγγραφών Λήξη διαπραγµάτευσης δικαιωµάτων προτίµησης Λήξη περιόδου εκδήλωσης ενδιαφέροντος απασχολουµένων της ASPIS BANK Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωµάτων προτίµησης και των προεγγραφών Λήψη προσφορών για το Βιβλίο Ζήτησης Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγµάτευση των νέων µετοχών από το.σ. του Χ.Α. Ανακοίνωση για την ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών Έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών * Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης του.σ. του Χ.Α. τις ανωτέρω ηµεροµηνίες. Σηµειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραµµα εξαρτάται από πολλούς αστάθµητους παράγοντες και ενδέχεται να µεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού µε σχετική ανακοίνωση, όπως προβλέπεται. Για την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των νέων µετοχών απαιτείται η προηγούµενη έγκριση του Χ.Α., η οποία παρέχεται µετά την υποβολή από την Τράπεζα και τον έλεγχο από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Χ.Α. σειράς δικαιολογητικών συµπεριλαµβανοµένης της έγκρισης του Υπουργείου Ανάπτυξης αναφορικά µε την τροποποίηση του άρθρου του Καταστατικού της Τράπεζας που αναφέρεται στο µετοχικό κεφάλαιό της. Μετά την πιστοποίηση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και τη σχετική καταχώρηση αυτής στο Υπουργείο Ανάπτυξης δεν είναι δυνατή η ανάκληση της δηµόσιας προσφοράς για οποιοδήποτε λόγο. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τα συνοπτικά στοιχεία αποτελεσµάτων, ισολογισµών και ταµειακών ροών της Τράπεζας σε ενοποιηµένη βάση για την τριετία παρουσιάζονται στους κάτωθι πίνακες: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε χιλ.) Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από προµήθειες Καθαρό αποτέλεσµα χρηµατοοικονοµικών πράξεων (2.562) Έσοδα από µερίσµατα Λοιπά έσοδα Εκµετάλλευσης Σύνολο λειτουργικών εσόδων Αποµείωση δανείων και απαιτήσεων (2.726) (3.444) (18.254) Σύνολο λειτουργικών εξόδων (71.917) (81.611) ( ) Καθαρό κέρδος / (ζηµία) προ φόρου εισοδήµατος (59.239) Καθαρό κέρδος /(ζηµία) χρήσης (48.276) Καθαρό κέρδος /(ζηµία) µετόχων της Τράπεζας (48.068) Πηγή: ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει.λ.π./.π.χ.π. για τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008 και οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Ενηµερωτικό ελτίο ASPIS BANK 12

13 Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία «Έσοδα από µερίσµατα» και «Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης» των χρήσεων 2006 και 2007, για λόγους συγκρισιµότητας κατανοµής, προκύπτουν από την ανάλυση του λογαριασµού «Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης» οπως παρατίθεται στις σηµείωσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων των εν λόγω χρήσεων. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (ποσά σε χιλ.) Ταµείο & ταµειακά ισοδύναµα Απαιτήσεις κατά πελατών ιαθέσιµα προς πώληση Έως τη λήξη επενδύσεις Σύνολο Ενεργητικού Υποχρεώσεις προς πελάτες και πιστωτικά ιδρύµατα Στοιχεία µειωµένης εξασφάλισης και υβριδικοί τίτλοι Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφ αλαίων Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφ αλαίων Πηγή: ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει.λ.π./.π.χ.π. για τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008 και οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε χιλ.) Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ( ) Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (6.220) (7.506) Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (25.326) Πηγή: ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει.λ.π./.π.χ.π. για τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008 και οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Ο βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Οµίλου κατά την ανήλθε σε 8,11% από 11,26% την και 11,15% την Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Οµίλου κατά την ανήλθε σε 12,10% από 16,24% την και 13,16% την Σύµφωνα µε τους κανόνες της Τράπεζας της Ελλάδος, απαιτείται ως ελάχιστη κεφαλαιακή βάση το 8% των σταθµισµένων κατά τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού. Ωστόσο, µε την από επιστολή της ΤτΕ τα έχουν τεθεί ειδικά όρια για την ASPIS BANK ως εξής: Συνολικός είκτης 10,0% και Βασικός είκτης (Tier I) 6,5%. Τα συνοπτικά στοιχεία αποτελεσµάτων, ισολογισµών και ταµειακών ροών της Τράπεζας σε ενοποιηµένη βάση για την περίοδο εννεαµήνου 2009 παρουσιάζονται στους κάτωθι πίνακες: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ (ποσά σε χιλ.) Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από προµήθειες Κέρδη / (ζηµίες) από χρηµατοοικονοµικά στοιχεία (1.375) Λοιπά έσοδα Εκµετάλλευσης Σύνολο λειτουργικών εσόδων Αποµείωση δανείων και απαιτήσεων (13.078) (37.280) Σύνολο λειτουργικών εξόδων (92.942) ( ) Ζηµία προ φόρου εισοδήµατος (35.532) (56.528) Ζηµία περιόδου (27.243) (42.038) Ζηµία περιόδου που κατανέµεται στη µητρική (27.190) (41.950) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους στη µητρική (32.823) (31.863) Πηγή: ηµοσιευµένες Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει.λ.π./.π.χ.π. για την περίοδο που έληξε την και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα συγκριτικά στοιχεία για δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Ενηµερωτικό ελτίο ASPIS BANK 13

14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (ποσά σε χιλ.) Ταµείο & ταµειακά ισοδύναµα άνεια και προκαταβολές σε πελάτες (µετά από προβλέψεις) ιαθέσιµα προς πώληση Έως τη λήξη επενδύσεις Σύνολο Ενεργητικού Υποχρεώσεις προς πελάτες και πιστωτικά ιδρύµατα Στοιχεία µειωµένης εξασφάλισης και υβριδικοί τίτλοι Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων Πηγή: ηµοσιευµένες Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει.λ.π./.π.χ.π. για την περίοδο που έληξε την και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε χιλ.) Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (11.303) Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (5.785) (13.704) Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (3.433) (68.146) Πηγή: ηµοσιευµένες Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει.λ.π./.π.χ.π. για την περίοδο που έληξε την και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Τα συγκριτικά στοιχεία για δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Ο βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Οµίλου κατά την διαµορφώθηκε σε 5,47% από 8,11% την Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Οµίλου κατά την διαµορφώθηκε σε 8,64% από 12,10% την Ο βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας κατά την διαµορφώθηκε σε 3,88% από 7,32% την Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας κατά την διαµορφώθηκε σε 7,76% από 13,12% την Οι δείκτες σε ατοµική βάση είναι χαµηλότεροι των ειδικών αλλά και γενικών ορίων που έχει θέσει η Τράπεζα της Ελλάδος. Η ιοίκηση της Τράπεζας δηλώνει ότι δεν έχει επέλθει ουδεµία σηµαντική µεταβολή στη χρηµατοοικονοµική θέση του Οµίλου ASPIS BANK που να επηρεάζει τα ίδια κεφάλαια, τις δανειακές υποχρεώσεις και τα ταµειακά διαθέσιµα του από την ηµεροµηνία σύνταξης των ενδιάµεσων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων που έληξαν την έως την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου, µε την εξαίρεση των ακόλουθων γεγονότων: Η Τράπεζα αντιµετώπισε εκροή καταθέσεων η οποία ανήλθε σε χιλ. στο σύνολο της και αναλύεται σε µείωση χιλ. από , σε χιλ. την περίοδο , σε χιλ. την περίοδο , σε µικρή αύξηση 299 χιλ. την περίοδο , σε µείωση χιλ. την περίοδο , σε µείωση χιλ. την περίοδο και σε µείωση χιλ. την περίοδο Η Τράπεζα προχώρησε σε υπογραφή σύµβασης δανεισµού ειδικών τίτλων µε το Ελληνικό ηµόσιο εκπροσωπούµενο από τον Οργανισµό ιαχείρισης ηµοσίου Χρέους (Ο ΗΧ) που Ενηµερωτικό ελτίο ASPIS BANK 14

15 αφορά σε 86 τίτλους του Ελληνικού ηµοσίου συνολικής ονοµαστικής αξίας , αποδεκτοί για πράξεις αναχρηµατοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Τράπεζα θα σχηµατίσει πρόβλεψη για λειτουργικούς κινδύνους ποσού 1,1 εκατ. περίπου στις οικονοµικές καταστάσεις της 31 εκεµβρίου Με την από απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας της Commercial Value. Η Commercial Value κατέχει άµεσα και έµµεσα το 34,68% του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ Η συνεχιζόµενη διεθνής κρίση έχει δηµιουργήσει αλυσιδωτές επιδράσεις στην ελληνική οικονοµία και το τραπεζικό σύστηµα, µε αύξηση του κόστους άντλησης ρευστότητας µέσω του διατραπεζικού δανεισµού και των καταθέσεων και υποχώρηση της πιστωτικής επέκτασης, επηρεάζοντας αρνητικά το επιχειρηµατικό περιβάλλον της Τράπεζας. Οι ετήσιοι ρυθµοί αύξησης της συνολικής χρηµατοδότησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων επιβραδύνθηκαν (Ιανουάριος 2010: 3,8% έναντι 15,9% τον εκέµβριο Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Στατιστικό ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας). Για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της χρηµατοπιστωτικής κρίσης θεσπίστηκε και µερικώς υλοποιήθηκε πρόγραµµα ενίσχυσης της ρευστότητας της ελληνικής οικονοµίας συνολικού ύψους 28 δις. µε στόχο την τόνωση και οµαλή χρηµατοδότηση της οικονοµίας. Μετά την κορύφωση της κρίσης στα τέλη του 2008 και της σηµαντικής ανόδου των επιτοκίων, η αγορά εµφανίζει τάση σταδιακής µείωσης του κόστους χρήµατος. Ωστόσο, οι οικονοµικές συνθήκες σε παγκόσµιο επίπεδο δεν έχουν σταθεροποιηθεί πλήρως. Επιπλέον, οι οικονοµικές συνθήκες στην Ελλάδα έχουν επιδεινωθεί µε αποτέλεσµα να υποβαθµιστεί η πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, να είναι αυξηµένος ο κίνδυνος υποβάθµισης των ελληνικών οµολόγων και περιορισµού της άντλησης χρηµατοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τις διεθνείς αγορές και να διευρύνεται η διαφορά απόδοσης µεταξύ των Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου και αντίστοιχων γερµανικών. Σε περίπτωση που οι δυνατότητες άντλησης χρηµατοδότησης του Ελληνικού ηµοσίου περιοριστούν, θα υπάρξει αρνητική επίπτωση και στις ελληνικές Τράπεζες. Εποµένως, δεδοµένου του παρόντος ρευστού οικονοµικού περιβάλλοντος, δεν δύναται να γίνει εκτίµηση σχετικά µε την πορεία των αγορών και καθορισµός µακροχρόνιων στόχων. εδοµένων των δυσµενών συνθηκών της αγοράς, η ASPIS BANK έχει αναπροσαρµόσει ανάλογα το στρατηγικό της σχεδιασµό θέτοντας ως προτεραιότητες τη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας, την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας, τη µείωση των λειτουργικών δαπανών και την αύξηση των εσόδων. Οι επιπτώσεις της αύξησης του κόστους άντλησης ρευστότητας επέδρασαν αρνητικά στα καθαρά έσοδα από τόκους της Τράπεζας από τα τέλη του 2008 και το 2009, τάση η οποία ενδέχεται να αντιστραφεί από το Ενδεικτικό της τάσης αυτής είναι το γεγονός ότι, κυρίως το 2 ο εξάµηνο του 2009 η διαφορά (spread) µεταξύ του µέσου επιτοκίου δανείων και του µέσου επιτοκίου καταθέσεων βελτιώθηκε. Από πλευράς εξόδων από τόκους, η µείωση των επιτοκίων καταθέσεων προθεσµίας σε σχέση µε τα τέλη του 2008 καθώς και η συνεπακόλουθη µείωση της διαφοράς (spread) µεταξύ των επιτοκίων των προθεσµιακών καταθέσεων της Τράπεζας και του EURIBOR έχει οδηγήσει στη σταδιακή µείωση των εξόδων από τόκους εντός του Ενδεχόµενη επιδείνωση των οικονοµικών συνθηκών στην Ελλάδα το 2010 ενδέχεται να επιτείνει την οικονοµική δυσπραγία των νοικοκυριών και επιχειρήσεων επηρεάζοντας αρνητικά τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια, το ποσοστό επί του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου των οποίων αυξήθηκε σε 6,17% την Με στόχο τον έλεγχο του πιστωτικού κινδύνου, η Τράπεζα θα συνεχίσει να εφαρµόζει συντηρητική πιστοδοτική πολιτική και να υλοποιεί το ολοκληρωµένο Ενηµερωτικό ελτίο ASPIS BANK 15

16 πρόγραµµα αυστηρού ελέγχου και επανείσπραξης ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων το οποίο έχει ήδη εκπονήσει. Επιπλέον, η Τράπεζα συνεχίζοντας το πρόγραµµα περιορισµού και εξορθολογισµού των λειτουργικών δαπανών της κατά το 2010 επιδιώκει τη διατήρηση της πτωτικής τάσης των δαπανών της. Στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού, η Τράπεζα επαναπροσδιορίζει τις συµβάσεις της µε τρίτους (εκµισθωτές, συνεργάτες και λοιπούς) και υλοποιεί την µεταστέγαση των καταστηµάτων της σε χαµηλού κόστους ακίνητα. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας την ανερχόταν σε ,40 διαιρούµενο σε κοινές µε δικαίωµα ψήφου ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,60 η κάθε µία. Κατά την από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας αποφασίστηκε µεταξύ άλλων η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας µε καταβολή µετρητών κατά το ποσό των εβδοµήντα έξι εκατοµµυρίων οκτακοσίων εβδοµήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων Ευρώ και ογδόντα λεπτών ( ,80 Ευρώ) και έκδοση εκατόν είκοσι οκτώ εκατοµµυρίων εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων εκατόν οκτώ ( ) νέων κοινών ονοµαστικών µε δικαίωµα ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60 Ευρώ) η κάθε µια. Κατά συνέπεια, το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε εκατόν δεκαπέντε εκατοµµύρια τριακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια ενενήντα επτά ευρώ και 20 λεπτά ( ,20 Ευρώ), διαιρούµενο σε εκατόν ενενήντα δυο εκατοµµύρια εκατόν ενενήντα δυο χιλιάδες εκατόν εξήντα δυο ( ) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60 Ευρώ) η κάθε µια. ΈΓΓΡΑΦΑ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ Οι δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ASPIS BANK για τις χρήσεις που έληξαν την , και , οι οποίες συντάχθηκαν από την Τράπεζα σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) και ελέγχθηκαν από τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, καθώς και οι αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου είναι διαθέσιµες στα γραφεία της Τράπεζας Οµήρου 22, Αθήνα και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Οι δηµοσιευµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ASPIS BANK για την περίοδο , οι οποίες συντάχθηκαν από την Τράπεζα σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.), σχετικά µε ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις (.Λ.Π. 34) και έχουν ελεγχθεί από τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, καθώς και η αντίστοιχη έκθεση ελέγχου είναι διαθέσιµες, στα γραφεία της Τράπεζας Οµήρου 22, Αθήνα και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας ΈΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΚΟΙΝΟΥ Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου τα ακόλουθα έγγραφα θα βρίσκονται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού: Το απόσπασµα του Πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της , που ενέκρινε την παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της, είναι διαθέσιµο στα γραφεία της Τράπεζας, Οµήρου 22, Αθήνα. Ενηµερωτικό ελτίο ASPIS BANK 16

17 Το από πρακτικό του.σ. της Τράπεζας που όρισε την τιµή διάθεσης και εξειδίκευσε τη διαδικασία άσκησης των δικαιωµάτων προτίµησης και δικαιωµάτων προεγγραφής είναι διαθέσιµο στα γραφεία της Τράπεζας, Οµήρου 22, Αθήνα. Το κωδικοποιηµένο Καταστατικό της Τράπεζας είναι διαθέσιµο στα γραφεία της Τράπεζας, Οµήρου 22, Αθήνα. Η Έκθεση Εφαρµογής Προσυµφωνηµένων ιαδικασιών από την Ελεγκτική Εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., είναι διαθέσιµη στα γραφεία της Τράπεζας, Οµήρου 22, Αθήνα. Η Έκθεση Νοµικού Ελέγχου και η Συµπληρωµατική Έκθεση που διενήργησε η δικηγορική εταιρεία «ικηγορικό Γραφείο Τρ.Ι. Κουταλίδη Εταιρεία ικηγόρων», είναι διαθέσιµη στα γραφεία της Τράπεζας, Οµήρου 22, Αθήνα. Οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις των ενοποιούµενων εταιρειών του Οµίλου της ASPIS BANK, για τις χρήσεις και οι αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου είναι διαθέσιµες στα γραφεία της Τράπεζας, Οµήρου 22, Αθήνα. Ενηµερωτικό ελτίο ASPIS BANK 17

18 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι που συνδέονται µε την Τράπεζα, την αγορά που δραστηριοποιείται, καθώς και µε την παρούσα έκδοση έχουν ως ακολούθως: Κίνδυνος από το µη επαρκή δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας. Λόγω, µεταξύ άλλων, του χαµηλού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, η ΤτΕ έχει υποδείξει την ανάγκη ενίσχυσης των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας κατά 210 εκατ. Η προθεσµία για την υπαγωγή της Τράπεζας στο Ν.3723/2008 και την κεφαλαιακή της ενίσχυση κατά 90 εκατ. από το Ελληνικό ηµόσιο παρήλθε. Τυχόν µη ενίσχυση των κεφαλαίων της Τράπεζας κατά 90 εκατ. από το Ελληνικό ηµόσιο διακινδυνεύει τη συµµόρφωση της Τράπεζας µε τις εποπτικές απαιτήσεις της ΤτΕ. Για την άντληση των 90 εκατ. και την κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας ενδέχεται να απαιτηθεί εντός των εποµένων 12 µηνών νέα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Οι υφιστάµενοι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ενδέχεται να θέσουν λειτουργικούς περιορισµούς στη χορήγηση νέων δανείων, στην αύξηση των ορίων υφιστάµενων δανείων και στην ανάπτυξη της Τράπεζας γενικά. Η σηµαντική µείωση των καθαρών εσόδων από τόκους και του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου, έχουν αρνητική επίδραση στα αποτελέσµατα και στο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας του Οµίλου της Τράπεζας. Κίνδυνος αύξησης των µη εξυπηρετούµενων δανείων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει θέσει ως ποσοτικό στόχο ο δείκτης καθαρών καθυστερήσεων έναντι των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας να µην υπερβαίνει το 20%. Μη επίτευξη αυτού του στόχου από την Τράπεζα, συνεπάγεται τη διενέργεια πρόσθετων προβλέψεων ή και εποπτικών ενεργειών από την ΤτΕ, οι οποίες δύναται να έχουν ουσιαστικά δυσµενείς επιπτώσεις στην οµαλή λειτουργία, τα αποτελέσµατα, την χρηµατοοικονοµική θέση και τις προοπτικές της Τράπεζας. Η ανάκληση των αδειών των ασφαλιστικών εταιρειών του οµίλου ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ. ενδέχεται να επιφέρει περαιτέρω περιουσιακές ζηµιές για τη Τράπεζα, οι οποίες δεν είναι εφικτό να ποσοτικοποιηθούν κατά το παρόν χρονικό διάστηµα. Η ανάκληση των αδειών λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών έχει επιδράσει αρνητικά στη φήµη της Τράπεζας και παρά τις ενέργειες της διοίκησης της Τράπεζας δύναται να επηρεασθεί περαιτέρω η δυνατότητα διατήρησης υφιστάµενων πελατών και η προσέλκυση νέων. Η από οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας Commercial Value Α.Ε.Ε. ενδέχεται να έχει αρνητική επίδραση στη φήµη, στη λειτουργία, στα αποτελέσµατα, και στην χρηµατοοικονοµική θέση της Τράπεζας. Με αποφάσεις της ΕΠΕΙΑ, καλούνται άµεσα οι ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ και Commercial Value ΑΑΕ, καθώς και η Τράπεζα να ανορθώσουν τη ζηµία που προκάλεσαν στους ασφαλισµένους λόγω διάθεσης δεσµευµένων περιουσιακών στοιχείων των ως ασφαλιστικών εταιρειών. Ενδεχόµενη ανεπάρκεια του κεφαλαίου κίνησης για τους επόµενους 12 µήνες, συνεπάγεται αδυναµία του Οµίλου να αποπληρώσει εµπρόθεσµα τις υποχρεώσεις του. Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι. Ενηµερωτικό ελτίο ASPIS BANK 18

19 Η Τράπεζα, όπως και κάθε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, είναι εκτεθειµένη σε κινδύνους απάτης και άλλης µορφής παράνοµων δραστηριοτήτων των υπαλλήλων της. Κίνδυνος εξάρτησης από τα βασικά στελέχη της. Κίνδυνος διακοπής ή παραβίασης της ασφάλειας των συστηµάτων πληροφορικής της Τράπεζας µπορεί να προκαλέσει απώλεια εργασιών και άλλες ζηµίες. Οι επόπτες ασφαλιστικής εκκαθάρισης των COMMERCIAL VALUE A.A.E., ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ δύνανται να ασκούν σηµαντική επιρροή στη λειτουργία της Τράπεζας και κατ επέκταση του Οµίλου. Τυχόν καθυστέρηση στην υλοποίηση ή και µη επιτυχής υλοποίηση των παρεµβάσεων της ιοίκησης της Τράπεζας θα έχει ουσιαστικά δυσµενείς επιδράσεις στην οµαλή λειτουργία, στα αποτελέσµατα και τη χρηµατοοικονοµική θέση της Τράπεζας. Οι διακυµάνσεις των επιτοκίων ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τα έσοδα της Τράπεζας από τόκους και επιπλέον να έχουν και άλλες αρνητικές επιπτώσεις. Τα επιτοκιακά περιθώρια ενδέχεται να µειωθούν. Υπάρχει αβεβαιότητα όσον αφορά στη χρήση στην οποία η Τράπεζα θα είναι σε θέση να διανείµει µέρισµα. Κίνδυνος υποβάθµισης της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Τα χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι πελάτες της Τράπεζας µπορεί να έχουν δυσµενή επίδραση σε αυτή. Οι στρατηγικές αντιστάθµισης ενδέχεται να µην αποσοβήσουν την επέλευση ζηµιών. Η Τράπεζα είναι εκτεθειµένη σε κίνδυνο αρνητικής έκβασης από την ενδεχόµενη άσκηση αγωγών στρεφόµενων κατά αυτής (litigation risk), η οποία ενδέχεται να έχει αρνητική επίδραση στα αποτελέσµατα, την χρηµατοοικονοµική θέση και την κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας. Αλλαγές Θεσµικού και Κανονιστικού Πλαισίου Λειτουργίας των Τραπεζών στην Ελλάδα. Οικονοµικές, πολιτικές εξελίξεις και σηµαντικά γεγονότα στην Ελλάδα. Ο τραπεζικός κλάδος είναι εκτεθειµένος στις τρέχουσες αναταράξεις και την αστάθεια της ελληνικής αγοράς οµολόγων, λόγω των υποβαθµίσεων της ελληνικής οικονοµίας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Η Τράπεζα αντιµετωπίζει σηµαντικό ανταγωνισµό από ελληνικές και ξένες τράπεζες. Η Χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής της Τράπεζας παρουσιάζει διακυµάνσεις. Η Χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής της Τράπεζας ενδέχεται να σηµειώσει πτώση κατά τη διάρκεια ή µετά τη λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωµάτων προτίµησης. Στα πλαίσια της διαδικασίας εκκαθάρισης των µετοχών της Τράπεζας που κατέχουν η ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, η ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ και η Commercial Value, η χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής της Τράπεζας ενδέχεται να επηρεαστεί από ενδεχόµενη εκποίηση των µετοχών της Τράπεζας. εν θα υπάρξει αποζηµίωση για τα δικαιώµατα προτίµησης που δεν θα ασκηθούν. Μέτοχοι που δεν θα ασκήσουν όλα τα δικαιώµατά τους στην παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θα υποστούν µείωση του ποσοστού συµµετοχής τους στην Τράπεζα (dilution). Οι µέτοχοι της Τράπεζας δύνανται να υποστούν µείωση του ποσοστού συµµετοχής τους (dilution) µέσω ενδεχόµενης νέας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου ή και συγχώνευσης. Επίσης, η τιµή της Ενηµερωτικό ελτίο ASPIS BANK 19

20 µετοχής της Τράπεζας, δύναται να επηρεαστεί σηµαντικά από την υλοποίηση ή µη των ανωτέρω εταιρικών πράξεων. Η αγορά των δικαιωµάτων προτίµησης ενδέχεται να µην αναπτυχθεί επαρκώς. Σηµαντική µείωση στην τιµή της µετοχής της Τράπεζας θα µπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την τιµή των δικαιωµάτων προτίµησης. Η πώληση σηµαντικού αριθµού νέων µετοχών, µετά το τέλος της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, ενδέχεται να έχει αρνητική επίδραση στη χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής της Τράπεζας. Ενηµερωτικό ελτίο ASPIS BANK 20

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών της ASPIS BANK και των θυγατρικών της

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 Αθήνα, 03.06.2013 ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙ ΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εξαμηνιαία Έκθεση Αναφοράς Προόδου* ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Για τη ηµόσια Προσφορά 102.941.176 κοινών ονοµαστικών µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου Συνολικές ζημιές 6δισ. από το PSI μετά την επαναγορά ομολόγων. Ενέργειες της Τράπεζας για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων της 1,9δισ. σωρευτικά από την αρχή της κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ

ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

OPAr.AT AT), Μείωση επιχειρησιακού κόστους κατά 7,5 εκ. ευρώ σύµφωνα µε τους στόχους εξορθολογισµού των δαπανών.

OPAr.AT AT), Μείωση επιχειρησιακού κόστους κατά 7,5 εκ. ευρώ σύµφωνα µε τους στόχους εξορθολογισµού των δαπανών. ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τ τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2011 Αθήνα 23 Μαΐου 2011 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr( OPAr.AT AT), η µεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού

Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Aspis Bank (15η Απριλίου 2010)

Πίνακας 1: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Aspis Bank (15η Απριλίου 2010) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 488/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6 η Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

MEGA CHANNEL /2002

MEGA CHANNEL /2002 ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL Προς τους κκ. Μετόχους της Εταιρείας Επί προτεινοµένης αυξήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (στο εξής η

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (στο εξής η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πληροφοριακό Έντυπο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ. στ του ν. 3401/2005 (Stock Option Plan) σχετικά µε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

«PROTON «PROTON BANK»

«PROTON «PROTON BANK» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PROTON BANK» ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 28.01.2009 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου

ελτίο Τύπου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου ΟΠΑΠ ΑΕ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου Αθήνα 7 Μαρτίου 2013 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟY ΕΛΤΙΟY ΤΗΣ 28.12.2009 ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Να διαπραγματευθούν και να ορίσουν τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων

Να διαπραγματευθούν και να ορίσουν τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων Σχέδιο Εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Σεπτεμβρίου 2014 των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ATTICA BANK Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985.

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. Η εταιρία ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα