FM GROUP FOR HOME Για ολοκληπυμένη καθαπιότητα και ακαταμάσητη λάμτη σε κάθε γυνιά τος σπιτιού. Γιατί το σπίτι σος αξίζει το καλύτεπο όπυρ και εσύ!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "FM GROUP FOR HOME Για ολοκληπυμένη καθαπιότητα και ακαταμάσητη λάμτη σε κάθε γυνιά τος σπιτιού. Γιατί το σπίτι σος αξίζει το καλύτεπο όπυρ και εσύ!"

Transcript

1 FM GROUP FOR HOME Για ολοκληπυμένη καθαπιότητα και ακαταμάσητη λάμτη σε κάθε γυνιά τος σπιτιού σος Γιατί το σπίτι σος αξίζει το καλύτεπο όπυρ και εσύ! BATHROOM CLEANER - ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΜΠΑΝΗΟΤ Καζαξηόηεηα δηαξθείαο ζην κπάλην ζνπ Ιδαληθό γηα κεηαιιηθά εμαξηήκαηα, πιαθάθηα θαη ληνπο Σπγθξηηηθά κε πξντόληα ίδηαο θαηεγνξίαο ραξίδεη ηέιεηα ιάκςε κε ζπζηαηηθά πνπ πεξηπνηνύληαη ζε βάζνο Απνηειεί ηελ ηέιεηα ιύζε ζηελ θαζαξηόηεηα ηνπ κπάληνπ ζνπ DEGREASER EXTRA POWER ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΚΟΤΕΗΝΑ EXTRA POWER Μνλαδηθό πξντόλ ηεο αγνξάο κε παλίζρπξε δξάζε πνπ δηαξθεί Αθαηξεη αθόκα θαη ηνπο πην δύζθνινπο θαη ιηπαξνύο ιεθέδεο Καηάιιειν γηα όινλ ηνλ νηθηαθό εμνπιηζκό ηεο θνπδίλαο Μεηαηξέπεη ηελ θαζαξηόηεηα ηεο θνπδίλαο ζε θαζεκεξηλό παηρλίδη

2 MULTI FABRIC STAIN REMOWER ΠΟΛΤΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΛΔΚΔΓΩΝ Τν απνδνηηθόηεξν θαζαξηζηηθό ηεο αγνξάο γηα αθαίξεζε ιεθέδσλ από αλνηρηόρξσκα θαη ζθνπξόρξσκα πθάζκαηα Εκπινπηηζκέλν κε ελεξγά ελδπκα θαη νπζίεο κε βάζε ην νμπγόλν Πξνζηαηεύεη θαη καιαθώλεη ελώ ηαπηόρξνλα ραξίδεη κνλαδηθή απαιόηεηα ζηα ξνύρα ζαο MULTI SURFACE SOFT CLEANSER ΓΑΛΑΚΣΩΜΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΚΟΤΕΗΝΑ ΚΑΗ ΜΠΑΝΗΟΤ Ιζρπξή θαζαξηζηηθή δύλακε γηα θνπδίλα θαη κπάλην Με βεινύδηλε ζύζηαζε γηα αθόκα κεγαιύηεξε πξνζηαζία θαη ιάκςε Αθαηξεη ηελ βξσκηά ρσξίο λα ραξάζζεη ηηο επηθάλεηεο Με θξέζθν άξσκα ιεκνληνύ

3 GROUT CLEANER ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΡΜΟ Φνβεξά δξαζηηθή ζύλζεζε γηα ηζηκεληέληεο ζπγθνιιήζεηο κεηαμύ πιαθηδίσλ ηνίρνπ θαη δαπέδνπ Πξνζηαηεύεη από ηελ πγξαζία θαη ηελ βξσκηά Καηάιιειν πξντόλ γηα ιεπθό θαη ρξσκαηηζηό αξκό Ιζρπξή κεκβξάλε από λάλν ζσκαηίδηα πνπ απνηξέπεη ηελ επαλαηνπνζέηεζε ηεο βξσκηάο Δπλαηό θαη απνηειεζκαηηθό LEMON WE CLEANING GEL ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ GEL WC Παρύξεπζην gel γηα θαζαξηζκό δηαθόξσλ εηδώλ πγηεηλήο Αθαηξεί απνηειεζκαηηθά θάζε είδνπο αθαζαξζίεο Χαξίδεη θξέζθν άξσκα ιεκνληνύ H απνηειεζκαηηθόηεξε θαζαξηζηηθή δξάζε γηα ην ζπίηη ζαο

4 LIMESCALE & RUST REMOVER GEL GEL ΔΝΑΝΣΗΑ ΣΟ ΠΟΤΡΗ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΟΤΡΗΑ Αζύγθξηηε θαζαξηζηηθή δύλακε αθαίξεζεο ππνιεηκκάησλ πεηξάο θαη ζαπνπληνύ Σπζηήλεηαη γηα θαζαξηζκό εηδώλ πγηεηλήο θαη κεγάισλ επηθαλεηώλ Τέιεηα ιάκςε δηαξθείαο Δελ ππνβαζκίδεη ηηο επηθάλεηεο MULTIPURPOSE CLENER ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ Παλίζρπξν θαζαξηζηηθό γεληθήο ρξήζεσο γηα όισλ ησλ εηδώλ ηηο επηθάλεηεο Φξνληίδεη θαη πεξηπνηείηαη ζε βάζνο Επράξηζηε επσδία πνπ δηαξθεί Σεκαληηθή θαζαξηζηηθή δύλακε πνπ μερσξίδεη από άιια θνηλά πξντόληα ηνπ εκπνξίνπ DRAIN CLEANER GREACE KILLER ΚΟΚΚΟΗ ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΩΛΖΝΩΔΩΝ Παλίζρπξν πξντόλ απόθξαμεο ζσιελώζεσλ θαη απνρεηεύζεσλ Αθαηξεί απνηειεζκαηηθά όισλ ησλ εηδώλ ηηο αθαζαξζίεο πνπ θξάδνπλ ηηο ζσιελώζεηο

5 Καηάιιειν γηα όισλ ησλ εηδώλ ηηο ζσιελώζεηο Τέιεηα απνθξαθηηθή δύλακε πνπ δηαθέξεη INOX CLEANER ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΓΗΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΗΓΩΣΟ ΥΑΛΤΒΑ Απόιπηα αζθαιέο θαη κε ηνμηθό γηα ηηο επηθάλεηεο από αλνμείδσην ράιπβα Με απαιή ζηιηθόλε πνπ απνκαθξύλεη απνηειεζκαηηθά ηνπο ιεθέδεο ρσξίο λα ραξάζζεη ηηο επηθάλεηεο Εμαηξεηηθή δύλακε απνηειεζκαηηθόηεηαο Αζθαιέο πξνο ηνλ νξγαληζκό, πεξηέρεη ζπζηαηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ θαξκαθνινγία/ θαιιπληηθά GLASS CLEANER ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΣΕΑΜΗΩΝ Χαξίδεη Κξπζηάιιηλε ιάκςε Αζηξαθηεξή θαζαξηόηεηα Πξνζηαηεπηηθή κεκβξάλε απνηξνπήο επαλαζζπζώξεπζεο ηεο ζθόλεο Τδάκηα ζαλ θαηλνύξγηα κε ρνξηαζηηθό άξσκα κήινπ πνπ δηαξθεί

6 SHOWER CLEANER ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΓΗΑ ΝΣΟΤΕΗΔΡΔ Αζηξαθηεξό απνηέιεζκα ζηελ ληνπδηέξαο ζαο Μεηαιιηθά εμάξηεκα θαη κπάλην θαίλνληαη ζαλ θαηλνύξγηα Εμαθαλίδεη αθόκα θαη ηηο πην δύζθνιεο αθαζαξζίεο Φνβεξή θαζαξηζηηθή δύλακε πνπ δηαξθεί FABRIC SOFTENER ΜΑΛΑΚΣΗΚΑ ΡΟΤΥΩΝ Μαιαθώλεη θαη πεξηπνηείηαη ηα πθάζκαηα Μνλαδηθό άξσκα δηαξθείαο Πξνζθέξεη απαιή θαη ειαζηηθή πθή Απιά αθαηακάρεην γηα ηα ξνύρα ζαο! CARPET & UPHOLSTERY ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΥΑΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΑΠΔΣΑΡΗΑ Δηαπεξαζηηθόο δξαζηηθόο αθξόο πνπ θαζαξίδεη ζε βάζνο ηηο ίλεο ησλ ραιηώλ Ζσληαλεύεη ηα ρξώκαηα θαη δελ επεξεάδεη ην ιεπθό ρξώκα Παλίζρπξν θαζαξηζηηθό ζε ζύγθξηζε κε θνηλά πξντόληα εκπνξίνπ Άςνγε εθαξκνγή θαη ζηηο ηαπεηζαξίεο

7 RED CITRUS & ALOE DISHWASHING LIQUID ΤΓΡΑ ΠΗΑΣΩΝ Γξήγνξα θαη εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθά αθαηξνύλ ηα ιίπε θαη ηνπο δύζθνινπο ιεθέδεο. Εκπινπηηζκέλα κε γιπθεξίλε πνπ θξνληίδνπλ θαη πεξηπνηνύληαη ηα ρέξηα ζαο Λίγεο ζηαγόλεο αξθνύλ θαη ηα πηάηα αζηξάθηνπλ από θαζαξηόηεηα RED CITRUS κε θξέζθν άξσκα εζπεξηδνεηδώλ & ALOE κε πεξηπνηεηηθέο ηδηώηεο θαη απαιό άξσκα VIVID COLOURS LAUNDRY LIQUID ΤΓΡΟ ΠΛΤΗΜΑΣΟ ΓΗΑ ΜΑΤΡΑ ΚΑΗ ΥΡΩΜΑΣΗΣΑ ΡΟΤΥΑ Ξερσξηζηό άξσκα βηνιέηαο & καλόιηαο ζπλζέηνπλ κηα ηδαληθή ζύζηαζε γηα ηα ρξσκαηηζηά πθάζκαηα Πξνζθέξεη πξνζηαζία ζηα πθάζκαηα ελώ ηαπηόρξνλα ραξίδεη αζύγθξηηε απαιόηεηα θαη θξεζθάδα Εηδηθά ζπζηαηηθά δξνπλ ελάληηα ζηελ κεηαθνξά ησλ ρξσκάησλ Καζαξηόηεηα πνπ δηαθέξεη ζε θάζε ζνπ εκθάληζε!

8 WHITE LAUNDRY LIQUID ΛΔΤΚΑΝΣΗΚΟ ΡΟΤΥΩΝ Άςνγε Απαιόηεηα θαη ιάκςε Λεπθαίλεη θαη δσληαλεύεη ηα αλνηρηά ρξώκαηα Απνηειεζκαηηθό αθόκε θαη ζηηο πην ρακειέο ζεξκνθξαζίεο Με απαιό άξσκα νξρηδέαο FIREPLACE GLASS & OVEN CLEANER ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΣΕΑΜΗΩΝ ΣΕΑΚΗΩΝ ΚΑΗ ΦΟΤΡΝΩΝ Δπλαηή θαζαξηζηηθή δξάζε γηα ηα ηδάκηα ηδαθηώλ θαη θνύξλσλ Καηαπνιεκά όισλ ησλ εηδώλ ηνπο ιεθέδεο Εθαξκνγή ζηηο νηθηαθέο ζπζθεπέο θαη ζηνλ νηθηαθό εμνπιηζκό Απίζηεπηα απνηειέζκαηα επαγγεικαηηθήο θαζαξηόηεηαο

9 DESCALER ALL PURPOSE ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΑΦΑΗΡΔΖ ΑΛΑΣΩΝ Επαγγεικαηηθή ζύλζεζε γηα αθόκα θαιύηεξα απνηειέζκαηα θαζαξηζηηθήο δξάζεο Απνκαθξύλεη ηελ πέηξα θαη ηα ππνιείκκαηα αζβεζηίνπ από νηθηαθέο ζπζθεπέο θαη εμνπιηζκό Δύλακε θαη θαζαξηόηεηα ζηελ θνπδίλα ζαο Άςνγνο βνεζόο γηα ην ζπίηη ζαο

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΣΩΛ ΔΗΓΩΛ ΘΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ

ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΣΩΛ ΔΗΓΩΛ ΘΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 4 η.ξδ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ - ΘΟΑΘΖΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ ΦΝΟΔΑΠ: ΞΑΛ.ΓΔΛ.ΛΝΠ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΡΖΙ.: 2551353422 FAX : 2551353409

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Μειέηε γηα ηελ Δεκηνπξγία κηαο (over the counter) Υξεκαηηζηεξηαθήο Πιαηθόξκαο γηα ηελ Δεκνπξάηεζε θαη Δηαπξαγκάηεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ.

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ. 1 ΣΔΛΔΣΖ ΒΡΑΒΔΤΖ 10εο ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ άββαην 14 Ηνπλίνπ 2014 - Αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θηίξην Αλαζηάζηνο Γ Λεβέληεο αίζνπζα Β108 ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε - Έληηκε Δθπξόζσπε

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: Μεηαζρεκαηηζηέο ηόρνη Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 1) Να γλσξίδεη ηη είλαη ν κεηαζρεκαηηζηήο θαη πώο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο. 2) Να δηαηππώλεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ Δπαζηηπιόηηηα 3.3: Κύηηαπο - Η Μονάδα ηηρ Ζωήρ Η παξαηήξεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ νξγαληζκώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα αλαθαιύςνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηε δνκή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ζάθνο πεξηέρεη 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο είλαη απηέο πνπ: κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ έθξεμε ή ππξθαγηά, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηελ πγεία, είλαη δηαβξωηηθέο ή εξεζηζηηθέο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά;

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; Έλαο εηδηθφο ζα ζαο έιεγε φηη νπνηαδήπνηε νπζία θπζηθή ή ηερλεηή, πνπ κπνξεί λα δξάζεη ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, θαηαζηαιηηθά ή δηεγεξηηθά, είλαη εμαξηεζηνγφλνο. Η

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις

Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηνλ παικνγξάθν θαη ηε ρξήζε ηνπ γηα ηε κέηξεζε ησλ πην βαζηθώλ κεγεζώλ όπσο κέηξεζε ηνπ πιάηνπο θαη ηεο ζπρλόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ηεξνκόλαρνπ ΑΒΑΣΗΔ ΜΠΑΣΟΒΟΪ Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ζ ηέρλε ζπληζηά εθείλν ην νπνίν ν άλζξσπνο θαηάιαβε κεηά ηνλ ρσξηζκό ηνπ από ηνλ Θεό, απνηειεί δε ην δξάκα ηνπ ρσξηζκνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας Τμήμα Λαχανοκομίας Εγχειρίδιο καλλιέργειας κηπευτικών ειδών για μικροκαλλιεργητές Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α : Εισαγωγή 1 Μελιτζάνα 2 Σομάτα 3 Πιπεριά 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

«Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά»

«Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά» «Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά» Γηάλλεο Καινγήξνπ, εκηλάξην Infostrag/ΔΒΔΟ/ΔΜΠ ηνπ 2009 ΣΠΔ & ΑΠΔ γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ Νεζησηηθνύ Υώξνπ ΤΡΟΤ, 9/7/2009 ΝΗΙΩΝ 1 Οηθνλνκίεο ηωλ κηθξώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα