Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/ ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: της Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/ ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπόψη τον Νόμον 6422 «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου, του ηλεκτρολόγου του μηχανολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού ως και του ναυπηγού» και ιδία τα άρθρα αυτού υπ αριθ. 3, 5 και 10 και το άρθρον 12 του Νόμου 2979 ως επίσης την υπ αριθ.198 ε.ε. γνωμάτευσιν του παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνίας αρμοδίου Συμβουλίου Σιδ/μων, προτάσει του ημετέρου επί της Συγκοινωνίας Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν. Το από 12 Σεπτεμβρίου 1935 Π.Δ. «περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων α ειδικότητος αναδημοσιεύεται και συμπληρούται ως εξής: Άρθρον 1. Η χορήγησις αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της α ειδικότητος ως αύτη καθορίζεται εν τω επί τη βάσει του άρθρου 5 του Νόμου 6422 εκδοθέντι Διατάγματι περί διαιρέσεως των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κατά ειδικότητα και κατηγορίας διέπεται υπό των διατάξεων του παρόντος. Άδειαι εκτελέσεως εγκαταστάσεων Α ειδικότητος. Άρθρο 2. Προσόντα αδείας 1ης κατηγορίας. Οι κάτοχοι αδείας εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της κατηγορίας ταύτης δικαιούνται να αναλαμβάνωσιν υπευθύνως την εκτέλεσιν απλών εγκαταστάσεων φωτισμού κατοικιών, ή γραφείων, ή καταστημάτων μέχρις ορίου εγκατεστημένης συνολικής ισχύος 5 χιλιοβάτ συμπεριλαμβανομένης και της εγκαταστάσεως συσκευών και μηχανημάτων οικιακής ή βιοτεχνικής χρήσεως, ων η κατανάλωσις προκειμένου ειδικώτερον περί εναλλασσομένου ρεύματος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ανά φάσιν τα 10 αμπέρ. Εξαιρετικώς οι αδειούχοι εγκαταστάται της κατηγορίας ταύτης εκτός του ως άνω ορίου της αδείας των δικαιούνται να εκτελώσι συν τη εσωτερική ηλεκτρική εγκαταστάσει και εγκαταστάσεις οικιακών συσκευών θερμάνσεως (ηλεκτρικαί κουζίναι, θερμάστραι κλπ) ων συσκευών η συνολική ισχύς δεν υπερβαίνει τα 10 Χ.Β. Η άδεια εγκαταστάσεως της κατηγορίας ταύτης χορηγείται κατόπιν εξετάσεως εις τους προσάγοντας. α ) Δια τους έχοντας αποφοιτήσει μιας των κατά το άρθρον 7 του Νόμου 4341 ειδικών σχολών μορφώσεως ηλεκτροτεχνιτών της εν Αθήναις Σιβιτανιδείου Σχολής, μιας των εν Πειραιεί νυκτερινών μηχανολογικών ή υφισταμένων ή συσταθησομένων ηλεκτρολογικών τμημάτων, των σχολών του Πειραϊκού Συνδέσμου, του Αρχιμήδους και του Προμηθέως, της Βιοτεχνικής Σχολής Αθηνών, της Επαγγελματικής Βαλιανείου Σχολής Ληξουρίαυ ή ετέρας σχολής της Ελλάδος και του Εξωτερικού ισοτίμου προς τας προαναφερθείσας και τύχη απολυτήριου εκ των εν λόγω Σχολών ή τους έχοντας φοιτήσει επί τέσσαρα εξάμηνα εις μέσην τεχνική Σχολήν ως αύται καθορίζονται εν παραγράφω β του παρόντος άρθρου. 1) Πιστοποιητικόν ότι συνεπλήρωσαν ηλικίαν 24 ετών εξαιρετικώς δε 22 ετών δια τους αποφοίτους της Σιβιτανεδείου Σχολής και της Επαγγελματικής Σχολής Ληξουρίου.

2 2) Απολυτήριον μιας των ως άνω κατωτέρων σχολών ή πιστοποιητικόν φοιτήσεως επί τέσσαρα εξάμηνα εις μέσην τεχνικήν Σχολήν. 3) Πιστοποιητικά πρακτικής εξασκήσεως του επαγγέλματος εν τη ειδκότητι επί μίαν τουλάχιστον πενταετίαν. Προκειμένου περί αποφοίτων της Σιβατανιδείου Σχολής και της Βαλλιανείου Επαγγελματικής Σχολής, ο χώρος φοιτήσεως εν τη Σχολή από το 2 έτος και εξής λογίζεται ως χρόνος πρακτικής εξασκήσεως. 4) Πιστοποιητικόν ποινικού μητρώου, ότι δεν έχουσι καταδικασθή ένεκα κλοπής, υπεξαιρέσεως ή απάτης εις ποινήν φυλακίσεως άνω των τριών μηνών ή καθ υποτροπήν εις οιανδήποτε ποινήν φυλακίσεως. 5) Τρεις προσφάτους φωτογραφίας. β ) Δια τους έχοντας αποφοιτήσει μέσης τεχνικής Σχολής της ειδικότητος του ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου ή μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου ανεγνωρισμένης και ισοδυνάμου προς τα προσηρτημένα σχολεία του εν Αθήναις Ε. Μ. Πολυτεχνείου ή τους έχοντας φοιτήσει εί τέσσερα τουλάχιστον εξάμηνα εις Ανωτάτην Τεχνικήν Σχολήν ηλεκτρολόγων ή μηχανολόγωνηλεκτρολόγων ημεδαπής ή αλλοδαπής ισότιμον προς το Ε. Μ. Πολυτεχνείον. 1) Πιστοποιητικόν ότι συνεπλήρωσαν ηλικίαν 20 ετών. 2) Δίπλωμα της μέσης Σχολής ή πιστοποιητικόν φοιτήσεως επί τέσσαρα τουλάχιστον εξάμηνα εις Ανωτάτην Τεχνικήν Σχολήν. 3) Πιστοποιητικόν εξασκήσεως επαγγέλματος εν τη ειδκότητι επί 1 τουλάχιστον έτος. 4) Πιστοποιητικόν ποινικού μητρώου, ως εν παρ. α 4. 5) Τρεις προσφάτους φωτογραφίας. γ ) Δια τους μη φοιτήσαντας εις μίαν των εν παραγράφοις α) ή β) σχολών: 1) Πιστοποιητικόν ότι συνεπλήρωσαν ηλικίαν 28 ετών. 2) Πιστοποιητικόν εξασκήσεως επαγγέλματος εν τη ειδκότητι επί μίαν τουλάχιστον δεκαετία. 3) Πιστοποιητικόν ποινικού μητρώου, ως εν παρ. α 4. 4) Τρεις προσφάτους φωτογραφίας δ ) Δια τους ήδη κατόχους αδείας τεχνίτου εφ όσον συνεπλήωρσαν πενταετίαν από της κτήσεως της αδείας ταύτης. 1) Πιστοποιητικόν ότι συνεπλήρωσαν ηλικίαν 26 ετών. 2) Πιστοποιητικά πρακτικής εξασκήσεως του επαγγέλματος εν τη ειδκότητι επί πέντε τουλάχιστον έτη μετά την απόκτησιν της αδείας τεχνίτου. 3) Πιστοποιητικόν ποινικού μητρώου, ως εν παρ. α 4. 4) Τρεις προσφάτους φωτογραφίας Προσόντα αδείας 2ας κατηγορίας. Άρθρον 3. Οι κάτοχοι της αδείας εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της κατηγορίας ταύτης δικαιούνται να αναλαμβάνωσιν υπευθύνως την εκτέλεσιν εγκαταστάσεων καταναλώσεως φωτισμού κατοικιών, γραφείων ή καταστημάτων συμπεριλαμβανομένης της εγκαταστάσεως συσκευών πάσης φύσεως, την εκτέλεσιν απλών εγκαταστάσεων καταναλώσεως κινήσεως εργοστασίων και εγκαταστάσεων εις μικρούς κοινόχρηστους χώρους εντός του ορίου των 25 χιλιοβάττ. Η άδεια της κατηγορίας ταύτης χορηγείται κατόπιν εξετάσεων εις τους προσάγοντας τα κάτωθι: α ) Δια τους έχοντας αποφοιτήσει και τύχει απολυτήριου μιας των κατά το άρθρον 7 του νόμου 4341 ειδικών Σχολών μορφώσεως ηλεκτροτεχνιτών ως και των υφισταμένων ή συσταθησομένων ηλεκτρολογικών τμημάτων των κάτωθι σχολών.

3 Της εν Καλλιθέα Σιβιτανιδείου Σχολής. Της Βαλλιανείου Επαγγελματικής Σχολής Ληξουρίου. Της εν Πειραιεί νυκτερινής Σχολής «ο Αρχιμήδης». Των εν Πειραιεί νυκτερινών Σχολών του Πειραϊκού Συνδέσμου και του Προμηθέως. Της Βιοτεχνικής Σχολής Αθηνών ή ετέρας Σχολής της Ελλάδος και του εξωτερικού ισοτίμου προς τας προαναφερθείσας ή τους έχοντας φοιτήσει επί τέσσαρα εξάμηνα εις μέσην τεχνικήν Σχολήν αύται καθορίζονται εν παραγράφω β του παρόντος άρθρου. 1) Πιστοποιητικόν ότι συνεπλήρωσαν ηλικίαν 27 ετών τουλάχιστον, εξαιρετικώς δε ηλικίαν 25 ετών δια τους αποφοίτους της Σιβιτανιδείου ή της Βαλλιανείου Σχολής Ληξουρίου. 2) Απολυτήριον μιας των εν λόγω κατωτέρων σχολών ή πιστοποιητικόν φοιτήσεως επί τέσσαρα εξάμηνα εις μέσην τεχνικήν Σχολήν. 3) Πιστοποιητικά πρακτικής εξασκήσεως επαγγέλματος εν τη ειδικότητι επί μιαν τουλάχιστον οκταετίαν. Τα πιστοποιητικά ταύτα δεν είναι απαραίτητα εφ όσον ο υποψήφιος είναι ήδη αδειούχος εγκαταστάτης και συνεπληρώθη τριετία από της χορηγήσεως της αδείας ταύτης. 4) Πιστοποιητικόν ποινικού μητρώου κατά τα εν άρθρω 2 παράγρ. α, 4. 5) Τρεις προσφάτους φωτογραφίας. β ) Δια τους έχοντας την κατά το άρθρον 2 παράγρ. β θεωρητικήν μόρφωσιν. 1) Πιστοποιητικόν ότι συνεπλήρωσαν ηλικίαν 22 ετών. 2) Δίπλωμα της μέσης σχολής ή πιστοποιητικόν φοιτήσεως επί τέσσαρα τουλάχιστον εξάμηνα εις ανωτάτην τεχνικήν Σχολήν. 3) Πιστοποιητικόν εξασκήσεως επαγγέλματος επί τρία τουλάχιστον έτη. Το πιστοποιητικόν τούτον δεν είναι απαραίτητο εάν ο υποψήφιος είναι ήδη αδειούχος εγκαταστάτης 1ης κατηγορίας και συνεπληρώθησαν δύο έτη από της χορηγήσεως της αδείας. 4) Πιστοποιητικόν ποινικού μητρώου κατά τα εν άρθρω 2 παράγρ. α, 4. 5) Τρεις προσφάτους φωτογραφίας. γ ) Δια τους φοιτήσαντας εις μίαν των εν παρ. α ή β σχολών. 1) Πιστοποιητικόν ότι συνεπλήρωσαν ηλικίαν 40 ετών. 2) Πιστοποιητικόν πρακτικής εξασκήσεως επαγγέλματος εν τη ειδικότητι επί εικοσιπέντε έτη. Το πιστοποιητικόν τούτον δεν είναι απαραίτητο εάν ο υποψήφιος είναι ήδη αδειούχος εγκαταστάτης 1ης κατηγορίας και συνεπληρώθη 15ετία από της κτήσεως της αδείας ταύτης. 3) Πιστοποιητικόν ποινικού μητρώου ως εν παράγρ. α, 4) αναφέρεται. 5) Τρεις προσφάτους φωτογραφίας. Άρθρον 4. Προσόντα της 3ης κατηγορίας. Οι κάτοχοι της αδείας εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της κατηγορίας ταύτης δικαιούνται να αναλαμβάνωσιν υπευθύνως την εκτέλεσιν πάσης εσωτερικής ηλεκτρικής εγκαταστάσεως καταναλώσεως φωτισμού κατοικιών, Γραφείων, καταστημάτων, θεάτρων, μεγάλων ξενοδοχείων, μεγάλων νοσοκομείων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων ισχύος μέχρις 75 χιλιοβάττ απλών εγκαταστάσεων κινήσεως μέχρις 25 ΧΒ, ως και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών εφ όσον δεν γίνεται χρήσις υψηλής τάσεως. Η άδεια της κατηγορίας ταύτης χορηγείται κατόπιν εξετάσεων εις τους προσάγοντας τα κάτωθι: 1) Πιστοποιητικόν ότι συνεπλήρωσαν ηλικίαν 25 ετών. 2) Δίπλωμα μιας τεχνικής Σχολής της ειδικότητος του ηλεκτρολόγου ανεγνωρισμένης και ισοτίμου προς τα προσηρτημένα Σχολεία του εν Αθήναις Ε. Μ. Πολυτεχνείου ή πιστοποιητικόν φοιτήσεως εις Ανωτάτην Τεχνικήν Σχολήν ηλεκτρολόγων ή ηλεκτρολόγων μηχανολόγων

4 ημεδαπής ή αλλοδαπής ισοτίμου προς τος Ε. Μ. Πολυτεχνείον επί τέσσερα (4) τουλάχιστον εξάμηνα. 3) Πιστοποιητικόν εξασκήσεως του επαγγέλματος εν τη ειδικότητι επί 5τουλάχιστον έτη. Το πιστοποιητικόν τούτον δεν είναι απαραίτητο εάν ο υποψήφιος είναι αδειούχος εγκαταστάτης 1ης κατηγορίας και συνεπληρώθη τετραετία από της χορηγήσεως της αδείας ταύτης, ή αδειούχος εγκαταστάτης 2ας κατηγορίας και συνεπληρώθη διετία από της χορηγήσεως της αδείας ταύτης. 4) Πιστοποιητικόν ποινικού μητρώου συμφώνως προς το άρθρον 2 παράγρ. α, 4 του παρόντος. 5) Τρεις προσφάτους φωτογραφίας. Άρθρο 5. Προσόντα αδείας 4ης κατηγορίας. Οι κάτοχοι αδείας εκτελέσεως των εγκαταστάσεων της κατηγορίας ταύτης δικαιούνται να αναλαμβάνωσιν υπευθύνως την εκτέλεσιν εγκαταστάσεων φωτοβόλων σωλήνων. Εγκαταστάσεις φωτοβόλων σωλήνων υπό την έννοιαν του παρόντος εννοούνται αι εγκαταστάσεις προς τον σκοπόν φωτισμού η διαφημίσεως εις τας οποίας η πηγή φωτός αποτελείται εν όλων ή εν μέρει εξ ηλεκτρικών σωλήνων αερίου. Ηλεκτρικοί σωλήνες αερίου εννοούνται υέλινοι σωλήνες πλήρεις αερίου υπό ελαφράν πίεσιν εφωδιασμένοι εις τα δύο άκρα δι ηλεκτροδίων δια την μεταβίβασιν του ρεύματος από των αγωγών εις το αέριον του σωλήνος. Το ρεύμα τροφοδοτήσεως των φωτοβόλων σωλήνων υπό υψηλήν ενδεχομένως τάσιν διατίθεται μέσω ειδικών μετασχηματιστών ανυψώσεως της τάσεως, συνδεδεμένων μετά των δικτύων διανομής χαμηλής τάσεως. Την άδειαν ταύτην κέκτηνται μεν αυτοδικαίως οι ασκούντες ελευθέρως το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου, του μηχανολόγου ή του ηλεκτρολόγου μηχανολόγου μηχανικού συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 1 του Νόμου 6422 λαμβάνουσι δε κατόπιν εξετάσεων. 1) Οι κάτοχοι αδειών 2ας ή τρίτης κατηγορίας οι έχοντες την κατά το άρθρον 2 παρ. β θεωρητικήν μόρφωσιν, έχοντες να επιδείξωσι διετή τουλάχιστον πείραν εγκαταστάσεων υψηλής τάσεως, επί τη προσαγωγή τη αρμοδία υπηρεσία του Υπουργείου της αδείας αυτών εγκαταστάτου 2 ή 3 κατηγορίας και πιστοποιητικών διετούς κατά τ ανωτέρω πείρας αυτών. 2) Οι κάτοχοι αδειών 2ας κατηγορίας εγκαταστάται, έχοντες να επιδείξωσι ειδικώς πείραν τουλάχιστον δεκαετή εγκαταστάσεων υψηλής τάσεως επί τη προσαγωγή της αδείας αυτών και πιστοποιητικού της δεκαετούς κατά τα ανωτέρω πείρας αυτών. Άρθρον 6. Προσόντα αδείας 5ης κατηγορίας. Οι κάτοχοι αδείας εκτελέσεως των εγκαταστάσεων της κατηγορίας ταύτης δικαιούνται να αναλαμβάνωσιν υπευθύνως την εκτέλεσιν εγκαταστάσεων κινηματογράφων. Ως τοιαύται εγκαταστάσεις θεωρούνται άπαντα τα εντός του θαλάμου προβολής περιεχόμενα μηχανήματα και συσκευαί ως και τα δια την λειτουργίαν της προβολής αναγκαιούντα τυχόν βοηθητικά τοιαύτα ως π.χ. ομάς μετατροπής ρεύματος πίνακες κλπ. Την άδειαν ταύτην κέκτηνται μεν αυτοδικαίως οι ασκούντες ελευθέρως ανεγνωρισμένων Τεχνικών σχολών ειδικότητος ηλεκτρολόγου και του ηλεκτρολόγου-μηχανολόγου μηχανικού συμφώνως προς τας διατάξεις του 1 του Νόμου 6422 λαμβάνουσι δε κατόπιν εξετάσεων. Οι κάτοχοι αδειών 2ας ή 3ης κατηγορίας πτυχιούχοι μέσων ανεγνωρισμένων Τεχνικών σχολών ειδικότητος ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου ηλεκτρολόγου, έχοντες να επιδείξωσι διετή τουλάχιστον πείραν εις εγκαταστάσεις κινηματογράφων, επί τη προσαγωγή τη αρμοδία υπηρεσία του Υπουργείου της αδείας των εγκαταστάτου 2ας ή 3ης κατηγορίας και πιστοποιητικού διετούς κατά τ ανωτέρω πείρας αυτών.

5 Άρθρο 7. Προσόντα αδείας 6ης κατηγορίας. Οι κάτοχοι αδείας της κατηγορίας ταύτης δικαιούνται να αναλαμβάνωσιν υπευθύνως την εκτέλεσιν πάσης φύσεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και οιουδήποτε μεγέθους και οιασδήποτε τάσεως ως και ιδιωτικών υποσταθμών υποβιβασμού τάσεως. Την εν λόγω άδειαν κέκτηνται αυτοδικαίως οι ελευθέρως ασκούντες το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου-μηχανολόγου μηχανικού κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Νόμου 6422 ως και οι κάτοχοι των υπό του άρθρου 1 εδάφ. β και γ του αυτού Νόμου οριζομένων προσόντων, χορηγείται δε εις αυτούς κατόπιν αιτήσεως των επί τη προσαγωγή τη αρμοδία Ηλεκτρολογική Διευθύνσει του Υπουργείου Συγκοινωνίας, επισήμου αντιγράφου του διπλώματος αυτών ως και τριών φωτογραφιών, εν ειδική δε περιπτώσει των υπό του άρθρου 1 του Νόμου 6422 οριζομένων πιστοποιητικών. Η έκδοσις των αδειών της κατηγορίας ταύτης θα γίνεται επί τη βάσει του καταρτιζομένου εκάστοτε υπό της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου πίνακος των Τεχνικών Σχολών της Αλλοδαπής χαρακτηριζομένων ως ομοταγών προς τας Ανωτάτας Σχολάς του Ε.Μ.Π. Άρθρον 8. Βοηθητικόν Προσωπικόν. Οι ως άνω αδειούχοι εγκαταστάται υποχρεούνται να χρησιμοποιώσι κατά την εκτέλεσιν εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ως βοηθητικόν προσωπικόν μόνον τους κατά τα κατωτέρω κατόχους αδείας ηλεκτροτεχνίτας ή βοηθούς και να τηρώσιν εν τω γραφείω ή καταστάσει αυτών ειδικόν βιβλίον ημερολόγιον ονομαστικής καταστάσεως του παρ αυτών απασχολουμένου τοιούτου προσωπικού εκ τεχνιτών ή βοηθών ως και των τυχόν μαθητευομένων. Οι αδειούχοι εγκαταστάται υποχρεούνται να χορηγώσιν εις τους εν τη υπηρεσία αυτών ηλεκτροτεχνίτας ή βοηθούς ως και εις τους τυχόν μαθητευομένους αιτήσει των, πιστοποιητικά εργασίας εν οις να αναγράφωνται το ονοματεπώνυμον, η ηλικία, το είδος της εργασίας ο χρόνος απασχολήσεως μετά των χρονολογιών, η διαγωγή και η επιμέλεια τους εργασθέντος ή μαθητεύσαντος. Άρθρον 9. Η άδεια ηλεκτροτεχνίτου εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χορηγουμένη κατόπιν εξετάσεων δεν δίδει εις τους κατόχους αυτής το δικαίωμα να αναλαμβάνωσιν οι ίδιοι την εκτέλεσιν εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, αλλά επιτρέπεται εις αυτούς να εργάζωνται υπό τας διαταγάς αδειούχου εγκαταστάτου. α) Δια την προσέλευσιν εις τας εξετάσεις δέον έκαστος υποψήφιος συν τη αιτήσει να προσαγάγη. 1) Πιστοποιητικόν ότι συνεπλήρωσεν ηλικίαν 21 ετών. 2) Πιστοποιητικόν ότι ειργάσθη τεχνικώς εις ηλεκτρικόν εργοστάσιον ή κατάστημα ηλεκτρικών ειδών ή παρά τινι αδειούχω εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων επί εξ τουλάχιστον έτη. 3) Τρεις προσφάτους φωτογραφίας. β ) Η αυτή άδεια ηλεκτροτεχνίτου χορηγείται κατόπιν εξετάσεων, εις τους έχοντας την κατά το άρθρον 2 παρ α θεωρητικήν μόρφωσιν τους προσάγντας: 1) Πιστοποιητικόν ότι συνεπλήρωσεν ηλικίαν 20 ετών ή 18 ετών δια τους αποφοίτους ημερησίας λειτουργίας σχολής. 2) Πιστοποιητικόν εργασίας εις ηλεκτρικόν εργοστάσιον ή εις κατάστημα ηλεκτρικών ειδών ή παρά τινι αδειούχω εκτελέσεως εσωτ. ηλεκτρικών εγκαταστάσεων επί τέσσαρα

6 τουλάχιστον έτη. Δια τους αποφοίτους της Σιβιτανιδείου Σχολής και Βαλλιανείου Σχολής τα έτη σπουδών από του δευτέρου σχολικού έτους λογίζονται ως χρόνος εργασίας. 3) Τρεις προσφάτους φωτογραφίας. γ) Η αυτή άδεια χορηγείται επίσης κατόπιν εξετάσεων εις τους έχοντας την κατά το άρθρον 2 παράγρ. β τεχνικήν μόρφωσιν τους έχοντας συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας αυτών. Άρθρον 10. Η άδεια βοηθού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χορηγουμένη κατόπιν εξετάσεων σκοπεί απλώς την κατάταξιν των μαθητευομένων, δεν δίδει εις αυτού το δικαίωμα να αναλαμβάνωσι οι ίδιοι ητν εκτέλεσιν εργασιών εις εσωτερικάς ηλεκτρικάς εγκαταστάσεις, αλλά επιτρέπει εις αυτούς μόνον να εργάζωνται υπό τας αμέσους διαταγάς εγκαταστάτου ή ηλεκτροτεχνίτου. Δια την προσέλευσιν εις τας εξετάσεις δέον έκαστος υποψήφιος συν τη αιτήσει να προσαγάγη. 1) Πιστοποιητικόν ότι συνεπλήρωσεν ηλικίαν 16 ετών. 2) Πιστοποιητικόν ότι ειργάσθη ως τεχνικός εις ηλεκτρικόν εργοστάσιον ή κατάστημα ηλεκτρικών ειδών ή παρά τινι αδειούχω εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων επί δύο τουλάχιστον έτη ως μαθητευόμενος. 3) Τρεις προσφάτους φωτογραφίας. Άρθρον 11. Αι άδειαι προς εκτέλεσιν εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 5 και 25 χιλιοβάττ χορηγούνται δι ένα Νομόν του κράτους και ιδιαιτέρως δια την περιοχήν Αθηνών Πειραιώς, αντιθέτως αι άδειαι των λοιπών κατηγοριών ισχύουσι δι άπασαν την Ελλάδα. Ως περιοχή Αθηνών Πειραιώς θεωρείται η περιλαμβανομένη εντός ακτίνος είκοσι χιλιομέτρων από της εν Αθήναις πλατεία Ομονοίας. Αι άδειαι ηλεκτροτεχνιτών και βοηθών ηλεκτρολόγων χορηγούνται δι άπασαν την Ελλάδα. Άρθρον 12. Πλην των δια τους ασκούντας ελευθέρως το επάγγελμα ηλεκτρολόγου του μηχανολόγου και του ηλεκτρολόγου μηχανολόγου κατά το άρθρον 1 του Νόμου 6422 ως και διπλωματούχων μηχανικών ετέρων ειδικοτήτων των εχόντων αυτοδικαίως το δικαίωμα να εκτελώσι απλήν ηλεκτρολογικήν εγκατάστασιν συμφώνως προς τας διατάξεις της υπ αριθ. 2 υποδιαιρέσεως του άρθρου 3 του αυτού Νόμου εις τους υπολοίπους χορηγούνται άδειαι κατά το ανωτέρω κατόπιν εξετάσεων εις ας δικαιούνται να προσέλθωσιν οι έχοντες τα νόμιμα προσόντα ως ταύτα καθωρίσθησαν ανωτέρω αφού καταβάλωσι τα κάτωθι εξέταστρα. α) Δια την χορήγησιν αδείας βοηθού δρχ. τριάκοντα δι έκαστον υποψηφίου. β) Δια την χορήγησιν αδείας ηλεκτροτεχνίτου δραχμ. εξήκοντα δι έκαστον υποψηφίου. γ) Δια την χορήγησιν αδείας εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχύος μέχρι 5 χιλιοβάτ εκατόν πεντήκοντα δραχμάς. δ) Δια την χορήγησιν αδείας εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχύος μέχρι 25 χιλιοβάτ διακοσίας δραχμάς. ε) Δια την χορήγησιν αδείας εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχύος μέχρι 75 χιλιοβάτ δραχμάς τριακοσίας. στ ) Δια την χορήγησιν αδείας εκτελέσεως εγκαταστάσεων φωτοβόλων σωλήνων δραχμάς διακοσίας. ζ ) Δια την χορήγησιν αδείας εκτελέσεως εγκαταστάσεων κινηματογράφων δραχμάς διακοσίας.

7 Άρθρον 13. Τα προσαγόμενα πιστοποιητικά εργασίας δέον να ώσι συντεταγμένα εν είδει υπευθύνου δηλώσεως προς δημοσίαν αρχήν, και να είναι δεόντως χαρτοσημασμένα και τεθεωρημένα κατά την περίπτωσιν, παρά των οικείων σωματείων καταστηματαρχών ή ηλεκτροτεχνιτών εφ όσον οι ενδιαφερόμενοι τυγχάνουσι μέλη των σωματείων τούτων. Τα σωματεία δε ταύτα υποχρεούνται κατά εξάμηνον ή και οσάκις ζητηθώσιν να υποβάλωσιν εις την ηλεκτρολογικήν Διεύθυνσιν του Υπουργείου Συγκοινωνίας, πίνακα των μελών αυτών. Οι υποψήφιοι ων τα τυπικά προσόντα επί τη βάσει των προσαχθέντων εγγράφων στοιχείων ήθελον ευρεθή επαρκή προσάγουσι γραμμάτιον καταθέσεως εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων των πόλεων ένθα εδρεύονται αι εν άρθρω 14 αναφερόμεναι εξεταστικαί επιτροπαί, των ως άνω εξετάσεων, υποβάλλονται ες γραπτήν και προφορικήν εξέτασιν επί των διατάξεων των εν ισχύϊ κανονισμών, των στοιχειωδών γνώσεων της ηλεκτροτεχνίας και της τεχνολογίας των ηλεκτρικών υλικών αντιστοίχως προς την κατηγορίαν αδείας, δι ην εξετάζεται έκαστος υποψήφιος. Δι αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας δύναται να καθορισθώσι τα θέματα των εξετάσεων δι εκάστην κατηγορίαν αδείας. Πας απορριπτόμενος κατά τας εξετάσεις δύναται να επανέλθη εις ταύτας μόνον μετά τρίμηνον καταβάλλων εκ νέου το ήμισυ των εξετάστρων. Ο κατά τας δευτέρας ταύτας εξετάσεις απορριπτόμενος δεν δύναται να υποβληθή εις νέαν εξέτασιν ειμή μετά παρέλευσιν έτους καταβάλλων εξ ολοκλήρου νέα εξέταστρα. Η τρίτη αύτη δοκιμασία θα είναι και η τελευταία. Δι εκάστην εξέτασιν θα συντάσσηται πρακτικόν φέρον αύξοντα αριθμόν χρονολογία, φωτογραφίαν του εξετασθέντος και την υπογραφήν των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Άρθρον 14. Αι εξετάσεις των υποψηφίων ενεργούνται υπό τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής αποτελουμένης εξ ενός αρχιμηχανικού ηλεκτρολόγου του Υπουργείου ως προέδρου, ενός Μηχανικού της αυτής υπηρεσίας οριζομένων εκάστοτε δι αποφάσεως του Υπουργείου Συγκοινωνίας και του Προϊσταμένου του Γ.Ε.Ε.Η.Ε. Η Εξεταστική Επιτροπή συνέρχεται οσάκις παρίσταται ανάγκη κατ ελάχιστον δε όριον άπαξ του μηνός εφ όσον υπάρχει έστω και μίαν μόνον αίτησις υποψηφίου έχοντος επαρκή προσόντα ίνα υποβληθή εις εξετάσεις. Χρέη Γραμματέως της Επιτροπής εκτελεί ο εκ της Επιτροπής Μηχανικός του Υπουργείου Συγκοινωνίας όστις και τηρεί το Αρχείο των εξετάσεων, το μητρώον των αδειούχων κλπ υπό την επίβλεψιν το Προέδρου της Επιτροπής. Εις τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής καταβάλλονται κατόπιν των εξετάσεων τα υπό των υποψηφίων καταβληθέντα εξέταστρα διανεμόμενα εξ ίσου μεταξύ των μελών ςτη Επριπτοής βασιε τριμηναιίων καταστάεων, κδιδομε νων παρά του Προέδρου της Επτροπής ταύτης. Αι ως άνω εξετάσεις δύναται προσέτι να γίνωσι και εις τας έδρας των κατά τόπους Γραφείων ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ενώπιον τριμελών επιτροπών οριζομένων εκάστοτε δι αποφάσεως του επί της Συγκοινωνίας Υπουργού. Των εν λόγω επιτροπών δύνανται ενδεχομένως να μετάσχωσι και οι τυχόν υπάρχοντες διπλωματούχοι ηλεκτρολόγοι ή ηλεκτρολόγοι μηχανολόγοι Μηχανικοί Δήμων και Ηλεκτρικών Επιχειρήσεων. Άρθρον 15. Οι κριθέντες ικανοί κατά τας εξετάσεις δια την απόκτησιν αδείας εγκαταστάτου δέον να καταβάλωσιν εγγύησιν ως ακολούθως:

8 Οι λαμβάνοντες άδειαν κατηγορίας 5 ΧΒ.. Δρ »»»» 25 ΧΒ.» 6.000»»»» 75 ΧΒ.» »»» εκτελέσεως εγκαταστάσεων φωτοβόλων σωλήνων.» Οι λαμβάνοντες άδειαν εκτελέσεως εγκαταστάσεως..» κινηματογράφων Οι λαμβάνοντες άδειαν επιβλέψεως εγκατ. Κινημ...» Η εγγύησις συνίσταται εις την κατάθεσιν παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων του ως ανωτέρω δι εκάστην κατηγορίαν καθοριζομένου ποσού εις μετρητά ή εις δι εγγυήσεις παραδεκτά χρεώγραφα. Εν τω γραμματίω καταθέσεως δέον να σημειώται ο σκοπός δι όν προορίζεται η εγγύσις, το δε γραμμάτιον θα προσάγηται και κατατίθεται εις το Αρχείον της Ηλεκτρολογικής Διευθύνσεως της Γεν. Διευθύνσεως των Σιδηροδρόμων. Οι κριθέντες ικανοί κατά τας διατάξεις δια την απόκτησιν αδείας εγκαταστάτου οιαδήποτε κατηγορίας πτυχιούχοι μέσων ανεγνωρισμένων Τεχνικών Σχολών υποχρεούνται εις την καταβολήν του ημίσεος ποσού των ανωτέρω εγγυήσεων. Κάτοχοι δύο ή πλειόνων των άνω αδειών υποχρεούνται εις την κατάθεσιν μόνον της μεγαλυτέρας δια μίαν εκ των κατηγοριών προβλεπόμενης εγγυήσεως. Σύνδεσμοι καταστηματαρχών ηλεκτρικών ειδών και εργολάβων εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Αθηνών και Πειραιώς ή κινηματογραφιστών ή άλλου ανεγνωρισμένου παρομοίας φύσεως Σωματείου δύναται να καταθέσωσιν ομαδικήν εγγύησιν δια μέλη αυτών τα επιθυμούντα να αποκτήσωσιν άδειαν εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πρώτης ή δευτέρα κατηγορίας απαλλασσόμενα της ατομικής εγγυήσεως. Το ποσόν της κατατεθειμένης ομαδικής εγγυήσεως ορίζεται εκάστοτε δι αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας αναλόγως του αριθμού των αδειούχων μελών του Σωματείου ως ακολούθως : Μέχρις αριθ. 20 μελών ελάχιστον ποσόν εγγυήσεως Δρ Άνω των 20 μέχρι 50 μελών ελάχιστον ποσόν εγγυήσεως..» Άνω των 50 μέχρι 60 μελών ελάχιστον ποσόν εγγυήσεως..» Άνω των 60 μέχρι 70 μελών ελάχιστον ποσόν εγγυήσεως..» Άνω των 70 μέχρι 80 μελών ελάχιστον ποσόν εγγυήσεως..» Άνω των 80 μέχρι 90 μελών ελάχιστον ποσόν εγγυήσεως..» Άνω των 90 μέχρι 100 μελών ελάχιστον ποσόν εγγυήσεως..» Άνω των 100 μέχρι 110 μελών ελάχιστον ποσόν εγγυήσεως..» Άνω των 110 μέχρι 120 μελών ελάχιστον ποσόν εγγυήσεως..» Τα ανεγνωρισμένα σωματεία τα καταθέσαντα τυχόν ομαδικάς εγγυήσεις δέον εντός εξαμήνου από της εφαρμογής του παρόντος να προσαρμοσθώσι προς τας διατάξεις ταύτας του παρόντος άρθρου επί ποινή ακυρώσεως της ομαδικής εγγυήσεως συνεπαγομένης και την ακύρωσιν των αντιστοίχων αδειών εφ όσον δεν κατατίθενται εμπροθέσμως ατομικαί εγγυήσεις. Τα αυτά σωματεία υποχρεούνται όπως εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος υποβάλωσιν εις το Υπουργείον Συγκοινωνίας ονομαστικήν υπεύθυνον κατάστασιν των αδειούχων μελών αυτών, ίνα βάσει ταύτης εκδοθή απόφασις του Υπουργού καθορίζουσα το ποσόν της εγγυήσεως. Άρθρον 16. Εις τους επιτυχόντας κατά τας διατάξεις θα χορηγήται άδεια υπό μορφήν βιβλιαρίου εν τη πρώτη σελίδι του οποίου θα αναγράφεται ο αύξων αριθμός της αδείας τα στοιχεία ταυτότητος

9 του κατόχου μετά φωτογραφίας αυτού, η ημερομηνίαν εκδόσεως η ισχύς της αδείας κ.λπ. Εις τας λοιπάς σελίδας θα αναγράφωνται αι εκάστοτε θεωρήσεις, αι τυχόν επιβληθείσαι ποιναί δια παραβάσεις των κανονισμών, αι αλλαγαί επαγγελματικής διευθύνσεως κλπ. επί του εσωτερικού των εξωφύλλων θα αναγράφωνται εντύπως αποσπάσματα της σχετικής νομοθεσίας. Δια παρομοίων βιβλιαρίων εφοδιάζονται και οι τεχνίται και βοηθοί δια τους οποίους δεν απαιτείται η κατάθεσις εγγυήσεως. Επί της πρώτης σελίδος εκάστης αδείας ως και έναντι εκάστης θεωρήσεως επί των λοιπών σελίδων θα επικολλάται το κατά την ισχύουσαν νομοθεσία τέλος χαρτοσήμου εις βάρος του κατόχου της αδείας. Άρθρον 17. Αι άδειαι εγκαταστάτου 1ης, 2ας, 3ης, 4ης και 5ης κατηγοριών υπόκεινται εις θεώρησιν ανά διετία, αι δε άδειαι τεχνιτών και βοηθών ανά τριετίαν. Οι κάτοχοι υποχρεούνται να καταθέσωσι το βιβλιάριον αυτών εις την Ηλεκτρολογικήν Διεύθυνσιν του Υπουργείου Συγκοινωνίας εντός του πρώτου δεκαημέρου του μηνός Ιανουαρίου προς θεώρησιν καταβάλλοντες το νόμιμον τέλος χαρτοσήμου και λαμβάνοντες απόδειξην καταθέσεως ήτις θα υπέχη θέσιν αδείας προσωρινής επί χρονικόν διάστημα καθωρισμένον μέχρι της θεωρήσεως του βιβλιαρίου. Κατά την έκδοσιν της αδείας και εις εκάστην περιοδικήν θεώρησιν να αναγράφηται επί του βιβλιαρίου ο χρόνος καθ όν τούτο δέον να προσαχθή δια την επομένην θεώρησιν. Άρθρον 18. Προκειμένου περί τεχνικών γραφείων είτε υπό μορφήν ατομική είτε υπό μορφήν εταιρικών επιχειρήσεων χορηγείται η άδεια εκτελέσεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της προκειμένης ειδικότητος υπό τας διατάξεις του παρόντος Διατάγματος εξαιρέσει των περί εξετάσεων διατάξεων. Αι Εταιρείαι υποχρεούνται να απασχολώσι δια την επίβλεψιν της εκτελέσεως των εγκαταστάσεων προσωπικόν εκ διπλωματούχων μηχανικών ή ετέρων τεχνικών υπαλλήλων κεκτημένων αδείας εκτελέσεως εγκαταστάσεων μιας ή και περισσοτέρων κατηγοριών της ειδικότητος ταύτης κατά τας διατάξεις του παρόντος. Εν τη αιτήσει αυτών προς απόκτησιν της αδείας δέον να αναφέρωσιν ονομαστικώς το παρ αυτών χρησιμοποιηθησόμενον προσωπικόν αδειούχων. Πάσα μεταβολή του προσωπικού τούτου όντος συνυπευθύνου μετά της Εταιρείας κατά την εκτέλεσιν των εργασιών συνεπάγεται την υποχρέωσιν της Εταιρείας δια την άμεσον υποβολήν σχετικής δηλώσεως προς το Υπουργείον Συγκοινωνίας. Εις τα ως άνω τεχνικά Γραφεία της Εταιρείας απαγορεύεται η χρησιμοποίησις αδειούχων εργαζομένων εις άλλας Εταιρείας ή Γραφεία, ως και η απασχόλησις του αυτού αδειούχου εκτός του Νόμου δια τον οποίον εξεδόθη η άδεια του αδειούχου. Αι Εταιρείαι δια την απόκτησιν της αδείας δέον να καταβάλλωσι την κατά το άρθρον 15 του παρόντος εγγύησιν, ανεξαρτήτως του εάν τοιαύτη κατεβλήθη ήδη επ ονόματι του παρ αυτής χρησιμοποιημένου προσωπικού αδειούχων. Κατά τα λοιπά αι Εταιρείαι είναι υπόχρεοι εις την τήρησιν των διατάξεων του παρόντος και υπόκεινται εν παραβάσει εις τας υπό του παρόντος Διατάγματος καθοριζομένας ποινάς. Ωσαύτως άδειαι εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων δύνανται να χορηγηθώσιν εις αναδόχους ηλεκτροφωτισμού πόλεων, εφ όσον πρόκειται περί ηλεκτρικών επιχειρήσεων εξυπηρετουσών πόλεις μέχρι το πολύ 5000 κατοίκων και εφ όσον χρησιμοποιούσι διπλωματούχον μηχανικόν ηλεκτρολόγον ή έτερον αδειούχον εγκαταστάσεων. Δια την χορήγησιν της εν λόγω αδείας εις τους αναδόχους ηλεκτροφωτισμού πόλεων, ούτοι δεν υποχρεούνται εις την καταβολήν της καθοριζομένης εγγυήσεως, εφ όσον έχουσι καταθέσει τοιαύτην οι παρ αυτών εργαζόμενοι αδειούχοι εγκαταστάται. Η εγγύησις επιστρέφεται υποχρεωτικώς τω αδειούχω μόνον κατόπιν αιτήσεως τούτου και επιστροφής της υπ αυτού κατεχομένης αδείας προς ακύρωσιν, εκπιπτομένων εκ της εγγυήσεως των τυχόν επιβληθέντων αυτώ προστίμων.

10 Άρθρον 19. Τα πρόσωπα ή αι Εταιρείαι αίτινες έλαβον την άδειαν εκτελέσεως εγκαταστάσεων της παρούσης ειδικότητος οφείλουσιν εντός τριών μηνών από της κτήσεως της αδείας να εγκατασταθώσι μονίμως εις μίαν των πόλεων ή εις εν των μερών της εν άρθρω 11 καθοριζομένης περιοχής ιδρύονται ίδιον κατάστημα ή Γραφείον. Οι αδειούχοι εγκαταστάται δύνανται να απαλλαγώσι της υποχρεώσεως ταύτης, εφ όσον διπλασιάσωσι την κατά το άρθρον 15 κατατειθεμένην εγγύησιν ή καταβάλλωσι πρόσθετον ανεξάρτητον εγγύησιν συμφώνως προς το ως άνω άρθρον εφ όσον πρόκειται περί εγκαταστάτου ανήκοντος εις σωματείον ανεγνωρισμένο υπό του οποίου κατετέθη εγγύησις συμφώνως προς το άρθρο 15 του παρόντος. Η μη συμμόρφωσις προς τας παρούσας διατάξεις θέλει συνεπιφέρει την επιβολήν προστίμου και την προσωρινήν ή οριστικήν αφαίρεσιν της αδείας κατά τα εν άρθρω 38 οριζόμενα. Μεταβατικαί Διατάξεις. Άρθρον 20. Αι μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος εκδοθείσαι άδειαι εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών συνεχούς ρεύματος ισχύος μέχρι 15ΧΒ και 25 ΧΒ ισχύουσι δι ην περιοχήν και μορφήν ρεύματος εξεδόθησαν. Άπαντες οι κάτοχοι των μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος εκδοθεισών αδειών πάσης κατηγορίας υποχρεούνται να προσαγάγωσι ταύτας εις την Ηλεκτρικήν Δ/νσιν του Υπουργείου Συγκοινωνίας μετά δύο προσφάτων φωτογραφιών προς αντικατάστασιν δια βιβλιαρίων αδείας νέου τύπου επί καταβολή του νομίμου τέλους χαρτοσήμου. Από της αντικαταστάσεώς των αι άδειαι αύται εξομοιούνται προς τας νέας τοιαύτας καθ ότι αφορά την υποχρεωτικήν περιοδικήν θεώρησιν και τας λοιπάς περί χορηγήσεως αδειών διατάξεις του παρόντος Διατάγματος. Μετά παρέλευσιν διμήνου από της αναδημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος αι μη προσαχθείσαι προς αντικατάστασιν κατά τα ανωτέρω άδεια κηρύσσονται άκυροι, οι δε κάτοχοι τούτων υποχρεούνται δια την απόκτησιν νέας αδείας να υποβληθώσιν εις πάσας τας διατυπώσεις εξετάσεις κ.λπ. του παρόντος. Δια την 5ην κατηγορίαν εκτελέσεως εγκαταστάσεων της παρούσης ειδικότητος δι ην η μέχρι τούδε υφισταμένη νομοθεσία δεν προέβλεπε την χορήγησιν αδειών παρέχεται εξάμηνος προθεσμία υπό της δημοσιεύσεως του παρόντος δια την απόκτησιν της υπό του παρόντος Διατάγματος προβλεπομένης αδείας. ΙΙ. ΠΤΥΧΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α ) Ειδικότης. Άρθρον 21. Μετά παρέλευσιν τριμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος ουδείς δύναται να ασκή επίβλεψιν της λειτουργίας ως και συντήρησιν ηλεκτρολογικών ή συναφών μηχανολογικών εγκαταστάσεων εάν δεν είναι εφωδιασμένος δι αντιστοίχου αδείας ή πτυχίου χορηγουμένου ως κατωτέρω ορίζεται. Της διατάξεως ταύτης εξαιρούνται οι συμφώνως με το άρθρω 1 του Νόμου 6422 ασκούντες ελευθέρως το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, του Μηχανολόγου Μηχανικού και του Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού. Άρθρον 22. Ως επίβλεψις νοείται η παρακολούθησις της ομαλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων είτει αύτη ενεργείται συνεχώς είτε κατά περιόδους.

11 Οι ασκούντες την επίβλεψιν εγκαταστάσεώς τινος έχουσι ο δικαίωμα της αντικαταστάσεως φθειρομένων τμημάτων της εγκαταστάσεως, ουχί όμως και το δικαίωμα της μεταβολής και επεκτάσεως αυτής, πλην εφ όσον κέκτηνται αντίστοιχον άδειαν εγκαταστάται. Ως βοηθητικόν προσωπικόν κατά την επίβλεψιν δεν δύναται να χρησιμοποιήται ει μη ηλεκτροτεχνίται και βοηθοί κάτοχοι νομίμου αδείας κατά τα εν άρθροις 9 και 10 αναφερόμενα. Άρθρον 23. Η ενεργούμενη επίβλεψις αφορά: α ) τας εσωτερικάς ηλεκτρικάς εγκαταστάσεις. β ) τας εγκαταστάσεις φωτοβόλων σωλήνων. γ ) τας εγκαταστάσεις κινηματογράφων. Άρθρον 24. α ) Δικαίωμα επιβλέψεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχύος εγκατεστημένης μέχρι 25 χιλιοβάττ έχουσιν οι αδειούχοι εγκαταστάται κατηγορίας ισχύος τουλάχιστον μέχρι 5 χιλιοβάττ. Επίσης τοιούτον δικαίωμα δύναται να χορηγηθή εις τους έχοντας συμφώνως τω άρθρω 2 του παρόντος τα προσόντα αποκτήρσεως αδείας εγκαταστάτου μέχρις ισχύος πέντε χιλιοβάττ κατά την δια κατωτέρου άρθρου καθοριζομένην διαδικασία. β ) Δικαίωμα επιβλέψεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχύος εγκατεστημένης μέχρις 75 χιλιοβάττ έχουσιν οι αδειούχοι εγκαταστάται κατηγορίας ισχύος τουλάχιστον μέχρις 25 χιλιοβάττ. Επίσης τοιούτον δικαίωμα δύναται αν χορηγηθή εις τους έχοντας συμφώνως τω άρθρω 3 του παρόντος, τα προσόντα της αποκτήσεως αδείας εγκαταστάτου μέχρις ισχύος 25 ΧΒ κατά την δια του κατωτέρου άρθρου καθριζομένην διαδικασίαν. γ ) Δικαίωμα επιβλέψεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων οιασδήποτε εγκατεστημένης ισχύος κέκτηνται οι δικαιούμενοι να εκτελέσωσι κατά τας διατάξεις του παρόντος εσωτερικάς ηλεκτρικάς εγκαταστάσεις ισχύος τουλάχιστον 75 χιλιοβάττ. Επίσης τοιούτων δικαίωμα δύναται να χορηγηθή εις τους έχοντας συμφώνως τω άρθρω 4 του παρόντος τα προσόντα αποκτήσεως αδείας εγκαταστάτου ισχύος 75 χιλιοβάττ. Άρθρον 25. Προσόντα πτυχ. επιβλ.εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Εις τους έχοντας τα προσόντα τα καθοριζόμενα υπό του άρθρου 2 (1 ης κατηγορίας) του παρόντος πλην μη κεκτημένους άδειαν εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της υπ όψιν κατηγορίας χορηγείται πτυχίον γ επιβλέψεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχύος μέχρι 25 χιλιοβάττ κατόπιν εξετάσεως ενώπιον της κατά το άρθρον 14 Εξεταστικής Επιτροπής. Ομοίως εις τους έχοντας τα προσόντα τα καθοριζόμενα υπό του άρθρου 3 (2ας κατηγορίας) του παρόντος πλην μη κεκτημένους άδειαν εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της υπ όψιν κατηγορίας χορηγίας πτυχίου β επιβλέψεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχύος μέχρις 75 χιλιοβάττ κατόπιν εξετάσεων ενώπιον της κατά το άρθρον 14 Εξεταστικής Επιτροπής. Ομοίως εις τους έχοντας τα προσόντα τα καθοριζόμενα υπό του άρθρου 4 (3 ης κατηγορίας) του παρόντος πλην μη κεκτημένους άδειαν εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της υπ όψιν κατηγορίας, χορηγείται πτυχίον α και επιβλέψεως εσωτερικών εηλκετιρκών εγκαταστάσεων οιασδήποτε ισχύος κατόπιν εξετάσεων ενώπιον της κατά το άρθρον 14 Εξεταστικής Επιτροπής. Άρθρον 26.

12 Προσόντα πτυχίων εκτελ. εγκαταστάσεων φωτοβόλων σωλήνων. Δικαίωμα επιβλέψεως εγκαταστάσεων φωτοβόλων σωλήνων έχουσιν οι έχοντες άδειαν εκτελέσεως φωτοβόλων σωλήνων κατά τας διατάξεις του παρόντος. Άρθρον 27. Προσόντα πτυχίων επιβλέψεως κινηματογράφων. Οι κάτοχοι πτυχίου επιβλέψεως λειτουργίας των εγκαταστάσεων κινηματογράφων δικαιούνται να αναλαμβάνωσιν υπευθύνως την παρακολούθησιν της ομαλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων των κινηματογράφων είτε αύτη ενεργείται συνεχώς είτε κατά περιόδους. Ούτοι τυγχάνωσιν υπεύθυνοι δια την επίβλεψιν και συντήρησιν τόσον των εκτός του θαλάμου της προβολής μηχανημάτων προβολής των συσκευών ενισχύσεως της φωνής των συσκευών του ομιλούντος κινηματογράφου, ως και των εκτός του θαλάμου προβολής μηχανημάτων και εν γένει εγκαταστάσεων φωτισμού, μετατροπής του ρεύματος συσσωρεύσεως του ρεύματος κ.λπ. Οι ασκούντες την επίβλεψιν ταύτην έχουσι το δικαίωμα της αντικαταστάσεως φθειρομένων τμημάτων της εγκαταστάσεως, ουχί όμως και το δικαίωμα της μεταβολής και επεκτάσεως αυτής πλην εφ όσον κέκτηνται αντίστοιχον άδειαν εγκαταστάτου κινηματογράφων. Ουχ ήττον όμως δικαιούνται να μεταφέρωσιν άπαξ εκτελεσθείσαν εγκατάστασιν προβολής και να συναρμολογήσωσι τας διαφόρους συσκευάς ταύτης εκ νέου εις έτερον χώρον, άνευ όμως οιασδήποτε μεταβολής της αρχικής συνδεσμολογίας ή του συστήματος. Χορηγείται πτυχίον επιβλέψεως λειτουργίας κινηματογράφων κατόπιν εξετάσεων εις τους έχοντας συμπληρώσει το 25 έτος της ηλικίας των επί πλέον δε τα κάτωθι προσόντα. 1) Εις τους πτυχιούχους των ως άνω μέσων τεχνικών σχολών, τους έχοντας αν επιδείξωσιν οκταετή πρακτικήν εξάσκησιν εις την κατασκευήν και λειτουργίαν κινηματογραφικών εγκαταστάσεων εξ ων ειδικώς πέντε τουλάχιστον ετών εις τον χειρισμόν των κινηματογραφικών μηχανημάτων. 2) Εις τους τεχνίτας πείρας τους αποφοίτους σχολαρχείων ή εξαταξίου δημοτικού σχολείου ή και ειδικών ανεγνωρισμένων σχολών μορφώσεως ηλεκτροτεχνιτών τους έχοντας να επιδείξωσι δεκαετή πρακτικήν εξάσκησιν εις την κατασκευήν και λειτουργίαν κινηματογραφικών εγκαταστάσεων εξ ων οκτώ τουλάχιστον ετών εις τον χειρισμόν κινηματογραφικών μηχανημάτων. Το επάγγελμα του χειριστού κινηματογράφων επιτρέπεται μόνον εις τους κεκτημένους το ως άνω πτυχίον επιβλέψεως και συντηρήσεως κινηματογράφων οίτινες τυγχάνουσι και υπεύθυνοι δια τε την λειτουργίαν των εν τω θαλαμίσκω προβολής μηχανημάτων ως και των δια την λειτουργίαν αυτών εκτός του θαλάμου εγκατεστημένων τυχόν μηχανημάτων. Άρθρον 28. Χορηγείται πτυχίον βοηθού επιβλέψεως κινηματογράφων κατόπιν εξετάσεων εις τους έχοντας συμπληρώσει το 21ον έτος της ηλικίας των και έχοντες να επιδείξωσι επιπροσθέτω τα κάτωθι προσόντα. 1) Εις τους πτυχιούχους ηλεκτρολόγους των ως άνω μέσων τεχνικών σχολών τους έχοντας να επιδείξωσι πρακτικήν εξάσκησιν εις ηλεκτροτεχνικάς εγκαταστάσεις δύο τουλάχιστον ετών εξ ων ειδικώς ενός έτους εις την λειτουργίαν κινηματογραφικών εγκαταστάσεων. 2) Εις τους πτυχιούχους ηλεκτρολόγους ανεγνωρισμένων κατωτέρων τεχνικών σχολών και έχοντας να επιδείξωσι τετραετή πρακτικήν εξάσκησιν εις ηλεκτροτεχνικάς εγκαταστάσεις εξ ων δύο τουλάχιστον ετών ειδικώς εις την λειτουργίαν των κινηματογραφικών εγκαταστάσεων. 3) Εις τεχνίτας πείρας τους έχοντας να επιδείξωσι πενταετή πρακτικήν εξάσκησιν εις ηλεκτροτεχνικάς εγκαταστάσεις εξ ων τρία τουλάχιστον έτη ειδικώς εις την λειτουργίαν των κινηματογραφικών εγκαταστάσεων.

13 Οι ως άνω βοηθοί δεν δύνανται να αναλάβωσι τον χειρισμόν των κινηματογραφικών μηχανημάτων ει μη υπό την άμεσον επίβλεψιν, ευθύνην και παρουσία του, κατά το άρθρον 27 υπευθύνου πτυχιούχου επιβλέψεως λειτουργίας κινηματογράφων. Άρθρον 29. Διαδικασία απονομής πτυχίων συντηρήσεως. Τα κατά τα άρθρα 25, 27 και 28 πτυχία επιβλέψεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της επιβλέψεως κινηματογράφων, χορηγούνται εις τους προσάγοντας τα ως άνω ορισθέντα καθ έκαστα πιστοποιητικά προσόντων, κατόπιν εξετάσεων. Αι εξετάσεις ενεργούνται υπό της κατά το άρθρον 14ον τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ήτις πλην της ενεργείας των εξετάσεων εξελέγχει και τα πιστοποιητικά των υποψηφίων καθ οιονδήποτε τρόπον ήθελε κρίνει αναγκαίον. Αι ως άνω εξετάσεις δύναται προσέτι να γίνωσι και εις τας έδρας των κατά τρόπος Γραφείον ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ενώπιον τριμελών επιτροπών, οριζομένων εκάστοτε δι αποφάσεως του επί της Συγκοινωνίας Υπουργού. Των εν λόγω Επιτροπών δύνανται ενδεχομένως να μετάσχωσι και οι τυχόν υπάρχοντες διπλωματούχοι ηλεκτρολόγοι ή ηλεκτρολόγοι μηχανολόγοι Μηχανικοί Δήμων και ηλεκτρικών επιχειρήσεων. Άρθρον 30. Τα εξέταστρα προς απόκτησιν πτυχίου άτινα καταβάλλονται, κατανέμονται εξ ίσου τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής ως ακολούθως. α ) Δια το πτυχίον γ συντηρ. εσωτερικών ηλεκτρ. εγκαταστάσεων... Δρ. 100 β ) Δια το πτυχίον β συντηρ. εσωτερικών ηλεκτρ. εγκαταστάσεων...» 150 γ ) Δια το πτυχίον α συντηρ. εσωτερικών ηλεκτρ. εγκαταστάσεων...» 200 δ ) Δια το πτυχίον επιβλέψεως κινηματογράφων...» 200 ε ) Δια το πτυχίον βοηθού......» 60 Άρθρον 31. Προς απόκτησιν πτυχίου τινός δέον ο ενδιαφερόμενος να υποβάλη εις την Ηλεκτρολογικήν Διεύθυνσιν του Υπουργείου Συγκοινωνίας ή τα κατά τόπους Γραφεία Ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων α ) αίτησιν β ) τρείς φωτογραφίας γ ) επίσημον πιστοποιητικόν Δήμου ή Κοινότητας μετά κεκολλημένης φωτογραφίας του αιτούντος περί εγγραφής των εις το μητρών ή απόσπασμα του παρά τω Υπουργείω των Εσωτερικών γενικού μητρώου των αρρένων εξ ου να προκύπτη η ηλικία αυτού και απολυτήριον στρατού μετ επικολλημένης φωτογραφίας του αιτούντος. δ ) Πιστοποιητικόν Ποινικού Μητρώου κατά τα εν άρθρω 2 παρ. α 4 οριζόμενα. ε ) Τα δι εκάστην περίπτωσιν απαιτούμενα πιστοποιητικά προσόντων. στ ) Γραμμάτιον καταθέσεως εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων της πόλεως ένθα εδρεύει η κατά το άρθρον Εξεταστική Επιτροπή των κατά το άρθρον 30 εξετάστρων εφ όσον δια την απόκτησιν του οικείου πτυχίου ή διπλώματος απαιτούνται κατά τα ανωτέρω άρθρα εξετάσεις. Προσωπικόν επιβλέψεως εν ενεργεία. Άρθρον 32.

14 Εις τους κατά την δημοσίευσιν του νόμου 6422 απασχολουμένους με την συντήρησιν και επίβλεψιν εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων φωτοβόλων σωλήνων τους στερουμένους της αντιστοίχου αδείας εκτελέσεως και εις τους απασχολουμένους με την επίβλεψιν συντήρησιν ως και χειρισμόν κινηματογραφικών εγκαταστάσεων, απονέμονται εντός εξαμήνου από της δημοσεύσεως του παρόντος τα δια του παρόντος καθοριζόμενα πτυχία επιβλέψεως, επί τη βάσει των εν τοις άρθροις 25, 27 και 28 οριζομένων προσόντων και κατά την δια του άρθρου 29, 30 και 31. Άρθρον 33. Οι κατά την δημοσίευσιν του αυτού ως άνω υπ αριθ Νόμου ασκούντες υπεύθυνον συντήρησιν και επίβλεψιν των υπό του παρόντος Διατάγματος προβλεπομένων εγκαταστάσεων δια την οποίαν όμως το απονεμηθησόμενον αυτοίς συμφώνως προς τας ανωτέρω διατάξεις πτυχίον, δεν τοις παρέχει σχετικόν δικαίωμα διατηρώσι κατ εξαίρεσιν την θέσιν ταύτην πτυχίου. ΓΕΝΙΚΑ Άρθρον 34. Ο τύπος των αδειών και πτυχίων εκδιδομένων υπό της Ηλεκτρολογικής Διευθύνσεως του Υπουργείου Συγκοινωνίας ορίζεται δι αποφάσεως του Υπουργείου της Συγκοινωνίας. Άρθρον 35. Αι εκδιδόμεναι άδειαι και πτυχία υπόκεινται εις τέλος χαρτοσήμου δραχμών 100. Άρθρον 36. Τα εν τοις άρθροις 2, 3 και 4 αναγραφόμενα όρια ισχύος των εγκαταστάσεων, νοούνται δια πάσαν αντίστοιχον εγκατάστασιν ανήκουσιν εις ίδιον μετρητήν λαμβανομένην μεμονωμένως έστω και αν υπάρχωσιν ή εκτελούνται ταυτοχρόνως πλείονες τοιαύται εγκαταστάσεις εντός του αυτού ακινήτου. Η εγκατασταμένη συνολική ισχύς εσωτερικής τινος ηλεκτρικής εγκαταστάσεως προκύπτει εις χιλιοβάττ εκ του αθροίσματος της απορροφουμένης ισχύος ενεργείας εκάστου των εκ του αυτού μετρητού ή εκ της αυτής παροχής τροφοδοτουμένων σημείων καταναλώσεως. Ως ισχύος εκάστης συσκευής καταναλώσεως λαμβάνεται η απορροφουμένη μεγίστη τοιαύτη δια την υπό της συσκευής απόδοσιν του έργου φωτιστικού θερμαντικού ή κινητηρίου του απαιτουμένου δια την πλήρωσιν του σκοπού δι ον εγκαθίσταται η συσκευή λαμβανομένων υπ όψιν των πραγματικών συνθηκών χρησιμοποιήσεως χώρου κ.λπ. Προκειμένου περί σημείων καταναλώσεως εις α προσαρμόζονται συσκευαί καταναλώσεως φωτισμού ή άλλα, μεγέθους ουχί εκ των προτέρων καθωρισμένου ή μεγέθους μεταββαλλομένου ως π.χ. εις σημεία καταναλώσεως συνήθους φωτισμού ή ρευματοδότας εγκατεστημένους εντός οικιών, γραφείων, καταστημάτων κλπ. ή εις έκαστον σημείον καταναλώσεως αντιστοιχούσα ηλεκτρικήν ενέργεια καταναλώσεως υπολογίζεται εκ του κάτωθι πίνακος. Δι έκαστον σημείον καταν. φωτισμού δύο αγωγών 100 βάττ. Δι έκαστον σημείον καταν. φωτισμού τριών αγωγών 200 βάττ. Δι έκαστον σημείον ρευματοδότη μέχρι τριών αγωγών 200 βάττ. Δι έκαστον σημείον πέραν του τρίτου αγωγών 100 βάττ. Άρθρον 37.

15 Μελέται. Τα σχέδια των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και των απλών εγκαταστάσεων βιομηχανικών εργοστασίων εκτελούνται υπό των κεκτημένων αντιστοίχου αδείας εγκαταστάτου. Οσάκις όμως απαιτείται η υποβολή μελέτης, ταύτην δικαιούνται να εκπονώσι μέχρι μεν ισχύος 50 ΧΒ, οι αδειούχοι εγκαταστάτης 3 κατηγορίας, δι ισχύος όμως ανωτέρας των 50ΧΒ ως επίσης και δια πάσης ισχύος εγκαταστάσεις φωτοβόλων σωλήνων και κινηματογράφων και ιατρικών μηχανημάτων υψηλής τάσεως, δικαίωμα εκπονήσεως μελέτης έχουσι μόνον οι ελευθέρως ασκούντες το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου Μηχανικού συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου Άρθρον 38. Ποιναί. Ανεξαρτήτως των ποινών του άρθρου 9 του Νόμου 6422 επιβάλλονται συμφώνως προς τας ισχυούσας διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 2979 εις τους αδειούχους εγκαταστάτας αι κάτωθι διοικητικαί ποιναί. α) Δι εκάστην παράβασιν των κανονισμών μη συνεπιφέρουσαν σοβαράν μείωσιν της ασφαλείας των εγκαταστάσεων χρηματικόν πρόστιμον από 200 μέχρι 300 δραχμών. β) Δι εκάστην παράβασιν των κανονισμών επιφέρουσαν σοβαράν μείωσιν της ασφαλείας των εγκαταστάσεων χρηματικόν πρόστιμον από δραχμών, προσωρινής άρσις της αδείας και αμφότεραι αι ποιναί. γ) Δια παράβασιν εξαιρετικώς σοβαρού χαρακτήρος ή και δια δύο διαδοχικάς παραβάσεις εντός του αυτού έτους δια προσωρινής άρσεως της αδείας τιμωρηθείσας, επιβάλλεται η οριστική άρσις της αδείας εκπιπτομένης υπέρ του Δημοσίου της κατατεθείσης εγγυήσεως. δ) Αι αυταί ως άνω ποιναί δύνανται να επιβληθώσι και δια πάσαν παράβασιν των εν άρθροις 8, 11, 15, 17, 18 και 19 αναγραφομένων υποχρεώσεων του αδειούχου. Η βεβαίωσις των παραβάσεων θα ενεργείται υπό της υπηρεσίας ελέγχου του Υπουργείου, είτε αυταπαγγέλτως, είτε κατόπιν καταγγελίας των ενδιαφερομένων αναδόχων Εταιρειών ή και παντός τρίτου. Ωσαύτως η βεβαίωσις των ανωτέρω παραβάσεων θα ενεργήται υπό της υπηρεσίας του Γ.Ε.Ε..Η.Ε. εφ όσον διαπιστεί τοιαύτας κατά την ενάσκησιν του ελέγχου των τοιούτων εγκαταστάσεων. Τα πρόστιμα επιβάλλονται ανεκλήτως υπό του Υπουργού της Συγκοινωνίας τη εισηγήσει της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου τούτου. Τα δυνάμει του παρόντος επιβαλλόμενα πρόστιμα βεβαιούνται υπό του Υπουργού της Συγκοινωνίας επί του αρμοδίου Ταμείου ως δημόσιον έσοδον και εισπράττονται κατά τας περί τούτου κειμένας διατάξεις. Τα πρόστιμα ταύτα δύνανται να εισπραχθώσιν εκ της εγγυήσεως κατά το αναγκαίον προς τούτο ποσόν. Αι εξ επιβολής προστίμου μειωθείσαι εγγυήσεις, δέον εκάστοτε να συμπληρώνται αιρομένης της αδείας εν περιπτώσει μη συμμορφώσεως του αδειούχου. Πάντα τα μέχρι τούδε εκδοθέντα Διατάγματα σχετικώς με την χορήγησιν αδειών εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και φωτοβόλων, σωλήνων και κινηματογράφων και ισχύοντα καθ όλην την Επικράτειαν, καταργούνται. Εις τον αυτόν επί της Συγκοινωνίας Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος. Εν Αθήναις τη 13 Φεβρουαρίου ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β Ο επί της Συγκοινωνίας Υπουργός ΑΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25 Μαΐου 1938 Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίον επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δ ειδικότητος, ηλεκτροµηχανολογικών και ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 407/66 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των Β. /των από 13.2.1936 «περί συµπληρώσεως ιατάγµατος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» από

Διαβάστε περισσότερα

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών.

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 8/8 Μαρτίου 1935 Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. Α - Πρακτικοί µηχανικοί και µηχανοδηγοί κινητηρίων µηχανών. ιπλώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η παραπάνω µέσα σε φράση προστίθεται µε την παράγραφο 3, άρθρου 3 του Β.. 323/1965 ορίζοντος εν άρθρο 4 ότι η ισχύς αυτού άρχεται τρεις µήνας από της

Η παραπάνω µέσα σε φράση προστίθεται µε την παράγραφο 3, άρθρου 3 του Β.. 323/1965 ορίζοντος εν άρθρο 4 ότι η ισχύς αυτού άρχεται τρεις µήνας από της ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 11 Μαρτίου / 4 Απριλίου1955 Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισµού ατµολεβήτων Έχοντες υπ όψιν 1. Τας διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 82/Α/1955) α) του Νοµ.6422 του έτους 1934 "Περί ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέχρι σήµερα δεν εκδοθεί Π.. (όπως προβλέπεται στο Ν. 1404/83) για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. και ισχύουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 Περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών, µηχανοδηγών και θερµαστών και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των επί τούτων ισχυουσών διατάξεων (Φ.Ε.Κ. 23/Α/1946) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Από πολύ παλιά υπήρχε έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Από το ΠΔ της 12-9-35 (ΦΕΚ421Α/24-9-35)

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου ναυπηγού":

ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου ναυπηγού: ΝΟΜΟΣ 6422 της 26/28 Νοεµβρίου 1934 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού (Φ.Ε.Κ. 412/Α/1934) Άρθρο 1 Η ελευθέρα

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 22/76 Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει: 1. Τας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 292 Εν Αθήναις Τη 29 Όκτωβρίου 1953 ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 292 Εν Αθήναις Τη 29 Όκτωβρίου 1953 ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 292 Εν Αθήναις Τη 29 Όκτωβρίου 1953 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ άριθ. 2624. Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου. ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός enhme ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός Οικ. 1473 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ πρωτοκόλλου: Ταχ. /νση : Α. Μάτεση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 657/70 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου παρά Υποµηχανικών πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών. (ΦΕΚ 227/Α/24-10-70) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπ'

Διαβάστε περισσότερα

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Η Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανολόγου [αρχική], αποκτάται αυτοδίκαια από την /νση Βιοµηχανίας. Μετά το πέρας τριετίας από την κτήση του πτυχίου τους οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (Β.. 657 Φ.Ε.Κ. 227/24.10.70 τεύχος πρώτον) Άρθρον 1 Υποµηχανικοί Μηχανολόγοι πτυχιούχοι Ανωτέρας Τεχνικής Σχολής, άµα τη κτήσει του πτυχίου των, έχουσι το εν τοις εποµένοις άρθροις

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Πλ. Ελευθερίας 2, Αθήνα, Τηλ. : , Fax: Internet:

Έδρα: Πλ. Ελευθερίας 2, Αθήνα, Τηλ. : , Fax: Internet: Αρ. Πρ.: 819 Αθήνα 12/12/2013 Προς: 73 Σωματεία Μέλη της ΠΟΣΕΗ Κοινοποίηση: Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής της ΠΟΣΕΗ Εφαρμογή του Άρθρου 18 «Μεταβατικές Διατάξεις για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ NOMOΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 1150/49 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του υπ αριθµ. 6422 του 1934 Νόµου «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου κλπ.» και του υπ αριθµ. 878 του 1946 Αναγκ. Νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 47 του 1982 79 του 1985 136 του 1988 106(Ι) του 1998 194(Ι) του 2002. ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ν. 1337/83 Αρθρο 17 [Αρχή Τροποποίησης] 8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 24-11-53 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 16.3.1950 Β. ιατάγµατος «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997,

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997, Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997, 2.3.73 'Αριθμός 31 Οι περί Συλλογικών Στοιχημάτων Κανονισμοί του 1973, κατατεθέντες εις τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων και τροποποιηθέντες υπ' αύτης, δημοσιεύονται,

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: Ημ/νία Ισχύος: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: Ημ/νία Ισχύος: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 33/1979 ΦΕΚ: Α 10 19790124 Τίτλος Περί τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων Προοίμιο Εχοντες υπ' όψιν: 1. Το άρθρο 11 παρ. 1 και 2 και το άρθρο 22 του Α.Ν. 431/1937 "περί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2072/92 (ΦΕΚ 125/ ΤΑΝ)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2072/92 (ΦΕΚ 125/ ΤΑΝ) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2072/92 (ΦΕΚ 125/23.7.92 ΤΑΝ) Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθοτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 16/17 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Συµφώνως προς τους Κανονισµούς 3, 5 και 10 των περί ανείου Αποταµιεύσεων Κανονισµών του 1969 (εν τοις εφεξής αναφεροµένων ως «οι Κανονισµοί») (επίσηµος

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 16 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 132 Εν Αθήναις Τη 31 Ιουλίου 1971 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ.510 Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου και Ραδιοτεχνίτου. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1987 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1987 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 193/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2237 της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1987 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 193 ; ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Ρυθμίσεως Μαρίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΔΝΑΣ - Κολινδρός 15-06 - 2016 Αριθμ. Πρωτ. - 427 - Ταχ. Δ/νση :Πλατεία Ν. Λούση 14 Ταχ. Κώδ. :60061, Κολινδρός Πληρ/ρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208)

Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208) Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 2 Αναγκαστ.Νόμος υπ` αριθ. 2326 3/11 Μαϊου 1940. Περί ταμείου συντάξεων μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους)

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-6 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ.Πρωτ.Υ7α/ΓΠ 11455 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α` Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΠΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΕΙΣ ΣΧΟΛΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΠΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΕΙΣ ΣΧΟΛΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Εκπαίδευσις Οδηγών) Νόμος του 1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω Άρθρω 52 του Συντάγματος. -------------

Διαβάστε περισσότερα

MΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Μετεγγραφαί μαθητών τη αιτήσει των κηδεμόνων

MΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Μετεγγραφαί μαθητών τη αιτήσει των κηδεμόνων MΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Δ.104/79 Αρ.14. Μετεγγραφαί μαθητού από τινός των κατά τον νόμο 309/76 Γυμνασίων ή Λυκείων εις έτερον ομοιότυπον ενεργείται δι' αποχρώντα εκάστοτε λόγον, είτε τη αιτήσει του ενδιαφερομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Η-ΧΖ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Α. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων. 1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Η-ΧΖ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Α. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων. 1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων 1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού 2. Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α Τάξης - 1ης Ειδικότητας 3. Άδεια Τεχνίτη

Διαβάστε περισσότερα

Περί συστάσεως θέσεων, µεταφοράς αρµοδιοτήτων και ρυθµίσεως τινών θεµάτων Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενεργείας. (ΦΕΚ 1/Α/5-1-79)

Περί συστάσεως θέσεων, µεταφοράς αρµοδιοτήτων και ρυθµίσεως τινών θεµάτων Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενεργείας. (ΦΕΚ 1/Α/5-1-79) ΝΟΜΟΣ: 858/79 Περί συστάσεως θέσεων, µεταφοράς αρµοδιοτήτων και ρυθµίσεως τινών θεµάτων Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενεργείας. (ΦΕΚ 1/Α/5-1-79) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410)

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) Αρθρο 0 Ν.Δ. 3348 της 2/5-9-55 (Α 242). Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της Τ.Σ.Α.Υ. Νομοθεσίας. Αρθρο 6 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον

Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Χρόνος Διατήρησης: Διηνεκές ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Η.Π.: 311998/04-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Δήμους της Χώρας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕΠΑΘΑ/Γρ.ΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ.: 3190 Αθήνα, ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 8 Απόφαση 37 / 2015

Αρ. πρωτ.: 3190 Αθήνα, ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 8 Απόφαση 37 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 115 23

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ - ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ - ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Φ.Ε.Κ. 651/Β/ ΑΘΗΝΑ 1982

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ - ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ - ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Φ.Ε.Κ. 651/Β/ ΑΘΗΝΑ 1982 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ - ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ - ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Φ.Ε.Κ. 651/Β/16.10.81 ΑΘΗΝΑ 1982 ΑΡΘΡΟ 1 1. 1. Το επάγγελμα του προπονητή κολυμβήσεως ή υδατοσφαιρίσεως ή καταδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κορυδαλλός, 30/7/2010 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Κορυδαλλός, 30/7/2010 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 21/8/2010 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/8/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κορυδαλλός, 30/7/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 32459 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις Κ.Δ.Π. 173/75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1220 της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 'Αριθμός 173 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. Σκοπός

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. Σκοπός ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 181/74 Περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών (ΦΕΚ 347/Α/20-11-74). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν:

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 31/Α/ )

(Φ.Ε.Κ. 31/Α/ ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 151/1978 Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουµένων εις θερµοπλαστικούς και παροµοίους τούτων πιεστήρας Έχοντες υπ' όψει: (Φ.Ε.Κ. 31/Α/25-2-78) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ.1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανακοινώνει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ.1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανακοινώνει Διανομή ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΡ./ΗΜ.: ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΟΥ 50654/25.5.10 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ.1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΟΥ ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 43 82100 ΧΙΟΣ Ημερομηνία: 18/3/09 Αριθμ. Πρωτ.: 50304

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΟΥ ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 43 82100 ΧΙΟΣ Ημερομηνία: 18/3/09 Αριθμ. Πρωτ.: 50304 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΟΥ ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 43 82100 ΧΙΟΣ Ημερομηνία: 18/3/09 Αριθμ. Πρωτ.: 50304 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 69, Τ.Κ ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 69, Τ.Κ ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 69, Τ.Κ. 34132 ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ.: 2221 0 29995, 21 / 11 / 2017 Αριθμ. Πρωτ.: 7835 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01/2017(Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

2110 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

2110 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2110 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ( ) ( ).. ( )... : 1. 2... 3... 4... 5.../. 6... 7.. : 1. / ( ).... 2. ( / )... 3. /.. ( ) : ),,. 4 4.3982/2011 ) :... : 1. (..,, ) / ( ). 2. :.. 3... ( )....

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 379/80 Περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων του υπ αριθ. 455/76 Πρ. ιατάγµατος (ΦΕΚ 169Α/5-7-76) «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων... κ.λπ.» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 108/12-6-2013 (ΦΕΚ Β 141/2013)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 108/12-6-2013 (ΦΕΚ Β 141/2013) Έ δρ α : Π λ. Ε λευθ ε ρ ί α ς 2, Τ.Κ : 1 0 5 5 3, Α θ ή ν α, Τ η λ. : 2 1 0 3 2 4 8 4 5 5, F a x : 2 1 0 3 2 1 1 6 3 0 Web Site: h t t p : / / w w w. p o s e h. g r, E m a i l : info@poseh.gr, posei@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 18/8/2010 ΕΩΣ KAI 27/8/2010

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 18/8/2010 ΕΩΣ KAI 27/8/2010 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 18/8/2010 ΕΩΣ KAI 27/8/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός, 22/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 31395 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου. χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου. χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι, 14-6-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.20775 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 1 Περιστέρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1181 της 23/

ΝΟΜΟΣ 1181 της 23/ ΝΟΜΟΣ 1181 της 23/24.7.81 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύη το έτος 1960 υπ' αριθ. 115 ιεθνούς Συµβάσεως Περί προστασίας των εργαζοµένων από τάς ιοντιζούσας ακτινοβολίας (Φ.Ε.Κ. 195/Α/1981) Η αναφερόµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του Π.Δ 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του» (συμπεριλαμβάνονται οι τροποποιήσεις με τους Ν. 2771/1999,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Ο παρών κανονισμός, έχει εναρμονιστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της Νυόν την 11.12.2003 και στην Αθήνα την 9.3.2007, ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ.:Δ.ΛΚΔΜ/8686/04.06.13 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 1/2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της ΔΕΗ ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

των Συντακτών - µελών της Ενώσεως Συντακτών ηµερησίων εφηµερίδων Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας

των Συντακτών - µελών της Ενώσεως Συντακτών ηµερησίων εφηµερίδων Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας των Συντακτών - µελών της Ενώσεως Συντακτών ηµερησίων εφηµερίδων Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας Ot17R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Δ ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ (Y.Α.) ΤΩΩΝ ΣYΝΤΑΚΤΩΩΝ - ΜΕΛΩΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΩΣΕΩΩΣ ΣYΝΤΑΚΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ-ΕΞΠΕΡ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΑΥΤΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ-ΕΞΠΕΡ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ-ΕΞΠΕΡ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΑΥΤΩΝ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:85/26-9-07)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Άρθρο 1: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 1.1 Προπονητής αντισφαίρισης είναι ο έχων αποκτήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και της κείμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 1 «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π. Κωδικοποίηση των ακολούθων Πράξεων του Δ.Σ./Ο.Λ.Π.: 965/61 (ΦΕΚ 382/61), 1268/62 (ΦΕΚ 490/62),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Απριλίου 1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. : 1017407/383/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Απριλίου 1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. : 1017407/383/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. -- 579 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Απριλίου 1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. : 1017407/383/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ:1114 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ" Άρ. 643 της 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 643 της 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ" Άρ. 643 της 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1968, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ -------------------------------------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ --------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ Ψυχικό, 25/8/2016 Ταχ. Διεύθυνση: Μαραθωνοδρόμου 95 Αρ. Πρωτ.: 12577 Ταχ. Κώδικας: 154 52 Ψυχικό Πληροφορίες: Κάρλου Ελένη Τηλέφωνο: 213-20.14.722

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωσης πέντε ( 5 ) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου Αμανής, που εδρεύει στην Βολισσό του Ν. Χίου.

Πλήρωσης πέντε ( 5 ) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου Αμανής, που εδρεύει στην Βολισσό του Ν. Χίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βολισσός 12-6-2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1838 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης πέντε ( 5 ) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λαγκαδάς 3 Μαρτίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 6836 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ ΧΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ ΧΙΟΥ Καλλιμασιά: 3/5/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ: 1700 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ ΧΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Μέγεθος Γραμμάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΠΔ 420/1987: Εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίμων σε νέες οικοδομές.βλ.& Ν.3175/03 (15260) Αρθρο :0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΜΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΜΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Παλαμάς 24/03/2016 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ. : 2777 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Ταχ. Διεύθυνση: Β. Παπακυρίτση 4 Τ.Κ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ Τηλέφωνο: 2444350141

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ορεστιάδα 19-06-2013 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 26688 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 01/06/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 01/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 01/06/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.13418 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ). 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 7/04/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 10166 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ: 210 97 11 097 Fax: 210 97 14 303 ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Αιγάλεω : 20/6/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Αιγάλεω : 20/6/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Αιγάλεω : 20/6/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 34258 ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 364 & Κάλβου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 25/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2125 της 18ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 1986 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

2551 Ν. 96/89. 'ειδικός ιατρός' σημαίνει ιατρόν ο οποίος θεωρείται ως ειδικός συμφώνως προς τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμον

2551 Ν. 96/89. 'ειδικός ιατρός' σημαίνει ιατρόν ο οποίος θεωρείται ως ειδικός συμφώνως προς τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμον E.E., Παρ. I, Αρ. 2419,17.6.89 2551 Ν. 96/89 Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Π για τους Τεχνίτες Οχημάτων αερίων Καυσίμων

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Π για τους Τεχνίτες Οχημάτων αερίων Καυσίμων ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Π για τους Τεχνίτες Οχημάτων αερίων Καυσίμων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) της παρ 4α του άρθρου 9 του ν. 3710/2008 «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 216) β) του

Διαβάστε περισσότερα

«Αναλυτικοί Πίνακες Επαγγελματικών Αδειών Ηλεκτρολόγου Α Ειδικότητας»

«Αναλυτικοί Πίνακες Επαγγελματικών Αδειών Ηλεκτρολόγου Α Ειδικότητας» Έ δρ α : Π λ. Ε λευθ ε ρ ί α ς 2, Τ.Κ : 1 0 5 5 3, Α θ ή ν α, Τ η λ. : 2 1 0 3 2 4 8 4 5 5, F a x : 2 1 0 3 2 1 1 6 3 0 Web Site: h t t p : / / w w w. p o s e h. g r, E m a i l : info@poseh.gr, posei@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος,11-08- 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 76892 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Ειρήνης 131 ΤΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 19 / 10 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 253887/4062 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 12/08/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 28193 Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. : 2132007754-57 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα