Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας"

Transcript

1 Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο έρεη ηελ πξνζηαζία ησλ Δηθαησκάησλ ηνπ Κώδηθα. Ελαο αλεμάξηεηνο Επίηξνπνο πξνσζεί θαη πξνζηαηεύεη ηα δηθαηώκαηα απηά ζύκθνλα κε έλαλ λόκν ηεο Νέαο Ζειαλδίαο πνπ νλνκάδεηαη Ο Νόκνο ηνπ Επίηξνπνπ Υγείαο θαη Αλαπεξίαο ηνπ λόκνπ ηνπ Σα δηθαηώκαηά ζας θαηά ηελ παραιαβή ηωλ σπερεζηώλ σγείας ή αλαπερίας [από επαγγεικαηίεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πγείαο ή αλαπεξίαο] Ο Κώδηθαο ησλ Δηθαησκάησλ ζαο δίλεη 10 δηθαηώκαηα. είλαη: Απηά 1. Να ζαο θέξνληαη κε ζεβαζκό. 2. Να ζαο θέξνληαη δίθαηα, ρσξίο πίεζε ή δηάθξηζε. 3. Τν δηθαίσκά ζαο γηα αμηνπξέπεηα θαη αλεμαξηεζία. 4. Να ζαο παξέρνπλ ππεξεζηέο πνηόηεηαο κε πξνζνρή θαη ηθαλόηεηα. 5. Να ζαο δίλνπλ πιεξνθνξίεο πνπ κπνξείηε λα θαηαιάβεηε θαη κε ηξόπν πνπ ζαο βνεζά λα επηθνηλσλείηε κε ην πξόζσπν πνπ παξέρεη ηελ ππεξεζία πγείαο ή αλαπεξίαο. 6. Να ζαο δίλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζέιεηε λα κάζεηε πεξί ηελ πγεία ή αλαπεξία ζαο, ηελ ππεξεζία πνπ παξέρεηαη θαη ηα νλόκαηα θαη ηνπο ξόινπο ηνπ πξνζσπηθνύ. Καζώο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δνθηκέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεηάδεζηε θαη νπνηαδήπνηε απνηειέζκαηα ησλ δνθηκώλ. Σηε Νέα Ζειαλδία, ν θόζκνο θαιείηαη λα ππνβάιεη εξσηήζεηο θαη λα δεηήζεη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα λα βνεζεζεί λα θαηαιαβαίλεη ηη ζπκβαίλεη. 7. Να πάξεηε ηε δηθή ζαο απόθαζε ζρεηηθά κε ηε θξνληίδα πνπ ζαο αθνξά, θαη λα αιιάδεηε γλώκε. 8. Να ππάξρεη έλα άηνκν γηα λα ζαο ππνζηεξίδεη ζηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο. 1

2 9. Οια απηά ηα δηθαηώκαηα λα ηζρύνπλ αλ ζαο δεηεζεί λα ιάβεηε κέξνο ζε κηά εξεπλεηηθή κειέηε ή δηδαζθαιία γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνύ. 10. Τν δηθαίσκα λα ππνβάιεηε παξάπνλν θαη λα παξζεί απηό ην παξάπνλν ζνβαξά. Ση κπορώ λα θάλω εάλ αλεζστώ ή είκαη δσζαρεζηεκέλος κε ηελ σπερεζία, ή εάλ θάηη πάεη ζηραβά, θαη πηζηεύω όηη ηα δηθαηώκαηά κοσ έτοσλ παραβηαζηεί; Μπνξείηε: Να κηιήζεηε κε ηνλ πξόζσπν πνπ ζαο πξόζθεξε ηελ ππεξεζία, ή κε ηνλ ππεύζπλν, γηαηί απηνί κπνξνεί λα είλαη ζε ζέζε λα ιύζνπλ ην πξόβιεκα. Να ιάβεηε βνήζεηα θαη ππνζηήξημε από ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ζαο λα ππνβάιεηε ηα ζέκαηα πνπ ζαο αλεζπρνύλ ζηνλ επαγγεικαηία πνπ ζαο παξέρεη ηελ ππεξεζία πγείαο ή αλαπεξίαο. Να επηδηώμεηε ηελ ππνζηήξημε ελόο δσξεάλ αλεμάξηεηνπ ππέξκαρνπ γηα λα ζαο βνεζήζεη λα επηιύζεηε ηηο αλεζπρίεο ζαο. Πεξηζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν επηθνηλσλίαο κε έλαλ ππέξκαρν ζεκάησλ πγείαο θαη αλαπεξίαο ππάξρνπλ ζε άιιν κέξνο ζ απηό ην θπιιάδην. Η Τποβόιε θαη Επίισζε Πάραπολωλ Γηαηί πρέπεη λα σποβάιιω παράπολο; Η ππνβάιιε πάξαπνλσλ είλαη έλα ζεκαληηθό κέζν γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ. Οη πεξηζζόηεξνη θαηαλαισηέο (ππεξεζηώλ πγείαο ή αλαπεξίαο) πνπ ππνβάινπλ παξάπνλα ιέλε όηη δελ ζέινπλ απηό πνπ ζπλέβε ζε απηνύο λα ζπκβεί ζε θάπνηνλ άιιν. Οη θαηαλαισηέο ζπλήζσο ην ζεσξνύλ ρξήζηκν λα ππάξρεη αλαγλώξηζε ησλ όζσλ ζπλέβεζαλ, θαζώο θαη κηα εμήγεζε θαη κηα ζπγγλώκε. Οη πεξηζζόηεξνη πάξνρνη ππεξεζίεο πγείαο ή αλαπεξίαο ην ζεσξνύλ ρξήζηκν λα γλσξίδνπλ ηη αλεζπρεί ηνλ θαηαλαισηή ώζηε λα κπνξνύλ λα αλαιάβνπλ δξάζε γηα λα δηεπζεηήζνπλ ην ζέκα. Μεξηθέο θνξέο απηό κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αιιαγέο ζηελ πξάμε θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν παξέρνληαη νη ππεξεζίεο πνπ ζα σθειήζνπλ ηνπο άιινπο θαηαλαισηέο. Οη θαηαλαισηέο ζεσξνύλ όηη είλαη πνιύ ρξήζηκν λα αθνύζνπλε ηη κέηξα ζα ιάβεη ν πάξνρνο ππεξεζηώλ γηα ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπο. 2

3 Η σποβοιή πάραπολωλ Έρεηε ην δηθαίσκα λα ππνβάιεηε παξάπνλα πεξί παξόρνπ (ππεξεζηώλ πγείαο ή αλαπεξίαο) κε πνηνδήπνηε ηξόπν πνπ είλαη επθνιόηεξν γηα ζαο. Μπνξείηε λα ππνβάιεηε παξάπνλα πξνθνξηθά, απηνπξνζώπσο ή κέζσ ηειεθώλνπ ή γξαπηώο κε επηζηνιή, θαμ, ή ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ( ). Μπνξείηε λα δώζεηε ην παξάπνλό ζαο: Σην άηνκν ή ζηα άηνκα πνπ είλαη ν αηηία ηνπ παξάπνλό ζαο. Σε έλα άηνκν πνπ εξγάζεηαη ζην ίδην κέξνο ή νξγαληζκό πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηελ παξαιαβή ησλ παξαπόλσλ (π.ρ. ν δηαρεηξηζηήο ζέκαηα πνηόηεηαο ή ν ππάιιεινο παξαπόλσλ ζε λνζνθνκείν ή νξγαληζκό). Σε έλαλ αλεμάξηεην ππέξκαρνπ πγείαο θαη αλαπεξίαο. Σηνλ Επίηξνπνο Υγείαο θαη Αλαπεξίαο. Ση κπορώ λα περηκέλω λε γίλεη έαλ σποβάιω παράπολο; Ση κπορώ λα περηκέλω λε γίλεη έαλ σποβάιω παράπολο κε ηολ πάροτο; Κάζε πάξνρνο ππεξεζηώλ νθείιεη λα αθνύεη ηηο αλεζπρίεο ζαο θαη λα ζαο ελεκεξώλεη ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ επεζεξγάδεηαη ηα παξάπνλα θαη ηη ζπκβαίλεη κε ηνλ παξάπνλό ζαο. Μπνξείηε λα αλακέλεηε λα εμεηαζηνύλ ηα παξάπνλά ζαο ακέζσο, θαζώο θαη λα ιάβεηε εμεγήζεηο ζρεηηθά κε όιεο ηηο απνθάζεηο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη σο απνηέιεζκα ησλ παξαπόλσλ ζαο. Ση κπορώ λα περηκέλω λε γίλεη έαλ σποβάιω παράπολο κε σπέρκατο ζεκάηωλ σγείας θαη αλαπερίας; Οη ππέξκαρνη ζεκάησλ πγείαο θαη αλαπεξίαο πνπ αλήθνπλ ζηελ ππεξεζία Nationwide Advocacy Service ζα ζαο αθνύζνπλ όηαλ έρεηε αλεζπρίεο θαη ζα ζαο εμεγήζνπλ ηηο επηινγέο πνπ έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα ηελ επίιπζε ησλ αλεζπρηώλ ζαο. Ο ππέξκαρνο είλαη ζηελ πιεπξά ηνπ θαηαλαισηή θαη ζα ζαο ππνζηεξίμεη θαη ζα ζαο βνεζήζεη κε ηνλ ηξόπν πνπ ζα επηιέμεηε γηα λα επηιύζεηε ηηο αλεζπρίεο ζαο. Απηή ε ππεξεζία είλαη δσξεάλ, εκπηζηεπηηθή θαη αλεμάξηεηε από ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πγείαο θαη αλαπεξίαο, όπσο ηα λνζνθνκεία, νη νξγαλώζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνύλ απηέο ηηο ππεξεζίεο, νη θξαηηθέο ππεξεζίεο, θαη ηνλ Επίηξνπν Υγείαο θαη Αλαπεξίαο. Παξόιν πνπ ε ππεξεζία Nationwide Advocacy Service θαιύπηαηηαη από ηελ ίδηα λνκνζεζία όπσο ηνλ Επίηξνπν Υγείαο θαη Αλαπεξίαο, 3

4 απηή ε ππεξεζία δίλεη αλαθνξά ζε κία αλεμάξηεηε δηεπζπληξία. Η ππεξεζία Nationwide Advocacy Service είλαη έλαο πνιύ επηηπρεκέλνο ηξόπνο γηα ηελ επίιπζε ησλ παξαπόλσλ, θαη απηό επηηπγράλεηαη ζπλήζσο πην γξήγνξα από ηηο άιιεο επηινγέο. Ση κπορώ λα περηκέλω λε γίλεη έαλ σποβάιιω παράπολο κέζω ηολ Επίηροπο Τγείας θαη Αλαπερίας; Ο Επίηξνπνο εμεηάδεη θάζε παξάπνλν θαη απνθαζίδεη θαηά πόζνλ είλαη αλαγθαίν ή ζθόπηκν λα αλαιάβεη πεξαηηέξσ δξάζε. Ο Επίηξνπνο κπνξεί ζηε ζπλέρεηα: Να ζηείιεη ηελ ππόζεζε ζε ππέξκαρν πγείαο θαη αλαπεξίαο γηα λα βνεζήζεη ην άηνκν λα επηιύζεη ηνλ παξάπνλό ηνπ. Να ζηείιεη ηνλ παξάπνλν ζηνλ πάξνρν λα ην επηιύζεη. Να παξαπέκςεη ηνλ παξάπνλν ζε άιιε ππεξεζία, όπσο ζην Υπνπξγείν Υγείαο, ζηε αξρή θαηαρώξηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ζηνλ Επίηξνπν Πξνζσπηθώλ Δεδνκέλσλ ή ζηνλ Επηζεσξεηή Ψπρηθήο Υγείαο. Να δηεξεύλεζεη ηελ ππόζεζε. Σε ελα κηθξό αξηζκό ησλ παξαπόλσλ κπνεξεί ν Επίηξνπνο λα απνθαζίζεη λα μεθηλήζεη κηα επίζεκε έξεπλα. Η έξεπλα κπνξεί λα πάξεη ρξόλν, γηαηί ν Επίηξνπνο είλαη ακεξόιεπηνο θαη ζα πξέπεη λα δνζεί ζε όινπο πνπ ηνπο αθνξά ην παξάπνλν ηελ επθαηξία λα εθθξάδνπλ ηηο απόςεηο ηνπο. Δελ είλαη όια ηα παξάπνλα πνπ δηεξεπλώληαη δηαπηζηώλεηαη όηη ζ άπηα έρεη παξαβηαζηεί ν Κώδηθαο. Μπνξείηε λα αλακέλεηε ηαθηηθή επηθνηλσλία από ην γξαθείν ηνπ Επηηξόπνπ, κέρξη λα ιεθζεί ηειηθή απόθαζε. Μπνξείηε επίζεο λα αλακέλεηε κηα εμήγεζε γηα ην πώο ν Επίηξνπνο απνθάζηζε λα αζρνιεζεί κε ηνλ παξάπνλό ζαο θαη πνηά είλαη ε ηειηθή απόθαζε. Ο πάροτος ζα πεηζαρτεζεί έαλ βρεζεί οηη ηα δηθαηώκαηά κοσ έτοσλ παραβηαζηεί; Ο Επίηξνπνο κπνξεί λα παξαπέκςεη ηνλ παξάπνλν ζηνλ Δηεπζπληή ησλ Ννκηθώλ Δηαδηθαζίσλ αθνύ δηαπηζηώζεθε θαηά ηελ έξεπλα ηνπ Επηηξόπνπ παξάβαζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαηαλαισηή. Τν βήκα απηό είλαη ιακβάλεηαη κόλνλ ζε έλα πνιύ κηθξό αξηζκό ησλ παξαπόλσλ. Ο δηεπζπληήο είλαη αλεμάξηεηνο εηζαγγειέαο, πνπ κπνξεί λα αλαιάβεη κηα ππόζεζε ζην Πεηζαξρηθό Δηθαζηήξην Επαγγεικαηίσλ Υγείαο (HPDT) ή κε ζηνλ Αλαζεώξεηηθό Δηθαζηεξίν Δηθαησκάησλ ησλ Αλζξσπίλσλ (HRRT), ή θαη ηα δύν. Πιεξνθνξίεο πεξί Δηεπζπληή ησλ Ννκηθώλ Δηαδηθαζίσλ θαη ηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρνπλ αθνπζηεί ζηα δηθαζηήξηα κπνξείηε λα ηα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Επίηξνπνπ Υγείαο θαη Αλαπεξίαο. 4

5 Μπορώ λα πάρω αποδεκίωζε αλ ηα δηθαηώκαηά κοσ έτοσλ παραβηαζηεί; Ο Επίηξνπνο δελ έρεη θακία εμνπζία λα δώζεη απνδεκίσζε. Οη πάξνρνη κπνξνύλ λα ζπκθσλήζνπλ λε επηζηξέςνπλ θάπνην πνζό, σο έλαλ ηξόπν γηα ηελ επίιπζε ηνπ παξάπνλν. Οξηζκέλα παξάπνλα κπνξνύλ λα δηθαηνύληαη απνδεκίσζε κέζσ ACC εαλ νη θαηαλαισηέο έρνπλ ππνζηεί ζσκαηηθέο βιάβεο από ηελ ζεξαπεπηηθή αγσγή ηνπο. Σε νξηζκέλεο πεξηνξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, επηδηθάδνληαη απνδεκηώζεηο από ηελ HRRT. ΛΟΘΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΚΑΘ ΣΟΘΥΕΘΑ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη βνήζεηα, ή γηα ηελ νξγάλσζε ζεκηλάξησλ θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηνλ Κώδηθα ησλ Δηθαησκάησλ, ή αλ δεηάηε πιεξνθνξίεο γηα λε πξνζπαζείηε λα απνιύζεηε ην δήηεκα πνπ ζαο αλαζπρεί ή γηα ηελ ππνβνιή παξαπόλσλ, επηθνηλσλήζηε κε: Τα γξαθεία ηεο Nationwide Advocacy Service Δσξεάλ θαμ: Ο Επίηξνπνο Υγείαο θαη Αλαπεξίαο PO Box 1791, Auckland Auckland ph / TTY (09) Wellington (04) Άιιεο πεξηνρέο ph / TTY Φαμ (09) Website: Greek 5

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ Όποι Σςμμεηοσήρ Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ θιήξσζε IKEA-FEELGOOD ENTERTAINMENT πνπ δηνξγαλώλνπλ ε εηαηξεία "HOUSE MARKET ANΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΕΩ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΙΑΗ" θαη ε εηαηξεία

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα