Θέμα: Συγχώνευση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου FTIF Franklin Global Growth and Value Fund στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο FTIF Templeton Global Fund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: Συγχώνευση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου FTIF Franklin Global Growth and Value Fund στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο FTIF Templeton Global Fund"

Transcript

1 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Société d investissement à capital variable Έδρα: 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B («FTIF» ή η «Εταιρεία») Λουξεμβούργο, 15 Μαρτίου 2017 Θέμα: Συγχώνευση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου FTIF Franklin Global Growth and Value Fund στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο FTIF Templeton Global Fund Αγαπητέ Μεριδιούχε, Σκοπός της παρούσας επιστολής είναι να σας ενημερώσει για την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας (το «Δ.Σ.») να προχωρήσει στη συγχώνευση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου FTIF Franklin Global Growth and Value Fund (το «Συγχωνευόμενο Υποκεφάλαιο») στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο FTIF Templeton Global Fund (το «Απορροφών Υποκεφάλαιο»). Μετά τη Συγχώνευση, το Συγχωνευόμενο Υποκεφάλαιο θα διαλυθεί χωρίς να ρευστοποιηθεί. 1. Σκεπτικό και ιστορικό της Συγχώνευσης Το Συγχωνευόμενο Υποκεφάλαιο ξεκίνησε αρχικά τη λειτουργία του στις 9 Σεπτεμβρίου 2002, αλλά δεν κατάφερε να δημιουργήσει σημαντικά στοιχεία ενεργητικού. Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, το υπό διαχείριση ενεργητικό ανερχόταν σε 44 εκατομμύρια USD. Το Συγχωνευόμενο Υποκεφάλαιο συνδιαχειρίζονται η Franklin Equity Group (το «Τμήμα Ανάπτυξης») και η Templeton Global Equity Group (το «Τμήμα Αξίας»). Ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου του Τμήματος Αξίας του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου διαχειρίζεται επίσης και το Απορροφών Υποκεφάλαιο. Κατά συνέπεια, το Απορροφών Υποκεφάλαιο και το Τμήμα Αξίας του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου ακολουθούν την ίδια επενδυτική διαδικασία και μοιράζονται επίσης την ίδια διαδικασία διαχείρισης κινδύνων. Η συγχώνευση των Υποκεφαλαίων επιτρέπει τη συγκέντρωση πόρων σε ένα και μόνο χαρτοφυλάκιο. Το Απορροφών Υποκεφάλαιο ξεκίνησε αρχικά τη λειτουργία του στις 28 Φεβρουαρίου Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, το υπό διαχείριση ενεργητικό ανερχόταν σε 1,16 δισεκατομμύρια USD. Η δομή των αμοιβών διαχείρισης είναι ίδια και στα δύο υποκεφάλαια, όμως το μεγαλύτερο Απορροφών Υποκεφάλαιο επωφελείται από χαμηλότερο Δείκτη Συνολικών Εξόδων (TER), δεδομένου ότι τα σταθερά έξοδα μοιράζονται σε ευρύτερη βάση στοιχείων ενεργητικού. Επιπλέον, ορισμένοι κίνδυνοι ενδέχεται να μην ισχύουν και για το Συγχωνευόμενο Υποκεφάλαιο και για το Απορροφών Υποκεφάλαιο, όπως σημειώνεται με έντονους χαρακτήρες στο Παράρτημα I. Δεδομένου ότι τόσο το Συγχωνευόμενο Υποκεφάλαιο όσο και το Απορροφών Υποκεφάλαιο διαθέτουν παρόμοιους επενδυτικούς στόχους, αμοιβές και έξοδα, καθώς και προφίλ στοχευόμενων επενδυτών, το Δ.Σ. θεωρεί ότι είναι προς το βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου η συγχώνευση των συγκεκριμένων Υποκεφαλαίων και η εστίαση σε ένα ενιαίο χαρτοφυλάκιο, το οποίο θα παρέχει οικονομίες κλίμακας στους υφιστάμενους μεριδιούχους των εν λόγω Υποκεφαλαίων. Το Δ.Σ. αποφάσισε, συνεπώς, σύμφωνα με το Άρθρο 66(4) του Νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος του 2010»), και το άρθρο 28 του καταστατικού της Εταιρείας (το «Καταστατικό»), να συγχωνεύσει το Συγχωνευόμενο Υποκεφάλαιο στο Απορροφών Υποκεφάλαιο. Ωστόσο, παρακαλούμε σημειώστε ότι το Δ.Σ. δεν εξέτασε την καταλληλότητα της Συγχώνευσης σε ό,τι αφορά τις επιμέρους ανάγκες ή την ανοχή κινδύνου των μεριδιούχων. Συνιστάται στους μεριδιούχους να αναζητήσουν ανεξάρτητες χρηματοοικονομικές/φοροτεχνικές συμβουλές ανάλογα με τις προσωπικές τους συνθήκες. 2. Αντίκτυπος στους μεριδιούχους και τα δικαιώματα των μεριδιούχων Οι μεριδιούχοι του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Συγχώνευση, μπορούν να δώσουν εντολή για εξαγορά ή μετατροπή των συμμετοχών τους σε μερίδια του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου προς οποιοδήποτε άλλο υποκεφάλαιο της FTIF, στοιχεία των οποίων παρατίθενται στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της FTIF (υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω άλλα υποκεφάλαια έχουν λάβει έγκριση για εμπορική προώθηση στην αντίστοιχη δικαιοδοσία), χωρίς χρέωση, έως τις 8 Ιουνίου 2017 (πριν από την ισχύουσα προθεσμία τελευταίας διαπραγμάτευσης).

2 Παρακαλούμε σημειώστε ότι η «μη χρέωση προμήθειας εξαγοράς» δεν ισχύει για κατηγορίες που υπόκεινται σε ενδεχόμενη προμήθεια πώλησης («ΕΠΠ»), λόγω της φύσης της συγκεκριμένης προμήθειας. Αντίστοιχα, εάν οι επενδυτές αποφασίσουν να εξαγοράσουν τυχόν μερίδια που υπόκεινται σε ΕΠΠ, η εν λόγω εξαγορά θα υπόκειται στην ισχύουσα ΕΠΠ, όπως γνωστοποιείται λεπτομερέστερα στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας. Η περίοδος διακράτησης για τις κατηγορίες μεριδίων του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου που υπόκεινται σε ΕΠΠ υπολογίζεται από την ημερομηνία που η εν λόγω κατηγορία μεριδίων αποκτήθηκε αρχικά από το Συγχωνευόμενο Υποκεφάλαιο ή από άλλο υποκεφάλαιο της FTIF, κατά περίπτωση. Η περίοδος διακράτησης των εν λόγω Συγχωνευόμενων Κατηγοριών Μεριδίων, που υπόκεινται σε ΕΠΠ και οι οποίες θα συγχωνευτούν στις αντίστοιχες Απορροφώσες Κατηγορίες Μεριδίων που επίσης θα υπόκεινται σε ΕΠΠ, δεν θα επηρεαστεί ως συνέπεια της Συγχώνευσης. Κατά την Ημερομηνία Ισχύος, οι μεριδιούχοι που δεν θα έχουν ζητήσει με αίτησή τους την εξαγορά ή μετατροπή των μεριδίων που κατέχουν στο Συγχωνευόμενο Υποκεφάλαιο θα καταστούν μεριδιούχοι του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου και θα λάβουν μερίδια του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου, όπως αναφέρεται λεπτομερέστερα στον πίνακα της Ενότητας 4 παρακάτω. Η συνολική αξία των μεριδίων που κατέχει ένας μεριδιούχος στο Συγχωνευόμενο Υποκεφάλαιο θα είναι ίση με την αξία των μεριδίων που θα κατέχει ο εν λόγω μεριδιούχος στο Απορροφών Υποκεφάλαιο. Για την αποφυγή αμφιβολιών, αναφέρεται ότι οι μεριδιούχοι θα συνεχίσουν να κατέχουν μερίδια επενδυτικής εταιρείας υπαγόμενης στο ρυθμιστικό καθεστώς του Λουξεμβούργου, καθώς και να επωφελούνται από τα ίδια δικαιώματα και τις γενικές προστατευτικές διατάξεις που ισχύουν για τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες («ΟΣΕΚΑ»). Εφόσον μεριδιούχοι του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου καταστούν μεριδιούχοι του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου, θα δύνανται να συμμετέχουν και να ασκούν τα δικαιώματα ψήφου τους σε συνελεύσεις μεριδιούχων, να ζητούν με αίτησή τους την εξαγορά και μετατροπή των μεριδίων τους οποιαδήποτε ημέρα διαπραγμάτευσης και, επίσης, ανάλογα με την κατηγορία μεριδίων που κατέχουν, θα είναι δικαιούχοι διανεμόμενων ποσών σύμφωνα με το Καταστατικό και το ισχύον ενημερωτικό δελτίο της FTIF από την επόμενη ημέρα μετά την Ημερομηνία Ισχύος. Στη συνέχεια παρατίθεται μια σύγκριση των εξόδων που αντιστοιχούν στις κατηγορίες μεριδίων του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου και του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου: Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις αντίστοιχες κατηγορίες μεριδίων που θα συγχωνευθούν: Συγχωνευόμενες Κατηγορίες Μεριδίων ISIN Απορροφώσες Κατηγορίες Μεριδίων ISIN Franklin Global Growth and Value Fund A (Acc) USD LU Templeton Global Fund A (Acc) USD LU Franklin Global Growth and Value Fund B (Acc) USD LU Templeton Global Fund B (Acc) USD LU Franklin Global Growth and Value Fund N (Acc) USD LU Templeton Global Fund N (Acc) USD LU Franklin Global Growth and Value Fund C (Acc) USD LU Templeton Global Fund C (Acc) USD LU Στη βάση των αριθμητικών στοιχείων που παρατίθενται στη συνέχεια, το Δ.Σ. πιστεύει ότι οι μεριδιούχοι του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου θα επωφεληθούν από τη Συγχώνευση στο Απορροφών Υποκεφάλαιο. Συγχωνευόμενο Υποκεφάλαιο, Κατηγορία Μεριδίων, Όνομα Franklin Global Growth and Value Fund A (Acc) USD Franklin Global Growth and Value Fund B (Acc) USD Franklin Global Growth and Value Fund N (Acc) USD Franklin Global Growth and Value Fund C (Acc) USD Αρχική Επιβάρυνση Διαχ/σης Επενδύσεων Εταιρείας Διαχείρισης Τήρησης Λογ/σμού Λοιπές Προμήθειες (συμπ. Θεματοφύλακα Έως 5,75% 1,00% 0,20% 0,50% 0,16% 1,86% 0,00% 1,00% 0,20% 0,75% 1,22% 3,17% Έως 3,00% 1,00% 0,20% 1,25% 0,16% 2,61% 0,00% 1,00% 0,20% 1,08% 0,16% 2,44% Δείκτης Τρεχουσών Επιβαρύνσεων (OCR)

3 Απορροφών Υποκεφάλαιο, Κατηγορία Μεριδίων, Όνομα Templeton Global Fund A (Acc) USD Templeton Global Fund B (Acc) USD Templeton Global Fund N (Acc) USD Templeton Global Fund C (Acc) USD Αρχική Επιβάρυνση Διαχ/σης Επενδύσεων Εταιρείας Διαχείρισης Τήρησης Λογ/σμού Λοιπές Προμήθειες (συμπ. Θεματοφύλακα) Έως 5,75% 1,00% 0,20% 0,50% 0,14% 1,84% 0,00% 1,00% 0,20% 0,75% 1,20% 3,15% Έως 3,00% 1,00% 0,20% 1,25% 0,14% 2,59% 0.00% 1,00% 0,20% 1,08% 0,14% 2,42% Δείκτης Τρεχουσών Επιβαρύνσεων (OCR) Εξετάζεται το ενδεχόμενο μερικής αναπροσαρμογής του χαρτοφυλακίου του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου πριν από τη Συγχώνευση. Επιπροσθέτως και προς το βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων, η συγχώνευση θα οργανωθεί έτσι ώστε περίπου το πενήντα τοις εκατό (50%) του χαρτοφυλακίου του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου να μεταβιβαστεί σε είδος στο Απορροφών Υποκεφάλαιο και το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) να πωληθεί έναντι μετρητών και να μεταβιβαστεί με τη μορφή μετρητών στο χαρτοφυλάκιο του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου. Ανάλογα με την ανάπτυξη του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου και τις αλλαγές στις υποκείμενες επενδύσεις εντός του χαρτοφυλακίου, η κατανομή των παραπάνω ποσοστών ενδέχεται να διαφοροποιηθεί καθώς πλησιάζει η ημερομηνία της Συγχώνευσης. Δεν αναμένεται αναπροσαρμογή του χαρτοφυλακίου του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου στο πλαίσιο της Συγχώνευσης. Η Συγχώνευση του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου με το Απορροφών Υποκεφάλαιο δεν αναμένεται να προκαλέσει μείωση συμμετοχής των μεριδιούχων στο Απορροφών Υποκεφάλαιο. Στο Παράρτημα Ι που ακολουθεί γίνεται λεπτομερής σύγκριση των προμηθειών και εξόδων που επιβαρύνουν τους μεριδιούχους του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου και του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου. Επιπλέον, και για διευκόλυνση της Συγχώνευσης, θα εφαρμοστούν οι παρακάτω περιορισμοί συναλλαγών για το Συγχωνευόμενο Υποκεφάλαιο: - Νέοι επενδυτές δεν θα επιτρέπεται να επενδύσουν σε μερίδια του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου στη διάρκεια της περιόδου που ξεκινά 30 ημερολογιακές ημέρες πριν την Ημερομηνία Ισχύος - Υφιστάμενοι μεριδιούχοι δεν θα επιτρέπεται να υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή σε επιπλέον μερίδια του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου στη διάρκεια της περιόδου που ξεκινά 7 ημερολογιακές ημέρες πριν την Ημερομηνία Ισχύος, και - Υφιστάμενοι μεριδιούχοι του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου δεν θα επιτρέπεται να εξαγοράζουν ή να μετατρέπουν τις θέσεις τους από 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την Ημερομηνία Ισχύος. 3. Σύγκριση μεταξύ του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου και του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου Το Απορροφών Υποκεφάλαιο και το Τμήμα Αξίας του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου ακολουθούν την ίδια επενδυτική διαδικασία και μοιράζονται επίσης την ίδια διαδικασία διαχείρισης κινδύνων. Επιπλέον, τα Υποκεφάλαια έχουν τον ίδιο επενδυτικό στόχο, παρόμοιο επενδυτικό περιβάλλον και ορισμένες κοινές ομάδες διαχείρισης επενδύσεων εντός του Ομίλου Franklin Templeton. Το επενδυτικό στυλ διαφέρει. Το Συγχωνευόμενο Υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για την επιλογή μετοχών: το τμήμα «ανάπτυξης» του χαρτοφυλακίου αναζητά τίτλους εταιρειών που αναπτύσσονται με ρυθμούς άνω του μέσου όρου, ενώ το τμήμα «αξίας» του χαρτοφυλακίου αναζητά τίτλους εταιρειών που θεωρούνται υποτιμημένες και παρέχουν τις καλύτερες ευκαιρίες αυξημένης αξίας μακροπρόθεσμα. Το Απορροφών Υποκεφάλαιο επενδύει κατά κύριο λόγο σε τίτλους «αξίας», χωρίς να εστιάζει σε τίτλους «ανάπτυξης». Η δομή των αμοιβών διαχείρισης είναι ίδια και στα δύο Υποκεφάλαια, όμως, το μεγαλύτερο Απορροφών Υποκεφάλαιο επωφελείται από χαμηλότερο Δείκτη Συνολικών Εξόδων (TER), δεδομένου ότι τα σταθερά έξοδα μοιράζονται σε ευρύτερη βάση στοιχείων ενεργητικού. Οι διαφορές μεταξύ του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου και του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου αναφέρονται λεπτομερέστερα στο Παράρτημα Ι. Για μια πλήρη περιγραφή των αντίστοιχων επενδυτικών στόχων και πολιτικών, καθώς και των σχετικών κινδύνων του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου, παρακαλούμε ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο της FTIF και στα επισυναπτόμενα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές («KIID») του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου. Οι μεριδιούχοι καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τα επισυναπτόμενα έγγραφα KIID του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου. 4. Διαδικασία Συγχώνευσης Η συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ στις 16 Ιουνίου 2017 τα μεσάνυχτα (ώρα Λουξεμβούργου), (η «Ημερομηνία Ισχύος»). Την Ημερομηνία Ισχύος, το Συγχωνευόμενο Υποκεφάλαιο θα μεταβιβάσει τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού του (το «Ενεργητικό») στο Απορροφών Υποκεφάλαιο. Το Καθαρό Ενεργητικό του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου θα αποτιμηθεί την Ημερομηνία Ισχύος σύμφωνα με τις αρχές αποτίμησης που αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Τα ανεξόφλητα στοιχεία παθητικού γενικά περιλαμβάνουν προμήθειες και έξοδα που είναι πληρωτέα αλλά δεν έχουν εξοφληθεί, όπως αποτυπώνονται στο Καθαρό Ενεργητικό της Εταιρείας. Δεν υπάρχουν ανεξόφλητα, αναπόσβεστα αρχικά έξοδα για το Συγχωνευόμενο Υποκεφάλαιο.

4 Τυχόν δεδουλευμένα έσοδα στο Συγχωνευόμενο Υποκεφάλαιο κατά το χρόνο της Συγχώνευσης θα συμπεριληφθούν στον υπολογισμό της τελικής του καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μερίδιο και θα λογιστικοποιούνται σε συνεχή βάση μετά τη Συγχώνευση στην καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο της σχετικής κατηγορίας μεριδίων του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου. Οι μεριδιούχοι του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου, οι οποίοι δεν έδωσαν εντολή για εξαγορά ή ανταλλαγή των μεριδίων τους στο Συγχωνευόμενο Υποκεφάλαιο, θα λάβουν μερίδια από τις αντίστοιχες κατηγορίες μεριδίων του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου, τα οποία θα εκδοθούν, χωρίς χρέωση, χωρίς ονομαστική αξία και υπό μορφή ονομαστικών τίτλων (τα «Νέα Μερίδια»): Συγχωνευόμενες Κατηγορίες Μεριδίων Franklin Global Growth and Value Fund A (Acc) USD Franklin Global Growth and Value Fund B (Acc) USD Franklin Global Growth and Value Fund N (Acc) USD Franklin Global Growth and Value Fund C (Acc) USD Απορροφώσες Κατηγορίες Μεριδίων Templeton Global Fund A (Acc) USD Templeton Global Fund B (Acc) USD Templeton Global Fund N (Acc) USD Templeton Global Fund C (Acc) USD Για τους μεριδιούχους του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου, η συνολική αξία των Νέων Μεριδίων που θα λάβουν θα αντιστοιχεί στη συνολική αξία των μεριδίων που κατέχουν στο Συγχωνευόμενο Υποκεφάλαιο. Ο αριθμός Νέων Μεριδίων που θα διατεθούν σε μεριδιούχους του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου θα βασίζεται στην αντίστοιχη καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο και των δύο υποκεφαλαίων κατά την Ημερομηνία Ισχύος και θα προσδιοριστεί πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό μεριδίων που κατέχουν οι μεριδιούχοι στην αντίστοιχη κατηγορία του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου με το λόγο ανταλλαγής. Ο λόγος ανταλλαγής για κάθε κατηγορία θα υπολογιστεί διαιρώντας την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο της κατηγορίας του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου, όπως θα υπολογιστεί την Ημερομηνία Ισχύος, με την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο της αντίστοιχης κατηγορίας μεριδίων του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου, όπως θα υπολογιστεί ταυτόχρονα την Ημερομηνία Ισχύος. Οι μεριδιούχοι του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου μπορούν να ανατρέξουν στην επόμενη κατάσταση λογαριασμού που θα λάβουν μετά την Ημερομηνία Ισχύος προκειμένου να ενημερωθούν για τον αριθμό μεριδίων του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου που τους έχουν διανεμηθεί ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης. Την Ημερομηνία Ισχύος, το Συγχωνευόμενο Υποκεφάλαιο θα διαλυθεί χωρίς να ρευστοποιηθεί. 5. Έξοδα της Συγχώνευσης Τα έξοδα της Συγχώνευσης, συμπεριλαμβανομένων των νομικών και λογιστικών εξόδων, των εξόδων θεματοφυλακής και άλλων διοικητικών εξόδων, θα βαρύνουν την Franklin Templeton International Services S.à r.l. 6. Φορολογική επίπτωση Από τη Συγχώνευση δεν θα προκύψει φόρος για το Συγχωνευόμενο Υποκεφάλαιο, το Απορροφών Υποκεφάλαιο ή την FTIF. Οι επενδυτές ενδέχεται, ωστόσο, να υποστούν φορολόγηση στη φορολογική τους έδρα ή σε άλλες περιοχές δικαιοδοσίας όπου φορολογούνται. Παρά τα όσα αναφέρονται παραπάνω, δεδομένου ότι η φορολογική νομοθεσία διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα, οι επενδυτές θα πρέπει να απευθυνθούν στους φορολογικούς τους συμβούλους σχετικά με τις φορολογικές επιπτώσεις της Συγχώνευσης ειδικά στην περίπτωσή τους. 7. Διαθέσιμα έγγραφα Η πρόταση κοινής Συγχώνευσης, το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο της FTIF και τα σχετικά έγγραφα KIID (όπως επισυνάπτονται στην παρούσα ειδοποίηση στο Παράρτημα ΙΙ) διατίθενται στην έδρα της Εταιρείας, δωρεάν μετά από σχετικό αίτημα. Μετά από σχετικό αίτημα, αντίγραφα της έκθεσης του εγκεκριμένου ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας που αφορούν στη Συγχώνευση διατίθενται δωρεάν στην έδρα της Εταιρείας. Αντίγραφα των σημαντικών συμβάσεων της FTIF διατίθενται δωρεάν προς απόκτηση ή και έλεγχο στην έδρα της Εταιρείας. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την προτεινόμενη Συγχώνευση ή για περαιτέρω πληροφορίες, απευθυνθείτε στην Franklin Templeton International Services S.à r.l. ή στον Υπεύθυνο Σχέσεων Πελατών με τον οποίο συνεργάζεστε. Για λογαριασμό της Franklin Templeton Investment Funds, William Lockwood Διοικητικός Σύμβουλος Παράρτημα Ι: Σύγκριση βασικών χαρακτηριστικών του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου και του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου.

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΊΟΥ ΚΕΦΑΛΑΊΟΥ FTIF - FRANKLIN GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND (ΤΟ «ΣΥΓΧΩΝΕΥΌΜΕΝΟ ΥΠΟΚΕΦΆΛΑΙΟ») ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΊΟΥ ΚΕΦΑΛΑΊΟΥ FTIF TEMPLETON GLOBAL FUND (ΤΟ «ΑΠΟΡΡΟΦΏΝ ΥΠΟΚΕΦΆΛΑΙΟ») Οι μεριδιούχοι καλούνται να ανατρέξουν στο ενημερωτικό δελτίο της FTIF για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου και του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν Παράρτημα Ι έχουν την έννοια που ορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα υποκεφαλαίου ΤΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΟ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ FTIF - Franklin Global Growth and Value Fund ΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΩΝ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ FTIF - Templeton Global Fund Όνομα κεφαλαίου Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Investment Funds Νόμισμα αναφοράς του υποκεφαλαίου USD USD Νόμισμα αναφοράς του κεφαλαίου USD USD Οικονομικό έτος 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου Ετήσια γενική συνέλευση 30 Νοεμβρίου 30 Νοεμβρίου Επενδυτικός στόχος και πολιτικές Ι. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Ο επενδυτικός στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αύξηση κεφαλαίου. Ο επενδυτικός στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αύξηση κεφαλαίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μετοχικούς τίτλους και χρεωστικούς τίτλους, οι οποίοι είναι μετατρέψιμοι ή αναμένεται να είναι μετατρέψιμοι σε κοινές ή προνομιούχες μετοχές εταιρειών οποιασδήποτε κεφαλαιοποίησης της αγοράς, οι οποίες είναι εγκατεστημένες οπουδήποτε στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Αναδυόμενων Αγορών. Το ήμισυ τουλάχιστον του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μη λαμβανομένων υπόψη των επικουρικών ρευστών διαθεσίμων, θα τοποθετείται σε μετοχικούς τίτλους ή παρόμοια μέσα. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε Αμερικανικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Αποθετήριους Τίτλους. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μετοχές «αξίας» και «ανάπτυξης» και η κατανομή του καθαρού ενεργητικού σε κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες παρακολουθείται και επανεξισορροπείται τακτικά. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να πετύχει το στόχο του εφαρμόζοντας μια πολιτική επενδύσεων σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Αναδυόμενων Αγορών. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε κοινές μετοχές. Εφόσον ο επενδυτικός στόχος είναι πιθανότερο να επιτευχθεί εφαρμόζοντας μια επενδυτική πολιτική, η οποία είναι ευέλικτη και προσαρμόσιμη, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επιδιώκει ευκαιρίες επενδύσεων σε άλλους τύπους τίτλων, όπως προνομιούχες μετοχές, τίτλους μετατρέψιμους σε κοινές μετοχές και τίτλους σταθερού εισοδήματος, οι οποίοι εκφράζονται σε δολάρια ΗΠΑ ή σε άλλο νόμισμα, εκτός του δολαρίου ΗΠΑ. Με σκοπό τη δημιουργία επιπλέον κεφαλαίου ή εισοδήματος ή τη μείωση του κόστους ή των κινδύνων, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να συμμετέχει σε συναλλαγές δανεισμού τίτλων με ποσοστό έως και 50% του καθαρού ενεργητικού του.

6 Προφίλ επενδυτή Υψηλότερος Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου-Απόδοσης (SRRI) Εξέταση συγκεκριμένων κινδύνων Μέθοδος υπολογισμού συνολικής έκθεσης Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως το 10% του καθαρού ενεργητικού του αθροιστικά σε Μερίδια Α Κίνας (μέσω της πλατφόρμας Shanghai-Hong Kong Stock Connect) και σε Μερίδια Β Κίνας. Με σκοπό τη δημιουργία επιπλέον κεφαλαίου ή εισοδήματος ή τη μείωση του κόστους ή των κινδύνων, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να συμμετέχει σε συναλλαγές δανεισμού τίτλων με ποσοστό έως και 50% του καθαρού ενεργητικού του. Λαμβάνοντας υπόψη τους επενδυτικούς στόχους, όπως αναφέρονται παραπάνω, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που επιδιώκουν: αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε ένα χαρτοφυλάκιο που συνδυάζει μετοχικούς τίτλους ανάπτυξης και αξίας από όλο τον κόσμο να επενδύσουν σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα 6 6 Κίνδυνος Κινεζικής Αγοράς Κίνδυνος Μετατρέψιμων Τίτλων Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου Κίνδυνος Τιμής Μετοχής Κίνδυνος Επένδυσης στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη Συναλλαγματικός κίνδυνος Κίνδυνος Μετοχών Ανάπτυξης Κίνδυνος ρευστότητας Κίνδυνος αγοράς Κίνδυνος Πολυδιαχειριστικών (Multi- Manager) Επενδύσεων Κίνδυνος δανεισμού τίτλων Κίνδυνος πλατφόρμας «Shanghai- Hong Kong Stock Connect» Κίνδυνος Μετοχών Αξίας Προσέγγιση βάσει υποχρεώσεων Λαμβάνοντας υπόψη τους επενδυτικούς στόχους, όπως αναφέρονται παραπάνω, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που επιδιώκουν: αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε υποτιμημένους τίτλους σε ένα καλά διαφοροποιημένο διεθνές μετοχικό αμοιβαίο κεφάλαιο να επενδύσουν σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα Κίνδυνος Κινεζικής Αγοράς Κίνδυνος Μετατρέψιμων Τίτλων Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου Κίνδυνος Αναδυόμενων Αγορών Κίνδυνος Τιμής Μετοχής Κίνδυνος Επένδυσης στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη Συναλλαγματικός κίνδυνος Κίνδυνος ρευστότητας Κίνδυνος αγοράς Κίνδυνος δανεισμού τίτλων Κίνδυνος Μετοχών Αξίας Προσέγγιση βάσει υποχρεώσεων II. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κατηγορίες μεριδίων - Μερίδια Κατηγορίας A - Μερίδια Κατηγορίας Β - Μερίδια Κατηγορίας C - Μερίδια Κατηγορίας Ν - Μερίδια Κατηγορίας A - Μερίδια Κατηγορίας Β - Μερίδια Κατηγορίας C - Μερίδια Κατηγορίας Ν

7 Ελάχιστο ποσό εγγραφής και μετέπειτα επένδυσης Ελάχιστο ποσό επένδυσης Επιβάρυνση εισόδου Ενδεχόμενη προμήθεια πώλησης (ΕΠΠ) Αμοιβές Εξυπηρέτησης για μερίδια κατηγορίας B Tο ελάχιστο ποσό αρχικής επένδυσης σε οποιαδήποτε μία Κατηγορία Μεριδίων του Υποκεφαλαίου είναι: Κατηγορία A: δολ. ΗΠΑ Κατηγορία C: δολ. ΗΠΑ Κατηγορία N: δολ. ΗΠΑ Το ποσό μετέπειτα εγγραφής για την απόκτηση μεριδίων οποιασδήποτε Κατηγορίας Μεριδίων του Υποκεφαλαίου είναι: Κατηγορία A: δολ. ΗΠΑ Κατηγορία C: δολ. ΗΠΑ Κατηγορία N: δολ. ΗΠΑ δολ. ΗΠΑ Το ελάχιστο ποσό αρχικής επένδυσης σε οποιαδήποτε μία Κατηγορία Μεριδίων του Υποκεφαλαίου είναι: Κατηγορία A: δολ. ΗΠΑ Κατηγορία C: δολ. ΗΠΑ Κατηγορία N: δολ. ΗΠΑ Το ποσό μετέπειτα εγγραφής για την απόκτηση μεριδίων οποιασδήποτε Κατηγορίας Μεριδίων του Υποκεφαλαίου είναι: Κατηγορία A: δολ. ΗΠΑ III. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ Κατηγορία Α: Έως 5,75% του συνολικού επενδεδυμένου ποσού. Κατηγορία C: Δ/Υ Κατηγορία N: έως 3% Κατά κανόνα δεν καταβάλλεται ΕΠΠ για μερίδια Κατηγορίας Α, ωστόσο προβλέπεται χρέωση έως και 1,00% σε κατάλληλες επενδύσεις 1 εκατομμυρίου δολ. ΗΠΑ ή υψηλότερες που διακρατούνται για διάστημα μικρότερο των 18 μηνών. Τα Μερίδια Κατηγορίας Β υπόκεινται σε ΕΠΠ έως 4%, εάν ο Επενδυτής πωλήσει τα Μερίδια εντός τεσσάρων (4) ετών από την αγορά. Τα Μερίδια Κατηγορίας C υπόκεινται σε ΕΠΠ της τάξης του 1,00% εάν ο Επενδυτής πωλήσει τα Μερίδια εντός ενός (1) έτους από την αγορά. Κατηγορία N: Δ/Υ Κατηγορία C: δολ. ΗΠΑ Κατηγορία N: δολ. ΗΠΑ δολ. ΗΠΑ Κατηγορία B: 1,06% Κατηγορία B: 1,06% εξαγοράς Δ/Υ Δ/Υ Κατηγορία Α: Έως 5,75% του συνολικού επενδεδυμένου ποσού. Κατηγορία C: Δ/Υ Κατηγορία N: έως 3% Κατά κανόνα δεν καταβάλλεται ΕΠΠ για μερίδια Κατηγορίας Α, ωστόσο προβλέπεται χρέωση έως και 1,00% σε κατάλληλες επενδύσεις 1 εκατομμυρίου δολ. ΗΠΑ ή υψηλότερες που διακρατούνται για διάστημα μικρότερο των 18 μηνών. Τα Μερίδια Κατηγορίας Β υπόκεινται σε ΕΠΠ έως 4%, εάν ο Επενδυτής πωλήσει τα Μερίδια εντός τεσσάρων (4) ετών από την αγορά. Τα Μερίδια Κατηγορίας C υπόκεινται σε ΕΠΠ της τάξης του 1,00% εάν ο Επενδυτής πωλήσει τα Μερίδια εντός ενός (1) έτους από την αγορά. Κατηγορία N: Δ/Υ IV. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Προμήθειες εταιρείας διαχείρισης Έως 0,20% της καθαρής αξίας ενεργητικού της σχετικής Κατηγορίας Μεριδίων, ένα επιπρόσθετο ποσό (που αποτελείται από πάγιο και ένα μεταβλητό στοιχείο) ανά συμμετοχή επενδυτή στο σχετικό επίπεδο Κατηγορίας σε χρονικό διάστημα ενός (1) εκάστου έτους, και ένα πάγιο ποσό ετησίως για την κάλυψη μέρους των οργανωτικών εξόδων της. Έως 0,20% της καθαρής αξίας ενεργητικού της σχετικής Κατηγορίας Μεριδίων, ένα επιπρόσθετο ποσό (που αποτελείται από πάγιο και ένα μεταβλητό στοιχείο) ανά συμμετοχή επενδυτή στο σχετικό επίπεδο Κατηγορίας σε χρονικό διάστημα ενός (1) εκάστου έτους, και ένα πάγιο ποσό ετησίως για την κάλυψη μέρους των οργανωτικών εξόδων της.

8 Προμήθειες διαχείρισης επενδύσεων Κατηγορία A: 1,00% Κατηγορία B: 1,00% Κατηγορία C: 1,00% Κατηγορία N: 1,00% Προμήθειες τήρησης λογαριασμού Κατηγορία A: 0,50% Κατηγορία B: 0,75% Κατηγορία C: 1,08% Κατηγορία N: 1,25% Θεματοφύλακα Δείκτες τρεχουσών επιβαρύνσεων (OCR) (περιλαμβάνουν όλες τις προμήθειες που έχουν προκύψει, καθώς και το κόστος κατοχής υποκείμενων υποκεφαλαίων) Εταιρεία διαχείρισης Διαχειριστής επενδύσεων Πολυδιαχειριστική Δομή (Multi- Manager) Θεματοφύλακας Ελεγκτής Από 0,01% έως 0,14% της καθαρής αξίας ενεργητικού Κατηγορία A: 1,86% Κατηγορία Β: 3,17% Κατηγορία Β: 2,44% Κατηγορία N: 2,61% V. ΦΟΡΕΊΣ ΠΑΡΟΧΉΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Franklin Advisers, Inc. One Franklin Parkway San Mateo, CA ΗΠΑ Ναι J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg PRICEWATERHOUSECOOPERS Société Coopérative 2, rue Gerhard Mercator L-2182 Luxembourg Κατηγορία A: 1,00% Κατηγορία Β: 1,00% Κατηγορία C: 1,00% Κατηγορία N: 1,00% Κατηγορία A: 0,50% Κατηγορία B: 0,75% Κατηγορία C: 1,08% Κατηγορία N: 1,25% Από 0,01% έως 0,14% της καθαρής αξίας ενεργητικού Κατηγορία A: 1,84% Κατηγορία Β: 3,15% Κατηγορία Β: 2,42% Κατηγορία N: 2,59% FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Templeton Global Advisors Limited P.O. Box N 7759 Lyford Cay Νασάου Μπαχάμες Όχι J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg PRICEWATERHOUSECOOPERS Société Coopérative 2, rue Gerhard Mercator L-2182 Luxembourg

9 Επισυναπτόμενο KIID ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Ανακοίνωση στους μεριδιούχους Με την παρούσα ανακοινώνεται στους μεριδιούχους των υπο-κεφαλαίων Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο») και Credit Suisse (Lux) Corporate

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας

Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 13 Μαρτίου 2015 Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας Αγαπητέ μεριδιούχε, Με την παρούσα επιστολή σας ανακοινώνουμε ότι ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, μερίδια

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33363 Με στόχο την απλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Αλλαγές στα JPMorgan Funds (το

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11 1. Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους του υπο-κεφαλαίου Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο»), ενός υπο-κεφαλαίου της και προς τους μετόχους του υπο-κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού»

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους NN (L) INTERNATIONAL Société d investissement à capital variable 3, rue Jean Piret, L 2350 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) Λουξεμβούργου αρ. B 47586 (η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK» (Άδεια Σύστασης: Αποφ. Επ. Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ.

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ. ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαχείρισης ιαθεσίµων» Η ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (Άδεια Σύστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24. ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.401 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 105 62 Αθήνα Αθήνα,03.12.2015 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού»

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΕΡΜΗΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΕΡΜΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» με βάση το άρθρο 17 του Ν. 3283/2004 H εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Σεπτέµβριος 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Αθήνα, 9 Μαρτίου 2009 Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πεσμαζόγλου 12-14 105 64 Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σύμφωνα με την Ενότητα 4 του νέου Κανονισμού του Χ.Α. σχετικά με αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών Προς τους κ.κ. Μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

Multi Asset (Πολυκλαδικές) Schroder Global Diversified Growth Fund. Strategic Solutions. Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις

Multi Asset (Πολυκλαδικές) Schroder Global Diversified Growth Fund. Strategic Solutions. Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις Για επαγγελματίες επενδυτές και συμβούλους μόνο Strategic Solutions Schroder Global Diversified Growth Fund Multi Asset (Πολυκλαδικές) Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") η οποία συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο»)

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο») Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε το χρηματιστή, το διευθυντή τράπεζας, το δικηγόρο,

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL INVESTMENT SERVICES - SOCIETE ANONYME Ανώνυμη Εταιρεία διεπόμενη από το Γαλλικό Δίκαιο

GLOBAL INVESTMENT SERVICES - SOCIETE ANONYME Ανώνυμη Εταιρεία διεπόμενη από το Γαλλικό Δίκαιο GLOBAL INVESTMENT SERVICES - SOCIETE ANONYME Ανώνυμη Εταιρεία διεπόμενη από το Γαλλικό Δίκαιο 23, οδός Balzac 75008 Παρίσι (Γαλλία) Μητρώο Εμπορικών Εταιρειών 397 478 421 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

CALAMOS GLOBAL FUNDS PLC. Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο. 14 Νοεμβρίου 2011

CALAMOS GLOBAL FUNDS PLC. Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο. 14 Νοεμβρίου 2011 CALAMOS GLOBAL FUNDS PLC Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο 14 Νοεμβρίου 2011 Το παρόν απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο περιέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία Calamos Global Funds plc (η «Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Νόμος 4209/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Ηλίας Πολυζωγόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Άρθρο 1 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τελευταία τροποποίηση κανονισμού Απ. Ε.Κ.: 441/16.7.2007 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «NOVΑBANK

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ - Μετοχικό Εξωτερικού Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΕΡΜΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» με βάση το άρθρο 17 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 16/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 16/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 16/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Συγχώνευση ΟΣΕΚΑ - Δομή κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ - Κοινοποίηση της διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ σε άλλο κράτος μέλος

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία Τα δικαιώματα των συγκυρίων εκφράζονται σε μερίδια, όπου κάθε μερίδιο αντιστοιχεί στο

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών

Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών Αμοιβαίο κεφάλαιο DB Platinum III Nikkei 225 Index Protected Fund II Ελκυστικές Επενδυτικές Ευκαιρίες με Πλήρη Προστασία Κεφαλαίου κατά την Λήξη Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε αμέσως τον χρηματιστή σας, τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ ΙΕΘΝΕΣ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ('Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 405/22.6.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ ΙΕΘΝΕΣ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ('Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 405/22.6. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Εδρα : Αθήνα, Μητροπόλεως 45, 10556 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ΑΡΘΡΟ 1 Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό Εσωτερικού (Απόφαση Ε.Κ. 146/ , ΦΕΚ/Β/371/ )

Κανονισμός PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό Εσωτερικού (Απόφαση Ε.Κ. 146/ , ΦΕΚ/Β/371/ ) Κανονισμός PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό Εσωτερικού (Απόφαση Ε.Κ. 146/04.05.1993, ΦΕΚ/Β/371/24.05.1993) Αρ. Αδείας Τροποποίησης: 201/27.03.2014 Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 17 εκεμβρίου 2012 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Αθήνα, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ ΔΗΛΟΣ SMALL CAP Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Μάρτιος 2008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Alico Fund of Funds Mετοχικό

Alico Fund of Funds Mετοχικό ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές Επισυνάπτονται τα Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές.

Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές Επισυνάπτονται τα Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές. 0180/00010036/el Άλλες Ανακοινώσεις GMM Global Money Managers Ltd Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές Επισυνάπτονται τα Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές. GMM Funds Attachments: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN EMERGING EMEA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Εταιρεία Διαχείρισης: MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44673/06/Β/99/55 ΦΕΚ 10121/17

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Α/Κ ΗΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Μετοχικό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΙΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο EMPORIKI MINOAS

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε 22699/06/Β/90/05 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

OTE Α.Ε. 3. Με βάση το Πρόγραμμα, η Προνομιακή Τιμή Απόκτησης των ως άνω μετοχών από τα Στελέχη έχει ως εξής:

OTE Α.Ε. 3. Με βάση το Πρόγραμμα, η Προνομιακή Τιμή Απόκτησης των ως άνω μετοχών από τα Στελέχη έχει ως εξής: OTE Α.Ε. ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. 3401/2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ OTE Α.Ε. ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ («Απορροφώμενο Α/Κ») ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY (Αρ. αδείας Ε.Κ. 32/19.10.2009) ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ («Απορροφόν

Διαβάστε περισσότερα

Η Emporiki Bank επίσης λειτουργεί και ως τράπεζα πληρωμών (εφεξής «πληρώτρια τράπεζα», LPA ).

Η Emporiki Bank επίσης λειτουργεί και ως τράπεζα πληρωμών (εφεξής «πληρώτρια τράπεζα», LPA ). ΔΙΚΤΥΟ EMPORIKI BANK - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IV» ΤΗΣ CREDIT AGRICOLE ASSET

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Κ ΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red - Fund of Funds Μετοχικό. Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Α/Κ ΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red - Fund of Funds Μετοχικό. Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Α/Κ ΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red - Fund of Funds Μετοχικό Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI . ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα των προσφορών ανταλλαγής και των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του. ΔΗΛΟΣ Delta Sky Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΟΣ Delta Smart Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο

ΔΗΛΟΣ Delta Smart Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΔΗΛΟΣ Delta Smart Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΡΜΗΣ FUND OF FUNDS MIKTO"

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΜΗΣ FUND OF FUNDS MIKTO ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΡΜΗΣ FUND OF FUNDS MIKTO" (Ε.Κ. 649/24.11.2006 ΦΕΚ 1823/Β/14.12.2006) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2009 έως 31.12.2009) [ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/04 Φ.Ε.Κ. Α210/02.11.04]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ALPHA FUND OF FUNDS

Διαβάστε περισσότερα

Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού. Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού. Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico METOXIKO ΔΕΙΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ Μικτό Εξωτερικού. Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ Μικτό Εξωτερικού. Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ Μικτό Εξωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Μάρτιος 2008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού και ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού H ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ ΔΗΛΟΣ SMALL CAP Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Οκτώβριος 2009 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium RPM (Brussels)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium RPM (Brussels) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels) ΨΗΦΟΣ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ Έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Viohalco SA (η Εταιρεία) της Παρασκευής 10 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα