Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!..."

Transcript

1 Ἡ ἐγκληματικὴ παράδοση 14 χωριῶν τῆς Ἠπείρου Γράφει ὁ συγγραφέας - λαογράφος Γιῶργος Λεκάκης. Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ροῦσσος: «Τὰ 14 χωριὰ δὲν ἦταν ἑλληνικὸ ἔδαφος»!.. Ἐὰν ἡ κυβέρνησις συνεννοῆτο μὲ τὴν Σερβία, ἡ Ἑλ λὰς δὲν θὰ ἔχανε τὸ ζήτημα. Γιατὶ δὲν ζητήθηκε ἡ συγκατάθεσις τῆς Συνελεύσεως γιὰ τὴν ἐκκένωση; Ἡ συνεδρίασις ἄρχισε στὶς 5 μ.μ. Ἐπικυρώθηκαν τὰ πρακτικά. Πρὶν ἀρχίση ἡ συζήτησις τοῦ ζητήματος τῆς παραχωρήσεως τῶν 14 χωριῶν τῆς Ἠπείρου στὴν Ἀλβανία, προηγήθηκε ἡ συζήτηση γιά τὴν ἐξαγωγὴ τυροῦ καὶ ἐλαίου! «Θὰ ἦταν προτιμότερο, ἡ ἐπερώτησις τῶν 14 χωριῶν νὰ συζητηθῆ μὲ τὴν ἐπερώτηση τῶν μειοψηφιῶν. Ἀλλὰ κατόπιν συστάσεως τῆς κυβερ νήσεως, δὲν εἶναι δυνατὸν αὐτό», λέγει ὁ Μόδης. Καὶ ἐπὶ τέλους ἀρχίζει ἡ συζήτηση περὶ τῶν ἑλληνο-ἀλβανικῶν συνό ρων: Ὁ Μόδης συνεχίζει: «Δὲν θὰ ἦταν δέ, ἄσκοπο νὰ συνεχισθῆ ἡ συ ζήτησις γιὰ τὴν τύχη Μόδης τῶν κατοίκων ἑνὸς τμήματος τοῦ κράτους, τὸ 29

2 Ἰούνιος 2009 ὁποῖο ἀπε σπάσθη ἤδη. Τὰ 14 αὐτὰ χω ριὰ τὰ εἴχαμε παραλάβει ἔναν τι ἄλλης περιοχῆς, στὴν πε ριφέρεια Μο ναστηρίου, τὴν ὁποία παρα χω ρήσαμε στοὺς Σέρβους. Μέχρι τὸ 1921 οἱ κάτοικοι τῶν χω ριῶν αὐτῶν ἦσαν Ἕλληνες πο λίτες ὑφι στάμενοι ὅλες τὶς ὑπο χρεώσεις τους πρὸς τὸ κρά τος. (σ.σ.: Ἐρώτηση τοῦ γράφοντος πρὸς τὸν Μόδη: Τὸ κράτος δὲν εἶχε ὑποχρεώσεις πρὸς αὐτούς;). Καὶ κατὰ τὸ 1917 οἱ Γάλλοι κατέχοντες τὰ χωριὰ αὐτὰ δὲν ἔπαυαν νὰ τὰ θεωροῦν ἑλληνικὰ καὶ νὰ ἐφαρμόζουν τοὺς ἑλληνικοὺς νόμους. Βραδύτερον ἀνεσύρθη καὶ ἐτέθη ὑπὸ συζήτηση ἕνα παλαιὸ πρωτόκολλο, τὸ ὁποῖο κατόπιν τῶν μεγάλων γεγονότων τὰ ὁποῖα μεσολάβησαν καὶ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολέμου, δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ ἰσχύη. Ἐν τούτοις ἡ Πρεσβευτικὴ Διάσκεψις τὸ ἔλαβε ὑπ ὄψιν της καὶ ἐξέδωσε τὴν δυσμενῆ γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἀπόφαση. Οἱ κάτοικοι τῶν χωριῶν αὐτῶν εἶναι κατὰ πλειοψηφίαν Ἕλληνες. Παλαιοτέρα ἀπόφασις τῆς Διασκέψεως ἐπεδίκαζε τὴν σερβικὴ μονὴ τοῦ Ἁγ. Σάββα στὴν Ἀλβανία. Ἐν τούτοις, ἐνῷ ἐμεῖς σπεύσαμε νὰ ἐκκενώσουμε τὰ 14 χωριά, οἱ Σέρβοι - μολονότι γι αὐτοὺς ἡ ἀπόφασις ἐξεδόθη πολὺ προηγουμένως - κατέχουν ἀκόμη τὸ μοναστήρι!... Ἐρωτᾶται ἤδη, γιατὶ ἡ κυβέρνησις προέβη στὴν ἐκκένωση πρὶν ἐρωτηθῆ ἡ Συνέλευσις καὶ πρὶν οἱ Σέρβοι ἐκκενώσουν τὴν μονή. Καὶ τὰ δύο ζητήματα εἶναι σοβαρώτατα. Τὸ γεγονὸς τῆς παραμονῆς τῶν Σέρβων ἐνέχει ὑψίστη σημασία, διότι ἡ Ἑλλὰς ἔδωκε τὴν ἐντύπωση κρατικῆς ἀδυναμίας. Ἡττηθήκαμε διπλωματικῶς, διότι δὲν ἐντείναμε τὶς δυνάμεις μας καὶ δὲν πιστεύσαμε στὴν νίκη». Οὐδεὶς ἀντέλλεξε! Τὸν λόγο παίρνει ὁ ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν, Ροῦσσος, ὁ ὁποῖος 30

3 ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ εἶπε: «Ἀπὸ τὸ 1913 ἔχει λυθῆ τὸ ζήτημα τῶν συνόρων μὲ τὴν Ἀλβανία. Ἡ χάραξις ὅμως ἀνεβλήθη, ἕνεκα τοῦ ἠπειρωτικοῦ ἀγῶνος. Ὅταν δέ, κατὰ τὸ 1921 ἡ Ἀλβανία εἰσῆλθε στὴν Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν, ἐζήτησε νὰ λυθῆ αὐτὸ τὸ ζήτημα, γιὰ νὰ παύσουν οἱ προστριβὲς μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν. Ἡ ἑλληνικὴ καὶ σερβικὴ ἀντιπροσωπεῖες ἀντέκρουσαν σθεναρῶς αὐτὴν τὴν αἴτηση τῆς Ἀλβανίας, καὶ ἡ Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν παρέπεμψε τὸ ζήτημα στὴν Διάσκεψη τῶν Πρεσβευτῶν, ἡ ὁποία ἀκολούθησε μέση λύση καὶ ἀπεφάνθη ὑπὲρ τῆς παραχωρήσεως τῶν 14 χωριῶν στὴν Ἀλβανία. Ἡ κυβέρνησις διαμαρτυρήθηκε κατὰ τῆς τελεσιδίκου αὐτῆς ἀποφάσεως, ἀλλὰ τὴν 25η Αὐγούστου τῆς ἀνακοινώθηκε ἡ ἀπόρριψις τῆς αἰτήσεώς της. Καὶ μᾶς ὡρίσθηκε ἀκόμη, ὡς ἡμέρα ἐκκενώσεως τῶν χωριῶν, ἡ 31 η Ὀκτωβρίου. Ἡ τότε κυβέρνησις παρεκάλεσε ὅπως ἀναβληθῆ τοὐλά χιστον ἡ ἐκκένωσις, μέχρις ὅτου ἡ Ἐθνοσυνέλευσις ἡ ὁποία εἶχε τότε διακοπές ἐπαναλάβη τὶς ἐργασίες της καὶ ἐπικυρώση τὴν ἐκχώρηση. Ἡ Πρεσβευτική, ὅμως, Διάσκεψις ἐζήτησε νὰ ἐκτελεσθῆ ἀμέσως ἡ ἀπόφασίς της, ἀφοῦ ἡ Ἑλλὰς δὲν εἶχε νὰ παραχωρήση ἑλληνικὸ ἔδαφος, ὥστε νὰ ἀπαιτῆται ἡ ψῆφος τῆς Συνελεύσεως, διότι δὲν θεωροῦσαν ἑλληνικὸ ἔδαφος τὸ παραχωρηθέν. Κατὰ τὴν ἐπίδοση αὐτῆς τῆς διακοινώσεως, μᾶς δηλώθηκε ὅτι θὰ ἀσκηθοῦν καὶ μέτρα πιέσεως κατὰ τῆς Ἑλλάδος ἐὰν δὲν ἐκτελέση αὐτὴ τὴν ἀπόφαση τῶν Δυνάμεων». Τότε σηκώθηκαν πολλοὶ κι ἐρώτησαν τὸ αὐτονόητο: «Γιατὶ δὲν ἐφαρμόσθηκαν πιεστικὰ μέτρα κατὰ τῆς Σερβίας;». Κι ὁ Ροῦσσος ἀπάντησε: «Στὴν Σερβία δὲν ἐτάχθη προθεσμία. Ἡ Σερβία ἐξ ἄλλου κατέφυγε καὶ στὸ Διεθνὲς Δικαστήριο τῆς Χάγης, στὸ ὁποῖο ἀναφερθήκαμε κι ἐμεῖς, ἀλλὰ στὴν Χάγη ἀπερρίφθη ἡ αἴτησίς μας». Μὲ ἄλλα λόγια ὁ Ροῦσσος παραδέχθηκε τὴν ἀδυναμία μας νὰ ἐπιβληθοῦμε ἢ νὰ εἰσακουσθοῦμε στὸ Διεθνὲς Δικαστήριο ἢ ἔστω στὴν διεθνῆ διπλωματία! Τότε ὁ Σεχιώτης ἐρώτησε: «Γνωρίζετε ἐὰν ἡ Σερβία προέβη σὲ ἄλλα διαβήματα;». Κι ὁ Ροῦσσος ἀπάντησε πὼς δὲν τὸ γνωρίζει! Καὶ πολὺ σωστὰ ὁ Σεχιώτης τὸν ἔβαλε στὴν θέση του, λέγοντάς του: «Ἔπρεπε νὰ τὸ γνωρίζατε! Ἐὰν συνεννοῆσθε μὲ τὴν Σερβίαν ὡς σύμμαχον, θὰ ἀπεφεύγαμε τὴν ἄμεσον ἐκκένωσιν τόσον ἐσπευσμένως» Σὲ αὐτὸ ἀπάντησε ὁ πρωθυπουργός: «Ὅταν χάση κανεὶς μίαν ὑπό θεσιν εἰς τὸ Πρωτοδικεῖον διεθνῶς, δὲν ὑπάρχει Ἐφετεῖον διὰ νὰ προσφύγη. Δὲν εἴχαμε δὲ καὶ διπλωματικὰς ἐνισχύσεις ἀπὸ ἄλλα κράτη, διὰ νὰ ἐνισχύσωμεν τὸ δίκαιόν μας» Τὸν λόγο ἐπῆρε ὁ τ. ὑπ. Συγκοινωνίας, Μπότσαρης: «Ὁ ὑπ. Ἐξωτε ρικῶν εἶπε ὅτι τὸ ἔδαφος δὲν εἶχε διεθνῶς ἀναγνωρισθῆ ὡς ἑλληνικόν. Οἱ Δυνάμεις, μὲ ἐπίσημη ἀνακοίνωση, κατὰ τὸ 1915 καὶ 1916, κατέστησαν γνωστὸ στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Σερβία ποιά εἶναι «ντὲ φάκτο» τὰ σύνορα τῶν δύο χωρῶν. Καὶ τὰ σύνορα αὐτὰ σεβάσθηκαν οἱ σύμμαχοι, κατὰ 31

4 Ἰούνιος 2009 τὴν διαμονὴ τους στὴν Μακεδονία. Ἐὰν οἱ Δυνάμεις ἀντίκρυζαν κατὰ τὴν συζήτηση τοῦ ζητήματος περισσότερο ἐνδιαφέρον καὶ μεγαλυτέρα ἀντίσταση, δὲν θὰ ἐπέμεναν στὴν ἄδικη ἀπόφαση. Παρατήρησα ὅτι ὁσάκις ἐγώ, ὡς μέλος τῆς ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῆς διαχαράξεως τῶν συνόρων ἐπέμενα σὲ κάτι, αὐτοὶ ὑποχωροῦσαν. Ἐφ ὅσον ὅλοι ἐμεῖς, δηλαδὴ ὅλες οἱ κυβερνήσεις καὶ ἡ Συνέλευσις δείξαμε ἠττοπάθεια καὶ δὲν φανήκαμε ἰσχυροὶ στὴν ἀντίστασή μας, ἦταν φυσικὸ νὰ χάσουμε τὰ 14 χωριά» Ἄλλως εἰπεῖν, ὁ Μπότσαρης χαρακτήρισε τοὺς Ἕλληνες διπλωμάτες ἀδιά φορους καὶ χλιαρούς «Ἡ Συνέλευσις οὐδέποτε ἔδωκε τὴν συγκατάθεσή της», εἶπε ὁ Κυβέλος. «Ἡ συζήτησις αὐτὴ ἐπέχει θέσιν διαμαρτυρίας κατὰ τῶν ἰσχυρῶν, γιὰ τὶς συνεχεῖς ἀδικίες κατὰ τῆς Ἑλλάδος» καὶ καταχειροκροτήθηκε «Ἡ Συνέλευσις ἐξέδωκε ψήφισμα νὰ μὴ παραχωρηθοῦν τὰ χωριά. Καὶ ἡ Γ Συνέλευσις ἔχει ψήφισμα παρόμοιο», εἶπε ὁ Γεωργίτσης. Ἀλλὰ ὁ Μπότσαρης ἐξακολούθησε: «Ἡ Ἑλλὰς διὰ τῆς ἀπωλείας αὐτῶν τῶν χωριῶν ἔχασε στρατηγικὲς θέσεις στὰ σύνορα, ἀπώλεσε δὲ καὶ ἠθικῶς, διότι ἐφάνη πρόθυμη νὰ δέχεται παραχώρηση ἐδαφῶν της, μετὰ ἀπὸ πίεση τῶν ἰσχυρῶν. Αὐτὸ ὀφείλεται καὶ στὴν 1η Νοεμβρίου, ἀλλὰ ἡ εὐθύνη ἀνήκει σὲ ὅλους. Ἡ ἀπόφασις τῆς ἐκκενώσεως τῶν 14 χωριῶν ἐλήφθη στὸ Συμβούλιο τῶν ἡγετῶν τῶν ἐν τῇ Συνελεύσει κομμάτων, οἱ ὁποῖοι ὅλοι ἐδέχθησαν νὰ γίνη ἐκκένωσις. Καὶ ἐν τούτοις ἡ κυβέρνησις οὐδὲν δικαίωμα εἶχε νὰ παραχωρήση ἑλληνικὸ ἔδαφος, χωρὶς νὰ ἐρωτήση τὴν Συνέλευση. Ἐγώ, ὡς ὑπουργός, ἀπείλησα μὲ παραίτηση στὸ ὑπουργικὸ συμβούλιο, ὅταν γινόταν λόγος περὶ παραχωρήσεως καὶ κατόπιν τούτου συνετάχθη ἡ διακοίνωσις πρὸς τὴν Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν, ὅπως ἀναμείνη ἡ κυβέρνησις τὴν σύγκληση τῆς Συνελεύσεως». Ἀπὸ τὰ ἕδρανα σηκώθηκε ὁ Παπαναστασίου καὶ εἶπε πὼς «ἐγώ, ὡς κυβέρνηση εἶχα προβάλλει ὡς δικαιολογία τῆς ἀρνήσεώς μου τὴν ἔλλειψη τάξεως στὴν Ἀλβανία». Μὰ δὲν ἦταν αὐτὸ τὸ ζήτημα Παπαναστασίου. Δὲν κερδίζεις διπλωματικὰ ἐὰν ἰσχυρισθῆς ἀταξία τοῦ ἀντιπάλου, ἀλλὰ εὐταξία δική σου Γιὰ μᾶς ἦταν θέμα ἠθικῆς καὶ ἱστορικῆς τάξεως, καὶ ὄχι δικῆς τους ἀταξίας Ἐπειδὴ εἶναι καλλίτερο ὅταν ἔχης λερωμένη τὴν φωλιά σου νὰ μὴ μιλᾶς καθόλου, στὴν ἄσχετη αὐτὴ δικαιολογία, ἀπάντησε καὶ πάλι ὁ Μπότσαρης: «Εἴχατε ὅμως δηλώσει ὅτι ἐν ἐσχάτῃ ἀνάγκῃ θὰ τὰ δώσετε τὰ χωριά. Μάλιστα εἴχατε δώσει διαταγὲς στὸν στρατὸ νὰ εἶναι ἕτοιμος πρὸς ὑποχώρηση. Ἐπιμένω: Ἐὰν ὑπῆρχε συνεννόηση μὲ τὴν Σερβία, δὲν θὰ χανόταν τὸ ζήτημα. Ὑπάρχει ἐπίσημη δήλωσις τῆς σερβικῆς κυβερνή σεως, ὅτι αὐτὴ εἶναι διατεθειμένη νὰ διεκδικήση τὰ 14 χωριά, ἐὰν ἐπρόκειτο ν ἀφαιρεθοῦν ἀπὸ ἐμᾶς. Αὐτὸ ἀνεπτύχθη κατ ἐπανάληψιν ὑπὸ τοῦ Σέρβου ἀντιπροσώπου στὸ χωριὸ Γκορίτσα. Οὐδέποτε βρεθήκαμε σὲ συντονι σμὸ 32

5 ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ ἐνεργείας πρὸς τὴν Σερβία. Οὐδεμία τῶν τελευταίων ἕξι κυβερνήσεων ἐξαιρῶ τοῦ σφάλματος αὐτοῦ. Ἡ Σερβία ζητοῦσε νὰ συνταυτίσουμε τὸ ζήτημά μας, μὲ τὸ ζήτημα τῆς μονῆς τοῦ Ὁσίου Ναούμ»!.. «Ἡ ἀπόφασις γιὰ τὴν μονὴ αὐτὴ ἐξεδόθη τὸ 1922 καὶ γιὰ ἐμᾶς τὸ Καὶ ἐν τούτοις, ἡ Σερβία ἀκόμη δὲν ἐξετέλεσε τὴν ἀπόφαση τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν», ὑπερθεμάτισε ὁ Μόδης. «Διότι ἡ Σερβία ἀπάντησε ἀρνητικῶς! εἶπε ὁ Μπότσαρης. Καὶ συνέχισε λέγοντας γιὰ τὸν περίφημο Γαλλοέλληνα πρέσβυ, Πολίτη, πὼς «ἐμφανίσθηκε στὴν Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν ἄνευ ἠθικοῦ. Ἔχουμε εὐθύνη, διότι ἔχουμε εὐλύγιστη σπονδυλικὴ στήλη καὶ θέλουμε νὰ κάνουμε εὐρεῖα πολιτική, χωρὶς νὰ δυνάμεθα!». Μὲ ἄλλα λόγια εἶπε καὶ ὀσφυοκάμπτες τοὺς Ἕλληνες κυβερνητικοὺς παράγοντες! Καὶ συνέχισε, ὡς ἄλλο μαντεῖο τῆς Δωδώνης: «Παρασυρόμεθα ἀπὸ τὴν πολιτικὴ τοῦ Βενιζέλου, ἀλλὰ πέρασε ὁ διεθνὴς ἄνεμος, ὁ ἀνυψώνων τότε τὴν Ἑλλάδα. Χρειάζεται τώρα νὰ κάνουμε πολιτικὴ ἑλληνική, διότι θὰ πάθουμε κι ἄλλες συμφορές» Στὰ ἔγγραφά της Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν φαίνεται ἀπειλῶν ὁ πρω θυπουργὸς τῆς Ἀλβανίας, Φανόλης, πὼς «ἡ διαγωγὴ αὐτὴ τῆς Ἑλλάδος, μὴ ἀποδιδούσης τὰ χωριά, θὰ διαταράξη τὴν εἰρήνη τῶν δύο χωρῶν». Κατὰ τὸν Μπότσαρη, βάσει τῶν ἰδίων ἐγγράφων, «ὁ Πολίτης δὲν ὑπε στήριξε καλῶς τὸ ζήτημα, καταγγέλλων τὴν Ἀλβανία ὡς μὴ ἐκτελέ σα σα τὰ πρωτόκολλα Καπεστίτσης καὶ Κερκύρας. Καὶ δὲν ὑπεστήριξε τὸ ζή τημα καλῶς, διότι ἔλεγεν πρόκειται περὶ ἐδάφους ὀλίγον ἐνδια φέ ροντος τὴν Ἑλλάδα καὶ κατοικουμένου ὑπὸ ἑκατοντάδων μόνον Ἑλλήνων. Φταίει, κύριοι, ὁ ἐμπειρισμός, ἡ πνευματικὴ ἀρτηριοσκλήρωση τῆς ἐπιτελικῆς καὶ διπλωματικῆς μας ὑπηρεσίας». «Φταίει ὁ Πολίτης, διότι φοβήθηκε καὶ κάμφθηκε!» ὑπερθεμάτισε καὶ ὁ Ρέντης. Ἐξερευνοῦμε τὸ Ἀργυρόκαστρο καὶ ἀνακα λύπτουμε τὶς φωτο γενεῖς πλευρές του κι ἔπειτα κα τηφορίζουμε στὴν εὔφορη κοι λάδα τῆς Δρό πολης μὲ τὰ πολλὰ ἑλ λη νι κὰ χωριά. Συ ναντᾶ με Ἕλ ληνες, Ἀλβανούς, χριστιανούς, μου σουλμάνους. Προσπαθοῦμε νὰ ξεμπλέξουμε τὸ κουβάρι, ὅμως φεύγουμε μὲ πολλὰ ἐρωτηματικά... 33

6 Ἰούνιος 2009 Καὶ καταπέλτης ὁ Μπότσαρης πρὸς τὸν «βενιζελικὸ ἀστέρα» συνέχισε: «Τὸ σφάλμα εἶναι καὶ ἰδικό σας, διότι ὡς ὑπουργὸς εἴπατε ὅτι δὲν πρόκειται περὶ ἐθνολογικῶν συνθηκῶν, ἀλλὰ ὅτι μόνο οἰκονομικὲς καὶ συγκοινωνιακὲς συνθῆκες μᾶς ἐνδιαφέρουν, κατακρίνοντας τὴν διατύπωση τῆς διαμαρτυρίας τῆς κυβερνήσεως, μὲ τὴν ὁποία ζητοῦσε τὴν ἀναστολὴ τῆς ἐκκενώσεως τῶν χωριῶν». «Καὶ πῶς θέλατε νὰ διατυπωθῆ;» ρώτησε ὁ Ρέντης. «Ὅπως εἶχα εἰπεῖ στὸ ὑπ. Συμβούλιο», ἀπάντησε ὁ Μπότσαρης. «Καμμία κυβέρνησις δὲν μποροῦσε νὰ κάμη πέραν αὐτοῦ ποὺ ἐγένετο, εἶπε ὁ πρωθυπουργὸς «ἡ ἀπόφασις ὑπῆρχε ἐκδιδομένη εἰς βάρος μας. Στὴν δὲ Σερβία δὲν ἐτάχθη προθεσμία ἐκκενώσεως, ἐνῷ σὲ ἐμᾶς ἐτάχθη». Ἕνα ἄλλο στιγμιότυπο εἶναι χαρακτηριστικὸ ἀπ αὐτὴν τὴν συνεδρίαση: Τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ Μπότσαρης ἐπιχειροῦσε νὰ μεταφράση τὴν ἀνακοίνωση τοῦ Φανόλη, στὰ ἑλληνικά, κάποιος ἐφώναξε: «Ἀλβανιστὶ νὰ μᾶς τὴν πῆτε!» Καὶ ὁ Μπότσαρης ἑτοιμάσθηκε νὰ ὁμιλήση καὶ ἀλβανιστὶ ἐνώπιον τῆς Δ Συνελεύσεως τῶν Ἑλλήνων, ἵνα πιστοποιηθῆ, ὅτι μόνο ἑλληνιστὶ εἶναι δύσκολο νὰ συνεννοηθῆ κανεὶς μαζί της Ἐὰν ἀλλάξουμε πρόσωπα καὶ τόπους, ἡ ἰδία συζήτηση θὰ ἠδύνατο νὰ εἶχε γίνει στὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων, τὸ Κι ὅμως ἡ περιγραφεῖσα ἔγινε τὸ 1924 Ἐγὼ θὰ θυμίσω μόνον τὸν λόγο τῆς Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς, Ἄ. Μπενάκη, παρουσίᾳ τοῦ «Ἠπειρώτη» προέδρου τῆς Δημοκρατίας K. Παπούλια, τὴν 8η Φεβρουαρίου 2005: «Ἀναλαμβάνετε, κ. Πρόεδρε, τὴν Προεδρία τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας γιὰ μία πενταετία, ὅπου θὰ σημειωθοῦν σημαντικὰ γεγονότα καὶ ἐξελίξεις: Ἡ Εὐρωπαϊκὴ ἐνοποίηση θὰ προωθηθῆ μὲ τὴν ψήφιση ἐνδεχομένως καὶ τῆς Συνταγματικῆς Συνθήκης, τὰ ἐθνικὰ σύνορα καὶ ἕνα μέρος τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας θὰ περιορισθοῦν χάριν τῆς εἰρήνης, τῆς εὐημερίας καὶ τῆς ἀσφάλειας στὴν διευρυμένη Εὐρώπη, τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολίτη θὰ ὑποστοῦν μεταβολὲς καθὼς θὰ μποροῦν νὰ προστατεύωνται, ἀλλὰ καὶ νὰ παραβιάζωνται ἀπὸ Ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες πέραν τῶν γνωστῶν καὶ καθιερωμένων καὶ πάντως ἡ Δημοκρατία θὰ συναντήση προκλήσεις καὶ θὰ δοκιμασθῆ ἀπὸ ἐνδεχόμενες νέες μορφὲς διακυβέρνησης» ΠΗΓΕΣ: Λεκάκης Γ. «Ἤπειρος, ἡ γωνιὰ ποὺ πέτρωσε στὸ 5», ἔκδ. «Πολυ μέσα Ἐκπαιδευτικὴ Μηχανική», Τοῦ ἰδίου: «Ἀπείρου Ἠπείρου περιήγησις» (ἀνέκδοτο). «Ἡ ἐγκληματικὴ παράδοσις τῶν 14 χωρίων τῆς Ἠπείρου εἰς τὴν Ἀλβανίαν-Καὶ ἡ ἡττοπάθεια τῆς κυβερνήσεως καὶ τοῦ κ. Πολίτου», ἄρ θρο τῆς ἐφημ. «Καθημερινή», ἐπὶ δ/νσεως Γ. Ἄγγ. Βλάχου, τῆς Πέμπτης 27ης Νοεμβρίου

Πνευματική Διακονία. Ἀφιέρωμα: Νεώτερα Πατριαρχεῖα καί Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες. Ἔτος 6 ο (2013) Τεῦχος 15 ο

Πνευματική Διακονία. Ἀφιέρωμα: Νεώτερα Πατριαρχεῖα καί Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες. Ἔτος 6 ο (2013) Τεῦχος 15 ο πδ Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου Ἔτος 6 ο (2013) Τεῦχος 15 ο Πνευματική Διακονία Ἀφιέρωμα: Νεώτερα Πατριαρχεῖα καί Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες : Νεώτερα Πατριαρχεῖα καὶ Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ»: ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩΜΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ Ἤ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΝΕΑ «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ»: ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩΜΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ Ἤ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ

ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ (αρ. φυλλ. 29) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Σ επτέµ βριος 2011 ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1 Ἕνας πλούσιος ζητάει δυὸ ἐντελῶς ἀ- ντίθετα πράγµατα στὴ ζωή του. Τὸ χρυσὸ καὶ τὸν Χριστό. Τὸ χρυσὸ τὸ κατέχει. Θέλει νὰ κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ.

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ. (αρ. φυλλ. 51) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ὀκτώβριος 2013 Πόλεµος! Τὸ ἄκουσµα τῆς λέξεως αὐτῆς παγώνει τὸν ἄνθρωπο. Τὸν καταλαµβάνει φρίκη, ἀπελπισία. Νιώθει νὰ βρίσκεται µπροστὰ στὸ χάος. Θὰ πρέπει νὰ ρωτήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999. Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ Ἦ ταν τὸ 1968 ἢ 69 ὅταν εἶδα νὰ εἰσέρχεται στὸ σπίτι μας ἡ ἀείμνηστη πλέον κατὰ σάρκα μητέρα μου ἀνήσυχη καὶ ἀρκετὰ ταραγμένη. Στὴν ἐρώτηση ποὺ τῆς κάναμε, τὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ! ( Λούκ. 14, 18-20). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔκανε τὸ τραπέζι πληροφορήθηκε

ΟΧΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ! ( Λούκ. 14, 18-20). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔκανε τὸ τραπέζι πληροφορήθηκε (αρ. φυλλ. 53) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ εκέµ βριος 2013 Ἕνας ἄνθρωπος θέλησε νὰ τιµήση τοὺς φίλους του. Ἐτοίµασε τραπέζι. Φρόντιζε νὰ µὴ λείψει τίποτε. Ὅταν ἦταν ὅλα ἕτοιµα, ἔστειλε τὸ δοῦλο του νὰ εἰδοποιήση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ἔτος 26, Σεπτέμβριος 2007, Ἀριθ. 305

Ἔτος 26, Σεπτέμβριος 2007, Ἀριθ. 305 Ἱδρυτὴς - ἰδιοκτήτης, ἐκδότης - διευθυντὴς ΗΜ. Ι. ΛΑΜΠΡΟΥ Κυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Ἀθήνα. Τηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655 Τηλομοιότυπος: 2103314997 ΙΑ ΙΚΤΥΟ: http://www.davlos.gr Ἠλεκτρονικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΩΗΣ Η ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ; Ηθικοὶ προβληµατισµοὶ Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικολάου ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Στὴν ὁµιλία µου αὐτήν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΕΝΟΡΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΕΝΟΡΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες l Τοῦ Μιχαὴλ Γ. Τρίτου Καθηγητοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ρθοδοξία εἶναι ἡ γνήσια προέκταση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Μία, Ἁγία,

Διαβάστε περισσότερα

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ;

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ; (αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 Ὅσοι, ἀγαπητοί μου, ἔχετε ταξιδέψει μὲ πλοῖα, γνωρίζετε ὅτι τὰ πλοῖα, μικρὰ καὶ μεγάλα, κι αὐτὰ τὰ ὑ- περωκεάνια ποὺ διασχίζουν τὶς θάλασσες καὶ τοὺς ὠκεανούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς τος 105ον 4291 Ο Ι ΕΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος, µᾶς παρουσιάζει στὴν µορφὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τὸν ἀληθινό, τὸν ἰδεώδη ἄνθρωπο. Αὐτὸν ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 ἀρ.πρωτ. 164 7η Μαρτίου 2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ Ἐκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου». Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, Ὅπως γνωρίζετε, τὸ ἱερὸ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 18 ΕΤΟΣ 5 ο 2010 ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Ἔτος 104ον Ἰανουάριος 2014 4275 «ΜΕΓΑΛΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ Η ΔΥΝΑΜΙΣ» Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Δαβίδ. Καταδιώκεται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ παιδί του, ἀπὸ τὸ σπλάχνο του. Πῶς νὰ σηκώσει μιὰ τέτοια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012. Ἐν ὄψει τῆς κάλπης

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012. Ἐν ὄψει τῆς κάλπης ΦΥΛΛΟ 35ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΧΑΡΝΩΝ Ἐν ὄψει τῆς κάλπης Πῶς θά ψηφίσουμε τήν Κυριακή; Η ψῆφος διαμαρτυρίας εἶναι δικαιολογημένη, ἀκόμη καί ἡ ψῆφος ἀγανάκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Φεντερασιόν β. Πεδινοί γ. Εθνικό Κόμμα (Κ. Μαυρομιχάλη). Μονάδες 15 ΘΕΜΑ Α2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ»

«Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗΣ. ETOΣ 60ό www.haravgi.com.cy. Ενα τριήμερο και μια γιορτή πολιτισμού και όχι μόνο. «Εχουν φως τώρα τα όνειρά μου», τραγουδά η νεολαία

ΤΡΙΤΗΣ. ETOΣ 60ό www.haravgi.com.cy. Ενα τριήμερο και μια γιορτή πολιτισμού και όχι μόνο. «Εχουν φως τώρα τα όνειρά μου», τραγουδά η νεολαία ΤΡΙΤΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20512 - ΤΙΜΗ 1.00 ETOΣ 60ό www.haravgi.com.cy ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΘΝΗ Η Ομόνοια απέναντι στην Ντιναμό πρέπει να κάνει το καθήκον της ΣΕΛ. 17 Στην Ολομέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Η8η του Μάρτη, η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας, αποτελεί

Η8η του Μάρτη, η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας, αποτελεί ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1317 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Μήνυμα του Γενικού Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική πάλη. για το δημοψήφισμα. ΝΑΙ... στην Εθνική Ομοψυχία ΟΧΙ στον Διχασμό 13. www.attikipress.gr

Εθνική πάλη. για το δημοψήφισμα. ΝΑΙ... στην Εθνική Ομοψυχία ΟΧΙ στον Διχασμό 13. www.attikipress.gr Πότε θα ανοίξουν οι τράπεζες; Συμφωνία και ρευστότητα τα ζητούμενα 15 Παρέμβαση Κώστα Καραμανλή υπέρ του ΝΑΙ 12 Σάββατο- Κυριακή 04-05 Ιουλίου 2015 Τεύχος 282 εβδομαδιαια πολιτικη εφημεριδα Εθνική πάλη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ 157 Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗΣ Εἰσαγωγὴ Τριάντα περίπου αἰῶνες χωρίζουν τὴν ἑλληνικὴ ἀρχαϊκὴ ἐνόραση τοῦ κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΡ-361. Ελληνική

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΡ-361. Ελληνική 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 61 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λεβιδίου σε συμμόρφωση της 440/2005 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

Διαβάστε περισσότερα

NAI 5ΕΝΘΕΤΑ. Ονειροκρίτης. στην ελλάδα στη Δημοκρατία στην ευρώπη και στο ευρώ Oχι στη φτώχεια και στον διχασμό

NAI 5ΕΝΘΕΤΑ. Ονειροκρίτης. στην ελλάδα στη Δημοκρατία στην ευρώπη και στο ευρώ Oχι στη φτώχεια και στον διχασμό 2 ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ένα συλλεκτικό CD ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ 11 τραγούδια από τον ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟ Tου ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΥ ΚΟΡΝΑΡΟΥ με τον ΒασιΛη σκουλα σε μουσική χρηστου παπαδοπουλου Ονειροκρίτης τα κρυφά μηνύματα των ονείρων

Διαβάστε περισσότερα