Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero"

Transcript

1 Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Περιεχόμενα χετικά με το Zotero Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ Χριςθ Zotero από διαφορετικοφσ Η/Τ Αυτόματθ δθμιουργία Βιβλιοκικθσ Zotero Ειςαγωγι ςτοιχείων χειρωνακτικά Επεξεργαςία και Οργάνωςθ Βιβλιοκθκϊν Zotero Δθμιουργία υλλογισ θμειϊςεισ Σαξινόμθςθ υλλογϊν Αναηιτθςθ μζςα ςτθ υλλογι Οδθγόσ ςφνταξθσ βιβλιογραφίασ Zotero ςε ζγγραφο Word Για βοήθεια ή πληροφορίεσ επικοινωνήςτε με τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρηςησ του Πολυτεχνείου Κρήτησ. Τηλ (Πρεντάκη Έλενα)

2 Σχετικά με το Zotero Σο Zotero είναι ζνα εφχρθςτο αλλά και ιςχυρό εργαλείο ζρευνασ που ςασ βοθκάει να ςυγκεντρϊςετε, να οργανϊςετε και να αναλφςετε τισ πθγζσ τθσ ζρευνασ ςασ (π.χ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ, πλιρθ κείμενα, ιςτοςελίδεσ, εικόνεσ κ.α). τθ ςυνζχεια, το Zotero, μετατρζπει αυτόματα τισ πθγζσ ςασ ςε οργανωμζνθ Βιβλιογραφία. Σζλοσ, το εργαλείο αυτό ςασ επιτρζπει να μοιράηεςτε τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ςασ ποικιλοτρόπωσ. Επιπλζον, το Zotero ςυνεργάηεται με το MS Word, δίνοντασ ςασ τθ δυνατότθτα να ειςάγετε βιβλιογραφικζσ αναφορζσ και να ςυντάςςετε τθ Βιβλιογραφία ςασ ταυτόχρονα με τθ ςυγγραφι τθσ εργαςίασ ςασ. Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ Σθμείωςθ: Η εγκατάςταςθ του Zotero μπορεί να γίνει μόνο μζςω Mozilla Firefox. Προκειμζνου να εγκαταςτιςετε το Zotero, επιςκεφτείτε μζςω του Mozilla Firefox τθν ιςτοςελίδα και πατιςτε το κόκκινο εικονίδιο Download επάνω δεξιά. Εάν εμφανιςτεί μια κίτρινθ λωρίδα ςτθ κορυφι τθσ ιςτοςελίδασ με το μινυμα Firefox prevented this site ( from asking you to install software on your computer., πατιςτε το κουμπί Allow. υνεχίςτε, πατϊντασ το κουμπί Install Now και όταν ολοκλθρωκεί θ εγκατάςταςθ κάντε επανεκκίνθςθ ςτον Firefox. Σϊρα κα πρζπει να ζχει εμφανιςτεί το λογότυπο του Zotero ( ), ςτθ μπάρα κάτω δεξιά του παρακφρου του Firefox. Χριςθ Zotero από διαφορετικοφσ Η/Υ Ο καλφτεροσ τρόποσ για να ζχετε πρόςβαςθ ςτα αρχεία Zotero ςασ από πολλαπλοφσ Η/Τ είναι να τα «ςυγχρονίςετε» μζςω του Zotero server. Για να το επιτφχετε αυτό, κα πρζπει κατ αρχιν να δθμιουργιςετε λογαριαςμό ςτο Zotero ακολουκϊντασ το link: Ζπειτα, ανοίξτε το Zotero ςτον Firefox και πατϊντασ

3 το εικονίδιο «Actions επιλζξτε «Preferences. Από τθ μπάρα επιλογϊν πατιςτε το κουμπί «Sync». Ειςάγετε τουσ κωδικοφσ ςασ και κάντε tick ςε όλεσ τισ επιλογζσ ςυγχρονιςμοφ (sync) όπωσ φαίνεται παρακάτω: Αυτόματθ δθμιουργία Βιβλιοκικθσ ςτο Zotero (Μπορείτε να παρακολουκιςετε τθ διαδικαςία ςε βίντεο) Αφοφ ζχετε εγκαταςτιςει το Zotero, θ διαδικαςία δθμιουργίασ «Βιβλιοκικθσ», δθλ. ςυλλογισ πθγϊν, είναι εξαιρετικά απλι. Κάντε τθν αναηιτθςθ ςασ ςε οποιονδιποτε κατάλογο βιβλιοκικθσ ι ςε θλεκτρονικζσ πθγζσ που αφοροφν τθν ζρευνα ςασ. Τν πην ζεκαληηθό γλώξηζκα ηνπ Zotero είλαη ε δπλαηόηεηα πνπ έρεη λα αλαγλωξίδεη πόηε έρεηε εληνπίζεη έλα ηεθκήξην (βηβιίν ή άξζξν) ή κη ηζηνζειίδα. Γηα παξάδεηγκα, εάλ έρεηε εληνπίζεη ηελ εγγξαθή ελόο βηβιίνπ ζηνλ θαηάινγν κηαο βηβιηνζήθεο, ζα εκθαληζηεί ην παξαθάηω «εηθνλίδην βηβιίν» ζηε γραμμή URL ηοσ Firefox.

4 Απιά παηήζηε ην εηθνλίδην θαη ην Zotero ζα ζώζεη όιεο ηηο βηβιηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ βηβιίνπ απηνύ ζηε Zotero βηβιηνζήθε ζαο. Εάλ θάλεηε αλαδήηεζε ζε ιίζηα απνηειεζκάηωλ (π.ρ Google, LexisNexis θηι) ζα εκθαληζηεί «εηθνλίδην θάθεινο». Παηώληαο ην εηθνλίδην απηό, ζα εκθαληζηεί ιίζηα από ηελ νπνία κπνξείηε λα επηιέμεηε ηί ζα απνζεθεπηεί ζηε Zotero βηβιηνζήθε ζαο. Σε περίπηωζη που ηα εν λόγω εικονίδια δεν εμθανιζηούν ζηη γραμμή URL θα πρέπει να ειζάγεηε ηα ζηοιχεία χειρωνακηικά. Δείηε ηην επόμενη παράγραθο. Ειςαγωγι ςτοιχείων χειρωνακτικά (manually) ε αρκετζσ περιπτϊςεισ, τα εικονίδια αυτόματθσ αποκικευςθσ δεν κα εμφανιςτοφν ςτθ γραμμι URL του φυλλομετρθτι ςασ. Αυτό οφείλεται ςτθν ζλλειψθ site translator για τθν ιςτοςελίδα που βρίςκεςτε και δεν αποτελεί δυςλειτουργία του Zotero. Παρόλα αυτά, μπορείτε να ειςάγετε τα βιβλιογραφικά ςτοιχεία του άρκρου ι βιβλίου χειρωνακτικά ακολουκϊντασ τισ παρακάτω οδθγίεσ. Ανοίξτε το Zotero και πατιςτε το πράςινο κουμπί με το ςφμβολο + (New Item). Επιλζξτε από το κυλιόμενο μενοφ τον τφπο τεκμθρίου που κζλετε να ειςάγετε, π.χ βιβλίο, άρκρο, κτλ). Μόλισ επιλζξετε τφπο τεκμθρίου, μια κενι εγγραφι κα εμφανιςτεί ςτθ κεντρικι ςτιλθ του Zotero. Πθγαίνοντασ ςτθ δεξιά ςτιλθ μπορείτε να ειςάγετε τισ πλθροφορίεσ του τεκμθρίου. Για να το κάνετε αυτό, πατιςτε ςτα κενά πεδία τθσ δεξιάσ ςτιλθσ και ςυμπλθρϊςτε τισ βιβλιογραφικζσ πλθροφορίεσ. Εάν ζχετε επιπλζον ςυγγραφείσ, πατιςτε το ςφμβολο «+» και πλθκτρολογιςτε τα ςτοιχεία τουσ. Σθ χειρωνακτικι ειςαγωγι δεδομζνων μπορείτε να τθ χρθςιμοποιιςετε και για ειςαγωγι ςτοιχείων ζντυπων πθγϊν που μελετιςατε για τθν εργαςία/ ζρευνα ςασ. Επεξεργαςία & Οργάνωςθ Βιβλιοκθκών Zotero Ο καλφτεροσ τρόποσ να οργανϊςετε τθ Βιβλιοκικθ ςασ είναι μζςω ςυλλογϊν. Κάκε ςυλλογι μπορεί να αντιςτοιχεί ςε μια εργαςία ι ζνα πεδίο ζρευνασ. Οι οργανωμζνεσ

5 ςυλλογζσ ςασ βρίςκονται ςτθν αριςτερι πλευρά του πλαιςίου του Zotero ενϊ τα περιεχόμενα τουσ εμφανίηονται ςτθ κεντρικι ςτιλθ. Η υλλογι «My Library» κα περιλαμβάνει ΠΑΝΣΑ μια ςυγκεντρωτικι λίςτα όλων των τεκμθρίων ςασ. Εάν ςβιςετε ζνα τεκμιριο από τθ «My Library αυτό κα εξαφανιςτεί από όλεσ τισ ςυλλογζσ που ζχει καταχωρθκεί. (δεν ιςχφει το αντίκετο). Όποια άλλθ αλλαγι κάνετε ςε τεκμιριο, αυτι γίνεται αυτόματα ςε όλεσ τισ ςυλλογζσ που είναι καταχωρθμζνο το τεκμιριο αυτό (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ My Library ). Δθμιουργία Συλλογισ (Δείτε τθ διαδικαςία ςε video) Για να δθμιουργιςετε μια νζα ςυλλογι, πατιςτε το εικονίδιο «New Collection» πάνω από τθν αριςτερι ςτιλθ του Zotero. Θα ςασ ηθτθκεί να δϊςετε ζνα όνομα για τθ νζα αυτι ςυλλογι. Μπορείτε να προςκζςετε τεκμιρια ςτθ ςυλλογι αυτι είτε «τραβϊντασ» τα από τθ κεντρικι ςτιλθ είτε αποκθκεφοντασ το τεκμιριο ςτο Zotero ενϊ θ ςυγκεκριμζνθ ςυλλογι είναι ανοικτι. Μπορείτε επίςθσ να δθμιουργιςετε υπο-ςυλλογζσ ςε μια ςυλλογι, κάνοντασ δεξί κλικ επάνω ςτθ ςυλλογι και επιλζγοντασ «New Subcollection». Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να μετονομάςετε τθ ςυλλογι επιλζγοντασ «Rename Collection». Σθμειώςεισ ε περίπτωςθ που επικυμείτε να κρατιςετε ςθμειϊςεισ για ζνα τεκμιριο, επιλζξτε το τεκμιριο αυτό ςτθ κεντρικι ςτιλθ του Zotero, επιλζξτε το tab Notes και πατιςτε το κουμπί «Add. Αυτό κα ανοίξει ζνα νζο

6 παράκυρο όπου μπορείτε να γράψετε το κείμενο τθσ ςθμείωςθσ ςασ. Μπορείτε επίςθσ να κρατιςετε ςθμειϊςεισ που δεν ςχετίηονται με κάποιο από τα τεκμιρια τθσ ςυλλογισ ςασ, πατϊντασ το κουμπί «New Standalone Note» ςτθ γραμμι εργαλείων του Zotero. Ταξινόμθςθ Συλλογών (δείτε το video ταξινόμθςθσ) Μπορείτε να ταξινομιςετε τα περιεχόμενα μιασ ςυλλογισ πατϊντασ τθ κατθγορία πλθροφοριϊν που υπάρχει ςτο επάνω μζροσ κάκε ςτιλθσ π.χ. Title: ταξινομεί αλφαβθτικά ανά τίτλο, Creator : ταξινομεί αλφαβθτικά, ανά ςυγγραφζα). Για ταξινόμθςθ με βάςθ άλλα κριτιρια μπορείτε να πατιςετε το εικονίδιο ( ) ςτθν επάνω δεξιά γωνία τθσ κεντρικισ ςτιλθσ. Αυτό κα εμφανίςει το κυλιόμενο μενοφ που βλζπετε δεξιά. Μπορείτε να επιλζξετε τισ κατθγορίεσ βάςει των οποίων επικυμείτε να γίνει θ ταξινόμθςθ. Ζτςι κα εμφανιςτοφν και αυτζσ ςτθ κεντρικι ςτιλθ τθσ ςυλλογισ ςασ ϊςτε να τισ επιλζξετε για ταξινόμθςθ. Αναηιτθςθ μζςα ςτθ ςυλλογι

7 (δείηε ηο βίνηεο απλής αναδήηεζες) Πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζεηε ηεθκήξηα κέζα ζε κηα ζπιινγή, ρξεζηκνπνηείζηε ην πεδίν Search από ηε γξακκή εξγαιείωλ ηνπ ZOTERO. Σο Zotero παρζχει επίςθσ δυνατότθτεσ προχωρθμζνθσ αναηιτθςθσ από το αντίςτοιχο εικονίδιο ( ) ςτθ γραμμι εργαλείων. (Δείτε το video) Οδθγόσ Σφνταξθσ Βιβλιογραφίασ με Zotero ςε ζγγραφο Word Εγκατάςταςθ Word Processor Plugins Κάκε ζκδοςθ του Zotero απαιτεί διαφορετικι ζκδοςθ plugin, Ελζγξτε τθν ζκδοςθ Zotero που ζχετε προκειμζνου να επιλζξετε το κατάλλθλο plugin για εγκατάςταςθ. Για να ζλζγξετε τθν ζκδοςθ Zotero που ζχετε, ανοίξτε το Zotero και από το μενοφ ενεργειϊν το κουμπί «About Zotero. πατιςτε τθ ςυνζχεια επιλζξετε τθ ςωςτι ζκδοςθ plugin από τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για εγκατάςταςθ. Zotero 2.1 word processor plugins (αφορά όλεσ τισ εκδόςεισ που ξεκινοφν με 2.1 ) Zotero 2.0 word processor plugins (αφορά όλεσ τισ εκδόςεισ που ξεκινοφν με 2.0 ) Zotero 1.0 word processor plugins (αφορά όλεσ τισ εκδόςεισ που ξεκινοφν με 1.0..) Κατά τθν εγκατάςταςθ είναι προτιμότερο να είναι κλειςτό το Word. Διαφορετικά μετά τθν εγκατάςταςθ του plugin κάντε επανεκκίνθςθ του Word. Αντιμετώπιςθ προβλθμάτων Εάν αντιμετωπίςετε προβλιματα με τθν εγκατάςταςθ Word plugins επιβεβαιϊςτε ότι χρθςιμοποιείτε τθν πιο πρόςφατθ ζκδοςθ και επιςκεφτείτε τθ ςελίδα επίλυςθσ προβλθμάτων (ςτα αγγλικά). Χριςθ του Zotero ςτο MS Word Σθμ. : Οι παρακάτω οδθγίεσ ζχουν ςυνταχκεί για το Word Plugin, παρόλα αυτά θ χριςθ των OpenOffice/NeoOffice plugin είναι πολφ παρόμοια.

8 Μετά τθν εγκατάςταςθ του plugin κα πρζπει να βλζπετε τθ παρακάτω ςειρά εικονιδίων ςτθν καρτζλα «Πρόςκετα» (Templates & Add Ins)από τθ γραμμι εργαλείων, του Microsoft Word (εάν χρθςιμοποιείτε Word for Mac 2008 & 2010 πατιςτε εδϊ). Αυτά τα ζξι κουμπιά ςασ επιτρζπουν να διαχειρίηεςτε τισ παραπομπζσ ςασ μζςα ςτο ζγγραφο Word. Εάν δεν βλζπετε αυτά τα εικονίδια, ανοίξτε τον Firefox και από τθ γραμμι επιλογϊν πθγαίνετε ςτο «Εργαλεία» (Tools). Από το κυλιόμενο μενοφ ελζγξτε το «Πρόςκετα» ( Templates and Add-ins ) και επιβεβαιϊςτε ότι το κουτί για το Zotero.dot είναι επιλεγμζνο. Ειςαγωγι Παραπομπών και Βιβλιογραφίασ Προκειμζνου να δθμιουργιςετε παραπομπι ενόσ τεκμθρίου από τθ ςυλλογι Zotero μζςα ςτο κείμενο Word, πατιςτε το πρϊτο εικονίδιο Zotero Insert Citation ( ). Εάν αυτι είναι θ πρϊτθ παραπομπι που ειςάγετε, κα ανοίξει νζο παράκυρο ««Επιλογισ Προτιμιςεων» (Document Preferences). Από εκεί επιλζξτε τθ μορφι Βιβλιογραφίασ που κζλετε να χρθςιμοποιιςετε. Η πιο διαδεδομζνθ μορφι Βιβλιογραφίασ για ακαδθμαϊκζσ εργαςίεσ είναι θ Harvard Reference Format. (Περιγραφι υςτιματοσ Βιβλιογραφίασ Harvard) Όταν κα ζχετε επιλζξει τθ μορφι Βιβλιογραφίασ που επικυμείτε, κα εμφανιςτεί παράκυρο «Αdd Citation» (Προςκζςτε Παραπομπι) με λίςτα των τεκμθρίων που ζχετε αποκθκεφςει ςτο Zotero. Επιλζξτε αυτό που κζλετε να τοποκετθκεί ςτο κείμενο ωσ παραπομπι.

9 Μπορείτε να κάνετε προεπιςκόπθςθ τθσ παραπομπισ πατϊντασ το κουμπί. ε αυτι τθ περίπτωςθ κα δείτε το πλαίςιο επεξεργαςίασ τθσ παραπομπισ ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου. ΠΡΟΟΧΗ: από τθ ςτιγμι που επεξεργάηεςτε μια παραπομπι ςτο παράκυρο αυτό, θ παραπομπι δεν ενθμερώνεται αυτόματα από τισ αλλαγζσ που κάνετε ςτο zotero.

10 Αφοφ πατιςετε OK, κα πρζπει να βλζπετε τθ παραπομπι ςασ κατάλλθλα διαμορφωμζνθ μζςα ςτο ζγγραφό word. Προκειμζνου να δθμιουργιςετε Βιβλιογραφία από όλεσ τισ παραπομπζσ που ζχετε ειςάγει, πατιςτε το κουμπί Zotero Insert Bibliography button ( ). Σα κουμπιά «edit citation» ( ) και «edit bibliography» ( ) ςασ επιτρζπουν να επεξεργαςτείτε τισ παραπομπζσ και τθ Βιβλιογραφία που ζχετε ιδθ ειςάγεισ το ζγγραφο. Κάντε click μζςα ςε μια παραπομπι ι Βιβλιογραφία και πατιςτε το αντίςτοιχο κουμπί επεξεργαςίασ. Ποτέ μη χρηςιμοποιείτε το MS Word για επεξεργαςία παραπομπών. Οποιαδιποτε αλλαγι κάνετε μζςω MS Word, κα καταργείται αυτόματα κάκε φορά που το Zotero ενθμερϊνει το ζγγραφο ςασ Σο πζμπτο κουμπί, Zotero Refresh ( ) ενθμερϊνει τισ αναφορζσ ςασ με όποιεσ αλλαγζσ κάνετε ςτθ υλλογι Zotero. Σο κουμπί Zotero Set Doc Prefs ( ) ανοίγει το παράκυρο επιλογϊν «Document Preferences» επιτρζποντασ ςασ να αλλάξετε τθ μορφι Βιβλιογραφίασ με μία κίνθςθ. Συνοπτικι περιγραφι κουμπιών Word plugin

11 Ειςαγωγι παραπομπισ (Insert citation) Επεξεργαςία παραπομπισ (Edit citation) Ειςαγωγι βιβλιογραφίασ (Insert Bibliography). υντάςςει όλεσ τισ παραπομπζσ που ζχετε ειςάγει ςτο κείμενο, ςε οργανωμζνθ Βιβλιογραφία. Επεξεργαςία Βιβλιογραφίασ (Edit bibliography) Ανανζωςθ Zotero (Zotero refresh). Ενθμερϊνει τισ αναφορζσ ςασ με όποιεσ αλλαγζσ κάνετε ςτθ υλλογι Zotero Προτιμιςεισ εγγράφου (Set Doc Prefs). Αλλάηετε με μια κίνθςθ το ςτυλ Βιβλιογραφίασ που είχατε επιλζξει αρχικά. Για βοήθεια ή πληροφορίεσ επικοινωνήςτε με τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρηςησ του Πολυτεχνείου Κρήτησ. Τηλ (Πρεντάκη Έλενα)

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS

Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS Για τθ δθμιουργία τάξεων και εποπτεία υποςτιριξθ τθσ εκπόνθςθσ ακολουκιϊν δραςτθριοτιτων μακθμάτων (*), ο χριςτθσ πρζπει να ζχει τον ρόλο του Επόπτη (εκπαιδευτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού για την δημιουργία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών «Greenstone» Για το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Διαδικτυακή πύλη για τη Διασύνδεση και την Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες, σε ΤΠΕ Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει (κατθγορία

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες

Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Περιεχόμενα Εγγραφή και αρχικές ρυθμίσεις Διαχείριση Ιστοσελίδας Δημιουργία Menu Δημιουργία σελίδας Δημιουργία Αρχικής Σελίδας Δημιουργία Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Α Για να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν ςτο οποίο ζχετε επιλεγεί (Kατθγορία Α) πρζπει να

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

DEVELOPING E-LEARNING TOOLS FOR TRADE UNION EDUCATION (DeLTTUE) DeLTTUE υλικό καθοδήγησης: Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές

DEVELOPING E-LEARNING TOOLS FOR TRADE UNION EDUCATION (DeLTTUE) DeLTTUE υλικό καθοδήγησης: Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές DEVELOPING E-LEARNING TOOLS FOR TRADE UNION EDUCATION (DeLTTUE) DeLTTUE υλικό καθοδήγησης: Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές Σχετικά με το Articulate Τι είναι το Articulate; Το Articulate είναι ένα λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ: 1923

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ: 1923 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Δημιουργία ηλεκτρονικoύ καταστήματος για την πώληση κρητικών προϊόντων όπως τα βιολογικά φρούτα, οι σπιτικές

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

Πολυγλωσσικό περιεχόμενο στο Wordpress

Πολυγλωσσικό περιεχόμενο στο Wordpress Πολυγλωσσικό περιεχόμενο στο Wordpress Εγκατάσταση Μετάφραση σελίδας Μεταφράζοντας Κατηγορίες Μεταφράζοντας Μενού Επιλογέας Γλώσσας Localization Υπάρχουν αρκετά plugins τα οποία μπορούν να μας παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα