Καηεσζσληήρηες οδεγίες καθροζθοπηθώλ έιεγτωλ γηα ηε δηαπίζηωζε ή κή ηωλ επηβιαβώλ οργαληζκώλ Scirrhia pini ( Mycosphaerella pini

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καηεσζσληήρηες οδεγίες καθροζθοπηθώλ έιεγτωλ γηα ηε δηαπίζηωζε ή κή ηωλ επηβιαβώλ οργαληζκώλ Scirrhia pini ( Mycosphaerella pini"

Transcript

1 Καηεσζσληήρηες οδεγίες καθροζθοπηθώλ έιεγτωλ γηα ηε δηαπίζηωζε ή κή ηωλ επηβιαβώλ οργαληζκώλ Scirrhia pini (Mycosphaerella pini) θαη Scirrhia acicola (Mycosphaerella dearnessii) 1. Επηβιαβείς οργαληζκοί: α) Mycosphaerella pini E. Rostrup (ζσλ.: Scirrhia pini Funk & A. K. Parker) [Αγελέο ζηάδην: Dothistroma septosporum (G. Doroguine) Morelet] β) Mycosphaerella dearnessii Barr [ζσλ.: Scirrhia acicola (Dearness) Siggers] [Αγελέο ζηάδην: Lecanosticta acicola (Thümen) H. Sydow] 3. Γεληθές πιεροθορίες γηα ηα παζογόλα: χκθσλα κε ηελ πιένλ πξφζθαηε θαη έγθπξε δηεζλή νλνκαηνινγία νη κχθεηεο απηνί αλαθέξνληαη σο Mycosphaerella pini θαη Mycosphaerella dearnessii, ελψ ζηε επξσπατθή θαη ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αλαθέξνληαη αληίζηνηρα κε ηα νλφκαηα Scirrhia pini θαη Scirrhia acicola. Σα παζνγφλα απηά πξνζβάιινπλ ηηο βειφλεο θσλνθφξσλ δέλδξσλ θαη θπξίσο εηδψλ πεχθεο, πξνθαιψληαο βεινλφπησζε θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο αθφκα θαη λεθξψζεηο δέλδξσλ. Παξάιιεια φκσο, ππάξρνπλ θαη άιινη κχθεηεο νη νπνίνη πξνζβάιινπλ ηηο βειφλεο θσλνθφξσλ εηδψλ δεκηνπξγψληαο παξφκνηα ζπκπηψκαηα, πνπ δχζθνια κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ επί ηε βάζεη ησλ καθξνζθνπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Καηά ζπλέπεηα, είλαη απαξαίηεηε ε εξγαζηεξηαθή εμέηαζε δεηγκάησλ βεινλψλ γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ παζνγφλνπ πνπ πξνθαιεί ηελ πξνζβνιή. Σν είδνο Mycosphaerella pini έρεη δηαρσξηζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε δχν δηαθνξεηηθά αλακνξθηθά είδε: Dothistroma septosporum θαη Dothistroma pini, επί ηε βάζεη κνξηαθψλ ηερληθψλ (αιιεινπρία βάζεσλ ζην DNA). Ο Dothistroma septosporum έρεη θαηαγξαθεί ζε πνιιέο απφ ηηο ρψξεο ηεο Επξψπεο θαζψο θαη άιιεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε, ελψ ν Dothistroma pini έρεη βξεζεί κφλν ζηε Βφξεηα Ακεξηθή θαη πξφζθαηα ζηε Ρσζία θαη ζηελ Οπθξαλία. ηελ Ειιάδα, ν Mycosphaerella pini έρεη θαηαγξαθεί απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 λα πξνζβάιιεη ηηο βειφλεο ηξαρείαο πεχθεο (Pinus brutia) ζηελ πεξηνρή Λαγθαδά Θεζζαινλίθεο, σζηφζν, δελ έρεη δηεπθξηληζηεί αθφκα ζε πνην απφ ηα δχν είδε αλήθεη. Ο κχθεηαο Mycosphaerella dearnessii είλαη επξχηαηα γλσζηφο ζηε Βφξεηα Ακεξηθή, αιιά έρεη αλαθεξζεί θαη ζε αξθεηέο ρψξεο ηεο Επξψπεο λα πξνζβάιιεη είδε πεχθεο ζε αζηηθά άιζε θαη ζε δαζηθέο εθηάζεηο. Σα παζνγφλα Mycosphaerella pini (Scirrhia pini) θαη Mycosphaerella dearnessii (Scirrhia acicola) πεξηιακβάλνληαη ζηηο ιίζηεο ησλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ ζηελ Ε.Ε. θαη ζα πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο γηα ηελ παξνπζία ηνπο ζε είδε πεχθεο (Pinus spp.), πνπ δηαθηλνχληαη γηα ηελ έθδνζε θπηνυγεηνλνκηθψλ δηαβαηεξίσλ. 4. Φσηά, θσηηθά προϊόληα θαη άιια αληηθείκελα ποσ ειέγτοληαη: Ο Mycosphaerella pini πξνζβάιιεη θπξίσο είδε πεχθεο, έρνπλ φκσο αλαθεξζεί θαη πξνζβνιέο ζηηο βειφλεο δέλδξσλ Pseudotsuga menziesii, Larix decidua θαη Picea abies, φηαλ απηά βξίζθνληαλ θνληά ζε πεχθα κε έληνλε πξνζβνιή. Ο Mycosphaerella dearnessii έρεη βξεζεί κφλν ζε είδε πεχθεο.

2 2 Πρέπεη λα ειέγτοληαη φια ηα είδε πεχθεο (Pinus spp.) πνπ απαληψληαη ή εηζάγνληαη ζηελ Ειιάδα, αιιά θαη Pseudotsuga menziesii, Larix decidua, Picea spp. θαη είδε εξπζξειάηεο (Picea spp.) ζε θπηψξηα. 5. Τόποη δηελέργεηας ηωλ καθροζθοπηθώλ ειέγτωλ: Η δηελέξγεηα επηζθνπήζεσλ αθνξά φια ηα θπηψξηα πνπ παξάγνπλ ή δηαθηλνχλ θπηά πξνο θχηεπζε ησλ αλσηέξσ εηδψλ. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα δηελεξγνχληαη καθξνζθνπηθνί έιεγρνη θαη ζε κεγάια δέλδξα πεχθεο πνπ ππάξρνπλ κέζα ή γχξσ απφ ηα θπηψξηα πνπ παξάγνπλ ή δηαθηλνχλ απηά ηα είδε θπηψλ. 6. Φρόλος δηελέργεηας ηωλ καθροζθοπηθώλ ειέγτωλ: Σα θπηά κπνξεί λα εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα θαζ φιε ηε βιαζηηθή πεξίνδν, σζηφζν ε θαιχηεξε πεξίνδνο γηα ηε ιήςε δεηγκάησλ είλαη πξνο ην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ θαη θπξίσο ην θζηλφπσξν, ρσξίο λα απνθιείνληαη άιιεο επνρέο, εθφζνλ ππάξρνπλ ζπκπηψκαηα ζηηο βειφλεο. 7. Δηαδηθαζία καθροζθοπηθώλ ειέγτωλ: Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ καθξνζθνπηθψλ ειέγρσλ είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε ησλ ζπκπησκάησλ πνπ πξνθαινχλ ηα παζνγφλα. Σα ζπκπηψκαηα ζηηο βειφλεο είλαη νξαηά κε γπκλφ κάηη, σζηφζν, έλαο κεγεζπληηθφο θαθφο ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε παξαηήξεζε. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζην δηαδίθηπν ζηηο αθφινπζεο δηεπζχλζεηο Σσκπηώκαηα ηηο βειφλεο εκθαλίδνληαη κηθξέο λεθξσηηθέο θειίδεο, πνπ παίξλνπλ ηε κνξθή δσλψλ, ρξψκαηνο θηηξηλνθαζηαλνχ έσο θαζηαλέξπζξνπ θαη ζηε ζπλέρεηα θαζηαλνχ (Εηθ. 4, 5). Σν ηκήκα κεηαμχ ησλ λεθξσηηθψλ δσλψλ κπνξεί λα έρεη αξρηθά πξάζηλν ρξψκα, σζηφζν, ζηε ζπλέρεηα λεθξψλεηαη φιν ην αθξαίν ηκήκα ηεο βειφλαο, ελψ ε βάζε ησλ βεινλψλ παξακέλεη γηα κεγάια δηαζηήκαηα πξάζηλε (Εηθ. 2, 3). ην ηειηθφ ζηάδην νη βειφλεο παίξλνπλ θαζηαλφ ρξψκα ζε φιν ην κήθνο ηνπο θαη απνξξίπηνληαη ζην έδαθνο. Η πξφσξε απφξξηςε ησλ βεινλψλ ζηα πξνζβεβιεκέλα δέλδξα είλαη ε θχξηα δεκηά πνπ πξνθαινχλ ηα παζνγφλα. Η πξνζβνιή είλαη ζπλήζσο πεξηζζφηεξν έληνλε ζε λεαξά δέλδξα ζε θπηείεο πεχθεο θαη εληνπίδεηαη θπξίσο ζην θαηψηεξν ηκήκα ηεο θφκεο (Εηθ. 1) κέρξη ηα 2 m απφ ην έδαθνο, ελψ ηα κεγάια δέλδξα εκθαλίδνπλ κηθξφηεξε πξνζβνιή θαη νη πξνζβνιέο ζην αλψηεξν ηκήκα ηεο θφκεο (πάλσ απφ ηα 6 m) είλαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ. ηηο πξνζβεβιεκέλεο βειφλεο δεκηνπξγνχληαη νη αγελείο θαξπνθνξίεο ησλ κπθήησλ, ηα αθέξβνπια. Σα αθέξβνπια είλαη κηθξνχ κεγέζνπο, καχξα θαη αλαπηχζζνληαη κέζα απφ ηε επηδεξκίδα ησλ βεινλψλ (Εηθ. 6, 7, 8). Απηέο νη θαξπνθνξίεο πεξηέρνπλ ηα αγελή ζπφξηα (θνλίδηα), ηα νπνία αλαδχνληαη ζε κία βιελψδε νπζία.

3 3 Εηθόλες κε ζσκπηώκαηα προζβοιής από είδε Mycosphaerella (Scirrhia) Εηθόλες: 1 Πξνζβνιή Mycosphaerella pini ζε θπηεία καχξεο πεχθεο (Pinus nigra), πνπ εληνπίδεηαη ζην θαηψηεξν ηκήκα ηεο θφκεο. 2 πκπηψκαηα Mycosphaerella dearnessii ζε βειφλεο Pinus mugo θαη 3,4 ζε βειφλεο Pinus nigra.

4 Εηθόλες: 5 πκπηψκαηα θαη 6 θαξπνθνξίεο Mycosphaerella dearnessii ζε βειφλεο Pinus mugo. 7, 8 Καξπνθνξίεο Mycosphaerella pini ζε βειφλεο Pinus nigra.

5 5 8. Επηδεκηοιογία: Η δηάδνζε ησλ παζνγφλσλ εμαξηάηαη απφ ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θάζε πεξηνρήο. Σα θνλίδηα ηνπ Mycosphaerella pini ζηε Μεγάιε Βξεηαλία δηαζπείξνληαη θπξίσο ηελ άλνημε θαη ην θαινθαίξη. ηελ πξψελ Γηνπγθνζιαβία, γηα ηνλ ίδην κχθεηα αλαθέξεηαη φηη νη πεξηζζφηεξεο πξνζβνιέο ιακβάλνπλ ρψξα ην Μάην θαη ηνλ Ινχλην, ελψ κπνξνχλ λα ζπλερηζηνχλ κέρξη ηνλ Οθηψβξην. Επίζεο ζηηο θεληξηθέο ΗΠΑ, σο πεξίνδνο δηάδνζεο ησλ ζπνξίσλ αλαθέξεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην Μάην κέρξη ηνλ Οθηψβξην. ηελ Ειιάδα είλαη πηζαλφλ νη κνιχλζεηο λα μεθηλνχλ λσξίηεξα ηελ άλνημε, απηφ φκσο εμαξηάηαη απφ ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο θάζε πεξηνρήο. Η παξνπζία λεξνχ ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαζπνξά ησλ θνληδίσλ θαη ηε δηάδνζε ησλ κπθήησλ. Σα θνλίδηα δηαδίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα πγξψλ θαη δξνζεξψλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, κε ηνλ άλεκν ζε ζηαγφλεο βξνρήο ή αθφκα θαη κε λέθε νκίριεο. Ωζηφζν, ε δηάδνζε ζε καθξηλέο απνζηάζεηο γίλεηαη θπξίσο κε ηε κεηαθνξά πξνζβεβιεκέλσλ θπηαξίσλ. Οη βέιηηζηεο ζεξκνθξαζίεο γηα ηε βιάζηεζε ησλ θνληδίσλ θαη ηελ πξνζβνιή ησλ βεινλψλ είλαη ν C. Σα ζπκπηψκαηα είλαη νξαηά ην θαινθαίξη, αιιά νη θαξπνθνξίεο ησλ κπθήησλ ζηηο βειφλεο ζρεκαηίδνληαη ζην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ θαη θπξίσο ην θζηλφπσξν, θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη ε θαηαιιειφηεξε επνρή γηα ηε ιήςε δεηγκάησλ. Εθηφο απφ ηηο αγελείο θαξπνθνξίεο νη κχθεηεο δεκηνπξγνχλ θαη αζθνχο κε αζθνζπφξηα ζε ςεπδνζήθηα πνπ είλαη ην εγγελέο ζηάδην. Ωζηφζν, απηέο νη εγγελείο θαξπνθνξίεο δελ είλαη πνιχ ζπρλέο θαη δελ είλαη αθξηβψο γλσζηφ ζε πνην βαζκφ ζπκβάιινπλ ζηε δηάδνζε ηνπ παζνγφλνπ. Γλωζηοποίεζε ζηε Φσηοϋγεηολοκηθή Υπερεζία Κάζε θσηωρηούτος, έκπορος, ηδηοθηήηες θιπ πρέπεη λα γλωζηοποηεί ζηελ αρκόδηα Φσηοϋγεηολοκηθή Υπερεζία ηες περηοτής ηοσ, οποηαδήποηε αζσλήζηζηε εκθάληζε ζσκπηωκάηωλ ή θάζε αλωκαιία ποσ παροσζηάδεηαη ζηα θσηά

Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα ζε κπθεηνθηόλα

Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα ζε κπθεηνθηόλα Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Γεσπνληθή ρνιή Σνκέαο Φπηνπξνζηαζίαο Δξγαζηήξην Φπηνπαζνινγίαο Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά;

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; Έλαο εηδηθφο ζα ζαο έιεγε φηη νπνηαδήπνηε νπζία θπζηθή ή ηερλεηή, πνπ κπνξεί λα δξάζεη ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, θαηαζηαιηηθά ή δηεγεξηηθά, είλαη εμαξηεζηνγφλνο. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΙΚΑ ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΑ. H ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΚΑΙ ΣΟ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΗ

ΥΟΛΙΚΑ ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΑ. H ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΚΑΙ ΣΟ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΗ ΥΟΛΙΚΑ ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΑ. H ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΚΑΙ ΣΟ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΗ 1. ΕΙΑΓΩΓΗ Σα βηβιία αξρίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηεκαηηθά ζηελ εθπαίδεπζε κεηά ηελ αλαθάιπςε ηεο ηππνγξαθίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων»

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, Αζήλα, 29-10/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Δπηβιέπνληεο Καζ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ ΣΔΗ Θεζζαιίαο Γξ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ Δξεπλεηήο ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ ΚΑΡΓΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκηζης και Σετνολογίας ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ τολή Υημικών Μητανικών Γιαπανεπιζηημιακό Γιαημημαηικό Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών Οργάνωζη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εηζαγσγή Πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο απφ ηηο αλαρξνληζηηθέο δνκέο ηεο, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010 έσο ηψξα ειήθζεζαλ δξαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΚΑΗ Ο ΜΤΘΟ ΣΖ ΓΗΓΟΤ. Σνπ Γεκήηξε Καιπθάθε

ΣΟ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΚΑΗ Ο ΜΤΘΟ ΣΖ ΓΗΓΟΤ. Σνπ Γεκήηξε Καιπθάθε ΣΟ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΚΑΗ Ο ΜΤΘΟ ΣΖ ΓΗΓΟΤ Σνπ Γεκήηξε Καιπθάθε Σν ηζνπεξηκεηξηθφ πξφβιεκα είλαη, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο, ην αξραηφηεξν ίζσο πξφβιεκα κεγηζηνπνίεζεο, πνπ κε απιά ιφγηα ιέεη ην εμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ»

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΥΡΤΑΝΘΗ Π. ΔΑΦΝΑ ΑΕΜ: ΞΕ 0866 Επιβλέπων Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΝΣΑΝΗ Καθηγητής ΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τποθορηζκός ζηε Δηαιεθηηθή Ποηθηιία ηες Κοηλής Νεοειιεληθής 1

Ο Τποθορηζκός ζηε Δηαιεθηηθή Ποηθηιία ηες Κοηλής Νεοειιεληθής 1 Πρακτικά τοσ 6 οσ Διεθνούς Σσνεδρίοσ Της Εταιρείας Νεοελληνικών Σποσδών (Βοσθοσρέζηη 2006) Aγγειηθή Ράιιε Παλεπηζηήκηο Παηρώλ ralli@upatras.gr Δήκεηρα Μειηζζαροπούιοσ Παλεπηζηήκηο Παηρώλ dmelissa@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα