ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ"

Transcript

1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Magna Trust Πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης εντολών 1

2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Νομοθετικό Πλαίσιο 1.1. Στο πλαίσιο του ν. 3606/2007 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, η ΑΕΠΕΥ λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να επιτυγχάνει για τους Πελάτες της, ιδιώτες και επαγγελματίες, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά τον χειρισμό των γένει «εντολών» προς κατάρτιση συναλλαγών για λογαριασμό τους. Προς τούτο η ΑΕΠΕΥ έχει υιοθετήσει συγκεκριμένη πολιτική εκτέλεσης εντολών, που στοχεύει στην, κατά το δυνατό, βέλτιστη εκτέλεσή τους, και έχει θεσπίσει διαδικασίες, η τήρηση των οποίων ελέγχεται, κατά τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό της. 2. Πεδίο Εφαρμογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 2.1. Η περιγραφόμενη κατωτέρω πολιτική εκτέλεσης των εντολών που εφαρμόζει η ΑΕΠΕΥ ισχύει στις περιπτώσεις που η ΑΕΠΕΥ: α) χειρίζεται εντολές του πελάτη με αντικείμενο την κατάρτιση συναλλαγής επί χρηματοπιστωτικών μέσων στο πλαίσιο: - της επενδυτικής υπηρεσίας της λήψης και διαβίβασης εντολής του Πελάτη από την ΑΕΠΕΥ προς τρίτο πρόσωπο (π.χ. άλλη ΕΠΕΥ, πιστωτικό ίδρυμα ή Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων/ΟΣΕΚΑ) προς το σκοπό της εκτέλεσης αυτής με την κατάρτιση συναλλαγής για λογαριασμό του Πελάτη - της επενδυτικής υπηρεσίας της λήψης και εκτέλεσης της εντολής του Πελάτη από την ίδια την ΑΕΠΕΥ με κατάρτιση συναλλαγής για λογαριασμό του Πελάτη. β) χειρίζεται το χαρτοφυλάκιο του πελάτη στο πλαίσιο της παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Σχετικώς διακρίνονται οι περιπτώσεις στις οποίες: - οι επενδυτικές αποφάσεις και κατ επέκταση οι εντολές προς εκτέλεση για λογαριασμό του Πελάτη προέρχονται από τα αρμόδια πρόσωπα της ΑΕΠΕΥ που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκιο του Πελάτη και διαβιβάζονται προς εκτέλεση σε τρίτους (π.χ. άλλη ΕΠΕΥ, πιστωτικό ίδρυμα ή Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων/ΟΣΕΚΑ) για λογαριασμό του Πελάτη. - οι επενδυτικές αποφάσεις και κατ επέκταση οι εντολές προς εκτέλεση για λογαριασμό του Πελάτη προέρχονται από τα αρμόδια πρόσωπα της ΑΕΠΕΥ που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκιο του Πελάτη και εκτελούνται από την ίδια την ΑΕΠΕΥ για λογαριασμό του Πελάτη Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο Πελάτης δύναται να βασίζεται στο ότι η ΑΕΠΕΥ θα επιδείξει την απαιτούμενη επιμέλεια για την, κατά το δυνατόν, καλύτερη προστασία και εξυπηρέτηση των συμφερόντων του με την, κατά το δυνατόν, βέλτιστη εκτέλεση των εντολών του Εξυπακούεται ότι η ΑΕΠΕΥ δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση «βέλτιστης» εκτέλεσης της εντολής του Πελάτη στις περιπτώσεις που ασκεί την επενδυτική δραστηριότητα της διαπραγμάτευσης χρηματοπιστωτικών μέσων για ίδιο λογαριασμό, προσφέροντας π.χ. τιμές στις οποίες δεσμεύεται να καταρτίσει συναλλαγές με τους πελάτες της (π.χ. Quote ) ή δίδοντας τιμές στον πελάτη για να καταρτίσει η ίδια μαζί του συναλλαγή κατόπιν δικού του αιτήματος ( Request by Quote ), οπότε ο Πελάτης καταρτίζει συναλλαγές απ ευθείας με την ΑΕΠΕΥ βάσει της τιμής που του προσφέρει η ΑΕΠΕΥ με αυτόν τον τρόπο. 3. Περιεχόμενο της επιδίωξης της ΑΕΠΕΥ για την επίτευξη της βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών του Πελάτη 3.1. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων, στις οποίες οι Πελάτες δίδουν συγκεκριμένες οδηγίες στην ΑΕΠΕΥ σε σχέση με τον χειρισμό των εντολών τους (βλ. Magna Trust Πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης εντολών 2

3 παρακάτω υπό 6.), η ΑΕΠΕΥ επιδεικνύει κάθε δυνατή επιμέλεια και λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο ώστε να επιτυγχάνει για τους Πελάτες της το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά την εκτέλεση των εντολών τους εξ επόψεως: α) της τιμής της συναλλαγής, με στόχο την επίτευξη της καλύτερης δυνατής τιμής, β) του κόστους της συναλλαγής (π.χ. τα τέλη που βαρύνουν την εκτέλεση της εντολής σε συγκεκριμένο τόπο εκτέλεσης, τα έξοδα εκκαθάρισης και διακανονισμού), με στόχο τον κατά το δυνατόν περιορισμό του κόστους, χωρίς όμως τούτο να αποβαίνει εις βάρος της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, γ) της ταχύτητας εκτέλεσης της εντολής, με στόχο την κατά το δυνατόν ταχύτερη εκτέλεση αυτής, δ) της πιθανότητας αα) εκτέλεσης της εντολής με κατάρτιση συναλλαγής (π.χ. ρευστότητα της αγοράς ως προς συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο) και ββ) προσήκοντος διακανονισμού της εκτελεσθείσας εντολής, με στόχο τη διασφάλιση τόσο της εκτέλεσης της εντολής, όσο και τον ασφαλή διακανονισμό της συναλλαγής. ε) του όγκου της προς κατάρτιση συναλλαγής και στ) του είδους της συναλλαγής Η ΑΕΠΕΥ, προκειμένου να σταθμίσει τη σχετική βαρύτητα που αποδίδει στους παράγοντες που εκτέθηκαν υπό 3.1. ως προς την εκπλήρωση των αντίστοιχων στόχων, λαμβάνει υπόψη και τα εξής κριτήρια (παραμέτρους): α) Τα χαρακτηριστικά των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν το αντικείμενο της εντολής (σύνθετα ή μη, υψηλής ή περιορισμένης ρευστότητας κτλ.), β) Τα χαρακτηριστικά του Πελάτη, περιλαμβανομένης της κατηγοριοποίησής του ως ιδιώτη ή επαγγελματία, γ) Τα χαρακτηριστικά της εντολής του Πελάτη, σε σχέση πάντοτε με την επιλογή που προσφέρουν τα Συστήματα διαπραγμάτευσης και οι κανόνες της αγοράς, στην οποία εισάγεται η εντολή προς εκτέλεση, δ) Τα χαρακτηριστικά των «τόπων εκτέλεσης» στους οποίους η εντολή εισάγεται προς εκτέλεση, δηλαδή των χρηματιστηρίων (οργανωμένων αγορών, ΠΜΔ) ή άλλων δυνατοτήτων εκτέλεσης που μπορεί να προσφέρονται κατά περίπτωση και αναλόγως του είδους και του αντικειμένου της εντολής Η ΑΕΠΕΥ υπογραμμίζει στον Πελάτη ότι, ως επί το πλείστον, δεν είναι δυνατή η παράλληλη και ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των ανωτέρω υπό 3.1. παραγόντων, καθόσον, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς, απαιτείται ιεράρχησή τους, η οποία σημαίνει αναγνώριση προτεραιότητας σε ένα στόχο έναντι άλλου ή άλλων. Κατά συνέπεια, σε σχέση με τους εκτεθέντες στόχους εκτέλεσης, η ΑΕΠΕΥ δίδει, κατά περίπτωση, μεγαλύτερη σημασία στην επίτευξη ορισμένων εξ αυτών έναντι άλλων, προς επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος για τους Πελάτες, σταθμίζοντας αυτούς και βάσει των κριτηρίων της παραγράφου 3.2. Ειδικότερα: α) Η ΑΕΠΕΥ, εκτός και αν λάβει διαφορετικές συγκεκριμένες οδηγίες από τον Πελάτη ως προς την εκτέλεση των εντολών του και την ιεράρχηση των στόχων που εκτέθηκαν υπό 3.1., οι οποίοι συνθέτουν το βέλτιστο αποτέλεσμα κατά την εκτέλεση των εντολών του, γνωρίζει στον Πελάτη ότι τους ανωτέρω στόχους ιεραρχεί ως εξής: - Επίτευξη του καλύτερου δυνατού τιμήματος ως προς τη συναλλαγή συνολικώς. Ως συνολικό τίμημα νοείται το ποσό που αντιπροσωπεύει την τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου και τις κάθε είδους χρεώσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση, οι οποίες περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα που βαρύνουν τον Πελάτη και τα οποία συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της εντολής, περιλαμβανομένων των τελών του τόπου εκτέλεσης, των τελών εκκαθάρισης και διακανονισμού και όλων των λοιπών αμοιβών που καταβάλλονται σε τρίτους οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της εντολής. - Ταχύτητα και πληρότητα εκτέλεσης της εντολής (κατάρτισης συναλλαγής) - Ασφάλεια στην εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών. β) Για τις μετοχές και λοιπά αξιόγραφα, που είναι Magna Trust Πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης εντολών 3

4 αντικείμενα διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήρια (οργανωμένες αγορές και ΠΜΔ) και για τα οποία υπάρχει ρευστότητα στην αγορά και δημόσιες τιμές, η ΑΕΠΕΥ θεωρεί σημαντικότερους παράγοντες την τιμή και το κόστος εκτέλεσης της εντολής. γ) Για τα προϊόντα τα οποία δεν είναι αντικείμενα διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές ή ΠΜΔ (π.χ. προθεσμιακά συμβόλαια forwards, δικαιώματα προαίρεσης κλπ.) και για τα οποία δεν υπάρχουν δημόσιες τιμές στην αγορά, η ΑΕΠΕΥ θεωρεί σημαντικότερο παράγοντα τη δυνατότητα εκτέλεσης και διακανονισμού της συναλλαγής και όχι αποκλειστικά την τιμή. δ) Για την περίπτωση των ιδιωτών πελατών, το βέλτιστο αποτέλεσμα κατά την εκτέλεση εντολής για λογαριασμό τους συνίσταται στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού συνολικού τιμήματος ως προς τη συναλλαγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό α). ε) Σε περιόδους σοβαρής αναταραχής της αγοράς ή της λειτουργίας του συστήματος συναλλαγών, πρωταρχικός στόχος καθίσταται η δυνατότητα της έγκαιρης εκτέλεσης ή έστω της εκτέλεσης της εντολής του Πελάτη. στ) Σε περίπτωση που, λόγω της φύσεως της συναλλαγής, υπάρχει μόνον ένας Τόπος Εκτέλεσης αυτής (π.χ. όταν μία μετοχή είναι εισηγμένη ή τελεί υπό διαπραγμάτευση σε ένα μόνον χρηματιστήριο (οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ)), η παράμετρος με βάση την οποία θα κριθεί η βέλτιστη εκτέλεση είναι ο χρόνος εκτέλεσης της εντολής για λογαριασμό του Πελάτη Υπογραμμίζεται ότι η επίτευξη της βέλτιστης εκτέλεσης δεν κρίνεται απαραιτήτως με βάση την εκάστοτε συναλλαγή μεμονωμένα, αλλά λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένο ιστορικό συναλλαγών ορισμένης χρονικής περιόδου και αξιολογώντας κατά πόσο επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα για τους Πελάτες από την εκτέλεση των εντολών τους σύμφωνα με την Πολιτική Εκτέλεσης και στους προβλεπόμενους σε αυτήν Τόπους Εκτέλεσης Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση της ΑΕΠΕΥ έναντι των Πελατών της προς βέλτιστη εκτέλεση των εντολών τους αποτελεί υποχρέωση διεργασίας και όχι συγκεκριμένου αποτελέσματος. Αυτό σημαίνει ότι η ΑΕΠΕΥ οφείλει να εκτελεί τις εντολές για λογαριασμό του Πελάτη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πολιτική εκτέλεσης εντολών, χωρίς να εγγυάται ότι θα επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή τιμή υπό όλες τις περιστάσεις, καθώς σε κάθε περίπτωση οι υπό 3.1. και 3.2. παράγοντες ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαφορετικό αποτέλεσμα σε μία συγκεκριμένη συναλλαγή. 4. Τόποι Εκτέλεσης των εντολών Επιλογή του Τόπου Εκτέλεσης 4.1. Ως τόπος εκτέλεσης εντολών νοείται, γενικώς, χρηματιστήριο (οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ), επιχείρηση που ενεργεί ως ειδικός διαπραγματευτής ή συναλλάσσεται για δικό της λογαριασμό, συστηματικός εσωτερικοποιητής ή άλλος πάροχος ρευστότητας. Οι χρησιμοποιούμενοι από την ΑΕΠΕΥ Πάροχοι ρευστότητας είναι οι εταιρίες CFH Ltd και LMAX Ltd, ή όπως οι εκάστοτε εταιρίες που ανακοινώνονται στον επίσημο ιστότοπο της εταιρίας Η ΑΕΠΕΥ δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμετέχει σε περισσότερες αγορές ή ΠΜΔ, στις οποίες τυχόν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν αντικείμενο της εντολής. Σε περίπτωση που η ίδια η ΑΕΠΕΥ συμμετέχει σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ, σταθμίζει το γεγονός αυτό ως το πρώτο και βασικότερο κριτήριο για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Πελάτη σε σχέση με τους εκτεθέντες στόχους και επιλέγει πάντοτε την εν λόγω αγορά ή ΠΜΔ, όπου συμμετέχει η ίδια, για την εκτέλεση των εντολών του Πελάτη. Εξυπακούεται, βεβαίως, ότι αν το χρηματοπιστωτικό μέσο που αποτελεί αντικείμενο εντολής του Πελάτη αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε περισσότερες οργανωμένες αγορές ή ΠΜΔ, στα οποία συμμετέχει η ΑΕΠΕΥ, σταθμίζει μεταξύ των αγορών αυτών τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής, προς επίτευξη της «βέλτιστης εκτέλεσης» της εντολής του Πελάτη, όπως αυτή προσδιορίσθηκε παραπάνω Η ΑΕΠΕΥ μπορεί να προσθέτει ή να αφαιρεί οποιοδήποτε Τόπο Εκτέλεσης με γνώμονα την βέλτιστη εκτέλεση των εντολών, τροποποιώντας το παρόν Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι Τόποι Magna Trust Πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης εντολών 4

5 Εκτέλεσης, «ανταγωνιστικοί μεταξύ τους», στους οποίος είναι δυνατή η εκτέλεση μίας εντολής σε χρηματοπιστωτικό μέσο, η ΑΕΠΕΥ συγκρίνει και αξιολογεί τα αποτελέσματα που θα επιτυγχάνονταν για τον Πελάτη με την εκτέλεση της εντολής σε καθέναν από τους τόπους εκτέλεσης που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Εκτέλεσης εντολών και στους οποίους μπορεί να εκτελέσει την εντολή. Κατά την εν λόγω αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη οι προμήθειες και το εν γένει κόστος εκτέλεσης της εντολής σε καθέναν από τους επιλέξιμους Τόπους Εκτέλεσης Σε περίπτωση που η ΑΕΠΕΥ εκτελεί εντολές των Πελατών της σε περισσότερους Τόπους Εκτέλεσης, η ΑΕΠΕΥ διαμορφώνει την πολιτική των αμοιβών και προμηθειών της κατά τρόπο που δεν οδηγεί σε αθέμιτη διάκριση μεταξύ των Τόπων Εκτέλεσης. Η ΑΕΠΕΥ δεν θα προκρίνει, δηλαδή, έμμεσα συγκεκριμένους τόπους εκτέλεσης έναντι άλλων, χρεώνοντας υψηλότερες προμήθειες και αμοιβές για την εκτέλεση των εντολών σε αυτούς τους τόπους, όταν αυτές οι υψηλότερες προμήθειες και αμοιβές δεν δικαιολογούνται από το κόστος εκτέλεσης ή το κόστος των υπηρεσιών Η ΑΕΠΕΥ δικαιούται να επιλέγει να εκτελεί εντολές του Πελάτη και εκτός οργανωμένης αγοράς ή ΠΜΔ, συμβαλλόμενη με συστηματικό εσωτερικοποιητή (πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ που ασκεί τη δραστηριότητα του διαπραγματευτή για ίδιο λογαριασμό), λαμβανομένων υπόψη και των χαρακτηριστικών των χρηματοπιστωτικών μέσων. Κατά συνέπεια, τηρουμένων πάντοτε των παραπάνω, υπό 3., εκτεθέντων παραγόντων και κριτηρίων βέλτιστης εκτέλεσης, Τόπο Εκτέλεσης των εντολών των Πελατών μπορεί να αποτελέσει η ίδια η ΑΕΠΕΥ ή και άλλη ΕΠΕΥ που ενεργεί ως συστηματικός εσωτερικοποιητής, εφόσον εκτιμάται ότι η συναλλαγή αυτή θα είναι προς όφελος του Πελάτη ή, τουλάχιστον, ότι δεν εκτελείται με δυσμενέστερους γι αυτόν όρους (λαμβανομένης υπόψη και της πιθανότητας εκτέλεσης της συναλλαγής) σε σχέση με το αν η συγκεκριμένη εντολή εκτελούνταν σε κάποιον από λοιπούς παρεχόμενους Τόπους Εκτέλεσης. Τούτο ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης έχει συναινέσει προς τούτο, γενικώς ή και ειδικώς. Η ΑΕΠΕΥ δύναται επομένως στις περιπτώσεις αυτές να εκτελεί εντολές του Πελάτη και εκτός οργανωμένης αγοράς ή ΠΜΔ, συμβαλλόμενη με συστηματικούς εσωτερικοποιητές για λογαριασμό του Πελάτη. 5. Κανόνες και μέθοδοι εκτέλεσης των εντολών 5.1. Η ΑΕΠΕΥ καταγράφει άμεσα και με ακρίβεια τις εντολές των πελατών της που λαμβάνει και αποδέχεται και τις εκτελεί βάσει της αρχής της χρονικής προτεραιότητας, ως προς τις εντολές με τα ίδια χαρακτηριστικά, που είναι συγκρίσιμες μεταξύ τους, εκτός και αν τα χαρακτηριστικά συγκεκριμένης εντολής (π.χ. ο Τόπος Εκτέλεσης) ή οι συνθήκες της αγοράς δεν επιτρέπουν τούτο ή αν τα συμφέροντα του πελάτη απαιτούν διαφορετικό χειρισμό. Η ΑΕΠΕΥ ενημερώνει εντός του αντικειμενικώς ευλόγως απαιτουμένου χρόνου τον Πελάτη για κάθε ουσιώδες πρόβλημα που προκύπτει κατά την εκτέλεση της εντολής του, εφόσον αυτό μπορεί να επηρεάσει την καλή εκτέλεσή της, μόλις λάβει γνώση του προβλήματος αυτού Ειδικώς ως προς εντολές που αφορούν την κατάρτιση συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων εισηγμένων στις αγορές Αξιών και Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΑΕΠΕΥ εκτελεί η ίδια τις εντολές των Πελατών της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους αντίστοιχους κανονισμούς λειτουργίας και κατάρτισης συναλλαγών των αγορών αυτών Ειδικώς ως προς εντολές προς κατάρτιση συναλλαγής με αντικείμενο μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές (ΟΣΕΚΑ) που δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ, η ΑΕΠΕΥ συμβάλλεται για λογαριασμό του Πελάτη με το νόμιμο εκπρόσωπο του ΟΣΕΚΑ εντός του χρόνου που ευλόγως απαιτείται για την κατάρτιση της συναλλαγής αυτής και υπό την τυχόν περαιτέρω προϋπόθεση της εκπλήρωσης από τον Πελάτη της υποχρέωσης που υπέχει για την καταβολή της αξίας της διενεργούμενης επένδυσης στον Θεματοφύλακα Σε περίπτωση εντολής πελάτη με όριο που αφορά μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, η οποία δεν εκτελείται αμέσως [υπό τις επικρατούσες συν- Magna Trust Πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης εντολών 5

6 θήκες της αγοράς], σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος κατάρτισης συναλλαγών της αγοράς ή τους κρατούντες στην αγορά όρους κατάρτισης συναλλαγών, η ΑΕΠΕΥ, σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει δώσει άλλες οδηγίες για την εκτέλεση της εντολής του, θα λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διευκολύνει την ταχύτερη δυνατή εκτέλεση της εντολής, ανακοινώνοντας αμέσως δημόσια την εντολή αυτή του Πελάτη με τρόπο προσιτό στους άλλους συμμετέχοντες στην αγορά. Η ΑΕΠΕΥ θεωρείται ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τον παραπάνω σκοπό, εφόσον διαβιβάσει την εντολή του Πελάτη σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ. 6. Συγκεκριμένες Οδηγίες του Πελάτη 6.1. Ο Πελάτης δύναται να δώσει ειδικές οδηγίες ως προς την ιεράρχηση των υπό 3. αναφερομένων παραγόντων εκτέλεσης της εντολής, καθώς και να προσδιορίσει έμμεσα κριτήρια ιεράρχησής τους, π.χ. βάσει των χαρακτηριστικών της εντολής που δίδει (stop loss, market ή limit order κτλ.), λαμβανομένων υπόψη και των κανόνων της οργανωμένης αγοράς ή του Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), όπου εκτελούνται οι εντολές, σε σχέση με το είδος και το χειρισμό από το Σύστημα Συναλλαγών των εντολών που εισάγονται σ αυτό προς εκτέλεση Όταν ο Πελάτης δίδει συγκεκριμένες οδηγίες σε σχέση με την εκτέλεση της εντολής του ή μέρους αυτής, η ΑΕΠΕΥ θα εκτελεί την εντολή ακολουθώντας τις συγκεκριμένες οδηγίες του Πελάτη. Είναι αυτονόητο ότι η ύπαρξη συγκεκριμένων οδηγιών του Πελάτη δύνανται αναλόγως του περιεχομένου τους να αναιρέσουν εν όλω ή εν μέρει την εφαρμογή της πολιτικής εκτέλεσης της ΑΕΠΕΥ, προς επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος ως προς την εκτέλεση της εντολής Στο βαθμό που οι οδηγίες του Πελάτη αφορούν μόνον ένα μέρος της εντολής, η ΑΕΠΕΥ εφαρμόζει την πολιτική εκτέλεσης εντολών της για το μέρος εκείνο της εντολής που δεν καλύπτεται από τις οδηγίες του Πελάτη, εφόσον τούτο είναι δυνατό και συμβατό με τις οδηγίες. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της εντολής του Πελάτη σύμφωνα με τις οδηγίες που εκείνος έχει δώσει στην ΑΕΠΕΥ, η τελευταία θα ενημερώνει χωρίς υπαίτια βραδύτητα τον Πελάτη ως προς την αδυναμία εκτέλεσης της εντολής του σύμφωνα με τις οδηγίες του και θα ζητήσει τη λήψη νέων οδηγιών εκ μέρους του σε σχέση με την εκτέλεση της εντολής, δικαιούμενη να ενεργήσει κατά το τεκμαιρόμενο συμφέρον του Πελάτη. 7. Λήψη και Διαβίβαση Εντολών 7.1. Σε περίπτωση εντολών που λαμβάνει η ΑΕΠΕΥ από τον Πελάτη για κατάρτιση συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ στα οποία δεν συμμετέχει η ΑΕΠΕΥ, αν η εντολή δεν εκτελεσθεί με κατάρτιση συναλλαγής, μέσω της ΑΕΠΕΥ, με συστηματικό εσωτερικοποιητή, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται υπό 4.6., η εντολή εφόσον γίνει δεκτή από την ΑΕΠΕΥ θα διαβιβασθεί προς εκτέλεση σε άλλη ΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυμα (στο εξής: η «Εκτελούσα Επιχείρηση») προς κατάρτιση συναλλαγής για λογαριασμό του Πελάτη. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα εξής: α) Η ΑΕΠΕΥ δικαιούται να αρνηθεί την παροχή της ως άνω υπηρεσίας ως προς συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα. Κατά κανόνα, η ΑΕΠΕΥ δέχεται εντολές προς κατάρτιση συναλλαγών μέσω Εκτελούσας Επιχείρησης ως προς χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις οργανωμένες αγορές και ΠΜΔ και OTC συναλλαγές β) Ο Πελάτης δύναται να δώσει συγκεκριμένες οδηγίες ως προς την ΕΠΕΥ που θα εκτελέσει την εντολή καταρτίζοντας τη συναλλαγή ή ως προς άλλα χαρακτηριστικά της εντολής. Για να είναι δεσμευτικές αυτές οι οδηγίες προς την ΑΕΠΕΥ, πρέπει αυτή να τις αποδεχθεί ρητώς. Η αποδοχή των οδηγιών αυτών εξαρτάται και από το περιεχόμενο της συνεργασίας της ΑΕΠΕΥ με την Εκτελούσα Επιχείρηση και τη δυνατότητα ή προθυμία της τελευταίας να συνεργασθεί με την ΑΕΠΕΥ. γ) Ελλείψει τέτοιων οδηγιών, η ΑΕΠΕΥ διαβιβάζει την εντολή που λαμβάνει από τον Πελάτη προς εκτέλεση σε Εκτελούσα Επιχείρηση της επιλογής της. Η Magna Trust Πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης εντολών 6

7 επιλογή της Εκτελούσας Επιχείρησης γίνεται με τη δέουσα επιμέλεια, έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Πελάτη. δ) Στην περίπτωση της λήψης και διαβίβασης εντολών, η βέλτιστη εκτέλεση επιτυγχάνεται με την διαβίβαση των εντολών των πελατών προς Εκτελούσες Επιχειρήσεις, οι οποίες είναι σε θέση, με βάση την πολιτική εκτέλεσης εντολών τους, να προσφέρουν βέλτιστη εκτέλεση της διαβιβαζόμενης από την ΑΕΠΕΥ εντολής. Αν η επιλεγείσα Εκτελούσα Επιχείρηση είναι η ίδια εταιρία υποκείμενη στο πεδίο της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ («Μifid ), η ΑΕΠΕΥ θεωρεί δικαιολογημένος οτι η Εκτελούσα Επιχείρηση απολαμβάνει υψηλού βαθμού αξιοπιστίας και ότι διαθέτει πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών που λαμβάνει, σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει η κοινοτική Oδηγία 2004/39/ΕΚ ( Mifid ). Στην περίπτωση που η Εκτελούσα Επιχείρηση δεν είναι επιχείρηση που υπόκειται στην Οδηγία αυτή, τότε η ΑΕΠΕΥ ελέγχει την πολιτική εκτέλεσης των εντολών της εταιρίας και αν χρειαστεί προβαίνει σε συμφωνίες με την Εκτελούσα Επιχείρηση προκειμένου να εξασφαλίσει την τήρηση του προτύπου βέλτιστης εκτέλεσης της Mifid. ε) Σε κάθε περίπτωση η ΑΕΠΕΥ ελέγχει την πολιτική εκτέλεσης των Εκτελουσών Επιχειρήσεων, η οποία είναι διαθέσιμη και στους πελάτες της ΑΕΠΕΥ κατόπιν γραπτού αιτήματος τους προς την ΑΕΠΕΥ. στ) Η συναλλαγή εκτελείται από την Εκτελούσα Επιχείρηση στο όνομα της ΑΕΠΕΥ για λογαριασμό πελατών της. ζ) Η ΑΕΠΕΥ διαβιβάζει με κάθε επιμέλεια στις Εκτελούσες Επιχειρήσεις τις εντολές του Πελάτη προς κατάρτιση των συναλλαγών επί των χρηματοπιστωτικών μέσων που αυτός παραγγέλλει. Διαβιβάζει επίσης στις Εκτελούσες Επιχειρήσεις τις τυχόν ειδικές οδηγίες του Πελάτη. Οι εντολές αυτές εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες για την πολιτική εκτέλεσης των εντολών που θεσπίζει η κάθε Εκτελούσα Επιχείρηση η) Την εκκαθάριση/διακανονισμό των συναλλαγών αυτών διενεργούν μία από τις επιχειρήσεις που έχει επιλέξει η ΑΕΠΕΥ. Η ΑΕΠΕΥ δεν αναλαμβάνει τη φύλαξη των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποκτώνται για λογαριασμό του Πελάτη. Η φύλαξη των αποκτηθέντων χρηματοπιστωτικών μέσων γίνεται από τους Θεματοφύλακες Σε περίπτωση που η ΑΕΠΕΥ διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο του Πελάτη, αλλά δεν εκτελεί η ίδια τις εντολές του καταρτίζοντας τις σχετικές συναλλαγές, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι παράγραφοι γ έως η ανωτέρω. 8. Επανεξέταση της Πολιτικής Εκτέλεσης 8.1. Η ΑΕΠΕΥ παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων και της Πολιτικής Εκτέλεσης των εντολών που έχει θεσπίσει, προβαίνοντας σε αλλαγές, όπου αυτό είναι απαραίτητο Η ΑΕΠΕΥ εξετάζει περιοδικά και τουλάχιστον άπαξ ετησίως, κατά πόσον οι Τόποι Εκτέλεσης που έχει επιλέξει και έχουν ανακοινωθεί στον Πελάτη με την παρούσα εξυπηρετούν επαρκώς τα συμφέροντα του Πελάτη Η ΑΕΠΕΥ θα ειδοποιεί τους Πελάτες της για οποιεσδήποτε ουσιώδεις μεταβολές της Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών με την τοποθέτηση αναθεωρημένης έκδοσης της Πολιτικής Εκτέλεσης στο διαδικτυακό τόπο της ΑΕΠΕΥ ( ή και με απλή επιστολή που θα αποστέλλει στον Πελάτη, κατά τα οριζόμενα στη μεταξύ τους Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. 9. Άμεση Πρόσβαση στην Αγορά (Direct Market Access) Στην περίπτωση που ο Πελάτης έχει άμεση πρόσβαση στην αγορά μέσω της δυνατότητας ηλεκτρονικής διασύνδεσης (Direct Market Access) που παρέχεται από την ΑΕΠΕΥ, η οποία παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης του Πελάτη με μία ή περισσότερες οργανωμένες αγορές, τότε πρόκειται για ειδικότερη εφαρμογή της παραγράφου 6 της Πολιτικής Εκτέλεσης. Στην περίπτωση της άμεσης πρόσβασης στην αγορά, η ΑΕΠΕΥ απλώς διαβιβάζει ηλεκτρονικώς στην αγορά της επιλογής του Πελάτη την εντολή του τελευταίου, όπως αυτή δόθηκε από τον ίδιο στο σύστημα της ηλεκτρονικής διασύνδεσης. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την ευθύνη για την επίτευξη της βέλτιστης Magna Trust Πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης εντολών 7

8 εκτέλεσης της εντολής του, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει κατά την εισαγωγή της εντολής στο σύστημα διασύνδεσης. Στην περίπτωση της άμεσης πρόσβασης στην αγορά, ο χρόνος, η τιμή και οι λοιπές παράμετροι της εκτέλεσης δεν αποτελούν παράγοντες που εκτιμώνται από την ΑΕΠΕΥ για λογαριασμό του Πελάτη. 10. Έναρξη ισχύος των αρχών πολιτικής εκτέλεσης εντολών της ΑΕΠΕΥ Οι πελάτες της ΑΕΠΕΥ καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά το περιεχόμενο της παρούσας, το οποίο καθίσταται αντικείμενο της μεταξύ τους συμβατικής σχέσης και δεσμεύει τα μέρη. Εφόσον ο Πελάτης δώσει στην ΑΕΠΕΥ εντολή προς εκτέλεση είτε στο πλαίσιο της επενδυτικής υπηρεσίας της εκτέλεσης εντολών είτε στο πλαίσιο της επενδυτικής υπηρεσίας λήψης και διαβίβασης εντολών, αφότου έχει λάβει την παρούσα, τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχθεί πως το περιεχόμενο της παρούσας έχει καταστεί αντικείμενο της μεταξύ τους συμβατικής σχέσης. Αντίστοιχα ισχύουν και ως προς οποιαδήποτε άλλη ειδική σύμβαση μεταξύ του Πελάτη και της ΑΕΠΕΥ, που περιλαμβάνει και την εκτέλεση εντολών του, δηλαδή την κατάρτιση συναλλαγών, όπως π.χ. η διαχείριση χαρτοφυλακίου. Αν ο Πελάτης διαφωνεί με τους όρους της παρούσας και δεν τους αποδέχεται, δικαιούται να καταγγείλει τη συμβατική του σχέση με την ΑΕΠΕΥ, κατά τα οριζόμενα στη μεταξύ τους Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, εντός μηνός από της παραλαβής της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται να επικαλεσθεί τυχόν ευνοϊκότερους γι αυτόν προϊσχύσαντες όρους που διέπον την μεταξύ αυτού και της ΑΕΠΕΥ συμβατική σχέση, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 11. Παροχή πρόσθετων πληροφοριών Η ΑΕΠΕΥ είναι στη διάθεση του Πελάτη για την παροχή σ αυτόν κάθε πρόσθετης πληροφορίας ή διευκρίνισης ως προς την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών. Σχετικώς ο Πελάτης δύναται να απευθυνθεί στον Χρηματιστηριακό Εκπρόσωπο της ΑΕΠΕΥ. Magna Trust Πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης εντολών 8

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική εκτέλεσης εντολών

Πολιτική εκτέλεσης εντολών Σελίδα 1 Πολιτική εκτέλεσης εντολών 1. Εισαγωγή Στο πλαίσιο του ν. 3606/2007 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, η Εταιρία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να επιτυγχάνει για τους Πελάτες της, ιδιώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2. Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3. Περιεχόµενο της

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σελίδα 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός Ο Νόµος αρ.144(ι)2007 που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθµιζόµενων αγορών και άλλα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Allianz A.E..A.K. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Ημερομηνία: 15/1/2016 ν. 4099/2012 & ν. 3606/2007 1. Εισαγωγή Η Allianz ΑΕ ΑΚ, (η Εταιρία), συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ MiFID (Ν.3606/07)

ΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ MiFID (Ν.3606/07) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5, Τ. Κ:105 59 ΑΘΗΝΑ ΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ MiFID (Ν.3606/07) ΟΝΟΜΑ: Αξιότιµη/ε κυρία/κύριε, Στο πλαίσιο εφαρµογής της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ (MiFID του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Εταιρεία συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λαμβάνει κάθε εύλογο

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ATTICA BANK

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ATTICA BANK ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ATTICA BANK 1.ΓΕΝΙΚΑ Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (MiFID), η οποία έχει τεθεί σε εφαρµογή από την 1η Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Στο πλαίσιο της εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων (MiFID), όπως έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό δίκαιο σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοριοποίηση πελατών

Κατηγοριοποίηση πελατών Σελίδα 1 Κατηγοριοποίηση πελατών Η Εταιρία προβαίνει προέβη στην απαιτούμενη από το ν. 3606/2007 κατηγοριοποίηση του συνόλου των Πελατών της σε τρεις κατηγορίες. Ο ν. 3606/2007 ορίζει τρεις κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α. Ως προς την Εταιρία μας: 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Πλήρης επωνυμία: ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 2. Διεύθυνση:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5, 10559, ΑΘΗΝΑ 3. Στοιχεία επικοινωνίας με την Εταιρία μας: Τηλέφωνο: 210

Διαβάστε περισσότερα

MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον

MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ Κανένα µέρος του παρόντος κειµένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή αποθηκευτεί σε σύστηµα, από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί ή να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1 γ Ποια από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ισχύουν για τις οργανωμένες αγορές; I. Αποτελούν πολυμερή συστήματα συναλλαγών. II. Η λειτουργία τους διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

MIFID ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

MIFID ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ MIFID ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ... 3 1. Πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Εκτελέσεως... 3 2. Υποχρέωση Βέλτιστης Εκτελέσεως... 3 3. Τόποι Εκτελέσεως...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/24.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα «Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε., Μέλος του Οίλου M arfin Popular Bank Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ε αρ. Αδείας Λειτουργίας

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε., Μέλος του Οίλου M arfin Popular Bank Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ε αρ. Αδείας Λειτουργίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ για Ιδιώτε και Επαγγελµατίε Πελάτε Από 1 ης Νοεµβρίου 2007, η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. (η «Τράπεζα») α εσπίσει και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών 1. Επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες είναι: I. Παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή II. Παροχή επενδυτικών συμβουλών προσωπικά σε πελάτη σχετικά με μια ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Η SILK CAPITAL PARTNERS (εφεξής η «ΑΕΠΕΥ») εκδίδει το παρόν Ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ... 3 2. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ... 3 4. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 β Επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες είναι: I. Παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή. II. Παροχή επενδυτικών συμβουλών προσωπικά σε πελάτη σχετικά με μία ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3606 «ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»...3 2 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα Πολιτική έχει λάβει υπόψη της ότι η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες μόνο σε Επαγγελματίες Πελάτες.

Η παρούσα Πολιτική έχει λάβει υπόψη της ότι η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες μόνο σε Επαγγελματίες Πελάτες. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η Εταιρία δεν προβαίνει απευθείας η ίδια σε εκτέλεση των εντολών των πελατών της στο πλαίσιο της επενδυτικής υπηρεσίας της λήψης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εκτέλεση Εντολών αναφορικά με τα υπό διαχείριση Α/Κ και ΟΕΕ (Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης) Η Εταιρία εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εισαγωγή - Ρυθµιστικό Πλαίσιο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εισαγωγή - Ρυθµιστικό Πλαίσιο PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ, 115 26 ΑΘΗΝΑ 2103677000,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ

ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ Magna Trust Οδηγός για τους επενδυτές 1 ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Ο νόμος 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών μέσων,

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Δευτερογενής Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Συναλλαγών

Δευτερογενής Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Συναλλαγών Δευτερογενής Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Συναλλαγών 1. Ποια από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ισχύουν για τις οργανωμένες αγορές: I. Αποτελούν πολυμερή συστήματα συναλλαγών II. Η λειτουργία τους διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/MiFIR. Παρουσίαση Βίκυ Κουλαρμάνη/Μανώλης Αρβανίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/MiFIR. Παρουσίαση Βίκυ Κουλαρμάνη/Μανώλης Αρβανίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/MiFIR Παρουσίαση Βίκυ Κουλαρμάνη/Μανώλης Αρβανίτης ΟΔΗΓΙΑ 2014/65/EK (MiFID II) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 600/2014 (MiFIR) Επίπεδο 1 Αναθεώρηση της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ (ΜiFID

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

δ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και

δ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 β Tο Αμοιβαίο Κεφάλαιο: α Είναι νομικό πρόσωπο. β Είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές).

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1. Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: 1) Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. 2) Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με το αρμόδιο ταμείο αποζημίωσης επενδυτών

Πληροφορίες σχετικά με το αρμόδιο ταμείο αποζημίωσης επενδυτών Πληροφορίες σχετικά με το αρμόδιο ταμείο αποζημίωσης επενδυτών I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Nuntius Χρηματιστηριακές Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (η "Εταιρεία) είναι μέλος του Συνεγγυητικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών

Plus500CY Ltd. Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Plus500CY Ltd. Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η παρούσα Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών αποτελεί μέρος των Συμβάσεων των Πελατών, όπως ορίζονται στη Συμφωνία Χρήστη. 1. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Εισαγωγή Συµµορφούµενη µε το εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η Εταιρία λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο, ώστε να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων 1. Tο Αμοιβαίο Κεφάλαιο: α) Είναι νομικό πρόσωπο β) Είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικά. 2 Μεθοδολογία. 3 Παράγοντες

1 Γενικά. 2 Μεθοδολογία. 3 Παράγοντες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά... 3 2 Μεθοδολογία... 3 3 Παράγοντες... 3 4 Κριτήρια Αξιολόγησης Παραγόντων... 4 5 Οµαδοποίηση εντολών πελατών... 5 6 Επιλογή Τόπων Εκτέλεσης... 5 6.1 Τόποι ιαπραγµάτευσης Μετοχών...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Version 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Page 1 of 11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. Γενικά. 3 2. Ορισμοί.... 4 3. Γενικές Οργανωτικές Ρυθμίσεις..... 5 4. Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 115 28 Αθήνα www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» όπως τροποποιήθηκε με την 12/24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, την 15/6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Εισαγωγή 1.1. Πολιτική βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών κατά τη Διαχείριση ΟΣΕΚΑ

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Εισαγωγή 1.1. Πολιτική βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών κατά τη Διαχείριση ΟΣΕΚΑ Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Εισαγωγή Συμμορφούμενη με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 30.10.2015, 1.12.2015, 28.4.2016 και 10.6.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών 1. Εισαγωγή H Monecor (London) Limited, με το εμπορικό όνομα ETX Capital, (η ETX Capital, «εμείς») είναι εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

2311 Κ.Δ.Π. 365/2003

2311 Κ.Δ.Π. 365/2003 Συνοπτικός Η Επιτροπή ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν το εδάφιο 3 του άρθρου 41 και το άρθρο 147 του περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2002,

Διαβάστε περισσότερα

MIFID. Πληροφοριακό Πακέτο

MIFID. Πληροφοριακό Πακέτο MIFID Πληροφοριακό Πακέτο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στόχοι και Πλαίσια Εφαρμογής της Νέας Νομοθεσίας... 3 2 Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι Υπηρεσίες της... 4 2.1 Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ.... 4 2.2 Προσφερόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Ερωτηματολόγιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα / Επωνυμία Πελάτη Κωδικός Χ.Α.Α. Ημερομηνία Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 105

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο Μέσα στα πλαίσια του Νόμου (ως ερμηνεύεται πιο κάτω) και των οδηγιών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, το Συγκρότημα Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

μέχρι αποκατάστασης της λειτουργίας τους. Σε περίπτωση που ο πελάτης ανήκει στην κατηγορία «επιλέξιμος αντισυμβαλλόμενος».

μέχρι αποκατάστασης της λειτουργίας τους. Σε περίπτωση που ο πελάτης ανήκει στην κατηγορία «επιλέξιμος αντισυμβαλλόμενος». 1. Πεδίο Εφαρμογής Η EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα») στο πλαίσιο του ν.3606/2007 για τις «Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων & άλλες διατάξεις», ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ από την

Διαβάστε περισσότερα

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ορισµός Πεδίο Εφαρµογής Στόχοι MiFID Βασικές Απαιτήσεις MiFID Αγορά Εποπτεία Συµπεράσµατα ΟΡΙΣΜΟΣ 2 Η MiFID ή Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών 1. Εισαγωγή H Monecor (London) Limited, με το εμπορικό όνομα ETX Capital, (η ETX Capital, «εμείς») είναι εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση.

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση. Εγκύκλιος αρ. 44 Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τις αντιπαροχές που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 27 της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 3.11.2009, 4.3.2010, 24.11.2010 και 01.11.2012 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α. 1 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/15.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές Ο νόµος 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, ο οποίος έχει ενσωµατώσει την οδηγία MiFID Μάιος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

µέχρι αποκατάστασης της λειτουργίας τους. Αν ο πελάτης ανήκει στην

µέχρι αποκατάστασης της λειτουργίας τους. Αν ο πελάτης ανήκει στην 1. Πεδίο Εφαρµογής Η EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα») στο πλαίσιο του ν.3606/2007 για τις «Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων & άλλες διατάξεις», ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ από την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική πρόληψης και διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων

Πολιτική πρόληψης και διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων Σελίδα 1 Πολιτική πρόληψης και διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων 1. Γενικά Η Εταιρία σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3606/2007 και τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/8.7.2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Εταιρικές Πληροφορίες 1. Η Εταιρεία 1.1. Η εταιρεία Plus500CY Ltd ( Εταιρεία ) εξουσιοδοτείται και εποπτευεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Cyprus Securities

Διαβάστε περισσότερα

MIFID. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης

MIFID. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης MIFID Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά... 3 2 Μεθοδολογία... 3 3 Παράγοντες... 3 4 Κριτήρια Αξιολόγησης Παραγόντων... 4 5 Ομαδοποίηση εντολών πελατών... 5 6 Επιλογή Τόπων Εκτέλεσης...

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 15.9.2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 14 «Δικαιώματα προαίρεσης στο δείκτη FTSE/ATHEX Mid 40» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 3.2.3., 3.2.4.2. και 2.4.4.

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΔΑΚ, σύγκρουση συμφερόντων, κανονισμός συμπεριφοράς, διαχείριση κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης» Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα