ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με την Σ.Κ.Τράπεζα (Κεντρικό Φορέα) ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Γενικά 2 2. Συμπεριφορά προς τους πελάτες Ποιοτική Εξυπηρέτηση Επαγγελματική Συμπεριφορά Εχεμύθεια Προστασία Δεδομένων Ξέπλυμα Παράνομου Χρήματος Δωροληψία Επαγγελματική Ενδυμασία/Εμφάνιση Εργασιακό Περιβάλλον Κάπνισμα στο Χώρο Εργασίας 5 3. Διαπροσωπικές Σχέσεις Προσωπικού Σεξουαλική Παρενόχληση 5 4. Συμπεριφορά προς την Εταιρεία Εντιμότητα Προσωπικά Οικονομικά Θέματα Σύγκρουση Συμφερόντων Διαπίστωση Παρατυπίας-Εσωτερικής Ανωμαλίας Εξωτερική Απασχόληση Δηλώσεις Προσωπικού προς Τρίτους Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας επί Άυλων Αγαθών Προσέλευση Προσωπικού Ντύσιμο και Εμφάνιση Χρήσιμες Οδηγίες 7 ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ 1/8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

2 1. ΓΕΝΙΚΑ Η ΣΠΕ Λακατάμιας Δευτεράς Λτδ (εφεξής Συνεργατική), αναγνωρίζοντας ότι το ανθρώπινο δυναμικό της αποτελεί τον πολυτιμότερο πόρο για την ανάπτυξη, την πρόοδο και την επίτευξη των στόχων και επιδιώξεων της καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για περαιτέρω αξιοποίηση του και για ύπαρξη ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, μέσω του οποίου θα προάγεται η δημιουργικότητα, η συνεχής βελτίωση και ο επαγγελματισμός. Οι κανονισμοί που αναφέρονται στον Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας, θεμελιώνονται στις αξίες της ακεραιότητας, της αμεροληψίας, του επαγγελματισμού, της διαφάνειας, του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της κοινωνικής ευθύνης και της μέριμνας για το συνάνθρωπό μας. Οι κανονισμοί αυτοί διαγράφουν τα πλαίσια μέσα στα οποία κάθε μέλος του προσωπικού επιβάλλεται να κινείται και να δρα, έχοντας υπόψη του ότι στο πρόσωπό του αντικατοπτρίζεται η εικόνα τόσο της Συνεργατικής όσο και του Συνεργατικού Κινήματος στο σύνολο του. Ο Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση του από την Επιτροπεία της Συνεργατικής. Η θέσπιση και παρακολούθηση των διαδικασιών εφαρμογής του Κώδικα ανατίθεται στη Διεύθυνση της Συνεργατικής. Η Διεύθυνση ενημερώνει το Προσωπικό της Συνεργατικής για την υιοθέτηση των κατάλληλων διαδικασιών, τόσον όσον αφορά τις Αρχές και τους Κανόνες που αναγράφονται στον εκάστοτε ισχύοντα Κώδικα, όσο και για τις ενέργειες παρακολούθησης της τήρησης του και συμμόρφωσης του Προσωπικού προς αυτόν. ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ 2/8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

3 2. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 2.1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Βασική προτεραιότητα της Συνεργατικής είναι η παροχή όσο το δυνατό καλύτερης ποιότητας εξυπηρέτησης στους πελάτες της αφού αυτοί αποτελούν την πηγή εργασιών της. Κάθε υπάλληλος οφείλει να συμπεριφέρεται στους πελάτες με ευγένεια, διακριτικότητα και να φροντίζει για τη γρήγορη και ποιοτική εξυπηρέτησή τους ώστε να επιτυγχάνεται το υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησής τους ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Κάθε υπάλληλος πρέπει να συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια και η διαγωγή του να είναι άμεμπτη τόσο εντός όσο και εκτός της Συνεργατικής. Σε περίπτωση που ο ίδιος προκαλείται εξαιτίας συμπεριφοράς πελατών, οφείλει να συμπεριφέρεται με ψυχραιμία, μετριοπάθεια, αξιοπρέπεια και να αναφέρει άμεσα στον προϊστάμενο του κάθε παράπονο ή ανωμαλία που τυχόν έχει παρατηρηθεί. Τα μέλη του προσωπικού φροντίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, αποφεύγοντας κάθε διάκριση σε σχέση με τη θρησκεία, το φρόνημα, το φύλο, την οικονομική κατάσταση και την επαγγελματική τους ιδιότητα. Εκεί όπου οποιοσδήποτε πιστεύει ότι δεν μπορεί να εξασκήσει τα καθήκοντα του με αμεροληψία απέναντι σε συγκεκριμένο πελάτη θα πρέπει να ζητά απαλλαγή/αντικατάσταση από τα καθήκοντα του. Αυτό ισχύει τόσο για την άσκηση των καθηκόντων που αφορούν καθημερινές τραπεζικές εργασίες όσο και για τη λήψη αποφάσεων/υποβολή εισηγήσεων για παραχώρηση τραπεζικών διευκολύνσεων. Αν οποιοσδήποτε υπάλληλος αντιληφθεί οποιαδήποτε εσωτερική ανωμαλία ή περιέλθει εις γνώση του οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με ηθική ή οικονομική πλευρά πελατών, που κατά την γνώμη του επηρεάζει την κανονική λειτουργία και τα καθήκοντα της Συνεργατικής οφείλει αμέσως να ενημερώσει τα αρμόδια όργανα της Συνεργατικής ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τα μέλη του προσωπικού της Συνεργατικής οφείλουν να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη, συναλλαγή και πελατειακή σχέση, δραστηριότητα, μέτρα και προγραμματισμούς της Συνεργατικής, για τα οποία έλαβαν γνώση με οποιοδήποτε τρόπο. Η παρούσα υποχρέωση ισχύει ακόμη και μετά τη λύση της εργασιακής σχέσης του υπαλλήλου για οποιαδήποτε αιτία. Οι εργαζόμενοι υπόκεινται στο ειδικό τραπεζικό απόρρητο όσον αφορά την ύπαρξη λογαριασμού ή το υπόλοιπο αυτού ή της τυχόν κίνησης επί λογαριασμού και στο επαγγελματικό απόρρητο όσον αφορά τις λοιπές πληροφορίες και στοιχεία που περιέχονται σε γνώση τους λόγω άσκησης του τραπεζικού επαγγέλματος. Είναι καθήκον των υπαλλήλων να παίρνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις ώστε κανένα βιβλίο, έγγραφο ή πληροφορία να περιέλθουν σε γνώση τρίτου. Η χρήση των στοιχείων των πελατών πρέπει να γίνεται καλόπιστα αυστηρά και μόνο για τους σκοπούς της διεκπεραίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια των προνοιών του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα Νόμου. ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ 3/8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

4 2.4. ΞΕΠΛΥΜΑ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Απαγορεύεται αυστηρά στο προσωπικό να συνδράμει ή να συνεργεί με οποιοδήποτε τρόπο στη διοχέτευση χρημάτων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες. Σε περίπτωση που εντοπιστεί παράνομη ή ύποπτη δραστηριότητα, είναι υποχρέωση του προσωπικού να ειδοποιεί αμέσως το βοηθό Λειτουργό Συμμόρφωσης του καταστήματος ή απευθείας τον Λειτουργό Συμμόρφωσης. Με βάση τη νομοθεσία και τις οδηγίες των αρμόδιων εποπτικών αρχών καθώς επίσης και τις διαδικασίες της Συνεργατικής, το προσωπικό πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή: Στον προσδιορισμό της ταυτότητας των πελατών και στην εξακρίβωση των πραγματικών ιδιοκτητών. Σε οποιαδήποτε κίνηση λογαριασμού ή συναλλαγή πελάτη που θεωρείται ασυνήθιστα μεγάλη ή δε συνάδει με την αναμενόμενη κίνηση του λογαριασμού ή τον κύκλο εργασιών του πελάτη ΔΩΡΟΛΗΨΙΑ Δεν επιτρέπεται σε οποιοδήποτε Υπάλληλο να δέχεται από πελάτη, ή άλλο συναλλασσόμενο με την Συνεργατική, οποιαδήποτε έκπτωση, αμοιβή ή δώρο σε χρήμα ή είδος, ως αντάλλαγμα για τις προσφερόμενες υπηρεσίες για λογαριασμό της Συνεργατικής ή λόγω ιδιότητας του Υπαλλήλου της Συνεργατικής. Εξαιρούνται τα επαγγελματικά δώρα μικρής αξίας, τα οποία προσφέρονται στο πλαίσιο των συναλλακτικών ηθών ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ/ΕΜΦΑΝΙΣΗ Το ανθρώπινο δυναμικό της Συνεργατικής μέσα στα πλαίσια της επαγγελματικής συμπεριφοράς, οφείλει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην εμφάνιση, η οποία θα πρέπει να είναι ευπρεπής και να αντικατοπτρίζει την εικόνα του επαγγελματισμού και της σοβαρότητας που πρέπει να χαρακτηρίζει το προσωπικό της Συνεργατικής ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Όλο το προσωπικό πρέπει να ακολουθεί πιστά το ωράριο εργασίας της Εταιρείας όπως αυτό ανακοινώνεται από τη Διεύθυνση. Απουσία κατά την ώρα εργασίας πρέπει να αποφεύγεται και εκεί όπου είναι απαραίτητο πρέπει να εξασφαλίζεται έγκριση του Προϊσταμένου. Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση των γραφείων της Συνεργατικής για συναντήσεις με φιλικά πρόσωπα. Εκεί όπου γίνονται τέτοιες συναντήσεις πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια για την προστασία των αρχείων της Συνεργατικής. Τα προσωπικά τηλεφωνήματα πρέπει να περιορίζονται και να είναι σύντομα όπως επίσης και η χρήση του χρόνου εργασίας για προσωπικές εργασίες. Κάθε υπάλληλος οφείλει να συμπεριφέρεται κατά τρόπο που δεν θα προσβάλλει ή βλάπτει την επιχειρηματική και κοινωνική εικόνα, τη φήμη και την υπόληψη της Συνεργατικής τόσο κατά τις ώρες εργασίας όσο και εκτός ωρών εργασίας. Δεν επιτρέπεται σε υπάλληλο η ανάγνωση εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων, η συγγραφή επιστολών ή άλλων, οι μετακινήσεις και επισκέψεις σε άλλα δωμάτια ή γραφεία. ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ 4/8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

5 2.8. ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάθε υπάλληλος οφείλει να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του περί Προστασίας της Υγείας (Ελέγχου του Καπνίσματος) Νόμου, ο οποίος απαγορεύει το κάπνισμα στους εργασιακούς χώρους. 3. ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κάθε υπάλληλος πρέπει να συμπεριφέρεται στους συναδέλφους του με ευγένεια, αυτοσυγκράτηση και ήθος. Κάθε μέλος του προσωπικού πρέπει να πειθαρχεί σε υπηρεσιακές εντολές ανωτέρων και να μην αρνείται να εκτελεί οδηγίες της αρμόδιας αρχής. Δεν επιτρέπεται σε υπάλληλο η άρνηση διαταγής της Διεύθυνσης για αλλαγή εργασίας, μετάθεση από τμήμα σε τμήμα ή από πόλη σε πόλη. Εάν κριθεί απαραίτητη κάποια παρατήρηση από πλευράς προϊσταμένου προς τον υφιστάμενο, αυτή θα πρέπει να γίνεται πολύ διακριτικά, ώστε ο πελάτης να μην αντιληφθεί ότι πρόκειται για παρατήρηση. Δεν επιτρέπονται φιλονικίες ή διαπληκτισμοί μεταξύ των υπαλλήλων μέσα στη Συνεργατική. Θα πρέπει να επιδεικνύεται η ίδια ευαισθησία τόσο για επαίνους όσο και για κριτική. Η οποιαδήποτε κριτική να γίνεται πάντοτε καλόπιστα και με εποικοδομητικό τρόπο ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ «Σεξουαλική παρενόχληση» θεωρείται οποιαδήποτε ανεπιθύμητη σεξουαλική πρόταση ή άλλες ενέργειες σεξουαλικού περιεχομένου που θίγουν την αξιοπρέπεια των υπαλλήλων, ανδρών και γυναικών, στο χώρο εργασίας. Η διεύθυνση της Συνεργατικής θεωρεί απαράδεκτο για οποιοδήποτε υπάλληλο, άνδρα ή γυναίκα, να παρενοχλεί σεξουαλικά άλλον υπάλληλο του αντιθέτου ή του ιδίου φύλου και δεσμεύεται να διατηρεί το εργασιακό περιβάλλον ελεύθερο από οποιαδήποτε μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης. Υπάλληλος ο οποίος αισθάνεται ότι παρενοχλείται σεξουαλικά από άλλο υπάλληλο, μπορεί να υποβάλει γραπτώς το παράπονο του στην Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης η οποία οφείλει να το εξετάσει και να λάβει σχετική απόφαση το αργότερο εντός ενός μηνός. Εναντίον μελών του προσωπικού που διαπιστώνεται ότι αποδεδειγμένα έχουν προβεί σε σεξουαλική παρενόχληση θα λαμβάνονται από τη διεύθυνση τα ανάλογα μέτρα. 4. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 4.1. ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ Η επίδειξη τιμιότητας εκ μέρους του προσωπικού, τόσο εντός όσο και εκτός της Συνεργατικής, επιβάλλεται. Σοβαρής μορφής παράπτωμα για το οποίο ο υπάλληλος υφίσταται κυρώσεις αποτελεί η κλοπή, η υπεξαίρεση, η κατάχρηση, η απάτη, η πλαστογραφία και η οικειοποίηση έστω και προσωρινά χρημάτων, αξιών, ή άλλης περιουσίας της Συνεργατικής. Συκοφαντικές και προσβλητικές δηλώσεις σε βάρος της Συνεργατικής δεν επιτρέπονται. ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ 5/8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

6 4.2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Το προσωπικό πρέπει να χειρίζεται τις προσωπικές του υποθέσεις περιλαμβανομένων και των οικονομικών του ζητημάτων, κατά τρόπο που να μην εκθέτει ούτε τον εαυτό του ούτε την Συνεργατική και να βρίσκεται μέσα στα πλαίσια των κανονισμών και όρων εργοδότησης της Συνεργατικής. Δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του προσωπικού λογαριασμού οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού. Υπάλληλοι που τυχόν αντιμετωπίζουν οικονομικά ή άλλης φύσεως προβλήματα προτρέπονται να τα αναφέρουν στο Διευθυντή τους για εξεύρεση λύσης. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε κερδοσκοπικές δραστηριότητες, χαρτοπαιξία και άλλα τυχερά παιχνίδια που σκοπό έχουν την αποκόμιση προσωπικού κέρδους ή που μπορούν να δημιουργήσουν επιπρόσθετες οικονομικές υποχρεώσεις ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Το προσωπικό δεν μπορεί να ασκεί οποιαδήποτε ανταγωνιστική, επιχειρηματική δραστηριότητα για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτου. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση μέσα στο χώρο εργασίας της Συνεργατικής οποιασδήποτε εργασίας άσχετης με τις εργασίες της Συνεργατικής ή η χρήση για προσωπικούς σκοπούς των περιουσιακών στοιχείων και του εξοπλισμού που έχει θέσει στη διάθεση τους η Συνεργατική ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΤΥΠΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ Σε περίπτωση που περιπέσει στην αντίληψη μέλους του προσωπικού οποιαδήποτε παρατυπία ή εσωτερική ανωμαλία που οφείλεται σε ενέργειες άλλου μέλους του προσωπικού και που επηρεάζει την κανονική λειτουργία και τα συμφέροντα της Συνεργατικής, οφείλει να την αναφέρει διακριτικά και χωρίς αναβολή στην Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης, η οποία είναι υπεύθυνη για την διαχείριση των αναφορών (διαδικασία Διαχείρισης αναφορών και καταγγελιών whistle blowing). Η άμεση εφαρμογή των αρχών και κανόνων που διέπουν τον Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς αποτελεί υποχρέωση όλων, αφού προστατεύει τα συμφέροντα τόσο των εργαζομένων, των μελών όσο και των πελατών ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η εργασιακή σχέση του προσωπικού με την Συνεργατική είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Οποιαδήποτε άλλη απασχόληση του Υπαλλήλου στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα ή σε εμπορικές επιχειρήσεις, δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Συνεργατικής. Η σχετική συναίνεση δίδεται: Για τα πλήρους απασχόλησης μέλη της Επιτροπείας, με τη λήψη σχετικής προηγούμενης έγκρισης της Επιτροπείας. Για τα διευθυντικά στελέχη, τους υπαλλήλους κλπ, με τη λήψη σχετικής προηγούμενης έγκρισης της Ανώτατης Εκτελεστικής Διεύθυνσης μέσω της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Υπηρεσίας Προσωπικού ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ Το προσωπικό της Συνεργατικής απαγορεύεται να πραγματοποιεί ανακοινώσεις, καταχωρήσεις, συνεντεύξεις, δηλώσεις ή άλλες πράξεις κοινωνικής προβολής σε Μέσα ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ 6/8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

7 Μαζικής Ενημέρωσης(ΜΜΕ), εκπροσωπώντας την Συνεργατική. Ανακοινώσεις, καταχωρήσεις, συνεντεύξεις, δηλώσεις προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δίδονται μόνον εφόσον έχουν εγκριθεί από τον Γραμματέα της Συνεργατικής. Σε περίπτωση που εργαζόμενος στην Συνεργατική δεχθεί ερώτημα ή κληθεί να πραγματοποιήσει ανακοίνωση, καταχώρηση, συνέντευξη ή δήλωση ενημερώνει άμεσα το Γραμματέα της Συνεργατικής, ο οποίο οργανώνει την ενημέρωση και την εκπροσώπηση της Συνεργατικής ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί οποιουδήποτε έργου, εφεύρεσης, βελτίωσης, που έχει δημιουργηθεί/πραγματοποιηθεί από υπάλληλο κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του στην Συνεργατική και η εν λόγω δημιουργία/πραγματοποίηση αποτελεί μέρος των καθηκόντων του δυνάμει της Σύμβασης Απασχόλησης αυτού, θα λογίζεται ότι έχει μεταβιβασθεί στην Συνεργατική ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ακριβής προσέλευση στο χώρο εργασίας είναι απαραίτητη. Ο Διευθυντής κάθε Τμήματος/Καταστήματος έχει την ευθύνη της πιστής τήρησης της πρόνοιας αυτής. Κάθε μέλος του προσωπικού θα πρέπει να σημειώνει την ώρα άφιξης και αποχώρησής του από την εργασία σε ειδικό παρουσιολόγιο που θα τηρείται για το σκοπό αυτό σε κάθε Τμήμα/Κατάστημα. Απαγορεύεται η απουσία, η καθυστερημένη προσέλευση ή η αποχώρηση από το χώρο εργασίας χωρίς την έγκριση του Διευθυντή του Τμήματος. Αν κάποιος υποχρεωθεί να απουσιάσει από την εργασία του λόγω ασθένειας τότε οφείλει να ενημερώσει την ίδια μέρα και το ταχύτερο δυνατό το Διευθυντή του ΝΤΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ Κάθε μέλος του προσωπικού οφείλει να ντύνεται ευπρεπώς και η εμφάνιση του να είναι πάντοτε επαγγελματική. Το ανθρώπινο δυναμικό της Συνεργατικής μέσα στα πλαίσια της επαγγελματικής συμπεριφοράς, οφείλει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην εμφάνιση/ενδυμασία η οποία θα πρέπει να είναι ευπρεπής και να αντικατοπτρίζει την εικόνα του επαγγελματισμού και της σοβαρότητας που πρέπει να χαρακτηρίζει το προσωπικό της Συνεργατικής. Η ατομική καθαριότητα και το προσεγμένο ντύσιμο είναι βασικά κριτήρια για κάθε επαγγελματική εμφάνιση και τη δημιουργία θετικών εντυπώσεων τόσο στους πελάτες, όσο και στο ίδιο το προσωπικό ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Δεν υπάρχει κώδικας που μπορεί να παρέχει καθοδήγηση σε κάθε περίπτωση που δυνατόν να αντιμετωπίσετε. Η Συνεργατική βασίζεται πολύ στην κρίση του καθενός για το τι είναι το σωστό και το κατάλληλο σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση. Οι πιο κάτω ερωτήσεις μπορεί να σας φανούν χρήσιμες σε περιπτώσεις που θα βρεθείτε ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ 7/8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

8 αντιμέτωποι με κάποιο δύσκολο πρόβλημα. Κινδυνεύει η ζωή, η υγεία, η ασφάλεια, η αξιοπρέπεια οποιουδήποτε από τις ενέργειες μου; Είναι σωστή η πράξη μου; Είναι σύμφωνη με τον προσωπικό μου κώδικα συμπεριφοράς; Μπορώ να δικαιολογήσω την πράξη αυτή ενώπιον κάποιου πελάτη, μετόχου, ή στενού συνεργάτη; Είναι η πράξη μου αυτή νόμιμη και σύμφωνη με την πολιτική της Συνεργατικής και την καθιερωμένη πρακτική; Φαίνεται λογική η πράξη μου; Θα ήμουν εκτεθειμένος εάν η πράξη αυτή γινόταν γνωστή στο Διευθυντή μου, στους συναδέλφους, στους υφιστάμενους ή στους φίλους μου; Γενικά συμπεριφέρομαι όπως θα επιθυμούσα να μου συμπεριφέρονται οι άλλοι; ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ 8/8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη 1 Κώδικας Δεοντολογίας Κάνοντας τις αξίες μας πράξη Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς τα πετυχαίνουμε. Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Ο τρόπος εργασίας μας Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Περιεχόμενα Ο τρόπος εργασίας μας Ο τρόπος εργασίας μας μεταξύ μας με άλλους Ο τρόπος διαχείρισης της επιχείρησης Επικοινωνία & πηγές μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της εταιρείας μας αποτυπώνει και ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ

Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ Αύγουστος 2014 Ετοιμάστηκε από: Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ Περιεχόμενα Ακρωνύμια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ Α) Β) Γ) Α/Α ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA

ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπό των φοιτητών : Πολύζος Ιωάννης Τζέκος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Προοίμιο- Νομικό καθεστώς-έδρα Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (εφεξής Ε.Ε.Σ.) ιδρύθηκε την 10 Ιουνίου 1877. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000 Ο περί της Σύµβασης περί των ικαιωµάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2000, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41 Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσηµη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνίσταται στην ένταξη του βασικού κειµένου της Οδηγίας και της τροποποίησής της σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσηµο έγγραφο για να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα