ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.- ΟΤΕ στην 2751/ συνεδρίασή του) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2006

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συµµόρφωση µε τους Νόµους.. 3 Άρθρο 3. Προστασία των Περιουσιακών Στοιχείων 3 Άρθρο 4. Αξιοπιστία των Πληροφοριών και Εσωτερικοί Έλεγχοι.. 4 Άρθρο 5. Χρήση των Μέσων Επικοινωνίας 4 Άρθρο 6. Εµπιστευτικότητα Πληροφοριών. 5 Άρθρο 7. Χρήση Λογισµικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.. 5 Άρθρο 8. Απασχόληση 6 Άρθρο 9. Σύγκρουση Συµφερόντων 7 Άρθρο 10. Συναλλαγές µε Πελάτες, Προµηθευτές και Ανταγωνιστές.. 7 Άρθρο 11. Πολιτική Χορηγιών... 8 Άρθρο 12. Προστασία Περιβάλλοντος... 8 Άρθρο 13. ωροδοκία και ιαφθορά 8 Άρθρο 14. Σχέσεις µε Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.. 9 Άρθρο 15. Σχέσεις µε Επενδυτές 9 Άρθρο 16. Τήρηση του Κώδικα.. 9 Άρθρο 17. Ισχύς του Κώδικα.. 9 2

3 Άρθρο 1 Γενικά Ο Κώδικας εοντολογίας & Επιχειρηµατικής Συµπεριφοράς, είναι µια περίληψη των αρχών του ΟΤΕ και αποτελεί µια συνοπτική πηγή καθοδήγησης της επιχειρησιακής συµπεριφοράς. Επιχειρεί δε να θέσει ένα ελάχιστο πλαίσιο κανόνων εντός του οποίου οι εργαζόµενοι θα ασκούν τα νόµιµα υπηρεσιακά τους καθήκοντα ανεπηρέαστα από κάθε είδους εξωθεσµικές παρεµβάσεις. Ο Κώδικας δεν αντικαθιστά βεβαίως τις ποικίλες εταιρικές οδηγίες, κανονισµούς και επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας του ΟΤΕ, που καλύπτουν µε πιο λεπτοµερή ανάλυση µερικά από τα θέµατα που αναφέρονται στις επόµενες παραγράφους. Ο ΟΤΕ δεσµεύεται στην επίτευξη υψηλών προτύπων επιχειρησιακής συµπεριφοράς και λειτουργεί διαπραγµατευόµενος δίκαια και µε ειλικρίνεια µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων του, τους µετόχους, τους πελάτες, τους προµηθευτές, τους ανταγωνιστές, τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων, τις Αρχές και τους πολίτες των Χωρών που δραστηριοποιείται. Όλοι οι εργαζόµενοι του ΟΤΕ πρέπει να γνωρίζουν τον Κώδικα και να τον τηρούν αυστηρά. Ο όρος εργαζόµενος στο παρόν θα αναφέρεται σε όλους τους απασχολούµενους στην εταιρεία υπό οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Επειδή ο Κώδικας αυτός δεν µπορεί να καλύψει κάθε πιθανή κατάσταση της καθηµερινής επιχειρησιακής δραστηριότητας οι εργαζόµενοι χρειάζεται να χρησιµοποιήσουν τη δική τους κοινή λογική και κριτική σκέψη εφαρµόζοντας αυτές τις αρχές και σε περιπτώσεις αµφιβολίας να επιδιώκουν καθοδήγηση από τους Προϊσταµένους τους. Άρθρο 2 Συµµόρφωση µε τους Νόµους Βασική αρχή του ΟΤΕ είναι ο σεβασµός και η συµµόρφωση µε τους νόµους και τους κανονισµούς, οι οποίοι εφαρµόζονται κατά τη διεξαγωγή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Είναι ατοµική ευθύνη όλων των εργαζοµένων να είναι ενήµεροι των νόµων και των κανονισµών που σχετίζονται µε την εργασία τους και τα καθήκοντά τους, οφείλουν δε να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα η οποία θα µπορούσε να αναµείξει τον ΟΤΕ ή τους ιδίους σε κάποια µη νόµιµη πράξη. Άρθρο 3 Προστασία των Περιουσιακών Στοιχείων Κάθε εργαζόµενος του ΟΤΕ πρέπει να προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία του Οργανισµού από απώλεια, κλοπή, κακή χρήση και καταστροφή. Ζηµιά εννοείται κάθε πράξη που µπορεί να βλάψει τη φήµη του ΟΤΕ ή να επηρεάσει αρνητικά άλλους εµπλεκόµενους άµεσα ή έµµεσα µε τα συµφέροντα του ΟΤΕ. Ειδικότερα για την προστασία της περιουσίας του: 3

4 εν επιτρέπεται οι εργαζόµενοι και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου να χρησιµοποιούν χρηµατικά διαθέσιµα ή περιουσιακά στοιχεία για κάθε µη νόµιµο σκοπό ή για κάθε άλλο σκοπό που δεν σχετίζεται µε τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες του ΟΤΕ. Οι εργαζόµενοι δεν πρέπει να χρησιµοποιούν για προσωπικό τους όφελος κανένα περιουσιακό στοιχείο ή έσοδο του ΟΤΕ ή να διαθέτουν αυτά τα στοιχεία σε άλλους για εργασία µη σχετιζόµενη µε τη λειτουργία του. Κατάχρηση ή κλοπή αυτών των περιουσιακών στοιχείων µπορεί να επιβάλει ποινές, συµπεριλαµβανοµένης της απολύσεως και µπορεί να αποτελέσει αιτία για αστική ή ποινική δίωξη. Απαγορεύεται η χορήγηση δανείων στους εργαζόµενους και στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου πέραν των ποσών που προβλέπονται από τις Επιχειρησιακές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας και τις αποφάσεις των αρµοδίων Οργάνων του ΟΤΕ. Κάθε εργαζόµενος πρέπει να είναι ενήµερος για τις εταιρικές οδηγίες και εγκυκλίους που αφορούν τα καθήκοντά του και ορίζουν τις αρµοδιότητες κάθε θέσης, σχετικά µε την απόκτηση, χρήση ή διάθεση περιουσιακού στοιχείου του ΟΤΕ καθώς και τους κανόνες που αναφέρονται στην ιεραρχία και στις αρµοδιότητες κάθε θέσης. Περιουσία του ΟΤΕ δεν είναι µόνο τα υλικά ή απτά στοιχεία (όπως έσοδα, κτίρια, αυτοκίνητα, έπιπλα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεφωνικές συσκευές κλπ), αλλά είναι και τα άυλα στοιχεία (όπως µελέτες, ιδέες, τεχνογνωσία κλπ) τα οποία οι εργαζόµενοι αναπτύσσουν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Σε αυτά συµπεριλαµβάνονται κατάλογοι πελατών και άλλες πληροφορίες της αγοράς καθώς και άλλα στοιχεία και πληροφορίες, στα οποία οι εργαζόµενοι έχουν πρόσβαση, ως αποτέλεσµα της εργασίας τους. Άρθρο 4 Αξιοπιστία των Πληροφοριών - Εσωτερικοί Έλεγχοι Οι εργαζόµενοι οφείλουν να συντάσσουν µε υπευθυνότητα τα έγγραφα, τις αναφορές και τα εν γένει υπηρεσιακά σηµειώµατα καθώς και να ελέγχουν την πληρότητα και ορθότητα των πληροφοριών που παρέχουν. Οι έγγραφες αναφορές και τα λοιπά στοιχεία όπως και τα δεδοµένα των ηλεκτρονικών συστηµάτων θα πρέπει να αποθηκεύονται και παραµένουν στα αρχεία, σύµφωνα µε τις πολιτικές των πληροφοριακών συστηµάτων του ΟΤΕ. Η ιοίκηση είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση και λειτουργία των κατάλληλων συστηµάτων του εσωτερικού ελέγχου. Αυτά τα συστήµατα πρέπει να είναι αποτελεσµατικά και να διασφαλίζουν ότι τα λάθη ανακαλύπτονται γρήγορα και οι διορθωτικές ενέργειες γίνονται απαραίτητα, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητα των λειτουργιών, η αξιοπιστία των οικονοµικών αναφορών και η συµµόρφωση µε τους εφαρµοζόµενους νόµους και κανονισµούς. Άρθρο 5 Χρήση των Μέσων Επικοινωνίας (Τηλέφωνα, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο, ιαδίκτυο) Τα τηλεφωνικά συστήµατα του ΟΤΕ (συµπεριλαµβανοµένων των παρεχόµενων κινητών τηλεφώνων), και τα δικαιώµατα πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet) ή στο ενδοδίκτυο (intranet) ή στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) είναι περιουσία του ΟΤΕ και εποµένως, αναµένεται να χρησιµοποιούνται πρωταρχικά για σχετιζόµενες µε την εργασία επικοινωνίες. 4

5 Απαγορεύεται αυστηρά στους εργαζόµενους να χρησιµοποιούν το σύστηµα του ΟΤΕ ή το Internet ή όποια άλλα µέσα επικοινωνίας για κάθε µη επιτρεπόµενο σκοπό, και πρέπει να αποφεύγεται η αναµετάδοση ή λήψη µηνυµάτων ή εικόνων οι οποίες µπορεί να θεωρηθούν προσβλητικές για κάποιο άλλο άτοµο. Προσβλητικά µπορούν να θεωρηθούν µηνύµατα µε ανάλυση σεξουαλικού περιεχοµένου, εθνικιστικούς ή ρατσιστικούς ρύπους ή οποιοδήποτε άλλο µήνυµα που θα µπορούσε να δηµιουργήσει συστηµατική παρενόχληση, διασυρµό των άλλων ή να εµποδίζει την αποδοτικότητά τους, ως προς το γένος, τη φυλή, τη θρησκεία, την εθνική προέλευση, την ηλικία και τις ερωτικές προτιµήσεις. Άρθρο 6 Εµπιστευτικότητα Πληροφοριών Κάθε εργαζόµενος ο οποίος έχει στην κατοχή του, εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις επιχειρησιακές δραστηριότητες του ΟΤΕ οφείλει: Να τηρεί εχεµύθεια και να κάνει χρήση των πληροφοριών µόνο για εξουσιοδοτηµένους σκοπούς. Να µη χρησιµοποιεί τέτοιες πληροφορίες για προσωπικό όφελος, πριν αυτές δηµοσιοποιηθούν. Να µη κάνει κατάχρηση πληροφοριών σχετικά µε άλλες τρίτες εταιρείες µε τις οποίες έχει εµπλακεί εµπιστευτικά στα πλαίσια του έργου του. Να µην κοινοποιεί ή ανακοινώνει τέτοιες πληροφορίες σε συναδέλφους ή τρίτους εκτός εάν αυτά τα άτοµα είναι ειδικά εξουσιοδοτηµένα να λαµβάνουν αυτές τις πληροφορίες. Εµπιστευτικές πληροφορίες θεωρούνται ιδίως εκείνες που αναφέρονται σε επιχειρησιακές στρατηγικές, ειδικές συµφωνίες, οικονοµικά αποτελέσµατα και άλλα οικονοµικά δεδοµένα και προβλέψεις, δεδοµένα ανθρώπινου δυναµικού, πληροφορίες απόκτησης ή πώλησης ακινήτων και εξοπλισµού, επιχειρησιακές παραγγελίες, εισαγωγή νέων προϊόντων, βελτιώσεις προϊόντων, τεχνικές εφευρέσεις και ανάπτυξη τεχνογνωσίας. Εάν ένας εργαζόµενος δεν είναι βέβαιος πότε µπορεί να ενεργεί ή να αποκαλύπτει ξεκάθαρα πληροφορίες τις οποίες έχει, θα πρέπει να συµβουλευτεί τον Προϊστάµενο στον οποίο αναφέρεται. Άρθρο 7 Χρήση Λογισµικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Οι εργαζόµενοι στον ΟΤΕ χρησιµοποιούν κατόπιν άδειας λογισµικό ηλεκτρονικού Υπολογιστή (π.χ. επεξεργαστές κειµένου, Λογιστικά φύλλα κλπ) ή αναπτύσσουν δικά τους προγράµµατα. Η πολιτική του ΟΤΕ είναι να χρησιµοποιεί νόµιµα και αδειοδοτηµένα προγράµµατα για να παρέχει σε όλους τους εργαζόµενους νόµιµη χρήση λογισµικού, και οι εργαζόµενοι δεν θα πρέπει να κάνουν παράνοµα αντίγραφα. Χρήση χωρίς εξουσιοδότηση του αποκλειστικά ιδιωτικού λογισµικού, έστω και αν είναι αγορασµένο από τον ίδιο τον εργαζόµενο, επίσης απαγορεύεται. 5

6 Άρθρο 8 Απασχόληση Η πολιτική του ΟΤΕ είναι να λειτουργεί κάτω από δίκαιες και νόµιµες διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού, χωρίς να κάνει διάκριση ανάλογα µε την ηλικία, τη φυλή, το γένος, το χρώµα, την εθνική προέλευση, τη θρησκεία, την υγεία, τις ερωτικές προτιµήσεις, τις πολιτικές ή ιδεολογικές απόψεις, τη συνδικαλιστική συµµετοχή ή άλλα χαρακτηριστικά των εργαζοµένων που προστατεύονται από νόµους και κανονισµούς. Οι εργαζόµενοι απαιτείται να συµµορφώνονται µε όλους τους νόµους και κανονισµούς και να εκτελούν την εργασία τους µε γνώµονα την παραπάνω αρχή της µη διάκρισης. Ο ΟΤΕ σέβεται το δικαίωµα όλων των εργαζοµένων να δηµιουργούν και να συµµετέχουν σε συλλόγους (σωµατεία) και ενώσεις εργαζοµένων της επιλογής τους, χωρίς η επιλογή τους αυτή να αποτελεί αντικίνητρο για την εξέλιξή τους. Ο αντικειµενικός σκοπός των πολιτικών ανθρώπινου δυναµικού του ΟΤΕ είναι η έντιµη και δίκαιη µεταχείριση όλων των εργαζοµένων του σε κάθε περίπτωση, καθώς και η βελτίωση και η ανάπτυξή τους. Ο ΟΤΕ σέβεται και εφαρµόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Η χρήση οινοπνευµατωδών ποτών κατά τη διάρκεια της εργασίας καθώς και σε χώρους χρήσης του ΟΤΕ απαγορεύεται. Στα κτίρια του ΟΤΕ απαγορεύεται το κάπνισµα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, πλην των ειδικών χώρων (καπνιστήρια), στους οποίους υπάρχει εγκατάσταση συστήµατος εξαερισµού για τους εργαζόµενους καπνιστές. Είναι επίσης πολιτική του ΟΤΕ να σέβεται όλους τους νόµους οι οποίοι απαιτούν εµπιστευτική µεταχείριση προσωπικών δεδοµένων. Γι αυτό κάθε ένας από τους εργαζόµενους πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στην τήρηση των νόµων και των κανονισµών, καθώς και στην ασφάλεια και τήρηση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών που αναφέρονται στον ιδιωτικό βίο, τα ατοµικά δικαιώµατα και την προστασία πληροφοριών σχετικά µε τα προσωπικά δεδοµένα. Αυτό αφορά, ιδιαίτερα, αυτούς που έχουν πρόσβαση στη χρήση προσωπικών πληροφοριών σχετικά µε τους εργαζόµενους. Οι εργαζόµενοι πρέπει να επιδεικνύουν επιµέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να προστατεύουν και να προάγουν τα συµφέροντα της εταιρείας κατά οποιονδήποτε νόµιµο, δυνατό τρόπο. Να αφιερώνουν τις ικανότητές τους και την πείρα τους για την προαγωγή και ανάπτυξη των υποθέσεων της εταιρείας. Οι εργαζόµενοι οφείλουν να προσέρχονται στην εταιρεία στην καθορισµένη ώρα, να µην απουσιάζουν χωρίς άδεια ή αναίτια, να µην απασχολούνται κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας σε άλλες υποθέσεις από τις σχετικές µε την εργασία τους, ιδιαίτερα όταν: α. αντιτίθενται στα συµφέροντα της εταιρείας, β. προκαλείται έστω και µερική µείωση της αποδοτικότητας του υπαλλήλου και γ. θέτουν σε αµφισβήτηση την ενσυνείδητη άσκηση των καθηκόντων του υπαλλήλου. Οι εργαζόµενοι καθώς και οι Προϊστάµενοι αυτών οφείλουν να εκτελούν την εργασία τους σύµφωνα µε τις οδηγίες και τις εγκυκλίους της εταιρείας και να ενηµερώνονται για τυχόν αλλαγές αυτών Απαγορεύεται η απασχόληση σε άλλη µισθωτή δραστηριότητα χωρίς την άδεια της εταιρείας και ιδιαίτερα σε ανταγωνιστική εταιρεία ή συνεργάτη της εταιρείας. Επίσης απαγορεύεται η συµµετοχή των εργαζοµένων σε ιοικητικά Συµβούλια Α.Ε ή ως διαχειριστής ΕΠΕ χωρίς προηγούµενη άδεια της εταιρείας, µε εξαίρεση τη συµµετοχή τους στις συνδεδεµένες, µε την έννοια του όρου του άρθρου 42 ε του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρείες. 6

7 Άρθρο 9 Σύγκρουση Συµφερόντων Οι εργαζόµενοι και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να αποφεύγουν κάθε πράξη η οποία µπορεί να επιφέρει σύγκρουση των προσωπικών τους συµφερόντων (ή κάποιων από τα µέλη των οικογενειών τους), µε αυτών του ΟΤΕ. Ειδικότερα: Οι εργαζόµενοι και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους ή να διατηρούν άµεσα ή έµµεσα σηµαντικό οικονοµικό συµφέρον (όπως προσδιορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας κάθε φορά) σε προµηθευτή, πελάτη, ανταγωνιστή ή άλλη εταιρεία, εάν αυτό µπορεί να επηρεάσει τις επιχειρησιακές τους αποφάσεις. Οι εργαζόµενοι και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου δεν πρέπει να δεχθούν, ή να επιτρέψουν σε µέλος της οικογένειάς τους να δεχθεί χρήµατα, δώρα, δάνεια, ψυχαγωγία ή ευνοϊκή µεταχείριση από οποιονδήποτε συνεργάζεται επιχειρησιακά ή ανταγωνίζεται τον ΟΤΕ. Κανένας εργαζόµενος, χωρίς έγγραφη άδεια από την Υπηρεσία του, δεν πρέπει να αποδέχεται πρόσθετη εργασία από κάποιο προµηθευτή, πελάτη, ανταγωνιστή ή να κάνει κάποια εξωτερική εργασία. εν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση της υπηρεσιακής ιδιότητας προς εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων. Με τη δραστηριότητά τους οι εργαζόµενοι οφείλουν να µην αντιστρατεύονται τα συµφέροντα της εταιρείας. Αν κάποιος θεωρεί ότι η εντολή που του έχει δοθεί από τον Προϊστάµενό του είναι αντίθετη προς τους σκοπούς και τα συµφέροντα της εταιρείας ή επιζήµια ή θίγει τη φήµη της, οφείλει να ανακοινώσει τις επιφυλάξεις του και αν δεν γίνουν αποδεκτές οφείλει, και σε ορισµένες περιπτώσεις υποχρεούται να αναφερθεί στον άµεσα ιεραρχικά ανώτερο στη ιοίκηση της εταιρείας. Άρθρο 10 Συναλλαγές µε Πελάτες, Προµηθευτές και Ανταγωνιστές Αποτελεί πρωταρχική αξία για τον ΟΤΕ η ικανοποίηση όλων των πελατών ανεξαρτήτως οικονοµικού µεγέθους ή άλλης διακρίσεως, µε την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, µε ειλικρίνεια, λογική τιµή και τηρώντας όλα τα πρότυπα ασφαλείας. Ο ΟΤΕ εφαρµόζει διαδικασίες προµηθειών που διασφαλίζουν τα συµφέροντά του και δεν αποκλείουν κανένα προµηθευτή που πληροί τις προδιαγραφές των ζητούµενων προϊόντων και υπηρεσιών. Ο ΟΤΕ δεν συµµετέχει σε καµιά περίπτωση σε συµφωνίες µεταξύ ανταγωνιστών για κανένα από τα παρακάτω θέµατα: ιαπραγµατεύσεις για καθορισµένες τιµές, Συµφωνίες σχετικά µε µερίδια πωλήσεων, Αντιδεοντολογικές πρακτικές, π.χ. πρακτικές που εστιάζονται στο να οδηγήσουν έναν ανταγωνιστή εκτός αγοράς ή να απαγορεύσουν την είσοδο στην αγορά σε νέους ανταγωνιστές µε µη νόµιµα µέσα. Οι υπάλληλοι οφείλουν να συµπεριφέρονται πρόθυµα, µε ήθος και ευγένεια που αρµόζει στη φήµη και το κύρος της εταιρείας, στις σχέσεις τους µε τους πελάτες και προµηθευτές, µε 7

8 σκοπό την καλύτερη προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών και της συνεργασίας για τον σκοπό αυτό. Άρθρο 11 Πολιτική Χορηγιών Η γενική πολιτική του ΟΤΕ είναι να µην κάνει συνεισφορές σε πολιτικούς Οργανισµούς, Κόµµατα, Επιτροπές ή σε πολιτικά πρόσωπα, δεδοµένου ότι προωθεί έτσι κάποια συγκεκριµένα πολιτικά συµφέροντα. Οι εργαζόµενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η πιθανή ανάµιξη ή συµµετοχή τους σε οποιαδήποτε κατάσταση πολιτικής δραστηριότητας θα πρέπει να είναι σε προσωπική βάση µόνο, στο δικό τους χρόνο και µε δικά τους έξοδα και σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους. Χρήµατα ή άλλοι πόροι του ΟΤΕ (ακίνητα, αυτοκίνητα, πληροφοριακά συστήµατα κ.λ.π.) δεν µπορεί να χρησιµοποιηθούν για πολιτικές δραστηριότητες. Οι φιλανθρωπικές συνεισφορές πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε ένα ειδικά εγκεκριµένο προϋπολογισµό. Τέτοιες συνεισφορές πρέπει να εξυπηρετούν το σκοπό της αγαθοεργίας ή της πολιτιστικής ανάπτυξης. Άρθρο 12 Προστασία Περιβάλλοντος Ο ΟΤΕ συµµορφώνεται µε όλους τους περιβαλλοντικούς νόµους και κανονισµούς και πολιτική του είναι να διατηρεί τους φυσικούς πόρους όσο το δυνατόν περισσότερο σε χρήση. Άρθρο 13 ωροδοκία και ιαφθορά Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπονται η δωροδοκία, οι παράνοµες πληρωµές και οι αθέµιτες πρακτικές. Οι εργαζόµενοι και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οφείλουν να µη δέχονται δώρα, πληρωµές ή άλλες εξυπηρετήσεις από τρίτα πρόσωπα (πελάτες, προµηθευτές, ανταγωνιστές, άλλους εργαζόµενους κλπ) για να προωθήσουν ή να παρελκύσουν υποθέσεις που ανάγονται στα καθήκοντα τους. Η έννοια του δώρου περιλαµβάνει κάθε προσφορά αντικειµένου ή υπηρεσίας µε χρηµατική αξία, δάνειο, έκπτωση, διασκέδαση, ταξίδι, στέγαση και διατροφή σε χαµηλή τιµή, καθώς και εκπαίδευση. Τα στελέχη που κατέχουν θέσεις ευθύνης µπορούν να προσφέρουν διαφηµιστικά δώρα, να προβαίνουν σε εκδηλώσεις, να παραθέτουν γεύµατα σε τρίτους υπό τον όρο ότι αυτά είναι σύµφωνα µε την κοινή επιχειρηµατική πρακτική και δεν µπορούν να θεωρηθούν ως δωροδοκία ή απόπειρα επηρεασµού και η τυχόν δηµοσιοποίησή τους δεν θα πλήξει την εικόνα του ΟΤΕ στην αγορά, επιφέροντας δυσµενή σχόλια εις βάρος τους. 8

9 Άρθρο 14 Σχέσεις µε Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης Ο ΟΤΕ είναι µια εταιρεία εισηγµένη σε χρηµατιστηριακές αγορές µε πάρα πολλούς µετόχους και διέπεται από νόµους και κανονισµούς οι οποίοι καθορίζουν το χρόνο δηµοσιοποίησης ουσιωδών πληροφοριών. Γι αυτό η επικοινωνία µε τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης είναι πιθανό να επηρεάσει το ευαίσθητο θέµα των τιµών των µετοχών ή γενικότερα την εικόνα του ΟΤΕ. Η δηµοσιοποίηση στοιχείων είναι ευθύνη των αρµόδιων Υπηρεσιακών Λειτουργιών ή του ιευθύνοντος Συµβούλου και όλες οι δηλώσεις ή επαφές θα πρέπει να γίνονται από ειδικά εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα. Αρµόδιο Τµήµα για τον καθορισµό του περιεχοµένου των ανακοινώσεων και απαντήσεων στα ΜΜΕ είναι αποκλειστικά η εκάστοτε αρµόδια Υπηρεσιακή Λειτουργία, η οποία συντονίζει µε τη ιοίκηση τις απαραίτητες κάθε φορά ενέργειες. Σκοπός είναι να µην θιγεί το ευαίσθητο θέµα των τιµών των µετοχών ή γενικότερα η εικόνα του ΟΤΕ. Άρθρο 15 Σχέσεις µε Επενδυτές Στον ΟΤΕ υπάρχει ειδική Υπηρεσία για την εξυπηρέτηση των Μετόχων και των Επενδυτών που είναι υπεύθυνη για όλες τις επικοινωνίες χρηµατοοικονοµικού χαρακτήρα µε αναλυτές και επενδυτές. Αν κάποιος αναλυτής ή επενδυτής απαιτεί πληροφορίες σχετικές µε τον ΟΤΕ θα πρέπει να παραπέµπεται στην αρµόδια Υπηρεσιακή Λειτουργία. Άρθρο 16 Τήρηση του Κώδικα Κάθε εργαζόµενος υποχρεούται να τηρεί και να συµµορφώνεται πλήρως µε τον παρόντα Κώδικα, τους εσωτερικούς κανονισµούς, τις εγκυκλίους και τις οδηγίες της ιοίκησης. Παραβιάσεις διατάξεων αυτών µπορεί να έχουν σοβαρή αρνητική επίδραση στην εικόνα και τα αποτελέσµατα του ΟΤΕ. Ανάλογα µε τις συνθήκες ο ΟΤΕ µπορεί να ασκήσει πειθαρχική δίωξη ή ακόµα να επιδιώξει την αστική του αποζηµίωση και την ποινική δίωξη του εργαζόµενου καθώς και απόλυση του εργαζόµενου που παρέβη τις διατάξεις. Άρθρο 17 Ισχύς του Κώδικα Η ισχύς του παρόντος Κώδικα εοντολογίας και Επιχειρηµατικής Συµπεριφοράς αρχίζει από την ηµεροµηνία έγκρισής του από το ιοικητικό Συµβούλιο. 9

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Ηθικής ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ 2014 1 Περιεχόμενα Μήνυμα Διοίκησης Το Όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της ΔΕΠΑ Ο Κώδικας και οι Αξίες της Εταιρίας 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικής του Οµίλου ΑΧΑ

Οδηγός Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικής του Οµίλου ΑΧΑ Οδηγός Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικής του Οµίλου ΑΧΑ 2011 Οδηγός Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικής του Οµίλου ΑΧΑ Ι. ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΧΑ 3 ΙΙ. ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Κώδικας δεοντολογίας Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τον κώδικα δεοντολογίας της AkzoNobel. Το 2008 η AkzoNobel επαναπροσδιόρισε τις εταιρικές της αξίες. Οι αξίες αυτές είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013 Κώδικας Δεοντολογίας 2013 Αγαπητοί συνάδελφοι: Εδώ και 200 χρόνια, έχουμε χτίσει ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες μας, τους μετόχους και τις κοινότητες παρέχοντας άριστη εξυπηρέτηση και διεξάγοντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα 2 ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΑΣ Η ηθική ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Αξίες μας Ο κώδικάς μας Η Avon έχει προ πολλού ασπασθεί πέντε βασικές αξίες: εμπιστοσύνη, σεβασμό, πίστη, ταπεινοφροσύνη, και ακεραιότητα. Ως υπάλληλοι της Avon, πορευόμαστε σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας

Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Universal Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Universal διασφαλίζει ότι συμπεριφερόμαστε με ακεραιότητα, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ. 2 3. ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ. 3 4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. 3 5. ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη 1 Κώδικας Δεοντολογίας Κάνοντας τις αξίες μας πράξη Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς τα πετυχαίνουμε. Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομιλος Generali Κώδικας δεοντολογίας Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali S.p.A. στις 14 Δεκεμβρίου 2012 1 Ένα μήνυμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα Ένα μήνυμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό μας Η Η Colgate-Palmolive

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς του ομίλου επιχειρήσεων Voith (Code of Conduct)

Κώδικας Συμπεριφοράς του ομίλου επιχειρήσεων Voith (Code of Conduct) Κώδικας Συμπεριφοράς του ομίλου επιχειρήσεων Voith (Code of Conduct) Περιεχόμενα Πρόλογος της διεύθυνσης της Voith GmbH: 3 Ενεργώντας σύμφωνα με τις αξίες της Voith 1. Εισαγωγή και διακήρυξη αρχών 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

DAIMLERCHRYSLER Κώδικας ηθικής ακεραιότητας

DAIMLERCHRYSLER Κώδικας ηθικής ακεραιότητας DAIMLERCHRYSLER Κώδικας ηθικής ακεραιότητας Εισαγωγή 4 ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ Η εταιρική μας κουλτούρα: Πελατοκεντρική προσέγγιση Ομαδικό πνεύμα Δεκτικότητα Καινοτομία Έμπνευση Επιδεξιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Απόδοση με σκοπό Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας 3 Επιστολή από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο 4 Αξίες της PepsiCo Ο Σκοπός πίσω από την απόδοση 5 Διεξαγωγή επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Απόδοση με σκοπό Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας 3 Επιστολή από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο 4 Αξίες της PepsiCo Ο Σκοπός πίσω από την απόδοση 5 Διεξαγωγή επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας. Έκδοση 3.4. Ηµεροµηνία Εφαρµογής 30/03/2012. Σελίδα1 από 78

Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας. Έκδοση 3.4. Ηµεροµηνία Εφαρµογής 30/03/2012. Σελίδα1 από 78 Σελίδα1 από 78 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 5 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 7 2. ΑΡΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ... 8 2.1Διοικητικό Συμβούλιο... 10 2.1.1 Επιτροπές από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Η δέσμευσή μας 3 Ο σκοπός και οι αξίες μας 4 Για ποιον ισχύει ο Κώδικας 5 Τι πρέπει να κάνουν οι υπάλληλοι 6 Τι πρέπει να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της BP. Ο δικός μας Κώδικας. Τα πιστεύω μας

Κώδικας Συμπεριφοράς της BP. Ο δικός μας Κώδικας. Τα πιστεύω μας Ο δικός μας Κώδικας Τα πιστεύω μας 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1η Ενότητα: Ασφαλείς, υπεύθυνες και αξιόπιστες λειτουργίες 2η Ενότητα: Οι δικοί μας άνθρωποι 3η Ενότητα: Οι επιχειρηματικοί εταίροι μας 4η Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. ΠΑΝΤΟΥ. ΒΑΣΙΚΈΣ ΑΞΊΕΣ. και επιχειρηματικής συμπεριφοράς

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. ΠΑΝΤΟΥ. ΒΑΣΙΚΈΣ ΑΞΊΕΣ. και επιχειρηματικής συμπεριφοράς ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. ΠΑΝΤΟΥ. ΒΑΣΙΚΈΣ ΑΞΊΕΣ Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικής συμπεριφοράς Μήνυμα από τον Richard Reese, Πρόεδρο και CEO Στην Iron Mountain, δίνουμε εξίσου μεγάλη σημασία στη φήμη μας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ολογίας ΚώΔίΚας Δεοντ

ολογίας ΚώΔίΚας Δεοντ Κώδικας Δεοντολογίας Περιεχόμενα Εισαγωγή 4 Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι η γενική μας Δήλωση για τη Δεοντολογική Επιχειρηματική Συμπεριφορά Σε ποιους απευθύνεται ο Κώδικας; Υπάλληλοι με Ηγετικούς Ρόλους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. ΠΑΝΤΟΥ. ΒΑΣΙΚΈΣ ΑΞΊΕΣ. και επιχειρηματικής συμπεριφοράς

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. ΠΑΝΤΟΥ. ΒΑΣΙΚΈΣ ΑΞΊΕΣ. και επιχειρηματικής συμπεριφοράς ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. ΠΑΝΤΟΥ. ΒΑΣΙΚΈΣ ΑΞΊΕΣ Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικής συμπεριφοράς Μήνυμα από τον Richard Reese, Πρόεδρο και CEO Στην Iron Mountain, δίνουμε εξίσου μεγάλη σημασία στη φήμη μας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Οι άνθρωποι μας Ίσες ευκαιρίες Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας Εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα