ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.- ΟΤΕ στην 2751/ συνεδρίασή του) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2006

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συµµόρφωση µε τους Νόµους.. 3 Άρθρο 3. Προστασία των Περιουσιακών Στοιχείων 3 Άρθρο 4. Αξιοπιστία των Πληροφοριών και Εσωτερικοί Έλεγχοι.. 4 Άρθρο 5. Χρήση των Μέσων Επικοινωνίας 4 Άρθρο 6. Εµπιστευτικότητα Πληροφοριών. 5 Άρθρο 7. Χρήση Λογισµικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.. 5 Άρθρο 8. Απασχόληση 6 Άρθρο 9. Σύγκρουση Συµφερόντων 7 Άρθρο 10. Συναλλαγές µε Πελάτες, Προµηθευτές και Ανταγωνιστές.. 7 Άρθρο 11. Πολιτική Χορηγιών... 8 Άρθρο 12. Προστασία Περιβάλλοντος... 8 Άρθρο 13. ωροδοκία και ιαφθορά 8 Άρθρο 14. Σχέσεις µε Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.. 9 Άρθρο 15. Σχέσεις µε Επενδυτές 9 Άρθρο 16. Τήρηση του Κώδικα.. 9 Άρθρο 17. Ισχύς του Κώδικα.. 9 2

3 Άρθρο 1 Γενικά Ο Κώδικας εοντολογίας & Επιχειρηµατικής Συµπεριφοράς, είναι µια περίληψη των αρχών του ΟΤΕ και αποτελεί µια συνοπτική πηγή καθοδήγησης της επιχειρησιακής συµπεριφοράς. Επιχειρεί δε να θέσει ένα ελάχιστο πλαίσιο κανόνων εντός του οποίου οι εργαζόµενοι θα ασκούν τα νόµιµα υπηρεσιακά τους καθήκοντα ανεπηρέαστα από κάθε είδους εξωθεσµικές παρεµβάσεις. Ο Κώδικας δεν αντικαθιστά βεβαίως τις ποικίλες εταιρικές οδηγίες, κανονισµούς και επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας του ΟΤΕ, που καλύπτουν µε πιο λεπτοµερή ανάλυση µερικά από τα θέµατα που αναφέρονται στις επόµενες παραγράφους. Ο ΟΤΕ δεσµεύεται στην επίτευξη υψηλών προτύπων επιχειρησιακής συµπεριφοράς και λειτουργεί διαπραγµατευόµενος δίκαια και µε ειλικρίνεια µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων του, τους µετόχους, τους πελάτες, τους προµηθευτές, τους ανταγωνιστές, τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων, τις Αρχές και τους πολίτες των Χωρών που δραστηριοποιείται. Όλοι οι εργαζόµενοι του ΟΤΕ πρέπει να γνωρίζουν τον Κώδικα και να τον τηρούν αυστηρά. Ο όρος εργαζόµενος στο παρόν θα αναφέρεται σε όλους τους απασχολούµενους στην εταιρεία υπό οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Επειδή ο Κώδικας αυτός δεν µπορεί να καλύψει κάθε πιθανή κατάσταση της καθηµερινής επιχειρησιακής δραστηριότητας οι εργαζόµενοι χρειάζεται να χρησιµοποιήσουν τη δική τους κοινή λογική και κριτική σκέψη εφαρµόζοντας αυτές τις αρχές και σε περιπτώσεις αµφιβολίας να επιδιώκουν καθοδήγηση από τους Προϊσταµένους τους. Άρθρο 2 Συµµόρφωση µε τους Νόµους Βασική αρχή του ΟΤΕ είναι ο σεβασµός και η συµµόρφωση µε τους νόµους και τους κανονισµούς, οι οποίοι εφαρµόζονται κατά τη διεξαγωγή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Είναι ατοµική ευθύνη όλων των εργαζοµένων να είναι ενήµεροι των νόµων και των κανονισµών που σχετίζονται µε την εργασία τους και τα καθήκοντά τους, οφείλουν δε να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα η οποία θα µπορούσε να αναµείξει τον ΟΤΕ ή τους ιδίους σε κάποια µη νόµιµη πράξη. Άρθρο 3 Προστασία των Περιουσιακών Στοιχείων Κάθε εργαζόµενος του ΟΤΕ πρέπει να προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία του Οργανισµού από απώλεια, κλοπή, κακή χρήση και καταστροφή. Ζηµιά εννοείται κάθε πράξη που µπορεί να βλάψει τη φήµη του ΟΤΕ ή να επηρεάσει αρνητικά άλλους εµπλεκόµενους άµεσα ή έµµεσα µε τα συµφέροντα του ΟΤΕ. Ειδικότερα για την προστασία της περιουσίας του: 3

4 εν επιτρέπεται οι εργαζόµενοι και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου να χρησιµοποιούν χρηµατικά διαθέσιµα ή περιουσιακά στοιχεία για κάθε µη νόµιµο σκοπό ή για κάθε άλλο σκοπό που δεν σχετίζεται µε τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες του ΟΤΕ. Οι εργαζόµενοι δεν πρέπει να χρησιµοποιούν για προσωπικό τους όφελος κανένα περιουσιακό στοιχείο ή έσοδο του ΟΤΕ ή να διαθέτουν αυτά τα στοιχεία σε άλλους για εργασία µη σχετιζόµενη µε τη λειτουργία του. Κατάχρηση ή κλοπή αυτών των περιουσιακών στοιχείων µπορεί να επιβάλει ποινές, συµπεριλαµβανοµένης της απολύσεως και µπορεί να αποτελέσει αιτία για αστική ή ποινική δίωξη. Απαγορεύεται η χορήγηση δανείων στους εργαζόµενους και στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου πέραν των ποσών που προβλέπονται από τις Επιχειρησιακές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας και τις αποφάσεις των αρµοδίων Οργάνων του ΟΤΕ. Κάθε εργαζόµενος πρέπει να είναι ενήµερος για τις εταιρικές οδηγίες και εγκυκλίους που αφορούν τα καθήκοντά του και ορίζουν τις αρµοδιότητες κάθε θέσης, σχετικά µε την απόκτηση, χρήση ή διάθεση περιουσιακού στοιχείου του ΟΤΕ καθώς και τους κανόνες που αναφέρονται στην ιεραρχία και στις αρµοδιότητες κάθε θέσης. Περιουσία του ΟΤΕ δεν είναι µόνο τα υλικά ή απτά στοιχεία (όπως έσοδα, κτίρια, αυτοκίνητα, έπιπλα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεφωνικές συσκευές κλπ), αλλά είναι και τα άυλα στοιχεία (όπως µελέτες, ιδέες, τεχνογνωσία κλπ) τα οποία οι εργαζόµενοι αναπτύσσουν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Σε αυτά συµπεριλαµβάνονται κατάλογοι πελατών και άλλες πληροφορίες της αγοράς καθώς και άλλα στοιχεία και πληροφορίες, στα οποία οι εργαζόµενοι έχουν πρόσβαση, ως αποτέλεσµα της εργασίας τους. Άρθρο 4 Αξιοπιστία των Πληροφοριών - Εσωτερικοί Έλεγχοι Οι εργαζόµενοι οφείλουν να συντάσσουν µε υπευθυνότητα τα έγγραφα, τις αναφορές και τα εν γένει υπηρεσιακά σηµειώµατα καθώς και να ελέγχουν την πληρότητα και ορθότητα των πληροφοριών που παρέχουν. Οι έγγραφες αναφορές και τα λοιπά στοιχεία όπως και τα δεδοµένα των ηλεκτρονικών συστηµάτων θα πρέπει να αποθηκεύονται και παραµένουν στα αρχεία, σύµφωνα µε τις πολιτικές των πληροφοριακών συστηµάτων του ΟΤΕ. Η ιοίκηση είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση και λειτουργία των κατάλληλων συστηµάτων του εσωτερικού ελέγχου. Αυτά τα συστήµατα πρέπει να είναι αποτελεσµατικά και να διασφαλίζουν ότι τα λάθη ανακαλύπτονται γρήγορα και οι διορθωτικές ενέργειες γίνονται απαραίτητα, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητα των λειτουργιών, η αξιοπιστία των οικονοµικών αναφορών και η συµµόρφωση µε τους εφαρµοζόµενους νόµους και κανονισµούς. Άρθρο 5 Χρήση των Μέσων Επικοινωνίας (Τηλέφωνα, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο, ιαδίκτυο) Τα τηλεφωνικά συστήµατα του ΟΤΕ (συµπεριλαµβανοµένων των παρεχόµενων κινητών τηλεφώνων), και τα δικαιώµατα πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet) ή στο ενδοδίκτυο (intranet) ή στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) είναι περιουσία του ΟΤΕ και εποµένως, αναµένεται να χρησιµοποιούνται πρωταρχικά για σχετιζόµενες µε την εργασία επικοινωνίες. 4

5 Απαγορεύεται αυστηρά στους εργαζόµενους να χρησιµοποιούν το σύστηµα του ΟΤΕ ή το Internet ή όποια άλλα µέσα επικοινωνίας για κάθε µη επιτρεπόµενο σκοπό, και πρέπει να αποφεύγεται η αναµετάδοση ή λήψη µηνυµάτων ή εικόνων οι οποίες µπορεί να θεωρηθούν προσβλητικές για κάποιο άλλο άτοµο. Προσβλητικά µπορούν να θεωρηθούν µηνύµατα µε ανάλυση σεξουαλικού περιεχοµένου, εθνικιστικούς ή ρατσιστικούς ρύπους ή οποιοδήποτε άλλο µήνυµα που θα µπορούσε να δηµιουργήσει συστηµατική παρενόχληση, διασυρµό των άλλων ή να εµποδίζει την αποδοτικότητά τους, ως προς το γένος, τη φυλή, τη θρησκεία, την εθνική προέλευση, την ηλικία και τις ερωτικές προτιµήσεις. Άρθρο 6 Εµπιστευτικότητα Πληροφοριών Κάθε εργαζόµενος ο οποίος έχει στην κατοχή του, εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις επιχειρησιακές δραστηριότητες του ΟΤΕ οφείλει: Να τηρεί εχεµύθεια και να κάνει χρήση των πληροφοριών µόνο για εξουσιοδοτηµένους σκοπούς. Να µη χρησιµοποιεί τέτοιες πληροφορίες για προσωπικό όφελος, πριν αυτές δηµοσιοποιηθούν. Να µη κάνει κατάχρηση πληροφοριών σχετικά µε άλλες τρίτες εταιρείες µε τις οποίες έχει εµπλακεί εµπιστευτικά στα πλαίσια του έργου του. Να µην κοινοποιεί ή ανακοινώνει τέτοιες πληροφορίες σε συναδέλφους ή τρίτους εκτός εάν αυτά τα άτοµα είναι ειδικά εξουσιοδοτηµένα να λαµβάνουν αυτές τις πληροφορίες. Εµπιστευτικές πληροφορίες θεωρούνται ιδίως εκείνες που αναφέρονται σε επιχειρησιακές στρατηγικές, ειδικές συµφωνίες, οικονοµικά αποτελέσµατα και άλλα οικονοµικά δεδοµένα και προβλέψεις, δεδοµένα ανθρώπινου δυναµικού, πληροφορίες απόκτησης ή πώλησης ακινήτων και εξοπλισµού, επιχειρησιακές παραγγελίες, εισαγωγή νέων προϊόντων, βελτιώσεις προϊόντων, τεχνικές εφευρέσεις και ανάπτυξη τεχνογνωσίας. Εάν ένας εργαζόµενος δεν είναι βέβαιος πότε µπορεί να ενεργεί ή να αποκαλύπτει ξεκάθαρα πληροφορίες τις οποίες έχει, θα πρέπει να συµβουλευτεί τον Προϊστάµενο στον οποίο αναφέρεται. Άρθρο 7 Χρήση Λογισµικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Οι εργαζόµενοι στον ΟΤΕ χρησιµοποιούν κατόπιν άδειας λογισµικό ηλεκτρονικού Υπολογιστή (π.χ. επεξεργαστές κειµένου, Λογιστικά φύλλα κλπ) ή αναπτύσσουν δικά τους προγράµµατα. Η πολιτική του ΟΤΕ είναι να χρησιµοποιεί νόµιµα και αδειοδοτηµένα προγράµµατα για να παρέχει σε όλους τους εργαζόµενους νόµιµη χρήση λογισµικού, και οι εργαζόµενοι δεν θα πρέπει να κάνουν παράνοµα αντίγραφα. Χρήση χωρίς εξουσιοδότηση του αποκλειστικά ιδιωτικού λογισµικού, έστω και αν είναι αγορασµένο από τον ίδιο τον εργαζόµενο, επίσης απαγορεύεται. 5

6 Άρθρο 8 Απασχόληση Η πολιτική του ΟΤΕ είναι να λειτουργεί κάτω από δίκαιες και νόµιµες διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού, χωρίς να κάνει διάκριση ανάλογα µε την ηλικία, τη φυλή, το γένος, το χρώµα, την εθνική προέλευση, τη θρησκεία, την υγεία, τις ερωτικές προτιµήσεις, τις πολιτικές ή ιδεολογικές απόψεις, τη συνδικαλιστική συµµετοχή ή άλλα χαρακτηριστικά των εργαζοµένων που προστατεύονται από νόµους και κανονισµούς. Οι εργαζόµενοι απαιτείται να συµµορφώνονται µε όλους τους νόµους και κανονισµούς και να εκτελούν την εργασία τους µε γνώµονα την παραπάνω αρχή της µη διάκρισης. Ο ΟΤΕ σέβεται το δικαίωµα όλων των εργαζοµένων να δηµιουργούν και να συµµετέχουν σε συλλόγους (σωµατεία) και ενώσεις εργαζοµένων της επιλογής τους, χωρίς η επιλογή τους αυτή να αποτελεί αντικίνητρο για την εξέλιξή τους. Ο αντικειµενικός σκοπός των πολιτικών ανθρώπινου δυναµικού του ΟΤΕ είναι η έντιµη και δίκαιη µεταχείριση όλων των εργαζοµένων του σε κάθε περίπτωση, καθώς και η βελτίωση και η ανάπτυξή τους. Ο ΟΤΕ σέβεται και εφαρµόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Η χρήση οινοπνευµατωδών ποτών κατά τη διάρκεια της εργασίας καθώς και σε χώρους χρήσης του ΟΤΕ απαγορεύεται. Στα κτίρια του ΟΤΕ απαγορεύεται το κάπνισµα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, πλην των ειδικών χώρων (καπνιστήρια), στους οποίους υπάρχει εγκατάσταση συστήµατος εξαερισµού για τους εργαζόµενους καπνιστές. Είναι επίσης πολιτική του ΟΤΕ να σέβεται όλους τους νόµους οι οποίοι απαιτούν εµπιστευτική µεταχείριση προσωπικών δεδοµένων. Γι αυτό κάθε ένας από τους εργαζόµενους πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στην τήρηση των νόµων και των κανονισµών, καθώς και στην ασφάλεια και τήρηση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών που αναφέρονται στον ιδιωτικό βίο, τα ατοµικά δικαιώµατα και την προστασία πληροφοριών σχετικά µε τα προσωπικά δεδοµένα. Αυτό αφορά, ιδιαίτερα, αυτούς που έχουν πρόσβαση στη χρήση προσωπικών πληροφοριών σχετικά µε τους εργαζόµενους. Οι εργαζόµενοι πρέπει να επιδεικνύουν επιµέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να προστατεύουν και να προάγουν τα συµφέροντα της εταιρείας κατά οποιονδήποτε νόµιµο, δυνατό τρόπο. Να αφιερώνουν τις ικανότητές τους και την πείρα τους για την προαγωγή και ανάπτυξη των υποθέσεων της εταιρείας. Οι εργαζόµενοι οφείλουν να προσέρχονται στην εταιρεία στην καθορισµένη ώρα, να µην απουσιάζουν χωρίς άδεια ή αναίτια, να µην απασχολούνται κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας σε άλλες υποθέσεις από τις σχετικές µε την εργασία τους, ιδιαίτερα όταν: α. αντιτίθενται στα συµφέροντα της εταιρείας, β. προκαλείται έστω και µερική µείωση της αποδοτικότητας του υπαλλήλου και γ. θέτουν σε αµφισβήτηση την ενσυνείδητη άσκηση των καθηκόντων του υπαλλήλου. Οι εργαζόµενοι καθώς και οι Προϊστάµενοι αυτών οφείλουν να εκτελούν την εργασία τους σύµφωνα µε τις οδηγίες και τις εγκυκλίους της εταιρείας και να ενηµερώνονται για τυχόν αλλαγές αυτών Απαγορεύεται η απασχόληση σε άλλη µισθωτή δραστηριότητα χωρίς την άδεια της εταιρείας και ιδιαίτερα σε ανταγωνιστική εταιρεία ή συνεργάτη της εταιρείας. Επίσης απαγορεύεται η συµµετοχή των εργαζοµένων σε ιοικητικά Συµβούλια Α.Ε ή ως διαχειριστής ΕΠΕ χωρίς προηγούµενη άδεια της εταιρείας, µε εξαίρεση τη συµµετοχή τους στις συνδεδεµένες, µε την έννοια του όρου του άρθρου 42 ε του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρείες. 6

7 Άρθρο 9 Σύγκρουση Συµφερόντων Οι εργαζόµενοι και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να αποφεύγουν κάθε πράξη η οποία µπορεί να επιφέρει σύγκρουση των προσωπικών τους συµφερόντων (ή κάποιων από τα µέλη των οικογενειών τους), µε αυτών του ΟΤΕ. Ειδικότερα: Οι εργαζόµενοι και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους ή να διατηρούν άµεσα ή έµµεσα σηµαντικό οικονοµικό συµφέρον (όπως προσδιορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας κάθε φορά) σε προµηθευτή, πελάτη, ανταγωνιστή ή άλλη εταιρεία, εάν αυτό µπορεί να επηρεάσει τις επιχειρησιακές τους αποφάσεις. Οι εργαζόµενοι και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου δεν πρέπει να δεχθούν, ή να επιτρέψουν σε µέλος της οικογένειάς τους να δεχθεί χρήµατα, δώρα, δάνεια, ψυχαγωγία ή ευνοϊκή µεταχείριση από οποιονδήποτε συνεργάζεται επιχειρησιακά ή ανταγωνίζεται τον ΟΤΕ. Κανένας εργαζόµενος, χωρίς έγγραφη άδεια από την Υπηρεσία του, δεν πρέπει να αποδέχεται πρόσθετη εργασία από κάποιο προµηθευτή, πελάτη, ανταγωνιστή ή να κάνει κάποια εξωτερική εργασία. εν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση της υπηρεσιακής ιδιότητας προς εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων. Με τη δραστηριότητά τους οι εργαζόµενοι οφείλουν να µην αντιστρατεύονται τα συµφέροντα της εταιρείας. Αν κάποιος θεωρεί ότι η εντολή που του έχει δοθεί από τον Προϊστάµενό του είναι αντίθετη προς τους σκοπούς και τα συµφέροντα της εταιρείας ή επιζήµια ή θίγει τη φήµη της, οφείλει να ανακοινώσει τις επιφυλάξεις του και αν δεν γίνουν αποδεκτές οφείλει, και σε ορισµένες περιπτώσεις υποχρεούται να αναφερθεί στον άµεσα ιεραρχικά ανώτερο στη ιοίκηση της εταιρείας. Άρθρο 10 Συναλλαγές µε Πελάτες, Προµηθευτές και Ανταγωνιστές Αποτελεί πρωταρχική αξία για τον ΟΤΕ η ικανοποίηση όλων των πελατών ανεξαρτήτως οικονοµικού µεγέθους ή άλλης διακρίσεως, µε την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, µε ειλικρίνεια, λογική τιµή και τηρώντας όλα τα πρότυπα ασφαλείας. Ο ΟΤΕ εφαρµόζει διαδικασίες προµηθειών που διασφαλίζουν τα συµφέροντά του και δεν αποκλείουν κανένα προµηθευτή που πληροί τις προδιαγραφές των ζητούµενων προϊόντων και υπηρεσιών. Ο ΟΤΕ δεν συµµετέχει σε καµιά περίπτωση σε συµφωνίες µεταξύ ανταγωνιστών για κανένα από τα παρακάτω θέµατα: ιαπραγµατεύσεις για καθορισµένες τιµές, Συµφωνίες σχετικά µε µερίδια πωλήσεων, Αντιδεοντολογικές πρακτικές, π.χ. πρακτικές που εστιάζονται στο να οδηγήσουν έναν ανταγωνιστή εκτός αγοράς ή να απαγορεύσουν την είσοδο στην αγορά σε νέους ανταγωνιστές µε µη νόµιµα µέσα. Οι υπάλληλοι οφείλουν να συµπεριφέρονται πρόθυµα, µε ήθος και ευγένεια που αρµόζει στη φήµη και το κύρος της εταιρείας, στις σχέσεις τους µε τους πελάτες και προµηθευτές, µε 7

8 σκοπό την καλύτερη προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών και της συνεργασίας για τον σκοπό αυτό. Άρθρο 11 Πολιτική Χορηγιών Η γενική πολιτική του ΟΤΕ είναι να µην κάνει συνεισφορές σε πολιτικούς Οργανισµούς, Κόµµατα, Επιτροπές ή σε πολιτικά πρόσωπα, δεδοµένου ότι προωθεί έτσι κάποια συγκεκριµένα πολιτικά συµφέροντα. Οι εργαζόµενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η πιθανή ανάµιξη ή συµµετοχή τους σε οποιαδήποτε κατάσταση πολιτικής δραστηριότητας θα πρέπει να είναι σε προσωπική βάση µόνο, στο δικό τους χρόνο και µε δικά τους έξοδα και σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους. Χρήµατα ή άλλοι πόροι του ΟΤΕ (ακίνητα, αυτοκίνητα, πληροφοριακά συστήµατα κ.λ.π.) δεν µπορεί να χρησιµοποιηθούν για πολιτικές δραστηριότητες. Οι φιλανθρωπικές συνεισφορές πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε ένα ειδικά εγκεκριµένο προϋπολογισµό. Τέτοιες συνεισφορές πρέπει να εξυπηρετούν το σκοπό της αγαθοεργίας ή της πολιτιστικής ανάπτυξης. Άρθρο 12 Προστασία Περιβάλλοντος Ο ΟΤΕ συµµορφώνεται µε όλους τους περιβαλλοντικούς νόµους και κανονισµούς και πολιτική του είναι να διατηρεί τους φυσικούς πόρους όσο το δυνατόν περισσότερο σε χρήση. Άρθρο 13 ωροδοκία και ιαφθορά Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπονται η δωροδοκία, οι παράνοµες πληρωµές και οι αθέµιτες πρακτικές. Οι εργαζόµενοι και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οφείλουν να µη δέχονται δώρα, πληρωµές ή άλλες εξυπηρετήσεις από τρίτα πρόσωπα (πελάτες, προµηθευτές, ανταγωνιστές, άλλους εργαζόµενους κλπ) για να προωθήσουν ή να παρελκύσουν υποθέσεις που ανάγονται στα καθήκοντα τους. Η έννοια του δώρου περιλαµβάνει κάθε προσφορά αντικειµένου ή υπηρεσίας µε χρηµατική αξία, δάνειο, έκπτωση, διασκέδαση, ταξίδι, στέγαση και διατροφή σε χαµηλή τιµή, καθώς και εκπαίδευση. Τα στελέχη που κατέχουν θέσεις ευθύνης µπορούν να προσφέρουν διαφηµιστικά δώρα, να προβαίνουν σε εκδηλώσεις, να παραθέτουν γεύµατα σε τρίτους υπό τον όρο ότι αυτά είναι σύµφωνα µε την κοινή επιχειρηµατική πρακτική και δεν µπορούν να θεωρηθούν ως δωροδοκία ή απόπειρα επηρεασµού και η τυχόν δηµοσιοποίησή τους δεν θα πλήξει την εικόνα του ΟΤΕ στην αγορά, επιφέροντας δυσµενή σχόλια εις βάρος τους. 8

9 Άρθρο 14 Σχέσεις µε Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης Ο ΟΤΕ είναι µια εταιρεία εισηγµένη σε χρηµατιστηριακές αγορές µε πάρα πολλούς µετόχους και διέπεται από νόµους και κανονισµούς οι οποίοι καθορίζουν το χρόνο δηµοσιοποίησης ουσιωδών πληροφοριών. Γι αυτό η επικοινωνία µε τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης είναι πιθανό να επηρεάσει το ευαίσθητο θέµα των τιµών των µετοχών ή γενικότερα την εικόνα του ΟΤΕ. Η δηµοσιοποίηση στοιχείων είναι ευθύνη των αρµόδιων Υπηρεσιακών Λειτουργιών ή του ιευθύνοντος Συµβούλου και όλες οι δηλώσεις ή επαφές θα πρέπει να γίνονται από ειδικά εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα. Αρµόδιο Τµήµα για τον καθορισµό του περιεχοµένου των ανακοινώσεων και απαντήσεων στα ΜΜΕ είναι αποκλειστικά η εκάστοτε αρµόδια Υπηρεσιακή Λειτουργία, η οποία συντονίζει µε τη ιοίκηση τις απαραίτητες κάθε φορά ενέργειες. Σκοπός είναι να µην θιγεί το ευαίσθητο θέµα των τιµών των µετοχών ή γενικότερα η εικόνα του ΟΤΕ. Άρθρο 15 Σχέσεις µε Επενδυτές Στον ΟΤΕ υπάρχει ειδική Υπηρεσία για την εξυπηρέτηση των Μετόχων και των Επενδυτών που είναι υπεύθυνη για όλες τις επικοινωνίες χρηµατοοικονοµικού χαρακτήρα µε αναλυτές και επενδυτές. Αν κάποιος αναλυτής ή επενδυτής απαιτεί πληροφορίες σχετικές µε τον ΟΤΕ θα πρέπει να παραπέµπεται στην αρµόδια Υπηρεσιακή Λειτουργία. Άρθρο 16 Τήρηση του Κώδικα Κάθε εργαζόµενος υποχρεούται να τηρεί και να συµµορφώνεται πλήρως µε τον παρόντα Κώδικα, τους εσωτερικούς κανονισµούς, τις εγκυκλίους και τις οδηγίες της ιοίκησης. Παραβιάσεις διατάξεων αυτών µπορεί να έχουν σοβαρή αρνητική επίδραση στην εικόνα και τα αποτελέσµατα του ΟΤΕ. Ανάλογα µε τις συνθήκες ο ΟΤΕ µπορεί να ασκήσει πειθαρχική δίωξη ή ακόµα να επιδιώξει την αστική του αποζηµίωση και την ποινική δίωξη του εργαζόµενου καθώς και απόλυση του εργαζόµενου που παρέβη τις διατάξεις. Άρθρο 17 Ισχύς του Κώδικα Η ισχύς του παρόντος Κώδικα εοντολογίας και Επιχειρηµατικής Συµπεριφοράς αρχίζει από την ηµεροµηνία έγκρισής του από το ιοικητικό Συµβούλιο. 9

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. Σελίδα 1 αϖό 8 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η Εταιρεία ΣΙ ΜΑ Α.Ε., λόγω της µακρόχρονης ϖορείας της και της ϖολυετούς εµϖειρίας της στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Μιχάλης Τσαµάζ Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΟΤΕ Άρης ηµητριάδης Γενικός ιευθυντής Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ Ποιες είναι οι αρχές της Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Οι Αξίες μας Βασικές λειτουργικές αρχές 1. Συμμόρφωση με το νόμο 2. Χώρος εργασίας 3. Αγορά 4. Κοινωνία 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΛΕΜΑΝ Δεκέμβριος 2011 Σελίδα 1 από 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Βασικές αρχές λειτουργίας Ομίλου Kleemann... 4 Τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 04 Συμμόρφωση με την Εμπορική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού 05 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί διαφθοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Στην Xerox Corporation και τις θυγατρικές της. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Επιστολή Πολιτικής περιγράφει τις επαγγελµατικά δεοντολογικές σχέσεις και συµπεριφορές που απαιτεί η Xerox από τους

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Τηλ. 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Φαξ 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA Αγγλία Μήνυμα από τον Διευθύνοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Ηθικής ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ 2014 1 Περιεχόμενα Μήνυμα Διοίκησης Το Όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της ΔΕΠΑ Ο Κώδικας και οι Αξίες της Εταιρίας 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Charalambides-Christis.μας καθοδηγεί στις καθημερινές μας επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις, αντικατοπτρίζοντας το πρότυπό μας για τη σωστή συμπεριφορά μας

Διαβάστε περισσότερα

DAIMLER. Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG

DAIMLER. Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG DAIMLER Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG 1 1. Εισαγωγή Η DaimlerAG ("η Εταιρία") υιοθέτησε τον παρόντα Κώδικα εοντολογίας* ("ο Κώδικας") µε σκοπό να αποτρέψει τυχόν ανάρµοστες πράξεις και να προάγει:»

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Φοιτήτριες: Μαλιγκάνη Ελένη Ροδοβίτου Χρυσούλα 1 Διάρθρωση Εργασίας Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 9.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 40/13 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Μέρος 0 των κανόνων της ΕΚΤ για θέματα προσωπικού, το οποίο περιλαμβάνει το πλαίσιο δεοντολογίας (Το παρόν κείμενο ακυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06. ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06. ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06 ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στόχοι της παρουσίασης H παρουσίαση αυτή στοχεύει στην απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α.

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΒΕΑ Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α. Όνομα ---------------------------------------------------------------------------- Επώνυμο -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Ένας κώδικας. Ένας όμιλος. Kώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ

Ένας κώδικας. Ένας όμιλος. Kώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ Ένας κώδικας. Ένας όμιλος. Kώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ Πίνακας Περιεχομένων Μήνυμα Προέδρου 5 2 3 Προοίμιο 6 1 Εισαγωγή 7 2 Βασικές Αρχές Εταιρικής Συμπεριφοράς 9 2.1 Προτεραιότητά μου ο ενθουσιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli

Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli Η ταυτότητα του Ομίλου Pirelli βασίζεται ιστορικά σε πληθώρα αξιών των οποίων την διαφύλαξη και επιδίωξη πάντοτε φροντίζαμε όλοι μας. Οι αξίες αυτές, με την πάροδο του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς ABB

Κώδικας Συμπεριφοράς ABB ABB Μήνυμα από τον CEO 4 Αποφασιστικότητα Πώς βοηθάμε τους πελάτες μας να επιτύχουν 6 Ποιότητα και απόδοση 7 Εμπιστοσύνη και ακεραιότητα 7 Δίκαιος ανταγωνισμός 7 Ανάρμοστες πληρωμές 8 Δώρα και ψυχαγωγία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συμπεριφοράς

Κώδικας συμπεριφοράς Κώδικας συμπεριφοράς ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Το παρόν περιέχει τον Κώδικα συμπεριφοράς" που πρέπει να τηρούν οι Σύμβουλοι, οι Ελεγκτές, οι Διευθυντές, οι υπάλληλοι του Ομίλου Pirelli και γενικά όλοι όσοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ. ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ. ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ 1. Ο παρών κώδικας εφαρμόζεται επί των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

* Κώδικας Δεον τολογίας

* Κώδικας Δεον τολογίας * * Κώδικας Δεον τολογίας M A R Q U A R D & B A H L S Περιεχόμενα Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή... 3 Επιχειρηματικές και Οικονομικές Υποθέσεις... 4 1 Νομική Συμμόρφωση...

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 2 Δέσμευση της Διοίκησης του Ομίλου O Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει επεκταθεί πέρα από γεωγραφικά και πολιτιστικά σύνορα, ωστόσο, οι βασικές του αξίες,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με την Σ.Κ.Τράπεζα (Κεντρικό Φορέα) ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Γενικά 2 2. Συμπεριφορά προς τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Κεφ. 1 ο Επικοινωνία- Συνεργασία Κεφ. 2 ο Εντυπα - Σφραγίδες 1 Κεφ. 1ο : Επικοινωνία Συνεργασία 1) Συνεργασία µε Αρχές και Κοινωνικούς Φορείς Η δηµιουργία, διατήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 I. Εισαγωγή Στην ΗΡ συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge από την AIG

CyberEdge από την AIG Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων Business Solutions CyberEdge από την AIG ηλεκτρονικοί και Οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συμπεριφοράς

Κώδικας συμπεριφοράς Κώδικας συμπεριφοράς 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Το παρόν περιέχει τον Κώδικα συμπεριφοράς" που πρέπει να τηρούν οι Σύμβουλοι, οι Ελεγκτές, οι Διευθυντές, οι υπάλληλοι του Ομίλου Pirelli και γενικά όλοι όσοι

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Η Microsoft δεν φιλοδοξεί να είναι απλώς μια επιτυχημένη εταιρεία, στόχος της είναι να καταξιωθεί ως σπουδαία εταιρεία. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου,

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Υποχρέωση για δηµοσιοποίηση πληροφοριών. 70. (1) Για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας, οι τράπεζες δηµοσιοποιούν τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ Συµβαλλόµενος Εταιρία (διακριτικός τίτλος): Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Επωνυµία Επιχείρησης: Ιδιοκτήτης ιαχειριστής: ιεύθυνση: Τ.Κ., Πόλη: Τηλέφωνα: Φαξ: Email: Νικ. Τσεκλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση 3 η Ημέρα 12/6/2014 Πειθαρχικός Κώδικας Η πειθαρχία είναι ουσιώδης παράμετρος σε κάθε επιχείρηση για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Σκοπός Σκοπός της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων (εφεξής καλούμενης «η Πολιτική») είναι να καθορίσει τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από τη Spotoption Exchange Limited,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τίτλος: Τομέας: Υπεύθυνη Οργανωτική Μονάδα (Process Owner): Ημερομηνία Έκδοσης: Περίληψη: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜHΘΕΥΤΩΝ (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 25/9/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 25/9/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 667,82 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,11%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 23,87 εκατ. εκ των οποίων 0,48 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη Ο ρόλος των ανεξάρτητων µελών: Η πεµπτουσία της εταιρικής διακυβέρνησης ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη 8ο Συνέδριο Συνδέσµου Επενδυτών & ιαδικτύου 11 εκεµβρίου 2010 1 Η σηµασία της εταιρικής διακυβέρνησης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 01. 1. Κατευθυντήριε αρχέ 02. 2. Εµπλεκόµενοι τοµεί 03

Εισαγωγή 01. 1. Κατευθυντήριε αρχέ 02. 2. Εµπλεκόµενοι τοµεί 03 ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. Κώδικα εοντολογία του Οµίλου Generali ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΙΛΑΝΟ, 12 ΜΑΪΟΥ 2010 Κώδικα εοντολογία του Οµίλου Generali Εισαγωγή 01 1. Κατευθυντήριε αρχέ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα