Ταχ. ιεύθυνση: Xαρ. Τρικούπη 182 Αθήνα Τηλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ταχ. ιεύθυνση: Xαρ. Τρικούπη 182 Αθήνα Τηλ"

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. ιεύθυνση: Xαρ. Τρικούπη 182 Αθήνα Τηλ Αθήνα 15 Νοεµβρίου 2005 Αριθµ. Πρωτ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Θέµα: «Οδηγός εκπόνησης µελετών ηµοσίων Έργων». Έχοντας υπόψη: 1) Το Νόµο 3316/2005 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», σύµφωνα µε τον οποίο καταργείται ο Ν. 716/77, Προεδρικά ιατάγµατα και Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του καθώς και η παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84. 2) Την Απόφαση ΜΕΟ/α/0/1257/ Υπουργού ΠΕΧΩ Ε µε την οποία εγκρίθηκε ο νέος Κανονισµός προεκτιµωµένων αµοιβών µελετών και υπηρεσιών σε αντικατάσταση των προβλεποµένων από το Π.. 696/1974 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 515/89. 3) Την Απόφαση ΜΕΟ/α/οικ/1161/ Υπουργού ΠΕΧΩ Ε «Περί καθορισµού α) βαρύτητας των κριτηρίων βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών β) του ενιαίου τρόπου βαθµολόγησης των οικονοµικών προσφορών και γ) του κατώτατου ορίου αµοιβών και του ανώτατου ορίου παραδεκτού των οικονοµικών προσφορών που υποβάλλονται στις διαδικασίες του Ν.3316/ ) Τις κατά καιρούς εκδοθείσες νέες οδηγίες εκπόνησης µελετών. 5) Τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες και ιδιαίτερα τις 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ. 6) Το γεγονός ότι η Ε37/1995 βασίστηκε στις καταργηθείσες διατάξεις των ως άνω παρ. 1 και 2. 7) Το σχέδιο οδηγού µελετών που υπέβαλε η προς τούτο συσταθείσα, µε την απόφαση ΜΕΟ/α/ο/1140/ , Οµάδα Εργασίας. Καταργούµε την Εγκύκλιο 37/1995 και ορίζουµε όπως εφεξής οι µελέτες οδικών, λιµενικών, υδραυλικών και κτιριακών έργων, προκηρύσσονται και εκπονούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 µε τήρηση των διαδικασιών της παρούσας εγκυκλίου (38/2005). Συνηµµένα περιλαµβάνονται παραρτήµατα για την αντιµετώπιση σηµαντικών θεµάτων εκπόνησης µελετών ηµοσίων Έργων των εν λόγω κατηγοριών. Συν.: Παράρτηµα Ι (Μελέτες Οδικών Έργων) Παράρτηµα ΙΙ (Μελέτες Λιµενικών Έργων) Παράρτηµα ΙΙΙ (Μελέτες Υδραυλικών Έργων) Παράρτηµα ΙV (Μελέτες Κτιριακών Έργων) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κοιν/σεις: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ 1) Γραφείο κ. Υπουργού, ΠΕ.ΧΩ..Ε. 2) Γραφείο κ. Υφυπουργού.Ε. 3) Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα.Ε. Ακριβές Αντίγραφο Η Τµηµατάρχης Γραµµατείας Ελένη Νικολουτσοπούλου

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΕΛΕΤΕΣ Ο ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Οκτώβριος

3 ΜΕΛΕΤΕΣ Ο ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 η Περίπτωση Όταν ακολουθείται η διαδικασία της 1 και ακολούθως της 5β του άρθρου 5 και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 6 και 7 του Ν. 3316/2005 Οι µελέτες οδοποιίας στη περίπτωση αυτή περιλαµβάνουν τις ακόλουθες πέντε φάσεις: Φάση 1 η : Προγραµµατισµός και Προετοιµασία του Έργου Αναφέρεται σε όλα τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005 και συντάσσεται είτε από την Υπηρεσία, είτε µέσω σύµβασης παροχής υπηρεσιών και συντίθεται από: 1.1. Τεύχος Τεχνικών εδοµένων που θα περιλαµβάνει : α. Το ιστορικό, τις υφιστάµενες σχετικές µελέτες. β. Την τεχνική περιγραφή του προς µελέτη έργου µε τα επιθυµητά λειτουργικά χαρακτηριστικά του. Ειδικότερα θα πρέπει να αναφέρονται: Η κατηγορία της οδού και ο (κατ αρχήν) προτεινόµενος αριθµός λωρίδων κυκλοφορίας. Το µήκος της οδού και της επιλεγείσας ζώνης διέλευσης. Οι θέσεις και ο τύπος των κόµβων και των µεγάλων τεχνικών έργων. Οι λοιπές απαιτήσεις από το έργο κατά το στάδιο κατασκευής και λειτουργίας του (π.χ. διατήρηση κυκλοφορίας κατά την κατασκευή, σταδιακή υλοποίηση κ.λπ.). γ. Τις διαθέσιµες υποστηρικτικές µελέτες. δ. Τα ποσοτικά στοιχεία του φυσικού αντικειµένου που θα χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό των προεκτιµώµενων αµοιβών Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας του έργου Τον κατάλογο των απαιτούµενων µελετών (µε αναφορά σε επί µέρους στάδια, σε κλίµακες, σε προδιαγραφές και τυχόν ειδικότερες απαιτήσεις) Την εκτιµώµενη δαπάνη: ι) για αµοιβές µελετών και τυχόν ερευνών ή υπηρεσιών και ιι) για την κατασκευή του έργου. Ακολουθούν οι διαδικασίες έγκρισης των τευχών, προκήρυξης της µελέτης και υπογραφή σύµβασης µε 3~5 αναδόχους. Φάση 2 η : Λειτουργικός Σχεδιασµός του Έργου Περιλαµβάνει τις ακόλουθες επί µέρους κύριες και υποστηρικτικές µελέτες µε τα αντίστοιχα στάδιά τους και διαδικασίες: 2.1. Ενηµέρωση και συµπλήρωση των τοπογραφικών υποβάθρων. 2.2α. Σύνταξη αναγνωριστικής προκαταρκτικής µελέτης του συστήµατος των οδικών έργων (κύριοι άξονες, κόµβοι, δευτερεύουσες οδοί, µε επισήµανση των θέσεων και των κατά προσέγγιση ανοιγµάτων των µεγάλων τεχνικών έργων Πρόσφορες κλίµακες (ο ακριβής καθορισµός θα πρέπει να αναφέρεται στην προκήρυξη): για υπεραστικές οδούς 1:5.000 για κόµβους/ αστικές οδούς 1:1.000 ~ 1:

4 2.2β. Γεωλογική αναγνώριση (ή στοιχεία αυτής σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης) Επισήµανση: σε περίπτωση εκπόνησης στοιχείων µόνο της γεωλογικής αναγνώρισης, η πλήρης µελέτη θα εκπονείται µαζί µε την Π.Π.Ε. (εδάφιο 2.3α). Ακολουθούν οι διαδικασίες ανάδειξης του αναδόχου εκπόνησης της προµελέτης και ταυτόχρονα η γνωµοδότηση του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου και η έγκριση των µελετών 2.2α~2.2β. Υπογραφή της σύµβασης εκπόνησης της προµελέτης. 2.3α. Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), εφόσον απαιτείται από τις κείµενες διατάξεις. Η θετική γνωµοδότηση επί των προτεινόµενων έργων δεν µπορεί να περιλαµβάνει «επιφυλάξεις» επί της χωροθέτησης του έργου, πλην ίσως τεχνικών λεπτοµερειών επί του σχεδιασµού των επιµέρους έργων. 2.3β. Έγκριση της Π.Π.Ε. (θετική γνωµοδότηση επί της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης). 2.3γ. Μελέτη οικονοµικής σκοπιµότητας (εφόσον απαιτείται) και έγκριση αυτής. Φάση 3 η : Γεωµετρικός Σχεδιασµός του Έργου Περιλαµβάνει τις ακόλουθες επί µέρους κύριες και υποστηρικτικές µελέτες µε τα αντίστοιχα στάδιά τους και διαδικασίες: 3.1. Τοπογραφική και κτηµατογραφική αποτύπωση των ζωνών του συνόλου των έργων (κύριοι άξονες, κόµβοι, δευτερεύουσες οδοί. Η κτηµατογραφική αποτύπωση θα διενεργείται µόνο εφόσον απαιτούνται απαλλοτριώσεις. 3.2α. Προµελέτη του συστήµατος των οδικών έργων (κύριοι άξονες, κόµβοι, δευτερεύουσες οδοί). Πρόσφορες κλίµακες (ο ακριβής καθορισµός θα πρέπει να αναφέρεται στην προκήρυξη): για υπεραστικές οδούς 1:1.000 ~ 1:2.000 για κόµβους/ αστικές οδούς 1:500 ~ 1: β. Οριστική γεωλογική µελέτη, πρόγραµµα γεωτεχνικών ερευνών οδοποιίας. 3.2γ. Προµελέτη των αντίστοιχων έργων για αποχέτευση αποστράγγιση οµβρίων. 3.2δ. Προκαταρκτική επεξεργασία (µελέτη) τεχνικών έργων (γεφυρών, ανισόπεδων διαβάσεων) και πρόγραµµα των απαραίτητων γεωτεχνικών ερευνών. 3.2ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Έγκριση των µελετών 3.2α~ 3.2δ Εκτέλεση προγράµµατος γεωτεχνικών ερευνών για την οδό και τα τεχνικά έργα (οι οποίες εκτελούνται κατά κανόνα στα πλαίσια συµβάσεων πλαίσιο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη προκήρυξη). 3.6α. Αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών για την οδό και τα τεχνικά έργα. 3.6β. Προµελέτη τεχνικών έργων (γεφυρών ανισόπεδων διαβάσεων κ.λπ) και προκαταρκτική µελέτη υπογείων έργων. 3.6γ. Προµελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων Έγκριση των µελετών 3.6α~ 3.6γ. Ακολουθούν οι διαδικασίες ένταξης σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα κατασκευής συγχρηµατοδότησης για το έργο.( 3, άρθρο 4, Ν.3316/2005). Έπονται οι διαδικασίες επικαιροποίησης του φακέλου τεχνικών δεδοµένων καθώς και οι διαδικασίες προκήρυξης και ανάθεσης των µελετών του σταδίου της οριστικής µελέτης Υπογραφή της σύµβασης εκπόνησης της οριστικής µελέτης 4

5 Φάση 4 η : Κατασκευαστικός Σχεδιασµός του Έργου Περιλαµβάνει τις ακόλουθες επί µέρους κύριες και υποστηρικτικές µελέτες µε τα αντίστοιχα στάδιά τους και διαδικασίες: 4.1α. Οριστική µελέτη οδοποιίας του συστήµατος των οδικών έργων, µε ενσωµατωµένες τις τροποποιήσεις που πιθανά προκύψουν από τις ήδη εκπονηµένες λοιπές υποστηρικτικές µελέτες. Χρησιµοποιούµενες κατά κανόνα κλίµακες 1:500 (σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να ορίζεται διαφορετικά στη προκήρυξη). 4.1β. Οριστική µελέτη έργων αποχέτευσης αποστράγγισης οµβρίων. 4.1γ. Μελέτες Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 4.1δ. Σύνταξη κτηµατολογίου και πράξεων αναλογισµού Έγκριση των µελετών 4.1α ~ 4.1γ και ακολούθως της µελέτης 4.1δ. Στο στάδιο αυτό είναι δυνατό να ξεκινήσουν οι διαδικασίες σύνταξης των τευχών δηµοπράτησης για την υλοποίηση του έργου, εφόσον υφίστανται χρονικές δεσµεύσεις ή εφόσον πρόκειται περί απλού έργου χωρίς αβεβαιότητες κατά την κρίση της Υπηρεσίας Οριστική µελέτη τεχνικών έργων (γεφυρών, υπόγειων έργων, ανισόπεδων διαβάσεων, κ.λπ.) Έγκριση της µελέτης 4.3. Ακολουθούν (εφόσον δεν έχουν ήδη προηγηθεί µετά το στάδιο 4.2) ενέργειες των αρµόδιων Υπηρεσιών που σχετίζονται µε την ωριµότητα του έργου προς υλοποίηση. (Α). ιαδικασίες απόκτησης ζώνης κατάληψης έργων (απαλλοτριώσεις). (Β). ιαδικασίες σύνταξης τευχών δηµοπράτησης για την υλοποίηση του έργου. Φάση 5 η : Κατασκευαστικός Σχεδιασµός Εφαρµογής του Έργου Περιλαµβάνει τις ακόλουθες επί µέρους κύριες και υποστηρικτικές µελέτες µε τα αντίστοιχα στάδιά τους και συντάσσονται κατά κανόνα από τον ανάδοχο κατασκευής : 5.1α. Οριστική µελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων. 5.1β. Μελέτες εγκαταστάσεων (π.χ. σταθµοί διοδίων, ΣΕΑ κ.λπ.). 5.1γ. Μελέτη σήµανσης ασφάλισης φωτεινής σηµατοδότησης(εφόσον απαιτείται) κ.λπ. 5.1δ. Μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης: φύτευση, άρδευση, προστασία από επικίνδυνα απόβλητα (εφόσον απαιτείται από τη σηµαντικότητα του έργου και σύµφωνα µε την προκήρυξη). 5.1ε. Μελέτη των φάσεων κατασκευής και αποκατάστασης των υφιστάµενων λειτουργιών (περιλαµβανοµένης της εξέτασης των προσβάσεων των παροδίων) Μελέτες εφαρµογής (εφόσον απαιτούνται από τις κείµενες διατάξεις) και κατασκευαστικά σχέδια τυποποιηµένων έργων (οχετοί, τοίχοι µικρού ύψους κ.λπ.) Έγκριση των µελετών 5.1α ~ 5.1ε και

6 Γενικές Παρατηρήσεις: 1. Σε περίπτωση υφισταµένων χρονικών δεσµεύσεων υπάρχει δυνατότητα δηµοπράτησης των έργων µετά την ολοκλήρωση του εδαφίου Για µελέτες που αφορούν αστικές-αστικοποιηµένες περιοχές είναι δυνατόν, πάντα σύµφωνα µε του όρους της προκήρυξης, να δίνεται µεγαλύτερη έµφαση σε ειδικότερα θέµατα (π.χ. γενικός χωροταξικός σχεδιασµός, ακριβέστερα στοιχεία δικτύων Ο.Κ.Ω.) και µικρότερη έµφαση σε άλλα (π.χ. λεπτοµερή γεωλογικά στοιχεία ως τα εδάφια 2.2β και 3.2β της παρούσης). 3. Η παραπάνω διαδικασία και αλληλουχία των επί µέρους σταδίων αφορά σε έργα οδοποιίας µεγάλης σηµασίας και πολυπλοκότητας θεµάτων, που ενυπάρχουν κατά την εκπόνηση της µελέτης (π.χ. δίκτυο αυτοκινητόδροµων, πρωτεύον εθνικό δίκτυο, ελεύθερες και ταχείες λεωφόροι). Για έργα απλούστερα και µικρότερης σηµασίας (π.χ. δευτερεύον εθνικό δίκτυο, επαρχιακό δίκτυο, οδοί τοπικής σηµασίας, αστικές οδοί, ή έργα σύµφωνα µε τις προβλέψεις της 5γ του αρθ.5 του Ν.3316/05), είναι δυνατή η παράλειψη επί µέρους σταδίων, σύµφωνα πάντα µε τους όρους της προκήρυξης της µελέτης. 4. Ακόµη και σε έργα οδοποιίας µεγάλης σηµασίας και πολυπλοκότητας είναι δυνατό, σύµφωνα πάντα µε τις διατάξεις και τις δεσµεύσεις του Ν.3316/05, να παραλειφθούν κάποια ενδιάµεσα στάδια µελετών λαµβανοµένης υπόψη της πληρότητας των τυχόν υφισταµένων µελετών σύµφωνα πάντα µε τους όρους της προκήρυξης της µελέτης. 2 η Περίπτωση Όταν ακολουθείται η διαδικασία της 2 του άρθρου 5 του Νόµου 3316/2005 Ισχύουν τα αναφερόµενα για την 1 η περίπτωση µέχρι και το εδάφιο 2.3γ (χωρίς να παρεµβληθούν οι διαδικασίες ανάδειξης αναδόχου για την προµελέτη). Επισηµαίνεται ότι εφόσον στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας περιληφθεί και η σύνταξη Π.Π.Ε. ή και Μελέτη Οικονοµικής Σκοπιµότητας από τον ανάδοχο µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία, τότε θα προβλέπεται µε την προκήρυξη η προς τούτο πρόσθετη αµοιβή του. 3 η Περίπτωση Όταν ακολουθείται η διαδικασία της 3 του άρθρου 5 του Νόµου 3316/2005 Ισχύουν όλα τα αναφερόµενα για την 1 η περίπτωση (χωρίς να παρεµβληθούν οι διαδικασίες ανάδειξης αναδόχου για την οριστική µελέτη). 4 η Περίπτωση Όταν ακολουθείται η διαδικασία της 4 του άρθρου 5 του Νόµου 3316/2005 Ισχύουν όλα τα αναφερόµενα για την 1 η περίπτωση µε την επισήµανση ότι: όπου στη 3 η φάση αναφέρεται προµελέτη οδικών έργων και προµελέτη αποχέτευσης οµβρίων, νοείται το στάδιο της οριστικής µελέτης όπου αναφέρεται σε διαδικασίες για την ανάδειξη ανάδόχου εκπόνησης της προµελέτης νοούνται οι διαδικασίες για την οριστική µελέτη. 6

7 5 η Περίπτωση Όταν ακολουθείται η διαδικασία της 5γ ή 5δ του άρθρου 5 του Ν. 3316/2005 Οι µελέτες οδοποιίας στη περίπτωση αυτή περιλαµβάνουν τις ακόλουθες πέντε φάσεις Φάση 1 η : Προγραµµατισµός και Προετοιµασία του Έργου Αναφέρεται σε όλα τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005 και συντάσσεται είτε από την Υπηρεσία, είτε µέσω σύµβασης παροχής υπηρεσιών και συντίθεται από: 1.1. Τεύχος Τεχνικών εδοµένων (ως τα αναφερόµενα στη 1 η περίπτωση) Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας του έργου Τον κατάλογο των απαιτούµενων µελετών (µε αναφορά σε επί µέρους στάδια, σε κλίµακες, σε προδιαγραφές και τυχόν ειδικότερες απαιτήσεις) Την εκτιµώµενη δαπάνη: ι) για αµοιβές µελετών και τυχόν ερευνών ή υπηρεσιών και ιι) για την κατασκευή του έργου. Ακολουθούν οι διαδικασίες έγκρισης των τευχών, προκήρυξης της µελέτης και υπογραφή της σύµβασης. Φάση 2 η : Λειτουργικός Σχεδιασµός του Έργου Περιλαµβάνει τις ακόλουθες επί µέρους κύριες και υποστηρικτικές µελέτες µε τα αντίστοιχα στάδιά τους και διαδικασίες: 2.1. Ενηµέρωση και συµπλήρωση των τοπογραφικών υποβάθρων 2.2α. Σύνταξη αναγνωριστικής προκαταρκτικής µελέτης του συστήµατος των οδικών έργων (κύριοι άξονες, κόµβοι, δευτερεύουσες οδοί,) µε επισήµανση των θέσεων και των κατά προσέγγιση ανοιγµάτων των µεγάλων τεχνικών έργων Πρόσφορες κλίµακες (ο ακριβής καθορισµός θα πρέπει να αναφέρεται στην προκήρυξη): για υπεραστικές οδούς: 1:5.000 για κόµβους/ αστικές οδούς: 1:1.000 ~ 1: β. Μελέτη οικονοµικής σκοπιµότητας (εφόσον απαιτείται). 2.2γ. Γεωλογική αναγνώριση 2.2δ. Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε) εφόσον απαιτείται από τις κείµενες διατάξεις. Η θετική γνωµοδότηση επί των προτεινόµενων έργων δεν µπορεί να περιλαµβάνει «επιφυλάξεις» επί της χωροθέτησης του έργου, πλην ίσως τεχνικών λεπτοµερειών επί του σχεδιασµού των επιµέρους έργων Έγκριση της Π.Π.Ε. (θετική γνωµοδότηση επί της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης) Ακολουθεί η γνωµοδότηση του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου και η έγκριση των µελετών 2.2α~2.2γ. 7

8 Φάση 3 η : Γεωµετρικός Σχεδιασµός του Έργου Περιλαµβάνει τις ακόλουθες επί µέρους κύριες και υποστηρικτικές µελέτες µε τα αντίστοιχα στάδιά τους και διαδικασίες: 3.1. Τοπογραφική και κτηµατογραφική αποτύπωση των ζωνών του συνόλου των έργων (κύριοι άξονες, κόµβοι, δευτερεύουσες οδοί). Η κτηµατογραφική αποτύπωση θα διενεργείται µόνο εφόσον απαιτούνται απαλλοτριώσεις. 3.2α. Προµελέτη του συστήµατος των οδικών έργων (κύριοι άξονες, κόµβοι, δευτερεύουσες οδοί). Πρόσφορες κλίµακες (ο ακριβής καθορισµός θα πρέπει να αναφέρεται στην προκήρυξη): για υπεραστικές οδούς: 1:1.000 ~ 1:2.000 για κόµβους/ αστικές οδούς: 1:500 ~ 1: β. Οριστική γεωλογική µελέτη, πρόγραµµα γεωτεχνικών ερευνών οδοποιίας. 3.2γ. Προµελέτη των αντίστοιχων έργων για αποχέτευση αποστράγγιση οµβρίων 3.2δ. Προκαταρκτική επεξεργασία (µελέτη) τεχνικών έργων (γεφυρών, ανισόπεδων διαβάσεων) των απαραίτητων γεωτεχνικών ερευνών. 3.2ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Έγκριση των µελετών 3.2α~ 3.2δ Εκτέλεση προγράµµατος γεωτεχνικών ερευνών για την οδό και τα τεχνικά έργα (οι οποίες εκτελούνται κατά κανόνα στα πλαίσια συµβάσεων πλαίσιο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη προκήρυξη). 3.6α. Αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών οδού και τεχνικών έργων. 3.6β. Προµελέτη τεχνικών έργων (γεφυρών ανισόπεδων διαβάσεων κλπ) και προκαταρκτική µελέτη υπογείων έργων. 3.6γ. Προµελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων Έγκριση των µελετών 3.6α~ 3.6γ. Ακολουθούν οι διαδικασίες ένταξης σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα κατασκευής συγχρηµατοδότησης για το έργο.( 3, άρθρο 4, Ν.3316/2005). Φάση 4 η : Κατασκευαστικός Σχεδιασµός του Έργου Περιλαµβάνει τις ακόλουθες επί µέρους κύριες και υποστηρικτικές µελέτες µε τα αντίστοιχα στάδιά τους και διαδικασίες: 4.1α. Οριστική µελέτη οδοποιίας του συστήµατος των οδικών έργων, µε ενσωµατωµένες τις τροποποιήσεις που πιθανά προκύψουν από τις ήδη εκπονηµένες λοιπές υποστηρικτικές µελέτες. Χρησιµοποιούµενες κατά κανόνα κλίµακες 1:500 (σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να ορίζεται διαφορετικά στη προκήρυξη). 4.1β. Οριστική µελέτη έργων αποχέτευσης αποστράγγισης οµβρίων. 4.1γ. Μελέτες Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 4.1δ. Σύνταξη κτηµατολογίου και πράξεων αναλογισµού Έγκριση των µελετών 4.1α ~ 4.1γ και ακολούθως της µελέτης 4.1δ. Στο στάδιο αυτό είναι δυνατό να ξεκινήσουν οι διαδικασίες σύνταξης των τευχών δηµοπράτησης για την υλοποίηση του έργου, εφόσον υφίστανται χρονικές δεσµεύσεις ή εφόσον πρόκειται περί απλού έργου χωρίς αβεβαιότητες κατά την κρίση της Υπηρεσίας. 8

9 4.3. Οριστική µελέτη τεχνικών έργων (γεφυρών, υπόγειων έργων, ανισόπεδων διαβάσεων, κ.λπ.) Έγκριση της µελέτης 4.3 Ακολουθούν (εφόσον δεν έχουν ήδη προηγηθεί µετά το στάδιο 4.2) ενέργειες των αρµόδιων Υπηρεσιών που σχετίζονται µε την ωριµότητα του έργου προς υλοποίηση. (Α). ιαδικασίες απόκτησης ζώνης κατάληψης έργων (απαλλοτριώσεις). (Β). ιαδικασίες σύνταξης τευχών δηµοπράτησης για την υλοποίηση του έργου. Φάση 5 η : Κατασκευαστικός Σχεδιασµός Εφαρµογής του Έργου Περιλαµβάνει τις ακόλουθες επί µέρους κύριες και υποστηρικτικές µελέτες µε τα αντίστοιχα στάδιά τους και συντάσσονται κατά κανόνα από τον ανάδοχο κατασκευής: 5.1α. Οριστική µελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων. 5.1β. Μελέτες εγκαταστάσεων (π.χ. σταθµοί διοδίων, ΣΕΑ κ.λπ.). 5.1γ. Μελέτη σήµανσης ασφάλισης φωτεινής σηµατοδότησης(εφόσον απαιτείται) κ.λπ. 5.1δ. Μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης: φύτευση, άρδευση, προστασία από επικίνδυνα απόβλητα (εφόσον απαιτείται από τη σηµαντικότητα του έργου και σύµφωνα µε την προκήρυξη). 5.1ε. Μελέτη των φάσεων κατασκευής και αποκατάστασης των υφιστάµενων λειτουργιών (περιλαµβανοµένης της εξέτασης των προσβάσεων των παροδίων) Μελέτες εφαρµογής (εφόσον απαιτούνται από τις κείµενες διατάξεις) και κατασκευαστικά σχέδια τυποποιηµένων έργων (οχετοί, τοίχοι µικρού ύψους κ.λπ.) Έγκριση των µελετών 5.1α ~ 5.1ε και 5.2. Γενικές Παρατηρήσεις: 1. Σε περίπτωση υφισταµένων χρονικών δεσµεύσεων υπάρχει δυνατότητα δηµοπράτησης των έργων µετά την ολοκλήρωση του εδαφίου Για µελέτες που αφορούν αστικές-αστικοποιηµένες περιοχές είναι δυνατόν, πάντα σύµφωνα µε του όρους της προκήρυξης, να δίνεται µεγαλύτερη έµφαση σε ειδικότερα θέµατα (π.χ. γενικός χωροταξικός σχεδιασµός, ακριβέστερα στοιχεία δικτύων Ο.Κ.Ω.) και µικρότερη έµφαση σε άλλα (π.χ. λεπτοµερή γεωλογικά στοιχεία ως τα εδάφια 2.2β και 3.2β της παρούσης). 3. Η παραπάνω διαδικασία και αλληλουχία των επί µέρους σταδίων αφορά σε έργα οδοποιίας µεγάλης σηµασίας και πολυπλοκότητας θεµάτων, που ενυπάρχουν κατά την εκπόνηση της µελέτης (π.χ. δίκτυο αυτοκινητόδροµων, πρωτεύον εθνικό δίκτυο, ελεύθερες και ταχείες λεωφόροι). Για έργα απλούστερα και µικρότερης σηµασίας (π.χ. δευτερεύον εθνικό δίκτυο, επαρχιακό δίκτυο, οδοί τοπικής σηµασίας, αστικές οδοί, ή έργα σύµφωνα µε τις προβλέψεις της 5γ του αρθ.5 του Ν.3316/05), είναι δυνατή η παράλειψη επί µέρους σταδίων, σύµφωνα πάντα µε τους όρους της προκήρυξης της µελέτης. 4. Ακόµη και σε έργα οδοποιίας µεγάλης σηµασίας και πολυπλοκότητας είναι δυνατό, σύµφωνα πάντα µε τις διατάξεις και τις δεσµεύσεις του Ν.3316/05, να παραλειφθούν κάποια ενδιάµεσα στάδια µελετών λαµβανοµένης υπόψη της πληρότητας των τυχόν υφισταµένων µελετών σύµφωνα πάντα µε τους όρους της προκήρυξης της µελέτης. 9

10 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 1 η Περίπτωση: Όταν ακολουθείται η διαδικασία της 1 και ακολούθως της 5β του άρθρου 5 και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 6 και 7 του Ν. 3316/2005 [1.1], [1.2], [1.3], [1.4] Φάση 1 Προγραµµατισµός και Προετοιµασία του Έργου Σύνταξη φακέλου τεχνικών δεδοµένωντεκµηρίωση σκοπιµότητας- πρόγραµµα απαιτουµένων µελετών- εκτίµηση δαπάνης µελετών και έργου Έγκριση τευχών προκήρυξης της µελέτης. ιαδικασίες προκήρυξης της µελέτης Συµβάσεις µε 3~5 αναδόχους [2.1] [2.2α] [2.2β] Φάση 2 Λειτουργικός Σχεδιασµός Έργου Ενηµέρωση τοπογραφικών διαγραµµάτων Αναγνωριστική- Προκαταρκτική Μελέτη του συστήµατος των Οδικών Έργων (περιλαµβάνει και στοιχεία περιβαλλοντικών επιπτώσεων) Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη (ή στοιχεία αυτής σύµφωνα µε την προκήρυξη) Βαθµολόγηση των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών για την εκπόνηση της προµελέτης- Ανάδειξη του αναδόχου εκπόνησης της προµελέτης Γνωµοδότηση του τεχνικού Συµβουλίου για τις µελέτες [2.2α]~[2.2β] και έγκριση αυτών. Απόφαση ανάθεσης προµελέτης Σύµβαση ανάθεσης προµελέτης και λοιπών υποστηρικτικών µελετών [2.3α] [2.3β] [2.3γ] Προµελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Π.Π.Ε) Γνωµοδότηση Φορέων γία την Π.Π.Ε. Έγκριση Π.Π.Ε. (θετική γνωµοδότηση επί της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης) Μελέτη Οικονοµικής Σκοπιµότητας (εφόσον απαιτείται) και έγκριση αυτής διαγρ. 2 10

11 από διαγρ.1 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 [3.1] [3.2α] [3.2β] [3.2γ] [3.2δ] [3.2ε] Φάση 3 Γεωµετρικός Σχεδιασµός Έργου Τοπογραφική και κτηµατογραφική αποτύπωση Προµελέτη του συστήµατος των Οδικών Έργων Οριστική Γεωλογική Μελέτη Προµελέτη Αποχέτευσης Αποστράγγι σης Οµβρίων Προκαταρκτική Επεξεργασία Τεχνικών Εργων και πρόγραµµα έρευνων Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) [3.3] Έγκριση της Μ.Π.Ε. [3.4] Έγκριση των µελετών [3.2α]~[3.2δ] [3.5] [3.6α] [3.6β] [3.6γ] Εκτέλεση Προγράµατος Γεωτεχνικών Ερευνών Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Ερευνών Προµελέτη Τεχνικών Έργων (γεφυρών, ανισ.διαβάσεων), προκαταρκτική µελέτη υπόγειων έργων Προµελέτη Ηλεκτροµ/κών Έργων [3.7] Έγκριση των µελετών [3.6α]~[3.6γ] Φάση 4 Μελέτες Κατασκευαστικού Σχεδιασµού Επικαιροποίηση φακέλου τεχνικών δεδοµένωνπρόγραµµα απαιτουµένων µελετώνεκτίµηση δαπάνης Οριστικής Μελέτης και έργου Έγκριση τευχών προκήρυξης Οριστικής Μελέτης ιαδικασίες προκήρυξης Οριστικής Μελέτης Σύµβαση Εκπόνησης Οριστικής Μελέτης και λοιπών υποστηρικτικών µελετών διαγρ. 3 11

12 από διαγρ.2 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 [4.1α] [4.1β] [4.1γ] [4.1δ] Φάση 4 Μελέτες Κατασκευαστικού Σχεδιασµού Οριστική Μελέτη Οδοποιίας Οδικών Έργων Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης, Αποστράγγισης Οµβρίων καθώς και τυχόν διευθετήσεων ρεµάτων, αποκατάστασης µετατόπισης δικτύων Ο.Κ.Ω Μελέτες Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ. Σύνταξη κτηµατολογίο υ και πράξεων αναλογισµού [4.2] [4.3] [4.4] Έγκριση των µελετών [4.1α]~[4.1δ] Οριστική Μελέτη Τεχνικών Έργων (γεφυρών, ανισ.διαβάσεων, υπογείων έργων) Έγκριση των µελετών [4.3] Στο στάδιο αυτό είναι δυνατό να ξεκινήσουν οι διαδικασίες σύνταξης των τευχών δηµοπράτησης για την υλοποίηση του έργου, εφόσον υφίστανται χρονικές δεσµεύσεις ή εφόσον πρόκειται περί απλού έργου χωρίς αβεβαιότητες κατά την κρίση της Υπηρεσίας. [5.1α] [5.1β] [5.1γ] [5.1δ] [5.1ε] [5.2] Φάση 5 Μελέτες Κατασκευαστικού Σχεδιασµού Εφαρµογής του Έργου Οριστική Μελέτη Ηλεκτροµ/κών Έργων Μελέτες Εγκάταστάσεων (σταθµοί διοδίων, ΣΕΑ, κλπ) Μελέτη Σήµανσης - Ασφάλισης κλπ Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (φύτευσης) Μελέτη Φάσεων Κατασκευής Μελέτες Εφαρµογής (εφόσον απαιτούνται) Έγκριση των µελετών [5.1α]~[5.1ε] και [5.2] 2η Περίπτωση: όταν ακολουθείται η διαδικασία της 2 του άρθρου 5 του Ν 3316/2005 ισχύουν τα αναφερόµενα για την 1η περίπτωση µέχρι και το εδάφιο [2.3γ], χωρίς να παρεµβληθούν οι διαδικασίες ανάδειξης αναδόχου για την προµελέτη. 3η Περίπτωση: όταν ακολουθείται η διαδικασία της 3 του άρθρου 5 του Ν 3316/2005 ισχύουν όλα τα αναφερόµενα για την 1η περίπτωση, χωρίς να παρεµβληθούν οι διαδικασίες ανάδειξης αναδόχου για την οριστική µελέτη. 4η Περίπτωση: όταν ακολουθείται η διαδικασία της 4 του άρθρου 5 του Ν 3316/2005 ισχύουν όλα τα αναφερόµενα για την 1η περίπτωση µε την επισήµανση ότι: --- όπου αναφέρεται προµελέτη οδικών έργων και προµελέτη αποχέτευσης οµβρίων, νοείται το στάδιο της οριστικής µελέτης --- όπου αναφέρεται σε διαδικασίες για την ανάδειξη ανάδόχου εκπόνησης της προµελέτης νούνται οι διαδικασίες για την οριστική µελέτη. 12

13 5 η Περίπτωση: Όταν ακολουθείται απευθείας η διαδικασία της 5γ ή 5δ του άρθρου 5 του Ν. 3316/2005 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 [1.1], [1.2], [1.3], [1.4] Φάση 1 Προγραµµατισµός και Προετοιµασία του Έργου Σύνταξη φακέλου τεχνικών δεδοµένωντεκµηρίωση σκοπιµότητας- πρόγραµµα απαιτουµένων µελετών- εκτίµηση δαπάνης µελετών και έργου Έγκριση τευχών προκήρυξης της µελέτης. ιαδικασίες προκήρυξης µελέτης Σύµβάση µε τον ανάδοχο για την εκπόνηση όλων των ειδών και σταδίων µελετών [2.1] Φάση 2 Λειτουργικός Σχεδιασµός Έργου Ενηµέρωση τοπογραφικών διαγραµµάτων [2.2δ] [2.3] [2.2α] Αναγνωριστική Προκαταρκτική Μελέτη Οδικών Εργων Προµελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Π.Π.Ε) Γνωµοδότηση φορέων για Π.Π.Ε. Έγκριση Π.Π.Ε. (θετική γνωµοδότηση επί της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης) [2.2β] [2.2γ] Μελέτη Οικονοµικής Σκοπιµότητας (εφόσον απαιτείται) Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη [2.4] Γνωµοδότηση του τεχνικού Συµβουλίου για τις µελέτες [2.2α]~[2.2γ] και έγκριση αυτών διαγρ. 5 13

14 από διαγρ.4 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 [3.1] [3.2α] [3.2β] [3.2γ] [3.2δ] [3.2ε] Φάση 3 Γεωµετρικός Σχεδιασµός Έργου Τοπογραφική και κτηµατογραφική αποτύπωση Προµελέτη Οδικών Έργων Οριστική Γεωλογική Μελέτη Προµελέτη Αποχέτευσης Αποστράγγισης Οµβρίων Προκαταρκτική Επεξεργασία Τεχνικών Εργων και πρόγραµµα έρευνων Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) [3.3] Έγκριση της Μ.Π.Ε. [3.4] Έγκριση των µελετών [3.2α]~[3.2δ] [3.5] [3.6α] [3.6β] [3.6γ] Εκτέλεση Προγράµµατος Γεωτεχνικών Ερευνών Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Ερευνών Προµελέτη Τεχνικών Έργων (γεφυρών, ανισ. διαβάσεων), προκαταρκτική µελέτη υπόγειων έργων Προµελέτη Ηλεκτροµ/κών Έργων [3.7] Έγκριση των µελετών [3.6α]~[3.6γ] [4.1α] [4.1β] [4.1γ] [4.1δ] Φάση 4 Μελέτες Κατασκευαστικού Σχεδιασµού Οριστική Μελέτη Οδοποιίας Οδικών Έργων Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης, Αποστράγγισης Οµβρίων καθώς και τυχόν διευθετήσεων ρεµάτων αποκατάστασης µετατόπισης δικτύων Ο.Κ.Ω Μελέτες Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ. Σύνταξη κτηµατολογίου και πράξεων αναλογισµού [4.2] [4.3] [4.4] Έγκριση των µελετών [4.1α]~[4.1δ] Οριστική Μελέτη Τεχνικών Έργων (γεφυρών, ανισ.διαβάσεων, υπογείων έργων) Έγκριση των µελετών [4.3] Φάση 5 Μελέτες Κατασκευαστικού Σχεδιασµού Εφαρµογής του Έργου Στο στάδιο αυτό είναι δυνατό να ξεκινήσουν οι διαδικασίες σύνταξης των τευχών δηµοπράτησης για την υλοποίηση του έργου, εφόσον υφίστανται χρονικές δεσµεύσεις ή εφόσον πρόκειται περί απλού έργου χωρίς αβεβαιότητες κατά την κρίση της Υπηρεσίας. [5.1α] [5.1β] [5.1γ] [5.1δ] [5.1ε] [5.2] Οριστική Μελέτη Ηλεκτροµ/κών Έργων Μελέτες Εγκαταστάσεων (σταθµοί διοδίων, ΣΕΑ, κλπ) Μελέτη Σήµανσης - Ασφάλισης κλπ Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (φύτευσης) Μελέτη Φάσεων Κατασκευής Μελέτες Εφαρµογής (εφόσον απαιτούνται) [5.3] Έγκριση των µελετών [5.1α]~[5.1ε] και [5.2] 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Οκτώβριος

16 ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 η Περίπτωση Όταν ακολουθείται η διαδικασία της 1 και ακολούθως της 5β του άρθρου 5 και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 6 και 7 του Ν. 3316/2005 Οι µελέτες λιµενικών έργων στη περίπτωση αυτή περιλαµβάνουν τις ακόλουθες τέσσερις φάσεις: Φάση 1 η : Προγραµµατισµός και Προετοιµασία του Έργου Αναφέρεται σε όλα τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005 και συντάσσεται είτε απευθείας από την Υπηρεσία, είτε µέσω Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών και συντίθεται από : 1.1. Προετοιµασία Φακέλου έργου Τεύχος Τεχνικών εδοµένων του έργου, που θα περιλαµβάνει: α. Τεχνική Περιγραφή του προς µελέτη έργου µε τα επιθυµητά λειτουργικά χαρακτηριστικά του. β. Τη βυθοµετρία και την τοπογραφία της θέσεως του έργου και της παρακείµενης παράκτιας ζώνης ενδιαφέροντος. γ. Περιγραφή των τοπικών συνθηκών, των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής και των περιβαλλοντικών. δ. Τις όποιες διαθέσιµες υποστηρικτικές µελέτες, γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες από την ευρύτερη περιοχή. ε. Ποσοτικά στοιχεία του φυσικού αντικειµένου που κατά την εκτίµηση του Κ.τ.Ε., απαιτούνται για την υλοποίηση αυτού και θα χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό των προεκτιµώµενων αµοιβών. Τεκµηρίωση της Σκοπιµότητας του έργου. Κατάλογο των απαιτούµενων µελετών, ερευνητικών εργασιών και υπηρεσιών. Απαιτούµενη δαπάνη για : α) τις εκτιµώµενες αµοιβές µελετών ερευνών και υπηρεσιών, β) την κατασκευή του έργου. Ακολουθούν οι διαδικασίες: Έγκρισης των τευχών Προκήρυξης της µελέτης Προκήρυξης της µελέτης, αξιολόγησης των ενδιαφεροµένων µελετητών. Επιλογής 3-5 Αναδόχων και υπογραφής σύµβασης. Φάση 2 η : Λειτουργικός Σχεδιασµός Έργου Περιλαµβάνει τις ακόλουθες επί µέρους υποστηρικτικές και κύριες µελέτες, έρευνες και εργασίες µε τα αντίστοιχα στάδια τους : 2.1. Έλεγχο και ενηµέρωση των τοπογραφικών βυθοµετρικών υποβάθρων ως προς την επάρκειά τους για τις απαιτήσεις της µελέτης προς εξασφάλιση της αξιοπιστίας της Σύνταξη τεχνικών µελετών πρώτου σταδίου, Αναγνωριστικών Εκθέσεων & Προγράµµατος Υποστηρικτικών µελετών και ερευνών 16

17 α. Σύνταξη του πρώτου σταδίου των αναγκαίων τεχνικών µελετών, ήτοι του σταδίου της Προκαταρκτικής µελέτης των λιµενικών έργων, καθώς και του πρώτου, κατά τις οικείες κατηγορίες σταδίου µελετών χερσαίων χώρων, που απαιτούνται για τη λειτουργία των λιµενικών έργων (οδοποιία, κυκλοφοριακά, τεχνικά, κτιριακά, Η/Μ δίκτυα εφόσον απαιτούνται κατά την κρίση της Υπηρεσίας και προβλέπονται στην προκήρυξη. Στις οικείες Τεχνικές Εκθέσεις των επιµέρους µελετών, θα γίνεται σαφής αναφορά, για όλα τα προβλήµατα που θα πρέπει να τύχουν περαιτέρω διερεύνησης, (αβεβαιότητες) στο επόµενο στάδιο εκπόνησής τους και ειδικότερα στις εκτιµώµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ο εκτιµώµενος προϋπολογισµός θα περιλαµβάνει το σύνολο των επί µέρους έργων καθώς και ποσοτικά στοιχεία των τυχόν αναγκαίων απαλλοτριώσεων. β. Εκτέλεση γεωλογικής, ακτοµηχανικής και µακροσκοπικής ιζηµατολογικής αναγνώρισης της παράκτιας ζώνης (ή / και συλλογή στοιχείων εξ άλλων πηγών), σύµφωνα µε τους όρους της Προκήρυξης. γ. Σύνταξη Έκθεσης αιτιολόγησης των επιλεγεισών γεωτεχνικών παραµέτρων στις µελέτες 2.2α µε βάση τα διατιθέµενα γεωλογικά και γεωτεχνικά στοιχεία (από προηγηθείσες µελέτες, ήδη κατασκευασµένα έργα ή άλλες πηγές). Με την Έκθεση θα αιτιολογούνται οι γεωτεχνικοί παράµετροι που επιλέγονται και υιοθετούνται για τις προτάσεις θεµελιώσεων, εκσκαφών και επιχώσεων της µελέτης και γενικότερα θα τεκµηριώνονται στο µέτρο του δυνατού οι παραδοχές των προτεινόµενων τεχνικών λύσεων. δ. Σύνταξη Προγράµµατος Υποστηρικτών Μελετών, Ερευνών και Εργασιών Σύνταξη Προγράµµατος των τεκµηριωµένα απαραίτητων υποστηρικτικών µελετών, συµπληρωµατικών εργασιών και ερευνών Ακολουθούν οι διαδικασίες: Βαθµολόγησης & ανάδειξης του Αναδόχου εκπόνησης των υπολοίπων αντικειµένων της παρούσας Φάσης καθώς και της εποµένης (Γεωµετρικού Σχεδιασµού Προµελέτης). Γνωµοδοτήσεων του ΥΕΝ, ΓΕΝ, ΥΠ.Π.Ο και άλλων συναρµοδίων φορέων κατά περίπτωση. Γνωµοδότησης του αρµοδίου Τεχνικού Συµβούλου. Έγκρισης µελετών 2.2α. Υπογραφή σύµβασης εκπόνησης των µελετών της επόµενης φάσης (Γεωµετρικού Σχεδιασµού-Προµελέτης), καθώς και των υπολειπόµενων αντικειµένων της παρούσας φάσης Σύνταξη Π.Π.Ε. και του κατά περίπτωση αναγκαίου Φακέλου Αδειοδότησης του έργου α. Εκπόνηση είτε Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) είτε Περιβαλλοντικής Έκθεσης (ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία υπάγεται το έργο), σύµφωνα µε την ΚΥΑ ΗΠ15393/2332/2002. Η Π.Π.Ε. θα περιλαµβάνει, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, και ειδικό κεφάλαιο µε προκαταρκτική ακτοµηχανική εκτίµηση της επίδρασης των νέων έργων επί της ευρύτερης ακτογραµµής. β. Σύνταξη Φακέλου Χωροθέτησης Τουριστικού Λιµένος. Συντάσσεται από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ν.2160/93 και Ν.2636/98, εφόσον απαιτείται. γ. Σύνταξη Φακέλου Εξοµοίωσης Ζώνης Λιµένος. Συντάσσεται από τον Ανάδοχο κατά τις απαιτήσεις του άρθρου 28 του Ν.2971/2001 εφόσον απαιτείται. 17

18 Ακολουθούν οι διαδικασίες: ιαβίβασης της Π.Π.Ε. µετά του αντιστοίχου Φακέλου συµπληρωµατικών στοιχείων από την Υπηρεσία. ως κατωτέρω : i. Εάν το έργο αφορά µαρίνα ή τουριστικό καταφύγιο, τότε υπάγεται στις διατάξεις των Ν. 2160/93 και 2636/98 και αρµόδιος φορέας για την διεκπεραίωση της έγκρισης χωροθέτησής του είναι η /νση Θαλάσσιου Τουρισµού της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού του Υπουργείου Τουρισµού. ii. Εάν το έργο αφορά νέο λιµένα η επέκταση, βελτίωση, εκσυγχρονισµό υφιστάµενου ή έργο που έχει σχέση µε την θάλασσα και ναυσιπλοΐα, ή αλιευτικό καταφύγιο, τότε υπάγεται στην κατά περίπτωση αρµόδια /νση Περιβάλλοντος Χωροταξίας ΠΕΧΩ, δηλαδή είτε στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου (ΕΥΠΕ), είτε στην αντίστοιχο της Περιφέρειας, ή της Νοµαρχίας είτε ακόµα και του ήµου (στις δύο τελευταίες περιπτώσεις εφόσον το έργο εντάσσεται στην κατηγορία Γ του Ν. 3010/2002). Η αρµόδια ΠΕΧΩ (εκτός και αν το έργο ήδη προβλέπεται σε Γ.Π.Σ. µε καθορισµένους όρους δόµησης), µετά από έλεγχο πληρότητας του Φακέλου διαβιβάζει αυτόν µε την Π.Π.Ε. στην ΕΣΑΛ του ΥΕΝ σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Ν. 2932/2001 προς έκδοση της σύµφωνης γνώµης (κατά τις απαιτήσεις του άρθρου 35 του Ν.3153/2003 και της Εγκυκλίου 8216/14/2004 της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής του ΥΕΝ). iii. Για λοιπά έργα ή εγκαταστάσεις που δεν εµπίπτουν στα παραπάνω και η κατασκευή ή η εγκατάστασή τους προβλέπονται στον αιγιαλό, την παραλία, τον συνεχόµενο ή παρακείµενο θαλάσσιο χώρο ή τον πυθµένα, διαβιβάζεται ο σχετικός Φάκελος µετά της Π.Π.Ε. στην Κτηµατική Υπηρεσία του ηµοσίου και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 14, παρ. 2 του Ν. 2971/2001 περί Παραχώρησης του δικαιώµατος χρήση αιγιαλού και παραλίας. Έγκρισης της Π.Π.Ε. Έγκρισης των χρήσεων γης και χορήγησης των αιτούµενων όρων δόµησης όπου τούτο έχει εφαρµογή Σύνταξη µελέτης Οικονοµικής Σκοπιµότητας του έργου Συντάσσεται από τον Ανάδοχο, εφόσον απαιτείται, και προβλέπεται από την Προκήρυξη. Φάση 3 η : Γεωµετρικός Σχεδιασµός Έργου Περιλαµβάνει τις ακόλουθες επί µέρους κύριες και υποστηρικτικές µελέτες µε τα αντίστοιχα στάδια τους : 3.1. Υποστηρικτικές µελέτες και Ερευνητικές Εργασίες : Υποστηρικτικές µελέτες και εργασίες α. Τοπογραφική βυθοµετρική αποτύπωση της περιοχής του έργου, στις κατάλληλες κατά περίπτωση κλίµακες. Κτηµατογραφική αποτύπωση θα εκτελείται µόνον εφόσον απαιτούνται απαλλοτριώσεις. β. Εκτέλεση των πάσης φύσεως υποθαλάσσιων αυτοψιών και αποτυπώσεων (εφόσον απαιτούνται). γ. Σύνταξη των πάσης φύσεως µαθηµατικών οµοιωµάτων (εφόσον απαιτούνται). δ. ιερεύνηση των ακτοµηχανικών διεργασιών, ιζηµατοµετρήσεων, µετρήσεων στερεοµεταφοράς κ.λπ. και σύνταξη Ακτοµηχανικής µελέτης εφόσον απαιτείται. Μπορούν να εκτελεσθούν είτε στα πλαίσια συµβάσεως «πλαίσιο», είτε από τον Ανάδοχο εφόσον ορίζεται στην Προκήρυξη. Ερευνητικές Εργασίες ε. Εκτέλεση του Προγράµµατος Γεωτεχνικών και Γεωλογικών Ερευνών, οι οποίες µπορούν να εκτελούνται στα πλαίσια συµβάσεως «πλαίσιο», εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην 18

19 Προκήρυξη. Η πυκνότητα των αναγκαίων γεωτρήσεων, εφόσον δεν προσδιορίζεται σε συγκεκριµένες Προδιαγραφές, θα καθορίζεται σε Πρόγραµµα γεωτρήσεων και το οποίο πρέπει να γίνεται αποδεκτό από την Υπηρεσία. στ. Κατασκευή φυσικού οµοιώµατος (εφόσον απαιτείται). ζ. Εκτέλεση των πάσης φύσεως ρευµατοµετρήσεων, κυµατοµετρήσεων κ.λπ. (εφόσον απαιτούνται). η. Μετρήσεις ποιότητας νερού, ρύπων, ανίχνευσης τοξικών, βαρέων µετάλλων κ.λπ. Ακολουθούν οι διαδικασίες: Έγκρισης και παραλαβής υποστηρικτικών µελετών και ερευνητικών εργασιών Σύνταξη Προµελετών Σύνταξη για κάθε επιµέρους έργο της αντίστοιχης Προµελέτης (ή του κατά περίπτωση αµέσως επόµενου σταδίου µελέτης σε σχέση µε αυτό της Φάσης 2 (του Λειτουργικού Σχεδιασµού) Σύνταξη Έκθεσης ιερεύνησης Πηγών Λήψεως Υλικών (εφόσον απαιτείται) Η σύνταξη Έκθεσης ιερεύνησης Πηγών Υλικών, (εφόσον απαιτείται), θα στοχεύει µετά από σχετική έρευνα πεδίου στον εντοπισµό διαθέσιµων και κατάλληλων λατοµικών χώρων, χερσαίων και θαλασσίων δανειοθαλάµων, πυθµένιων αποθέσεων για λήψη λεπτόκοκκων υλικών ή αλίευση ογκολίθων, προσδιορισµό κατάλληλων χώρων διαθέσεως προϊόντων της εργολαβίας (θαλάσσιων και χερσαίων), µεθοδολογία µεταφοράς και απόθεσής τους κ.λπ. Η σχετική έρευνα θα µπορεί να εκτελείται είτε στα πλαίσια συµβάσεως «πλαίσιο», είτε από τον Ανάδοχο εφόσον ορίζεται στην Προκήρυξη Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.). Θα αφορά στο υπό µελέτη έργο και, εφόσον προβλέπεται στην Προκήρυξη, θα µπορεί να περιλαµβάνει και τυχόν επιλεγµένες θέσεις δανειοθαλάµων, λατοµείων, θαλάσσιων επιφανειών διάθεσης προϊόντων εκσκαφών κ.λπ. Ακολουθούν οι διαδικασίες : Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, µετά τη γνωµοδότηση των εκάστοτε συναρµόδιων φορέων κατ εφαρµογή του Ν.3010/2002 και των οικείων Κ.Υ.Α. Έλεγχος συµβατότητας των µελετών 3.2 µε το Σχέδιο Ασφάλειας Λιµενικής Εγκατάστασης (Σ.Α.Λ.Ε.) κατά τις διατάξεις του ISPS Code, όπου τούτο απαιτείται. Λήψης των κατά απαιτούµενων συγνωµοδοτήσεων και έγκρισης των τεχνικών µελετών της 3.2. Έπονται οι διαδικασίες: Επικαιροποίησης του Φακέλου τεχνικών δεδοµένων επί τη βάσει των συγνωµοδοτήσεων και ληφθεισών εγκρίσεων. Προκήρυξης και ανάθεσης των µελετών της επόµενης Φάσης 4 (Κατασκευαστικού Σχεδιασµού του έργου). Υπογραφής της σύµβασης εκπόνησης της επόµενης Φάσης 4 (Κατασκευαστικού Σχεδιασµού του έργου). Ένταξης του έργου στον προγραµµατικό σχεδιασµό του (άρθρο 4, 3, Ν. 3316/2005). Φάση 4 η : Κατασκευαστικός Σχεδιασµός του Έργου Περιλαµβάνει τις ακόλουθες επιµέρους µελέτες : 4.1. α. Οριστικές µελέτες λιµενικών, τεχνικών, οδικών, υδραυλικών, κυκλοφοριακών κτιριακών και Η/Μ έργων και εγκαταστάσεων. β. Μελέτες Εφαρµογής όπου προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις (π.χ. για κτιριακά και Η/Μ έργα και εγκαταστάσεις κ.λπ.). 19

20 Παρατήρηση: Εφόσον προβλέπεται στην Προκήρυξη, είναι δυνατόν για έργα των οποίων το τελευταίο στάδιο σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις είναι το της µελέτης Εφαρµογής, να εκπονείται Οριστική µελέτη µε πληρότητα µελέτης Εφαρµογής, βασιζόµενη στις ισχύουσες προδιαγραφές για τις µελέτες Εφαρµογής Σύνταξη Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ Σύνταξη Κτηµατολογίου και Πράξεων αναλογισµού. (εφόσον απαιτείται) 4.4. Σύνταξη Φακέλου Πολεοδοµικής Αδείας Ο Φάκελος συντάσσεται από τον Ανάδοχο για όλα τα προβλεπόµενα κτιριακά έργα και εγκαταστάσεις. Ακολουθούν οι διαδικασίες που σχετίζονται µε την ωριµότητα του προς υλοποίηση έργου: Έγκρισης των µελετών 4.1. & 4.2. Έκδοσης Πολεοδοµικών Αδειών. ιαδικασίες πρόσκτησης ζώνης κατάληψης έργων (απαλλοτριώσεις). ιαδικασίες σύνταξης τευχών δηµοπράτησης για την υλοποίηση του έργου. Σε περίπτωση υφιστάµενων χρονικών δεσµεύσεων ή απλών έργων χωρίς αβεβαιότητες, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, υπάρχει η δυνατότητα δηµοπράτησης των υποστηρικτικών έργων (π.χ. χερσαίων χώρων του λιµένα, οδοποιίας, κυκλοφοριακών, υδραυλικών, κτιριακών κ.λπ.) µετά την ολοκλήρωση του αµέσως προγενέστερου, του τελευταίου σταδίου µελέτης. 2 η Περίπτωση Όταν ακολουθείται η διαδικασία της 2 του άρθρου 5 του Νόµου 3316/2005 Ισχύουν τα αναφερόµενα για την 1 η Περίπτωση µέχρι και το στάδιο 2.3, χωρίς την παρεµβολή των διαδικασιών ανάδειξης Αναδόχου για την 3 η Φάση (δηλαδή του Γεωµετρικού Σχεδιασµού - Προµελέτης). Επισηµαίνεται ότι εφόσον στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας περιληφθεί και η σύνταξη Π.Π.Ε. ή και Μελέτης Οικονοµικής Σκοπιµότητας από τον ανάδοχο µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία, τότε θα προβλέπεται µε την προκήρυξη η προς τούτο πρόσθετη αµοιβή του. 3 η Περίπτωση Όταν ακολουθείται η διαδικασία της 3 του άρθρου 5 του Νόµου 3316/2005 Ισχύουν όλα τα αναφερόµενα για την 1 η Περίπτωση χωρίς την παρεµβολή των διαδικασιών ανάδειξης Αναδόχου για την 4 η Φάση (δηλαδή του Κατασκευαστικού Σχεδιασµού - Οριστικής Μελέτης). 4 η Περίπτωση Όταν ακολουθείται η διαδικασία της 4 του άρθρου 5 του Νόµου 3316/2005 Ισχύουν όλα τα αναφερόµενα για την 1 η Περίπτωση µε τις επισηµάνσεις : 20

21 όπου αναφέρεται στάδιο Προµελέτης, λιµενικών, τεχνικών κυκλοφοριακών, υδραυλικών, κτιριακών έργων ( 3.2), νοείται το στάδιο της Οριστικής Μελέτης ή µελέτης Εφαρµογής κατά περίπτωση ( 4.1) και µε εφαρµογή των 4.2, 4.3 & 4.4. όπου αναφέρονται διαδικασίες για την ανάδειξη Αναδόχου εκπόνησης της Προµελέτης νοούνται οι διαδικασίες για την Οριστική Μελέτη ή Μελέτη Εφαρµογής κατά περίπτωση. 5 η Περίπτωση Όταν ακολουθείται η διαδικασία των 5γ, 5δ του άρθρου 5 του Ν.3316/2005 Οι µελέτες λιµενικών έργων περιλαµβάνουν τις ακόλουθες τέσσερις φάσεις (ή και επιµέρους στάδια αυτής, όπως ορίζεται στην προκήρυξη). Φάση 1 η : Προγραµµατισµός και Προετοιµασία του Έργου Αναφέρεται σε όλα τα στοιχεία της 1 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005 και συντάσσεται είτε απευθείας από την Υπηρεσία, είτε µέσω Σύµβασης Υπηρεσιών και συντίθεται από: 1.1 Προετοιµασία Φακέλου του Έργου που θα περιλαµβάνει: Τεύχος Τεχνικών εδοµένων του έργου. Τεκµηρίωση της Σκοπιµότητας του έργου. Κατάλογο των απαιτούµενων µελετών, ερευνητικών εργασιών και υπηρεσιών. Απαιτούµενη δαπάνη για : α) τις εκτιµώµενες αµοιβές µελετών ερευνών και υπηρεσιών, β) την κατασκευή του έργου. Ακολουθούν οι διαδικασίες έγκρισης των τευχών Προκήρυξης της µελέτης και υπογραφής Σύµβασης όλων των κατηγοριών και σταδίων µελετών. Φάση 2 η : Λειτουργικός Σχεδιασµός Έργου Περιλαµβάνει τις ακόλουθες επί µέρους υποστηρικτικές και κύριες µελέτες, έρευνες και εργασίες µε τα αντίστοιχα στάδια τους µε τα αντίστοιχα στάδιά τους: 2.1. Έλεγχος και ενηµέρωση των τοπογραφικών βυθοµετρικών υποβάθρων ως προς την επάρκειά τους για τις απαιτήσεις της µελέτης προς εξασφάλιση της αξιοπιστίας της Σύνταξη τεχνικών µελετών πρώτου σταδίου, Αναγνωριστικών Εκθέσεων & Προγράµµατος Υποστηρικτικών µελετών και ερευνών α. Σύνταξη του πρώτου σταδίου των αναγκαίων τεχνικών µελετών, ήτοι του σταδίου της Προκαταρκτικής µελέτης για των λιµενικών έργων, καθώς και του πρώτου, κατά τις οικείες κατηγορίες σταδίου µελετών χερσαίων χώρων, που απαιτούνται για τη λειτουργία των λιµενικών έργων (οδοποιία, κυκλοφοριακά, τεχνικά, κτιριακά, Η/Μ δίκτυα εφόσον απαιτούνται κατά την κρίση της Υπηρεσίας και προβλέπονται στην προκήρυξη. Στις οικείες Τεχνικές Εκθέσεις των επιµέρους µελετών, θα γίνεται σαφής αναφορά, για όλα τα προβλήµατα που θα πρέπει να τύχουν περαιτέρω διερεύνησης, (αβεβαιότητες) στο επόµενο στάδιο εκπόνησής τους και ειδικότερα στις εκτιµώµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ο εκτιµώµενος προϋπολογισµός θα περιλαµβάνει το σύνολο των επί µέρους έργων καθώς και ποσοτικά στοιχεία των τυχόν αναγκαίων απαλλοτριώσεων. β. Εκτέλεση γεωλογικής, ακτοµηχανικής και µακροσκοπικής ιζηµατολογικής αναγνώρισης της παράκτιας ζώνης (ή / και συλλογή στοιχείων εξ άλλων πηγών), σύµφωνα µε τους όρους της Προκήρυξης. 21

22 γ. Σύνταξη Έκθεσης αιτιολόγησης των επιλεγεισών γεωτεχνικών παραµέτρων στις µελέτες 2.2α µε βάση τα διατιθέµενα γεωλογικά και γεωτεχνικά στοιχεία (από προηγηθείσες µελέτες, ήδη κατασκευασµένα έργα ή άλλες πηγές). Με την Έκθεση θα αιτιολογούνται οι γεωτεχνικοί παράµετροι που επιλέγονται και υιοθετούνται για τις προτάσεις θεµελιώσεων, εκσκαφών και επιχώσεων της µελέτης και γενικότερα θα τεκµηριώνονται στο µέτρο του δυνατού οι παραδοχές των προτεινόµενων τεχνικών λύσεων. δ. Σύνταξη Προγράµµατος Υποστηρικτών Μελετών, Ερευνών και Εργασιών Σύνταξη Προγράµµατος των τεκµηριωµένα απαραίτητων υποστηρικτικών µελετών, συµπληρωµατικών εργασιών και ερευνών (γεωτεχνικών, γεωλογικών, ακτοµηχανικής, ρευµατοµετρήσεων, φυσικών ή µαθηµατικών οµοιωµάτων βυθοµετρικών και ταχυµετρικών αποτυπώσεων, υποθαλάσσιων αυτοψιών κ.λπ.). Ακολουθεί η διαδικασία αποστολής των σταδίων µελετών 2.2α για λήψη γνωµοδοτήσεων από ΥΕΝ, ΓΕΝ, ΥΠΠΟ και άλλων συναρµοδίων φορέων, κατά περίπτωση Σύνταξη Π.Π.Ε. και του κατά περίπτωση αναγκαίου Φακέλου Αδειοδότησης του έργου. α. Εκπόνηση είτε Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) είτε Περιβαλλοντικής Έκθεσης (ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία υπάγεται το έργο), σύµφωνα µε την ΚΥΑ ΗΠ15393/2332/2002. Η Π.Π.Ε. θα περιλαµβάνει, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, και ειδικό κεφάλαιο µε προκαταρκτική ακτοµηχανική εκτίµηση της επίδρασης των νέων έργων επί της ευρύτερης ακτογραµµής. β. Σύνταξη Φακέλου Χωροθέτησης Τουριστικού Λιµένος. Συντάσσεται από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ν.2160/93 και Ν.2636/98, εφόσον απαιτείται. γ. Σύνταξη Φακέλου Εξοµοίωσης Ζώνης Λιµένος. Συντάσσεται από τον Ανάδοχο κατά τις απαιτήσεις του άρθρου 28 του Ν.2971/2001 εφόσον απαιτείται. Ακολουθούν οι διαδικασίες: ιαβίβασης της Π.Π.Ε. µετά του αντιστοίχου Φακέλου συµπληρωµατικών στοιχείων από την Υπηρεσία. ως κατωτέρω : i. Εάν το έργο αφορά µαρίνα ή τουριστικό καταφύγιο, τότε υπάγεται στις διατάξεις των Ν. 2160/93 και 2636/98 και αρµόδιος φορέας για την διεκπεραίωση της έγκρισης χωροθέτησής του είναι η /νση Θαλάσσιου Τουρισµού της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού του Υπουργείου Τουρισµού. ii. Εάν το έργο αφορά νέο λιµένα η επέκταση, βελτίωση, εκσυγχρονισµό υφιστάµενου ή έργο που έχει σχέση µε την θάλασσα και ναυσιπλοΐα, ή αλιευτικό καταφύγιο, τότε υπάγεται στην κατά περίπτωση αρµόδια /νση Περιβάλλοντος Χωροταξίας ΠΕΧΩ, δηλαδή είτε στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου (ΕΥΠΕ), είτε στην αντίστοιχο της Περιφέρειας, ή της Νοµαρχίας είτε ακόµα και του ήµου (στις δύο τελευταίες περιπτώσεις εφόσον το έργο εντάσσεται στην κατηγορία Γ του Ν. 3010/2002). Η αρµόδια ΠΕΧΩ (εκτός και αν το έργο ήδη προβλέπεται σε Γ.Π.Σ. µε καθορισµένους όρους δόµησης), µετά από έλεγχο πληρότητας του Φακέλου διαβιβάζει αυτόν µε την Π.Π.Ε. στην ΕΣΑΛ του ΥΕΝ σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Ν. 2932/2001 προς έκδοση της σύµφωνης γνώµης (κατά τις απαιτήσεις του άρθρου 35 του Ν.3153/2003 και της Εγκυκλίου 8216/14/2004 της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής του ΥΕΝ). iii. Για λοιπά έργα ή εγκαταστάσεις που δεν εµπίπτουν στα παραπάνω και η κατασκευή ή η εγκατάστασή τους προβλέπονται στον αιγιαλό, την παραλία, τον συνεχόµενο ή παρακείµενο θαλάσσιο χώρο ή τον πυθµένα, διαβιβάζεται ο σχετικός Φάκελος µετά της Π.Π.Ε. στην Κτηµατική Υπηρεσία του ηµοσίου και ακολουθείται η διαδικασία του 22

23 άρθρου 14, παρ. 2 του Ν. 2971/2001 περί Παραχώρησης του δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού και παραλίας. Έγκρισης της Π.Π.Ε. Έγκρισης των χρήσεων γης και χορήγησης των αιτούµενων όρων δόµησης όπου τούτο έχει εφαρµογή. Γνωµοδότηση του αρµοδίου Τεχνικού Συµβούλου και έγκρισης των µελετών Σύνταξη µελέτης Οικονοµικής Σκοπιµότητας του έργου Συντάσσεται από τον Ανάδοχο, εφόσον προβλέπεται από την Προκήρυξη. Φάση 3 η : Γεωµετρικός Σχεδιασµός Έργου Περιλαµβάνει τις ακόλουθες επί µέρους κύριες και υποστηρικτικές µελέτες µε τα αντίστοιχα στάδια τους : 3.1. Υποστηρικτικές µελέτες και Ερευνητικές Εργασίες : Υποστηρικτικές µελέτες και εργασίες Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 1 η Περίπτωση (Φάση 3 3.1). Ακολουθούν οι διαδικασίες: Έγκρισης και παραλαβής υποστηρικτικών µελετών και ερευνητικών εργασιών Σύνταξη Προµελετών Σύνταξη για κάθε επιµέρους έργο της αντίστοιχης Προµελέτης (ή του κατά περίπτωση αµέσως επόµενου σταδίου µελέτης σε σχέση µε αυτό της Φάσης 2 (του Λειτουργικού Σχεδιασµού) Σύνταξη Έκθεσης ιερεύνησης Πηγών Λήψεως Υλικών (εφόσον απαιτείται) Η σύνταξη Έκθεσης ιερεύνησης Πηγών Υλικών, (εφόσον απαιτείται), θα στοχεύει µετά από σχετική έρευνα πεδίου στον εντοπισµό διαθέσιµων και κατάλληλων λατοµικών χώρων, χερσαίων και θαλασσίων δανειοθαλάµων, πυθµένιων αποθέσεων για λήψη λεπτόκοκκων υλικών ή αλίευση ογκολίθων, προσδιορισµό κατάλληλων χώρων διαθέσεως προϊόντων της εργολαβίας (θαλάσσιων και χερσαίων), µεθοδολογία µεταφοράς και απόθεσής τους κ.λπ. Η σχετική έρευνα θα µπορεί να εκτελείται είτε στα πλαίσια συµβάσεως «πλαίσιο», είτε από τον Ανάδοχο εφόσον ορίζεται στην Προκήρυξη Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.). Θα αφορά στο υπό µελέτη έργο και, εφόσον προβλέπεται στην Προκήρυξη, θα µπορεί να περιλαµβάνει και τυχόν επιλεγµένες θέσεις δανειοθαλάµων, λατοµείων, θαλάσσιων επιφανειών διάθεσης προϊόντων εκσκαφών κ.λπ. Ακολουθούν οι διαδικασίες : Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, µετά τη γνωµοδότηση των εκάστοτε συναρµόδιων φορέων κατ εφαρµογή του Ν.3010/2002 και των οικείων Κ.Υ.Α. Έλεγχος συµβατότητας των µελετών 3.2 µε το Σχέδιο Ασφάλειας Λιµενικής Εγκατάστασης (Σ.Α.Λ.Ε.) κατά τις διατάξεις του ISPS Code, όπου τούτο απαιτείται. Λήψης των κατά απαιτούµενων συγνωµοδοτήσεων και έγκρισης των τεχνικών µελετών της 3.2. Ένταξης του έργου στον προγραµµατικό σχεδιασµό του φορέα (άρθρο 4, 3, Ν. 3316/2005). 23

24 Φάση 4 η : Κατασκευαστικός Σχεδιασµός του Έργου Περιλαµβάνει τις ακόλουθες επιµέρους µελέτες : 4.1. α. Οριστικές µελέτες λιµενικών, τεχνικών, οδικών, υδραυλικών, κυκλοφοριακών κτιριακών και Η/Μ έργων και εγκαταστάσεων. β. Μελέτες Εφαρµογής όπου προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις (π.χ. για κτιριακά και Η/Μ έργα και εγκαταστάσεις κ.λπ.). Παρατήρηση: Εφόσον προβλέπεται στην Προκήρυξη, είναι δυνατόν για έργα των οποίων το τελευταίο στάδιο σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις είναι το της µελέτης Εφαρµογής, να εκπονείται Οριστική µελέτη µε πληρότητα µελέτης Εφαρµογής, βασιζόµενη στις ισχύουσες προδιαγραφές για τις µελέτες Εφαρµογής Σύνταξη Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ Σύνταξη Κτηµατολογίου και Πράξεων αναλογισµού. (εφόσον απαιτείται) 4.4. Σύνταξη Φακέλου Πολεοδοµικής Αδείας Ο Φάκελος συντάσσεται από τον Ανάδοχο για όλα τα προβλεπόµενα κτιριακά έργα και εγκαταστάσεις. Ακολουθούν οι διαδικασίες που σχετίζονται µε την ωριµότητα του προς υλοποίηση έργου: Έγκρισης των µελετών 4.1. & 4.2. Έκδοσης Πολεοδοµικών Αδειών. ιαδικασίες πρόσκτησης ζώνης κατάληψης έργων (απαλλοτριώσεις). ιαδικασίες σύνταξης τευχών δηµοπράτησης για την υλοποίηση του έργου. Σε περίπτωση υφιστάµενων χρονικών δεσµεύσεων ή απλών έργων χωρίς αβεβαιότητες, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, υπάρχει η δυνατότητα δηµοπράτησης των υποστηρικτικών έργων (π.χ. χερσαίων χώρων του λιµένα, οδοποιίας, κυκλοφοριακών, υδραυλικών, κτιριακών κ.λπ.) µετά την ολοκλήρωση του αµέσως προγενέστερου, του τελευταίου σταδίου µελέτης. 24

25 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΩΝ & ΣΤΑ ΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 1 η Περίπτωση: Όταν ακολουθείται η διαδικασία της 1 και ακολούθως της 5β και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 6 και 7 του Ν. 3316/2005. Φάση 1η Προγραµµατισµός και Προετοιµασία του Έργου [1.1] Προετοιµασία Φακέλου Έργου: - Τεύχος τεχνικών δεδοµένων. - Τεκµηρίωση σκοπιµότητας. - Κατάλογος των απαιτούµενων µελετών, ερευνητικών εργασιών & υπηρεσιών - Απαιτούµενη δαπάνη για προεκτιµώµενες αµοιβές µελετών ερευνών και υπηρεσιών & για την κατασκευή του έργου. Έγκριση τευχών Προκήρυξης Μελέτης. Προκήρυξη Μελέτης. Αξιολόγησης των ενδιαφεροµένων µελετητών. Επιλογή 3-5 Αναδόχων µελετητών. Υπογραφή σύµβασης. [2.2] Φάση 2η: Λειτουργικός Σχεδιασµός Έργου [2.1] Έλεγχος & Ενηµέρωση Τοπογραφικών και Βυθοµετρικών υποβάθρων. Σύνταξη µελετών πρώτου σταδίου, ήτοι: α) Προκαταρκτική µελέτη λιµενικών έργων και πρώτα στάδια µελετών, των έργων χερσαίων χωρών, εφόσον απαιτούνται για τη λειτουργία των λιµενικών έργων (οδοποιία, κυκλοφοριακά, τεχνικά, κτιριακά, Η/Μ δικτύων, υδραυλικά). β) Γεωλογική, ακτοµηχανική & ιζηµατολογική αναγνώριση παράκτιας ζώνης. γ) Έκθεση αιτιολόγησης των επιλεγεισών γεωτεχνικών παραµέτρων. δ) Σύνταξη Προγράµµατος αναγκαίων Ερευνών και Εργασιών. Βαθµολόγηση & ανάδειξη του Αναδόχου εκπόνησης των υπολοίπων αντικειµένων της παρούσας Φάσης καθώς και της εποµένης Γνωµοδοτήσεις του ΓΕΝ, ΥΕΝ, ΥΠ.Π.Ο και άλλων συναρµοδίων φορέων κατά περίπτωση. - Γνωµοδότηση του αρµοδίου Τεχνικού Συµβούλου γα τις µελέτες 2.2α. - Έγκριση των µελετών 2.2α. Υπογραφή σύµβασης εκπόνησης των µελετών της επόµενης φάσης & των υπολειπόµενων αντικειµένων της παρούσας φάσης. [2.3] Σύνταξη Π.Π.Ε. & του κατά περίπτωση αναγκαίου Φακέλου Αδειοδότησης του έργου α) Εκπόνηση είτε Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) είτε Περιβαλλοντικής Έκθεσης. β) Σύνταξη Φακέλου Χωροθέτησης Τουριστικού Λιµένος. γ) Σύνταξη Φακέλου Εξοµοίωσης Ζώνης Λιµένος. (εφόσον απαιτείται) - ιαδικασία γνωµοδοτήσεων. - Έγκριση Π.Π.Ε. [2.4] Μελέτη οικονοµικής σκοπιµότητας (εφόσον απαιτείται) Από ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 25

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Όταν ακολουθείται η ανοικτή ή η κλειστή διαδικασία με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που περιλαμβάνει τη βέλτιστη σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 30 / 03 /2017 Αρ. πρωτ.: ΔΝΣγ /οικ.23608/φ.εγκυκλ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 30 / 03 /2017 Αρ. πρωτ.: ΔΝΣγ /οικ.23608/φ.εγκυκλ. 1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 30 /

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη: ΒΕΝΤΗΡΗ 7, 115 28 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107222160, 2107292349 FAX: 2107250320 e-mail: marnet@otenet.gr

Σύνταξη: ΒΕΝΤΗΡΗ 7, 115 28 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107222160, 2107292349 FAX: 2107250320 e-mail: marnet@otenet.gr «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜ ΜΑΝΣΗΣΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ και ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Σύνταξη: ΒΕΝΤΗΡΗ 7, 115 28 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107222160, 2107292349 FAX: 2107250320 e-mail: marnet@otenet.gr Επιστημονικός υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ»

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ» Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΑΘΗΝΑ 13-11-2013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΕΛΕΝΗ Π. ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΥ ΑΓΡ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ειδικότερη ισχύουσα Νοµοθεσία και Κανονισµοί: (1) Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών Π 696/74 (2) Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων ΥΠΕΧΩ E/ ΜΕΟ/α/Ο/987/11-05-01 (3) Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ειδικότερη ισχύουσα Νοµοθεσία και Κανονισµοί: (1) Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών Π 696/74 (2) Προδιαγραφές γεωτεχνικών εργασιών ΥΠΕΧΩ Ε/Ε101-83/ΦΕΚ 363/24-06-83 και Ε106-86/ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ Πρόζκληζη Κωδικός 29 ΘΠ 61 ΟλοκληρωμένεςΑζηικές Αναπλάζεις Δσρείας Κλίμακας ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Λεωυόρος Γεωργικής Στολής 65,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγίου Όρους 2 Ταχ. Κώδικας: 63075 Πληροφορίες: κ. Γεώργιος Ζάπρης Τηλ.: 2377

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Ω.1 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο YPETHO/EP8/b-WD.1 Ηµεροµηνία : 10/2003

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Ω.1 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο YPETHO/EP8/b-WD.1 Ηµεροµηνία : 10/2003 1. EΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Το παρόν τεύχος «Οδηγός Ωρίµανσης ηµοπράτησης» εντάσσεται στο συνολικό έργο «Πρότυπα Τεύχη Ελαχίστων Απαιτήσεων για Περιφερειακά Έργα». Στο τεύχος αυτό γίνεται καταγραφή, περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για :

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : 6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : (i) (ii) Συµβάσεις "Μόνο Κατασκευής", κατά τις οποίες δεν απαιτούνται τεύχη σύµβασης σ' αυτή τη φάση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ / ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ / ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ / ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.1 Ειδικότερη Ισχύουσα Νοµοθεσία και Κανονισµοί (1) ΓΓ/2894/17.8.83 εγκύκλιος διαταγή τ.υπ Ε σε θέµατα µελετών λιµενικών έργων. (2) ΓΓ/2948/3.8.84 εγκύκλιος διαταγή

Διαβάστε περισσότερα

β=1,25 β=1,00 β=0,80 Σελίδα 1 από 7

β=1,25 β=1,00 β=0,80 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΥ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΑΡΤΑΣ» ΧΡΗΜ/ΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχεται στο υλικό της µελέτης ;

Περιέχεται στο υλικό της µελέτης ; Κωδικός: ΠΕ-Β-3-0 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ / ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ι. ΓΕΝΙΚΑ Ο Οδηγός ιαδικασιών Ωρίμανσης Έργων Σχολικών Κτιρίων περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των προπαρασκευαστικών ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/α/Ο/3429/Εγκ.37/95 : "Εκπόνηση Μελετών ηµοσίων 'Εργων"

ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/α/Ο/3429/Εγκ.37/95 : Εκπόνηση Μελετών ηµοσίων 'Εργων ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/α/Ο/3429/Εγκ.37/95 : "Εκπόνηση Μελετών ηµοσίων 'Εργων" Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις : α) Του Ν. 716/77 "Περι µητρώου µελετών και αναθέσεως και εκπονήσεως µελετών" και των σχετικών Π. /των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ΠΕ-Β-1.0 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο YPETHO/EP9/PE-B-1.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ΠΕ-Β-1.0 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο YPETHO/EP9/PE-B-1.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 Κωδικός: ΠΠΕΜ-ΣΥΓΚ-1 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: 1. ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγίου Όρους 2 Ταχ. Κώδικας: 63075 Πληροφορίες: κ. Γεώργιος Ζάπρης Τηλ.: 2377

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. Ύδρευση Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: # Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/12-07-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 442-17/12-07-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ(με ΦΠΑ) : 57.809,24 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ. Παλλήνη Αύγουστος 2014

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ(με ΦΠΑ) : 57.809,24 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ. Παλλήνη Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Νοέμβριος 2009

Αθήνα, Νοέμβριος 2009 01 ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Αναθεωρημένος Αθήνα, Νοέμβριος 2009 Συντάκτης : Ιωάννης Β. Χανδάνος Πολιτικός Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος, M.Sc. Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Της Χώρας. & Ανάπτυξης. ΘΕΜΑ : Οδηγίες για την υποβολή αιτηµάτων επιχορήγησης των ήµων &

ΠΡΟΣ. Της Χώρας. & Ανάπτυξης. ΘΕΜΑ : Οδηγίες για την υποβολή αιτηµάτων επιχορήγησης των ήµων & ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 7-3 - 2017 Αριθµ.πρωτ.: 7207 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ- ΡΙΞΗΣ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑ. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Της Χώρας. & Ανάπτυξης. ΘΕΜΑ : Οδηγίες για την υποβολή αιτηµάτων επιχορήγησης των ήµων &

ΠΡΟΣ. Της Χώρας. & Ανάπτυξης. ΘΕΜΑ : Οδηγίες για την υποβολή αιτηµάτων επιχορήγησης των ήµων & ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 7-3 - 2017 Αριθµ.πρωτ.: 7207 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ- ΡΙΞΗΣ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑ. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Συνοπτικές Προδιαγραφές Σύνταξης Τεχνικών Μελετών Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων Σ Υ Ν Ο Π Τ

Διαβάστε περισσότερα

6.7 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ [Final (definitive) Design]

6.7 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ [Final (definitive) Design] 6.7 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ [Final (definitive) Design] Οι ακόλουθες παράγραφοι είναι κατάλληλες για εφαρµογή για Σύµβαση "Μόνον Κατασκευής" ή για Σύµβαση "Μελέτης και Κατασκευής".

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ/ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ/ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ/ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΕΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ΦΕΚ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7- «ΑΣΟΚΟΜΙΑ» (ΜΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7- «ΑΣΟΚΟΜΙΑ» (ΜΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7- «ΑΣΟΚΟΜΙΑ» (ΜΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Α.1 Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 1 Αθήνα, 22 / 1 / 2007 Αριθ. Πρωτ. 17γ/01/17/ΦΝ439

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 1 Αθήνα, 22 / 1 / 2007 Αριθ. Πρωτ. 17γ/01/17/ΦΝ439 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ /ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα TELEFAX:

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση µελετών για την Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α..Α.) δήµου Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7 «ΑΣΟΚΟΜΙΑ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7 «ΑΣΟΚΟΜΙΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7 «ΑΣΟΚΟΜΙΑ» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΕΣ Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Νομοθεσία και Ευρωκώδικες στα Τεχνικά Έργα

Τεχνική Νομοθεσία και Ευρωκώδικες στα Τεχνικά Έργα Τεχνική Νομοθεσία και Ευρωκώδικες στα Τεχνικά Έργα Άνθιμος Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Δρ. Πολιτικός Mηχανικός, EurIng Τμήμα Μηχανικών και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. Εισαγωγική Κατεύθυνση: Μηχανικών Γεωτεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση µελετών για την Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α..Α.) δήµου Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση μελετών Τοπογραφικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών και Περιβαλλοντικών στο τμήμα Χριστός - Κάτω Αμπέλα, 60.3.1/60.3.2 του Κάθετου Άξονα 60 " ερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας"-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 Σελ. 1 / 134 23/12/17 ΤΗΣ Υ.Α. ΤΟΥ Ν.4412/16, αρ.196, παρ.2 ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Συντονιστής Κοτσώνης Αντώνιος, ΠΕ Μηχ. Γενικός Δ/ντής Υδραυλικών, Λιμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΠΩΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μελέτη: Προεκτιµώµενη αµοιβή (µε απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. 24%): «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΘΗΒΩΝ - Ι ΟΜΕΝΕΩΣ» 43.321,85 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7 «ΑΣΟΚΟΜΙΑ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7 «ΑΣΟΚΟΜΙΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7 «ΑΣΟΚΟΜΙΑ» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΕΣ Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- Εθνικοί πόροι Τεχνικό Δελτίο Έργου (Τ.Δ.Ε.) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1 : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΔΕ : ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Ν0-ΥΟ3. Fax :

ΑΔΑ: Β41Ν0-ΥΟ3. Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας: 115 26 Πληροφορίες: Θ. ερµεντζόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση συµπληρωµατικών τοπογραφικών µελετών / κτηµατολογίου, µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οριστικής µελέτης οδοποιίας, οριστικής υδραυλικής µελέτης, οριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ.

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 Σχετ. 145, 1338 Αρ. πρωτ: 1666 Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία ΠΡΟΣ ΗΜΟ ΣΥΒΟΤΩΝ 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜ ΜΑΝΣΗΣΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικός υπεύθυνος: Ιωάννης A. Παπαπαναγιώτου Πολιτικός Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος, M.Sc. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πύλου (υφιστάμενη μαρίνα και τμήματος του Λιμένα Πύλου)».

Πύλου (υφιστάμενη μαρίνα και τμήματος του Λιμένα Πύλου)». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN), ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχεται στο υλικό της µελέτης ; ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΘΩΣΗ

Περιέχεται στο υλικό της µελέτης ; ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΘΩΣΗ Κωδικός: ΠΕ-Β.4.1-0 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Μελετών Κτιριακών Έργων-Αρχιτεκτονικά Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - "ΣΜΕ"

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - ΣΜΕ Ξενοκράτους 31, 106 76 Αθήνα ΤΗΛ.: 21 07253112 FAX: 21 07235531 E-mail : sme@tee.gr Προς :Tον Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων κ. ηµ. Ρέππα. Αθήνα, 29.01.2010 Αρ. Πρωτ. : 439 Θέµα :Αναµόρφωση Θεσµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18. Φαξ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18. Φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΜΗΜA η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση µελετών για την Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α..Α.) δήµου Βέροιας της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Εκπόνηση µελετών για την λειτουργία και αδειοδότηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΜΑΝΣΗ προς ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΩΡΙΜΑΝΣΗ προς ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΩΡΙΜΑΝΣΗ προς ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (Ω -ΠΒ.0) Νοµοθεσία ΠΒ-0 από ΠΒ-14 Έκδοση : 0 1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 Προεδρικό ιάταγµα Π 696/74 21/4/2.2.74 Περί αµοιβών µηχανικών για τη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Αταλάντη 8-11-2016 Αρ. πρωτ: 13945 Αριθµός Μελέτης: 1/2016 Κ.Α.: 30-6112.0012 30-6112.0009 ΜΕΛΕΤΗ: «Πολεοδοµική µελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης Αταλάντης στην Π.Ε. 1 σύµφωνα µε το εγκεκριµένο ΓΠΣ Απ. 5047/222905

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΛ0-Μ89 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ B

ΑΔΑ: Β4ΜΛ0-Μ89 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ B ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ Διαχείριση Μελετών

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ Διαχείριση Μελετών ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ Διαχείριση Μελετών Διδάσκων: Σ. Λαμπρόπουλος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες Χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ο.Λ.Η Α.Ε) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ» Εκτιμώμενης αξίας

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και µελέτες Η/Μ στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Για να µπορεί το δηµόσιο να έχει έγκαιρα ολοκληρωµένε και άρτιε µελέτε πρέπει, εκτό από τα αναφερόµενα στο βασικό θεσµικό πλαίσιο, να ισχύουν και τα ακόλουθα :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ 5 ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «Κυκλοφοριακή ì ελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης» : ΣΑΤΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 336.480,60 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ν.1418/84 & Π.Δ.609/85 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ορισμός δημοσίου έργου Εμπλεκόμενοι δημοσίων έργων Στάδια κατασκευής δημοσίων έργων Χρόνος ζωής δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τ.Τ.Δ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τ.Τ.Δ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ» Α.Μ.: 124/2017 ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα α.π

Αθήνα α.π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα 29.11.10 α.π. 51949 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής του Γενικού των Ειδικών και των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/22-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/22-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/22-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 821-27/22-11-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο.5 Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο παρών Οδηγός ιαδικασιών Ωρίμανσης Εργων ή Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων (Μ.Ε.Α.Λ.) δίνει μια συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και µελέτες Η/Μ στο α' υποτµήµα " ράµα -

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ Διαχείριση Μελετών

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ Διαχείριση Μελετών ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ Διαχείριση Μελετών Διδάσκων: Σ. Λαμπρόπουλος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες Χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005. Αρ. φακελου μελέτης 102/2016

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005. Αρ. φακελου μελέτης 102/2016 Αρ. φακελου μελέτης 102/2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005 Αρ. φακελου μελέτης 102/2016 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ / 09 / 2009 IΣΧΥΟΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ / 09 / 2009 IΣΧΥΟΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 22 23 / 09 / 2009 IΣΧΥΟΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ «Επισηµάνσεις του Συνδέσµου Μελετητών ΥδραυλικώνΈργων και ιαχείρισης Υδατικών Πόρων από τη µέχρι σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ : ΕΥ &Π Ταµείου Συνοχής ΑΘΗΝΑ. Υποβολή προτάσεων έργων στον τοµέα του περιβάλλοντος για το Ταµείο Συνοχής

ΚΟΙΝ : ΕΥ &Π Ταµείου Συνοχής ΑΘΗΝΑ. Υποβολή προτάσεων έργων στον τοµέα του περιβάλλοντος για το Ταµείο Συνοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2003 Αρ. Πρωτ. : 4002 Πληρ. Τηλ. FAX e-mail: /νση Τ.Κ. Βαγγέλης Βιδάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Στόχος της αναθεώρησης του Προγράµµατος είναι η διασφάλιση ρεαλιστικών προϋποθέσεων υλοποίησης των στόχων και των έργων, µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 56

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 56 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 1 Τ.Κ.: 81 100 Μυτιλήνη : 22513 52115 : 22513 52114 Email: oikon.epitr@pvaigaiou.gov.gr URL: http://www.pvaigaiou.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση συµπληρωµατικής τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, επικαιροποίηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, µελέτης περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2012/S Προκήρυξη σύμβασης.

GR-Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. 1/7 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91767-2012:text:el:html GR-Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2012/S

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα α.π ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης των τευχών προκήρυξης

Αθήνα α.π ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης των τευχών προκήρυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /νση Χωροταξίας / Τμήμα Α Ταχ. /νση: Αμαλιάδος 17 Τ.Κ. 11523 Αθήνα FAX: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 15 Αθήνα, 31/7/2008 Αριθ. Πρωτ. 17γ/06/97/ΦΝ 439

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 15 Αθήνα, 31/7/2008 Αριθ. Πρωτ. 17γ/06/97/ΦΝ 439 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ /ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα TELEFAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος : Σύνταξη αρχιτεκτονικής, στατικής, ηλεκτρομηχανολογικής και ενεργειακής μελέτης, τευχών δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Βάσει του άρθρου 65, παρ. 1, εδάφιο α) του Καν. 1083/2006, τα κριτήρια επιλογής πράξεων θα πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Α.1 Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEA. Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEA. Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEA Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ADRIAMOS Εταιρικό Σχήμα Εταίροι: Ιταλία (2) Ελλάδα (1) Λιμενική Αρχή Βενετίας (Επικεφαλής) Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Έμφαση στη βελτίωση των Υποδομών

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Έμφαση στη βελτίωση των Υποδομών ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Έμφαση στη βελτίωση των Υποδομών Σέργιος Λαμπρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ 1 Η οδική ασφάλεια αποτελεί μεγάλο και διαχρονικό πρόβλημα της Χώρας μας. Για την συστηματική αντιμετώπισή

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και οριστική µελέτη Η/Μ στο γ' υποτµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ.Τ.Υ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας. ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας. 2011-2014 ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Πεπραγμένα. 1. Επισκευή-συντήρηση-βαφή και ευπρεπισμός όλων των λιμενικών εγκαταστάσεων Νεάπολης, Αυλοσπήλου, Παλαιόκαστρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ Τα κείµενα των αναφερόµενων προτύπων τευχών διακηρύξεων, Σ.Υ. κλπ., θα τα βρείτε στην ιστοδιεύθυνση της ΓΓ Ε του ΥΠΕΧΩ Ε (www.ggde.gr/ggde/).

ΠΡΟΣΟΧΗ Τα κείµενα των αναφερόµενων προτύπων τευχών διακηρύξεων, Σ.Υ. κλπ., θα τα βρείτε στην ιστοδιεύθυνση της ΓΓ Ε του ΥΠΕΧΩ Ε (www.ggde.gr/ggde/). ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Ε. 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) Τµήµα : γ Ταχ. /νση : Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/11-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 785-26/11-11-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα