ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ"

Transcript

1 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

2 Ενοποιηµένες Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 Πίνακας Περιεχοµένων των Ενοποιηµένων Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων Σηµείωση Σελίδα Έκθεση επισκόπησης ορκωτών ελεγκτών λογιστών 2 Ενοποιηµένες Ενδιάµεσες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος Ενδιάµεσος Ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 5 Ενοποιηµένη Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών Γενικές πληροφορίες 7 2 Πλαίσιο κατάρτισης ενοποιηµένων ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων 7 3 Βασικές λογιστικές αρχές 7 4 Μετάβαση στα ΠΧΠ 7 5 Επιχειρηµατικοί τοµείς 12 6 Κέρδη ανά µετοχή 13 7 Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 13 8 Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 14 9 Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους Μετοχικό κεφάλαιο, διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και ίδιες µετοχές ικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών Προνοµιούχοι τίτλοι Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού Εξαγορές θυγατρικών επιχειρήσεων Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη Μερίσµατα 18 Σελίδα 1

3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias AE Επισκοπήσαµε τις συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias AE. (η «Εταιρεία») και των θυγατρικών της (ο «Όµιλος»), της εξαµηνιαίας περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου Η ευθύνη της σύνταξης των ενδιάµεσων συνοπτικών ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας. Η ευθύνη µας περιορίζεται στην έκδοση της σχετικής έκθεσης για αυτές τις ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, µε βάση την επισκόπηση που διενεργήσαµε. Η επισκόπηση µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης 2400, όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Το Πρότυπο αυτό απαιτεί να σχεδιάσουµε και να εκτελέσουµε την επισκόπηση για την απόκτηση σχετικής διασφάλισης ως προς το αν οι ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. Η επισκόπηση περιορίζεται κυρίως σε αναζήτηση πληροφοριών από το προσωπικό της εταιρείας και σε αναλυτικές διαδικασίες που εφαρµόζονται σε οικονοµικά δεδοµένα και έτσι παρέχει λιγότερη διασφάλιση από έναν έλεγχο. εν διενεργήσαµε έλεγχο και κατά συνέπεια δεν εκφράζουµε γνώµη ελέγχου. Βασιζόµενοι στην επισκόπησή µας δεν έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας στοιχεία, τα οποία µας αναγκάζουν να πιστεύουµε ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου δεν έχουν συνταχθεί, από όλες τις ουσιαστικές απόψεις, σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. Αθήνα, 10 Αυγούστου 2005 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Πράιςγουωτερχαους Κούπερς Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία Κυριάκος Ριρής Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΜ ΣΟΕΛ Σελίδα 2

4 Ενοποιηµένες Ενδιάµεσες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων Εξάµηνο που έληξε Τρίµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 30 Ιουνίου Σηµείωση εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες Αποτελέσµατα από ασφαλιστικές υπηρεσίες Έσοδα από µη τραπεζικές υπηρεσίες Οργανικά έσοδα Έσοδα από µερίσµατα Αποτελέσµατα χαρτοφυλακίου συναλλαγών Αποτελέσµατα από άλλους τίτλους Λοιπά λειτουργικά έσοδα Λειτουργικά έσοδα Λειτουργικά έξοδα (421) (379) (218) (193) Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (153) (109) (82) (64) Λειτουργικά κέρδη Έσοδα συµµετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήµατος (92) (71) (47) (39) Καθαρά κέρδη µετά από φόρους ικαιώµατα µειοψηφίας (3) (4) (1) (2) Καθαρά κέρδη περιόδου που αναλογούν στους µετόχους Σηµείωση Κέρδη ανά µετοχή - βασικά 6 0,72 0,52 0,37 0,26 - προσαρµοσµένα (diluted) 6 0,72 0,52 0,37 0,26 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 18 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. Σελίδα 3

5 Ενοποιηµένoς Ενδιάµεσoς Ισολογισµός της 30 Ιουνίου Ιουνίου 31 εκεµβρίου Σηµείωση εκατ. εκατ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα Κρατικά και εξοµοιούµενα προς αυτά αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηµατοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων Χαρτοφυλάκιο συναλλαγών Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα άνεια και προκαταβολές σε πελάτες Χαρτοφυλάκιο διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις Άϋλα πάγια στοιχεία Ενσώµατα πάγια στοιχεία Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα Υποχρεώσεις προς πελάτες Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους Λοιπά στοιχεία παθητικού Σύνολο παθητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεµατικά Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και δικαιωµάτων µειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και παθητικού Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 18 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. Σελίδα 4

6 Ενοποιηµένη Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 Κεφάλαια αναλογούντα στους µετόχους της Τράπεζας Μετοχικό Υπέρ Ειδικά Κέρδη ικαιώµατα κεφάλαιο το άρτιο αποθεµατικά εις νέον Σύνολο µειοψηφίας Σύνολο εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου (193) Αντιστάθµιση ταµειακών ροών - αποτίµηση στην εύλογη αξία, µετά από φόρους - - (7) - (7) - (7) - µεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, µετά από φόρους Χαρτοφυλάκιο διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων - αποτίµηση στην εύλογη αξία, µετά από φόρους µεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, µετά από φόρους - - (55) - (55) - (55) Συναλλαγµατικές διαφορές Καθαρά έσοδα/(έξοδα) καταχωρηµένα απευθείας στην καθαρή θέση - - (33) - (33) - (33) Καθαρά κέρδη περιόδου Σύνολο αναγνωρισθέντων κερδών για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου (33) Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών (3) Αύξηση στις συµµετοχές του Οµίλου σε θυγατρικές επιχειρήσεις (20) (20) Μερίδιο µειοψηφίας στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών επιχειρήσεων Μέρισµα χρήσεως (σηµ. 17) (185) (185) - (185) Μέρισµα που καταβλήθηκε από θυγατρικές στους µετόχους µειοψηφίας (2) (2) Αγορά ιδίων µετοχών (8) (37) - - (45) - (45) Πώληση ιδίων µετοχών (188) (155) (21) (176) Υπόλοιπο 30ης Ιουνίου (220) Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου Αντιστάθµιση ταµειακών ροών - αποτίµηση στην εύλογη αξία, µετά από φόρους - - (11) - (11) - (11) - µεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, µετά από φόρους Χαρτοφυλάκιο διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων - αποτίµηση στην εύλογη αξία, µετά από φόρους µεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, µετά από φόρους - - (41) - (41) - (41) - αποτίµηση στην εύλογη αξία, µετά από φόρους - συγγενείς επιχειρήσεις Καθαρά έσοδα/(έξοδα) καταχωρηµένα απευθείας στην καθαρή θέση - - (5) - (5) - (5) Καθαρά κέρδη περιόδου Σύνολο αναγνωρισθέντων κερδών για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου (5) Μερίδιο µειοψηφίας στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών επιχειρήσεων Έκδοση προνοµιούχων τίτλων (σηµ. 12) Αποτίµηση παροχών σε συµµετοχικούς τίτλους Μέρισµα χρήσεως (σηµ. 17) (132) (132) - (132) Μέρισµα που καταβλήθηκε από θυγατρικές στους µετόχους µειοψηφίας (1) (1) Αγορά ιδίων µετοχών (σηµ. 10) (4) (28) - - (32) - (32) Πώληση ιδίων µετοχών (σηµ. 10) (3) (21) 1 (132) (155) Υπόλοιπο 30ης Ιουνίου Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 18 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. Σελίδα 5

7 Ενοποιηµένη Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου Σηµείωση εκατ. εκατ. Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Έσοδα από τόκους και καθαρά έσοδα από εµπορικές συναλλαγές Τόκοι που πληρώθηκαν (368) (431) Αµοιβές και προµήθειες που εισπράχθηκαν Αµοιβές και προµήθειες που πληρώθηκαν (50) (14) Μερίσµατα που εισπράχθηκαν 3 5 Λοιπά έσοδα που εισπράχθηκαν Πληρωµές σε µετρητά στο προσωπικό και σε προµηθευτές (312) (281) Φόρος εισοδήµατος που πληρώθηκε (151) (120) Ταµειακές ροές από λειτουργικά κέρδη πριν από τις µεταβολές λογαριασµών που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες Μεταβολές λογαριασµών που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες Καθαρή (αύξηση)/µείωση στο ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα (80) (61) Καθαρή (αύξηση)/µείωση στα κρατικά και εξoµοιούµενα προς αυτά αξιόγραφα 134 (100) Καθαρή (αύξηση)/µείωση στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών Καθαρή (αύξηση)/µείωση στις απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων (35) (20) Καθαρή (αύξηση)/µείωση στα δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (2.872) (2.626) Καθαρή (αύξηση)/µείωση στα λοιπά στοιχεία ενεργητικού Καθαρή αύξηση/(µείωση) στις υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα (289) Καθαρή αύξηση/(µείωση) στις υποχρεώσεις προς πελάτες (676) Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα λοιπά στοιχεία παθητικού (216) 1 Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (805) Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώµατων παγίων στοιχείων (55) (28) Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 9 11 Αγορές επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση (3.289) (1.416) Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση Εισπράξεις από εκκαθάριση θυγατρικών επιχειρήσεων - 15 Αγορά θυγατρικών επιχειρήσεων (23) (15) Αγορά συγγενών επιχειρήσεων (39) - Μερίσµατα που εισπράχθηκαν από συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις - 3 Καθαρές εισφορές δικαιωµάτων µειοψηφίας 187 (17) Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (1.873) (553) Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους Αποπληρωµές υποχρεώσεων από πιστωτικούς τίτλους 9 (4.483) (3.434) Μερίσµατα που πληρώθηκαν 17 (132) (185) Αγορές ιδίων µετοχών (32) (45) Εισπράξεις από πωλήσεις ιδίων µετοχών 8 75 Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Επίδραση διακύµανσης συναλλαγµατικών ισοτιµιών στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 33 3 Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 18 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. Σελίδα 6

8 1. Γενικές πληροφορίες Η EFG Eurobank Εργασίας Α.Ε. (η Τράπεζα ) και οι θυγατρικές της εταιρείες (ο Όµιλος ) δραστηριοποιούνται στους τοµείς τραπεζικής ιδιωτών πελατών και επιχειρήσεων, στον τοµέα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαχείρισης κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων, ασφαλιστικών, και άλλων υπηρεσιών. Η Τράπεζα έχει συσταθεί στην Ελλάδα και οι µετοχές της είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Ο Όµιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι ενοποιηµένες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου έχουν εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο στις 9 Αυγούστου Πλαίσιο κατάρτισης ενοποιηµένων ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων Αυτές οι ενοποιηµένες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο ( ΛΠ) 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις» και πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση µε τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου για το τρίµηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2005 που συντάχθηκαν µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ). 3. Βασικές λογιστικές αρχές Οι ίδιες λογιστικές αρχές και µέθοδοι υπολογισµού έχουν χρησιµοποιηθεί σε αυτές τις ενοποιηµένες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις όπως και στις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου για το τρίµηνο που έληξε την 31 Μαρτίου Μετάβαση στα ΠΧΠ 4.1 Βάση µετάβασης στα ΠΧΠ Η βάση µετάβασης του Οµίλου στα ΠΧΠ περιγράφεται στις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου για το τρίµηνο που έληξε την 31 Μαρτίου Συµφωνία µεταξύ ΠΧΠ και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) Οι συµφωνίες της ενοποιηµένης καθαρής θέσης την 1 Ιανουαρίου 2004 και 31 εκεµβρίου 2004 και η συµφωνία για το ενοποιηµένο κέρδος της χρήσης 2004 παρουσιάζονται στις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου για το τρίµηνο που έληξε την 31 Μαρτίου Οι ακόλουθες συµφωνίες παρέχουν λεπτοµέρειες της επίδρασης της µετάβασης στα ΠΧΠ σε σχέση µε: - τα ενοποιηµένα ίδια κεφάλαια στις 30 Ιουνίου 2004 (Σηµ ), - τον ενοποιηµένο ισολογισµό της 30 Ιουνίου 2004 (Σηµ ), - την ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων για το τρίµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2004 (Σηµ ), - την ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2004 (Σηµ ), και - την ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2004 (Σηµ ) Πίνακας προσαρµογών ενοποιηµένων ιδίων κεφαλαίων µεταξύ ΕΛΠ και ΠΧΠ 30 Ιουνίου 2004 εκατ. Σύνολο ενοποιηµένων ιδίων κεφαλαίων σύµφωνα µε τα ΕΛΠ Προσαρµογή στην εύλογη αξία επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση µετά από την αναβαλλόµενη φορολογία ( ΛΠ39) 115 Προσαρµογή στην εύλογη αξία αντισταθµιστικών παραγώγων και εφαρµογή λογιστικής αντιστάθµισης µετά την αναβαλλόµενη φορολογία ( ΛΠ39) (112) Προσαρµογή από την εφαρµογή του πραγµατικού επιτοκίου µετά την αναβαλλόµενη φορολογία ( ΛΠ18 και ΛΠ39) (19) Προσαρµογή από την εφαρµογή της προεξόφλησης των αναµενόµενων ταµειακών ροών στον προσδιορισµό της αποµείωσης δανείων µετά την αναβαλλόµενη φορολογία ( ΛΠ39) (33) Προσαρµογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων µετά την αναβαλλόµενη φορολογία ( ΛΠ16, ΛΠ17, ΛΠ36, ΛΠ40) 46 Προσαρµογή προβλέψεων πιθανών συνταξιοδοτικών και άλλων οφειλών προς υπαλλήλους µετά από αναβαλλόµενη φορολογία και διανοµή κερδών σε µετρητά ( ΛΠ19) (49) Λοιπές προσαρµογές Σύνολο ενοποιηµένων ιδίων κεφαλαίων σύµφωνα µε ΠΧΠ (9) Οι κύριες διαφορές µεταξύ των ΕΛΠ και των ΠΧΠ που έχουν σχέση µε τoν Όµιλο αναλύονται στις παραγράφους 4.3 και 4.4. Σελίδα 7

9 4. Μετάβαση στα ΠΧΠ (συνέχεια) 4.2 Συµφωνία µεταξύ ΠΧΠ και ΕΛΠ (συνέχεια) Συµφωνία ενοποιηµένου ισολογισµού την 30 Ιουνίου 2004 Αναπροσαρµογές ΕΛΠ µετάβασης ΠΧΠ Σηµ 4.3. εκατ. εκατ. εκατ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα α (7) Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων β άνεια και προκαταβολές σε πελάτες γ Χρεόγραφα (εκτός από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα) δ Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 20 (2) 18 Ενσώµατα και άϋλα πάγια στοιχεία (εκτός από την υπεραξία) ε Λοιπά στοιχεία ενεργητικού (περιλ. παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα) στ 912 (243) 669 Σύνολο ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα β Υποχρεώσεις προς πελάτες β Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους ζ Λοιπά στοιχεία παθητικού (περιλ. παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα) η Ίδια κεφάλαια θ (61) ικαιώµατα µειοψηφίας θ 104 (16) 88 Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων Συµφωνία ενοποιηµένης κατάστασης αποτελεσµάτων για το τρίµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2004 Αναπροσαρµογές ΕΛΠ µετάβασης ΠΧΠ Σηµ 4.4. εκατ. εκατ. εκατ. Καθαρά έσοδα από τόκους α Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες α 96 (21) 75 Αποτελέσµατα από ασφαλιστικές υπηρεσίες β Έσοδα από µη τραπεζικές υπηρεσίες β Οργανικά έσοδα Μη οργανικά έσοδα γ 31 (4) 27 Λειτουργικά έσοδα 379 (1) 378 Λειτουργικά έξοδα δ (188) (5) (193) Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ε (60) (4) (64) Λειτουργικά κέρδη 131 (10) 121 Έσοδα συµµετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις Κερδη προ φόρων 131 (9) 122 Φόρος εισοδήµατος (39) - (39) Καθαρά κέρδη µετά από φόρους 92 (9) 83 ικαιώµατα µειοψηφίας (1) (1) (2) Καθαρά κέρδη περιόδου που αναλογούν στους µετόχους 91 (10) 81 Σελίδα 8

10 4. Μετάβαση στα ΠΧΠ (συνέχεια) 4.2 Συµφωνία µεταξύ ΠΧΠ και ΕΛΠ (συνέχεια) Συµφωνία ενοποιηµένης κατάστασης αποτελεσµάτων για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2004 Αναπροσαρµογές ΕΛΠ µετάβασης ΠΧΠ Σηµ 4.4. εκατ. εκατ. εκατ. Καθαρά έσοδα από τόκους α Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες α 180 (38) 142 Αποτελέσµατα από ασφαλιστικές υπηρεσίες β Έσοδα από µη τραπεζικές υπηρεσίες β Οργανικά έσοδα Μη οργανικά έσοδα γ 61 (13) 48 Λειτουργικά έσοδα 727 (5) 722 Λειτουργικά έξοδα δ (373) (6) (379) Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ε (98) (11) (109) Λειτουργικά κέρδη 256 (22) 234 Έσοδα συµµετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις Κερδη προ φόρων 256 (20) 236 Φόρος εισοδήµατος (73) 2 (71) Καθαρά κέρδη µετά από φόρους 183 (18) 165 ικαιώµατα µειοψηφίας (4) - (4) Καθαρά κέρδη περιόδου που αναλογούν στους µετόχους 179 (18) Συµφωνία ενοποιηµένης κατάστασης ταµειακών ροών για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2004 Αναπροσαρµογές ΕΛΠ µετάβασης ΠΧΠ εκατ. εκατ. εκατ. Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 157 (962) (805) Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (578) 25 (553) Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Επίδραση διακύµανσης συναλλαγµατικών ισοτιµιών στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 731 (163) 568 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου Οι κυριότερες αναπροσαρµογές µετάβασης από τα ΕΛΠ στα ΠΧΠ σε σχέση µε την ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών είναι οι ακόλουθες: (1) Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν το ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα και απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων. Σύµφωνα µε τα ΠΧΠ τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν το ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα, τα κρατικά και εξοµοιούµενα προς αυτά αξιόγραφα, τις απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων και το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών όταν αυτά έχουν λήξη µικρότερη των 90 ηµερών. Αυτές οι διαφορές έχουν επηρεάσει τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα κατά την έναρξη και τη λήξη της περιόδου και τις καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. (2) Οι ταµειακές ροές µε βάση τα ΠΧΠ περιλαµβάνουν την επίδραση της ενοποίησης των εταιρειών ειδικού σκοπού που δεν ενοποιούνταν µε βάση τα ΕΛΠ. (3) Οι ταµειακές ροές µε βάση τα ΠΧΠ περιλαµβάνουν, όπου είναι απαραίτητο, τις διαφορές από αναπροσαρµογές και διαφορές στην παρουσίαση σε σχέση µε την µετάβαση στα ΠΧΠ. 4.3 Επεξήγηση αναπροσαρµογών σε στοιχεία του ενοποιηµένου ισολογισµού Η ακόλουθη ανάλυση επεξηγεί τις σηµαντικές προσαρµογές σε στοιχεία του ενοποιηµένου ισολογισµού. (α) Ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική τράπεζα Η µείωση στο ταµείο και διαθέσιµα στην κεντρική τράπεζα βάση των ΠΧΠ προέκυψε από διαφορές στην παρουσίαση. (β) Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων, Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα και Υποχρεώσεις προς πελάτες (1) Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, οι χρεωστικοί τίτλοι αναγνωρίζονταν κατά την εξόφλησή τους, ενώ η λογιστική αρχή που υιοθετήθηκε από τον Όµιλο βάσει του ΛΠ39 είναι η λογιστικοποίηση κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής. Η υιοθέτηση του ΛΠ39 είχε ως αποτέλεσµα την αναγνώριση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού βάσει λογιστικοποίησης κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής. (2) Σύµφωνα µε τα ΠΧΠ, έγιναν αναταξινοµήσεις για δεδουλευµένους τόκους και άλλες διαφορές παρουσίασης. Σελίδα 9

11 4. Μετάβαση στα ΠΧΠ (συνέχεια) 4.3 Επεξήγηση αναπροσαρµογών σε στοιχεία του ενοποιηµένου ισολογισµού (συνέχεια) (γ) άνεια και προκαταβολές σε πελάτες (1) Τον Ιούνιο 2004, οόµιλος προχώρησε στην τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων. Βάσει των ΕΛΠ, τα τιτλοποιηµένα στεγαστικά δάνεια απαλείφθηκαν από τον ισολογισµό και οι εταιρείες ειδικού σκοπού που χρησιµοποιήθηκαν στην τιτλοποίηση δεν ενοποιήθηκαν. Βάσει των ΛΠ39, ΛΠ27 και SIC12 αυτές οι εταιρείες ειδικού σκοπού ενοποιήθηκαν και η ενοποίηση είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση των δανείων και προκαταβολών. (2) Σύµφωνα µε τα ΠΧΠ έγιναν αναταξινοµήσεις για δεδουλευµένους τόκους και άλλες διαφορές παρουσίασης. (3) (4) Σύµφωνα µε το ΛΠ39, η αποµείωση δανείων υπολογίζεται βάσει ζηµιογόνων γεγονότων και προεξοφληµένων αναµενόµενων ανακτήσιµων καθαρών ταµειακών ροών, που είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των δανείων και προκαταβολών. Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ οι χρεωστικοί τίτλοι αναγνωρίζονταν κατά την εξόφλησή τους, ενώ η λογιστική αρχή που υιοθετήθηκε από τον Όµιλο βάσει του ΛΠ39 είναι η λογιστικοποίηση κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής. Η υιοθέτηση του ΛΠ39 είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση των δανείων και προκαταβολών σε πελάτες λόγω της αναγνώρισης στοιχείων ενεργητικού βάσει της λογιστικοποίησης κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής. (δ) Χρεόγραφα (εκτός από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα) (1) Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων παρουσιαζόταν στο χαµηλότερο του συνολικού κόστους/αναπόσβεστης τιµής κτήσης και της αγοραίας αξίας. Σύµφωνα µε το ΛΠ39 το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ταξινοµήθηκε ως χαρτοφυλάκιο διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων που παρουσιάζεται σε εύλογη αξία, και τα κέρδη και ζηµίες της εύλογης αξίας καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια. Αυτή η αποτίµηση σε εύλογη αξία είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της αξίας των διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων. Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, η λογιστική αρχή αποµείωσης µετοχικών µέσων ήταν ήδη ευθυγραµµισµένη µε τις απαιτήσεις του ΛΠ39. (2) Σύµφωνα µε τα ΠΧΠ, έγιναν αναταξινοµήσεις για δεδουλευµένους τόκους. (ε) Πάγιο ενεργητικό (ενσώµατα και άϋλα πάγια στοιχεία εξαιρουµένης της υπεραξίας) Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, τα ενσώµατα πάγια στοιχεία παρουσιάζονταν στο κόστος µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και οι αποσβέσεις υπολογίζονταν χρησιµοποιώντας τους προβλεπόµενους από τη φορολογική νοµοθεσία συντελεστές. Επίσης τα ακίνητα αναπροσαρµόζονταν βάσει φορολογικού νόµου ανά τετραετία. Σύµφωνα µε τα ΠΧΠ, τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα καταχωρούνται ως ενσώµατα πάγια στοιχεία και λογιστικοποιούνται βάσει του ΛΠ16. Ακίνητα που κατέχονται για αποδόσεις ενοικίου και/ή κεφαλαιουχικές ανατιµήσεις καταχωρούνται ως επένδυση σε ακίνητα και λογιστικοποιούνται µε βάση τη µέθοδο κόστους, σύµφωνα µε το ΛΠ40. Υπολογίζεται απόσβεση κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των περιουσιακών στοιχείων. Τα έξοδα που βάσει των ΕΛΠ είχαν κεφαλαιοποιηθεί, έχουν διαγραφεί και έχει καταχωρηθεί αποµείωση ακινήτων. Ο Όµιλος έχει επιλέξει να επιµετρήσει όλα τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα και µια επένδυση σε ακίνητα σε εύλογη αξία την 1 Ιανουαρίου 2004, ακολουθώντας την προαιρετική εξαίρεση του ΠΧΠ 1 για εύλογη αξία ως τεκµαρτό κόστος και να κρατήσει αυτές τις αξίες ως τεκµαρτό κόστος. Η επίδραση της µετάβασης στα ΠΧΠ σε σχέση µε τα πιο πάνω στοιχεία ήταν αύξηση στο πάγιο ενεργητικό. (στ) Λοιπά στοιχεία ενεργητικού (περιλαµβανοµένων παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων) Η κίνηση των λοιπών στοιχείων ενεργητικού αφορούσε κυρίως διαφορές από την αναταξινόµηση δεδουλευµένων τόκων και την αποτίµηση αντισταθµιστικών παραγώγων στην εύλογη αξία. Βάσει των ΕΛΠ, τα παράγωγα του χαρτοφυλακίου συναλλαγών παρουσιάζονταν στην εύλογη αξία, ενώ τα αντισταθµιστικά παράγωγα σε δεδουλευµένη βάση. Σύµφωνα µε το ΛΠ39, όλα τα παράγωγα παρουσιάζονται στην εύλογη αξία. Η προσαρµογή των αντισταθµιστικών παραγώγων στην εύλογη αξία, είχε ως αποτέλεσµα την αναγνώριση αντισταθµιστικών παραγώγων µε θετική εύλογη αξία ως στοιχεία ενεργητικού. (ζ) Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, οι εταιρείες ειδικού σκοπού που χρησιµοποιήθηκαν ως µέσα τιτλοποίησης δεν ενοποιούνταν. Σύµφωνα µε τα ΛΠ39, ΛΠ27 και SIC12, τα µέσα τιτλοποίησης ενοποιήθηκαν και η ενοποίηση είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση των υποχρεώσεων από πιστωτικούς τίτλους. (η) Λοιπά στοιχεία παθητικού (περιλαµβανοµένων παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων) (1) Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, τα παράγωγα του χαρτοφυλακίου συναλλαγών παρουσιάζονταν στην εύλογη αξία, ενώ τα αντισταθµιστικά παράγωγα σε δεδουλευµένη βάση. Σύµφωνα µε το ΛΠ39, όλα τα παράγωγα παρουσιάζονται στην εύλογη αξία. Η προσαρµογή των αντισταθµιστικών παραγώγων στην εύλογη αξία είχε ως αποτέλεσµα την αναγνώριση αντισταθµιστικών παραγώγων µε αρνητική εύλογη αξία ως στοιχεία παθητικού. (2) Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, προβλέψεις για παροχές προσωπικού αναγνωρίζονταν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την Ελληνική εργατική νοµοθεσία, αποκλειστικά για αποζηµιώσεις αφυπηρέτησης προσωπικού. Σύµφωνα µε το ΛΠ19 ο Όµιλος έχει κάνει προβλέψεις για αποζηµιώσεις αφυπηρέτησης προσωπικού και πιθανές αποχωρήσεις πριν την κανονική αφυπηρέτηση, που είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση των υποχρεώσεων. (θ) Ίδια κεφάλαια και δικαιώµατα µειοψηφίας Οι πιο πάνω προσαρµογές καταχωρήθηκαν, όπου ήταν απαραίτητο, στα αποθεµατικά και είχαν ως αποτέλεσµα τη µείωση των ιδίων κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου 2004 (πίνακας 4.2.1) και τη µείωση των δικαιωµάτων µειοψηφίας. Σελίδα 10

12 4. Μετάβαση στα ΠΧΠ (συνέχεια) 4.4 Επεξήγηση αναπροσαρµογών σε στοιχεία της ενοποιηµένης κατάστασης αποτελεσµάτων (α) Καθαρά έσοδα από τόκους και καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες (1) Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, τραπεζικές αµοιβές που εισπράχθηκαν και έξοδα που έχουν πληρωθεί σχετικά µε χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, αναγνωρίστηκαν σε ταµειακή βάση ως προµήθειες. Ο λογιστικός χειρισµός µε βάση τα ΛΠ18 και ΛΠ39, που προβλέπουν την προσαρµογή του πραγµατικού επιτοκίου για κάποιες τραπεζικές αµοιβές, είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους και τη µείωση των καθαρών εσόδων από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες. (2) Η ακόλουθη ανάλυση επεξηγεί τις σηµαντικές προσαρµογές σε στοιχεία της ενοποιηµένης κατάστασης αποτελεσµάτων. Τον Ιούνιο 2004 ο Όµιλος προχώρησε µε την τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων. Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ οι εταιρείες ειδικού σκοπού που χρησιµοποιήθηκαν ως µέσα τιτλοποίησης δεν ενοποιούνταν και τα καθαρά έσοδα από διασφαλισµένα συµφέροντα (retained interests) αναγνωρίζονταν ως µη οργανικά έσοδα. Σύµφωνα µε τα ΠΧΠ, τα µέσα τιτλοποίησης ενοποιήθηκαν και ο τόκος των στεγαστικών δανείων περιλήφθηκε στα έσοδα από τόκους. (3) Η καθαρή µείωση στα έσοδα από προµήθειες οφείλεται επίσης σε διαφορές παρουσίασης στην κατάσταση αποτελεσµάτων. (β) (γ) Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές υπηρεσίες και έσοδα από µη τραπεζικές υπηρεσίες Για σκοπούς παρουσίασης της κατάστασης αποτελεσµάτων σύµφωνα µε ΠΧΠ, τα καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές υπηρεσίες και τα έσοδα από µη τραπεζικές υπηρεσίες έχουν διαχωρισθεί από τα καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες και εµφανίζονται σε ξεχωριστές γραµµές στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Μη οργανικά έσοδα Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, τα καθαρά έσοδα από τα µέσα τιτλοποίησης που δεν ενοποιούνταν, αναγνωρίζονταν ως µη οργανικά έσοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων λόγω διασφαλισµένων συµφερόντων (retained interests). Σύµφωνα µε τα ΠΧΠ οι καταστάσεις αποτελεσµάτων των µέσων τιτλοποίησης ενοποιούνται πλήρως. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την ανακατάταξη ποσών από τα µη οργανικά έσοδα στα καθαρά έσοδα από τόκους από το δεύτερο τρίµηνο του (δ) Λειτουργικά έξοδα (1) Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, οι αποσβέσεις υπολογίζονταν χρησιµοποιώντας συγκεκριµένους φορολογικούς συντελεστές. Σύµφωνα µε τα ΠΧΠ οι αποσβέσεις χρεώνονται κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων ενεργητικού. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του εξόδου των αποσβέσεων. (2) Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, προβλέψεις για παροχές προσωπικού αναγνωρίζονταν σύµφωνα µε την ελληνική εργατική νοµοθεσία µόνο για αποζηµιώσεις αφυπηρέτησης προσωπικού. Οι επιπρόσθετες προβλέψεις για αποζηµιώσεις αφυπηρέτησης προσωπικού και πιθανές αποχωρήσεις πριν την κανονική αφυπηρέτηση είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους προσωπικού. (3) Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, οι υποχρεώσεις για καταβολές πρόσθετων παροχών σε υπαλλήλους αφαιρούνται απευθείας από τα ίδια κεφάλαια µέσω του λογαριασµού διάθεσης όταν προταθούν. Σύµφωνα µε τα ΠΧΠ οι υποχρεώσεις για καταβολές πρόσθετων παροχών σε υπαλλήλους καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων όταν εγκριθούν από τους µετόχους. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση των λειτουργικών εξόδων. (ε) Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Σε σχέση µε την αποµείωση δανείων, βάσει των ΕΛΠ, καθορίζονταν συγκεκριµένες προβλέψεις δανείων µεµονωµένα ή σε βάση χαρτοφυλακίου έναντι εκτοκιζόµενων ή µη-εκτοκιζόµενων δανείων. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την καταχώρηση προβλέψεων βάσει αναµενόµενων ζηµιών λαµβάνοντας υπόψη την αξία των εξασφαλίσεων, χωρίς προεξόφληση των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών. Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, έξοδα σε σχέση µε ανακτήσεις, καταχωρούνταν ως έξοδα από προµήθειες. Σύµφωνα µε το ΛΠ39 ο Όµιλος έχει προεξοφλήσει τις αναµενόµενες ταµειακές ροές και έχει ανακατατάξει στην κατάσταση αποτελεσµάτων έξοδα σε σχέση µε ανακτήσεις µε αποτέλεσµα την αύξηση των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων και την αύξηση στα καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες. Σελίδα 11

13 5. Επιχειρηµατικοί τοµείς Ο Όµιλος είναι οργανωµένος σε πέντε κύριους επιχειρηµατικούς τοµείς: Τραπεζική Ιδιωτών Πελατών - περιλαµβάνει λογαριασµούς όψεως πελατών, ταµιευτηρίου, καταθέσεις, καταθετικά-επενδυτικά προϊόντα, πιστώσεις και πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά δάνεια, χορηγήσεις µικρών επιχειρήσεων και στεγαστικά δάνεια. Τραπεζική Επιχειρήσεων - περιλαµβάνει διευκολύνσεις άµεσων χρεώσεων, λογαριασµούς όψεως, καταθέσεις, ανοιχτούς αλληλόχρεους λογαριασµούς, δάνεια και άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις, προϊόντα σε ξένο νόµισµα και παράγωγα προϊόντα για εταιρείες. ιαχείριση Κεφαλαίων, Private Banking και Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ( Κ, ΡΒ & ΑΥ) - περιλαµβάνει υπηρεσίες Private Banking, συµπεριλαµβανοµένης και της διαχείρισης ιδιωτικής και προσωπικής περιουσίας, σε µεσαίου και υψηλού εισοδήµατος ιδιώτες, ασφαλιστικές υπηρεσίες, προϊόντα αµοιβαίων κεφαλαίων καθώς επίσης και χρηµατοοικονοµική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων θεσµικών πελατών. Επενδυτική Τραπεζική και Προϊόντα Κεφαλαιαγοράς - περιλαµβάνει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, συµπεριλαµβανοµένων χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών σε εταιρείες, παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών ιδιαίτερα σε θέµατα συγχωνεύσεων, εξαγορών και αναδιαρθρώσεων, θεµατοφυλακής, χρηµατιστηριακών υπηρεσιών, διαπραγµάτευσης χρηµατοοικονοµικών µέσων, χρηµατοδοτήσεων επιχειρήσεων και θεσµικών επενδυτών ως επίσης και ειδικών χρηµατοοικονοµικών συµβουλών και διαµεσολαβήσεων τόσο σε ιδιώτες οσο και σε µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις. ΝΑΕ (Νοτιοανατολική Ευρώπη) - περιλαµβάνει τις δραστηριότητες στα Βαλκάνια. Οι λοιπές δραστηριότητες του Οµίλου περιλαµβάνουν κυρίως επενδυτικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων και διαχείρισης και επένδυσης σε ακίνητα, ηλεκτρονικό εµπόριο και υπηρεσίες µέσω διαδικτύου, διαχείριση µη-κατανεµηµένου κεφαλαίου και τις δραστηριότητες των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου (closed-end funds) που έχουν απορροφηθεί από την Τράπεζα. Συναλλαγές µεταξύ τοµέων πραγµατοποιούνται µε πραγµατικούς εµπορικούς όρους. Με εξαίρεση την Ελλάδα, καµία άλλη χώρα δεν συνεισφέρει, µεµονωµένα, πάνω από το 10% του εισοδήµατος. Εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2005 Επενδυτική Τραπεζική Τραπεζική και Ιδιωτών Τραπεζική Κ, ΡΒ Προϊόντα Κέντρο Πελατών Επιχειρήσεων & ΑΥ Κεφαλαιαγοράς Λοιπά απαλοιφής NAE Σύνολο εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. Λειτουργικά έσοδα (7) Λειτουργικά κέρδη (2) Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήµατος (92) Κέρδη Οµίλου µετά από φόρους 228 ικαιώµατα µειοψηφίας (3) Καθαρά κέρδη προς διάθεση 225 Εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2004 Επενδυτική Τραπεζική Τραπεζική και Ιδιωτών Τραπεζική Κ, ΡΒ Προϊόντα Κέντρο Πελατών Επιχειρήσεων & ΑΥ Κεφαλαιαγοράς Λοιπά απαλοιφής NAE Σύνολο εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. Λειτουργικά έσοδα (2) Λειτουργικά κέρδη Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήµατος (71) Κέρδη Οµίλου µετά από φόρους 165 ικαιώµατα µειοψηφίας (4) Καθαρά κέρδη προς διάθεση 161 Σελίδα 12

14 6. Κέρδη ανά µετοχή Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους µετόχους µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό µετοχών που βρισκόταν σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους, εξαιρώντας το µέσο αριθµό ιδίων µετοχών που είχε στην κατοχή του ο Όµιλος κατά τη διάρκεια του έτους. Τα προσαρµοσµένα (diluted) κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται προσαρµόζοντας το µέσο σταθµισµένο αριθµό µετοχών σε κυκλοφορία µε την παραδοχή ότι όλοι οι δυνητικοί τίτλοι µετατρέψιµοι σε µετοχές, µετατρέπονται σε µετοχές. Ο Όµιλος έχει µια κατηγορία δυνητικών τίτλων: δικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών. Για την προσαρµογή του µέσου σταθµισµένου αριθµού µετοχών για τα δικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών γίνεται ένας υπολογισµός για να καθοριστεί ο αριθµός των µετοχών που θα µπορούσε να αγοραστεί στην εύλογη αξία (καθορίζεται ως ο µέσος όρος της τιµής της µετοχής της Τράπεζας για το έτος) µε βάση τη χρηµατική αξία των δικαιωµάτων συνδροµής που ακολουθούν τα δικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών σε κυκλοφορία. Ο αριθµός των µετοχών από τον υπολογισµό αυτό, προστίθεται στο µέσο όρο του αριθµού των κοινών µετοχών σε κυκλοφορία για να καθοριστεί ο µέσος όρος των κοινών µετοχών που θα χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό των προσαρµοσµένων κερδών ανά µετοχή. Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου Καθαρά κέρδη περιόδου που αναλογούν στους µετόχους εκατ Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία Αριθµός µετοχών Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία για προσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή Αριθµός µετοχών Βασικά κέρδη ανά µετοχή 0,72 0,52 0,37 0,26 Προσαρµοσµένα (diluted) κέρδη ανά µετοχή 0,72 0,52 0,37 0, Τρίµηνο που έληξε 30 Ιουνίου Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις (α) Αττικής Κερδώος Ερµής AEΠEY Τον Aπρίλιο του 2005, η EFG Eurobank Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, εξαγόρασε το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της Αττικής Κερδώος Ερµής AEΠEY. (β) HC Istanbul Holding A.S. Τον Μάϊο του 2005 ο Όµιλος εξαγόρασε το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της HC Istanbul Holding A.S. (µετονοµάστηκε σε EFG Istanbul Holding A.S.), εταιρεία συµµετοχών που εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη, Τουρκία. Η EFG Istanbul Holding A.S. ελέγχει 99,99% του µετοχικού κεφαλαίου της EFG Istanbul Menkul Degerler A.S. (πρώην HC Istanbul Menkul Degerler A.S.), η οποία επίσης εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη και ασχολείται µε εταιρικές χρηµατοδοτήσεις, χρηµατιστηριακές υπηρεσίες, έρευνα και µε άλλες οικονοµικές δραστηριότητες στην Τουρκία. (γ) Capital S.A. Τον Μάϊο του 2005 ο Όµιλος εξαγόρασε το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της Capital S.A., εταιρεία που παρέχει επενδυτικές τραπεζικές υπηρεσίες και εδρεύει στην Ρουµανία. Η Capital S.A. ελέγχει τη θυγατρική, Capital Securities S.A., η οποία παρέχει χρηµατιστηριακές υπηρεσίες και είναι µέλος του Χρηµατιστηρίου της Ρουµανίας. (δ) ΤΕΛΕΣΙΣ ΝΤΑΙΡΕΚΤ ΑΕ Τον Ιούνιο του 2005 η Τράπεζα απορρόφησε την 100% θυγατρική της ΤΕΛΕΣΙΣ ΝΤΑΙΡΕΚΤ ΑΕ (εταιρεία µεσιτείας µέσω (ε) EFG Eurobank Leasing SA Τον Μάϊο του 2005 ο Όµιλος ίδρυσε την EFG Eurobank Leasing SA., µια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τοµέα των µισθώσεων στη Ρουµανία. (στ) EFG Property Services SA Τον Ιούνιο του 2005 οόµιλος σε συνεργασία µε την Lamda Development SA, ίδρυσαν την EFG Property Services SA η οποία παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες στον τοµέα των ακινήτων στη Ρουµανία. Ο Όµιλος ελέγχει το 80% του µετοχικού κεφαλαίου και το υπόλοιπο 20% ανήκει στην Lamda Development SA, συνδεόµενο µέρος του Οµίλου. (ζ) Themeleion II Mortgage Finance Plc Τον Ιούνιο του 2005 ο Όµιλος ίδρυσε την Themeleion II Mortgage Finance Plc, εταιρεία ειδικού σκοπού, ως µέρος της δεύτερης τιτλοποίησης στεγαστικών δανείων. (η) Be Business Exchanges ΑΕ ίκτυο Εταιρικών Συναλλαγών Τον Απρίλιο του 2005, ο Όµιλος συµµετείχε στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Be Business Exchanges ΑΕ και το ποσοστό συµµετοχής αυξήθηκε στο 71%. Σελίδα 13

15 7. Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις (συνέχεια) Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού (α) Αττικής Κερδώος Ερµής AEΠEY Τον Ιούλιο του 2005 η Αττικής Κερδώος Ερµής AEΠEY απορροφήθηκε από την EFG Eurobank Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ. (β) Hellas on Line Ανώνυµη Εταιρεία Εµπορίας Συσκευών και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας και Πληροφορικής Στις 5 Αυγούστου 2005 η Τράπεζα υπέγραψε προσύµφωνο για την πώληση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της Hellas on Line. Η υπογραφή της σύµβασης τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεως από τις αρµόδιες αρχές και την ολοκλήρωση του νοµικού και οικονοµικού ελέγχου. 8. Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις (α) (β) Πρόοδος Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε. και ΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ Κατά τη διάρκεια του εξαµήνου που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 ο Όµιλος αύξησε τη συµµετοχή του στην Πρόοδος Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε. και ΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ σε 48,4% και 37,2% αντίστοιχα. Logic Data Information Systems Πληροφοριακά Συστήµατα εδοµένων Α.Ε. (Logic DIS) Η LogicDIS είναι µια εταιρεία ανάπτυξης λογισµικού στην οποία ο Όµιλος κατείχε το 8,1%. Τον Απρίλιο του 2005 ο Όµιλος αύξησε τη συµµετοχή του στη LogicDIS στο 29,1% µέσω αγοράς και εξάσκησης επιπρόσθετων δικαιωµάτων στην αύξηση κεφαλαίου της LogicDIS. Η επένδυση αυτή έχει µεταφερθεί από το χαρτοφυλάκιο διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων στις συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού Στις τα ιοικητικά Συµβούλια της Τράπεζας και της εταιρείας Πρόοδος - Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε. ενέκριναν το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρείας Πρόοδος - Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε. από την Τράπεζα, µε ισολογισµούς µετασχηµατισµού της Η προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής µετοχών είναι 7,9 µετοχές της εταιρείας Πρόοδος - Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε. προς 1 µετοχή της Τράπεζας. Παράλληλα η Γενική Συνεύλευση των µετόχων της Προόδου στις αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της κατα 130 εκ. ως εξής: µε έκδοση και δωρεάν διάθεση 1 νέας µετοχής για κάθε 10 παλαιές µετοχές, και επιπροσθέτως µε έκδοση 14 νέων µετοχών για κάθε 11 υπάρχουσες µετοχές, µε καταβολή µετρητών. Η Τράπεζα δεσµεύτηκε ότι συνδεδεµένες µε αυτήν εταιρείες θα καλύψουν τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο µετοχών. Η συγχώνευση τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεως από τις αρµόδιες αρχές και από τις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων των δύο εταιρειών και αναµένεται να ολοκληρωθεί το τελευταίο τρίµηνο του Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση των νέων εκδόσεων και αποπληρωµών των υποχρεώσεων από πιστωτικούς τίτλους κατά τη διάρκεια του εξαµήνου που έληξε την 30 Ιουνίου 2005: Νέες εκδόσεις Αποπληρωµές εκατ. εκατ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ιαπραγµατεύσιµα αξιόγραφα (ECP) - Σταθερού επιτοκίου Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Μεσοπρόθεσµοι τίτλοι (EMTN) - Σταθερού επιτοκίου Κυµαινόµενου επιτοκίου Μειωµένης εξασφάλισης - Σταθερού επιτοκίου Οµόλογα από τιτλοποίηση - Σταθερού επιτοκίου Κυµαινόµενου επιτοκίου Σύνολο Τον Ιούνιο του 2005 ο Όµιλος προχώρησε στη δεύτερη τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων µέσω της µεταφοράς των δανείων στη Themeleion ΙΙ Mortgage Finance Plc, εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία εξέδωσε χρεόγραφα σε επενδυτές. Η έκδοση ανέρχεται σε 750 εκατ. µε µέσο κόστος άντλησης κεφαλαίων τριµηνιαίο Εuribor πλέον 17,5 µονάδες βάσης για επτά χρόνια. Η συναλλαγή αυτή έχει καταχωρηθεί ως εξασφαλισµένος δανεισµός. Τα στεγαστικά δάνεια παραµένουν στον ενοποιηµένο ισολογισµό και η αντίστοιχη υποχρέωση περιλαµβάνεται στις υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού Τον Ιούλιο του 2005 ο Όµιλος προχώρησε σε τιτλοποίηση µέρους του χαρτοφυλακίου πιστωτικών καρτών και την έκδοση χρεογράφων προς επενδυτές από την Κάρτα Plc, εταιρεία ειδικού σκοπού µε έδρα το Ηνωµένο Βασίλειο. Το συνολικό ποσό της τιτλοποίησης ανέρχεται σε 750 εκατ. και το µέσο κόστος άντλησης των κεφαλαίων διαµορφώθηκε σε τριµηνιαίο Εuribor πλέον 21,7 µονάδες βάσης. Η συναλλαγή αυτή θα καταχωρηθεί ως εξασφαλισµένος δανεισµός µε αποτέλεσµα το χαρτοφυλάκιο πιστωτικών καρτών να παραµείνει στον ενοποιηµένο ισολογισµό και η αντίστοιχη υποχρέωση vα περιληφθεί στις υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους. Σελίδα 14

16 10. Μετοχικό κεφάλαιο, διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και ίδιες µετοχές Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση της µεταβολής του µετοχικού κεφαλαίου, της διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και των ιδίων µετοχών. Η ονοµαστική αξία των µετοχών της Τράπεζας είναι 2,95 ανά µετοχή και όλο το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας είναι πλήρως καταβεβληµένο. ιαφορά από έκδοση Κοινές Ίδιες Καθαρό µετοχών Ίδιες Καθαρό µετοχές µετοχές ποσό υπέρ το άρτιο µετοχές ποσό εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. Την 1η Ιανουαρίου (1) (2) 501 Αγορά ιδίων µετοχών - (4) (4) - (28) (28) Πώληση ιδίων µετοχών Την 30η Ιουνίου (4) (23) 480 Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση της µεταβολής στον αριθµό των µετοχών που εκδόθηκαν από την Τράπεζα: Αριθµός µετοχών Ίδιες Καθαρό Εκδοθείσες µετοχές ποσό Την 1η Ιανουαρίου ( ) Αγορά ιδίων µετοχών - ( ) ( ) Πώληση ιδίων µετοχών Την 30η Ιουνίου ( ) ικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών Ο Όµιλος παρέχει δικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών στα εκτελεστικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, στη ιοίκηση και στους εργαζόµενους. Τα δικαιώµατα δύνανται να ασκηθούν ολικώς ή µερικώς και να µετατραπούν σε µετοχές µε απόφαση των κατόχων τους υπό την προϋπόθεση ότι τα κριτήρια άσκησης έχουν ικανοποιηθεί. Στις 18 Απριλίου 2005 η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας ενέκρινε την έκδοση δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών, σε εκτελεστικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, στη ιοίκηση και προσωπικό του Οµίλου οι οποίοι παρείχαν τις υπηρεσίες τους κατά την Υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι θα εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον Όµιλο, τα δικαιώµατα δύνανται να ασκηθούν κατά τον µήνα εκέµβριο των ετών 2007, 2008, 2009 και 2010 σε τιµή 18 ανά µετοχή. 12. Προνοµιούχοι τίτλοι Στις 18 Μαρτίου 2005, η EFG Hellas Funding Limited, θυγατρική του Οµίλου, εξέδωσε προνοµιούχους τίτλους οι οποίοι αποτελούν κεφάλαιο µειωµένης εξασφάλισης (Lower Tier 1) για τον Όµιλο. Οι προνοµιούχοι τίτλοι δεν έχουν προκαθορισµένη ηµεροµηνία αποπληρωµής και δίνουν στον εκδότη το δικαίωµα πρόωρης αποπληρωµής τους στην ονοµαστική τους αξία στις 18 Μαρτίου 2010, και ετήσιως από τότε και στο εξής. Όλες οι υποχρεώσεις του εκδότη αναφορικά µε τους προνοµιούχους τίτλους καλύπτονται από εγγυήσεις µειωµένης εξασφάλισης από την Τράπεζα. Οι τίτλοι πληρώνουν σταθερό µη-συσσωρρευτικό ετήσιο µέρισµα 6,75% για τα πρώτα δύο έτη και στη συνέχεια µη-συσσωρρευτικό ετήσιο µέρισµα το οποίο θα καθορίζεται από το δεκαετές EURO Swap rate πλέον 0,125% µε ανώτατο όριο το 8%. Το ιοικητικό Συµβούλιο του εκδότη θα έχει την διακριτική ευχέρεια να ανακοινώνει τα προνοµιούχα µερίσµατα τα οποία θα πληρώνονται από κεφάλαια νοµίµως διαθέσιµα στον εκδότη. Τα προνοµιούχα µερίσµατα πρέπει να ανακοινώνονται και να πληρώνονται στην περίπτωση που η Τράπεζα, ο εκδότης ή οποιαδήποτε άλλη θυγατρική του Οµίλου πληρώσει µέρισµα. Οι προνοµιούχοι τίτλοι είναι εισηγµένοι στα Χρηµατιστήρια του Λουξεµβούργου και της Φρανκφούρτης. 13. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις Στις 30 Ιουνίου 2005 οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις του Οµίλου σε σχέση µε εγγυήσεις και αµετάκλητες πιστωτικές επιστολές ήταν ύψους εκατ. (31 εκεµβρίου 2004: εκατ.) και οι κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις του Οµίλου σε σχέση µε ενσώµατα πάγια στοιχεία ήταν ύψους 8 εκατ. (31 εκεµβρίου 2004: 8 εκατ.). Σελίδα 15

17 14. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού Πληροφορίες σχετικά µε σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού παρουσιάζονται στις εξής σηµειώσεις: Σηµείωση 7 - Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις Σηµείωση 8 - Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις Σηµείωση 9 - Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους 15. Εξαγορές θυγατρικών επιχειρήσεων Πληροφορίες σχετικά µε τις εξαγορές θυγατρικών επιχειρήσεων που έγιναν από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 30 Ιουνίου 2005 παρουσιάζονται πιο κάτω: Καθαρή αξία καθαρής θέσης που εξαγοράστηκε Κόστος εξαγοράς Υπεραξία εκατ. εκατ. εκατ. EFG Istanbul Holding AS και της θυγατρικής της EFG Istanbul Menkul Degerler AS (σηµ. 7) Λοιπές εξαγορές Σύνολο Οι λοιπές εξαγορές αποτελούνται από τα εξής: α) Εξαγορά 100% του µετοχικού κεφαλαίου της Capital SA και της θυγατρικής της Capital Securities SA (σηµ. 7), και β) Εξαγορά 100% του µετοχικού κεφαλαίου της Αττικής Κερδώος Ερµής AEΠEY (σηµ. 7). Οι πιο πάνω εξαγορές λογιστικοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της εξαγοράς. Οι εξαγορασθείσες επιχειρήσεις εισέφεραν καθαρή ζηµιά ύψους 1 εκατ. στα αποτελέσµατα του Οµίλου από την ηµεροµηνία της εξαγοράς τους µέχρι την 30 Ιουνίου Εάν οι εξαγορές είχαν ολοκληρωθεί κατά την 1 Ιανουαρίου 2005 οι εξαγορασθείσες επιχειρήσεις θα εισέφεραν εισοδήµατα ύψους 2 εκατ. και καθαρό κέρδος ύψους 1 εκατ. για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 30 Ιουνίου Σελίδα 16

18 16. Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη Σελίδα 17 Η Τράπεζα ελέγχεται από τον Όµιλο EFG, η τελική µητρική εταιρεία του οποίου είναι η EFG Bank European Financial Group, πιστωτικό ίδρυµα µε έδρα την Ελβετία, η οποία κατέχει το 41% του µετοχικού κεφαλαίου. Το υπόλοιπο 59% του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατέχεται ευρέως από το κοινό. Όλα τα δικαιώµατα ψήφου της EFG Bank European Financial Group κατέχονται από την οικογένεια Λάτση, η οποία είναι και το τελικό µέρος που ελέγχει τον Όµιλο. Ο Όµιλος πραγµατοποιεί τραπεζικές συναλλαγές µε τα συνδεόµενα µέρη µέσα στα συνήθη πλαίσια των εργασιών και σε καθαρά εµπορική βάση. Οι συναλλαγές αυτές περιλαµβάνουν δάνεια, καταθέσεις, εγγυητικές επιστολές και παράγωγα. Ο όγκος και τα υπόλοιπα των συναλλαγών µε τα συνδεόµενα µέρη στο τέλος της περιόδου/έτους παρατίθενται πιο κάτω: 30 Ιουνίου 2005 Βασικά µέλη της ιοίκησης Όµιλος EFG της Τράπεζας Λοιπά εκατ. εκατ. εκατ. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων Χαρτοφυλάκιο συναλλαγών Χαρτοφυλάκιο διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων άνεια και προκαταβολές σε πελάτες Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1-1 Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα Υποχρεώσεις προς πελάτες και υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους Λοιπά στοιχεία παθητικού Καθαρά έσοδα/(έξοδα) από τόκους (4) - 2 Καθαρά έσοδα/(έξοδα) από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες Λειτουργικά έξοδα (2) - - Εγγυητικές επιστολές που εκδόθηκαν Εγγυητικές επιστολές που λήφθηκαν εκεµβρίου 2004 Βασικά µέλη της ιοίκησης Όµιλος EFG της Τράπεζας Λοιπά εκατ. εκατ. εκατ. Χαρτοφυλάκιο συναλλαγών Χαρτοφυλάκιο διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων άνεια και προκαταβολές σε πελάτες Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα Υποχρεώσεις προς πελάτες και υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους Λοιπά στοιχεία παθητικού Καθαρά έσοδα/(έξοδα) από τόκους για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2004 (1) - 1 Καθαρά έσοδα/(έξοδα) από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου Λειτουργικά έξοδα για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2004 (2) - - Εγγυητικές επιστολές που εκδόθηκαν Εγγυητικές επιστολές που λήφθηκαν Τα βασικά µέλη της ιοίκησης σε σχέση µε τα πιο πάνω περιλαµβάνουν τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και την ιοίκηση του Οµίλου και της µητρικής του και τα στενά συγγενικά τους άτοµα. Κατά την 31η εκεµβρίου 2004, σε σχέση µε τις εγγυητικές επιστολές που εκδόθηκαν, ο Όµιλος είχε λάβει ενεχυριασµένες καταθέσεις ύψους 355 εκατ. οι οποίες περιλαµβάνονται στις υποχρεώσεις προς πελάτες και υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους πιο πάνω. Οι εγγυητικές επιστολές και ενεχυριασµένες καταθέσεις έληξαν τον Μάϊο του εν έχουν γίνει προβλέψεις για δάνεια που χορηγήθηκαν σε συνδεόµενα µέρη (2004: Μηδέν). Βάση συµβάσεων ο Όµιλος παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες σε συγγενείς επιχειρήσεις: (α) ίας AEEX - διαχείριση χαρτοφυλακίου, υπηρεσίες θεµατοφυλακής και µετοχολογίου. (β) Πρόοδος Ελληνικές Επενδύσεις ΑΕ - συµβουλευτικές υπηρεσίες για ανάλυση και διαχείριση επενδύσεων και υπηρεσίες θεµατοφυλακής και µετοχολογίου. Παροχές προς τα Βασικά µέλη της ιοίκησης της Τράπεζας (συµπεριλαµβανοµένων των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου) Κατά το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 οι παροχές προς τα βασικά µέλη της ιοίκησης της Τράπεζας ήταν 4εκατ. (εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2004: 3 εκατ.).

19 17. Μερίσµατα Τα τελικά µερίσµατα δε λογιστικοποιούνται εάν δεν έχουν εγκριθεί από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η Συνέλευση της Τράπεζας που έγινε στις 5 Απριλίου 2005, ενέκρινε τη διανοµή συνολικού µερίσµατος για το έτος ,72 ανά µετοχή, σύνολο 226 εκατ. Από το ποσό του µερίσµατος ανά µετοχή που εγκρίθηκε, προµέρισµα ύψους 0,30 ανά µετοχή, ήτοι συνολικό ποσό 94 εκατ., καταβλήθηκε το εκέµβριο του 2004 σύµφωνα µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της 22 Οκτωβρίου Το υπόλοιπο ποσό του µερίσµατος, 0,42 ανά µετοχή, σύνολο 132 εκατ. καταβλήθηκε τον Απρίλιο Το προµέρισµα, 0,30 ανά µετοχή, καταχωρήθηκε στα ίδια κεφάλαια ως διάθεση κερδών εις νέον κατά την περίοδο από 1 Οκτωβρίου 2004 έως 31 εκεµβρίου Το τελικό µέρισµα, 0,42 ανά µετοχή καταχωρήθηκε στα ίδια κεφάλαια ως διάθεση κερδών εις νέον κατά την περίοδο από 1 Απριλίου 2005 έως 30 Ιουνίου Η Συνέλευση της Τράπεζας που έγινε στις 5 Απριλίου 2004, ενέκρινε την καταβολή µερίσµατος για το έτος ,60 ανά µετοχή, ήτοι συνολικό ποσό 185 εκατ. Το µέρισµα αυτό, καταβλήθηκε τον Απρίλιο του 2004 και καταχωρήθηκε στα ίδια κεφάλαια ως διάθεση κερδών εις νέον κατά την περίοδο από 1 Απριλίου 2004 έως 30 Ιουνίου Έκθεση επισκόπησης ορκωτών ελεγκτών λογιστών στη σελίδα 2. Σελίδα 18

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2005 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07 Συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. Αρ. Μ.Α.Ε 6068/06/Β/86/07 - Όθωνος 8, Αθήνα. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. Αρ. Μ.Α.Ε 6068/06/Β/86/07 - Όθωνος 8, Αθήνα. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 EFG Eurobank Ergasias A.E. Αρ. Μ.Α.Ε 6068/06/Β/86/07 - Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως τίου (βάσει της Απόφασης 17/336/21.04. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Βάσει της Aπόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Περιεχόµενα I. Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2005 - Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000653/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. ABCY

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 Μαρτίου 2005

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 Μαρτίου 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 Μαρτίου 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένος και εταιρικός ισολογισμός Ενοποιημένη και Εταιρική κατάσταση συνολικών εσόδων...5

Ενοποιημένος και εταιρικός ισολογισμός Ενοποιημένη και Εταιρική κατάσταση συνολικών εσόδων...5 Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Περιεχόμενα σελίδα Ενοποιημένος και εταιρικός ισολογισμός...

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 2016 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών

REDS Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών REDS Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε το.λ.π. 34 για την περίοδο REDS AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΑΚΙΩΝ 39 &

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την χρήση 01/01 31/12/2006 Σημαντική Επισήμανση: Οι παρούσες «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Π.Γ. NIKAΣ A.Β.Ε.E. AP.M.A.E.: 8032/06/B/86/45 145 65, Άγιος Στέφανος Αττικής Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός 2 Kατάσταση αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 25 Αυγούστου 2010 Της Εταιρείας: DIMCO PLC Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 24 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα