ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ"

Transcript

1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

2 Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 Πίνακας Περιεχοµένων των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων Σηµείωση Σελίδα Έκθεση επισκόπησης ορκωτών ελεγκτών λογιστών 2 Ενδιάµεσες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων 3 Ενδιάµεσος Ισολογισµός 4 Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 5 Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών Γενικές πληροφορίες 7 2 Πλαίσιο κατάρτισης ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων 7 3 Βασικές λογιστικές αρχές 7 4 Μετάβαση στα ΠΧΠ 7 5 Κέρδη ανά µετοχή 11 6 Τιτλοποιήσεις δανείων 12 7 Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 12 8 Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 13 9 Μετοχικό κεφάλαιο, διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και ίδιες µετοχές ικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη Μερίσµατα 15 Σελίδα 1

3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias AE Επισκοπήσαµε τις συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias AE. (η "Εταιρεία"), της εξαµηνιαίας περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου Η ευθύνη της σύνταξης των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας. Η ευθύνη µας περιορίζεται στην έκδοση της σχετικής έκθεσης για αυτές τις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις, µε βάση την επισκόπηση που διενεργήσαµε. Η επισκόπηση µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης 2400, όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Το Πρότυπο αυτό απαιτεί να σχεδιάσουµε και να εκτελέσουµε την επισκόπηση για την απόκτηση σχετικής διασφάλισης ως προς το αν οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. Η επισκόπηση περιορίζεται κυρίως σε αναζήτηση πληροφοριών από το προσωπικό της εταιρείας και σε αναλυτικές διαδικασίες που εφαρµόζονται σε οικονοµικά δεδοµένα και έτσι παρέχει λιγότερη διασφάλιση από έναν έλεγχο. εν διενεργήσαµε έλεγχο και κατά συνέπεια δεν εκφράζουµε γνώµη ελέγχου. Βασιζόµενοι στην επισκόπησή µας δεν έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας στοιχεία, τα οποία µας αναγκάζουν να πιστεύουµε ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν έχουν συνταχθεί, από όλες τις ουσιαστικές απόψεις, σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. Αθήνα, 10 Αυγούστου 2005 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Πράιςγουωτερχαους Κούπερς Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία Κυριάκος Ριρής Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΜ ΣΟΕΛ Σελίδα 2

4 Ενδιάµεσες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων Εξάµηνο που έληξε Τρίµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 30 Ιουνίου εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες Έσοδα από µη τραπεζικές υπηρεσίες Οργανικά έσοδα Έσοδα από µερίσµατα Αποτελέσµατα χαρτοφυλακίου συναλλαγών Αποτελέσµατα από άλλους τίτλους Λοιπά λειτουργικά έσοδα Λειτουργικά έσοδα Λειτουργικά έξοδα (282) (270) (142) (133) Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (145) (103) (79) (63) Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήµατος (69) (49) (34) (27) Καθαρά κέρδη περιόδου Σηµείωση Κέρδη ανά µετοχή - βασικά 5 0,66 0,49 0,39 0,24 - προσαρµοσµένα (diluted) 5 0,66 0,49 0,39 0,24 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 15 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. Σελίδα 3

5 Ενδιάµεσος Ισολογισµός της 30 Ιουνίου Ιουνίου 31 εκεµβρίου Σηµείωση εκατ. εκατ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα Κρατικά και εξοµοιούµενα προς αυτά αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηµατοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων Χαρτοφυλάκιο συναλλαγών Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα άνεια και προκαταβολές σε πελάτες Χαρτοφυλάκιο διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις Ενσώµατα πάγια στοιχεία Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα Υποχρεώσεις προς πελάτες Λοιπά στοιχεία παθητικού Σύνολο παθητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεµατικά Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και παθητικού Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 15 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. Σελίδα 4

6 Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 Μετοχικό Υπέρ Ειδικά Κέρδη κεφάλαιο το άρτιο αποθεµατικά εις νέον Σύνολο εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου (190) Αντιστάθµιση ταµειακών ροών - αποτίµηση στην εύλογη αξία, µετά από φόρους - - (7) - (7) - µεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, µετά από φόρους Χαρτοφυλάκιο διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων - αποτίµηση στην εύλογη αξία, µετά από φόρους µεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, µετά από φόρους - - (58) - (58) Καθαρά έσοδα/(έξοδα) καταχωρηµένα απευθείας στην καθαρή θέση - - (38) - (38) Καθαρά κέρδη περιόδου Σύνολο αναγνωρισθέντων κερδών για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου (38) Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών (3) - Μέρισµα χρήσεως (σηµ. 14) (185) (185) Αγορά ιδίων µετοχών (8) (37) - - (45) Πώληση ιδίων µετοχών (188) (155) Υπόλοιπο 30ης Ιουνίου (226) Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου Αντιστάθµιση ταµειακών ροών - αποτίµηση στην εύλογη αξία, µετά από φόρους - - (11) - (11) - µεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, µετά από φόρους Χαρτοφυλάκιο διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων - αποτίµηση στην εύλογη αξία, µετά από φόρους µεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, µετά από φόρους - - (41) - (41) Καθαρά έσοδα/(έξοδα) καταχωρηµένα απευθείας στην καθαρή θέση - - (8) - (8) Καθαρά κέρδη περιόδου Σύνολο αναγνωρισθέντων κερδών για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου (8) Αποτίµηση παροχών σε συµµετοχικούς τίτλους Μέρισµα χρήσεως (σηµ. 14) (132) (132) Αγορά ιδίων µετοχών (σηµ. 9) (4) (28) - - (32) Πώληση ιδίων µετοχών (σηµ. 9) (3) (21) 1 (132) (155) Υπόλοιπο 30ης Ιουνίου Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 15 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. Σελίδα 5

7 Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου Σηµείωση εκατ. εκατ. Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Έσοδα από τόκους και καθαρά έσοδα από εµπορικές συναλλαγές Τόκοι που πληρώθηκαν (370) (386) Αµοιβές και προµήθειες που εισπράχθηκαν Αµοιβές και προµήθειες που πληρώθηκαν (64) (52) Μερίσµατα που εισπράχθηκαν Λοιπά έσοδα που εισπράχθηκαν 6 3 Πληρωµές σε µετρητά στο προσωπικό και σε προµηθευτές (217) (205) Φόρος εισοδήµατος που πληρώθηκε (105) (92) Ταµειακές ροές από λειτουργικά κέρδη πριν από τις µεταβολές λογαριασµών που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες Μεταβολές λογαριασµών που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες Καθαρή (αύξηση)/µείωση στο ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα (13) (33) Καθαρή (αύξηση)/µείωση στα κρατικά και εξοµοιούµενα προς αυτά αξιόγραφα 112 (100) Καθαρή (αύξηση)/µείωση στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών Καθαρή (αύξηση)/µείωση στις απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων (166) 84 Καθαρή (αύξηση)/µείωση στα δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (2.159) (2.483) Καθαρή (αύξηση)/µείωση στα λοιπά στοιχεία ενεργητικού Καθαρή αύξηση/(µείωση) στις υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα (353) Καθαρή αύξηση/(µείωση) στις υποχρεώσεις προς πελάτες Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα λοιπά στοιχεία παθητικού (219) (28) Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώµατων παγίων στοιχείων (14) (18) Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 3 6 Αγορές επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση (2.963) (1.211) Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση Εισπράξεις από εκκαθάριση θυγατρικών επιχειρήσεων - 15 Αγορά θυγατρικών επιχειρήσεων (38) (16) Αγορά συγγενών επιχειρήσεων (35) - Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (2.026) (493) Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Μερίσµατα που πληρώθηκαν 14 (132) (185) Αγορές ιδίων µετοχών (32) (45) Εισπράξεις από πωλήσεις ιδίων µετοχών 8 75 Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (156) (155) Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 15 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. Σελίδα 6

8 1. Γενικές πληροφορίες Η EFG Eurobank Εργασίας Α.Ε. (η Τράπεζα ) δραστηριοποιείται στους τοµείς τραπεζικής ιδιωτών πελατών και επιχειρήσεων, στον τοµέα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαχείρισης κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων και άλλων υπηρεσιών. Η Τράπεζα έχει συσταθεί στην Ελλάδα και οι µετοχές της είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η Τράπεζα δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα. Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας έχουν εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο στις 9 Αυγούστου Πλαίσιο κατάρτισης ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων Αυτές οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο ( ΛΠ) 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις» και πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση µε τις δηµοσιευµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας για το τρίµηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2005 που συντάχθηκαν µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ). Αυτές οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις είναι οι ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας. Η Τράπεζα επίσης συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας και των θυγατρικών της. 3. Βασικές λογιστικές αρχές Οι ίδιες λογιστικές αρχές και µέθοδοι υπολογισµού έχουν χρησιµοποιηθεί σε αυτές τις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις όπως και στις δηµοσιευµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας για το τρίµηνο που έληξε την 31 Μαρτίου Μετάβαση στα ΠΧΠ 4.1 Βάση µετάβασης στα ΠΧΠ Η βάση µετάβασης της Τράπεζας στα ΠΧΠ περιγράφεται στις δηµοσιευµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας για το τρίµηνο που έληξε την 31 Μαρτίου Συµφωνία µεταξύ ΠΧΠ και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) Οι συµφωνίες της καθαρής θέσης την 1 Ιανουαρίου 2004 και 31 εκεµβρίου 2004 και η συµφωνία για το κέρδος της χρήσης 2004 παρουσιάζονται στις δηµοσιευµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας για το τρίµηνο που έληξε την 31 Μαρτίου Οι ακόλουθες συµφωνίες παρέχουν λεπτοµέρειες της επίδρασης της µετάβασης στα ΠΧΠ σε σχέση µε: - τα ίδια κεφάλαια στις 30 Ιουνίου 2004 (Σηµ ), - τον ισολογισµό της 30 Ιουνίου 2004 (Σηµ ), - την κατάσταση αποτελεσµάτων για το τρίµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2004 (Σηµ ), - την κατάσταση αποτελεσµάτων για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2004 (Σηµ ), και - την κατάσταση ταµειακών ροών για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2004 (Σηµ ) Πίνακας προσαρµογών ιδίων κεφαλαίων µεταξύ ΕΛΠ και ΠΧΠ 30 Ιουνίου 2004 εκατ. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων σύµφωνα µε τα ΕΛΠ Προσαρµογή στην εύλογη αξία επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση µετά από την αναβαλλόµενη φορολογία ( ΛΠ39) 115 Προσαρµογή στην εύλογη αξία αντισταθµιστικών παραγώγων και εφαρµογή λογιστικής αντιστάθµισης µετά την αναβαλλόµενη φορολογία ( ΛΠ39) (105) Προσαρµογή από την εφαρµογή του πραγµατικού επιτοκίου µετά την αναβαλλόµενη φορολογία ( ΛΠ18 και ΛΠ39) (15) Προσαρµογή από την εφαρµογή της προεξόφλησης των αναµενόµενων ταµειακών ροών στον προσδιορισµό της αποµείωσης δανείων µετά την αναβαλλόµενη φορολογία ( ΛΠ39) (33) Προσαρµογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων µετά την αναβαλλόµενη φορολογία ( ΛΠ16, ΛΠ17, ΛΠ36, ΛΠ40) 55 Προσαρµογή προβλέψεων πιθανών συνταξιοδοτικών και άλλων οφειλών προς υπαλλήλους µετά από αναβαλλόµενη φορολογία και διανοµή κερδών σε µετρητά ( ΛΠ19) (49) Λοιπές προσαρµογές (8) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων σύµφωνα µε ΠΧΠ Οι κύριες διαφορές µεταξύ των ΕΛΠ και των ΠΧΠ που έχουν σχέση µε την Τράπεζα αναλύονται στις παραγράφους 4.3 και 4.4. Σελίδα 7

9 4. Μετάβαση στα ΠΧΠ (συνέχεια) 4.2 Συµφωνία µεταξύ ΠΧΠ και ΕΛΠ (συνέχεια) Συµφωνία ισολογισµού την 30 Ιουνίου 2004 ΕΛΠ Αναπροσαρµογές µετάβασης ΠΧΠ Σηµ 4.3. εκατ. εκατ. εκατ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα α 739 (7) 732 Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων β άνεια και προκαταβολές σε πελάτες γ Χρεόγραφα (εκτός από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα) δ Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 6-6 Ενσώµατα πάγια στοιχεία ε Λοιπά στοιχεία ενεργητικού (περιλ. παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα) στ 712 (217) 495 Σύνολο ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα β Υποχρεώσεις προς πελάτες β Λοιπά στοιχεία παθητικού (περιλ. παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα) ζ Ίδια κεφάλαια η (40) Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων Συµφωνία κατάστασης αποτελεσµάτων για το τρίµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2004 Αναπροσαρµογές ΕΛΠ µετάβασης ΠΧΠ Σηµ 4.4. εκατ. εκατ. εκατ. Καθαρά έσοδα από τόκους α Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες α 39 (9) 30 Έσοδα από µη τραπεζικές υπηρεσίες β Οργανικά έσοδα Μη οργανικά έσοδα γ 40 (5) 35 Λειτουργικά έσοδα 300 (3) 297 Λειτουργικά έξοδα δ (131) (2) (133) Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ε (60) (3) (63) Κέρδη προ φόρων 109 (8) 101 Φόρος εισοδήµατος (28) 1 (27) Καθαρά κέρδη περιόδου 81 (7) Συµφωνία κατάστασης αποτελεσµάτων για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2004 Αναπροσαρµογές ΕΛΠ µετάβασης ΠΧΠ Σηµ 4.4. εκατ. εκατ. εκατ. Καθαρά έσοδα από τόκους α Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες α 68 (16) 52 Έσοδα από µη τραπεζικές υπηρεσίες β Οργανικά έσοδα Μη οργανικά έσοδα γ 83 (10) 73 Λειτουργικά έσοδα 577 (3) 574 Λειτουργικά έξοδα δ (266) (4) (270) Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ε (94) (9) (103) Κέρδη προ φόρων 217 (16) 201 Φόρος εισοδήµατος (51) 2 (49) Καθαρά κέρδη περιόδου 166 (14) 152 Σελίδα 8

10 4. Μετάβαση στα ΠΧΠ (συνέχεια) 4.2 Συµφωνία µεταξύ ΠΧΠ και ΕΛΠ (συνέχεια) Συµφωνία κατάστασης ταµειακών ροών για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2004 Αναπροσαρµογές ΕΛΠ µετάβασης ΠΧΠ εκατ. εκατ. εκατ. Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (308) (185) (493) Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 238 (393) (155) Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 724 (166) 558 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου Οι κυριότερες αναπροσαρµογές µετάβασης από τα ΕΛΠ στα ΠΧΠ σε σχέση µε την κατάσταση ταµειακών ροών είναι οι ακόλουθες: (1) Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν το ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα και απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων. Σύµφωνα µε τα ΠΧΠ τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν το ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα, τα κρατικά και εξοµοιούµενα προς αυτά αξιόγραφα, τις απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων και το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών όταν αυτά έχουν λήξη µικρότερη των 90 ηµερών. Αυτές οι διαφορές έχουν επηρεάσει τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα κατά την έναρξη και τη λήξη της περιόδου και τις καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. (2) Οι ταµειακές ροές µε βάση τα ΠΧΠ περιλαµβάνουν την επίδραση της συµπερίληψης των εταιρειών ειδικού σκοπού στις οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας στις περιπτώσεις που οι τιτλοποιήσεις δανείων καταχωρούνται ως εξασφαλισµένος δανεισµός. (3) Οι ταµειακές ροές µε βάση τα ΠΧΠ περιλαµβάνουν, όπου είναι απαραίτητο, τις διαφορές από αναπροσαρµογές και διαφορές στην παρουσίαση σε σχέση µε την µετάβαση στα ΠΧΠ. 4.3 (α) Επεξήγηση αναπροσαρµογών σε στοιχεία του ισολογισµού Η ακόλουθη ανάλυση επεξηγεί τις σηµαντικές προσαρµογές σε στοιχεία του ισολογισµού. Ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα Η µείωση στο ταµείο και διαθέσιµα στην κεντρική τράπεζα βάση των ΠΧΠ προέκυψε από διαφορές στην παρουσίαση. (β) Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων, Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα και Υποχρεώσεις προς πελάτες (1) Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, οι χρεωστικοί τίτλοι αναγνωρίζονταν κατά την εξόφλησή τους, ενώ η λογιστική αρχή που υιοθετήθηκε από την Τράπεζα βάσει του ΛΠ39 είναι η λογιστικοποίηση κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής. Η υιοθέτηση του ΛΠ39 είχε ως αποτέλεσµα την αναγνώριση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού βάσει λογιστικοποίησης κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής. (2) Σύµφωνα µε τα ΠΧΠ, έγιναν αναταξινοµήσεις για δεδουλευµένους τόκους και άλλες διαφορές παρουσίασης. (3) (γ) (1) (2) Σύµφωνα µε τα ΠΧΠ έγιναν αναταξινοµήσεις για δεδουλευµένους τόκους και άλλες διαφορές παρουσίασης. (3) (4) Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, οι υποχρεώσεις από την έκδοση χρεογράφων από εταιρείες ειδικού σκοπού σε σχέση µε την τιτλοποίηση δανείων δεν αναγνωρίζονται στον ισολογισµό της Τράπεζας. Βάσει του ΛΠ39, όπου τα κριτήρια αποαναγνώρισης δεν έχουν εκπληρωθεί για τα τιτλοποιηµένα στεγαστικά δάνεια, η συναλλαγή καταχωρείται ως εξασφαλισµένη υποχρέωση όπου η υποχρέωση της Τράπεζας προς την εταιρεία ειδικού σκοπού περιλαµβάνεται στις υποχρεώσεις προς πελάτες. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση στις υποχρεώσεις προς πελάτες στον ισολογισµό της Τράπεζας. άνεια και προκαταβολές σε πελάτες Τον Ιούνιο 2004, η Τράπεζα προχώρησε στην τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων. Βάσει των ΕΛΠ, τα τιτλοποιηµένα στεγαστικά δάνεια απαλείφθηκαν από τον ισολογισµό. Βάσει του ΛΠ39, όπου τα κριτήρια αποαναγνώρισης δεν έχουν εκπληρωθεί, τα τιτλοποιηµένα στεγαστικά δάνεια παρέµειναν στον ισολογισµό που είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση των δανείων και προκαταβολών. Σύµφωνα µε το ΛΠ39, η αποµείωση δανείων υπολογίζεται βάσει ζηµιογόνων γεγονότων και προεξοφληµένων αναµενόµενων ανακτήσιµων καθαρών ταµειακών ροών, που είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των δανείων και προκαταβολών. Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ οι χρεωστικοί τίτλοι αναγνωρίζονταν κατά την εξόφλησή τους, ενώ η λογιστική αρχή που υιοθετήθηκε από την Τράπεζα βάσει του ΛΠ39 είναι η λογιστικοποίηση κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής. Η υιοθέτηση του ΛΠ39 είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση των δανείων και προκαταβολών σε πελάτες λόγω της αναγνώρισης στοιχείων ενεργητικού βάσει της λογιστικοποίησης κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής. Σελίδα 9

11 4. Μετάβαση στα ΠΧΠ (συνέχεια) 4.3 Επεξήγηση αναπροσαρµογών σε στοιχεία του ισολογισµού (συνέχεια) (δ) Χρεόγραφα (εκτός από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα) (1) Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων παρουσιαζόταν στο χαµηλότερο του συνολικού κόστους/αναπόσβεστης τιµής κτήσης και της αγοραίας αξίας. Σύµφωνα µε το ΛΠ39 το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ταξινοµήθηκε ως χαρτοφυλάκιο διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων που παρουσιάζεται σε εύλογη αξία, και τα κέρδη και ζηµίες της εύλογης αξίας καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια. Αυτή η αποτίµηση σε εύλογη αξία είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της αξίας των διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων. Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, η λογιστική αρχή αποµείωσης µετοχικών µέσων ήταν ήδη ευθυγραµµισµένη µε τις απαιτήσεις του ΛΠ39. (2) Σύµφωνα µε τα ΠΧΠ, έγιναν αναταξινοµήσεις για δεδουλευµένους τόκους. (ε) Ενσώµατα πάγια στοιχεία Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, τα ενσώµατα πάγια στοιχεία παρουσιάζονταν στο κόστος µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και οι αποσβέσεις υπολογίζονταν χρησιµοποιώντας τους προβλεπόµενους από τη φορολογική νοµοθεσία συντελεστές. Επίσης, τα ακίνητα αναπροσαρµόζονταν βάσει φορολογικού νόµου ανά τετραετία. Σύµφωνα µε τα ΠΧΠ, τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα καταχωρούνται ως ενσώµατα πάγια στοιχεία και λογιστικοποιούνται βάσει του ΛΠ16. Ακίνητα που κατέχονται για αποδόσεις ενοικίου και/ή κεφαλαιουχικές ανατιµήσεις καταχωρούνται ως επένδυση σε ακίνητα και λογιστικοποιούνται µε βάση τη µέθοδο κόστους, σύµφωνα µε το ΛΠ40. Υπολογίζεται απόσβεση κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των περιουσιακών στοιχείων. Τα έξοδα που βάσει των ΕΛΠ είχαν κεφαλαιοποιηθεί, έχουν διαγραφεί και έχει καταχωρηθεί αποµείωση ακινήτων. Η Τράπεζα έχει επιλέξει να επιµετρήσει όλα τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα και µια επένδυση σε ακίνητα σε εύλογη αξία την 1 Ιανουαρίου 2004 ακολουθώντας την προαιρετική εξαίρεση του ΠΧΠ 1 για εύλογη αξία ως τεκµαρτό κόστος και να κρατήσει αυτές τις αξίες ως τεκµαρτό κόστος. Η επίδραση της µετάβασης στα ΠΧΠ σε σχέση µε τα πιο πάνω στοιχεία ήταν αύξηση στα ενσώµατα πάγια στοιχεία. (στ) Λοιπά στοιχεία ενεργητικού (περιλαµβανοµένων παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων) Η κίνηση των λοιπών στοιχείων ενεργητικού αφορούσε κυρίως διαφορές από την αναταξινόµηση δεδουλευµένων τόκων και την αποτίµηση αντισταθµιστικών παραγώγων στην εύλογη αξία. Βάσει των ΕΛΠ τα παράγωγα του χαρτοφυλακίου συναλλαγών παρουσιάζονταν στην εύλογη αξία, ενώ τα αντισταθµιστικά παράγωγα σε δεδουλευµένη βάση. Σύµφωνα µε το ΛΠ39, όλα τα παράγωγα παρουσιάζονται στην εύλογη αξία. Η προσαρµογή των αντισταθµιστικών παραγώγων στην εύλογη αξία, είχε ως αποτέλεσµα την αναγνώριση αντισταθµιστικών παραγώγων µε θετική εύλογη αξία ως στοιχεία ενεργητικού. (ζ) Λοιπά στοιχεία παθητικού (περιλαµβανοµένων παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων) (1) Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, τα παράγωγα του χαρτοφυλακίου συναλλαγών παρουσιάζονταν στην εύλογη αξία ενώ τα αντισταθµιστικά παράγωγα σε δεδουλευµένη βάση. Σύµφωνα µε το ΛΠ39, όλα τα παράγωγα παρουσιάζονται στην εύλογη αξία. Η προσαρµογή των αντισταθµιστικών παραγώγων στην εύλογη αξία είχε ως αποτέλεσµα την αναγνώριση αντισταθµιστικών παραγώγων µε αρνητική εύλογη αξία, ως στοιχεία παθητικού. (2) Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, προβλέψεις για παροχές προσωπικού αναγνωρίζονταν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την Ελληνική εργατική νοµοθεσία, αποκλειστικά για αποζηµιώσεις αφυπηρέτησης προσωπικού. Σύµφωνα µε το ΛΠ19 η Τράπεζα έχει κάνει προβλέψεις για αποζηµιώσεις αφυπηρέτησης προσωπικού και πιθανές αποχωρήσεις πριν την κανονική αφυπηρέτηση, που είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση των υποχρεώσεων. (η) 4.4 Ίδια κεφάλαια Οι πιο πάνω προσαρµογές καταχωρήθηκαν, όπου ήταν απαραίτητο, στα αποθεµατικά και είχαν ως αποτέλεσµα τη µείωση των ιδίων κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου 2004 (πίνακας 4.2.1). Επεξήγηση αναπροσαρµογών σε στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων (α) Καθαρά έσοδα από τόκους και καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες (1) Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, τραπεζικές αµοιβές που εισπράχθηκαν και έξοδα που έχουν πληρωθεί σχετικά µε χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, αναγνωρίστηκαν σε ταµειακή βάση ως προµήθειες. Ο λογιστικός χειρισµός µε βάση τα ΛΠ18 και ΛΠ39, που προβλέπουν την προσαρµογή του πραγµατικού επιτοκίου για κάποιες τραπεζικές αµοιβές, είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους και τη µείωση των καθαρών εσόδων από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες. (2) Η ακόλουθη ανάλυση επεξηγεί τις σηµαντικές προσαρµογές σε στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων. Τον Ιούνιο 2004 η Τράπεζα προχώρησε µε την τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων. Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ τα τιτλοποιηµένα στεγαστικά δάνεια απαλείφθηκαν από τον ισολογισµό και τα καθαρά έσοδα από διασφαλισµένα συµφέροντα (retained interests) αναγνωρίζονταν ως µη οργανικά έσοδα. Βάσει του ΛΠ39, όπου τα κριτήρια αποαναγνώρισης δεν έχουν εκπληρωθεί, ο τόκος των στεγαστικών δανείων περιλήφθηκε στα έσοδα από τόκους. (3) Η καθαρή µείωση στα έσοδα από προµήθειες οφείλεται επίσης σε διαφορές παρουσίασης στην κατάσταση αποτελεσµάτων. (β) Έσοδα από µη τραπεζικές υπηρεσίες Για σκοπούς παρουσίασης της κατάστασης αποτελεσµάτων σύµφωνα µε ΠΧΠ, τα έσοδα από µη τραπεζικές υπηρεσίες έχουν διαχωρισθεί από τα καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες και εµφανίζονται σε ξεχωριστή γραµµή στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Σελίδα 10

12 4. Μετάβαση στα ΠΧΠ (συνέχεια) 4.4 (γ) Επεξήγηση αναπροσαρµογών σε στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων (συνέχεια) Μη οργανικά έσοδα Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, τα καθαρά έσοδα από τα τιτλοποιηµένα στεγαστικά δάνεια που απαλείφθηκαν από τον ισολογισµό, αναγνωρίζονταν ως µη οργανικά έσοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων λόγω διασφαλισµένων συµφερόντων (retained interests). Βάσει του ΛΠ39, τα έσοδα από τόκους από τα τιτλοποιηµένα στεγαστικά δάνεια που δεν έχουν εκπληρώσει τα κριτήρια αποαναγνώρισης έχουν αναταξινοµηθεί από τα µη οργανικά έσοδα σε έσοδα από τόκους. (δ) Λειτουργικά έξοδα (1) Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, οι αποσβέσεις υπολογίζονταν χρησιµοποιώντας συγκεκριµένους φορολογικούς συντελεστές. Σύµφωνα µε τα ΠΧΠ οι αποσβέσεις χρεώνονται κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων ενεργητικού. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του εξόδου των αποσβέσεων. (2) Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, προβλέψεις για παροχές προσωπικού αναγνωρίζονταν σύµφωνα µε την ελληνική εργατική νοµοθεσία µόνο για αποζηµιώσεις αφυπηρέτησης προσωπικού. Οι επιπρόσθετες προβλέψεις για αποζηµιώσεις αφυπηρέτησης προσωπικού και πιθανές αποχωρήσεις πριν την κανονική αφυπηρέτηση είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους προσωπικού. (3) Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, οι υποχρεώσεις για καταβολές πρόσθετων παροχών σε υπαλλήλους αφαιρούνται απευθείας από τα ίδια κεφάλαια µέσω του λογαριασµού διάθεσης όταν προταθούν. Σύµφωνα µε τα ΠΧΠ οι υποχρεώσεις για καταβολές πρόσθετων παροχών σε υπαλλήλους καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων όταν εγκριθούν από τους µετόχους. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση των λειτουργικών εξόδων. (ε) Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Σε σχέση µε την αποµείωση δανείων, βάσει των ΕΛΠ, καθορίζονταν συγκεκριµένες προβλέψεις δανείων µεµονωµένα ή σε βάση χαρτοφυλακίου έναντι εκτοκιζόµενων ή µη-εκτοκιζόµενων δανείων. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την καταχώρηση προβλέψεων βάσει αναµενόµενων ζηµιών λαµβάνοντας υπόψη την αξία των εξασφαλίσεων, χωρίς προεξόφληση των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών. Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, έξοδα σε σχέση µε ανακτήσεις, καταχωρούνταν ως έξοδα από προµήθειες. Σύµφωνα µε το ΛΠ39 η Τράπεζα έχει προεξοφλήσει τις αναµενόµενες ταµειακές ροές και έχει ανακατατάξει στην κατάσταση αποτελεσµάτων έξοδα σε σχέση µε ανακτήσεις µε αποτέλεσµα την αύξηση των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων και την αύξηση στα καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες. 5. Κέρδη ανά µετοχή Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους µετόχους µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό µετοχών που βρισκόταν σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους, εξαιρώντας το µέσο αριθµό ιδίων µετοχών που είχε στην κατοχή της η Τράπεζα κατά τη διάρκεια του έτους. Τα προσαρµοσµένα (diluted) κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται προσαρµόζοντας το µέσο σταθµισµένο αριθµό µετοχών σε κυκλοφορία µετη παραδοχή ότι όλοι οι δυνητικοί τίτλοι µετατρέψιµοι σε µετοχές, µετατρέπονται σε µετοχές. Η Τράπεζα έχει µια κατηγορία δυνητικών τίτλων: δικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών. Για την προσαρµογή του µέσου σταθµισµένου αριθµού µετοχών για τα δικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών γίνεται ένας υπολογισµός για να καθοριστεί ο αριθµός των µετοχών που θα µπορούσε να αγοραστεί στην εύλογη αξία (καθορίζεται ως ο µέσος όρος της τιµής της µετοχής της Τράπεζας για το έτος) µε βάση τη χρηµατική αξία των δικαιωµάτων συνδροµής που ακολουθούν τα δικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών σε κυκλοφορία. Ο αριθµός των µετοχών από τον υπολογισµό αυτό, προστίθεται στο µέσο όρο του αριθµού των κοινών µετοχών σε κυκλοφορία για να καθοριστεί ο µέσος όρος των κοινών µετοχών που θα χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό των προσαρµοσµένων κερδών ανά µετοχή. Εξάµηνο που έληξε Τρίµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 30 Ιουνίου Καθαρά κέρδη περιόδου εκατ Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία για προσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή Αριθµός µετοχών Αριθµός µετοχών Βασικά κέρδη ανά µετοχή 0,66 0,49 0,39 0,24 Προσαρµοσµένα (diluted) κέρδη ανά µετοχή 0,66 0,49 0,39 0,24 Σελίδα 11

13 6. Τιτλοποιήσεις δανείων Τον Ιούνιο του 2005 η Τράπεζα προχώρησε στη δεύτερη τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων µέσω της µεταφοράς των δανείων στη Themeleion ΙΙ Mortgage Finance Plc, εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία εξέδωσε χρεόγραφα σε επενδυτές. Η έκδοση ανέρχεται σε 750 εκατ. µε µέσο κόστος άντλησης κεφαλαίων τριµηνιαίο Εuribor πλέον 17,5 µονάδες βάσης για επτά χρόνια. Η συναλλαγή αυτή έχει καταχωρηθεί ως εξασφαλισµένος δανεισµός. Τα στεγαστικά δάνεια παραµένουν στον ισολογισµό και η αντίστοιχη υποχρέωση περιλαµβάνεται στις υποχρεώσεις προς πελάτες. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού Τον Ιούλιο του 2005 η Τράπεζα προχώρησε σε τιτλοποίηση µέρους του χαρτοφυλακίου πιστωτικών καρτών και την έκδοση χρεογράφων προς επενδυτές από την Κάρτα Plc, εταιρεία ειδικού σκοπού µε έδρα το Ηνωµένο Βασίλειο. Το συνολικό ποσό της τιτλοποίησης ανέρχεται σε 750 εκατ. και το µέσο κόστος άντλησης κεφαλαίων διαµορφώθηκε σε τριµηνιαίο Εuribor πλέον 21,7 µονάδες βάσης. Η συναλλαγή αυτή θα καταχωρηθεί ως εξασφαλισµένος δανεισµός µε αποτέλεσµα το χαρτοφυλάκιο πιστωτικών καρτών να παραµείνει στον ισολογισµό της Τράπεζας και η αντίστοιχη υποχρέωση vα περιληφθεί στις υποχρεώσεις προς πελάτες. 7. Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις (α) HC Istanbul Holding A.S. Τον Μάϊο του 2005 η Τράπεζα εξαγόρασε το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της HC Istanbul Holding A.S. (µετονοµάστηκε σε EFG Istanbul Holding AS) εταιρεία συµµετοχών που εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη, Τουρκία. Η EFG Istanbul Holding A.S. ελέγχει 99,99% του µετοχικού κεφαλαίου της EFG Istanbul Menkul Degerler A.S. (πρώην HC Istanbul Menkul Degerler A.S.) η οποία επίσης εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη και ασχολείται µε εταιρικές χρηµατοδοτήσεις, χρηµατιστηριακές υπηρεσίες, έρευνα και µε άλλες οικονοµικές δραστηριότητες στην Τουρκία. (β) Capital S.A. Τον Μάϊο του 2005 η Τράπεζα εξαγόρασε το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της Capital S.A., εταιρεία που παρέχει επενδυτικές τραπεζικές υπηρεσίες και εδρεύει στην Ρουµανία. Η Capital S.A. ελέγχει τη θυγατρική, Capital Securities S.A., η οποία παρέχει χρηµατιστηριακές υπηρεσίες και είναι µέλος του Χρηµατιστηρίου της Ρουµανίας. (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) ΤΕΛΕΣΙΣ ΝΤΑΙΡΕΚΤ Α.Ε. Τον Ιούνιο του 2005 η Τράπεζα απορρόφησε την 100% θυγατρική της ΤΕΛΕΣΙΣ ΝΤΑΙΡΕΚΤ ΑΕ (εταιρεία µεσιτείας µέσω διαδυκτίου). EFG Eurobank Leasing SA Τον Μάϊο του 2005 η Τράπεζα ίδρυσε την EFG Eurobank Leasing SA, µια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τοµέα των µισθώσεων στη Ρουµανία. EFG Property Services SA Τον Ιούνιο του 2005 η Τράπεζα σε συνεργασία µε την Lamda Development SA, ίδρυσαν την EFG Property Services SA η οποία παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες στον τοµέα των ακινήτων στη Ρουµανία. Η Τράπεζα ελέγχει το 80% του µετοχικού κεφαλαίου και το υπόλοιπο 20% ανήκει στην Lamda Development SA, συνδεόµενο µέρος του Οµίλου. Themeleion II Mortgage Finance Plc Τον Ιούνιο του 2005 η Τράπεζα ίδρυσε την Themeleion II Mortgage Finance Plc, εταιρεία ειδικού σκοπού, ως µέρος της δεύτερης τιτλοποίησης στεγαστικών δανείων. Be Business Exchanges ΑΕ ίκτυο Εταιρικών Συναλλαγών Τον Απρίλιο του 2005, η Τράπεζα συµµετείχε στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Be Business Exchanges ΑΕ και τον Ιούνιο του 2005 εξαγόρασε το ποσοστό της Hellas on Line AE, η οποία είναι θυγατρική της Τράπεζας. Κατόπιν αυτών το ποσοστό συµµετοχής της Τράπεζας αυξήθηκε στο 71%. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού Στις 5 Αυγούστου 2005 η Τράπεζα υπέγραψε προσύµφωνο για την πώληση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της Hellas on Line. Η υπογραφή της σύµβασης τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεως από τις αρµόδιες αρχές και την ολοκλήρωση του νοµικού και οικονοµικού ελέγχου. Σελίδα 12

14 8. Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις (α) Πρόοδος Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε. και ΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ Κατά τη διάρκεια του εξαµήνου που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 η Τράπεζα αύξησε τη συµµετοχή της στην Πρόοδος Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε. και ΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ σε 48,4% και 37,2% αντίστοιχα. (β) Logic Data Information Systems Πληροφοριακά Συστήµατα εδοµένων Α.Ε. (Logic DIS) Η LogicDIS είναι µια εταιρεία ανάπτυξης λογισµικού στην οποία ο Όµιλος κατείχε το 8,1%. Τον Απρίλιο του 2005 η Τράπεζα αύξησε τη συµµετοχή της στη LogicDIS στο 21,5% (Όµιλος: 29,1%) µέσω αγοράς και εξάσκησης επιπρόσθετων δικαιωµάτων στην αύξηση κεφαλαίου της LogicDIS. H επένδυση αυτή έχει µεταφερθεί από το χαρτοφυλάκιο διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων στις συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις. Ακολούθως η Τράπεζα πώλησε το 20,9% που κατείχε στη LogicDIS στη Berberis Investments Limited η οποία είναι θυγατρική της Τράπεζας. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού Στις τα ιοικητικά Συµβούλια της Τράπεζας και της εταιρείας Πρόοδος - Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε. ενέκριναν το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρείας Πρόοδος - Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε. από την Τράπεζα, µε ισολογισµούς µετασχηµατισµού της Η προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής µετοχών είναι 7,9 µετοχές της εταιρείας Πρόοδος - Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε. προς 1 µετοχή της Τράπεζας. Παράλληλα η Γενική Συνεύλευση των µετόχων της Προόδου στις αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της κατα 130 εκ. ως εξής: µε έκδοση και δωρεάν διάθεση 1 νέας µετοχής για κάθε 10 παλαιές µετοχές, και επιπροσθέτως µε έκδοση 14 νέων µετοχών για κάθε 11 υπάρχουσες µετοχές, µε καταβολή µετρητών. Η Τράπεζα δεσµεύτηκε ότι συνδεδεµένες µε αυτήν εταιρείες θα καλύψουν τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο µετοχών. Η συγχώνευση τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεως από τις αρµόδιες αρχές και από τις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων των δύο εταιρειών και αναµένεται να ολοκληρωθεί το τελευταίο τρίµηνο του Μετοχικό κεφάλαιο, διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και ίδιες µετοχές Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση της µεταβολής του µετοχικού κεφαλαίου, της διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και των ιδίων µετοχών. Η ονοµαστική αξία των µετοχών της Τράπεζας είναι 2,95 ανά µετοχή και όλο το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας είναι πλήρως καταβεβληµένο. ιαφορά από έκδοση Κοινές Ίδιες Καθαρό µετοχών Ίδιες Καθαρό µετοχές µετοχές ποσό υπέρ το άρτιο µετοχές ποσό εκατ εκατ εκατ εκατ εκατ εκατ Την 1η Ιανουαρίου (1) (1) 502 Αγορά ιδίων µετοχών - (4) (4) - (28) (28) Πώληση ιδίων µετοχών Την 30η Ιουνίου (4) (22) 481 Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση της µεταβολής στον αριθµό των µετοχών που εκδόθηκαν από την Τράπεζα: Αριθµός µετοχών Ίδιες Καθαρό Εκδοθείσες µετοχές ποσό Την 1η Ιανουαρίου (92.739) Αγορά ιδίων µετοχών - ( ) ( ) Πώληση ιδίων µετοχών Την 30η Ιουνίου ( ) ικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών Η Τράπεζα παρέχει δικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών στα εκτελεστικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, στη ιοίκηση και στους εργαζόµενους. Τα δικαιώµατα δύνανται να ασκηθούν ολικώς ή µερικώς και να µετατραπούν σε µετοχές µε απόφαση των κατόχων τους υπό την προϋπόθεση ότι τα κριτήρια άσκησης έχουν ικανοποιηθεί. Σελίδα 13 Στις 18 Απριλίου 2005 η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας ενέκρινε την έκδοση δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών, σε εκτελεστικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, στη ιοίκηση και προσωπικό του Οµίλου οι οποίοι παρείχαν τις υπηρεσίες τους κατά την Υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι θα εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον Όµιλο, τα δικαιώµατα δύνανται να ασκηθούν κατά τον µήνα εκέµβριο των ετών 2007, 2008, 2009 και 2010 σε τιµή 18 ανά µετοχή.

15 11. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις Στις 30 Ιουνίου 2005 οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις της Τράπεζας σε σχέση µε εγγυήσεις και αµετάκλητες πιστωτικές επιστολές ήταν ύψους εκατ. (31 εκεµβρίου 2004: εκατ.) και οι κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις της Τράπεζας σε σχέση µε ενσώµατα πάγια στοιχεία ήταν ύψους 7 εκατ. (31 εκεµβρίου 2004: 4 εκατ.). 12. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού Πληροφορίες σχετικά µε σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού παρουσιάζονται στις εξής σηµειώσεις: Σηµείωση 6 - Τιτλοποιήσεις δανείων Σηµείωση 8 - Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 13. Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη Η Τράπεζα ελέγχεται από τον Όµιλο EFG, η τελική µητρική εταιρεία του οποίου είναι η EFG Bank European Financial Group, πιστωτικό ίδρυµα µε έδρα την Ελβετία, η οποία κατέχει το 41% του µετοχικού κεφαλαίου. Το υπόλοιπο 59% του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατέχεται ευρέως από το κοινό. Όλα τα δικαιώµατα ψήφου της EFG Bank European Financial Group κατέχονται από την οικογένεια Λάτση, η οποία είναι και το τελικό µέρος που ελέγχει την Τράπεζα. Η Τράπεζα πραγµατοποιεί τραπεζικές συναλλαγές µε τα συνδεόµενα µέρη µέσα στα συνήθη πλαίσια των εργασιών και σε καθαρά εµπορική βάση. Οι συναλλαγές αυτές περιλαµβάνουν δάνεια, καταθέσεις, εγγυητικές επιστολές και παράγωγα. Ο όγκος και τα υπόλοιπα των συναλλαγών µε τα συνδεόµενα µέρη στο τέλος της περιόδου / έτους παρατίθενται πιο κάτω: 30 Ιουνίου 2005 Βασικά µέλη της ιοίκησης Θυγατρικές Όµιλος EFG της Τράπεζας Λοιπά εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων Χαρτοφυλάκιο συναλλαγών Χαρτοφυλάκιο διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα (ενεργητικό) άνεια και προκαταβολές σε πελάτες Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα (παθητικό) Υποχρεώσεις προς πελάτες Λοιπά στοιχεία παθητικού Καθαρά έσοδα/(έξοδα) από τόκους Καθαρά έσοδα/(έξοδα) από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες (63) (4) - 2 (7) Έσοδα από µερίσµατα Λοιπά λειτουργικά έσοδα Λειτουργικά έξοδα (5) (2) - - Εγγυητικές επιστολές που εκδόθηκαν Εγγυητικές επιστολές που λήφθηκαν Σελίδα 14

16 13. Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη (συνέχεια) 31 εκεµβρίου 2004 Βασικά µέλη της ιοίκησης Θυγατρικές Όµιλος EFG της Τράπεζας Λοιπά εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων Χαρτοφυλάκιο συναλλαγών Χαρτοφυλάκιο διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα άνεια και προκαταβολές σε πελάτες Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα Υποχρεώσεις προς πελάτες Λοιπά στοιχεία παθητικού Καθαρά έσοδα/(έξοδα) από τόκους για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2004 Καθαρά έσοδα/(έξοδα) από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2004 Έσοδα από µερίσµατα για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2004 Λοιπά λειτουργικά έσοδα για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2004 Λειτουργικά έξοδα για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2004 (22) (1) - 1 (7) (4) (2) - - Εγγυητικές επιστολές που εκδόθηκαν Εγγυητικές επιστολές που λήφθηκαν Τα βασικά µέλη της ιοίκησης της Τράπεζας σε σχέση µε τα πιο πάνω περιλαµβάνουν τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και την ιοίκηση της Τράπεζας και της µητρικής της και τα στενά συγγενικά τους άτοµα. Σε σχέση µε τις εγγυητικές επιστολές που εκδόθηκαν η Τράπεζα έχει λάβει ενεχυριασµένες καταθέσεις ύψους εκατ. την 30η Ιουνίου 2005 και εκατ. την 31η εκεµβρίου 2004 που περιλαµβάνονται στις υποχρεώσεις προς πελάτες πιο πάνω. εν έχουν γίνει προβλέψεις για δάνεια που χορηγήθηκαν σε συνδεόµενα µέρη (2004: Μηδέν). Παροχές προς τα βασικά µέλη της ιοίκησης της Τράπεζας (συµπεριλαµβανοµένων και των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου) Κατά το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 το σύνολο των παροχών προς τα βασικά µέλη της ιοίκησης της Τράπεζας ήταν 4εκατ. (εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2004: 3 εκατ.). 14. Μερίσµατα Τα τελικά µερίσµατα δε λογιστικοποιούνται εάν δεν έχουν εγκριθεί από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η Συνέλευση της Τράπεζας που έγινε στις 5 Απριλίου 2005, ενέκρινε τη διανοµή συνολικού µερίσµατος για το έτος ,72 ανά µετοχή, σύνολο 226 εκατ. Από το ποσό του µερίσµατος ανά µετοχή που εγκρίθηκε, προµέρισµα ύψους 0,30 ανά µετοχή, ήτοι συνολικό ποσό 94 εκατ., καταβλήθηκε το εκέµβριο του 2004 σύµφωνα µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της 22 Οκτωβρίου Το υπόλοιπο ποσό του µερίσµατος, 0,42 ανά µετοχή, σύνολο 132 εκατ. καταβλήθηκε τον Απρίλιο Το προµέρισµα, 0,30 ανά µετοχή, καταχωρήθηκε στα ίδια κεφάλαια ως διάθεση κερδών εις νέον κατά την περίοδο από 1 Οκτωβρίου 2004 έως 31 εκεµβρίου Το τελικό µέρισµα, 0,42 ανά µετοχή καταχωρήθηκε στα ίδια κεφάλαια ως διάθεση κερδών εις νέον κατά την περίοδο από 1 Απριλίου 2005 έως 30 Ιουνίου Η Συνέλευση της Τράπεζας που έγινε στις 5 Απριλίου 2004, ενέκρινε την καταβολή µερίσµατος για το έτος ,60 ανά µετοχή, ήτοι συνολικό ποσό 185 εκατ. Το µέρισµα αυτό, καταβλήθηκε τον Απρίλιο του 2004 και καταχωρήθηκε στα ίδια κεφάλαια ως διάθεση κερδών εις νέον κατά την περίοδο από 1 Απριλίου 2004 έως 30 Ιουνίου Έκθεση επισκόπησης ορκωτών ελεγκτών λογιστών στη σελίδα 2. Σελίδα 15

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 Ενοποιηµένες Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Βάσει της Aπόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Περιεχόµενα I. Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2005 - Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA

EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2005 Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει της Aπόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Περιεχόμενα I. Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

T LEASING AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

T LEASING AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ T LEASING AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 εκεµβρίου 2013 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Λέκκα

Διαβάστε περισσότερα

EFG EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42221/06/Β/99/10

EFG EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42221/06/Β/99/10 EFG EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 1 / 37 Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση Πεπραγµένων 3 Έκθεση Ορκωτών 6 Κατάσταση αποτελεσµάτων 7 Ισολογισµός 8 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 9 Κατάσταση ταµειακών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007 BEST DIRECT AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 56026/01NT/B/04/16 Ετήσιες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ EFG Eurolife AEAZ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2005 EFG Eurolife AEAZ Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης

Διαβάστε περισσότερα

«Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 Δεκεμβρίου 2005»

«Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 Δεκεμβρίου 2005» Δικτύων Εταιρικών Συναλλαγών ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49290/01/Β/01/392 «Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 Δεκεμβρίου 2005» Οικονομικές Καταστάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης της 31ης εκεµβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2006) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46301/06/Β/00/17

EUROBANK EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46301/06/Β/00/17 EUROBANK EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46301/06/Β/00/17 Oικονοµικές καταστάσεις της 31ης εκεµβρίου 2007 Περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2007 Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 52140/84/Β/02/05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2010 Περιεχόµενα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Νόµου 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε τους εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Της Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING A.E. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20366/01/Β/89/121/06

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2014 (χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2014)

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2014 (χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2014) «ΤΡΑΒΕΛ 80 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2014 (χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ACTION PLAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DIRECT MARKETING ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ACTION PLAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DIRECT MARKETING ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ACTION PLAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DIRECT MARKETING ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK HOUSEHOLD LENDING A.E. (πρώην EUROBANK CARDS A.E.)

EUROBANK HOUSEHOLD LENDING A.E. (πρώην EUROBANK CARDS A.E.) EUROBANK HOUSEHOLD LENDING A.E. (πρώην EUROBANK CARDS A.E.) Οικονοµική Έκθεση για την χρήση που έληξε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») 25 ης Μαρτίου, Θεσσαλονίκης & Τεώ 177

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΣ 31.12.2010 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης- Δ.Π.Χ.Π.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΣ 31.12.2010 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης- Δ.Π.Χ.Π. ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΣ 31.12.2010 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης- Δ.Π.Χ.Π.) ΑΘΗΝΑΙ, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/30.4.2007 Περιεχόμενα I. Δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Της Εταιρείας CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης)

ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) 30 Μαρτίου 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ...3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ...5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ής εκεµβρίου 2008 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 από 40 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 4 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 5 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 4 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 5 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα σελίδες ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Ιουνίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Ιουνίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση, για την οικονοµική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα