ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ"

Transcript

1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

2 Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 Πίνακας Περιεχοµένων των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων Σηµείωση Σελίδα Έκθεση επισκόπησης ορκωτών ελεγκτών λογιστών 2 Ενδιάµεσες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων 3 Ενδιάµεσος Ισολογισµός 4 Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 5 Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών Γενικές πληροφορίες 7 2 Πλαίσιο κατάρτισης ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων 7 3 Βασικές λογιστικές αρχές 7 4 Μετάβαση στα ΠΧΠ 7 5 Κέρδη ανά µετοχή 11 6 Τιτλοποιήσεις δανείων 12 7 Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 12 8 Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 13 9 Μετοχικό κεφάλαιο, διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και ίδιες µετοχές ικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη Μερίσµατα 15 Σελίδα 1

3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias AE Επισκοπήσαµε τις συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias AE. (η "Εταιρεία"), της εξαµηνιαίας περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου Η ευθύνη της σύνταξης των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας. Η ευθύνη µας περιορίζεται στην έκδοση της σχετικής έκθεσης για αυτές τις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις, µε βάση την επισκόπηση που διενεργήσαµε. Η επισκόπηση µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης 2400, όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Το Πρότυπο αυτό απαιτεί να σχεδιάσουµε και να εκτελέσουµε την επισκόπηση για την απόκτηση σχετικής διασφάλισης ως προς το αν οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. Η επισκόπηση περιορίζεται κυρίως σε αναζήτηση πληροφοριών από το προσωπικό της εταιρείας και σε αναλυτικές διαδικασίες που εφαρµόζονται σε οικονοµικά δεδοµένα και έτσι παρέχει λιγότερη διασφάλιση από έναν έλεγχο. εν διενεργήσαµε έλεγχο και κατά συνέπεια δεν εκφράζουµε γνώµη ελέγχου. Βασιζόµενοι στην επισκόπησή µας δεν έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας στοιχεία, τα οποία µας αναγκάζουν να πιστεύουµε ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν έχουν συνταχθεί, από όλες τις ουσιαστικές απόψεις, σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. Αθήνα, 10 Αυγούστου 2005 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Πράιςγουωτερχαους Κούπερς Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία Κυριάκος Ριρής Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΜ ΣΟΕΛ Σελίδα 2

4 Ενδιάµεσες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων Εξάµηνο που έληξε Τρίµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 30 Ιουνίου εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες Έσοδα από µη τραπεζικές υπηρεσίες Οργανικά έσοδα Έσοδα από µερίσµατα Αποτελέσµατα χαρτοφυλακίου συναλλαγών Αποτελέσµατα από άλλους τίτλους Λοιπά λειτουργικά έσοδα Λειτουργικά έσοδα Λειτουργικά έξοδα (282) (270) (142) (133) Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (145) (103) (79) (63) Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήµατος (69) (49) (34) (27) Καθαρά κέρδη περιόδου Σηµείωση Κέρδη ανά µετοχή - βασικά 5 0,66 0,49 0,39 0,24 - προσαρµοσµένα (diluted) 5 0,66 0,49 0,39 0,24 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 15 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. Σελίδα 3

5 Ενδιάµεσος Ισολογισµός της 30 Ιουνίου Ιουνίου 31 εκεµβρίου Σηµείωση εκατ. εκατ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα Κρατικά και εξοµοιούµενα προς αυτά αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηµατοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων Χαρτοφυλάκιο συναλλαγών Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα άνεια και προκαταβολές σε πελάτες Χαρτοφυλάκιο διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις Ενσώµατα πάγια στοιχεία Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα Υποχρεώσεις προς πελάτες Λοιπά στοιχεία παθητικού Σύνολο παθητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεµατικά Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και παθητικού Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 15 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. Σελίδα 4

6 Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 Μετοχικό Υπέρ Ειδικά Κέρδη κεφάλαιο το άρτιο αποθεµατικά εις νέον Σύνολο εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου (190) Αντιστάθµιση ταµειακών ροών - αποτίµηση στην εύλογη αξία, µετά από φόρους - - (7) - (7) - µεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, µετά από φόρους Χαρτοφυλάκιο διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων - αποτίµηση στην εύλογη αξία, µετά από φόρους µεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, µετά από φόρους - - (58) - (58) Καθαρά έσοδα/(έξοδα) καταχωρηµένα απευθείας στην καθαρή θέση - - (38) - (38) Καθαρά κέρδη περιόδου Σύνολο αναγνωρισθέντων κερδών για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου (38) Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών (3) - Μέρισµα χρήσεως (σηµ. 14) (185) (185) Αγορά ιδίων µετοχών (8) (37) - - (45) Πώληση ιδίων µετοχών (188) (155) Υπόλοιπο 30ης Ιουνίου (226) Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου Αντιστάθµιση ταµειακών ροών - αποτίµηση στην εύλογη αξία, µετά από φόρους - - (11) - (11) - µεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, µετά από φόρους Χαρτοφυλάκιο διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων - αποτίµηση στην εύλογη αξία, µετά από φόρους µεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, µετά από φόρους - - (41) - (41) Καθαρά έσοδα/(έξοδα) καταχωρηµένα απευθείας στην καθαρή θέση - - (8) - (8) Καθαρά κέρδη περιόδου Σύνολο αναγνωρισθέντων κερδών για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου (8) Αποτίµηση παροχών σε συµµετοχικούς τίτλους Μέρισµα χρήσεως (σηµ. 14) (132) (132) Αγορά ιδίων µετοχών (σηµ. 9) (4) (28) - - (32) Πώληση ιδίων µετοχών (σηµ. 9) (3) (21) 1 (132) (155) Υπόλοιπο 30ης Ιουνίου Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 15 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. Σελίδα 5

7 Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου Σηµείωση εκατ. εκατ. Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Έσοδα από τόκους και καθαρά έσοδα από εµπορικές συναλλαγές Τόκοι που πληρώθηκαν (370) (386) Αµοιβές και προµήθειες που εισπράχθηκαν Αµοιβές και προµήθειες που πληρώθηκαν (64) (52) Μερίσµατα που εισπράχθηκαν Λοιπά έσοδα που εισπράχθηκαν 6 3 Πληρωµές σε µετρητά στο προσωπικό και σε προµηθευτές (217) (205) Φόρος εισοδήµατος που πληρώθηκε (105) (92) Ταµειακές ροές από λειτουργικά κέρδη πριν από τις µεταβολές λογαριασµών που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες Μεταβολές λογαριασµών που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες Καθαρή (αύξηση)/µείωση στο ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα (13) (33) Καθαρή (αύξηση)/µείωση στα κρατικά και εξοµοιούµενα προς αυτά αξιόγραφα 112 (100) Καθαρή (αύξηση)/µείωση στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών Καθαρή (αύξηση)/µείωση στις απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων (166) 84 Καθαρή (αύξηση)/µείωση στα δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (2.159) (2.483) Καθαρή (αύξηση)/µείωση στα λοιπά στοιχεία ενεργητικού Καθαρή αύξηση/(µείωση) στις υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα (353) Καθαρή αύξηση/(µείωση) στις υποχρεώσεις προς πελάτες Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα λοιπά στοιχεία παθητικού (219) (28) Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώµατων παγίων στοιχείων (14) (18) Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 3 6 Αγορές επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση (2.963) (1.211) Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση Εισπράξεις από εκκαθάριση θυγατρικών επιχειρήσεων - 15 Αγορά θυγατρικών επιχειρήσεων (38) (16) Αγορά συγγενών επιχειρήσεων (35) - Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (2.026) (493) Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Μερίσµατα που πληρώθηκαν 14 (132) (185) Αγορές ιδίων µετοχών (32) (45) Εισπράξεις από πωλήσεις ιδίων µετοχών 8 75 Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (156) (155) Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 15 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. Σελίδα 6

8 1. Γενικές πληροφορίες Η EFG Eurobank Εργασίας Α.Ε. (η Τράπεζα ) δραστηριοποιείται στους τοµείς τραπεζικής ιδιωτών πελατών και επιχειρήσεων, στον τοµέα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαχείρισης κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων και άλλων υπηρεσιών. Η Τράπεζα έχει συσταθεί στην Ελλάδα και οι µετοχές της είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η Τράπεζα δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα. Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας έχουν εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο στις 9 Αυγούστου Πλαίσιο κατάρτισης ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων Αυτές οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο ( ΛΠ) 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις» και πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση µε τις δηµοσιευµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας για το τρίµηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2005 που συντάχθηκαν µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ). Αυτές οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις είναι οι ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας. Η Τράπεζα επίσης συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας και των θυγατρικών της. 3. Βασικές λογιστικές αρχές Οι ίδιες λογιστικές αρχές και µέθοδοι υπολογισµού έχουν χρησιµοποιηθεί σε αυτές τις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις όπως και στις δηµοσιευµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας για το τρίµηνο που έληξε την 31 Μαρτίου Μετάβαση στα ΠΧΠ 4.1 Βάση µετάβασης στα ΠΧΠ Η βάση µετάβασης της Τράπεζας στα ΠΧΠ περιγράφεται στις δηµοσιευµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας για το τρίµηνο που έληξε την 31 Μαρτίου Συµφωνία µεταξύ ΠΧΠ και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) Οι συµφωνίες της καθαρής θέσης την 1 Ιανουαρίου 2004 και 31 εκεµβρίου 2004 και η συµφωνία για το κέρδος της χρήσης 2004 παρουσιάζονται στις δηµοσιευµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας για το τρίµηνο που έληξε την 31 Μαρτίου Οι ακόλουθες συµφωνίες παρέχουν λεπτοµέρειες της επίδρασης της µετάβασης στα ΠΧΠ σε σχέση µε: - τα ίδια κεφάλαια στις 30 Ιουνίου 2004 (Σηµ ), - τον ισολογισµό της 30 Ιουνίου 2004 (Σηµ ), - την κατάσταση αποτελεσµάτων για το τρίµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2004 (Σηµ ), - την κατάσταση αποτελεσµάτων για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2004 (Σηµ ), και - την κατάσταση ταµειακών ροών για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2004 (Σηµ ) Πίνακας προσαρµογών ιδίων κεφαλαίων µεταξύ ΕΛΠ και ΠΧΠ 30 Ιουνίου 2004 εκατ. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων σύµφωνα µε τα ΕΛΠ Προσαρµογή στην εύλογη αξία επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση µετά από την αναβαλλόµενη φορολογία ( ΛΠ39) 115 Προσαρµογή στην εύλογη αξία αντισταθµιστικών παραγώγων και εφαρµογή λογιστικής αντιστάθµισης µετά την αναβαλλόµενη φορολογία ( ΛΠ39) (105) Προσαρµογή από την εφαρµογή του πραγµατικού επιτοκίου µετά την αναβαλλόµενη φορολογία ( ΛΠ18 και ΛΠ39) (15) Προσαρµογή από την εφαρµογή της προεξόφλησης των αναµενόµενων ταµειακών ροών στον προσδιορισµό της αποµείωσης δανείων µετά την αναβαλλόµενη φορολογία ( ΛΠ39) (33) Προσαρµογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων µετά την αναβαλλόµενη φορολογία ( ΛΠ16, ΛΠ17, ΛΠ36, ΛΠ40) 55 Προσαρµογή προβλέψεων πιθανών συνταξιοδοτικών και άλλων οφειλών προς υπαλλήλους µετά από αναβαλλόµενη φορολογία και διανοµή κερδών σε µετρητά ( ΛΠ19) (49) Λοιπές προσαρµογές (8) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων σύµφωνα µε ΠΧΠ Οι κύριες διαφορές µεταξύ των ΕΛΠ και των ΠΧΠ που έχουν σχέση µε την Τράπεζα αναλύονται στις παραγράφους 4.3 και 4.4. Σελίδα 7

9 4. Μετάβαση στα ΠΧΠ (συνέχεια) 4.2 Συµφωνία µεταξύ ΠΧΠ και ΕΛΠ (συνέχεια) Συµφωνία ισολογισµού την 30 Ιουνίου 2004 ΕΛΠ Αναπροσαρµογές µετάβασης ΠΧΠ Σηµ 4.3. εκατ. εκατ. εκατ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα α 739 (7) 732 Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων β άνεια και προκαταβολές σε πελάτες γ Χρεόγραφα (εκτός από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα) δ Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 6-6 Ενσώµατα πάγια στοιχεία ε Λοιπά στοιχεία ενεργητικού (περιλ. παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα) στ 712 (217) 495 Σύνολο ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα β Υποχρεώσεις προς πελάτες β Λοιπά στοιχεία παθητικού (περιλ. παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα) ζ Ίδια κεφάλαια η (40) Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων Συµφωνία κατάστασης αποτελεσµάτων για το τρίµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2004 Αναπροσαρµογές ΕΛΠ µετάβασης ΠΧΠ Σηµ 4.4. εκατ. εκατ. εκατ. Καθαρά έσοδα από τόκους α Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες α 39 (9) 30 Έσοδα από µη τραπεζικές υπηρεσίες β Οργανικά έσοδα Μη οργανικά έσοδα γ 40 (5) 35 Λειτουργικά έσοδα 300 (3) 297 Λειτουργικά έξοδα δ (131) (2) (133) Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ε (60) (3) (63) Κέρδη προ φόρων 109 (8) 101 Φόρος εισοδήµατος (28) 1 (27) Καθαρά κέρδη περιόδου 81 (7) Συµφωνία κατάστασης αποτελεσµάτων για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2004 Αναπροσαρµογές ΕΛΠ µετάβασης ΠΧΠ Σηµ 4.4. εκατ. εκατ. εκατ. Καθαρά έσοδα από τόκους α Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες α 68 (16) 52 Έσοδα από µη τραπεζικές υπηρεσίες β Οργανικά έσοδα Μη οργανικά έσοδα γ 83 (10) 73 Λειτουργικά έσοδα 577 (3) 574 Λειτουργικά έξοδα δ (266) (4) (270) Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ε (94) (9) (103) Κέρδη προ φόρων 217 (16) 201 Φόρος εισοδήµατος (51) 2 (49) Καθαρά κέρδη περιόδου 166 (14) 152 Σελίδα 8

10 4. Μετάβαση στα ΠΧΠ (συνέχεια) 4.2 Συµφωνία µεταξύ ΠΧΠ και ΕΛΠ (συνέχεια) Συµφωνία κατάστασης ταµειακών ροών για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2004 Αναπροσαρµογές ΕΛΠ µετάβασης ΠΧΠ εκατ. εκατ. εκατ. Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (308) (185) (493) Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 238 (393) (155) Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 724 (166) 558 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου Οι κυριότερες αναπροσαρµογές µετάβασης από τα ΕΛΠ στα ΠΧΠ σε σχέση µε την κατάσταση ταµειακών ροών είναι οι ακόλουθες: (1) Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν το ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα και απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων. Σύµφωνα µε τα ΠΧΠ τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν το ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα, τα κρατικά και εξοµοιούµενα προς αυτά αξιόγραφα, τις απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων και το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών όταν αυτά έχουν λήξη µικρότερη των 90 ηµερών. Αυτές οι διαφορές έχουν επηρεάσει τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα κατά την έναρξη και τη λήξη της περιόδου και τις καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. (2) Οι ταµειακές ροές µε βάση τα ΠΧΠ περιλαµβάνουν την επίδραση της συµπερίληψης των εταιρειών ειδικού σκοπού στις οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας στις περιπτώσεις που οι τιτλοποιήσεις δανείων καταχωρούνται ως εξασφαλισµένος δανεισµός. (3) Οι ταµειακές ροές µε βάση τα ΠΧΠ περιλαµβάνουν, όπου είναι απαραίτητο, τις διαφορές από αναπροσαρµογές και διαφορές στην παρουσίαση σε σχέση µε την µετάβαση στα ΠΧΠ. 4.3 (α) Επεξήγηση αναπροσαρµογών σε στοιχεία του ισολογισµού Η ακόλουθη ανάλυση επεξηγεί τις σηµαντικές προσαρµογές σε στοιχεία του ισολογισµού. Ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα Η µείωση στο ταµείο και διαθέσιµα στην κεντρική τράπεζα βάση των ΠΧΠ προέκυψε από διαφορές στην παρουσίαση. (β) Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων, Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα και Υποχρεώσεις προς πελάτες (1) Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, οι χρεωστικοί τίτλοι αναγνωρίζονταν κατά την εξόφλησή τους, ενώ η λογιστική αρχή που υιοθετήθηκε από την Τράπεζα βάσει του ΛΠ39 είναι η λογιστικοποίηση κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής. Η υιοθέτηση του ΛΠ39 είχε ως αποτέλεσµα την αναγνώριση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού βάσει λογιστικοποίησης κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής. (2) Σύµφωνα µε τα ΠΧΠ, έγιναν αναταξινοµήσεις για δεδουλευµένους τόκους και άλλες διαφορές παρουσίασης. (3) (γ) (1) (2) Σύµφωνα µε τα ΠΧΠ έγιναν αναταξινοµήσεις για δεδουλευµένους τόκους και άλλες διαφορές παρουσίασης. (3) (4) Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, οι υποχρεώσεις από την έκδοση χρεογράφων από εταιρείες ειδικού σκοπού σε σχέση µε την τιτλοποίηση δανείων δεν αναγνωρίζονται στον ισολογισµό της Τράπεζας. Βάσει του ΛΠ39, όπου τα κριτήρια αποαναγνώρισης δεν έχουν εκπληρωθεί για τα τιτλοποιηµένα στεγαστικά δάνεια, η συναλλαγή καταχωρείται ως εξασφαλισµένη υποχρέωση όπου η υποχρέωση της Τράπεζας προς την εταιρεία ειδικού σκοπού περιλαµβάνεται στις υποχρεώσεις προς πελάτες. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση στις υποχρεώσεις προς πελάτες στον ισολογισµό της Τράπεζας. άνεια και προκαταβολές σε πελάτες Τον Ιούνιο 2004, η Τράπεζα προχώρησε στην τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων. Βάσει των ΕΛΠ, τα τιτλοποιηµένα στεγαστικά δάνεια απαλείφθηκαν από τον ισολογισµό. Βάσει του ΛΠ39, όπου τα κριτήρια αποαναγνώρισης δεν έχουν εκπληρωθεί, τα τιτλοποιηµένα στεγαστικά δάνεια παρέµειναν στον ισολογισµό που είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση των δανείων και προκαταβολών. Σύµφωνα µε το ΛΠ39, η αποµείωση δανείων υπολογίζεται βάσει ζηµιογόνων γεγονότων και προεξοφληµένων αναµενόµενων ανακτήσιµων καθαρών ταµειακών ροών, που είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των δανείων και προκαταβολών. Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ οι χρεωστικοί τίτλοι αναγνωρίζονταν κατά την εξόφλησή τους, ενώ η λογιστική αρχή που υιοθετήθηκε από την Τράπεζα βάσει του ΛΠ39 είναι η λογιστικοποίηση κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής. Η υιοθέτηση του ΛΠ39 είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση των δανείων και προκαταβολών σε πελάτες λόγω της αναγνώρισης στοιχείων ενεργητικού βάσει της λογιστικοποίησης κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής. Σελίδα 9

11 4. Μετάβαση στα ΠΧΠ (συνέχεια) 4.3 Επεξήγηση αναπροσαρµογών σε στοιχεία του ισολογισµού (συνέχεια) (δ) Χρεόγραφα (εκτός από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα) (1) Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων παρουσιαζόταν στο χαµηλότερο του συνολικού κόστους/αναπόσβεστης τιµής κτήσης και της αγοραίας αξίας. Σύµφωνα µε το ΛΠ39 το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ταξινοµήθηκε ως χαρτοφυλάκιο διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων που παρουσιάζεται σε εύλογη αξία, και τα κέρδη και ζηµίες της εύλογης αξίας καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια. Αυτή η αποτίµηση σε εύλογη αξία είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της αξίας των διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων. Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, η λογιστική αρχή αποµείωσης µετοχικών µέσων ήταν ήδη ευθυγραµµισµένη µε τις απαιτήσεις του ΛΠ39. (2) Σύµφωνα µε τα ΠΧΠ, έγιναν αναταξινοµήσεις για δεδουλευµένους τόκους. (ε) Ενσώµατα πάγια στοιχεία Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, τα ενσώµατα πάγια στοιχεία παρουσιάζονταν στο κόστος µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και οι αποσβέσεις υπολογίζονταν χρησιµοποιώντας τους προβλεπόµενους από τη φορολογική νοµοθεσία συντελεστές. Επίσης, τα ακίνητα αναπροσαρµόζονταν βάσει φορολογικού νόµου ανά τετραετία. Σύµφωνα µε τα ΠΧΠ, τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα καταχωρούνται ως ενσώµατα πάγια στοιχεία και λογιστικοποιούνται βάσει του ΛΠ16. Ακίνητα που κατέχονται για αποδόσεις ενοικίου και/ή κεφαλαιουχικές ανατιµήσεις καταχωρούνται ως επένδυση σε ακίνητα και λογιστικοποιούνται µε βάση τη µέθοδο κόστους, σύµφωνα µε το ΛΠ40. Υπολογίζεται απόσβεση κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των περιουσιακών στοιχείων. Τα έξοδα που βάσει των ΕΛΠ είχαν κεφαλαιοποιηθεί, έχουν διαγραφεί και έχει καταχωρηθεί αποµείωση ακινήτων. Η Τράπεζα έχει επιλέξει να επιµετρήσει όλα τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα και µια επένδυση σε ακίνητα σε εύλογη αξία την 1 Ιανουαρίου 2004 ακολουθώντας την προαιρετική εξαίρεση του ΠΧΠ 1 για εύλογη αξία ως τεκµαρτό κόστος και να κρατήσει αυτές τις αξίες ως τεκµαρτό κόστος. Η επίδραση της µετάβασης στα ΠΧΠ σε σχέση µε τα πιο πάνω στοιχεία ήταν αύξηση στα ενσώµατα πάγια στοιχεία. (στ) Λοιπά στοιχεία ενεργητικού (περιλαµβανοµένων παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων) Η κίνηση των λοιπών στοιχείων ενεργητικού αφορούσε κυρίως διαφορές από την αναταξινόµηση δεδουλευµένων τόκων και την αποτίµηση αντισταθµιστικών παραγώγων στην εύλογη αξία. Βάσει των ΕΛΠ τα παράγωγα του χαρτοφυλακίου συναλλαγών παρουσιάζονταν στην εύλογη αξία, ενώ τα αντισταθµιστικά παράγωγα σε δεδουλευµένη βάση. Σύµφωνα µε το ΛΠ39, όλα τα παράγωγα παρουσιάζονται στην εύλογη αξία. Η προσαρµογή των αντισταθµιστικών παραγώγων στην εύλογη αξία, είχε ως αποτέλεσµα την αναγνώριση αντισταθµιστικών παραγώγων µε θετική εύλογη αξία ως στοιχεία ενεργητικού. (ζ) Λοιπά στοιχεία παθητικού (περιλαµβανοµένων παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων) (1) Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, τα παράγωγα του χαρτοφυλακίου συναλλαγών παρουσιάζονταν στην εύλογη αξία ενώ τα αντισταθµιστικά παράγωγα σε δεδουλευµένη βάση. Σύµφωνα µε το ΛΠ39, όλα τα παράγωγα παρουσιάζονται στην εύλογη αξία. Η προσαρµογή των αντισταθµιστικών παραγώγων στην εύλογη αξία είχε ως αποτέλεσµα την αναγνώριση αντισταθµιστικών παραγώγων µε αρνητική εύλογη αξία, ως στοιχεία παθητικού. (2) Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, προβλέψεις για παροχές προσωπικού αναγνωρίζονταν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την Ελληνική εργατική νοµοθεσία, αποκλειστικά για αποζηµιώσεις αφυπηρέτησης προσωπικού. Σύµφωνα µε το ΛΠ19 η Τράπεζα έχει κάνει προβλέψεις για αποζηµιώσεις αφυπηρέτησης προσωπικού και πιθανές αποχωρήσεις πριν την κανονική αφυπηρέτηση, που είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση των υποχρεώσεων. (η) 4.4 Ίδια κεφάλαια Οι πιο πάνω προσαρµογές καταχωρήθηκαν, όπου ήταν απαραίτητο, στα αποθεµατικά και είχαν ως αποτέλεσµα τη µείωση των ιδίων κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου 2004 (πίνακας 4.2.1). Επεξήγηση αναπροσαρµογών σε στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων (α) Καθαρά έσοδα από τόκους και καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες (1) Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, τραπεζικές αµοιβές που εισπράχθηκαν και έξοδα που έχουν πληρωθεί σχετικά µε χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, αναγνωρίστηκαν σε ταµειακή βάση ως προµήθειες. Ο λογιστικός χειρισµός µε βάση τα ΛΠ18 και ΛΠ39, που προβλέπουν την προσαρµογή του πραγµατικού επιτοκίου για κάποιες τραπεζικές αµοιβές, είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους και τη µείωση των καθαρών εσόδων από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες. (2) Η ακόλουθη ανάλυση επεξηγεί τις σηµαντικές προσαρµογές σε στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων. Τον Ιούνιο 2004 η Τράπεζα προχώρησε µε την τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων. Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ τα τιτλοποιηµένα στεγαστικά δάνεια απαλείφθηκαν από τον ισολογισµό και τα καθαρά έσοδα από διασφαλισµένα συµφέροντα (retained interests) αναγνωρίζονταν ως µη οργανικά έσοδα. Βάσει του ΛΠ39, όπου τα κριτήρια αποαναγνώρισης δεν έχουν εκπληρωθεί, ο τόκος των στεγαστικών δανείων περιλήφθηκε στα έσοδα από τόκους. (3) Η καθαρή µείωση στα έσοδα από προµήθειες οφείλεται επίσης σε διαφορές παρουσίασης στην κατάσταση αποτελεσµάτων. (β) Έσοδα από µη τραπεζικές υπηρεσίες Για σκοπούς παρουσίασης της κατάστασης αποτελεσµάτων σύµφωνα µε ΠΧΠ, τα έσοδα από µη τραπεζικές υπηρεσίες έχουν διαχωρισθεί από τα καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες και εµφανίζονται σε ξεχωριστή γραµµή στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Σελίδα 10

12 4. Μετάβαση στα ΠΧΠ (συνέχεια) 4.4 (γ) Επεξήγηση αναπροσαρµογών σε στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων (συνέχεια) Μη οργανικά έσοδα Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, τα καθαρά έσοδα από τα τιτλοποιηµένα στεγαστικά δάνεια που απαλείφθηκαν από τον ισολογισµό, αναγνωρίζονταν ως µη οργανικά έσοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων λόγω διασφαλισµένων συµφερόντων (retained interests). Βάσει του ΛΠ39, τα έσοδα από τόκους από τα τιτλοποιηµένα στεγαστικά δάνεια που δεν έχουν εκπληρώσει τα κριτήρια αποαναγνώρισης έχουν αναταξινοµηθεί από τα µη οργανικά έσοδα σε έσοδα από τόκους. (δ) Λειτουργικά έξοδα (1) Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, οι αποσβέσεις υπολογίζονταν χρησιµοποιώντας συγκεκριµένους φορολογικούς συντελεστές. Σύµφωνα µε τα ΠΧΠ οι αποσβέσεις χρεώνονται κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων ενεργητικού. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του εξόδου των αποσβέσεων. (2) Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, προβλέψεις για παροχές προσωπικού αναγνωρίζονταν σύµφωνα µε την ελληνική εργατική νοµοθεσία µόνο για αποζηµιώσεις αφυπηρέτησης προσωπικού. Οι επιπρόσθετες προβλέψεις για αποζηµιώσεις αφυπηρέτησης προσωπικού και πιθανές αποχωρήσεις πριν την κανονική αφυπηρέτηση είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους προσωπικού. (3) Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, οι υποχρεώσεις για καταβολές πρόσθετων παροχών σε υπαλλήλους αφαιρούνται απευθείας από τα ίδια κεφάλαια µέσω του λογαριασµού διάθεσης όταν προταθούν. Σύµφωνα µε τα ΠΧΠ οι υποχρεώσεις για καταβολές πρόσθετων παροχών σε υπαλλήλους καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων όταν εγκριθούν από τους µετόχους. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση των λειτουργικών εξόδων. (ε) Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Σε σχέση µε την αποµείωση δανείων, βάσει των ΕΛΠ, καθορίζονταν συγκεκριµένες προβλέψεις δανείων µεµονωµένα ή σε βάση χαρτοφυλακίου έναντι εκτοκιζόµενων ή µη-εκτοκιζόµενων δανείων. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την καταχώρηση προβλέψεων βάσει αναµενόµενων ζηµιών λαµβάνοντας υπόψη την αξία των εξασφαλίσεων, χωρίς προεξόφληση των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών. Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, έξοδα σε σχέση µε ανακτήσεις, καταχωρούνταν ως έξοδα από προµήθειες. Σύµφωνα µε το ΛΠ39 η Τράπεζα έχει προεξοφλήσει τις αναµενόµενες ταµειακές ροές και έχει ανακατατάξει στην κατάσταση αποτελεσµάτων έξοδα σε σχέση µε ανακτήσεις µε αποτέλεσµα την αύξηση των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων και την αύξηση στα καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες. 5. Κέρδη ανά µετοχή Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους µετόχους µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό µετοχών που βρισκόταν σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους, εξαιρώντας το µέσο αριθµό ιδίων µετοχών που είχε στην κατοχή της η Τράπεζα κατά τη διάρκεια του έτους. Τα προσαρµοσµένα (diluted) κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται προσαρµόζοντας το µέσο σταθµισµένο αριθµό µετοχών σε κυκλοφορία µετη παραδοχή ότι όλοι οι δυνητικοί τίτλοι µετατρέψιµοι σε µετοχές, µετατρέπονται σε µετοχές. Η Τράπεζα έχει µια κατηγορία δυνητικών τίτλων: δικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών. Για την προσαρµογή του µέσου σταθµισµένου αριθµού µετοχών για τα δικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών γίνεται ένας υπολογισµός για να καθοριστεί ο αριθµός των µετοχών που θα µπορούσε να αγοραστεί στην εύλογη αξία (καθορίζεται ως ο µέσος όρος της τιµής της µετοχής της Τράπεζας για το έτος) µε βάση τη χρηµατική αξία των δικαιωµάτων συνδροµής που ακολουθούν τα δικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών σε κυκλοφορία. Ο αριθµός των µετοχών από τον υπολογισµό αυτό, προστίθεται στο µέσο όρο του αριθµού των κοινών µετοχών σε κυκλοφορία για να καθοριστεί ο µέσος όρος των κοινών µετοχών που θα χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό των προσαρµοσµένων κερδών ανά µετοχή. Εξάµηνο που έληξε Τρίµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 30 Ιουνίου Καθαρά κέρδη περιόδου εκατ Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία για προσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή Αριθµός µετοχών Αριθµός µετοχών Βασικά κέρδη ανά µετοχή 0,66 0,49 0,39 0,24 Προσαρµοσµένα (diluted) κέρδη ανά µετοχή 0,66 0,49 0,39 0,24 Σελίδα 11

13 6. Τιτλοποιήσεις δανείων Τον Ιούνιο του 2005 η Τράπεζα προχώρησε στη δεύτερη τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων µέσω της µεταφοράς των δανείων στη Themeleion ΙΙ Mortgage Finance Plc, εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία εξέδωσε χρεόγραφα σε επενδυτές. Η έκδοση ανέρχεται σε 750 εκατ. µε µέσο κόστος άντλησης κεφαλαίων τριµηνιαίο Εuribor πλέον 17,5 µονάδες βάσης για επτά χρόνια. Η συναλλαγή αυτή έχει καταχωρηθεί ως εξασφαλισµένος δανεισµός. Τα στεγαστικά δάνεια παραµένουν στον ισολογισµό και η αντίστοιχη υποχρέωση περιλαµβάνεται στις υποχρεώσεις προς πελάτες. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού Τον Ιούλιο του 2005 η Τράπεζα προχώρησε σε τιτλοποίηση µέρους του χαρτοφυλακίου πιστωτικών καρτών και την έκδοση χρεογράφων προς επενδυτές από την Κάρτα Plc, εταιρεία ειδικού σκοπού µε έδρα το Ηνωµένο Βασίλειο. Το συνολικό ποσό της τιτλοποίησης ανέρχεται σε 750 εκατ. και το µέσο κόστος άντλησης κεφαλαίων διαµορφώθηκε σε τριµηνιαίο Εuribor πλέον 21,7 µονάδες βάσης. Η συναλλαγή αυτή θα καταχωρηθεί ως εξασφαλισµένος δανεισµός µε αποτέλεσµα το χαρτοφυλάκιο πιστωτικών καρτών να παραµείνει στον ισολογισµό της Τράπεζας και η αντίστοιχη υποχρέωση vα περιληφθεί στις υποχρεώσεις προς πελάτες. 7. Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις (α) HC Istanbul Holding A.S. Τον Μάϊο του 2005 η Τράπεζα εξαγόρασε το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της HC Istanbul Holding A.S. (µετονοµάστηκε σε EFG Istanbul Holding AS) εταιρεία συµµετοχών που εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη, Τουρκία. Η EFG Istanbul Holding A.S. ελέγχει 99,99% του µετοχικού κεφαλαίου της EFG Istanbul Menkul Degerler A.S. (πρώην HC Istanbul Menkul Degerler A.S.) η οποία επίσης εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη και ασχολείται µε εταιρικές χρηµατοδοτήσεις, χρηµατιστηριακές υπηρεσίες, έρευνα και µε άλλες οικονοµικές δραστηριότητες στην Τουρκία. (β) Capital S.A. Τον Μάϊο του 2005 η Τράπεζα εξαγόρασε το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της Capital S.A., εταιρεία που παρέχει επενδυτικές τραπεζικές υπηρεσίες και εδρεύει στην Ρουµανία. Η Capital S.A. ελέγχει τη θυγατρική, Capital Securities S.A., η οποία παρέχει χρηµατιστηριακές υπηρεσίες και είναι µέλος του Χρηµατιστηρίου της Ρουµανίας. (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) ΤΕΛΕΣΙΣ ΝΤΑΙΡΕΚΤ Α.Ε. Τον Ιούνιο του 2005 η Τράπεζα απορρόφησε την 100% θυγατρική της ΤΕΛΕΣΙΣ ΝΤΑΙΡΕΚΤ ΑΕ (εταιρεία µεσιτείας µέσω διαδυκτίου). EFG Eurobank Leasing SA Τον Μάϊο του 2005 η Τράπεζα ίδρυσε την EFG Eurobank Leasing SA, µια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τοµέα των µισθώσεων στη Ρουµανία. EFG Property Services SA Τον Ιούνιο του 2005 η Τράπεζα σε συνεργασία µε την Lamda Development SA, ίδρυσαν την EFG Property Services SA η οποία παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες στον τοµέα των ακινήτων στη Ρουµανία. Η Τράπεζα ελέγχει το 80% του µετοχικού κεφαλαίου και το υπόλοιπο 20% ανήκει στην Lamda Development SA, συνδεόµενο µέρος του Οµίλου. Themeleion II Mortgage Finance Plc Τον Ιούνιο του 2005 η Τράπεζα ίδρυσε την Themeleion II Mortgage Finance Plc, εταιρεία ειδικού σκοπού, ως µέρος της δεύτερης τιτλοποίησης στεγαστικών δανείων. Be Business Exchanges ΑΕ ίκτυο Εταιρικών Συναλλαγών Τον Απρίλιο του 2005, η Τράπεζα συµµετείχε στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Be Business Exchanges ΑΕ και τον Ιούνιο του 2005 εξαγόρασε το ποσοστό της Hellas on Line AE, η οποία είναι θυγατρική της Τράπεζας. Κατόπιν αυτών το ποσοστό συµµετοχής της Τράπεζας αυξήθηκε στο 71%. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού Στις 5 Αυγούστου 2005 η Τράπεζα υπέγραψε προσύµφωνο για την πώληση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της Hellas on Line. Η υπογραφή της σύµβασης τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεως από τις αρµόδιες αρχές και την ολοκλήρωση του νοµικού και οικονοµικού ελέγχου. Σελίδα 12

14 8. Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις (α) Πρόοδος Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε. και ΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ Κατά τη διάρκεια του εξαµήνου που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 η Τράπεζα αύξησε τη συµµετοχή της στην Πρόοδος Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε. και ΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ σε 48,4% και 37,2% αντίστοιχα. (β) Logic Data Information Systems Πληροφοριακά Συστήµατα εδοµένων Α.Ε. (Logic DIS) Η LogicDIS είναι µια εταιρεία ανάπτυξης λογισµικού στην οποία ο Όµιλος κατείχε το 8,1%. Τον Απρίλιο του 2005 η Τράπεζα αύξησε τη συµµετοχή της στη LogicDIS στο 21,5% (Όµιλος: 29,1%) µέσω αγοράς και εξάσκησης επιπρόσθετων δικαιωµάτων στην αύξηση κεφαλαίου της LogicDIS. H επένδυση αυτή έχει µεταφερθεί από το χαρτοφυλάκιο διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων στις συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις. Ακολούθως η Τράπεζα πώλησε το 20,9% που κατείχε στη LogicDIS στη Berberis Investments Limited η οποία είναι θυγατρική της Τράπεζας. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού Στις τα ιοικητικά Συµβούλια της Τράπεζας και της εταιρείας Πρόοδος - Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε. ενέκριναν το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρείας Πρόοδος - Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε. από την Τράπεζα, µε ισολογισµούς µετασχηµατισµού της Η προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής µετοχών είναι 7,9 µετοχές της εταιρείας Πρόοδος - Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε. προς 1 µετοχή της Τράπεζας. Παράλληλα η Γενική Συνεύλευση των µετόχων της Προόδου στις αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της κατα 130 εκ. ως εξής: µε έκδοση και δωρεάν διάθεση 1 νέας µετοχής για κάθε 10 παλαιές µετοχές, και επιπροσθέτως µε έκδοση 14 νέων µετοχών για κάθε 11 υπάρχουσες µετοχές, µε καταβολή µετρητών. Η Τράπεζα δεσµεύτηκε ότι συνδεδεµένες µε αυτήν εταιρείες θα καλύψουν τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο µετοχών. Η συγχώνευση τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεως από τις αρµόδιες αρχές και από τις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων των δύο εταιρειών και αναµένεται να ολοκληρωθεί το τελευταίο τρίµηνο του Μετοχικό κεφάλαιο, διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και ίδιες µετοχές Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση της µεταβολής του µετοχικού κεφαλαίου, της διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και των ιδίων µετοχών. Η ονοµαστική αξία των µετοχών της Τράπεζας είναι 2,95 ανά µετοχή και όλο το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας είναι πλήρως καταβεβληµένο. ιαφορά από έκδοση Κοινές Ίδιες Καθαρό µετοχών Ίδιες Καθαρό µετοχές µετοχές ποσό υπέρ το άρτιο µετοχές ποσό εκατ εκατ εκατ εκατ εκατ εκατ Την 1η Ιανουαρίου (1) (1) 502 Αγορά ιδίων µετοχών - (4) (4) - (28) (28) Πώληση ιδίων µετοχών Την 30η Ιουνίου (4) (22) 481 Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση της µεταβολής στον αριθµό των µετοχών που εκδόθηκαν από την Τράπεζα: Αριθµός µετοχών Ίδιες Καθαρό Εκδοθείσες µετοχές ποσό Την 1η Ιανουαρίου (92.739) Αγορά ιδίων µετοχών - ( ) ( ) Πώληση ιδίων µετοχών Την 30η Ιουνίου ( ) ικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών Η Τράπεζα παρέχει δικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών στα εκτελεστικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, στη ιοίκηση και στους εργαζόµενους. Τα δικαιώµατα δύνανται να ασκηθούν ολικώς ή µερικώς και να µετατραπούν σε µετοχές µε απόφαση των κατόχων τους υπό την προϋπόθεση ότι τα κριτήρια άσκησης έχουν ικανοποιηθεί. Σελίδα 13 Στις 18 Απριλίου 2005 η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας ενέκρινε την έκδοση δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών, σε εκτελεστικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, στη ιοίκηση και προσωπικό του Οµίλου οι οποίοι παρείχαν τις υπηρεσίες τους κατά την Υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι θα εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον Όµιλο, τα δικαιώµατα δύνανται να ασκηθούν κατά τον µήνα εκέµβριο των ετών 2007, 2008, 2009 και 2010 σε τιµή 18 ανά µετοχή.

15 11. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις Στις 30 Ιουνίου 2005 οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις της Τράπεζας σε σχέση µε εγγυήσεις και αµετάκλητες πιστωτικές επιστολές ήταν ύψους εκατ. (31 εκεµβρίου 2004: εκατ.) και οι κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις της Τράπεζας σε σχέση µε ενσώµατα πάγια στοιχεία ήταν ύψους 7 εκατ. (31 εκεµβρίου 2004: 4 εκατ.). 12. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού Πληροφορίες σχετικά µε σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού παρουσιάζονται στις εξής σηµειώσεις: Σηµείωση 6 - Τιτλοποιήσεις δανείων Σηµείωση 8 - Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 13. Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη Η Τράπεζα ελέγχεται από τον Όµιλο EFG, η τελική µητρική εταιρεία του οποίου είναι η EFG Bank European Financial Group, πιστωτικό ίδρυµα µε έδρα την Ελβετία, η οποία κατέχει το 41% του µετοχικού κεφαλαίου. Το υπόλοιπο 59% του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατέχεται ευρέως από το κοινό. Όλα τα δικαιώµατα ψήφου της EFG Bank European Financial Group κατέχονται από την οικογένεια Λάτση, η οποία είναι και το τελικό µέρος που ελέγχει την Τράπεζα. Η Τράπεζα πραγµατοποιεί τραπεζικές συναλλαγές µε τα συνδεόµενα µέρη µέσα στα συνήθη πλαίσια των εργασιών και σε καθαρά εµπορική βάση. Οι συναλλαγές αυτές περιλαµβάνουν δάνεια, καταθέσεις, εγγυητικές επιστολές και παράγωγα. Ο όγκος και τα υπόλοιπα των συναλλαγών µε τα συνδεόµενα µέρη στο τέλος της περιόδου / έτους παρατίθενται πιο κάτω: 30 Ιουνίου 2005 Βασικά µέλη της ιοίκησης Θυγατρικές Όµιλος EFG της Τράπεζας Λοιπά εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων Χαρτοφυλάκιο συναλλαγών Χαρτοφυλάκιο διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα (ενεργητικό) άνεια και προκαταβολές σε πελάτες Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα (παθητικό) Υποχρεώσεις προς πελάτες Λοιπά στοιχεία παθητικού Καθαρά έσοδα/(έξοδα) από τόκους Καθαρά έσοδα/(έξοδα) από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες (63) (4) - 2 (7) Έσοδα από µερίσµατα Λοιπά λειτουργικά έσοδα Λειτουργικά έξοδα (5) (2) - - Εγγυητικές επιστολές που εκδόθηκαν Εγγυητικές επιστολές που λήφθηκαν Σελίδα 14

16 13. Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη (συνέχεια) 31 εκεµβρίου 2004 Βασικά µέλη της ιοίκησης Θυγατρικές Όµιλος EFG της Τράπεζας Λοιπά εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων Χαρτοφυλάκιο συναλλαγών Χαρτοφυλάκιο διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα άνεια και προκαταβολές σε πελάτες Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα Υποχρεώσεις προς πελάτες Λοιπά στοιχεία παθητικού Καθαρά έσοδα/(έξοδα) από τόκους για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2004 Καθαρά έσοδα/(έξοδα) από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2004 Έσοδα από µερίσµατα για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2004 Λοιπά λειτουργικά έσοδα για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2004 Λειτουργικά έξοδα για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2004 (22) (1) - 1 (7) (4) (2) - - Εγγυητικές επιστολές που εκδόθηκαν Εγγυητικές επιστολές που λήφθηκαν Τα βασικά µέλη της ιοίκησης της Τράπεζας σε σχέση µε τα πιο πάνω περιλαµβάνουν τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και την ιοίκηση της Τράπεζας και της µητρικής της και τα στενά συγγενικά τους άτοµα. Σε σχέση µε τις εγγυητικές επιστολές που εκδόθηκαν η Τράπεζα έχει λάβει ενεχυριασµένες καταθέσεις ύψους εκατ. την 30η Ιουνίου 2005 και εκατ. την 31η εκεµβρίου 2004 που περιλαµβάνονται στις υποχρεώσεις προς πελάτες πιο πάνω. εν έχουν γίνει προβλέψεις για δάνεια που χορηγήθηκαν σε συνδεόµενα µέρη (2004: Μηδέν). Παροχές προς τα βασικά µέλη της ιοίκησης της Τράπεζας (συµπεριλαµβανοµένων και των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου) Κατά το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 το σύνολο των παροχών προς τα βασικά µέλη της ιοίκησης της Τράπεζας ήταν 4εκατ. (εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2004: 3 εκατ.). 14. Μερίσµατα Τα τελικά µερίσµατα δε λογιστικοποιούνται εάν δεν έχουν εγκριθεί από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η Συνέλευση της Τράπεζας που έγινε στις 5 Απριλίου 2005, ενέκρινε τη διανοµή συνολικού µερίσµατος για το έτος ,72 ανά µετοχή, σύνολο 226 εκατ. Από το ποσό του µερίσµατος ανά µετοχή που εγκρίθηκε, προµέρισµα ύψους 0,30 ανά µετοχή, ήτοι συνολικό ποσό 94 εκατ., καταβλήθηκε το εκέµβριο του 2004 σύµφωνα µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της 22 Οκτωβρίου Το υπόλοιπο ποσό του µερίσµατος, 0,42 ανά µετοχή, σύνολο 132 εκατ. καταβλήθηκε τον Απρίλιο Το προµέρισµα, 0,30 ανά µετοχή, καταχωρήθηκε στα ίδια κεφάλαια ως διάθεση κερδών εις νέον κατά την περίοδο από 1 Οκτωβρίου 2004 έως 31 εκεµβρίου Το τελικό µέρισµα, 0,42 ανά µετοχή καταχωρήθηκε στα ίδια κεφάλαια ως διάθεση κερδών εις νέον κατά την περίοδο από 1 Απριλίου 2005 έως 30 Ιουνίου Η Συνέλευση της Τράπεζας που έγινε στις 5 Απριλίου 2004, ενέκρινε την καταβολή µερίσµατος για το έτος ,60 ανά µετοχή, ήτοι συνολικό ποσό 185 εκατ. Το µέρισµα αυτό, καταβλήθηκε τον Απρίλιο του 2004 και καταχωρήθηκε στα ίδια κεφάλαια ως διάθεση κερδών εις νέον κατά την περίοδο από 1 Απριλίου 2004 έως 30 Ιουνίου Έκθεση επισκόπησης ορκωτών ελεγκτών λογιστών στη σελίδα 2. Σελίδα 15

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2005 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 Ενοποιηµένες Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07 Συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. Αρ. Μ.Α.Ε 6068/06/Β/86/07 - Όθωνος 8, Αθήνα. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. Αρ. Μ.Α.Ε 6068/06/Β/86/07 - Όθωνος 8, Αθήνα. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 EFG Eurobank Ergasias A.E. Αρ. Μ.Α.Ε 6068/06/Β/86/07 - Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως τίου (βάσει της Απόφασης 17/336/21.04. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών

REDS Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών REDS Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε το.λ.π. 34 για την περίοδο REDS AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΑΚΙΩΝ 39 &

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 25 Αυγούστου 2010 Της Εταιρείας: DIMCO PLC Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 24 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 2016 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07 Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένος και εταιρικός ισολογισμός Ενοποιημένη και Εταιρική κατάσταση συνολικών εσόδων...5

Ενοποιημένος και εταιρικός ισολογισμός Ενοποιημένη και Εταιρική κατάσταση συνολικών εσόδων...5 Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Περιεχόμενα σελίδα Ενοποιημένος και εταιρικός ισολογισμός...

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 Μαρτίου 2005

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 Μαρτίου 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 Μαρτίου 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Εκθεση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Π.Γ. NIKAΣ A.Β.Ε.E. AP.M.A.E.: 8032/06/B/86/45 145 65, Άγιος Στέφανος Αττικής Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός 2 Kατάσταση αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.03.11 ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΑΘΗΝΑΙ,11 ΜΑΪΟΥ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Τερζόπουλος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕUROMEDICA A.E.

Απόστολος Τερζόπουλος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕUROMEDICA A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ορθή επαναδηµοσίευση σύµφωνα µε την απόφαση 2/396/31.8.2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000653/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. ABCY

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 23.02.2009 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα