Μεταγλωττιστές ΙΙ. Γέννηση ενδιάμεσης αναπαράστασης. 10 Νοεμβρίου Νικόλαος Καββαδίας Μεταγλωττιστές ΙΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. Γέννηση ενδιάμεσης αναπαράστασης. 10 Νοεμβρίου 2010. Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Μεταγλωττιστές ΙΙ"

Transcript

1 Μεταγλωττιστές ΙΙ Γέννηση ενδιάμεσης αναπαράστασης Νικόλαος Καββαδίας 10 Νοεμβρίου 2010

2 Η έννοια της ενδιάμεσης αναπαράστασης Ενδιάμεση αναπαράσταση (IR: intermediate representation): απλοποιημένη, σημασιολογικά ισοδύναμη μορφή του πηγαίου προγράμματος Είναι η κοινή (koine) γλώσσα η οποία χρησιμοποιείται για την επικοινωνία πληροφορίας για το πηγαίο πρόγραμμα από το frontend στο backend του μεταγλωττιστή Παράγεται από τα αφηρημένα συντακτικά δένδρα (AS: Abstract Syntax ree) στα οποία αποδομείται το πηγαίο πρόγραμμα από το frontend Στο επίπεδο της IR υλοποιούνται μετασχηματισμοί για την εφαρμογή βελτιστοποιήσεων ανεξάρτητων από την αρχιτεκτονική του στοχευόμενου επεξεργαστή

3 Άποψη του μεταγλωττιστή από την πλευρά της IR Η εξαγωγή της IR είναι το αποτέλεσμα της λεκτικής, συντακτικής και σημασιολογικής ανάλυσης του πηγαίου προγράμματος

4 Υποβιβασμός (αποδόμηση) σύνθετων εκφράσεων Προγραμματιστικές δομές οι οποίες αποδομούνται σε απλούστερες εντολές ελέγχου και επανάληψης προσπελάσεις σε στοιχεία πίνακα προσπελάσεις σε στοιχεία σύνθετων δομών δεδομένων (όπως είναι η struct στην ANSI C και η record στην Pascal) σύνθετες αριθμητικές εκφράσεις Παράδειγμα: ανάγνωση του στοιχείου του πίνακα a στη διεύθυνση i*widh+(j+2) και ανάθεση στην μεταβλητή b b = a[i][j+2]; => t1 = j+2; t2 = WIDH * i; t3 = t1 + t2; t4 = 4 * t3; t5 = address(a); t6 = t4 + t5; b = *t6;

5 Αφηρημένο συντακτικό δένδρο (AS: Abstract Syntax ree) Φυσική αναπαράσταση της εξόδου του συντακτικού αναλυτή για το πηγαίο πρόγραμμα Οι κόμβοι αναπαριστούν λεκτικές μονάδες του πηγαίου προγράμματος Παράδειγμα: το AS για την έκφραση a + a (b c) + (b c) d + + a * * - a - d b c b c

6 Κατευθυνόμενοι ακυκλικοί γράφοι (DAGs) για την αναπαράσταση εκφράσεων Η αναπαράσταση DAG (Directed Acyclic Graph) μιας έκφρασης αναγνωρίζει τις κοινές υποεκφράσεις (CSE: Common SubExpression), δηλ. εκείνες τις εκφράσεις που εμφανίζονται περισσότερες από μία φορά στο AS Ενας κόμβος N που αναπαριστά μια CSE έχει περισσότερους από έναν κόμβους-παιδιά Σε ένα AS η κοινή υποέκφραση εμφανίζεται σε τόσα αντίτυπα όσες φορές εμφανίζεται στην αρχική έκφραση Παράδειγμα: το DAG για την έκφραση a + a (b c) + (b c) d + * + d * - a b c

7 Κώδικας τριών διευθύνσεων (AC: hree Address Code) Γραμμικοποιημένη αναπαράσταση ενός AS ή DAG Ακολουθία απλών εντολών, οι οποίες χρησιμοποιούν κατά μέγιστο τρία ορίσματα: δύο ορίσματα ανάγνωσης και ένα εγγραφής Ο κώδικας AC ϑυμίζει τις εντολές συμβολομεταφραστή ενός απλού επεξεργαστή RISC με τη διαφορά ότι γίνεται αναφορά σε συμβολικές ϑέσεις αποθήκευσης Για το παράδειγμα: * t4 + t5 t3 + t2 t1 = b - c; t2 = a * t1; t3 = a + t2; t4 = t1 * d; t5 = t3 + t4; t1 d * t1 - a b c

8 Περιγραφή εντολών και διευθύνσεων σε κώδικα AC (1) Ο κώδικας τριών διευθύνσεων αποτελείται από εντολές που δρουν πάνω σε δεδομένα τα οποία υποδεικνύονται από διευθύνσεις Οι διευθύνσεις αυτές σε μεταγενέστερο στάδιο της μεταγλώττισης αποδίδουν μεταβλητές που αποθηκεύονται σε φυσικούς καταχωρητές ή σε ϑέσεις μνήμης δεδομένων Οι διευθύνσεις σε εντολές AC μπορεί να είναι ονόματα, σταθερές, ή προσωρινές μεταβλητές Ονόματα: όπως ονόματα μεταβλητών του πηγαίου προγράμματος (μεταβλητές καθολικής ή τοπικής εμβέλειας) Σταθερές: αριθμητικές ή συμβολικές Προσωρινές μεταβλητές: τις παράγει ο μεταγλωττιστής κατά την αποδόμηση του πηγαίου προγράμματος

9 Περιγραφή εντολών και διευθύνσεων σε κώδικα AC (2) Τύποι εντολών σε AC Συμβολικές ετικέττες (symbolic labels) της μορφής LABELn: για τον καθορισμό συγκεκριμένων σημείων στη ροή του προγράμματος Στοχεύονται από εντολές μεταφοράς ροής ελέγχου Παίρνουν οριστικές τιμές (δείκτη εντολής) από ένα δεύτερο πέρασμα (backpatching) Εντολές ανάθεσης της μορφής: x = y op z; όπου op είναι τελεστής αριθμητικός, λογικός ή σύγκρισης Εντολές ανάθεσης για μοναδιαίους τελεστές: x = op y; όπως είναι οι τελεστές αντιστροφής, λογικής άρνησης, και μετατροπής τύπου δεδομένων (casting) Εντολές αντιγραφής της μορφής x = y;

10 Περιγραφή εντολών και διευθύνσεων σε κώδικα AC (3) Τύποι εντολών σε AC (συνέχεια) Άλματα χωρίς συνθήκη: goto LABEL; Άλματα υπό συνθήκη της μορφής if (x) goto LABEL; και if (!x) goto LABEL; Κλήση υποπρογράμματος y = p(x1, x2,..., xn) με n ορίσματα param x1; param x2;... param xn; call p, n; // or y = call p, n; Επιστροφή τιμής (χρήση σε υποπρογράμματα): return y; Αναθέσεις σε στοιχεία πίνακα όπως x = y[i]; και x[i] = y; που εκφράζουν λειτουργίες φόρτωσης από και αποθήκευσης σε μνήμη Δεικτοδοτημένες αναθέσεις x = &y; η ανάθεση της διεύθυνσης της μεταβλητής y στην x x = *y; η τιμή που βρίσκεται στη διεύθυνση y ανατίθεται στη μεταβλητή x *x = y; η τιμή η οποία δεικτοδοτείται από τον δείκτη x ισούται πλέον με y

11 Μεταγλώττιση πηγαίου κώδικα σε AC Εστω το εξής τμήμα πηγαίου κώδικα i = 0; do { i = i + 1; } while (a[i] < v); Μετατροπή σε AC L: i = 0; i = i + 1; t0 = a[i]; if (t0 < v) goto L; Παραδείγματα χρήσης AC βρίσκουμε στους μεταγλωττιστές GCC (υπό τη μορφή GIMPLE) και LANCE [Leupers, 2003] ως εκτελέσιμο κώδικα C χαμηλού επιπέδου

12 Αναπαράσταση ενδιάμεσου κώδικα σε τετράδες (quadruples ή quads) Η τετράδα αποτελεί δομή δεδομένων κατάλληλη για χρήση από το μεταγλωττιστή προκειμένου τη διατήρηση της πληροφορίας κώδικα AC Οι τετράδες έχουν ένα-προς-ένα αντιστοιχία με τις εντολές AC και αποτελούνται από τα εξής επιμέρους στοιχεία: op για τον τελεστή, arg 1, arg 2 για τα δύο έντελα ανάγνωσης, και result για το έντελο εγγραφής στο οποίο γράφεται τυχόν αποτέλεσμα της εντολής. Ενα ή περισσότερα από τα πεδία arg 1, arg 2, result μπορεί να είναι κενά Τα στοιχεία μιας τετράδας υλοποιούνται ως μέλη μιας struct της C Για παράδειγμα η εντολή z = x + y; αντιπροσωπεύεται από την τετράδα ( +, x, y, z) Για το παράδειγμα: t1 = b - c; t2 = a * t1; t3 = a + t2; t4 = t1 * d; t5 = t3 + t4; op arg 1 arg 2 result 0 subtract b c t1 1 multiply a t1 t2 2 add a t2 t3 3 multiply t1 d t4 4 add t3 t4 t5

13 Το βασικό μπλοκ (BB: basic block) (1) Ενα βασικό μπλοκ αποτελεί μία ακολουθία διαδοχικών εντολών με ένα σημείο εισόδου και ένα σημείο εξόδου με τις ακόλουθες ιδιότητες: Η ροή ελέγχου μπορεί να μεταφερθεί στο βασικό μπλοκ μόνο διαμέσου της 1ης εντολής του Η ροή ελέγχου εξέρχεται από το βασικό μπλοκ από την τελευταία εντολή του η οποία είναι η μόνη που επιτρέπεται να μεταφέρει τη ροή εκτέλεσης του προγράμματος σε μη διαδοχική διεύθυνση Το βασικό μπλοκ αποτελεί τη ϑεμελιώδη μονάδα μεταγλώττισης στην οποία εφαρμόζονται βασικές βελτιστοποιήσεις και ϑεμελιώδεις φάσεις της μεταγλώττισης όπως η επιλογή εντολών (instruction selection) και ο καταμερισμός καταχωρητών (register allocation)

14 Το βασικό μπλοκ (BB: Basic Block) (2) Παράδειγμα 1 data = inp; 2 count = 0; 3 4 while (data!= 0) 5 { 6 count += (data & 0x1); 7 data = data >> 0x1; 8 } 1 L1: 2 data = inp; 3 count = 0; 4 5 L2: 6 if (data!= 0) goto L3; 7 else goto L_EXI; 8 9 L3: 10 t0 = data & 0x1; 11 count = count + t0; 12 data = data >> 0x1; 13 goto L2; L_EXI: 16...

15 Το βασικό μπλοκ (BB: basic block) (3) Η έννοια του βασικού μπλοκ χρησιμοποιείται από το επίπεδο της IR μέχρι και τον τελικό κώδικα (assembly) για τη στοχευόμενη μηχανή Η ροή ελέγχου μεταφέρεται στο BB από προηγηθέντα (predecessor) BB και μεταφέρεται σε διάδοχα (successor) BB Σημεία αλλαγής ροής ελέγχου Άμεσες ή έμμεσες διακλαδώσεις (branches) και άλματα (jumps) με ή χωρίς συνθήκη Κλήσεις υποπρογραμμάτων Εξαιρέσεις (exceptions)

16 Ορισμός του Γράφου Εξάρτησης Δεδομένων (DDG: Data-Dependence Graph) ενός BB Ενας Γράφος Εξάρτησης Δεδομένων (DDG) είναι ο κατευθυνόμενος ακυκλικός γράφος (DAG) που αντιπροσωπεύει τις εξαρτήσεις δεδομένων σε μια ακολουθία διαδοχικών εντολών Definition (DDG βασικού μπλοκ) Καλείται DDG(V, E) ο κατευθυνόμενος ακυκλικός γράφος που αναπαριστά τη ροή και τις εξαρτήσεις δεδομένων σε δοθέν βασικό μπλοκ οι κόμβοι V αναπαριστούν στοιχειώδεις λειτουργίες και οι ακμές E αναπαριστούν εξαρτήσεις δεδομένων. Ο γράφος DDG αντιστοιχείται σε έναν γράφο DDG + (V V +, E E + ), ο οποίος περιλαμβάνει επιπρόσθετους κόμβους V + και επιπρόσθετες ακμές E +. Οι επιπρόσθετοι κόμβοι V + αναπαριστούν μεταβλητές (έντελα/ορίσματα) εισόδου και εξόδου από το βασικό μπλοκ. Οι επιπρόσθετες ακμές E + συνδέουν κόμβους του V + με κόμβους του V, και κόμβους V με του V +.

17 Γράφος Ροής Ελέγχου (CG: Control low Graph) Ενας Γράφος Ροής Ελέγχου (CG) αποτελεί μια αναπαράσταση όλων των διαδρομών τις οποίες μπορεί να διαβεί η ροή εκτέλεσης του προγράμματος. Οι κορυφές του CG αποτελούν βασικά μπλοκ και οι ακμές του αντιπροσωπεύουν άλματα στη ροή ελέγχου Ενα CG αντιπροσωπεύει ένα υποπρόγραμμα (π.χ. function της C) και έτσι ένα πηγαίο πρόγραμμα αναπαρίσταται από ένα σύνολο από CG Ενα CG μπορεί να αποτελεί κυκλικό γράφο Ειδική σημασία στη λειτουργία αλγορίθμων ανάλυσης ροής ελέγχου και δεδομένων σε CG έχουν το μπλοκ εισόδου και το μπλοκ εξόδου του, τα οποία μπορεί και να είναι εικονικά (source, sink blocks)

18 Γράφος Ροής Ελέγχου-Δεδομένων (CDG: Control-Data low Graph) Η IR είναι οργανώσιμη σε μορφή Γράφου Ροής Ελέγχου-Δεδομένων (CDG) για κάθε συνάρτηση του πηγαίου προγράμματος Ο CDG είναι ένας ιεραρχικός γράφος δύο επιπέδων Ανώτερο επίπεδο: CG που έχει ως κορυφές τα BB της συνάρτησης και ως ακμές τις εξαρτήσεις ελέγχου μεταξύ τους Κατώτερο επίπεδο: BB που αντιπροσωπεύεται από τον DDG του Γενικά ο CDG μπορεί να οριστεί ως η ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΤΡΙΑΔΑ (3-tuple) CDG(V, E, D) όπου: V το σύνολο των λειτουργιών, σταθερών τιμών και μεταβλητών ή ορισμάτων εισόδου/εξόδου σε αυτό το τμήμα του προγράμματος, E οι σχέσεις ανάμεσα σε κορυφές του συνόλου V, και D οι έμφυτες χρονικές καθυστερήσεις (π.χ. σε ns ή σε κύκλους μηχανής) για την ολοκλήρωση των λειτουργιών V

19 Ολοκληρωμένο παράδειγμα: Από την C στο CDG (1) Συνάρτηση υπολογισμού απόλυτης τιμής σε C int iabs(int a) { int temp; } if (a < 0) temp = -a; else temp = a; return temp;

20 Ολοκληρωμένο παράδειγμα: Από την C στο CDG (2) Κώδικας AC για τη συνάρτηση iabs iabs: t2 = a; t3 = 0; t4 = (t2 < t3); if (t4) goto L1; t5 = t2; goto L2; L1: t5 = -t2; L2: return t5; Το CDG της iabs t3 = 0; BB 1 t4 = (t2 < t3); if (t4) goto L1; iabs: t2 = a; BB 2 BB 3 t5 = t2; goto L2; BB 0 L1: t5 = -t2; BB 4 L2: return t5; BB 5

21 Ενδιάμεση αναπαράσταση με χρήση Στατικής Απλής Ανάθεσης (SSA: Static Single Assignment) Η Στατική Απλή Ανάθεση (SSA) [Cytron, 1991] αποτελεί ΙΔΙΟΤΗΤΑ μιας IR σε σχέση με το πως επιλέγουμε να χειριστούμε τις μεταβλητές Definition (Ιδιότητα της στατικής απλής ανάθεσης) Ενα πρόγραμμα βρίσκεται σε μορφή SSA αν κάθε μεταβλητή ορίζεται στατικά το πολύ μία φορά, δηλ. δεν υπάρχουν δύο τοποθεσίες στο πρόγραμμα οι οποίες να αναθέτουν στην ίδια μεταβλητή AC p = a + b; q = p - c; p = q * d; p = e - p2; q = p + q; SSA-AC p1 = a + b; q1 = p1 - c; p2 = q1 * d; p3 = e - p2; q2 = p3 + q1;

22 Η συνάρτηση φ (1) Η ίδια μεταβλητή μπορεί να οριστεί μέσω δύο ή παραπάνω μονοπατιών ροής ελέγχου σε ένα πρόγραμμα Εστω το τμήμα κώδικα if (flag) x = -1; else x = 1; y = x * a; Στη μορφή SSA χρησιμοποιούμε διαφορετικά ονόματα για τη μεταβλητή x στα δύο μονοπάτια Η συνάρτηση φ (phi) επανασυνδέει τις x1, x2 στη x3 έχοντας την τιμή της μίας ή της άλλης ανάλογα με την τιμή της συνθήκης flag Ετσι έχουμε if (flag) x1 = -1; else x2 = 1; x3 = phi(x1, x2); y = x3 * a;

23 Η συνάρτηση φ (2) Η συνάρτηση φ φέρει τόσα ορίσματα όσα είναι και τα βασικά μπλοκ τα οποία είναι προηγηθέντα (predecessors) του BB (οδηγούν τη ροή ελέγχου) στο οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί (δηλ. όσες είναι οι εισερχόμενες ακμές) Κάθε όρισμα συνδέεται με μοναδικό τρόπο με ένα και μόνο από τα προηγηθέντα BB Το αποτέλεσμα μιας συνάρτησης φ είναι εκείνη η εκδοχή της μεταβλητής η οποία προέρχεται από το μονοπάτι ροής ελέγχου το οποίο τελικά οδηγεί κατά την εκτέλεση του προγράμματος στο εν λόγω BB Οι συναρτήσεις φ τοποθετούνται πριν από τις πραγματικές εντολές σε ένα BB και ϑεωρείται ότι υπολογίζονται ταυτόχρονα

24 Απλή μέθοδος για την κατασκευή της μορφής SSA Αλγόριθμος δύο φάσεων [Aycock and Horspool, 2000] για την απλή γέννηση SSA 1 Εισαγωγή φ-συναρτήσεων για κάθε μεταβλητή σε κάθε BB με αριθμό ορισμάτων ίσο με τον αριθμό των εισερχόμενων ακμών 2 Φάση ελαχιστοποίησης των φ-συναρτήσεων 2.1 Διαγραφή των φ-συναρτήσεων της μορφής: V i φ(v i, V i,..., V i ) 2.2 Διαγραφή των φ-συναρτήσεων της μορφής V i φ(v x1, V x2,..., V xk ), όπου x 1, x 2,..., x k {i, j} 3 Απαρίθμηση τιμών (value numbering) για τη δεικτοδότηση κάθε νέου ορισμού μιας μεταβλητής (επαναλαμβάνεται)

25 Παράδειγμα πηγαίου προγράμματος και το AC IR του Πηγαίο πρόγραμμα i = 123; j = i * j; do { PRIN(j); if (j > 5) { i = i + 1; } else { break; } } while (i <= 234); BB3: i = i + 1 BB1: i = 123 j = i * j BB2: PRIN(j) t0 = j > 5 BB4: BB5: t1 = i <= 234 BB6:

26 Εξαγωγή SSA από πηγαίο πρόγραμμα: Βήμα 1 IR BB1: i1 = 123; j1 = i1 * j0; BB2: PRIN(j); t0 = j > 5; if (t0) goto BB3; else goto BB4; BB3: i = i + 1; goto BB5; BB4: goto BB6; BB5: t1 = i <= 234; if (t1) goto BB2; else goto BB6; BB6: BB3: i = i + 1 BB1: i0 = j0 = i1 = 123 j1 = i1 * j0 BB2: PRIN(j) t0 = j > 5 BB4: BB5: t1 = i <= 234 BB6:

27 Εξαγωγή SSA από πηγαίο πρόγραμμα: Βήμα 2 IR BB1: i1 = 123; j1 = i1 * j0; BB2: i2 = phi(i1, i6); j2 = phi(j1, j5); PRIN(j2); t0 = j2 > 5; if (t0) goto BB3; else goto BB4; BB3: i = i + 1; goto BB5; BB4: goto BB6; BB5: t1 = i <= 234; if (t1) goto BB2; else goto BB5; BB6: BB3: i = i + 1 BB1: i0 = j0 = i1 = 123 j1 = i1 * j0 BB2: i2 = phi(i1, i6) j2 = phi(j1, j5) PRIN(j2) t0 = j2 > 5 BB4: BB5: t1 = i <= 234 BB6:

28 Εξαγωγή SSA από πηγαίο πρόγραμμα: Βήμα 3 IR BB1: i1 = 123; j1 = i1 * j0; BB2: i2 = phi(i1, i6); j2 = phi(j1, j5); PRIN(j2); t0 = j2 > 5; if (t0) goto BB3; else goto BB4; BB3: i3 = phi(i2); j3 = phi(j2); i4 = i3 + 1; goto BB5; BB4: goto BB6; BB5: t1 = i <= 234; if (t1) goto BB2; else goto BB5; BB6: BB3: i3 = phi(i2) j3 = phi(j2) i4 = i3 + 1 BB1: i0 = j0 = i1 = 123 j1 = i1 * j0 BB2: i2 = phi(i1, i6) j2 = phi(j1, j5) PRIN(j2) t0 = j2 > 5 BB4: BB5: t1 = i <= 234 BB6:

29 Εξαγωγή SSA από πηγαίο πρόγραμμα: Βήμα 4 IR BB1: i1 = 123; j1 = i1 * j0; BB2: i2 = phi(i1, i6); j2 = phi(j1, j5); PRIN(j2); t0 = j2 > 5; if (t0) goto BB3; else goto BB4; BB3: i3 = phi(i2); j3 = phi(j2); i4 = i3 + 1; goto BB5; BB4: i5 = phi(i2); j4 = phi(j2); goto BB6; BB5: t1 = i <= 234; if (t1) goto BB2; else goto BB5; BB6: BB3: i3 = phi(i2) j3 = phi(j2) i4 = i3 + 1 BB1: i0 = j0 = i1 = 123 j1 = i1 * j0 BB2: i2 = phi(i1, i6) j2 = phi(j1, j5) PRIN(j2) t0 = j2 > 5 BB5: t1 = i <= 234 BB6: BB4: i5 = phi(i2) j4 = phi(j2)

30 Εξαγωγή SSA από πηγαίο πρόγραμμα: Βήμα 5 IR BB1: i1 = 123; j1 = i1 * j0; BB2: i2 = phi(i1, i6); j2 = phi(j1, j5); PRIN(j2); t0 = j2 > 5; if (t0) goto BB3; else goto BB4; BB3: i3 = phi(i2); j3 = phi(j2); i4 = i3 + 1; goto BB5; BB4: i5 = phi(i2); j4 = phi(j2); goto BB6; BB5: i6 = phi(i4); j5 = phi(j3); t1 = i6 <= 234; if (t1) goto BB2; else goto BB5; BB6: BB3: i3 = phi(i2) j3 = phi(j2) i4 = i3 + 1 BB1: i0 = j0 = i1 = 123 j1 = i1 * j0 BB2: i2 = phi(i1, i6) j2 = phi(j1, j5) PRIN(j2) t0 = j2 > 5 BB5: i6 = phi(i4) j5 = phi(j3) t1 = i6 <= 234 BB6: BB4: i5 = phi(i2) j4 = phi(j2)

31 Εξαγωγή SSA από πηγαίο πρόγραμμα: Βήμα 6 IR BB1: i1 = 123; j1 = i1 * j0; BB2: i2 = phi(i1, i6); j2 = phi(j1, j5); PRIN(j2); t0 = j2 > 5; if (t0) goto BB3; else goto BB4; BB3: i3 = phi(i2); j3 = phi(j2); i4 = i3 + 1; goto BB5; BB4: i5 = phi(i2); j4 = phi(j2); goto BB6; BB5: i6 = phi(i4); j5 = phi(j3); t1 = i6 <= 234; if (t1) goto BB2; else goto BB5; BB6: i7 = phi(i6, i5); j6 = phi(j5, j4); BB3: i3 = phi(i2) j3 = phi(j2) i4 = i3 + 1 BB1: i0 = j0 = i1 = 123 j1 = i1 * j0 BB2: i2 = phi(i1, i6) j2 = phi(j1, j5) PRIN(j2) t0 = j2 > 5 BB5: i6 = phi(i4) j5 = phi(j3) t1 = i6 <= 234 BB4: i5 = phi(i2) j4 = phi(j2) BB6: i7 = phi(i6, i5) j6 = phi(j5, j4)

32 Εξαγωγή SSA από πηγαίο πρόγραμμα: Βήμα 7 Εξουδετέρωση περιττών εκδοχών (versions) της μεταβλητής i i 2 φ(i 1, i 6 ) i 3 φ(i 2 ) i 5 φ(i 2 ) i 6 φ(i 4 ) i 7 φ(i 6, i 5 ) i 3 i 2 i 5 i 2 i 6 i 4 = { i2 φ(i 1, i 4 ) i 7 φ(i 4, i 2 ) BB3: j3 = phi(j2) i4 = i2 + 1 BB1: i0 = j0 = i1 = 123 j1 = i1 * j0 BB2: i2 = phi(i1, i4) j2 = phi(j1, j5) PRIN(j2) t0 = j2 > 5 BB4: j4 = phi(j2) BB5: j5 = phi(j3) t1 = i4 <= 234 BB6: i7 = phi(i4, i2) j6 = phi(j5, j4)

33 Εξαγωγή SSA από πηγαίο πρόγραμμα: Βήμα 8 Εξουδετέρωση περιττών εκδοχών (versions) της μεταβλητής j BB1: i0 = j0 = i1 = 123 j1 = i1 * j0 j 2 φ(j 1, j 5 ) j 3 φ(j 2 ) j 4 φ(j 2 ) j 5 φ(j 3 ) j 6 φ(j 5, j 4 ) j 3 j 2 j 4 j 2 j 5 j 4 j 3 = BB3: i4 = i2 + 1 BB2: i2 = phi(i1, i4) PRIN(j1) t0 = j1 > 5 BB4: j 2 φ(j 1, j 2 ) [ j 2 j 1 ] = none BB5: t1 = i4 <= 234 BB6: i7 = phi(i4, i2)

34 Μετά την εξαγωγή SSA από πηγαίο πρόγραμμα IR BB1: i1 = 123; j1 = i1 * j0; BB2: i2 = phi(i1, i4); PRIN(j1); t0 = j1 > 5; if (t0) goto BB3; else goto BB4; BB3: i4 = i2 + 1; goto BB5; BB4: goto BB6; BB5: t1 = i4 <= 234; if (t1) goto BB2; else goto BB5; BB6: i7 = phi(i4, i2); BB3: i4 = i2 + 1 BB1: i0 = j0 = i1 = 123 j1 = i1 * j0 BB2: i2 = phi(i1, i4) PRIN(j1) t0 = j1 > 5 BB4: BB5: t1 = i4 <= 234 BB6: i7 = phi(i4, i2)

35 Κίνητρα για τη χρήση SSA Η μορφή SSA προτιμάται στις μοντέρνες σχεδιάσεις μεταγλωττιστών (GCC 4.5.1, LLVM 2.7, Machine-SUI 2, libfirm ) για τους εξής λόγους: Οι αναλύσεις ροής δεδομένων (data flow analyses) είναι περισσότερο αποδοτικές Διευκολύνεται η εφαρμογή συγκεκριμένων τύπων βελτιστοποιήσεων Ορισμένες αναλύσεις και βελτιστοποιήσεις όπως η εξουδετέρωση κοινής υποεκφράσεως (CSE) είναι έμφυτες στην αναπαράσταση (πραγματοποιούνται κατά την εξαγωγή της SSA) Οι αλυσίδες χρήσης-ορισμού (def-use chains) είναι εμφανείς Οι αλυσίδες ορισμού-χρήσης (use-def chains) είναι ευκολότερο να αναπαρασταθούν

36 Αναφορές του μαθήματος I A. V. Aho, R. Sethi, and J. D. Ullman, Μεταγλωττιστές: Αρχές, Τεχνικές και Εργαλεία, με την επιμέλεια των: Άγγελος Σπ. Βώρος και Νικόλαος Σπ. Βώρος και Κων/νος Γ. Μασσέλος, κεφάλαια 6, 6.1.1, 6.2, 6.2.1, 6.2.4, 8.4, 9.6.1, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Website for the English version: R. Leupers, O. Whalen, M. Hahenauer,. Kogel, and P. Marwedel, An executable intermediate representation for retargetable compilation and high-level code optimization, in Proceedings of the hird International Workshop on Systems, Architectures, Modeling, and Simulation (SAMOS 2003), Samos, Greece, July , pp R. Cytron, J. errante, B. K. Rosen, M. N. Wegman, and. K. Zadeck, Efficiently computing static single assignment form and the control dependence graph, ACM ransactions on Programming Languages and Systems, vol. 13, no. 4, pp , October 1991.

37 Αναφορές του μαθήματος II J. Aycock and N. Horspool, Simple generation of static single assignment form, in Proceedings of the 9th International Conference in Compiler Construction, Berlin, Germany, March 2000, pp Machine-SUI research compiler. [Online]. Available: he GNU compiler collection homepage. [Online]. Available: LLVM (Low-Level Virtual Machine) compiler homepage. [Online]. Available: LANCE C compiler. [Online]. Available:

Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. 26 Ιανουαρίου 2011. Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Μεταγλωττιστές ΙΙ

Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. 26 Ιανουαρίου 2011. Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Μεταγλωττιστές ΙΙ Μεταγλωττιστές ΙΙ Ανασκόπηση του μαθήματος και ϑέματα πρακτικής εξάσκησης Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 26 Ιανουαρίου 2011 Σκιαγράφηση της διάλεξης Παραλειπόμενα Αναδρομή στο περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Τ Ε Τ Υ Π Κ Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Σημειώσεις Διαλέξεων Σ. Σ Ηράκλειο Φεβρουάριος 2015 Copyright c 2006 2015 Σ. Σταματιάδης, (stamatis@materials.uoc.gr) Η στοιχειοθεσία έγινε από

Διαβάστε περισσότερα

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολη Μηχανολογων Μηχανικων Τομεας Ρευστων Εργαστηριο Θερμικων Στροβιλομηχανων Μοναδα Παραλληλης Υπολογιστικης Ρευστοδυναμικης και Βελτιστοποιησης Programmatismìc epilôth 3D

Διαβάστε περισσότερα

nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr

nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Υποδειγματική εργασία Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr 19 Μαΐου 2009 Σκιαγράφηση της διάλεξης Παρουσίαση υποδειγματικής εργασίας Γενικός οδηγός και συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. Γενικά χαρακτηριστικά του επεξεργαστή MU0. nkavv@uop.gr. Προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. Γενικά χαρακτηριστικά του επεξεργαστή MU0. nkavv@uop.gr. Προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Ρεαλιστικό παράδειγμα: ο επεξεργαστής MU0 (MicroProcessor

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Παραμετρικά Μοντέλα Επιβίωσης που προκύπτουν από μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr

nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr 26 Μαΐου 2009 Σκιαγράφηση της διάλεξης Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Υλοποίηση με

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων

Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων ιδακτορική ιατριβή Κωνσταντίνος Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων τεχνικών. αναγνώρισης πραγματικού χρόνου ιδακτορική ιατριβή

Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων τεχνικών. αναγνώρισης πραγματικού χρόνου ιδακτορική ιατριβή Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων τεχνικών όρασης μηχανών για εφαρμογές αναγνώρισης πραγματικού χρόνου ιδακτορική ιατριβή Λεωνίδας Κωτούλας Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Η φυσική σχεδίαση των FPGA Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 12 Ιανουαρίου 2011 Σκιαγράφηση της διάλεξης Εισαγωγή στις επαναδιαμορφώσιμες αρχιτεκτονικές Τοπολογίες διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών.

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών. ΘΕΩΡΙ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών. 1. ΣΥΝΟΛ: το σκεπτικό. σύνολο = πολλά στοιχεία ως «ένα», ως «μία» ολότητα. τα στοιχεία ανήκουν στο σύνολο, ή είναι μέλη του συνόλου το σύνολο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

www.cslab.ece.ntua.gr

www.cslab.ece.ntua.gr Ε ό Μ ό Π ί Σ ή Η ό Μ ώ Μ ώ Η/Υ Τ έ Τ ί Π ή Υ ώ Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων www.cslab.ece.ntua.gr Διπλωματική εργασία Συγκριτική μελέτη μεθόδων αποθήκευσης αραιών πινάκων σε μπλοκ για την βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Εργασία για το µάθηµα του εαρινού εξαµήνου του µεταπτυχιακού προγράµµατος του τµήµατος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20

Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20 A Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Επιστημών της ιοίκησης Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και ιοίκησης Εργαστήριο Στατιστικής Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20 26Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου ΤΟΜΟΣ Β Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου ΑΘΗΝΑ 2008 Θέματα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου Αθήνα 2008 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ

Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ Σ. Ξυνόγαλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συστήματα σταδιοποίησης των κακοήθων νεοπλασιών είναι μέθοδοι αντικειμενικής εκτίμησης της έκτασης του όγκου σε δεδομένη στιγμή (κυρίως κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΤΟΜΟΣ Α Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΑΘΗΝΑ, 2007 Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιστημονική Επιμέλεια Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Αθήνα 2007 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής

ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής Προσδιοριστικοί παράγοντες της παραγωγής μεταποιημένων τροφίμων στην Αίγυπτο Ο κλάδος των τροφίμων φρέσκων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου Μπότσας, Γ. (2008). Μαθησιακές Δυσκολίες: Χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων. Στο Παπούλια Γιαννάτου, Ε. (επ.) Θέματα διαχείρισης προβλημάτων σχολικής τάξης, σελ. 8 22, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μπότσας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 Είδη κακοήθων νεοπλασμάτων, ιστολογική ταυτοποίηση, ταξινόμηση των όγκων, ιστολογικός βαθμός κακοήθειας

Κεφάλαιο 12 Είδη κακοήθων νεοπλασμάτων, ιστολογική ταυτοποίηση, ταξινόμηση των όγκων, ιστολογικός βαθμός κακοήθειας Κεφάλαιο 12 Είδη κακοήθων νεοπλασμάτων, ιστολογική ταυτοποίηση, ταξινόμηση των όγκων, ιστολογικός βαθμός κακοήθειας Κ. Πετράκη 185 ΟΡΙΣΜΟΙ Ο όρος όγκος χρησιμοποιήθηκε αρχικώς για να προσδιορίσει μια φλεγμονώδους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Του Υποστρατήγου ε.α Κωνσταντίνου Λουκόπουλου* Η ανάγκη υλοποίησης δομικών αλλαγών στη Δομή Διοικήσεως του ΝΑΤΟ (NATO Command Structure),

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin)

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Εισαγωγή: Θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση: Πού στηρίζεται θεωρητικά η Διαδικασία Εστίασης (ΔΕ); και στην συνέχεια θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πώς

Διαβάστε περισσότερα

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος ιαφορικές Εξισώσεις Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Ατελείς ιδιοτιμές Εκθετικά πινάκων Μανόλης Βάβαλης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. www.epignosi.edu.gr. Επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Μεταξά Ελευθερία. Κική Δημουλά. «Σημεῖο Ἀναγνωρίσεως»

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. www.epignosi.edu.gr. Επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Μεταξά Ελευθερία. Κική Δημουλά. «Σημεῖο Ἀναγνωρίσεως» ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Μεταξά Ελευθερία Κική Δημουλά «Σημεῖο Ἀναγνωρίσεως» ἄγαλμα γυναίκας μέ δεμένα χέρια Ὅλοι σέ λένε κατευθείαν ἄγαλμα, ἐγώ σέ πρσφωνῶ γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) Φορέας Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17 Ο ρόλος της αξονικής τομογραφίας στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου

Κεφάλαιο 17 Ο ρόλος της αξονικής τομογραφίας στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου Κεφάλαιο 17 Ο ρόλος της αξονικής τομογραφίας στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου Χ. Πέππας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αξονική Τομογραφία (ΑΤ) βρήκε αρχικά εφαρμογή στα τέλη της 10ετίας του 60 αρχές της 10ετίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Κ. Μ. Πατενιώτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι η ενέργεια που παράγεται από φυσικά ραδιενεργά υλικά ή ακόμα από υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 24 Η χειρουργική στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου

Κεφάλαιο 24 Η χειρουργική στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου Κεφάλαιο 24 Η χειρουργική στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου Ζ. Τουλούμης Κ. Αυγερινός Χ. Δερβένης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της εξέλιξης της ιατρικής τεχνολογίας κυρίως στον τομέα της απεικόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ)

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) του Νέστορα Ε. Κουράκη Καθηγητή Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Α Το Ελληνικό Δίκαιο Ανηλίκων (α) Νομική προσέγγιση κατά ηλικίες Το θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τα ελληνικά σχολεία της Ρουµανίας στο τέλος του 19 ου και αρχή του 20 ου αιώνα

Τα ελληνικά σχολεία της Ρουµανίας στο τέλος του 19 ου και αρχή του 20 ου αιώνα Λεωνίδας Ράδος Τα ελληνικά σχολεία της Ρουµανίας στο τέλος του 19 ου και αρχή του 20 ου αιώνα 1 Η παρούσα ανακοίνωση θήγει το θέμα της εκπαίδευσης στα ελληνικά σχολεία της Ρουμανίας με κύριον άξονα το

Διαβάστε περισσότερα