Στην οικογένεια µου 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στην οικογένεια µου 2"

Transcript

1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ιπλωµατική εργασία υποβληθείσα στο Τµήµα Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής Αναβαλλόµενη φορολογία και χειραγώγηση των αποτελεσµάτων Εµπειρική Έρευνα σε εταιρίες εισηγµένες στο ΧΑΑ Εισηγητής: Ουζούνογλου Σταυρούλα MAF 2909 Επιβλέπων Καθηγητής: Νεγκάκης Χρήστος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2009

2 2 Στην οικογένεια µου

3 3

4 Ευχαριστίες Προκειµένου να ολοκληρωθεί η παρούσα διπλωµατική εργασία χρειάστηκε η συµβολή ορισµένων ανθρώπων στους οποίους αισθάνοµαι την ανάγκη να εκφράσω τις ευχαριστίες µου. Καταρχήν στον επιβλέπων καθηγητή µου κ. Χρήστο Νεγκάκη για την καλή συνεργασία καθόλη τη διάρκεια του µεταπτυχιακού προγράµµατος. Επιπλέον, στον υποψήφιο διδάκτορα Ανέστη Λαδά καθώς και το συµφοιτητή µου Μιχάλη Σαµαρίνα των οποίων οι παρατηρήσεις και τα σχόλια τους για τα θέµατα που αφορούσαν το ερευνητικό µέρος ήταν καθοριστικά και άκρως εποικοδοµητικά. ε θα µπορούσα βέβαια να παραλείψω να ευχαριστήσω όσους καθηγητές µας στήριξαν κατά τη διάρκεια του µεταπτυχιακού προγράµµατος προσφέροντας µας ερεθίσµατα και ωθώντας µας σε µεγαλύτερη πρόοδο. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την οικογένεια µου καθώς και τους φίλους µου για την ηθική τους συµπαράσταση. 4

5 5

6 «Αναβαλλόµενη φορολογία και χειραγώγηση των αποτελεσµάτων Εµπειρική έρευνα στις εταιρίες εισηγµένες στο ΧΑΑ» Περιεχόµενα Περίληψη... 8 Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή Κεφάλαιο 2ο : Υιοθέτηση ΛΠ στην Ελλάδα Ισχύον νοµοθετικό-φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα (σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) Αλλαγές στη φορολογία µε τον Ν. 3697/ Κεφάλαιο 3ο: Το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 Φόροι Εισοδήµατος Εισαγωγή στο ΛΠ Έννοια αναβαλλόµενης φορολογίας Λογιστική αντιµετώπιση αναβαλλόµενης φορολογίας Λογιστικός χειρισµός οριστικών διαφορών Λογιστικός χειρισµός προσωρινών διαφορών Άλλες περιπτώσεις αναγνώρισης αναβαλλόµενης φορολογίας Φορολογικές ζηµίες και Πιστωτικοί Τόκοι Αναπροσαρµογή αξίας παγίων Επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις Ενοποίηση Επιχειρήσεων Υπεραξία Ερµηνευτικό περιεχόµενο ιερµηνειών Τρόπος παρουσίασης αναβαλλόµενης φορολογίας στις καταστάσεις της επιχείρησης Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεων σχετικά µε την αναβαλλόµενη φορολογία ιαφορές µεταξύ ΛΠ 12 και Ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας Συµπεράσµατα από την εφαρµογή της αναβαλλόµενης φορολογίας

7 Κεφάλαιο 4 ο : Βιβλιογραφική Επισκόπηση Έννοια και εισαγωγή στο Earnings Management ιακρίσεις του Earnings Management Earnings Management και αναβαλλόµενη φορολογία Κεφάλαιο 5 ο : Earnings management και η προσπάθεια εντοπισµού του µέσω των αναβαλλόµενων φόρων Εισαγωγή Προγενέστερη Έρευνα Εµπειρική Έρευνα Μεθοδολογία Συλλογή δεδοµένων και Επιλογή δείγµατος Αποτελέσµατα Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία Συµπεράσµατα Αρθρογραφία Βιβλιογραφία

8 Περίληψη Η παρούσα διπλωµατική εργασία ερευνά το κατά πόσο οι ελληνικές επιχειρήσεις χρησιµοποιούν την αναβαλλόµενη φορολογία προκειµένου να επιτύχουν τους εξής στόχους: α) την αποφυγή εµφάνισης µειωµένων κερδών και β) την αποφυγή εµφάνισης ζηµιών. Η έρευνα εξετάζει στοιχεία εταιριών εισηγµένων στο ΧΑΑ για την περίοδο στην οποία υιοθετήθηκαν τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα στην Ελλάδα. Ακολουθείται αρχικά η µεθοδολογία των Burgstahler & Dichev (1997) προκειµένου να εντοπιστεί πιθανή ασυνέχεια στην κατανοµή συχνοτήτων των κερδών, η οποία θα υποδηλώνει χειραγώγηση των αποτελεσµάτων, µε την ταυτόχρονη χρήση διαφορετικών µεθοδολογιών εύρεσης του εύρους του διαστήµατος των ιστογραµµάτων. Στη συνέχεια ακολουθείται η µεθοδολογία των Phillips et al. (2002) προκειµένου να ερευνηθεί η χρησιµότητα των αναβαλλόµενων φόρων αλλά και άλλων µέτρων accruals στον εντοπισµό προσπαθειών χειραγώγησης των αποτελεσµάτων. Τα αποτελέσµατα των παλινδροµήσεων σε συνδυασµό µε τους ελέγχους ασυνέχειας των κατανοµών συχνοτήτων των κερδών αποτελούν ενδείξεις ότι τα αποτελέσµατα των ελληνικών επιχειρήσεων χειραγωγούνται, χωρίς να χρησιµοποιείται απαραίτητα η αναβαλλόµενη φορολογία ή τα δεδουλευµένα (accrualbased manipulation) αλλά πιθανότατα µέσω χειραγώγησης βάσει πραγµατικών µέσων (real activities manipulation). 8

9 9

10 Α Μέρος: Αναβαλλόµενη φορολογία σύµφωνα µε τα Ελληνικά και ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 10

11 Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή Τα τελευταία έτη η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θεώρησε επιτακτική ανάγκη να προβεί στη σταδιακή υιοθέτηση των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IAS - IFRS) προκειµένου να επιτευχθεί συγκρισιµότητα µεταξύ των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο καθώς και εξαιτίας της ανάγκης για παροχή περαιτέρω πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό. Αυτή η απόφαση, κατ επέκταση, αναµένεται να οδηγήσει σε µεγαλύτερη διαφάνεια του διαχειριστικού ελέγχου των εταιριών και άρα να προσελκύσει περισσότερα κεφάλαια από επενδυτές του εξωτερικού. Η ανάγκη αυτή ουσιαστικά δηµιουργήθηκε από µία συνεχώς παγκοσµιοποιούµενη αγορά η οποία προϋποθέτει τη συγκρισιµότητα µεταξύ των οικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο προκειµένου να επιτευχθεί η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων (Taylor & Jones, 1999). Όσον αφορά τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ( ΛΠ), αποτελούν λογιστικές πρακτικές των οποίων η υποχρεωτική υιοθέτηση, στην Ελλάδα, επήλθε τελικά στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων από το Η πρώτη αναφορά στα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα από την ελληνική νοµοθεσία έγινε στο Ν. 2992/2002 (άρθρο 1) σχετικά µε τα µέτρα ενίσχυσης της Κεφαλαιαγοράς. Στη συνέχεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3229/2004 προστέθηκε στον Ν.2190/1920 το 15 ο κεφάλαιο που ορίζει τα σχετικά µε την εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στις ελληνικές επιχειρήσεις ενώ οι διατάξεις αυτές συµπληρώθηκαν µε το άρθρο 11 του Ν.3301/2004. Βάσει, λοιπόν, των προαναφερθέντων νόµων υποχρεούνται στην κατάρτιση των οικονοµικών τους καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΛΠ, οι ανώνυµες εταιρίες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά και οι θυγατρικές τους (οι µητρικές εταιρίες υποχρεούνται στην εφαρµογή των ΛΠ και κατά τη σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων). Προαιρετικά δίνεται η δυνατότητα εφαρµογής των ΛΠ σε ανώνυµες εταιρίες µη εισηγµένες ή εταιρίες περιορισµένης ευθύνης εφόσον έχει αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων ή εταίρων της εταιρίας. Η Ελλάδα υπήρξε µία από τις χώρες στην οποία έως την εφαρµογή των ΛΠ η φορολογική νοµοθεσία ήταν στενά συνδεδεµένη µε την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Η βάση των λογιστικών 11

12 χειρισµών σε µία επιχείρηση έγκειτο στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) και ήταν άµεσα συνυφασµένη µε τους φορολογικούς νόµους της χώρας (Ballas 1994). Αυτή η κατάσταση διαφοροποιήθηκε µε την εισαγωγή των ΛΠ καθώς έχουν επίκεντρο θα λέγαµε την πληροφόρηση των επενδυτών και κατάφεραν να αποµονώσουν τη λογιστική αντιµετώπιση ορισµένων θεµάτων από την αντίστοιχη φορολογική (Spathis & Georgakopoulou, 2007). Το γεγονός αυτό δηµιουργεί και το ενδιαφέρον ενασχόλησης µε το ΛΠ 12 και πιο συγκεκριµένα µε την αναβαλλόµενη φορολογία, η οποία αποτελεί και το αντικείµενο µελέτης της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, καθώς ουσιαστικά µέσω αυτής αντικατοπτρίζονται οι κύριες διαφορές που προκύπτουν από τη νέα λογιστική αντιµετώπιση που επιβάλλουν πλέον τα ΛΠ και της αντίστοιχης φορολογικής, εφόσον αυτές οι διαφορές δηµιουργούν µελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις. Για να µη δηµιουργηθεί καµία σύγχυση θα πρέπει να γίνει αναφορά στο γεγονός ότι µε την εισαγωγή των ΛΠ δε µεταβλήθηκε τίποτα σχετικά µε τις φορολογικές υποχρεώσεις που ουσιαστικά καλείται να καταβάλλει στις φορολογικές αρχές µία επιχείρηση παρά µόνο άλλαξε ο τρόπος παρουσίασης τους στις χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις. Πιο συγκεκριµένα, λοιπόν, στην παρούσα εργασία θα αναλυθεί το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 Φόροι Εισοδήµατος και οι επιπτώσεις υιοθέτησης του αλλά και οι καινοτοµίες που επέφερε στο Ελληνικό φορολογικό καθεστώς. Στο δεύτερο κεφάλαιο του πρώτου µέρους της παρούσης διπλωµατικής θα αναφερθώ στο ισχύον νοµοθετικό - φορολογικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα και στις καινοτοµίες που εισήχθησαν µε το ΛΠ 12. Το τρίτο κεφάλαιο θα αποτελέσει µία εισαγωγή στο ΛΠ 12, στην έννοια της αναβαλλόµενης φορολογίας και τη λογιστική της αντιµετώπιση αλλά και στα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί και αναµένεται να επιλυθούν. Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελείται από µία διεθνή βιβλιογραφική επισκόπηση ερευνών σχετικές µε την αναβαλλόµενη φορολογία και το πώς αυτή έχει συµβάλει στη χειραγώγηση των αποτελεσµάτων από την πλευρά των επιχειρήσεων προς την ωραιοποίηση των χρηµατοοικονοµικών τους καταστάσεων. Η προαναφερθείσα επισκόπηση αποτελεί ουσιαστικά το προοίµιο του ερευνητικού µέρους της παρούσας διπλωµατικής. 12

13 Κεφάλαιο 2ο : Υιοθέτηση ΛΠ στην Ελλάδα 2.1 Ισχύον νοµοθετικό-φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα (σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) Όταν γίνεται αναφορά στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) εννοείται ο Ν.2190/1920 περί Ανωνύµων Εταιριών, το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) και ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Παράλληλα, η φορολογία εισοδήµατος επιβάλλεται βάσει των διατάξεων του Ν. 2238/1994 (Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος - ΚΦΕ). Οι ελληνικές επιχειρήσεις κατά την κατάρτιση των οικονοµικών τους καταστάσεων ακολουθούν µία διαδικασία στενά συνδεδεµένη µε τις φορολογικές διατάξεις τέτοια ώστε µε το τέλος των εργασιών κλεισίµατος της χρήσης να καταλήγουν στον προσδιορισµό του λογιστικού αποτελέσµατος και κατ επέκταση στο φορολογητέο. Η διαδικασία που ακολουθείται στην ελληνική φορολογική νοµοθεσία προκειµένου να καταρτίσει η επιχείρηση την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης και να καταλήξει στα λογιστικά αποτελέσµατα και έπειτα στα φορολογητέα είναι εν συντοµία η εξής: Αρχικά, λαµβάνονται υπόψη τα έσοδα και έξοδα από τη φυσιολογική δραστηριότητα της επιχείρησης καθώς και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έξοδα. Όταν υπολογιστεί, βάσει των λογιστικών κανόνων, το καθαρό λογιστικό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµία) η επιχείρηση καλείται να υπολογίσει τα αντίστοιχα κέρδη (φορολογητέα), επί των οποίων θα υπολογιστεί ο φόρος εισοδήµατος. Κατά τη διαδικασία υπολογισµού του φορολογητέου αποτελέσµατος πρέπει να ληφθούν υπόψη οι λογιστικές διαφορές που έχουν δηµιουργηθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης οι οποίες προκύπτουν είτε από τυχόν εκπιπτόµενες δαπάνες (άρθρο 31 Ν. 2238/94) είτε από έσοδα που εµπίπτουν σε ειδικές φορολογικές διατάξεις. Πιο αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθείται παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα: 13

14 Συνολικό καθαρό εισόδηµα βάσει του Ισολογισµού (κέρδη ή ζηµίες) απάνες που δεν αναγνωρίζονται ως φορολογικά εκπιπτόµενες από τα ακαθάριστα έσοδα ή Λογιστικές ιαφορές Σύνολο (Α) (συν) (Β) (Α) + (Β) Αφορολόγητα Έσοδα Έσοδα που φορολογούνται µε ειδικό τρόπο Αφορολόγητα αποθεµατικά Αφαιρούµε τις Φορολογικά Αναγνωρίσιµες Ζηµίες (µείον) Τα µερίσµατα Μετοχών και τα κέρδη από Συµµετοχές σε άλλες εταιρίες τα οποία έχουν φορολογηθεί σε άλλη πηγή Φορολογητέο εισόδηµα (Γ) Εφόσον η επιχείρηση έχει καταλήξει στον υπολογισµό του φορολογητέου εισοδήµατος υπολογίζεται ο φόρος εισοδήµατος εφαρµόζοντας τους ανάλογους φορολογικούς συντελεστές για κάθε εταιρικό τύπο σύµφωνα µε τους νόµους Ν.2579/1998 (άρθρο 3) και Ν. 2873/2000 (άρθρο 6). Όσον αφορά τις Ανώνυµες εταιρίες ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται στο 25% για το 2008 και αναµένεται έως και το 2014 να µειώνεται κατά 1% µέχρι να διαµορφωθεί στο 20%. Αξίζει να τονίσουνε το γεγονός ότι πλέον της φορολόγησης επί του συνόλου των κερδών επιβάλλεται και ένας συµπληρωµατικός φόρος επί των ακαθάριστων εισοδηµάτων από εκµετάλλευση ακινήτων µε συντελεστή 3%. (Ν. 2238/1994 άρθρο 109). Στη συνέχεια από το συνολικό ποσό του φόρου ( φόρος επί των κερδών και φόρος επί του εισοδήµατος ακινήτων) αφαιρούνται η προκαταβολή του φόρου, ο 14

15 φόρος σχετικός µε κονδύλια που φορολογούνται µε ειδικό τρόπο και ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για εισοδήµατα που προέκυψαν εκεί. Ο φόρος εισοδήµατος µίας επιχείρησης µετά από τους ανωτέρω υπολογισµούς διακρίνεται περαιτέρω στον αναλογούν και οφειλόµενο φόρο. Ο µεν αναλογούν φόρος είναι το κονδύλι εκείνο που σύµφωνα µε τα ΕΛΠ εµφανίζεται στον Πίνακα ιάθεσης Αποτελεσµάτων στο λογαριασµό Φόρος εισοδήµατος φορολογητέων κερδών το οποίο δεν είναι το ποσό το οποίο καλείται η επιχείρηση να καταβάλλει στις φορολογικές αρχές. Ο φόρος που τελικά θα καταβάλλει είναι ο οφειλόµενος ο οποίος εµφανίζεται στο λογαριασµό Λογαριασµός εκκαθαρίσεως φόρων-τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήµατος στον οποίο συγκεντρώνονται κατά τη σύνταξη του ισολογισµού όλα τα ποσά των φόρων εισοδήµατος της τρέχουσας χρήσης. Ο αναλογούν φόρος υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το φορολογητέο εισόδηµα επί το φορολογικό συντελεστή που αναλογεί σε κάθε εταιρικό τύπο εφόσον έχουµε υπολογίσει και τους επιπρόσθετους φόρους. Στη συνέχεια από το συνολικό ποσό του φόρου εκπίπτει: Α) το ποσό του φόρου που έχει τυχόν προκαταβληθεί, Β) ο φόρος που αναλογεί στο µέρος των φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο, µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης εισοδηµάτων, που διανέµονται και µε τα οποία έχουν προσαυξηθεί τα υποκείµενα σε φορολογία κέρδη του νοµικού προσώπου Γ) ο φόρος που τυχόν καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδηµα που προέκυψε σε αυτήν και υπόκειται σε φορολογία, µε την προϋπόθεση ότι το ποσό φόρου που εκπίπτει σε αυτή την περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που αναλογεί στο εισόδηµα από την Ελλάδα. Ουσιαστικά ο οφειλόµενος φόρος είναι ο φόρος εισοδήµατος προς πληρωµή και η προκαταβολή που έχει ήδη καταβληθεί στις φορολογικές αρχές. Σύµφωνα µε την 1α του άρθρου 110 του Ν. 2238/94 ο φόρος εισοδήµατος, η βεβαιούµενη προκαταβολή φόρου εισοδήµατος, τα τέλη χαρτοσήµου κ.λπ. ποσά που οφείλονται µε βάση τη δήλωση, καταβάλλονται σε οκτώ (8) ίσες µηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η µεν πρώτη µε την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης, οι δε υπόλοιπες 15

16 επτά, µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των επτά επόµενων µηνών από την υποβολή της δήλωσης. Με την εφάπαξ καταβολή του φόρου µέσα στην προθεσµία της πρώτης δόσης δεν παρέχεται πλέον το δικαίωµα έκπτωσης καθώς καταργήθηκε σύµφωνα µε την 12 του άρθρου 4 του Ν. 3522/ Αλλαγές στη φορολογία µε τον Ν. 3697/2008 Ο φορολογικός νόµος 3697/2008 επέφερε ορισµένες σηµαντικές αλλαγές όπως τη σταδιακή µείωση του φορολογικού συντελεστή των ανωνύµων εταιριών από 25% σε 20% σταδιακά έως και το 2014 καθώς ανά έτος θα µειώνεται κατά µία ποσοστιαία µονάδα ενώ αυξάνεται το ποσοστό προκαταβολής του φόρου από 65% σε 80%. Σύµφωνα µε τον ίδιο νόµο επιβλήθηκε φορολογία και στα µερίσµατα των ελληνικών επιχειρήσεων τα οποία µέχρι πρότινος δεν υπόκειντο σε φορολογία. Ο φόρος µερισµάτων είναι 10% και παρακρατείται από τα διανεµόµενα κέρδη των ΑΕ, ανεξάρτητα από τον τρόπο µε τον οποίο θα αποδοθούν στους µετόχους, ενώ µετά την παρακράτηση η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων εξαντλείται. Επίσης επιβλήθηκε και φορολόγηση των κερδών από πώληση µετοχών εισηγµένων στο ΧΑΑ. Πιο συγκεκριµένα, το άρθρο 16 του Ν.3697/2008 ορίζει διάκριση µεταξύ των κερδών που προκύπτουν από κέρδη µετοχών εισηγµένων στο ΧΑΑ που έχουν αποκτηθεί µέχρι τις 31/12/2008 και µετά τις 1/1/2009. Στην πρώτη περίπτωση προβλέπεται ότι τα κέρδη που αποκτούν οι επιχειρήσεις, που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας, από µετοχές που είχαν στην κατοχή τους πριν από τις 31/12/2008 απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήµατος υπό την προϋπόθεση να µη διανεµηθούν και να διατηρούνται σε ειδικό λογαριασµό. Σε περίπτωση διανοµής φορολογούνται µε συντελεστή 10%. Σε περίπτωση ζηµίας από πώληση µετοχών το ποσό δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αλλά διατηρείται σε ειδικό λογαριασµό αποθεµατικού. Εάν δεν επαρκεί ώστε να καλυφθεί ολοσχερώς η ζηµία από αυτό το λογαριασµό, το υπόλοιπο µεταφέρεται προς συµψηφισµό στο λογαριασµό τακτικού αποθεµατικού. Όσον αφορά τα κέρδη από µετοχές που αποκτήθηκαν µετά τις 1/1/2009 φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή 10% αλλά καταργείται ο φόρος που ίσχυε ως τώρα του ποσοστού 1,5 που επιβάλλονταν επί της αξίας των 16

17 πωλούµενων µετοχών. Αντιθέτως ο φόρος αυτός διατηρείται για τις µετοχές επιχειρήσεων που αποκτήθηκαν µέχρι τις 31/12/2008. Με τις αλλαγές που επέφερε ο παρών νόµος στην επιβολή φορολογίας στις ΑΕ ολοκληρώνεται η ανάλυση του ισχύοντος φορολογικού πλαισίου που ισχύει στην Ελλάδα για τα προαναφερθέντα νοµικά πρόσωπα ανεξάρτητα από το αν υιοθέτησαν ή όχι τα ΛΠ εφόσον η εφαρµογή των προτύπων δεν επηρέασε τις φορολογικές υποχρεώσεις των εταιριών. Αξίζει βέβαια να τονίσω το γεγονός ότι αναµένονται φορολογικές εξελίξεις το προσεχώς έτος καθώς έχει ανακοινωθεί πιθανή κατάργηση της φορολόγησης µερισµάτων καθώς αυτά θα φορολογούνται µε την κλίµακα των φυσικών προσώπων, εφόσον έχει αφαιρεθεί ο φόρος του ποσού που έχει παρακρατηθεί στην εταιρεία ως φορολογία κερδών. Επίσης, τα αδιανέµητα κέρδη των νοµικών προσώπων θα φορολογούνται µε χαµηλό συντελεστή µε απώτερο σκοπό την προώθηση των επενδύσεων. Τέλος, αµφίβολο είναι το αν θα επέλθει τελικά η µείωση των φορολογικών συντελεστών έως το 2014 στο 20%. 17

18 Κεφάλαιο 3ο: Το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 Φόροι Εισοδήµατος 3.1 Εισαγωγή στο ΛΠ 12 Στα πλαίσια της υιοθέτησης των ΛΠ, οι εισηγµένες στο ΧΑΑ επιχειρήσεις υποχρεούνται στην κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών τους καταστάσεων σύµφωνα είτε µε ορισµένες νέες αρχές, οι οποίες αποτέλεσαν καινοτοµία για την ελληνική πραγµατικότητα, είτε µε ορισµένες άλλες αρχές, οι οποίες απλώς αντιµετώπιζαν ένα λογιστικό γεγονός από διαφορετική οπτική γωνία. Το ενδιαφέρον του ΛΠ 12, λοιπόν, υφίσταται στο γεγονός ότι εισήγαγε στα φορολογικά ζητήµατα νέες έννοιες όπως αυτή της αναβαλλόµενης φορολογίας στα πλαίσια µίας ήδη περίπλοκης διαδικασίας για την Ελληνική φορολογική νοµοθεσία. Πιο συγκεκριµένα, το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 Φόροι Εισοδήµατος αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό των τρεχουσών και φορολογικών συνεπειών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια µίας οικονοµικής χρήσης σε µία επιχείρηση. Ουσιαστικά, µε αυτό το Πρότυπο εισάγεται η έννοια της αναβαλλόµενης φορολογίας στην ελληνική φορολογική νοµοθεσία. ηλαδή, αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο θα καταλογιστούν στην τρέχουσα και στις µελλοντικές χρήσεις οι εκάστοτε φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις. Συµπληρωµατικά µε το ΛΠ 12 εκδόθηκαν οι διερµηνείες ΜΕ 21 Φόροι εισοδήµατος Ανάκτηση αναπροσαρµοσµένων µη αποσβεστέων στοιχειών του ενεργητικού και ΜΕ 25 Φόροι εισοδήµατος Μεταβολές στο φορολογικό καθεστώς ή στους µετόχους µίας επιχείρησης καθώς και το Ε ΠΧΠ 7 Εφαρµόζοντας την αναδιατύπωση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το ΛΠ 29 Παρουσίαση οικονοµικών στοιχείων σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες. 3.2 Έννοια αναβαλλόµενης φορολογίας Προτού γίνει µία προσπάθεια για περαιτέρω ανάλυση του ΛΠ 12 και τους λογιστικούς χειρισµούς που προκύπτουν από αυτό έκρινα απαραίτητο να αναφερθώ σε ορισµένες βασικές έννοιες οι οποίες είναι πρωτόγνωρες για τα ελληνικά δεδοµένα. 18

19 Η σηµαντικότερη έννοια που εισήλθε µε τα ΛΠ είναι αυτή της τρέχουσας και αναβαλλόµενης φορολογίας. Κατανοούµε, ότι ο τρέχων φόρος είναι εκείνος που καλείται να καταβάλλει µία επιχείρηση στις φορολογικές αρχές για την παρούσα λογιστική χρήση. Αντίθετα, ο αναβαλλόµενος φόρος διακρίνεται σε α) αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις, οι οποίες αφορούν πληρωτέους φόρους τους οποίους µελλοντικά καλείται η επιχείρηση να καταβάλλει στις φορολογικές αρχές και β) αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις που αφορούν επιστροφές φόρων οι οποίες αναµένονται τα επόµενα έτη. Επίσης, αξίζει να τονίσω την έννοια των οριστικών και προσωρινών λογιστικών διαφορών οι οποίες προκύπτουν από τη συνήθη διαδικασία υπολογισµού του φορολογητέου αποτελέσµατος. Καταρχήν, αξίζει να σηµειώσω το γεγονός ότι µε βάση τα ΛΠ ο φόρος αναγνωρίζεται πλέον στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης και όχι στον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων, του οποίου πλέον η κατάρτιση δεν προβλέπεται. Κάθε επιχείρηση στο τέλος της χρήσης µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης καταλήγει στα κέρδη ή τις ζηµίες προ φόρων. Στη συνέχεια προβαίνει στις ανάλογες προσαρµογές που απαιτούνται βάσει φορολογικής νοµοθεσίας προκειµένου να υπολογιστεί το φορολογητέο αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµία) επί του οποίου ουσιαστικά θα υπολογιστεί ο φόρος που υποχρεούται να καταβάλλει η επιχείρηση στις φορολογικές αρχές. Όπως γνωρίζουµε ήδη από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα κατά την αναµόρφωση του λογιστικού αποτελέσµατος προκειµένου να προσδιοριστεί το φορολογητέο αποτέλεσµα προκύπτουν οι λεγόµενες λογιστικές διαφορές, οι οποίες δεν υφίσταντο περαιτέρω διακρίσεις. Με το ΛΠ 12 όµως, κάτι τέτοιο κρίθηκε αναγκαίο εξαιτίας της εισαγωγής της έννοιας της αναβαλλόµενης φορολογίας. Έτσι, εφεξής οι λογιστικές διαφορές διακρίνονται σε µόνιµες ή οριστικές και προσωρινές. Αυτό συνέβη για τους εξής λόγους. Καταρχήν, οι προσωρινές διαφορές είναι αυτές που επηρεάζουν τόσο το λογιστικό όσο και το φορολογητέο εισόδηµα απλά σε διαφορετική χρονική στιγµή (οι λεγόµενες χρονικές διαφορές) αλλά και τη λογιστική και φορολογική βάση ενός στοιχείου του ισολογισµού. Με τον όρο φορολογική βάση εννοείται η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου µίας επιχείρησης που του προσδίδει η φορολογική αρχή. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να αναφέρουµε το γεγονός ότι το ΛΠ 12 αρχικά απαιτούσε αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας µόνο για τις περιπτώσεις των χρονικών διαφορών ενώ µετά την αναθεώρηση του εστίασε στις προσωρινές διαφορές οι οποίες 19

20 περιλαµβάνουν µεν τις χρονικές αλλά προκύπτουν και από άλλες αιτίες που θα αναλύσουµε στη συνέχεια της εργασίας. Το βασικό χαρακτηριστικό των προσωρινών διαφορών που τις ξεχωρίζει από τις οριστικές είναι ότι δηµιουργούνται ποσά (φορολογητέες προσωρινές διαφορές) τα οποία µελλοντικά αναµένεται να δηµιουργήσουν φορολογικές υποχρεώσεις ή δηµιουργούνται ποσά (εκπεστέες προσωρινές διαφορές) τα οποία αναµένεται να δηµιουργήσουν φορολογικές ελαφρύνσεις σε µελλοντικές χρήσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που επιβάλλεται η αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης ή απαίτησης για αυτά τα ποσά. Όσον αφορά τις µόνιµες διαφορές, αυτές αναφέρονται σε ποσά που επηρεάζουν µόνο το λογιστικό ή το φορολογητέο εισόδηµα και δεν αναστρέφονται στο µέλλον όπως παραδείγµατος χάριν ένα πρόστιµο το οποίο εκπίπτει µεν από το λογιστικό αποτέλεσµα αλλά δεν εκπίπτει από τα φορολογητέα κέρδη. Όσον αφορά τους φορολογικούς συντελεστές βάσει των οποίων υπολογίζεται η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση αξίζει να αναφέρουµε ότι παίζουν ρόλο οι εξής παράγοντες: Καταρχήν, για τον υπολογισµό του σχετικού κονδυλίου χρησιµοποιείται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει τη χρονική στιγµή που θα τακτοποιηθεί η προσωρινή διαφορά, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς νόµους. Επίσης, σε ορισµένες χώρες, ο φορολογικός συντελεστής επηρεάζεται από τον λεγόµενο τρόπο ανάκτησης της λογιστικής αξίας. ηλαδή, από τον τρόπο µε τον οποίο µία επιχείρηση επιλέγει να χειριστεί ένα πάγιο, να το πουλήσει και να ανακτήσει την αξία του ή να το χρησιµοποιήσει και να ανακτήσει την αξία του µέσω των αποσβέσεων που θα διενεργήσει ( ΛΠ 12, 8). Αξίζει, τέλος, να τονίσουµε το γεγονός ότι το ΛΠ 12 απαγορεύει ρητά ( 53) την προεξόφληση των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων. Σε περίπτωση που υπάρξει κάποια µεταβολή στο φορολογικό καθεστώς που διέπει µία επιχείρηση, το οποίο έχει άµεσες επιπτώσεις στη διαδικασία αναγνώρισης φόρου, στις καταστάσεις της επιχείρησης ακολουθούµε τις οδηγίες που µας παρέχει η ΜΕ 25 Φόροι εισοδήµατος Μεταβολές στο φορολογικό καθεστώς ή στους µετόχους µίας επιχείρησης. 20

21 3.3 Λογιστική αντιµετώπιση αναβαλλόµενης φορολογίας Λογιστικός χειρισµός οριστικών διαφορών Ας επανέλθουµε, λοιπόν, στη διαδικασία υπολογισµού του λογιστικού και φορολογητέου αποτελέσµατος. Οι διαφορές µεταξύ αυτών των δύο ποσών προκύπτουν από τη διαφορετική λογική υπολογισµού τους. Στο µεν υπολογισµό του λογιστικού αποτελέσµατος η επιχείρηση προσπαθεί να εµφανίσει την ακριβοδίκαιη εικόνα της επιχείρησης περιλαµβάνοντας τα έσοδα και έξοδα που αφορούν την παρούσα χρήση ενώ για τον υπολογισµό του φορολογητέου αποτελέσµατος θα µπορούσε να πει κανείς ότι λαµβάνονται υπόψη οι εισπράξεις και εκταµιεύσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της χρήσης. Οι διαφορές αυτές προκύπτουν, επί παραδείγµατι, από µη εκπιπτόµενα έξοδα, αφορολόγητα έσοδα και αποθεµατικά, αφορολόγητες εκπτώσεις, τα έξοδα ή έσοδα που αφορούν επόµενες χρήσεις αλλά πληρώνονται στην παρούσα, από τις διαφορετικές αποσβέσεις που υπολογίζονται βάσει του λογιστικού και φορολογικού συντελεστή απόσβεσης. Ο φόρος εισοδήµατος της χρήσης (φόρος έξοδο χρήσεως που εµφανίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης) υπολογίζεται επί του λογιστικού κέρδους εφόσον ληφθούν υπόψη οι λεγόµενες λογιστικές διαφορές. Οι παραπάνω διαφορές (µόνιµες ή οριστικές) στα έσοδα και έξοδα µεταξύ των λογιστικών και φορολογικών κερδών δηµιουργούν κατ επέκταση διαφορές στον φόρο εισοδήµατος που αναλογεί στα λογιστικά κέρδη και στα φορολογητέα κέρδη. Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ αυτές οι διαφορές του φόρου αγνοούνται µόνιµα και δεν επηρεάζουν τις επόµενες χρήσεις καθώς η επιχείρηση δεν µπορεί να ανακτήσει αυτά τα ποσά (µέσω συµψηφισµού ή επιστροφής). Ας αναλογιστούµε, επί παραδείγµατι, ένα πρόστιµο το οποίο έχει επιβληθεί στην επιχείρηση και δεν αναγνωρίζεται φορολογικά ως έξοδο. Κατανοούµε ότι θα φορολογηθεί κανονικά και η επιχείρηση δεν θα µπορέσει µελλοντικά να ανακτήσει αυτό το έξοδο. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος δεν υπάρχει και λόγος να παρακολουθείται αυτός ο φόρος (εν προκειµένω ο φόρος που αναλογεί στο πρόστιµο) λογιστικά. Εξ ου και ο χαρακτηρισµός του ως µόνιµη ή οριστική διαφορά. 21

22 3.3.2 Λογιστικός χειρισµός προσωρινών διαφορών Με το αρχικό ΛΠ 12, όπως ήδη αναφέρθηκε επιγραµµατικά, χρησιµοποιούνταν για το υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας η µέθοδος αναβολής ή της υποχρέωσης της Κατάστασης των Αποτελεσµάτων χρήσης βάσει της οποίας δίνεται έµφαση στις χρονικές διαφορές, π.χ. προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού οι οποίες ναι µεν εκπίπτουν από τα λογιστικά αποτελέσµατα στη παρούσα χρήση αλλά εκπίπτουν φορολογικά τη στιγµή που θα καταβληθούν και κατ επέκταση επηρεάζουν και τη µελλοντική χρήση στην οποία αναµένεται να καταβληθούν. Παρόλα αυτά µε την αναθεώρηση του προτύπου έπαψε να χρησιµοποιείται αυτή τη µέθοδος αναγνώρισης αναβαλλόµενης φορολογίας και άρχισε να ισχύει η µέθοδος υπολογισµού µε βάση τον Ισολογισµό. Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο οι προσωρινές διαφορές εµπεριέχουν τόσο τις χρονικές όσο και αυτές που προκύπτουν από τη διαφορά µεταξύ λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου (αυτή δηλαδή που αναγνωρίζει η επιχείρηση στις καταστάσεις της) και φορολογικής του βάσης. Έτσι προκύπτουν προσωρινές διαφορές τόσο από τη διαδικασία αναµόρφωσης του λογιστικού αποτελέσµατος όσο και από ορισµένες ειδικές περιπτώσεις που ορίζει το πρότυπο και θα αναλυθούν εκτενέστερα στη συνέχεια. Η ανάγκη αναγνώρισης αναβαλλόµενης φορολογίας προκύπτει αφενός από τις φορολογητέες και εκπεστέες προσωρινές διαφορές και αφετέρου από τις διαφορές µεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης. Πιο συγκεκριµένα, στην περίπτωση των φορολογητέων προσωρινών διαφορών, δεδοµένου ότι αναφερόµαστε σε ποσά τα οποία µελλοντικά θα οδηγήσουν σε επιβολή κάποιου φόρου, δηµιουργείται η ανάγκη αναγνώρισης αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης ενώ την περίπτωση των εκπεστέων προσωρινών διαφορών αναφερόµαστε σε ποσά τα οποία µελλοντικά θα εκπέσουν του φορολογητέου αποτελέσµατος και που δε θα συµµετέχουν στη διαµόρφωση του φορολογητέου εισοδήµατος, δηµιουργώντας µε αυτό τον τρόπο την ανάγκη αναγνώρισης αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης. Ένας γενικότερος κανόνας θα λέγαµε είναι ο εξής: µία φορολογητέα προσωρινή διαφορά προκύπτει όταν η λογιστική αξία ενός στοιχείου του Ισολογισµού είναι µεγαλύτερη από τη φορολογική του βάση και κατ επέκταση δηµιουργείται η ανάγκη αναγνώρισης αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης ενώ η ανάγκη αναγνώρισης αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης προκύπτει στην περίπτωση που έχουν 22

23 δηµιουργηθεί εκπεστέες προσωρινές διαφορές, όταν δηλαδή η λογιστική αξία ενός στοιχείου του Ενεργητικού είναι µικρότερη από τη φορολογική του βάση ή όταν η λογιστική αξία µίας υποχρέωσης είναι µεγαλύτερη από τη φορολογική της βάση. Οι προσωρινές διαφορές, πέραν από τις χρονικές, προκύπτουν και από τις εξής περιπτώσεις, οι οποίες θα αναλυθούν εκτενέστερα εν συνεχεία: Από αναπροσαρµογή αξίας περιουσιακών στοιχείων που δεν αναγνωρίζεται από άποψη φορολογική. Όταν προκύπτει υπεραξία κατά τη διαδικασία ενοποίησης επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια της ένωσης δύο επιχειρήσεων όπου το κόστος της εξαγοράς κατανέµεται στα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις βάσει της εύλογης αξίας του χωρίς να αναπροσαρµόζεται η φορολογική βάση των στοιχείων αυτών. Όταν οι θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις ή οι κοινοπραξίες δεν έχουν διανείµει το σύνολο των πραγµατοποιηθέντων κερδών τους στη µητρική επιχείρηση ή στους επενδυτές. Όταν µη νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις µίας δραστηριότητας στο εξωτερικό µετατρέπονται στο εγχώριο νόµισµα µε βάση ιστορικές συναλλαγµατικές τιµές. Βέβαια όσον αφορά την αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας υπάρχουν και οι παρακάτω εξαιρέσεις στις οποίες δε επιτρέπεται η καταχώριση αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων ή απαιτήσεων: Κατά την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας. Κατά την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου ενεργητικού ή µίας υποχρέωσης σε µία συναλλαγή η οποία δεν αποτελεί επιχειρηµατική συνένωση, και κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογητέο κέρδος. Εφόσον εντοπιστούν οι περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλεται η αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας, οι φορολογητέες προσωρινές διαφορές οδηγούν στην καταχώρηση αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης α) ως έξοδο στα 23

24 αποτελέσµατα χρήσης ή β) στην καθαρά θέση ενώ η εµφάνιση εκπεστέων προσωρινών διαφορών οδηγεί στην αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης και καταχώρισης της α) ως έσοδο στα αποτελέσµατα χρήσης ή β) στο ενεργητικό. Η προαναφερθείσα διαδικασία αποτυπώνεται περιληπτικά στο παρακάτω διάγραµµα το οποίο παρουσιάζει µόνο τη διαδικασία αναγνώρισης αναβαλλόµενης φορολογίας εξαιτίας των λογιστικών διαφορών µεταξύ του λογιστικού αποτελέσµατος και του φορολογητέου. Η διαφορά μεταξύ λογιστικού και φορολογητέου αποτελέσματος οφείλεται Προσωρινές Διαφορές Οριστικές Διαφορές Οι λογιστικές διαφορές δημιουργούνται εξαιτίας Εσόδων/Εξόδων που αναγνωρίζονται σε διαφορετική χρονική στιγμή φορολογικά (π.χ. προβλέψεις) Έσοδα/Έξοδα που επηρεάζουν μόνο τα λογιστικά ή φορολογητέα αποτελέσματα (π.χ. πρόστιμα) Προσωρινές Διαφορές Προκύπτει ανάγκη αναγνώρισης αναβαλλόμενης φορολογίας Οριστικές Διαφορές ΔΕΝπροκύπτει ανάγκη αναγνώρισης αναβαλλόμενης φορολογίας Προσωρινές Διαφορές Αναβαλλόμενη φορολογική Υποχρέωση (ΛΑ>ΦΒ) ή Αναβαλλόμενη φορολγκή Απαίτηση(ΛΑ<ΦΒ) Οριστικές Διαφορές ΑΓΝΟΟΥΝΤΑΙ Προτού συνεχίσω µε την ανάλυση των ειδικών περιπτώσεων, οι οποίες οδηγούν στην ανάγκη αναγνώρισης αναβαλλόµενης φορολογίας θα αναφερθώ σε ορισµένα παραδείγµατα προκειµένου να γίνει πλήρως κατανοητή η διαδικασία αναγνώρισης και το λογιστικό χειρισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας καθώς όπως προαναφέραµε αποτελεί µία πρωτόγνωρη έννοια και διαδικασία για τα ελληνικά δεδοµένα. 24

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

- 117 - * ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Σ.ΛΟ.Τ * Νο. 2. Αριθµ. Πρωτ.: 110. Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2006

- 117 - * ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Σ.ΛΟ.Τ * Νο. 2. Αριθµ. Πρωτ.: 110. Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2006 - 117 - * ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Σ.ΛΟ.Τ * Νο. 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2006 Αριθµ. Πρωτ.: 110 ΘΕΜΑ: Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.Μ.ΟΕΕ.366 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα 23/10/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Τρόπος Φορολογίας Κοινοπραξιών

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 10.06.2011 Τσακάλωφ 5, 106 76 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com Φορολογία μερισμάτων και κερδών που διανέμουν οι εταιρείες Με την υπ αριθμ. 1129/06.06.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαΐου 2006

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαΐου 2006 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1041972/10601/Β0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΟΛ: 1068 Ταχ. /νση: Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Νοέμβριος 2013 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Δεδομένα 1) Α.Ε με μετοχικό κεφάλαιο 15.000.000 πραγματοποίησε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό.

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ Α.Π. 1391 Αθήνα 17 Απριλίου 2012 Προς το Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος Υπόψη κ. Παντελή Δασκαλάκη Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος (δαπάνης) της

1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος (δαπάνης) της Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Πέµπτη, 19 Νοεµβρίου 2015 Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ευτέρα, 23 Νοεµβρίου 2015 Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Το έτος 2014 εκδόθηκε ο Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», ο οποίος αποτέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000

2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 56044/65/Β/04/01 Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις.

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις. 1 Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των ανωνύμων εταιρειών με το Ν. 4110/2013 Γεωργίου Στ. Αληφαντή Διδάσκοντος στο ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συμβούλου στην Εταιρεία Δικηγόρων POTAMITISVEKRIS

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014

ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε1,Ε2,Ε9 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Δ.Ο.Υ Ε1 Ε2 Ε9 ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων των κωδικοπ. Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 όπως ισχύουν) Διάταξη και

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΜΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67658 / 62 / Β / 09

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Τελευταία ενημέρωση : 6 Απριλίου 2013 Λογ. 44.11 Παραθέτουμε το τμήμα της απαιτήσεων : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ΠΟΛ.1016/7.2.2005 που αφορά τις προβλέψεις επισφαλών ΠΟΛ.1016/7.2.2005... Άρθρο 9

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 2 ο 1. Αν επιλέξουμε τη μέθοδο της μείωσης της αξίας του παγίου τότε το μηχάνημα θα εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης με μειωμένη την αξία του κατά το ποσό της επιχορήγησης (40.000) δηλαδή με

Διαβάστε περισσότερα

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενδιάµεσες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων (Απλές και ενοποιηµένες) των περιόδων που έληξαν την 31 η Μαρτίου 2005 και 2004. 2. Ενδιάµεσοι Ισολογισµοί (Απλοί και Ενοποιηµένοι) των περιόδων που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών το άρθρο που δηµοσιεύθηκε στη «Ναυτεµπορική» 5.2.2014, µε τίτλο «Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. ΓΕΜΗ 7964001000 ( πρώην Α.Ρ.Μ.Α.Ε 64988/01/β/07/815 ) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.»

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.» Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΧΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΨΥΞΕΩΣ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 29 Απριλίου 2015 Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε : 42835/01ΑΤ/Β/99/138

ΕΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 42835/01ΑΤ/Β/99/138 "ΕΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε : 42835/01ΑΤ/Β/99/138 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2014-31.12.2014 (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014) Διάταξη και περίληψή της Ενδεικτική Απάντηση Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1/7. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1/7. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α Ρ. Γ Ε Μ Η : 1 2 4 1 0 9 0 4 0 0 0 0 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΠΕ «GKK ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «GKK ΕΠΕ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 009118901000 ( βάση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΙ ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΙΑΝΟΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΜΑΕ 9150/04/Β/86/132Μ (βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

CARS ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

CARS ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως ( 17/09/2014-31/12/2014) της εταιρείας με την επωνυμία «A.S.K. CARS ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Διάταξη και περίληψή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ 9986984770 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α O R I O N H E A L T H C A R E Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Α Φ Μ 8005 6 6 2 2 0 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ.

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ. ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ----------------------------------------- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ IDEAFON Α.Ε. ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα