ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ"

Transcript

1 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ

2 2

3 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ Αθαδεκατθό έηνο ΑΘΖΝΑ

4 Δπηηξνπή ζύληαμεο ηνπ Οδεγνύ πνπδώλ Πξφεδξνο: Μηραήι Καζζσηάθεο, Καζεγεηήο, Αλαπιεξσηήο. Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Μέιε: Γεψξγηνο ηείξεο, Λέθηνξαο Σνκέαο Φηινζνθίαο Αγγειηθή Γελά, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Σνκέαο Παηδαγσγηθήο Βαζηιηθή- Λίζζπ Καλειινπνχινπ, Δπηθ. Καζεγήηξηα, Σνκέαο Φπρνινγίαο Πέηξνο Ρνχζνο, Λέθηνξαο Πξφγξακκα Φπρνινγίαο 4

5 To ζεκεξηλφ θηίξην ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο 5

6 Υάξηεο ηεο πεξηνρήο ηεο Παλεπηζηεκηνχπνιεο 6

7 1. Λεσθνξεία: Σξόπνη πξόζβαζεο ζηε Φηινζνθηθή ρνιή Νν 220: Αθαδεκία - Άλσ Ηιίζηα Νν 221: Αθαδεκία - Παλεπηζηεκηνχπνιε Νν 222: Αθαδεκία Νεθξoηαθείν Εσγξάθνπ Νν 250: Παλεπηζηεκηνχπνιε - ηαζκφο Δπαγγειηζκνχ Νν Δ90 (Express): Πεηξαηάο Παλεπηζηεκηνχπνιε 2. Μεηξό + Λεσθνξεία Μεηξφ: ηαζκφο Δπαγγειηζκνχ Λεσθνξείν 250 Μεηξφ: ηαζκφο Καηεράθε Λεσθνξείν Ηδησηηθά απηνθίλεηα Γχξσ απφ ην θηίξην ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ππάξρνπλ αξθεηνί ρψξνη γηα ζηάζκεπζε ηδησηηθψλ απηνθηλήησλ. Λφγσ, φκσο, ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ θνηηεηψλ θαη δηδαζθφλησλ ε αλεχξεζε ρψξνπ ζηάζκεπζεο είλαη δχζθνιε κεηά ηηο 10 π.κ. Θέζε Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο: 3 νο φξνθνο Φηινζνθηθήο ρνιήο Γέρεηαη: Γεπηέξα, Σεηάξηε θαη Παξαζθεπή 11 π.κ.-1 κ.κ. Θέζεηο Γξακκαηεηώλ ησλ Σνκέσλ : 5 νο φξνθνο Φηινζνθηθήο ρνιήο Γέρνληαη φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ 9 έσο 2 Θέζεηο πνπδαζηεξίσλ : 5 νο φξνθνο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο 7 νο φξνθνο Φηινζνθίαο Λεηηνπξγνχλ φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ 8 έσο 5 Γξαθεία Καζεγεηώλ: 5 νο φξνθνο Κάζε κέινο Γ.Δ.Π αλαθνηλψλεη πφηε δέρεηαη ηνπο θνηηεηέο. 7

8 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΤΣΑΝΗΚΔ ΑΡΥΔ Πξύηαλεο: Υξίζηνο Κίηηαο Αληηπξύηαλεο 1 : Γεψξγηνο Κξεαηζάο Αληηπξύηαλεο 2 : Γεκήηξηνο Αζεκαθφπνπινο Αληηπξύηαλεο 3 : Ησάλλεο Καξάθσζηαο Κνζκήησξ: Μαξία Θσκαδάθε ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΣΜΖΜΑΣΧΝ Σκήκα Φηινινγίαο: Αλδξέαο Βνζθφο Σκήκα Ηζηνξίαο-Αξραηνινγίαο: Γεσξγία Κνθνξνχ- Αιεπξά Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο, Φπρνινγίαο: Θενδφζηνο Πειεγξίλεο Σκήκα Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο: Μαξηάλζε Γηαλλή Σκήκα Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο: Πεγή Κνπηζνγηαλλνπνχινπ Σκήκα Γεξκαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο: Βίιρεκ Μπέληθ Σκήκα Ηηαιηθήο θαη Ηζπαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο : Δπζπκία Παλδή- Παπιάθε Σκήκα Θεαηξηθώλ πνπδώλ: Βάιηεξ Πνχρλεξ Σκήκα Μνπζηθώλ πνπδώλ: Παχινο Κάβνπξαο Σκήκα Σνπξθηθώλ θαη ύγρξνλσλ Αζηαηηθώλ πνπδώλ: Αζαλάζηνο Μαξθφπνπινο 1 Αξκφδην γηα ηα αθαδεκατθά ζέκαηα θαη ην πξνζσπηθφ. 2 Αξκφδηνο γηα ζέκαηα νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη αλάπηπμεο. 3 Αξκφδηνο γηα ζέκαηα θνηηεηηθήο κέξηκλαο, πνιηηηζκνχ θαη δηεζλψλ ζρέζεσλ. 8

9 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Λίγα ιφγηα απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο Γηάξζξσζε θαη ζχλζεζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο, Φπρνινγίαο Γηδαθηηθέο θαη εμεηαζηηθέο πεξίνδνη αθαδεκατθνχ έηνπο Οξγάλσζε ησλ ζπνπδψλ Τπνρξεψζεηο γηα ηε ιήςε πηπρίνπ Πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ 1. Καηεχζπλζεο Φηινζνθίαο 2. Καηεχζπλζεο Παηδαγσγηθήο (παιαηφ πξφγξακκα) 3. Καηεχζπλζεο Παηδαγσγηθήο (λέν πξφγξακκα) 4. Καηεχζπλζεο Φπρνινγίαο 5. Πξφγξακκα Φπρνινγίαο Δλδεηθηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ 1. Καηεχζπλζεο Φηινζνθίαο 2. Καηεχζπλζεο Παηδαγσγηθήο (παιαηφ πξφγξακκα) 3. Καηεχζπλζεο Παηδαγσγηθήο (λέν πξφγξακκα) 4. Καηεχζπλζεο Φπρνινγίαο 5. Πξφγξακκα Φπρνινγίαο Πεξηερόκελν καζεκάησλ 1.Πεξηερφκελν καζεκάησλ Σνκέα Φηινζνθίαο 2.Πεξηερφκελν καζεκάησλ Σνκέα Παηδαγσγηθήο (παιαηφ πξφγξακκα) 3. Πεξηερφκελν καζεκάησλ Σνκέα Παηδαγσγηθήο (λέν πξφγξακκα) 4. Πεξηερφκελν καζεκάησλ Σνκέα Φπρνινγίαο 5. Πεξηερφκελν καζεκάησλ Πξνγξάκκαηνο Φπρνινγίαο Μεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα 1. Πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηε Φηινζνθία 2. Μεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα: Θεσξία, πξάμε θαη αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 3. Πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηε πκβνπιεπηηθή θαη ηνλ Δπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ 9

10 4. Πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηε ρνιηθή Φπρνινγία 5. Πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηελ Κιηληθή Φπρνινγία πνπδαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο 1. πνπδαζηήξην Φηινζνθίαο 2. πνπδαζηήξην Παηδαγσγηθήο 3. πνπδαζηήξην Φπρνινγίαο Δξγαζηήξηα, θέληξα θαη άιινη επηζηεκνληθνί θαη εξεπλεηηθνί θνξείο ηνπ ηκήκαηνο. 1. Φηινζνθηθφ Σερλνινγηθφ Δξγαζηήξην εθαξκνζκέλεο Οηθνινγηθήο Φηινζνθίαο 2. Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Παηδαγσγηθήο 3. Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπρνινγίαο 4. Φπρνκεηξηθφ Δξγαζηήξην 5. Δξγαζηήξην Φπρνινγηθήο πκβνπιεπηηθήο θνηηεηψλ 6. Δξγαζηήξην Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 7. Δξγαζηήξην Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο 8. Κέληξν ρνιηθνχ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ 9. Κέληξν Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο 10. Κέληξν εθπαηδεπηηθήο, επαγγεικαηηθήο θαη θνηλσληθήο έληαμεο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο 11. Μνπζείν ηεο Παηδείαο 12. Αξρείν Ηζηνξίαοηεο Νενειιεληθήο Δθπαίδεπζεο 13. Πεηξακαηηθφ ρνιείν Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 14. Κέληξν έξεπλαο θαη εθαξκνγψλ ρνιηθήο Φπρνινγίαο 15. Κέληξν Γηαπνιηηηζκηθήο Φπρνινγίαο 16. Κέληξν Μειέηεο ηεο Οηθνγέλεηαο 17. Κέληξν αλάπηπμεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 18. Κέληξν έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο ζηελ Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή. Σειεθσληθφο θαηάινγνο πξνζσπηθνχ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο, Φπρνινγίαο 10

11 ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Σν Tκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο, Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ζπλερίδνληαο ηελ καθξφρξνλε θαη επηηπρεκέλε παξνπζία ηνπ ζην ρψξν ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πξνζπαζεί αδηαιείπησο λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζην ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ θαη αληαγσληζηηθφ δηεζλέο πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεηαη σο απνηέιεζκα ησλ ξαγδαίσλ επηζηεκνληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ εμειίμεσλ Πξσηαξρηθφ κέιεκα ηνπ πξνζσπηθνχ εθπαηδεπηηθνχ, ΔΣΔΠ θαη δηνηθεηηθνχ - είλαη ε παξνρή πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ ζηνπο πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, ψζηε απηνί λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα αληαπνθξηζνχλ επηηπρψο ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, ε νπνία ζην Tκήκα καο πξνάγεηαη κε πνιιαπινχο ηξφπνπο. Απφδεημε ηεο αθνζίσζήο καο ζηελ εμέιημε ηνπ Σκήκαηφο καο απνηεινχλ: 1) ε νινθιήξσζε ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο 2) ε εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Απφδνζεο Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ 3) ε αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ νδεγνχ ζπνπδψλ 4) ε εθ βάζξσλ αλακφξθσζε ηεο ηζηνζειίδαο καο θαη 5) ε αλακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε δε ελίζρπζεο ησλ ζπνπδψλ καο πξνζθάησο ην Σκήκα εμέιεμε γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ Καζεγεηή ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο, ε παξνπζία ηνπ νπνίνπ είκαζηε πεπεηζκέλνη πσο ζα εληζρχζεη ηελ αξραηνκάζεηα ησλ απνθνίησλ καο, πξνθεηκέλνπ απηνί λα δηεθδηθήζνπλ κε κεγαιχηεξεο αμηψζεηο ηελ έληαμή ηνπο ζηελ Μέζε Δθπαίδεπζε. Σν Παλεπηζηήκην δελ δχλαηαη λα εμαζθαιίζεη ζέζεηο εξγαζίαο ζηνπο απνθνίηνπο ηνπ, αιιά νθείιεη λα ηνπο εμνπιίζεη κε φια ηα απαξαίηεηα εθφδηα, ψζηε λα δηεθδηθήζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε απφ ζέζε ηζρχνο. Καη ζπλερίδνπκε, παξακέλνληαο αηαιάληεπηα πξνζεισκέλνη ζηελ πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαβάζκηζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο, Φπρνινγίαο. Ο Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Καζεγεηήο Θενδφζηνο Πειεγξίλεο 11

12 12

13 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΑΗ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΟΦΗΑ-ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ-ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ 13

14 14

15 ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Σν Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο, Φπρνινγίαο (Φ.Π.Φ.) είλαη έλα απφ ηα έλδεθα Σκήκαηα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο (ηα άιια δέθα είλαη: 1) ην Σκήκα Φηινινγίαο, 2) ην Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, 3) ην Σκήκα Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, 4) ην Σκήκα Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, 5) ην Σκήκα Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, 6) ην Σκήκα Θεαηξηθψλ πνπδψλ, 7) ην Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ, 8) ην Σκήκα Ηηαιηθήο θαη Ηζπαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, 9) ην Σκήκα Σνπξθηθψλ θαη χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ πνπδψλ, 10) Σν Σκήκα ιαβηθψλ πνπδψλ. Σν Σκήκα Φ.Π.Φ. ηδξχζεθε ην 1984 θαη πξνήιζε απφ ηελ ηξηρνηφκεζε ηνπ παιαηνχ Φηινζνθηθνχ Σκήκαηνο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο. Μέρξη ην 1986 ζηεγαδφηαλ ζην θηίξην ηεο Ννκηθήο ρνιήο ζηελ νδφ φισλνο, αιιά απφ ην 1986 θαη κεηά κεηαθέξζεθε, καδί κε ηα ππφινηπα Σκήκαηα ηεο Φηινζνθηθήο ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε, ζηα Ηιίζηα θαη ζηεγάδεηαη ζην απηφλνκν θηήξην ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο. Ζ ζεκεξηλή ηνπ δηεχζπλζε είλαη ε αθφινπζε: Τκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγωγηθήο, Ψπρνινγίαο Φηινζνθηθή Σρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Παλεπηζηεκηνύπνιε, Ιιίζηα, η.η Τει. Κέληξν: Fax: Τει. Γξακκαηεία: Ηιεθηξ. Ταρπδ. Σν Σκήκα Φ.Π.Φ. πεξηιακβάλεη ηξεηο Σνκείο: ηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο, ηνλ Σνκέα Παηδαγσγηθήο θαη ηνλ Σνκέα Φπρνινγίαο. Σν ΦΠΦ ρνξεγεί εληαίν πηπρίν κε ηξεηο θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ: ηελ θαηεχζπλζε Φηινζνθίαο, ηελ θαηεχζπλζε Παηδαγσγηθήο θαη 15

16 ηελ θαηεχζπλζε Φπρνινγίαο. Ο θνηηεηήο επηιέγεη ηελ θαηεχζπλζε πνπ επηζπκεί ζην Γ' Δμάκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπ. Σν Φ.Π.Φ. ρνξεγεί, επίζεο, πηπρίν Φπρνινγίαο ζηνπο απνθνίηνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Φπρνινγίαο. Σν πηπρίν απηφ είλαη αληίζηνηρν, ηζνδχλακν θαη ηζφηηκν πξνο ηα πηπρία ησλ άιισλ Σκεκάησλ Φπρνινγίαο ησλ ΑΔΗ. ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Πξόεδξνο: Καζεγεηήο Θενδφζηνο Πειεγξίλεο Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο : Καζεγεηήο Μηράιεο Καζζσηάθεο Γξακκαηεία: Πξντζηακέλε Γξακκαηέαο: Διέλε Γαξδακάλε- πχξνπ Πξνζσπηθό : Αγγειηθή Ζιηνπνχινπ, Αξηζηνηέιεο Κφξδαο, Γαξπθαιηά Κνξνκήινπ, Μειπνκέλε Παηξηλέιιε, Μαξηάλζε Μαλσιάθε, Ησάλλα Παπαζσηεξίνπ, Γεψξγηνο Ρφκπνιαο, Αγγειηθή Σξηθηάηε. ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΣΟΜΔΧΝ Σομέας Φιλοζοθίας Γηεπζπληήο: Θενδφζηνο Πειεγξίλεο Σομέας Παιδαγωγικής Γηεπζπληήο: Γεψξγηνο παλφο Σνκέαο Φπρνινγίαο Γηεπζπληήο: Ζιίαο Μπεδεβέγθεο ΣΟΜΔΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Καθηγηηές/ηριες ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΚΑΣΑ ΣΟΜΔΗ Αζαλαζία - Δπαγγειία Γιπθνθξχδε Λενληζίλε Θενδφζηνο Πειεγξίλεο 16

17 Αναπληρωηές Καθηγηηές/ηριες Γεψξγηνο Βαζίιαξνο Δπαγγειία Μαξαγγηαλνχ - Γεξκνχζε Δπίκοσροι Καθηγηηές/ηριες Ησάλλεο Καινγεξάθνο Αγγειηθή Μαδαξάθε - Υξηζηνδνπιίδε Έιζε Μπαθνληθφια Γηακά Νίθε - Υαξά Μπαλάθνπ Καξαγθνχλε Δπγελία Νηθνιατδνπ - Κπξηαλίδνπ Παλαγηψηεο Παληαδάθνο Διέλε Πνηακηάλνπ Λέκηορες Άλλα Λάδνπ - Βνχηνπ Διέλε Λαζεζησηάθε Γεψξγηνο Πνιίηεο Γεψξγηνο ηείξεο Λέθηνξεο ππφ δηνξηζκφ Γεξάζηκνο Καθνιχξεο Δπάγγεινο Πξσηνπαπαδάθεο Βνεζνί Πελειφπε Γεκάθε Γιδάζκονηες με βάζη ηο 407 Π.Γ. Γξ. Παχινο Κιηκαηζάθεο Γξ. Δπάγγεινο Πξσηνπαπαδάθεο Γξ. σηήξηνο Φνπξλάξνο Δ.Σ.Δ.Π. Βηνιέηηα Παπαζνχιε Μάθεο αξηκπαιίδεο Βιβλιοθηκονόμοι Βαζίιεο Γηαθάηνο Νηθνιέηηα Παξαζθεπνπνχινπ 17

18 Αποζπαζμένοι Καθηγηηές Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης Ξαλζή Αζεκαθνπνχινπ Αηκηιία Ξαλζνπνχινπ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ Καθηγηηές/ηριες Υξηζηίλα Καιηζνχλε -Νφβα Μηραήι Καζζσηάθεο Πνιπρξφλεο Κπλεγφο Γεψξγηνο Μάξθνπ Γεψξγηνο παλφο Γεψξγηνο Φινπξήο Αναπληρωηές Καθηγηηές/ηριες Αγγειηθή Γελά Δπίκοσροι Καθηγηηές/ηριες Γεψξγηνο Παπαθσλζηαληίλνπ Μαξίδα Φνπληνπνχινπ Δπαγγειία Φξπδάθε Λέκηορες Αζαλάζηνο Βέξδεο Μαξία Γαζθνιηά Θενδψξα Κάββνπξα-ηζζνχξα Δπαλζία Έιιε Μειίγθνπ Γηδάζθνληεο κε βάζε ην 407 Π.Γ. Γξ. Φσηεηλή Αλησλίνπ Γξ. Νηθνιέηα Γηαλλνχηζνπ Γξ. Υξήζηνο Κνπηζνχκπαο Γξ. Αηθαηεξίλε Μαθξή Γξ Αζαλάζηνο Μηράιεο Γξ. Καιιηφπε Παπνπηζάθε Γξ. Υξήζηνο Παξζέλεο Γξ. Γεψξγηνο Παζηάο Γξ. Εαραξνχια κπξλαίνπ Γξ. Δπαγγειία Σζαγθαξιή Γξ. Γεκήηξηνο Φσηεηλφο 18

19 EΣΔΠ Νηθφιανο Καξαηδίδεο ιγα Kαηζακάγθνπ Διηζάβεη Ξελάθε Eκκαλνπήι Ξεληθάθεο Yπάλληλος καηηγορίας Y.E. Kσλζηαληίλα Mπνπγέιε Bιβλιοθηκονόμοι Mαξία Xξεζηίδε-θαιηζά Αποζπαζμένοι Δκπαιδεσηικοί Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης Αζελά Αξγπξνπνχινπ Δπιακπία Γεσξγηάδνπ Φσηεηλή Καηζακπνχξε Μαξηάλλα Κνπξνππάθε Γεκήηξηνο Κηελάο Ζιίαο Λνχκνο Μαξία Μήηζνπ ηαπξνχια Νηνπράλε Μάξηνο Ξέλνο Αζπαζία Παπαλαζηαζίνπ Αγιαΐα Ραπηνπνχινπ Μαξία ακπάλε Αζελά Σζψρνπ νθία Υξηζηνδνπινπνχινπ Αποζπαζμένοι Δκπαιδεσηικοί Πρωηοβάθμιας Δκπαίδεσζης Μαξία Πεξαρσξίηε 19

20 TΟΜΔΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Kαζεγεηέο/ηξηεο Nηθφιανο Γηαλλίηζαο Aλαζηαζία Kαιαληδή-Aδίδη Eπθξνζχλε Mφηηε-ηεθαλίδε Hιίαο Mπεδεβέγθεο Κιήκεο Ναπξίδεο Xξπζή Xαηδερξήζηνπ Aλαπιεξωηέο Kαζεγεηέο/ηξηεο Γέζπνηλα ηδεξνπνχινπ-γεκαθάθνπ Άλλα Xξηζηνπνχινπ Eπίθνπξνη Kαζεγεηέο/ηξηεο Άλλα Aβεληηζηάλ-Παγνξνπνχινπ Aηθαηεξίλε Γθαξή Bαζηιηθή-Λίζζπ Kαλειινπνχινπ Κσλζηαληίλνο Μπισλάο Αιεμάλδξα Οηθνλφκνπ Βαζίιεηνο Παπιφπνπινο πχξνο Σάληαξνο Λέθηνξεο Φηιία Ίζαξε Φσηεηλή Πνιπρξφλε Αζεκίλα Ράιιε Πέηξνο Ρνχζζνο Γηδάζθνληεο κε βάζε ην Π.Γ. 407/80 Λάνπξα Αιηπξάληε Αηθαηεξίλε Γεσξγαληή Κσλζηαληίλνο Δπζπκίνπ Γεψξγηνο Δπζηαζίνπ Παλαγηψηα Καδνιέα-Σαβνπιάξε 20

21 Αηθαηεξίλε Λακπξνπνχινπ Κσλζηαληίλα Λπθηηζάθνπ Μαξίλα Νηάιια EΤΔΠ Kσλζηαληίλα Γεκεηξνπνχινπ Xξηζηίλα Kαηζηαδξάκε Aιεμάλδξα Mαπξνκκάηε Οιπκπία Παπατσάλλνπ Κιηληθή Ψπρνιόγνο ανξίζηνπ ρξόλνπ (Δξγαζηήξην Ψπρνινγηθήο Σπκβνπιεπηηθήο Φνηηεηωλ) Νηηάλα Υαξίια Bηβιηνζεθνλόκνη Aξεηή Παληεινπνχινπ Λνπθάο Aξγπξίνπ νθία Αθξηβνπνχινπ Απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Βαζηιηθή Νηθνινπνχινπ Διηζζάβεη Παληειίδνπ Θενδψξα θαιή Απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί Πξωηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηθαηεξίλε Αξγπξνπνχινπ Νηθφιανο Παπαδφπνπινο ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΚΑΗ ΔΞΔΣΑΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 21

22 α) Πεξίνδνο δηδαζθαιίαο Απφ Γεπηέξα, 28 επηεκβξίνπ 2009 έσο ηελ Παξαζθεπή 22 Ηαλνπαξίνπ 2010 β) Πεξίνδνο εμεηάζεσλ Απφ ηε Γεπηέξα 25 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο θαη ηε Παξαζθεπή 19 Φεβξνπαξίνπ 2010 γ) Δπίζεκεο αξγίεο - Δζληθή ενξηή 28 Οθησβξίνπ Δπέηεηνο Πνιπηερλείνπ 17 Ννεκβξίνπ 2009 Γηαθνπέο Υξηζηνπγέλλσλ Απφ ηελ Σεηάξηε 23 Γεθεκβξίνπ 2009 έσο θαη ηελ Πέκπηε 7 Ηαλνπαξίνπ Παλεπηζηεκηαθή ενξηή Σξηψλ άββαην 30 Ηαλνπαξίνπ 2010 Ηεξαξρψλ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ α) Πεξίνδνο δηδαζθαιίαο Απφ ηε Γεπηέξα 22 Φεβξνπαξίνπ 2010 έσο θαη ηελ Παξαζθεπή 4 Ηνπλίνπ 2010 β) Πεξίνδνο εμεηάζεσλ Απφ ηε Γεπηέξα 7 Ηνπλίνπ 2010 έσο θαη ηε παξαζθεπή 2 Ηνπιίνπ 2010 Γ) Δπίζεκεο αξγίεο - Καζαξά Γεπηέξα Γεπηέξα 15 Φεβξνπαξίνπ Δζληθή ενξηή Σξίηε 25 Μαξηίνπ Γηαθνπέο ηνπ Πάζρα Απφ Γεπηέξα 29 Μαξηίνπ 2010 έσο Παξαζθεπή 9 Απξηιίνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο Γεπηέξα 24 Μαΐνπ 2010 Γ) Γηαθνπή καζεκάησλ Σελ εκέξα ησλ θνηηεηψλ εθινγψλ θαη ηελ επνκέλε Δμεηαζηηθή πεξίνδνο επηεκβξίνπ Απφ ηελ Σεηάξηε 1 επηεκβξίνπ 2010 έσο θαη Παξαζθεπή 24 επηεκβξίνπ

23 ΟΡΓΑΝΧΖ ΠΟΤΓΧΝ Δγγξαθή πξσηνεηώλ θνηηεηώλ Σα νλφκαηα ησλ θνηηεηψλ πνπ εηζάγνληαη ζην Σκήκα Φ.Π.Φ. θαη ην Πξφγξακκα Φπρνινγίαο, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα επηινγήο, γλσζηνπνηνχληαη κε αλαθνίλσζε ζε πηλαθίδεο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο. Ζ πξφζθιεζε θαη ε εγγξαθή ηνπο γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο πνπ ηζρχεη θάζε θνξά θαη ζε πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.Μέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία πξέπεη λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα θαζ ππέξβαζε εγγξαθή, ζε πνζνζηφ 3%, θαη νη πάζρνληεο απφ αζζέλεηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Νφκσλ 1351/81 θαη 2640/98. Γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ν εηζαγφκελνο ή λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν θαηαζέηεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: α) Αίηεζε γηα εγγξαθή. β) Απνιπηήξην Λπθείνπ ή πηπρίν ή απνδεηθηηθφ ηνπ ζρνιείνπ απφ ην νπνίν απνθνίηεζε ή λνκίκσο θπξσκέλν θσηναληίγξαθν ησλ ηίηισλ απηψλ. ε πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηαη πξσηφηππνο ηίηινο (απνιπηήξην ή πηπρίν) απηφο κπνξεί λα απνζπξζεί, φηαλ ν ελδηαθεξφκελνο πξνζθνκίζεη αληίζηνηρν απνδεηθηηθφ ή θσηναληίγξαθν. γ) Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ν εηζαγφκελνο δειψλεη φηη δελ είλαη γξακκέλνο ζε άιιε ρνιή ή Σκήκα ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Διιάδνο ή ηνπ εμσηεξηθνχ. δ) Απνθνηηήξην, εθφζνλ θαηά ην πξνεγνχκελν αθαδεκατθφ έηνο ν εηζαγφκελνο ήηαλ εγγεγξακκέλνο ζε άιιν Σκήκα. ε) Έμη θσηνγξαθίεο ηχπνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. ζη) Φσηνηππία επηθπξσκέλε ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ εηζαγνκέλνπ. Ζ Γξακκαηεία, θαηά ηελ εγγξαθή, ειέγρεη θαη αληηπαξαβάιιεη ηα ζηνηρεία απηψλ πνπ πξνζέξρνληαη γηα εγγξαθή κε ην αηνκηθφ δειηίν επηηπρίαο θαη κε ην επίζεκν αληίγξαθν ηνπ νλνκαζηηθνχ πίλαθα. Οη πξσηνεγγξαθφκελνη θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα ππνβιεζνχλ ζε ηαηξηθέο εμεηάζεηο (αθηηλνινγηθή, παζνινγηθή δεξκαηνινγηθή) πνπ γίλνληαη δσξεάλ απφ ηελ πγεηνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Γηα ιφγνπο εμαηξεηηθήο αλάγθεο, φπσο παξαηεηακέλε ζενκελία, ζηξά-

24 ηεπζε ή απνπζία ζην εμσηεξηθφ, είλαη δπλαηή ε εγγξαθή θνηηεηή πνπ θαζπζηέξεζε λα εγγξαθεί κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη θάζε θνξά απφ ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ ηζρχεη, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σκήκαηνο, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο εγγξαθήο θαη ζηελ νπνία εθηίζεληαη θαη νη ιφγνη ηεο θαζπζηέξεζεο. Φνηηεηήο πνπ δελ γξάθηεθε νχηε κε ηε δηαδηθαζία ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ απηήο ηεο παξαγξάθνπ, ράλεη ην δηθαίσκα εγγξαθήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν αθαδεκατθφ έηνο, θαζψο θαη γηα ηα επφκελα έηε. Δθπξφζεζκεο αηηήζεηο εγγξαθήο δελ γίλνληαη δεθηέο, εθηφο αλ ην Σκήκα θξίλεη φηη ππάξρνπλ ζνβαξνί ιφγνη πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ εθπξφζεζκε πξνζέιεπζε γηα εγγξαθή θαη πάλησο φρη κεηά ηελ παξέιεπζε ελφο κελφο. Γηα ηελ εγγξαθή ζηα Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα ηζρχεη φ,ηη νξίδεη ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο θάζε Πξνγξάκκαηνο, ν νπνίνο έρεη εγθξηζεί απφ ηε πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο. Ννκηθό θαζεζηώο ζπνπδώλ Σν Πξφγξακκα πνπδψλ θαηαξηίδεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 24 θαη 25 ηνπ Ν. 1268/82, άξζξν 9 ηνπ Ν. 2083/92 θαη άξζξν 1, παξ.5 ηνπ Ν. 2188/94. Σα παξαπάλσ άξζξα παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα: α) Αξζξν 24 «Πξφγξακκα ζπνπδψλ» 1. Σν Πξφγξακκα πνπδψλ, πεξηέρεη ηνπο ηίηινπο ησλ ππνρξεσηηθψλ, ησλ θαη επηινγή ππνρξεσηηθψλ θαη ησλ πξναηξεηηθψλ καζεκάησλ, ην πεξηερφκελν ηνπο, ηηο εβδνκαδηαίεο ψξεο δηδαζθαιίαο ηνπο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη ην θάζε κνξθήο επηηεινχκελν δηδαθηηθφ έξγν θαη ε ρξνληθή αιιεινπρία ή αιιειεμάξηεζε ησλ καζεκάησλ. 2. Σν Πξφγξακκα πνπδψλ πξνζαξκφδεηαη ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ αξηζκφ εμακήλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ, ν νπνίνο θαζνξίδεηαη γηα θάζε πηπρίν κε Π.Γ. πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ γλψκε ηνπ.α.π. (πκβνχιην Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο) θαη ησλ ρνιψλ θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ νθηψ εμάκελα. Κάζε εμακεληαίν κάζεκα πεξηιακβάλεη έλα αξηζκφ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ 24

25 (δ.κ.). Ζ δηδαθηηθή κνλάδα αληηζηνηρεί ζε κία εβδνκαδηαία ψξα δηδαζθαιίαο επί έλα εμάκελν, πξνθεηκέλνπ πεξί απηνηεινχο δηδαζθαιίαο καζήκαηνο, θαη ζε κία κέρξη ηξεηο εβδνκαδηαίεο ψξεο δηδαζθαιίαο ή εμάζθεζεο επί έλα εμάκελν γηα ην ππφινηπν εθπαηδεπηηθφ έξγν, ζχκθσλα κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γ.. ηνπ Σκήκαηνο. ην Πξφγξακκα πνπδψλ πεξηέρεηαη θαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο δ.κ. πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ. 4. Ζ θαηαλνκή ησλ εμακεληαίσλ καζεκάησλ ζε εμάκελα είλαη ελδεηθηηθή θαη φρη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο θνηηεηέο. Αληαπνθξίλεηαη πάλησο, ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο θνίηεζεο, πξνζαξκνζκέλεο ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ αξηζκφ εμακήλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ θαη ζηελ αιιεινπρία ησλ πξναπαηηνχκελσλ θαη εμαξηψκελσλ απφ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα. Με ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ νξίδνληαη ηα πξναπαηηνχκελα θαη ηα εμαξηψκελα απφ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα. Ο θνηηεηήο ππνβάιιεη ηε δήισζε πξνηίκεζεο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ θαη ζε εκεξνκελίεο πνπ νξίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. 6. Αξκφδηα γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ είλαη ε Γ.. Σν Πξφγξακκα πνπδψλ αλαζεσξείηαη θάζε Απξίιην. Ο Πξφεδξνο ζπγθξνηεί Δπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο απφ κέιε ηεο Γεληθήο πλειεχζεο κε εηήζηα ζεηεία, ε νπνία ππνβάιιεη ζρεηηθή εηζήγεζε ζηε Γ.. αθνχ πξνεγνπκέλσο θσδηθνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο ησλ Σνκέσλ. 7. Ζ απφθαζε ηεο Γ.. γηα ην Πξφγξακκα πνπδψλ θνηλνπνηείηαη ζηνλ Κνζκήηνξα θαη ζηελ Δ.Α.Γ.Δ. (Δζληθή Αθαδεκία Γξακκάησλ θαη Δπηζηεκψλ) θαη δεκνζηεχεηαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ ηεο ρνιήο θαη ηνπ Σκήκαηνο. 8. ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ελφο Σκήκαηνο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνληαη θαη καζήκαηα πνπ αλήθνπλ ζην γλσζηηθφ πεδίν Σνκέα άιισλ Σκεκάησλ ηεο ίδηαο ή άιιεο ρνιήο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε αλάζεζε δηδαθηηθνχ έξγνπ ζε κέιε ηνπ ΓΔΠ ηνπ Σνκέα απηνχ, γίλεηαη κε απφθαζε ηεο Κνζκεηείαο ή ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ αληίζηνηρα κεηά απφ πξφηαζε ησλ αληίζηνηρσλ Σκεκάησλ ή ρνιψλ. 9. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε ππνρξεσηηθφ κάζεκα, ν θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα ην επαλαιάβεη ζε επφκελν εμάκελν. 10. Γηα φια ηα καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαζνξίδεηαη ν 25

26 Σνκέαο πνπ έρεη αξκνδηφηεηα γηα ηε δηδαζθαιία ηνπο. Σα καζήκαηα απηά κπνξνχλ λα δηδάζθνληαη απφ φια ηα κέιε ηνπ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο. 11. ε πεξίπησζε καζήκαηνο πνπ δηδάζθεηαη ζε κεγάια αθξναηήξηα, επηδηψθεηαη ε δηαίξεζε ζε ηκήκαηα κε κηθξφ αξηζκφ θνηηεηψλ θαη ε αλάζεζε δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο γηα θάζε ηκήκα ζε έλα κέινο ηνπ ΓΔΠ ηνπ αληίζηνηρνπ Σνκέα. β) Άξζξν 25 «Καλνληζκφο πνπδψλ» 1. Σν αθαδεκατθφ έηνο αξρίδεη ηελ 1ε επηεκβξίνπ θάζε ρξφλνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Απγνχζηνπ ηνπ επφκελνπ. 2. Σν εθπαηδεπηηθφ έξγν θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο δηαξζξψλεηαη ρξνληθά ζε δχν εμάκελα. 3. Γηαθνπή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ αιιά θαη ηεο ελ γέλεη ιεηηνπξγίαο ελφο ΑΔΗ πέξα απφ ηα πξνβιεπφκελα ζην λφκν απηφ, είλαη δπλαηή κε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ θαη κφλν γηα εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. 4. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ν αξηζκφο ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε έλα κάζεκα είλαη κηθξφηεξνο απφ ηα 4/5 ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην Πξφγξακκα γηα ηηο εξγάζηκεο κέξεο ηνπ αληίζηνηρνπ εμακήλνπ, ην αληίζηνηρν κάζεκα ζεσξείηαη φηη δελ δηδάρηεθε. 7. Με ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ησλ ΑΔΗ νξίδνληαη ηα ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζεξηλψλ εμακήλσλ γηα ηαρχξξπζκε δηδαζθαιία ή ζπκπιήξσζε χιεο εμακήλνπ. 10. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθφ κάζεκα, ν θνηηεηήο ππνρξεψλεηαη ή λα ην επαλαιάβεη ζε επφκελα εμάκελα ή λα ην αληηθαηαζηήζεη κε άιιν θαη επηινγή κάζεκα. 12. Ο θνηηεηήο νινθιεξψλεη ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη παίξλεη ην πηπρίν, φηαλ επηηχρεη ζηα πξνβιεπφκελα καζήκαηα θαη ζπγθεληξψζεη ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ. Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ βαζκνχ ηνπ πηπρίνπ γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζηα ΑΔΗ απφ ην αθαδεκατθφ έηνο θαη κεηά θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 4 πα- 26

27 ξάγξαθνο 3 ηνπ Ν. 1674/86) 3. Σα ζρεηηθά κε ηνλ ηχπν ησλ ρνξεγνχκελσλ πηπρίσλ θαη κε ηελ θαζνκνιφγεζε ησλ πηπρηνχρσλ θαζνξίδνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ησλ ΑΔΗ. Ι. Σν πηπρίν ρνξεγείηαη κέζα ζε δχν κήλεο ην αξγφηεξν κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ θνηηεηή, ππνγξάθεηαη δε απφ ηνλ Πξχηαλε, ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δχν κελψλ, ην πηπρίν ρνξεγείηαη κε κφλε ηελ π- πνγξαθή ηνπ Πξχηαλε θαη ζε πεξηπηψζεηο θσιχκαηνο ή απνπζίαο ηνχηνπ ην πηπρίν ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Αληηπξχηαλε αθαδεκατθψλ ππνζέζεσλ θαη πξνζσπηθνχ, (πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 48 ηνπ Ν. 1946/91). Άξζξν 9 ηνπ Ν. 2083/92 (Ρχζκηζε ζεκάησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ) Κάζε εμάκελν πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζην δεθαηξείο (13) πιήξεηο εβδνκάδεο γηα δηδαζθαιία θαη αληίζηνηρν αξηζκφ εβδνκάδσλ γηα εμεηάζεηο. Οη εμεηαζηηθέο πεξίνδνη είλαη ηξεηο: ηνπ Ηαλνπαξίνπ - Φεβξνπαξίνπ, ηνπ Ηνπλίνπ θαη ηνπ επηεκβξίνπ. Ζ δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ είλαη ηξεηο (3) εβδνκάδεο γηα ηηο πεξηφδνπο επηεκβξίνπ θαη Ηαλνπαξίνπ - Φεβξνπαξίνπ θαη δχν (2) εβδνκάδεο γηα ηελ πεξίνδν ηνπ Ηνπλίνπ. Σν πξψην εμάκελν αξρίδεη ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ θαη ην δεχηεξν εμάκελν ιήγεη ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ Ηνπλίνπ. Οη αθξηβείο εκεξνκελίεο θαζνξίδνληαη απφ ηε χγθιεην. ε εμαηξεηηθέο φκσο πεξηπηψζεηο ν Τπνπξγφο Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο πγθιήηνπ, ξπζκίδεη ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ησλ δχν ε- μακήλσλ εθηφο ησλ εκεξνκεληψλ απηψλ, ψζηε λα ζπκπιεξσζεί ν αξηζκφο ησλ εβδνκάδσλ ηεο παξ Ο θνηηεηήο δηθαηνχηαη λα εμεηαζζεί θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ ζηα καζήκαηα θαη ησλ δχν (ρεηκεξηλνχ θαη εαξηλνχ) εμακήλσλ, ελψ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Ηνπλίνπ ζηα καζήκαηα κφλν ησλ εαξηλψλ εμακήλσλ. Καηά ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ-Φεβξνπαξίνπ, πιελ ησλ καζεκάησλ ησλ ρεηκεξηλψλ εμακήλσλ εμεηάδνληαη θαη ηα καζήκαηα ηνπ ηειεπηαίνπ εαξηλνχ εμακήλνπ. Ζ βαζκνινγία ζε θάζε κάζεκα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα, ν νπνίνο ππνρξεψλεηαη λα νξγαλψζεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ γξαπηέο ή πξνθνξηθέο εμεηάζεηο ή λα ζηε ξηρζεί ζε ζέκαηα ή εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. 27

28 8. Αλ ν θνηηεηήο απνηχρεη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) θνξέο ζε εμεηάζεηο νπνηνπδήπνηε καζήκαηνο, ην Γ.. ηνπ Σκήκαηνο κπνξεί, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηπρφλ πξφζζεηεο πξνυπνζέζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ Σκήκαηνο, λα νξίζεη ηξηκειή επηηξνπή επαλεμέηαζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά θαη ν εμεηαζηήο. 9. ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 1268/1982 ν αξηζκφο «2/3» αληηθαζίζηαηαη κε ηνλ αξηζκφ «4/5» 10. Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, πνπ πξνβιέπεηαη σο ειάρηζηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ελφο ηκήκαηνο πξνζαπμεκέλνπ θαηά δχν (2) έηε, δελ ρνξεγνχληαη νη πάζεο θχζεσο παξνρέο πξνο ηνπο θνηηεηέο, φπσο ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, ππνηξνθίεο επίδνζεο θαη ππνηξνθίεο θαη δάλεηα ελίζρπζεο, δσξεάλ ζίηηζε, ζηέγαζε θαη παξνρή δηδαθηηθψλ βηβιίσλ ή άιισλ βνεζεκάησλ, δηεπθφιπλζε γηα ηηο κεηαθηλήζεηο θ.ά. 28

29 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΟΤ Οη θνηηεηέο ηνπ Φ.Π.Φ. πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ θνίηεζε νθηψ εμακήλσλ θαη λα εμεηαζζνχλ ζε ζαξάληα δχν εμακεληαία καζήκαηα (γηα ην έηνο εηζαγσγήο απφ ην ) απφ ηα αλαγξαθφκελα ζην Πξφγξακκα πνπδψλ (βι. παξαθάησ). Σα καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο δηαθξίλνληαη ζε ππνρξεσηηθά θαη επηιεγφκελα. Χο ππνρξεσηηθά ραξαθηεξίδνληαη ηα καζήκαηα πνπ ε παξαθνινχζεζε ηνπο θαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζε απηά είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ ηεο θαηεχζπλζεο. Χο επηιεγφκελα ραξαθηεξίδνληαη ηα καζήκαηα απφ ηα νπνία ν θνηηεηήο κπνξεί λα επηιέμεη νξηζκέλα, ψζηε λα ζπκπιεξψζεη ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ ησλ ζαξάληα δχν καζεκάησλ ηεο θαηεχζπλζήο ηνπ. Αο ζεκεησζεί φηη ε παξαθνινχζεζε ησλ παξαδφζεσλ, ε ζπκκεηνρή ζηα ζεκηλάξηα θαη ε επηθνηλσλία κε ηνπο δηδάζθνληεο απνηεινχλ απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ. Ο θνηηεηήο επηιέγεη ηελ θαηεχζπλζε πνπ επηζπκεί ζην Γ εμάκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπ. Οη δειψζεηο καζεκάησλ πξαγκαηνπνηνχληαη ειεθηξνληθά κέζσ δηαδηθηχνπ ζε ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα. Γηα ηε δηαδηθαζία απηή είλαη απαξαίηεην λα απνθηνχλ ειεθηξνληθφ θσδηθφ πξφζβαζεο. Γηα θάζε εμάκελν νξίδεηαη κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο ζπγθεθξηκέλε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα επηηξέπεη ηε δήισζε καζεκάησλ θαη ζπγγξακκάησλ. Γηα ηελ παξαιαβή ζπγγξάκκαηνο πξέπεη νπσζδήπνηε λα έρεη δεισζεί ην ζπγθεθξηκέλν ζχγγξακκα. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πεξηφδνπ απηήο, νπδεκία αιιαγή κπνξεί λα γίλεη ζηηο δειψζεηο καζεκάησλ θαη ζπγγξακκάησλ, θαζψο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δειψζεσλ. Γηα ηελ εγγξαθή ζηελ ππεξεζία my-studies θαη ηελ απφθηεζε ε- ιεθηξνληθνχ θσδηθνχ πξφζβαζεο κε username θαη password νη θνηηεηέο πξέπεη πξψηα λα θαηαζέηηνπλ ζρεηηθή αίηεζε ζηελ ηζηνζειίδα: «Aίηεζε Νένπ Υξήζηε» «Πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο». Οη δειψζεηο ησλ καζεκάησλ θαη ησλ ζπγγξακκάησλ θαη δηάθνξεο άιιεο εξγαζίεο, εκθάληζε βαζκνινγίαο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ ηζηνζειίδα: studies.uoa.gr 29

30 Γηεπθξηλίζεηο γηα ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο Καηά ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ησλ θνηηεηψλ ζηε ζρεηηθή αίηεζε ζηελ ηζηνζειίδα: γηα λα αλαγλσξηζηεί ν αηηψλ απφ ην ζχζηεκα ζα ηνπ δεηεζεί λα δψζεη: Σνλ πιήξε αξηζκφ κεηξψνπ ηνπ (13 ςεθία: 1562 αθνινπζνχκελν απφ ην έηνο εηζαγσγήο θαη ην 5ςήθην αξηζκφ κεηξψνπ θαη Σνλ αξηζκφ ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ηνπ (ν αξηζκφο ηαπηφηεηαο ζα πξέπεη λα απνδίδεηαη ρσξίο θελά θαη κε ειιεληθνχο θεθαιαίνπο ραξαθηήξεο, φπνπ ρξεηάδεηαη). Μεηά ηελ αλαγλψξηζε απφ ην ζχζηεκα ζα δεηεζεί απφ ηνλ αηηνχληα λα δψζεη ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ κε ρξήζε ειιεληθψλ αιιά θαη ιαηηληθψλ ραξαθηήξσλ. Πξέπεη λα δίλεηαη επαθξηβψο ην φλνκα θαη ην ε- πψλπκν ησλ αηηνχλησλ θαη φρη θάπνην ππνθνξηζηηθφ. Μεηά ηελ νξζή ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, α- λαθνηλψλεηαη ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ ηεο αίηεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ θνηηεηή, θαζψο θαη έλαο αξηζκόο ΡΗΝ πνπ ζα ρξεζηκεχζεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. Σα ζηνηρεία πνπ δίλνληαη ειέγρνληαη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. Αθνινπζψληαο ην ζχλδεζκν «Δλεξγνπνίεζε Λνγαξηαζκνχ (κέζσ ΡΗΝ)» ζηελ ηζηνζειίδα : κπνξεί ν θνηηεηήο λα παξαθνινπζήζεη ηελ εμέιημε ηεο αίηεζήο ηνπ. Αλ ηα ζηνηρεία ηνπ έ- ρνπλ εγθξηζεί ζα δεηεζεί λα νξηζζεί ην αξρηθφ password πνπ ζα έρεη ν θάζε θνηηεηήο θαη ζα αλαθνηλσζεί ην username, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηείηαη γη απηή ηελ ππεξεζία. Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ θνηηεηψλ απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ είλαη δπλαηή ε επίζθεςε ηνπ site: studies.uoa.gr θαη ε ρξήζε ηεο ζρεηηθήο ππεξεζίαο, δίλνληαο ην username θαη ην password. Δλδεηθηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ νη θνηηεηέο ζηε δηακφξθσζε ελφο νξζνινγηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, γηα θάζε εμάκελν, ην Σκήκα έρεη θαηαξηίζεη Δλδεηθηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, ηα νπνία παξαηίζεληαη ζηνλ παξφληα Οδεγφ. ηα πξνγξάκκαηα απηά ε θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ ζε εμάκελα είλαη ελδεηθηηθή θαη φρη ππνρξεσηηθή, θαη 30

31 αληαπνθξίλεηαη ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο θνίηεζεο πξνζαξκνζκέλεο ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ αξηζκφ ησλ νθηψ εμακήλσλ. Σα δχν πξψηα εμάκελα είλαη θνηλά θαη γηα ηηο ηξεηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Σκήκαηνο. Οη ψξεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ησλ δχν πξψησλ εμακήλσλ είλαη ηέζζεξηο (4) θαη ζηα ππφινηπα εμάκελα πέληε (5) γηα ηα καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην Φ.Π.Φ. Οη ψξεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ άιια Σκήκαηα κεηά ην Β εμάκελν ζπνπδψλ θαζνξίδνληαη απφ ηα ίδηα. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ ζην πηπρίν ησλ θνηηεηψλ ιακβάλνληαη ππφςε νη βαζκνί φισλ ησλ καζεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ Σν αθαδεκατθφ έηνο ρσξίδεηαη ζηηο δηδαθηηθέο πεξηφδνπο ηνπ ρεηκεξηλνχ θαη ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ. 31

32 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ 32

33 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 4 ηελ θαηεχζπλζε Φηινζνθίαο ν θνηηεηήο, γηα λα απνθνηηήζεη, νθείιεη λα παξαθνινπζήζεη θαη λα εμεηαζηεί επηηπρψο ζε ζαξάληα δχν καζήκαηα, σο αθνινχζσο: α) Υπνρξεωηηθά καζήκαηα Φηινζνθίαο 1. Φ 01: Δηζαγσγή ζηε Φηινζνθία 2. Φ 02: Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία Η 3. Φ 03: πζηεκαηηθή Δηζαγσγή ζηε Νεφηεξε Δπξσπατθή Φηινζνθία 4. Φ 04: Νεφηεξα θαη χγρξνλα Φηινζνθηθά Ρεχκαηα 5 Φ 05: Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία ΗΗ 6. Φ 06: Μεηαθπζηθή - Οληνινγία 7. Φ 08: Γλσζηνινγία: Δξκελεία Κεηκέλσλ (Αξραηφηεο, Νεφηεξνη Υξφλνη) 8 Φ 10: Αηζζεηηθή ή Φ 11: Ζζηθή 9. Φ 12: Δπξσπατθή Φηινζνθία: Πνιηηηθή θαη Κνηλσληθή Φηινζνθία 10. Φ 15: Μεζαησληθή Φηινζνθία ή Φ 17: Βπδαληηλή θηινζνθία 11. Φ 21: Φηινζνθία ηνπ Πνιηηηζκνχ β) Υπνρξεωηηθά καζήκαηα Παηδαγωγηθήο 1. ΠΓ01: Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή Α 2. ΠΓ02: Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή Β 4 Ηζρχεη γηα φζνπο εηζήρζεζαλ ζην Σκήκα απφ ην

34 3. ΠΓ28 : Γεληθή Γηδαθηηθή Α 4. ΠΓ51: Δηδηθή Γηδαθηηθή- Γηδαθηηθέο αζθήζεηο Β γ) Υπνρξεωηηθά καζήκαηα Ψπρνινγίαο 1.ΦΥ 01:Δηζαγσγηθφ κάζεκα Φπρνινγίαο: Δμειηθηηθή Φπρνινγία Α 2.ΦΥ 02: Δηζαγσγηθφ κάζεκα Φπρνινγίαο: Δμειηθηηθή Φπρνινγία Β 3.ΦΥ 11: Κνηλσληθή Φπρνινγία 4.ΦΥ 32: Γλσζηηθή Φπρνινγία δ) Καη επηινγήλ καζήκαηα Φηινζνθίαο Οη θνηηεηέο νθείινπλ λα επηιέμνπλ πέληε (5) απφ ηα αθφινπζα καζήκαηα: 1. Φ 07: Φηινζνθίεο ηεο Τπάξμεσο 2. Φ 09: Φηινζνθηθή Φπρνινγία (Αλζξσπνινγία) 3. Φ 13: Φηινζνθία ηεο Φχζεσο 4. Φ 39: Αλαιπηηθή Φηινζνθία 5. Φ 40: Νενειιεληθή Φηινζνθία 6. Φ 78: Νεφηεξε θαη χγρξνλε Αηζζεηηθή 7. Φ 79: Φαηλνκελνινγία 8. Φ 80: Δπηζηεκνινγία Λνγηθή 9. Φ 14 Δξκελεία θεηκέλσλ αξραίαο θαη λεφηεξεο θηινζνθηθήο εζηθήο θαη πνιηηηθήο θηινζνθίαο 10. Φ 43χγρξνλεο ηάζεηο ηεο θηινζνθίαο (Κξηηηθή ζεσξία, θηινζνθηθή εξκελεπηηθή, κεηακνληέξλεο θηινζνθίεο) 11. Φ 44Φηινζνθία ηεο γιψζζαο ε)υπνρξεωηηθά καζήκαηα ηνπ Τκήκαηνο Φηινινγίαο 1. ΦΓ 04: Θεσξεηηθή γισζζνινγία 2. ΦΝ 05: Νενειιεληθή θηινινγία 3. ΦΝ 06: Νενειιεληθή θηινινγία 4. ΦΝ 07: Θεσξία ηεο ινγνηερλίαο πγθξηηηθή Φηινινγία 5. ΦΝ 08: Ρεχκαηα λεφηεξεο επξσπατθήο ινγνηερλίαο 6. ΦΑ 05: Αξραία ειιεληθή θηινινγία Η 7. ΦΑ 06: Αξραία ειιεληθή θηινινγία ΗΗ 8. ΦΑ 29: Αξραία ειιεληθή θηινινγία ΗΗΗ 34

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015 Α ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΚΛΟ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ 1. Δηζαγσγή ζηελ Κιαζηθή Φηινινγία 2. Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία Η 3. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Φηινινγία Α Δξάμηνο Ώπερ/εβδ Γ.Μ..Β.

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 201 2016 Α ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΚΛΟ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ Δηζαγσγή ζηελ Φηινινγία Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία Η. 4. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Φηινινγία Δηζαγσγή ζηε Νενειιεληθή Φηινινγία*.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π E P I E X O M E N A

Π E P I E X O M E N A i Π E P I E X O M E N A Σελ. Σςνηομογπαθίερ... iv Καλωζόπιζμα... vii M E P O A' ΓENIKE OΔHΓIE 1. Όξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ Τκήκαηνο Φ.Π.Χ.... 3 2. Πξόγξακκα Σπνπδώλ ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Χ.... 5 3. Πξαθηηθή άζθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟ ΟΦΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΧΓΙΚΗ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΧΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟ ΟΦΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΧΓΙΚΗ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΧΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟ ΟΦΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΧΓΙΚΗ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΧΝ 2011 / 2012 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ,

Διαβάστε περισσότερα

Αγξίλην, Α.Π.: 1110

Αγξίλην, Α.Π.: 1110 Αγξίλην, 22-05-2012 Α.Π.: 1110 ΠΡΟ: 1. Τα Ταθηηθά Μέιε ηνπ Δθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο γηα ηελ πιήξσζε κηαο ζέζεο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Πεξηβαιινληηθή Πιεξνθνξηθή, Σειεπηζθόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΑ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2009-2010

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΑ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2009-2010 Β ΔΞΑΜΗΝΟ 9.00 10.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο Αξραϊθό Έπνο: Όκεξνο Y θ. Καξαθάληδα 10.00 11.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο 11.00 12.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο Αξραϊθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα.

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. Κανονισμός Σπουδών ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. ΆΡΘΡΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ - Δγγπαθέρ 1. πνπδαζηέο ΣΔΙ θαζίζηαληαη φζνη εγγξάθνληαη ζε απηφ κεηά απφ εηζαγσγή,

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ θνπόο θαη επηκέξνπο ζηόρνη: Απφ ην 2013 θαη κεηά, ε Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε δηέπεηαη απφ ηνλ Ν. 4186/2013 (ΦΔΚ 193/17.09.2013). Ζ Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ Σηέλλα Κορομπίλη, Ph.D., Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο-Α.Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο Αθροδίηη Μάλλιαρη, Ph.D, Δξγαζηεξηαθφο πλεξγάηεο, Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ, ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2010-2011 ρνιή Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 204/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:30 χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ πνπδαζηέο Σ.Δ.Ι.. Δγγξαθέο Κύθινη πνπδώλ, Μαζήκαηα. ΑΡΘΡΟ 1. πνπδαζηέο Σερλνινγηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ - Δγγξαθέο

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ πνπδαζηέο Σ.Δ.Ι.. Δγγξαθέο Κύθινη πνπδώλ, Μαζήκαηα. ΑΡΘΡΟ 1. πνπδαζηέο Σερλνινγηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ - Δγγξαθέο «ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΤΓΩΝ T.E.I. ΑΘΗΝΑ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ πνπδαζηέο Σ.Δ.Ι.. Δγγξαθέο Κύθινη πνπδώλ, Μαζήκαηα ΑΡΘΡΟ 1. πνπδαζηέο Σερλνινγηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ - Δγγξαθέο 1. πνπδαζηέο Σ.Δ.Ι. θαζίζηαληαη φζνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΑΘΗΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ανακοινώνεται ότι οι εξετϊςεισ για την ειςαγωγό ςτο ΠΜΣ Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ θα διεξαχθούν τισ παρακϊτω μϋρεσ και ώρεσ: Εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γερμανικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος (Σπκκεηείραλ ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ εμακήλνπ : 33 θνηηεηέο ) Α. ΘΔΧΡΗΣΚΗ ΔΚΠΑΓΔΤΗ (διαλέξειρ / ζεμινάπια): Βιολογία Γενεηική 51021 Βιοζηαηιζηική 51202 Διζαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece -------- Προωθημένο μήνσμα -------- Προζκλήζεις για ηην ζσνάνηηζη ηων μελών ηης επιηροπής ηοσ άρθροσ 29 Ν. 4439/2016, ΦΕΚ Α' 222. Tue, 6 Jun 2017 17:21:10 +0300 Ανηωνία Μοροπούλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση:

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΠΗΝΑΚΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΜΖΥΑΝΖ κάζεκα, πέληε έηε ζπλαθνύο επαγγεικαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΖΣΡΩΟ ΜΔΛΩΝ Δ.Π. ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΡΟΧΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ

ΜΖΣΡΩΟ ΜΔΛΩΝ Δ.Π. ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΡΟΧΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΜΖΣΡΩΟ ΜΔΛΩΝ Δ.Π. ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΡΟΧΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ Ι. Επιστήμη της Παιδαγωγικής Δζωηεξηθά Μέιε 1. Βηδάιε-Λαινύκε Δπαγγειία, Καζεγήηξηα, κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Παηδαγσγηθά κε έκθαζε ζηελ Πξνζρνιηθή Αγσγή», (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠITHMIO KPHTH XOΛH EΠITHMΧN AΓΧΓH

ΠANEΠITHMIO KPHTH XOΛH EΠITHMΧN AΓΧΓH ΠANEΠITHMIO KPHTH XOΛH EΠITHMΧN AΓΧΓH ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟΤ 2016-2017 PEΘYMNO 2016 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΟΓΖΓΟΤ ΠΟΤΓΧΝ ειίδα ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΑΓΧΓΗ Α. Ίδξπζε θαη Λεηηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ Λεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Οικονομικά και Διοίκηζη ηηρ Τγείαρ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ (Α ΔΞ)-ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΟΜΑΓΔ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ (Α ΔΞ)-ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΟΜΑΓΔ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ (Α ΔΞ)-ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΟΜΑΓΔ Σηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ηνπ Α εμακήλνπ, νη θνηηεηέο ζα παξαθνινπζήζνπλ σποτρεωτικά ηέζζεξηο (4) εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, νη νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΩΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ακαδημαϊκό έτοσ 2010-2011 ΑΘΗΝΑ 2010 Eπηκέιεηα: Μαξίλα Βήρνπ Πίλαθαο εμσθχιινπ: Robert Delaunay,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Σν Πξφγξακκα απνλέκεη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο» ΚΑΝΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο www.esdy.edu.gr Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21, Αθήνα Τ.+30 213 2010105, 213 2010106, 2132010108 Φ. +30 210 6460658 Ε. education@esdy.edu.gr ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα