ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ"

Transcript

1 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ

2 2

3 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ Αθαδεκατθό έηνο ΑΘΖΝΑ

4 Δπηηξνπή ζύληαμεο ηνπ Οδεγνύ πνπδώλ Πξφεδξνο: Μηραήι Καζζσηάθεο, Καζεγεηήο, Αλαπιεξσηήο. Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Μέιε: Γεψξγηνο ηείξεο, Λέθηνξαο Σνκέαο Φηινζνθίαο Αγγειηθή Γελά, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Σνκέαο Παηδαγσγηθήο Βαζηιηθή- Λίζζπ Καλειινπνχινπ, Δπηθ. Καζεγήηξηα, Σνκέαο Φπρνινγίαο Πέηξνο Ρνχζνο, Λέθηνξαο Πξφγξακκα Φπρνινγίαο 4

5 To ζεκεξηλφ θηίξην ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο 5

6 Υάξηεο ηεο πεξηνρήο ηεο Παλεπηζηεκηνχπνιεο 6

7 1. Λεσθνξεία: Σξόπνη πξόζβαζεο ζηε Φηινζνθηθή ρνιή Νν 220: Αθαδεκία - Άλσ Ηιίζηα Νν 221: Αθαδεκία - Παλεπηζηεκηνχπνιε Νν 222: Αθαδεκία Νεθξoηαθείν Εσγξάθνπ Νν 250: Παλεπηζηεκηνχπνιε - ηαζκφο Δπαγγειηζκνχ Νν Δ90 (Express): Πεηξαηάο Παλεπηζηεκηνχπνιε 2. Μεηξό + Λεσθνξεία Μεηξφ: ηαζκφο Δπαγγειηζκνχ Λεσθνξείν 250 Μεηξφ: ηαζκφο Καηεράθε Λεσθνξείν Ηδησηηθά απηνθίλεηα Γχξσ απφ ην θηίξην ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ππάξρνπλ αξθεηνί ρψξνη γηα ζηάζκεπζε ηδησηηθψλ απηνθηλήησλ. Λφγσ, φκσο, ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ θνηηεηψλ θαη δηδαζθφλησλ ε αλεχξεζε ρψξνπ ζηάζκεπζεο είλαη δχζθνιε κεηά ηηο 10 π.κ. Θέζε Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο: 3 νο φξνθνο Φηινζνθηθήο ρνιήο Γέρεηαη: Γεπηέξα, Σεηάξηε θαη Παξαζθεπή 11 π.κ.-1 κ.κ. Θέζεηο Γξακκαηεηώλ ησλ Σνκέσλ : 5 νο φξνθνο Φηινζνθηθήο ρνιήο Γέρνληαη φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ 9 έσο 2 Θέζεηο πνπδαζηεξίσλ : 5 νο φξνθνο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο 7 νο φξνθνο Φηινζνθίαο Λεηηνπξγνχλ φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ 8 έσο 5 Γξαθεία Καζεγεηώλ: 5 νο φξνθνο Κάζε κέινο Γ.Δ.Π αλαθνηλψλεη πφηε δέρεηαη ηνπο θνηηεηέο. 7

8 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΤΣΑΝΗΚΔ ΑΡΥΔ Πξύηαλεο: Υξίζηνο Κίηηαο Αληηπξύηαλεο 1 : Γεψξγηνο Κξεαηζάο Αληηπξύηαλεο 2 : Γεκήηξηνο Αζεκαθφπνπινο Αληηπξύηαλεο 3 : Ησάλλεο Καξάθσζηαο Κνζκήησξ: Μαξία Θσκαδάθε ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΣΜΖΜΑΣΧΝ Σκήκα Φηινινγίαο: Αλδξέαο Βνζθφο Σκήκα Ηζηνξίαο-Αξραηνινγίαο: Γεσξγία Κνθνξνχ- Αιεπξά Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο, Φπρνινγίαο: Θενδφζηνο Πειεγξίλεο Σκήκα Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο: Μαξηάλζε Γηαλλή Σκήκα Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο: Πεγή Κνπηζνγηαλλνπνχινπ Σκήκα Γεξκαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο: Βίιρεκ Μπέληθ Σκήκα Ηηαιηθήο θαη Ηζπαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο : Δπζπκία Παλδή- Παπιάθε Σκήκα Θεαηξηθώλ πνπδώλ: Βάιηεξ Πνχρλεξ Σκήκα Μνπζηθώλ πνπδώλ: Παχινο Κάβνπξαο Σκήκα Σνπξθηθώλ θαη ύγρξνλσλ Αζηαηηθώλ πνπδώλ: Αζαλάζηνο Μαξθφπνπινο 1 Αξκφδην γηα ηα αθαδεκατθά ζέκαηα θαη ην πξνζσπηθφ. 2 Αξκφδηνο γηα ζέκαηα νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη αλάπηπμεο. 3 Αξκφδηνο γηα ζέκαηα θνηηεηηθήο κέξηκλαο, πνιηηηζκνχ θαη δηεζλψλ ζρέζεσλ. 8

9 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Λίγα ιφγηα απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο Γηάξζξσζε θαη ζχλζεζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο, Φπρνινγίαο Γηδαθηηθέο θαη εμεηαζηηθέο πεξίνδνη αθαδεκατθνχ έηνπο Οξγάλσζε ησλ ζπνπδψλ Τπνρξεψζεηο γηα ηε ιήςε πηπρίνπ Πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ 1. Καηεχζπλζεο Φηινζνθίαο 2. Καηεχζπλζεο Παηδαγσγηθήο (παιαηφ πξφγξακκα) 3. Καηεχζπλζεο Παηδαγσγηθήο (λέν πξφγξακκα) 4. Καηεχζπλζεο Φπρνινγίαο 5. Πξφγξακκα Φπρνινγίαο Δλδεηθηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ 1. Καηεχζπλζεο Φηινζνθίαο 2. Καηεχζπλζεο Παηδαγσγηθήο (παιαηφ πξφγξακκα) 3. Καηεχζπλζεο Παηδαγσγηθήο (λέν πξφγξακκα) 4. Καηεχζπλζεο Φπρνινγίαο 5. Πξφγξακκα Φπρνινγίαο Πεξηερόκελν καζεκάησλ 1.Πεξηερφκελν καζεκάησλ Σνκέα Φηινζνθίαο 2.Πεξηερφκελν καζεκάησλ Σνκέα Παηδαγσγηθήο (παιαηφ πξφγξακκα) 3. Πεξηερφκελν καζεκάησλ Σνκέα Παηδαγσγηθήο (λέν πξφγξακκα) 4. Πεξηερφκελν καζεκάησλ Σνκέα Φπρνινγίαο 5. Πεξηερφκελν καζεκάησλ Πξνγξάκκαηνο Φπρνινγίαο Μεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα 1. Πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηε Φηινζνθία 2. Μεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα: Θεσξία, πξάμε θαη αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 3. Πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηε πκβνπιεπηηθή θαη ηνλ Δπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ 9

10 4. Πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηε ρνιηθή Φπρνινγία 5. Πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηελ Κιηληθή Φπρνινγία πνπδαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο 1. πνπδαζηήξην Φηινζνθίαο 2. πνπδαζηήξην Παηδαγσγηθήο 3. πνπδαζηήξην Φπρνινγίαο Δξγαζηήξηα, θέληξα θαη άιινη επηζηεκνληθνί θαη εξεπλεηηθνί θνξείο ηνπ ηκήκαηνο. 1. Φηινζνθηθφ Σερλνινγηθφ Δξγαζηήξην εθαξκνζκέλεο Οηθνινγηθήο Φηινζνθίαο 2. Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Παηδαγσγηθήο 3. Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπρνινγίαο 4. Φπρνκεηξηθφ Δξγαζηήξην 5. Δξγαζηήξην Φπρνινγηθήο πκβνπιεπηηθήο θνηηεηψλ 6. Δξγαζηήξην Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 7. Δξγαζηήξην Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο 8. Κέληξν ρνιηθνχ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ 9. Κέληξν Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο 10. Κέληξν εθπαηδεπηηθήο, επαγγεικαηηθήο θαη θνηλσληθήο έληαμεο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο 11. Μνπζείν ηεο Παηδείαο 12. Αξρείν Ηζηνξίαοηεο Νενειιεληθήο Δθπαίδεπζεο 13. Πεηξακαηηθφ ρνιείν Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 14. Κέληξν έξεπλαο θαη εθαξκνγψλ ρνιηθήο Φπρνινγίαο 15. Κέληξν Γηαπνιηηηζκηθήο Φπρνινγίαο 16. Κέληξν Μειέηεο ηεο Οηθνγέλεηαο 17. Κέληξν αλάπηπμεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 18. Κέληξν έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο ζηελ Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή. Σειεθσληθφο θαηάινγνο πξνζσπηθνχ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο, Φπρνινγίαο 10

11 ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Σν Tκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο, Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ζπλερίδνληαο ηελ καθξφρξνλε θαη επηηπρεκέλε παξνπζία ηνπ ζην ρψξν ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πξνζπαζεί αδηαιείπησο λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζην ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ θαη αληαγσληζηηθφ δηεζλέο πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεηαη σο απνηέιεζκα ησλ ξαγδαίσλ επηζηεκνληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ εμειίμεσλ Πξσηαξρηθφ κέιεκα ηνπ πξνζσπηθνχ εθπαηδεπηηθνχ, ΔΣΔΠ θαη δηνηθεηηθνχ - είλαη ε παξνρή πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ ζηνπο πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, ψζηε απηνί λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα αληαπνθξηζνχλ επηηπρψο ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, ε νπνία ζην Tκήκα καο πξνάγεηαη κε πνιιαπινχο ηξφπνπο. Απφδεημε ηεο αθνζίσζήο καο ζηελ εμέιημε ηνπ Σκήκαηφο καο απνηεινχλ: 1) ε νινθιήξσζε ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο 2) ε εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Απφδνζεο Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ 3) ε αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ νδεγνχ ζπνπδψλ 4) ε εθ βάζξσλ αλακφξθσζε ηεο ηζηνζειίδαο καο θαη 5) ε αλακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε δε ελίζρπζεο ησλ ζπνπδψλ καο πξνζθάησο ην Σκήκα εμέιεμε γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ Καζεγεηή ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο, ε παξνπζία ηνπ νπνίνπ είκαζηε πεπεηζκέλνη πσο ζα εληζρχζεη ηελ αξραηνκάζεηα ησλ απνθνίησλ καο, πξνθεηκέλνπ απηνί λα δηεθδηθήζνπλ κε κεγαιχηεξεο αμηψζεηο ηελ έληαμή ηνπο ζηελ Μέζε Δθπαίδεπζε. Σν Παλεπηζηήκην δελ δχλαηαη λα εμαζθαιίζεη ζέζεηο εξγαζίαο ζηνπο απνθνίηνπο ηνπ, αιιά νθείιεη λα ηνπο εμνπιίζεη κε φια ηα απαξαίηεηα εθφδηα, ψζηε λα δηεθδηθήζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε απφ ζέζε ηζρχνο. Καη ζπλερίδνπκε, παξακέλνληαο αηαιάληεπηα πξνζεισκέλνη ζηελ πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαβάζκηζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο, Φπρνινγίαο. Ο Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Καζεγεηήο Θενδφζηνο Πειεγξίλεο 11

12 12

13 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΑΗ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΦΗΛΟΟΦΗΑ-ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ-ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ 13

14 14

15 ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Σν Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο, Φπρνινγίαο (Φ.Π.Φ.) είλαη έλα απφ ηα έλδεθα Σκήκαηα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο (ηα άιια δέθα είλαη: 1) ην Σκήκα Φηινινγίαο, 2) ην Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, 3) ην Σκήκα Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, 4) ην Σκήκα Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, 5) ην Σκήκα Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, 6) ην Σκήκα Θεαηξηθψλ πνπδψλ, 7) ην Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ, 8) ην Σκήκα Ηηαιηθήο θαη Ηζπαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, 9) ην Σκήκα Σνπξθηθψλ θαη χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ πνπδψλ, 10) Σν Σκήκα ιαβηθψλ πνπδψλ. Σν Σκήκα Φ.Π.Φ. ηδξχζεθε ην 1984 θαη πξνήιζε απφ ηελ ηξηρνηφκεζε ηνπ παιαηνχ Φηινζνθηθνχ Σκήκαηνο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο. Μέρξη ην 1986 ζηεγαδφηαλ ζην θηίξην ηεο Ννκηθήο ρνιήο ζηελ νδφ φισλνο, αιιά απφ ην 1986 θαη κεηά κεηαθέξζεθε, καδί κε ηα ππφινηπα Σκήκαηα ηεο Φηινζνθηθήο ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε, ζηα Ηιίζηα θαη ζηεγάδεηαη ζην απηφλνκν θηήξην ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο. Ζ ζεκεξηλή ηνπ δηεχζπλζε είλαη ε αθφινπζε: Τκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγωγηθήο, Ψπρνινγίαο Φηινζνθηθή Σρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Παλεπηζηεκηνύπνιε, Ιιίζηα, η.η Τει. Κέληξν: Fax: Τει. Γξακκαηεία: Ηιεθηξ. Ταρπδ. Σν Σκήκα Φ.Π.Φ. πεξηιακβάλεη ηξεηο Σνκείο: ηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο, ηνλ Σνκέα Παηδαγσγηθήο θαη ηνλ Σνκέα Φπρνινγίαο. Σν ΦΠΦ ρνξεγεί εληαίν πηπρίν κε ηξεηο θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ: ηελ θαηεχζπλζε Φηινζνθίαο, ηελ θαηεχζπλζε Παηδαγσγηθήο θαη 15

16 ηελ θαηεχζπλζε Φπρνινγίαο. Ο θνηηεηήο επηιέγεη ηελ θαηεχζπλζε πνπ επηζπκεί ζην Γ' Δμάκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπ. Σν Φ.Π.Φ. ρνξεγεί, επίζεο, πηπρίν Φπρνινγίαο ζηνπο απνθνίηνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Φπρνινγίαο. Σν πηπρίν απηφ είλαη αληίζηνηρν, ηζνδχλακν θαη ηζφηηκν πξνο ηα πηπρία ησλ άιισλ Σκεκάησλ Φπρνινγίαο ησλ ΑΔΗ. ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Πξόεδξνο: Καζεγεηήο Θενδφζηνο Πειεγξίλεο Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο : Καζεγεηήο Μηράιεο Καζζσηάθεο Γξακκαηεία: Πξντζηακέλε Γξακκαηέαο: Διέλε Γαξδακάλε- πχξνπ Πξνζσπηθό : Αγγειηθή Ζιηνπνχινπ, Αξηζηνηέιεο Κφξδαο, Γαξπθαιηά Κνξνκήινπ, Μειπνκέλε Παηξηλέιιε, Μαξηάλζε Μαλσιάθε, Ησάλλα Παπαζσηεξίνπ, Γεψξγηνο Ρφκπνιαο, Αγγειηθή Σξηθηάηε. ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΣΟΜΔΧΝ Σομέας Φιλοζοθίας Γηεπζπληήο: Θενδφζηνο Πειεγξίλεο Σομέας Παιδαγωγικής Γηεπζπληήο: Γεψξγηνο παλφο Σνκέαο Φπρνινγίαο Γηεπζπληήο: Ζιίαο Μπεδεβέγθεο ΣΟΜΔΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Καθηγηηές/ηριες ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΚΑΣΑ ΣΟΜΔΗ Αζαλαζία - Δπαγγειία Γιπθνθξχδε Λενληζίλε Θενδφζηνο Πειεγξίλεο 16

17 Αναπληρωηές Καθηγηηές/ηριες Γεψξγηνο Βαζίιαξνο Δπαγγειία Μαξαγγηαλνχ - Γεξκνχζε Δπίκοσροι Καθηγηηές/ηριες Ησάλλεο Καινγεξάθνο Αγγειηθή Μαδαξάθε - Υξηζηνδνπιίδε Έιζε Μπαθνληθφια Γηακά Νίθε - Υαξά Μπαλάθνπ Καξαγθνχλε Δπγελία Νηθνιατδνπ - Κπξηαλίδνπ Παλαγηψηεο Παληαδάθνο Διέλε Πνηακηάλνπ Λέκηορες Άλλα Λάδνπ - Βνχηνπ Διέλε Λαζεζησηάθε Γεψξγηνο Πνιίηεο Γεψξγηνο ηείξεο Λέθηνξεο ππφ δηνξηζκφ Γεξάζηκνο Καθνιχξεο Δπάγγεινο Πξσηνπαπαδάθεο Βνεζνί Πελειφπε Γεκάθε Γιδάζκονηες με βάζη ηο 407 Π.Γ. Γξ. Παχινο Κιηκαηζάθεο Γξ. Δπάγγεινο Πξσηνπαπαδάθεο Γξ. σηήξηνο Φνπξλάξνο Δ.Σ.Δ.Π. Βηνιέηηα Παπαζνχιε Μάθεο αξηκπαιίδεο Βιβλιοθηκονόμοι Βαζίιεο Γηαθάηνο Νηθνιέηηα Παξαζθεπνπνχινπ 17

18 Αποζπαζμένοι Καθηγηηές Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης Ξαλζή Αζεκαθνπνχινπ Αηκηιία Ξαλζνπνχινπ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ Καθηγηηές/ηριες Υξηζηίλα Καιηζνχλε -Νφβα Μηραήι Καζζσηάθεο Πνιπρξφλεο Κπλεγφο Γεψξγηνο Μάξθνπ Γεψξγηνο παλφο Γεψξγηνο Φινπξήο Αναπληρωηές Καθηγηηές/ηριες Αγγειηθή Γελά Δπίκοσροι Καθηγηηές/ηριες Γεψξγηνο Παπαθσλζηαληίλνπ Μαξίδα Φνπληνπνχινπ Δπαγγειία Φξπδάθε Λέκηορες Αζαλάζηνο Βέξδεο Μαξία Γαζθνιηά Θενδψξα Κάββνπξα-ηζζνχξα Δπαλζία Έιιε Μειίγθνπ Γηδάζθνληεο κε βάζε ην 407 Π.Γ. Γξ. Φσηεηλή Αλησλίνπ Γξ. Νηθνιέηα Γηαλλνχηζνπ Γξ. Υξήζηνο Κνπηζνχκπαο Γξ. Αηθαηεξίλε Μαθξή Γξ Αζαλάζηνο Μηράιεο Γξ. Καιιηφπε Παπνπηζάθε Γξ. Υξήζηνο Παξζέλεο Γξ. Γεψξγηνο Παζηάο Γξ. Εαραξνχια κπξλαίνπ Γξ. Δπαγγειία Σζαγθαξιή Γξ. Γεκήηξηνο Φσηεηλφο 18

19 EΣΔΠ Νηθφιανο Καξαηδίδεο ιγα Kαηζακάγθνπ Διηζάβεη Ξελάθε Eκκαλνπήι Ξεληθάθεο Yπάλληλος καηηγορίας Y.E. Kσλζηαληίλα Mπνπγέιε Bιβλιοθηκονόμοι Mαξία Xξεζηίδε-θαιηζά Αποζπαζμένοι Δκπαιδεσηικοί Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης Αζελά Αξγπξνπνχινπ Δπιακπία Γεσξγηάδνπ Φσηεηλή Καηζακπνχξε Μαξηάλλα Κνπξνππάθε Γεκήηξηνο Κηελάο Ζιίαο Λνχκνο Μαξία Μήηζνπ ηαπξνχια Νηνπράλε Μάξηνο Ξέλνο Αζπαζία Παπαλαζηαζίνπ Αγιαΐα Ραπηνπνχινπ Μαξία ακπάλε Αζελά Σζψρνπ νθία Υξηζηνδνπινπνχινπ Αποζπαζμένοι Δκπαιδεσηικοί Πρωηοβάθμιας Δκπαίδεσζης Μαξία Πεξαρσξίηε 19

20 TΟΜΔΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Kαζεγεηέο/ηξηεο Nηθφιανο Γηαλλίηζαο Aλαζηαζία Kαιαληδή-Aδίδη Eπθξνζχλε Mφηηε-ηεθαλίδε Hιίαο Mπεδεβέγθεο Κιήκεο Ναπξίδεο Xξπζή Xαηδερξήζηνπ Aλαπιεξωηέο Kαζεγεηέο/ηξηεο Γέζπνηλα ηδεξνπνχινπ-γεκαθάθνπ Άλλα Xξηζηνπνχινπ Eπίθνπξνη Kαζεγεηέο/ηξηεο Άλλα Aβεληηζηάλ-Παγνξνπνχινπ Aηθαηεξίλε Γθαξή Bαζηιηθή-Λίζζπ Kαλειινπνχινπ Κσλζηαληίλνο Μπισλάο Αιεμάλδξα Οηθνλφκνπ Βαζίιεηνο Παπιφπνπινο πχξνο Σάληαξνο Λέθηνξεο Φηιία Ίζαξε Φσηεηλή Πνιπρξφλε Αζεκίλα Ράιιε Πέηξνο Ρνχζζνο Γηδάζθνληεο κε βάζε ην Π.Γ. 407/80 Λάνπξα Αιηπξάληε Αηθαηεξίλε Γεσξγαληή Κσλζηαληίλνο Δπζπκίνπ Γεψξγηνο Δπζηαζίνπ Παλαγηψηα Καδνιέα-Σαβνπιάξε 20

21 Αηθαηεξίλε Λακπξνπνχινπ Κσλζηαληίλα Λπθηηζάθνπ Μαξίλα Νηάιια EΤΔΠ Kσλζηαληίλα Γεκεηξνπνχινπ Xξηζηίλα Kαηζηαδξάκε Aιεμάλδξα Mαπξνκκάηε Οιπκπία Παπατσάλλνπ Κιηληθή Ψπρνιόγνο ανξίζηνπ ρξόλνπ (Δξγαζηήξην Ψπρνινγηθήο Σπκβνπιεπηηθήο Φνηηεηωλ) Νηηάλα Υαξίια Bηβιηνζεθνλόκνη Aξεηή Παληεινπνχινπ Λνπθάο Aξγπξίνπ νθία Αθξηβνπνχινπ Απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Βαζηιηθή Νηθνινπνχινπ Διηζζάβεη Παληειίδνπ Θενδψξα θαιή Απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί Πξωηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηθαηεξίλε Αξγπξνπνχινπ Νηθφιανο Παπαδφπνπινο ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΚΑΗ ΔΞΔΣΑΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 21

22 α) Πεξίνδνο δηδαζθαιίαο Απφ Γεπηέξα, 28 επηεκβξίνπ 2009 έσο ηελ Παξαζθεπή 22 Ηαλνπαξίνπ 2010 β) Πεξίνδνο εμεηάζεσλ Απφ ηε Γεπηέξα 25 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο θαη ηε Παξαζθεπή 19 Φεβξνπαξίνπ 2010 γ) Δπίζεκεο αξγίεο - Δζληθή ενξηή 28 Οθησβξίνπ Δπέηεηνο Πνιπηερλείνπ 17 Ννεκβξίνπ 2009 Γηαθνπέο Υξηζηνπγέλλσλ Απφ ηελ Σεηάξηε 23 Γεθεκβξίνπ 2009 έσο θαη ηελ Πέκπηε 7 Ηαλνπαξίνπ Παλεπηζηεκηαθή ενξηή Σξηψλ άββαην 30 Ηαλνπαξίνπ 2010 Ηεξαξρψλ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ α) Πεξίνδνο δηδαζθαιίαο Απφ ηε Γεπηέξα 22 Φεβξνπαξίνπ 2010 έσο θαη ηελ Παξαζθεπή 4 Ηνπλίνπ 2010 β) Πεξίνδνο εμεηάζεσλ Απφ ηε Γεπηέξα 7 Ηνπλίνπ 2010 έσο θαη ηε παξαζθεπή 2 Ηνπιίνπ 2010 Γ) Δπίζεκεο αξγίεο - Καζαξά Γεπηέξα Γεπηέξα 15 Φεβξνπαξίνπ Δζληθή ενξηή Σξίηε 25 Μαξηίνπ Γηαθνπέο ηνπ Πάζρα Απφ Γεπηέξα 29 Μαξηίνπ 2010 έσο Παξαζθεπή 9 Απξηιίνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο Γεπηέξα 24 Μαΐνπ 2010 Γ) Γηαθνπή καζεκάησλ Σελ εκέξα ησλ θνηηεηψλ εθινγψλ θαη ηελ επνκέλε Δμεηαζηηθή πεξίνδνο επηεκβξίνπ Απφ ηελ Σεηάξηε 1 επηεκβξίνπ 2010 έσο θαη Παξαζθεπή 24 επηεκβξίνπ

23 ΟΡΓΑΝΧΖ ΠΟΤΓΧΝ Δγγξαθή πξσηνεηώλ θνηηεηώλ Σα νλφκαηα ησλ θνηηεηψλ πνπ εηζάγνληαη ζην Σκήκα Φ.Π.Φ. θαη ην Πξφγξακκα Φπρνινγίαο, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα επηινγήο, γλσζηνπνηνχληαη κε αλαθνίλσζε ζε πηλαθίδεο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο. Ζ πξφζθιεζε θαη ε εγγξαθή ηνπο γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο πνπ ηζρχεη θάζε θνξά θαη ζε πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.Μέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία πξέπεη λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα θαζ ππέξβαζε εγγξαθή, ζε πνζνζηφ 3%, θαη νη πάζρνληεο απφ αζζέλεηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Νφκσλ 1351/81 θαη 2640/98. Γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ν εηζαγφκελνο ή λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν θαηαζέηεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: α) Αίηεζε γηα εγγξαθή. β) Απνιπηήξην Λπθείνπ ή πηπρίν ή απνδεηθηηθφ ηνπ ζρνιείνπ απφ ην νπνίν απνθνίηεζε ή λνκίκσο θπξσκέλν θσηναληίγξαθν ησλ ηίηισλ απηψλ. ε πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηαη πξσηφηππνο ηίηινο (απνιπηήξην ή πηπρίν) απηφο κπνξεί λα απνζπξζεί, φηαλ ν ελδηαθεξφκελνο πξνζθνκίζεη αληίζηνηρν απνδεηθηηθφ ή θσηναληίγξαθν. γ) Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ν εηζαγφκελνο δειψλεη φηη δελ είλαη γξακκέλνο ζε άιιε ρνιή ή Σκήκα ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Διιάδνο ή ηνπ εμσηεξηθνχ. δ) Απνθνηηήξην, εθφζνλ θαηά ην πξνεγνχκελν αθαδεκατθφ έηνο ν εηζαγφκελνο ήηαλ εγγεγξακκέλνο ζε άιιν Σκήκα. ε) Έμη θσηνγξαθίεο ηχπνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. ζη) Φσηνηππία επηθπξσκέλε ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ εηζαγνκέλνπ. Ζ Γξακκαηεία, θαηά ηελ εγγξαθή, ειέγρεη θαη αληηπαξαβάιιεη ηα ζηνηρεία απηψλ πνπ πξνζέξρνληαη γηα εγγξαθή κε ην αηνκηθφ δειηίν επηηπρίαο θαη κε ην επίζεκν αληίγξαθν ηνπ νλνκαζηηθνχ πίλαθα. Οη πξσηνεγγξαθφκελνη θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα ππνβιεζνχλ ζε ηαηξηθέο εμεηάζεηο (αθηηλνινγηθή, παζνινγηθή δεξκαηνινγηθή) πνπ γίλνληαη δσξεάλ απφ ηελ πγεηνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Γηα ιφγνπο εμαηξεηηθήο αλάγθεο, φπσο παξαηεηακέλε ζενκελία, ζηξά-

24 ηεπζε ή απνπζία ζην εμσηεξηθφ, είλαη δπλαηή ε εγγξαθή θνηηεηή πνπ θαζπζηέξεζε λα εγγξαθεί κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη θάζε θνξά απφ ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ ηζρχεη, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σκήκαηνο, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο εγγξαθήο θαη ζηελ νπνία εθηίζεληαη θαη νη ιφγνη ηεο θαζπζηέξεζεο. Φνηηεηήο πνπ δελ γξάθηεθε νχηε κε ηε δηαδηθαζία ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ απηήο ηεο παξαγξάθνπ, ράλεη ην δηθαίσκα εγγξαθήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν αθαδεκατθφ έηνο, θαζψο θαη γηα ηα επφκελα έηε. Δθπξφζεζκεο αηηήζεηο εγγξαθήο δελ γίλνληαη δεθηέο, εθηφο αλ ην Σκήκα θξίλεη φηη ππάξρνπλ ζνβαξνί ιφγνη πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ εθπξφζεζκε πξνζέιεπζε γηα εγγξαθή θαη πάλησο φρη κεηά ηελ παξέιεπζε ελφο κελφο. Γηα ηελ εγγξαθή ζηα Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα ηζρχεη φ,ηη νξίδεη ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο θάζε Πξνγξάκκαηνο, ν νπνίνο έρεη εγθξηζεί απφ ηε πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο. Ννκηθό θαζεζηώο ζπνπδώλ Σν Πξφγξακκα πνπδψλ θαηαξηίδεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 24 θαη 25 ηνπ Ν. 1268/82, άξζξν 9 ηνπ Ν. 2083/92 θαη άξζξν 1, παξ.5 ηνπ Ν. 2188/94. Σα παξαπάλσ άξζξα παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα: α) Αξζξν 24 «Πξφγξακκα ζπνπδψλ» 1. Σν Πξφγξακκα πνπδψλ, πεξηέρεη ηνπο ηίηινπο ησλ ππνρξεσηηθψλ, ησλ θαη επηινγή ππνρξεσηηθψλ θαη ησλ πξναηξεηηθψλ καζεκάησλ, ην πεξηερφκελν ηνπο, ηηο εβδνκαδηαίεο ψξεο δηδαζθαιίαο ηνπο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη ην θάζε κνξθήο επηηεινχκελν δηδαθηηθφ έξγν θαη ε ρξνληθή αιιεινπρία ή αιιειεμάξηεζε ησλ καζεκάησλ. 2. Σν Πξφγξακκα πνπδψλ πξνζαξκφδεηαη ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ αξηζκφ εμακήλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ, ν νπνίνο θαζνξίδεηαη γηα θάζε πηπρίν κε Π.Γ. πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ γλψκε ηνπ.α.π. (πκβνχιην Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο) θαη ησλ ρνιψλ θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ νθηψ εμάκελα. Κάζε εμακεληαίν κάζεκα πεξηιακβάλεη έλα αξηζκφ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ 24

25 (δ.κ.). Ζ δηδαθηηθή κνλάδα αληηζηνηρεί ζε κία εβδνκαδηαία ψξα δηδαζθαιίαο επί έλα εμάκελν, πξνθεηκέλνπ πεξί απηνηεινχο δηδαζθαιίαο καζήκαηνο, θαη ζε κία κέρξη ηξεηο εβδνκαδηαίεο ψξεο δηδαζθαιίαο ή εμάζθεζεο επί έλα εμάκελν γηα ην ππφινηπν εθπαηδεπηηθφ έξγν, ζχκθσλα κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γ.. ηνπ Σκήκαηνο. ην Πξφγξακκα πνπδψλ πεξηέρεηαη θαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο δ.κ. πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ. 4. Ζ θαηαλνκή ησλ εμακεληαίσλ καζεκάησλ ζε εμάκελα είλαη ελδεηθηηθή θαη φρη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο θνηηεηέο. Αληαπνθξίλεηαη πάλησο, ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο θνίηεζεο, πξνζαξκνζκέλεο ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ αξηζκφ εμακήλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ θαη ζηελ αιιεινπρία ησλ πξναπαηηνχκελσλ θαη εμαξηψκελσλ απφ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα. Με ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ νξίδνληαη ηα πξναπαηηνχκελα θαη ηα εμαξηψκελα απφ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα. Ο θνηηεηήο ππνβάιιεη ηε δήισζε πξνηίκεζεο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ θαη ζε εκεξνκελίεο πνπ νξίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. 6. Αξκφδηα γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ είλαη ε Γ.. Σν Πξφγξακκα πνπδψλ αλαζεσξείηαη θάζε Απξίιην. Ο Πξφεδξνο ζπγθξνηεί Δπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο απφ κέιε ηεο Γεληθήο πλειεχζεο κε εηήζηα ζεηεία, ε νπνία ππνβάιιεη ζρεηηθή εηζήγεζε ζηε Γ.. αθνχ πξνεγνπκέλσο θσδηθνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο ησλ Σνκέσλ. 7. Ζ απφθαζε ηεο Γ.. γηα ην Πξφγξακκα πνπδψλ θνηλνπνηείηαη ζηνλ Κνζκήηνξα θαη ζηελ Δ.Α.Γ.Δ. (Δζληθή Αθαδεκία Γξακκάησλ θαη Δπηζηεκψλ) θαη δεκνζηεχεηαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ ηεο ρνιήο θαη ηνπ Σκήκαηνο. 8. ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ελφο Σκήκαηνο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνληαη θαη καζήκαηα πνπ αλήθνπλ ζην γλσζηηθφ πεδίν Σνκέα άιισλ Σκεκάησλ ηεο ίδηαο ή άιιεο ρνιήο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε αλάζεζε δηδαθηηθνχ έξγνπ ζε κέιε ηνπ ΓΔΠ ηνπ Σνκέα απηνχ, γίλεηαη κε απφθαζε ηεο Κνζκεηείαο ή ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ αληίζηνηρα κεηά απφ πξφηαζε ησλ αληίζηνηρσλ Σκεκάησλ ή ρνιψλ. 9. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε ππνρξεσηηθφ κάζεκα, ν θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα ην επαλαιάβεη ζε επφκελν εμάκελν. 10. Γηα φια ηα καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαζνξίδεηαη ν 25

26 Σνκέαο πνπ έρεη αξκνδηφηεηα γηα ηε δηδαζθαιία ηνπο. Σα καζήκαηα απηά κπνξνχλ λα δηδάζθνληαη απφ φια ηα κέιε ηνπ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο. 11. ε πεξίπησζε καζήκαηνο πνπ δηδάζθεηαη ζε κεγάια αθξναηήξηα, επηδηψθεηαη ε δηαίξεζε ζε ηκήκαηα κε κηθξφ αξηζκφ θνηηεηψλ θαη ε αλάζεζε δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο γηα θάζε ηκήκα ζε έλα κέινο ηνπ ΓΔΠ ηνπ αληίζηνηρνπ Σνκέα. β) Άξζξν 25 «Καλνληζκφο πνπδψλ» 1. Σν αθαδεκατθφ έηνο αξρίδεη ηελ 1ε επηεκβξίνπ θάζε ρξφλνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Απγνχζηνπ ηνπ επφκελνπ. 2. Σν εθπαηδεπηηθφ έξγν θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο δηαξζξψλεηαη ρξνληθά ζε δχν εμάκελα. 3. Γηαθνπή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ αιιά θαη ηεο ελ γέλεη ιεηηνπξγίαο ελφο ΑΔΗ πέξα απφ ηα πξνβιεπφκελα ζην λφκν απηφ, είλαη δπλαηή κε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ θαη κφλν γηα εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. 4. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ν αξηζκφο ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε έλα κάζεκα είλαη κηθξφηεξνο απφ ηα 4/5 ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην Πξφγξακκα γηα ηηο εξγάζηκεο κέξεο ηνπ αληίζηνηρνπ εμακήλνπ, ην αληίζηνηρν κάζεκα ζεσξείηαη φηη δελ δηδάρηεθε. 7. Με ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ησλ ΑΔΗ νξίδνληαη ηα ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζεξηλψλ εμακήλσλ γηα ηαρχξξπζκε δηδαζθαιία ή ζπκπιήξσζε χιεο εμακήλνπ. 10. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθφ κάζεκα, ν θνηηεηήο ππνρξεψλεηαη ή λα ην επαλαιάβεη ζε επφκελα εμάκελα ή λα ην αληηθαηαζηήζεη κε άιιν θαη επηινγή κάζεκα. 12. Ο θνηηεηήο νινθιεξψλεη ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη παίξλεη ην πηπρίν, φηαλ επηηχρεη ζηα πξνβιεπφκελα καζήκαηα θαη ζπγθεληξψζεη ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ. Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ βαζκνχ ηνπ πηπρίνπ γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζηα ΑΔΗ απφ ην αθαδεκατθφ έηνο θαη κεηά θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 4 πα- 26

27 ξάγξαθνο 3 ηνπ Ν. 1674/86) 3. Σα ζρεηηθά κε ηνλ ηχπν ησλ ρνξεγνχκελσλ πηπρίσλ θαη κε ηελ θαζνκνιφγεζε ησλ πηπρηνχρσλ θαζνξίδνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ησλ ΑΔΗ. Ι. Σν πηπρίν ρνξεγείηαη κέζα ζε δχν κήλεο ην αξγφηεξν κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ θνηηεηή, ππνγξάθεηαη δε απφ ηνλ Πξχηαλε, ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δχν κελψλ, ην πηπρίν ρνξεγείηαη κε κφλε ηελ π- πνγξαθή ηνπ Πξχηαλε θαη ζε πεξηπηψζεηο θσιχκαηνο ή απνπζίαο ηνχηνπ ην πηπρίν ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Αληηπξχηαλε αθαδεκατθψλ ππνζέζεσλ θαη πξνζσπηθνχ, (πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 48 ηνπ Ν. 1946/91). Άξζξν 9 ηνπ Ν. 2083/92 (Ρχζκηζε ζεκάησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ) Κάζε εμάκελν πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζην δεθαηξείο (13) πιήξεηο εβδνκάδεο γηα δηδαζθαιία θαη αληίζηνηρν αξηζκφ εβδνκάδσλ γηα εμεηάζεηο. Οη εμεηαζηηθέο πεξίνδνη είλαη ηξεηο: ηνπ Ηαλνπαξίνπ - Φεβξνπαξίνπ, ηνπ Ηνπλίνπ θαη ηνπ επηεκβξίνπ. Ζ δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ είλαη ηξεηο (3) εβδνκάδεο γηα ηηο πεξηφδνπο επηεκβξίνπ θαη Ηαλνπαξίνπ - Φεβξνπαξίνπ θαη δχν (2) εβδνκάδεο γηα ηελ πεξίνδν ηνπ Ηνπλίνπ. Σν πξψην εμάκελν αξρίδεη ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ θαη ην δεχηεξν εμάκελν ιήγεη ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ Ηνπλίνπ. Οη αθξηβείο εκεξνκελίεο θαζνξίδνληαη απφ ηε χγθιεην. ε εμαηξεηηθέο φκσο πεξηπηψζεηο ν Τπνπξγφο Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο πγθιήηνπ, ξπζκίδεη ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ησλ δχν ε- μακήλσλ εθηφο ησλ εκεξνκεληψλ απηψλ, ψζηε λα ζπκπιεξσζεί ν αξηζκφο ησλ εβδνκάδσλ ηεο παξ Ο θνηηεηήο δηθαηνχηαη λα εμεηαζζεί θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ ζηα καζήκαηα θαη ησλ δχν (ρεηκεξηλνχ θαη εαξηλνχ) εμακήλσλ, ελψ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Ηνπλίνπ ζηα καζήκαηα κφλν ησλ εαξηλψλ εμακήλσλ. Καηά ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ-Φεβξνπαξίνπ, πιελ ησλ καζεκάησλ ησλ ρεηκεξηλψλ εμακήλσλ εμεηάδνληαη θαη ηα καζήκαηα ηνπ ηειεπηαίνπ εαξηλνχ εμακήλνπ. Ζ βαζκνινγία ζε θάζε κάζεκα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα, ν νπνίνο ππνρξεψλεηαη λα νξγαλψζεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ γξαπηέο ή πξνθνξηθέο εμεηάζεηο ή λα ζηε ξηρζεί ζε ζέκαηα ή εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. 27

28 8. Αλ ν θνηηεηήο απνηχρεη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) θνξέο ζε εμεηάζεηο νπνηνπδήπνηε καζήκαηνο, ην Γ.. ηνπ Σκήκαηνο κπνξεί, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηπρφλ πξφζζεηεο πξνυπνζέζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ Σκήκαηνο, λα νξίζεη ηξηκειή επηηξνπή επαλεμέηαζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά θαη ν εμεηαζηήο. 9. ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 1268/1982 ν αξηζκφο «2/3» αληηθαζίζηαηαη κε ηνλ αξηζκφ «4/5» 10. Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, πνπ πξνβιέπεηαη σο ειάρηζηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ελφο ηκήκαηνο πξνζαπμεκέλνπ θαηά δχν (2) έηε, δελ ρνξεγνχληαη νη πάζεο θχζεσο παξνρέο πξνο ηνπο θνηηεηέο, φπσο ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, ππνηξνθίεο επίδνζεο θαη ππνηξνθίεο θαη δάλεηα ελίζρπζεο, δσξεάλ ζίηηζε, ζηέγαζε θαη παξνρή δηδαθηηθψλ βηβιίσλ ή άιισλ βνεζεκάησλ, δηεπθφιπλζε γηα ηηο κεηαθηλήζεηο θ.ά. 28

29 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΟΤ Οη θνηηεηέο ηνπ Φ.Π.Φ. πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ θνίηεζε νθηψ εμακήλσλ θαη λα εμεηαζζνχλ ζε ζαξάληα δχν εμακεληαία καζήκαηα (γηα ην έηνο εηζαγσγήο απφ ην ) απφ ηα αλαγξαθφκελα ζην Πξφγξακκα πνπδψλ (βι. παξαθάησ). Σα καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο δηαθξίλνληαη ζε ππνρξεσηηθά θαη επηιεγφκελα. Χο ππνρξεσηηθά ραξαθηεξίδνληαη ηα καζήκαηα πνπ ε παξαθνινχζεζε ηνπο θαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζε απηά είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ ηεο θαηεχζπλζεο. Χο επηιεγφκελα ραξαθηεξίδνληαη ηα καζήκαηα απφ ηα νπνία ν θνηηεηήο κπνξεί λα επηιέμεη νξηζκέλα, ψζηε λα ζπκπιεξψζεη ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ ησλ ζαξάληα δχν καζεκάησλ ηεο θαηεχζπλζήο ηνπ. Αο ζεκεησζεί φηη ε παξαθνινχζεζε ησλ παξαδφζεσλ, ε ζπκκεηνρή ζηα ζεκηλάξηα θαη ε επηθνηλσλία κε ηνπο δηδάζθνληεο απνηεινχλ απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ. Ο θνηηεηήο επηιέγεη ηελ θαηεχζπλζε πνπ επηζπκεί ζην Γ εμάκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπ. Οη δειψζεηο καζεκάησλ πξαγκαηνπνηνχληαη ειεθηξνληθά κέζσ δηαδηθηχνπ ζε ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα. Γηα ηε δηαδηθαζία απηή είλαη απαξαίηεην λα απνθηνχλ ειεθηξνληθφ θσδηθφ πξφζβαζεο. Γηα θάζε εμάκελν νξίδεηαη κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο ζπγθεθξηκέλε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα επηηξέπεη ηε δήισζε καζεκάησλ θαη ζπγγξακκάησλ. Γηα ηελ παξαιαβή ζπγγξάκκαηνο πξέπεη νπσζδήπνηε λα έρεη δεισζεί ην ζπγθεθξηκέλν ζχγγξακκα. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πεξηφδνπ απηήο, νπδεκία αιιαγή κπνξεί λα γίλεη ζηηο δειψζεηο καζεκάησλ θαη ζπγγξακκάησλ, θαζψο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δειψζεσλ. Γηα ηελ εγγξαθή ζηελ ππεξεζία my-studies θαη ηελ απφθηεζε ε- ιεθηξνληθνχ θσδηθνχ πξφζβαζεο κε username θαη password νη θνηηεηέο πξέπεη πξψηα λα θαηαζέηηνπλ ζρεηηθή αίηεζε ζηελ ηζηνζειίδα: «Aίηεζε Νένπ Υξήζηε» «Πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο». Οη δειψζεηο ησλ καζεκάησλ θαη ησλ ζπγγξακκάησλ θαη δηάθνξεο άιιεο εξγαζίεο, εκθάληζε βαζκνινγίαο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ ηζηνζειίδα: studies.uoa.gr 29

30 Γηεπθξηλίζεηο γηα ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο Καηά ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ησλ θνηηεηψλ ζηε ζρεηηθή αίηεζε ζηελ ηζηνζειίδα: γηα λα αλαγλσξηζηεί ν αηηψλ απφ ην ζχζηεκα ζα ηνπ δεηεζεί λα δψζεη: Σνλ πιήξε αξηζκφ κεηξψνπ ηνπ (13 ςεθία: 1562 αθνινπζνχκελν απφ ην έηνο εηζαγσγήο θαη ην 5ςήθην αξηζκφ κεηξψνπ θαη Σνλ αξηζκφ ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ηνπ (ν αξηζκφο ηαπηφηεηαο ζα πξέπεη λα απνδίδεηαη ρσξίο θελά θαη κε ειιεληθνχο θεθαιαίνπο ραξαθηήξεο, φπνπ ρξεηάδεηαη). Μεηά ηελ αλαγλψξηζε απφ ην ζχζηεκα ζα δεηεζεί απφ ηνλ αηηνχληα λα δψζεη ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ κε ρξήζε ειιεληθψλ αιιά θαη ιαηηληθψλ ραξαθηήξσλ. Πξέπεη λα δίλεηαη επαθξηβψο ην φλνκα θαη ην ε- πψλπκν ησλ αηηνχλησλ θαη φρη θάπνην ππνθνξηζηηθφ. Μεηά ηελ νξζή ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, α- λαθνηλψλεηαη ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ ηεο αίηεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ θνηηεηή, θαζψο θαη έλαο αξηζκόο ΡΗΝ πνπ ζα ρξεζηκεχζεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. Σα ζηνηρεία πνπ δίλνληαη ειέγρνληαη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. Αθνινπζψληαο ην ζχλδεζκν «Δλεξγνπνίεζε Λνγαξηαζκνχ (κέζσ ΡΗΝ)» ζηελ ηζηνζειίδα : κπνξεί ν θνηηεηήο λα παξαθνινπζήζεη ηελ εμέιημε ηεο αίηεζήο ηνπ. Αλ ηα ζηνηρεία ηνπ έ- ρνπλ εγθξηζεί ζα δεηεζεί λα νξηζζεί ην αξρηθφ password πνπ ζα έρεη ν θάζε θνηηεηήο θαη ζα αλαθνηλσζεί ην username, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηείηαη γη απηή ηελ ππεξεζία. Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ θνηηεηψλ απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ είλαη δπλαηή ε επίζθεςε ηνπ site: studies.uoa.gr θαη ε ρξήζε ηεο ζρεηηθήο ππεξεζίαο, δίλνληαο ην username θαη ην password. Δλδεηθηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ νη θνηηεηέο ζηε δηακφξθσζε ελφο νξζνινγηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, γηα θάζε εμάκελν, ην Σκήκα έρεη θαηαξηίζεη Δλδεηθηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, ηα νπνία παξαηίζεληαη ζηνλ παξφληα Οδεγφ. ηα πξνγξάκκαηα απηά ε θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ ζε εμάκελα είλαη ελδεηθηηθή θαη φρη ππνρξεσηηθή, θαη 30

31 αληαπνθξίλεηαη ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο θνίηεζεο πξνζαξκνζκέλεο ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ αξηζκφ ησλ νθηψ εμακήλσλ. Σα δχν πξψηα εμάκελα είλαη θνηλά θαη γηα ηηο ηξεηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Σκήκαηνο. Οη ψξεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ησλ δχν πξψησλ εμακήλσλ είλαη ηέζζεξηο (4) θαη ζηα ππφινηπα εμάκελα πέληε (5) γηα ηα καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην Φ.Π.Φ. Οη ψξεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ άιια Σκήκαηα κεηά ην Β εμάκελν ζπνπδψλ θαζνξίδνληαη απφ ηα ίδηα. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ ζην πηπρίν ησλ θνηηεηψλ ιακβάλνληαη ππφςε νη βαζκνί φισλ ησλ καζεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ Σν αθαδεκατθφ έηνο ρσξίδεηαη ζηηο δηδαθηηθέο πεξηφδνπο ηνπ ρεηκεξηλνχ θαη ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ. 31

32 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ 32

33 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 4 ηελ θαηεχζπλζε Φηινζνθίαο ν θνηηεηήο, γηα λα απνθνηηήζεη, νθείιεη λα παξαθνινπζήζεη θαη λα εμεηαζηεί επηηπρψο ζε ζαξάληα δχν καζήκαηα, σο αθνινχζσο: α) Υπνρξεωηηθά καζήκαηα Φηινζνθίαο 1. Φ 01: Δηζαγσγή ζηε Φηινζνθία 2. Φ 02: Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία Η 3. Φ 03: πζηεκαηηθή Δηζαγσγή ζηε Νεφηεξε Δπξσπατθή Φηινζνθία 4. Φ 04: Νεφηεξα θαη χγρξνλα Φηινζνθηθά Ρεχκαηα 5 Φ 05: Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία ΗΗ 6. Φ 06: Μεηαθπζηθή - Οληνινγία 7. Φ 08: Γλσζηνινγία: Δξκελεία Κεηκέλσλ (Αξραηφηεο, Νεφηεξνη Υξφλνη) 8 Φ 10: Αηζζεηηθή ή Φ 11: Ζζηθή 9. Φ 12: Δπξσπατθή Φηινζνθία: Πνιηηηθή θαη Κνηλσληθή Φηινζνθία 10. Φ 15: Μεζαησληθή Φηινζνθία ή Φ 17: Βπδαληηλή θηινζνθία 11. Φ 21: Φηινζνθία ηνπ Πνιηηηζκνχ β) Υπνρξεωηηθά καζήκαηα Παηδαγωγηθήο 1. ΠΓ01: Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή Α 2. ΠΓ02: Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή Β 4 Ηζρχεη γηα φζνπο εηζήρζεζαλ ζην Σκήκα απφ ην

34 3. ΠΓ28 : Γεληθή Γηδαθηηθή Α 4. ΠΓ51: Δηδηθή Γηδαθηηθή- Γηδαθηηθέο αζθήζεηο Β γ) Υπνρξεωηηθά καζήκαηα Ψπρνινγίαο 1.ΦΥ 01:Δηζαγσγηθφ κάζεκα Φπρνινγίαο: Δμειηθηηθή Φπρνινγία Α 2.ΦΥ 02: Δηζαγσγηθφ κάζεκα Φπρνινγίαο: Δμειηθηηθή Φπρνινγία Β 3.ΦΥ 11: Κνηλσληθή Φπρνινγία 4.ΦΥ 32: Γλσζηηθή Φπρνινγία δ) Καη επηινγήλ καζήκαηα Φηινζνθίαο Οη θνηηεηέο νθείινπλ λα επηιέμνπλ πέληε (5) απφ ηα αθφινπζα καζήκαηα: 1. Φ 07: Φηινζνθίεο ηεο Τπάξμεσο 2. Φ 09: Φηινζνθηθή Φπρνινγία (Αλζξσπνινγία) 3. Φ 13: Φηινζνθία ηεο Φχζεσο 4. Φ 39: Αλαιπηηθή Φηινζνθία 5. Φ 40: Νενειιεληθή Φηινζνθία 6. Φ 78: Νεφηεξε θαη χγρξνλε Αηζζεηηθή 7. Φ 79: Φαηλνκελνινγία 8. Φ 80: Δπηζηεκνινγία Λνγηθή 9. Φ 14 Δξκελεία θεηκέλσλ αξραίαο θαη λεφηεξεο θηινζνθηθήο εζηθήο θαη πνιηηηθήο θηινζνθίαο 10. Φ 43χγρξνλεο ηάζεηο ηεο θηινζνθίαο (Κξηηηθή ζεσξία, θηινζνθηθή εξκελεπηηθή, κεηακνληέξλεο θηινζνθίεο) 11. Φ 44Φηινζνθία ηεο γιψζζαο ε)υπνρξεωηηθά καζήκαηα ηνπ Τκήκαηνο Φηινινγίαο 1. ΦΓ 04: Θεσξεηηθή γισζζνινγία 2. ΦΝ 05: Νενειιεληθή θηινινγία 3. ΦΝ 06: Νενειιεληθή θηινινγία 4. ΦΝ 07: Θεσξία ηεο ινγνηερλίαο πγθξηηηθή Φηινινγία 5. ΦΝ 08: Ρεχκαηα λεφηεξεο επξσπατθήο ινγνηερλίαο 6. ΦΑ 05: Αξραία ειιεληθή θηινινγία Η 7. ΦΑ 06: Αξραία ειιεληθή θηινινγία ΗΗ 8. ΦΑ 29: Αξραία ειιεληθή θηινινγία ΗΗΗ 34

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ. Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο. πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ. Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο. πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ Δπηκέιεηα έθδνζεο: Νηθόιανο Φσηίνπ : Δθπαηδεπηηθφο Πνιηηηθφο Μεραληθφο Υπεχζπλνο Σ.Δ.Π. ΚΔ.ΣΥ.Π. Πηεξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέροσ 22, 6ος όροφος, ΤΗΛ ΦΑΞ : 2105242386, 210 3845434, 210 3835093 gt.asgme@gmail.gr, www.goneis.org. Αζήλα 30-06-2014 ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΤΜΠΔΠΡΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία

Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία 1 Πξννίκην ηελ Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος.

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος. Γηα ηελ εηζαγσγή αζιεηψλ απνθνίησλ Γεληθνχ ή Δληαίνπ Ιπθείνπ, ΔΠΑΙ, Β θχθινπ ΣΔΔ ή ΣΔΙ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012 εθαξκφδνληαη νη εμήο δηαηάμεηο: α) Γηα ηνπο αζιεηέο πνπ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα