ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΩΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ακαδημαϊκό έτοσ ΑΘΗΝΑ 2010 Eπηκέιεηα: Μαξίλα Βήρνπ

2 Πίλαθαο εμσθχιινπ: Robert Delaunay, La tour Eiffel, 1929, Hopkins Custot Gallery. 2

3 Πίνακαρ πεπιεσομένων ΠΡΟΛΟΓΟ... 5 ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΧΝ ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ... 7 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ... 8 ΥΧΡΟΗ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Υψξνη δηδαζθαιίαο Δξγαζηήξηα Βηβιηνζήθε θαη πνπδαζηήξην Γξακκαηεία Γξαθείν Πξνέδξνπ Γξαθεία, ει. δηεπζχλζεηο θαη ηειέθσλα δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ Γξαθείν Σνκέσλ θαη πξαθηηθήο άζθεζεο Δξγαζηήξην Γιψζζαο θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ Δξγαζηήξην Νέσλ Σερλνινγηψλ ΥΧΡΟΗ ΚΣΖΡΗΟΤ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Γηδαθηηθφ Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ (Γ.Δ.Π.) Σνκέαο Γαιιηθήο Γιψζζαο - Γισζζνινγίαο 14 Σνκέαο Γαιιηθήο Λνγνηερλίαο 14 Σνκέαο Ηζηνξίαο ηνπ Γαιιηθνχ Πνιηηηζκνχ 15 Σνκέαο Μεηάθξαζεο - Μεηαθξαζενινγίαο 15 Δηδηθφ θαη Δξγαζηεξηαθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ (Δ.Δ.ΓΗ.Π.) Σνκέαο Γαιιηθήο Γιψζζαο - Γισζζνινγίαο 15 Yπνςήθηνη δηδάθηνξεο κε δηδαθηηθφ έξγν Χξνκίζζηνη κεηαπηπρηαθνί Δηδηθφ Σερληθφ Δξγαζηεξηαθφ Πξνζσπηθφ (Δ.Σ.Δ.Π.) 15 Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ 16 Aθππεξεηήζαληα κέιε Γ.Δ.Π. 16 ΠΟΤΓΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Α. Ννκηθφ θαζεζηψο Β. Οξγάλσζε ζπνπδψλ ζχκθσλα κε ην παιαηφ πξφγξακκα ζπνπδψλ (γηα ηνπο εγγξαθέληεο έσο θαη ην αθαδ. έηνο ) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ 23 Τπνρξεσηηθά καζήκαηα 23 Τπνρξεσηηθά θαη επηινγήλ καζήκαηα ηνπ παιαηνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 36 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΠΑΛΑΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ (ECTS) 41 Γ. Οξγάλσζε ζπνπδψλ ηνπ αλακνξθσκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (γηα ηνπο εγγξαθέληεο απφ ην αθαδ. έηνο ) Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα (ΤΜ) ηνπ αλακνξθσκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθήο Δπηινγήο (ΜΤΔ) ηνπ αλακνξθσκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Μαζήκαηα Διεύζεξεο Δπηινγήο (ΜΔΔ) ηνπ αλακνξθσκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Μαζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη από άιια Σκήκαηα ηεο Φηινζνθηθήο 49 5 Τπνρξεώζεηο γηα ηελ απόθηεζε πηπρίνπ κε βάζε ην λέν πξόγξακκα ζπνπδώλ Σξόπνο ππνινγηζκνύ ηνπ βαζκνύ πηπρίνπ κε βάζε ην αλακνξθσκέλν πξόγξακκα ζπνπδώλ 50 3

4 7. Πξναπαηηνύκελα καζήκαηα ηνπ αλακνξθσκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ 50 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΑΝΑΜΟΡΦΧΜΔΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ Τπνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ αλακνξθσκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθήο Δπηινγήο ηνπ αλακνξθσκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ Μαζήκαηα Διεχζεξεο Δπηινγήο ηνπ αλακνξθσκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ (Α.Π.Π..) ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LINGUA-SOCRATES ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π Καηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο 79 ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ Η. Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο εηδίθεπζεο ΚΔΗΜΔΝΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ Π.Μ.. ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΗΗ. Δθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ΒΑΗΚΔ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟΤ ΚΑΗ ΔΑΡΗΝΟΤ ΔΞΑΜΖΝΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Μνλάδα πξνζβαζηκφηεηαο θνηηεηψλ κε αλαπεξία (ΦκεΑ) ΗΗ. Τπνηξνθίεο Η.Κ.Τ IΗI.Τπνηξνθίεο θιεξνδνηεκάησλ - Βξαβεία IV.Τγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θνηηεηψλ V. Θεαηξηθή νκάδα ηνπ Σκήκαηνο Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο VΗ. Πνιηηηζηηθφο Όκηινο Φνηηεηψλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ VΗΗ.Σακείν Αξσγήο Φνηηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ

5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν Σκήκα Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηδξχζεθε ην 1954 σο Σκήκα Γαιιηθψλ πνπδψλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη πεξηειάκβαλε δχν έδξεο: α) Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο θαη β) Γαιιηθνχ Πνιηηηζκνχ. Σν 1971, κε απφθαζε ηεο Παλεπηζηεκηαθήο πγθιήηνπ, ηδξχζεθε έθηαθηε απηνηειήο έδξα Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, θαζψο θαη πνπδαζηήξην κε δχν ζέζεηο βνεζψλ. Σελ επνπηεία ηνπ Σκήκαηνο αζθνχζε ν εθάζηνηε θνζκήηνξαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο. Με ην Νφκν 1268/1982 δεκηνπξγήζεθε απηνηειέο Σκήκα Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο. ηνλ Οδεγό πνπδώλ πεξηέρνληαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηάξζξσζε ηνπ Σκήκαηνο, ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ θαη ησλ θξνληηζηεξίσλ, ηηο εμεηάζεηο θαη ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή. Σν πξφγξακκα ησλ εμακεληαίσλ καζεκάησλ είλαη ελδεηθηηθφ. Με βάζε ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ θαη ησλ θξνληηζηεξίσλ, νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα επηιέγνπλ ηα ππνρξεσηηθά θαη ηα ππνρξεσηηθά θαη επηινγήλ καζήκαηα, ηα νπνία ζα παξαθνινπζνχλ ζε θάζε εμάκελν. Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εμεηάζεσλ, ρνξεγνχληαη δσξεάλ έλα ή δχν ην πνιχ ζπγγξάκκαηα γηα θάζε κάζεκα θαζψο θαη δαθηπινγξαθεκέλεο ζεκεηψζεηο. Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο κπνξνχλ λα ζηαδηνδξνκήζνπλ επαγγεικαηηθά ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο, ηφζν ηνπ δεκνζίνπ, φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα: 1. ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε (Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα). 2. ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, έπεηηα απφ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη απφθηεζε δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, θαζψο θαη ζε εξεπλεηηθά θέληξα. 3. ηα Σ.Δ.Η., ζηα Α.Δ.Η. θαη ζην Γηδαζθαιείν Ξέλσλ Γισζζψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γαιιηθήο γιψζζαο (Δηδηθφ θαη Δξγαζηεξηαθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ / Δ.Δ.ΓΗ.Π.). 4. ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε. 5. ηε δεκφζηα δηνίθεζε (δηπισκαηηθφ ζψκα, ππνπξγεία, λνκαξρίεο) θαη ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο (Γ.Δ.Ζ., Ο.Σ.Δ., θ.ιπ.). 6. ηε Μεηαθξαζηηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. 7. ηηο ηξάπεδεο (ειιεληθέο θαη μέλεο). 8. ηνλ ηνπξηζκφ. 9. ηε δεκνζηνγξαθία. 10. ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο (Ο.Ζ.Δ, UNESCO, UNICEF) θαη ζηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηεο Δ.E., ζηνλ κεηαθξαζηηθφ θπξίσο ηνκέα. 11. ε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. 5

6 ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ (Κεληξηθφ θηήξην: Δ. Βεληδέινπ 30, Αζήλα) ΠΡΤΣΑΝΗΚΔ ΑΡΥΔ Πξύηαλεο: Θενδφζηνο Πειεγξίλεο Αληηπξύηαλεο αθαδεκατθώλ ππνζέζεσλ θαη πξνζσπηθνύ: Αζηέξηνο Γνπθνπδάθεο Αληηπξύηαλεο νηθνλνκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ θαη αλάπηπμεο: Θσκάο θεθφπνπινο Αληηπξύηαλεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο, πνιηηηζκνύ θαη δηεζλώλ ζρέζεσλ: Θεφδσξνο Ληαθάθνο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γξακκαηείαο: ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ (Παλεπηζηεκηνχπνιε, Ηιίζηα) Κνζκήηνξαο: Mαξίθα Θσκαδάθε ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ Σκήκα Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο: Σκήκα Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο: Σκήκα Γεξκαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο: Σκήκα Θεαηξηθώλ πνπδώλ: Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο: Σκήκα Ηηαιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο: Σκήκα Ηζπαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο: Σκήκα Μνπζηθώλ πνπδώλ: Σκήκα ιαβηθώλ πνπδώλ: Σκήκα Σνπξθηθώλ θαη ύγρξνλσλ Αζηαηηθώλ πνπδώλ: Σκήκα Φηινινγίαο: Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο: ππξνληθφιαο Υντδάο Μαξίθα Θσκαδάθε Αηθαηεξίλε Μεηξαιέμε Νάζνο Βαγελάο Κσλζηαληίλνο Μπνπξαδέιεο ηπιηαλή Γεσξγαιά-Πξηφβνινπ Δπζπκία Παλδή Παπιάθε Παχινο Κάβνπξαο Φψηεο Γεκεηξαθφπνπινο Ησάλλεο Μάδεο Διέλε Καξακαιέγθνπ Θενδφζηνο Πειεγξίλεο 6

7 ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΙΔΡΤΜΑΣΩΝ 1. Σν Κξάηνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε ζε θάζε Έιιελα πνιίηε πνπ ην επηζπκεί, κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη θάζε θνξά απφ ην λφκν. 2. Ζ αλψηαηε εθπαίδεπζε παξέρεηαη ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (Α.Δ.Η.), πνπ έρνπλ σο απνζηνιή: i) Να παξάγνπλ θαη λα κεηαδίδνπλ ηε γλψζε κε ηελ έξεπλα θαη ηε δηδαζθαιία θαη λα θαιιηεξγνχλ ηηο ηέρλεο. ii) Να ζπληείλνπλ ζηε δηακφξθσζε ππεχζπλσλ αλζξψπσλ κε επηζηεκνληθή, θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή θαη πνιηηηθή ζπλείδεζε θαη λα παξέρνπλ ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζή ηνπο γηα επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία. iii) Να ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηνπ ηφπνπ. 3. ηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ηνπο ηα Α.Δ.Η. νθείινπλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο γηα ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη δηαξθή επηκφξθσζε ηνπ ιανχ. (Άξζξν 1 ηνπ Ν. 1268/1982) 7

8 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ Ζ βαζηθή ιεηηνπξγηθή αθαδεκατθή κνλάδα είλαη ην Σκήκα, ην νπνίν θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν κηαο επηζηήκεο θαη ρνξεγεί εληαίν πηπρίν. Σκήκαηα ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε ζπγγελείο επηζηήκεο ζπγθξνηνχλ κηα ρνιή. ην Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (Δ.Κ.Π.Α.), ην Σκήκα Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο καδί κε ηα Σκήκαηα Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, Θεαηξηθψλ πνπδψλ, Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, Ηηαιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, Ηζπαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, Μνπζηθψλ πνπδψλ, ιαβηθψλ πνπδψλ, Σνπξθηθψλ θαη χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ πνπδψλ, Φηινινγίαο θαη Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο, ζπγθξνηνχλ ηε Φηινζνθηθή ρνιή, ηεο νπνίαο πξνΐζηαηαη ν Κνζκήηνξαο. Σα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Σκήκαηνο Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο φπσο θαη φισλ ησλ Σκεκάησλ ησλ Α.Δ.Η. ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε ην Ν. 1268/1982, είλαη: ε Γεληθή πλέιεπζε (Γ..), ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..) θαη ν Πξφεδξνο. Ζ Γ.. απνηειείηαη απφ φια ηα κέιε ηνπ Γηδαθηηθνχ Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Γ.Δ.Π.) θαη εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ ίζνπο πξνο ην 50% ησλ κειψλ ηνπ Γ.Δ.Π. Ζ Γ.. αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπεη ν Ν. 1268/1982 (άξζξν 8, παξ. 2ε). Απνθαζίδεη γηα ζέκαηα φπσο ην Πξφγξακκα πνπδψλ θαη ν Καλνληζκφο πνπδψλ, ε ρνξήγεζε δαλείσλ 1 ζε πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, νη αλαζέζεηο δηδαζθαιίαο, ηα παλεπηζηεκηαθά ζπγγξάκκαηα, ε θαηαλνκή πηζηψζεσλ, ε πξνθήξπμε θελψλ ζέζεσλ κειψλ Γ.Δ.Π., ε ζπγθξφηεζε ησλ εθιεθηνξηθψλ ζσκάησλ, ε ζχληαμε εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηνπ Σκήκαηνο, ε απνλνκή ηνπ ηίηινπ επίηηκνπ δηδάθηνξα θαη ε ζπγθέληξσζε θαη δηαβίβαζε ζηε χγθιεην ησλ εηήζησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο. Ο Πξφεδξνο πξνΐζηαηαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Σκήκαηνο, ζπγθαιεί ηε Γ.., θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη πξνεδξεχεη ζηηο εξγαζίεο ηεο Γ.., εηζεγείηαη ζηε Γ.. γηα ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, ηεξεί κεηξψα επηζηεκνληθήο δξαζηεξηφηεηαο θάζε κέινπο ηνπ Γ.Δ.Π., κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο Γ.., ζπγθξνηεί επηηξνπέο γηα ηε κειέηε ή δηεθπεξαίσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ. 1. ρεηηθά κε ηα θνηηεηηθά δάλεηα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο. Τπνηξνθίεο ρνξεγνχληαη απφ ην Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ, θαζψο θαη απφ ην Παλεπηζηήκην (θιεξνδνηήκαηα). Πιεξνθνξίεο ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (Υξήζηνπ Λαδά 6). Βι. θαη Παξάξηεκα (Η θαη ΗΗ) ηνπ παξφληνο Οδεγνύ πνπδώλ. 8

9 Ο Πξφεδξνο εθπξνζσπεί επίζεο ην Σκήκα ζηελ Παλεπηζηεκηαθή χγθιεην. Ο αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο αληηθαζηζηά ηνλ Πξφεδξν, φηαλ απηφο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη. Σν Σκήκα Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Δ.Κ.Π.Α. πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο Σνκείο: 1. Γαιιηθήο Γιψζζαο - Γισζζνινγίαο, 2. Γαιιηθήο Λνγνηερλίαο, 3. Ηζηνξίαο ηνπ Γαιιηθνχ Πνιηηηζκνχ, 4. Μεηάθξαζεο - Μεηαθξαζενινγίαο (ιεηηνπξγεί πξνο ην παξφλ άηππα). 9

10 ΦΩΡΟΙ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ Σν Σκήκα Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ζηεγάδεηαη ζην θηήξην ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο, ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε Εσγξάθνπ. Οη ρψξνη ηνπ είλαη νη εμήο: 1. Φώροι διδαςκαλύασ Σξία ακθηζέαηξα 100, 200 θαη 300 ζέζεσλ αληηζηνίρσο (4 νο φξνθνο, ακθ. 426, 436, 442) θαη ηξεηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο 70 ζέζεσλ (8 νο φξνθνο, αηζ. 825, 826, 827) 2. Εργαςτόρια Δξγαζηήξην Σερλνινγηψλ: 6 νο φξνθνο, αίζ. 643 Δξγαζηήξην Πνιπκέζσλ γηα ηελ επεμεξγαζία ιφγνπ θαη θεηκέλσλ: 7 νο φξνθνο, αίζ Βιβλιοθόκη και πουδαςτόριο 9 νο φξνθνο, θπςέιε 928, ηει Ζ Βηβιηνζήθε δηαζέηεη ηφκνπο βηβιίσλ θαη πεξηνδηθψλ. Τπάιιεινη Βηβιηνζήθεο: - Βηβιηνζεθνλφκνη: Γ. Ρνπγγέξεο, Μ. σηεξηάδνπ (κέινο Δ.Σ.Δ.Π.), Μ. Λνπκπάθε (κέινο Δ.Σ.Δ.Π.) - Μέιε Δ.Σ.Δ.Π.: Γ. Γάηνπ, Δ. πλνδηλνχ Ώξεο ιεηηνπξγίαο: Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, Γραμματεύα 4 νο φξνθνο, γξαθείν 410, ηειεθσλεηήο: Πξντζηάκελνο: Β. ηεξγηφπνπινο, ηει Πξνζσπηθφ: Μ. Παπαπεξηθιένπο-Σξηγάδε, ηει , Γ. Εήζεο, ηει , Μ. Μπαιαθνχηε, ηει , Γ. Σζηψηα, ηει , Υ. Πξαγηάλλε, ηει θαη Ζ. Αγγειφπνπινο, ηει Ζ Γξακκαηεία δέρεηαη ην θνηλφ θαη ηνπο θνηηεηέο θάζε Γεπηέξα, Σεηάξηε θαη Παξαζθεπή, Γηθηπαθφο ηφπνο: 5. Γραφεύο Προϋδρου 4 νο φξνθνο, γξαθείν 415, ηει Γξακκαηεία: Μ. θνπξηψηε (κέινο Δ.Σ.Δ.Π.) 10

11 6. Γραφεύα, ηλ. διευθύνςεισ και τηλϋφωνα διδακτικού προςωπικού Σα γξαθεία ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ βξίζθνληαη ζηνλ 7 ν, 8 ν θαη 9 ν φξνθν σο εμήο: 7 νο φξνθνο 701 Ρ. Γειβεξνχδε Α. Μνπζηάθε 7597 Δ. Απνζηφινπ 7883 Μ. Βήρνπ 7751 Ν. Μαληηάθεο Φ. Tακπάθε-Ησλά 7713 Μ. Θσκαδάθε 7710 Α. Πξφζθνιιε 7834 Μ. Μαιθνγηάλλε 7719 I. Παπαζππξίδνπ 7719 D. Roboly O. Βαλδψξνπ-ηαπξνπνχινπ 7702 Λ. Δπζπκίνπ νο φξνθνο 815 Η. Μπνηνπξνπνχινπ * Γ. Βάξζνο 7397 Κ. Φνξάθεο 7398 * Υψξνο Δξγαζηεξίσλ Πιεξνθνξηθήο 9 νο φξνθνο 908 Η. Κσλζηαληνπιάθε-Υάληδνπ 7922 Μ.-Υ. Αλαζηαζηάδε Α. Παπνπηζά 7481 Μ. Παηέιε 7925 Μ. Παπαδήκα 7924 Δ. Σαηζνπνχινπ (ρψξνο πνπδαζηεξίνπ) Π.-Γ. Κνπηζνγηαλλνπνχινπ 7947 Γ. Πξνβαηά 7893 Οη ψξεο γξαθείνπ ησλ δηδαζθφλησλ θαηά ηηο πεξηφδνπο δηδαζθαιίαο αλαθνηλψλνληαη ζηε Γξακκαηεία. 7. Γραφεύο Σομϋων και πρακτικόσ ϊςκηςησ 7 νο φξνθνο, θπςέιε 701, Γ. Γάηνπ, Δ. πλνδηλνχ, ηει

12 8. Εργαςτόριο Γλώςςασ και προφορικού λόγου 7 νο φξνθνο, αίζνπζα 725, ηει ην εξγαζηήξην απηφ πξνζθέξνληαη ππνζηεξηθηηθά καζήκαηα ζε φζνπο θνηηεηέο ζέινπλ λα βειηηψζνπλ ην επίπεδφ ηνπο ζηε γαιιηθή γιψζζα. 9. Εργαςτόριο Νϋων Σεχνολογιών 6 νο φξνθνο, αίζνπζα 643, ηει

13 ΦΩΡΟΙ ΚΣΗΡΙΟΤ ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ ΦΟΛΗ 1.Σειεπηθνηλσληαθφ θέληξν 2. Aula (κεγάιν ακθηζέαηξν εθδειψζεσλ) Ώξεο ιεηηνπξγίαο Όξνθνο Σειέθσλα Γεπηέξα-Πέκπηε: Παξαζθεπή: νο (Φαμ: ) 3 νο Δπηζηαζία θηεξίνπ φιν ην 24σξν 4 νο Ηαηξείν ηζφγεην Βηβιηνπσιείν νο Φσηνηππείν νο Σαρπδξνκείν νο Δζηηαηφξην ηζφγεην Καθεηέξηα ηζφγεην Κπιηθείν νο

14 ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ Όργανα διούκηςησ Πξόεδξνο: Αλαπιεξώηξηα Πξνέδξνπ: Γξακκαηέαο: Γηεπζύληξηεο Σνκέσλ Γαιιηθήο Γιώζζαο - Γισζζνινγίαο: Γαιιηθήο Λνγνηερλίαο: Ηζηνξίαο ηνπ Γαιιηθνύ Πνιηηηζκνύ: Μεηάθξαζεο - Μεηαθξαζενινγίαο: Μαξίθα Θσκαδάθε Φξεηδεξίθε Σακπάθε-Ησλά Βαζίιεηνο ηεξγηφπνπινο Ρέα Γειβεξνχδε Φξεηδεξίθε Σακπάθε-Ησλά Πεγή-Γάθλε Κνπηζνγηαλλνπνχινπ Ο Σνκέαο ιεηηνπξγεί πξνο ην παξφλ άηππα Διδακτικό Ερευνητικό Προςωπικό (Δ.Ε.Π.) Σομέας Γαλλικής Γλώσσας - Γλωσσολογίας Αλαπιεξώηξηεο Καζεγήηξηεο Αξγπξψ Πξφζθνιιε Ρέα Γειβεξνχδε Μάξσ Παηέιε Δπίθνπξεο Καζεγήηξηεο Αηθαηεξίλε Παπνπηζά Μαξία-Υξηζηίλα Αλαζηαζηάδε Αξγπξψ Μνπζηάθε Λέθηνξαο Μαξίλα Βήρνπ Σομέας Γαλλικής Λογοτεχνίας Καζεγήηξηεο Ησάλλα Κσλζηαληνπιάθε-Υάληδνπ Φξεηδεξίθε Σακπάθε-Ησλά Μαξίθα Θσκαδάθε Δπίθνπξνη Καζεγεηέο Μαξία Μαιθνγηάλλε Διέλε Σαηζνπνχινπ Dimitri Roboly Λέθηνξαο Ησάλλα Παπαζππξίδνπ 14

15 Σομέας Ιστορίας του Γαλλικού Πολιτισμού Καζεγήηξηα Πεγή-Γάθλε Κνπηζνγηαλλνπνχινπ Αλαπιεξώηξηεο Καζεγήηξηεο Όιγα Βαλδψξνπ-ηαπξνπνχινπ Ηθηγέλεηα Μπνηνπξνπνχινπ Δπίθνπξεο Καζεγήηξηεο Γέζπνηλα Πξνβαηά Λνπθία Δπζπκίνπ Λέθηνξεο Δηξήλε Απνζηφινπ Νηθφιανο Μαληηάθεο Σομέας Μετάφρασης - Μεταφρασεολογίας Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Μαξία Παπαδήκα Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Γεψξγηνο Βάξζνο Ειδικό και Εργαςτηριακό Διδακτικό Προςωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) Σομέας Γαλλικής Γλώσσας - Γλωσσολογίας Κπξηάθνο Φνξάθεο (δηδάθησξ) Yποψόφιοι διδϊκτορεσ με διδακτικό ϋργο Αηθαηεξίλε Αδνζίδνπ Μαξία-Διεπζεξία Γαιάλε Θεφδσξνο Θσκάο Παλαγηψηα Καινγεξνπνχινπ ηπιηαλφο Μαξθαλησλάθεο Ωρομύςθιοι μεταπτυχιακού Αλαζηαζία Γήκνπ Ξέληα Μαξίλνπ Ειδικό Σεχνικό Εργαςτηριακό Προςωπικό (Ε.Σ.Ε.Π.) Μαξία σηεξηάδνπ, Σ.Δ. (βηβιηνζεθνλφκνο) Γεσξγία Γάηνπ, Π.Δ. Μαξία θνπξηψηε Δηξήλε πλνδηλνχ Μαξία Λνπκπάθε, Σ.Δ. (βηβιηνζεθνλφκνο) 15

16 Διοικητικό Προςωπικό Βαζίιεηνο ηεξγηφπνπινο (Γξακκαηέαο Σκήκαηνο) Μελεμεδέληα Παπαπεξηθιένπο-Σξηγάδε Γεκήηξηνο Εήζεο Μαξία Μπαιαθνχηε Υξηζηίλα Πξαγηάλλε Γεψξγηνο Ρνπγγέξεο, Π.Δ. (βηβιηνζεθνλφκνο) Ζιίαο Αγγειφπνπινο Aφυπηρετόςαντα μϋλη Δ.Ε.Π. Πελειφπε Καιιηακπέηζνπ-Κνξαθά (Οκφηηκε Καζεγήηξηα) Μαξία Μελεγάθε (Οκφηηκε Καζεγήηξηα) Αζαλαζία Σζαιίθε-Μειηψλε (Οκφηηκε Καζεγήηξηα) Πνιπμέλε Γνχια-Μεηάθνπ (Οκφηηκε Καζεγήηξηα) Αζελά Αξγπξνπνχινπ-θνπξηψηε Διέλε θνχξα Μαξία Μπεδατηε-Παπαδάθε Θενθαλψ-Άξηεκηο Υαηδεθφξνπ Ησάλλα Ρνθνθίδνπ-Καξξά 16

17 ΠΟΤΔΕ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ Α. Νομικό καθεςτώσ Α.1 Σν Πξφγξακκα πνπδψλ θαηαξηίδεηαη απφ ηε Γ.. ηνπ Σκήκαηνο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 24 θαη 25 ηνπ Ν. 1268/1982, ην άξζξν 9 ηνπ Ν. 2083, ην άξζξν 1, παξ. 5 ηνπ Ν. 2188/1994 θαη ην Ν. 3549/2007. Β. Οργϊνωςη ςπουδών ςύμφωνα με το παλαιό πρόγραμμα ςπουδών (για τουσ εγγραφϋντεσ ϋωσ και το ακαδ. ϋτοσ ). Σα καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κέρξη θαη ην αθαδεκατθφ έηνο δηαθξίλνληαη ζε ππνρξεσηηθά θαη ππνρξεσηηθά θαη επηινγήλ θαη θαηαλέκνληαη ζε νθηψ (8) εμάκελα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ δηδάζθνληαη ηα καζήκαηα πνπ ππάγνληαη ζην Α, Γ, Δ θαη Ε εμάκελν ηνπ Δλδεηθηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ δηδάζθνληαη ηα καζήκαηα πνπ ππάγνληαη ζην Β, Γ, Σ θαη Ζ εμάκελν ηνπ Δλδεηθηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. Κάζε εμάκελν πεξηιακβάλεη δεθαηξείο (13) πιήξεηο εβδνκάδεο δηδαζθαιίαο. 1. Υποχρεωτικά μαθήματα του παλαιοφ προγράμματοσ ςπουδών Χο ππνρξεσηηθά καζήκαηα ραξαθηεξίδνληαη ηα καζήκαηα ησλ νπνίσλ ε παξαθνινχζεζε θαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο. Ζ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ παξαδφζεσλ είλαη απφιπηα ελδεδεηγκέλε γηα ηε ζσζηή ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ. Οη εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη θαηά ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην/Φεβξνπάξην θαη Ηνχλην γηα ην ρεηκεξηλφ θαη εαξηλφ εμάκελν αληίζηνηρα. Καηά ην κήλα επηέκβξην, γίλνληαη ζπκπιεξσκαηηθέο εμεηάζεηο γηα ηα καζήκαηα θαη ησλ δχν εμακήλσλ. Οη εμεηάζεηο είλαη γξαπηέο ή/θαη πξνθνξηθέο. Ζ βαζκνινγία ησλ καζεκάησλ εθθξάδεηαη κε ηελ θιίκαθα κεδέλ έσο δέθα (0-10), κε βάζε επηηπρίαο ην πέληε (5) θαη ρσξίο ηε ρξήζε θιαζκαηηθνχ κέξνπο. Σν παιαηφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο πεξηιακβάλεη ηξηάληα ηξία (33) ππνρξεσηηθά καζήκαηα: 17

18 Α/Α Κωδικόρ Μάθημα Ώπερ 1. (64701) Αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηε Γαιιηθή Γιώζζα I 6 2. (64710) Αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηε Γαιιηθή Γιώζζα II 6 3. (64714) Αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηε Γαιιηθή Γιώζζα ΗΗΗ 7 4. (64741) Αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηε Γαιιηθή Γιώζζα IV 7 5. (64769) Δηζαγσγή ζηηο ηερληθέο ηεο κεηάθξαζεο 4 6. (64774) Ζ κεηαθξαζηηθή πξάμε 4 7. (64866) Μεηάθξαζε: από ηε ζεσξία ζηελ πξάμε 4 8. (64871) Λνγνηερληθή κεηάθξαζε 4 9. (64761) Δηζαγσγή ζηε Θεσξεηηθή Γισζζνινγία (64784) Ζ θσλεηηθή ηεο Γαιιηθήο γιώζζαο (64963) Αξρέο Θεσξεηηθήο Γισζζνινγίαο Η: ζύληαμε ηεο γαιιηθήο γιώζζαο (64842) Αξρέο Θεσξεηηθήο Γισζζνινγίαο ΗΗ: κνξθνινγία ηεο γαιιηθήο γιώζζαο (64970) Πξαγκαηνινγία (64975) Κεηκελνγισζζνινγία (64867) Οη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιώζζαο (64872) Οη παξάκεηξνη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιώζζαο (64772) Ηζηνξία ηνπ Γαιιηθνύ Πνιηηηζκνύ: Αλαγέλλεζε (64777) Ηζηνξία ηνπ Γαιιηθνύ Πνιηηηζκνύ: 17 νο αηώλαο (64717) Ηζηνξία ηνπ Γαιιηθνύ Πνιηηηζκνύ: θενπδαξρία θαη απνιπηαξρία θαηά ην 18 ν αηώλα (64744) Ηζηνξία ηνπ Γαιιηθνύ Πνιηηηζκνύ: Γηαθσηηζκόο (64904) Ηζηνξία ηνπ Γαιιηθνύ Πνιηηηζκνύ: Γαιιηθή Δπαλάζηαζε (64913) Ηζηνξία ηνπ Γαιιηθνύ Πνιηηηζκνύ: θνηλσληθνπνιηηηθά θηλήκαηα θαη θνηλσληθέο ζεσξίεο θαηά ην 19 ν αηώλα (64969) Ηζηνξία ηνπ Γαιιηθνύ Πνιηηηζκνύ: ζύγρξνλνο γαιιηθόο πνιηηηζκόο (64874) Ηζηνξία ηνπ Γαιιηθνύ Πνιηηηζκνύ: ηέρλε θαη θνηλσλία θαηά ηνλ 20 ό αηώλα (64782) Γαιιηθή Λνγνηερλία ηνπ Μεζαίσλα θαη ηεο 4 Αλαγέλλεζεο 26. (64783) Γαιιηθή Λνγνηερλία ηνπ 17 νπ αηώλα (64716) Γαιιηθή Λνγνηερλία ηνπ 18 νπ αηώλα: από ην Ηζηνξηθφ θαη Κξηηηθφ Λεμηθφ ηνπ P. Bayle ζην θηινζνθηθό δηήγεκα ηνπ Βνιηαίξνπ (64743) Γαιιηθή Λνγνηερλία ηνπ 18 νπ αηώλα: από ηελ Δγθπθινπαίδεηα ζηελ πξνξνκαληηθή ινγνηερλία (64771) Δηζαγσγή ζηε Γαιιηθή Λνγνηερλία - Γαιιηθή 5 Λνγνηερλία ηνπ 19 νπ αηώλα: ην ινγνηερληθό θίλεκα ηνπ Ρνκαληηζκνύ 30. (64776) Δηζαγσγή ζηε Γαιιηθή Λνγνηερλία - Γαιιηθή 18

19 Λνγνηερλία ηνπ 19 νπ αηώλα: ηα ινγνηερληθά ξεύκαηα από ην 1850 έσο ην (64873) Γαιιηθή Λνγνηερλία ηνπ 20 νύ αηώλα: κπζηζηόξεκα (64991) Γαιιηθή Λνγνηερλία ηνπ 20 νύ αηώλα: ζέαηξν (64992) Γαιιηθή Λνγνηερλία ηνπ 20 νύ αηώλα: πνίεζε 4 2. Υποχρεωτικά κατ επιλογήν μαθήματα του παλαιοφ προγράμματοσ ςπουδών Χο ππνρξεσηηθά θαη επηινγήλ ραξαθηεξίδνληαη ηα καζήκαηα ηα νπνία ν θνηηεηήο πξέπεη λα επηιέμεη αλάκεζα ζε έλα αξηζκφ πξνζθεξνκέλσλ καζεκάησλ, ψζηε λα ζπκπιεξψζεη ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ καζεκάησλ (40) πνπ απαηηνχληαη κε ην παιαηφ Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο. Σν παιαηφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ηξηάληα πέληε (35) ππνρξεσηηθά θαη επηινγήλ καζήκαηα, απφ ηα νπνία ν θνηηεηήο πξέπεη λα επηιέμεη επηά (7). Αο ζεκεησζεί φηη ζε απηά έρνπλ εληαρζεί θαη ηα καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλακφξθσζεο Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (Α.Π.Π..) πξφγξακκα Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. Με ην πξφγξακκα απηφ, φια ηα επηιεγφκελα καζήκαηα δηδάζθνληαη δχν ψξεο ηελ εβδνκάδα. Οη θνηηεηέο ελεκεξψλνληαη απφ ηε Γξακκαηεία ζρεηηθά κε ηα θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη ην εθάζηνηε αθαδ. έηνο, θαζψο θαη κε ην εμάκελν (ρεηκεξηλφ ή εαξηλφ) δηδαζθαιίαο ηνπο. Μεηαβαηική περίοδος από ηο παλαιό προς ηο αναμορθωμένο πρόγραμμα ζποσδών Γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ ησλ παιαηνηέξσλ εηψλ, ηα καζήκαηα απηά, κε ηελ αιιαγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, είηε παξέρνληαη παξάιιεια κε ηα καζήκαηα ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (βι. ηα επαλαιακβαλόκελα καζήκαηα 64771, 64904, 64963), είηε παξέρνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο πιαηθφξκαο αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο (βι. ηα καζήκαηα θαη 64710). Α/Α Κωδικόρ Μάθημα 1. (64910) πγθξηηηθή ζεώξεζε ζεκάησλ θύινπ θαη ηζόηεηαο: ζεσξία, ζεζκνί, πξάμε 2. (64912) Παηδαγσγηθή ρξήζε ησλ ηερλνινγηώλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ μελόγισζζε ηάμε 3. (64914) Αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηώλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ζην ζρεδηαζκό καζεζηαθνύ πιηθνύ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιώζζαο 4. (64915) Υεηξηζκόο ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή θαη ρξήζε ζηηο αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο 5. (64917) Μεηάθξαζε εηδηθώλ θεηκέλσλ, νηθνλνκηθώλ θαη 19

20 πνιηηηθώλ όξσλ κε ειεθηξνληθή ππνζηήξημε 6. (64982) Φεθηαθόο Πνιηηηζκόο 7. (64984) Λνγνηερλία θαη Κηλεκαηνγξάθνο 8. (64987) εκηλάξηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη αλάγλσζεο 9. (64800) ύγρξνλα ηδενινγηθά ξεύκαηα: επηινγή ζεκάησλ 10. (64890) Οη ζεκαληηθνί ζηαζκνί ζηελ ηζηνξία ηεο Γαιιίαο 11. (64909) Ζ εμέιημε ηνπ γαιιηθνύ πνιηηηζκνύ θαηά γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα 12. (64903) Θέαηξν θαη Κνηλσλία Η 13. (64986) Θέαηξν θαη Κνηλσλία ΗΗ 14. (64906) Γηδαζθαιία ηεο γιώζζαο θαη δηαπνιηηηζκόο 15. (64923) Αληηπαξαβνιηθή αλάιπζε Διιεληθήο-Γαιιηθήο 16. (64981) Κξηηηθή αλάιπζε ινγνηερληθώλ κεηαθξάζεσλ θαη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 17. (64798) Ηζηνξία ηεο γαιιηθήο γιώζζαο 18. (64799) εκεηνινγία ηνπ ζεαηξηθνύ ιόγνπ 19. (64938) Ζ θσλεηηθή θαη ε δηδαθηηθή ηεο 20. (64985) Θεσξίεο κάζεζεο θαη ςπρνπαηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιώζζαο 21. (64983) Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή 22. (64809) Παηδαγσγηθά: Δηδηθή Αγσγή 23. (64900) Κνηλσληνγισζζνινγία 24. (64815) Δηζαγσγή ζηε πγθξηηηθή Λνγνηερλία 25. (64792) ύγρξνλε Διιεληθή Λνγνηερλία 26. (64965) Λαηηληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία 27. (64861) Ηζηνξία ηεο ηέρλεο 28. (64679) Ηζηνξία ηεο λεόηεξεο Διιάδαο 29. (64647) Αξραία Διιεληθή Φηινινγία 30. (64759) Φπρνινγία ηνπ παηδηνύ θαη ηνπ εθήβνπ 31. (64807) Δηζαγσγή ζηε λεόηεξε επξσπατθή θηινζνθία 33. (64908) εκαζηνινγία 34. (64910) εκεησηηθή 35. (641050) Πνηεηηθή θαη κεηάθξαζε: Μπσληιaίξ 36. (641057) Γξακκαηηθή ηνπ εθθεξόκελνπ ιόγνπ 3. Προαιρετικά μαθήματα του παλαιοφ προγράμματοσ ςπουδών Πξφθεηηαη γηα καζήκαηα ηα νπνία πξνζθέξνληαη γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ αθνινπζνχλ ην παιαηφ πξφγξακκα ζπνπδψλ απφ άιια Σκήκαηα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο θαη είλαη ζπλαθή κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο. Χζηφζν, ν βαζκφο ησλ καζεκάησλ απηψλ δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ ηνπ πηπρίνπ. 20

21 4. Υποχρεώςεισ για την απόκτηςη πτυχίου με βάςη το παλαιό πρόγραμμα ςπουδών Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηεο Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο γηα ηνπο παιαηφηεξνπο θνηηεηέο (απηνχο πνπ έθαλαλ ηελ εγγξαθή ηνπο έσο θαη ην αθαδ. έηνο ) ηζρχνπλ νη παξαθάησ ηξεηο πξνυπνζέζεηο: 1. Δγγξαθή, παξαθνινχζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε ζε φια ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ζπλνιηθά 33). 2. Δγγξαθή, παξαθνινχζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε ζε επηά (7) απφ ηα πξνζθεξφκελα ππνρξεσηηθά θαη επηινγήλ καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. 3. Ο ρξφλνο ζπνπδψλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ επηά εμάκελα αθφκε θαη εάλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο 1 θαη 2. Ο θνηηεηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εγγξάθεηαη ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ ζηα καζήκαηα πνπ πξνηίζεηαη λα παξαθνινπζήζεη θαηά ην εμάκελν απηφ θαη λα εμεηαζζεί ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ππνρξενχηαη λα επαλεγγξαθεί ζην κάζεκα θαη λα εμεηαζζεί ζηελ εθάζηνηε ηπρφλ λέα χιε. Ζ εγγξαθή γίλεηαη κε ειεθηξνληθή δήισζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο, ζε απζηεξά θαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο. Οη παιαηφηεξνη θνηηεηέο κπνξνχλ παξφια απηά λα εγγξάθνληαη θαη λα παξαθνινπζνχλ καζήκαηα επηινγήο πνπ πξνζθέξνληαη κε ην αλακνξθσκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ην δηδάζθνληα. 4. Μεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο: α) χκθσλα κε ηελ απφ απφθαζε ηεο Γ.. ηνπ Σκήκαηνο, νη θνηηεηέο πνπ εγγξάθεθαλ ζην 1 ν έηνο ζπνπδψλ θαηά ην αθαδ. έηνο θαη παιαηφηεξα (πξφγξακκα εηήζησλ καζεκάησλ) εληάζζνληαη ζην ηζρχνλ πξφγξακκα εμακεληαίσλ καζεκάησλ, εθφζνλ εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο. Δμαηξνχληαη νη ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο θνηηεηψλ πνπ νθείινπλ πνιχ κηθξφ αξηζκφ εηεζίσλ καζεκάησλ. β) Ρπζκίζεηο γηα ηα ππνρξεσηηθά εμακεληαία καζήκαηα (64773) Παηδαγσγηθά θαη (64868) Γαιιηθή Λνγνηερλία 20 νύ αηώλα: πνίεζε - ζέαηξν πνπ θαηαξγήζεθαλ: - Όζνη θνηηεηέο (κε Α.Μ. κέρξη ) πέηπραλ ή νθείινπλ ην ππνρξεσηηθφ δελ κπνξνχλ λα δειψζνπλ ην λέν επηιεγφκελν (64983) Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή. - Σν κάζεκα αθνξά ηνπο επί πηπρίσ θνηηεηέο κε Α.Μ. κέρξη (εηζαρζέληεο έσο ην ). Γηα ηνπο ηεηαξηνεηείο θνηηεηέο ηνπ έηνπο ηζρχεη εηδηθή ξχζκηζε: νη κηζνί (κε Α.Μ ) έρνπλ σο ππνρξέσζε ην Θέαηξν (64991) θαη νη άιινη κηζνί (κε Α.Μ ) ηελ Πνίεζε (64992). 21

22 5. Τρόποσ υπολογιςμοφ του βαθμοφ πτυχίου με βάςη το παλαιό πρόγραμμα ςπουδών Με απφθαζε ηεο Γ.. ηνπ Σκήκαηνο, φια ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ έρνπλ ηνλ ίδην ζπληειεζηή βαξχηεηαο. Δπνκέλσο, ν βαζκφο ηνπ πηπρίνπ εμάγεηαη απφ ην κέζν φξν ηεο βαζκνινγίαο ησλ ππνρξεσηηθψλ (33) θαη ησλ ππνρξεσηηθψλ θαη επηινγή (7) καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (30 πηζησηηθέο κνλάδεο αλά εμάκελν, δειαδή 240 πηζησηηθέο κνλάδεο γηα ηα 8 εμάκελα ζπνπδψλ). 22

23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ Τποχρεωτικά μαθήματα (64701) ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ Η Γηδάζθνληεο θαηά ην αθαδ. έηνο : Μ.-Υ. Αλαζηαζηάδε, Κ. Φνξάθεο, Η. Ρνθνθίδνπ-Καξξά α) Πξνθνξηθόο ιόγνο: θαηαλόεζε πξνθνξηθνύ ιόγνπ (Μ.-Υ. Αλαζηαζηάδε) ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ δσληαλνχ ή ερνγξαθεκέλνπ απφ ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε, θ.ιπ. Μέζα απφ δηάθνξα πξνθνξηθά θείκελα γίλνληαη αληηιεπηέο νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη πξνηείλνληαη ηερληθέο κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ή επηκέξνπο λνεκάησλ. β) Γξαπηόο ιόγνο: είδε γξαπηνύ επηθνηλσληαθνύ ιόγνπ (Κ. Φνξάθεο) Με έλαπζκα απζεληηθά θπξίσο θείκελα δηαθφξσλ ηχπσλ, γίλεηαη παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ (ζεκεησκάησλ, επηζηνιψλ, αλαθνξψλ, άξζξσλ, θ.ιπ.) κε ζπγθεθξηκέλνπο επηθνηλσληαθνχο ζηφρνπο θαη έκθαζε ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα γιψζζαο. γ) Αλάιπζε γξακκαηηθώλ θαηλνκέλσλ (Η. Ρνθνθίδνπ-Καξξά) - Οη αλησλπκίεο (αλαθνξηθέο, πξνζσπηθέο, δεηθηηθέο, εξσηεκαηηθέο) - Σν νλνκαηηθφ ζχλνιν (δνκέο νλνκαηηθνχ ζπλφινπ) εκ.: Σν κάζεκα απηφ δελ δηδάζθεηαη πιένλ ζην αλακνξθσκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ. Σν πεξηερφκελν ηεο παιαηάο Γιψζζαο Η θαιχπηεηαη ρνλδξηθά απφ ηα δχν λέα καζήκαηα Πξνθνξηθόο ιόγνο 1 (641011) θαη Γξαπηόο ιόγνο 1 (641015): Κείκελα θαη γξακκαηηθή ηνπ Α εμακήλνπ. Οη θνηηεηέο κπνξνχλ λα βξνπλ ζέκαηα εμεηάζεσλ ζηελ πιαηθφξκα αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο (http://eclass.uoa.gr/). (64710) ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ II Γηδάζθνπζεο θαηά ην αθαδ. έηνο : Μ.-Υ. Αλαζηαζηάδε, Η. Ρνθνθίδνπ- Καξξά, Ε. αξάθα α) Πξνθνξηθόο ιόγνο: παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ (Μ.-Υ. Αλαζηαζηάδε) ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ κε ζπγθεθξηκέλνπο επηθνηλσληαθνχο ζηφρνπο θαη έκθαζε ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα γιψζζαο. β) Γξαπηόο ιόγνο: πεξίιεςε θεηκέλσλ (Ε. αξάθα) Μειέηε ηεο δνκήο θαη ηεο ινγηθήο δηάξζξσζεο θεηκέλσλ. Παξαθξαζηηθή αλάπιαζε, εκπινπηηζκφο ιεμηινγίνπ, ζπλσλπκία. Σερληθή ηεο ζχληκεζεο θεηκέλσλ. γ) Αλάιπζε γξακκαηηθώλ θαηλνκέλσλ (Η. Ρνθνθίδνπ-Καξξά) - Ζ έθθξαζε ηεο θαηάθαζεο, ηεο άξλεζεο, ηεο εξψηεζεο (επζείαο, πιαγίαο, νιηθήο ή κεξηθήο αγλνίαο), ηνπ ζαπκαζκνχ θαη ηεο πξνζηαγήο 23

24 - Δλεξγεηηθή, κεζνπαζεηηθή θαη παζεηηθή θσλή - Δπζχο θαη πιάγηνο ιφγνο εκ.: Σν κάζεκα απηφ δελ δηδάζθεηαη πιένλ ζην αλακνξθσκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ. Σν πεξηερφκελν ηεο παιαηάο Γιψζζαο ΗΗ θαιχπηεηαη ρνλδξηθά απφ ηα δχν λέα καζήκαηα Πξνθνξηθόο ιόγνο 1 (641011) ηνπ Α εμακήλνπ γηα ην πξνθνξηθφ ηνπ κέξνο θαη Γξαπηόο ιόγνο 2 (641018): Κείκελα θαη γξακκαηηθή ηνπ Β εμακήλνπ γηα ην γξαπηφ ηνπ κέξνο. Οη θνηηεηέο κπνξνχλ λα βξνπλ ζέκαηα εμεηάζεσλ ζηελ πιαηθφξκα αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο (http://eclass.uoa.gr). (64714) ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΗΗΗ Γηδάζθνπζεο θαηά ην αθαδ. έηνο : Μ. Μπεδαΐηε-Παπαδάθε, Μ. Παηέιε, Α. Μνπζηάθε, Θ. Λενληαξίδνπ α) Πξνθνξηθόο ιόγνο: πξνθνξηθή απόδνζε λνήκαηνο (compte rendu) απζεληηθώλ ερεηηθώλ ηεθκεξίσλ (Μ. Παηέιε) Μέζα απφ δηάθνξα πξνθνξηθά θείκελα γίλεηαη εμάζθεζε ζηε ιήςε ζεκεηψζεσλ κε ζηφρν ηελ πξνθνξηθή ζπλνπηηθή απφδνζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. β) Γξαπηόο ιόγνο: αλάπηπμε δνθηκηαθνύ ιόγνπ (Α. Μνπζηάθε) Πξνθνξηθή θαη ζηε ζπλέρεηα γξαπηή αλάπηπμε επηρεηξεκαηνινγίαο ππέξ ή ελαληίνλ κηαο εθπεθξαζκέλεο ζέζεο. Ζ ζέζε απηή είλαη απφζπαζκα πξνεξρφκελν απφ πξσηφηππν θείκελν. Έκθαζε δίλεηαη ζηε ζχληαμε δηαιεθηηθνχ πιάλνπ (ζέζε - αληίζεζε - ζχλζεζε). ηφρνο είλαη ε άζθεζε γηα ηελ αλάπηπμε δνθηκηαθνχ ιφγνπ. γ) Αλάιπζε γξακκαηηθώλ θαηλνκέλσλ: ζεκαζία θαη ρξήζε ησλ ρξόλσλ θαη ησλ εγθιίζεσλ (Μ. Μπεδαΐηε-Παπαδάθε, Θ. Λενληαξίδνπ) Δπηζεκαίλνληαη ηδηαίηεξα: - ε δηάζηαζε πνπ δηαπηζηψλεηαη αλάκεζα ζηελ έλλνηα ρξφλνο θαη ζην γξακκαηηθφ ρξφλν ηνπ ξήκαηνο, - ε δήισζε ηνπ πνηνχ ελεξγείαο (aspect) θαη ηεο ηξνπηθφηεηαο (modalité), - ε γξακκαηηθνπνηεκέλε κέζσ ηεο έγθιηζεο έθθξαζε ηεο επρήο, ηνπ θφβνπ, ηεο έθπιεμεο, ηεο ακθηβνιίαο, θ.ιπ., - ε έγθιηζε σο εθθξαζηηθή επηινγή ηνπ νκηιεηή, - ν ρξφλνο σο εθθξαζηηθή επηινγή ηνπ νκηιεηή, - νη επηινγέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνθνξηθή ή γξαπηή πξαγκάησζε ηνπ ιφγνπ. εκ.: Σν κάζεκα απηφ δελ δηδάζθεηαη πιένλ ζην αλακνξθσκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ. Σν πεξηερφκελν ηεο παιαηάο Γιψζζαο ΗΗΗ θαιχπηεηαη: 1) απφ ην λέν κάζεκα Πξνθνξηθνχ Λφγνπ 2 ηνπ Β εμακήλνπ γηα ην πξνθνξηθφ ηνπ κέξνο (compte rendu oral) θαη 2) ελ κέξεη (κφλν ζε φ,ηη αθνξά ηε Γξακκαηηθή) απφ ην λέν κάζεκα Γξαπηνχ Λφγνπ 3 ηνπ Γ εμακήλνπ γηα ην γξαπηφ ηνπ κέξνο θαη Οη θνηηεηέο κπνξνχλ λα βξνπλ ζέκαηα εμεηάζεσλ ζηελ πιαηθφξκα αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο (http://eclass.uoa.gr/). 24

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr Ο Γ Ζ Γ Ο Π Ο Τ Γ Ω Ν 2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ http://www.del.auth.gr Πεξηερφκελα - Inhaltsverzeichnis ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ηζηνξηθφ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ PROJECT «ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΤΦΛΟΤ ΚΑΙ ΜΔΡΙΚΧ ΒΛΔΠΟΝΣΔ ΔΝΗΛΙΚΔ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ» 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ. 4 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Νοσηλευτικής Α Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Τόπος: ΑΙΓΑΛΕΩ Ημερομηνία: Ιούνιος 2010 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Πξόινγνο 4 1. Η δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο 6 1.1. Ξεξηγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΚΣΡΗΑ ΟΓΖΓΟΤ Γπ. Ηυάννα ΣΕΟΝΗΥΑΚΖ Καθηγήηπια Δπγοθεπαπείαρ ΑΘΖΝΑ 2007 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ελ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΟΤΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ

TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN ΦIΛOΣOΦIKH ΣXOΛH TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN IΩANNINA 2013 2014 i Π E P I E X O M E N A Σελ. Σςνηομογπαθίερ... iv Καλωζόπιζμα... vii M E P O A' ΓENIKE

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα

Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ)

Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ) Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ) 10 Ο ΠΑΓΚΤΠΡΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ: ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ -

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΕΥΟΤ ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΏ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΟΜΔ ΐΏΕΛΔ ΠΏΣΡΏ 2010 -ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 -

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 - ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 - ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΤΝΟΦΖ... 3 ΔΝΟΣΖΣΑ 1: TITΛΟ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ... 28 ΔΝΟΣΖΣΑ 2: ΑΝΑΛΤΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ - ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ... 69 ΔΝΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Μνπιά Δπαγγειία 1 Φηιόινγνο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε

Γξ. Μνπιά Δπαγγειία 1 Φηιόινγνο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 1 Αλαδεηώληαο ηε δεκηνπξγηθόηεηα ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε: Ο επαλαπξνζδηνξηζκόο ηεο δεκηνπξγηθήο «γξαθήο» ζηελ κεηακνληέξλα πξαγκαηηθόηεηα θαη ηελ «ςεθηαθή» εθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα