ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΩΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ακαδημαϊκό έτοσ ΑΘΗΝΑ 2010 Eπηκέιεηα: Μαξίλα Βήρνπ

2 Πίλαθαο εμσθχιινπ: Robert Delaunay, La tour Eiffel, 1929, Hopkins Custot Gallery. 2

3 Πίνακαρ πεπιεσομένων ΠΡΟΛΟΓΟ... 5 ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΧΝ ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ... 7 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ... 8 ΥΧΡΟΗ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Υψξνη δηδαζθαιίαο Δξγαζηήξηα Βηβιηνζήθε θαη πνπδαζηήξην Γξακκαηεία Γξαθείν Πξνέδξνπ Γξαθεία, ει. δηεπζχλζεηο θαη ηειέθσλα δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ Γξαθείν Σνκέσλ θαη πξαθηηθήο άζθεζεο Δξγαζηήξην Γιψζζαο θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ Δξγαζηήξην Νέσλ Σερλνινγηψλ ΥΧΡΟΗ ΚΣΖΡΗΟΤ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Γηδαθηηθφ Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ (Γ.Δ.Π.) Σνκέαο Γαιιηθήο Γιψζζαο - Γισζζνινγίαο 14 Σνκέαο Γαιιηθήο Λνγνηερλίαο 14 Σνκέαο Ηζηνξίαο ηνπ Γαιιηθνχ Πνιηηηζκνχ 15 Σνκέαο Μεηάθξαζεο - Μεηαθξαζενινγίαο 15 Δηδηθφ θαη Δξγαζηεξηαθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ (Δ.Δ.ΓΗ.Π.) Σνκέαο Γαιιηθήο Γιψζζαο - Γισζζνινγίαο 15 Yπνςήθηνη δηδάθηνξεο κε δηδαθηηθφ έξγν Χξνκίζζηνη κεηαπηπρηαθνί Δηδηθφ Σερληθφ Δξγαζηεξηαθφ Πξνζσπηθφ (Δ.Σ.Δ.Π.) 15 Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ 16 Aθππεξεηήζαληα κέιε Γ.Δ.Π. 16 ΠΟΤΓΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Α. Ννκηθφ θαζεζηψο Β. Οξγάλσζε ζπνπδψλ ζχκθσλα κε ην παιαηφ πξφγξακκα ζπνπδψλ (γηα ηνπο εγγξαθέληεο έσο θαη ην αθαδ. έηνο ) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ 23 Τπνρξεσηηθά καζήκαηα 23 Τπνρξεσηηθά θαη επηινγήλ καζήκαηα ηνπ παιαηνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 36 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΠΑΛΑΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ (ECTS) 41 Γ. Οξγάλσζε ζπνπδψλ ηνπ αλακνξθσκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (γηα ηνπο εγγξαθέληεο απφ ην αθαδ. έηνο ) Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα (ΤΜ) ηνπ αλακνξθσκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθήο Δπηινγήο (ΜΤΔ) ηνπ αλακνξθσκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Μαζήκαηα Διεύζεξεο Δπηινγήο (ΜΔΔ) ηνπ αλακνξθσκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Μαζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη από άιια Σκήκαηα ηεο Φηινζνθηθήο 49 5 Τπνρξεώζεηο γηα ηελ απόθηεζε πηπρίνπ κε βάζε ην λέν πξόγξακκα ζπνπδώλ Σξόπνο ππνινγηζκνύ ηνπ βαζκνύ πηπρίνπ κε βάζε ην αλακνξθσκέλν πξόγξακκα ζπνπδώλ 50 3

4 7. Πξναπαηηνύκελα καζήκαηα ηνπ αλακνξθσκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ 50 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΑΝΑΜΟΡΦΧΜΔΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ Τπνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ αλακνξθσκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθήο Δπηινγήο ηνπ αλακνξθσκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ Μαζήκαηα Διεχζεξεο Δπηινγήο ηνπ αλακνξθσκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ (Α.Π.Π..) ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LINGUA-SOCRATES ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π Καηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο 79 ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ Η. Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο εηδίθεπζεο ΚΔΗΜΔΝΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ Π.Μ.. ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΗΗ. Δθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ΒΑΗΚΔ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟΤ ΚΑΗ ΔΑΡΗΝΟΤ ΔΞΑΜΖΝΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Μνλάδα πξνζβαζηκφηεηαο θνηηεηψλ κε αλαπεξία (ΦκεΑ) ΗΗ. Τπνηξνθίεο Η.Κ.Τ IΗI.Τπνηξνθίεο θιεξνδνηεκάησλ - Βξαβεία IV.Τγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θνηηεηψλ V. Θεαηξηθή νκάδα ηνπ Σκήκαηνο Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο VΗ. Πνιηηηζηηθφο Όκηινο Φνηηεηψλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ VΗΗ.Σακείν Αξσγήο Φνηηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ

5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν Σκήκα Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηδξχζεθε ην 1954 σο Σκήκα Γαιιηθψλ πνπδψλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη πεξηειάκβαλε δχν έδξεο: α) Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο θαη β) Γαιιηθνχ Πνιηηηζκνχ. Σν 1971, κε απφθαζε ηεο Παλεπηζηεκηαθήο πγθιήηνπ, ηδξχζεθε έθηαθηε απηνηειήο έδξα Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, θαζψο θαη πνπδαζηήξην κε δχν ζέζεηο βνεζψλ. Σελ επνπηεία ηνπ Σκήκαηνο αζθνχζε ν εθάζηνηε θνζκήηνξαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο. Με ην Νφκν 1268/1982 δεκηνπξγήζεθε απηνηειέο Σκήκα Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο. ηνλ Οδεγό πνπδώλ πεξηέρνληαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηάξζξσζε ηνπ Σκήκαηνο, ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ θαη ησλ θξνληηζηεξίσλ, ηηο εμεηάζεηο θαη ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή. Σν πξφγξακκα ησλ εμακεληαίσλ καζεκάησλ είλαη ελδεηθηηθφ. Με βάζε ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ θαη ησλ θξνληηζηεξίσλ, νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα επηιέγνπλ ηα ππνρξεσηηθά θαη ηα ππνρξεσηηθά θαη επηινγήλ καζήκαηα, ηα νπνία ζα παξαθνινπζνχλ ζε θάζε εμάκελν. Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εμεηάζεσλ, ρνξεγνχληαη δσξεάλ έλα ή δχν ην πνιχ ζπγγξάκκαηα γηα θάζε κάζεκα θαζψο θαη δαθηπινγξαθεκέλεο ζεκεηψζεηο. Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο κπνξνχλ λα ζηαδηνδξνκήζνπλ επαγγεικαηηθά ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο, ηφζν ηνπ δεκνζίνπ, φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα: 1. ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε (Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα). 2. ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, έπεηηα απφ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη απφθηεζε δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, θαζψο θαη ζε εξεπλεηηθά θέληξα. 3. ηα Σ.Δ.Η., ζηα Α.Δ.Η. θαη ζην Γηδαζθαιείν Ξέλσλ Γισζζψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γαιιηθήο γιψζζαο (Δηδηθφ θαη Δξγαζηεξηαθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ / Δ.Δ.ΓΗ.Π.). 4. ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε. 5. ηε δεκφζηα δηνίθεζε (δηπισκαηηθφ ζψκα, ππνπξγεία, λνκαξρίεο) θαη ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο (Γ.Δ.Ζ., Ο.Σ.Δ., θ.ιπ.). 6. ηε Μεηαθξαζηηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. 7. ηηο ηξάπεδεο (ειιεληθέο θαη μέλεο). 8. ηνλ ηνπξηζκφ. 9. ηε δεκνζηνγξαθία. 10. ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο (Ο.Ζ.Δ, UNESCO, UNICEF) θαη ζηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηεο Δ.E., ζηνλ κεηαθξαζηηθφ θπξίσο ηνκέα. 11. ε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. 5

6 ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ (Κεληξηθφ θηήξην: Δ. Βεληδέινπ 30, Αζήλα) ΠΡΤΣΑΝΗΚΔ ΑΡΥΔ Πξύηαλεο: Θενδφζηνο Πειεγξίλεο Αληηπξύηαλεο αθαδεκατθώλ ππνζέζεσλ θαη πξνζσπηθνύ: Αζηέξηνο Γνπθνπδάθεο Αληηπξύηαλεο νηθνλνκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ θαη αλάπηπμεο: Θσκάο θεθφπνπινο Αληηπξύηαλεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο, πνιηηηζκνύ θαη δηεζλώλ ζρέζεσλ: Θεφδσξνο Ληαθάθνο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γξακκαηείαο: ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ (Παλεπηζηεκηνχπνιε, Ηιίζηα) Κνζκήηνξαο: Mαξίθα Θσκαδάθε ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ Σκήκα Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο: Σκήκα Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο: Σκήκα Γεξκαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο: Σκήκα Θεαηξηθώλ πνπδώλ: Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο: Σκήκα Ηηαιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο: Σκήκα Ηζπαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο: Σκήκα Μνπζηθώλ πνπδώλ: Σκήκα ιαβηθώλ πνπδώλ: Σκήκα Σνπξθηθώλ θαη ύγρξνλσλ Αζηαηηθώλ πνπδώλ: Σκήκα Φηινινγίαο: Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο: ππξνληθφιαο Υντδάο Μαξίθα Θσκαδάθε Αηθαηεξίλε Μεηξαιέμε Νάζνο Βαγελάο Κσλζηαληίλνο Μπνπξαδέιεο ηπιηαλή Γεσξγαιά-Πξηφβνινπ Δπζπκία Παλδή Παπιάθε Παχινο Κάβνπξαο Φψηεο Γεκεηξαθφπνπινο Ησάλλεο Μάδεο Διέλε Καξακαιέγθνπ Θενδφζηνο Πειεγξίλεο 6

7 ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΙΔΡΤΜΑΣΩΝ 1. Σν Κξάηνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε ζε θάζε Έιιελα πνιίηε πνπ ην επηζπκεί, κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη θάζε θνξά απφ ην λφκν. 2. Ζ αλψηαηε εθπαίδεπζε παξέρεηαη ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (Α.Δ.Η.), πνπ έρνπλ σο απνζηνιή: i) Να παξάγνπλ θαη λα κεηαδίδνπλ ηε γλψζε κε ηελ έξεπλα θαη ηε δηδαζθαιία θαη λα θαιιηεξγνχλ ηηο ηέρλεο. ii) Να ζπληείλνπλ ζηε δηακφξθσζε ππεχζπλσλ αλζξψπσλ κε επηζηεκνληθή, θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή θαη πνιηηηθή ζπλείδεζε θαη λα παξέρνπλ ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζή ηνπο γηα επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία. iii) Να ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηνπ ηφπνπ. 3. ηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ηνπο ηα Α.Δ.Η. νθείινπλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο γηα ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη δηαξθή επηκφξθσζε ηνπ ιανχ. (Άξζξν 1 ηνπ Ν. 1268/1982) 7

8 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ Ζ βαζηθή ιεηηνπξγηθή αθαδεκατθή κνλάδα είλαη ην Σκήκα, ην νπνίν θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν κηαο επηζηήκεο θαη ρνξεγεί εληαίν πηπρίν. Σκήκαηα ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε ζπγγελείο επηζηήκεο ζπγθξνηνχλ κηα ρνιή. ην Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (Δ.Κ.Π.Α.), ην Σκήκα Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο καδί κε ηα Σκήκαηα Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, Θεαηξηθψλ πνπδψλ, Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, Ηηαιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, Ηζπαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, Μνπζηθψλ πνπδψλ, ιαβηθψλ πνπδψλ, Σνπξθηθψλ θαη χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ πνπδψλ, Φηινινγίαο θαη Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο, ζπγθξνηνχλ ηε Φηινζνθηθή ρνιή, ηεο νπνίαο πξνΐζηαηαη ν Κνζκήηνξαο. Σα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Σκήκαηνο Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο φπσο θαη φισλ ησλ Σκεκάησλ ησλ Α.Δ.Η. ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε ην Ν. 1268/1982, είλαη: ε Γεληθή πλέιεπζε (Γ..), ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..) θαη ν Πξφεδξνο. Ζ Γ.. απνηειείηαη απφ φια ηα κέιε ηνπ Γηδαθηηθνχ Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Γ.Δ.Π.) θαη εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ ίζνπο πξνο ην 50% ησλ κειψλ ηνπ Γ.Δ.Π. Ζ Γ.. αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπεη ν Ν. 1268/1982 (άξζξν 8, παξ. 2ε). Απνθαζίδεη γηα ζέκαηα φπσο ην Πξφγξακκα πνπδψλ θαη ν Καλνληζκφο πνπδψλ, ε ρνξήγεζε δαλείσλ 1 ζε πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, νη αλαζέζεηο δηδαζθαιίαο, ηα παλεπηζηεκηαθά ζπγγξάκκαηα, ε θαηαλνκή πηζηψζεσλ, ε πξνθήξπμε θελψλ ζέζεσλ κειψλ Γ.Δ.Π., ε ζπγθξφηεζε ησλ εθιεθηνξηθψλ ζσκάησλ, ε ζχληαμε εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηνπ Σκήκαηνο, ε απνλνκή ηνπ ηίηινπ επίηηκνπ δηδάθηνξα θαη ε ζπγθέληξσζε θαη δηαβίβαζε ζηε χγθιεην ησλ εηήζησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο. Ο Πξφεδξνο πξνΐζηαηαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Σκήκαηνο, ζπγθαιεί ηε Γ.., θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη πξνεδξεχεη ζηηο εξγαζίεο ηεο Γ.., εηζεγείηαη ζηε Γ.. γηα ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, ηεξεί κεηξψα επηζηεκνληθήο δξαζηεξηφηεηαο θάζε κέινπο ηνπ Γ.Δ.Π., κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο Γ.., ζπγθξνηεί επηηξνπέο γηα ηε κειέηε ή δηεθπεξαίσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ. 1. ρεηηθά κε ηα θνηηεηηθά δάλεηα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο. Τπνηξνθίεο ρνξεγνχληαη απφ ην Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ, θαζψο θαη απφ ην Παλεπηζηήκην (θιεξνδνηήκαηα). Πιεξνθνξίεο ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (Υξήζηνπ Λαδά 6). Βι. θαη Παξάξηεκα (Η θαη ΗΗ) ηνπ παξφληνο Οδεγνύ πνπδώλ. 8

9 Ο Πξφεδξνο εθπξνζσπεί επίζεο ην Σκήκα ζηελ Παλεπηζηεκηαθή χγθιεην. Ο αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο αληηθαζηζηά ηνλ Πξφεδξν, φηαλ απηφο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη. Σν Σκήκα Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Δ.Κ.Π.Α. πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο Σνκείο: 1. Γαιιηθήο Γιψζζαο - Γισζζνινγίαο, 2. Γαιιηθήο Λνγνηερλίαο, 3. Ηζηνξίαο ηνπ Γαιιηθνχ Πνιηηηζκνχ, 4. Μεηάθξαζεο - Μεηαθξαζενινγίαο (ιεηηνπξγεί πξνο ην παξφλ άηππα). 9

10 ΦΩΡΟΙ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ Σν Σκήκα Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ζηεγάδεηαη ζην θηήξην ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο, ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε Εσγξάθνπ. Οη ρψξνη ηνπ είλαη νη εμήο: 1. Φώροι διδαςκαλύασ Σξία ακθηζέαηξα 100, 200 θαη 300 ζέζεσλ αληηζηνίρσο (4 νο φξνθνο, ακθ. 426, 436, 442) θαη ηξεηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο 70 ζέζεσλ (8 νο φξνθνο, αηζ. 825, 826, 827) 2. Εργαςτόρια Δξγαζηήξην Σερλνινγηψλ: 6 νο φξνθνο, αίζ. 643 Δξγαζηήξην Πνιπκέζσλ γηα ηελ επεμεξγαζία ιφγνπ θαη θεηκέλσλ: 7 νο φξνθνο, αίζ Βιβλιοθόκη και πουδαςτόριο 9 νο φξνθνο, θπςέιε 928, ηει Ζ Βηβιηνζήθε δηαζέηεη ηφκνπο βηβιίσλ θαη πεξηνδηθψλ. Τπάιιεινη Βηβιηνζήθεο: - Βηβιηνζεθνλφκνη: Γ. Ρνπγγέξεο, Μ. σηεξηάδνπ (κέινο Δ.Σ.Δ.Π.), Μ. Λνπκπάθε (κέινο Δ.Σ.Δ.Π.) - Μέιε Δ.Σ.Δ.Π.: Γ. Γάηνπ, Δ. πλνδηλνχ Ώξεο ιεηηνπξγίαο: Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, Γραμματεύα 4 νο φξνθνο, γξαθείν 410, ηειεθσλεηήο: Πξντζηάκελνο: Β. ηεξγηφπνπινο, ηει Πξνζσπηθφ: Μ. Παπαπεξηθιένπο-Σξηγάδε, ηει , Γ. Εήζεο, ηει , Μ. Μπαιαθνχηε, ηει , Γ. Σζηψηα, ηει , Υ. Πξαγηάλλε, ηει θαη Ζ. Αγγειφπνπινο, ηει Ζ Γξακκαηεία δέρεηαη ην θνηλφ θαη ηνπο θνηηεηέο θάζε Γεπηέξα, Σεηάξηε θαη Παξαζθεπή, Γηθηπαθφο ηφπνο: 5. Γραφεύο Προϋδρου 4 νο φξνθνο, γξαθείν 415, ηει Γξακκαηεία: Μ. θνπξηψηε (κέινο Δ.Σ.Δ.Π.) 10

11 6. Γραφεύα, ηλ. διευθύνςεισ και τηλϋφωνα διδακτικού προςωπικού Σα γξαθεία ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ βξίζθνληαη ζηνλ 7 ν, 8 ν θαη 9 ν φξνθν σο εμήο: 7 νο φξνθνο 701 Ρ. Γειβεξνχδε Α. Μνπζηάθε 7597 Δ. Απνζηφινπ 7883 Μ. Βήρνπ 7751 Ν. Μαληηάθεο Φ. Tακπάθε-Ησλά 7713 Μ. Θσκαδάθε 7710 Α. Πξφζθνιιε 7834 Μ. Μαιθνγηάλλε 7719 I. Παπαζππξίδνπ 7719 D. Roboly O. Βαλδψξνπ-ηαπξνπνχινπ 7702 Λ. Δπζπκίνπ νο φξνθνο 815 Η. Μπνηνπξνπνχινπ * Γ. Βάξζνο 7397 Κ. Φνξάθεο 7398 * Υψξνο Δξγαζηεξίσλ Πιεξνθνξηθήο 9 νο φξνθνο 908 Η. Κσλζηαληνπιάθε-Υάληδνπ 7922 Μ.-Υ. Αλαζηαζηάδε Α. Παπνπηζά 7481 Μ. Παηέιε 7925 Μ. Παπαδήκα 7924 Δ. Σαηζνπνχινπ (ρψξνο πνπδαζηεξίνπ) Π.-Γ. Κνπηζνγηαλλνπνχινπ 7947 Γ. Πξνβαηά 7893 Οη ψξεο γξαθείνπ ησλ δηδαζθφλησλ θαηά ηηο πεξηφδνπο δηδαζθαιίαο αλαθνηλψλνληαη ζηε Γξακκαηεία. 7. Γραφεύο Σομϋων και πρακτικόσ ϊςκηςησ 7 νο φξνθνο, θπςέιε 701, Γ. Γάηνπ, Δ. πλνδηλνχ, ηει

12 8. Εργαςτόριο Γλώςςασ και προφορικού λόγου 7 νο φξνθνο, αίζνπζα 725, ηει ην εξγαζηήξην απηφ πξνζθέξνληαη ππνζηεξηθηηθά καζήκαηα ζε φζνπο θνηηεηέο ζέινπλ λα βειηηψζνπλ ην επίπεδφ ηνπο ζηε γαιιηθή γιψζζα. 9. Εργαςτόριο Νϋων Σεχνολογιών 6 νο φξνθνο, αίζνπζα 643, ηει

13 ΦΩΡΟΙ ΚΣΗΡΙΟΤ ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ ΦΟΛΗ 1.Σειεπηθνηλσληαθφ θέληξν 2. Aula (κεγάιν ακθηζέαηξν εθδειψζεσλ) Ώξεο ιεηηνπξγίαο Όξνθνο Σειέθσλα Γεπηέξα-Πέκπηε: Παξαζθεπή: νο (Φαμ: ) 3 νο Δπηζηαζία θηεξίνπ φιν ην 24σξν 4 νο Ηαηξείν ηζφγεην Βηβιηνπσιείν νο Φσηνηππείν νο Σαρπδξνκείν νο Δζηηαηφξην ηζφγεην Καθεηέξηα ηζφγεην Κπιηθείν νο

14 ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ Όργανα διούκηςησ Πξόεδξνο: Αλαπιεξώηξηα Πξνέδξνπ: Γξακκαηέαο: Γηεπζύληξηεο Σνκέσλ Γαιιηθήο Γιώζζαο - Γισζζνινγίαο: Γαιιηθήο Λνγνηερλίαο: Ηζηνξίαο ηνπ Γαιιηθνύ Πνιηηηζκνύ: Μεηάθξαζεο - Μεηαθξαζενινγίαο: Μαξίθα Θσκαδάθε Φξεηδεξίθε Σακπάθε-Ησλά Βαζίιεηνο ηεξγηφπνπινο Ρέα Γειβεξνχδε Φξεηδεξίθε Σακπάθε-Ησλά Πεγή-Γάθλε Κνπηζνγηαλλνπνχινπ Ο Σνκέαο ιεηηνπξγεί πξνο ην παξφλ άηππα Διδακτικό Ερευνητικό Προςωπικό (Δ.Ε.Π.) Σομέας Γαλλικής Γλώσσας - Γλωσσολογίας Αλαπιεξώηξηεο Καζεγήηξηεο Αξγπξψ Πξφζθνιιε Ρέα Γειβεξνχδε Μάξσ Παηέιε Δπίθνπξεο Καζεγήηξηεο Αηθαηεξίλε Παπνπηζά Μαξία-Υξηζηίλα Αλαζηαζηάδε Αξγπξψ Μνπζηάθε Λέθηνξαο Μαξίλα Βήρνπ Σομέας Γαλλικής Λογοτεχνίας Καζεγήηξηεο Ησάλλα Κσλζηαληνπιάθε-Υάληδνπ Φξεηδεξίθε Σακπάθε-Ησλά Μαξίθα Θσκαδάθε Δπίθνπξνη Καζεγεηέο Μαξία Μαιθνγηάλλε Διέλε Σαηζνπνχινπ Dimitri Roboly Λέθηνξαο Ησάλλα Παπαζππξίδνπ 14

15 Σομέας Ιστορίας του Γαλλικού Πολιτισμού Καζεγήηξηα Πεγή-Γάθλε Κνπηζνγηαλλνπνχινπ Αλαπιεξώηξηεο Καζεγήηξηεο Όιγα Βαλδψξνπ-ηαπξνπνχινπ Ηθηγέλεηα Μπνηνπξνπνχινπ Δπίθνπξεο Καζεγήηξηεο Γέζπνηλα Πξνβαηά Λνπθία Δπζπκίνπ Λέθηνξεο Δηξήλε Απνζηφινπ Νηθφιανο Μαληηάθεο Σομέας Μετάφρασης - Μεταφρασεολογίας Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Μαξία Παπαδήκα Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Γεψξγηνο Βάξζνο Ειδικό και Εργαςτηριακό Διδακτικό Προςωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) Σομέας Γαλλικής Γλώσσας - Γλωσσολογίας Κπξηάθνο Φνξάθεο (δηδάθησξ) Yποψόφιοι διδϊκτορεσ με διδακτικό ϋργο Αηθαηεξίλε Αδνζίδνπ Μαξία-Διεπζεξία Γαιάλε Θεφδσξνο Θσκάο Παλαγηψηα Καινγεξνπνχινπ ηπιηαλφο Μαξθαλησλάθεο Ωρομύςθιοι μεταπτυχιακού Αλαζηαζία Γήκνπ Ξέληα Μαξίλνπ Ειδικό Σεχνικό Εργαςτηριακό Προςωπικό (Ε.Σ.Ε.Π.) Μαξία σηεξηάδνπ, Σ.Δ. (βηβιηνζεθνλφκνο) Γεσξγία Γάηνπ, Π.Δ. Μαξία θνπξηψηε Δηξήλε πλνδηλνχ Μαξία Λνπκπάθε, Σ.Δ. (βηβιηνζεθνλφκνο) 15

16 Διοικητικό Προςωπικό Βαζίιεηνο ηεξγηφπνπινο (Γξακκαηέαο Σκήκαηνο) Μελεμεδέληα Παπαπεξηθιένπο-Σξηγάδε Γεκήηξηνο Εήζεο Μαξία Μπαιαθνχηε Υξηζηίλα Πξαγηάλλε Γεψξγηνο Ρνπγγέξεο, Π.Δ. (βηβιηνζεθνλφκνο) Ζιίαο Αγγειφπνπινο Aφυπηρετόςαντα μϋλη Δ.Ε.Π. Πελειφπε Καιιηακπέηζνπ-Κνξαθά (Οκφηηκε Καζεγήηξηα) Μαξία Μελεγάθε (Οκφηηκε Καζεγήηξηα) Αζαλαζία Σζαιίθε-Μειηψλε (Οκφηηκε Καζεγήηξηα) Πνιπμέλε Γνχια-Μεηάθνπ (Οκφηηκε Καζεγήηξηα) Αζελά Αξγπξνπνχινπ-θνπξηψηε Διέλε θνχξα Μαξία Μπεδατηε-Παπαδάθε Θενθαλψ-Άξηεκηο Υαηδεθφξνπ Ησάλλα Ρνθνθίδνπ-Καξξά 16

17 ΠΟΤΔΕ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ Α. Νομικό καθεςτώσ Α.1 Σν Πξφγξακκα πνπδψλ θαηαξηίδεηαη απφ ηε Γ.. ηνπ Σκήκαηνο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 24 θαη 25 ηνπ Ν. 1268/1982, ην άξζξν 9 ηνπ Ν. 2083, ην άξζξν 1, παξ. 5 ηνπ Ν. 2188/1994 θαη ην Ν. 3549/2007. Β. Οργϊνωςη ςπουδών ςύμφωνα με το παλαιό πρόγραμμα ςπουδών (για τουσ εγγραφϋντεσ ϋωσ και το ακαδ. ϋτοσ ). Σα καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κέρξη θαη ην αθαδεκατθφ έηνο δηαθξίλνληαη ζε ππνρξεσηηθά θαη ππνρξεσηηθά θαη επηινγήλ θαη θαηαλέκνληαη ζε νθηψ (8) εμάκελα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ δηδάζθνληαη ηα καζήκαηα πνπ ππάγνληαη ζην Α, Γ, Δ θαη Ε εμάκελν ηνπ Δλδεηθηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ δηδάζθνληαη ηα καζήκαηα πνπ ππάγνληαη ζην Β, Γ, Σ θαη Ζ εμάκελν ηνπ Δλδεηθηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. Κάζε εμάκελν πεξηιακβάλεη δεθαηξείο (13) πιήξεηο εβδνκάδεο δηδαζθαιίαο. 1. Υποχρεωτικά μαθήματα του παλαιοφ προγράμματοσ ςπουδών Χο ππνρξεσηηθά καζήκαηα ραξαθηεξίδνληαη ηα καζήκαηα ησλ νπνίσλ ε παξαθνινχζεζε θαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο. Ζ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ παξαδφζεσλ είλαη απφιπηα ελδεδεηγκέλε γηα ηε ζσζηή ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ. Οη εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη θαηά ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην/Φεβξνπάξην θαη Ηνχλην γηα ην ρεηκεξηλφ θαη εαξηλφ εμάκελν αληίζηνηρα. Καηά ην κήλα επηέκβξην, γίλνληαη ζπκπιεξσκαηηθέο εμεηάζεηο γηα ηα καζήκαηα θαη ησλ δχν εμακήλσλ. Οη εμεηάζεηο είλαη γξαπηέο ή/θαη πξνθνξηθέο. Ζ βαζκνινγία ησλ καζεκάησλ εθθξάδεηαη κε ηελ θιίκαθα κεδέλ έσο δέθα (0-10), κε βάζε επηηπρίαο ην πέληε (5) θαη ρσξίο ηε ρξήζε θιαζκαηηθνχ κέξνπο. Σν παιαηφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο πεξηιακβάλεη ηξηάληα ηξία (33) ππνρξεσηηθά καζήκαηα: 17

18 Α/Α Κωδικόρ Μάθημα Ώπερ 1. (64701) Αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηε Γαιιηθή Γιώζζα I 6 2. (64710) Αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηε Γαιιηθή Γιώζζα II 6 3. (64714) Αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηε Γαιιηθή Γιώζζα ΗΗΗ 7 4. (64741) Αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηε Γαιιηθή Γιώζζα IV 7 5. (64769) Δηζαγσγή ζηηο ηερληθέο ηεο κεηάθξαζεο 4 6. (64774) Ζ κεηαθξαζηηθή πξάμε 4 7. (64866) Μεηάθξαζε: από ηε ζεσξία ζηελ πξάμε 4 8. (64871) Λνγνηερληθή κεηάθξαζε 4 9. (64761) Δηζαγσγή ζηε Θεσξεηηθή Γισζζνινγία (64784) Ζ θσλεηηθή ηεο Γαιιηθήο γιώζζαο (64963) Αξρέο Θεσξεηηθήο Γισζζνινγίαο Η: ζύληαμε ηεο γαιιηθήο γιώζζαο (64842) Αξρέο Θεσξεηηθήο Γισζζνινγίαο ΗΗ: κνξθνινγία ηεο γαιιηθήο γιώζζαο (64970) Πξαγκαηνινγία (64975) Κεηκελνγισζζνινγία (64867) Οη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιώζζαο (64872) Οη παξάκεηξνη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιώζζαο (64772) Ηζηνξία ηνπ Γαιιηθνύ Πνιηηηζκνύ: Αλαγέλλεζε (64777) Ηζηνξία ηνπ Γαιιηθνύ Πνιηηηζκνύ: 17 νο αηώλαο (64717) Ηζηνξία ηνπ Γαιιηθνύ Πνιηηηζκνύ: θενπδαξρία θαη απνιπηαξρία θαηά ην 18 ν αηώλα (64744) Ηζηνξία ηνπ Γαιιηθνύ Πνιηηηζκνύ: Γηαθσηηζκόο (64904) Ηζηνξία ηνπ Γαιιηθνύ Πνιηηηζκνύ: Γαιιηθή Δπαλάζηαζε (64913) Ηζηνξία ηνπ Γαιιηθνύ Πνιηηηζκνύ: θνηλσληθνπνιηηηθά θηλήκαηα θαη θνηλσληθέο ζεσξίεο θαηά ην 19 ν αηώλα (64969) Ηζηνξία ηνπ Γαιιηθνύ Πνιηηηζκνύ: ζύγρξνλνο γαιιηθόο πνιηηηζκόο (64874) Ηζηνξία ηνπ Γαιιηθνύ Πνιηηηζκνύ: ηέρλε θαη θνηλσλία θαηά ηνλ 20 ό αηώλα (64782) Γαιιηθή Λνγνηερλία ηνπ Μεζαίσλα θαη ηεο 4 Αλαγέλλεζεο 26. (64783) Γαιιηθή Λνγνηερλία ηνπ 17 νπ αηώλα (64716) Γαιιηθή Λνγνηερλία ηνπ 18 νπ αηώλα: από ην Ηζηνξηθφ θαη Κξηηηθφ Λεμηθφ ηνπ P. Bayle ζην θηινζνθηθό δηήγεκα ηνπ Βνιηαίξνπ (64743) Γαιιηθή Λνγνηερλία ηνπ 18 νπ αηώλα: από ηελ Δγθπθινπαίδεηα ζηελ πξνξνκαληηθή ινγνηερλία (64771) Δηζαγσγή ζηε Γαιιηθή Λνγνηερλία - Γαιιηθή 5 Λνγνηερλία ηνπ 19 νπ αηώλα: ην ινγνηερληθό θίλεκα ηνπ Ρνκαληηζκνύ 30. (64776) Δηζαγσγή ζηε Γαιιηθή Λνγνηερλία - Γαιιηθή 18

19 Λνγνηερλία ηνπ 19 νπ αηώλα: ηα ινγνηερληθά ξεύκαηα από ην 1850 έσο ην (64873) Γαιιηθή Λνγνηερλία ηνπ 20 νύ αηώλα: κπζηζηόξεκα (64991) Γαιιηθή Λνγνηερλία ηνπ 20 νύ αηώλα: ζέαηξν (64992) Γαιιηθή Λνγνηερλία ηνπ 20 νύ αηώλα: πνίεζε 4 2. Υποχρεωτικά κατ επιλογήν μαθήματα του παλαιοφ προγράμματοσ ςπουδών Χο ππνρξεσηηθά θαη επηινγήλ ραξαθηεξίδνληαη ηα καζήκαηα ηα νπνία ν θνηηεηήο πξέπεη λα επηιέμεη αλάκεζα ζε έλα αξηζκφ πξνζθεξνκέλσλ καζεκάησλ, ψζηε λα ζπκπιεξψζεη ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ καζεκάησλ (40) πνπ απαηηνχληαη κε ην παιαηφ Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο. Σν παιαηφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ηξηάληα πέληε (35) ππνρξεσηηθά θαη επηινγήλ καζήκαηα, απφ ηα νπνία ν θνηηεηήο πξέπεη λα επηιέμεη επηά (7). Αο ζεκεησζεί φηη ζε απηά έρνπλ εληαρζεί θαη ηα καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλακφξθσζεο Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (Α.Π.Π..) πξφγξακκα Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. Με ην πξφγξακκα απηφ, φια ηα επηιεγφκελα καζήκαηα δηδάζθνληαη δχν ψξεο ηελ εβδνκάδα. Οη θνηηεηέο ελεκεξψλνληαη απφ ηε Γξακκαηεία ζρεηηθά κε ηα θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη ην εθάζηνηε αθαδ. έηνο, θαζψο θαη κε ην εμάκελν (ρεηκεξηλφ ή εαξηλφ) δηδαζθαιίαο ηνπο. Μεηαβαηική περίοδος από ηο παλαιό προς ηο αναμορθωμένο πρόγραμμα ζποσδών Γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ ησλ παιαηνηέξσλ εηψλ, ηα καζήκαηα απηά, κε ηελ αιιαγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, είηε παξέρνληαη παξάιιεια κε ηα καζήκαηα ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (βι. ηα επαλαιακβαλόκελα καζήκαηα 64771, 64904, 64963), είηε παξέρνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο πιαηθφξκαο αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο (βι. ηα καζήκαηα θαη 64710). Α/Α Κωδικόρ Μάθημα 1. (64910) πγθξηηηθή ζεώξεζε ζεκάησλ θύινπ θαη ηζόηεηαο: ζεσξία, ζεζκνί, πξάμε 2. (64912) Παηδαγσγηθή ρξήζε ησλ ηερλνινγηώλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ μελόγισζζε ηάμε 3. (64914) Αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηώλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ζην ζρεδηαζκό καζεζηαθνύ πιηθνύ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιώζζαο 4. (64915) Υεηξηζκόο ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή θαη ρξήζε ζηηο αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο 5. (64917) Μεηάθξαζε εηδηθώλ θεηκέλσλ, νηθνλνκηθώλ θαη 19

20 πνιηηηθώλ όξσλ κε ειεθηξνληθή ππνζηήξημε 6. (64982) Φεθηαθόο Πνιηηηζκόο 7. (64984) Λνγνηερλία θαη Κηλεκαηνγξάθνο 8. (64987) εκηλάξηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη αλάγλσζεο 9. (64800) ύγρξνλα ηδενινγηθά ξεύκαηα: επηινγή ζεκάησλ 10. (64890) Οη ζεκαληηθνί ζηαζκνί ζηελ ηζηνξία ηεο Γαιιίαο 11. (64909) Ζ εμέιημε ηνπ γαιιηθνύ πνιηηηζκνύ θαηά γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα 12. (64903) Θέαηξν θαη Κνηλσλία Η 13. (64986) Θέαηξν θαη Κνηλσλία ΗΗ 14. (64906) Γηδαζθαιία ηεο γιώζζαο θαη δηαπνιηηηζκόο 15. (64923) Αληηπαξαβνιηθή αλάιπζε Διιεληθήο-Γαιιηθήο 16. (64981) Κξηηηθή αλάιπζε ινγνηερληθώλ κεηαθξάζεσλ θαη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 17. (64798) Ηζηνξία ηεο γαιιηθήο γιώζζαο 18. (64799) εκεηνινγία ηνπ ζεαηξηθνύ ιόγνπ 19. (64938) Ζ θσλεηηθή θαη ε δηδαθηηθή ηεο 20. (64985) Θεσξίεο κάζεζεο θαη ςπρνπαηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιώζζαο 21. (64983) Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή 22. (64809) Παηδαγσγηθά: Δηδηθή Αγσγή 23. (64900) Κνηλσληνγισζζνινγία 24. (64815) Δηζαγσγή ζηε πγθξηηηθή Λνγνηερλία 25. (64792) ύγρξνλε Διιεληθή Λνγνηερλία 26. (64965) Λαηηληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία 27. (64861) Ηζηνξία ηεο ηέρλεο 28. (64679) Ηζηνξία ηεο λεόηεξεο Διιάδαο 29. (64647) Αξραία Διιεληθή Φηινινγία 30. (64759) Φπρνινγία ηνπ παηδηνύ θαη ηνπ εθήβνπ 31. (64807) Δηζαγσγή ζηε λεόηεξε επξσπατθή θηινζνθία 33. (64908) εκαζηνινγία 34. (64910) εκεησηηθή 35. (641050) Πνηεηηθή θαη κεηάθξαζε: Μπσληιaίξ 36. (641057) Γξακκαηηθή ηνπ εθθεξόκελνπ ιόγνπ 3. Προαιρετικά μαθήματα του παλαιοφ προγράμματοσ ςπουδών Πξφθεηηαη γηα καζήκαηα ηα νπνία πξνζθέξνληαη γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ αθνινπζνχλ ην παιαηφ πξφγξακκα ζπνπδψλ απφ άιια Σκήκαηα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο θαη είλαη ζπλαθή κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο. Χζηφζν, ν βαζκφο ησλ καζεκάησλ απηψλ δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ ηνπ πηπρίνπ. 20

21 4. Υποχρεώςεισ για την απόκτηςη πτυχίου με βάςη το παλαιό πρόγραμμα ςπουδών Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηεο Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο γηα ηνπο παιαηφηεξνπο θνηηεηέο (απηνχο πνπ έθαλαλ ηελ εγγξαθή ηνπο έσο θαη ην αθαδ. έηνο ) ηζρχνπλ νη παξαθάησ ηξεηο πξνυπνζέζεηο: 1. Δγγξαθή, παξαθνινχζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε ζε φια ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ζπλνιηθά 33). 2. Δγγξαθή, παξαθνινχζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε ζε επηά (7) απφ ηα πξνζθεξφκελα ππνρξεσηηθά θαη επηινγήλ καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. 3. Ο ρξφλνο ζπνπδψλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ επηά εμάκελα αθφκε θαη εάλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο 1 θαη 2. Ο θνηηεηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εγγξάθεηαη ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ ζηα καζήκαηα πνπ πξνηίζεηαη λα παξαθνινπζήζεη θαηά ην εμάκελν απηφ θαη λα εμεηαζζεί ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ππνρξενχηαη λα επαλεγγξαθεί ζην κάζεκα θαη λα εμεηαζζεί ζηελ εθάζηνηε ηπρφλ λέα χιε. Ζ εγγξαθή γίλεηαη κε ειεθηξνληθή δήισζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο, ζε απζηεξά θαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο. Οη παιαηφηεξνη θνηηεηέο κπνξνχλ παξφια απηά λα εγγξάθνληαη θαη λα παξαθνινπζνχλ καζήκαηα επηινγήο πνπ πξνζθέξνληαη κε ην αλακνξθσκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ην δηδάζθνληα. 4. Μεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο: α) χκθσλα κε ηελ απφ απφθαζε ηεο Γ.. ηνπ Σκήκαηνο, νη θνηηεηέο πνπ εγγξάθεθαλ ζην 1 ν έηνο ζπνπδψλ θαηά ην αθαδ. έηνο θαη παιαηφηεξα (πξφγξακκα εηήζησλ καζεκάησλ) εληάζζνληαη ζην ηζρχνλ πξφγξακκα εμακεληαίσλ καζεκάησλ, εθφζνλ εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο. Δμαηξνχληαη νη ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο θνηηεηψλ πνπ νθείινπλ πνιχ κηθξφ αξηζκφ εηεζίσλ καζεκάησλ. β) Ρπζκίζεηο γηα ηα ππνρξεσηηθά εμακεληαία καζήκαηα (64773) Παηδαγσγηθά θαη (64868) Γαιιηθή Λνγνηερλία 20 νύ αηώλα: πνίεζε - ζέαηξν πνπ θαηαξγήζεθαλ: - Όζνη θνηηεηέο (κε Α.Μ. κέρξη ) πέηπραλ ή νθείινπλ ην ππνρξεσηηθφ δελ κπνξνχλ λα δειψζνπλ ην λέν επηιεγφκελν (64983) Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή. - Σν κάζεκα αθνξά ηνπο επί πηπρίσ θνηηεηέο κε Α.Μ. κέρξη (εηζαρζέληεο έσο ην ). Γηα ηνπο ηεηαξηνεηείο θνηηεηέο ηνπ έηνπο ηζρχεη εηδηθή ξχζκηζε: νη κηζνί (κε Α.Μ ) έρνπλ σο ππνρξέσζε ην Θέαηξν (64991) θαη νη άιινη κηζνί (κε Α.Μ ) ηελ Πνίεζε (64992). 21

22 5. Τρόποσ υπολογιςμοφ του βαθμοφ πτυχίου με βάςη το παλαιό πρόγραμμα ςπουδών Με απφθαζε ηεο Γ.. ηνπ Σκήκαηνο, φια ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ έρνπλ ηνλ ίδην ζπληειεζηή βαξχηεηαο. Δπνκέλσο, ν βαζκφο ηνπ πηπρίνπ εμάγεηαη απφ ην κέζν φξν ηεο βαζκνινγίαο ησλ ππνρξεσηηθψλ (33) θαη ησλ ππνρξεσηηθψλ θαη επηινγή (7) καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (30 πηζησηηθέο κνλάδεο αλά εμάκελν, δειαδή 240 πηζησηηθέο κνλάδεο γηα ηα 8 εμάκελα ζπνπδψλ). 22

23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ Τποχρεωτικά μαθήματα (64701) ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ Η Γηδάζθνληεο θαηά ην αθαδ. έηνο : Μ.-Υ. Αλαζηαζηάδε, Κ. Φνξάθεο, Η. Ρνθνθίδνπ-Καξξά α) Πξνθνξηθόο ιόγνο: θαηαλόεζε πξνθνξηθνύ ιόγνπ (Μ.-Υ. Αλαζηαζηάδε) ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ δσληαλνχ ή ερνγξαθεκέλνπ απφ ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε, θ.ιπ. Μέζα απφ δηάθνξα πξνθνξηθά θείκελα γίλνληαη αληηιεπηέο νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη πξνηείλνληαη ηερληθέο κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ή επηκέξνπο λνεκάησλ. β) Γξαπηόο ιόγνο: είδε γξαπηνύ επηθνηλσληαθνύ ιόγνπ (Κ. Φνξάθεο) Με έλαπζκα απζεληηθά θπξίσο θείκελα δηαθφξσλ ηχπσλ, γίλεηαη παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ (ζεκεησκάησλ, επηζηνιψλ, αλαθνξψλ, άξζξσλ, θ.ιπ.) κε ζπγθεθξηκέλνπο επηθνηλσληαθνχο ζηφρνπο θαη έκθαζε ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα γιψζζαο. γ) Αλάιπζε γξακκαηηθώλ θαηλνκέλσλ (Η. Ρνθνθίδνπ-Καξξά) - Οη αλησλπκίεο (αλαθνξηθέο, πξνζσπηθέο, δεηθηηθέο, εξσηεκαηηθέο) - Σν νλνκαηηθφ ζχλνιν (δνκέο νλνκαηηθνχ ζπλφινπ) εκ.: Σν κάζεκα απηφ δελ δηδάζθεηαη πιένλ ζην αλακνξθσκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ. Σν πεξηερφκελν ηεο παιαηάο Γιψζζαο Η θαιχπηεηαη ρνλδξηθά απφ ηα δχν λέα καζήκαηα Πξνθνξηθόο ιόγνο 1 (641011) θαη Γξαπηόο ιόγνο 1 (641015): Κείκελα θαη γξακκαηηθή ηνπ Α εμακήλνπ. Οη θνηηεηέο κπνξνχλ λα βξνπλ ζέκαηα εμεηάζεσλ ζηελ πιαηθφξκα αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο (http://eclass.uoa.gr/). (64710) ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ II Γηδάζθνπζεο θαηά ην αθαδ. έηνο : Μ.-Υ. Αλαζηαζηάδε, Η. Ρνθνθίδνπ- Καξξά, Ε. αξάθα α) Πξνθνξηθόο ιόγνο: παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ (Μ.-Υ. Αλαζηαζηάδε) ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ κε ζπγθεθξηκέλνπο επηθνηλσληαθνχο ζηφρνπο θαη έκθαζε ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα γιψζζαο. β) Γξαπηόο ιόγνο: πεξίιεςε θεηκέλσλ (Ε. αξάθα) Μειέηε ηεο δνκήο θαη ηεο ινγηθήο δηάξζξσζεο θεηκέλσλ. Παξαθξαζηηθή αλάπιαζε, εκπινπηηζκφο ιεμηινγίνπ, ζπλσλπκία. Σερληθή ηεο ζχληκεζεο θεηκέλσλ. γ) Αλάιπζε γξακκαηηθώλ θαηλνκέλσλ (Η. Ρνθνθίδνπ-Καξξά) - Ζ έθθξαζε ηεο θαηάθαζεο, ηεο άξλεζεο, ηεο εξψηεζεο (επζείαο, πιαγίαο, νιηθήο ή κεξηθήο αγλνίαο), ηνπ ζαπκαζκνχ θαη ηεο πξνζηαγήο 23

24 - Δλεξγεηηθή, κεζνπαζεηηθή θαη παζεηηθή θσλή - Δπζχο θαη πιάγηνο ιφγνο εκ.: Σν κάζεκα απηφ δελ δηδάζθεηαη πιένλ ζην αλακνξθσκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ. Σν πεξηερφκελν ηεο παιαηάο Γιψζζαο ΗΗ θαιχπηεηαη ρνλδξηθά απφ ηα δχν λέα καζήκαηα Πξνθνξηθόο ιόγνο 1 (641011) ηνπ Α εμακήλνπ γηα ην πξνθνξηθφ ηνπ κέξνο θαη Γξαπηόο ιόγνο 2 (641018): Κείκελα θαη γξακκαηηθή ηνπ Β εμακήλνπ γηα ην γξαπηφ ηνπ κέξνο. Οη θνηηεηέο κπνξνχλ λα βξνπλ ζέκαηα εμεηάζεσλ ζηελ πιαηθφξκα αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο (http://eclass.uoa.gr). (64714) ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΗΗΗ Γηδάζθνπζεο θαηά ην αθαδ. έηνο : Μ. Μπεδαΐηε-Παπαδάθε, Μ. Παηέιε, Α. Μνπζηάθε, Θ. Λενληαξίδνπ α) Πξνθνξηθόο ιόγνο: πξνθνξηθή απόδνζε λνήκαηνο (compte rendu) απζεληηθώλ ερεηηθώλ ηεθκεξίσλ (Μ. Παηέιε) Μέζα απφ δηάθνξα πξνθνξηθά θείκελα γίλεηαη εμάζθεζε ζηε ιήςε ζεκεηψζεσλ κε ζηφρν ηελ πξνθνξηθή ζπλνπηηθή απφδνζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. β) Γξαπηόο ιόγνο: αλάπηπμε δνθηκηαθνύ ιόγνπ (Α. Μνπζηάθε) Πξνθνξηθή θαη ζηε ζπλέρεηα γξαπηή αλάπηπμε επηρεηξεκαηνινγίαο ππέξ ή ελαληίνλ κηαο εθπεθξαζκέλεο ζέζεο. Ζ ζέζε απηή είλαη απφζπαζκα πξνεξρφκελν απφ πξσηφηππν θείκελν. Έκθαζε δίλεηαη ζηε ζχληαμε δηαιεθηηθνχ πιάλνπ (ζέζε - αληίζεζε - ζχλζεζε). ηφρνο είλαη ε άζθεζε γηα ηελ αλάπηπμε δνθηκηαθνχ ιφγνπ. γ) Αλάιπζε γξακκαηηθώλ θαηλνκέλσλ: ζεκαζία θαη ρξήζε ησλ ρξόλσλ θαη ησλ εγθιίζεσλ (Μ. Μπεδαΐηε-Παπαδάθε, Θ. Λενληαξίδνπ) Δπηζεκαίλνληαη ηδηαίηεξα: - ε δηάζηαζε πνπ δηαπηζηψλεηαη αλάκεζα ζηελ έλλνηα ρξφλνο θαη ζην γξακκαηηθφ ρξφλν ηνπ ξήκαηνο, - ε δήισζε ηνπ πνηνχ ελεξγείαο (aspect) θαη ηεο ηξνπηθφηεηαο (modalité), - ε γξακκαηηθνπνηεκέλε κέζσ ηεο έγθιηζεο έθθξαζε ηεο επρήο, ηνπ θφβνπ, ηεο έθπιεμεο, ηεο ακθηβνιίαο, θ.ιπ., - ε έγθιηζε σο εθθξαζηηθή επηινγή ηνπ νκηιεηή, - ν ρξφλνο σο εθθξαζηηθή επηινγή ηνπ νκηιεηή, - νη επηινγέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνθνξηθή ή γξαπηή πξαγκάησζε ηνπ ιφγνπ. εκ.: Σν κάζεκα απηφ δελ δηδάζθεηαη πιένλ ζην αλακνξθσκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ. Σν πεξηερφκελν ηεο παιαηάο Γιψζζαο ΗΗΗ θαιχπηεηαη: 1) απφ ην λέν κάζεκα Πξνθνξηθνχ Λφγνπ 2 ηνπ Β εμακήλνπ γηα ην πξνθνξηθφ ηνπ κέξνο (compte rendu oral) θαη 2) ελ κέξεη (κφλν ζε φ,ηη αθνξά ηε Γξακκαηηθή) απφ ην λέν κάζεκα Γξαπηνχ Λφγνπ 3 ηνπ Γ εμακήλνπ γηα ην γξαπηφ ηνπ κέξνο θαη Οη θνηηεηέο κπνξνχλ λα βξνπλ ζέκαηα εμεηάζεσλ ζηελ πιαηθφξκα αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο (http://eclass.uoa.gr/). 24

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015 Α ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΚΛΟ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ 1. Δηζαγσγή ζηελ Κιαζηθή Φηινινγία 2. Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία Η 3. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Φηινινγία Α Δξάμηνο Ώπερ/εβδ Γ.Μ..Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΑ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2009-2010

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΑ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2009-2010 Β ΔΞΑΜΗΝΟ 9.00 10.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο Αξραϊθό Έπνο: Όκεξνο Y θ. Καξαθάληδα 10.00 11.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο 11.00 12.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο Αξραϊθό

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 201 2016 Α ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΚΛΟ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ Δηζαγσγή ζηελ Φηινινγία Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία Η. 4. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Φηινινγία Δηζαγσγή ζηε Νενειιεληθή Φηινινγία*.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr Ο Γ Ζ Γ Ο Π Ο Τ Γ Ω Ν 2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ http://www.del.auth.gr Πεξηερφκελα - Inhaltsverzeichnis ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ηζηνξηθφ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ ΑΓΧΓΖ Σν πξώην Σν δεύηεξν

ΔΗ ΑΓΧΓΖ Σν πξώην Σν δεύηεξν ΔΗΑΓΧΓΖ Σν Σκήκα Διιεληθήο Γιψζζαο, Λνγνηερλίαο θαη Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο ρνιήο Αγσγήο θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αξγπξνθάζηξνπ. Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

2 0 1 4-2 0 1 5 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr

2 0 1 4-2 0 1 5 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr Ο Γ Ζ Γ Ο Π Ο Τ Γ Ω Ν 2 0 1 4-2 0 1 5 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ http://www.del.auth.gr Πεξηερφκελα - Inhaltsverzeichnis ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ηζηνξηθφ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα.

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. Κανονισμός Σπουδών ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. ΆΡΘΡΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ - Δγγπαθέρ 1. πνπδαζηέο ΣΔΙ θαζίζηαληαη φζνη εγγξάθνληαη ζε απηφ κεηά απφ εηζαγσγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Π E P I E X O M E N A

Π E P I E X O M E N A i Π E P I E X O M E N A Σελ. Σςνηομογπαθίερ... iv Καλωζόπιζμα... vii M E P O A' ΓENIKE OΔHΓIE 1. Όξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ Τκήκαηνο Φ.Π.Χ.... 3 2. Πξόγξακκα Σπνπδώλ ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Χ.... 5 3. Πξαθηηθή άζθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΣΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟΤ

ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΣΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟΤ Π.3.1.1 χληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΦΙΝΛΑΓΙΚΟΤ ΓΛΩΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ

Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ Μπεηίλα Νηάβνπ Καζεγήηξηα Ψπρνινγίαο Τκήκα Δπηθνηλσλίαο & Μ.Μ.Δ. Παλεπηζηήκην Αζελψλ www.media.uoa.gr/davou «Κάζε κέξα θαηαγξάθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ, ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2010-2011 ρνιή Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Α. Ζ Κνηλσληθή

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΔΝΙΑΙΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΠΟΤΓΩΝ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΔΝΙΑΙΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΤΠΟΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΓΛΩΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 2003-2010

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 2003-2010 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΘΔΑΣΡΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF PHILOSOPHY FACULTY OF THEATRE

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα