ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ, ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ

2 ρνιή Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Πνιηηηζκηθώλ πνπδώλ Γεληθά Ζ ρνιή Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Πνιηηηζκηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ηδξχζεθε κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ αξηζκ. 118 ηεο 24 εο Απξηιίνπ 2003: «Ίδξπζε ρνιψλ θαη Σκεκάησλ ζην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ» (Παξάξηεκα Β ). Mε ην ίδην Γηάηαγκα ηδξχζεθε θαη ην Σκήκα Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ, ηνπ νπνίνπ ε εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία άξρηζε απφ ην Αθαδεκατθφ Έηνο , θαζψο θαη ην Σκήκα Φηινινγίαο, ηνπ νπνίνπ ε εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία άξρηζε απφ ην Αθαδεκατθφ Έηνο Κηεξηαθή ππνδνκή Ζ ρνιή Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Πνιηηηζκηθψλ πνπδψλ ζηεγάδεηαη ζηα θηήξηα ηνπ πξψελ 9 νπ πληάγκαηνο Πεδηθνχ ζην παιαηφ ηξαηφπεδν ηεο Καιακάηαο, ηα νπνία έρνπλ παξαρσξεζεί απφ ηελ Γεκνηηθή αξρή γηα ην ζθνπφ απηφ. Σα δχν παξαδνζηαθά θηήξηα, ρηηζκέλα ζηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηψλα, κεηαηξάπεθαλ ζε ρψξνπο δηδαζθαιίαο θαη δηνίθεζεο εθνδηαζκέλνπο κε ηελ απαξαίηεηε πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ηελ άξηηα θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπο. Σν πξψελ «Γηνηθεηήξην» ηνπ ηξαηνπέδνπ ηεο Καιακάηαο, έλα λενθιαζηθφ θηήξην ηδηαίηεξεο αηζζεηηθήο αμίαο, αλαθαηλίζηεθε πιήξσο κε ηε θξνληίδα ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο θαη κε ηελ ρνξεγία ηνπ Ηδξχκαηνο Α.Γ. Λεβέληε. Ζ αλαθαίληζε κέξνπο ηνπ θηεξίνπ ησλ παιαηψλ «Λφρσλ» ηνπ ηξαηνπέδνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ επγεληθή δσξεά ησλ θ.θ. Βαζηιείνπ Κσλζηαληαθφπνπινπ θαη Κσλζηαληίλνπ Αξλφθνπξνπ. Ζ αλαθαίληζε ησλ ππνινίπσλ θηεξίσλ ησλ παιαηψλ «Λφρσλ» πεξαηψζεθε κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΠΔΠ Πεινπνλλήζνπ Γ Κ.Π.. ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008.

3 Γηνίθεζε Σκήκαηνο Σκήκα Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθώλ Αγαζώλ Αλψηαην ζπιινγηθφ φξγαλν δηνίθεζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ε νπνία ζπγθξνηείηαη σο εμήο (ν θαηάινγνο ησλ κειψλ δίλεηαη βάζεη ηεο ρξνλνινγίαο ηνπ ΦΔΚ δηνξηζκνχ ηνπο): Καζεγεηήο Αιέμηνο αββίδεο, Πξφεδξνο Καζεγήηξηα Δπξπδίθε Αληδνπιάηνπ Ρεηζίια, Αλαπιεξψηξηα Πξφεδξνο Καζεγήηξηα Διέλε αξάληε, Μέινο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Παλαγηψηεο Παηαξγηάο, Μέινο Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Δπγελία Γηαλλνχιε, Μέινο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Βαζίιεηνο Κσλζηαληηλφπνπινο, Μέινο Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Βαζηιηθή Πέλλα, Μέινο Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Κσλζηαληίλα εξεκεηάθε, Μέινο Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Ησάλλα πειηνπνχινπ, Μέινο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Νηθφιανο Εαραξηάο, Μέινο Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Αηκηιία Μπάλνπ, Μέινο Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Διέλε Επκή, Μέινο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Αξηζηείδεο Γνπιαβέξαο, Μέινο Λέθηνξαο Διέλε Βνινλάθε, Μέινο Λέθηνξαο νθία Καπεηαλάθε, Μέινο Λέθηνξαο Θεψλε Κνιιπξνπνχινπ, Μέινο Λέθηνξαο Αλαζηάζηνο Νηθνιφπνπινο, Μέινο Λέθηνξαο Μαξία Ξαλζνπνχινπ, Μέινο Λέθηνξαο Αζαλάζηνο Υξήζηνπ, Μέινο Πξνζσπηθό Μέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο: Καζεγεηέο Δπξπδίθε Αληδνπιάηνπ Ρεηζίια, Καζεγήηξηα ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν "Γηαπνιηηηζκηθέο ζπνπδέο κε έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε θαη πξνψζεζε ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκηθνχ πξντφληνο" Αιέμηνο αββίδεο, Καζεγεηήο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν "Ηζηνξία Μεζαησληθψλ - Βπδαληηλψλ Υξφλσλ" Διέλε αξάληε, Καζεγήηξηα ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν "Βπδαληηλή Ηζηνξία θαη Βπδαληηλφο Πνιηηηζκφο" Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο Παλαγηώηεο Παηαξγηάο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν "Γηαηήξεζε ησλ Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ θαη Πεξηβάιινλ"

4 Δπίθνπξνη Καζεγεηέο Δπγελία Γηαλλνύιε, Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν "Πξντζηνξηθή Αξραηνινγία: Γηεπηζηεκνληθέο Πξνζεγγίζεηο ζην Αηγαίν ηελ 3ε θαη 2ε Υηιηεηία π.υ." Αξηζηείδεο Γνπιαβέξαο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν "Λανγξαθία" Νηθόιανο Εαραξηάο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν "Αξραηνκεηξία" Διέλε Επκή, Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν "Κιαζηθή Αξραηνινγία" Βαζίιεηνο Κσλζηαληηλόπνπινο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν "Αξραία Διιεληθή Φηινινγία" Αηκηιία Μπάλνπ, Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν "Πξντζηνξηθή Αξραηνινγία: Δπνρή Υαιθνχ ζηελ Ζπεηξσηηθή Διιάδα" Βαζηιηθή Πέλλα, Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν "Βπδαληηλή Ηζηνξία, Βπδαληηλή Ννκηζκαηηθή θαη ηγηιινγξαθία" Κσλζηαληίλα εξεκεηάθε, Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν "Πνιηηηζκηθή Αλζξσπνινγία" Ησάλλα πειηνπνύινπ, Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν "Αξραηνγλσζία θαη Ηζηνξία ηνπ Πνιηηηζκνχ" Λέθηνξεο Διέλε Βνινλάθε, Λέθηνξαο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν "Αξραία Διιεληθή Φηινινγία: Πεδνγξαθία" νθία Καπεηαλάθε, Λέθηνξαο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν "Παιαηνγξαθία - Κσδηθνινγία - Δθδνηηθή" Θεώλε Κνιιπξνπνύινπ, Λέθηνξαο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν "Βπδαληηλή Φηινινγία: Πνηεηηθά Κείκελα" Αλαζηάζηνο Νηθνιόπνπινο, Λέθηνξαο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν "Λαηηληθή Φηινινγία" Μαξία Ξαλζνπνύινπ, Λέθηνξαο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν "Βπδαληηλή Αξραηνινγία: Πξσηνβπδαληηλή Δπνρή" Αζαλάζηνο Υξήζηνπ, Λέθηνξαο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν "Ηζηνξία ηεο Νεσηέξαο Διιάδνο, απφ ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 έσο θαη ηελ Δπξσπατθή Δλνπνίεζε" Γηδάζθνληεο βάζεη ηνπ Π.Γ. 407/1980 Σν Σκήκα απαζρνιεί ηθαλφ αξηζκφ δηδαζθφλησλ βάζεη ηνπ Π.Γ. 407/1980. Ο θαηάινγνο πνπ αθνινπζεί είλαη ν ηζρχσλ έσο ηα ηέιε ηνπ Αθαδεκατθνχ Έηνπο Γξ Αιεμάλδξα Αιεμαλδξίδνπ (Κιαζηθή Αξραηνινγία) Γξ νθία Βνπδνχξε (Φηινζνθία) Γξ Ησάλλεο Γαιελέαο (Παηδαγσγηθά) Γξ Νηθνιέηα Γηαλλνχηζνπ (Πιεξνθνξηθή) Γξ Απφζηνινο Γηακαληήο (Νεψηεξε Ηζηνξία)

5 Γξ Μαξία Γξνζηλνχ (Παηδαγσγηθά Δηδηθή Αγσγή) Γξ Γεκήηξηνο Καλειιφπνπινο (Νέα Διιεληθή Γξακκαηεία) Γξ Μάξθνο Καηζηάλεο (Πιεξνθνξηθή) Γξ Βαζηιηθή Κφθια (Πνιηηηζκηθή Γηαρείξηζε) Γξ Νηθφιανο Κνληνγηάλλεο (Μεζαησληθή Ορπξσκαηηθή) Γξ Δκκαλνπήι Κνχκαο (Νεψηεξε Διιεληθή Ηζηνξία) Γξ Μαξία Κνπξή (Πνιηηηζκηθή Γηαρείξηζε) Γξ Δπζχκηνο Λαδφγθαο (Κιαζηθή Αξραηνινγία) Γξ Δπαγγειία Λεδέ (Παηδαγσγηθά) Γξ Γεκήηξηνο Μαγξηπιήο (Ηζηνξία Πνιηηηζκνχ) Γξ Βαζίιεηνο Μαλνπζάθεο (Αγγιηθή Γιψζζα) Γξ Αληψληνο Μαζηξαπάο (Αξραία Ηζηνξία) Γξ Δπαγγειία Μηκίδνπ (Αξραία Θέαηξα) Γξ Καιιηφπε Μπάτθα (Δλάιηα Αξραηνινγία) Γξ Βαζίιεηνο Παληαδήο (Παηδαγσγηθά) Γξ Ησάλλα Παπαβαζηιείνπ Υαξαιακπάθε (Νέα Διιεληθή Γξακκαηεία) Γξ Δπζηαζία Παπαδφδεκα (Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία) Γξ Παγψλα Παπαδνπνχινπ (Βπδαληηλή Ηζηνξία) Γξ Παλαγηψηα Παπατσάλλνπ (Φηινζνθία) Γξ Αζπαζία Παπινπνχινπ (Αξραία Ηζηνξία) Γξ Φσηεηλή Πέξξα (Μεζαησληθή Ηζηνξία) Γξ Νηθφιανο Πεηξφρεηινο (Δπηγξαθηθή) Γξ Ξαλζή Πξνεζηάθε (Ηζηνξία Σέρλεο) Γξ Νηθφιανο Σφκπξνο (Νεψηεξε Δπξσπατθή Ηζηνξία) Γξ Μηραήι Σδεθάθεο (Αξρεηνλνκία) Γξ Νηθφιανο Σζέξγαο (Φπρνινγία) Δ.Σ.Δ.Π. ηαπξνχια Αιηθάθνπ Ησάλλεο Μνληάιδνο Αλαζηάζηνο Φηιηππφπνπινο Γξακκαηεία Παλαγνχια Καξιή Δπαγγειία Νηφινπ Βηβιηνζήθε Υαξαιακπία Νηθνιαθνπνχινπ Ησάλλεο Φηιινχδεο (Δ.Σ.Δ.Π.) Δηζαγσγή Απνζηνιή ηόρνη Βάζεη ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 118 ηεο 24 εο Απξηιίνπ 2003, πνπ δεκνζηεχζεθε ζην θχιιν αξηζκ. 102/ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη κε ην νπνίν ηδξχζεθε ην Σκήκα Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ, «Σν Σκήκα Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθώλ Αγαζώλ έρεη σο απνζηνιή α) λα θαιιηεξγεί θαη λα πξνάγεη ηελ γλώζε γηα ηελ ηζηνξία, ηελ αξραηνινγία θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πνιηηηζκηθώλ αγαζώλ κε έκθαζε ζηελ

6 αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ζηνπο ηνκείο ηεο Ηζηνξίαο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξώπεο, ηεο επηγξαθηθήο, ηεο ελάιηαο αξραηνινγίαο θαζώο θαη ηεο δηαρείξηζεο κλεκείσλ θαη ηεο Μνπζεηνινγίαο, β) λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο ηα απαξαίηεηα εθόδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζή ηνπο γηα επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία, γ) λα νξγαλώλεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο πνπ νδεγνύλ ζηελ θαηάξηηζε επηζηεκόλσλ κε εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο ζε επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο θαη δ) λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ πνιηηηζκηθώλ ζπνπδώλ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ζύγρξνλεο κνξθέο δηαρείξηζεο ησλ πνιηηηζκηθώλ αγαζώλ θαη ηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ». Ο Οδεγφο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο πεξηιακβάλεη δχν Θεκαηηθνχο Κχθινπο: Θεκαηηθφο Κχθινο Μαζεκάησλ Ηζηνξίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ Θεκαηηθφο Κχθινο Μαζεκάησλ Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ Δίλαη ην κφλν Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο πνπ πεξηιακβάλεη ην θαηλνηφκν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Πνιηηηζκηθήο Γηαρείξηζεο θαη ζηνπο δχν Θεκαηηθνχο ηνπ Κχθινπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο πηπρηνχρνπο ηνπ Σκήκαηνο λα δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο εμεπξέζεσο εξγαζίαο ζε πεξηζζφηεξνπο επαγγεικαηηθνχο ηνκείο. Δπίζεο νη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ πξφζιεςε εθπαηδεπηηθψλ ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Τπνδνκή Δξγαζηήξηα Σν Σκήκα Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ δηαζέηεη ηα αθφινπζα εξγαζηήξηα: 1. Δξγαζηήξην Αξραηνκεηξίαο Σν Δξγαζηήξην Αξραηνκεηξίαο ηδξχζεθε βάζεη Τπνπξγηθήο Απνθάζεσο (Αξ. Φχιινπ Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο 1781/ ) θαη θαιχπηεη ηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο ησλ καζεκάησλ Αξραηνκεηξίαο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ ζεκαηηθφ θχθιν καζεκάησλ Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ ηνπ Σκήκαηνο. Παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο λα αζθεζνχλ ζηηο βαζηθέο αξραηνκεηξηθέο ηερληθέο θαη εξγαζίεο (ιήςε θαη κειέηε δεηγκάησλ, κεηξήζεηο θ.ν.θ.). Γηαζέηεη 20 ζέζεηο εξγαζίαο, θαη ν βαζηθφο εμνπιηζκφο ηνπ πεξηιακβάλεη έμη ζηέξεν-κηθξνζθφπηα, έλα πεηξνγξαθηθφ-κεηαιινγξαθηθφ κηθξνζθφπην, ζπζθεπή XRF, θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία θαη φξγαλα κέηξεζεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ βαζηθψλ αζθήζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο. 2. Δξγαζηήξην Δλάιηαο Αξραηνινγίαο Σν Δξγαζηήξην Δλάιηαο Αξραηνινγίαο ηδξχζεθε βάζεη Τπνπξγηθήο Απνθάζεσο (Αξ. Φχιινπ Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο 1781/ ), ζα ιεηηνπξγήζεη ζηελ Πχιν ηεο Μεζζελίαο θαη ππνζηεξίδεη ηα καζήκαηα Δλάιηαο Αξραηνινγίαο. Πξνβιέπεηαη λα δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην ηερληθφ θαη κεραληθφ εμνπιηζκφ, φπσο

7 ζηνιέο θαηάδπζεο, ζπκπηεζηέο, θνλζφιεο πίεζεο, θαηαδπηηθφ εμνπιηζκφ θαη εξγαιεία, θαζψο θαη ζθάθνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ. Αίζνπζα Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ Ζ Αίζνπζα Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ πεξηιακβάλεη θεληξηθφ εμππεξέηε (server) θαη 40 πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο κε ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο επεμεξγαζηή 1,6 GHz, ζθιεξνχο δίζθνπο ρσξεηηθφηεηαο 40 GB, CD-ROM, θάξηεο ήρνπ θαη νζφλεο TFT 17''. Οη ππνινγηζηέο απηνί δηαζέηνπλ ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ γξαθείνπ, θαζψο θαη πξφζβαζε ζε εθηππσηέο θαη ζαξσηέο. Ζ αίζνπζα παξέρεη πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν γηα ηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ (ρξήζε δηθηπαθψλ βηβιηνζεθψλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ, πξφζβαζε ζε ζειίδεο θαη «πχιεο» μέλσλ παλεπηζηεκίσλ, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ν.θ.). Σν Σκήκα Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ, ζηελ πιήξε αλάπηπμή ηνπ πξνβιέπεηαη λα δηαζέηεη θαη ηα αθφινπζα εξγαζηήξηα: Δξγαζηήξην Αξραηνινγίαο, Δξγαζηήξην Βπδαληηλήο Γηπισκαηηθήο, Δξγαζηήξην Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο, Δξγαζηήξην Ννκηζκαηηθήο θαη θξαγηζηηθήο. Βηβιηνζήθε Ζ Βηβιηνζήθε Αλαγλσζηήξην ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ δηαζέηεη επηζηεκνληθά ζπγγξάκκαηα, εγρεηξίδηα θαη πεξηνδηθά, πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ νη θνηηεηέο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Μέζσ Γηαδηθηχνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο θαη δηθηπαθέο βηβιηνγξαθηθέο «πχιεο». Ηλζηηηνχην Έξεπλαο Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ (ΗΝ.Δ.ΒΤ.Π.): Σν Ηλζηηηνχην Έξεπλαο Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ εδξεχεη ζηνλ Μπζηξά Λαθσλίαο, ηδξχζεθε ην 2007 (Π.Γ. 155/2007, Φ.Δ.Κ. 198/ η. Α ) ζην πιαίζην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ θαη, εηδηθφηεξα ησλ Σκεκάησλ Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ θαη Φηινινγίαο ηεο ρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Πνιηηηζκηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ απηνχ. Πξφθεηηαη γηα ην κνλαδηθφ ελ Διιάδη Ηλζηηηνχην έξεπλαο ηνπ Βπδαληηλνχ πνιηηηζκνχ. θνπφο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ είλαη: α) Να δηεμάγεη έξεπλα ζηνπο ηνκείο ηεο Βπδαληηλήο Αξραηνινγίαο θαη Σέρλεο, Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο, Βπδαληηλήο Φηινινγίαο θαη Φηινζνθίαο, θαζψο θαη ηεο αλαπηχμεσο ησλ Δπηζηεκψλ θαη ηνπ Γηθαίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Βπδαληηλήο πεξηφδνπ, ηδίσο ζηελ πεξηνρή ηεο Λαθσλίαο θαη γεληθφηεξα ηεο Πεινπνλλήζνπ. β) Να πξνσζεί ηελ έξεπλα ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ηε ζπλεξγαζία κε ζπλαθείο θνξείο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. γ) Να απνηειέζεη θέληξν εθπαίδεπζεο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ θαη άιισλ νκνεηδψλ Σκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο θαη αιινδαπήο. Δπίζεο ζην Ηλζηηηνχην κπνξεί λα εθηειείηαη κέξνο ή θαη ην ζχλνιν ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ. δ). Να κειεηά ηε δεκψδε παξάδνζε θαηά ηε Βπδαληηλή θαη Μεηαβπδαληηλή πεξίνδν. Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ ην Ηλζηηηνχην: α) Καηαξηίδεη θαη εθηειεί εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ή κειέηεο απηνηειψο ή ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο. β) νξγαλψλεη ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα θαη θάζε θχζεσο επηζηεκνληθέο εθδειψζεηο.

8 γ) Γεκνζηεχεη ηα απνηειέζκαηα ησλ εθηεινπκέλσλ εξεπλψλ ή κειεηψλ, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, θαζψο θαη ζπλαθείο πξνο ην αληηθείκελν ηνπ εξγαζίεο. δ) Μεξηκλά γηα ηελ πξνψζεζε θαη δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηεμαγφκελσλ εξεπλψλ κε θάζε πξφζθνξν κέζν. ε) πκβάιιεη ζηε κεηεθπαίδεπζε επηζηεκφλσλ απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ ζηνπο ηνκείο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. ζη) ηεξίδεη ηε κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε ησλ Σκεκάησλ Ηζηνξίαο - Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ θαη Φηινινγίαο ηεο ρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Πνιηηηζκηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ θαζψο θαη άιισλ Σκεκάησλ ΑΔΗ πνπ έρνπλ γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ. Σν IΝ.ΔΒΤ.Π. δηαξζξψλεηαη ζηα αθφινπζα εξεπλεηηθά ηκήκαηα: α) Σκήκα Βπδαληηλήο Αξραηνινγίαο θαη Σέρλεο. β) Σκήκα Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο. γ) Σκήκα Βπδαληηλήο Φηινινγίαο, Φηινζνθίαο θαη Παιαηνγξαθίαο. δ) Σκήκα θαη Μνπζείν Βπδαληηλήο θαη Μεηαβπδαληηλήο δεκψδνπο παξάδνζεο. ε) Σκήκα Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ ζε ζρέζε κε ηνλ αξραίν θαη ην λεφηεξν πνιηηηζκφ. Πξαθηηθή Άζθεζε Οη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπο, έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Οδεγφ πνπδψλ. Σν Σκήκα Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ εθπαηδεχεη θνηηεηέο νη νπνίνη ζα θιεζνχλ ζην κέιινλ είηε λα ζηειερψζνπλ πνηθίιεο Τπεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ (Τπνπξγείν Παηδείαο, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, Τπνπξγείν Αλάπηπμεο/Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ/Γήκνη, Ννκαξρίεο, Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ θ.η.ι.) ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (Δπηζηεκνληθά θαη Πνιηηηζηηθά Ηδξχκαηα, Ηδησηηθά Μνπζεία, Δηαηξείεο αλάιεςεο έξγσλ αλαζηήισζεο, δηακφξθσζεο θαη πνιηηηζηηθήο δηαρείξηζεο αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ θ.η.ι.), είηε λα δεκηνπξγήζνπλ δηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κειέηε, νξγάλσζε θαη ηε δηαρείξηζε πνηθίισλ πνιηηηζκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, είηε λα εξγαζζνχλ σο εθπαηδεπηηθνί ζηελ Γεκφζηα θαη Ηδησηηθή Δθπαίδεπζε. Με ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε νη θνηηεηέο: Θα έιζνπλ ζε επαθή κε ηελ εξγαζηαθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ θιάδσλ πνπ έρνπλ επηιέμεη λα ζπνπδάζνπλ. Θα εμνηθεησζνχλ κε ππεξεζίεο θαη θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ κειέηε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο Ηζηνξηθήο θαη Αξραηνινγηθήο Δπηζηήκεο. Θα ζέζνπλ ζε πξαθηηθή εθαξκνγή ζεσξίεο θαη γλψζεηο πνπ δηδάρηεθαλ θαη απνθφκηζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε Πξαθηηθή Άζθεζε ζπλεηζθέξεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία επηηξέπνληαο, αθελφο ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ζε πξαγκαηηθφ εξγαζηαθφ ρψξν θαη αθεηέξνπ ηελ ελίζρπζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ εκπεηξία ηεο εθαξκνγήο. Δπηπιένλ, ε Πξαθηηθή Άζθεζε απνηειεί έλα αλαγθαίν βήκα γηα: Σε δεκηνπξγία ελφο ζηαζεξνχ ζπλδέζκνπ ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ θνηηεηηθνχ ηνπ δπλακηθνχ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Σε δηακφξθσζε επαγγεικαηηθήο ζπλείδεζεο ησλ θνηηεηψλ. Σελ ελίζρπζε ηεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ θνηηεηψλ.

9 Σελ εμεηδίθεπζε θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ επαγγεικαηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ησλ θνηηεηψλ. Πξφγξακκα: «Γηα βίνπ Δθπαίδεπζε» Με ην πξφγξακκα απηφ θαιχπηεηαη ε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο αλνηθηήο πξνο φινπο εθπαίδεπζεο ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη λα απνθηήζνπλ ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο. Οη ζηφρνη ηνπ Σκήκαηνο ζε φ,ηη αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Πξνγξακκάησλ Γηά Βίνπ Δθπαίδεπζεο (ΠΓΒΔ) έρνπλ εληαρζεί ζην ζπλνιηθφ επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, πνπ αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γηά Βίνπ Δθπαίδεπζεο. ε πξψηε θάζε, ην Σκήκα Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ πξνβιέπεηαη λα νξγαλψζεη δχν ΠΓΒΔ, έλα κε αληηθείκελν ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ θαη έλα κε αληηθείκελν ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ. Ζ πεξαηηέξσ αλάπηπμε Πξνγξακκάησλ Γηά Βίνπ Δθπαίδεπζεο απνηειεί επζχλε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ.. Πξφγξακκα: «Θεξηλφ ρνιείν γηα ηελ εθκάζεζε ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο, ηνπ Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ θαη ηεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο ζε λένπο νκνγελείο θαη ζε λένπο κεηαλάζηεο» ηφρνο ηνπ Θεξηλνχ ρνιείνπ είλαη ε κάζεζε ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο, ηεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο θαη ηνπ Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ θαη ε επαθή ησλ λέσλ ηεο δηαζπνξάο κε ηελ ειιεληθή θνηλσλία ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηδηαηηέξσο ηεο Μεζζελίαο. Απψηαηνο ζηφρνο είλαη λα απνβνχλ νη λένη απηνί πξεζβεπηέο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ζηηο ρψξεο δηακνλήο ηνπο θαη λα εληζρχζνπλ ηελ ειιεληθφηεηά ηνπο. Σν πξφγξακκα απηφ απνζθνπεί επίζεο ζηελ ελίζρπζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ζρέζεσλ ηεο ρψξαο καο κε ηελ νκνγέλεηα. Σα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην Θεξηλφ ρνιείν είλαη: Διιεληθή Γιψζζα, Διιεληθή Ηζηνξία θαη Διιεληθφο Πνιηηηζκφο. Σελ δηδαζθαιία πξαγκαηνπνηνχλ εμεηδηθεπκέλνη Γηδάζθνληεο ηνπ Σκήκαηνο κε ζχγρξνλα νπηηθναθνπζηηθά κέζα θαη παηδαγσγηθέο κεζφδνπο θαηάιιειεο γηα λένπο ηεο νκνγέλεηαο. Πξφγξακκα πνπδψλ Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ πεξηιακβάλεη καζήκαηα θνξκνχ, καζήκαηα ζεκαηηθψλ θχθισλ καζεκάησλ, κία πηπρηαθή εξγαζία αλά ζεκαηηθφ θχθιν καζεκάησλ (Ε θαη Ζ Δμάκελν) θαη έλαλ αξηζκφ καζεκάησλ επηινγήο. ια ηα καζήκαηα (θνξκνχ ζεκαηηθψλ θχθισλ καζεκάησλ επηινγήο) είλαη ηξίσξα. Κάζε κάζεκα αληηζηνηρεί ζε ηξεηο δηδαθηηθέο κνλάδεο. ε καζήκαηα (ηνπ Κνξκνχ θαη ησλ Θεκαηηθψλ Κχθισλ) ηα νπνία επηιέγνπλ νη θνηηεηέο κεηά απφ ζπλεξγαζία κε ηνπο Γηδάζθνληεο πεξηιακβάλεηαη θαη πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ. Ζ πηπρηαθή εξγαζία αληηζηνηρεί ζε δέθα δηδαθηηθέο κνλάδεο ζε θαζέλα απφ ηα δχν εμάκελα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη. Α. Μαζήκαηα Κνξκνύ: Πξνβιέπνληαη 44 εμακεληαία καζήκαηα θνξκνχ γηα ηα νθηψ εμάκελα ζπνπδψλ θαη κηα Πηπρηαθή Δξγαζία (Ε θαη Ζ Δμάκελα). ια ηα καζήκαηα θνξκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο είλαη ππνρξεσηηθά. Σα καζήκαηα θνξκνχ απνζθνπνχλ ζηελ εηζαγσγηθή θαη βαζηθή θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ ζηνπο ζεκειηψδεηο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο ηνπ Σκήκαηνο, θαη είλαη ηα εμήο:

10 ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΚΟΡΜΟΤ ΚΧΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΔΞΑΜΖΝΟ 12Κ1 Αξραία Διιεληθή Γξακκαηνινγία Οκεξηθά Έπε Α Δμάκελν 121 εκηλάξην Αξραίαο Διιεληθήο Θεκαηνγξαθίαο Η Α Δμάκελν 12Κ2 Δηζαγσγή ζηηο Ηζηνξηθέο πνπδέο Α Δμάκελν 12Κ3 Δηζαγσγή ζηελ Αξραία Ηζηνξία Α Δμάκελν 12Κ4 Δηζαγσγή ζηελ Βπδαληηλή Ηζηνξία Α Δμάκελν 12Κ5 Δηζαγσγή ζηελ Δπηζηήκε ηεο Αξραηνινγίαο Α Δμάκελν 12Κ6 Πξντζηνξηθή Αξραηνινγία: Δπνρή ηνπ Λίζνπ Α Δμάκελν 12Κ7 Κιαζηθή Αξραηνινγία: Γεσκεηξηθή θαη Αξρατθή Δπνρή Α Δμάκελν 12Κ8 Βπδαληηλή Αξραηνινγία: Πξσηνβπδαληηλή πεξίνδνο Α Δμάκελν 12Κ10 Γισζζνινγία: Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο Β Δμάκελν 12Κ11 Αξραία Ηζηνξία: Από ηηο αξρέο έσο θαη ηνπο Πεξζηθνύο πνιέκνπο Β Δμάκελν 12Κ12 Δηζαγσγή ζηελ Πνιηηηζκηθή Αλζξσπνινγία Β Δμάκελν 12Κ13 Πξντζηνξηθή Αξραηνινγία: Δπνρή ηνπ Υαιθνύ Β Δμάκελν 12Κ14 Δηζαγσγή ζηελ Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνύ:15νο αηώλαο έσο ην 1821 Β Δμάκελν 12Κ15 Λανγξαθία: Δηζαγσγή ζηηο Λανγξαθηθέο πνπδέο. Ήζε θαη Έζηκα Β Δμάκελν 12Κ16 Γηαπνιηηηζκηθέο πνπδέο Μνπζεηνινγία Αμηνπνίεζε Πνιηηηζκηθώλ Αγαζώλ Β Δμάκελν 12Κ17 Ηζηνξία ηεο Σέρλεο: Μεζαίσλαο, Αλαγέλλεζε Β Δμάκελν 12Κ18 Λαηηληθή Γξακκαηεία: 3νο έσο 1νο αηώλαο π.υ. Γ Δμάκελν 12Κ19 Βπδαληηλή Φηινινγία Γ Δμάκελν 12Κ20 Κιαζηθή Αξραηνινγία: Κιαζηθή Δπνρή Γ Δμάκελν 12Κ21 Ηζηνξία ηεο Μεζαησληθήο Γύζεο: 4νο/5νο αηώλαο έσο ηελ Αλαγέλλεζε Γ Δμάκελν 12Κ24 Λανγξαθία: Κνηλσληθή ζπγθξόηεζε θαη Τιηθόο Βίνο. Λατθή Σέρλε Γ Δμάκελν 12Κ25 Παιαηνγξαθία Κσδηθνινγία Δθδνηηθή Γ Δμάκελν 12Κ26 Διιεληθόο Πνιηηηζκόο θαη Δπξώπε Γ Δμάκελν 12Κ27 Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία: Ηζηνξηνγξαθία Γ Δμάκελν 12Κ28 Νέα Διιεληθή Γξακκαηεία θαη Θεσξία ηεο Λνγνηερλίαο: Από ηελ Δπηαλεζηαθή ρνιή έσο ηελ Γεληά ηνπ 30 Γ Δμάκελν 12Κ29 Αξραία Ηζηνξία: Από ηνπο Πεξζηθνύο πνιέκνπο έσο θαη ηελ κάρε ηεο Υαηξώλεηαο Γ Δμάκελν 12Κ30 Ηζηνξία ηεο Νεσηέξαο θαη ύγρξνλεο Διιάδνο: Από ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 έσο ηα ηέιε ηνπ 20νπ αηώλα Γ Δμάκελν 12Κ31 Κιαζηθή Αξραηνινγία: Διιεληζηηθή θαη Ρσκατθή Πεξίνδνο Γ Δμάκελν 12Κ32 Βπδαληηλή Αξραηνινγία: Μέζε θαη Ύζηεξε Βπδαληηλή Πεξίνδνο Γ Δμάκελν 12Κ33 Ηζηνξία ηεο Σέρλεο: Από ηνλ 17ν έσο θαη ηνλ 20ν αηώλα Γ Δμάκελν 12Κ34 Ηζηνξία ηνπ Πνιηηηζκνύ: O Νενθιαζηθηζκόο θαη ν πνιηηηζκόο ηεο Διιάδαο ηνπ 19νπ αηώλα Γ Δμάκελν

11 12Κ35 Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία: Γξακαηηθή Πνίεζε Δ Δμάκελν 122 εκηλάξην Αξραίαο Διιεληθήο Θεκαηνγξαθίαο ΗΗ Δ Δμάκελν 12Κ36 Νέα Διιεληθή Γξακκαηεία: Από ηελ Γεληά ηνπ 30 έσο ήκεξα Δ Δμάκελν 12Κ37 Γηαρείξηζε Πνιηηηζκηθώλ Αγαζώλ Η Δ Δμάκελν 12Κ38 Λαηηληθή Γξακκαηεία: 1νο έσο 4νο αηώλαο κ.υ. Σ Δμάκελν 12Κ39 Πνιηηηζκηθή Αλζξσπνινγία: Δζλνγξαθία θαη Πνιηηηζκηθή Σ Δμάκελν Γηαρείξηζε 12Κ40 Πνιηηηζκηθά Αγαζά θαη Νέεο Σερλνινγίεο Σ Δμάκελν 12Κ41 Γηαρείξηζε Πνιηηηζκηθώλ Αγαζώλ ΗΗ Σ Δμάκελν 12Κ42 Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή Θεσξίεο Μάζεζεο Ε Δμάκελν 12Κ43 Γηαρείξηζε Πνιηηηζκηθώλ Αγαζώλ ΗΗΗ Ε Δμάκελν 12Κ44 Πηπρηαθή Δξγαζία (ρεηκεξηλό εμάκελν) Ε Δμάκελν 12Κ45 Παηδαγσγηθή: Δηδηθή Γηδαθηηθή ησλ Αξραηνγλσζηηθώλ Ζ Δμάκελν Μαζεκάησλ 12Κ46 Πνιηηηζκηθά Αγαζά θαη Πξνιεπηηθή πληήξεζε Ζ Δμάκελν 12Κ47 Πηπρηαθή Δξγαζία (εαξηλό εμάκελν) Ζ Δμάκελν Β. Μαζήκαηα Θεκαηηθώλ Κύθισλ: Οη θνηηεηέο θαηά ηελ πεξίνδν 10 έσο 20 Μαΐνπ επηιέγνπλ ππνρξεσηηθά θαη δεζκεπηηθά έλαλ απφ ηνπο δχν ζεκαηηθνχο θχθινπο καζεκάησλ: α) Ηζηνξίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ β) Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ. Ζ θνίηεζε ζηνλ θάζε Θεκαηηθφ Κχθιν Μαζεκάησλ πεξηιακβάλεη 9 καζήκαηα. ια ηα Μαζήκαηα Θεκαηηθψλ Κχθισλ Μαζεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθά. Σα καζήκαηα ησλ δχν Θεκαηηθψλ Κχθισλ Μαζεκάησλ παξαηίζεληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ: Η. ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΚΤΚΛΟ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΔΞΑΜΖΝΟ 12Η-1 Αξραία Ηζηνξία: Από ηνλ Μέγα Αιέμαλδξν έσο ην Άθηην (31π.Υ.) Δ Δμάκελν 12Η-2 Βπδαληηλόο Πνιηηηζκόο Η Δ Δμάκελν 12Η-3 Ηζηνξία ηεο Νεσηέξαο Διιάδνο: Από ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 έσο ηνλ Α Παγθόζκην Πόιεκν Δ Δμάκελν 12Η-4 Αξραία Ηζηνξία: Ρσκατθνί Υξόλνη Σ Δμάκελν 12Η-5 Βπδαληηλή Κνηλσλία θαη Οηθνλνκία Σ Δμάκελν 12Η-6 Βπδαληηλή Ηζηνξία: ρέζεηο Βπδαληίνπ κε άιινπο ιανύο Ε Δμάκελν 12Η-7 Νεώηεξε Δπξσπατθή Ηζηνξία: Από ηελ Αλαγέλλεζε έσο ην Ε Δμάκελν πλέδξην ηεο Βηέλλεο

12 12Η-8 Δπξσπατθή Ηζηνξία: Από ην πλέδξην ηεο Βηέλλεο έσο ηα ηέιε ηνπ 20νπ αηώλα 12Η-9 Νεώηεξε θαη ύγρξνλε Διιεληθή Ηζηνξία: Από ηνλ Α Παγθόζκην Πόιεκν έσο ηα ηέιε ηνπ 20νπ αηώλα Ζ Δμάκελν Ζ Δμάκελν ΗΗ. ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΚΤΚΛΟ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΔΞΑΜΖΝΟ 12Α-1 Πξντζηνξηθή Αξραηνινγία: Αξρηηεθηνληθή θαη Σνπνγξαθία ηεο Δ Δμάκελν Μηλσηθήο Κξήηεο 12Α-2 Δλάιηα Αξραηνινγία Δ Δμάκελν 12Α-3 Πξντζηνξηθή Αξραηνινγία: Κέληξα ηνπ Μπθελατθνύ Πνιηηηζκνύ Σ Δμάκελν 12Α-4 Δλάιηα Αξραηνινγία: Πινία θαη Ληκέλεο Σ Δμάκελν 12Α-5 Αξραηνκεηξία Σ Δμάκελν 12Α-6 εκηλάξην Βπδαληηλήο Αξραηνινγίαο Ε Δμάκελν 12Α-7 Κιαζηθή Αξραηνινγία: Αξρηηεθηνληθή, Πνιενδνκία, Οηθηζηηθή Ε Δμάκελν 12Α-8 Δηδηθά Θέκαηα Αξραηνκεηξίαο - Δξγαζηήξην Ζ Δμάκελν 12Α-9 Κιαζηθή Αξραηνινγία: Αξραία Διιεληθή Πιαζηηθή Ζ Δμάκελν Γ. Μαζήκαηα Δπηινγήο: Πξνζθέξνληαη θαη Μαζήκαηα Δπηινγήο, εθ ησλ νπνίσλ ν θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα επηιέμεη ζπλνιηθά δψδεθα (12), απφ ην Δ Δμάκελν θαη έπεηηα. Ο θνηηεηήο επηιέγεη καζήκαηα ηνπ Θεκαηηθνχ Κχθινπ πνπ αθνινπζεί. Σα καζήκαηα επηινγήο παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΘΔΜΑΣΗΚΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΔΞΑΜΖΝΟ 12ΔΗ-1 Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία: Ηζηνξηθά θείκελα Δ Δμάκελν 12ΔΗ-2 Παππξνινγία Παιαηνγξαθία Δ Δμάκελν 12ΔΗ-3 Αξραία Θέαηξα Δ Δμάκελν 12ΔΗ-4 Ζ ζπκβνιή ησλ Πνιηηηζκηθώλ Αγαζώλ ζηε βηώζηκε Δ Δμάκελν πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε 12ΔΗ-5 Διιεληθή Ρσκατθή Ννκηζκαηηθή Δ Δμάκελν 12ΔΗ-6 Πνιηηηθνί θαη Δθθιεζηαζηηθνί ζεζκνί ζην Βπδάληην Δ Δμάκελν 12ΔΗ-7 Ηζηνξία ηνπ Δπξσπατθνύ Πνιηηηζκνύ Δ Δμάκελν 12ΔΗ-8 Ηζηνξία ηνπ Πνιηηηζκνύ: Ηδενινγηθά ξεύκαηα ζηελ ζύγρξνλε Διιάδα Δ Δμάκελν

13 12ΔΗ-9 Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία Σ Δμάκελν 12ΔΗ-10 Δπηγξαθηθή Σ Δμάκελν 12ΔΗ-11 Κείκελα Γξακαηηθήο Πνίεζεο: Από ηελ Αξραηόηεηα ζην ύγρξνλν Θέαηξν Σ Δμάκελν 12ΔΗ-12 Βπδαληηλόο Πνιηηηζκόο ΗΗ Σ Δμάκελν Σ Δμάκελν 12ΔΗ-13 Ηζηνξία ηεο Πεινπνλλήζνπ: Ύζηεξε Αξραηόηεηα-Μέζνη ρξόλνη Λαηηλνθξαηία 12ΔΗ-14 Βπδαληηλή Αξραηνινγία: Αξρηηεθηνληθή Σ Δμάκελν 12ΔΗ-15 Ηζηνξία ηνπ Πνιηηηζκνύ: Ρσκατθόο Κόζκνο Σ Δμάκελν 12ΔΗ-16 Πεξηβάιινλ θαη Γηαηήξεζε Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο Σ Δμάκελν 12ΔΗ-17 Γηάιεθηνη ηνπ Αξραίνπ θόζκνπ Ε Δμάκελν 12ΔΗ-18 εκηλάξην Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο Η Ε Δμάκελν 12ΔΗ-19 Ηζηνξία ηεο Πεινπνλλήζνπ: Από ηνπο ρξόλνπο ηεο Ε Δμάκελν Σνπξθνθξαηίαο θαη ηεο Βελεηνθξαηίαο έσο θαη ην ΔΗ-20 Πνιηηηζκηθή Αλζξσπνινγία: Αηζζήζεηο θαη Οπηηθόο Ε Δμάκελν Πνιηηηζκόο 12ΔΗ-22 Πνιηηηζκόο θαη Σνπξηζκόο Ε Δμάκελν 12ΔΗ-28 Φπρνινγία ηνπ Δθήβνπ θαη Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε Ε Δμάκελν 12ΔΗ-31 Δπηηόπηα κειέηε ζεκάησλ Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθώλ Αγαζώλ Ε Δμάκελν 12ΔΗ-21 Νεώηεξε θαη ύγρξνλε Φηινζνθία Ζ Δμάκελν 12ΔΗ-23 εκηλάξην Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο ΗΗ Ζ Δμάκελν 12ΔΗ-24 Βπδαληηλή θαη Μεζαησληθή Ννκηζκαηηθή Ζ Δμάκελν 12ΔΗ-25 Ηζηνξία ησλ Γπηηθώλ Κπξηαξρηώλ ζηνλ Διιαδηθό ρώξν: Ζ Δμάκελν Λαηηλνθξαηία 12ΔΗ-26 Λανγξαθία: Παξνηκηαθόο Λόγνο. Παξακύζη Ζ Δμάκελν 12ΔΗ-27 Αξρεηνλνκία Ζ Δμάκελν 12ΔΗ-29 εκηλάξην: Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο-Βηώζηκε Πεξηθεξεηαθή Ζ Δμάκελν Αλάπηπμε: ύγρξνλεο εθαξκνγέο θαη θαηλνηόκεο δξάζεηο 12ΔΗ-30 Δθπαίδεπζε αηόκσλ κε εηδηθέο ηθαλόηεηεο Ζ Δμάκελν ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΘΔΜΑΣΗΚΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΔΞΑΜΖΝΟ 12ΔΑ-1 Πξντζηνξηθή Αξραηνινγία: Οη Κπθιάδεο ζηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνύ Δ Δμάκελν 12ΔΑ-2 Διιεληθή Ρσκατθή Ννκηζκαηηθή Δ Δμάκελν 12ΔΑ-3 Πνιηηηθνί θαη Δθθιεζηαζηηθνί ζεζκνί ζην Βπδάληην Δ Δμάκελν

14 12ΔΑ-4 Ορπξσκαηηθή ησλ Μεζαησληθώλ Υξόλσλ Δ Δμάκελν 12ΔΑ-5 Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία: Ηζηνξηθά θείκελα Δ Δμάκελν 12ΔΑ-6 Αξραία Θέαηξα Δ Δμάκελν 12ΔΑ-7 Κιαζηθή Αξραηνινγία: Κεξακηθή Δ Δμάκελν 12ΔΑ-8 Ηζηνξία ηνπ Πνιηηηζκνύ: Ρσκατθόο Κόζκνο Σ Δμάκελν 12ΔΑ-9 Δπηγξαθηθή Σ Δμάκελν 12ΔΑ-10 Βπδαληηλόο Πνιηηηζκόο ΗΗ Σ Δμάκελν 12ΔΑ-11 Βπδαληηλή Αξραηνινγία: Αξρηηεθηνληθή Σ Δμάκελν 12ΔΑ-12 Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία Σ Δμάκελν 12ΔΑ-13 Πεξηβάιινλ θαη Γηαηήξεζε Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο Σ Δμάκελν 12ΔΑ-14 Πξντζηνξηθή Αξραηνινγία: Κεξακηθή Σ Δμάκελν 12ΔΑ-15 Πξντζηνξηθή Αξραηνινγία: Κύπξνο θαη Αλαηνιηθνί Λανί Ε Δμάκελν 12ΔΑ-16 Αξραηνινγία Πεδίνπ: Σερληθέο Αλαζθαθήο θαη Δπηθαλεηαθήο Ε Δμάκελν Έξεπλαο* 12ΔΑ-17 Γηάιεθηνη ηνπ Αξραίνπ θόζκνπ Ε Δμάκελν 12ΔΑ-18 εκηλάξην Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο Η Ε Δμάκελν 12ΔΑ-19 Νενειιεληθή Σέρλε Ε Δμάκελν 12ΔΑ-21 Πνιηηηζκόο θαη Σνπξηζκόο Ε Δμάκελν 12ΔΑ-22 Πνιηηηζκηθή Αλζξσπνινγία: Αηζζήζεηο θαη Οπηηθόο Πνιηηηζκόο Ε Δμάκελν 12ΔΑ-23 Αξραηνινγία θαη Νέεο Σερλνινγίεο Ε Δμάκελν 12ΔΑ-28 Φπρνινγία ηνπ Δθήβνπ θαη Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε Ε Δμάκελν 12ΔΑ-31 Δπηηόπηα κειέηε ζεκάησλ Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθώλ Αγαζώλ Ε Δμάκελν 12ΔΑ-20 Νεώηεξε θαη ύγρξνλε Φηινζνθία Ζ Δμάκελν 12ΔΑ-24 εκηλάξην Πξντζηνξηθήο Αξραηνινγίαο: Εεηήκαηα Ζ Δμάκελν Κξεηνκπθελατθήο Θξεζθείαο θαη Πνιηηείαο 12ΔΑ-25 Βπδαληηλή θαη Μεζαησληθή Ννκηζκαηηθή Ζ Δμάκελν 12ΔΑ-26 Μεηαβπδαληηλή Σέρλε Ζ Δμάκελν 12ΔΑ-27 Λανγξαθία: Παξνηκηαθόο Λόγνο. Παξακύζη Ζ Δμάκελν 12ΔΑ-29 Δθπαίδεπζε αηόκσλ κε εηδηθέο ηθαλόηεηεο Ζ Δμάκελν 12ΔΑ-32 Βπδαληηλή Αξραηνινγία: Μηθξνηερλία Ζ Δμάκελν

15 * Σν Μάζεκα 12ΔΑ-16: Αξραηνινγία Πεδίνπ: Σερληθέο Αλαζθαθήο θαη Δπηθαλεηαθήο Έξεπλαο (Μάζεκα Δπηινγήο Θεκαηηθνχ Κχθινπ Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ Ε Δμακήλνπ) επηιέγεηαη ππνρξεσηηθά απφ φινπο ηνπο θνηηεηέο ηνπ Θεκαηηθνχ Κχθινπ Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ. Σα καζήκαηα Αγγιηθήο Γιψζζαο παχνπλ λα ζεσξνχληαη ππνρξεσηηθά γηα ηελ ιήςε πηπρίνπ. Αληηθαζίζηαληαη απφ έλα κάζεκα Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Οξνινγίαο αλά Θεκαηηθφ Κχθιν θαη είλαη πξναηξεηηθή ε επηινγή ηνπο απφ ηνπο θνηηεηέο. ΑΓΓ ΗΣ Αγγιηθή Γιώζζα θαη νξνινγία Ηζηνξίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθώλ Αγαζώλ ΑΓΓ ΑΡΥ Αγγιηθή Γιώζζα θαη νξνινγία Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθώλ Αγαζώλ Σ Δμάκελν Σ Δμάκελν Σα καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο παχνπλ λα ζεσξνχληαη ππνρξεσηηθά γηα ηελ ιήςε πηπρίνπ. ΠΛΖ 1 Πιεξνθνξηθή 1 Α Δμάκελν ΠΛΖ 2 Πιεξνθνξηθή 2 Β Δμάκελν ΠΛΖ3 Πιεξνθνξηθή 3 Γ Δμάκελν ΠΛΖ 4 Πιεξνθνξηθή 4 Σ Δμάκελν Ζ επηινγή θαη εμέηαζε ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ αλσηέξσλ εμακήλσλ πξνυπνζέηεη ηελ επηηπρή εμέηαζε ζε ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαησηέξσλ εμακήλσλ. Πξναπαηηνχκελα γηα καζήκαηα Κνξκνχ Γηα ηελ επηινγή θαη εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο: 12Κ35: Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία: Γξακαηηθή Πνίεζε (Μάζεκα Κνξκνχ Δ Δμακήλνπ) ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα έρεη εμεηαζζεί επηηπρψο ζην κάζεκα: 12Κ1: Αξραία Διιεληθή Γξακκαηνινγία Οκεξηθά Έπε (Μάζεκα Κνξκνχ Α Δμακήλνπ). Γηα ηελ επηινγή θαη εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο: 12Κ40: Πνιηηηζκηθά Αγαζά θαη Νέεο Σερλνινγίεο (Μάζεκα Κνξκνχ η Δμακήλνπ) ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα έρεη εμεηαζζεί επηηπρψο ζην κάζεκα: 12Κ16: Γηαπνιηηηζκηθέο πνπδέο Μνπζεηνινγία Αμηνπνίεζε Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ (Μάζεκα Κνξκνχ Β Δμακήλνπ). Πξναπαηηνχκελα γηα καζήκαηα Θεκαηηθνχ Κχθινπ Ηζηνξίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ: Γηα ηελ επηινγή θαη εμέηαζε ησλ καζεκάησλ: 12Η-1: Αξραία Ηζηνξία: Απφ ηνλ Μέγα Αιέμαλδξν έσο ην Άθηην (31π.Υ.) (Μάζεκα Θεκαηηθνχ Κχθινπ Ηζηνξίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ Δ Δμακήλνπ) θαη 12Η-4: Αξραία Ηζηνξία: Ρσκατθνί Υξφλνη (Μάζεκα Θεκαηηθνχ Κχθινπ Ηζηνξίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ η Δμακήλνπ) ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα έρεη εμεηαζζεί επηηπρψο ζην κάζεκα: 12Κ3: Δηζαγσγή ζηελ Αξραία Ηζηνξία (Μάζεκα Κνξκνχ Α Δμακήλνπ).

16 Γηα ηελ επηινγή θαη εμέηαζε ησλ καζεκάησλ: 12Η-5: Βπδαληηλή Κνηλσλία θαη Οηθνλνκία (Μάζεκα Θεκαηηθνχ Κχθινπ Ηζηνξίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ η Δμακήλνπ) θαη 12Η-6: Βπδαληηλή Ηζηνξία: ρέζεηο Βπδαληίνπ κε άιινπο ιανχο (Μάζεκα Θεκαηηθνχ Κχθινπ Ηζηνξίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ Ε Δμακήλνπ) ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα έρεη εμεηαζζεί επηηπρψο ζην κάζεκα: 12Κ4: Δηζαγσγή ζηελ Βπδαληηλή Ηζηνξία (Μάζεκα Κνξκνχ Α Δμακήλνπ). Γηα ηελ επηινγή θαη εμέηαζε ησλ καζεκάησλ: 12Η-3: Ηζηνξία ηεο Νεσηέξαο Διιάδνο: Απφ ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 έσο ηνλ Α Παγθφζκην Πφιεκν (Μάζεκα Θεκαηηθνχ Κχθινπ Ηζηνξίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ Δ Δμακήλνπ) θαη 12Η-9: Νεψηεξε θαη χγρξνλε Διιεληθή Ηζηνξία: Απφ ηνλ Α Παγθφζκην Πφιεκν έσο ηα ηέιε ηνπ 20 νπ αηψλα (Μάζεκα Θεκαηηθνχ Κχθινπ Ηζηνξίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ Ζ Δμακήλνπ) ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα έρεη εμεηαζζεί επηηπρψο ζην κάζεκα: 12Κ14: Δηζαγσγή ζηελ Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνχ: 15νο αηψλαο έσο ην 1821 (Μάζεκα Κνξκνχ Β Δμακήλνπ) Πξναπαηηνχκελα γηα καζήκαηα Θεκαηηθνχ Κχθινπ Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ: Γηα ηελ επηινγή θαη εμέηαζε ησλ καζεκάησλ: 12Α-7: Κιαζηθή Αξραηνινγία: Αξρηηεθηνληθή, Πνιενδνκία, Οηθηζηηθή (Μάζεκα Θεκαηηθνχ Κχθινπ Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ Σ Δμακήλνπ) θαη 12Α-9: Κιαζηθή Αξραηνινγία: Αξραία Διιεληθή Πιαζηηθή (Μάζεκα Θεκαηηθνχ Κχθινπ Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ Ζ Δμακήλνπ) ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα έρεη εμεηαζζεί επηηπρψο ζηα καζήκαηα: 12Κ5: Δηζαγσγή ζηελ Δπηζηήκε ηεο Αξραηνινγίαο (Μάζεκα Κνξκνχ Α Δμακήλνπ) θαη 12Κ7: Κιαζηθή Αξραηνινγία: Γεσκεηξηθή θαη Αξρατθή Δπνρή(Μάζεκα Κνξκνχ Α Δμακήλνπ). Γηα ηελ επηινγή θαη εμέηαζε ησλ καζεκάησλ: 12Α-1: Πξντζηνξηθή Αξραηνινγία: Αξρηηεθηνληθή, Σνπνγξαθία ηεο Μηλσηθήο Κξήηεο (Μάζεκα Θεκαηηθνχ Κχθινπ Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ Δ Δμακήλνπ) ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα έρεη εμεηαζζεί επηηπρψο ζηα καζήκαηα: 12Κ5: Δηζαγσγή ζηελ Δπηζηήκε ηεο Αξραηνινγίαο (Μάζεκα Κνξκνχ Α Δμακήλνπ) θαη 12Κ13: Πξντζηνξηθή Αξραηνινγία: Δπνρή ηνπ Υαιθνχ (Μάζεκα Κνξκνχ Β Δμακήλνπ). Γηα ην κάζεκα :12Α-3: Πξντζηνξηθή Αξραηνινγία: Κέληξα ηνπ Μπθελατθνχ Πνιηηηζκνχ (Μάζεκα Θεκαηηθνχ Κχθινπ Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ Σ Δμακήλνπ) ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα έρεη εμεηαζζεί επηηπρψο ζην κάζεκα: 12Κ13: Πξντζηνξηθή Αξραηνινγία: Δπνρή ηνπ Υαιθνχ (Μάζεκα Κνξκνχ Β Δμακήλνπ). Γηα ηελ επηινγή θαη εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο: 12Α-6: εκηλάξην Βπδαληηλήο Αξραηνινγίαο (Μάζεκα Θεκαηηθνχ Κχθινπ Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ Ε Δμακήλνπ) ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα έρεη εμεηαζζεί επηηπρψο ζηα καζήκαηα: 12Κ5:Δηζαγσγή ζηελ Δπηζηήκε ηεο Αξραηνινγίαο (Μάζεκα Κνξκνχ Α Δμακήλνπ) θαη 12Κ8: Βπδαληηλή Αξραηνινγία: Πξσηνβπδαληηλή Πεξίνδνο (Μάζεκα Κνξκνχ Α Δμακήλνπ). Γηα ηελ επηινγή θαη εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο: 12Α-2: Δλάιηα Αξραηνινγία (Μάζεκα Θεκαηηθνχ Κχθινπ Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ Δ Δμακήλνπ) ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα έρεη εμεηαζζεί επηηπρψο ζην κάζεκα 12Κ5: Δηζαγσγή ζηελ Δπηζηήκε ηεο Αξραηνινγίαο (Μάζεκα Κνξκνχ Α Δμακήλνπ).

17 Τπνρξεψζεηο αλά Δμάκελν ΔΞΑΜΖΝΟ Α Β Γ Γ Δ η Ε Ζ ΤΝΟΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΚΟΡΜΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΘΔΜΑΣΗΚΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΘΔΜΑΣΗΚΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαζήκαηα (αλά ζεκαηηθό θύθιν) + 1 Πηπρηαθή Δξγαζία Τπνρξεώζεηο γηα ηε ιήςε Πηπρίνπ Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Πηπρίνπ νη θνηηεηέο νθείινπλ: Να εγγξαθνχλ, λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα εμεηαζζνχλ επηηπρψο ζπλνιηθά ζηα 44 Μαζήκαηα Κνξκνχ, ζηα 9 Μαζήκαηα ηνπ Θεκαηηθνχ Κχθινπ πνπ έρνπλ επηιέμεη, ζε 12 απφ ηα πξνζθεξφκελα Μαζήκαηα Δπηινγήο. Να εθπνλήζνπλ κε επηηπρία ηελ Πηπρηαθή Δξγαζία.. Να ζπκπιεξψζνπλ έλα ζχλνιν απφ 215 Γηδαθηηθέο Μνλάδεο. Γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε 215 Γηδαθηηθψλ Μνλάδσλ. Τπνινγηζκφο βαζκνχ Πηπρίνπ Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ βαζκνχ Πηπρίνπ είλαη εληαίνο γηα φια ηα Α.Δ.Η. ηεο ρψξαο θαη θαζνξίδεηαη απφ ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε Β3/2166/1987 (Φ.Δ.Κ. 308 Β ): «1. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ ηνπ πηπρίνπ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζα εηζαρζνχλ ζηα Α.Δ.Η. απφ ην Αθαδεκατθφ Έηνο θαη κεηά ιακβάλνληαη ππφςε νη βαζκνί φισλ ησλ καζεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ιήςε ηνπ πηπρίνπ (Άξζξν 25 παξ. 12 Ν 1268/1982), θαζψο θαη ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, φπνπ απηή πξνβιέπεηαη απφ ην Πξφγξακκα πνπδψλ

18 2.α) Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ ηνπ πηπρίνπ ησλ θνηηεηψλ πνιιαπιαζηάδεηαη ν βαζκφο θάζε καζήκαηνο επί έλαλ ζπληειεζηή, ν νπνίνο νλνκάδεηαη ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ καζήκαηνο θαη ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο γηλνκέλσλ δηαηξείηαη κε ην άζξνηζκα ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο φισλ ησλ καζεκάησλ. β) νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο θπκαίλνληαη απφ 1,0 έσο 2,0 θαη ππνινγίδνληαη σο εμήο: Μαζήκαηα κε 1 ή 2 δηδαθηηθέο κνλάδεο έρνπλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο 1,0 Μαζήκαηα κε 3 ή 4 δηδαθηηθέο κνλάδεο έρνπλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο 1,5 Μαζήκαηα κε πεξηζζφηεξεο απφ 4 δηδαθηηθέο κνλάδεο, θαζψο θαη ε δηπισκαηηθή εξγαζία, έρνπλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο 2,0 5. Δάλ έλαο θνηηεηήο έρεη βαζκνινγεζεί ζε πεξηζζφηεξα καζήκαηα απφ φζα αληηζηνηρνχλ ζηνλ θαηά ην Πξφγξακκα πνπδψλ απαηηνχκελν ειάρηζην αξηζκφ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ ιήςε ηνπ πηπρίνπ, κπνξεί απηφο λα κελ ζπλππνινγίζεη γηα ηελ εμαγσγή ηνπ βαζκνχ πηπρίνπ ηνπο βαζκνχο ελφο αξηζκνχ θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα ππφινηπα καζήκαηα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ηνλ απαηηνχκελν γηα ηελ ιήςε πηπρίνπ». Καηαλνκή Μαζεκάησλ αλά Δμάκελν Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΚΟΡΜΟΤ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΚΧΓΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ECTS 12Κ1 Αξραία Διιεληθή Γξακκαηνινγία Οκεξηθά Έπε εκηλάξην Αξραίαο Διιεληθήο Θεκαηνγξαθίαο Η 12Κ2 Δηζαγσγή ζηηο Ηζηνξηθέο πνπδέο Κ3 Δηζαγσγή ζηελ Αξραία Ηζηνξία 12Κ4 Δηζαγσγή ζηελ Βπδαληηλή Ηζηνξία 12Κ5 Δηζαγσγή ζηελ Δπηζηήκε ηεο Αξραηνινγίαο Κ6 Πξντζηνξηθή Αξραηνινγία: Δπνρή ηνπ Λίζνπ 12Κ7 Κιαζηθή Αξραηνινγία: Γεσκεηξηθή θαη Αξρατθή Δπνρή 12Κ8 Βπδαληηλή Αξραηνινγία: Πξσηνβπδαληηλή πεξίνδνο Β ΔΞΑΜΖΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΚΟΡΜΟΤ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΚΧΓΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ECTS 12Κ10 Γισζζνινγία: Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο 12Κ11 Αξραία Ηζηνξία: Από ηηο αξρέο έσο θαη ηνπο Πεξζηθνύο πνιέκνπο Κ12 Δηζαγσγή ζηελ Πνιηηηζκηθή Αλζξσπνινγία Κ13 Πξντζηνξηθή Αξραηνινγία: Δπνρή ηνπ Υαιθνύ 3 4

19 12Κ14 Δηζαγσγή ζηελ Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνύ:15νο αηώλαο έσο ην Κ15 Λανγξαθία: Δηζαγσγή ζηηο Λανγξαθηθέο πνπδέο. Ήζε θαη Έζηκα 12Κ16 Γηαπνιηηηζκηθέο πνπδέο Μνπζεηνινγία Αμηνπνίεζε Πνιηηηζκηθώλ Αγαζώλ Κ17 Ηζηνξία ηεο Σέρλεο: Μεζαίσλαο, Αλαγέλλεζε 3 4 Γ ΔΞΑΜΖΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΚΟΡΜΟΤ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΚΧΓΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ECTS 12Κ18 Λαηηληθή Γξακκαηεία: 3νο έσο 1νο αηώλαο π.υ Κ19 Βπδαληηλή Φηινινγία Κ20 Κιαζηθή Αξραηνινγία: Κιαζηθή Δπνρή Κ21 Ηζηνξία ηεο Μεζαησληθήο Γύζεο: 4νο/5νο αηώλαο έσο ηελ Αλαγέλλεζε Κ24 Λανγξαθία: Κνηλσληθή ζπγθξόηεζε θαη Τιηθόο Βίνο. Λατθή Σέρλε Κ25 Παιαηνγξαθία Κσδηθνινγία Δθδνηηθή Κ26 Διιεληθόο Πνιηηηζκόο θαη Δπξώπε 3 4 Γ ΔΞΑΜΖΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΚΟΡΜΟΤ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΚΧΓΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ECTS 12Κ27 Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία: Ηζηνξηνγξαθία Κ28 Νέα Διιεληθή Γξακκαηεία θαη Θεσξία ηεο Λνγνηερλίαο: Από ηελ Δπηαλεζηαθή ρνιή έσο 3 4 ηελ Γεληά ηνπ 30 12Κ29 Αξραία Ηζηνξία: Από ηνπο Πεξζηθνύο πνιέκνπο έσο θαη ηελ κάρε ηεο Υαηξώλεηαο Κ30 Ηζηνξία ηεο Νεσηέξαο θαη ύγρξνλεο Διιάδνο: Από ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 έσο ηα ηέιε ηνπ νπ αηώλα 12Κ31 Κιαζηθή Αξραηνινγία: Διιεληζηηθή θαη Ρσκατθή Πεξίνδνο Κ32 Βπδαληηλή Αξραηνινγία: Μέζε θαη Ύζηεξε Βπδαληηλή Πεξίνδνο Κ33 Ηζηνξία ηεο Σέρλεο: Από ηνλ 17ν έσο θαη ηνλ 20ν αηώλα 12Κ34 Ηζηνξία ηνπ Πνιηηηζκνύ: O Νενθιαζηθηζκόο θαη ν πνιηηηζκόο ηεο Διιάδαο ηνπ 19νπ αηώλα Οη θνηηεηέο θαηά ηελ πεξίνδν 10 έσο 20 Μαΐνπ επηιέγνπλ ππνρξεσηηθά θαη δεζκεπηηθά έλαλ απφ ηνπο δχν ζεκαηηθνχο θχθινπο καζεκάησλ: α) Ηζηνξίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ β) Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ.

20 Δπίζεο, νη θνηηεηέο θαηά ηελ πεξίνδν 10 έσο 20 Μαΐνπ επηιέγνπλ ππνρξεσηηθά θαη δεζκεπηηθά ηξία - απφ ηα πξνζθεξφκελα θάζε Αθαδεκατθφ Έηνο - καζήκαηα επηινγήο γηα ην Δ Δμάκελν θαη ηξία γηα ην η Δμάκελν. Ζ δήισζε ησλ καζεκάησλ επηινγήο γίλεηαη θαηά αχμνληα αξηζκφ πξνηεξαηφηεηαο. ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΚΤΚΛΟ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ Δ ΔΞΑΜΖΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΚΟΡΜΟΤ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΚΧΓΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ECTS 12Κ35 Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία: Γξακαηηθή Πνίεζε 122 εκηλάξην Αξραίαο Διιεληθήο Θεκαηνγξαθίαο ΗΗ 12Κ36 Νέα Διιεληθή Γξακκαηεία: Απφ ηελ Γεληά ηνπ 30 έσο ήκεξα 12Κ37 Γηαρείξηζε Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ Η ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΘΔΜΑΣΗΚΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΚΧΓΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ECTS 12Η-1 Αξραία Ηζηνξία: Απφ ηνλ Μέγα Αιέμαλδξν έσο ην Άθηην (31π.Υ.) 12Η-2 Θέκαηα Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ Η 12Η-3 Ηζηνξία ηεο Νεσηέξαο Διιάδνο: Απφ ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 έσο ηνλ Α Παγθφζκην Πφιεκν ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ Μαζήκαηα Δπηινγήο γηα ηνλ Θ. Κ. Ηζηνξίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθώλ Αγαζώλ (Δπηιέγνληαη ηξία καζήκαηα) ΚΧΓΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ECTS 12ΔΗ-1 Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία: Ηζηνξηθά θείκελα 12ΔΗ-2 Παππξνινγία Παιαηνγξαθία 12ΔΗ-3 Αξραία Θέαηξα 12ΔΗ-4 Ζ ζπκβνιή ησλ Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ ζηε βηψζηκε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε 12ΔΗ-5 Διιεληθή Ρσκατθή Ννκηζκαηηθή 12ΔΗ-6 Πνιηηηθνί θαη Δθθιεζηαζηηθνί ζεζκνί ζην Βπδάληην 12ΔΗ-7 Ηζηνξία ηνπ Δπξσπατθνχ Πνιηηηζκνχ 12ΔΗ-8 Ηζηνξία ηνπ Πνιηηηζκνχ: Ηδενινγηθά ξεχκαηα ζηελ ζχγρξνλε Διιάδα

21 η ΔΞΑΜΖΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΚΟΡΜΟΤ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΚΧΓΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ECTS 12Κ38 Λαηηληθή Γξακκαηεία: 1νο έσο 4νο αηψλαο κ.υ. 12Κ39 Πνιηηηζκηθή Αλζξσπνινγία: Δζλνγξαθία θαη Πνιηηηζκηθή Γηαρείξηζε Κ40 Πνιηηηζκηθά Αγαζά θαη Νέεο Σερλνινγίεο 12Κ41 Γηαρείξηζε Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ ΗΗ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΘΔΜΑΣΗΚΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΚΧΓΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ECTS 12Η-4 Αξραία Ηζηνξία: Ρσκατθνί Υξφλνη Η-5 Βπδαληηλή Κνηλσλία θαη Οηθνλνκία 3 4 ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ Μαζήκαηα Δπηινγήο γηα ηνλ Θ. Κ. Ηζηνξίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθώλ Αγαζώλ (Δπηιέγνληαη ηξία καζήκαηα) ΚΧΓΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ECTS 12ΔΗ-9 Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία 12ΔΗ-10 Δπηγξαθηθή 12ΔΗ-11 Κείκελα Γξακαηηθήο Πνίεζεο: Απφ ηελ Αξραηφηεηα ζην χγρξνλν Θέαηξν 12ΔΗ-12 Βπδαληηλφο Πνιηηηζκφο ΗΗ 12ΔΗ-13 Ηζηνξία ηεο Πεινπνλλήζνπ: Όζηεξε Αξραηφηεηα- Μέζνη ρξφλνη Λαηηλνθξαηία 12ΔΗ-14 Βπδαληηλή Αξραηνινγία: Αξρηηεθηνληθή 12ΔΗ-15 Ηζηνξία ηνπ Πνιηηηζκνχ: Ρσκατθφο Κφζκνο 12ΔΗ-16 Πεξηβάιινλ θαη Γηαηήξεζε Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο Δπίζεο, νη θνηηεηέο θαηά ηελ πεξίνδν 10 έσο 20 Μαΐνπ επηιέγνπλ ππνρξεσηηθά θαη δεζκεπηηθά ηξία - απφ ηα πξνζθεξφκελα θάζε Αθαδεκατθφ Έηνο - καζήκαηα επηινγήο γηα ην Ε Δμάκελν θαη ηξία γηα ην Ζ Δμάκελν. Ζ δήισζε ησλ καζεκάησλ επηινγήο γίλεηαη θαηά αχμνληα αξηζκφ πξνηεξαηφηεηαο. Ε ΔΞΑΜΖΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΚΟΡΜΟΤ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΚΧΓΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ECTS 12Κ42 Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή-Θεσξίεο Μάζεζεο 12Κ43 Γηαρείξηζε Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ ΗΗΗ 12Κ44 Πηπρηαθή Δξγαζία (Υεηκεξηλφ Δμάκελν) 10 9 ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΘΔΜΑΣΗΚΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΚΧΓΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ECTS

22 12Η-6 Βπδαληηλή Ηζηνξία: ρέζεηο Βπδαληίνπ κε άιινπο ιανχο 12Η-7 Νεψηεξε Δπξσπατθή Ηζηνξία: Απφ ηελ Αλαγέλλεζε έσο ην πλέδξην ηεο Βηέλλεο ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ Μαζήκαηα Δπηινγήο γηα ηνλ Θ. Κ. Ηζηνξίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθώλ Αγαζώλ (Δπηιέγνληαη ηξία καζήκαηα) ΚΧΓΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ECTS 12ΔΗ-17 Γηάιεθηνη ηνπ Αξραίνπ θφζκνπ 12ΔΗ-18 εκηλάξην Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο Η 12ΔΗ-19 Ηζηνξία ηεο Πεινπνλλήζνπ: Απφ ηνπο ρξφλνπο ηεο Σνπξθνθξαηίαο θαη ηεο Βελεηνθξαηίαο έσο θαη ην ΔΗ-20 Πνιηηηζκηθή Αλζξσπνινγία: Αηζζήζεηο θαη Οπηηθφο Πνιηηηζκφο 12ΔΗ-22 Πνιηηηζκφο θαη Σνπξηζκφο 12ΔΗ-28 Φπρνινγία ηνπ Δθήβνπ θαη Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε 12ΔΗ-31 Δπηηφπηα κειέηε ζεκάησλ Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ Ζ ΔΞΑΜΖΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΚΟΡΜΟΤ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΚΧΓΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ECTS 12Κ45 Παηδαγσγηθή: Δηδηθή Γηδαθηηθή ησλ Αξραηνγλσζηηθψλ Μαζεκάησλ 12Κ46 Πνιηηηζκηθά Αγαζά θαη Πξνιεπηηθή πληήξεζε 12Κ47 Πηπρηαθή Δξγαζία (Δαξηλφ Δμάκελν) 10 9 ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΘΔΜΑΣΗΚΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΚΧΓΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ECTS 12Η-8 Δπξσπατθή Ηζηνξία: Απφ ην πλέδξην ηεο Βηέλλεο έσο ηα ηέιε ηνπ 20 νπ αηψλα 12Η-9 Νεψηεξε θαη χγρξνλε Διιεληθή Ηζηνξία: Απφ ηνλ Α Παγθφζκην Πφιεκν έσο ηα ηέιε ηνπ 20 νπ αηψλα ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ Μαζήκαηα Δπηινγήο γηα ηνλ Θ. Κ. Ηζηνξίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθώλ Αγαζώλ (Δπηιέγνληαη ηξία καζήκαηα) ΚΧΓΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ECTS

23 12ΔΗ-21 Νεψηεξε θαη χγρξνλε Φηινζνθία 12ΔΗ-23 εκηλάξην Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο ΗΗ 12ΔΗ-24 Βπδαληηλή θαη Μεζαησληθή Ννκηζκαηηθή 12ΔΗ-25 Ηζηνξία ησλ Γπηηθψλ Κπξηαξρηψλ ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν: Λαηηλνθξαηία 12ΔΗ-26 Λανγξαθία: Παξνηκηαθφο Λφγνο. Παξακχζη 12ΔΗ-27 Αξρεηνλνκία 12ΔΗ-29 εκηλάξην: Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο-Βηψζηκε Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε: χγρξνλεο εθαξκνγέο θαη θαηλνηφκεο δξάζεηο 12ΔΗ-30 Δθπαίδεπζε αηφκσλ κε εηδηθέο ηθαλφηεηεο Οη θνηηεηέο θαηά ηελ πεξίνδν 10 έσο 20 Μαΐνπ επηιέγνπλ ππνρξεσηηθά θαη δεζκεπηηθά έλαλ απφ ηνπο δχν ζεκαηηθνχο θχθινπο καζεκάησλ: α) Ηζηνξίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ β) Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ Δπίζεο, νη θνηηεηέο θαηά ηελ πεξίνδν 10 έσο 20 Μαΐνπ επηιέγνπλ ππνρξεσηηθά θαη δεζκεπηηθά ηξία - απφ ηα πξνζθεξφκελα θάζε Αθαδεκατθφ Έηνο - καζήκαηα επηινγήο γηα ην Δ Δμάκελν θαη ηξία γηα ην η Δμάκελν. Ζ δήισζε ησλ καζεκάησλ επηινγήο γίλεηαη θαηά αχμνληα αξηζκφ πξνηεξαηφηεηαο. ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΚΤΚΛΟ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ Δ ΔΞΑΜΖΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΚΟΡΜΟΤ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΚΧΓΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ECTS 12Κ35 Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία: Γξακαηηθή Πνίεζε 122 εκηλάξην Αξραίαο Διιεληθήο Θεκαηνγξαθίαο ΗΗ 12Κ36 Νέα Διιεληθή Γξακκαηεία: Απφ ηελ Γεληά ηνπ 30 έσο ήκεξα 12Κ37 Γηαρείξηζε Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ Η ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΘΔΜΑΣΗΚΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΚΧΓΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ECTS 12Α-1 Πξντζηνξηθή Αξραηνινγία: Αξρηηεθηνληθή θαη Σνπνγξαθία ηεο Μηλσηθήο Κξήηεο Α-2 Δλάιηα Αξραηνινγία 3 4 ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ Μαζήκαηα Δπηινγήο γηα ηνλ Θ. Κ. Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθώλ Αγαζώλ (Δπηιέγνληαη ηξία καζήκαηα) ΚΧΓΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ECTS 12ΔΑ-1 Πξντζηνξηθή Αξραηνινγία: Οη Κπθιάδεο ζηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ

24 12ΔΑ-2 Διιεληθή Ρσκατθή Ννκηζκαηηθή 12ΔΑ-3 Πνιηηηθνί θαη Δθθιεζηαζηηθνί ζεζκνί ζην Βπδάληην 12ΔΑ-4 Ορπξσκαηηθή ησλ Μεζαησληθψλ Υξφλσλ 12ΔΑ-5 Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία: Ηζηνξηθά θείκελα 12ΔΑ-6 Αξραία Θέαηξα 12ΔΑ-7 Κιαζηθή Αξραηνινγία: Κεξακηθή η ΔΞΑΜΖΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΚΟΡΜΟΤ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΚΧΓΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ECTS 12Κ38 Λαηηληθή Γξακκαηεία: 1νο έσο 4νο αηψλαο κ.υ. 12Κ39 Θέκαηα Πνιηηηζκηθήο Αλζξσπνινγίαο: Δζλνγξαθία θαη Πνιηηηζκηθή Γηαρείξηζε 12Κ40 Πνιηηηζκηθά Αγαζά θαη Νέεο Σερλνινγίεο 12Κ41 Γηαρείξηζε Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ ΗΗ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΘΔΜΑΣΗΚΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΚΧΓΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ECTS 12Α-3 Πξντζηνξηθή Αξραηνινγία: Κέληξα ηνπ Μπθελατθνχ Πνιηηηζκνχ 12Α-4 Δλάιηα Αξραηνινγία: Πινία θαη Ληκέλεο 12Α-5 Αξραηνκεηξία ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ Μαζήκαηα Δπηινγήο γηα ηνλ Θ. Κ. Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθώλ Αγαζώλ (Δπηιέγνληαη ηξία καζήκαηα) ΚΧΓΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ECTS 12ΔΑ-8 Ηζηνξία ηνπ Πνιηηηζκνχ: Ρσκατθφο Κφζκνο 12ΔΑ-9 Δπηγξαθηθή 12ΔΑ-10 Βπδαληηλφο Πνιηηηζκφο ΗΗ 12ΔΑ-11 Βπδαληηλή Αξραηνινγία: Αξρηηεθηνληθή 12ΔΑ-12 Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία 12ΔΑ-13 Πεξηβάιινλ θαη Γηαηήξεζε Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο 12ΔΑ-14 Πξντζηνξηθή Αξραηνινγία: Κεξακηθή Δπίζεο, νη θνηηεηέο θαηά ηελ πεξίνδν 10 έσο 20 Μαΐνπ επηιέγνπλ ππνρξεσηηθά θαη δεζκεπηηθά ηξία - απφ ηα πξνζθεξφκελα θάζε Αθαδεκατθφ Έηνο - καζήκαηα επηινγήο γηα ην Ε Δμάκελν θαη ηξία γηα ην Ζ Δμάκελν. Ζ δήισζε ησλ καζεκάησλ επηινγήο γίλεηαη θαηά αχμνληα αξηζκφ πξνηεξαηφηεηαο.

25 Ε ΔΞΑΜΖΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΚΟΡΜΟΤ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΚΧΓΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ECTS 12Κ42 Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή-Θεσξίεο Μάζεζεο 12Κ43 Γηαρείξηζε Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ ΗΗΗ 12Κ44 Πηπρηαθή Δξγαζία (Υεηκεξηλφ Δμάκελν) 10 9 ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΘΔΜΑΣΗΚΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΚΧΓΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ECTS 12Α-6 εκηλάξην Βπδαληηλήο Αξραηνινγίαο 12Α-7 Κιαζηθή Αξραηνινγία: Αξρηηεθηνληθή, Πνιενδνκία, Οηθηζηηθή ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ Μαζήκαηα Δπηινγήο γηα ηνλ Θ. Κ. Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθώλ Αγαζώλ (Δπηιέγνληαη ηξία καζήκαηα) ΚΧΓΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ECTS 12ΔΑ-15 Πξντζηνξηθή Αξραηνινγία: Κχπξνο θαη Αλαηνιηθνί Λανί 12ΔΑ-16 Αξραηνινγία Πεδίνπ: Σερληθέο Αλαζθαθήο θαη Δπηθαλεηαθήο Έξεπλαο* 12ΔΑ-17 Γηάιεθηνη ηνπ Αξραίνπ θφζκνπ 12ΔΑ-18 εκηλάξην Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο Η 12ΔΑ-19 Νενειιεληθή Σέρλε 12ΔΑ-21 Πνιηηηζκφο θαη Σνπξηζκφο 12ΔΑ-22 Πνιηηηζκηθή Αλζξσπνινγία: Αηζζήζεηο θαη Οπηηθφο Πνιηηηζκφο 12ΔΑ-23 Αξραηνινγία θαη Νέεο Σερλνινγίεο 12ΔΑ-28 Φπρνινγία ηνπ Δθήβνπ θαη Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε 12ΔΑ-31 Δπηηφπηα κειέηε ζεκάησλ Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ * Σν Μάζεκα 12ΔΑ-16: Αξραηνινγία Πεδίνπ: Σερληθέο Αλαζθαθήο θαη Δπηθαλεηαθήο Έξεπλαο (Μάζεκα Δπηινγήο Θεκαηηθνχ Κχθινπ Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ Ε Δμακήλνπ) επηιέγεηαη ππνρξεσηηθά απφ φινπο ηνπο θνηηεηέο ηνπ Θεκαηηθνχ Κχθινπ Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ. Ζ ΔΞΑΜΖΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΚΟΡΜΟΤ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΚΧΓΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ECTS ΜΟΝΑΓΔ 12Κ45 Παηδαγσγηθή: Δηδηθή Γηδαθηηθή ησλ Αξραηνγλσζηηθψλ Μαζεκάησλ 12Κ46 Πνιηηηζκηθά Αγαζά θαη Πξνιεπηηθή πληήξεζε

26 12Κ47 Πηπρηαθή Δξγαζία (Δαξηλφ Δμάκελν) 10 9 ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΘΔΜΑΣΗΚΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΚΧΓΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ECTS 12Α-8 Δηδηθά Θέκαηα Αξραηνκεηξίαο - Δξγαζηήξην 12Α-9 Κιαζηθή Αξραηνινγία: Αξραία Διιεληθή Πιαζηηθή ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ Μαζήκαηα Δπηινγήο γηα ηνλ Θ. Κ. Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθώλ Αγαζώλ (Δπηιέγνληαη ηξία καζήκαηα) ΚΧΓΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ECTS 12ΔΑ-20 Νεψηεξε θαη χγρξνλε Φηινζνθία 12ΔΑ-24 εκηλάξην Πξντζηνξηθήο Αξραηνινγίαο: Εεηήκαηα Κξεηνκπθελατθήο Θξεζθείαο θαη Πνιηηείαο 12ΔΑ-25 Βπδαληηλή θαη Μεζαησληθή Ννκηζκαηηθή 12ΔΑ-26 Μεηαβπδαληηλή Σέρλε 12ΔΑ-27 Λανγξαθία: Παξνηκηαθφο Λφγνο. Παξακχζη 12ΔΑ-29 Δθπαίδεπζε αηφκσλ κε εηδηθέο ηθαλφηεηεο 12ΔΑ-32 Βπδαληηλή Αξραηνινγία: Μηθξνηερλία Πεξηερφκελα Μαζεκάησλ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ Α Δμάκελν: 12Κ1:Αξραία Διιεληθή Γξακκαηνινγία- Οκεξηθά Έπε (Μάζεκα Κνξκνύ) Οκήξνπ Οδύζζεια (α1-364, ε1-227, π , ς , Οκήξνπ Ιλιάς (σ ): Γηεμνδηθή κεηάθξαζε θαη εξκελεία ησλ απνζπαζκάησλ. θνπφο είλαη λα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κηα γεληθή εηθφλα ηεο πινθήο θαη ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο ησλ επψληδηαίηεξα ηεο Οδύζζειας- θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ νκεξηθή γιψζζα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο επηθήο παξάδνζεο. Δηζαγσγή ζηελ Αξραία Διιεληθή Γξακκαηνινγία: κεξνο ν πνηεηήο, ε πξνθνξηθή παξάδνζε, ην νκεξηθφ δήηεκα, γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έπνπο. Ζζίνδνο επνρή θαη πνηεηήο, Θεογονία, Έργα και Ημέραι. Δπηθφο θχθινο. Αξρατθή Λπξηθή Πνίεζε Λπξηθή Πνίεζε, Ίακβνο, Διεγεία, Πξψηκε Υνξηθή Πνίεζε. Μνλσδία. Υνξηθή Λπξηθή Πνίεζε. Πξψηκε Διιεληθή Φηινζνθία. 121: εκηλάξην Αξραίαο Διιεληθήο Θεκαηνγξαθίαο Η (Μάζεκα Κνξκνύ) Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία: Γηεμνδηθή ζπληαθηηθή, γξακκαηηθή, εηπκνινγηθή εμέηαζε επηιεγκέλσλ θεηκέλσλ ηεο Αηηηθήο πεδνγξαθίαο. θνπφο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηα πεδά θείκελα ηεο Κιαζηθήο πεξηφδνπ. Δηζαγσγή ζηελ Αξραία Ηζηνξηνγξαθία: Ζξφδνηνο, ν πξψηνο ηζηνξηθφο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ. Βηνγξαθηθά. Γηεχξπλζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Ηζηνξίαο. Ζ ζεσξία ηνπ Jacoby. Ζ έλλνηα ηεο πξφλνηαο (ζείαο θαη αλζξψπηλεο) ζην έξγν ηνπ «παηέξα ηεο Ηζηνξίαο». Βηβιίν πξψην. Δξκελεία θεηκέλνπ.

27 12Κ2: Δηζαγσγή ζηηο Ηζηνξηθέο πνπδέο (Μάζεκα Κνξκνύ) Έλλνηα «Ηζηνξία». ηάδηα εμέιημεο ηεο ηζηνξηθήο επηζηήκεο απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ηηο κέξεο καο. Καηεγνξίεο ηζηνξηνγξαθίαο (πνιηηηθή, ζηξαηησηηθή, πνζνηηθή). Γηαθνξά Θνπθπδίδε-Πινπηάξρνπ. Ηζηνξία θαη βηνγξαθία. ρνιέο ησλ ηζηνξηθψλ ζπνπδψλ ηνλ 19 ν θαη 20 ν αηψλα (ζεηηθηζκφο, γαιιηθή ζρνιή- πεξηνδηθφ Annales, βξεηαληθή καξμηζηηθή ζρνιή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηζηνξία, θ.η.ι.). ρέζεηο ηεο ηζηνξίαο κε ηηο άιιεο θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη ηα θαηά θαηξνχο ζεσξεηηθά θαη κεζνδνινγηθά δεηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ απηέο. 12Κ3: Δηζαγσγή ζηελ Αξραία Ηζηνξία (Μάζεκα Κνξκνύ) Πεγέο ηεο αξραίαο ηζηνξίαο: ηζηνξηνγξαθία, επηγξαθέο, λνκίζκαηα, πάππξνη, αξραηνινγηθά θαηάινηπα. Μέζνδνη - Σάζεηο: απφ ηνλ 18 νλ αηψλα έσο θαη ζήκεξα. Τπφ κνξθή επηζθφπεζεο: ρέζεηο κε ηνπο πνιηηηζκνχο ηεο Δγγχο Αλαηνιήο θαη ηεο Αηγχπηνπ, νη θχξηεο πεξίνδνη ηεο Διιεληθήο ηζηνξίαο (ν Μηλσηθφο θαη Μπθελατθφο πνιηηηζκφο, «θνηεηλνί Αηψλεο», αξρατθή Διιάδα, θιαζηθή Διιάδα, νη δηάθνξεο εγεκνλίεο ηνπ 4 νπ αηψλα π.υ., ε άλνδνο ηεο Μαθεδνλίαο, νη θαηαθηήζεηο ηνπ Αιεμάλδξνπ θαη ηα Διιεληζηηθά βαζίιεηα). 12Κ4: Δηζαγσγή ζηελ Βπδαληηλή Ηζηνξία (Μάζεκα Κνξκνύ) Ο φξνο «Βπδαληηλφο», εζλνινγηθή ζχλζεζε, πιεζπζκφο θαη γεσγξαθία ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο. Ο ραξαθηήξαο ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο. Αλάπηπμε ησλ βπδαληηλψλ ζπνπδψλ θαη κεζνδνινγία. Πεγέο: ηζηνξηνγξαθία, ρξνλνγξαθία, αγηνγξαθηθά θείκελα, απηνθξαηνξηθή λνκνζεζία, επίζεκα έγγξαθα, επηγξαθέο, λνκίζκαηα, ζθξαγίδεο θ.η.ι. Γηαρσξηζκφο ηεο βπδαληηλήο ηζηνξίαο ζε πεξηφδνπο θαη ππνπεξηφδνπο: ε ηζηνξηθή εμέιημε ηεο απηνθξαηνξίαο κε αλαθνξέο ζε ζεκαληηθά πνιηηηθά, ζξεζθεπηηθά θαη ζηξαηησηηθά γεγνλφηα. Σν πξψηκν βπδαληηλφ θξάηνο: νη πεξίνδνη θαη Ζ κεζνβπδαληηλή πεξίνδνο: νη «θνηεηλνί αηψλεο» ( ), ε πξψηκε Μαθεδνληθή δπλαζηεία ( ), ε πεξίνδνο ηεο αζηηθήο «αξηζηνθξαηίαο» ( ), ε πεξίνδνο ηεο ζηξαηησηηθήο «αξηζηνθξαηίαο» ( ). Ζ πζηεξνβπδαληηλή πεξίνδνο: ε Λαηηληθή θπξηαξρία ( ), ε αλάθηεζε θαη ε πηψζε ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο ( ). 12Κ5: Δηζαγσγή ζηελ Δπηζηήκε ηεο Αξραηνινγίαο (Μάζεκα Κνξκνύ) Απνζθνπεί ζηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηελ ηξέρνπζα αξραηνινγηθή ζεσξία θαη πξάμε. Ζ ηζηνξία ησλ αξραηνινγηθψλ αλαθαιχςεσλ θξίλεηαη ελ κέζσ ηεο πλεπκαηηθήο αηκφζθαηξαο ηνπ 19 νπ θαη ηνπ 20 νπ αη. έσο ηελ ζεκεξηλή δηάθξηζε ζε Παξαδνζηαθή Αξραηνινγία θαη Νέα. Αλαδεηθλχεηαη ε ζπκβνιή ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ ζηελ ελίζρπζε ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ αλάιπζεο, θαζψο θαη ν ξφινο ησλ δηεπηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ παξειζφληνο. 12Κ6: Πξντζηνξηθή Αξραηνινγία: Δπνρή ηνπ Λίζνπ (Μάζεκα Κνξκνύ) Σν κάζεκα δηαξζξψλεηαη ζε δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο αθνξά ηελ Παιαηνιηζηθή επνρή ( π.υ. πεξίπνπ) θαη εμεηάδεη ηελ θαηαγσγή θαη εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ θαζψο θαη ηα πξψηα ηεθκήξηα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, φπσο εξγαιεία, φπια, θνζκήκαηα, εηδψιηα θαη δσγξαθηθή ησλ ζπειαίσλ, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζε επξήκαηα ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ. ηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ε Μεζνιηζηθή επνρή ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ( π.υ.). Δηδηθφηεξα, παξνπζηάδνληαη νη ρψξνη θαηνίθεζεο, ν ηξφπνο δηαβίσζεο ηνπ αλζξψπνπ ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ ηερλνινγία ηεο επνρήο θαζψο θαη νη ηαθηθέο πξαθηηθέο. Έκθαζε δίλεηαη ζηνπο παξάγνληεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πξννησλίδνληαη ηηο εμειίμεηο ηεο Νενιηζηθήο επνρήο.

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Α. Ζ Κνηλσληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr Ο Γ Ζ Γ Ο Π Ο Τ Γ Ω Ν 2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ http://www.del.auth.gr Πεξηερφκελα - Inhaltsverzeichnis ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ηζηνξηθφ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ παξφληνο νδεγνχ, γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2007 2008, ππνζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΩΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ακαδημαϊκό έτοσ 2010-2011 ΑΘΗΝΑ 2010 Eπηκέιεηα: Μαξίλα Βήρνπ Πίλαθαο εμσθχιινπ: Robert Delaunay,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ ΑΓΧΓΖ Σν πξώην Σν δεύηεξν

ΔΗ ΑΓΧΓΖ Σν πξώην Σν δεύηεξν ΔΗΑΓΧΓΖ Σν Σκήκα Διιεληθήο Γιψζζαο, Λνγνηερλίαο θαη Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο ρνιήο Αγσγήο θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αξγπξνθάζηξνπ. Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ωνηαξη οδηγοω: Δκκαλνπήι Γαξνπθάιινπ Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ΑΣΔΗ-Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΑΣΡΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ.. ΡΙΟ ΣΗΛ: 2610/969986 FAX: 2610/996265

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ «ςγκπιηική Μελέηη ηος Σμήμαηορ Μοςζικήρ Δπιζηήμηρ και Σέσνηρ ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ με ππόηςπα μοςζικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ Μεραληθνύ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ πληάθηεο Έιιελαο Ησάλλεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Μεηζάξαο Άγγεινο Δηδηθό Σερληθό Πξνζσπηθό Οθηώβξηνο 2007 2 Πξόινγνο Ζ ζχληαμε ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 2003-2010

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 2003-2010 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΘΔΑΣΡΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF PHILOSOPHY FACULTY OF THEATRE

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ

ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2007 ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ Γ ξ α θ ε ί ν Γ η α ζ χ λ δ ε ζ ε ο Σ. Δ. Η. Α ζ ή λ α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39 1 Ηιεθηξνληθή κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δζζνλίαο Πεξίιεςε Δπξεηήξην Δηζαγσγή..

Διαβάστε περισσότερα

APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010

APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010 1 APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010 2 EΠITPOΠH EΠIMEΛEIA OΓHΓOY ΠOYΓΧN: Γεληθή επνπηεία: Aζαλάζηνο

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2008 Πίνακαρ πεπιεσομένυν Ππόλογορ... 3 Πεξίιεςε 1. Πξφγξακκα πνπδψλ 8 2. Γιδακηικό έπγο..14 3. Δπεςνηηικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΑΘΗΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗII. Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο

ΥΗII. Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο ΥΗII. Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο α) Γεληθέο επηζεκάλζεηο 1. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Διιεληθή Φηινζνθία Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκψλ. α. εηαίξνη: Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Νοσηλευτικής Α Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Τόπος: ΑΙΓΑΛΕΩ Ημερομηνία: Ιούνιος 2010 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Πξόινγνο 4 1. Η δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο 6 1.1. Ξεξηγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζοσ τολή Θεηικών

Διαβάστε περισσότερα