اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است."

Transcript

1 قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب فرشيد ارجمند استاديار دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر استان خوزستان خرمشهر پست الكترونيكي: 2 استاديار دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر استان خوزستان خرمشهر پست الكترونيكي: * نويسنده مسوول تاريخ دريافت: تاريخ پذيرش: تير 389 دي 388 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. چكيده پساب توليدي كارخانه صابونسازي خرمشهر بهعنوان بزرگترين و پيشرفتهترين كارخانه توليد صابون و گليسرين ايران با ظرفيت توليد روزانه 00 تن چيپس صابون و 4 تن گليسرين از طريق كانالي بهطور مستقيم به رودخانه كارون تخليه مي گردد. با توجه به امكانات موجود نمونهبرداري از 3 ايستگاه بهترتيب در 50 متري بالادست محل تخليه پساب كارخانه 50 و 500 متري پايين دست محل تخليه پساب بهمراه پساب خروجي و در 0 ماه متوالي از مهر 385 تا تير 386 توسط ظروف نمونهبرداري ون دورن Dorn) (Van انجام شد. پارامترهاي فيزيكي و شيميايي آب و پساب كارخانه مورد بررسي و مقايسه نتايج اندازهگيري اين عوامل با سازمان محيط زيست ايران نشان داد كه ميزان Demand) BOD (Biochemical Oxygen Demand) COD (Chemical Oxygen و كلريد پساب خروجي با ميانگينهاي 96/8 300/0 و 4042/9 از حداكثر مجاز بيشتر است. طبقهبندي ايستگاههاي مطالعاتي بر اساس نظام شاخص كيفيت آب Index) WQI (Water Quality نيز نشان داد كه ايستگاههاي اول دوم و سوم و پساب كارخانه با متوسط شاخص كيفيت ساليانه 45/7 40/29 54/63 و 24/32 بهترتيب در ردههاي متوسط بد و بسيار بد قرار ميگيرند. بررسيهاي آماري بر روي نتايج حاصل از نمونهبرداري از ايستگاههاي مطالعاتي نشان داد كه ورود پساب كارخانه در بين ايستگاهها طي ماههاي نمونهبرداري در سطح اطمينان %95 از لحاظ عوامل COD BOD نيترات فسفات و بيكربنات اختلاف معنيداري را نشان ميدهد و مشخص شد كه پساب خروجي كارخانه با توجه به حجم آبگذري رودخانه و دبي فاضلاب خروجي بر روي كيفيت آب رودخانه موجب ايجاد تغييراتي شده است. بررسي روند تغييرات نشاندهنده افزايش بسياري از عوامل در ايستگاه دوم و كاهش قابل ملاحظه در ايستگاه سوم بوده كه گوياي توان خودپالايي رودخانه كارون است. كلمات كليدي: رودخانه كارون كارخانه صابونسازي خرمشهر كيفيت آب 2

2 دادللهي و ارجمند/ شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر. مقدمه در ابتداي رشد جوامع كوچك پسماندها و پسابهاي شهري صنعتي توليدي و خدماتي بهداخل رودخانهها تخليه ميشد و حتي تصور بر اين بود كه اين پسماندها غذاي ماهيان و موجودات آبزي شده و موجب رشد و نمو آنها ميگردد. بر اين اساس بود كه رودخانه ميسيسيپي به مجرايي پر از زبالههاي شهري و صنعتي تبديل شد و در نتيجه در سال 928 دفع زباله به رودخانههاي بعضي از ايالتهاي امريكا ممنوع گرديد و از سال 965 قوانين خاصي جهت دفع انواع آلايندهها و پسابهاي صنعتي و شهري وضع شد (ثنايي 365 ). در كشورهاي در حال توسعه عدم اجراي درست و نظارت صحيح قوانين و رشد نامتمركز صنعت باعث شده است كه منابع آبي بهويژه رودخانهها هر روز آلودهتر از گذشته گردند. روانابهاي سطحي و آبهاي زير زميني بهدليل استفادههاي گسترده انساني و صنعتي از آنها از اهميت زيست محيطي بالايي برخوردارند. هرگونه آلودگي روانابهاي سطحي در بالا دست تا ثيرات نامطلوب زيادي در پايين دست بر جا ميگذارد بهگونهاي كه كليه مصرف كنندگان اعم از انسان حيوانات و صنايع در معرض خطر زيستمحيطي قرار ميگيرند. بررسي كيفيت آب رودخانه بشار نشان داده است. كه بر خلاف شواهد ظاهري رودخانه بهصورت روز افزون توسط انواع آلايندهها در معرض خطر و تهديد قرار دارد (جمشيدي 375 ). طبقهبندي رودخانهي تجن با استفاده از منحني شاخص كيفيت آب نشان داد كه ايستگاههاي بالادست رودخانه داراي آب پاك و سالم و ايستگاههاي پاييندست رودخانهي تحت تا ثير تخريب محيط زيست دچار تغييرات جدي شدهاند. اين رودخانه از لحاظ متوسط شاخص كيفيت سالانه جزء آبهاي خوب محسوب ميشوند (نصراله زاده 38 ). مطالعهاي كه به بررسي و طبقهبندي شاخص كيفيت آب رودخانه كارون (محدوده زرگان ام الطير) پرداخته شده است نشان ميدهد كه وضعيت آب در منطقه زرگان خوب است كه بهتدريج و در اهواز و ام الطير به وضعيت متوسط تبديل ميشود (صفاريان 386). تا مين آب سالم و بهداشتي و حفاظت منابع از آلودگي يكي از دغدغههاي كنوني دولت و مراكز تصميمگيري است. لذا لزوم جلوگيري از تخريب منابع آبي و روانابهاي سطحي با شناسايي اندازه گيري آلاينده ها و وضع و اجراي قوانين بيش از پيش اهميت پيدا ميكند. در اين راستا و جهت نيل به اين مهم پروژه بررسي تاثير فاضلاب كارخانه صابون سازي خرمشهر بر كيفيت آب رودخانه كارون و رهنمود جهت مديريت كيفيت تعريف و اجرا شده است. 2. مواد و روش كار در اين تحقيق پس از انجام مطالعات اوليه و بازديد از منطقه با توجه به قابليت دسترس بودن تعداد 4 ايستگاه نمونهبرداري انتخاب گرديد (جدول و شكل ). شكل موقعيت ايستگاههاي مورد مطالعه در منطقه خورموسي ( ( بهطور همزمان از كانال فاضلاب خروجي كارخانه نمونهبرداري شد. در هر ماه پس از تعيين نيازها و ادوات مورد نياز ايستگاهها نمونهبرداري از ايستگاههاي انتخابي جهت تعيين پارامترهاي فيزيكوشيميايي صورت گرفت. اين پارامترها شامل نيترات DO بوده است. رودخانه 250 Km BOD COD آمونياك فسفات درجه حرارت 4 2 TSS 5 TDS ph 3 EC بي كربنات كلر و سولفات - Dissolved Oxygen 2 - Electrical Conductivity 3 -Measurement of Acidity and Alkalinity 4 - Total Dissolved Solid 5 -Total Suspended Solid N 22

3 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 جدول موقعيت جغرافيايي ايستگاههاي نمونهبرداري شماره ايستگاه عرض جغرافيايي " طول جغرافيايي " " " " " 2 3 نمونهبرداري در 0 خشك است انجام شذ. ماه از سال كه مشخصات 50 متر بالادست محل ورود فاضلاب (ايستگاه شاخص) 50 متر پايين دست محل تخليه 500 متري پايين دست محل تخليه شامل فصول تر و ظروف نمونهبرداري از دو جنس پلي اتيلن و شيشه بودند. نمونهبرداري از ايستگاههاي مورد نظر با توجه به وضعيت ايستگاهها و عمق آب صورت گرفت. نمونهبرداري از رودخانه كارون بهدليل عرض زياد رودخانه از سه نقطه عرض و در دو عمق 0/2 و 0/8 متر بهكمك ظروف نمونهبرداري ون دورن صورت گرفت و آب برداشت شده از 2 عمق مختلف با يكديگر مخلوط شده و در مورد فاضلاب اصلي كارخانه بهدليل عرض كم كانال از نقاط مختلف عرض كانال و در ساعات مختلف روز نمونهبرداري گرديد سپس نمونهها با يكديگر مخلوط شدند و نمونهي اصلي حاصل شد. آنگاه بر روي هر ظرف حاوي نمونه اطلاعات مربوط به نام ايستگاه تاريخ نمونهبرداري و دما مانومتريك در اندازهگيريBOD AL- 22 يادداشت ميشد. روش با استفاده از دستگاه مدل تحت شرايط كنترل شده آزمايشگاهي با روش رقيقسازي و براي اندازهگيري COD از روش تقطير برگشتي استفاده شد. براي سنجش آمونياك نيترات و فسفات پس از انجام مراحل آزمايشگاهي از دستگاه اسپكتروفتومتر UV-VIS استفاده شد 995 Clesceri) محيط زيست خوزستان 374). واداره كل حفاظت براي اندازهگيري شاخص كيفيت آب از معادله زير مورد استفاده شد (نصراله زاده 38 ). شاخص ماهيانه از صفر تا 00 و نظام طبقه بندي آب بر اساس شاخص كيفيت سالانه رودخانهها از صفر تا 200 متغير است (جداول 2 و 3). اطلاعات بهدست آمده توسط نرم افزار آماري SPSS(5) و نمودارها با Excel مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و ترسيم شد. براي اين منظور از آزمونهاي آماري دانت (آزمون وجود اختلاف بين ايستگاهها موجود با ايستگاه شاهد و آزمون دانكن (جهت تعيين وجود يا عدم وجود اختلاف بين ايستگاههاي موجود در مسير رودخانه به صورت دو به دو و همين آزمون بهصورت دو به دو براي ماههاي مختلف) و روش تحليل واريانس يكطرفه ) آزمون اختلاف يا عدم اختلاف ميانگين غلظت پارامتر X در ايستگاههاي مختلف و ماههاي مختلف) بهره گرفته و همچنين از نظام شاخص كيفيت آب (WQI) جهت تجزيه و تحليل دادههاي كيفي آب در ايستگاههاي مختلف استفاده شد. جدول 2 نظام طبقهبندي آب بر اساس شاخص كيفيت سالانه رودخانهها گروه يك دو سه شاخص سالانه آب پاك و سالم وضعيت عمومي آب بدون تماس يا تماس با آلودگي خانگي ايدهآل براي مصارف طبيعي نظير پرورش ماهي و حيات وحش اين حالت در برخي از رودخانه ها بهطور محدود مشاهده ميگردد. شروع تغييرات جدي در ويژگي تحت تا ثير تخريب محيط زيست تماس با آلودگيهاي خانگي و كشاورزي قابل استفاده با تمهيدات جزي ي براي مصارف خانگي و صنعتي مناسب براي تا مين حيات وحش تحت تا ثير قرار گرفتن توليد مثل ماهيهاي مهاجر ايجاد تغييرات شديد در مشخصات آب (رنگ و بو) قابل استفاده با تمهيدات جدي براي مصارف خانگي و صنعتي كاهش بازدهي توليد مثل در ماهيها و ساير گروههاي جانوري امكان وقوع تلفات مهره داران آبزي در برخي از ايام سال ايجاد تغييرات خطرناك در سامانه آبي WQI=ΣWiQi (0-00) (0-) شاخص كيفيت آب: WQI وزن عامل مورد نظر: Wi چهار جايگزين شدن گروههاي مقاوم به آلودگي تلفات انبوه مهره داران و ساير مصرف كنندگان آبزي خطر شيوع بيماري و ايجاد مسموميت براي انسان (0-00) عدد حاصل از منحنيهاي شاخص كيفيت: Q i قابل استفاده براي گروههاي جانوري سازگار با آلودگي نابودي تقريبا كامل جامعه زنده بومي بنابراين اطلاعات بهدست آمده با توجه به درجه اولويت يا وزن هر پارامتر و اطلاعات استخراج شده از منحنيهاي معيار (عيار هر مشخصه) مربوط به آنها با يكديگر تركيب و بهترتيب شاخص كيفيت آب ماهيانه فصلي و ساليانه را بوجود ميآورند. پنج آلودگي در سطح بسيار خطرناك آلودگي شيميايي در حد بسيار زياد عدم امكان استفاده هاي مرسوم اين وضعيت در برخي از رودخانهها بهطور محدود مشاهده ميشود. < 450 منبع: (نصرالهزاده 38) 23

4 دادللهي و ارجمند/ شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر جدول 3 متوسط مقادير شاخص كيفيت ساليانه آب رودخانهها بسيار خوب خوب متوسط بد بسيار بد منبع: (نصراله زاده 38 ) نتايج مقايسه ميانگين 0 ماهه نمونهبرداري از ايستگاههاي بالا دست و پايين دست محل تخليه پساب كاروخانه صابونسازي خرمشهر حاكي از افزايش اكثر پارامترهاي اندازهگيري شده در ايستگاه 50 متري بعد از كانال تخليه پساب بوده است (جدول 4). اين افزايش در پارامترهايي كه ميزان آنها در پساب نسبت به رودخانه ) ايستگاه بالادست ( بهطور محسوسي بيشتر بوده است مشخصتر است. براي مثال براي پارامترهايي نظير نيترات و آمونياك ميانگين 0 ماهه حاكي از افزايشي كمتر از بوده در حاليكه براي پارامترهاي BOD COD سولفات بي كربنات و كلريد بهترتيب 24/5 40/7 32/00 2/89 و 43/79 افزايش مشاهده شده است. جدول 4 روند تغييرات پارامترهاي فيزيك و شيميايي پارامتر ايستگاه TDS() ايستگاه اول 890/20 ايستگاه دوم 890/40 ايستگاه سوم 865/50 342/30 579/50 7/04 38/00 0/7 39/60 569/50 6/9 56/00 5/28 33/90 592/00 7/0 24/00 0/42 EC(qs) TSS() DO() COD() BOD() نبترات( ) فسفات( ) سولفات( ) آمونياك( ) بي كربنات( ) 8/2 0/02 257/50 /27 46/ /8 0/02 278/60 /42 53/6 387/2 8/29 0/03 254/0 /2 40/72 356/4 كلريد () همچنين جهت تعيين ميزان خود پالايي رودخانه علاوه بر ايستگاه شماره ) 2 50 متري پاي ين دست پساب كارخانه صابون سازي خرمشهر ) ايستگاهي نيز در فاصله 500 متري در نظر گرفته شد. ميانگين 0 ماهه نمونهبرداري از ايستگاه فوق نشان ميدهد كه در ايستگاه شماره 3 اغلب پارامترها كاهش يافته و برخي كه افزايش يافته ميزان آن ناچيز بوده است. لازم به يادآوري است كه ميانگين ميزان اندازهگيري شده دبي پساب خروجي كارخانه در مدت زمان 3 اندازهگيري برابر m در سال بوده است. نتايج حاصل از تحليل واريانس يك طرفه نشان داد كه ميانگين دما DO TSS EC ph TDS سولفات و آمونياك در ايستگاههاي مختلف فاقد اختلاف معنيداري هستند. در حالي كه اختلاف معنيدار (در سطح 0.05>P) بين ايستگاههاي اول و دوم براي BOD COD فسفات بيكربنات كلرايد و همچنين اختلاف معنيدار (در سطح 0.05>P) بين ايستگاههاي دوم و سوم براي نيترات مشاهده شد. براي تمام پارامترها به استثناي COD وBOD اختلاف معني داري بين ماههاي مختلف مشاهده نشد. 4. طبقه بندي ايستگاههاي مطالعاتي بر اساس نظام شاخص كيفيت آب بر اساس نتايج محاسبات صورت گرفته طبق نظام شاخص كيفيت آب در ايستگاه بالادست محل تخليه پساب كارخانه صابون سازي بيشترين شاخص فصلي كيفيت آب مربوط به فصل زمستان با 70/36 در رده خوب و كمترين شاخص فصلي كيفيت آب مربوط به فصل پاي يز با 48/24 در رده بد است. در ايستگاه دوم يعني 50 متري پاي ين دست پساب كارخانه صابون سازي خرمشهر بيشترين شاخص كيفيت مربوط به فصل پاي يز با 43/8 در رده بد و كمترين شاخص فصلي كيفيت آب مربوط به فصل بهار با 37/9 در رده بد است. در ايستگاه سوم يعني 500 متر پاي ين دست پساب كارخانه صابون سازي بيشترين شاخص كيفيت مربوط به فصل زمستان با 48/ در رده بد و كمترين شاخص فصلي كيفيت آب مربوط به فصل بهار با 42/97 در رده بد است. در ايستگاه تخليه پساب كارخانه صابون سازي خرمشهر به رودخانه كارون بيشترين شاخص كيفيت آب مربوط به فصل زمستان با 28/69 در رده بد و كمترين شاخص فصلي كيفيت آب مربوط به فصل تابستان با 2/89 در رده بسيار بد است. همچنين با توجه به جدول 2 در نظام طبقه بندي آب بر اساس شاخص كيفيت ساليانه رودخانهها در ايستگاه اول يعني 50 متري بالادست پساب كارخانه صابون سازي با شاخص كيفيت سالانه 655/59 در گروه 3 قرار ميگيرد كه به معني ايجاد تغييرات شديد در مشخصات آب (رنگ و بو) كاهش بازدهي توليد مثل در ماهيها و ساير گروههاي جانوري و امكان وقوع 24

5 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 تلفات مهره داران آبزي در برخي از ايام سال است. اما ايستگاههاي دوم (50 متر پايين دست محل تخليه پساب كارخانه) و سوم (500 متر پايين دست محل تخليه پساب كارخانه) بهترتيب با شاخص سالانه كيفيت 483/54 و 548/52 در گروه چهارم قرار ميگيرند كه به معني ايجاد تغييرات خطرناك در سامانهي آبي جايگزين شدن گروههاي مقاوم به آلودگي تلفات انبوه مهرهداران و ساير مصرف كنندگان آبزي خطر شيوع بيماري و ايجاد مسموميت انسان و قابل استفاده بودن براي گروههاي جانوري سازگار با آلودگي و نابودي تقريبا كامل جامعه زنده بومي است. بهعلاوه ايستگاه پساب كارخانه با شاخص ساليانه كيفيت 29/84 در گروه پنج قرار ميگيرد كه بهمعني آلودگي در سطح بسيار خطرناك آلودگي شيميايي در حد بسيار زياد و عدم امكان استفاده از آن بهصورت مرسوم است. از سوي ديگر با توجه به جدول شاخص كيفيت آب رودخانهها (جدول 3) كيفيت آب در ايستگاه اول با متوسط شاخص كيفيت سالانه 54/6325 در رده متوسط قرار ميگيرد. اما در ايستگاههاي دوم و سوم با متوسط شاخص كيفيت سالانه بهترتيب 40/295 و 45/7 در رده بد قرار ميگيرند. همچنين ايستگاه محل تخليه پساب كارخانه صابونسازي خرمشهر با متوسط شاخص كيفيت ساليانه 24/32 در رده بسيار بد قرار ميگيرند. 5. بحث و نتيجهگيري مقايسه ميانگين كيفيت پساب كارخانه صابون سازي خرمشهر با هاي سازمان حفاظت محيط زيست ايران( جدول 5) نشان دهندهي ميزان بالاي برخي پارامترهاي سنجش شده است. منابع و جدول 5 مقايسه ميانگين كيفيت پساب كارخانه صابون سازي خرمشهر با هاي سازمان حفاظت محيط زيست ايران پساب كارخانه پارامتر مقدار COD BOD سولفات نيترات آمونياك فسفات كلريد ph - 8/5 6/ / نسبت به مقدار 2/56 0/ /9 /78 9/65 86/ /8 نسبت به با بررسي كلي نتايج آناليز آماري پارامترهاي كيفي رودخانه كارون را ميتوان به 3 دسته تقسيم نمود: الف: پارامترهايي كه تحت تاثير متغير ايستگاه هستند شامل BOD COD نيترات و بيكربنات كه داراي روند افزايشي از ايستگاه اول به ايستگاه دوم و سپس روند كاهشي از ايستگاه دوم به ايستگاه سوم هستند كه اين امر را ميتوان به توان خودپالايي و دبي رودخانه كارون نسبت داد. ب: پارامترهايي كه تحت تاثير متغير ماه هستند شامل دما DO TSS EC TDS ph نيترات فسفات سولفات آمونياك بيكربنات و كلريد كه از لحاظ پارامترهاي فيزيكي افزايش دما و كاهش DO در فصول گرم سال مشاهده ميشوند. ج: پارامترهايي كه تحت تاثير هر دو متغير ايستگاه و ماه هستند (شامل نيترات فسفات و بيكربنات). در نظام طبقهبندي آب بر اساس شاخص كيفيت ساليانه رودخانهها ايستگاه اول يعني 50 متري بالادست پساب كارخانه در گروه 3 قرار ميگيرد. اما ايستگاه دوم (50 متري پاييندست محل تخليه پساب كارخانه) و ايستگاه سوم (500 متر پايين دست محل تخليه پساب كارخانه) در گروه چهارم قرار ميگيرد كه اين امر نشان دهنده حجم بالاي آلودگي در منطقه است. در مسير هر يك از رودخانهها عوامل متعددي وجود دارند كه ميتوانند بر كيفيت آب تاثير گذار باشند كه از جمله آنها ميتوان به موارد زير را نشان كرد. ورود و تخليه پسابهاي صنعتي بدون انجام تصفيههاي مورد نياز ورود و تخليه فاضلابهاي شهري و بيمارستاني بدون انجام تصفيههاي لازم ورود پسابهاي كشاورزي بهدرون رودخانهها بدون انجام تصفيه مناسب ورود آلايندههاي غير نقطهاي متعدد و با منبع نامشخص به رودخانهها را ميتوان از جمله عوامل متعدد و مهم در بر هم زدن و كاهش شديد وضعيت كيفيت آب در اين رودخانهها دانست. باتوجه به اين منابع تا ثيرگذار بر شاخص كيفيت آب ميتوان نتايج بدست آمده را مورد بررسي قرار داد. انحراف شاخص كيفيت آب يا عامل اصلي از دست دادن كيفيت آب يك رودخانه بهعلت بيشتر بودن برخي از عوامل از حد مجاز است شايان ذكر است كه اكثر عوامل اندازهگيري شده در اين تحقيق از حد فراتر است نتايج بهدست آمده مشابه نتايج حاصل از سواحل گنگ و خليج كوچك Sanya در جزيره هانيان چين است ) al.(2007,santosh et al;2003, Huang et در نتيجه ايستگاه /48 0/005 7/74 0/72 0/38 2/5 4/. 4/936 25

6 2 3 4 دادللهي و ارجمند/ شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر اول از نظر متوسط شاخص كيفيت جزء آبهاي متوسط و دو ايستگاه پايين دست جزء آبهاي بد طبقهبندي ميشوند. با دقت بيشتر ميتوان علت اصلي اين تغييرات را به ماهيت پساب خروجي كارخانه صابون سازي خرمشهر و همچنين مواد مصرفي در توليد صابون نسبت داد. حضور مواد آلي و شيميايي در فاضلاب خروجي سبب كاهش DO و افزايش BOD و COD شده است. همچنين بهدليل استفاده از محلول آب نمك غليظ و سود سوزآور در توليد صابون و استفاده از حجم زياد اسيد جهت تنظيم ph پساب خروجي كارخانه مقادير بالايي نمك مستقيما به رودخانه تخليه ميگردد. از اين رو تركيب پساب داراي EC و سختي بالايي است و تاثير خود را بر كيفيت آب رودخانه اعمال خواهد كرد. جدول 6 شاخص كيفيت آب در رودخانههاي مختلف منبع صفاريان و همكاران 386 صفاريان و همكاران 386 صفاريان و همكاران 386 Sharma et al.996 QWI /9-88/9 40/29-54/63 Suki et al. 988 رودخانه كارون (محدوه زرگان ام الطير) مارون زهره Halali River Sg. Lagat River Cauver River Oregon River-basins Suvarna et al. 997 Dunnette پيشنهادات كارون (محدوده مطالعاتي ( با توجه به نتايج بدست آمده در اين پژوهش موارد زير الزامي است: بهكارگيري روشهاي مختلف تصفيه فاضلاب در كارخانه صابونسازي خرمشهر جهت كاهش پساب خروجي به رودخانه مانند استفاده بهينه از حوضچههاي خنثي سازي جهت ثابت نگهداشتن ph پساب خروجي در حد ph آب رودخانه و نصب يك دستگاه ph متر خودكار بهمنظور كنترل ph جايگزين كردن آهك بهجاي سولفات آلومينيوم بهمنظور كاهش آثار زيانبار بودن آلومينيوم بر محيط زيست رودخانه ساخت سكو در بالاي مخزن هوادهي جهت انتقال بهتر مواد لختهساز و قليايي احداث و راهاندازي حوضچهاي بزرگ براي ذخيره آبهاي ورودي به تصفيه خانه در صورت اشكال فني و يا نظافت حوضچه هوادهي و يا در هنگام تعويض فيلترهاي شني بازنگري طراحي تصفيه خانه در راستاي پيوسته بودن عمليات تصفيه خانه فاضلاب صنعتي يا نصب فلومتر يا تنظيم كننده مقدار سيال در ورودي واحد تصفيه خانه عمليات لختهسازي استفاده بهينه از حوضچههاي تبخيرسازي در كارخانه و استفاده بهينه از روشهايي مانند اسمز معكوس و مبدلهاي يوني جهت كاهش املاح در سطح بالا در پساب خروجي كارخانه بهطوريكه هاي مورد نظر سازمان محيط زيست در مورد كليه پارامترها همواره رعايت گردد. تعويض و نصب توريها و آشغالگيريها در كانال اصلي پساب خروجي كارخانه بهمنظور كاهش آلودگي و حذف ضايعات جامد و نامحلول به واحد تصفيه خانه تعويض و تميز كردن ماهيانه فيلترهاي شني تصفيه خانه تعويض دستگاهها و مسيرهاي فرسوده و آلوده كننده 5 تا مين دستگاههاي اندازه گيري آناليزور و بررسي حسگرهاي (سنسورهاي) مناسب جهت اندازهگيري ممتد پارامترها منابع ثنايي غ. ح سم شناسي صنعتي. انتشارات دانشگاه تهران. جلد اول. 06 صفحه. جم شيدي ا. و جعفرزاده ن بررسي كيفيت آب رودخانه بشار و تا ثير پسابهاي صنعتي كشاورزي و خانگي برآن. مجموعه مقالات چهارمين سمينار مهندسي رودخانه. اهواز دانشگاه شهيد چمران صفحات 2-4. دستورالعمل روشهاي آزمايشگاهي اداره كل حفاظت محيط زيست. خوزستان. صفاريان ر. و مشايخي ن بررسي و طبقهبندي شاخص كيفيت آب رودخانه كارون (محدوده زرگان ام الطير) و مقايسه آن با وضعيت شاخص كيفيت آب رودخانه هاي مارون و زهره. دهمين همايش ملي بهداشت محيط همدان. صفحات نصراله زاده ح. و واردي ا. 38. بررسي كيفيت فيزيكي و شيميايي آب رودخانههاي مهم استان مازندران. مجموعه مقالات ششمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه. جلد دوم. اهواز. دانشگاه شهيد چمران. 933 صفحه. Clesceri, L. S. and Greenberg, A. E Standard methods for the examination of water and wastewater. In: Eaton AD. Washington, D.C. USA. APHA-AWWA-WEF. 26

7 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 Dunnette, D. A A geographically variable water quality index. Use in Oregon. J. Water Pollut. Control fed. USA. 5 (). 53pp. Huang, L. ; Tan, Y.; Song, X.; Huang, X.; Wang, H. and Zhang, S The status of the ecological environment and a proposed protection strategy in Sanya Bay, Hainan Island. China. Mar Pollut Bull. 47: Santosh, K. S; Mahua, S.; Hideshige, T.; Asokkumar, B.; Pravakar, M. and Badal, B Water quality management in the lower stretch of the river Ganges, east coast of India: an approach through environmental education. J Clean Prod. 5: Sharama, R.H.; Gupta, S.S. and Jaing, O. P Water quality index and aspects of pollution in Halali River of Bhopal region India. J. Eco. Env. Moni. 6 (4-3): Suki, A.; Kamil, M.Y. and Mok, T. P Water quality profile of Sg. Langat. University Pertanian Malaysia. (2): Suvarna, A. C. and Somasherkar, R. K Evaluation of water quality Index of the River Cauvery. Cuvr. Sci. India. 72(9): هيه و محمدي/ بررسي ساختار جمعيت پرتاران و همبستگي آن با 27

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. اهواز ميباشد

Archive of SID.  اهواز ميباشد 2 3 مقاله كوتاه بررسي سرواپيدميولوژيك پاروويروس B9 توكسوپلاسما گوندي و كلاميديا تراكوماتيس در خانمهاي باردار مراجعهكننده به بخش زايمان بيمارستان امام خميني اهواز 3 2 امير سهرابي (M.Sc.) عليرضا سمربافزاده

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی مورد L) (Myrtus communis احمد اسماعیلی 1 و 2 حمیدرضا عیسوند 1 عبدالحسین رضاي ی نژاد 3

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن 75 شماره 20 برگردان انجام با مخزنی خصوصیات بررسی نشانگرهای تلفیق و لرزهای دادههای میادین از یکی در سروک سازند در های لرز ایران غرب جنوب نفتی 3 بیدهندی مجیدنبی و 2 کمالی محمدرضا 1* امیرزاده مریم تهران تحقیقات

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی:

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی: M E T R O L O G Y ماهنامه علمی تخصصی و ترویجی مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی اندازه شناسی صاحب امتیاز: سازمان ملی استاندارد ایران مدیر مسئول: نیره پیروزبخت شورای سیاست گذاری:

Διαβάστε περισσότερα

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش مهندس وحيد گودرزي چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش 1- مقدمه موتوره ای DC اولین وس یله تبدیل ان رژی الکتریکی به ان رژی مکانیکی بودند. موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Refrigerator یخچال Ψυγείο Hladnjak FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Bedienungsanleitung Operating instructions Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been

Διαβάστε περισσότερα

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي

كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي 1 فهرست عنوان پروتکل دارو دادن روش های مختلف تجويز دارو فرآيند نحوه دادن دارو به بيمار نحوه تکميل کاردکس پرستاری خطاهای دارويی Medicatin Errr انسولين

Διαβάστε περισσότερα

ب عى ان پيصبينيضکستنهاييدرچنداليههايمتقارنباروشانرژي

ب عى ان پيصبينيضکستنهاييدرچنداليههايمتقارنباروشانرژي ( ) - : : 1386 : معادل ب رسي افضا م ىذسی داوشکذي داوشج مشخصات سيذاحمذگلچ بيان وامخاو ادگي: وام 1:8928:8 داوشج ئي: شماري افضايي( اي )سازي افضا م ىذسی تحصيلی: رشت آزاد داوشج ي ت دشكي حسيىي حسيه را ىما: استاد

Διαβάστε περισσότερα

به نام خداوند جان و خرد

به نام خداوند جان و خرد قطره دریاست اگر با دریاست به نام خداوند جان و خرد ور نه او قطره و دریا دریاست صاحب امتیاز: انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی مدیر مسئول: مهندس محمدحسن درویش سردبیر: مهندس وحید تیموری شورای سردبیری)به

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Δρ.ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

LIMDEP 7.0. (Bakhshoodeh & Salami, دشاب.2005 ; Emadi, 2005) Bhaduri (1980)

LIMDEP 7.0. (Bakhshoodeh & Salami, دشاب.2005 ; Emadi, 2005) Bhaduri (1980) :هد یمرک ما يسر...ييسر قطانم ريقف ياههرگ ۱۳۳ هلجم تاقيقحت داصتقا هعست يزراشك نيا هرد ۴ ۲ هرامش ۱۳۸۸ ۴ (۱۳۱ ۱۳۷) يسر اي ههرگ ما ريقف قطانم ييسر هيليگ نا دمحيب تيا یمرک هلا ۱ دمحم هد ۲* ۱ ۲ رايدا هرگ تيريدم

Διαβάστε περισσότερα

Phallocryptus spinosa ر ا

Phallocryptus spinosa ر ا 0 8 7 ا و لي ن گ ز ا ر ش م ش ا ه د ه Phallocryptus spinosa ا س ت ا ن ه ا ی ا ز و ي ز د ف ا ر س د ر ج ن و ب Anostraca( )Crustaceae; اي ر ا ن ب ه ر و ز 4 4 2 آ ت ش ب ا ر *, ر ا م ي ن م ن ا ف ف ر ن ا ص ر

Διαβάστε περισσότερα

somfy.com Ixengo S EN TR FA AR Installation manual Montaj kılavuzu راهنمای نصب دليل التركيب A

somfy.com Ixengo S EN TR FA AR Installation manual Montaj kılavuzu راهنمای نصب دليل التركيب A somfy.com Ixengo S EN TR FA AR Installation manual Montaj kılavuzu راهنمای نصب دليل التركيب - 1-5063186A Do not dispose of your scrapped appliances, nor your used batteries with household waste. You are

Διαβάστε περισσότερα

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486.

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51 Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Εικόνα 2. Σχηματική αναπαράσταση της δομής και λειτουργίας εγκατάστασης δευτερογενούς επεξεργασίας λυμάτων. 3. Όμως

Διαβάστε περισσότερα

επικινδυνότητας του ρυπαντικού φορτίου των

επικινδυνότητας του ρυπαντικού φορτίου των ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 2013 - ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ ΙΙΙ Υποέργο 15 Μοντέλο πολυπαραμετρικής εκτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Αλοπηγική Τεχνολογία- Οικοσύστημα Αλυκών

Αλοπηγική Τεχνολογία- Οικοσύστημα Αλυκών ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Αλοπηγική Τεχνολογία- Οικοσύστημα Αλυκών Νικόλαος Α. Κοροβέσης

Διαβάστε περισσότερα

2) CH 3 CH 2 Cl + CH 3 O 3) + Br 2 4) CH 3 CHCH 3 + KOH.. 2- CH 3 CH = CH 2 + HBr CH 3 - C - CH C 2 H 5 - C CH CH 3 CH 2 OH + HI

2) CH 3 CH 2 Cl + CH 3 O 3) + Br 2 4) CH 3 CHCH 3 + KOH.. 2- CH 3 CH = CH 2 + HBr CH 3 - C - CH C 2 H 5 - C CH CH 3 CH 2 OH + HI اكتب الناتج العضوي في كل من التفاعلات الا تية : 5 مساعد (400-300) س C + 2H عامل 2. ضوء CH 4 + Cl 2 CH 3 NH 2 + HCl أكتب صيغة المركب العضوي الناتج في كل من التفاعل الا تية : 2) CH 3 CH 2 Cl + CH 3 3) +

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Gro wth Properties of Typical Water Bloom Algae in Reclaimed Water

Gro wth Properties of Typical Water Bloom Algae in Reclaimed Water 31 1 2010 1 ENVIRONMENTAL SCIENCE Vol. 31,No. 1 Jan.,2010, 3, (,, 100084) :,.,, ( Microcystis aeruginosa),3 (A 2 O ) 10 6 ml - 1,> 0139 d - 1. A 2 O222,. TP ( K max ) ( R max ), Monod. :; ; ; ; :X173 :A

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΑ Saccharomyces Cerevisiae

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΑ Saccharomyces Cerevisiae ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΟΥΛΙΑ Π. ΑΜΟΥΝΤΖΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ Α.Π.Θ. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

PRESENT TROPHIC STATE EVALUATION OF LAKE TRICHONIS - COMPARISON WITH PREVIOUS DATA

PRESENT TROPHIC STATE EVALUATION OF LAKE TRICHONIS - COMPARISON WITH PREVIOUS DATA 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ντούλκα Ε., Κεχαγιάς Γ. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ ΑΔΑΜΗΣ Δ.Κ. / Τ.Κ. E.T. ΕΓΓ/ΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΕΓΚΥΡΑ ΓΙΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΡΟΣ 5 2.728 1.860 36 1.825 69 3,8% 152 8,3% 739 40,5%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙς ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ του ΚΟΛΠΟΥ ΤΗς ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙς ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ του ΚΟΛΠΟΥ ΤΗς ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙς ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ του ΚΟΛΠΟΥ ΤΗς ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -272-9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι Παπαδάτος Π. 1, Βαββάς Δ. 1, Θεοχαράτος

Διαβάστε περισσότερα

اإلسكندرية:منارة الثقافة

اإلسكندرية:منارة الثقافة مركز مصر للعالقات الثقافوة والتعلوموة سفارة مجهورية مصر العربوة بأثونا ΣΟ ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ηης ΠPEΒΔΙΑ ηης AΡΑΒΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ηης ΑΙΓΤΠΣΟΤ ζηην ΑΘΗΝΑ تروامج األسثىع انثقايف ادلصري اخلامس 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N I N F O T E K N I K V o l u m e 1 5 N o. 1 J u l i 2 0 1 4 ( 61-70) A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N N o v i

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 3 6 11 1 12 7 1 2 5 4 3 9 10 8 18 20 21 22 23 24 25 26

Διαβάστε περισσότερα

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 9 10 1 8 12 7 3 1 6 2 5 4 3 11 18 20 21 22 23 24 26 28 30

Διαβάστε περισσότερα

الا شتقاق و تطبيقاته

الا شتقاق و تطبيقاته الا شتقاق و تطبيقاته سيدي محمد لخضر الفهرس قابلية ا شتقاقدالةعددية.............................................. قابلية ا شتقاق دالة في نقطة................................. المماس لمنحنى دالة في نقطة..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ &Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

heavy metals, sediments, gulf of Heraklion, Crete

heavy metals, sediments, gulf of Heraklion, Crete 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 739 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ Κοκκομετριας και των συγκεντρωσεων ΤΩΝ μεταλλων στα επιφανειακα ιζηματα του κολπου του ηρακλειου, κρητης. Γ. Αλεξανδράκης 1, Κ. Ντούνας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 9 Απριλίου 2012 Δήμος Πεταλούδων, Ρόδος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 9 Απριλίου 2012 Δήμος Πεταλούδων, Ρόδος PREMARPOL Πρόληψη και Περιστολή Θαλάσσιας Ρύπανσης σε Εμπορικούς και Τουριστικούς Λιμένες ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Κατάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

شام در یونان و در اروپا هستید

شام در یونان و در اروپا هستید You are in Greece, you are in Europe! Tu es en Grèce! Tu es en Europe! Είσαι στην Ελλάδα, είσαι στην Ευρώπη! THESSALONIKI ALEXANDROUPOLIS شام در یونان و در اروپا هستید ATHENS PATRAS I am 16 years old and

Διαβάστε περισσότερα

Quick algorithm f or computing core attribute

Quick algorithm f or computing core attribute 24 5 Vol. 24 No. 5 Cont rol an d Decision 2009 5 May 2009 : 100120920 (2009) 0520738205 1a, 2, 1b (1. a., b., 239012 ; 2., 230039) :,,.,.,. : ; ; ; : TP181 : A Quick algorithm f or computing core attribute

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

Implementation of the Framework Directive 2000/60 - Coastal Zone Problems and reuse of treated wastewater in Crete

Implementation of the Framework Directive 2000/60 - Coastal Zone Problems and reuse of treated wastewater in Crete Implementation of the Framework Directive 2000/60 - Coastal Zone Problems and reuse of treated wastewater in Crete Εισήγηση Emm. Mavrakis MSc- Chemical Engineer Director of Water Recourses Decentralized

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Σχεδιασμός προγράμματος δειγματοληψίας ISO 5667-1 (2006) Guidance on the design of sampling programmes and sampling techniques

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Σχεδιασμός προγράμματος δειγματοληψίας ISO 5667-1 (2006) Guidance on the design of sampling programmes and sampling techniques ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΛΑΣΚΑΡΛΑΣΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ -ΜΕΘΟΔΟΙ & ΥΛΙΚΑ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 764/04-04-2014 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΤΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

ΥΤΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ 2009 ΣΜΗΜΑ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΥΤΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΜΑΡΜΑΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΟΤΔΑΣΗ: ΣΖΩΡΣΖΟ ΙΩΑΝΝΗ ΑΕΜ: 2542 Πεξίιεςε Σν πξώην βήκα γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ.ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ.ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ.ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ; ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR

Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε Εισηγητής: Κ. Σταµπεδάκης Τµήµα: R&D ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING S.A. 1 Περιεχόµενα Περιγραφή του προβλήµατος Συστήµατακενούγιατην

Διαβάστε περισσότερα

14 ح ر وجع ومطابق لألصل اليدوى وي طبع على مسئولية اللجنة الفنية. a b x a x b c. a b c

14 ح ر وجع ومطابق لألصل اليدوى وي طبع على مسئولية اللجنة الفنية. a b x a x b c. a b c ر وجع ومطابق لألصل اليدوى وي طبع على مسئولية اللجنة الفنية ا االسم التوقيع التاريخ االسم التوقيع التاريخ 4 ح ث.ع.ج / أول ARAB REPUBLIC OF EGYPT Ministry of Education General Secondary Education Certificate

Διαβάστε περισσότερα

CV / Résumé. Περιεχόµενα παρουσίασης. Πρότυπα βιογραφικών ΣΥΓΓΡΑΦΗ1ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ1ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ. CV / Résumé

CV / Résumé. Περιεχόµενα παρουσίασης. Πρότυπα βιογραφικών ΣΥΓΓΡΑΦΗ1ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ1ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ. CV / Résumé Περιεχόµενα παρουσίασης ΣΥΓΓΡΑΦΗ1ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ1ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΗΓΕΣ:'NATURE'EDUCATION,'MIT'GLOBAL'EDUCATION'&'CAREER' SERVICES CV / Résumé Πρότυπα βιογραφικών Προτεινόµενη οργάνωση βιογραφικού Παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΓΕΛΑ ΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΦΙΛΗ ΖΩΝΗ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΓΕΛΑ ΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΦΙΛΗ ΖΩΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΓΕΛΑ ΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΦΙΛΗ ΖΩΝΗ Γερ. Μαρτζόπουλος, Θ. Κωτσόπουλος, Χ. Νικήτα- Μαρτζοπούλου Εργ. Εναλλακτικών Ενεργειακών Πόρων στη Γεωργία, Τµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΜΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ III: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦIΜΩΝ (FEATURES AND HANDLING OF WASTE FROM FOOD INDUSTRIES)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦIΜΩΝ (FEATURES AND HANDLING OF WASTE FROM FOOD INDUSTRIES) ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Κ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦIΜΩΝ (FEATURES AND HANDLING OF WASTE FROM

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παράκτιων Υδατικών Συστημάτων

ιαχείριση Παράκτιων Υδατικών Συστημάτων ιαχείριση Παράκτιων Υδατικών Συστημάτων Κεφάλαιο 2 είκτες Τροφικής Κατάστασης & Κύκλοι Θρεπτικών Αλάτων ρ. Γιώργος Συλαίος Ωκεανογράφος Επ. Καθηγητής ΤΜΠ- ΠΘ Η προσθήκη θρεπτικών αλάτων στο νερό, προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμάζοντας τον μελλοντικό δάσκαλο για το ψηφιακό σχολείο

Προετοιμάζοντας τον μελλοντικό δάσκαλο για το ψηφιακό σχολείο 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Προετοιμάζοντας τον μελλοντικό δάσκαλο για το ψηφιακό σχολείο Δ. Πλατή 1, Ι. Μπέλλου 2, Τ. Α. Μικρόπουλος 1 1 Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΕΣ. Οδηγός δίγλωσσης υποστήριξης προσφύγων

ΓΕΦΥΡΕΣ. Οδηγός δίγλωσσης υποστήριξης προσφύγων ΓΕΦΥΡΕΣ Οδηγός δίγλωσσης υποστήριξης προσφύγων Α Έκδοση: Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γ.Σ.Ε.Ε., Ιούλιος 2016 3ης Σεπτεμβρίου 36, 104 32, Αθήνα Τηλ. 210 5218700 www.kanepgsee.gr/ Εmail: info@kanepgsee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΥΣΣΕΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα ΝΑΜΑ ΕΜΠ ΕΥΑΚ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ MDS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΣΜΑΝΛΙ

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΣΜΑΝΛΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΣΜΑΝΛΙ Π. Κασάπη 1 και Ι. Ισπικούδης 2 1 Ν. Πλάγια Χαλκιδικής, 632 00 Χαλκιδική,E-mail:paulina_kas@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

MIΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΦΑΡΣΙ

MIΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΦΑΡΣΙ MIΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΦΑΡΣΙ واژه ﻧﺎﻣﮥ ﮐﻮﭼﮏ ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ - ﻓﺎرﺳﯽ for e f re Έκδοση Πρεσβεία της Ελβετίας στην Ελλάδα Αθήνα, Οκτώβριος 2016 ISBN 978-618-82846-4-7 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΜΙΛΗΣ Επίκουρος καθηγητής ΞΑΝΘΗ 2012 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Χημεία

Περιβαλλοντική Χημεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Περιβαλλοντική Χημεία Ενότητα 8.2: Χημικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο (Chemical Oxygen Demand, COD) Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ BAYER

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ BAYER Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Research on the Effect and Technique of Remediation for Multi-Metal Contaminated Tailing Soils

Research on the Effect and Technique of Remediation for Multi-Metal Contaminated Tailing Soils 34 9 2013 9 ENVIRONMENTAL SCIENCE Vol 34 No 9 Sep 2013 1 2 1* 1 1 2 1 2 1 2 Marc Peters 1 1 100101 2 100049 EDTA Cd Pb 52 2 mg kg - 1 4 836 5 mg kg - 1 Cr 2 7% 60% Cd Pb 0 1% 0 1 mol L - 1 EDTA 1 6 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Βουδούρης Κ. 1, Καζάκης, Ν. 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Γεωλογίας, Εργ. Τεχνικής Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

CHARACTERISTICS OF PLANKTONIC ALGAL COMMUNITY IN WINTER IN LAKE WULIANGSUHAI

CHARACTERISTICS OF PLANKTONIC ALGAL COMMUNITY IN WINTER IN LAKE WULIANGSUHAI 43 * 2. 0400 2. 00022 202 203 2 32 8 66 20 8 6 6 2 3. 27 0 7 cell /L COD DOI 0. 3205 /j. hjgc. 204030 CHARACTERISTICS OF PLANKTONIC ALGAL COMMUNITY IN WINTER IN LAKE WULIANGSUHAI Yu Linghong Zhang Xiaoya

Διαβάστε περισσότερα

Science of Sericulture

Science of Sericulture Science of Sericulture 2012 38 1 0065-0069 ISSN 0257-4799 CN 32-1115 /S E-mail CYKE@ chinajournal. net. cn 215123 25 0 ~ 24 h GSH GSSG GSH + 2GSSG GSH /GSSG S- GST TPX 23% GR 57% GSH TPX GST GSSG 61% GSH

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Από την Αυτοβοήθεια στη διαμόρφωση πόλων κοινωνικού ελέγχου στο εσωτερικό των

Από την Αυτοβοήθεια στη διαμόρφωση πόλων κοινωνικού ελέγχου στο εσωτερικό των Από την Αυτοβοήθεια στη διαμόρφωση πόλων κοινωνικού ελέγχου στο εσωτερικό των θεσμών ψυχοκοινωνικής περίθαλψης Δρ Άννα Εμμανουηλίδου, Κλινική Ψυχολόγος[1] 1. Το αυτονόητο της Αυτοβοήθειας Και μόνο ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΕΛΑΙΟΣΡΙΒΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΣΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΕΛΑΙΟΣΡΙΒΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΣΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ολοκληρωμένη διαχείριςη υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων, τυροκομείων, οινοποιείων κ.ά ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΕΛΑΙΟΣΡΙΒΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΣΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μιχάλησ Κορνάροσ Επίκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

http:// www.inweb.gr

http:// www.inweb.gr Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ από τον Καθ. Ιάκ. Γκανούλη, Συντονιστή Έδρα & ίκτυο UNESCO για τη Bιώσιμη ιαχείριση των Υδάτων, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

http://i4-services.com/ «Sustainable Bioremediation of Olive Mill Wastewater in Cyprus»

http://i4-services.com/ «Sustainable Bioremediation of Olive Mill Wastewater in Cyprus» http://i4-services.com/ «Sustainable Bioremediation of Olive Mill Wastewater in Cyprus» (ΑΕΙΦΟΡΙΑ/ΓΕΩΡΓΟ/0609(ΒΙΕ)/11) «Αειφόρος Βιολογική Αποκατάσταση / Επεξεργασία Λυµάτων από Ελαιοτριβεία» Συνεργαζόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ :

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ : ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Αθήνα, 17/07/2015 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ : «Περιοδική συντήρηση και λειτουργία βιολογικού καθαρισμού SBR για 2 έτη στα Σελήνια Σαλαμίνας του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΨΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΨΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΨΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ Παναγιωτούλιας Ι., Σταθοπούλου Ε., Δασενάκης Μ., Σκούλλος Μ. Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Παπαδόπουλος Ι. 1,2 και Νικολάου Κ. 1,3 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών & Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments

A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments 2008 6 6 :100026788 (2008) 0620106209,, (, 102206) : NP2hard,,..,.,,.,.,. :,,,, : TB11411 : A A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments WANG Qiang, LI

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Χ. ΒΑΡΣΑΜΙ ΟΥ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Χ. ΒΑΡΣΑΜΙ ΟΥ ΙΑΤΡΙΒΗ ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Χ. ΒΑΡΣΑΜΙ ΟΥ ΙΑΤΡΙΒΗ Που υποβλήθηκε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Chemical characteristics of acidic precipitation in Tiantong Zhejiang Province

Chemical characteristics of acidic precipitation in Tiantong Zhejiang Province 32 9 2012 9 Acta Scientiae Circumstantiae Vol 32 No 9 Sep 2012 2012 J 32 9 2245-2252 Ding H M Yao F F Chen J J et al 2012 Chemical characteristics of acidic precipitation in Tiantong Zhejiang Province

Διαβάστε περισσότερα

تفكير كم ي الت اسعة - العاشرة في معظم املدارس في البالد(. صحيحة. أو في سطور. االمتحان.

تفكير كم ي الت اسعة - العاشرة في معظم املدارس في البالد(. صحيحة. أو في سطور. االمتحان. كر اس إرشاد إمتحان الد خول الس يكومتري للجامعات تفكير كم ي في هذا املجال ت فحص القدرة على استعمال أرقام ومصطلحات رياضية حلل مسائل كم ي ة والقدرة على حتليل م عطيات معروضة بأشكال مختلفة مثل رسوم بياني ة

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ IN SITU ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ IN SITU ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ IN SITU ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Λουπασάκη Ε. 1, ιαµαντόπουλος Ε. 1 1 Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Χανιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

هل تعبير والذي يأتي هو مضاف رؤيا 11:

هل تعبير والذي يأتي هو مضاف رؤيا 11: هل تعبير والذي يأتي هو مضاف 11 رؤيا 11: Holy_bible_1 الشبهة " 11 يقول البعض أن تعبير " الذي يأتي" في رؤيا 11: قائلين نشكرك ايها الرب االله القادر على كل شيء الكائن والذي كان والذي يأتي ألنك اخذت قدرتك

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ 1 ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ 1 ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ 1 ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Μαρία Ι. Κουτσούμπα Περίληψη Τις τελευταίες δεκαετίες η διδασκαλία του ελληνικού λαϊκού παραδοσιακού χορού πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα