Αριθ. Πρωτ. : o. ΔJνση Διοικ. Υπηρ. Ελέγχου Προιόντων ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ. Εχοντες υπόψη :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "22-6 2000. Αριθ. Πρωτ. : 2. 36 o. ΔJνση Διοικ. Υπηρ. Ελέγχου Προιόντων ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ. Εχοντες υπόψη :"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗ ΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝ ΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΧΟΛΑΡΓΟΣ Αθήνα Αριθ. Πρωτ. : o / ΔJνση Διοικ. Υπηρ. Ελέγχου Προιόντων Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Ι. ΓΙΩΤΑΚΗ ΠΡΟΣ Πίνακα Αποδεκτών ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΘΕΜΑ Υπο60λή μελέτης 610ίσοδυναμίας για τα από του στόματος φαρμακευτικό προϊόντα με δραστικό συστατικό lσοτρετινοτνη Εχοντες υπόψη : 1. Τις Υπουργικές Αποφάσεις Α6/6304/87 & A6a/9392J91/92 "Περί εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την αντίστοιχη Κοινοτική στον τομέα της παραγωγής, της εισαγωγής και της κυκλοφορίας φαρμακευτικών προ ιόντων" 2. Την απόφαση του ΔΣEOΦ 0 522/ Το από υπηρεσιακό σημείωμα της Δινσης Αξιολόγησης (Επιτροπή 8ιοισοδυναμίας) Α Π Ο Φ ΑΙΙΖΟΥΜΕ Σας γνωρίζουμε ότι για τα από του στόματος φαρμακευτικά προιόντα με δραστικό συστατικό ισοτρετινο(νη που κατατίθενται με τη νομική βάση του ουσιωδώς ομοίου πρέπει να υποβάλλετ;<ii5;} μελέτη βιοισοδυναμίας με το προιόν αναφοράς. Η απόφαση αυτή καλύπτει και τα υπό έγκριση ουσιωδώς όμοια ΠΡΟίόντα για τα οποία πρέπει επίσης να προσκομισθεί μελέτη βιoισoδuναμίας. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ' γπουργ.υγείας & Πρόνοιας ΔJν ση, Φαρμάκων & Φαρμακείων,. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αριστοτέλους 17/ ΑΘΗΝΑ ΚΑΘΗΓ. ΧΑΡ. ΜΟΥΠΟΠΟΥΛΟΣ Υπουργ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δ!νση Ασφάλισης Ασθενείας & Μητροτητας Αθήνα Σταδίου 29 Ι nανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο nλοuταρχου 3 Ι Αθήνα, '.! Ι t \ t. i ι. W;. ""

2 @ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ ΤιΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ \ΤΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα 22 Μαρτίου 200 Ι ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 122?6 Μεσογείων 284,15562, Αθήνα Δ/νση: Αξιολόγ ηση ς Προϊόντων Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τμήμα: Αξιολόγησης Φα ρ μάκων Ανθ ρ ώmν η ς Χρή ση ς Πληροφορίες: Α. Κατσιφ11 & Γ. Αϊσλάϊτνερ., Τηλ: & 6S Απόφαση Εγκύκλιος Θέμα: Οδηγία για την διεξαγωγή μελετών βιοδιαθεσιμότητας/βιοϊσοδυναμίας (τρόπος υποβολής του πρωτοκόλλου και της έκθεσης των αποτελεqμάτων)' Έχοντας υπ' όψη: 1. Τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Οδηγίες 65/65IEEC και 75/318IEEC. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου Ι 316/83, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 46 του Ν. 2519/ Τις Υπουργικές Αποφάσεις Α6α19392Ι91 και Υ6α περί εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τη αντίστοιχη Κοινοτική στον τομέα της παραγωγής, της εισαγωγής και της κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων, 4. Την Υπουργική απόφαση Α6ίΙΟ983ίΙ της «Περί διεξαγωγής κλινικών δοκιμών φαρμάκων και προστασία του ανθρώπου}). 5. Την υπ' αριθμ, 37500/61095 εγκι>κλιο του ΕΟΦ σχετικά με τους όρους εγκρίσεως διεξαγωγής μελετών Βιοϊσοδυναμίας. 6. Την υπ' αριθμ /2911 J 995 εγ'kι>κλιο του ΕΟΦ σχετικά με τον τρόπο υποβολής της ι:κθεσης των αποτελεσμάτων για τις μελέτες βιοϊσοδυναμίας, /. Την υπ' αριθμ. J] 338/ εγκύκλιο του ΕΟΦ. σχετικά με την απο&ο;οl κοινής βιο'ίσοδυναμίας για φαρμακευτικιί. προϊόντα ίδιας δρaστιl\olc: ουσία: και εργσστασίου παραί!'j',ιής. οιαφορπίκιο\' υπσυοι)\'(ι)\' κυκλοφορίας. Ι i 11

3 βιοδιαθέσιμη ή βιο'ίσοδύναμη (Deγe!ορmenί Phaπnaceurics and Process νalidation, νο! ΠΙ, of the Ru1es Governing Medicinal Products ίπ the European Community). 3.8, Έκθεση Η Έκθεση μετά το πέρας της μελέτης βιοδιαθεσιμότητας ή βιο ίσοδυναμίας ;τρέ;τε ι ν α παρουσιάζει. πλήρη τεκμηρίωση του πρωτoκόλλό'της διεξαγωγής και της αξιολόγησής ' της, σύμφωνα με τους κανόνες της GCP. Τοίnο σημαίνει όη η αυθεντικότητα των ;τερ ιεχομένων στην έ'ι..θεση επιβεβαιούται με την υ;τουραφή του υπευθύνου συντονιστή της μελέτης. Οι υπεύθυνοι ερευνητές υπογράφουν ο καθένας τα αντίστοιχα επί μέρους τμήματα. Τα ονόματά τους, με την κύρια εργασία τους, καθώς και ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής της μελέτης πρέπει να αναφέρονται. Αναφέρονται ε.τίσης τα ονόματα και οι αριθμοί. παρτίδων των προ'ίόντων πoυ χρησιμoπoιήθτrι..αν, καθώς και η σύνθεση των υπό Ι δοκιμασία προ ίόντων. Πέραν αυτών, ο ενδιαφερόμενος μ;τορεί να υποβάλει βεβαίωση. ' ",για την ταότητα του υπό δοκιμασία προ'ίόντος με το υπό έγι.ριση. Τα αποτελέσματα της μελέτης πρέπει να παρουσιάζονται κατά τρόπο σαφή. Ο τρόπος υπολογισμού των χαρακτηριστικών που χρησιμοποιούνται, (π.χ. της AUC) Q.ϊό τα πρωτογενή δεδομένα. πρέπει: να ορίζεται. Η παράλειψη στοιχείων πρέπει να δικαιολογεί.ται. Εάν υπολογίζονται α.."tοτελέσματα με τη χρήση φαρμcrj{οκινητικών "μοντέλων, πρέπει να αιτωλογείται και το μοντέλο και η μέθοδος υπολογισμού. Οι ατομ ικές καμπύλες συγκεντρώσεων στο πλάσμα συναρτήσει του χρόνου πρέπει να σχεδιάζονται σε γραμμικό και ενδεχομένως σε ημιλογαριθμικό χαρτί. Πρέπει να παρουσιάζονται όλα τα ατομικά δεδομένα και αποτελέσματα. επίσης για τα άτομα που δεν ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους στη μελέτη. Οι λόγοι της μη ολοκλήρωσης της συμμετοχής πρέπει να αναφέρονται και να αιτιολογούνται. Πρέπει με την έκθεση να συνυποβάεται αριθμός χρωματογραφημάτων και ε.ίσης η έκθεση του ελέγχου της αναλυτικής μεθόδου. 4. Αιτήσεις για προ'ίόντα που περιέχουν,'ίες δραστικές ουσίες 4. Ι Βιοδιαθεσιμότητα Στην περl:τωση νέων δραστικών ουσιών (νέων χημικών μορίων) που Q.τοσκοπείται να δράσουν μέσω της κυκλοφορίας, ο φαρμακοκινητικός χαρακτηρισμός οφείλει να περιλ(ψάνει και προσδιορισμό της συστηματικής διαθεσιμότητας της δραστικής ουσίας σε σύγκριση με ενδοφλέβια χορήγηση, ή εάν αυτό, δεν είναι δυνατόν της σχετικής 10

4 βιοδιαθεσιμότητας έναντι ενός χατάλληλου διαλί1ματος χορηγούμενου CLτό ίο στόμα ή ενός τυ;τοποιημένου εναιωρήματος. Στην :τερίιϊτωση ενός προφαρμάκου, το ενδοφλέβιο διάλυμα αναφοράς ;τρέπει να είναι, κατά ;τροτίμηση, το δραστικό μοριακό τμήμα Βιο'ίσ(Χ)υναιιία Οι δοσολογαές συστάσεις για τις μορφές πσuυκλoφoρoύν στην αγορά ενός νέου φαρμάκου πρέπει να ελέγχονται με συυi.ριτικές μελέτες βιοδιαθεσιμότητας έναντι των μορφών ;του χρησιμο;τοιήθηκαν στις κλινικές μελέτες, ιδίως εκείνες που αφορούσαν μελέτες καθορισμού των δόσεων, εκτός αν η απουσία τους μπορεί. να δικαιολογηθεί α3ό t:ι.ανοποιητικά δεδομένα ίη vitro., 5. Αιτήσεις για νέα προ'ίόντα που πειίιέχουν Εγκεκριμένει; διίαστικές ουσίες 5.1. Βιο'ίσοδυναιιία και ιιελέτε, συοιτικέc βιοδιαθεσιιιότητας Εάν ένα νέο φαρμακευτικό προ'cόν αποσκοπειται να κυκλοφορήσει ως φαρμακευτικό ισοδύναμο ή υποκατάστατο ενός συγκεκριμένου προ'ίόντος πρέπει να α..ιτοδεικνύεται ή να αιτιολογείται η ισοδυναμί': με το προ"ίόν αυτό. Όταν η βιοανισοδυναμία είναι δυνατόν να έχει σημασία στη θεραπευτική, πρέ.ϊει να διεξάγονται. μελέτες βιο Συνε...τώς, διεξάγονται μελέτες βιο'ίσοδυναμίας όταν: ίσοδυνα μ ίας. α) υπάρχει κίνδυνος βιοανισοδυναμίας ΊVκα β) υπάρχει κίνδυνος φαρμακοθεραπευτικής <lϊοτυχίας ή ασφάλειας. ελα ττωμ ένης κλινικής Η σειρά κριτηρίων που ακολουθεί είναι χρήσιμη γαι την εκτίμηση της ανάγκης ίπ νίνο μελετών; 1. ΠροΊ:όντα άμεσης αποδέσμευσης χορηγούμενα ωτό το στόμα με ενέργεια διά της κιι'κλοφορίας, 1.1. Ενδείκνυται σε σοβρές καταστάσεις, όπου α.ιαιτείται ασφαλής ενέργεια, 1.2 Έχουν στενό θεραευτικό εύρος, 1.3 Φαρμακοκ.ινητικι1 με CLτ ορρόφηση < 70% ή με <lτορρόφηση ανώμαλη, μη Ίραμμική Κινητι.κή, προσυστηματική <lϊομάκρυνση > 70%, 1.4. Δυσμενεί.ς φυσικοχημικές ιδ ιότητες, Π,χ. μικρή διαλυτότητα, μ ετασταθείς τροποποιήσεις, μικρή σταθερότητα κλ.. '1., 1.5. Τεκμηριωμένες ενδεί1εις προβλημάτων βιοδιαθεσιμότητας, 1!

5 1.6. Δεν υφίστανται σχετικά στοιχεία. εκτός αν ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτιολογήσει γιατί δεν είναι απαραίτητη μελέτη in \ivo, 2. Προ'ίόντα άμεσης CL"'οδέσμευσης μη χορηγοίjμεα CU"tό το στόμα, V 3, Προ"ίόντα τροποποιημένης αποδέσμευσης με συστηματική δράση (βλ, χωριστή οδηγία), Εάν κανένα από τα παρα.."tάνω κριτήρια δεν ισχύει, θα αρκούν συγ ριnκές μελέτες. in vitγo, του ρυθμού διάλυσης της δραστικής, Ο ενδιαφερόμενο; θα πρέ.""ει να αιτ ιολογήσει την επιλογή αυτή, Καθώς πολλά :τροίόντα που εγκρίθηκαν παλαιότερα είναι δυνατόν να μην εί.ναι βιοφαρμακευτικά μελετημένα, μπορεί να είναι χρήσιμο να περιλάβει κανείς ένα κατάλληλο διάλυμα ή εναιώρημα, ως παρασκεύασμα κύριας αναφοράς. Εάν ;τοέ.τει να αποδειχθεί. βιο'ίσοδυναμία αλλά για οποιοδήποτε λόγο αυτό δεν είναι δυνατόν, οι δοσολογικές συστάσεις του νέου προ'ίόντος οφείλουν να στηρίζονται σε ελεγχόμενες κλινικές μελέτες, J 5.2. εξαιρέσεις Στις επόμεες περιπώσεις δεν α..ταιτούνται κατά κανόνα μελέτες βιο'ίσοδυναμίας : α) Το προ'ίόν διαφέρει μόνο κατά την περιεκτικότητα της δραστι.κής ουσίας, και εφόσον θα υφίστανται. όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: V γραμμική φαρμακοκινητική, ποιοnκή σύνθεση η αυτή, σχέση μεταξύ δραστικής/εκδόχων η αυτή ή (στην περίπτωση μικρών περιεκτικοτήτων) σχέση μεταξύ εκδόχων η αυτή, αμφότερα τα προ'ίόντα παράγονται α.τό τον αυτό παραγωγό και στον αυτό χώρο παραγω γ ής, έχει διεξαχθεί με το αρχικό προ'ίόν μελέτη βιοδιαθεσιμότητας ή βιο'ίσοδυναμίας, με τις ίδιες συνθήκες ελέγχου, ο ρυθμός διάλυσης in vitro εί.ναι ο αυτός, β) Το προ'ίόν τροποποιήθηκε στη σύνθεσή του ελάχιστα, ή ο τρόπος παραγωγής του τροποποιήθηκε ελάχιστα, αιτό τον αρχικό παραγωγό, κατά τρόπο που να μ.,τορεί να υποστηριχθεί πειστικά ότι είναι άσχετος με τη βιοδιαθεσιμότητα. Η βιοδιαθεσιμότητα του αρχικού προ'ίόντος έχε ι ελεγχθεί και οι ρυθμοί διάλυσης της δραστικής in vitro και στις αυτές συνθήκες ελέγου είναι οι αυτοι γ) Το προί:όν CLϊοτελεί διάλυμα παρεντερικής χρήσης και περιέχε ι τις αυτές δραστικές και τα έκδοχα στις αυτές συγκεντρώσεις όπως και ένα φαρμακευτικό προ'ίόν εγκεκριμένο, 12

6 Ι,,. δ) Το προ'ίόν είναι μια υγρή μορφή. (Lι:ό του στόματος, σε διάλυμα (ελιξίριο, σιρό:τι κτλ.) που περιέχει τη δραστική ουσία στην αυτή συγκέντρωση και μορφή, όπως κ αι ένα εγκεκριμένο φαρμακευτικό προ"ίόν, και δεν περιέχει ΈΥ.δοχα που είναι δ υνατ ό ν να E.ι:ηρεάσουν σημαντικά τη γαστρική διάβαση ή την α..τορρόφηση της δραστικής ουσίας, ε) Έχει α,;οδειχθεί μια <Lίοδεκτή συσχέτιση μεταξύ ρυθμού διάλ1!σης ίη v i tro χω ΙΠ νίνο και ο ρυθμός διάλυσης ίη vitro του νέου :τρο'ίόντος είναι ο αυτός με τα ρυθμό διάλυσης ενός εγκεχριμένου,;ρο'ίόντσς, υπό τις συνθήχες ελέγχου που χρησιμoπoιήθηr:αν για τη δι<lίιστωση της συσχέτισης, 5.3, Y,;εQβιoδιαθεσιιιότητα Αν δια.ι ιστωθεί. υπερβιοδιαθεσιμότητα, αν δηλ. το νέο προ'ίόν εμφανίζει βιοδιαθεσιμότητα σημαντικά μεγαλύτερη ωτό το εγκεκριμένο προ'ίόν, είναι α.ταραίτητη ανατυποποίηση, με μια δοσολογική περιεκτικότητα μικρότερη, ώστε να εξασφαλίζεται θερα.ίευτική ισ οδυν αμία. Το όνομα του νέου προί:όντος πρέπει να αποκλείει σύγχυση με το παλαιότερο. Π.χ. με μια κατάλληλη προσθήκη πριν ή μετά. Στην περίπτωση που η σχέση "συγκέντρωση στο πλάσμα.!α.τοτέλεσμα" είναι ανε.ταρκώς γνωστή, οι δοσολογικές συστάσεις θα πρέπει να υποστηρίζονται από Υ.λίνικές μελέτες. Αν έχει Ε."τl.τευχθεί ήδη έγκριση κυκλοφορίας, το νέο προ'ίόν μ.ι:ορεί να θεωηtεί ενδεχομένως ως ένα νέο προ 'ίόν αναφοράς. J 6. Περιπτώσεις κατά τις οποίες η μελέτη βιοδιαθεσιμότητας είναι άνευ σημασίας Κατά κανόνα δεν απαιτούνται μελέτες βιοδιαθεσιμότητας αν ισχύει μία από τις E.τ ό μενες προϋποθέσεις; α) Το προί:όν αποτελεί α..rλό διάλυμα, για ενδοφλέβια αποκλειστικά εφαρμογή ή αέριο για εισπνοή. β) Το προ'ίόν αποσκοπεί σε το;τική χρήση (στο στόμα, στη μύτη, στον οφθαλμό, στο δέρμα, στον πρωκτό, στον κόλπο κλπ.) για να ενεργήσει χωρίς συστηματική α..τορρόφηση. Εντούτοις, αυτό δεν α.rοκλείει μια ενδεχόμενη ανάγκη μελετών ασqχλειας, στην περlίτωση μη σκοπούμενης μερικής απορρόφησης. Για να α..τοδειχθεί θερα..ίευτική ισοδυναμία, για τέτοιου είδους προ'ίόντα, α.rαιτούνται κλινικές ή φαρμακοδυναμικές μελέτες. 13.

7 θεραπευτικά.. Τα "θεραπευτικά ισοδύναμα" φάρμακα περιέχουν "Co αυτό δραστικό συστατικό ή δραστικό μοριακό τμήμα, και δείχνουν κατάην κλινική εφαρμο'{ή τους την αυτή αποτελεσματικότητα/ασφάλεια όπως τα φα ρμακευ τικά προ'ίόντα '{νωστή; αποτελεσματικότητας και ασφάλειας (βλ. 2.6.). Αυτό σημαίνει ότι ο όρος "θερcιευτικά ή σχετικά ισοδύναμα" αναφέρεται σε προ'ίόντα που είναι πανοuοιότυπα, όιιοια με "πρωτότυπα" ή "καινοτόμα" qxρμακευτικά προ'ίόντα. Τα σχετικά προ'ίόντα καλύπτουν gxxοuακευτικά υποκατάστατα, οι διαφορές των ο::οίων α.ιό τα φαρμακευτικά ισοδύναμα όσον αφορά τη δοσολογική μορφή (i.a) τη χημική μορφή (Ιb.), την περιεκτικότητα (ίi) θεωρούνται ότι από ιατρική πλευρά δεν έχουν σημασ ία. f 1) Γενικά, τα θερευτιγ.,ά ισοδύναμα αποτελούν βιο'ίσοδύναμες μορφές: είτε φαρμαγ..τικών ισοδυνάμων (ουσιαστικά όμοια φαρμακευτικά προ'ίοντα) είτε, με.ριγ..ς φορές, qxρμακευτικών υποκατάστατων, που διαφέρουν. α) <πη δοσολογι,κή μορφή (π.χ. κάψουλες έναντι δι{]ίων) β) άλλες χημικές μορφές (π.χ. το άλας ή ο εστέρας) του αυτού δραστικού θεραπευτικού τμήματος, με την προϋπόθεση ότι ::αρουσιάζονται στοιχεία ότι οι διαφορές αυτές δεν συνεπάγονται αλλαγές στη φαρμακοκι νητική, τη φαρμακοδυναμική ψκαι την τοξικότητα που θα μπορούσαν να έχουν κλινική σημασία (π.χ. θεοφυλλίνη και αμινοφυλλίνη). Π)Η θεραευτική ισοδυναμία μ.ίορεί ε.τισης να περιλαμβάνει φαρμακευτικά ισοδύναμα ή υποκατάστατα που εμφανίζουν υπερβιοδιαθεσιμότητα, αν έχει αποδειχθεί με συγκρι.τική μελέτη βιοδιαθεσιμότητας ότι το προ'ίόν, μετά από ρύθμιση της περι.εκτικότητας, εμφανίζει την αυτή βιοδιαθεσψότητα όπως και το αντί.στοιχο πρωτόt1o. 14

Το BCS επιδιώκει την ταξινόμηση των δραστικών συστατικών με βάση. τη διαπερατότητα τους διαμέσου της μεμβράνης του ΓΕ σωλήνα.

Το BCS επιδιώκει την ταξινόμηση των δραστικών συστατικών με βάση. τη διαπερατότητα τους διαμέσου της μεμβράνης του ΓΕ σωλήνα. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Η νέα κατευθυντήρια οδηγία που αφορά σε μελέτες βιοϊσοδυναμίας: Νομικό πλαίσιο Ευρωπαϊκή πραγματικότητα Εξελίξεις BCS B ASED BIOWAIVER Λήδα Καλαντζή, Φαρμακοποιός MSc. PhD ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 64 16 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3457 Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006) 18.1.2007 L 12/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2198 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2005/15/ΕΚ) αίτησης.

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2005/15/ΕΚ) αίτησης. 11.1.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 7/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 30 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Alastair Kent Πρόεδρος της EGAN

Εισαγωγή. Alastair Kent Πρόεδρος της EGAN ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Εισαγωγή Ασθενείς µε χρόνιες παθήσεις είναι συχνά πρόθυµοι δηλώσουν συµµετοχή σε κλινικές µελέτες, ελπίζοντας ότι η προσφορά τους θα βοηθήσει την έρευνα να ανακαλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα