ΑΠΟΦΑΣΗ 6γ/86/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ 6γ/86/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 6γ/86/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τήρηση Στοιχείων και Βιβλίων από Ε.Π.Ε.Υ. ως προς την παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και Διαμεσολάβησης στην Αγοραπωλησία Αξιών ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: (α) Τα άρθρα 6, 8 και 29 του Ν. 2396/1996 "Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκειας ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές". (β) Τα άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" όπως προστέθηκε το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 152 Α). (γ) Την σκοπιμότητα εξειδίκευσης των στοιχείων και βιβλίων που οφείλουν να τηρούν οι εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που δεν είναι πιστωτικά ιδρύματα ως προς την παροχή ορισμένων εκ των επενδυτικών υπηρεσιών, αποφάσισε τα εξής. 1. Ορισμοί.

2 1.1. "Εταιρία" κατά την έννοια της παρούσας απόφασης θεωρείται κάθε εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, εκτός από τα πιστωτικά ιδρύματα, που παρέχει στην Ελλάδα τις επενδυτικές υπηρεσίες υπό στοιχεία α (ι), γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2396/1996, εκτός από τις επιχειρήσεις του εδαφίου θ της παραγράφου 1 του άρθρου Οι όροι "εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ)", "κύρια επενδυτική υπηρεσία", "παρεπόμενη επενδυτική υπηρεσία", πιστωτικό ίδρυμα" και "χρηματοδοτικό ίδρυμα" χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους ορισμούς που τους αποδίδονται στο άρθρο 2 του Ν. 2396/1996. Εξαιρετικά, ο όρος "κύρια επενδυτική υπηρεσία" δεν περιλαμβάνει τις υπηρεσίες υπό στοιχεία α (ιι) και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2396/1996 και ο όρος "παρεπόμενη επενδυτική υπηρεσία" δεν περιλαμβάνει τις υπηρεσίες των εδαφίων (γ) και (ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 2396/ Ως "συνδεδεμένα" πρόσωπα νοούνται τα φυσικά πρόσωπα που είναι συγγενικά μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, τα νομικά πρόσωπα με τα φυσικά η νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σ' αυτά ή τα οποία έχουν κοινούς μετόχους ή εταίρους, ή που συνδέονται με πάσης φύσης συμφωνίες, προφορικές ή γραπτές. Δεν λαμβάνονται υπόψη σχέσεις ή συμφωνίες που δεν είναι δυνατό ή πιθανό να επηρεάσουν τη συμπεριφορά ή τις επιλογές των προσώπων που αφορούν Ως "τίτλοι" νοούνται τα χρηματοπιστωτικά μέσα των περιπτώσεων (αα), (ββ), (γγ), (δδ) (εε) και (ζζ) του εδαφίου (i) της παραγράφου 1

3 του άρθρου 2 του Ν. 2396/ Υποχρεώσεις των Εταιριών για "Εκδοση Στοιχείων και Τήρηση Βιβλίων" Οι Εταιρίες οφείλουν να εκδίδουν τα στοιχεία και να τηρούν τα βιβλία που εκάστοτε ορίζονται από τη φορολογική ή άλλη κείμενη νομοθεσία. Επίσης, οι Εταιρίες θα τηρούν και θα υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία, το πλαίσιο και περιεχόμενο των οποίων θα ορίζεται από αυτή με άλλη απόφασή της, για την εκτίμηση της συμμόρφωσής τους προς τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 32 του Ν. 2396/ Επιπροσθέτως, οι Εταιρίες οφείλουν να καταγράφουν με πλήρη στοιχεία τις εντολές που λαμβάνουν και τις πράξεις που εκτελούν στο πλαίσιο των παρεχομένων από αυτές κυρίων και παρεπομένων επενδυτικών υπηρεσιών. Το περιεχόμενο των εκδιδομένων στοιχείων θα είναι σε κάθε περίπτωση επαρκές για την πλήρη αποτύπωση των παρεχομένων εντολών και των πράξεων που έχουν εκτελέσει οι Εταιρίες, ενώ η μέθοδος έκδοσής τους θα διασφαλίζει την ασφάλεια και ακρίβεια της καταγραφής των αντίστοιχων εντολών και πράξεων. Η ευθύνη για την επάρκεια των στοιχείων και της μεθόδου έκδοσής τους βαρύνει τις Εταιρίες. Χωρίς αυτό να περιορίζει με οποιονδήποτε τρόπο την ευθύνη των εταιριών για την ασφαλή και επαρκή στοιχειοθέτηση των εντολών και πράξεών τους, προτείνεται στη συνέχεια ενδεικτικά το περιεχόμενο των τηρουμένων στοιχείων ανά κατηγορία υπηρεσίας και η μέθοδος έκδοσής τους.

4 2.3. Για την έκδοση των στοιχείων της παραγράφου 2.2. από τις Εταιρίες θα γίνεται χρήση πολύτυπων βιβλιαρίων στοιχείων των οποίων τα πινακίδια θα είναι αριθμημένα με αύξοντα αριθμό. Ο αριθμός των αντιτύπων των πινακιδίων ορίζεται με ευθύνη της Εταιρίας για την εξασφάλιση επαρκούς αριθμού αντιτύπων για την πληροφόρηση των πελατών και τη διενέργεια των προβλεπομένων από το Νόμο ελέγχων Οι εταιρίες οφείλουν επίσης να εκδίδουν στοιχεία για την αποτύπωση των ειδικών συμφωνιών τους με τους πελάτες, τυχόν εξουσιοδοτήσεων των πελατών προς αυτές, της πληροφόρησης που τους παρέχεται από τους πελάτες ως προς τους επενδυτικούς τους στόχους και την οικονομική τους κατάσταση, της πληροφόρησης που παρέχεται στην Εταιρία από τους πελάτες της ως προς τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις επενδύσεις καθώς και της περιοδικής ή και έκτακτης ενημέρωσης από την Εταιρία προς τους πελάτες για τις παρεχόμενες σ' αυτούς υπηρεσίες. Οφείλουν επίσης οι Εταιρίες να εκδίδουν στοιχεία για την κατάθεση σ' αυτές και ανάληψη από αυτές τίτλων στο πλαίσιο είτε υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου είτε υπηρεσιών φύλαξης Οφείλουν επίσης οι Εταιρίες να τηρούν βιβλία (πέραν αυτών που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία) από τα οποιό να προκύπτει με τρόπο επαρκή και ασφαλή κάθε πράξη της Εταιρίας που συνδέεται με την φύλαξη και διακίνηση τίτλων και κεφαλαίων των πελατών της. Οι Εταιρίες οφείλουν να τηρούν το σύνολο των βιβλίων τα οποία κατά τη διαχειριστική και λογιστική τους αντίληψη απαιτούνται για την επαρκή και ασφαλή παρακολούθηση και τον ευχερή έλεγχο των κινήσεων τίτλων και κεφαλαίων πελατών της. Χωρίς αυτό να περιορίζει την παραπάνω

5 ευθύνη των Εταιριών, ορίζονται στη συνέχεια τα βιβλία τα οποία θα τηρούν υποχρεωτικά οι Εταιρίες Τα υποχρεωτικώς τηρούμενο βιβλία σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, καθώς και τα βιβλία που τηρούνται κατά την επιλογή της Εταιρίας, τηρούνται χωρίς άγραφα διαστήματα, χάσματα ή παραπομπές στο περιθώριο και θεωρούνται πριν από τη χρησιμοποίησή τους, με ένδειξη της ημερομηνίας θεώρησης, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αντί βιβλίου επιτρέπεται η τήρηση ειδικών μηχανογραφικών καταστάσεων που περιέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία εφόσον γίνονται επί θεωρημένων φύλλων, με ένδειξη της ημερομηνίας θεώρησής τους. 3. Τήρηση Στοιχείων από Εταιρίες. Οι Εταιρίες οφείλουν να διατηρούν φακέλους ανά πελάτη στους οποίους να τηρούνται, τόσο για την πληροφόρηση του πελάτη όσο και για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και άλλες τυχόν αρμόδιες αρχές, επαρκή και ακριβή στοιχεία για την τεκμηρίωση των πάσης φύσης υπηρεσιών που παρείχαν οι εταιρίες ανά πελάτη και οι πάσης φύσης πράξεις τις οποίες εκτέλεσαν κατά την παροχή των υπηρεσιών αυτών. Η ευθύνη για την επάρκεια των τηρουμένων στοιχείων βαρύνει την Εταιρία. Χωρίς αυτό να περιορίζει την παραπάνω ευθύνη της Εταιρίας, παρατίθενται στη συνέχεια ορισμένες συστάσεις για το περιεχόμενο των στοιχείων που υποχρεούνται να εκδίδουν οι Εταιρίες. 4. Περιεχόμενο και Μέθοδος Έκδοσης Στοιχείων Εταιριών.

6 4.1. Για συναλλαγές σε αξίες εισηγμένες στο ΧΑΑ (εντός και εκτός κύκλου και με ειδικές συμφωνίες) προτείνεται τα εκδιδόμενα στοιχεία να περιλαμβάνουν: Το ονοματεπώνυμο του εντολέα, το είδος της συναλλαγής, την ημερομηνία και ώρα λήψης της εντολής, την ημερομηνία και ώρα διαβίβασης της εντολής στο μέλος του ΧΑΑ, τα στοιχεία του μέλους του ΧΑΑ προς το οποίο διαβιβάστηκε η εντολή, το είδος, την ποσότητα, το ανώτατο ή κατώτατο όριο ή το εύρος τιμών που τυχόν θα ορίσει ο εντολέας καθώς και τυχόν χρονικό περιορισμό για την εκτέλεση της εντολής 4.2. Για συναλλαγές σε κινητές αξίες εισηγμένες σε χρηματιστήρια και οργανωμένες αγορές εκτός του ΧΑΑ προτείνεται τα εκδιδόμενο στοιχεία να περιλαμβάνουν: Το ονοματεπώνυμο του εντολέα, το είδος της συναλλαγής, το χρηματιστήριο ή την οργανωμένη αγορά στην οποία θα εκτελεσθεί η συναλλαγή, την ημερομηνία και την ώρα λήψης της εντολής, την ημερομηνία και την ώρα διαβίβασης της εντολής στην ΕΠΕΥ που θα εκτελέσει τη συναλλαγή (ή που θα διαμεσολαβήσει στην εκτέλεση της εντολής), τα στοιχεία της ΕΠΕΥ προς την οποία διαβιβάστηκε η εντολή (για εκτέλεση ή για διαμεσολάβηση στην εκτέλεση της συναλλαγής), το είδος, την ποσότητα, το ανώτατο ή κατώτατο όριο ή το εύρος τιμών που τυχόν θα ορίσει ο εντολέας καθώς και τυχόν χρονικό περιορισμό για την εκτέλεση της εντολής Για συναλλαγές σε μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων προτείνεται το εκδιδόμενα στοιχεία να περιλαμβάνουν: Το ονοματεπώνυμο του εντολέα, το είδος της συναλλαγής, την ημερομηνία και την ώρα λήψης της εντολής, την ημερομηνία και την ώρα διαβίβασης της εντολής στον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων (ή στην ΕΠΕΥ που θα διαμεσολαβήσει στη

7 διαβίβαση της εντολής), τα στοιχεία του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων (ή της ΕΠΕΥ που θα διαμεσολαβήσει στη διαβίβαση της εντολής) προς το οποίο διαβιβάστηκε η εντολή, το είδος, την ποσότητα, το ανώτατο ή κατώτατο όριο ή το εύρος τιμών που τυχόν θα ορίσει ο εντολέας καθώς και τυχόν χρονικό περιορισμό για την εκτέλεση της εντολής Για συναλλαγές σε τίτλους χρηματαγοράς προτείνεται τα εκδιδόμενα στοιχεία να περιλαμβάνουν: Το ονοματεπώνυμο του εντολέα, το είδος της συναλλαγής, την ημερομηνία και την ώρα λήψης της εντολής, την ημερομηνία και την ώρα διαβίβασης της εντολής στο πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ που θα εκτελέσει τη συναλλαγή (ή που θα διαμεσολαβήσει στην εκτέλεση της συναλλαγής), τα στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος ή ΕΠΕΥ προς το οποίο διαβιβάστηκε η εντολή, το είδος, την ποσότητα, το ανώτατο ή κατώτατο όριο ή το εύρος τιμών που τυχόν θα ορίσει ο εντολέας καθώς και τυχόν χρονικό περιορισμό για την εκτέλεση της εντολής Για συναλλαγές σε τίτλους προθεσμιακών χρηματοπιστωτικών συμβάσεων (futures) προτείνεται τα εκδιδόμενα στοιχεία να περιλαμβάνουν: Το ονοματεπώνυμο του εντολέα, το είδος της συναλλαγής, την ημερομηνία και την ώρα λήψης της εντολής, την ημερομηνία και την ώρα διαβίβασης της εντολής στο πιστωτικό ίδρυμα ή την ΕΠΕΥ που θα εκτελέσει τη συναλλαγή (ή που θα διαμεσολαβήσει στην εκτέλεση της συναλλαγής), τα στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος ή της ΕΠΕΥ που θα εκτελέσει τη συναλλαγή (ή που θα διαμεσολαβήσει στην εκτέλεση της συναλλαγής),την αγορά στην οποία ο εντολέας επιθυμεί τη σύναψη της

8 συναλλαγής, τα βασικά στοιχεία ανά κατηγορία τίτλου προθεσμιακής χρηματοπιστωτικής σύμβασης βάσει της ισχύουσας στην αντίστοιχη αγορά έγγραφης συμβατικής κάλυψης, που θα επιτρέπουν κατ' ελάχιστο να προσδιορισθούν η ημερομηνία συναλλαγής (trade date), η ημερομηνία ισχύος (ναlυe date), το νόμισμα αγοράς και το νόμισμα πώλησης, το εύρος φάσματος συναλλακτικής σχέσης των δύο νομισμάτων που τυχόν θα ορίσει ο εντολέας καθώς και τυχόν χρονικό περιορισμό για την εκτέλεση της εντολής Για συναλλαγές σε προθεσμιακά συμβόλαια επιτοκίου (FRAs) προτείνεται τα εκδιδόμενα στοιχεία να περιλαμβάνουν: Το ονοματεπώνυμο του εντολέα, το είδος της συναλλαγής, την ημερομηνία και την ώρα λήψης της εντολής, την ημερομηνία και την ώρα διαβίβασης της εντολής στο πιστωτικό ίδρυμα ή την ΕΠΕΥ που θα εκτελέσει τη συναλλαγή (ή που θα διαμεσολαβήσει στην εκτέλεση της συναλλαγής), τα στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος ή της ΕΠΕΥ που θα εκτελέσει τη συναλλαγή (ή που θα διαμεσολαβήσει στην εκτέλεση της συναλλαγής), την αγορά (εάν υπάρχει) στην οποία ο εντολέας επιθυμεί τη σύναψη της συναλλαγής καθώς και τα βασικά στοιχεία ανά κατηγορία τίτλου προθεσμιακής χρηματοπιστωτικής σύμβασης βάσει της ισχύουσας στην αντίστοιχη αγορά έγγραφης συμβατικής κάλυψης, που θα επιτρέπουν κατ' ελάχιστο να προσδιορισθούν η ημερομηνία συναλλαγής (trade date), η ημερομηνία ισχύος (effective date), η ημερομηνία λήξης (termination date), το νόμισμα και ποσό υπολογισμού (notional amount), τον πληρωτή σταθερού επιτοκίου, το ποσοστό σταθερού επιτοκίου, τον πληρωτή μεταβλητού επιτοκίου (floationg rate), τη βάση υπολογισμού του μεταβλητού επιτοκίου, την περίοδο εκτοκισμού, τον τύπο βάσει του οποίου υπολογίζεται το ποσό του τόκου και τυχόν χρονικό

9 περιορισμό για την εκτέλεση της εντολής Για συμβάσεις ανταλλαγής υποχρεώσεων με αντικείμενο επιτόκιο (interest rate swaps), συνάλλαγμα (currency swaps), ή μετοχές ή δείκτη μετοχών (equity swaps) προτείνεται τα εκδιδόμενα στοιχεία να περιλαμβάνουν: Το ονοματεπώνυμο του εντολέα, το είδος της συναλλαγής, την ημερομηνία και την ώρα λήψης της εντολής, την ημερομηνία και την ώρα διαβίβασης της εντολής, στο πιστωτικό ίδρυμα ή της ΕΠΕΥ που θα εκτελέσει τη συναλλαγή (ή που θα διαμεσολαβήσει στην εκτέλεση της συναλλαγής), τα στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος ή της ΕΠΕΥ που θα εκτελέσει τη συναλλαγή (ή που θα διαμεσολαβήσει στην εκτέλεση της συναλλαγής),την αγορά στην οποία ο εντολέας επιθυμεί τη σύναψη της συναλλαγής (εφόσον υπάρχει) καθώς και τα βασικά στοιχεία ανά κατηγορία τίτλου προθεσμιακής χρηματοπιστωτικής σύμβασης βάσει της ισχύουσας στην αντίστοιχη αγορά έγγραφης συμβατικής κάλυψης, που θα επιτρέπουν κατ' ελάχιστο να προσδιορισθούν: (Α) για συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων. η ημερομηνία συναλλαγής (trade date), η ημερομηνία ισχύος (effective date), η ημερομηνία λήξης (termination date),το νόμισμα και ποσό υπολογισμού (notional amount), ο πληρωτής σταθερού επιτοκίου, το ποσοστό σταθερού επιτοκίου, οι ημερομηνίες καταβολής τόκου του πληρωτή σταθερού επιτοκίου και του πληρωτή μεταβλητού επιτοκίου, ο πληρωτής μεταβλητού επιτοκίου (floating rate), η βάση υπολογισμού του μεταβλητού επιτοκίου, η περίοδος εκτοκισμού, ο τύπος βάσει του οποίου υπολογίζεται το ποσό του τόκου, το τυχόν δικαίωμα κεφαλοποίησης και ανατοκισμού και τυχόν χρονικός περιορισμός για την εκτέλεση της εντολής

10 (Β) για συμβάσεις ανταλλαγής συναλλάγματος: η ημερομηνία συναλλαγής (trade date), η ημερομηνία ισχύος (effective date), η ημερομηνία λήξης (termination date), το νόμισμα αγοράς και το νόμισμα πώλησης, οι ημερομηνίες καταβολών του πληρωτή σταθερού επιτοκίου, το ποσοστό σταθερού επιτοκίου, οι ημερομηνίες καταβολής τόκου του πληρωτή σταθερού επιτοκίου και του πληρωτή μεταβλητού επιτοκίου, ο πληρωτής μεταβλητού επιτοκίου (floating rate), η βάση υπολογισμού του μεταβλητού επιτοκίου, η περίοδος εκτοκισμού, ο τύπος βάσει του οποίου υπολογίζεται το ποσό του τόκου, το τυχόν δικαίωμα κεφαλαιοποίησης και ανατοκισμού και τυχόν χρονικός περιορισμός για την εκτέλεση της εντολής. (Γ) για συμβάσεις ανταλλαγής συνδεόμενες με μετοχές ή δείκτη μετοχών: το ποσό υπολογισμού (notional amount, η ημερομηνία συναλλαγής (trade date), η ημερομηνία ισχύος (effective date), η ημερομηνία λήξης (termination date), η μετοχή ή ο δείκτης μετοχών υπολογισμού (τόσο ο αρχικός όσο και ο τελικός), οι αγορές από τις οποίες αντλούνται οι τιμές υπολογισμού, οι ημερομηνίες καταβολών για καθένα από τα μέρη, ο τύπος υπολογισμού των ποσών καταβολής στις οποίες δεσμεύεται το πρώτο μέρος, οι ημερομηνίες και ώρα αποτίμησης των μετοχών που περιλαμβάνονται στον τύπο υπολογισμού του πρώτου μέρους, το επιτόκιο βάσει του οποίου υπολογίζονται τα ποσά καταβολής του δεύτερου μέρους και τα άλλα στοιχεία (προθεσμία, βάση υπολογισμού επιτοκίου για την περίοδο εφαρμογής του κ.α.) που αφορούν στον υπολογισμό των καταβολών στις οποίες δεσμεύεται το δεύτερο μέρος.

11 4.8. Για συναλλαγές σε δικαιώματα προαίρεσης για την αγορά ή πώληση οποιουδήποτε από τους τίτλους των εδαφίων (αα), (ββ), (γγ), (δδ) και (εε), συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαιρέσεως επί συναλλάγματος και επιτοκίων, προτείνεται τα εκδιδόμενα στοιχεία να περιλαμβάνουν: Το ονοματεπώνυμο του εντολέα, το είδος της συναλλαγής, την ημερομηνία και την ώρα λήψης της εντολής, την ημερομηνία και την ώρα διαβίβασης της εντολής στο πιστωτικό ίδρυμα ή την ΕΠΕΥ που θα εκτελέσει τη συναλλαγή (ή που θα διαμεσολαβήσει στην εκτέλεση της συναλλαγής), τα στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος ή της ΕΠΕΥ που θα εκτελέσει τη συναλλαγή (ή που θα διαμεσολαβήσει στην εκτέλεση της συναλλαγής), την αγορά στην οποία ο εντολέας επιθυμεί τη σύναψη της συναλλαγής (εφόσον υπάρχει) καθώς και τα βασικά στοιχεία του δικαιώματος προαίρεσης, που περιλαμβάνουν: (Α) για δικαιώματα επί συναλλάγματος: τον αντισυμβαλλόμενο, τον τύπο του δικαιώματος (αμερικανικό ή ευρωπαϊκό), τα νομίσματα ανταλλαγής (call/put), την ημερομηνία και ώρα σύναψης και την ημερομηνία και ώρα λήξης του δικαιώματος, το ποσό ασφαλίστρου (premium) και την ημερομηνία καταβολής τους ασφαλίστρου καθώς και την προκαθορισμένη ισοτιμία εξάσκησης του δικαιώματος (strike price). (Β) για δικαιώματα επί μετοχών και δείκτη μετοχών: τον αντισυμβαλλόμενο, τον τύπο του δικαιώματος (αμερικανικό ή ευρωπαϊκό), το είδος δικαιώματος (call/pυt),τις μετοχές ή τον δείκτη μετοχών τον οποίον αφορά το δικαίωμα (είδος και ποσότητα, αγορά),την ημερομηνία και ώρα σύναψης και την ημερομηνία και ώρα λήξης του δικαιώματος, το ποσό ασφαλίστρου (premium) και την ημερομηνία καταβολής του ασφαλίστρου

12 καθώς και την προκαθορισμένη τιμή εξάσκησης του δικαιώματος (strike price). (Γ) Για δικαιώματα επί άλλων τίτλων ή αξιών ισοδύναμες πληροφορίες που να αντανακλούν επαρκώς τα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων χρηματοπιστωτικών προϊόντων Τα στοιχεία των παραπάνω παραγράφων 4.1. έως 4.8. θα εκδίδονται σε τριπλότυπο πινακίδιο, με αντίτυπο για τον πελάτη, το αρχείο της εταιρίας και τη διαβίβαση της εντολής προς το πρόσωπο που θα την εκτελέσει και να φέρουν τις υπογραφές του πελάτη (εφόσον πρόκειται για εντολή που παρέχεται εγγράφως) και εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή εκπροσώπων της Εταιρίας. Επίσης, κάθε αντίτυπο του πινακιδίου θα αναφέρει ρητά ότι σε περίπτωση που ορισμένα στοιχεία της εντολής δεν προσδιορίζονται από τον πελάτη, τότε επαφίεται ο προσδιορισμός τους στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας, δεσμευτικά ως προς τον πελάτη. Το πινακίδιο θα πρέπει να προσδιορίζει εάν στοιχεία της εντολής (και ποια στοιχεία) έχουν προσδιορισθεί κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας. Ενδείκνυται, επίσης, να αναφέρεται στο πινακίδιο ότι σε περίπτωση που η εντολή έχει παρασχεθεί προφορικά, τότε ο πελάτης αναλαμβάνει ορισμένους κινδύνους, όπως π.χ. πλαστοπροσωπίας και διαβιβαστικών λαθών Το πινακίδιο της παραγράφου 4.9. θα παρέχει πληροφόρηση ως προς το κόστος προμηθειών (της Εταιρίας και των άλλων εμπλεκομένων στην εκτέλεση προσώπων) το οποίο συνεπάγεται η εκτέλεση της εντολής. Κατ'

13 ελάχιστον θα πρέπει να ορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας συναλλαγής και ως απόλυτο ποσό η προμήθεια της Εταιρίας Θα σημειώνεται στο πινακίδιο της παραγράφου 4.9 η ημερομηνία και ώρα διαβίβασης της εντολής προς εκτέλεση, καθώς και, στην περίπτωση προφορικών εντολών, η ημερομηνία και ώρα αποστολής του αντιγράφου του πινακιδίου του πελάτη στην ορισμένη οπό αυτόν διεύ9υνσή του. Ειδικά στην περίπτωση λήψης προφορικής εντολής αγοράς, θα συναρτάται η πράξη με τον λογαριασμό μετρητών ή περιθωρίου του πελάτη η κίνηση του οποίου γίνεται από την Εταιρία βάσει ειδικής ή γενικής εξουσιοδότησης Για συναλλαγές σε τίτλους, ως προς τις οποίες η Εταιρία λαμβάνει έγγραφη επιβεβαίωση της εκτέλεσης των εντολών αυτών, προτείνεται να εκδίδεται σημείωμα (με αύξοντα αριθμό) στο οποίο να σημειώνεται η ημερομηνία και ώρα παραλαβής της επιβεβαίωσης, η ημερομηνία και ώρα αποστολής του πρωτοτύπου της επιβεβαίωσης στον πελάτη και το μέσο αποστολής, και το οποίο φέρει την υπογραφή του αρμόδιου εκπροσώπου της Εταιρίας, με συνημμένο για κάθε αντίστοιχη εντολή, αντίγραφο της επιβεβαίωσης που έλαβε η Εταιρία Για την παροχή επενδυτικών συμβουλών με αντικείμενο ένα ή περισσότερους από τους τίτλους, είτε σε συνδυασμό με άλλη κύρια ή παρεπόμενη υπηρεσία είτε όχι, συνιστάται η έκδοση στον πελάτη, για τη συμπλήρωση και υπογραφή από αυτόν, ερωτηματολογίου (και ενημερώσεών του) από το οποίο να προκύπτουν με σαφήνεια οι επενδυτικοί στόχοι του πελάτη Ενδεικτικά, το ερωτηματολόγιο θα περιέχει πληροφορίες ως προς το

14 βαθμό κινδύνου που είναι διατεθειμένος να αναλάβει ο πελάτης, τα είδη τίτλων στα οποία αποβλέπει να επενδυθούν τα διαθέσιμά του, τις ανάγκες του για τυχόν περιοδική είσπραξη χρημάτων από τις επενδύσεις του, τον χρονικό ορίζοντα ρευστοποίησης των επενδύσεών του και την επενδυτική εμπειρία του πελάτη. Τα στοιχεία αυτά συνιστάται να ενημερώνονται σε τακτική βάση, ανάλογα με τη συχνότητα επενδύσεων του πελάτη, και τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος Για την παροχή επενδυτικών συμβουλών με αντικείμενο ένα ή περισσότερους από τους τίτλους, είτε σε συνδυασμό με άλλη κύρια ή παρεπόμενη υπηρεσία είτε όχι, συνιστάται η έκδοση στον πελάτη, για τη συμπλήρωση και υπογραφή από αυτόν, ερωτηματολογίου (και ενημερώσεών του) από το οποίο να προκύπτει με σαφήνεια η περιουσιακή κατάσταση του πελάτη. Ενδεικτικά, το ερωτηματολόγιο θα περιέχει πληροφορίες ως προς τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις του, με επιμέρους κατηγοριοποίηση των άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του πελάτη Για την παροχή επενδυτικών συμβουλών με αντικείμενο ένα ή περισσότερους από τους τίτλους, είτε σε συνδυασμό με άλλη κύρια ή παρεπόμενη υπηρεσία είτε όχι, προτείνεται η έκδοση στον πελάτη γνωστοποίησης (και ενημερώσεών της) των κινδύνων, ανά κατηγορία επενδυτικών κινδύνων, που εμπεριέχονται στις επενδύσεις για τις οποίες του παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες. Συνιστάται να εξασφαλίζεται η υπογραφή κάθε γνωστοποίησης (και ενημέρωσης) από τον πελάτη Για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου επενδύσεων

15 σε τίτλους, συνιστάται η έκδοση στον πελάτη τακτικής περιοδικής έγγραφης ενημέρωσης για τις πράξεις που έχει κάνει η Εταιρεία κατά τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου επενδύσεών του, καθώς και έκτακτης ενημέρωσης για γεγονότα που ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τις επενδύσεις του. Ενδεικτικά, η ενημέρωση αυτή θα αναφέρεται στην τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου του, στην απόδοση του συνόλου των επενδύσεών του, και αναλυτικά κατά επένδυση, για την καλυπτόμενη περίοδο, στο συνολικό ποσό προμηθειών που έχει χρεώσει για τις υπηρεσίες αυτές, στο συνολικό ποσό προμηθειών που εισέπραξε κάθε τρίτο πρόσωπο, για την εκτέλεση των πράξεων αυτών, αναλυτικά ανά τρίτο πρόσωπο, καθώς και για την τυχόν σύνδεση της Εταιρείας με τα τρίτο πρόσωπα ή τις εταιρείες εκδότριες τίτλων στις οποίες επενδύθηκε, κατά οποιοδήποτε μέρος του, το χαρτοφυλάκιο του πελάτη Σε περίπτωση που η πράξη γίνεται αμέσως ή εμμέσως με αντισυμβαλλόμενο στην Εταιρεία, το γεγονός πρέπει να σημειώνεται ευκρινώς στην κατάσταση. Επίσης, πρέπει να σημειώνεται κάθε προμήθεια την οποία έλαβε η Εταιρεία από τρίτο πρόσωπο, ως αποτέλεσμα της σύναψης πράξης στο πλαίσιο της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του πελάτη, κάθε πράξη δανεισμού που έγινε από την εταιρεία με τίτλους του πελάτη καθώς και το σύνολο των εσόδων της εταιρείας οπό το δανεισμό σε τρίτα πρόσωπα, κάθε δανεισμός τίτλων κατ' ευθείαν από την Εταιρεία και κάθε άλλη πληροφορία που κατά την κρίση της επιλέγει να παράσχει η Εταιρεία στους πελάτες της. Συνιστάται τα έγγραφα της ενημέρωσης να είναι υπογεγραμμένο από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Εταιρείας Για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης τίτλων (είτε ως αυτόνομη

16 υπηρεσία είτε σε συνδυασμό με την παροχή άλλων επενδυτικών υπηρεσιών) συνιστάται η έκδοση διπλότυπης απόδειξης κατάθεσης και παραλαβής στην οποία να αποτυπώνονται τα στοιχεία του καταθέτη ή αναλήπτη, η ημερομηνία και ώρα κατάθεσης ή ανάληψης, το είδος, η ποσότητα και οι αύξοντες αριθμοί των τίτλων που κατατίθενται ή αναλαμβάνονται (καθώς και κάθε άλλο στοιχείο εξειδίκευσης των συγκεκριμένων τίτλων, εφόσον υπάρχει) καθώς και η προμήθεια που χρεώνεται από την Εταιρεία για την παροχή των υπηρεσιών φύλαξης. 5. Τα βιβλία Εταιρειών των οποίων η τήρηση είναι υποχρεωτική Βιβλίο μερίδων πελατών για κεφάλαια υπό διαχείριση. Στο βιβλίο αυτό θα τηρούνται λογαριασμοί μετρητών για κάθε πελάτη (σε συνάρτηση με καταθετικούς λογαριασμούς του πελάτη τους οποίους δικαιούνται να κινεί η Εταιρεία σύμφωνα με εξουσιοδότησή του) στους οποίους θα αποτυπώνεται κάθε κίνηση του λογαριασμού, η αιτιολογία της κίνησης και τα στοιχεία του υπευθύνου της εταιρείες, με εντολή του οποίου έγινε η σχετική κίνηση. Για πιστωτικές εγγραφές θα προσδιορίζεται υποχρεωτικά μόνο η αιτιολογία Βιβλίο μερίδων πελατών για τίτλους υπό διαχείριση ή φύλαξη. Στο βιβλίο αυτό θα τηρούνται λογαριασμοί τίτλων για κάθε πελάτη στους οποίους θα αποτυπώνεται κάθε κίνηση του λογαριασμού, η αιτιολογία και τα στοιχεία του υπευθύνου της εταιρείας με εντολή του οποίου έγινε η σχετική κίνηση. (Οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στη μερίδα ως προς τους τίτλους θα είναι κατ' ελάχιστο οι προτεινόμενοι παραπάνω για τα εκδιδόμενα στοιχεία για τη φύλαξη τίτλων).

17 5.3. Βιβλίο δανεισμού τίτλων στο οποίο θα καταγράφεται με πλήρη στοιχεία (και αναλυτικά ανά πελάτη) κάθε πράξη δανεισμού τίτλου υπό τη διαχείριση ή φύλαξη της Εταιρείας. (Οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στη μερίδα κάθε πελάτη ως προς τους τίτλους θα είναι κατ' ελάχιστο οι προτεινόμενοι παραπάνω για τα εκδιδόμενα στοιχεία για τη φύλαξη τίτλων 6. Ικανοποίηση Υποχρεώσεων Εταιρειών που αφορούν σε βιβλία και στοιχεία Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια εποπτική αρχή των Εταιρειών, θα ασκήσει τις αρμοδιότητές της σε σχέση με τις υποχρεώσεις των Εταιρειών ως προς βιβλία και στοιχεία κατά περίπτωση και κατά την εκάστοτε εκτίμηση του νόμου και των πραγματικών περιστατικών Σημειώνεται ότι η ευθύνη επαρκών και ασφαλών μέσων και μεθόδων εκπλήρωσης των υποχρεώσεων ως προς βιβλία και στοιχεία βαρύνει κάθε εταιρεία. Η συμμόρφωση εταιρείας με τις συστάσεις του όρου 3 και τις υποχρεώσεις του όρου 4 της παρούσας, θα θεωρείται ως κατ' αρχήν, αλλά όχι κατ' ανάγκη, ικανοποίηση των αντίστοιχων υποχρεώσεών της. Ιδιαίτερα, ως προς τα συνιστώμενα στοιχεία του όρου 3, σημειώνεται ότι σε περίπτωση που Εταιρεία υιοθετήσει άλλες μεθόδους και μέσα εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της κατά το νόμο, θα οφείλει να αποδείξει ότι η επιλεγείσα μέθοδος και τα επιλεγέντα μέσα επιτυγχάνουν επαρκώς την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών της. Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι υποχρεώσεις τήρησης βιβλίων του όρου 4 συνιστούν την ελάχιστη υποχρέωση των Εταιριών ως προς την οποία δεν επιτρέπεται διαφοροποίηση

18 ή επιλογή εναλλακτικών μέσων και μεθόδων Οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή/και σε τακτά διαστήματα όπως εκάστοτε θα ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι Εταιρείες θα παρέχουν στην επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στη μορφή και με το περιεχόμενο που θα ορίζεται από αυτήν, συγκεντρωτικά στοιχεία των πληροφοριών που περιέχονται στις εγγραφές των βιβλίων που τηρούν και των στοιχείων που εκδίδουν είτε σύμφωνα με την παρούσα απόφαση είτε σύμφωνα με άλλη διάταξη του νόμου, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, συγκεντρωτικά στοιχεία ως προς το σύνολο των τίτλων που φυλάσσονται από Εταιρεία, το σύνολο των τίτλων που κατέχει εταιρεία για δικό της λογαριασμό, το σύνολο των μετρητών υπό την διαχείρισή της και το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων Εταιρείας. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με το αρμόδιο ταμείο αποζημίωσης επενδυτών

Πληροφορίες σχετικά με το αρμόδιο ταμείο αποζημίωσης επενδυτών Πληροφορίες σχετικά με το αρμόδιο ταμείο αποζημίωσης επενδυτών I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Nuntius Χρηματιστηριακές Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (η "Εταιρεία) είναι μέλος του Συνεγγυητικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 86ης/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 86ης/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 86ης/8.10.96 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Διαδικασία και δικαιολογητικά παροχής άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για έκδοση Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ.) από τις Τράπεζες ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/5.5.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοριοποίηση πελατών

Κατηγοριοποίηση πελατών Σελίδα 1 Κατηγοριοποίηση πελατών Η Εταιρία προβαίνει προέβη στην απαιτούμενη από το ν. 3606/2007 κατηγοριοποίηση του συνόλου των Πελατών της σε τρεις κατηγορίες. Ο ν. 3606/2007 ορίζει τρεις κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013]

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013] ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013] Α.ΣυναλλαγέςστηνΑγοράΑξιώντουΧρηματιστηρίουΑθηνών 1. ΠρομήθειεςΣυναλλαγώνστηνΑγοράΑξιώντουΧρηματιστηρίουΑθηνών. ΑξίαΣυναλλαγής Ποσοστό Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα: Επίθετο: Όνομα Πατρός: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ( ): Διεύθυνση Κατοικίας: Διεύθυνση Εργασίας: Διεύθυνση Αλληλογραφίας (αν διαφέρει):

Όνομα: Επίθετο: Όνομα Πατρός: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ( ): Διεύθυνση Κατοικίας: Διεύθυνση Εργασίας: Διεύθυνση Αλληλογραφίας (αν διαφέρει): ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ MIFID Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα: Επίθετο: Όνομα Πατρός: Ημερ. Γεννήσεως: Επάγγελμα: Αρ. Ταυτότητας: Αρ. Διαβατηρίου και χώρα έκδοσης (για αλλοδαπούς): Οικογενειακή Αρ. εξαρτωμένων ατόμων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ α) Το άρθρο 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών 1. Επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες είναι: I. Παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή II. Παροχή επενδυτικών συμβουλών προσωπικά σε πελάτη σχετικά με μια ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές 2650 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 510/2014 Αρ. 4831, 14.11.2014 Αριθμός 510 Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 Παράγραφος 4 Παράγραφος 5 Παράγραφος 6 Παράγραφος 7 Παράγραφος 8 Παράγραφος 9 Παράγραφος 10

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές).

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1. Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: 1) Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. 2) Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ATTICA BANK

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ATTICA BANK ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ATTICA BANK 1.ΓΕΝΙΚΑ Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (MiFID), η οποία έχει τεθεί σε εφαρµογή από την 1η Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων 1. Tο Αμοιβαίο Κεφάλαιο: α) Είναι νομικό πρόσωπο β) Είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4117, 15/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνισης:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4117, 15/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνισης: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης: με το Παράρτημα Ι της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 145, 30.4.2004, σ. 1. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε., Μέλος του Οίλου M arfin Popular Bank Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ε αρ. Αδείας Λειτουργίας

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε., Μέλος του Οίλου M arfin Popular Bank Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ε αρ. Αδείας Λειτουργίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ για Ιδιώτε και Επαγγελµατίε Πελάτε Από 1 ης Νοεµβρίου 2007, η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. (η «Τράπεζα») α εσπίσει και

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Στο πλαίσιο της εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων (MiFID), όπως έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό δίκαιο σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/24.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα «Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 β Επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες είναι: I. Παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή. II. Παροχή επενδυτικών συμβουλών προσωπικά σε πελάτη σχετικά με μία ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Η SILK CAPITAL PARTNERS (εφεξής η «ΑΕΠΕΥ») εκδίδει το παρόν Ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

δ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και

δ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 β Tο Αμοιβαίο Κεφάλαιο: α Είναι νομικό πρόσωπο. β Είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/30.11.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πιστώσεων από µέλη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και λοιπές ρυθµίσεις ως προς την εξόφληση του τιµήµατος χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) Α. Συναλλαγές στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1. Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων...

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων... Πρόλογος Γ Έκδοσης... 19 κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.1 Εξελίξεις στο Χρηματοπιστωτικό Χώρο και Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι... 27 1.2 Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ν. 3556/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10, 11, 11 Α ΚΑΙ 14 Ν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ν. 3556/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10, 11, 11 Α ΚΑΙ 14 Ν. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ν. 3556/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10, 11, 11 Α ΚΑΙ 14 Ν. 3556/2007 Στο πλαίσιο των εν ισχύ νομοθετικών και κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 17-6-2010 Αριθ.Πρωτ.521,523 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Επαναπατριζόμενα κεφάλαια. Σχετικά: τα με αριθμ.πολ.1059, 1058 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3606 «ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»...3 2 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/10.1.2008 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Λαμβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδυτικών Υπηρεσιών

Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδυτικών Υπηρεσιών Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδυτικών Υπηρεσιών Βασικές πληροφορίες σχετικά µε την προστασία των καταθέσεων Οι καταθέσεις στην Alpha Bank καλύπτονται από το: ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από 26.10.2015 (ΦΕΚ Β 2452/13.11.2015) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/3.7.2014 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ και ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 181/18.1.2000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αϋλων Τίτλων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 11ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/495/31.12.2008 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004).

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι - Υπόδειγμα ενημερωτικού δελτίου για τους καταθέτες

Παράρτημα Ι - Υπόδειγμα ενημερωτικού δελτίου για τους καταθέτες Παράρτημα Ι - Υπόδειγμα ενημερωτικού δελτίου για τους καταθέτες Βασικές πληροφορίες σχετικά με την προστασία των καταθέσεων Οι καταθέσεις στο (συμπληρώνεται η επωνυμία ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 10ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 148/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακολουθούµενες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακολουθούµενες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 12ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

MiFID II MiFIR: Aναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον

MiFID II MiFIR: Aναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον MiFID II MiFIR: Aναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον Οι προβλέψεις του σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/65/ΕΚ (MiFID II) και οι βασικές αλλαγές σε σχέση με το ν. 3606/2007. ΕΥΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ επί αξίας πινακιδίου. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΛΕΣ Έως 1,25% Έως 7. Online Trading Από 0,35% Τηλεφωνική Εντολή Από 0,60%

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ επί αξίας πινακιδίου. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΛΕΣ Έως 1,25% Έως 7. Online Trading Από 0,35% Τηλεφωνική Εντολή Από 0,60% ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Χ.Α, ΟΜΟΛΟΓΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα) 1. ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική σάρωση όλων των συναλλαγών από το ΥΠΟΙΚ

Ηλεκτρονική σάρωση όλων των συναλλαγών από το ΥΠΟΙΚ Ηλεκτρονική σάρωση όλων των συναλλαγών από το ΥΠΟΙΚ Περιουσιολόγιο: Διασταύρωση στοιχείων για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και «μαύρου» χρήματος 09 Δεκ 2015 Ηλεκτρονικό «μάτι» σε όλες τις συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ

ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ Magna Trust Οδηγός για τους επενδυτές 1 ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Ο νόμος 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών μέσων,

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Εταιρικές Πληροφορίες 1. Η Εταιρεία 1.1. Η εταιρεία Plus500CY Ltd ( Εταιρεία ) εξουσιοδοτείται και εποπτευεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Cyprus Securities

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες :

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ,ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7 / 361 / τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 7 / 361 / τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 7 / 361 / 18.11.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: ελτίο Τιµών Χρηµατιστηρίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 28 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α).

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/19-2-2004 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004.

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/6.4.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τα άρθρα 30 και 32 του ν. 3283/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 26.2.2009 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (στο εξής η Εταιρία)

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 Θέμα : Διευκρινήσεις αναφορικά με θέματα της διαδικασίας του ελέγχου καταλληλότητας με σκοπό την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του άρθρου 25 παράγραφος 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/15.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα