ἔστω Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί;"

Transcript

1 American Bar το καναμε * κι από τη Σκιά τους. * κι απο τις Συνιστώσες τους. * για όλους μας. * * * σε κάθε νησί; * σε κάθε υπουργείο. * έξω από το σπίτι του. * * * Ποιος είναι πίσω μας; * Ο...πισινός μας! * Sine Lege - Sine Λόγια kefalonitikanea.gr kefalonias.gr kefaloniaphotonews.gr i n f o [at] e s t o. g r ἔστω

2 ἔστω info [at] esto.gr eliaswords.blogspot.gr i n f o [at] e s t o. g r i n f o [at] e s t o. g r

3 ΣΑ γπκ sl i n f o [at] e s t o. g r i n f o [at] e s t o. g r

4 υ ιζόμαστε σε μια κρίζα, πη τή ή η με περιορισμένους ορίζοντες, ορεί ς το ραφείο, στη δύση η τράπεζα, νοτί ς το σα ατοκύριακο και στην ανατο ή οι α άπες απόψε φέραμε στον κόσμο έναν υ ιέστατο Μάη του 68, δύο αμο ε αστά δίδυμα προερ όμενα από διαφορετικά άρια που α τα ονομάσουμε ΕΛΑΣ και ΕΑΜ ια να μην τα μπερδεύουμε, ένα εξαμηνίτικο Πο υτε νείο που α ρειαστεί να υσιάσουμε την Κύπρο ια να το κρατήσουμε στη ζ ή i n f o [at] e s t o. g r i n f o [at] e s t o. g r

5 αρνούμαι να ξε άσ τους νεκρούς ήρ ες της δικής μου ενιάς που άφησαν αποτυπώματα ανεξίτη α σε ταράτσες, π ατείες, δρόμους και πορείες και π ς ι αυτούς και ια ό ους εμάς ήρ ε ο καιρός να ξεκινήσουμε. Από το ά φα. Η εικόνα ενός ενημερ τικού δε τίου ειδήσε ν που αμ άνει ώρα στο πεζοδρόμιο με ο όκ ηρη πανστρατιά ένστο ν με άδειο έμμα πίσ από τους δημοσιο ράφους α είναι ια πάντα εκεί, να σου υμίζει ότι ανήκουμε ό οι στον π η υντικό αρι μό, είτε μας αρέσει είτε ό ι. i n f o [at] e s t o. g r i n f o [at] e s t o. g r

6 i n f o [at] e s t o. g r i n f o [at] e s t o. g r

7 briarpress.org i n f o [at] e s t o. g r i n f o [at] e s t o. g r

8 i n f o [at] e s t o. g r Το διακύ ευμα είναι ότι, αν δεν αμυν ούμε, μία μακά ρια σκιά α κα ύψει τα πάντα ια πο ύ καιρό. i n f o [at] e s t o. g r

9 Η α α ή οιπόν σε πρακτικές και αντι ήψεις προϋπο έτει ανανέ ση. Α ά ανανέ ση πρώτα αξιακή και μετά προσώπ ν. Το κείμενο αφιερώνεται ταπεινά στην α η ινή ενιά του Πο υτε νείου που με έφερε στη ζ ή ή εί α την τύ η να τη συναντήσ αρ ότερα, που μου δίδαξε τι σημαίνει να περπατά με το κεφά ι ψη ά και που κοιτούσε πάντα ειρ νικά και εξ αποστάσε ς ό ους εκείνους που έ αιναν σε τη εοπτικούς δέκτες και καμάρ ναν ια το δή εν επαναστατικό τους έρ ο, έ οντάς μου π ς δυστυ ώς ό οι αυτοί είναι τώρα πια το δικό σας τανκ που πρέπει να νικήσετε. i n f o [at] e s t o. g r i n f o [at] e s t o. g r

10 ας το παραδε τούμε επιτέ ους, κοροϊδεύεις νεκρούς και ζ ντανούς όταν κάνεις πορείες και κατα έτεις στεφάνια ια το Πο υτε νείο ενώ τα πο ιτικά ζητούμενα αυτής της εξέ ερσης στραπατσάρονται με ασέ εια άνευ δια ειμμάτ ν ια περισυ ο ή και αιδώ, ια 40 συναπτά έτη.... είναι με ά η ντροπή ια την Ιστορία της ώρας, η μόνη τέτοιας έκτασης και έντασης αντίσταση ενάντια στην Χούντα να είναι μια εξέ ερση που κατη ορή ηκε - του ά ιστον κατά την έναρξη της - από την Δεξιά ς α ητεία και από την Αριστερά ς προ οκάτσια.... όσοι εκ ε ούν στις Αυτοδιοικητικές Εκ ο ές του 2014, [...] στη ητεία τους α αντιμετ πίσουν μια πρ τό ν ρη καταστροφή σε ό α τα πεδία τ ν αρμοδιοτήτ ν τους. Είναι ιδιαίτερα ύποπτο που οι επίδοξοι πο ιτευτές προτάσσουν την ροταξία τ ν ι αετιών τους ενώ δεν ένε τσιμουδιά στον κόσμο που α υπηρετήσουν ια τους οικονομικούς πόρους και τις ε ευ ερίες που τους στέρησε με αντισυντα ματικά νομο ετήματα η υπό Γερμανική επιτήρηση κεντρική εξουσία πετώντας στον κά α ο τ ν α ρήστ ν τις ασικότερες αρ ές της αυτοδιοίκησης: την διοικητική και οικονομική αυτοτέ εια i n f o [at] e s t o. g r i n f o [at] e s t o. g r

11 Φρόντισαν οιπόν να μεταρρυ μίσουν την Αυτοδιοίκηση [...], να της αφαιρέσουν το π εονέκτημα της ε ύτητας στον πο ίτη, να την κάνουν μη ανισμό εφαρμο ής της κρατικής πο ιτικής, να την κάνουν ερ α είο ανάπτυξης, δη αδή υποτα ή της στα ιδι τικά συμφέροντα, φοροεισπά τορα και φοροεπιδρομέα στην μόνη έ αιη πη ή κέρδους, τις τσέπες τ ν δημοτών. Ένας τέτοιος ρό ος, δεν μπορεί να υπηρετη εί ρίς κυρίαρ η την πο ιτική άποψη, ρίς κυρί ς τις προοδευτικές, δημοκρατικές πο ιτικές απόψεις, που με την δύναμη τους, την δύναμη τ ν ιδεών, ίνονται προ ητική δύναμη τ ν α α ών, που η Αυτοδιοίκηση και ο αός έ ουν ανά κη. Δεν ευνοούνται όσοι δια ειρίστηκαν εξουσία και μά ιστα με τον ν στό μέ- ρι σήμερα τρόπο, της ρουσφετο ο ίας, της συνα α ής, τ ν πε ατειακών σ έσε ν; Δεν ευνοούνται δη αδή οι επί εκτοι και ημέτεροι τ ν κομμάτ ν εξουσίας, Δήμαρ οι, πο ιτευτές, Νομαρ ιακοί παρά οντες, στε έ η του κρατικού μη ανισμού; Δεν ευνοούνται εν τέ ει, όσοι έ ουν οικονομική επιφάνεια, α οράζοντας σε ίδες και τη εοπτικό ρόνο, ια την προσ πική τους προ ο ή, δεν έ ουμε δει μέ ρι τώρα δεκάδες τέτοιους σ τήρες; Απαραίτητη αρετή της Αριστεράς είναι να έ ει τα αυτιά και τα μάτια της ανοι τά, να αφου κράζεται τα ρεύματα τ ν καιρών, να συνδια έ εται και να α η επιδρά με τις νέες τάσεις και τα κινήματα που αναπτύσσονται μέσα στην κοιν νία και κυρί ς στην νεο αία και ό ι να προσπα εί να τα καπε ώσει. Σε μια επο ή που το Ψ μί, η Παιδεία και η Ε ευ ερία ίνονται και πά ι το ίδιο επιτακτικά ζητούμενα, τα πανη υρικά προσκυνήματα είναι ιερόσυ α και προσ ητικά. Νεκροί και ζ ντανοί τιμώνται μόνο με α ώνες, όταν οι νεότερες ενιές παίρνουν την σκυτά η και συνε ίζουν. Η Αριστερά είναι εξ ορισμού δύναμη ανανέ σης και ανατροπής. Αν δεν είναι τέτοια δεν έ ει ό ο ύπαρξης. Η ανανέ ση και η ανατροπή δεν αντέ ουν τα αρ ριτικά ούτε την αρτηριοσκ ήρ ση, ξεκινάνε πρώτα απ ό α από μέσα από την αριστερά ια να μπορέσουν να κερδίσουν και να φε ήσουν την κοιν νία. i n f o [at] e s t o. g r i n f o [at] e s t o. g r

12 40 ρόνια μετά οι άν ρ ποι που υμνούν τον Παπαδόπου ο τον Παττακό τη Χούντα και το κα εστώς της 21ης Απρι ίου είναι στην κυ έρνηση. Χ ρίς αϊκή εντο ή, ρίς δημοκρατική νομιμοποίηση. Το ειρότερο είναι π ς συ κυ ερνούν με κάποιους από τους ά ους. Από αυτούς που εξε έρ ηκαν τότε. Το πείραμα Μαρκεζίνη ζει και ασι εύει στην Ε άδα του Δη αδή η Αυτοδιοίκηση δεν έ ει αιτήματα που να αμφισ ητούν την σημερινή κατάσταση, που να τείνουν στην ύση τ ν αϊκών προ ημάτ ν, που να απαιτούν ια την κοιν νία ρό ο και συμμετο ή. Και ε αί ς έ ει φύ ει από την πρακτική τους κά ε μορφή α νιστικής διεκδίκησης. Κατά τούτο αποτε ούν μέρος του προ ήματος, πιστοποιούν την ανά κη συνο ικών ανατροπών πο ιτικής και προσώπ ν. Στην συνείδηση της με ά ης π ειοψηφίας τ ν δημοτών, οι Δήμαρ οι και τα όρ ανα της Αυτοδιοίκησης, καταδικάζονται ια την απραξία τους απέναντι στα Κυ ερνητικά μέτρα, ια την σι πή και την συνενο ή τους στις πρ τοφανείς και ορ ιώδεις περικοπές τ ν πόρ ν της, εν τέ ει στην συναίνεση τους στην σημερινή οικονομική ασφυξία τ ν Δήμ ν. i n f o [at] e s t o. g r i n f o [at] e s t o. g r

13 Για να συμ εί αυτό, δεν απαιτείται η αναμονή μιας νομο ετικής ρύ μισης που δεν α έρ ει ποτέ από ένα πο ιτικό σύστημα που στη τε ευταία φάση της παρακμής του φο άται ακόμη και τον ίδιο τον εαυτό του, α έρ ει όμ ς ή μά ον μπορεί να έρ ει, όταν η κοιν νία αποκτήσει την πο ιτική ού ηση να ε καταστα εί στις διαδικασίες εκείνες που έμμεσες προς το παρόν α μετατραπούν σε δυναμικές, άμεσες, συ ο ικές και δραστικές. Τα Κα ικρατικά σύνδρομα διάρ ρ σης κεντρικών και τοπικών εξουσιών, όπ ς και η πο ιτική υπόσ εση ια με οντική νομο ετική τους (και μόνο) κατάρ ηση, κρατούν το όραμα μιας ενα ακτικής κυριαρ ικής εξουσίας, κα η μένο σε πα αιοκομματικά συστήματα πε ατειακού και παρα οντικού αρακτήρα i n f o [at] e s t o. g r i n f o [at] e s t o. g r

14 Κι επειδή, οι αιρετοί αντιπρόσ ποί της, σε αρκετές περιπτώσεις αρκέστηκαν στο ρό ο τ ν μαυροφόρ ν συνοδών μιας δια ε ραμμένης εξοδίου ακο ου ίας, ήρ ε η στι μή, η νεκρική πομπή της αδράνειας και συ νά της μιζέριας, να α άξει πορεία wikipedia.org Ό ι ένα, α ά πο ά Γα ατικά ριά, που με αίσ ημα της ευ ύνης και του ρό ου τους, α δημιουρ ήσουν αυτόματα και αυτοορ αν μένα τις απαραίτητες δομές και διαδικασίες, ια μια ά η διοίκηση, ά η πο ιτική, ά η πορεία. i n f o [at] e s t o. g r i n f o [at] e s t o. g r

15 i n f o [at] e s t o. g r i n f o [at] e s t o. g r

16 Είσαι στο σούπερ μάρκετ; Θέ εις να α οράσεις ά α ια το παιδί σου και δεν έ εις δύο ευρώ; Ο μαυρα ορίτης της ειτονιάς σου είναι εδώ ια σένα. Πιάσε μια πένσα, ξερίζ σε το ρυσό σου δόντι και πάρε ένα κουτί ά α. i n f o [at] e s t o. g r i n f o [at] e s t o. g r

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ Ρομποτικά Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ ΙΝ Κανονισμοί ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Ιανουάριος 2012 Σύντομα Περιε όμενα 1 Ορ ανισμός Εσ τερικής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν -3mm-3mm ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Επικοιν νιών, Η εκτρονικής και Συστημάτ ν Π ηροφορικής

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Επικοιν νιών, Η εκτρονικής και Συστημάτ ν Π ηροφορικής Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Επικοιν νιών, Η εκτρονικής και Συστημάτ ν Π ηροφορικής Υ οποίηση Εικονικού Μετα έα ια Εφαρμο ές του Ίντερνετ του

Διαβάστε περισσότερα

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Τε νο ο ίας Π ηροφορικής και Υπο ο ιστών Ερ α είο Αυτοματοποιημένης Εξερεύνησης Απόδοσης - Επιφάνειας Υ ικού - Ισ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρ ιτεκτονική αναφοράς Μα ησιακών Χώρ ν CROP - Μια πρώτη προσέ ιση

Η Αρ ιτεκτονική αναφοράς Μα ησιακών Χώρ ν CROP - Μια πρώτη προσέ ιση Η Αρ ιτεκτονική αναφοράς Μα ησιακών Χώρ ν CROP - Μια πρώτη προσέ ιση Τε νική Έκ εση ια την εκπ ήρ ση της διατρι ής με τίτ ο Οντο ο ίες και Λο ική Παρα ή με Εφαρμο ές σε Υπηρεσίες Μά ησης στο Σημασιο ο

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «Ε.Β.Ε.Σ.Κ. Α.Ε.» Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η Β ΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες Παραδοσιακοί χοροί, και χορογραφιες Γράφ ε ι ο Χρήστο ς Ζ άλ ιος Όλ οι έχουμε γίνει τα τελευ ταία χρόνια μ άρτυρες μιας απίστευ της παραγωγjjς τοπικών χορών. Βλέπουμ ε όχι μόνο περιοχές, αλλά και μεμονωμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ Λ ΑΒ Α Α.Ε. ΛΑΒΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13422/01ΑΤ /Β/86/178 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο Υ 49-51 141

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστά κα ι άγνωστα σπήλαια

Γνωστά κα ι άγνωστα σπήλαια Εο ευνα ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ '" Γνωστά κα ι άγνωστα σπήλαια της Νάοuσας Επιμέλε ια τ ου Αλέξανδρου Οικονόμου Στι ς 24 Δ ε κ εμβρ ιόυ το υ 1995 μι α ομ άδα το υ Σπηλαι ολογικ ο ύ Ελλ η νικού Εξερευνητι κού Ομι'λου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011) Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2011 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

& & managers 86 2 : 2004

& & managers 86 2 :  2004 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κ Ρ Η ΤΗ Σ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧ ΑΝ Ι Κ Ω Ν Π ΑΡ ΑΓ Ω Γ ΗΣ & Ι ΟΙ Κ ΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Ι Π Λ Ω ΜΑΤ Ι Κ Η Σ ΕΡ Γ ΑΣ Ι ΑΣ : Ορ γ α ν ω σ ι α κ ή Συ µ π ε ρ ι φ ο ρ ά & Σύ γ χ ρ ο ν ε ς Μέ θ ο δ ο ι ι ο ί κ η σ η

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Η κ άσση L A TEX dithesis

Η κ άσση L A TEX dithesis ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η κ άσση L A TEX dithesis Ι άννης Π. Μαντζουράτος Επι έπ ν: Α έξης Δε ής, Κα

Διαβάστε περισσότερα

Μετεξέλιξη της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Κριτήρια αποτελεσματικότητας για την περίπτωση της υποχρεωτικής εφεδρείας

Μετεξέλιξη της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Κριτήρια αποτελεσματικότητας για την περίπτωση της υποχρεωτικής εφεδρείας Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ ΩΝ Τ Μ Η Μ Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν Μετεξέλιξη της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Κριτήρια αποτελεσματικότητας για την περίπτωση της υποχρεωτικής εφεδρείας

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

Έρ ε υνα ΟΙ ΑΓ Ι Ο ΓΡΑΦΗΜΕΝ Ο Ι ΝΑΟ Ι ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΟ Υ 190Υ ΑΙ ΩΝΑ. Ιερός ναός Ζωοδόχου (ΠΑ ΝΑΓΙ Ω Π ΟΥΛΑ) Π η γ ή ο. 2. Ιστορία.

Έρ ε υνα ΟΙ ΑΓ Ι Ο ΓΡΑΦΗΜΕΝ Ο Ι ΝΑΟ Ι ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΟ Υ 190Υ ΑΙ ΩΝΑ. Ιερός ναός Ζωοδόχου (ΠΑ ΝΑΓΙ Ω Π ΟΥΛΑ) Π η γ ή ο. 2. Ιστορία. ΝΙΑΟ)'Σ ΤΑ Έρ ε υνα ΟΙ ΑΓ Ι Ο ΓΡΑΦΗΜΕΝ Ο Ι ΝΑΟ Ι ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΟ Υ 190Υ ΑΙ ΩΝΑ Ιερός ναός Ζωοδόχου Πηγής (ΠΑ ΝΑΓΙ Ω Π ΟΥΛΑ) Του Παύλου Κυριακίδη Πολιτικού Μηχανικού - Θεολόγου 1. Θέση Το Καθολ ικότη ς άλλοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Τε νικές και μη ανισμοί συσταδοποίησης ρηστών και κειμέν ν ια την προσ ποποιημένη πρόσ αση περιε ομένου στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για τ v ;r v ΚΙΚ ΕΡΩΝ

Για τ v ;r v ΚΙΚ ΕΡΩΝ Για τ v ;r v ΚΙΚ ΕΡΩΝ 20 -κυκεών- 20 Διεύθυνση σειράς Τάκης Θεοδωρόπουλος ~ Κικέρων Για τον πόνο και τα πάθη ΚΙΚΕΡΩΝ Για τον πόνο και τα πάθη Δεύτερη και Τέταρτη Τουσκουλανή Διατριβή ΜΕΙΆΦΡΑΣΙ-Ι ΑΠΟ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕ Ν Ν Ε Κ Κ Ν Ν Κ Ε Ν Σ Ε ΚΕΝ. Μαζί ΣΤΟ

ΝΕ Ν Ν Ε Κ Κ Ν Ν Κ Ε Ν Σ Ε ΚΕΝ. Μαζί ΣΤΟ Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στορικό ρχε ο Ε ΕΧ ΕΝ Μ Μ 11-12 2013 εύ υνος Εκ όσε ς Τ Π Ν Ν Στα ου 40 102 2 Ν λ 0 210 2 241 0 210 2 24 0 210 2 24 1 Σχε ιασµός αραγ γ Ε Συγκέντρ σ Στελεχ ν µ λου Ενια ο κτυο ενια α

Διαβάστε περισσότερα

Κουτρουλού Μα ούλα που διευθύνεται από τη Νίνα Κυπαρίσση και το Γι ννη Χαμηλ κη. Βλέπε επίση λλα ρθρα στον παρόντα τόμο. 1

Κουτρουλού Μα ούλα που διευθύνεται από τη Νίνα Κυπαρίσση και το Γι ννη Χαμηλ κη. Βλέπε επίση λλα ρθρα στον παρόντα τόμο. 1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΑΡΩΣΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ (ΑΝΑ)ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Κ., ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ, Ν., ΧΑΜΗΛΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών. Πο υτε νική Σ ο ή Τμήμα Μη ανικών Η/Υ και Π ηροφορικής. Διδακτορική Διατρι ή

Πανεπιστήμιο Πατρών. Πο υτε νική Σ ο ή Τμήμα Μη ανικών Η/Υ και Π ηροφορικής. Διδακτορική Διατρι ή Πανεπιστήμιο Πατρών Πο υτε νική Σ ο ή Τμήμα Μη ανικών Η/Υ και Π ηροφορικής Διδακτορική Διατρι ή Τε νικές και μη ανισμοί συσταδοποίησης ρηστών και κειμέν ν ια την προσ ποποιημένη πρόσ αση περιε ομένου στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΦ /ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΦ /ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΦ /ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εκπόνηση εργασίας: ΓΕΡΜΕΝΗ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων καθηγητής: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα