Αθήνα, /Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε."

Transcript

1

2 Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο) ππέπει να ενσάςςεσαι ομαλά ςσην αγοπά επγαςίαρ εν σούσοιρ ςσην ππάξη ςσιρ πεπιςςόσεπερ πεπιπσώςειρ δεν γίνεσαι. Σε κάποιερ πεπιπσώςειρ απαισείσαι να πποηγηθεί πποϋπηπεςία ποτ να αποδεικνύεσαι από αςυαλιςσικό υοπέα, να πποηγηθούν εξεσάςειρ από επισποπή άλλοτ τποτπγείοτ από εκείνο ποτ παπέφει σην εκπαίδετςη, για να αποκσηθεί η άδεια αςκήςεωρ επαγγέλμασορ ωρ απαπαίσηση πποϋπόθεςη για σην είςοδο ςσο επάγγελμα. Σσο μεςοδιάςσημα σηρ απόκσηςηρ πποϋπηπεςίαρ δεν είναι λίγερ οι πεπιπσώςειρ ποτ γίνεσαι εκμεσάλλετςη σων αςκούμενων με σην εναςφόληςή σοτρ ςε άςφεσερ επγαςίερ. 2

3 Σν κεέδνλ ζϋκα ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκϊησλ ησλ εηδηθνηάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κϋρξη ζάκεξα ζηελ ΣΔΔ δηαθξέλεηαη ζε 3 θαηεγνξέεο: ηηο εηδηθφηεηεο πνπ δελ Ϋρνπλ θαζφινπ επαγγεικαηηθϊ δηθαηψκαηα ηηο εηδηθφηεηεο πνπ Ϋρνπλ θαη ηηο εηδηθφηεηεο πνπ Ϋρνπλ απαξραησκϋλα επαγγεικαηηθϊ δηθαηψκαηα θαη ρξεηϊδνληαη Ϊκεζα επηθαηξνπνέεζε. 3

4 Απφ ηηο 41 εηδηθφηεηεο Α θχθινπ Σ.Δ.Δ., γηα 18 Ϋρνπλ εθδνζεέ επαγγεικαηηθϊ δηθαηψκαηα (γηα 23 δελ Ϋρνπλ εθδνζεέ). Απφ ηηο 42 εηδηθφηεηεο Β θχθινπ Σ.Δ.Δ., γηα 25 Ϋρνπλ εθδνζεέ επαγγεικαηηθϊ δηθαηψκαηα (γηα 17 δελ Ϋρνπλ εθδνζεέ). Όπσο γέλεηαη αληηιεπηφ ΔΕΝ Ϋρνπλ ξπζκηζηεέ ηα επαγγεικαηηθϊ δηθαηψκαηα γηα 43 εηδηθφηεηεο. 4

5 Ζ απφθηεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκϊησλ εέλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζέα ζηελ νπνέα εκπιϋθνληαη δηϊθνξα ππνπξγεέα θαη δεκφζηεο ππεξεζέεο θαη ηαπηφρξνλα ε απφθηεζά ηνπο πξνζθξνχεη ζε ζπληερληαθϊ ζπκθϋξνληα θαη απαξραησκϋλεο αληηιάςεηο. Ζ Ϊζρεκε αληέιεςε πνπ επηθξαηεέ ζηελ ειιεληθά θνηλσλέα γηα ηελ ηερληθά εθπαέδεπζε νθεέιεηαη, εθηφο ησλ Ϊιισλ θαη ζηελ Ϋιιεηςε επαγγεικαηηθψλ δηθαησκϊησλ. Ζ θαηϊζηαζε ηεο ΣΔΔ ζηε ρψξα καο ζα άηαλ δηαθνξεηηθά εϊλ ππάξραλ δηαδηθαζέεο πηζηνπνέεζεο, φπσο ζπκβαέλεη ζηηο Ϊιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. ΤπΪξρνπλ εηδηθφηεηεο, φπσο απηϋο ησλ δνκηθψλ Ϋξγσλ κε ιέγνπο καζεηϋο νη νπνέεο δελ Ϋρνπλ επαγγεικαηηθϊ δηθαηψκαηα δηφηη απηφ πξνζθξνχεη ζε ζπκθϋξνληα εξγνιϊβσλ, κεραληθψλ, θαηαζθεπαζηψλ θιπ. 5

6 Τι είναι ηα Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα; Δέλαη λνκηθϋο δηαηϊμεηο (Νφκνη, ΠΓ, θιπ.) πνπ θαζνξέδνπλ ηελ πξφζβαζε ζε νξηζκϋλα επαγγϋικαηα. Δθδέδνληαη απφ ηα - θαηϊ πεξέπησζε - αξκφδην παξαγσγηθφ Τπνπξγεέν (θαη ζπλππνγξϊθνληαη απφ ην Τπ. Παηδεέαο). πλάζσο ηα Τπνπξγεέα Βηνκεραλέαο, πγθνηλσληψλ, Γεκνζέσλ Έξγσλ, Τγεέαο-Πξφλνηαο, Δκπνξηθάο. Ναπηηιέαο, θ. Ϊ. ε απηϊ θαζνξέδνληαη νη πξνυπνζϋζεηο γηα ηελ Ϊζθεζε ελφο επαγγϋικαηνο. Γειαδά θαζνξέδνληαη νη ηνκεέο απαζρφιεζεο ζηνπο νπνένπο αλαθϋξνληαη, νη βαζκέδεο ηνπ επαγγϋικαηνο (π.ρ. βνεζφο, ηερλέηεο, αξρηηερλέηεο), νη πξνυπνζϋζεηο γηα ηελ ρνξάγεζε ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ. 6

7 Γηα λα πϊξεη θϊπνηνο ηε ζρεηηθά Ϊδεηα θαη λα κεηαβεέ απφ θαηψηεξε ζε αλψηεξε Ϊδεηα, πξϋπεη λα δηαζϋηεη ην ζρεηηθφ πηπρέν (ην νπνέν αλαθϋξεηαη νλνκαζηηθϊ ζην ζρεηηθφ ΠΓ) θαη θαζνξηζκϋλε πξνυπεξεζέα κε ζρϋζε εμαξηεκϋλεο ά αλεμϊξηεηεο εξγαζέαο (επηβεβαησκϋλε κε αζθαιηζηηθϋο εηζθνξϋο), αλϊινγα κε ην αξρηθφ ηνπ πηπρέν εηζφδνπ ζην επϊγγεικα. ε νξηζκϋλεο πεξηπηψζεηο γηα ηελ Ϋθδνζε ά ηελ επϋθηαζε ηεο Ϊδεηαο πξνβιϋπνληαη θαη γξαπηϋο εμεηϊζεηο ζε ζπγθεθξηκϋλε χιε πνπ θαζνξέδεη ην αξκφδην ππνπξγεέν. Σα επαγγϋικαηα πνπ Ϋρνπλ επαγγεικαηηθϊ δηθαηψκαηα εέλαη δειαδά λνκηθϊ θαηνρπξσκϋλα, εέλαη πξσηέζησο απηϊ γηα ηα νπνέα ππϊξρεη θνηλσληθφ ελδηαθϋξνλ, δειαδά αθνξϊ ηελ αζθϊιεηα θαη ηελ πγεέα (π.ρ. λνζειεπηάο, ειεθηξνιφγνο). Γελ θαζνξέδνπλ ιεπηνκεξψο επαγγεικαηηθϊ πξνζφληα ά καζεζηαθϊ απνηειϋζκαηα, αιιϊ κφλνλ ηα ηππηθϊ πξνζφληα (πηπρέα) πνπ απαηηνχληαη. Σνπο εξγαδφκελνπο (θαη ηνπο καζεηϋο) ελδηαθϋξνπλ θπξέσο ηα επαγγεικαηηθϊ δηθαηψκαηα πνπ νδεγνχλ ζηελ Ϊζθεζε ειεχζεξνπ επαγγϋικαηνο (εξγνιϊβνπ) ά δέλνπλ ην δηθαέσκα λα αλνέμεη θαλεέο ζπλεξγεέν ά θαηϊζηεκα (π.ρ. ζπλεξγεέν απηνθηλάηνπ, θνκκσηάξην), λα εθπξνζσπεέηαη δειαδά θαλεέο απηφλνκα ζε κηα δεκφζηα αξρά. Σα ππφινηπα πνπ αθνξνχλ ζρϋζε εμαξηεκϋλεο εξγαζέαο δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθϊ. ηνπο απνθνέηνπο ΣΔΗ π.ρ. ελδηαθϋξεη ε δπλαηφηεηα λα «βγϊδνπλ» νη έδηνη Ϊδεηεο απφ ηηο πνιενδνκέεο, ηα ππφινηπα λα εξγϊδνληαη σο ππϊιιεινη ζε ηερληθϊ γξαθεέα ηα Ϋρνπλ άδε. 7

8 Ποια είναι η καηάζηαζη μέσπι ζήμεπα; ε φιεο ηηο ΔθπαηδεπηηθΫο Μεηαξξπζκέζεηο πξνβιεπφηαλ ην ζϋκα ηεο ξχζκηζεο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ ΓηθαησκΪησλ γηα ηνπο απνθνέηνπο ηεο ΓεπηεξνβΪζκηαο ΣΔΔ. ΠαξαζΫηνπκε ζπλνπηηθϊ ηε ζρεηηθά λνκνζεζέα: 1. λ. 576/1977 (ΦΕΚ 146 Α ) Με ην Ϊξζξν 73 παξ. 4 ηνπ παξαπϊλσ λφκνπ ζπζηϊζεθε ην Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην Σερληθάο θαη Δπαγγεικαηηθάο Δθπαέδεπζεο ην νπνέν γλσκνδνηνχζε κεηαμχ ησλ Ϊιισλ θαη γηα ηα ΔπαγγεικαηηθΪ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ησλ Σ&ΔΛ θαη Σ&Δ. 2. λ. 1566/1985 (ΦΕΚ 146 Α ) Με ην Ϊξζξν 64 ηνπ παξαπϊλσ λφκνπ θαζνξέδνληαλ ηα επαγγεικαηηθϊ δηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ησλ Σ-ΔΛ, ΔΠΛ & Σ-Δ κε ηελ Ϋθδνζε ζρεηηθψλ Π.Γ. 3. λ.2640/1998 (ΦΕΚ 146 Α ) Με ην Ϊξζξν 2 παξ. 4 α & 5 α ηνπ παξαπϊλσ λφκνπ νη απφθνηηνη Α θχθινπ ΣΔΔ & Β θχθινπ ΣΔΔ Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθηάζνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο Ϊδεηεο επαγγϋικαηνο. 4. λ. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α ) Με ηνλ παξαπϊλσ λφκν, πνπ βξέζθεηαη ζε ηζρχ, ε ΓεπηεξνβΪζκηα Δπαγγεικαηηθά Δθπαέδεπζε παξϋρεηαη ζηα ΔπαγγεικαηηθΪ Λχθεηα (ΔΠΑ.Λ.) θαη ηηο ΔπαγγεικαηηθΫο ρνιϋο (ΔΠΑ..). Οη εθπαηδεπηηθϋο απηϋο κνλϊδεο αλάθνπλ ζηε δεπηεξνβϊζκηα κεηαγπκλαζηαθά εθπαέδεπζε. Α. Οη απφθνηηνη ηνπ ΔΠΑ.Λ.: (ιακβϊλνπλ απνιπηάξην θαη πηπρέν επηπϋδνπ 3 ηεο πεξ. γ ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ λ. 2009/ ΦΔΚ 18 Α ). Ϋρνπλ ην δηθαέσκα λα ιϊβνπλ Ϊδεηα Ϊζθεζεο επαγγϋικαηνο, ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηϊμεηο (Ϊξζξν 6 παξ. 3 ηνπ λ. 3475/2006). ηα επαγγεικαηηθϊ ηνπο δηθαηψκαηα θαζνξέδνληαη απφ ηηο δηαηϊμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ λ. 2009/1992 (Ϊξζξν 6 παξ. 4 ηνπ λ. 3475/2006). Β. Οη απφθνηηνη ησλ ΔΠΑ..: (ιακβϊλνπλ πηπρέν επηπϋδνπ 3 ηεο πεξ. γ ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ λ. 2009/ ΦΔΚ 18 Α ). Ϋρνπλ ην δηθαέσκα λα ιϊβνπλ Ϊδεηα Ϊζθεζεο επαγγϋικαηνο, ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηϊμεηο (Ϊξζξν 12 παξ. 1 ηνπ λ. 3475/2006). ηα επαγγεικαηηθϊ ηνπο δηθαηψκαηα θαζνξέδνληαη απφ ηηο δηαηϊμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ λ. 2009/1992 (Ϊξζξν 12 παξ. 2 ηνπ λ. 3475/2006). 8

9 Ακολοςθούν πίνακερ με ηιρ ειδικόηηηερ ηυν ΕΠΑ.Λ.- ΕΠΑ.Σ. και ηα επαγγελμαηικά ηοςρ δικαιώμαηα. Ι. ΕΠΑ.Λ. ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ & ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΦΤΚΣΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ & ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ * ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ & ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ * ΤΓΔΗΑ - ΠΡΟΝΟΗΑ ΒΟΖΘΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ * ΒΟΖΘΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ & ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΝΑΙ/ ΔΝ ΜΔΡΔΗ ** ΒΟΖΘΧΝ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΧΝ * ΓΔΧΠΟΝΗΑ, ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΔΡΓΧΝ ΣΟΠΗΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΥΔΓΗΑΣΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ * ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΓΡΑΦΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ * ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ, ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ & ΓΗΚΣΤΧΝ Ζ/Τ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ & ΓΗΚΣΤΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ * ΝΑΙ/ ΔΝ ΜΔΡΔΗ ** ΝΑΙ/ ΔΝ ΜΔΡΔΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ * ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ * ΝΑΤΣΗΚΟΤ-ΠΛΟΗΑΡΥΧΝ ΠΛΟΗΑΡΥΧΝ Δ. Ν. * ΝΑΤΣΗΚΟΤ-ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δ.Ν. * 9

10 ΙΙ. ΕΠΑ.Σ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΧΝ ΦΤΚΣΗΚΧΝ & ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ (ΟΑΔΓ) ΣΔΥΝΗΣΧΝ ΜΖΥΑΝΧΝ & ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ (ΟΑΔΓ) ΣΔΥΝΗΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ (ΟΑΔΓ) 1. ΣΔΥΝΗΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ (ΟΑΔΓ) 2. ΣΔΥΝΗΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ (ΤΠΓΒΜΘ) ΣΔΥΝΗΣΧΝ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ (ΟΑΔΓ) 1. ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΑΔΡΗΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ (ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ) (ΤΠΓΒΜΘ) 2. ΣΔΥΝΗΣΧΝ ΑΔΡΗΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ (ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ) (ΟΑΔΓ) 1. ΔΡΓΑΛΔΗΟΜΖΥΑΝΧΝ CNC (ΤΠΓΒΜΘ) 2. ΣΔΥΝΗΣΧΝ ΔΡΓΑΛΔΗΟΜΖΥΑΝΧΝ (ΟΑΔΓ) * 1. ΘΔΡΜΟΩΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ & ΤΝΣΖΡΖΣΧΝ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΘΔΡΜΑΝΖ 2. ΣΔΥΝΗΣΧΝ ΘΔΡΜΗΚΧΝ & ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 1. ΑΜΑΞΧΜΑΣΧΝ (ΤΠΓΒΜΘ) 2. ΣΔΥΝΗΣΧΝ ΑΜΑΞΧΜΑΣΧΝ (ΟΑΔΓ) ΜΖΥΑΝΟΤΝΘΔΣΧΝ ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ (ΤΠΓΒΜΘ) * ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΡΓΤΡΟΥΡΤΟΥΟΨΑ ΔΠΗΠΛΟΠΟΗΗΑ ΚΔΡΑΜΗΚΖ-ΠΖΛΟΠΛΑΣΗΚΖ ΦΖΦΗΓΟΓΡΑΦΗΑ-ΤΑΛΟΓΡΑΦΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΧΝ ΣΔΥΝΖ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ (ΤΠΓΒΜΘ) * ΤΝΣΖΡΖΣΧΝ ΔΡΓΧΝ ΣΔΥΝΖ (ΟΑΔΓ) ΥΔΓΗΑΖ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΦΤΣΟΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ-ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΣΟΠΗΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟΤ & ΑΓΡΟΒΗΟΣΔΥΝΗΑ ΒΟΖΘΧΝ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ ΒΟΖΘΧΝ ΟΓΟΝΣΟΣΔΥΝΗΣΧΝ ΝΑΙ ΒΟΖΘΧΝ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΒΟΖΘΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ (ΤΠΓΒΜΘ) * ΒΟΖΘΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ (ΟΑΔΓ) 1. ΒΟΖΘΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ (ΤΠ. ΤΓΔΗΑ) 2. ΒΟΖΘΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΝΟΖΛΔΗΑ (ΟΑΔΓ) ΒΟΖΘΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΗΑ (ΟΑΔΓ) ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΣΔΥΝΖ ΝΑΙ ΚΟΜΜΧΣΗΚΖ ΣΔΥΝΖ ΝΑΙ ΥΔΓΗΑΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΜΔ ΥΡΖΖ Ζ/Τ (ΟΑΔΓ) ΝΑΙ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ * ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ (ΟΑΔΓ) ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ (ΟΑΔΓ) ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΟΑΔΓ) ΕΧΟΣΔΥΝΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ & ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΛΗΚΧΝ ΝΑΙ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ-ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ ΔΠΗΠΛΟΤ ΑΜΠΔΛΟΤΡΓΗΑ-ΟΗΝΟΣΔΥΝΗΑ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΑΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ & ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΓΔΝΓΡΟΚΟΜΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΑ-ΣΤΡΟΚΟΜΗΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΧΝ & ΔΠΗΗΣΗΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΖ 10

11 Νέα Δεδομένα: 1. Τα επαγγελμαηικά πεπιγπάμμαηα Γελ ρνξεγνχλ επαγγεικαηηθϊ δηθαηψκαηα. ΠεξηγξΪθνπλ ιεπηνκεξψο ηα γεληθϊ θαη εηδηθϊ επαγγεικαηηθϊ καθήκονηα θαη ηηο γλψζεηο δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο (πξνζφληα) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηϋιεζε απηψλ ησλ θαζεθφλησλ, θαζψο θαη ηηο δηαβαζκέζεηο επζχλεο (π.ρ. βνεζφο, ηερλέηεο, αξρηηερλέηεο). ΑλαθΫξνπλ αθφκε ηηο ελαιιαθηηθϋο εκπαιδεσηικές διαδρομές πνπ κπνξεέ λα αθνινπζάζεη ην θϊζε Ϊηνκν γηα λα απνθηάζεη απηϊ ηα πξνζφληα: ζρνιϋο, πξνγξϊκκαηα ηππηθάο θαη Ϊηππεο θαηϊξηηζεο, καζεηεέα, εξγαζηαθά εκπεηξέα, θιπ. Δέλαη δειαδά θϊηη επξχηεξν ζε ζρϋζε κε ηα επαγγεικαηηθϊ δηθαηψκαηα. 2. Το Εθνικο Πλαίζιο Πποζόνηυν (Ε.Π.Π.) ΔμεηΪδεη ηα καζεζηαθϊ απνηειϋζκαηα θαηαηϊζζνληϊο ηα ζε επέπεδα γηα θϊζε ηχπν ρνιάο/πηπρένπ ΒνεζΪεη ζηελ αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο εθπαηδεπνκϋλσλ θαη εξγαδνκϋλσλ ΠαξΫρεη δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθάο εμϋιημεο θ.ι.π. Με βϊζε ηα 1 θαη 2 ζςζηήμαηα γέλνληαη πξνζπϊζεηεο λα δξνκνινγεζνχλ δηϊθνξεο δηαδηθαζέεο πιζηοποίηζης πξνζφλησλ (Ϋρεη ςεθηζηεέ θαη ζρεηηθφο λφκνο). Ζ πηζηνπνέεζε φκσο δελ αλαηξεέ νχηε αληηθαζηζηϊ ηελ αλϊγθε Ϋθδνζεο ησλ ζεζκνζεηεκϋλσλ κε λφκν επαγγεικαηηθψλ δηθαησκϊησλ (ηα ηειεπηαέα εέλαη πξνθαλψο ηζρπξφηεξα) 11

12 Σςμπεπαζμαηικά Γελ ππϊξρεη ζπληνληζκφο θαη εληαένο ηξφπνο ζεψξεζεο αλϊκεζα ζηα πξναλαθεξζϋληα ζπζηάκαηα θαηαγξαθάο (ΔπαγγεικαηηθΪ Γηθαηψκαηα - ΔπαγγεικαηηθΪ ΠεξηγξΪκκαηα - Δζληθφ Πιαέζην Πξνζφλησλ). Οη εηδηθφηεηεο θαη ηα πξνγξϊκκαηα ησλ επαγγεικαηηθψλ ζρνιεέσλ ηεο Γ.Σ.Δ.Δ. ζα πξϋπεη λα θαζνξέδνληαη κε βϊζε θαη ηα 3 παξαπϊλσ ζπζηάκαηα. 12

13 Άνοιγμα Επαγγελμάηυν Οη πνιηηηθϋο ηεο Δ.Δ. γηα ην κεέδνλ απηφ ζϋκα επηδηψθνπλ ηελ θαηϊξγεζε φισλ ησλ ζεζκνζεηεκϋλσλ θξαηηθψλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκϊησλ. Σελ αζθϊιεηα θαη ηελ πξνζηαζέα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηελ αλϊγθε λα μϋξνπλ νη εξγνδφηεο φηη νη πξνζιακβαλφκελνη ζηηο επηρεηξάζεηο Ϋρνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα, ζα εμαζθαιέδνπλ δηαδηθαζέεο πηζηνπνέεζεο πνπ ζα θαζνξέδνληαη απφ ηδησηηθνχο θνξεέο ειεγρφκελνπο απφ ηηο ελψζεηο ησλ εξγνδνηψλ - επηρεηξεκαηηψλ. Γηα ηε δηαζθϊιηζά ηνπ θϊζε επαγγεικαηέαο ζα πξνβαέλεη ζηελ αζθϊιηζά ηνπ γηα αζηηθϋο επζχλεο Ϋλαληη ηξέησλ. 13

14 Μέζα ζηο νέο πλαίζιο ηίθεηαι ηο επώηημα εξακολοςθεί να είναι απαπαίηηηη η έκδοζη Επαγγελμαηικών Δικαιυμάηυν; Με ην Ϊλνηγκα ησλ επαγγεικϊησλ πνπ επηβϊιιεη ε Δ.Δ. νη δηαδηθαζέεο πξφζβαζεο γέλνληαη πην ειεχζεξεο γηα λα κελ ππϊξρνπλ θιεηζηϊ επαγγϋικαηα (ηα νπνέα απμϊλνπλ ηνπο κηζζνχο θαη κεηψλνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκέαο. Γχζθνια δειαδά, ζα ζεζκνζεηεζνχλ λϋα επαγγεικαηηθϊ δηθαηψκαηα εθεέ φπνπ δελ ππϊξρνπλ. Δθηέκεζε φηη ε δηαζθϊιηζε ησλ Δπαγγεικαηηθψλ ΓηθαησκΪησλ ζα πξνϋξρεηαη κϋζα απφ ηηο πηζηνπνηάζεηο πνπ ζα παξϋρνπλ πηζηνπνηεκϋλνη θνξεέο. 14

15 Πποηάζειρ για καλύηεπη λειηοςπγία ηος ζςζηήμαηορ ενότει ηυν αλλαγών ζηη Δεςηεποβάθμια Τ.Ε.Ε. Σα πξνγξϊκκαηα ζπνπδψλ ηεο Γ.Σ.Δ.Δ. λα ζπληϊζζνληαη κε βϊζε ηα επαγγεικαηηθϊ πεξηγξϊκκαηα, ηα επέπεδα ηνπ Δ.Π.Π. αιιϊ θαη ηα πξνβιεπφκελα επαγγεικαηηθϊ δηθαηψκαηα, φπνπ ππϊξρνπλ. Σα επαγγεικαηηθϊ δηθαηψκαηα λα θαζνξέδνληαη πξηλ ά ηαπηφρξνλα κε ηελ Ϋγθξηζε κηαο λϋαο εηδηθφηεηαο. Ζ Ϋγθξηζε λϋαο εηδηθφηεηαο λα γέλεηαη εθφζνλ Ϋρεη ξπζκηζηεέ ην Δπαγγεικαηηθφ Γηθαέσκα ησλ πηπρηνχρσλ ηεο. Σν πηπρέν λα παξϋρεη δπλαηφηεηα Ϊκεζεο πξφζβαζεο ζην επϊγγεικα, Ϋζησ ζηελ θαηψηεξε βαζκέδα (βνεζφο). Αθήνα, /Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποτπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. 15

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ ΣΑ ΤΝΗΘΔΣΔΡΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ, ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ ΣΑ ΤΝΗΘΔΣΔΡΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ, ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΜΗΜΑ Γ -ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΔΣΑΛΛΔΙΩΝ-ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΗ Γιπλωματική εργασία Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού Γημαράς Άγγελος Μαστρογιάννης Φίλιππος Δπιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΔΠΑΓ/ΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΒΑΘΜΟ ΑΦ. ΒΑΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ. 11 ηνπ Ν.3966/2011(ΦΔΚ.Α 118), απφ ην αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: 11 51 Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέροσ 22, 6ος όροφος, ΤΗΛ ΦΑΞ : 2105242386, 210 3845434, 210 3835093 gt.asgme@gmail.gr, www.goneis.org. Αζήλα 30-06-2014 ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΤΜΠΔΠΡΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο.

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. Α. Γενικά ηοισεία Α1. ηοισεία Δπισείπηζηρ Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε πνπ απηή δηαθέξεη απφ ηελ Δπσλπκία ηεο Δπηρείξεζεο γηα ηελ νπνία έρεηε πηζηνπνηεζεί, ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα