ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ"

Transcript

1 Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ 1, Βαζίλειορ Συηηπούδαρ 2 1. Δθπαηδεπηηθόο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο- Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 2. Δθπαηδεπηηθόο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο- Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η παπούζα έπεςνα διεπεςνά ηιρ ανηιλήτειρ ηυν εκπαιδεςηικών ππυηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ζσεηικά με ηην επίδπαζη ηος διαθοπεηικού βαθμού παποςζίαρ θςζικού ηοπίος ηυν ζσολικών αςλών (συπίρ παποςζία θςζικού ηοπίος, πποζπάθεια παποςζίαρ θςζικού ηοπίος και μεγάλη παποςζία θςζικού ηοπίος) ζηην πεπιβαλλονηική εςαιζθηηοποίηζη, ζηην ικανόηηηα μάθηζηρ και ηην κοινυνική ςγεία ηυν μαθηηών-ηπιών δημοηικών ζσολείυν. Σηην έπεςνα ζςμμεηείσαν 77 εκπαιδεςηικοί ππυηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ όλυν ηυν ειδικοηήηυν, εννέα δημοηικών ζσολείυν από ηοςρ νομούρ Θεζζαλονίκηρ και Ημαθίαρ. Τα ζσολεία επιλέσηηκαν ζύμθυνα με ηο βαθμό παποςζίαρ θςζικού ηοπίος ζηιρ αςλέρ ηοςρ (3 ζσολεία από κάθε καηηγοπία). Ωρ όπγανο μέηπηζηρ σπηζιμοποιήθηκε ηο επυηημαηολόγιο ηηρ Dyment (2005) πποζαπμοζμένο ζηην ελληνική γλώζζα, ενώ η εγκςπόηηηα και αξιοπιζηία ηος ελέγσθηκε επιηςσώρ. Η ανάλςζη διακύμανζηρ (One Way ANOVA), ανέδειξε ζηαηιζηικά ζημανηικέρ διαθοπέρ μεηαξύ διαθοπεηικού βαθμού παποςζίαρ θςζικού ηοπίος ζηιρ ζσολικέρ αςλέρ και ηηρ ανηίλητηρ ηυν εκπαιδεςηικών για ηην πεπιβαλλονηική εςαιζθηηοποίηζη, ηην ικανόηηηα μάθηζηρ και ηην κοινυνική ςγεία ηυν μαθηηών/ηπιών. Η παπούζα έπεςνα μποπεί να σπηζιμοποιηθεί για ηην εκηίμηζη ηηρ επίδπαζηρ ηυν σαπακηηπιζηικών και ηος ζσεδιαζμού ηυν ζσολικών αςλών ζηην πεπιβαλλονηική εςαιζθηηοποίηζη, ηη μάθηζη και ηην κοινυνική ςγεία ηυν μαθηηών/ηπιών. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ ΔΙΑΓΩΓΗ Οη ζύγρξνλεο ηάζεηο ησλ θνηλσληθώλ θαη αλζξσπηζηηθώλ επηζηεκώλ έρνπλ ηνλίζεη όηη ν πιηθόο ρώξνο απνηειεί κηα πνιπδύλακε πξαγκαηηθόηεηα, θνξηηζκέλε κε πνιηηηζκηθά, θνηλσληθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά δεδνκέλα. Έηζη, ππεξβαίλνληαο ηε γεσκεηξηθή ηνπ δηάζηαζε, ν πιηθόο ρώξνο αλαδεηθλύεηαη ζε πεδίν αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζην παηδί θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ. Οη ακθίδξνκεο δηεξγαζίεο απηήο ηεο ζρέζεο, πνπ έρνπλ σο επίθεληξν θαη σο ππνθείκελν ηνπο ην παηδί, ζπλδένληαη κε

2 δηαδηθαζίεο κάζεζεο θη αλάπηπμεο θαη απνδίδνπλ ζηνλ πιηθό ρώξν ηελ παηδαγσγηθή ηνπ πνηόηεηα (Γεξκαλόο,1993). Οη ζρνιηθέο απιέο απνηεινύλ πνιύηηκν πιηθό πόξν ηνπ ζρνιείνπ. Απαξηίδνπλ ηνλ εμσηεξηθό πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο θαη απνηεινύληαη από ηξεηο ζπληζηώζεο : α)ην θπζηθό πεξηβάιινλ, β) ην ηερλεηό πεξηβάιινλ, πνπ πξνθύπηεη σο απνηέιεζκα ηεο αλζξώπηλεο παξέκβαζεο θαη γ) ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ, πνπ δνκείηαη από ηα δηάθνξα επίπεδα αιιειεπίδξαζεο θαη θνηλσληθώλ ζρέζεσλ. Δίλαη ν ρώξνο όπνπ νη καζεηέο-ηξηεο θηλνύληαη, αζινύληαη θαη παίδνπλ, πξνζεγγίδνληαο ειεύζεξα θαη απζόξκεηα θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά θαη νηθνινγηθά γεγνλόηα πνπ αγγίδνπλ ηε δσή ηνπο, πξνσζώληαο παξάιιεια ηε κάζεζε θαη ηελ πγηή αλάπηπμή ηνπο (Malone & Tranter, 2003). Η «πξάζηλε» κε παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ δηακόξθσζε ησλ απιώλ πνπ πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία πνηθηιόκνξθσλ ρώξσλ κε θύηεπζε δέληξσλ, ζάκλσλ, ινπινπδηώλ, ηελ θαηαζθεπή θήπσλ, αλαρσκάησλ, θαηαθπγίσλ -κε ηξόπν πνπ νη ζθιεξέο επίπεδεο επηθάλεηεο κεηακνξθώλνληαη ζε θηιόμελα κέξε- δηαηεξεί θαη εληζρύεη ηελ έκθπηε αίζζεζε θαη πεξηέξγεηά ησλ παηδηώλ γηα επαθή κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ, πξνζθέξνληάο ηνπο παξάιιεια έλα πεδίν παξαηήξεζεο θαη δξάζεο, δεκηνπξγηθόηεηαο θαη έθθξαζεο, επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπηδξάζεσλ, κε δηαδηθαζίεο πνπ επηθεληξώλνληαη ζην ίδην ην παηδί (Dyment & Bell, 2007). Σε κηα ηέηνηα αξρηηεθηνληθή παξέκβαζε αλαζρεδηαζκνύ ησλ ππαίζξησλ ζρνιηθώλ ρώξσλ βαζηθό δεηνύκελν ζα πξέπεη λα είλαη ε αλαηξνπή ηεο αξλεηηθήο ζρέζεο αλζξώπνπ θύζεο πνπ πξνσζεί ε ππάξρνπζα δηακόξθσζε, αιιά θαη ε δεκηνπξγία αιιειεπηδξαζηηθνύ πεξηβάιινληνο πινύζηνπ ζε εξεζίζκαηα κε ιεηηνπξγηθή θαη αηζζεηεξηαθή πνιππινθόηεηα, ελόο πεξηβάιινληνο πνπ ζα απνηειέζεη εθπαηδεπηηθό εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ (Τακνπηζέιε, 2009). Γίλνληαο ηε δπλαηόηεηα επαθήο θαη δηαδξαζηηθήο αιιειεπίδξαζεο κε ην θπζηθό θόζκν, νη καζεηέο ηξηεο πξνάγνπλ ηελ πγεία ηνπο ζπλδπάδνληαο δηαζθέδαζε θαη δεκηνπξγηθό παηρλίδη. Τα παηδηά έρνπλ ηελ επθαηξία, ηθαλνπνηώληαο ηηο θπζηθέο θαη θνηλσληθέο ηνπο αλάγθεο, λα πεξπαηνύλ θαη λα ηξέρνπλ, λα ζπκκεηέρνπλ ζε νκαδηθό, κε αληαγσληζηηθό, επηλνεηηθό, δεκηνπξγηθό, θηλεηηθό παηρλίδη, λα μεθνπξάδνληαη ζε ζθηεξνύο ρώξνπο αλάπαπζεο, λα ζπλεξγάδνληαη, λα δεκηνπξγνύλ θαη λα παξαηεξνύλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο ζηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα. Από απηή ηε ζθνπηά νη «πξάζηλα», κε κεγάιε παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ, δηακνξθσκέλεο ζρνιηθέο απιέο κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ πεγή εξεζηζκάησλ αγσγήο, όζν θαη πεδίν δηδαζθαιίαο,πνπ θέξλεη ην ζρνιείν θνληά ζηε δσή, κε ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο πγείαο ησλ καζεηώλ. Τα απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα νθέιε ησλ «πξάζηλσλ» κε κεγάιε παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ ζρνιηθώλ απιώλ ζπλερώο απμάλνληαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Σπγθεθξηκέλα: Πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε Τε ζρέζε κεηαμύ ησλ κε θπζηθό ηνπίν δηακνξθσκέλσλ ζρνιηθώλ απιώλ θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ καζεηώλ-ηξηώλ εμέηαζε ζε έξεπλά ηεο ε Dyment (2005). Αλαιύνληαο ηηο απαληήζεηο εθπαηδεπηηθώλ πνπ πξνέξρνληαλ από ζρνιεία κε δηαθνξεηηθό επίπεδν παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ ζρνιηθώλ απιώλ ηνπο, δηαπίζησζε όηη πάλσ από 90% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ όηη ε πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ-ηξηώλ είρε απμεζεί κέζα από ηελ επαθή κε ην

3 δηακνξθσκέλν κε θπζηθό ηνπίν έδαθνο ηνπ ζρνιείνπ, ελώ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (94%) όηη νη καζεηέο-ηξηεο είραλ ηελ επθαηξία λα θαηαλνήζνπλ ηνλ εαπηό ηνπο σο κέξνο ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ. Οη Waliczek θαη Zajicek (1999), εμέηαζαλ ηελ επίδξαζε πνπ ζα είρε ε δηακόξθσζε, ε ζπληήξεζε θαη ε θαιιηέξγεηα ελόο ζρνιηθνύ θήπνπ ζηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ-ηξηώλ. Οη καζεηέο-ηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζε δξαζηεξηόηεηεο θεπνπξηθήο εκθάληζαλ πην ζεηηθέο πεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο κεηά ηελ ελαζρόιεζή ηνπο κε ηνλ θήπν, αλεμάξηεηα από ην ρξόλν πνπ δαπαλήζεθε ή ηνπ αξηζκνύ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ νινθιεξώζεθαλ ζηνλ θήπν. Παξόκνηα ε Harvey (1989), ζε έξεπλά ηεο δηαπίζησζε όηη νη καζεηέο-ηξηεο πνπ είραλ εθηεζεί ζε ηνπία κε πεξηζζόηεξε βιάζηεζε θαη πνηθηινκνξθία παξνπζίαζαλ πςειόηεξα ζθνξ ζηελ απόιαπζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ρακειόηεξεο βαζκνινγίεο ζηελ αλζξώπηλε θπξηαξρία. Μάζεζε Σε έξεπλά ηνπο νη Faber-Taylor, Kuo θαη Sullivan (2001) εμεηάδνληαο παηδηά κε δηαγλσζκέλε δηαηαξαρή- ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο (Attention Deficit Disorder ADD), δηαπίζησζαλ όηη ηα ζπκπηώκαηα ηεο ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο είλαη ιηγόηεξν έληνλα θαη θαιύηεξα δηαρεηξίζηκα κεηά από δξαζηεξηόηεηεο ζε δηακνξθσκέλνπο ρώξνπο κε θπζηθά ηνπία. Σε αλάινγε έξεπλα νη Faber-Taylor θαη Kuo (2009), δηαπίζησζαλ όηη νη καζεηέο-ηξηεο κε ADD ζπγθεληξώλνληαη θαιύηεξα ύζηεξα από κηα βόιηα ζε έλα πξάζηλν πάξθν ζε ζύγθξηζε κε κηα βόιηα ζην θέληξν ηεο πόιεο ή ζε κηα γεηηνληά. Σε κειέηε ηνπο νη Lieberman θαη Hoody (1998), εμέηαζαλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζα από έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην κάζεζεο θαηά ην νπνίν καζεηέο-ηξηεο θαη εθπαηδεπηηθνί δε ζα πεξηνξίδνληαλ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, αιιά ζα ρξεζηκνπνηνύζαλ ην πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ ζρνιείνπ γηα κηα αλαθαιππηηθή, δηεπξελεηηθή κάζεζε. Τα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο θαλέξσζαλ όηη ηόζν νη επηδόζεηο όζν θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ-ηξηώλ ζηα ζρνιεία πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ ην πεξηβάιινλ σο έλα εληαίν πιαίζην κάζεζεο είραλ βειηησζεί. Παξόκνηα νη Ernst θαη Monroe (2008) δηαπίζησζαλ όηη έλα πεξηβαιινληηθά πξνζαλαηνιηζκέλν πξόγξακκα εθπαίδεπζεο έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ θξηηηθή ζθέςε θαζώο θαη ζηε δηάζεζε γηα θξηηηθή ζθέςε ησλ καζεηώλ-ηξηώλ. Κνηλσληθή πγεία Σε κειέηε ησλ Malone θαη Tranter (2003), εμεηάζηεθε ε ύπαξμε ησλ δηακνξθσκέλσλ κε θπζηθά ηνπία ζρνιηθώλ απιώλ σο ρώξσλ γηα κάζεζε θαη θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Τα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ παηδηώλ θαλέξσζαλ όηη ζηα ζρνιεία κε ηε κεγαιύηεξε πνηθηινκνξθία ηνπίνπ νη καζεηέο-ηξηεο παξνπζίαζαλ ηε κεγαιύηεξε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ζε κηθξέο νκάδεο ησλ 3-6 αηόκσλ. Σε έξεπλά ηνπο νη Lucas θαη Dyment (2010), εμέηαζαλ ην ρώξν πνπ επηιέγνπλ λα παίμνπλ ηα παηδηά όηαλ έρνπλ λα δηαιέμνπλ από κηα πνηθηιία πεξηνρώλ παηρληδηνύ. Τα απνηειέζκαηα θαλέξσζαλ όηη νη πεξηνρέο κε θπζηθό ηνπίν ζπγθέληξσζε ηνπο πεξηζζόηεξνπο καζεηέο-ηξηεο κε δεύηεξε ηελ πεξηνρή αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Σύκθσλα κε ηε Dyment (2005), ε πξάζηλε θπζηθή πεξηνρή ηνπ ζρνιείνπ πξνζθέξεη πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο παηρληδηνύ. Σηε θπζηθή κε κεγαιύηεξε πνηθηινκνξθία ηνπίνπ πεξηνρή ηα παηδηά επηιέγνπλ δξαζηεξηόηεηεο ζύκθσλα κε ηηο ηθαλόηεηεο θαη δπλαηόηεηέο ηνπο, ζπλεξγάδνληαη θαιύηεξα, αληαγσλίδνληαη ιηγόηεξν ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο πεξηνρέο, αλαπηύζζνπλ ηε θαληαζία ηνπο, ηε δεκηνπξγηθόηεηα ηνπο θαη πξνάγνπλ ηελ θνηλσληθόηεηά ηνπο.

4 ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ Ο ζθνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ λα αμηνινγήζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ δηαθνξεηηθνύ βαζκνύ παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ ζρνιηθώλ απιώλ (ρσξίο παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ, πξνζπάζεηα παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ θαη κεγάιε παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ) ζηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε, ηε κάζεζε θαη ηελ θνηλσληθή πγεία ησλ καζεηώλ-ηξηώλ. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΤΠΟΘΔΔΙ 1ε Υπόζεζε: Υπάξρεη επίδξαζε ηνπ θύινπ θαη ηνπ δηαθνξεηηθνύ βαζκνύ παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ ζρνιηθώλ απιώλ ζηελ αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ. 2ε Υπόζεζε: Υπάξρεη επίδξαζε ηνπ θύινπ θαη ηνπ δηαθνξεηηθνύ βαζκνύ παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ ζρνιηθώλ απιώλ ζηελ αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηε κάζεζε ησλ καζεηώλ- ηξηώλ. 3ε Υπόζεζε: Υπάξρεη επίδξαζε ηνπ θύινπ θαη ηνπ δηαθνξεηηθνύ βαζκνύ παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ ζρνιηθώλ απιώλ ζηελ αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή πγεία ησλ καζεηώλ- ηξηώλ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ Γείγκα: Σηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 24 άληξεο θαη 53 γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί (n=77), 9 επηιεγκέλσλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ, ησλ λνκώλ Θεζζαινλίθεο θαη Ηκαζίαο, ζύκθσλα κε ην βαζκό παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ απιώλ ηνπο. Η κεηαβιεηή απηή θαηεγνξηνπνηήζεθε ζε 3 επίπεδα: α) απιέο «ρσξίο παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ», β) απιέο κε «πξνζπάζεηα παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ» θαη γ) απιέο κε «κεγάιε παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ». Όξγαλα κέηξεζεο: Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε, πξνζαξκνζκέλν ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαη ηελ ειιεληθή ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα, εξσηεκαηνιόγην ζρεηηθήο έξεπλαο ηεο Dyment (2005) θαη ηνπ νξγαληζκνύ evergreen. Η κεηαβιεηή ηεο θνηλσληθήο πγείαο κεηξήζεθε κε 4 εξσηήκαηα ηα νπνία αμηνιόγεζαλ ηελ επηθνηλσλία, ηε ζπλεξγαζία, ηελ θνηλσληθή κε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. Η κεηαβιεηή ηεο κάζεζεο κεηξήζεθε κε 4 εξσηήκαηα ηα νπνία αμηνιόγεζαλ ηε βησκαηηθόηεηα, ηελ ηθαλόηεηα ζπγθέληξσζεο, ηε δεκηνπξγηθόηεηα,ηνλ πινπξαιηζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξεζηζκάησλ. Η κεηαβιεηή ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο κεηξήζεθε κε 3 εξσηήκαηα ηα νπνία αμηνιόγεζαλ ηελ αιιειεπίδξαζε, ηελ θαηαλόεζε,ην ζεβαζκό, ηελ εμεξεύλεζε ηνπ θπζηθνύ θόζκν. Η εγθπξόηεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ 3 ππό εμέηαζε θιηκάθσλ ειέγρζεθε επηηπρώο (Cronbach s a =.73; a =.69). Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε ζε 5βάζκηα θιίκαθα Likert, όπνπ 1 = δηαθσλώ απόιπηα έσο 5 = ζπκθσλώ απόιπηα. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθό παθέην SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 11.0 θαη ζπγθεθξηκέλα ε αλάιπζε δηαθύκαλζεο (t-test) γηα αλεμάξηεηεο κεηξήζεηο σο πξνο έλαλ παξάγνληα θαη ε αλάιπζε δηαθύκαλζεο (One way Anova) σο πξνο έλαλ αλεμάξηεην παξάγνληα. Με ηελ ηειεπηαία δηαπηζηώζεθε όηη ππήξμαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ζπγθξηλόκελσλ κέζσλ όξσλ. Τν ηεζη πνιιαπιώλ ζπγθξίζεσλ Scheffe ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα δηαπηζησζεί πνπ αθξηβώο ππήξμαλ νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ.

5 Γηαδηθαζία κέηξεζεο: Η ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο έγηλε ζην ζρνιηθό ρώξν παξνπζία ησλ εξεπλεηώλ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Πίλαθαο 1. Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο Δθπαηδεπηηθνί πρλόηεηα Πνζνζηά Άληξεο % Γπλαίθεο % Σρνιεία ρσξίο παξνπζία 27.27% θπζηθνύ ηνπίνπ Σρνιεία κε πξνζπάζεηα 38.96% παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ Σρνιεία κε κεγάιε 33.77% παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ Από ηηο αλαιύζεηο (t-test) γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα, δε δηαπηζηώζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δύν ππννκάδσλ ηνπ θύινπ (άληξεο- γπλαίθεο) σο πξνο ηελ αληίιεςε ηνπο γηα α) ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε, β) ηε κάζεζε θαη γ) ηελ θνηλσληθή πγεία ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. Από ηηο αλαιύζεηο δηαθύκαλζεο σο πξνο έλαλ παξάγνληα (One Way ANOVA), κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηα επίπεδα παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ απιώλ, δηαπηζηώζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ ζρνιηθώλ απιώλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ζε όιεο ηηο παξαθάησ εμεηαδόκελεο κεηαβιεηέο. Γηαθνξέο ζηελ αληίιεςε ηεο Πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο Γηαπηζηώζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ ζρνιηθώλ απιώλ (ρσξίο παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ, πξνζπάζεηα παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ θαη κεγάιε παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ) σο πξνο ηελ αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ-ηξηώλ (F (2,74) =.039, p<.05). Σπγθεθξηκέλα, εθαξκόζηεθε ην ηεζη πνιιαπιώλ ζπγθξίζεσλ Scheffe θαη δηαπηζηώζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ πξνέξρνληαλ από δηαθνξεηηθά, σο πξνο ην επίπεδν παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ απιώλ ηνπο, ζρνιεία. Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιείσλ ρσξίο παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ ζεκείσζαλ ρακειόηεξεο ηηκέο (Μ.Ο.=1.69, SD=0.77) ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ κε πξνζπάζεηα παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ (Μ.Ο.=3.08, SD=0.91) θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ κε κεγάιε παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ (Μ.Ο.=3.74, SD=0.99) σο πξνο ηελ αληίιεςή ηνπο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. (Σρήκα 1)

6 Επίπεδο Παροσζίας Φσζικού Τοπίοσ 4 3,5 3 3,08 3,74 2,5 2 1,69 1,5 1 0,5 0 Σχήμα 1. Γηαθνξεηηθά επίπεδα παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ ζρνιηθώλ απιώλ σο πξνο ηνλ κέζν όξν ηεο αληίιεςεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. Αλαιπηηθόηεξα, νη κεγαιύηεξεο δηαθνξέο (F (2,74) =25.887, p<.05) παξνπζηάζηεθαλ ζηελ αληίιεςε «Βνεζά όπσο είλαη ζήκεξα δηακνξθσκέλε ε απιή ηνπ ζρνιείνπ ηνπο καζεηέο-ηξηεο λα εμεξεπλήζνπλ ην θπζηθό πεξηβάιινλ;» κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ ρσξίο παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ λα ζεκεηώλνπλ ρακειόηεξεο ηηκέο (Μ.Ο.=1.85, SD=0.85) ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ κε πξνζπάζεηα παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ (Μ.Ο.=3.36, SD=0.99) θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ κε κεγάιε παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ (Μ.Ο.=3.88, SD=1.07) (Πίλαθαο 2) Πίλαθαο 2. Τα δηαθνξεηηθά επίπεδα παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ ζρνιηθώλ απιώλ σο πξνο ηελ αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ Αληίιεςε αλαθνξηθά γηα θάζε έλα ζέκα ηεο έλλνηαο ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο Θέκα 1 ν ; Θέκα 2 ν Θέκα 3 ν Δπίπεδν παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ ζρνιηθώλ απιώλ Αξηζκόο ζπκκ/λησλ Μέζνο Όξνο ηαζεξή Απόθιηζε

7 Γηαθνξέο ζηελ αληίιεςε ηεο Μάζεζεο Γηαπηζηώζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ ζρνιηθώλ απιώλ (ρσξίο παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ, πξνζπάζεηα παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ θαη κεγάιε παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ) σο πξνο ηελ αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε κάζεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ (F (2,74) =29.672, p<.05). Σπγθεθξηκέλα, εθαξκόζηεθε ην ηεζη πνιιαπιώλ ζπγθξίζεσλ Scheffe θαη δηαπηζηώζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ πξνέξρνληαλ από δηαθνξεηηθά, σο πξνο ην επίπεδν παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ απιώλ ηνπο, ζρνιεία. Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιείσλ ρσξίο παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ ζεκείσζαλ ρακειόηεξεο ηηκέο (Μ.Ο.=1.82, SD=0.67) ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ κε πξνζπάζεηα παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ (Μ.Ο.=3.22, SD=0.69) θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ κε κεγάιε παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ (Μ.Ο.=3.33, SD=0.83) σο πξνο ηελ αληίιεςή ηνπο γηα ηε κάζεζή ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. (Σρήκα 2) Επίπεδο Παροσζίας Φσζικού Τοπίοσ 3,5 3,22 3,33 3 2,5 2 1,82 1,5 1 0,5 0 Σχήμα 2. Τα δηαθνξεηηθά επίπεδα παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ ζρνιηθώλ απιώλ σο πξνο ηε ζπλνιηθή αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε κάζεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. Αλαιπηηθόηεξα, νη κεγαιύηεξεο δηαθνξέο (F (2,74) =24.804, p<.05) παξνπζηάζηεθαλ ζηελ αληίιεςε «Βνεζά όπσο είλαη ζήκεξα δηακνξθσκέλε ε απιή ηνπ ζρνιείνπ ηνπο καζεηέο-ηξηεο λα έξρνληαη ζε επαθή κε πνιιά εθπαηδεπηηθά εξεζίζκαηα;» κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ ρσξίο παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ λα ζεκεηώλνπλ ρακειόηεξεο ηηκέο (Μ.Ο.=1.71, SD=0.90) ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ κε πξνζπάζεηα παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ (Μ.Ο.=3., SD=1.08) θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ κε κεγάιε παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ (Μ.Ο.=3.80, SD=1.09) (Πίλαθαο 3) Πίλαθαο 3. Τα δηαθνξεηηθά επίπεδα παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ ζρνιηθώλ απιώλ σο πξνο ηελ αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε κάζεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. Αληίιεςε αλαθνξηθά γηα Δπίπεδν παξνπζίαο Αξηζκόο ζπκκ/λησλ Μέζνο Όξνο ηαζεξή Απόθιηζε

8 θάζε έλα ζέκα ηεο έλλνηαο κάζεζε Θέκα 1 ν Θέκα 2 ν Θέκα 3 ν Θέκα 4 ν θπζηθνύ ηνπίνπ ζρνιηθώλ. απιώλ Γηαθνξέο ζηελ αληίιεςε ηεο Κνηλσληθήο πγείαο Γηαπηζηώζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ ζρνιηθώλ απιώλ (ρσξίο παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ, πξνζπάζεηα παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ θαη κεγάιε παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ) σο πξνο ηελ αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ θνηλσληθή πγεία ησλ καζεηώλ/ηξηώλ (F (2,74) =23.737, p<.05). Σπγθεθξηκέλα, εθαξκόζηεθε ην ηεζη πνιιαπιώλ ζπγθξίζεσλ Scheffe θαη δηαπηζηώζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ πξνέξρνληαλ από δηαθνξεηηθά, σο πξνο ην επίπεδν παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ απιώλ ηνπο, ζρνιεία. Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιείσλ ρσξίο παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ ζεκείσζαλ ρακειόηεξεο ηηκέο (Μ.Ο.=2.45, SD=0.89) ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ κε πξνζπάζεηα παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ (Μ.Ο.=3.88, SD=0.46) θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ κε κεγάιε παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ (Μ.Ο.=3.61, SD=0.89) σο πξνο ηελ αληίιεςή ηνπο γηα ηελ θνηλσληθή πγεία ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. (Σρήκα 3)

9 Επίπεδο Παροσζίας Φσζικού Τοπίοσ 4 3,5 3,88 3,61 3 2,45 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Σχήμα 3. Τα δηαθνξεηηθά επίπεδα παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ ζρνιηθώλ απιώλ σο πξνο ηελ ζπλνιηθή αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ θνηλσληθή πγεία ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. Αλαιπηηθόηεξα, γηα θάζε αληίιεςε μερσξηζηά, νη κεγαιύηεξεο δηαθνξέο (F (2,74) =27.387, p<.05) παξνπζηάζηεθαλ ζηελ αληίιεςε «Βνεζά όπσο είλαη ζήκεξα δηακνξθσκέλε ε απιή ηνπ ζρνιείνπ ηνπο καζεηέο-ηξηεο λα έρνπλ ην δηθό ηνπο ρώξν θαη λα θάλνπλ ηηο παξέεο ηνπο;» κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ ρσξίο παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ λα ζεκεηώλνπλ ρακειόηεξεο ηηκέο (Μ.Ο.=2.42, SD=1.43) ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ κε πξνζπάζεηα παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ (Μ.Ο.=4.40, SD=0.67) θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ κε κεγάιε παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ (Μ.Ο.=4.34, SD=0.97). (Πίλαθαο 5) Πίλαθαο 5. Τα δηαθνξεηηθά επίπεδα παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ ζρνιηθώλ απιώλ σο πξνο ηελ αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ θνηλσληθή πγεία ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. Αληίιεςε αλαθνξηθά γηα θάζε έλα ζέκα ηεο έλλνηαο ηεο θνηλσληθήο πγείαο Θέκα 1 ν Θέκα 2 ν Θέκα 3 ν Δπίπεδν παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ ζρνιηθώλ. απιώλ Αξηζκόο ζπκκ/λησλ Μέζνο Όξνο ηαζεξή Απόθιηζε

10 Θέκα 4 ν πδήηεζε πκπεξάζκαηα Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ππνζηήξημαλ όηη ε παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ ζηηο ζρνιηθέο απιέο επηδξά ζεηηθά ζηελ αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε, ηε κάζεζε θαη ηελ θνηλσληθή πγεία ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. Σε κεξηθέο κάιηζηα πεξηπηώζεηο ε πξνζπάζεηα παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ επηδξά πην ζεηηθά αθόκα θαη όηαλ ε παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ είλαη κεγάιε. Τν απνηέιεζκα απηό ίζσο θαλεξώλεη όηη νη εθπαηδεπηηθνί δέρνληαη κε ελζνπζηαζκό ηελ αλακόξθσζε ηνπ αύιεηνπ ρώξνπ ν νπνίνο ζα κπνξνύζε λα ζπκβάιιεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ παηδαγσγηθνύ θαη θνηλσληθνύ ξόινπ ηνπ ζρνιείνπ. Από ηελ άιιε κεξηά ην ρακειόηεξν, ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο, ζθνξ εθπαηδεπηηθώλ από ζρνιεία κε κεγάιε παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ ζα κπνξνύζε λα εξκελεπηεί κέζα από ηελ αδπλακία ηεο δαζθαινθεληξηθήο πηνζεηεκέλεο κεζόδνπ δηδαζθαιίαο λα «εθκεηαιιεπηεί» ην δηακνξθσκέλν κε θπζηθό ηνπίν αύιεην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ πξνάγνληαο ηε βησκαηηθή,ζπκκεηνρηθή, ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. Τα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζε δηεζλέο επίπεδν ζαθώο ππνδεηθλύνπλ κηα ηζρπξή ζύλδεζε κεηαμύ ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηε κάζεζε, ηε ζπκπεξηθνξά, ηελ αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ παηδηώλ πνπ ην ρξεζηκνπνηνύλ, θαζώο ζε θάζε πεξηβάιινλ ν βαζκόο επηλνεηηθόηεηαο, δεκηνπξγηθόηεηαο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο είλαη επζέσο αλάινγνο κε ηνλ αξηζκό θαη ηα είδε ησλ κεηαβιεηώλ πνπ ππάξρνπλ ζ απηό. Με ηε ζπκκεηνρηθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ καζεηώλ- ηξηώλ θαη ηε ζπληνληζκέλε δξάζε ηνπ Οξγαληζκνύ Σρνιηθώλ Κηηξίσλ, ησλ δήκσλ, ησλ ζπιιόγσλ δηδαζθόλησλ, γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ, ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο νη ζρνιηθέο απιέο κπνξνύλ λα δηακνξθσζνύλ θαη λα εμειηρζνύλ ζε ηνπνζεζίεο πνπ ζα ζπλδέζνπλ ηε κάζεζε κε ηηο θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο ησλ καζεηώλ /ηξηώλ, ζα απμήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ γηα ηελ ελδνζρνιηθή δσή, ζα ελζαξξύλνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε θνηλέο δξάζεηο, ζα αλνίμνπλ ην ζρνιείν ζηνλ ηνπηθή θνηλσλία βγάδνληάο ην από ην καθξνρξόλην απνκνλσηηζκό θαη απνμέλσζε από ηνλ θνηλσληθό ηνπ πεξίγπξν (Shallcross et al.,2009). Πεξηνξηζκνί & πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο Σηελ παξνύζα έξεπλα δείγκα απνηέιεζαλ εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ πξνέξρνληαλ από (9) δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ λνκνύ Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ λνκνύ Ηκαζίαο. Γηα ην ιόγν απηό, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ κπνξνύλ λα γεληθεπζνύλ γηα όια ηα ζρνιεία ηεο ρώξαο. Θα ήηαλ ζσζηό ζην κέιινλ λα αθνινπζήζνπλ παξόκνηεο έξεπλεο ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο κε δηαθνξεηηθά δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ώζηε λα πξνθύςεη έλα ζπλνιηθό απνηέιεζκα πνπ λα επηηξέπεη ζπγθξίζεηο κε άιιεο ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ. Μειινληηθέο έξεπλεο κπνξνύλ λα εζηηάζνπλ ζηελ άκεζε παξαηήξεζε θαη κέηξεζε ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ ηξόπνπ ρξήζεο ησλ πξάζηλσλ, δηακνξθσκέλσλ κε θπζηθό ηνπίν ρώξσλ από ηνπο καζεηέο- ηξηεο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γεξκαλόο, Γ. (1993). Χώπορ και διαδικαζίερ αγυγήρ. Αζήλα : Gutenberg. Dyment, J. (2005). Gaining Ground: The Power and Potential of School Ground Greening in the Toronto District School Board. Evergreen

11 Dyment, J. & Bell, A. (2007). Grounds for movement: green school grounds as sites for promoting physical activity. Health Education Research, 23(6), Ernst, J. & M, Monroe. (2004). The effects of environment-based education on students critical thinking skills and disposition toward critical thinking. Environmental Education Research, 10(4), Faber-Taylor, A. & Kuo, FE. (2009). Children With Attention Deficits Concentrate Better After Walk in the Park. Journal of Attention Disorders, 12(5), Faber-Taylor, A. Kuo, FE. & Sullivan,WC. (2001). Coping with ADD: the surprising connection to green play settings. Environment and Behavior, 33, Harvey, M. (1989). Children s experiences with vegetation. Children s Environment Quart, 8(1), Lieberman, G. & Hoody, L. (1998). Closing the Achievement Gap:Using the Environment as an Integrated Context for Learning. Ponway, CA: Science Wizards. Lucas, A. & Dyment, J. (2010). Where do children choose to play on the school ground? The influence ofgreen design. Education 3 13, 38 (2), Malone, K. & Tranter, P.J. (2003). School grounds as sites for learning: making the most of environmental opportunities. Environmental Education Research, 9(3), Seligman, M. (1971). Phobias and prepardness. Behavior Therapy, 2(3), Shallcross, T., Robinson, J., Pace, P. & Wals, A. (2009). Δημιοςπγώνηαρ βιώζιμα ζσολικά πεπιβάλλονηα. Δπηκ Τακνπηζέιε, Κ. Θεζζαινλίθε: Δπίθεληξν. Τακνπηζέιε, Κ. (2009). Πεπιβαλλονηική εκπαίδεςζη και ζσολικόρ σώπορ. Θεζζαινλίθε: Δπίθεληξν. Waliczek, T. & Zajicek, J. (1999). School Gardening: Improving Environmental Attitudes of Children Through Hands-On Learning. Horticultural Research Instiuute.

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΣΑΡΣΗ. Μεζεκεξηαλό γεύκα-πγηεηλή καζεηώλ Πξνεηνηκαζία καζεηώλ γηα απνρώξεζε Απνρώξεζε καζεηώλ.

ΣΕΣΑΡΣΗ. Μεζεκεξηαλό γεύκα-πγηεηλή καζεηώλ Πξνεηνηκαζία καζεηώλ γηα απνρώξεζε Απνρώξεζε καζεηώλ. ΔΕΤΣΕΡΑ νξγαλωκέλεο γωληέο ηεο ηάμεο. Τν ειεύζεξν παηρλίδη είηε αηνκηθό,είηε νκαδηθό ζε ειθπζηηθά νξγαλωκέλεο γωληέο επηηξέπεη ζηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηνύλ δεκηνπξγηθά πιηθά θαη κέζα, λα πεηξακαηίδνληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ 4 ΔΙΑΣΑΕΙ ΣΩΝ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ: Μια ζύγκπιζη μεηαξύ Ελλάδαρ και Γεπμανίαρ

ΟΙ 4 ΔΙΑΣΑΕΙ ΣΩΝ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ: Μια ζύγκπιζη μεηαξύ Ελλάδαρ και Γεπμανίαρ ΟΙ 4 ΔΙΑΣΑΕΙ ΣΩΝ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ: Μια ζύγκπιζη μεηαξύ Ελλάδαρ και Γεπμανίαρ Αξγπξνπνύινπ Μαξία- Ισάλλα 1 Hassebrauck Manfred 2 1. Τομέας Ψστολογίας, Πανεπιζηήμιο Αθηνών 2. Τομέας Κοινωνικής Ψστολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΛΙΔΣ. Σπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

ΜΗΛΙΔΣ. Σπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΜΗΛΙΔΣ Έλαο αγξόηεο ζέιεη λα θπηέςεη κειηέο ζε ζεηξέο θαη ζε ηεηξάγσλν ζρήκα. Σθέθηεηαη λα πξνζηαηέςεη ηηο κειηέο από ηνλ αέξα, πεξηθξάδνληάο ηηο κε θππαξίζζηα. Σηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα βιέπνπκε ηε δηάηαμε

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Macroeconomics, 5/e Olivier Blanchard 1 of 43 IS-LM: Μηχανισμός προσαρμογής μετά

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα ΒΑΓΙΑ ΣΙΑΜΑΝΤΑ Μορηαθή Βηοιόγος, Msc. Δπηζηεκοληθός Σσλεργάηες Γ Μαηεσηηθής Γσλαηθοιογηθής Κιηληθής Α.Π.Θ. Νοζοθοκείο «Ιπποθράηεηο»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα