ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓE-ΓΓΔΠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓE-ΓΓΔΠ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΓΑΚ: 4SYMV ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓE-ΓΓΔΠ ελίδα από 44

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ... 3 Άρθρο. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ... 3 ) ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ / ΤΛΗΜΗΚΟ ) ΤΝΣΖΡΖΖ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ) ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΡΖΣΧΝ(client pcs) ) ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΠΟΤΣΖΜΑΣΧΝ Ο.Π ) ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ) ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ) ΤΝΣΖΡΖΖ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ (ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ) ) ΔΞΔΛΗΚΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ... 2 Άρθρο 2. ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ... 6 Άρθρο 3. ΚΟΣΟ ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ... 6 Άρθρο 4. ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΛΤΖ ΘΔΜΑΣΧΝ... 7 Άρθρο 5. ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ... 9 ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ... 9 ΑΦΑΛΔΗΑ Άρθρο 6. ΚΤΡΧΔΗ ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΗ... 2 Άρθρο 7.ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ... 2 Άρθρο 8. ΔΓΓΤΖΖ ΑΝΤΠΑΡΞΗΑ Ή ΜΖ ΠΡΟΒΟΛΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΡΗΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΑΞΗΧΔΗ ΣΡΗΣΧΝ ΑΡΘΡΟ 9. ΠΣΧΥΔΤΖ ΑΡΘΡΟ 0. ΔΥΔΜΤΘΔΗΑ ΑΡΘΡΟ. ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΑΡΘΡΟ 3. ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 4. ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΑΡΘΡΟ 5. ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΔΗ - ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ Άρθρο 6. ΔΓΓΤΖΣΗΚΔ ΔΠΗΣΟΛΔ ΑΡΘΡΟ 7. ΓΔΝΗΚΑ ) ΤΝΣΖΡΖΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΧΝ Ο.Π a) ΤΝΣΖΡΖΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΔΝΟΣΖΣΧΝ Ο.Π. ΜΔ ΣΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ b) ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΗΜΟΤ ΛΖΦΖ ΑΠΟΣΟΛΖ c) ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΗΜΟΤ ΛΖΦΖ ΦΟΡΣΧΖ ΔΗΓΖΔΧΝ ΣΟ Ο.Π. ΑΠΟ ΔΗΓΖΔΟΓΡΑΦΗΚΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑ d) ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΗΜΟΤ ΛΖΦΖ ΦΟΡΣΧΖ ΔΗΓΖΔΧΝ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΔΚΠΟΜΠΧΝ e) ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΗΜΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΓΔΛΣΗΟΤ ΠΡΧΣΟΔΛΗΓΧΝ f) ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ DISASTER SITE ΑΠΟ ΣΟ MAIN SITE ΚΑΗ ΑΠΟ ΣΑ ΔΗΓΖΔΟΓΡΑΦΗΚΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑ g) ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΣΟΤ WEBSITE ΣΖ ΓΓE-ΓΓΔΠ h) ΤΝΣΖΡΖΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΚΣΤΟΤ ΓΓE-ΓΓΔΠ i) ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΦΖΦΗΟΠΟΗΖΖ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ελίδα 2 από 44

3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ ηελ Καιιηζέα ζήκεξα, ηελ 0 η Γεκεμβπίος 204, εκέξα Σεηάξηε ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο - Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο & Πξνβνιήο, Φξαγθνχδε & Αι. Πάληνπ - Καιιηζέα, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Δλεκέξσζεο, θ. ηέθαλνο Αλαγλψζηνπ, ελεξγψλ σο εθπξφζσπνο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «UNISYSTEMS ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «UNISYSTEMS A.E., ζπκθψλεζαλ ηα παξαθάησ: Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο - Γεληθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσλίαο & Πξνβνιήο (Αλαζέηνπζα Αξρή), κε ηελ ππ' αξηζκ 20242/ απφθαζε ελέθξηλε θαη αλέζεζε ηελ ζπληήξεζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο, ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην έξγν «Δλίζρπζε ηεο Πιεξφηεηαο, ηεο Αζθάιεηαο θαη ηεο Σαρχηεηαο ζηελ Δλεκέξσζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ ΜΜΔ & ησλ Πνιηηψλ κε Δπέθηαζε θαη Αλαβάζκηζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο θαη Δθζπγρξνληζκφ ηεο Γηθηπαθήο θαη Δπηθνηλσληαθήο Τπνδνκήο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Μέζσλ Δλεκέξσζεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο & Δπηθνηλσλίαο εθεμήο Ο.Π. ζηελ, κεηά ηελ αξηζκ. 2448/ ζχκβαζε ζπγρψλεπζεο, εηαηξεία «UNISYSTEMS ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-UNISYSTEMS A.E.», Αι. Πάληνπ 9-23, Καιιηζέα, Αηηηθήο, Σ.Κ. 767, ε νπνία εθεμήο νλνκάδεηαη Αλάδνρνο. Άπθπο. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ Ζ ζπληήξεζε πεξηιακβάλεη ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε, ηελ εμειηθηηθή ζπληήξεζε θαη ηε δηνξζσηηθή ζπληήξεζε. Αλαιπηηθφηεξα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: ) ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ / ΤΛΙΜΙΚΟ Βιέπε παξάξηεκα. 2) ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Βιέπε παξάξηεκα 2 3) ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΥΡΗΣΩΝ(client pcs) Βιέπε παξάξηεκα 3 ελίδα 3 από 44

4 4) ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΠΟΤΣΗΜΑΣΩΝ Ο.Π. Βιέπε παξάξηεκα 4 5) ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ Ο Αλάδνρνο παξέρεη, ππεξεζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο γηα ην Ο.Π. σο αθνινχζσο: Γηα ην Λνγηζκηθφ πζηήκαηνο, ην Λνγηζκηθφ Δθαξκνγψλ (Software) ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζπληήξεζε δπν (2) θνξέο ην ρξφλν θάζε εμακήλνπ θαη γηα ηνλ Δμνπιηζκφ (hardware) κηα () θνξά ην ρξφλν, κε επίζθεςε ηερληθψλ ζηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ηνπ Ο.Π. (on-site). Ζ επίζθεςε ζα γίλεηαη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ην ηκήκα Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο Γηεχζπλζεο Άκεζεο Δλεκέξσζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο - Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο & Πξνβνιήο θαη ζα ιακβάλεηαη θάζε κέξηκλα ψζηε ε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε λα κελ επεξεάδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Ο.Π.. θαη ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη 2 εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θάζε θνξά πνπ απηή πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί. Η πποληπηική ζςνηήπηζη θα πεπιλαμβάνει:. Έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εμππεξεηεηψλ (servers) ζε επίπεδν Τιηθνχ θαη Λνγηζκηθνχ. 2. Σελ θαηάιιειε ηξνπνπνίεζε ξπζκίζεσλ, εμαηηίαο αιιαγψλ ζηε ζχλζεζε (reconfiguration) ηνπ εμνπιηζκνχ, 3. Tελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ εθαξκνγψλ θαη εμνπιηζκνχ κεηά απφ θάζε ηξνπνπνίεζε, 4. Ο Αλάδνρνο απνδίδεη αλαθνξά κε θαηαγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ηνπ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε. (π.ρ s/n εμνπιηζκνχ, θαζαξηζκφο, format, θ.ιπ.) 5. Γεκηνπξγείηαη θάθεινο ζπληήξεζεο ηφζν ην ηκήκα Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο Γηεχζπλζεο Άκεζεο Δλεκέξσζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο φζν θαη ζην Σκήκα ππνζηήξημεο ηνπ Αλαδφρνπ. ελίδα 4 από 44

5 6. ηελ παξνχζα ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη έλα ζρέδην πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ην νπνίν θαιχπηεη ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: Δμππεξεηεηέο, θνλζφιεο, ζηαζκνί εξγαζίαο γηα δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ (π.ρ. WCM PCs), πεξηθεξεηαθφο εμνπιηζκφο (πιεθηξνιφγηα, πνληίθηα, κνλάδεο CD/DVD/δηζθέηαο θιπ.) Μνλάδεο θαη ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο (storage, backup tapes θιπ) Δλεξγφο Γηθηπαθφο Δμνπιηζκφο (switches, modems, routers, gateways, firewalls θιπ) Λνγηζκηθφ πζηεκάησλ Λνγηζκηθφ Δθαξκνγψλ. Servers και ηαθμοί Δπγαζίαρ για διασείπιζη ζςζηημάηων Ζ κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζείηαη γηα ηνπο εμππεξεηεηέο θαη ηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο, πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, πεξηιακβάλεη ηξεηο θάζεηο ειέγρνπ: Διέγρνπο πζηήκαηνο ζε πιήξε Λεηηνπξγία Διέγρνπο πζηήκαηνο εθηφο Λεηηνπξγίαο Διέγρνπο πζηήκαηνο κε Λεηηνπξγία Γηαγλσζηηθψλ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αμηνπνηνχληαη εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία (system specific) πνπ δηαζέηνπλ ηα ζπζηήκαηα, ηα νπνία παξέρνπλ πιήξε θαηαγξαθή γεγνλφησλ (events logs) θάζε ζπζηήκαηνο θαη πξνζθέξνπλ απμεκέλε αμηνπηζηία ησλ ζπζηεκάησλ κέζσ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο γηα ηελ πξφιεςε βιαβψλ (pre-failure capabilities). Έλεγσορ ςζηήμαηορ εν πλήπη Λειηοςπγία Οη έιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηα ζπζηήκαηα ζε πιήξε ιεηηνπξγία είλαη: Αλαθνξά πκβάλησλ Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ ειέγρσλ ιακβάλνληαη φιεο νη αλαθνξέο ζπκβάλησλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη αμηνινγνχληαη (event logs). ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη έλδεημε πηζαλνχ πξνβιήκαηνο, πξνγξακκαηίδεηαη άκεζα δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ηνπ πηζαλά πξνβιεκαηηθνχ εμαξηήκαηνο. Παξάγνληαη δχν αληίγξαθα εθ ησλ νπνίσλ ην έλα παξακέλεη ζην θάθειν ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ηκήκα Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο Γηεχζπλζεο Άκεζεο Δλεκέξσζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην άιιν αξρεηνζεηείηαη ζηνλ αληίζηνηρν θάθειν ππνζηήξημεο ηνπ Αλαδφρνπ. ελίδα 5 από 44

6 Έιεγρνο κέζσλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ ειέγρσλ πξαγκαηνπνηνχληαη δνθηκέο ζηε ρξήζε ησλ δηαθφξσλ απνζεθεπηηθψλ κέζσλ (Floppies, CD-ROM, backup tapes, storage disks/systems). ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη έλδεημε πηζαλνχ πξνβιήκαηνο πξνγξακκαηίδεηαη άκεζα δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ηνπ πηζαλά πξνβιεκαηηθνχ εμαξηήκαηνο. Γίλεηαη ελεκέξσζε ησλ θαθέισλ ζπληήξεζεο. Έιεγρνο επηθνηλσληψλ ζπζηήκαηνο Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ ειέγρσλ πξαγκαηνπνηνχληαη δνθηκέο ζηε ρξήζε ησλ ζεηξηαθψλ, παξάιιεισλ ζπξψλ, ζπξψλ επηθνηλσλίαο (USB, firewire, optical) θαζψο θαη ζηηο θάξηεο δηθηχνπ ησλ ζπζηεκάησλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη έλδεημε πηζαλνχ πξνβιήκαηνο πξνγξακκαηίδεηαη άκεζα δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ηνπ πηζαλά πξνβιεκαηηθνχ εμαξηήκαηνο ή επέκβαζεο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ινγηζκηθνχ αλ ην πξφβιεκα νθείιεηαη ζε δπζιεηηνπξγία ή αζηνρία απηνχ. Γίλεηαη ελεκέξσζε ησλ θαθέισλ ζπληήξεζεο. Έλεγσορ ςζηήμαηορ εκηόρ Λειηοςπγίαρ Σν ζχζηεκα ηίζεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο θαη αθαηξνχληαη ηα απαξαίηεηα ηκήκαηα ψζηε λα ππάξμεη πξφζβαζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Πξαγκαηνπνηνχληαη ηα παξαθάησ: Καζαξηζκφο εζσηεξηθνχ κε θπζεηήξα. Έιεγρνο αθεξαηφηεηαο θαη ζηήξημεο εζσηεξηθήο θαισδίσζεο θαη ζπλδεδεκέλσλ πεξηθεξεηαθψλ/ εμαξηεκάησλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη έλδεημε πηζαλνχ πξνβιήκαηνο πξαγκαηνπνηνχληαη νη απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο (αληηθαηάζηαζε ή ζηήξημε θαισδίνπ/εμαξηήκαηνο/πεξηθεξεηαθνχ θιπ.). Γίλεηαη ελεκέξσζε ησλ θαθέισλ ζπληήξεζεο. Έλεγσορ ςζηήμαηορ με Λειηοςπγία Γιαγνωζηικών Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ ειέγρσλ πξαγκαηνπνηείηαη επαλεθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ελεξγνπνίεζε ηεο θαηάιιειεο εθαξκνγήο δηαγλσζηηθψλ νπφηε θαη πξαγκαηνπνηνχληαη νη παξαθάησ έιεγρνη: Memory Test ελίδα 6 από 44

7 CPU Test HDD & Storage Controller Test I/O Test VGA Test Keyboard Test Mouse Test Power Test ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη έλδεημε πηζαλνχ πξνβιήκαηνο πξνγξακκαηίδεηαη άκεζα δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ηνπ πηζαλά πξνβιεκαηηθνχ εμαξηήκαηνο. Γίλεηαη ελεκέξσζε ησλ θαθέισλ ζπληήξεζεο. 2. Γικηςακόρ Δξοπλιζμόρ Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ ειέγρσλ πξαγκαηνπνηνχληαη δνθηκέο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ, έιεγρνο ησλ ξπζκίζεσλ θαη παξακεηξνπνηήζεσλ γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ, ιακβάλεηαη αλαθνξά ζπκβάλησλ (event logs, statistics, traffic logs) θαη γίλεηαη αλάιπζε απηψλ. Παξάγνληαη δχν αληίγξαθα ηεο αλαθνξάο. Δλεκεξψλνληαη νη θάθεινη ζπληήξεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη έλδεημε πηζαλνχ πξνβιήκαηνο πξνγξακκαηίδεηαη άκεζα δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ηνπ πηζαλά πξνβιεκαηηθνχ εμαξηήκαηνο ζχκθσλα κε ην θεθάιαην εηδηθέο πεξηπηψζεηο ή αλ πξφθεηηαη γηα επαλαδηακφξθσζε ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δηθηχνπ (reconfiguration) κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ δηθηχνπ, πινπνηνχληαη νη απαξαίηεηεο αιιαγέο. Γίλεηαη ελεκέξσζε ησλ θαθέισλ ζπληήξεζεο. 3. Λογιζμικό ςζηημάηων Ζ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ Λνγηζκηθνχ πζηεκάησλ αθνξά φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο, απνζθαικάησζε ζπζηεκηθψλ αξρείσλ θαηαγξαθήο (system logs) θαη πηζαλή αιιαγή ξπζκίζεσλ θαη παξακεηξνπνηήζεσλ ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο γηα δηαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο θαη νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ζ δηάηαμε (Configuration) ηνπ ζπλφινπ ηνπ ινγηζκηθνχ θαηά ηε ζηηγκή έλαξμεο ηεο ζπληήξεζεο, ζα απνηειέζεη θαη ην αξρηθφ ζεκείν αλαθνξάο πάλσ ζην νπνίν εθαξκφδεηαη ε ζπληήξεζε. ελίδα 7 από 44

8 4. Λογιζμικό Δθαπμογών Ζ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ Λνγηζκηθνχ Δθαξκνγψλ αθνξά φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ έιεγρν/ απνζθαικάησζε εθαξκνγψλ θαη αξρείσλ θαηαγξαθήο εθαξκνγψλ (debug logs), πηζαλή αιιαγή ξπζκίζεσλ θαη παξακεηξνπνηήζεσλ εθαξκνγψλ γηα δηαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο θαη νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ζ δηάηαμε (Configuration) ηνπ ζπλφινπ ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ θαηά ηε ζηηγκή έλαξμεο ηεο ζπληήξεζεο, ζα απνηειέζεη θαη ην αξρηθφ ζεκείν αλαθνξάο πάλσ ζην νπνίν εθαξκφδεηαη ε ζπληήξεζε. 5. ηελέση Παποσήρ Τπηπεζιών Πποληπηικήρ ςνηήπηζηρ Ζ πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο ηερληθνχο ηνπ Αλαδφρνπ. ελίδα 8 από 44

9 6) ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ Καηά ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ν «αλάδνρνο» ζα έρεη ηελ επζχλε ηεο επηζθεπήο ηνπ πξνβιεκαηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηελ ππνρξέσζε ηεο απνθαηάζηαζεο φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ βιαβψλ ή πξνβιεκάησλ πνπ πηζαλφλ παξνπζηαζηνχλ, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο - Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο & Πξνβνιήο, γηα εξγαζία θαη αληαιιαθηηθά ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν κε ηίηιν Δηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη ζηα Παξαξηήκαηα & 3. Ζ βιάβε ζα πξέπεη λα απνθαηαζηαζεί ην αξγφηεξν εληφο ζαξάληα-νθηψ (48) σξψλ απφ ηελ αλαγγειία ηεο θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ηελ εξγάζηκε ήκεξα εάλ κεζνιαβεί αββαηνθχξηαθν ή αξγία πνπ ππεξβαίλεη ηηο ζαξάληανθηψ (48). Θα δίδεηαη ηδηαίηεξε πξνηεξαηφηεηα ζε βιάβεο πνπ είλαη θξίζηκεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο ηξφπνο απνθαηάζηαζεο είλαη είηε κε θπζηθή παξνπζία ηερληθνχ ή κε απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε εθφζνλ είλαη εθηθηφ θαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην ηκήκα Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο Γηεχζπλζεο Άκεζεο Δλεκέξσζεο. ε πεξίπησζε πνπ ε βιάβε αθνξά πξνβιεκαηηθφ εμνπιηζκφ, ο οποίος εντάσσεται στη κατηγορία κάλσψης εργασίας, ανταλλακτικών, και προσωρινή αντικατάσταση (βλ. Παράρτημα & 3) θαη δελ είλαη δπλαηή ε επηδηφξζσζή ηνπ εληφο ησλ 48 σξψλ, ζα αληηθαζίζηαηαη κε άιιν ηζνδχλακν ή αλψηεξν, γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε επηζθεπή, νχησο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπληεξνχκελνπ ζπζηήκαηνο. Ζ επαλαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο θαη φια ηα ζρεηηθά θφζηε ζα επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν, εθηφο εάλ αιιηψο αλαθέξεηαη ζηελ ζπλέρεηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα σξψλ ππνζηήξημεο ηνπ άξζξνπ 4, ζα ιεηηνπξγεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ γξαθείν εμππεξέηεζεο πξνβιεκάησλ (help desk) κε εθπαηδεπκέλνπο ηερληθνχο νη νπνίνη παξέρνπλ βνήζεηα κέζσ ηειεθψλνπ, fax θαη . Γηα θάζε ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο ηζρχνπλ ηα παξαθάησ ζρεηηθά κε ηελ απνθαηάζηαζε: Διδικέρ πεπιπηώζειρ.γικηςακόρ εξοπλιζμόρ.. ε πεξίπησζε βιάβεο ζηνλ δηθηπαθφ εμνπιηζκφ (εθηφο ησλ Cisco 3750 & ASA 5520), ε Unisystems ζα θάλεη αληηθαηάζηαζε [γηα ηξεηο κήλεο], αιιά ζε πεξίπησζε κε ελίδα 9 από 44

10 επηζθεπήο ηνπ παιαηνχ ε ΓΓΔ - ΓΓΔΠ πξέπεη λα πξνκεζεπηεί θαηλνχξγην ή λα βξεη άιιε ελαιιαθηηθή ιχζε. ε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαηλνχξγηνπ δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ ν αλάδνρνο νθείιεη λα ηνλ παξακεηξνπνηήζεη θαη λα ηνλ εγθαηαζηήζεη αδαπάλσο γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή..2 Γελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπλδξνκέο SuSA ζηα Cisco IPS. 2. Modem Σα modem θαιχπηνληαη κφλν απφ πιεπξάο εξγαζίαο θαη φρη απφ πιεπξάο αληαιιαθηηθψλ. ε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαηλνχξγηνπ δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ ν αλάδνρνο νθείιεη λα ηνλ παξακεηξνπνηήζεη θαη λα ηνλ εγθαηαζηήζεη αδαπάλσο γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 3.Tape Library Σα Tape Library θαιχπηνληαη κφλν απφ πιεπξάο εξγαζίαο θαη φρη απφ πιεπξάο αληαιιαθηηθψλ. ε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαηλνχξγηνπ εμνπιηζκνχ ν αλάδνρνο νθείιεη λα ηνλ παξακεηξνπνηήζεη θαη λα ηνλ εγθαηαζηήζεη αδαπάλσο γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Σν ζπκβφιαην δελ θαιχπηεη: Απνθαηάζηαζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνχο. Απνθαηάζηαζε βιαβψλ πνπ πξνήιζαλ απφ αηχρεκα, θπζηθή θαηαζηξνθή, θσηηά, λεξφ, πξάμε πνιέκνπ ή ηξνκνθξαηηθή, ρξήζε κε ζχκθσλε κε ηα εγρεηξίδηα, θαζψο θαη επέκβαζε κε εμνπζηνδνηεκέλσλ αηφκσλ, ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ ππνζηεξίδεη ε Unisystems ζην παξφλ ζπκβφιαην. Σελ αμία εξγαζίαο γηα δεηνχκελεο απφ ηνλ Πειάηε ηξνπνπνηήζεηο ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπζθεπψλ π.ρ αλαβάζκηζε κλήκεο, επέθηαζε κε επηπιένλ δίζθν θιπ. Αλαιψζηκα πιηθά, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ πξντφλησλ. Δλδεηθηηθά, αλαιψζηκα πιηθά ζεσξνχληαη ηα: ηφλεξ, κειαλνηαηλίεο, knob, maintenance kit, hummer modules, drum, θεθαιέο εθηππσηψλ Dot Matrix, καγλεηηθέο ηαηλίεο, κπαηαξίεο UPS, κπαηαξίεο Notebook θιπ. φπσο επίζεο θαη ε εξγαζία αληηθαηάζηαζήο ηνπο. Απνθαηάζηαζε βιαβψλ πνπ νθείινληαη ζε ρξήζε αλαισζίκσλ, πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή παξνπζίαζαλ πξφβιεκα ζηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ζε ζπζθεπέο πνπ δελ ππνζηεξίδεη ε Unisystems θαη είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηα κεραλήκαηα πνπ θαιχπηεη ην ζπκβφιαην. ελίδα 0 από 44

11 Απνθαηάζηαζε βιαβψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ κεραλήκαηα, πιηθά ή πξνγξάκκαηα, πνπ δελ θαιχπηεη ην ζπκβφιαην. Απνθαηάζηαζε βιαβψλ πνπ αθνξνχλ κεησκέλε θσηεηλφηεηα ζε display Notebook ή νζφλε, νη νπνίεο νθείινληαη ζηελ παιαηφηεηα ηεο ζπζθεπήο (άλσ ησλ ηξηψλ εηψλ ρξήζε πξντφληνο), ή ζηελ παξαηεηακέλε πξνβνιή ζρεκάησλ θαη εηθφλσλ. Δμαηξνχληαη νη κπαηαξίεο ησλ Notebook απφ ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ. Σελ αμία εξγαζίαο γηα κεηεγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ (κεηαθνξά εμνπιηζκνχ ζε άιιν Site) ή αιιαγέο ηνπνινγίαο δηθηχσλ. Σελ αμία εξγαζίαο εγθαηάζηαζεο λένπ εμνπιηζκνχ Σν ζπκβφιαην δελ θαιχπηεη ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή ελεκέξσζε θαη ακνηβαία ζπκθσλία λέεο αγνξέο εμνπιηζκνχ ή αληηθαηαζηάζεηο παιαηνχ κε λέν. Απνθαηάζηαζε δπζιεηηνπξγίαο εμνπιηζκνχ, ε νπνία νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Πειάηε. π.ρ. λεξφ ή θαθέο ζην πιεθηξνιφγην, ζπάζηκν απφ πηψζε θιπ. Οη εξγαζίεο γηα φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, πιελ ησλ εμαηξέζεσλ, βαξχλνπλ ησλ αλάδνρν. 5. Γιοπθωηική ςνηήπηζη Τπολογιζηών (client PCs) Ηζρχνπλ γηα ηελ πεξίπησζε δηνξζσηηθή ζπληήξεζε ππνινγηζηψλ εηδηθφηεξα νη εμήο φξνη: Υξφλνο αληαπφθξηζεο Σερληθνχ: 4 ψξεο απφ ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο Υξφλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο: 48 ψξεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ηελ εξγάζηκε ήκεξα εάλ κεζνιαβεί αββαηνθχξηαθν ή αξγία πνπ ππεξβαίλεη ηηο ζαξάληα-νθηψ (48) ε πεξίπησζε πνπ ιφγσ ηεο θχζεσο ηεο βιάβεο δελ κπνξνχλ λα ηεξεζνχλ νη πξναλαθεξφκελνη ρξφλνη, ηφηε ε ραιαζκέλε ζπζθεπή ζα αληηθαζίζηαηαη πξνζσξηλά κε άιιε ηζνδχλακε κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο επηζθεπήο ηεο αξρηθήο. Ζ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηερληθνχο ηεο Γηεχζπλζεο έληαμε ηνπ εμνπιηζκνχ ζην Active Directory ηεο ππεξεζίαο. Δγθαηάζηαζε ηνπ Image (ην νπνίν ζα παξέρεη ε ππεξεζία καο) ή ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ δίζθνπ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ιφγσ ηεο θχζεσο ηνπ πξνβιήκαηνο ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί ν δίζθνο. Αληηθαηάζηαζε αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε πηζαλψλ βιαβψλ ζε ζπλελλφεζε πάληα κε ην ηκήκα Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο Γηεχζπλζεο Άκεζεο Δλεκέξσζεο. (Σν θφζηνο ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη νη ζρεηηθέο εξγαζίεο επηβαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν). Ωξάξην ππνζηήξημεο: Δξγάζηκεο κέξεο απφ Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή έσο θαη Δμαηξνχληαη νη επίζεκεο αξγίεο. ελίδα από 44

12 7) ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ (ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ) Ο «αλάδνρνο» ζα παξαιακβάλεη ην αίηεκα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο & Πξνβνιήο γηα εξέλιξη ηνπ Λνγηζκηθνχ πζηήκαηνο θαη ζα ηελ ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε ην θφζηνο πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί θαη ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αιιαγψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα αλαλεψλεη ην ινγηζκηθφ ζπζηήκαηνο θαη ηα εξγαιεία ινγηζκηθνχ πνπ πθίζηαληαη, ζχκθσλα κε ηηο λεφηεξεο βειηησκέλεο εθδφζεηο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο - Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο & Πξνβνιήο, κε δηαζθάιηζε ηεο πξνο-ηα-πίζσ ζπκβαηφηεηαο (backward compatibility). Ζ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ εθδφζεσλ ζα γίλεηαη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο - Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο & Πξνβνιήο θαη ζα ιακβάλεηαη θάζε κέξηκλα ψζηε ε αλαβάζκηζε εγθαηάζηαζε λα κελ επεξεάδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο. 8) ΕΞΕΛΙΚΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ Δθ φζνλ ε Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο - Γεληθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσλίαο & Πξνβνιήο, επηζπκεί εμέιημε ησλ εγθαηεζηεκέλσλ πξνγξακκάησλ Λογιζμικού Δθαπμογών (Δμειηθηηθή πληήξεζε), ν «αλάδνρνο» ππνρξενχηαη λα παξαιακβάλεη ην αίηεκα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο & Πξνβνιήο γηα εμέιημε ηνπ Λογιζμικού εθαπμογών θαη εγθαηάζηαζε λέσλ εθδφζεσλ(releases). ηην ζςνέσεια θα ηην ενημεπώνει ζσεηικά με ηο κόζηορ πος θα ππέπει να καηαβληθεί για ηςσόν απαιηούμενερ ςπηπεζίερ. Δπιπλέον θα ηην ενημεπώνει ζσεηικά με ηο κόζηορ πος θα ππέπει να καηαβληθεί για ππομήθεια νέων αδειών λογιζμικού όπος αςηό είναι αναγκαίο και εθόζον αςηέρ σπεώνονηαι από ηον καηαζκεςαζηή και θεωπούνηαι νέο πποϊόν, καθώρ και για ηο σπόνο πος απαιηείηαι για ηην ςλοποίηζη ηων αλλαγών. Σα αηηήκαηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα εμειηθηηθή ζπληήξεζε ζα εμππεξεηνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν άκεζα. Οη δηάθνξεο ππν-εξγαζίεο πνπ ζπλζέηνπλ ηε εμειηθηηθή ζπληήξεζε είλαη νη εμήο: ελίδα 2 από 44

13 . Αλάιπζε. Ζ αλάιπζε απηή βαζηδφκελε ζηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί αιιά θαη ζε θαηλνχξγηα πνπ ζα θξηζνχλ αλαγθαία, ζα θαζνξίζεη εάλ ην ζχλζεην πξφβιεκα ή ε πξφβιεςε φηη θάηη ηέηνην είλαη πηζαλφ, κπνξεί λα δηεπζεηεζεί: κε επέκβαζε ζην ινγηζκηθφ (soft way), εθαξκφδνληαο δηάθνξεο ξπζκίζεηο θαη ηερληθέο βειηηζηνπνίεζεο (configuration, tuning and optimization techniques), ή είλαη αλαγθαίν λα γίλεη αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο σο πξνο ην πιηζκηθφ (hardware) θαη /ή ην ινγηζκηθφ (software). Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εμειίμεσλ ηνπ Λνγηζκηθνχ εθαξκνγψλ ζα αθνινπζεί ηα πξφηππα πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί ζηηο θχξηεο θάζεηο αλάπηπμεο / πξνζαξκνγήο πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ αξρηθνχ έξγνπ. 2. Γξνκνιφγεζε Αηηεκάησλ. Ζ δξνκνιφγεζε ησλ αηηεκάησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο & Πξνβνιήο γηα εμειηθηηθή ζπληήξεζε ζα γίλεηαη άκεζα. Ο «αλάδνρνο» ζα απνζηέιιεη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ αιιαγψλ πνπ απαηηείηαη θαζψο θαη αλαιπηηθφ πίλαθα κε ηελ αηηηνιφγεζε θαη θνζηνιφγεζε ησλ αιιαγψλ απηψλ. 3. Σεζη απφδνζεο / Μεηξήζεηο. Απηή ε ππν-εξγαζία ζα εθηειεζηεί ζηελ πεξίπησζε πνπ ζην ζηάδην ηεο αλάιπζεο απνθαζηζηεί φηη ε ιχζε ζα δνζεί κε επέκβαζε ζην ινγηζκηθφ. Δάλ ην πξφβιεκα ή ε πξφβιεςε αθνξά κεησκέλε απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα εθηειεζηνχλ δηάθνξνη έιεγρνη απφδνζεο (performance and stress tests). Σα απνηειέζκαηα ηνπο ζα απνζεθεπηνχλ ψζηε λα ζπγθξηζνχλ κε ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ ζα γίλνπλ αθνχ πινπνηεζνχλ νη αλαγθαίεο ξπζκίζεηο θαη βειηηψζεηο. ηε πεξίπησζε θνξεζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, νη κεηξήζεηο πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ην πξφβιεκα απηφ ζα απνζεθεπηνχλ ψζηε πάιη λα ζπγθξηζνχλ κε ηηο αληίζηνηρεο κεηξήζεηο πνπ ζα γίλνπλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αιιαγψλ. 4. Ρπζκίζεηο / Βειηηζηνπνηήζεηο. Απηέο νη δηαδηθαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζην ζχζηεκα ψζηε λα βειηησζεί ε απφδνζε θαη ε δπλακηθφηεηά ηνπ. Πξηλ απφ θάζε ηέηνηα επέκβαζε, ζα ιακβάλνληαη αληίγξαθα αζθαιείαο (backups) ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ζηα αξρεία ξπζκίζεσλ (configuration files) πνπ ζα επεξεαζζνχλ, ψζηε πάληα λα είκαζηε ζε ζέζε λα επαλαθέξνπκε ην ζχζηεκα ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε πξηλ ησλ αιιαγψλ, φπνηε απηφ θξηζεί αλαγθαίν. Μεηαμχ άιισλ, ξπζκίζεηο θαη βειηηψζεηο πεξηιακβάλνπλ: Ρχζκηζε βειηηζηνπνίεζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Πεξηιακβάλεη αλαδηνξγάλσζε ηεο βάζεο σο πξνο ηε κλήκε, buffers, system global area, θιπ. Δπίζεο πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή ηερληθψλ re-indexing θαη partitioning, θαη αιιαγέο ζηε θαηαλνκή ηνπ ελίδα 3 από 44

14 θπζηθνχ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ γηα εμνηθνλφκεζε δηαζέζηκνπ ρψξνπ (π.ρ. θαζαξηζκφο αξρείσλ θαηαγξαθήο). Ρχζκηζε βειηηζηνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ. Αθνξά επεκβάζεηο ζηε ηνπνινγία θαη εζσηεξηθή δηαζχλδεζε ησλ ζπληζησζψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηε δηαζχλδεζή ηνπο κε ην δηαδίθηπν (internet). Ρχζκηζε βειηηζηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ. Πεξηιακβάλεη reconfiguration ησλ παξακέηξσλ φπσο buffers, swap space, θιπ. Δπίζεο πεξηιακβάλεη ηε κεηαβνιή ηνπ ζρήκαηνο πξνηεξαηφηεηαο (prioritisation scheme) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο δηάθνξεο εθαξκνγέο θαη ρξήζηεο. Σέινο, ζε απηή ηε θαηεγνξία κπνξνχκε λα εληάμνπκε φιεο ηηο clean-up δηεξγαζίεο φπσο θαζαξηζκφο πξνζσξηλψλ θαθέισλ (directories), δηαθνπή δηαθφξσλ «αλελεξγψλ» δηαδηθαζηψλ (zombie processes) θιπ. 5. Αλαβάζκηζε Τιηθνχ / Λνγηζκηθνχ. ε πεξηπηψζεηο πνπ νη βειηηψζεηο δελ έρνπλ θέξεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, αιιά θαη ζηε πεξίπησζε πνπ ε αξρηθή αλάιπζε επηηάζζεη αλάινγα (φπσο θαίλεηαη ζην βήκα ), ζα εθηειείηαη αλαβάζκηζε ηνπ πιηζκηθνχ (hardware), ησλ «έηνηκσλ» πξντφλησλ ινγηζκηθνχ (COTS, Commercial-Off-The-Shelf) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, θαη ηνπ βαζηθνχ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ. Απηή ε ππν-εξγαζία ζα πεξηιακβάλεη κία λέα δηαζηαζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο (sizing) θαη επίζεο ηηο πηζαλέο ζπλεξγαζίεο κε ηνπο πσιεηέο πιηζκηθνχ (hardware) θαη ηνπ πξνκεζεπηέο ιηγηζκηθνχ (software vendors) πνπ ζα παξέρνπλ βνήζεηα ζηελ επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο ιχζεο αλαβάζκηζεο. 6. Γεκηνπξγία Αλαθνξάο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπληήξεζεο θαη εμέιημεο, ζα δεκηνπξγείηαη κία αλαθνξά πνπ ζα θαηαγξάθεη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ βεκάησλ 7. Δλεκέξσζε Δγρεηξηδίσλ. Μέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ζα απνηειεί θαη ε ελεκέξσζε φισλ ησλ βαζηθψλ εγρεηξηδίσλ ηεθκεξίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα αληηθαηνπηξίδνπλ πιήξσο ηηο εθάζηνηε αιιαγέο πνπ ζα επηθέξεη ε εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη θαη ειάρηζην, εθφζνλ απαηηείηαη, ηα εμήο εγρεηξίδηα: a) Δγρεηξίδηα εγθαηάζηαζεο Λνγηζκηθνχ Δθαξκνγψλ Ο.Π. (Application Installation Manuals). b) Δγρεηξίδηα δηαρείξηζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο Λνγηζκηθνχ Δθαξκνγψλ Ο.Π. (Application Management & Parameterization). c) Δγρεηξίδηα ρξήζεο Λνγηζκηθνχ Δθαξκνγψλ Ο.Π. (Application User Manuals). d) Σν Δγρεηξίδην Αλαιπηηθψλ Απαηηήζεσλ Ο.Π. θαζψο θαη θείκελα ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. ελίδα 4 από 44

15 e) Σν Πιάλν Διέγρνπ. f) Δγρεηξίδην Αλαιπηηθήο Πεξηγξαθήο ηεο Γηάξζξσζεο ηνπ πζηήκαηνο (Configuration Management Document). Σν θφζηνο ηεο Δμειηθηηθήο πληήξεζεο ππνινγίδεηαη πξνυπνινγηζηηθά, θαηά ηελ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ηεο αίηεζεο αιιαγήο (θάζε αλάιπζεο επηπηψζεσλ πξνηεηλφκελεο αιιαγήο) θαη απνθιεηζηηθά κε βάζε ηο κόζηορ ανθπωποώπαρ γηα ηηο αθφινπζεο εηδηθφηεηεο: Σεσνικόρ κόζηορ : 60 Μησανικό ςζηημάηων και Γικηύων κόζηορ : 85 Αναλςηήρ / Ππογπαμμαηιζηήρ κόζηορ : 85 Έμπειπορ Αναλςηήρ / Ππογπαμμαηιζηήρ κόζηορ : 95 Σν πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην θφζηνο Δμειηθηηθήο πληήξεζεο ζα εμνθιείηαη βάζεη φξσλ πνπ ζα νξίδνληαη αλά πεξίπησζε. Σα πξναλαθεξζέληα θφζηε ζεσξείηαη φηη ζπκπεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο πηζαλέο επηβαξχλζεηο ηνπ Αλαδφρνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο ηεο Δμειηθηηθήο πληήξεζεο δελ ζα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε άιιε επηβάξπλζε (π.ρ overheads, έμνδα ηαμηδηψλ θιπ). Σα θφζηε αλζξσπνεκέξαο είλαη ηα κέγηζηα δπλαηά θαη αθνξνχλ ζπλνιηθή αλζξσπνπξνζπάζεηα μέσπι 50 ανθπωποημέπερ ζε εηήζια βάζη. Αλ απαηηείηαη αλζξσπνπξνζπάζεηα κεγαιχηεξε ησλ 50 αλζξσπνεκεξψλ ζε εηήζηα βάζε, ηφηε νη ζπκβαιιφκελνη ζα ζπκθσλνχλ απφ θνηλνχ θιηκαθσηέο εθπηψζεηο επί ησλ πνζψλ πνπ ζα ζπκθσλεζνχλ. Δπηπιένλ, ν Αλάδνρνο ζα πξνζθέξεη ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θφζηνο, εάλ απαηηείηαη, γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο : ) Παξνρή ρσξίο επηπιένλ θφζηνο λέσλ εθδφζεσλ ηνπ Λνγηζκηθνχ Βάζεο Γεδνκέλσλ, εθφζνλ απηέο δελ ρξεψλνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη δελ ζεσξνχληαη λέν πξντφλ. Οι επγαζίερ εγκαηάζηαζηρ θα σπεωθούν με βάζη ηον πινάκα κόζηοςρ ανθπωποώπαρ. 2) Παξνρή ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο ζην Λνγηζκηθφ Δθαξκνγψλ φπνηε απηή δεηεζεί απφ ηελ ΓΓΔ-ΓΓΔΠ -Ο.Π.- ψζηε λα θαιχπηνληαη νη πξναλαθεξφκελεο λέεο εθδφζεηο ησλ παξαπάλσ ζεκείσλ. Σο κόζηορ ανθπωποώπαρ εκπαίδεςζηρ είναι 00 εςπώ. ελίδα 5 από 44

16 3) Δλεκέξσζε ηεο ηεθκεξίσζεο ηνπ Ο.Π. ψζηε λα θαιχπηνληαη νη πξναλαθεξφκελεο λέεο εθδφζεηο ησλ παξαπάλσ ζεκείσλ θαη 2. Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα επηβιέπνληαη απφ ηνπο νξηζκέλνπο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο & Πξνβνιήο επηβιέπνληεο κε ηνπο νπνίνπο ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζα ζπλεξγάδεηαη αξκνληθά πξνο επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο εθάζηνηε ζπληήξεζεο. Γηα θάζε εξγαζία πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηα πιαίζηα ηεο ζπληήξεζεο ζα ζπληάζζεηαη Γειηίν Σερληθήο Δμππεξέηεζεο ζην νπνίν ζα γίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο ή ησλ εξγαζηψλ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, νη ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ γηα απνθαηάζηαζε βιάβεο θαζψο θαη ν ρξφλνο απφθξηζεο θαη νη ψξεο εξγαζίαο πνπ απαηηήζεθαλ. Αληίγξαθν ηνπ Γειηίνπ Σερληθήο Δμππεξέηεζεο ζα παξαδίδεηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο Γεληθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσλίαο & Πξνβνιήο πξνο ελεκέξσζε γηα ηηο ελέξγεηεο απνθαηάζηαζεο ησλ βιαβψλ θαη παξαθνινχζεζε ησλ ρξφλσλ απνθαηάζηαζεο. Άξζξν 2. ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ηζρχεη για ένα () έηορ, κε έλαξμε ηζρχνο ζηηο 0/2/204 θαη ιήμε ζηηο 0/2/205, γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, αλαγνκέλνπο ζηε δηαηήξεζε ησλ αξρηθά πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ απφ ηελ εηαηξεία, πνπ πξνθχπηνπλ βάζεη ζπλέρεηαο ησλ πξνεγνχκελσλ ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ ζπληήξεζεο, κε επλντθφηεξνπο φξνπο. Άξζξν 3. ΚΟΣΟ ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ Σν ΔΣΗΙΟ θφζηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ πιένλ ΦΠΑ. Οη λφκηκεο θξαηήζεηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηκεκαηηθά ζε ηέζζεξηο(4) ηζφπνζεο ηξηκεληαίεο δφζεηο, κεηά ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ θάζε θνξά, απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή παξαιαβήο πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Τπεξεζίαο καο, κε ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνλ αλάδνρν ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, θαη κε ηελ έθδνζε ηαθηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο θάζε θνξά, ελίδα 6 από 44

17 πνπ ζα εθδίδεηαη ζην φλνκά ηνπ αλαδφρνπ θαη ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Τπεξεζίαο καο, έρνληαο ππφςε ηελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 958/ Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ θνξέα ζηνλ ΚΑΔ 0869, ε νπνία θαηαρσξίζηεθε ζην Βηβιίν Δληνιψλ Πιεξσκψλ ηεο ΤΓΔ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ κε αξηζκφ α/α Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε θξάηεζε ή εηζθνξά, ε νπνία θαηά λφκν βαξχλεη απηφλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, βαξχλεηαη κε θξαηήζεηο 3,072%. Δπίζεο, θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη θαη παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 8% ζηελ θαζαξή αμία (αξζξ. 55 παξ. εδ. ζη ηνπ Ν.2238/994). Σέινο, επηβάιιεηαη θξάηεζε 0,0% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο θαζαξήο αμίαο (αξζξ. 4 παξ. 3 ηνπ Ν.403/20). Σν πνζφ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο παξαθξαηείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ πξψηε πιεξσκή ζην φλνκα ηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο θαη θαηαηίζεηαη ζε εηδηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, ε δηαρείξηζε ηνπ νπνίνπ γίλεηαη απφ απηήλ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηνλ εηδηθφ θαλνληζκφ νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. Άξζξν 4. ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΛΤΖ ΘΔΜΑΣΩΝ Σν ηκήκα Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο Γηεχζπλζεο Άκεζεο Δλεκέξσζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε Τπεξεζία κε ηελ νπνία επηθνηλσλεί ν Αλάδνρνο. ε πεξίπησζε πνπ νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ινγηζκηθνχ ή ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ Ο.Π. παξνπζηάζεη πξφβιεκα ιεηηνπξγίαο ην ηκήκα Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο Γηεχζπλζεο Άκεζεο Δλεκέξσζεο αλαγγέιιεη ην πξφβιεκα ζην βιαβνιεπηηθφ θέληξν ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ αλαγγειία βιάβεο γίλεηαη ζην δηάζηεκα απφ 08:00 έσο 7:00 ηηο εξγάζηκεο κέξεο ηνπ έηνπο. Ώξεο Σειεθσληθήο Κάιπςεο: 08:00-7:00 Σειέθσλν: ελίδα 7 από 44

18 Fax: Λνηπέο εκέξεο θαη ψξεο: Σα ζηειέρε ηνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα απαληνχλ ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: Σν φλνκά ζαο, ηε δηεχζπλζή ζαο, ην ηειέθσλφ ζαο Σνλ αξηζκφ ηνπ πκβνιαίνπ Σνλ ηχπν ηνπ πξντφληνο κε πξφβιεκα, Serial Number ηνπ πξντφληνο Μία ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο Γνωζηοποίηζηρ βλάβηρ μέζω Web: b. Απφ ηελ ζηηγκή ηεο αλαγγειίαο ν Αλάδνρνο εληφο (4) σξψλ πξνζπαζεί λα επηιχζεη ην πξφβιεκα είηε κέζσ απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο είηε απνζηέιιεη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Ο.Π.. c. ε πεξίπησζε πνπ ε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ηνπ εμνπιηζκνχ ο οποίος εντάσσεται στη κατηγορία κάλσψης εργασίας, ανταλλακτικών, και προσωρινή αντικατάσταση (βλ. Παράρτημα & 3), απαηηεί ηελ επηζθεπή/αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε πιηθνχ ηφηε ε αληηθαηάζηαζε ηεο ειαηησκαηηθήο ζπζθεπήο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ην αξγφηεξν εληφο (48) σξψλ απφ ηελ αλαθνξά ηεο ζρεηηθήο βιάβεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ηελ εξγάζηκε ήκεξα εάλ κεζνιαβεί αββαηνθχξηαθν ή αξγία πνπ ππεξβαίλεη ηηο ζαξάληα-νθηψ (48).. Οη πξναλαθεξζέληεο ρξφλνη απφθξηζεο ζε θακία πεξίπησζε δελ αλαηξνχλ ηηο απαηηήζεηο Αλνρήο ζε Λάζε θαη Γηαζεζηκφηεηαο ηνπ Ο.Π. πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ζηελ παξάγξαθν κε ηίηιν ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ d. Απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε δπζιεηηνπξγίαο πνπ νθείιεηαη ζε ζθάικαηα Λνγηζκηθνχ πζηήκαηνο κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν ηέηνην ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη πξνδηαγξαθέο Αλνρήο ζε Λάζε θαη Γηαζεζηκφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ζηελ παξάγξαθν κε ηίηιν ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ e. Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ εθδφζεσλ(releases) ηνπ Λνγηζκηθνχ πζηήκαηνο ζα επηβάιιεη πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο αλαπξνζαξκνγή (αλαβάζκηζε) ηνπ Λνγηζκηθνχ Δθαξκνγψλ ηνπ Ο.Π. απηή ζα παξέρεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν κε επηπιένλ θφζηνο. ελίδα 8 από 44

19 f. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα ζέηεη ή λα δηαηεξεί ζε ιεηηνπξγία παιαηφηεξεο εθδφζεηο ηνπ Λνγηζκηθνχ πζηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ εθάζηνηε πην πξφζθαηε έθδνζε. g. Ο Αλάδνρνο νθείιεη γηα θάζε απνθαηάζηαζε βιάβεο λα απνδίδεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή αλαθνξά πνπ πεξηιακβάλεη : i) Σχπνο εμνπιηζκνχ ή ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο ή ινγηζκηθνχ εθαξκνγήο ii) iii) iv) s/n εμνπιηζκνχ αλ πξφθεηηαη πεξί εμνπιηζκνχ. Πεξηγξαθή βιάβεο Δλέξγεηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο v) Ώξα πξνζέιεπζεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ vi) Ώξα απνρψξεζεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ Πεξηγξαθή δνθηκψλ γηα δηαπίζησζε νξζήο ιεηηνπξγίαο. Τπάιιεινο ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο Γηεχζπλζεο Άκεζεο Δλεκέξσζεο. vii) Σελ αλαθνξά ππνγξάθεη ν/ε ππάιιεινο ηνπ αλαδφρνπ θαη Άξζξν 5. ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΙΑΘΕΙΜΟΣΗΣΑ Οξηζκνί:. ΚΩΚ (θαλνληθέο ψξεο θάιπςεο): Σν ρξνληθφ δηάζηεκα 08:00-7:00 γηα ηηο εξγάζηκεο εκέξεο. 2. ΔΩΚ (επηπιένλ ψξεο θάιπςεο): Σν ππφινηπν ρξνληθφ δηάζηεκα 3. Σν πνζνζηφ ηεο δηαζεζηκφηεηαο (Γ) ππνινγίδεηαη κε ηνλ ηχπν: Γ= 00* (Απαηηνχκελνο Υξφλνο Λεηηνπξγίαο Υξφλνο Δθηφο Λεηηνπξγίαο) Απαηηνχκελνο Υξφλνο Λεηηνπξγίαο ελίδα 9 από 44

20 4. Απαηηνχκελνο Υξφλνο Λεηηνπξγίαο είλαη ην άζξνηζκα ησλ απαηηνχκελσλ σξψλ θαιήο ιεηηνπξγίαο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κέηξεζεο. Δηδηθφηεξα: Γηα ηηο ΚΩΚ, ην αλεθηφ πνζφ δηαζεζηκφηεηαο νξίδεηαη ζε εηήζηα βάζε γηα ην ζχλνιν ηνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ο.Π. ζε 98%. Γηα ηηο ΔΩΚ, ην αλεθηφ πνζφ δηαζεζηκφηεηαο νξίδεηαη ζε εηήζηα βάζε γηα ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ζε 98%. Πεξίνδνο ΚΩΚ ΔΩΚ Δηήζηα Λεηηνπξγία 98% 98% Υξφλνο εθηφο ιεηηνπξγίαο είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 4 παξ. a κέρξη ηελ απνθαηάζηαζή ηεο θαη ηελ παξάδνζε ηεο κνλάδαο ζε πιήξε ιεηηνπξγία απφ ην κεραληθφ ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ ππεχζπλν ηνπ ρψξνπ. Δάλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη κεγαιχηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ, νη ψξεο θαζπζηέξεζεο ζην δηπιάζην ππνινγίδνληαη ζην ρξφλν εθηφο ιεηηνπξγίαο. Ζ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη ηπρφλ αλαβαζκίζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην ηκήκα Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο Γηεχζπλζεο Άκεζεο Δλεκέξσζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο θαη Πξνβνιήο ή ζε ψξεο εθηφο ΚΩΚ, δηαθνξεηηθά ζα ζεσξνχληαη ρξφλνο εθηφο ιεηηνπξγίαο. Ζ εηήζηα δηαζεζηκφηεηα ζα αθνξά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. (Άξζξν 2) θαη ηζρχεη εάλ θαη εθ φζνλ δελ απαηηεζεί παξέκβαζε ησλ θαηαζθεπαζηψλ γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. ΑΦΑΛΕΙΑ Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, εληφο 0εκέξνπ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα δψζεη θαηάινγν ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα επηδηνξζψλεη ηεο βιάβεο θαη ζα εθηειεί πξνιεπηηθή θαη εμειηθηηθή ζπληήξεζε ζηνλ δηθηπαθφ εμνπιηζκφ, ζηνπο εμππεξεηεηέο ζην ινγηζκηθφ ζπζηεκάησλ θαη ζην ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ. ε θάζε αιιαγή ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ν ζρεηηθφο θαηάινγνο. Πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ην νπνίν δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ παξαπάλσ θαηάινγν δελ επηηξέπεηαη λα εξγαζζεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηηο πξναλαθεξφκελεο εξγαζίεο θαη ζπλεπψο ε παξνπζία ηνπ δελ πξνζκεηξείηαη σο ρξφλνο εθθίλεζεο απνθαηάζηαζεο ηεο αλαγγειζείζαο βιάβεο. ελίδα 20 από 44

21 Άξζξν 6. ΚΤΡΩΔΗ ΑΠΟΕΖΜΗΩΔΗ. Δάλ ην πνζνζηφ δηαζεζηκφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ο.Π. κεησζεί ζε εηήζηα βάζε θάησ ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ αλεθηήο δηαζεζηκφηεηαο φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 5 γηα θάζε ψξα εθηφο ιεηηνπξγίαο ζα επηβάιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή ξήηξα ίζε κε 0,025% ηεο ηηκήο ζπκβνιαίνπ ζπληήξεζεο (ρσξίο ΦΠΑ) εάλ θαη εθφζνλ ε κνλάδα αλήθεη ζηνλ εμνπιηζκφ ηεο θαηεγνξία θάιπςεο εξγαζίαο, αληαιιαθηηθψλ, θαη πξνζσξηλή αληηθαηάζηαζε (βι. Παξάξηεκα & 3) θαζψο θαη εάλ θαη εθφζνλ δελ απαηηείηαη ε ππνζηήξημε ησλ θαηαζθεπαζηψλ. 2. Θεσξείηαη φηη ε κε δηαζεζηκφηεηα κηαο κνλάδαο επηθέξεη ηε κε δηαζεζηκφηεηα φισλ ησλ κνλάδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο (Δμνπιηζκφο θαη Λνγηζκηθφ) πνπ εμαξηψληαη ιεηηνπξγηθά απφ απηήλ, θαη ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ξήηξαο. Δμαηξνχληαη νη ηειεπηθνηλσλίεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ σξψλ δηαζεζηκφηεηαο. Άξζξν 7.ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ a. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε λα δηαηεξήζεη ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο σο έρεη θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζα δηαζέζεη αδαπάλσο γηα ηελ ππεξεζία server έλαλ επηπιένλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ server ζα είλαη ηα εμήο : Rackmounted Server κε Δπεμεξγαζηή 4 ΠYΡHΝΩΝ, ηαρχηεηαο ηνπιάρηζηνλ 2 GHz, αξρηηεθηνληθήο 64-bit θαη ΜΝΖΜΖ >=6 GB DDR3. Σν θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο ηνπ server ζα ππνινγηζζεί κε βάζε ηηο ηηκέο εμειηθηηθήο ζπληήξεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε.. 2. ηελ παξνχζα χκβαζε επηζπλάπηεηαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ηα Παξαξηήκαηα,2,3 θαη Πέξαλ ηεο θπζηθήο παξνπζίαο ηερληθψλ ηνπ Αλαδφρνπ ζηνπο Υψξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, φηαλ ηνπ δεηεζεί, λα ζπκκεηέρεη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζρεηηθά κε ην ζπληεξνχκελν ζχζηεκα, ζε ζπλεξγαζία κε ηερληθνχο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηειεθψλνπ, Fax θαη κε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα φιν ην δηάζηεκα πληήξεζεο. 4. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα ιεηηνπξγεί ην Ο.Π. ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ φιεο ηηο εξγάζηκεο θαη κε εκέξεο κε απνθιεηζηηθή εμαίξεζε ηα δηαζηήκαηα ελίδα 2 από 44

22 πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ή εγθαηάζηαζεο λέσλ εθδφζεσλ Λνγηζκηθνχ ηα νπνία φκσο ζα πξέπεη θάζε θνξά λα ζπκθσλνχληαη ξεηά απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ζ πξναλαθεξζείζα ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ δηαθνξνπνηεί ζε θαλέλα ζεκείν ή φξν ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ. 5. Γηα ηελ εθαξκνγή φισλ φζσλ πξνλννχληαη ζηελ παξνχζα χκβαζε, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζπληήξεζεο πιήξεο απφζεκα αληαιιαθηηθψλ ζηηο απνζήθεο ηνπ. 6. Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβάιιεη θαλέλα ζηνηρείν ηεο δηάηαμεο (configuration) ηνπ Ο.Π. ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 7. Ο Αλάδνρνο εμαζθαιίδεη ακνηβαία ζπκβαηφηεηα κεηαμχ φισλ ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ ηνπ Ο.Π. (Λνγηζκηθφ Δθαξκνγψλ Ο.Π., Δμνπιηζκφο θαη Λνγηζκηθφ πζηήκαηνο, Γηεπαθέο-interfaces- κε εμσηεξηθά ζπζηήκαηα θιπ) ψζηε απηφ λα ιεηηνπξγεί ζαλ έλα εληαίν νινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα. 8. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη θάζε αλαγθαία ηερληθή πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηνλ πξνζθεξφκελν Δμνπιηζκφ θαη Λνγηζκηθφ ψζηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή λα κπνξεί λα ζπλδέζεη ζ' απηά Δμνπιηζκφ θαη Λνγηζκηθφ άιισλ πξνκεζεπηψλ. 9. ηελ πληήξεζε δελ πεξηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν : a. Σπρφλ θζνξέο ηνπ Δμνπιηζκνχ πνπ πξνθαινχληαη απφ θαθή ρξήζε, θαθφβνπιεο ελέξγεηεο, αηπρήκαηα νθεηιφκελα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. b. Σπρφλ θζνξέο νθεηιφκελεο ζε θπζηθέο θαηαζηξνθέο (πιεκκχξεο θιπ). 0. Ο Αλάδνρνο ζα κπνξεί λα αληηκεησπίδεη ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο παξαπάλσ αηηίεο θαηφπηλ θνηλήο ζπκθσλίαο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ χζηεξα απφ ζχκθσλε έγγξαθε ζπκθσλία θαη ησλ δχν ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. ελίδα 22 από 44

23 Άξζξν 8. ΔΓΓΤΖΖ ΑΝΤΠΑΡΞΗΑ Ή ΜΖ ΠΡΟΒΟΛΖ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΣΡΗΣΩΝ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΑΞΗΩΔΗ ΣΡΗΣΩΝ.. Ο Αλάδνρνο βεβαηψλεη θαη εγγπάηαη φηη ηπγράλεη λφκηκνο θάηνρνο θαη ρξήζηεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ απφ ηνλ λφκν αδεηψλ θαη ζπκβάζεσλ ρξήζεο ή εθκεηάιιεπζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ Δθαξκνγψλ Βάζεο, ηνπ Δμνπιηζκνχ θαη Λνγηζκηθνχ πζηήκαηνο, ησλ επξεζηηερληψλ, ηεο ηεθκεξίσζεο, ησλ ζρεδίσλ, ησλ πξνηχπσλ θαη κεζφδσλ θαζψο θαη θάζε άιινπ κέζνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ απηφλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε βάζε ηελ παξνχζα χκβαζε. 2. Δλφςεη ηεο παξαπάλσ εγγχεζεο νη ζπκβαιιφκελνη ζπκθσλνχλ ηα αθφινπζα : a. Ο Αλάδνρνο ζα ακχλεηαη θαη ζα ππεξαζπίδεη, κε απνθιεηζηηθά δηθή ηνπ δαπάλε θαη επζχλε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά νπνηαζδήπνηε δηθαζηηθήο έγεξζεο αμηψζεσλ ή απαηηήζεσλ ηξίησλ, αζηηθνχ ή/θαη πνηληθνχ ραξαθηήξα, νπνηεδήπνηε θαη αλ ζπκβεί, ζηξεθφκελεο είηε θαηά ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ ηεο είηε θαηά ηνπ Αλαδφρνπ θαη ησλ Τπεξγνιάβσλ ηνπ πνπ ζα εξείδεηαη ζε ππαξθηή ή επηθαινχκελε παξαβίαζε δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ησλ ηξίησλ ζε ζρέζε κε ην Λνγηζκηθφ Δθαξκνγψλ Βάζεο θαη ην Ο.Π.. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέκβεη ζε θάζε δίθε πνπ ζα αλνηρζεί κεηαμχ νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ ζα εξείδεηαη ζε αμίσζε ηνπ ηξίηνπ γηα παξαβίαζε δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη ζηνλ Αλάδνρν θάζε δίθε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα Παξάγξαθν. b. ηελ πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγεζεί νπνηεδήπνηε ζε βάξνο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο νπνηαδήπνηε αζηηθή ή/θαη πνηληθή δηθαζηηθή δηέλεμε θαη δηαθνξά απφ απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξαπάλσ Παξάγξαθν, ε νπνία θαηά ηελ θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη δπλαηφλ λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ ειεχζεξε θαη απξφζθνπηε ρξήζε ηνπ Λνγηζκηθνχ Δθαξκνγψλ Βάζεο ή/θαη ηνπ Ο.Π. απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ζε πξψηε έγγξαθε δήηεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα πξνβεί αλαληίξξεηα ζε ελέξγεηεο εμαζθαιηζηηθέο ησλ δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξφλησλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηδίσο δε ππνρξενχηαη ζηνλ ηαρχηεξν δπλαηφ ρξφλν - πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δέθα (0) εκεξνινγηαθέο εκέξεο θαη ρσξίο νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο: ελίδα 23 από 44

24 είηε λα εμαζθαιίζεη άκεζα θαη απνδεδεηγκέλα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ πιήξε θαη ειεχζεξε απφιαπζε φισλ ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ Δθαξκνγψλ Βάζεο θαη ηνπ Ο.Π. είηε λα αληηθαζηζηά ή/θαη ηξνπνπνηεί νξηζκέλα ή φια ηα κέξε ηνπ Δμνπιηζκνχ ή/θαη ηνπ Λνγηζκηθνχ κε άιια πνπ δελ παξαβηάδνπλ δηθαηψκαηα ηξίησλ, θαη κάιηζηα κε ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεη φηη δελ δηαηαξάζζεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ ηνπ Ο.Π.. 3. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη εγθαίξσο ηνλ Αλάδνρν ζρεηηθά κε θάζε αζηηθή ή / θαη πνηληθή δηθαζηηθή ή εμψδηθε δηέλεμε θαη δηαθνξά, απφ απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξαπάλσ Παξάγξαθν θαη λα ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπ γηα ηελ απφθξνπζή ηνπο. 4. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπκθσλίεο θαη εγγπήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη αλαληίξξεηα θαη ζε πξψηε δήηεζε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη γηα θάζε ζεηηθή δεκηά πνπ ηπρφλ ζα ππνζηεί ε ηειεπηαία απφ ηπρφλ παξαβηάζεηο δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ, θαζψο θαη απφ ηελ ελδερφκελε αδπλακία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα ρξεζηκνπνηήζεη ην Ο.Π. ζε νιφθιεξε ηελ έθηαζε θαη κε φινπο ηνπο ηξφπνπο πνπ ζπκθσλήζεθαλ ζηελ παξνχζα χκβαζε. ε θάζε πεξίπησζε, ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο. ΑΡΘΡΟ 9. ΠΣΩΥΔΤΖ. ε πεξίπησζε πηψρεπζεο ή ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζεο ηνπ Αλαδφρνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη εγγξάθσο ηελ παξνχζα χκβαζε, ρσξίο ππνρξέσζε θαηαβνιήο νηαζδήπνηε απνδεκίσζεο. 2. Αλ αξρίζεη λα ηζρχεη έλα απφ ηα πεξηζηαηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνεγνχκελε Παξάγξαθν, ηφηε ν Αλάδνρνο παξαδίδεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ην Λνγηζκηθφ Δθαξκνγψλ Ο.Π. ζε εθηειέζηκε κνξθή θαη ζε κνξθή πεγαίνπ θψδηθα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 38.3 ηεο απφ 2/2/2004 χκβαζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. ΑΡΘΡΟ 0. ΔΥΔΜΤΘΔΗΑ. Καζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε θαη ιχζε απηήο, ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ, ησλ δεδνκέλσλ, ησλ πξνθππηφλησλ ζπκπεξαζκάησλ, εθζέζεσλ θαη ζπλαθψλ ζηνηρείσλ φπσο ράξηεο, δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, ελίδα 24 από 44

25 πξνδηαγξαθέο, πιάλα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ππνινγηζκνί θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ή πιηθφ πνπ απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο θαη ελ γέλεη νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ην ππφ εθηέιεζε Έξγν, είλαη θαη ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθά ( εκπηζηεπηηθέο εξγαζίεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 676 Α.Κ.) θαη θαιχπηνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο ερεκχζεηαο, αλήθνπλ δε ζηελ απφιπηε ηδηνθηεζία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 2. Ο Αλάδνρνο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή θξαηνχλ κπζηηθά θάζε πιεξνθνξία, έγγξαθν θαη ζηνηρείν πνπ πεξηέξρεηαη ζηελ αληίιεςή ηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο θαη δελ απνθαιχπηνπλ ηέηνηεο πιεξνθνξίεο, έγγξαθα θαη ζηνηρεία ζε ηξίηνλ ρσξίο ηε γξαπηή ζπκθσλία ηνπ έηεξνπ κέξνπο, ελψ ν Αλάδνρνο επηβάιιεη απηή ηελ ππνρξέσζε ζην πξνζσπηθφ ηνπ, θαζψο θαη ζε θάζε ζπλεξγαδφκελν κε απηφλ ηξίην πξφζσπν. 3. Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζε φζνπο ππαιιήινπο αζρνινχληαη άκεζα κε ην πεξηερφκελν ηεο χκβαζεο ή ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ Δμνπιηζκφ θαη ην Λνγηζκηθφ θαη δηαζθαιίδεη φηη απηνί νη ππάιιεινη είλαη ελ γλψζεη θαη ζπκθσλνχλ κε ηηο ππνρξεψζεηο ερεκχζεηαο. 4. Ο Αλάδνρνο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα θξαηά αληίγξαθα απηψλ ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο άιινπο απφ ηεο χκβαζεο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 5. Ο Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ην έξγν ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο ΓΓΔ - ΓΓΔΠ, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηε ΓΓΔ - ΓΓΔΠ. Δπίζεο, δελ δεζκεχεη, ηε ΓΓΔ - ΓΓΔΠ κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε. Δμαίξεζε απνηειεί ε θαηαρψξεζε ηνπ Έξγνπ ζην πειαηνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ. 6. ε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ ζεηηθήο θαη απνζεηηθήο δεκίαο ηεο θαη ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζην κέιινλ θαζψο επίζεο θαη λα πξνβεί ζηε ιχζε ηεο χκβαζεο θαη ρσξίο ηελ επίθιεζε ζπνπδαίνπ ιφγνπ (άξζξν 676 Α.Κ.), κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. ελίδα 25 από 44

26 ΑΡΘΡΟ. ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ. Καηαγγειία γηα Παξάβαζε Όξνπ i) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαπηζηψζεη φηη ν Αλάδνρνο παξαβηάδεη ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηελ χκβαζε θαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν, ρσξίο λα ηνπ θαηαβάιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε. ii) ηελ πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή. iii) Ζ άζθεζε ηνπ παξαπάλσ δηθαηψκαηνο θαηαγγειίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πξνυπνζέηεη ηνπιάρηζηνλ κία () έγγξαθε φριεζε πξνο ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ ηειεπηαίνπ πξνο ηηο αλαιεθζείζεο κε ηελ παξνχζα ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή γηα ηελ άξζε ηεο παξαβίαζεο ζπκβαηηθνχ φξνπ απφ κέξνπο ηνπ. Ζ φριεζε απηή ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζα πξέπεη λα ζέηεη ζηνλ Αλάδνρν πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ γηα ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 2. Λχζε ηεο παξνχζαο χκβαζεο κπνξεί λα επέιζεη θαη θαηφπηλ θνηλήο ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. ΑΡΘΡΟ 2. ΜΖ ΑΠΟΓΤΝΑΜΩΖ - ΠΑΡΑΗΣΖΖ Ζ κε άκεζε επηδίσμε ή ε κε επηδίσμε ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεξψλ απφ ηε χκβαζε, θαη ηδηαίηεξα ηεο εθπιήξσζεο θάζε ππνρξεψζεσο ζπκβαιινκέλνπ απφ απηήλ, δε ζα ζεκαίλεη ηελ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απνδπλάκσζε ή παξαίηεζή ηνπο απφ ηα ελ ιφγσ δηθαηψκαηά ηνπο. Δθηφο ησλ δηθαησκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη κε ηε χκβαζε θαη ηα νπνία κπνξεί λα αζθήζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, ζα κπνξεί παξάιιεια λα αζθήζεη φια ηεο ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη απφ φια απηά θαηά θαλέλα ηξφπν δελ παξαηηείηαη. ΑΡΘΡΟ 3. ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ. Αλ πξνθχςεη δηαθσλία ή δηαθνξά αλάκεζα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηνλ Αλάδνρν ζε ζρέζε κε ηελ χκβαζε ή πνπ λα πξνέξρεηαη απφ απηή, θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ελίδα 26 από 44

27 εθάηεξν κέξνο έρεη δψζεη γξαπηή εηδνπνίεζε ζρεηηθά κε ηελ δηαθσλία ή δηαθνξά, ηα κέξε ζα πξνζπαζήζνπλ λα δηαπξαγκαηεπηνχλ κηα ζπκθσλία επίιπζεο κε θαιή πίζηε. Αλ δελ θαηαζηεί δπλαηφ λα επηηεπρζεί ζπκθσλία, ηφηε θαη εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ νη ζπκβαιιφκελνη ε δηαθνξά κπνξεί λα επηιπζεί κε πξνζθπγή ζε δηαηηεζία ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: i) ε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε επηζπκεί λα θηλεζεί ε δηαδηθαζία ηεο δηαηηεζίαο, ππνρξενχηαη λα θνηλνπνηήζεη κε δηθαζηηθφ επηκειεηή έγγξαθφ ηνπ πξνο ην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο, ζην νπνίν ζα αλαθέξεη φηη θηλεί ηελ ζρεηηθή δηαδηθαζία θαη ην αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο θαη ην φλνκα, επψλπκν, επάγγεικα θαη δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ δηαηηεηνχ ηνπ. Σν αληηζπκβαιιφκελν κέξνο εληφο νθηψ (8) εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηνπ εγγξάθνπ απηνχ, πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν ζην επηζπεχδνλ κέξνο ηα ζηνηρεία ηνπ δηθνχ ηνπ δηαηηεηνχ. ii) Μεηά ηνλ νξηζκφ ηνπο νη δηαηηεηέο ππνρξενχληαη κέζα ζε δέθα (0) εκέξεο απφ ην δηνξηζκφ ηνπο λα θαιέζνπλ κε έγγξαθφ ηνπο ηα ζπκβαιιφκελα κέξε γηα λα ηνπο ππνβάινπλ ηα απνδεηθηηθά ηνπο κέζα θαη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπο, λα νξίζνπλ δηθάζηκν γηα λα ζπδεηεζεί ε ππφζεζε έπεηηα απφ πέληε (5) εκέξεο θαη φρη αξγφηεξα απφ δέθα (0) εκέξεο απφ ηελ πξφζθιεζή ηνπο, λα εθδψζνπλ ηελ απφθαζή ηνπο κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ ζπδήηεζε. 2. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ησλ δηαηηεηψλ θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο δηθαηνχηαη λα θαηαζέζεη αίηεζε ζην Πξσηνδηθείν Αζελψλ γηα λα νξηζηεί επηδηαηηεηήο απφ ηνπο ππεξεηνχληεο ζην Πξσηνδηθείν Αζελψλ Πξνέδξνπο Πξσηνδηθψλ. 3. Σα έμνδα δηαηηεζίαο βαξχλνπλ ηνλ εηηεκέλν, ζε θάζε άιιε δε πεξίπησζε βαξχλνπλ θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε κε ηελ αλαινγία πνπ νξίδεη ε απφθαζε. 4. Γηα θάζε ζέκα κε ξπζκηδφκελν εηδηθά ζην παξφλ εθαξκφδνληαη ζπκπιεξσκαηηθά νη δηαηάμεηο 867 επφκελεο ηνπ ΚΠνιΓ. 5. Ζ πξνζθπγή ζηε δηαηηεζία δελ ζπληζηά ιφγν δηαθνπήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. ελίδα 27 από 44

28 6. Γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζα αθνινπζεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο απφ ηελ Διιεληθή λνκνζεζία θαη λνκνινγία θαζψο θαη ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία θαη αξκφδηα πξνο ηνχηα είλαη ηα δηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο. ΑΡΘΡΟ 4. ΝΟΜΟΘΔΗΑ. Ζ χκβαζε θαηαξηίδεηαη θαη εξκελεχεηαη ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. 2. Σν ζχλνιν ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο εξκελεχνληαη φπσο απαηηεί ε θαιή πίζηε, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ θαη θπξίσο ππφ ην πξίζκα ηεο επηδίσμεο ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ. 3. Ζ ηπρφλ αθπξφηεηα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ φξσλ ηεο χκβαζεο δελ θαζηζηά άθπξε νιφθιεξε ηε χκβαζε θαηά ηε ξεηή δήισζε θαη βνχιεζε ησλ κεξψλ. Αλ νπνηνζδήπνηε φξνο ηεο χκβαζεο θεξπρζεί δηθαζηηθά άθπξνο, δε ζίγεηαη ην θχξνο νιφθιεξεο ηεο χκβαζεο. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δεζκεχνληαη ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία φξνο ηεο χκβαζεο θεξπρζεί δηθαζηηθά άθπξνο ή αληηηίζεηαη ζε ξεηή κεηαγελέζηεξε λνκνζεηηθή πξφβιεςε, λα ηνλ αληηθαηαζηήζνπλ κε άιιν φξν ν νπνίνο ζα έρεη λφεκα φζν ην δπλαηφ πιεζηέζηεξν ζε απηφ ηνπ αληηθαηαζηαζέληνο φξνπ ηξνπνπνηψληαο ηε χκβαζε. ΑΡΘΡΟ 5. ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΔΗ - ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ Έγγξαθα πνπ πεξηέρνπλ εγθξίζεηο ή άιιεο δεζκεπηηθέο γηα ηνπο ζπκβαιιφκελνπο πξάμεηο ζα γίλνληαη, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ηειενκνηνηππία, ε νπνία ζα επηβεβαηψλεηαη θαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή θαηάζεζε κε πξσηφθνιιν. Κνηλνπνηήζεηο πξνο ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο Γεληθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσλίαο & Πξνβνιήο ζα γίλνληαη ζηε δηεχζπλζε: Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο Γεληθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσλίαο & Πξνβνιήο Φξαγθνχδε & Αι.Πάληνπ, Καιιηζέα, Κνηλνπνηήζεηο πξνο ηελ Unisystems ζα γίλνληαη ζηελ δηεχζπλζε: Αι Πάληνπ 9-23,767, Καιιηζέα. Τπφςε Υξήζηνο κπξληφο. ελίδα 28 από 44

29 Άξζξν 6. ΔΓΓΤΖΣΗΚΔ ΔΠΗΣΟΛΔ Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ εηήζηαο ζπληήξεζεο ηνπ Ο.Π., ν Αλάδνρνο θαηέζεζε ηελ ππ αξηζκ. 04/ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, πνζνχ δχν ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ πελήληα επξψ (2.850,00 ) ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο πνπ αληηζηνηρεί ζην 5% ηνπ ζπκβαηηθνχ εηήζηνπ ηηκήκαηνο ζπληήξεζεο ηνπ ΟΠ, ρσξίο ΦΠΑ. Ζ ελ ιφγσ εγγπεηηθή επηζηνιή έρεη ρξφλν ηζρχνο έσο θαη ηηο 26/02/206. ΑΡΘΡΟ 7. ΓΔΝΗΚΑ Ζ χκβαζε ζπληάρζεθε ζε ηξία (3) πξσηφηππα. Οη ζπκβαιιφκελνη αθνχ δηάβαζαλ ηελ χκβαζε θαη ηνπο φξνπο, ππέγξαςαλ θαη πήξαλ δχν (2) πξσηφηππα ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη έλα () πξσηφηππν ε Unisystems. Οη πκβαιιφκελνη Γηα ηελ Γ. Γ. Δ. Γ.Γ.Δ.Π. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο Δλεκέξσζεο Γηα ηελ Unisystems Α.Δ.. Ησάλλεο Λνπκάθεο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηέθαλνο Αλαγλψζηνπ Κσλζηαληίλνο Μίρνο Σερληθφο Γηεπζπληήο ελίδα 29 από 44

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟΤ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΩΝ ΔΚΠΟΜΠΩΝ

ΤΜΒΑΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟΤ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΩΝ ΔΚΠΟΜΠΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΤΜΒΑΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟΤ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΩΝ ΔΚΠΟΜΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ελίδα από 44 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ... 3 Άρθρο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΜΒΑΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΜΒΑΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΜΒΑΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 13.07.2011, ημέπα Σεηάπηη, ζηα γξαθεία ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤ Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Η.Π.Α.) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓΔ-Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓΔ-Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓΔ-Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΣΗΙΑ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΙΑΛΔΙΠΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (UPS) ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΤΜΒΑΗ ΔΣΗΙΑ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΙΑΛΔΙΠΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (UPS) ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΔΣΗΙΑ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΙΑΛΔΙΠΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (UPS) ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αζήλα, 16/12/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αζήλα, 16/12/2015 ΑΓΑΜ: 15PROC003508962 ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΓΑ: 7ΕΝ64691ΩΓ-6ΤΓ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αζήλα, 16/12/2015 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ & Αξηζ.Πξση. Γ99/ΠΤ96/4568 ΥΖΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥ/Ζ ΓΗΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ Απ. Μελέτηρ Απεςθείαρ Ανάθεσηρ 2/2017 Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο Απ. Μελέτηρ Απεςθείαρ Ανάθεσηρ 2/2017 ΘΔΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ τασρός, 10/11/2016 Αρ. Πρωτ. 23349 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο καο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο Πξαζίλνπ, πξνυπνινγηζκνχ 14.923,40

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Γ Ι Α Σ Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Λ Δ Ι Σ Ο Τ Ρ Γ Ι Α Σ Η Β Ο Η Θ Η Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Α Ξ Η «S E A T R A C» Γ Ι Α Α. μ ε Α.

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Γ Ι Α Σ Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Λ Δ Ι Σ Ο Τ Ρ Γ Ι Α Σ Η Β Ο Η Θ Η Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Α Ξ Η «S E A T R A C» Γ Ι Α Α. μ ε Α. Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Γ Ι Α Σ Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Λ Δ Ι Σ Ο Τ Ρ Γ Ι Α Σ Η Β Ο Η Θ Η Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Α Ξ Η «S E A T R A C» Γ Ι Α Α. μ ε Α. Δ Σ Ο Τ 2 0 1 7 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ OTE TV Μέζυ Γοπςθόπος 1. Ανηικείμενο 1.1 Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε ν ΟΣΔ παξαρσξεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν (ζην εμήο πλδξνκεηήο ) ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο OTE TV Μέζσ Γνξπθφξνπ (ζην εμήο «Τπεξεζία»),

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ:

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: Αθελφο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία., κηαο εηαηξείαο εγγεγξακκέλεο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ εδξεχεη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙ ΣΑΜΑΓΙΑ ΙΧΑΝΝΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙ ΣΑΜΑΓΙΑ ΙΧΑΝΝΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κηιθίο 25/08/2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αξ. Πξση. : Γ2/6985 4 εο Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΙΛΚΙ ΦΟΡΔΑ ΚΙΛΚΙ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξ. : Καηζαληάο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Απηή ε Πεξηγξαθή ππεξεζίαο ("Πεξηγξαθή ππεξεζίαο") ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ πειάηε ("εζείο" ή "Πειάηεο") θαη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ασκήσεις αποθεµάτωνµ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΓ-Α02 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 29/08/2013 Αξ. Πξση.: 6281

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΓ-Α02 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 29/08/2013 Αξ. Πξση.: 6281 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔNΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ρφδνο, 29/08/2013 Αξ. Πξση.: 6281 ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ «ΑΝΑΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ 7.140,00 εσρώ ζσμπεριλαμβανομένοσ Φ.Π.Α. 19% γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη ελνπνίεζε δηθηπαθψλ ηφπσλ Γξαθείσλ Τχπνπ & Δπηθνηλσλίαο Δμσηεξηθνχ

ΤΜΒΑΗ 7.140,00 εσρώ ζσμπεριλαμβανομένοσ Φ.Π.Α. 19% γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη ελνπνίεζε δηθηπαθψλ ηφπσλ Γξαθείσλ Τχπνπ & Δπηθνηλσλίαο Δμσηεξηθνχ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΑΗ 7.140,00 εσρώ ζσμπεριλαμβανομένοσ Φ.Π.Α. 19% γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ηελ Αζήλα ζήκεξα. κεηαμχ ησλ θαησηέξσ ζπκβαιινκέλσλ: 1. Σεο αηνκηθήο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «ΚΟΤΣΟΤΠΑ Ν. ΙΩΑΝΝΗ ε νπνία εδξεχεη ζην Υαιάλδξη Αηηηθήο, νδφο Αηζρχινπ 27 α, 15234,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Η / Τ, Δ Κ Σ Τ Π Ω Σ Ω Ν & Π Δ Ρ Ι Φ Δ Ρ Δ Ι Α Κ Ω Ν Τ Σ Η Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ηαπξφο, 6/11/2017 Αξηζκ. Πξση: 23154 ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 θαη ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 120 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α /16), ν Γήκνο Βφιβεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, Απιθμόρ 364

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, Απιθμόρ 364 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, 6.11.2015 Απιθμόρ 364 2280 Oι πεπί Καθοπιζμού ηων Δνωζιακών Κλάζεων ηος Βαζικού και ηος Πιζηοποιημένος Παηαηόζπoπος Κανονιζμοί ηος 2015, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002925722 2015-07-21

15REQ002925722 2015-07-21 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη λεβήηων και κασζηήρων

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα