ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓΔ-Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓΔ-Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓΔ-Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ... 3 Άρθρο. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΧΝ Ο.Π a. ΤΝΣΖΡΖΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΔΝΟΣΖΣΧΝ Ο.Π. ΜΔ ΣΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ4 i. ΛΈ ΠΡΧΣΟΓΔΝΔΗ ΔΗΓΖΔΗ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΔ ΔΗΓΖΔΗ, ΓΔΛΣΗΑ, ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΔ ΚΑΛΤΦΔΗ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΠΖΔΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤ4 ii. ΛΔ 2 - ΤΛΗΚΟ ΑΠΟ ΓΡΑΦΔΗΑ ΣΤΠΟΤ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ, ΑΠΟΚΟΜΜΑΣΑ Γ/ΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ, ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΗΚΟΝΧΝ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ... 4 iii. ΛΔ 3 - ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ ΑΠΟΚΟΜΜΑΣΑ... 4 iv. ΛΈ 4 - ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ... 4 v. ΛΔ 5 - ΝΟΜΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ, ΘΔΜΑΣΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ, ΔΠΟΠΣΔΤΟΜΔΝΟΗ ΦΟΡΔΗ... 4 vi. ΛΔ 6 ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΠΤΛΖ ΚΑΗ NEWS GROUP... 4 vii. ΛΔ 7 - ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΟ ΚΑΗ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΟ ΤΛΗΚΟ... 4 viii. ΛΔ 8 - ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΞΑΓΧΓΖ ΓΗΑ CD... 4 ix. ΛΔ 9 - ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΜΜΔ-ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟΗ... 4 b. ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΗΜΟΤ ΛΖΦΖ ΑΠΟΣΟΛΖ c. ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΗΜΟΤ ΛΖΦΖ ΦΟΡΣΧΖ ΔΗΓΖΔΧΝ ΣΟ Ο.Π. ΑΠΟ ΔΗΓΖΔΟΓΡΑΦΗΚΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑ d. ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΗΜΟΤ ΛΖΦΖ ΦΟΡΣΧΖ ΔΗΓΖΔΧΝ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΔΚΠΟΜΠΧΝ e. ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΗΜΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΓΔΛΣΗΟΤ ΠΡΧΣΟΔΛΗΓΧΝ f. ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ DISASTER SITE ΑΠΟ ΣΟ MAIN SITE ΚΑΗ ΑΠΟ ΣΑ ΔΗΓΖΔΟΓΡΑΦΗΚΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑ g. ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΣΟΤ WEB SITE ΣΖ ΓΓΔ ΓΓΔ h. ΤΝΣΖΡΖΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΚΣΤΟΤ ΓΓΔ ΓΓΔ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΞΔΛΗΚΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ... 9 Άρθρο 2. ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ... Άρθρο 3. ΚΟΣΟ... Άρθρο 4. ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΛΤΖ ΘΔΜΑΣΧΝ... Άρθρο 5. ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ... 3 ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ... 3 ΑΠΟΓΟΖ... 4 ΑΦΑΛΔΗΑ... 4 Άρθρο 6. ΚΤΡΧΔΗ ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΗ... 5 Άρθρο 7.ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ... 5 Άρθρο 8. ΔΓΓΤΖΖ ΑΝΤΠΑΡΞΗΑ Ή ΜΖ ΠΡΟΒΟΛΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΡΗΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΑΞΗΧΔΗ ΣΡΗΣΧΝ Άρθρο 9. ΠΣΧΥΔΤΖ... 8 Άρθρο 0. ΔΥΔΜΤΘΔΗΑ... 9 Άρθρο. ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ Άρθρο 2. ΜΖ ΑΠΟΓΤΝΑΜΧΖ - ΠΑΡΑΗΣΖΖ Άρθρο 3. ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ... 2 Άρθρο 4. ΝΟΜΟΘΔΗΑ Άρθρο 5. ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΔΗ - ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ Άρθρο 6. ΔΓΓΤΖΣΗΚΔ ΔΠΗΣΟΛΔ Άρθρο 7. ΓΔΝΗΚΑ

3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ ηελ Καιιηζέα ζήκεξα, ηελ 2 α /0/2009, εκέξα Παπαζκεςή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο - Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Φξαγθνχδε & Αι. Πάληνπ - Καιιηζέα, ε Πξντζηακέλε ηεο Γεληθήο Γ/λζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο, θα. Κσλζηαληίλα Καιιηκάλε, ελεξγνχζα σο εθπξφζσπνο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ε εηαηξεία «UNISYSTEMS ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-UNISYSTEMS A.E.Δ», ζπκθψλεζαλ ηα παξαθάησ: Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσλίαο - Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (Αλαζέηνπζα Αξρή) κε ηελ ππ' αξηζκ 238/ απφθαζε ελέθξηλε θαη αλέζεζε ηελ ζπληήξεζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο, ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην έξγν «Δλίζρπζε ηεο Πιεξφηεηαο, ηεο Αζθάιεηαο θαη ηεο Σαρχηεηαο ζηελ Δλεκέξσζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ ΜΜΔ & ησλ Πνιηηψλ κε Δπέθηαζε θαη Αλαβάζκηζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο θαη Δθζπγρξνληζκφ ηεο Γηθηπαθήο θαη Δπηθνηλσληαθήο Τπνδνκήο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο (ΓΓΔ)» εθεμήο Ο.Π. ζηελ, κεηά ηελ αξηζκ. 2448/ ζχκβαζε ζπγρψλεπζεο, εηαηξεία «UNISYSTEMS ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-UNISYSTEMS A.E.Δ», Αι. Πάληνπ 9-23, Καιιηζέα, Αηηηθήο, Σ.Κ. 767, ε νπνία εθεμήο νλνκάδεηαη Αλάδνρνο. Άξζξν. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ Ζ ζπληήξεζε πεξηιακβάλεη ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε, ηελ εμειηθηηθή ζπληήξεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ζθαικάησλ. Ζ ζπληήξεζε θαη νη φξνη απηήο είλαη ζχκθσλνη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα πεξί θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζηελ απφ 2/2/2004 ζχκβαζε εθηέιεζεο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ ζην πξννίκην έξγνπ. Αλαιπηηθφηεξα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ:. ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ Βιέπε παξάξηεκα. 2. ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Βιέπε παξάξηεκα 2 3

4 3. ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ Ο.Π. a. ΤΝΣΖΡΖΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΔΝΟΣΖΣΧΝ Ο.Π. ΜΔ ΣΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ i. ΛΈ ΠΡΧΣΟΓΔΝΔΙ ΔΙΓΗΔΙ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΔ ΔΙΓΗΔΙ, ΓΔΛΣΙΑ, ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΚΑΛΤΦΔΙ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΠΗΔΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ii. ΛΔ 2 - ΤΛΙΚΟ ΑΠΟ ΓΡΑΦΔΙΑ ΣΤΠΟΤ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ, ΑΠΟΚΟΜΜΑΣΑ Γ/ΝΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΚΟΝΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ iii. ΛΔ 3 - ΔΦΗΜΔΡΙΓΔ ΑΠΟΚΟΜΜΑΣΑ iv. ΛΈ 4 - ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ v. ΛΔ 5 - ΝΟΜΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ, ΘΔΜΑΣΑ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ, ΔΠΟΠΣΔΤΟΜΔΝΟΙ ΦΟΡΔΙ vi. ΛΕ 6 ΔΙΑΧΕΙΡΗΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΥΛΗ ΚΑΙ NEWS GROUP vii. ΛΔ 7 - ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΛΙΚΟ viii. ΛΔ 8 - ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΞΑΓΧΓΗ ΓΙΑ CD ix. ΛΔ 9 - ΓΗΜΟΙΔ ΥΔΔΙ ΜΜΔ-ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ 4

5 b. ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΗΜΟΤ ΛΖΦΖ ΑΠΟΣΟΛΖ c. ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΗΜΟΤ ΛΖΦΖ ΦΟΡΣΧΖ ΔΗΓΖΔΧΝ ΣΟ Ο.Π. ΑΠΟ ΔΗΓΖΔΟΓΡΑΦΗΚΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑ. d. ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΗΜΟΤ ΛΖΦΖ ΦΟΡΣΧΖ ΔΗΓΖΔΧΝ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΔΚΠΟΜΠΧΝ. e. ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΗΜΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΓΔΛΣΗΟΤ ΠΡΧΣΟΔΛΗΓΧΝ. f. ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ DISASTER SITE ΑΠΟ ΣΟ MAIN SITE ΚΑΗ ΑΠΟ ΣΑ ΔΗΓΖΔΟΓΡΑΦΗΚΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑ. g. ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΣΟΤ WEB SITE ΣΖ ΓΓΔ ΓΓΔ. h. ΤΝΣΖΡΖΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΚΣΤΟΤ ΓΓΔ ΓΓΔ. 4. ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ Ο Αλάδνρνο παξέρεη, ππεξεζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο γηα ην Ο.Π. σο αθνινχζσο:. Γηα ην Λνγηζκηθφ πζηήκαηνο θαη ην Λνγηζκηθφ Δθαξκνγψλ, ηέζζεξηο (4) θνξέο ην ρξφλν θαη θαηά πξνηίκεζε θαηά ηελ ηειεπηαία βδνκάδα θάζε ηξηκήλνπ. 2. Γηα φιν ηνλ Δμνπιηζκφ (Hardware), κηα () θνξά ην ρξφλν. 3. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη 2 εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θάζε θνξά πνπ απηή πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί. 4. Ο Αλάδνρνο απνδίδεη αλαθνξά κε θαηαγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ηνπ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε. (π.ρ s/n εμνπιηζκνχ, θαζαξηζκφο, format, θ.ιπ.) 5. Ο Αλάδνρνο ελεκεξψλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ην πνζνζηφ ηνπ ειεχζεξνπ ρψξνπ ζηνπο δίζθνπο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνλ δηαζέζηκν ρψξν ζην Table Space ηεο Oracle αλά ηξίκελν θαηά ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ Λνγηζκηθνχ πζηήκαηνο θαη ηνπ Λνγηζκηθνχ Δθαξκνγψλ. 5

6 6. Γεκηνπξγείηαη θάθεινο ζπληήξεζεο ηφζν ζηε Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο φζν θαη ζην Σκήκα ππνζηήξημεο ηνπ Αλαδφρνπ. 7..ηελ παξνχζα ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη έλα ζρέδην πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ην νπνίν θαιχπηεη ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: Δμππεξεηεηέο, ζηαζκνί εξγαζίαο, Notebooks θαη ηα πεξηθεξεηαθά ηνπο (πιεθηξνιφγηα, πνληίθηα, κνλάδεο δηζθέηαο θιπ.) Μνλάδεο απνζήθεπζεο, UPS θιπ. Δλεξγφο Γηθηπαθφο Δμνπιηζκφο Λνγηζκηθφ πζηεκάησλ Λνγηζκηθφ εθαξκνγψλ. Server και ηαθμοί Δπγαζίαρ Ζ κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζείηαη γηα ηνπο εμππεξεηεηέο, ηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο θαη ηα Notebooks, πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, πεξηιακβάλεη ηξεηο θάζεηο ειέγρνπ: Διέγρνπο πζηήκαηνο ζε πιήξε Λεηηνπξγία Διέγρνπο πζηήκαηνο εθηφο Λεηηνπξγίαο Διέγρνπο πζηήκαηνο κε Λεηηνπξγία Γηαγλσζηηθψλ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αμηνπνηνχληαη system specific εξγαιεία πνπ δηαζέηνπλ ηα ζπζηήκαηα πνπ παξέρνπλ πιήξε θαηαγξαθή γεγνλφησλ (events) θάζε ζπζηήκαηνο θαη πξνζθέξνπλ απμεκέλε αμηνπηζηία ησλ ζπζηεκάησλ κέζσ ησλ pre-failure δπλαηνηήησλ ηνπο. Έλεγσορ ςζηήμαηορ εν πλήπη Λειηοςπγία Οη έιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηα ζπζηήκαηα ζε πιήξε ιεηηνπξγία είλαη: Αλαθνξά πκβάλησλ θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ ειέγρσλ ιακβάλνληαη φιεο νη αλαθνξέο ζπκβάλησλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ειέγρνληαη (Event logs). ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη έλδεημε πηζαλνχ πξνβιήκαηνο, πξνγξακκαηίδεηαη άκεζα δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ηνπ πηζαλά πξνβιεκαηηθνχ εμαξηήκαηνο. Παξάγνληαη δχν αληίγξαθα εθ ησλ νπνίσλ ην έλα παξακέλεη ζην θάθειν ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηε δ/λζε Πιεξνθνξηθήο ηεο 6

7 Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην άιιν αξρεηνζεηείηαη ζηνλ αληίζηνηρν θάθειν ππνζηήξημεο ηνπ Αλαδφρνπ Έιεγρνο κέζσλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ ειέγρσλ πξαγκαηνπνηνχληαη δνθηκέο ζηε ρξήζε ησλ Floppies, CD-ROM. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη έλδεημε πηζαλνχ πξνβιήκαηνο πξνγξακκαηίδεηαη άκεζα δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ηνπ πηζαλά πξνβιεκαηηθνχ εμαξηήκαηνο. Γίλεηαη ελεκέξσζε ησλ θαθέισλ ζπληήξεζεο. Έιεγρνο επηθνηλσληψλ ζπζηήκαηνο Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ ειέγρσλ πξαγκαηνπνηνχληαη δνθηκέο ζηε ρξήζε ησλ ζεηξηαθψλ θαη παξάιιεισλ ζπξψλ θαζψο θαη ζηελ θάξηα δηθηχνπ ησλ ζπζηεκάησλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη έλδεημε πηζαλνχ πξνβιήκαηνο πξνγξακκαηίδεηαη άκεζα δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ηνπ πηζαλά πξνβιεκαηηθνχ εμαξηήκαηνο ή επέκβαζεο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ινγηζκηθνχ αλ ην πξφβιεκα νθείιεηαη ζε δπζιεηηνπξγία ή αζηνρία απηνχ. Γίλεηαη ελεκέξσζε ησλ θαθέισλ ζπληήξεζεο. Έλεγσορ ςζηήμαηορ εκηόρ Λειηοςπγίαρ Σν ζχζηεκα ηίζεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο θαη αθαηξνχληαη ηα απαξαίηεηα ηκήκαηα ψζηε λα ππάξμεη πξφζβαζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Πξαγκαηνπνηνχληαη ηα παξαθάησ: Καζαξηζκφο εζσηεξηθνχ κε θπζεηήξα. Έιεγρνο αθεξαηφηεηαο θαη ζηήξημεο εζσηεξηθήο θαισδίσζεο θαη ζπλδεδεκέλσλ πεξηθεξεηαθψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη έλδεημε πηζαλνχ πξνβιήκαηνο πξαγκαηνπνηνχληαη νη απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο (Αληηθαηάζηαζε ή ηήξημε θαισδίνπ θιπ.). Γίλεηαη ελεκέξσζε ησλ θαθέισλ ζπληήξεζεο. Έλεγσορ ςζηήμαηορ με Λειηοςπγία Γιαγνωζηικών Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ ειέγρσλ πξαγκαηνπνηείηαη επαλεθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ελεξγνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο δηαγλσζηηθψλ νπφηε θαη πξαγκαηνπνηνχληαη νη παξαθάησ έιεγρνη: 7

8 Memory Test CPU Test HDD Controller Test I/O Test VGA Test Keyboard Test Mouse Test ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη έλδεημε πηζαλνχ πξνβιήκαηνο πξνγξακκαηίδεηαη άκεζα δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ηνπ πηζαλά πξνβιεκαηηθνχ εμαξηήκαηνο. Γίλεηαη ελεκέξσζε ησλ θαθέισλ ζπληήξεζεο. 2. UPS, Backup Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ ειέγρσλ πξαγκαηνπνηνχληαη δνθηκέο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ, γίλεηαη θαζαξηζκφο ησλ ζπζθεπψλ. Παξάγνληαη δχν αληίγξαθα ειέγρσλ. Δλεκεξψλνληαη νη θάθεινη ζπληήξεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη έλδεημε πηζαλνχ πξνβιήκαηνο πξνγξακκαηίδεηαη άκεζα δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ηνπ πηζαλά πξνβιεκαηηθνχ εμαξηήκαηνο. Γίλεηαη ελεκέξσζε ησλ θαθέισλ ζπληήξεζεο. 3. Γικηςακόρ Δξοπλιζμόρ Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ ειέγρσλ πξαγκαηνπνηνχληαη δνθηκέο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ, ιακβάλεηαη αλαθνξά ζπκβάλησλ (event logs, statistics) θαη γίλεηαη αλάιπζε απηψλ. Παξάγνληαη δχν αληίγξαθα ηεο αλαθνξάο. Δλεκεξψλνληαη νη θάθεινη ζπληήξεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη έλδεημε πηζαλνχ πξνβιήκαηνο πξνγξακκαηίδεηαη άκεζα δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ηνπ πηζαλά πξνβιεκαηηθνχ εμαξηήκαηνο ή αλ πξφθεηηαη γηα επαλαδηακφξθσζε ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δηθηχνπ (reconfiguration) κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ δηθηχνπ πινπνηνχληαη νη απαξαίηεηεο αιιαγέο. Γίλεηαη ελεκέξσζε ησλ θαθέισλ ζπληήξεζεο. 8

9 4. Λογιζμικό ςζηημάηων Ζ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ Λνγηζκηθνχ πζηεκάησλ αθνξά φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ εθδφζεσλ ή software patches ηνπ πξνκεζεπηή ζην ζχζηεκα ηνπ Πειάηε πνπ ελ δπλάκεη κπνξεί λα εκπνδίζνπλ ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ δηάηαμε (Configuration) ηνπ ζπλφινπ ηνπ ινγηζκηθνχ θαηά ηε ζηηγκή έλαξμεο ηεο ζπληήξεζεο, ζα απνηειέζεη θαη ην αξρηθφ ζεκείν αλαθνξάο πάλσ ζην νπνίν εθαξκφδεηαη ε ζπληήξεζε. 5. Λογιζμικό Δθαπμογών Ζ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ Λνγηζκηθνχ Δθαξκνγψλ αθνξά φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ εθδφζεσλ ή software patches ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ εθδφζεσλ ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηεκάησλ. Ζ δηάηαμε (Configuration) ηνπ ζπλφινπ ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ θαηά ηε ζηηγκή έλαξμεο ηεο ζπληήξεζεο, ζα απνηειέζεη θαη ην αξρηθφ ζεκείν αλαθνξάο πάλσ ζην νπνίν εθαξκφδεηαη ε ζπληήξεζε. 6. ηελέση Παποσήρ Τπηπεζιών Πποληπηικήρ ςνηήπηζηρ Ζ πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο ηερληθνχο ηνπ Αλαδφρνπ. 5. ΕΞΕΛΙΚΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ Οη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο Δμειηθηηθήο πληήξεζεο έρνπλ σο αθνινχζσο : Σα αηηήκαηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα εμειηθηηθή ζπληήξεζε ζα εμππεξεηνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν άκεζα. Ζ πινπνίεζε ησλ εμειίμεσλ ηνπ Λνγηζκηθνχ Δθαξκνγψλ Ο.Π. απφ ηνλ Αλάδνρν ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηα εμήο: o ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαιπηηθψλ απαηηήζεσλ θαη ηελ έγθξηζή ηνπο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, o ηνλ ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε/πξνζαξκνγή ησλ εθαξκνγψλ, 9

10 o ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ Διέγρσλ θαη Διέγρσλ Απνδνρήο. Μέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ζα απνηειεί θαη ε ελεκέξσζε φισλ ησλ βαζηθψλ εγρεηξηδίσλ ηεθκεξίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα αληηθαηνπηξίδνπλ πιήξσο ηηο εθάζηνηε αιιαγέο πνπ ζα επηθέξεη ε εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη θαη ειάρηζην, εθφζνλ απαηηείηαη, ηα εμήο εγρεηξίδηα: o Δγρεηξίδηα εγθαηάζηαζεο Λνγηζκηθνχ Δθαξκνγψλ Ο.Π. (Application Installation Manuals). o Δγρεηξίδηα δηαρείξηζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο Λνγηζκηθνχ Δθαξκνγψλ Ο.Π. (Application Management & Parameterization). o Δγρεηξίδηα ρξήζεο Λνγηζκηθνχ Δθαξκνγψλ Ο.Π. (Application User Manuals). o Σν Δγρεηξίδην Αλαιπηηθψλ Απαηηήζεσλ Ο.Π. θαζψο θαη θείκελα ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. o Σν Πιάλν Διέγρνπ. o Δγρεηξίδην Αλαιπηηθήο Πεξηγξαθήο ηεο Γηάξζξσζεο ηνπ πζηήκαηνο (Configuration Management Document). Σν θφζηνο ηεο Δμειηθηηθήο πληήξεζεο ππνινγίδεηαη πξνυπνινγηζηηθά, θαηά ηελ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ηεο αίηεζεο αιιαγήο (θάζε αλάιπζεο επηπηψζεσλ πξνηεηλφκελεο αιιαγήο) θαη απνθιεηζηηθά κε βάζε ην θφζηνο αλζξσπνψξαο γηα ηηο αθφινπζεο εηδηθφηεηεο: Σερληθφο Τπεχζπλνο Έξγνπ θφζηνο : 0 Αλαιπηήο / Πξνγξακκαηηζηήο θφζηνο : 30 Έκπεηξνο Αλαιπηήο / Πξνγξακκαηηζηήο θφζηνο : 50 Σν πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην θφζηνο Δμειηθηηθήο πληήξεζεο ζα εμνθιείηαη βάζεη φξσλ πνπ ζα νξίδνληαη αλά πεξίπησζε. Σα πξναλαθεξζέληα θφζηε ζεσξείηαη φηη ζπκπεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο πηζαλέο επηβαξχλζεηο ηνπ Αλαδφρνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο ηεο Δμειηθηηθήο πληήξεζεο δελ ζα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε άιιε επηβάξπλζε (π.ρ overheads, έμνδα ηαμηδηψλ θιπ). Σα θφζηε αλζξσπνεκέξαο είλαη ηα κέγηζηα δπλαηά θαη αθνξνχλ ζπλνιηθή αλζξσπνπξνζπάζεηα κέρξη 5 αλζξσπνεκέξεο ζε εηήζηα βάζε. Αλ απαηηείηαη αλζξσπνπξνπάζεηα κεγαιχηεξε ησλ 5 αλζξσπνεκεξψλ ζε εηήζηα βάζε, ηφηε νη ζπκβαιιφκελνη ζα ζπκθσλνχλ απφ θνηλνχ θιηκαθσηέο εθπηψζεηο επί ησλ πνζψλ πνπ ζα ζπκθσλεζνχλ. 0

11 Δπηπιένλ, ν Αλάδνρνο ζα πξνζθέξεη ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θφζηνο γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο : ) Παξνρή ρσξίο επηπιένλ θφζηνο πεξηνδηθψλ εθδφζεσλ ζπληήξεζεο (periodic maintenance versions ή releases) γηα ηελ απνθαηάζηαζε γλσζηψλ ιαζψλ ή/θαη ηε βειηίσζε θαη επέθηαζε ιεηηνπξγηθψλ θαη κε ιεηηνπξγηθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ Λνγηζκηθνχ Δθαξκνγψλ Βάζεο ή/θαη ηνπ Λνγηζκηθνχ Δθαξκνγψλ Ο.Π.. 2) Παξνρή ρσξίο επηπιένλ θφζηνο λέσλ εθδφζεσλ ηνπ Λνγηζκηθνχ Δθαξκνγψλ Βάζεο, εθφζνλ απηέο δελ ρξεψλνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη δελ ζεσξνχληαη λέν πξντφλ. 3) Παξνρή ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο ζην Λνγηζκηθφ Δθαξκνγψλ φπνηε απηή δεηεζεί απφ ηελ ΓΓΔ-ΓΓΔ -Ο.Π.- ψζηε λα θαιχπηνληαη νη πξναλαθεξφκελεο λέεο εθδφζεηο ησλ παξαπάλσ ζεκείσλ θαη 2. Σν θφζηνο αλζξσπνψξαο εθπαίδεπζεο είλαη 200 επξψ. 4) Δλεκέξσζε ηεο ηεθκεξίσζεο ηνπ Ο.Π. ψζηε λα θαιχπηνληαη νη πξναλαθεξφκελεο λέεο εθδφζεηο ησλ παξαπάλσ ζεκείσλ θαη 2. Άξζξν 2. ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ηζρχεη γηα έλα () έηνο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο, ήηνη έσο ηηο 02/0/200. Άξζξν 3. ΚΟΣΟ Σν θφζηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ζαξάληα νθηψ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ ελελήληα έμη επξψ θαη είθνζη ελφο ιεπηψλ (48.596,2 ) Πιένλ ΦΠΑ 9%. Ζ πιεξσκή γίλεηαη ζε ηέζζεξηο (4) ηζφπνζεο δφζεηο (αλά ηξίκελν), ήηνη δψδεθα ρηιηάδεο εθαηφλ ζαξάληα ελληά επξψ θαη πέληε ιεπηά ην ηξίκελν (2.49,05 ) + ΦΠΑ. Άξζξν 4. ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΛΤΖ ΘΔΜΑΣΧΝ Ζ Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε Τπεξεζία κε ηελ νπνία επηθνηλσλεί ν Αλάδνρνο. ε πεξίπησζε πνπ νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ινγηζκηθνχ ή ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ Ο.Π. παξνπζηάζεη πξφβιεκα ιεηηνπξγίαο ε Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο αλαγγέιιεη ην πξφβιεκα ζην βιαβνιεπηηθφ θέληξν ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ αλαγγειία βιάβεο γίλεηαη ζην δηάζηεκα απφ 08:00 έσο 6:00 ηηο εξγάζηκεο κέξεο ηνπ έηνπο.

12 a. Απφ ηελ ζηηγκή ηεο αλαγγειίαο ν Αλάδνρνο εληφο (4) σξψλ απνζηέιιεη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Ο.Π.. b. ε πεξίπησζε πνπ ε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο απαηηεί ηελ επηζθεπή/αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε πιηθνχ ηφηε ε αληηθαηάζηαζε ηεο ειαηησκαηηθήο ζπζθεπήο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ην αξγφηεξν εληφο ζαξάληα νθηψ (48) σξψλ απφ ηελ αλαθνξά ηεο ζρεηηθήο βιάβεο. Οη πξναλαθεξζέληεο ρξφλνη απφθξηζεο ζε θακία πεξίπησζε δελ αλαηξνχλ ηηο απαηηήζεηο Αλνρήο ζε Λάζε θαη Γηαζεζηκφηεηαο ηνπ Ο.Π. πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ζηελ παξάγξαθν κε ηίηιν ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ c. Απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε δπζιεηηνπξγίαο πνπ νθείιεηαη ζε ζθάικαηα Λνγηζκηθνχ πζηήκαηνο κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν ηέηνην ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη πξνδηαγξαθέο Αλνρήο ζε Λάζε θαη Γηαζεζηκφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ζηελ παξάγξαθν κε ηίηιν ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ d. Παξνρή, ρσξίο επηπιένλ θφζηνο γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ησλ λέσλ εθδφζεσλ Λνγηζκηθνχ πζηήκαηνο θαη φισλ ησλ ζρεηηθψλ εγρεηξηδίσλ ησλ νπνίσλ ε δηαζεζηκφηεηα ζα αλαθνηλσζεί απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο κέζα ζηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηεη ε χκβαζε. Ζ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ εθδφζεσλ Λνγηζκηθνχ πζηήκαηνο ζα γίλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζε ζπλεξγαζία κε ηερληθνχο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζα είλαη φκσο ζηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. e. Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ εθδφζεσλ ηνπ Λνγηζκηθνχ πζηήκαηνο ζα επηβάιιεη πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο αλαπξνζαξκνγή (αλαβάζκηζε) ηνπ Λνγηζκηθνχ Δθαξκνγψλ ηνπ Ο.Π. απηή ζα παξέρεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο επηπιένλ θφζηνο. f. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα ζέηεη ή λα δηαηεξεί ζε ιεηηνπξγία παιαηφηεξεο εθδφζεηο ηνπ Λνγηζκηθνχ πζηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ εθάζηνηε πην πξφζθαηε έθδνζε. g. Ο Αλάδνρνο νθείιεη γηα θάζε απνθαηάζηαζε βιάβεο λα απνδίδεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή αλαθνξά πνπ πεξηιακβάλεη : i. Σχπνο εμνπιηζκνχ ή ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο ή ινγηζκηθνχ εθαξκνγήο ii. s/n εμνπιηζκνχ αλ πξφθεηηαη πεξί εμνπιηζκνχ. iii. Πεξηγξαθή βιάβεο 2

13 iv. Δλέξγεηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο v. Ώξα πξνζέιεπζεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ vi. Ώξα απνρψξεζεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ vii. Πεξηγξαθή δνθηκψλ γηα δηαπίζησζε νξζήο ιεηηνπξγίαο. Σελ αλαθνξά ππνγξάθεη ν/ε ππάιιεινο ηνπ αλαδφρνπ θαη Τπάιιεινο ηεο Γ/λζεο Πιεξνθνξηθήο. Άξζξν 5. ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΙΑΘΕΙΜΟΣΗΣΑ Οξηζκνί:. ΚΧΚ (θαλνληθέο ψξεο θάιπςεο): Σν ρξνληθφ δηάζηεκα 07:00-22:00 γηα ηηο εξγάζηκεο εκέξεο. 2. ΔΧΚ (επηπιένλ ψξεο θάιπςεο): Σν ππφινηπν ρξνληθφ δηάζηεκα 3. Σν πνζνζηφ ηεο δηαζεζηκφηεηαο (Γ) ππνινγίδεηαη κε ηνλ ηχπν: Γ= 00* (Απαηηνχκελνο Υξφλνο Λεηηνπξγίαο Υξφλνο Δθηφο Λεηηνπξγίαο) Απαηηνχκελνο Υξφλνο Λεηηνπξγίαο 4. Απαηηνχκελνο Υξφλνο Λεηηνπξγίαο είλαη ην άζξνηζκα ησλ απαηηνχκελσλ σξψλ θαιήο ιεηηνπξγίαο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κέηξεζεο. Δηδηθφηεξα: Γηα ηηο ΚΧΚ, ην αλεθηφ πνζφ δηαζεζηκφηεηαο νξίδεηαη ζε εηήζηα βάζε γηα ην ζχλνιν ηνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ο.Π. ζε 98%. Γηα ηηο ΔΧΚ, ην αλεθηφ πνζφ δηαζεζηκφηεηαο νξίδεηαη ζε εηήζηα βάζε γηα ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ζε 98%. Υξφλνο εθηφο ιεηηνπξγίαο είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 4 παξ. a κέρξη ηελ απνθαηάζηαζή ηεο θαη ηελ παξάδνζε ηεο κνλάδαο ζε πιήξε ιεηηνπξγία απφ ην κεραληθφ ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ ππεχζπλν ηνπ ρψξνπ. Δάλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη κεγαιχηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ, νη ψξεο θαζπζηέξεζεο ζην δηπιάζην ππνινγίδνληαη ζην ρξφλν εθηφο ιεηηνπξγίαο. Ζ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη ηπρφλ αλαβαζκίζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηε Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο-Γεληθήο Γξακκαηείαο 3

14 Δλεκέξσζεο ή ζε ψξεο εθηφο ΚΧΚ, δηαθνξεηηθά ζα ζεσξνχληαη ρξφλνο εθηφο ιεηηνπξγίαο. Ζ εηήζηα δηαζεζηκφηεηα ζα αθνξά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. (Άξζξν 2). ΑΠΟΔΟΗ Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα δηαηεξεί ηνπο ρξφλνπο απφθξηζεο ηνπ Ο.Π. σο εμήο: Αλαδήηεζε πνπ δηαηξέρεη φιεο ηηο ιεηηνπξγηθέο ελφηεηεο ηνπ Ο.Π. κε ιέμε πνπ πεξηγξάθεηαη απφ κεξηθά ζπλερφκελα γξάκκαηα ηεο θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ ραξαθηήξα ( * ) π.ρ Καξακαλ* ή Παπαλδξ* απφ έλα ρξήζηε ρξφλνο απφθξηζεο 30 sec. Ο ζπλνιηθφο φγθνο δεδνκέλσλ ηνπ Ο.Π. δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 80% ηεο ζεκεξηλήο ρσξεηηθφηεηάο. Ζ θαηάζηαζε ρσξεηηθφηεηαο πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα: db: (Oracle) Filesystem size used avail capacity Mounted on /dev/md/oracle-ds/dsk/d40 38G 3G 23G 84% /backup /dev/md/oracle-ds/dsk/d50 48G 93G 53G 64% /ora_log /dev/md/oracle-ds/dsk/d60 49G 2.0G 47G 5% /ora_rollback /dev/md/oracle-ds/dsk/d70 403G 323G 76G 82% /ora_data Απο τα 323G η ενεργή βάση τρησιμοποιεί μόνον τα 5G, τα σπόλοιπα είναι test βάσεις και παλιά imports. db2: (livelink server) Filesystem size used avail capacity Mounted on /dev/md/livelink-ds/dsk/d80 34G 20G 2G 6% /lv_index /dev/md/livelink-ds/dsk/d90 537G 306G 225G 58% /lv_data Καηαρψξεζε ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγηθέο ελφηεηεο ηνπ Ο.Π. απφ έλα ρξήζηε ρξφλνο απφθξηζεο 20 sec. ΑΦΑΛΕΙΑ Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, εληφο 0εκέξνπ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα δψζεη θαηάινγν ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα επηδηνξζψλεη ηεο βιάβεο θαη ζα εθηειεί πξνιεπηηθή θαη εμειηθηηθή ζπληήξεζε ζηνλ δηθηπαθφ εμνπιηζκφ, ζηνπο εμππεξεηεηέο ζην ινγηζκηθφ ζπζηεκάησλ θαη ζην ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ. ε θάζε αιιαγή ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ν ζρεηηθφο θαηάινγνο. Πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ην νπνίν δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ παξαπάλσ θαηάινγν δελ επηηξέπεηαη λα εξγαζζεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηηο πξναλαθεξφκελεο 4

15 εξγαζίεο θαη ζπλεπψο ε παξνπζία ηνπ δελ πξνζκεηξείηαη σο ρξφλνο εθθίλεζεο απνθαηάζηαζεο ηεο αλαγγειζείζαο βιάβεο. Άξζξν 6. ΚΤΡΧΔΗ ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΗ. Δάλ ην πνζνζηφ δηαζεζηκφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ο.Π. κεησζεί ζε εηήζηα βάζε θάησ ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ αλεθηήο δηαζεζηκφηεηαο φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 5 γηα θάζε ψξα εθηφο ιεηηνπξγίαο ζα επηβάιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή ξήηξα ίζε κε 0,5% ηεο ηηκήο ζπληήξεζεο ηεο εθηφο ιεηηνπξγίαο κνλάδαο (ρσξίο ΦΠΑ). 2. Θεσξείηαη φηη ε κε δηαζεζηκφηεηα κηαο κνλάδαο επηθέξεη ηε κε δηαζεζηκφηεηα φισλ ησλ κνλάδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο (Δμνπιηζκφο θαη Λνγηζκηθφ) πνπ εμαξηψληαη ιεηηνπξγηθά απφ απηήλ, θαη ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ξήηξαο. Δμαηξνχληαη νη ηειεπηθνηλσλίεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ σξψλ δηαζεζηκφηεηαο. 3. ε πεξίπησζε πνπ δελ θαιχπηνληαη νη ρξφλνη απφθξηζεο ζηελ αλαδήηεζε θαη ζηελ θαηαρψξεζε ζεσξείηαη φηη νη αληίζηνηρεο κνλάδεο εμνπιηζκνχ πνπ εμππεξεηνχλ ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ θαηαρψξεζε είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο θαη ππνινγίδνληαη νη ξήηξεο ηεο παξ.. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηηκή ζπληήξεζεο επηβάιιεηαη ξήηξα ίζε κε 0.% ζηελ ηηκή πξνκήζεηαο. Άξζξν 7.ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ. ηελ παξνχζα χκβαζε επηζπλάπηεηαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ηα Παξαξηήκαηα θαη ε πεξίπησζε αληίθαζεο, ππεξηζρχνπλ πξψηα νη φξνη ηεο Παξνχζαο χκβαζεο θαη ζηε ζπλέρεηα νη φξνη εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, «Δλίζρπζε ηεο Πιεξφηεηαο, ηεο Αζθάιεηαο θαη ηεο Σαρχηεηαο ζηελ Δλεκέξσζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ ΜΜΔ & ησλ Πνιηηψλ κε Δπέθηαζε θαη Αλαβάζκηζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο θαη Δθζπγρξνληζκφ ηεο Γηθηπαθήο θαη Δπηθνηλσληαθήο Τπνδνκήο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο (ΓΓΔ)». 3. Πέξαλ ηεο θπζηθήο παξνπζίαο ηερληθψλ ηνπ Αλαδφρνπ ζηνπο Υψξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, φηαλ ηνπ δεηεζεί, λα ζπκκεηέρεη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ηερληθνχο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηειεθψλνπ, Fax θαη κε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα φιν ην δηάζηεκα πληήξεζεο. 5

16 4. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα ιεηηνπξγεί ην Ο.Π. ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ φιεο ηηο εξγάζηκεο θαη κε εκέξεο κε απνθιεηζηηθή εμαίξεζε ηα δηαζηήκαηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ή εγθαηάζηαζεο λέσλ εθδφζεσλ Λνγηζκηθνχ ηα νπνία φκσο ζα πξέπεη θάζε θνξά λα ζπκθσλνχληαη ξεηά απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ζ πξναλαθεξζείζα ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ δηαθνξνπνηεί ζε θαλέλα ζεκείν ή φξν ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ. 5. Γηα ηελ εθαξκνγή φισλ φζσλ πξνλννχληαη ζηελ παξνχζα χκβαζε, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζπληήξεζεο πιήξεο απφζεκα αληαιιαθηηθψλ ζηηο απνζήθεο ηνπ. 6. Διαηηψκαηα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζπληήξεζεο, ηα νπνία ζπλεπάγνληαη ηελ αρξεζηία κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ Δμνπιηζκνχ θαη Λνγηζκηθνχ, ν Αλάδνρνο πξνβαίλεη ζε αληηθαηαζηάζεηο ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα δηαηεξεζεί ε νκαιή ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ ηνπ Ο.Π.. 7. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή πιεξνθνξεί ηνλ Αλάδνρν σο πξνο ην είδνο θαη ηελ έθηαζε θάζε ειαηηψκαηνο κφιηο απηφ γίλεη εκθαλέο. Αλ ν Αλάδνρνο δελ ζεξαπεχζεη ην ειάηησκα ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη κε βάζε ηα νξηδφκελα ζηε παξνχζα χκβαζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα θξνληίζεη γηα ηε ζεξαπεία ηνπ ειαηηψκαηνο απφ ηξίηνλ, κε θίλδπλν θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ. 8. Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβάιιεη θαλέλα ζηνηρείν ηεο δηάηαμεο (configuration) ηνπ Ο.Π. ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 9. Ο Αλάδνρνο εμαζθαιίδεη ακνηβαία ζπκβαηφηεηα κεηαμχ φισλ ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ ηνπ Ο.Π. (Λνγηζκηθφ Δθαξκνγψλ Ο.Π., Δμνπιηζκφο θαη Λνγηζκηθφ πζηήκαηνο, Γηεπαθέοinterfaces- κε εμσηεξηθά ζπζηήκαηα θιπ) ψζηε απηφ λα ιεηηνπξγεί ζαλ έλα εληαίν νινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα. 0. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη θάζε αλαγθαία ηερληθή πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηνλ πξνζθεξφκελν Δμνπιηζκφ θαη Λνγηζκηθφ ψζηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή λα κπνξεί λα ζπλδέζεη ζ' απηά Δμνπιηζκφ θαη Λνγηζκηθφ άιισλ πξνκεζεπηψλ.. Ο Αλάδνρνο εθζπγρξνλίδεη ή αληηθαζηζηά κε λέεο εθδφζεηο, ζηνλ αλάινγν ρξφλν θαη ρσξίο επηπιένλ θφζηνο, φια ηα εγρεηξίδηα θαη ην πιηθφ ηεθκεξίσζεο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πληήξεζεο ηνπ Δμνπιηζκνχ θαη ηνπ Λνγηζκηθνχ. 2. ηα εγρεηξίδηα είλαη επηηξεπηή ε ρξήζε ηεο Διιεληθήο ή Αγγιηθήο γιψζζαο, εθηφο ησλ εγρεηξηδίσλ ρξήζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ Δθαξκνγψλ Ο.Π. (Application User Manuals) ηα νπνία πξέπεη λα παξαδνζνχλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 6

17 3. Σα εγρεηξίδηα πξέπεη λα παξαδίδνληαη ζε εθηππσκέλε κνξθή (hard copy) ζε δχν πιήξε αληίηππα, εθηφο εάλ νη αληίζηνηρνη θσδηθνί θαηαζθεπαζηψλ ησλ εηδψλ ζηα νπνία αλαθέξνληαη πξνβιέπνπλ ηεθκεξίσζε κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή, θαη ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ (π.ρ. CD-ROM). 4. ηελ πληήξεζε δελ πεξηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν : a. Σπρφλ θζνξέο ηνπ Δμνπιηζκνχ πνπ πξνθαινχληαη απφ θαθή ρξήζε, θαθφβνπιεο ελέξγεηεο, αηπρήκαηα νθεηιφκελα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. b. Σπρφλ θζνξέο νθεηιφκελεο ζε θπζηθέο θαηαζηξνθέο (πιεκκχξεο θιπ). 5. Ο Αλάδνρνο ζα κπνξεί λα αληηκεησπίδεη ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο παξαπάλσ αηηίεο θαηφπηλ θνηλήο ζπκθσλίαο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 6. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ χζηεξα απφ ζχκθσλε έγγξαθε ζπκθσλία θαη ησλ δχν ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. Άξζξν 8. ΔΓΓΤΖΖ ΑΝΤΠΑΡΞΗΑ Ή ΜΖ ΠΡΟΒΟΛΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΡΗΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΑΞΗΧΔΗ ΣΡΗΣΧΝ.. Ο Αλάδνρνο βεβαηψλεη θαη εγγπάηαη φηη ηπγράλεη λφκηκνο θάηνρνο θαη ρξήζηεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ απφ ηνλ λφκν αδεηψλ θαη ζπκβάζεσλ ρξήζεο ή εθκεηάιιεπζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ Δθαξκνγψλ Βάζεο, ηνπ Δμνπιηζκνχ θαη Λνγηζκηθνχ πζηήκαηνο, ησλ επξεζηηερληψλ, ηεο ηεθκεξίσζεο, ησλ ζρεδίσλ, ησλ πξνηχπσλ θαη κεζφδσλ θαζψο θαη θάζε άιινπ κέζνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ απηφλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε βάζε ηελ παξνχζα χκβαζε. 2. Δλφςεη ηεο παξαπάλσ εγγχεζεο νη ζπκβαιιφκελνη ζπκθσλνχλ ηα αθφινπζα : a. Ο Αλάδνρνο ζα ακχλεηαη θαη ζα ππεξαζπίδεη, κε απνθιεηζηηθά δηθή ηνπ δαπάλε θαη επζχλε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά νπνηαζδήπνηε δηθαζηηθήο έγεξζεο αμηψζεσλ ή απαηηήζεσλ ηξίησλ, αζηηθνχ ή/θαη πνηληθνχ ραξαθηήξα, νπνηεδήπνηε θαη αλ ζπκβεί, ζηξεθφκελεο είηε θαηά ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ ηεο είηε θαηά ηνπ Αλαδφρνπ θαη ησλ Τπεξγνιάβσλ ηνπ πνπ ζα εξείδεηαη ζε ππαξθηή ή επηθαινχκελε παξαβίαζε δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ησλ ηξίησλ ζε ζρέζε κε ην Λνγηζκηθφ Δθαξκνγψλ Βάζεο θαη ην Ο.Π.. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέκβεη ζε θάζε δίθε πνπ ζα αλνηρζεί κεηαμχ νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ ζα εξείδεηαη ζε αμίσζε ηνπ ηξίηνπ γηα παξαβίαζε δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο. Ζ Αλαζέηνπζα 7

18 Αξρή ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη ζηνλ Αλάδνρν θάζε δίθε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα Παξάγξαθν. b. ηελ πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγεζεί νπνηεδήπνηε ζε βάξνο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο νπνηαδήπνηε αζηηθή ή/θαη πνηληθή δηθαζηηθή δηέλεμε θαη δηαθνξά απφ απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξαπάλσ Παξάγξαθν, ε νπνία θαηά ηελ θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη δπλαηφλ λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ ειεχζεξε θαη απξφζθνπηε ρξήζε ηνπ Λνγηζκηθνχ Δθαξκνγψλ Βάζεο ή/θαη ηνπ Ο.Π. απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ζε πξψηε έγγξαθε δήηεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα πξνβεί αλαληίξξεηα ζε ελέξγεηεο εμαζθαιηζηηθέο ησλ δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξφλησλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηδίσο δε ππνρξενχηαη ζηνλ ηαρχηεξν δπλαηφ ρξφλν - πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δέθα (0) εκεξνινγηαθέο εκέξεο θαη ρσξίο νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο: είηε λα εμαζθαιίζεη άκεζα θαη απνδεδεηγκέλα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ πιήξε θαη ειεχζεξε απφιαπζε φισλ ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ Δθαξκνγψλ Βάζεο θαη ηνπ Ο.Π. είηε λα αληηθαζηζηά ή/θαη ηξνπνπνηεί νξηζκέλα ή φια ηα κέξε ηνπ Δμνπιηζκνχ ή/θαη ηνπ Λνγηζκηθνχ κε άιια πνπ δελ παξαβηάδνπλ δηθαηψκαηα ηξίησλ, θαη κάιηζηα κε ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεη φηη δελ δηαηαξάζζεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ ηνπ Ο.Π.. 3. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη εγθαίξσο ηνλ Αλάδνρν ζρεηηθά κε θάζε αζηηθή ή / θαη πνηληθή δηθαζηηθή ή εμψδηθε δηέλεμε θαη δηαθνξά, απφ απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξαπάλσ Παξάγξαθν θαη λα ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπ γηα ηελ απφθξνπζή ηνπο. 4. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπκθσλίεο θαη εγγπήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη αλαληίξξεηα θαη ζε πξψηε δήηεζε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ζα ππνζηεί ε ηειεπηαία απφ ηπρφλ παξαβηάζεηο δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ, θαζψο θαη απφ ηελ ελδερφκελε αδπλακία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα ρξεζηκνπνηήζεη ην Ο.Π. ζε νιφθιεξε ηελ έθηαζε θαη κε φινπο ηνπο ηξφπνπο πνπ ζπκθσλήζεθαλ ζηελ παξνχζα χκβαζε. ΑΡΘΡΟ 9. ΠΣΧΥΔΤΖ. ε πεξίπησζε πηψρεπζεο ή ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζεο ηνπ Αλαδφρνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη εγγξάθσο ηελ παξνχζα χκβαζε, ρσξίο ππνρξέσζε θαηαβνιήο νηαζδήπνηε απνδεκίσζεο. 8

19 2. Αλ αξρίζεη λα ηζρχεη έλα απφ ηα πεξηζηαηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνεγνχκελε Παξάγξαθν, ηφηε ν Αλάδνρνο παξαδίδεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ην Λνγηζκηθφ Δθαξκνγψλ Ο.Π. ζε εθηειέζηκε κνξθή θαη ζε κνξθή πεγαίνπ θψδηθα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 38.3 ηεο απφ 2/2/2004 χκβαζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. ΑΡΘΡΟ 0. ΔΥΔΜΤΘΔΗΑ. Καζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε θαη ιχζε απηήο, ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ, ησλ δεδνκέλσλ, ησλ πξνθππηφλησλ ζπκπεξαζκάησλ, εθζέζεσλ θαη ζπλαθψλ ζηνηρείσλ φπσο ράξηεο, δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο, πιάλα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ππνινγηζκνί θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ή πιηθφ πνπ απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο θαη ελ γέλεη νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ην ππφ εθηέιεζε Έξγν, είλαη θαη ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθά ( εκπηζηεπηηθέο εξγαζίεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 676 Α.Κ.) θαη θαιχπηνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο ερεκχζεηαο, αλήθνπλ δε ζηελ απφιπηε ηδηνθηεζία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 2. Ο Αλάδνρνο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή θξαηνχλ κπζηηθά θάζε πιεξνθνξία, έγγξαθν θαη ζηνηρείν πνπ πεξηέξρεηαη ζηελ αληίιεςή ηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο θαη δελ απνθαιχπηνπλ ηέηνηεο πιεξνθνξίεο, έγγξαθα θαη ζηνηρεία ζε ηξίηνλ ρσξίο ηε γξαπηή ζπκθσλία ηνπ έηεξνπ κέξνπο, ελψ ν Αλάδνρνο επηβάιιεη απηή ηελ ππνρξέσζε ζην πξνζσπηθφ ηνπ, θαζψο θαη ζε θάζε ζπλεξγαδφκελν κε απηφλ ηξίην πξφζσπν. 3. Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζε φζνπο ππαιιήινπο αζρνινχληαη άκεζα κε ην πεξηερφκελν ηεο χκβαζεο ή ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ Δμνπιηζκφ θαη ην Λνγηζκηθφ θαη δηαζθαιίδεη φηη απηνί νη ππάιιεινη είλαη ελ γλψζεη θαη ζπκθσλνχλ κε ηηο ππνρξεψζεηο ερεκχζεηαο. 4. Ο Αλάδνρνο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα θξαηά αληίγξαθα απηψλ ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο άιινπο απφ ηεο χκβαζεο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 5. Ο Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ην έξγν ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο ΓΓΔ - ΓΓΔ, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηε ΓΓΔ - ΓΓΔ. Δπίζεο, δελ δεζκεχεη, ηε ΓΓΔ - ΓΓΔ κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε. Δμαίξεζε απνηειεί ε θαηαρψξεζε ηνπ Έξγνπ ζην πειαηνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ. 9

20 6. ε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ ζεηηθήο θαη απνζεηηθήο δεκίαο ηεο θαη ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζην κέιινλ θαζψο επίζεο θαη λα πξνβεί ζηε ιχζε ηεο χκβαζεο θαη ρσξίο ηελ επίθιεζε ζπνπδαίνπ ιφγνπ (άξζξν 676 Α.Κ.), κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. ΑΡΘΡΟ. ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ. Καηαγγειία γηα Παξάβαζε Όξνπ i) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαπηζηψζεη φηη ν Αλάδνρνο παξαβηάδεη ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηελ χκβαζε θαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν, ρσξίο λα ηνπ θαηαβάιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε. ii) iii) ηελ πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή. Ζ άζθεζε ηνπ παξαπάλσ δηθαηψκαηνο θαηαγγειίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πξνυπνζέηεη ηνπιάρηζηνλ κία () έγγξαθε φριεζε πξνο ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ ηειεπηαίνπ πξνο ηηο αλαιεθζείζεο κε ηελ παξνχζα ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή γηα ηελ άξζε ηεο παξαβίαζεο ζπκβαηηθνχ φξνπ απφ κέξνπο ηνπ. Ζ φριεζε απηή ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζα πξέπεη λα ζέηεη ζηνλ Αλάδνρν πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ γηα ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 2. Λχζε ηεο παξνχζαο χκβαζεο κπνξεί λα επέιζεη θαη θαηφπηλ θνηλήο ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. ΑΡΘΡΟ 2. ΜΖ ΑΠΟΓΤΝΑΜΧΖ - ΠΑΡΑΗΣΖΖ Ζ κε άκεζε επηδίσμε ή ε κε επηδίσμε ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεξψλ απφ ηε χκβαζε, θαη ηδηαίηεξα ηεο εθπιήξσζεο θάζε ππνρξεψζεσο ζπκβαιινκέλνπ απφ απηήλ, δε ζα ζεκαίλεη ηελ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απνδπλάκσζε ή παξαίηεζή ηνπο απφ ηα ελ ιφγσ δηθαηψκαηά ηνπο. Δθηφο ησλ δηθαησκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη κε ηε χκβαζε θαη ηα νπνία κπνξεί λα αζθήζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, ζα κπνξεί παξάιιεια λα αζθήζεη φια ηεο ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη απφ φια απηά θαηά θαλέλα ηξφπν δελ παξαηηείηαη. 20

21 ΑΡΘΡΟ 3. ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ. Αλ πξνθχςεη δηαθσλία ή δηαθνξά αλάκεζα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηνλ Αλάδνρν ζε ζρέζε κε ηελ χκβαζε ή πνπ λα πξνέξρεηαη απφ απηή, θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη εθάηεξν κέξνο έρεη δψζεη γξαπηή εηδνπνίεζε ζρεηηθά κε ηελ δηαθσλία ή δηαθνξά, ηα κέξε ζα πξνζπαζήζνπλ λα δηαπξαγκαηεπηνχλ κηα ζπκθσλία επίιπζεο κε θαιή πίζηε. Αλ δελ θαηαζηεί δπλαηφ λα επηηεπρζεί ζπκθσλία, ηφηε θαη εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ νη ζπκβαιιφκελνη ε δηαθνξά κπνξεί λα επηιπζεί κε πξνζθπγή ζε δηαηηεζία ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: i) ε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε επηζπκεί λα θηλεζεί ε δηαδηθαζία ηεο δηαηηεζίαο, ππνρξενχηαη λα θνηλνπνηήζεη κε δηθαζηηθφ επηκειεηή έγγξαθφ ηνπ πξνο ην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο, ζην νπνίν ζα αλαθέξεη φηη θηλεί ηελ ζρεηηθή δηαδηθαζία θαη ην αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο θαη ην φλνκα, επψλπκν, επάγγεικα θαη δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ δηαηηεηνχ ηνπ. Σν αληηζπκβαιιφκελν κέξνο εληφο νθηψ (8) εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηνπ εγγξάθνπ απηνχ, πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν ζην επηζπεχδνλ κέξνο ηα ζηνηρεία ηνπ δηθνχ ηνπ δηαηηεηνχ. ii) Μεηά ηνλ νξηζκφ ηνπο νη δηαηηεηέο ππνρξενχληαη κέζα ζε δέθα (0) εκέξεο απφ ην δηνξηζκφ ηνπο λα θαιέζνπλ κε έγγξαθφ ηνπο ηα ζπκβαιιφκελα κέξε γηα λα ηνπο ππνβάινπλ ηα απνδεηθηηθά ηνπο κέζα θαη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπο, λα νξίζνπλ δηθάζηκν γηα λα ζπδεηεζεί ε ππφζεζε έπεηηα απφ πέληε (5) εκέξεο θαη φρη αξγφηεξα απφ δέθα (0) εκέξεο απφ ηελ πξφζθιεζή ηνπο, λα εθδψζνπλ ηελ απφθαζή ηνπο κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ ζπδήηεζε. 2. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ησλ δηαηηεηψλ θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο δηθαηνχηαη λα θαηαζέζεη αίηεζε ζην Πξσηνδηθείν Αζελψλ γηα λα νξηζηεί επηδηαηηεηήο απφ ηνπο ππεξεηνχληεο ζην Πξσηνδηθείν Αζελψλ Πξνέδξνπο Πξσηνδηθψλ. 3. Σα έμνδα δηαηηεζίαο βαξχλνπλ ηνλ εηηεκέλν, ζε θάζε άιιε δε πεξίπησζε βαξχλνπλ θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε κε ηελ αλαινγία πνπ νξίδεη ε απφθαζε. 4. Γηα θάζε ζέκα κε ξπζκηδφκελν εηδηθά ζην παξφλ εθαξκφδνληαη ζπκπιεξσκαηηθά νη δηαηάμεηο 867 επφκελεο ηνπ ΚΠνιΓ. 5. Ζ πξνζθπγή ζηε δηαηηεζία δελ ζπληζηά ιφγν δηαθνπήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 2

22 6. Γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζα αθνινπζεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο απφ ηελ Διιεληθή λνκνζεζία θαη λνκνινγία θαζψο θαη ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία θαη αξκφδηα πξνο ηνχηα είλαη ηα δηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο. ΑΡΘΡΟ 4. ΝΟΜΟΘΔΗΑ. Ζ χκβαζε θαηαξηίδεηαη θαη εξκελεχεηαη ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. 2. Σν ζχλνιν ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο εξκελεχνληαη φπσο απαηηεί ε θαιή πίζηε, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ θαη θπξίσο ππφ ην πξίζκα ηεο επηδίσμεο ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ. 3. Ζ ηπρφλ αθπξφηεηα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ φξσλ ηεο χκβαζεο δελ θαζηζηά άθπξε νιφθιεξε ηε χκβαζε θαηά ηε ξεηή δήισζε θαη βνχιεζε ησλ κεξψλ. Αλ νπνηνζδήπνηε φξνο ηεο χκβαζεο θεξπρζεί δηθαζηηθά άθπξνο, δε ζίγεηαη ην θχξνο νιφθιεξεο ηεο χκβαζεο. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δεζκεχνληαη ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία φξνο ηεο χκβαζεο θεξπρζεί δηθαζηηθά άθπξνο ή αληηηίζεηαη ζε ξεηή κεηαγελέζηεξε λνκνζεηηθή πξφβιεςε, λα ηνλ αληηθαηαζηήζνπλ κε άιιν φξν ν νπνίνο ζα έρεη λφεκα φζν ην δπλαηφ πιεζηέζηεξν ζε απηφ ηνπ αληηθαηαζηαζέληνο φξνπ ηξνπνπνηψληαο ηε χκβαζε. ΑΡΘΡΟ 5. ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΔΗ - ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ Έγγξαθα πνπ πεξηέρνπλ εγθξίζεηο ή άιιεο δεζκεπηηθέο γηα ηνπο ζπκβαιιφκελνπο πξάμεηο ζα γίλνληαη, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ηειενκνηνηππία, ε νπνία ζα επηβεβαηψλεηαη θαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή θαηάζεζε κε πξσηφθνιιν. Κνηλνπνηήζεηο πξνο ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσλίαο Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο ζα γίλνληαη ζηε δηεχζπλζε: Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Γεληθή γξακκαηεία Δπηθνηλσλίαο Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Φξαγθνχδε & Αι.Πάληνπ, Καιιηζέα, Κνηλνπνηήζεηο πξνο ηελ Unisystems ζα γίλνληαη ζηελ δηεχζπλζε: Αι Πάληνπ 9-23,767, Καιιηζέα. Τπφςε Υξήζηνο κπξληφο. 22

23 Άξζξν 6. ΔΓΓΤΖΣΗΚΔ ΔΠΗΣΟΛΔ Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ηνπ Ο.Π., ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζπληήξεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο ζα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 0% ηεο εηήζηαο δαπάλεο ηεο ζπληήξεζεο, ρσξίο ΦΠΑ, κε ρξφλν ηζρχνο κεγαιχηεξν απφ ην ζπκβαηηθφ ρξφλν ζπληήξεζεο θαηά ηξεηο (3) κήλεο, ήηνη χςνπο ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ εμήληα επξψ (4.860,00 ) θαη εκεξνκελία ιήμεο ζηηο 06/0/20. ΑΡΘΡΟ 7. ΓΔΝΗΚΑ Ζ χκβαζε ζπληάρζεθε ζε ηξία (3) πξσηφηππα. Οη ζπκβαιιφκελνη αθνχ δηάβαζαλ ηελ χκβαζε θαη ηνπο φξνπο, ππέγξαςαλ θαη πήξαλ δχν (2) πξσηφηππα ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη έλα () πξσηφηππν ε Unisystems Οη πκβαιιφκελνη Γηα ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσλίαο Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο Σνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Γηα ηελ Unisystems. Κσλζηαληίλα Καιιηκάλε Πξντζηακέλε ηεο Γεληθήο Γ/λζεο 23

24 Παπάπτημα. Τπό-ςντήπηση Εξοπλισμόρ (Η/Τ-Monitors & Serial Numbers) Πεπιγπαθή είδοςρ S/N S/N Qty ΟΘΟΝΖ NEC 7" LCD 72VM MULTIMEDIA 8F4QBN4Y49387NB 8F4QBN4Y49386NB 9 8F4QBN4Y49400NB 8F4QBN4Y49437NB 8F4QBN4Y49396NB 8F4QBN4Y49430NB 8F4QBN4Y49390NB 8F4QBN4Y49389NB 8F4QBN4Y49388NB 8F4QBN4Y4940NB 8F4QBN4Y49438NB 8F4QBN4Y49398NB 8F4QBN4Y49436NB 8F4QBN4Y49397NB 8F4QBN4Y49435NB 8F4QBN4Y49439NB 8F4QBN4Y494NB 8F4QBN4Y49440NB 8F4QBN4Y49406NB UPS MGE LI 00VA NOVA AVR 2ANE ANE4903L 0 2ANE ANE4903M 2ANE4903K 2ANE ANE ANE4903R 2ANE4903J 2ANE4903A QUEST X ΚΑΡΣΑ TV PK STUDIO PCTV PRO W/FM PCI R 9 ΔΞ.ΓΗΚΣ DIGITUS MULTI CARD READER PANEL 9 ΚΑΡΣ/ΖΥΟΤ CREATIVE SB AUDIGY LS 5. B 7 ΚΑΡΣ/ΖΥΟΤ CREATIVE SB LIVE 24-BIT 7. B 2 ΚΑΡΣ.ΓΗΚΣ ESKER BROOK.TR4 TBR2 2PORT MODEM TELINDUS BASEBAND CROCUS SDSL 2M

25 MOD/FAX INTERF.TELIMDUS CROC.X.2 NX64K 8 QUEST X Ζ/Τ QUEST X P4 2.8GHZ GR (WORK) Ζ/Τ QUEST X P4 3.0GHZ (YT) Ζ/Τ QUEST X P4 3.0GHZ (YT) Ζ/Τ QUEST X P4 3.0GHZ (YT) Ζ/Τ QUEST X P4 3.0GHZ (YT) Ζ/Τ QUEST X P4 3.0GHZ (YT) Ζ/Τ QUEST X P4 3.0GHZ (YT)

26 ΟΘΟΝΖ NEC 7" LCD 72VM MULTIMEDIA 2 8F4QBN NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB 8F4QBN539902NB 8F4QBN539903NB 8F4QBN539909NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB 8F4QBN539904NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB S529633NB S529635NB S NB S NB S NB S NB S NB S NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB 8F4QBN539897NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB 8F4QBN539900NB 8F4QBN53990NB 8F4QBN539907NB 8F4QBN539908NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB 8F4QBN539903NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB 8F4QBN539906NB 8F4QBN NB S NB S529632NB S529636NB 8F4QBN NB S NB 8F4QBN NB S NB 8F4QBN NB S NB 8F4QBN NB S52963NB 8F4QBN539904NB S NB 8F4QBN539902NB S NB 8F4QBN NB S NB 8F4QBN NB S529636NB 26

27 8F4QBN NB S NB 8F4QBN NB S NB 8F4QBN NB S NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB 8F4QBN539894NB 8F4QBN NB 8F4QBN539900NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB 8F4QBN539905NB 8F4QBN539906NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB 8F4QBN539905NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB 8F4QBN NB S NB S NB S529638NB S529639NB S NB S NB S NB S NB S NB S NB WEB CAMERA CRYPTO USB R 7 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ S/N S/N QNTY NB ITRONIX GOB.III PM 745,8GHZ/2," ZZGE5090ZZ ZZGEG5090ZZ2097 ZZGEG5090ZZ2098 3COM SWITCH 4950 (3C7706) 3C MODULE 3C 4PORTS 000BASESX (3C770) 3COM SWITCH 4007 GBIC MODULE (3CGBIC9) SUPERST.3C 3 TYP3 ADV.PRS CHASS(3C607B ΕΞ.ΔΙΚΤ 3COM SSII ADV RPS PWR MOD TYPE SWITCH 3COM 4228G (3C7304) 3C7304 LZV58D6E2EE0 3 LZV54D493CA0 LZV58D6E9A0 LZV58D6E3E0 LZV58D6E3260 LZV58D6E2460 LZV58D6E2520 LZV58D6E9E0 LZV58D6E32A0 LZV58D6E6820 LZV58D6E6A60 LZV58D6E2620 3COM SWITCH 4007 GBIC MODULE (3CGBIC9) SUPERST.3C 3 TYP3 ADV.PRS CHASS(3C607B 3 27

28 3COM SS II ARPS TYPE 2A MODULE(3C6074A) 3 SER SUN FIRE V480 4* A37-WBPF4R6GRB S0523AN00EE S0523AN05D 2 SUN X32L LOCALIZED POWER CORD KIT 4 ΕΞΑΡΤ SUN GIGABYT ETHERNET NETWORK INTER 4 S/W SUN SUNPLEX LIC V480/V490 PER SVR 2 SUN X3837A 5 METER NULL ETHERNET CABLE 2 S/W SUN CLUSTER 3. AGENT MEDIA SUNPLEX S/W SUN SUNPLEX AG LIC HA DNS PER CLUST S/W SUN SUNPLEX AG LIC HA NFSPER CLUSTER ΕΞΑΡΤ SUN SUNPLEX AGENT CLAIS-XXR-9999 S/W SUN JAVA ENTERPRISE SYSTEM MEDIA KIT S/W SUN S9 SA ML KIT SP SOLZS-090C9AYM SER SUN STOREDGE XTA T02 S0523MM22D4 SUN X3859A INTL. POWER CORD FOR STOREDGE 2 24 ΕΞΑΡΤ SUN ESM BASE APPLICATIONS ΕΞΑΡΤ SUN STOREDGE 3.2 ΕΞΑΡΤ SUN STOREDGE 6000 ΕΞΑΡΤ SUN STOREDGE 2GB PCI SINGLE FIBRE 4 ΕΞΑΡΤ SUN 5M LC TO LC FC OPTICAL CABLE 4 ΕΞΑΡΤ SUN 8 PORT 2 GBIT FC S SG-XSW8-2GB 2 ΕΞΑΡΤ SUN 5M LC TO LC FC OPTICAL CABLE 2 ΕΞΑΡΤ SUN 4 PK PLUG 2GBIT FC TRANSCEIVER ΕΞΑΡΤ SUN SFORM PLUG 2GBIT TRANCEIVERS 2 SER SUN FIRE V240,2*.5GHZ ULTRASPARC ΕΞΑΡΤ SUN PCI DUAL ULTRA320 SCSI HBA 2 ΕΞΑΡΤ SUN XVR-00 GRAPHICS ACCELERATOR ΕΞΑΡΤ.SUN X-OPTION DVD-ROM X740A SUN X3583A CORDLESS COUNTRY KIT S/W SUN SOLARIS 9 9/04 CD-ROM MEDIA KIT S/W SUN VERITAS NETBUP DB AGENT 2 S/W SUN VERITAS UNIX S/W SUN VERITAS NETBACKUP ENT ΕΞΑΡΤ SUN STOREDG SG-XLIBL25LLV-BASE 2 ΕΞΑΡΤ SUN 0 PACK LTO GEN 2 MEDIA 200 GB ΕΞΑΡΤ SUN LTO 2LVD SCSI DRIVE SUN STORED 2 ΕΞΑΡΤ SUN LTO 2LVD SCSI DRIVE SUN STORED 2 SUN X32L LOCALIZED POWER CORD KIT 2 SUN X3830A 4M CABLE SCSI 68 TO VHDC 4 ΕΞΑΡΤ SUN MANAGEMENT CARD LVDL25/00 LB ΕΞΑΡΤ SUN STACKLINK 2/ MODULAR LB S/W SUN VERITAS NETBACKUP OPT CROSS PLAT 4 S/W SUN VERITAS NETBACKUP CLIENT UNIX 3 S/W SUN VERITAS NETBACKUP CLIENT LINUX 4 SER SUN FIRE V250,2X.28 USPARCIII SUN X32L LOCALIZED POWER CORD KIT 2 SER SUN FIRE V480/V880 2*200 USPARC ΕΞΑΡΤ SUN CABINET RACK ΕΞΑΡΤ SUN POWER CABLE RACK 900 ΕΞΑΡΤ SUN POWER JUMPER CABLES,.0(20QTY) 28

29 ΕΞΑΡΤ SUN POWER JUMPER CABLES 2,5M SER SUN FIRE V40Z 3U AMD OPTERON A57A-AA 3 ΕΞΑΡΤ SUN GB MEMORY KIT DDR 925A 6 ΕΞΑΡΤ SUN 73GB 0K RPM ULTRA320 SCSI 6 ΕΞΑΡΤ SUN FIRE V40Z AMD 6 ΕΞΑΡΤ SUN SLIMLINE DVD-ROM 9289A 3 SUN X32L LOCALIZED POWER CORD KIT 6 ΕΞΑΡΤ SUN SLIDE RAIL KIT FOR V20Z & V40Z 3 ΕΞΑΡΤ SUN 760W REDUNDANT POWER SUPPLY 3 ΕΞΑΡΤ SUN RED HAT ENTERPRISE 3 3 SER SUN FIRE V40Z 3U AMD OPTERON A57A-AA ΕΞΑΡΤ SUN GB MEMORY KIT DDR 925A 2 ΕΞΑΡΤ SUN 73GB 0K RPM ULTRA320 SCSI 2 ΕΞΑΡΤ SUN FIRE V40Z AMD 2 ΕΞΑΡΤ SUN SLIMLINE DVD-ROM 9289A SUN X32L LOCALIZED POWER CORD KIT 2 ΕΞΑΡΤ SUN SLIDE RAIL KIT FOR V20Z & V40Z ΕΞΑΡΤ SUN 760W REDUNDANT POWER SUPPLY ΕΞΑΡΤ SUN RED HAT ENTERPRISE 3 SER SUN FIRE V240 *.34 ΕΞΑΡΤ SUN PCI DUAL ULTRA320 SCSI HBA 2 ΕΞΑΡΤ SUN XVR-00 GRAPHICS ACCELERATOR ΕΞΑΡΤ.SUN X-OPTION DVD-ROM X740A ΕΞΑΡΤ SUN REDUNDANT AC ΕΞΑΡΤ SUN 52MB MEMORY EXPANSION KIT ΕΞΑΡΤ SUN INTERNAL 73GB 0K ULTRA SCSI SUN X3583A CORDLESS COUNTRY KIT S/W SUN SOLARIS 9 9/04 CD-ROM MEDIA KIT A/A QNTY P/N QNTY ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΒΑΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΓΟΗ (ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΠΟΤ ΤΝΣΗΡΔΙΣΑΙ) 4 ΚΔΝΣΡΙΚΟΙ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΣΔ ΓΙΑ ΟΠ (DATABASE & APPLICATION SERVERS): 4. Sun Fire V480 Server, 4 *.2GHz A37-WBPF4- A37-WBPF4- Sun Fire V480 Server, 4 *.2GHz UltraSPARC IIICu processors with 6GRB 6GRB UltraSPARC IIICu processors with 8MB Ecache each, 6GB memory (32 8MB Ecache each, 6GB memory (32 * 52MB DIMMs), 2 * 73GB lokrpm * 52MB DIMMs), 2 * 73GB lokrpm FC-AL hard disks, DVD-ROM, 2 FC-AL hard disks, DVD-ROM, 2 0/00/000 ethernet ports, serial 0/00/000 ethernet ports, serial port, 2 USB ports, 6 * PCI slots, 2 port, 2 USB ports, 6 * PCI slots, 2 (N+l redundant) power supplies, Solaris 8 server license (Standard Configuration) (N+l redundant) power supplies, Solaris 8 server license (Standard Configuration) 4.2 Localized Power Cord Kit Continental Europe X32L 2 X32L Localized Power Cord Kit Continental Europe Gigabit Ethernet Network Interface Card for high-performance Cat 5 UTP and PCI applications with full IEEE compliance X350A 2 X450A Gigabit Ethernet Network Interface Card for high performance Cat 5 Copper PCI applications with full IEEE compliance SunPlex server license for Sun Fire V480. CLSIS-LCO- G999 CLSIS-LCO- G999 SunPlex server license for Sun Fire V Sun Fire V480 Server, 4 *.2GHz A37-WBPF4- A37-WBPF4- Sun Fire V480 Server, 4 *.2GHz UltraSPARC IIICu processors with 6GRB 6GRB UltraSPARC IIICu processors with 8MB Ecache each, 6GB memory (32 8MB Ecache each, 6GB memory (32 * 52MB DIMMs), 2 * 73GB lokrpm * 52MB DIMMs), 2 * 73GB lokrpm 29

30 FC-AL hard disks, DVD-ROM, 2 FC-AL hard disks, DVD-ROM, 2 0/00/000 ethernet ports, serial 0/00/000 ethernet ports, serial port, 2 USB ports, 6 * PCI slots, 2 port, 2 USB ports, 6 * PCI slots, 2 (N+l redundant) power supplies, Solaris 8 server license (Standard Configuration) (N+l redundant) power supplies, Solaris 8 server license (Standard Configuration) 4.6 Localized Power Cord Kit Continental Europe X32L 2 X32L Localized Power Cord Kit Continental Europe Gigabit Ethernet Network Interface and PCI Card for high-performance Cat 5 UTP applications with full IEEE compliance X350A 2 X450A Gigabit Ethernet Network Interface Card for high performance Cat 5 Copper PCI applications with full IEEE compliance meter Null Ethernet Cable X3837A 2 X3837A 5 meter Null Ethernet Cable SunPlex server license for Sun Fire V480. CLSIS-LCO- G999 CLSIS-LCO- G999 SunPlex server license for Sun Fire V Sun Cluster 3. Agents Media Kit for SunPlex Systems latest CLA9S M 9 CLA9S M 9 Sun Cluster 3. Agents Media Kit for SunPlex Systems latest 4. SunPlex agent license for DNS Agent. CLAIS-XDN CLAIS-XDN SunPlex agent license for DNS Agent. 4.2 SunPlex agent license for NFS Agent. 4.3 SunPlex agent license HA Oracle agent. CLAIS-XXF CLAIS-XXR CLAIS-XXF CLAIS-XXR SunPlex agent license for NFS Agent. SunPlex agent license HA Oracle agent. 4.4 Sun Cluster 3. 0/03 Base Media Kit for SunPlex systems. CLUZS-3-99M9 JVSZ9-00LC9 9MS Java Enterprise System (latest Release) CD Media kit. No license. No documentation. Solaris/SPARC, Solaris/x86. Multilingual. Some limitations to OS and language support apply to cluster components. 4.5 Solaris 9 8/03 System Administrator's media kit. Contains Multilingual CD & DVD Media & English Hardcopy Installation Documentation, SPARC Platform Edition. SOLZS- 09EC9 AYM SOLZS- 090C9 AYM Solaris 9 CD-ROM media kit (latest release). SPARC Platform Edition. Multilingual. No hardcopy documentation, no license. 5 ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΣΔ ΓΙΑ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ (2τεμ) και ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΣΗ ANTIVIRUS SERVER ( τεμ): Sun FireV65x Base Chassis - 2U Chassis, Motherboard, 2x0/00/000 Ethernet ports, PCI-X 3 A57A-AA A48B-AA slots, - Internal AC Power Supply, North American/Asia Power Cord Xeon, P4 2.8 GHz CPU for Sun Fire V60x or Sun Fire V65x 520A A GB Base Memory (2x5 2MB) - Registered DDR-266 ECC SDRAM 3 925A 523A Memory Modules for the Sun Fire V60x and Sun Fire V65x 73GB OK RPM UltraS 20 Hard Drive for Sun Fire V60x and Sun Fire V65x Slimline CD-ROM/Floppy drive module for the Sun Fire V60x and Sun Fire V65x 527A A 530A A Sun Fire V40z 3U AMD Opteron-based server chassis -cha ssis, motherboard, 2x0/00/000 Ethernet ports, PCI-X slots, one internal AC power supply, no power cord, order 2 geospecific X-options,Sol 9 x86 HW 4/04 evaluation media kit, XATO ONLY. Sun Fire V40z AMD Opteron 850 CPU. Must be ordered in pairs. XATO ONLY. 6 GB Memory kit DDR/333 Registered ECC DIMMs (2x52MB) for Sun Fire V20z and V40z. XATO ONLY. 73GB 0K RPM Ultra320 SCSI Hard Drive for Sun Fire V20z and V40z. XATO ONLY. Slimline DVD-ROM/Floppy drive module for the Sun Fire V40z. XATO ONLY. 5.6 Localized Power Cord Kit Continental Europe X32L 3 X32L Localized Power Cord Kit Continental Europe Rack mount kit and extension brackets for Sun LX50, Sun Fire V60x, V65x. For use with industry standard X5030A 3 X9267A 9" racks, and Sun Rack 900 and StorEdge racks. Xoption W Power Supply for the Sun Fire V65x 534A A Slide rail kit for Sun Fire V20z and V40z. Fits Sun Rack 900 and and selected thirdparty racks. Replaces X9274A. 760W Redundant Power Supply for the Sun Fire V40z. To supplement A57A-AA for 2nd power supply (if not configured). XATO ONLY. 5.9 Localized Power Cord Kit Continental Europe X32L 3 X32L Localized Power Cord Kit Continental Europe

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ελίδα από 44 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ... 3 Άρθρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔNΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ «Ππομήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΡΟ Β' ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΗΡΗΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΔΡΟ Β' ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΗΡΗΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΔΡΟ Β' ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΗΡΗΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ. ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΤΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟΤΡΝΑΡΗ 55, 104 32 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 6 2 1 9 1 3 HMEΡOMHNIA : 23.10.09 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ : N 1 HMEΡΟΜΗΝΙΑ : 30.10.09 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Σειέθσλν:210-42 97 850 Φαμ:210-42 97 915 Email : grafeio_proedrou@oikosnautou.gr ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ ΜΔ ΔΜΠΡΑΜΑΣΔ ΔΞΑΦΑΛΗΔΗ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00 Αθήνα, 08/02/2013 Απιθμ. Ππωη. : 358 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00 ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

πλνπηηθά ζηνηρεία Σεχρνπο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 4 πληνκνγξαθίεο - γεληθά 5 A ΚΔΟΝΠ: ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΝ 7 A.1 θνπνί θαη ζηφρνη Έξγνπ 7

πλνπηηθά ζηνηρεία Σεχρνπο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 4 πληνκνγξαθίεο - γεληθά 5 A ΚΔΟΝΠ: ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΝ 7 A.1 θνπνί θαη ζηφρνη Έξγνπ 7 Σεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θαη αδεηψλ ρξήζεο ινγηζκηθνχ ζπζηεκάησλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ πξνο εμππεξέηεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ Schengen Γεχηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο:

Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: «Ηξάθιεην, θάζε βήκα... έλα ηαμίδη ζηελ ηζηνξία» Ηιεθηξνληθή Πεξηήγεζε ζηελ παιηά πόιε Ηξαθιείνπ Αναθέτουςα Αρχή: ΓΗΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα