Утицај степена метаболичке контроле на успех каузалне терапије пародонтопатије код болесника са дијабетес мелитусом тип 2 клинички ефекти

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Утицај степена метаболичке контроле на успех каузалне терапије пародонтопатије код болесника са дијабетес мелитусом тип 2 клинички ефекти"

Transcript

1 738 Sr Arh Celok Lek Nov-Dec;141(11-12): DOI: /SARH M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: ; Утицај степена метаболичке контроле на успех каузалне терапије пародонтопатије код болесника са дијабетес мелитусом тип 2 клинички ефекти Јелена Мирнић 1, Миланко Ђурић 1,2, Тања Предин 1, Ивана Гушић 1,2, Ђорђе Петровић 1,2, Александра Анђелковић 1, Бранислав Бајкин 1,2 1 Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, Србија 2 Клиника за стоматологију Војводине, Нови Сад, Србија КРАТАК САДРЖАЈ Увод Ди ја бе тес ме ли тус (ДМ), обо ље ње у чи јој осно ви је ме та бо лич ки по ре ме ћај, од ра жа ва се на функ ци о ни са ње мно гих ор га на. Па ро дон то па ти ја је јед на од вр ло че стих ком пли ка ци ја овог обо ље ња. Циљ ра да Циљ ис тра жи ва ња био је да се упо ре де кли нич ки ефек ти ка у зал не те ра пи је па ро дон топа ти је код осо ба са ДМ тип 2 и оних које нису боловале од ДМ (контролна група). Ме то де ра да Кли нич ким ис пи ти ва њем об у хва ће не су особе с хроничном пародонтопатијом: 41 боле сник са ДМ тип 2 и 21 пацијент који није боловао од ДМ. Ис пи та ни ци са ДМ су на осно ву вред но сти гли ко зи ли ра ног хе мо гло би на (HbA1c) свр ста ни у две гру пе: Д1, ко ју је чи ни ло 18 ис пи та ни ка са до бром ме та бо лич ком кон тро лом (HbA1c<7%), и Д2, ко ју су чи ни ла 23 ис пи та ни ка с ло шом ме та бо лич ком контро лом (HbA1c 7%). Ста ње орал не хи ги је не и па ро дон то ло шки ста тус ис пи та ни ка (плак-ин декс ПИ, гин ги вал ни ин декс ГИ, ин декс кр ва ре ња ИК, ду би на па ро дон тал них џе по ва ДПЏ и ни во при појног епи те ла НПЕ) про це ње ни су на по чет ку ис тра жи ва ња и три ме се ца на кон ка у зал не те ра пи је. Ре зул та ти При ме ном те ста ANO VA ни је утвр ђе на ста ти стич ки зна чај на раз ли ка у успе ху те ра пи је међу ис пи ти ва ним гру па ма кад су у пи та њу ГИ (=0,52), ИК (=0,36) и НПЕ (=0,11). Сма ње ње ПИ и ДПЏ у контролној групи (ΔПИ=0,84; ΔДПЏ=0,35 mm) би ло је зна чај но ве ће (<0,05) у од но су на сма ње ње код ис пи та ни ка са ДМ (гру па Д1: ΔПИ=0,60, ΔДПЏ=0,11 mm; гру па Д2: ΔПИ=0,53, ΔДПЏ=0,11 mm). За кљу чак Ре зул та ти овог ис тра жи ва ња по ка зу ју да, иако раз ли ке у од го во ру на те ра пи ју па ро донто па ти је из ме ђу испитаника који не болују од ДМ и ис пи та ни ка са ДМ очи глед но по сто је, оне ни су зна чај не у ве ћи ни ис пи ти ва них па ра ме та ра. До би је ни ре зул та ти не пру жа ју до вољ но убе дљи ве до ка зе за тврд њу да сте пен ме та бо лич ке кон тро ле зна чај но ути че на успех те ра пи је па ро дон топа ти је код осо ба са ДМ. Кључ не ре чи: ди ја бе тес ме ли тус тип 2; гли ко зи ли ра ни хе мо гло бин (HbA1c); па ро дон тал не бо ле сти; кон зер ва тив но ле че ње; па ро дон тал ни ин дек си Corresondence to: Jelena MIRNIĆ Tolstojeva 21, Novi Sad Srbija УВОД Ди ја бе тес ме ли тус (ДМ) је јед но од во де ћих хро нич них обо ље ња у све ту, па и у на шој зе мљи, чи ја сто па ин ци ден ци је се по сте пе но по ве ћа ва, на ро чи то ти па 2, те се мо же го вори ти и о пан де ми ји ове бо ле сти. Про це њу је се да ће до го ди не од ДМ обо ле ти око 380 ми ли о на љу ди [1]. Пре ма по да ци ма Реги стра за ди ја бе тес, у Ср би ји од ДМ бо лу је око осо ба, од но сно 8,2% ста нов ништва, а у го ди ни ди јаг но сти ко ва не су још осо бе са ДМ тип 2 [2]. ДМ је гру па ме та бо лич ких бо ле сти ко је од ли ку је хи пер гли ке ми ја на ста ла због по реме ћа ја лу че ња ин су ли на, по ре ме ћа ја ње говог деј ства или услед оба. По ред по ре ме ћа ја ме та бо ли зма глу ко зе, у ДМ је по ре ме ћен и ме та бо ли зам ма сти и про те и на [3]. То ком тра ја ња ДМ, уз хро нич ну хи пергли ке ми ју, до ла зи до па то ло шких про ме на на ра зним ор га ни ма (око, бу бре зи, нер ви, ср це, крв ни су до ви) [4, 5]. По ред ре ти но пати је, це ре бро ва ску лар не, кар ди о ва ску лар не и пе ри фер не ате ро скле ро зе, пе ри фер не неу ро па ти је, дис функ ци је бу бре га и успо ре ног за ра ста ња ра на, Аме рич ко удру же ње за дија бе тес (Ame ri can Di a be tes As so ci a tion ADA) је и па ро дон то па ти ју увр сти ло на ли сту компли ка ци ја ДМ [6]. Ис тра жи ва ња по ка зу ју да су код осо ба обо ле лих од ДМ ве ћи ри зик за на ста нак обим ни јих оште ће ња па ро дон ци јума и го ра ду го роч на прог но за не го код здравих осо ба. Та ко Емрих (Emrich) и са рад ни ци [7] на во де да је код бо ле сни ка са ДМ око три пу та ве ћи ри зик од раз во ја уз на пре до ва ле па ро дон то па ти је у од но су на здра ве осо бе. У епи де ми о ло шкој сту ди ји ме ђу Пи ма Ин дијан ци ма, на ро дом с нај ви ше обо ле лих од ДМ тип 2 на све ту, уче ста лост па ро дон то па ти је је би ла 60% код осо ба са ДМ и 36% код здравих при пад ни ка овог народа [8]. Исто вре мено, то ком две и по го ди не па ро дон то па ти ја се ја ви ла 2,6 пу та че шће код бо ле сни ка са ДМ у од но су на здра ве осо бе. Но, ни је код свих бо ле сни ка са ДМ подјед нак ри зик за раз вој па ро дон то па ти је. Истра жи ва ња по ка зу ју да сте пен уни ште ња

2 Sr Arh Celok Lek Nov-Dec;141(11-12): па ро дон ци ју ма у нај ве ћој ме ри за ви си од сте пе на мета бо лич ке кон тро ле обо ље ња. Цаи (Tsai) и са рад ни ци [9] су, ко ри сте ћи по дат ке Тре ће сту ди је на ци о нал ног здра вља и ис хра не у САД (NAH NES III), уста но ви ли да је код осо ба обо ле лих од ДМ с ло шом ме та бо лич ком кон тро лом 2,9 пу та ве ћи ри зик од по ја ве па ро дон то пати је у од но су на здра ве ис пи та ни ке, док је код бо ле сника са до бро кон тро ли са ним ДМ ри зик 1,56 пу та ве ћи. Исто та ко, у сту ди ји Саф кан-се па ле (Saf kan-se a la) и Аина ма (Aina mo) [10] ис пи та ни ци с ло шом ме та болич ком кон тро лом су има ли зна чај но ве ће вред но сти ни воа при пој ног епи те ла и сте пен ре сорп ци је ал ве о лар не ко сти у од но су на бо ле сни ке ко ји су до бро контро ли са ли ДМ. Осим сте пе на оште ће ња па ро дон ци ју ма, и од говор на ле че ње па ро дон то па ти је у ве ли кој ме ри за ви си од сте пе на ме та бо лич ке кон тро ле ДМ. Ис тра жи ва ња по ка зу ју да ис пи та ни ци с ло ше кон тро ли са ним обоље њем сла би је ре а гу ју на те ра пи ју па ро дон то па ти је у од но су на здра ве, док ис пи та ни ци са до бро кон троли са ним ДМ ре а гу ју го то во под јед на ко до бро као и здра ве осо бе. Та ко су Крист гау (Christ gau) и са рад ни ци [11] утвр ди ли да по сле ка у зал не те ра пи је па ро дон топа ти је не ма ста ти стич ки зна чај не раз ли ке у сма ње њу бро ја па ро дон тал них џе по ва ду би не ве ће од 4 mm изме ђу гру пе бо ле сни ка са ДМ и до бром ме та бо лич ком кон тро лом и контролне групе ис пи та ни ка, док су Терво нен (Ter vo nen) и Кар ја ла и нен (Kar ja la i nen) [12] 12 ме се ци на кон те ра пи је па ро дон то па ти је уста но ви ли да ис пи та ни ци с ло шом ме та бо лич ком кон тро лом ДМ има ју зна чај но ве ћи број па ро дон тал них џе по ва ду бине пре ко 4 mm у од но су на оне са до бром кон тро лом. Ме ђу тим, по сто је и ис тра жи ва ња чи ји ре зул та ти ни су у са гла сно сти с прет ход но на ве де ним ста во ви ма. На и ме, за ви сност оште ће ња па ро дон ци ју ма од ме та болич ке кон тро ле ДМ је до ста те шко де фи ни са ти. Иако се сма тра да ло ша ме та бо лич ка кон тро ла по ве ћа ва ри зик од оште ће ња па ро дон ци ју ма, по сто је и сту ди је у ко ји ма ни је утвр ђе на ова ко ре ла ци ја [13, 14]. Та ко, на при мер, Бри џис (Brid ges) и са рад ни ци [13] у гру пи обо ле лих од ДМ ни су утвр ди ли ко ре ла ци ју из ме ђу ни воа ме та болич ке кон тро ле и сте пе на оште ће ња па ро дон ци ју ма из ра же ног по мо ћу вред но сти ни воа при пој ног епи тела, ду би не па ро дон тал них џе по ва и за па ље ња гин ги ве. Фон та на (Fon ta na) и са рад ни ци [14] ни су уста но ви ли ко ре ла ци ју из ме ђу ни воа ме та бо лич ке кон тро ле и ресорп ци је ал ве о лар не ко сти код обо ле лих од ДМ. С об зи ром на ди ја ме трал но су прот не ре зул та те разли чи тих сту ди ја, хте ли смо да ура ди мо ис тра жи ва ње на на шем узор ку. ЦИЉ РАДА Циљ ис тра жи ва ња био је да се упо ре де кли нич ки ефекти ка у зал не те ра пи је па ро дон то па ти је код бо ле сни ка са ДМ тип 2 и испитаника који нису боловали од ДМ, као и ефек ти те ра пи је код бо ле сни ка са до бро и ло ше кон тро ли са ним ДМ. МЕТОДЕ РАДА Испитаници Ис тра жи ва ње је ура ђе но од но вем бра до де цембра го ди не. Бо ле сни ци са ДМ ле че ни у овом пери о ду на Кли ни ци за ен до кри но ло ги ју, ди ја бе тес и бо ле сти ме та бо ли зма Кли нич ког цен тра Вој во ди не и у Дис пан зе ру за ди ја бе тес До ма здра вља Но ви Сад упу ће ни су на па ро дон то ло шки пре глед на Кли ни ку за сто ма то ло ги ју. Од 113 бо ле сни ка ко ји су се ода зва ли по зи ву, код 78 уста но вље но је да је по треб но ле че ње па ро дон то па ти је. Бо ле сни ци код ко јих је ди јаг но сти ко ва на хро нич на ге не ра ли зо ва на па ро дон то па ти ја по зва ни су да учеству ју у овом ис тра жи ва њу. Кри те ри ју ми за укљу че ње у сту ди ју би ли су сле де ћи: 1) да бо лу ју од ДМ тип 2 и да узи ма ју орал не ан ти хипер гли ке ми ке; 2) да има ју нај ма ње 15 зу ба у ви ли ца ма; и 3) да су ста ри из ме ђу 30 и 70 го ди на. Кри те ри ју ми за ис кљу че ње из ис тра жи ва ња би ли су: 1) ле че ње ин су лином и уво ђе ње ин су ли на у те ра пи ју то ком ис тра жи вања; 2) при ме на ан ти би о ти ка у по след ња три ме се ца; 3) ле че ње па ро дон то па ти је у по след њих шест ме се ци; 4) си стем ска обо ље ња (ле у ке ми ја, хе мо фи ли ја) ко ја мо гу ути ца ти на ста ње па ро дон ци ју ма; и 5) труд но ћа. Од укуп но 50 бо ле сни ка ко ји су ис пу ња ва ли ове кри те ри ју ме, тро је је ис кљу че но из ис тра жи ва ња због пре ла ска на ин су лин ску те ра пи ју, док се шест ис пи тани ка ни је ода зва ло на кон трол ни пре глед. Пре о стао је 41 ис пи та ник (18 му шка ра ца и 23 же не) про сеч не ста ро сти од 56,6 го ди на. На осно ву вред но сти гли кози ли ра ног хе мо гло би на (HbA1c) у кр ви, ис пи та ни ци су свр ста ни у две гру пе. Пр ву гру пу (Д1) чи ни ло је 18 бо ле сни ка (шест му шка ра ца и 12 же на, про сеч не ста ро сти од 57,7 го ди на) са до бром ме та бо лич ком контро лом ДМ (HbA1c<7%). Дру гу гру пу (Д2) чи ни ла су 23 ис пи та ни ка (12 му шка ра ца и 11 же на, про сеч не ста рости од 55,3 го ди не) с ло шом ме та бо лич ком кон тро лом обољења (HbA1c 7%). На ве де не гра нич не вред но сти HbA1c ко је су ко ришће не пре по ру ка су ADA из го ди не [15]. У истра жи ва ње су укљу че на и 23 па ци јен та ком па ра бил на по по лу и ста ро сти ко ја ни су бо ло ва ла од ДМ, а ја ви ли су се на Кли ни ку за сто ма то ло ги ју због ле че ња хронич не па ро дон то па ти је. Ови ис пи та ни ци чи ни ли су гру пу Ц. Је дан па ци јент из ове гру пе се ни је ода звао на кон трол ни пре глед, а је дан је ис кљу чен због употре бе ан ти би о ти ка, та ко да је ова гру па фор ми ра на од 21 ис пи та ни ка (се дам му шка ра ца и 14 же на), ко ји су у про се ку има ли 55,1 го ди ну. Основ не од ли ке ис пи тани ка да те су у та бе ли 1. Сви ис пи та ни ци укљу че ни у ис тра жи ва ње до бровољ но су при ста ли да у ње му уче ству ју и пот пи са ли су пи са ну са гла сност. Из во ђе ње сту ди је одо бри ла је Етич ка ко ми си ја Кли ни ке за сто ма то ло ги ју Вој во ди не у Но вом Са ду. Ис тра жи ва ње се са сто ја ло од ла бо ра то риј ског и кли нич ког де ла.

3 740 Мирнић Ј. и сар. Утицај степена метаболичке контроле на успех каузалне терапије пародонтопатије код болесника са ДМ тип 2 Та бе ла 1. Основ не од ли ке ис пи та ни ка Table 1. Basic characteristics of the study grou Пол Sex Мушки Male Женски Female D1 (n=18) Група Grou D2 (n=23) C (n=21) Старост (године) Age (years) 57.67± ± ± Број зуба Number of teeth 18.22± ± ± Трајање ДМ (године) DM duration (years) 5.51± ±5.63 HbA1c (%) 6.19± ±1.53 Пушење Smoking Вред но сти су из ра же не као сред ња вред ност са стан дард ном де ви ја ци јом и као број ис пи та ни ка. D1 испитаници са добром метаболичком контролом ДМ; D2 испитаници с лошом метаболичком контролом ДМ; C контролна група; n број испитаника; ДМ дијабетес мелитус; HbA1c гликозилирани хемоглобин Values are exressed as mean±sd and number of atients. D1 DM atients with good metabolic control; D2 DM atients with oor metabolic control; C control grou; n number of atients; DM diabetes mellitus; HbA1c glycated hemoglobin Код ис пи та ни ка је при ме ње на ка у зал на те ра пи ја паро дон то па ти је укла ња ње ден тал ног пла ка и зуб ног ка мен ца ул тра звуч ним апа ра том (Mi ni Pi e zon EMS, Швај цар ска), об ра да по вр ши не ко ре на зу ба и уклања ње суб гин ги вал них на сла га спе ци јал ним Gra cey ки ре та ма (Ko hler, Аустри ја), а вр ше не су и мо ти ва ција и обу ка па ци је на та о пра вил ном одр жа ва њу оралне хи ги је не. Кли нич ка про це на ста ња па ро дон ци ју ма ура ђе на је на по чет ку ис пи ти ва ња и три ме се ца на кон за вр шет ка те ра пи је па ро дон то па ти је. Статистичка анализа Сви по да ци из ра же ни су као сред ња вред ност (X) и стан дард на де ви ја ци ја (±SD). Раз ли ке сред њих вредно сти из ме ђу гру па упо ре ђи ва не су при ме ном ANO VA ана ли зе и ost-hoc те ста мул ти пле ком па ра ци је. χ 2 -тест ко ри шћен је за не па ра ме триј ско те сти ра ње (пол и распо де ла сте пе на па ро дон то па ти је). Зна чај ност раз ли ка из ме ђу сред њих вред но сти до би је них пре па ро дон то лошке те ра пи је и на кон ње ис пи та на је t-те стом. Вред ности ма ње од 0,05 сма тра не су ста ти стич ки зна чај ни ма. Лабораторијско испитивање Сте пен ме та бо лич ке кон тро ле био је од ре ђен утвр ђива њем ни воа HbA1c. Ис пи ти ва ња узо ра ка вен ске кр ви су ра ђе на ме то дом иму но е се ја. Клиничко испитивање За про це ну ста ња па ро дон ци ју ма ко ри шће ни су: плакин декс (ПИ) по Сил нес Ло уу (Sil ness-löe) [16], гин гивал ни ин декс (ГИ) по Лоу Сил не су (Löe-Sil ness) [17], ин декс кр ва ре ња гин ги ве (ИК) по Ми ле ма ну (Mühlemann) [18], ду би на па ро дон тал них џе по ва (ДПЏ) и ни во при пој ног епи те ла (НПЕ). Ме ре ње по след ња два па ра ме тра вр ше но је гра ду и са ном па ро дон тал ном сондом са Ви ли јем со вом (Wil li ams) по де лом (Hu-Friedy, SAD, PQW OB) на че ти ри ме ста на сва ком зу бу (сре дина ве сти бу лар не стра не зу ба, бу ко ме зи јал ни брид круни це, сре ди на орал не стра не зу ба и орал но ди стал ни брид кру ни це зу ба). Сте пен оште ће ња па ро дон ци ју ма де фи ни сан је на осно ву кри те ри ју ма ко је су уса гла си ли Цен три за контро лу и пре вен ци ју обо ље ња (Cen ters for Di se a se Con trol and Pre ven tion CDC) и Аме рич ка ака де ми ја за па родон то ло ги ју (Ame ri can Aca demy of Pe ri o don to logy AAP) [19]. Уз на пре до ва ла па ро дон то па ти ја је де фи ни са на као по сто ја ње нај ма ње два апрок си мал на ме ста са НПЕ од нај ма ње 6 mm (не на истом зу бу) и нај ма ње јед ног апрокси мал ног ме ста са ДПЏ од нај ма ње 5 mm. Ди јаг но за умере не па ро дон то па ти је је по ста вља на уко ли ко су по стоја ла ба рем два апрок си мал на ме ста са НПЕ од нај ма ње 4 mm (не на истом зу бу) или ба рем два апрок си мал на ме ста са ДПЏ од нај ма ње 5 mm (не на истом зу бу) [20]. РЕЗУЛТАТИ Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да су ис пи та ни ци има ли па ро дон то па ти ју раз ли чи тог сте пе на. Уз на предо ва ла па ро дон то па ти ја за бе ле же на је код по се дам ис пи та ни ка у све три гру пе (Д1: 38,9%; Д2: 30,4%; Ц: 33,3%). Уме ре на па ро дон то па ти ја утвр ђе на је код 11 ис пи та ни ка гру пе Д1 (61,1%), 16 ис пи та ни ка гру пе Д2 (69,6%) и 14 ис пи та ни ка гру пе Ц (66,7%). Ни је би ло ста ти стич ки зна чај не раз ли ке у рас по де ли сте пе на паро дон то па ти је ме ђу ис пи ти ва ним гру па ма (=0,849). Сред ње вред но сти свих ис пи ти ва них па ро дон то лошких ин дек са (ПИ, ГИ, ИК, ДПЏ, НПЕ) на по чет ку истра жи ва ња ни су се ста ти стич ки зна чај но раз ли ко ва ле из ме ђу ис пи та ни ка са до бром ме та бо лич ком кон тро лом ДМ (Д1) и ис пи та ни ка с ло шом ме та бо лич ком кон тролом обољења (Д2). Ме ђу тим, у обе гру пе бо ле сни ка са ДМ за бе ле жен су зна чај но ви ше вред но сти ПИ (Д1: 1,71; Д2: 1,85) и ГИ (Д1: 1,68; Д2: 1,64) у од но су на контролну групу ис пи та ни ка (ПИ=1,33; ГИ=1,09), док се сред ње вред но сти дру гих ис пи ти ва них па ра ме та ра код ис пита ни ка гру па Д1 и Д2 ни су ста ти стич ки зна чај но разли ко ва ле у од но су на ис пи та ни ке гру пе Ц (Та бе ла 2). Три ме се ца по сле те ра пи је вред но сти свих ис пити ва них па ра ме та ра би ле су на ни жем ни воу не го на по чет ку ис тра жи ва ња код све три гру пе ис пи та ни ка. Све раз ли ке би ле су и ста ти стич ки зна чај не, осим ДПЏ код па ци је на та с ло шом ме та бо лич ком кон тро лом, ко ја се са 2,16 mm сма њи ла на 2,04 mm (Та бе ла 3). Сма њење ПИ (ΔПИ) би ло је ста ти стич ки зна чај но ве ће код испитаника контролне групе (0,84) не го код бо ле сни ка са ДМ (Д1: 0,60; Д2: 0,53) (ANO VA, =0,01). И сма њење ДПЏ (ΔДПЏ) би ло је ста ти стич ки зна чај но ве ће у контролној групи ис пи та ни ка (0,35 mm) не го код бо doi: /SARH M

4 Sr Arh Celok Lek Nov-Dec;141(11-12): Та бе ла 2. Кли нич ки па ро дон то ло шки па ра ме три код ис пи та ни ка на по чет ку ис тра жи ва ња (X ±SD) Table 2. Clinical eriodontal arameters in subjects at baseline (X ±SD) ПИ PI ГИ GI ИК PBI ДПЏ (mm) PPD (mm) НПЕ (mm) CAL (mm) D1 (n=18) 1.71±0.51 C* Група Grou D2 (n=23) 1.85±0.35 C***, Dns C (n=21) 1.33± ±0.63 C** 1.64±0.48 C**, Dns 1.09± ± ± ± ± ± ± ± ± ± * <0,05; ** <0,01; *** <0,001; ns >0,05 (ost-hoc тест мултипле компарације) C у односу на групу C; D у односу на групу D1 ПИ плак-индекс; ГИ гингивални индекс; ИК индекс крварења гингиве; ДПЏ дубина пародонталног џепа; НПЕ ниво припојног епитела * <0.05; ** <0.01; *** <0.001; ns >0.05 (ost hoc tests multile comarisons) C vs C grou; D vs D1 grou PI laque index; GI gingival index; PBI ailla bleeding index; PPD eriodontal ocket deth; CAL clinical attachment level Та бе ла 3. Кли нич ки па ро дон то ло шки па ра ме три код ис пи та ника на по чет ку ис тра жи ва ња и три ме се ца по сле те ра пи је (X ±SD) Table 3. Clinical eriodontal arameters in subjects at baseline and 3 months after theray (X ±SD) ПИ PI ГИ GI ИК PBI ДПЏ (mm) PPD (mm) НПЕ (mm) CAL (mm) Група На почетку После терапије Grou Baseline After theray D1 1.71± ±0.53 D2 1.85± ±0.34 <0.001 C 1.33± ±0.34 D1 1.68± ±0.32 D2 1.64± ±0.50 <0.001 C 1.09± ±0.50 D1 1.92± ±0.55 D2 1.82± ±0.66 <0.001 C 1.47± ±0.49 D1 2.18± ±0.59 <0.01 D2 2.16± ±0.41 >0.05 C 2.5± ±0.57 <0.001 D1 2.89± ±1.10 D2 2.79± ±1.40 <0.001 C 2.11± ±0.98 Та бе ла 4. Про ме на кли нич ких па ро дон то ло шких па ра ме та ра после ле че ња (X ±SD) Table 4. Mean changes in eriodontal clinical variables after theray (X ±SD) ΔПИ ΔPI ΔГИ ΔGI ΔИК ΔPBI ΔДПЏ (mm) ΔPPD (mm) ΔНПЕ (mm) ΔCAL (mm) Група Grou D1 D2 C 0.60±0.31 C* 0.53±0.34 C*, Dns 0.84± ± ± ± ± ± ± ±0.16 C* 0.11±0.29 C*, Dns 0.35± ± ± ± * <0,05; ns >0,05 (ost-hoc тест мултипле компарације) C у односу на групу C; D у односу на групу D1 Δ промена вредности параметра после терапије * <0.05; ns >0.05 (ost hoc tests multile comarisons) C vs C grou; D vs D1 grou Δ changes in values from baseline to 3 months ле сни ка са ДМ (Д1: 0,11 mm; Д2: 0,11 mm) (ANO VA, =0,002). Ста ти стич ки зна чај на раз ли ка у успе ху те рапи је ме ђу ис пи ти ва ним гру па ма ни је утвр ђе на кад су у пи та њу ГИ (гру па Д1: ΔГИ=0,81; гру па Д2: ΔГИ=0,65; гру па Ц: ΔГИ=0,73; ANO VA, =0,52), ИК (гру па Д1: ΔИК=0,98; гру па Д2: ΔИК=0,71; гру па Ц: ΔИК=0,79; ANO VA, =0,36) и НПЕ (гру па Д1: ΔНПЕ=0,24 mm; гру па Д2: ΔНПЕ=0,27 mm, гру па Ц: ΔНПЕ=0,43 mm; ANO VA, =0,11) (Та бе ла 4). ДИСКУСИЈА У овом ис тра жи ва њу упо ре ђи ва ни су кли нич ки ефекти ка у зал не те ра пи је па ро дон то па ти је код бо ле сни ка са до бром ме та бо лич ком кон тро лом ДМ (гру па Д1), бо ле сни ка с ло шом ме та бо лич ком кон тро лом обољења (гру па Д2) и испитаника који нису боловали од ДМ. ДМ је фак тор ри зи ка за на ста нак и раз вој гин ги ви тиса и па ро дон то па ти је, а сте пен кон тро ле кон цен траци је глу ко зе у кр ви зна ча јан је чи ни лац њи хо ве пове за но сти. Иако при ро да ове ве зе на мо ле ку лар ном и ће лиј ском ни воу ни је пот пу но раз ја шње на, углав ном се по ми њу по ре ме ћен ме та бо ли зам ко ла ге на и про цес не ен зим ске гли ко зи ла ци је [4]. Ко ла ген, као глав ни про те ин па ро дон тал них тки ва, има зна чај ну уло гу ка ко у очу ва њу здра вља па ро донта, та ко и у за ра ста њу тки ва по сле ле че ња па ро дон топа ти је. Сма тра се да је син те за ко ла ге на под ути ца јем ни воа глу ко зе. Ана ли за ху ма них фи бро бла ста гин ги ве in vi tro по ка зу је да је у усло ви ма ви со ке кон цен тра ци је глу ко зе сма ње на син те за ко ла ге на [21]. Осим то га, у па ро дон ци ју му осо ба обо ле лих од ДМ утвр ђе на је и по ве ћа на ак тив ност ко ла ге на зе ко ја раз гра ђу је но вофор ми ра ни ко ла ген. У усло ви ма хи пер гли ке ми је бројни про те и ни, укљу чу ју ћи и ко ла ген, под ле жу про це су не ен зим ске гли ко зи ла ци је, ка да до ла зи до ства ра ња по ве ћа не ко ли чи не крај њих про из во да (енгл. advan ced glyca tion end-ro ducts AGE). У ка пи ла ри ма па ро донци ју ма на го ми ла ни ко ла ген из ме њен услед AGE до води до за де бља ња ба зал не мем бра не, чи ме се на ру ша ва пре нос ки се о ни ка, про из во да ме та бо ли зма, фа го ци та и ан ти те ла, што до при но си по ве ћа ној осе тљи во сти паро дон ци ју ма код обо ле лих од ДМ [4]. Хи пер гли ке мија та ко ђе оме та ди фе рен ци ја ци ју ма кро фа га и лу че ње фак то ра ра ста (основ ни фак тор ра ста фи бро бла ста, тран сфор ми шу ћи фак тор ра ста ал фа), ко ји су нео п ход ни за за ра ста ње тки ва [22]. Ис тра жи ва ња, ме ђу тим, по ка зу ју да те ра пи ја па родон то па ти је код обо ле лих од ДМ мо же би ти под јед на ко успе шна као и код људи који не болују од ДМ [11, 23]. Та ко су, ре ци мо, Крист гау и са рад ни ци [11] утвр ди ли сма ње ње апрок си мал ног ПИ са око 80% на 45,7% и у гру пи бо ле сни ка са ДМ и у кон трол ној гру пи ис пи тани ка че ти ри ме се ца по сле ка у зал не те ра пи је. Про се чан број па ро дон тал них џе по ва дубине од нај ма ње 4 mm сма њен је са 41,9% на 28,3% код бо ле сни ка са ДМ и са 41,6% на 31,8% у кон трол ној гру пи. Да Круз (da Cruz) и са рад ни ци [23] та ко ђе су утвр ди ли да не ма зна чај не

5 742 Мирнић Ј. и сар. Утицај степена метаболичке контроле на успех каузалне терапије пародонтопатије код болесника са ДМ тип 2 раз ли ке у од го во ру на ка у зал ну те ра пи ју ис пи та ни ка са ДМ у од но су на оне који не болују од ДМ. Та ко се три ме се ца на кон те ра пи је ГИ у гру пи бо ле сни ка смањио са 81,97% на 10,72%, а у кон трол ној гру пи 82,55% на 9,30%. НПЕ у гру пи бо ле сни ка са ДМ је са 4,49 mm сма њен на 3,28 mm, а у кон трол ној гру пи са 4,03 mm на 2,90 mm, и ни је утвр ђе на ста ти стич ки зна чај на раз ли ка у успе ху те ра пи је ме ђу ис пи ти ва ним гру па ма. Док у на ве де ним сту ди ја ма на по чет ку ис тра жи ва ња ни је би ло ста ти стич ки зна чај не раз ли ке у вред но сти ма ис пи ти ва них кли нич ких па ра ме та ра код ис пи та ни ка са ДМ и контролне групе, у на шем ис тра жи ва њу испи та ни ци обо ле ли од ДМ су на по чет ку има ли зна чајно ви ше вред но сти ПИ и ГИ у од но су на испитанике контролне групе. По ви шен ни во глу ко зе у кр ви, а самим тим и у пљу вач ки, и сма ње но лу че ње пљу вач ке мо гу да узро ку ју по ве ћа но на го ми ла ва ње ден тал ног пла ка код бо ле сни ка са ДМ. По ре ме ће на функ ци ја поли мор фо ну кле ар них ле у ко ци та и по ве ћа но ства ра ње ци то ки на мо гу да бу ду од го вор ни за ве ћи сте пен за паље ња гин ги ве [24]. По ре де ћи успех те ра пи је из ме ђу боле сни ка са ДМ (гру пе Д1 и Д2) и испитаника контролне групе, утвр ди ли смо да је до шло до под јед на ко до брог по бољ ша ња вред но сти ГИ, ИК и НПЕ у све три гру пе. Ме ђу тим, у обе гру пе ис пи та ни ка са ДМ за бе ле же но је ста ти стич ки зна чај но ма ње сма ње ње вред но сти ПИ (Д1: ΔПИ=0,60; Д2: ΔПИ=0,53) и ДПЏ (Д1: ΔДПЏ=0,11 mm; Д2: ΔДПЏ=0,11 mm) у од но су на испитанике контролне групе (ΔПИ=0,84; ΔДПЏ=0,35 mm). Раз лике у успе ху те ра пи је из ме ђу на ше и прет ход но на ве дене две сту ди је мо гле би би ти по сле ди ца по ме ну те изра же ни је упа ле гин ги ве бо ле сни ка са ДМ у од но су на испитанике контролне групе на по чет ку ис тра жи ва ња, као и раз ли ка у ме то до ло ги ји ис тра жи ва ња. На и ме, у на шој сту ди ји ка у зал на те ра пи ја па ро дон то па ти је ни је би ла пра ће на при ме ном ан ти сеп ти ка, ни ти су па ци јенти до ла зи ли на укла ња ње ден тал ног пла ка по сле за вршет ка те ра пи је, као што је то би ло у сту ди ји Крист га уа и са рад ни ка [11] и Да Кру за и са рад ни ка [23]. Та ко ђе, сма тра мо да је мо ти ви са ност за ле че ње испитаника који не болују од ДМ, а који су до шли код нас све сни па ро дон то ло шког про бле ма ко ји има ју, би ла ве ћа не го код бо ле сни ка са ДМ, ко је су за по тре бе ово га ис тра жива ња на пре гле де упу ћи ва ли ен до кри но ло зи. Не што сла би ји успех ле че ња у гру пи бо ле сни ка са ДМ у од но су на испитанике контролне групе мо гао би би ти и по сле ди ца по ре ме ће не ме та бо лич ке кон тро ле осо ба обо ле лих од ДМ. Ис тра жи ва ња по ка зу ју да ис пита ни ци с ло ше кон тро ли са ним ДМ сла би је ре а гу ју на те ра пи ју па ро дон то па ти је не го бо ле сни ци са до бром ме та бо лич ком кон тро лом ДМ. Фин ски ауто ри [12] су уочи ли да 12 ме се ци на кон ле че ња па ро дон то па ти је ис пи та ни ци с ло шом ме та бо лич ком кон тро лом ДМ има ју зна чај но ве ћи број па ро дон тал них џе по ва чи ја је ду би на 4 mm или ве ћа (9,1%) за раз ли ку од оних са до бром (2,9%) и уме ре ном кон тро лом обо ље ња (3,1%). И број ме ста са суб гин ги вал ним кон кре мен ти ма био је зна чај но ве ћи код ис пи та ни ка ло ше ме та бо лич ке контро ле ДМ (25,9%) у од но су на оне са до бром (6,4%) и уме ре ном кон тро лом (11,7%). Ауто ри су за кљу чи ли да је ути цај ме та бо лич ке кон тро ле ДМ на па ро дон тал но здра вље зна ча јан под усло вом да је вред ност HbA1c у пе ри о ду од три го ди не кон стант но ве ћа од 10%. Ре зул та ти на шег ис тра жи ва ња ни су от кри ли стати стич ки зна чај не раз ли ке у успе ху ле че ња из ме ђу боле сни ка са до бро и ло ше кон тро ли са ним ДМ. Ипак, мо ра мо на гла си ти да је по ре ђе ње ре зул та та раз ли читих сту ди ја у ве ли кој ме ри оте жа но због ко ри шће ња раз ли чи тих гра нич них вред но сти HbA1c при ли ком оце њи ва ња сте пе на ме та бо лич ке кон тро ле ДМ. У нашем ис тра жи ва њу стро ге гра нич не вред но сти овог пара ме тра (HbA1c<7% до бра ме та бо лич ка кон тро ла; HbA1c 7% ло ша ме та бо лич ка кон тро ла) пре по ру ка су ADA из го ди не, та ко да би ис пи та ни ци ко ји су код нас чи ни ли гру пу бо ле сни ка с ло шом ме та болич ком кон тро лом ДМ (сред ња вред ност HbA1c=8,5%) у сту ди ји ауто ра из Фин ске [12] би ли свр ста ни ме ђу ис пи та ни ке са до бро и уме ре но кон тро ли са ним обо љењем. Иако на ши ре зул та ти по ка зу ју да је код обе групе ис пи та ни ка са ДМ до шло до сми ри ва ња за па ље ња на кон те ра пи је и зна чај ног сма ње ња вред но сти свих ис пи ти ва них кли нич ких па ра ме та ра, за раз ли ку од боле сни ка са до бро кон тро ли са ним ДМ, у гру пи с ло ше кон тро ли са ним ДМ сма ње ње ДПЏ (сред ња вред ност од 2,16 mm сма ње на је на 2,04 mm) ни је до сти гло стати стич ку зна чај ност. Ка ко су у обе гру пе ис пи та ни ка са ДМ за бе ле же ни под јед нак сте пен орал не хи ги је не и па ро дон то ло шки ста тус пре те ра пи је, ова кав на лаз у гру пи бо ле сни ка с ло ше кон тро ли са ним ДМ мо жда би ипак мо гао од ра жа ва ти ути цај ме та бо лич ке кон тро ле ДМ на па ро дон тал на тки ва. ЗАКЉУЧАК Ис тра жи ва ње је по ка за ло да, иако раз ли ке у од го во ру на те ра пи ју па ро дон то па ти је из ме ђу бо ле сни ка са ДМ тип 2 и особа које не болују од ДМ очи глед но по сто је, оне ни су зна чај не у ве ћи ни ис пи ти ва них па ра ме та ра. До би је ни ре зул та ти не пру жа ју до вољ но убе дљи ве дока зе за тврд њу да сте пен ме та бо лич ке кон тро ле зна чајно ути че на успех ле че ња па ро дон то па ти је код осо ба обо ле лих од ДМ. НАПОМЕНА Рад је фи нан си ран сред стви ма про јек та број Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. doi: /SARH M

6 Sr Arh Celok Lek Nov-Dec;141(11-12): ЛИТЕРАТУРА 1. IDF. Diabetes Atlas. 3rd ed. Brussels: IDF; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut. Incidencija i mortalitet od dijabetesa u Srbiji. Izveštaj br Lalić NM, Zamaklar M, Pantelinac P, Zdravković D, Bajović LJ, Kostić N. Radna grua za dijabetes, Nacionalni komitet za izradu Vodiča kliničke rakse u Srbiji. Diabetes mellitus. Nacionalni vodič kliničke rakse. Beograd: Narodna biblioteka Srbije; Mealey BL, Ocamo GL. Diabetes mellitus and eriodontal disease. Periodontol ; 44: Kostić N, Čaarević Z, Ilić S, Penčić B, Radojković J, Marina Đ. Oksidativni stres izazvan vežbanjem i aktivnost antioksidantnih enzima kod osoba obolelih od dijabetesa s kardiovaskularnim komlikacijama i bez njih. Sr Arh Celok Lek. 2009; 137(3-4): Löe H. Periodontal disease. The sixth comlication of diabetes mellitus. Diabetes Care. 1993; 16: Emrich LJ, Shlossman M, Genco RJ. Periodontal disease in noninsulin-deendent diabetes mellitus. J Periodontol. 1991; 62: Nelson RG, Shlossman M, Budding LM, Pettitt DJ, Saad MF, Genco RJ, et al. Periodontal disease and NIDDM in Pima Indians. Diabetes Care. 1990; 13: Tsai C, Hayes C, Taylor GW. Glycemic control of tye 2 diabetes and severe eriodontal disease in the US adult oulation. Community Dent Oral Eidemiol. 2002; 30(3): Safkan-Seala B, Ainamo J. Periodontal conditions in insulindeendent diabetes mellitus. J Clin Periodontol. 1992; 19: Christgau M, Palitzsch KD, Schmalz G, Kreiner U, Frenzel S. Healing resonse to non-surgical eriodontal theray in atients with diabetes mellitus: clinical, microbiological, and immunological results. J Clin Periodontol. 1998; 25: Tervonen T, Karjalainen K. Periodontal disease related to diabetic status. A ilot study of the resonse to eriodontal theray in Tye 1 diabetes. J Clin Periodontol. 1997; 24: Bridges RB, Anderson JW, Saxe SR, Gregory K, Bridges SR. Periodontal status of diabetic and non-diabetic men: effects of smoking, glycemic control and socioeconomic factors. J Periodontol. 1996; 67: Fontana G, Laolla A, Sanzari M, Piva E, Mussa M, De Toni S, et al. An immunological evaluation of tye II diabetic atients with eriodontal disease. J Diabetes Comlications. 1999; 13(1): Mealey BL, Oates TW. AAP-Commissioned Review. Diabetes mellitus and eriodontal diseases. J Periodontol. 2006; 77: Silness J, Löe H. Periodontal disease in regnancy (II). Correlation between oral hygiene and eriodontal condition. Acta Odontol Scand. 1964; 22: Löe H. The gingival index, the laque index and the retention index systems. J Periodontol. 1967; 38(6):Sul: Saxer U, Turconi B, Elsässer C. Patient motivation with the aillary bleeding index. J Prev Dent. 1977; 4: Eke PI, Genco RJ. CDC Periodontal Disease Surveillance Project: background, objectives, and rogress reort. J Periodontol. 2007; 78(7 Sul): Page RC, Eke PI. Case definitions for use in oulation-based surveillance of eriodontitis. J Periodontol. 2007; 78: Willershauschen-Zonchen B, Lemmen C, Hamm G. Influence of high glucose concentrations on glycosaminoglycan and collagen synthesis in cultured human gingival fibroblasts. J Clin Periodontol. 1991; 18: Nishimura F, Takahashi K, Kurihara M, Takashiba S, Murayama Y. Periodontal disease as a comlication of diabetes mellitus. Ann Periodontol. 1998; 3: da Cruz GA, de Toledo S, Sallum EA, Sallum AW, Ambrosano BGM, Sardi OJC, et al. Clinical and laboratorial evaluations of non-surgical eriodontal treatment in diabetes mellitus atients. J Periodontol. 2008; 79: Lamster IB, Lalla E, Borgnakke WE, Taylor GW. The relationshi between oral health and diabetes mellitus. J Am Dent Assoc. 2008; 139:19S-24S. Imact of the Level of Metabolic Control on the Non-Surgical Periodontal Theray Outcomes in Diabetes Mellitus Tye 2 Patients Clinical Effects Jelena Mirnić 1, Milanko Djurić 1,2, Tanja Predin 1, Ivana Gušić 1,2, Djordje Petrović 1,2, Aleksandra Andjelković 1, Branislav Bajkin 1,2 1 Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia; 2 Dental Clinic of Vojvodina, Novi Sad, Serbia SUMMARY Introduction Diabetes mellitus as a comlex metabolic disease influences functioning of numerous organs. Chronic eriodontitis is one of frequent diabetic comlications. Objective The aim of this study was to comare the clinical effects of non-surgical eriodontal theray between diabetes mellitus tye 2 atients (DM tye 2) and non-diabetic individuals (control grou). Methods Our study included 41 DM tye 2 subjects and 21 non-diabetic individuals, all of them with chronic eriodontitis. The diabetic grou was divided into two subgrous based on the level of glycosylated hemoglobin (HbA1c) as follows: D1 18 subjects with good metabolic control (HbA1c<7%), and D2 23 subjects with oor metabolic (HbA1c 7%). State of oral hygiene and eriodontal clinical arameters of subjects, such as: laque index (PI), gingival index (GI), ailla bleeding index (PBI), robing ocket deth (PPD) and clinical attachment level (CAL), were evaluated at the baseline and 3 months after scaling and root-lanning. Results ANOVA test showed that there was no statistically significant difference of treatment success between studied grous in relation to GI (=0.52), PBI (=0.36) and CAL (=0.11). Reduction of PI and PPD in the control grou (ΔPI=0.84; ΔPPD=0.35 mm) was significantly higher (<0.05) than the reduction of PI and PPD in atients with the diabetes (grou D1 ΔPI=0.60, ΔPPD=0.11 mm; grou D2 ΔPI=0.53, ΔPPD=0.11 mm). Conclusion Although there were differences in treatment success between DM subjects and non-diabetic individuals, they were not significant for the most measured arameters. The results of this study did not absolutely suort the assumtion that the level of glycemic control significantly affected the eriodontal theray outcome in diabetics. Keywords: diabetes mellitus tye 2; glycosylated hemoglobin (HbA1c); eriodontal disease/theray; eriodontal index Примљен Received: 23/07/2012 Прихваћен Acceted: 16/11/2012

Поређење биохуморалних и морфолошких параметара код акутног панкреатитиса

Поређење биохуморалних и морфолошких параметара код акутног панкреатитиса DOI: 10.2298/SARH1402029T ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.37-002-07 29 Поређење биохуморалних и морфолошких параметара код акутног панкреатитиса Томислав Тасић 1, Саша Гргов 1, Александар Нагорни

Διαβάστε περισσότερα

ПОЈ МО ВИ СЕ КУ ЛА РИ ЗМА И ЛА И ЦИ ЗМА

ПОЈ МО ВИ СЕ КУ ЛА РИ ЗМА И ЛА И ЦИ ЗМА Ал фа уни вер зи тет, Бе о град, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштвену те о ри ју, Цен тар за ре ли гиј ске сту ди је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340473P УДК 299.5(049.2)

Διαβάστε περισσότερα

СТА ВО ВИ УЧЕ НИ КА ОСНОВНИХ И СРЕД ЊИХ ШКО ЛА О ПРЕД МЕ ТУ ЛИКОВНА КУЛ ТУ РА

СТА ВО ВИ УЧЕ НИ КА ОСНОВНИХ И СРЕД ЊИХ ШКО ЛА О ПРЕД МЕ ТУ ЛИКОВНА КУЛ ТУ РА Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја за вас пи та че и по слов не ин фор ма ти ча ре Сир ми јум, Срем ска Ми тро ви ца DOI 10.5937/kultura1547242K УДК 316.644-057.874:73/76(497.11) 371.3::73/76(497.11)

Διαβάστε περισσότερα

Клиничка процена знакова и симптома Грејвсове офталмопатије

Клиничка процена знакова и симптома Грејвсове офталмопатије 694 Srp Arh Celok Lek. 2012 Nov-Dec;140(11-12):694-698 DOI: 10.2298/SARH1212694J ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 617.7:616.441-008.357.4 Клиничка процена знакова и симптома Грејвсове офталмопатије

Διαβάστε περισσότερα

Клинички и микробиолошки ефекти каузалне терапије пародонтопатије

Клинички и микробиолошки ефекти каузалне терапије пародонтопатије 10 Srp Arh Celok Lek. 2014 Jan-Feb;142(1-2):10-16 DOI: 10.2298/SARH1402010P ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.31-08 Клинички и микробиолошки ефекти каузалне терапије пародонтопатије Тања Предин

Διαβάστε περισσότερα

ПРИН ЦИ ПИ СА РАД ЊЕ НО ВИ НА РА И ПР СТРУЧ ЊА КА

ПРИН ЦИ ПИ СА РАД ЊЕ НО ВИ НА РА И ПР СТРУЧ ЊА КА Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Де парт ман за но ви нар ство, Ниш DOI 10.5937/kultura1339041A УДК 070.11:659.4(497.11) 2013 прегледни рад ПРИН ЦИ ПИ СА РАД ЊЕ НО ВИ НА РА И ПР СТРУЧ ЊА

Διαβάστε περισσότερα

Улога терапије пејсмејкером у лечењу болесника са синдромом каротидног синуса

Улога терапије пејсмејкером у лечењу болесника са синдромом каротидног синуса DOI: 10.2298/SARH1502023R ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 612.291 : 616.132-085.817 23 Улога терапије пејсмејкером у лечењу болесника са синдромом каротидног синуса Никола Радовановић 1, Братислав

Διαβάστε περισσότερα

ЗА ШТО ПО СЕ ЋЕ НОСТ НО ЋИ МУ ЗЕ ЈА НЕ ПРЕД ВИ ЂА ПО СЕ ЋЕ НОСТ МУ ЗЕ ЈА ТОКОМ ГО ДИ НЕ: ОД НОС СТА ВО ВА И ПО НА ША ЊА

ЗА ШТО ПО СЕ ЋЕ НОСТ НО ЋИ МУ ЗЕ ЈА НЕ ПРЕД ВИ ЂА ПО СЕ ЋЕ НОСТ МУ ЗЕ ЈА ТОКОМ ГО ДИ НЕ: ОД НОС СТА ВО ВА И ПО НА ША ЊА За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Уни вер зи те т у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет - Оде ље ње за пси хо ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340445J УДК 316.644-051:069.12(497.11)

Διαβάστε περισσότερα

Учесталост екстрахепатичних манифестација хроничног хепатитиса Ц и њихов утицај на исход лечења пегилованим интерфероном алфа-2а и рибавирином

Учесталост екстрахепатичних манифестација хроничног хепатитиса Ц и њихов утицај на исход лечења пегилованим интерфероном алфа-2а и рибавирином 320 Srp Arh Celok Lek. 2013 May-Jun;141(5-6):320-324 DOI: 10.2298/SARH1306320F ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.36-002-085 Учесталост екстрахепатичних манифестација хроничног хепатитиса Ц и њихов

Διαβάστε περισσότερα

Епидемиолошке одлике повреда зуба код деце у Србији

Епидемиолошке одлике повреда зуба код деце у Србији 744 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):744-749 DOI: 10.2298/SARH1312744V ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314-001-053.2(497.11)"2003/2010" Епидемиолошке одлике повреда зуба код деце у

Διαβάστε περισσότερα

24 Број децембар 2012.

24 Број децембар 2012. 24 Број 123 28. децембар 2012. Члан 30. Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи Пра вил ник о од ре ђи ва њу слу ча је ва у ко ји ма не ма оба ве зе из да вања ра чу на и о ра

Διαβάστε περισσότερα

КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ

КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ Н И КО Л И Н А Т У Т У Ш КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ Мо тив ле те ће цр кве чест је у на род ним пре да њи ма и ле генда ма о на с т а н к у по је д и н и х ц р к а в а и ма на с т и ра. 1 Ро ма

Διαβάστε περισσότερα

СРПСКА ИДЕЈА У ДОБА ЗБРКАНЕ ИСТОРИЈСКЕ СВЕСТИ

СРПСКА ИДЕЈА У ДОБА ЗБРКАНЕ ИСТОРИЈСКЕ СВЕСТИ UDC 323.1(=163.41) DOI: 10.2298/ZMSDN1134001M Оригинални научни рад Милован М. Митровић СРПСКА ИДЕЈА У ДОБА ЗБРКАНЕ ИСТОРИЈСКЕ СВЕСТИ СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду хи по те тич ки се раз ма тра фе но ме но ло

Διαβάστε περισσότερα

ПО РЕ КЛО КАО ГРИ МАСА: НИЧЕ О ВО СХВА ТА ЊЕ ГЕНЕАЛО ГИ ЈЕ

ПО РЕ КЛО КАО ГРИ МАСА: НИЧЕ О ВО СХВА ТА ЊЕ ГЕНЕАЛО ГИ ЈЕ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1547115R УДК 14 Ниче Ф. 17 Ниче Ф. оригиналан научни рад ПО РЕ КЛО КАО ГРИ МАСА: НИЧЕ О ВО СХВА ТА ЊЕ ГЕНЕАЛО ГИ ЈЕ

Διαβάστε περισσότερα

Симптоми депресије и когнитивне дисфункције код болесника с хроничним хепатитисом Б

Симптоми депресије и когнитивне дисфункције код болесника с хроничним хепатитисом Б 6 Srp Arh Celok Lek. 2015 Jan-Feb;143(1-2):6-11 DOI: 10.2298/SARH1502006P ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.895.4:616.36-002 Симптоми депресије и когнитивне дисфункције код болесника с хроничним

Διαβάστε περισσότερα

Значај одређивања нивоа феритина у серуму труднице у предвиђању рађања новорођенчади телесне масе мале за гестациони узраст

Значај одређивања нивоа феритина у серуму труднице у предвиђању рађања новорођенчади телесне масе мале за гестациони узраст DOI: 10.2298/SARH1306337M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.2-074-055.26 337 Значај одређивања нивоа феритина у серуму труднице у предвиђању рађања новорођенчади телесне масе мале за гестациони

Διαβάστε περισσότερα

ВЛ А Д А. 16. октобар Број 99 3

ВЛ А Д А. 16. октобар Број 99 3 16. октобар 2012. Број 99 3 2763 На осно ву чла на 83. став 4. За ко на о елек трон ским ко му ни каци ја ма ( Слу жбе ни гла сник РС, број 44/10) и чла на 42. став 1. Зако на о Вла ди ( Слу жбе ни гла

Διαβάστε περισσότερα

Бактеријске инфекције код болесника с цирозом јетре и асцитесом

Бактеријске инфекције код болесника с цирозом јетре и асцитесом Srp Arh Celok Lek. 214 Sep-Oct;142(9-1):551-556 DOI: 1.2298/SARH141551M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616-22.7 ; 616.36-4-6 ; 616.381-3.217-6 551 Бактеријске инфекције код болесника с цирозом

Διαβάστε περισσότερα

НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ. Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао

НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ. Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао НОРМА Вл а д о Ђу ка н о в и ћ НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао и ово: KO SU NEPROPISNI MIGRANTI? Ne p r o p i s n i m i g r

Διαβάστε περισσότερα

Производња пила, хемолизина и сидерофора код уринарних изолата Escherichia coli

Производња пила, хемолизина и сидерофора код уринарних изолата Escherichia coli 634 Srp Arh Celok Lek. 2013 Sep-Oct;141(9-10):634-639 DOI: 10.2298/SARH1310634M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 612.015.1 Производња пила, хемолизина и сидерофора код уринарних изолата Escherichia

Διαβάστε περισσότερα

Повољан исход лечења хепатоспленичне кандидијазе код болесника с акутном леукемијом

Повољан исход лечења хепатоспленичне кандидијазе код болесника с акутном леукемијом DOI: 10.2298/SARH1506341C ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 616.36-002.828-085 : 616.411-002.828-085 : 616.155.392-06 341 Повољан исход лечења хепатоспленичне кандидијазе код болесника с акутном леукемијом

Διαβάστε περισσότερα

СТЕ ФАН НЕ МА ЊА И БУ ЂЕ ЊЕ НА ЦИ О НАЛ НЕ СВЕ СТИ У СР БА

СТЕ ФАН НЕ МА ЊА И БУ ЂЕ ЊЕ НА ЦИ О НАЛ НЕ СВЕ СТИ У СР БА Ме га тренд уни вер зи тет Бе о град, Фа кул тет за по слов не студи је, Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340434C УДК 94(497.11) 11/12 94(=163.41) 11/12 321.17:929 Стефан

Διαβάστε περισσότερα

ПЕР МА КУЛ ТУ РА КАО НО ВА ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА

ПЕР МА КУЛ ТУ РА КАО НО ВА ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549056D УДК 316.334.5 316.42:502.131.1 оригиналан научни рад ПЕР МА КУЛ ТУ РА КАО НО ВА

Διαβάστε περισσότερα

Како лечимо генерализовани анксиозни поремећај?

Како лечимо генерализовани анксиозни поремећај? 204 Srp Arh Celok Lek. 2014 Mar-Apr;142(3-4):204-212 DOI: 10.2298/SARH1404204L ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.89-008.441-085 Како лечимо генерализовани анксиозни поремећај? Милан Латас 1,2,

Διαβάστε περισσότερα

Успех реанимације особа с акутним застојем срца у болничким условима

Успех реанимације особа с акутним застојем срца у болничким условима 170 Srp Arh Celok Lek. 2014 Mar-Apr;142(3-4):170-177 DOI: 10.2298/SARH1404170T ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.12-008.315-085.816/.817 Успех реанимације особа с акутним застојем срца у болничким

Διαβάστε περισσότερα

ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША ( )

ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША ( ) ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША (1935 1989) А Л Е К СА Н Д А Р Ј Е Р КОВ УВЕК О КИ ШУ, А СА ДА ЈОШ И О ПИ ТА ЊУ ЉУ БА ВИ У ЈЕ СЕН ГО ДИ НЕ 7464. ( ПО ВИ ЗА Н Т И Ј СКОМ РА Ч У Н А ЊУ ВРЕ М Е Н А), НА

Διαβάστε περισσότερα

КРИ ЗА ХРИ ШЋАН СКОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА И КРИ ЗА КУЛТУ РЕ

КРИ ЗА ХРИ ШЋАН СКОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА И КРИ ЗА КУЛТУ РЕ Уни вер зи те т у Ис точ ном Са ра је ву, Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет, Ис точ но Са ра је во, Република Српска DOI 10.5937/kultura1444279P УДК 27-662:316.7 930.85::27 27-662:316.48 19/20 оригиналан

Διαβάστε περισσότερα

Ефикасност и сигурност етанерцепта у терапији реуматоидног артритиса

Ефикасност и сигурност етанерцепта у терапији реуматоидног артритиса Srp Arh Celok Lek. 2013 Jul-Aug;141(7-8):495-502 DOI: 10.2298/SARH1308495I ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.72-002.77-085.37 ; 615.37 495 Ефикасност и сигурност етанерцепта у терапији реуматоидног

Διαβάστε περισσότερα

Процена исхода индукције порођаја у зависности од различитих клиничких параметара

Процена исхода индукције порођаја у зависности од различитих клиничких параметара 770 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):770-774 DOI: 10.2298/SARH1312770T ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.5-085 Процена исхода индукције порођаја у зависности од различитих клиничких

Διαβάστε περισσότερα

Одлике парапнеумоничних излива и наше дијагностичко-терапијске могућности

Одлике парапнеумоничних излива и наше дијагностичко-терапијске могућности 680 Srp Arh Celok Lek. 2014 Nov-Dec;142(11-12):680-687 DOI: 10.2298/SARH1412680D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.25-003.2 ; 616.24-002-06 Одлике парапнеумоничних излива и наше дијагностичко-терапијске

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL INTEREST ЧАСОПИС ЗА НАЦИОНАЛНА И ДРЖАВНА ПИТАЊА

NATIONAL INTEREST ЧАСОПИС ЗА НАЦИОНАЛНА И ДРЖАВНА ПИТАЊА NATIONAL INTEREST JOURNAL FOR NATIONAL AND STATE ISSUES ISSN 1820-4996 UDK 323.1(=163.40) година VIII vol. 13. 1/2012. ЧАСОПИС ЗА НАЦИОНАЛНА И ДРЖАВНА ПИТАЊА ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА И ИДЕНТИТЕТ Митрофанова А.

Διαβάστε περισσότερα

ДРУ ГОСТ РО МА НА МАРГИНИ ВАР ВА РА СТЕ РЕ О ТИПИ, ПРЕД РА СУ ДЕ И АН ТИЦИГАНИ ЗАМ У СР БИ ЈИ

ДРУ ГОСТ РО МА НА МАРГИНИ ВАР ВА РА СТЕ РЕ О ТИПИ, ПРЕД РА СУ ДЕ И АН ТИЦИГАНИ ЗАМ У СР БИ ЈИ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду DOI 10.5937/kultura1442285M УДК 316.647.8(=214.58)(497.11) 316.774:654.197(497.11) 2012 оригиналан научни рад ДРУ ГОСТ РО МА НА МАРГИНИ ВАР ВА РА СТЕ РЕ О ТИПИ,

Διαβάστε περισσότερα

Некаријесне лезије у дечјем узрасту

Некаријесне лезије у дечјем узрасту Srp Arh Celok Lek. 2015 Sep-Oct;143(9-10):531-538 DOI: 10.2298/SARH1510531D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.311.2-02-053.2 531 Некаријесне лезије у дечјем узрасту Ивана Демко Рихтер 1, Гордана

Διαβάστε περισσότερα

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. П р а восу ђ е. Београд, 9. мај Година LXXIII број 44

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. П р а восу ђ е. Београд, 9. мај Година LXXIII број 44 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. мај 2017. Година LXXIII број 44 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Одлука о уста но вља ва њу Да

Διαβάστε περισσότερα

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ ЗБОРНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ИСТОРИЈУ 83 MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES PROCEEDINGS IN HISTORY Покренут 1970. године До 28. свеске (1983) носио назив Зборник

Διαβάστε περισσότερα

Фенотипска детекција производње бета- -лактамаза код ентеробактерија

Фенотипска детекција производње бета- -лактамаза код ентеробактерија DOI: 10.2298/SARH1408457C ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 615.33.015.8 457 Фенотипска детекција производње бета- -лактамаза код ентеробактерија Ивана Ћирковић 1, Љиљана Павловић 2, Неда Константиновић

Διαβάστε περισσότερα

Драгана Милијашевић ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ЂЕТИЊЕ

Драгана Милијашевић ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ЂЕТИЊЕ Драгана Милијашевић ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ЂЕТИЊЕ Београд 2010 GEOGRAPHICAL INSTITUTE JOVAN CVIJIĆ SERBIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS SPECIAL ISSUES 76 Dragana Milijašević HYDROGEOGRAPHIC STUDY

Διαβάστε περισσότερα

Урођена псеудоартроза потколенице излечена већ скоро заборављеном методом приказ болесника

Урођена псеудоартроза потколенице излечена већ скоро заборављеном методом приказ болесника DOI: 10.2298/SARH1402089V ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 616.718.5-007-089 89 Урођена псеудоартроза потколенице излечена већ скоро заборављеном методом приказ болесника Зоран Вукашиновић 1,2, Душко

Διαβάστε περισσότερα

Утицај хидрофобности бета хемолитичког стрептокока групе А на процес приањања и стварање биофилма

Утицај хидрофобности бета хемолитичког стрептокока групе А на процес приањања и стварање биофилма DOI: 10.2298/SARH1410557S ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 579.862:576.52 557 Утицај хидрофобности бета хемолитичког стрептокока групе А на процес приањања и стварање биофилма Александра Шмитран

Διαβάστε περισσότερα

За што во лим Е=mc 2?

За што во лим Е=mc 2? За што во лим Е=mc 2? Ајн штај нов про зор у свет ма ште и ре ал но сти Mогуће je ра ђа ње јед ног но вог све та са зна ња у ко ме је Ајн штај нов про зор оно ме сто у гра ђе ви ни људ ског зна ња ко је

Διαβάστε περισσότερα

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ ( )

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ ( ) Мр Александра Смирнов-Бркић Филозофски факултет у Новом Саду Тема такмичења из историје 2012/2013. година КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ (306 337) Део I ЖИВОТ И ВЛАДАВИНА КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ Константиново порекло Диоклецијан

Διαβάστε περισσότερα

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА Београдска дефектолошка школа, Вол. 18 (2), Бр. 53, 203-378, 2012 I ISSN 0354-8759 БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА Вол. 18 (2), Бр. 53, 2012. Раније ДЕФЕКТОЛОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКСА (1977-1995) Раније СПЕЦИЈАЛНА

Διαβάστε περισσότερα

Кри ти ка на во да о Ал бан ци ма у уџ бе ни ку Исто ри ја за 6. раз ред основ не шко ле

Кри ти ка на во да о Ал бан ци ма у уџ бе ни ку Исто ри ја за 6. раз ред основ не шко ле УДК: 37.016:94(075.2)(049.32) 94(=18)(497):930(049.32) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 105 132. Кри ти ка на во да о Ал бан ци ма у уџ бе ни

Διαβάστε περισσότερα

АФЕКТИВНО ВЕЗИВАЊЕ ДЕЛИНКВЕНТНИХ АДОЛЕСЦЕНАТА

АФЕКТИВНО ВЕЗИВАЊЕ ДЕЛИНКВЕНТНИХ АДОЛЕСЦЕНАТА UDC 364-781.2 UDC 343.85:343.91-053.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1345623C Оригинални научни рад АФЕКТИВНО ВЕЗИВАЊЕ ДЕЛИНКВЕНТНИХ АДОЛЕСЦЕНАТА САНДРА ЧАЧИЋ Центар за социјални рад Сомбор Карађорђева 4, Сомбор, Србија

Διαβάστε περισσότερα

Смрт услед топлотног удара приказ случаја

Смрт услед топлотног удара приказ случаја 360 Srp Arh Celok Lek. 2014 May-Jun;142(5-6):360-364 DOI: 10.2298/SARH1406360S ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 616-001.16-036.88 Смрт услед топлотног удара приказ случаја Слободан Савић, Снежана Павлекић,

Διαβάστε περισσότερα

Осврт на про бле ма ти ку раз ли чи то сти и не пот пу но сти сло вен ских слу жби Све том Ахи ли ју Ла ри ском

Осврт на про бле ма ти ку раз ли чи то сти и не пот пу но сти сло вен ских слу жби Све том Ахи ли ју Ла ри ском УДК: 271.2-282 091=16 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 47 58. Осврт на про бле ма ти ку раз ли чи то сти и не пот пу но сти сло вен ских слу

Διαβάστε περισσότερα

Анализа антимикробног дејства раствора MTAD у инфицираном каналном систему корена зуба техником PCR

Анализа антимикробног дејства раствора MTAD у инфицираном каналном систему корена зуба техником PCR Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;141(3-4):155-162 DOI: 10.2298/SARH1304155M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314.16-002-085.28 155 Анализа антимикробног дејства раствора MTAD у инфицираном каналном

Διαβάστε περισσότερα

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА Београдска дефектолошка школа, Вол. 20 (2), Бр. 59, 269-440, 2014 I ISSN 0354-8759 БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА Вол. 20 (2), Бр. 59, 2014. Раније ДЕФЕКТОЛОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКСА (1977-1995) Раније СПЕЦИЈАЛНА

Διαβάστε περισσότερα

КО ЛА БО РА ЦИ О НИ ОД НОС ВА ТИ КА НА И АУСТРО УГАРСКЕ У ПРИ ПРЕ МИ НА ПА ДА НА СРБИ ЈУ ГО ДИ НЕ *

КО ЛА БО РА ЦИ О НИ ОД НОС ВА ТИ КА НА И АУСТРО УГАРСКЕ У ПРИ ПРЕ МИ НА ПА ДА НА СРБИ ЈУ ГО ДИ НЕ * УДК 94(100) 1914/1918 +94(497.11) 1914 Прегледни рад Српска политичка мисао број 2/2014. год. 21. vol. 44. стр. 55-76. Ра до слав Га ћи но вић Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град КО ЛА БО РА

Διαβάστε περισσότερα

ГОДИНА: XXX БРОЈ 314 НИКШИЋ 29. ЈУЛ ISSN ПОДГОРИЦА

ГОДИНА: XXX БРОЈ 314 НИКШИЋ 29. ЈУЛ ISSN ПОДГОРИЦА Електропривреда Лист Електропривреде Црне Горе АД Никшић ГОДИНА: XXX БРОЈ 314 НИКШИЋ 29. ЈУЛ 2008. ISSN 1805136 Влада, Министарство, Електропривреда: Покренут развој енергетике (Alea iacta est!) ПОДГОРИЦА

Διαβάστε περισσότερα

Кардиолошке манифестације у антифосфолипидном синдрому преглед литературе

Кардиолошке манифестације у антифосфолипидном синдрому преглед литературе 346 Srp Arh Celok Lek. 2015 May-Jun;143(5-6):346-353 DOI: 10.2298/SARH1506346D ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE UDC: 616.153-097-06 : 616.12 Кардиолошке манифестације у антифосфолипидном синдрому преглед

Διαβάστε περισσότερα

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА ISSN 0354-8759 БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА Вол. 19 (3), Бр. 57, 2013. Раније ДЕФЕКТОЛОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКСА (1977-1995) Раније СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА (1952-1977) I БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА (БДШ) Издавач

Διαβάστε περισσότερα

Бојан Јовић РАЂАЊЕ ЖАНРА ПОЧЕЦИ СРПСКЕ НАУЧНО-ФАНТАСТИЧНЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Бојан Јовић РАЂАЊЕ ЖАНРА ПОЧЕЦИ СРПСКЕ НАУЧНО-ФАНТАСТИЧНЕ КЊИЖЕВНОСТИ Бојан Јовић РАЂАЊЕ ЖАНРА ПОЧЕЦИ СРПСКЕ НАУЧНО-ФАНТАСТИЧНЕ КЊИЖЕВНОСТИ НАУКА О КЊИЖЕВНОСТИ УПОРЕДНА ИСТРАЖИВАЊА УРЕДНИК БОЈАН ЈОВИЋ РЕЦЕНЗЕНТИ др МИРЈАНА ДРНДАРСКИ др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ БОЈАН ЈОВИЋ РАЂАЊЕ

Διαβάστε περισσότερα

ОД НОС КТИ ТО РА И ИГУ МА НА П РЕ М А Х И Л А Н Д А Р СКОМ И СТ У Д Е Н И Ч КОМ

ОД НОС КТИ ТО РА И ИГУ МА НА П РЕ М А Х И Л А Н Д А Р СКОМ И СТ У Д Е Н И Ч КОМ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 726.7(=163.41)(495) UDC 726.7(497.11 Studenica) UDC 091=163.41 DOI: 10.2298/ZMSDN1551239P ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОД НОС КТИ ТО РА И ИГУ МА НА П РЕ М А Х И

Διαβάστε περισσότερα

Иконостас у Дечанима првобитни сликани програм и његове позније измене*

Иконостас у Дечанима првобитни сликани програм и његове позније измене* Иконостас у Дечанима првобитни сликани програм и његове позније измене* Бранислав Тодић** Универзитет у Београду, Филозофски факултет UDC 75.046.3:726.591](497.11 Dečani)»13/15» DOI 10.2298/ZOG1236115T

Διαβάστε περισσότερα

Месијанизам. у 1. и 2. књизи Самуиловој и 1. и 2. књизи о царевима. 1. Месијанска идеја

Месијанизам. у 1. и 2. књизи Самуиловој и 1. и 2. књизи о царевима. 1. Месијанска идеја УДК: 27-243.32/.45-277 26-32-277.2 Те о ло шки по гле ди / The o lo gi cal Vi ews Го ди на / Vo lu me XLVI II Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 7 28. Месијанизам у 1. и 2. књизи Самуиловој и 1. и 2. књизи

Διαβάστε περισσότερα

Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, Зборник радова, књ. 7, приредио Богољуб Шијаковић, Београд: Православни

Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, Зборник радова, књ. 7, приредио Богољуб Шијаковић, Београд: Православни Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, Зборник радова, књ. 7, приредио Богољуб Шијаковић, Београд: Православни богословски факултет 2010. Универзитет у Београду Православни

Διαβάστε περισσότερα

Ниво редукованог глутатиона и активност глутатион-зависних ензима у кортиконуклеарним блоковима сочива особа са сенилном катарактом

Ниво редукованог глутатиона и активност глутатион-зависних ензима у кортиконуклеарним блоковима сочива особа са сенилном катарактом Srp Arh Celok Lek. 0 Sep-Oct;40(9-0):56-570 DOI: 0.98/SARH056K ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 67.74-004.-074 56 Ниво редукованог глутатиона и активност глутатион-зависних ензима у кортиконуклеарним

Διαβάστε περισσότερα

Лечење инфекције васкуларне протезе заменом in situ артеријским хомографтом рани постоперациони и дугорочни резултати код 18 болесника

Лечење инфекције васкуларне протезе заменом in situ артеријским хомографтом рани постоперациони и дугорочни резултати код 18 болесника 750 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):750-757 DOI: 10.2298/SARH1312750P ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.13/.14-089.168-06 ; 616-089.168-022-084 Лечење инфекције васкуларне протезе заменом

Διαβάστε περισσότερα

М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m i lo r a d dju r

М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m i lo r a d dju r UDC 316.32 UDC 321.7 DOI: 10.2298/ZMSDN1552531D П РЕ ГЛ Е Д Н И Н А У Ч Н И РА Д ГЛО БА Л И ЗА Ц И Ј СК И И ЗА ЗОВ Д Е МО К РА Т И Ј И М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m

Διαβάστε περισσότερα

Акутно оштећење бубрега код деце

Акутно оштећење бубрега код деце DOI: 10.2298/SARH1406371P ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE UDC: 616.61-008.6-053.2 371 Акутно оштећење бубрега код деце Амира Пецо-Антић 1,2, Душан Париповић 2 1 Медицински факултет, Универзитет у Београду,

Διαβάστε περισσότερα

ПИТАЊЕ РАШЧИТАВАЊА ЈЕДНОГ МЕСТА У ЖИТИЈУ СВЕТОГ СИМЕОНА ОД СВЕТОГ САВЕ (IX H 8 [Š 10])

ПИТАЊЕ РАШЧИТАВАЊА ЈЕДНОГ МЕСТА У ЖИТИЈУ СВЕТОГ СИМЕОНА ОД СВЕТОГ САВЕ (IX H 8 [Š 10]) UDC 091(=163.41) UDC 271.222(497.11)-36:929 Simeon Mirotočivi, Sveti UDC 27-36:929 Sava, Sveti DOI: 10.2298/ZMSDN1552451R ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ПИТАЊЕ РАШЧИТАВАЊА ЈЕДНОГ МЕСТА У ЖИТИЈУ СВЕТОГ СИМЕОНА ОД

Διαβάστε περισσότερα

Упо тре ба пој ма λόγος

Упо тре ба пој ма λόγος УДК: 271.2-247.8-277 27-31-144.894.2 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 3/2014, стр. / pp. 661 678. Упо тре ба пој ма λόγος у Про ло гу Јо ва но вог еван ђе ља Марина

Διαβάστε περισσότερα

СО ФИ О ЛО ШКИ ОКВИР СА ВИ НОГ ЖИ ТИ ЈА СВЕ ТОГ СИ МЕ О НА НЕ МА ЊЕ

СО ФИ О ЛО ШКИ ОКВИР СА ВИ НОГ ЖИ ТИ ЈА СВЕ ТОГ СИ МЕ О НА НЕ МА ЊЕ Дарко Ј. Крстић Дар ко Ј. Кр стић 1 Цен тар за Цр кве не сту ди је Ниш Оригинални научни рад УДК 821.163.41-94.09 Сава, свети Примљено 13. 12. 2011. СО ФИ О ЛО ШКИ ОКВИР СА ВИ НОГ ЖИ ТИ ЈА СВЕ ТОГ СИ МЕ

Διαβάστε περισσότερα

СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И

СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И Л И Н Д А Х А Ч И ОН СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И Д И В Н И Х Г У БИ Т Н И К А Див ним гу бит ни ци ма при писива ни су ра зни епи те ти: од опсце ног и бун тов ног до из ван ред ног и хра брог ро

Διαβάστε περισσότερα

Инциденција, фактори ризика и исход болничких пнеумонија код особа са инфекцијама централног нервног система

Инциденција, фактори ризика и исход болничких пнеумонија код особа са инфекцијама централног нервног система 476 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jul-Aug;139(7-8):476-480 DOI: 10.2298/SARH1108476G ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.24-002-036:616.831-002 Инциденција, фактори ризика и исход болничких пнеумонија

Διαβάστε περισσότερα

При род но со зер ца ње по Св. Мак си му Ис по вед ни ку

При род но со зер ца ње по Св. Мак си му Ис по вед ни ку УДК: 27-1 Максим Исповедник, свети УДК: 27-1 Исак Сирин, свети Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 1/2016, стр. / pp. 149 164. При род но со зер ца ње по Св. Мак си

Διαβάστε περισσότερα

Как Бог велик! Ι œ Ι œ Ι œ. œ œ Ι œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ. œ œ. œ Œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Как Бог велик! Ι œ Ι œ Ι œ. œ œ Ι œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ. œ œ. œ Œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Как Бог велик! oprano Любовь Бондаренко Степенно Œ Светлана Зайцева Аранж. Станислав Маген ass Œ 1.Как Бог ве.как Бог ве Piano Œ Œ Как Как Бог Бог ве ве лик! Е лик! Мне не го по ве ли чье ня тно, сво им

Διαβάστε περισσότερα

SOL INVICTUS (Непобедиво Сунце)

SOL INVICTUS (Непобедиво Сунце) Младен В. Шобот УДК: 2-137:523.9(091) Храм Св. Василија Острошког, Шабац Стручни рад mladensobot1983@gmail.com Примљен: 10.12.2015. SOL INVICTUS (Непобедиво Сунце) Резиме: Сун це у ре ли гиј ском схва

Διαβάστε περισσότερα

Застојна инсуфицијенција срца код болесника с оштећеном функцијом бубрега

Застојна инсуфицијенција срца код болесника с оштећеном функцијом бубрега DOI: 10.2298/SARH1412747P ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE UDC: 616.12-008.6 ; 616.61-78 747 Застојна инсуфицијенција срца код болесника с оштећеном функцијом бубрега Милета Поскурица 1,2, Дејан Петровић

Διαβάστε περισσότερα

СН Е Ж А Н А БО Ж А Н И Ћ s b o z a n m a i l.c o m. ЂУ РА Х А Р Д И h a r d i dju r m a i l.c o m

СН Е Ж А Н А БО Ж А Н И Ћ s b o z a n m a i l.c o m. ЂУ РА Х А Р Д И h a r d i dju r m a i l.c o m UDC 316.334.56 04/14 UDC 39(=163.41) 04/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1550079B ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД РЕ Л И Г И О ЗНО -МО РА Л Н И КОН Т ЕКСТ Д РУ Ш Т ВЕ Н Е ЗА Ш Т И Т Е СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОГ П РО СТО РА СН Е Ж А

Διαβάστε περισσότερα

Примена ондансетрона, азотног оксидула и алфентанила у спречавању бола изазваног применом пропофола

Примена ондансетрона, азотног оксидула и алфентанила у спречавању бола изазваног применом пропофола DOI: 10.2298/SARH1302061D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 615.211/.216.065 61 Примена ондансетрона, азотног оксидула и алфентанила у спречавању бола изазваног применом пропофола Биљана Драшковић

Διαβάστε περισσότερα

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО SERBIAN POLITICAL THOUGHT

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО SERBIAN POLITICAL THOUGHT СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО SERBIAN POLITICAL THOUGHT ISSN 0354-5989 UDK 32 Година XVII vol. 27 Број 1/2010 СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО SERBIAN POLITICAL THOUGHT Издавач: Институт за политичке студије Адреса: Светозара

Διαβάστε περισσότερα

О про бле му су прот ста вље но сти

О про бле му су прот ста вље но сти УДК: 271.2-247-277 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVI Број / Is sue 1/2013, стр. / pp. 137 150. О про бле му су прот ста вље но сти је ван ђел ских Пас хи Никола З. Поповић* Епархија

Διαβάστε περισσότερα

ВЛА ДАР И ДВОР У СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОЈ СР БИ ЈИ 1

ВЛА ДАР И ДВОР У СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОЈ СР БИ ЈИ 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 342.511(497.11) 04/14 doi:10.5937/zrpfns50-11744 Др Ср ђан Н. Шар кић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду S.Sar kic@pf.uns.ac.rs

Διαβάστε περισσότερα

ХЕ ГЕЛ И БЕ КЕТ: ТЕ О РИ ЈА И УМЕТ НИЧ КА

ХЕ ГЕЛ И БЕ КЕТ: ТЕ О РИ ЈА И УМЕТ НИЧ КА Е С Е Ј И С ЛО Б О Д А Н Г И Ш А Б О Г У НО ВИ Ћ ХЕ ГЕЛ И БЕ КЕТ: ТЕ О РИ ЈА И УМЕТ НИЧ КА П РА К СА СК ЕП Т И Ч К Е СВЕ СТ И Јер ни шта не зна ти, то ни је ни шта, ни шта не хте ти да се зна та ко ђе,

Διαβάστε περισσότερα

Синдром потпуне неосетљивости на андрогене

Синдром потпуне неосетљивости на андрогене 214 Srp Arh Celok Lek. 2015 Mar-Apr;143(3-4):214-218 DOI: 10.2298/SARH1504214T ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 612.6.058 : 615.357.06 Синдром потпуне неосетљивости на андрогене Милина Танчић Гајић

Διαβάστε περισσότερα

Токсоплазмоза и трудноћа: поузданост информација с интернета

Токсоплазмоза и трудноћа: поузданост информација с интернета 438 Srp Arh Celok Lek. 2015 Jul-Aug;143(7-8):438-445 DOI: 10.2298/SARH1508438B ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.3:616.993.19-084 Токсоплазмоза и трудноћа: поузданост информација с интернета Бранко

Διαβάστε περισσότερα

О ми сти ма. Уз пе сму и игру

О ми сти ма. Уз пе сму и игру УДК: 255.83:811.14'02'276.5(38) 821.14 02.09 811.14'02'37 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 3/2016, стр. / pp. 501 514. О ми сти ма. Уз пе сму и игру Јелена Фемић

Διαβάστε περισσότερα

Достизање циљних вредности липидних параметара код болесника са дијабетесом и без њега који су прележали инфаркт миокарда

Достизање циљних вредности липидних параметара код болесника са дијабетесом и без њега који су прележали инфаркт миокарда 30 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jan-Feb;139(1-2):30-36 DOI: 10.2298/SARH1102030A ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.127-005.8:616.379-008.64-07:612.123 Достизање циљних вредности липидних параметара

Διαβάστε περισσότερα

Култ светог ђакона Исавра у Драчу*

Култ светог ђакона Исавра у Драчу* Култ светог ђакона Исавра у Драчу* Дубравка Прерадовић** Народни музеј у Београду, Одељење за средњи век UDC 003.07(093)»10/13» 27-36-5(496.536) Isavr, sveti DOI 10.2298/ZOG1236001P Оригиналан научни рад

Διαβάστε περισσότερα

Утицај различитих адхезивних средстава на квалитет рубног заптивања амалгамских рестаурација

Утицај различитих адхезивних средстава на квалитет рубног заптивања амалгамских рестаурација 722 Srp Arh Celok Lek. 2011 Nov-Dec;139(11-12):722-727 DOI: 10.2298/SARH1112722J ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314-089.27:615.242.07 Утицај различитих адхезивних средстава на квалитет рубног

Διαβάστε περισσότερα

Разлике у изгледу папиле видног живца код болесника са нормотензивним и симплекс глаукомом

Разлике у изгледу папиле видног живца код болесника са нормотензивним и симплекс глаукомом 428 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jul-Aug;139(7-8):428-432 DOI: 10.2298/SARH1108428S ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 617.7-007.681 Разлике у изгледу папиле видног живца код болесника са нормотензивним

Διαβάστε περισσότερα

хируршке реваскуларизације миокарда куцајућем срцу код болесника с лошом функцијом леве коморе

хируршке реваскуларизације миокарда куцајућем срцу код болесника с лошом функцијом леве коморе 452 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jul-Aug;139(7-8):452-457 DOI: 10.2298/SARH1108452P ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.127-089:616.13 Хируршка реваскуларизација миокарда на куцајућем срцу код болесника

Διαβάστε περισσότερα

Окру жна по сла ни ца о упо ко је њу Пре по доб ног Те о до ра Сту ди та 2*

Окру жна по сла ни ца о упо ко је њу Пре по доб ног Те о до ра Сту ди та 2* УДК: 27-475.5 УДК: 27-36:929 Теодор Студит, свети Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume L Број / Is sue 1/2017, стр. / pp. 29 50. Пре по доб ни Нав кра ти је 1 Окру жна по сла ни ца о упо

Διαβάστε περισσότερα

Поређење утицаја два различита типа хормонске терапије на параметре хемостазе код жена у раној постменопаузи

Поређење утицаја два различита типа хормонске терапије на параметре хемостазе код жена у раној постменопаузи 52 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jan-Feb;139(1-2):52-57 DOI: 10.2298/SARH1102052T ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.173-085:616.151 Поређење утицаја два различита типа хормонске терапије на параметре

Διαβάστε περισσότερα

Утицај аерозагађења на телесну масу новорођенчади

Утицај аерозагађења на телесну масу новорођенчади Srp Arh Celok Lek. 2011 Sep-Oct;139(9-10):651-656 DOI: 10.2298/SARH1110651S ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 614.72:613.952 651 Утицај аерозагађења на телесну масу новорођенчади Александра Станковић

Διαβάστε περισσότερα

Оцена резултата у коронарној хирургији применом модела EuroSCORE

Оцена резултата у коронарној хирургији применом модела EuroSCORE Srp Arh Celok Lek. 2011 Jan-Feb;139(1-2):25-29 DOI: 10.2298/SARH1102025M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.12-008.72-089.843 25 Оцена резултата у коронарној хирургији применом модела EuroSCORE

Διαβάστε περισσότερα

www.vulkani.rs office@vulkani.rs Copyright 2015 за ово издање Вулкан издаваштво ISBN 978-86-10-01486-0 Владимир Ћоровић И Л У С Т Р О В А Н А ИСТОРИЈА СРБА Београд, 2015. Са др жај ПР ВИ ПЕ РИ ОД 1. Про

Διαβάστε περισσότερα

Превенција наглог повећања интраокуларног притиска после лечења примарног глаукома отвореног угла трабекулопластиком аргонским ласером

Превенција наглог повећања интраокуларног притиска после лечења примарног глаукома отвореног угла трабекулопластиком аргонским ласером 12 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jan-Feb;139(1-2):12-17 DOI: 10.2298/SARH1102012B ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 617.7-007.681-085-06-084 Превенција наглог повећања интраокуларног притиска после лечења

Διαβάστε περισσότερα

Могућност раног препознавања фактора ризика за настанак опструктивног прекида дисања у сну

Могућност раног препознавања фактора ризика за настанак опструктивног прекида дисања у сну Srp Arh Celok Lek. 2012 Mar-Apr;140(3-4):159-163 DOI: 10.2298/SARH1204159V ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.24-008.4:616.314.21-07 159 Могућност раног препознавања фактора ризика за настанак

Διαβάστε περισσότερα

О ктиторском натпису кнеза Мирослава у цркви Светог Петра на Лиму*

О ктиторском натпису кнеза Мирослава у цркви Светог Петра на Лиму* О ктиторском натпису кнеза Мирослава у цркви Светог Петра на Лиму* Миодраг Марковић** Универзитет у Београду, Филозофски факултет UDC 72.033(497.11 Bijelo Polje)»11» 003.071=163.41 04 DOI 10.2298/ZOG1236021M

Διαβάστε περισσότερα

C-реактивни протеин као инфламаторни маркер у процени ефикасности лечења акутних дентогених инфекција

C-реактивни протеин као инфламаторни маркер у процени ефикасности лечења акутних дентогених инфекција 446 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jul-Aug;139(7-8):446-451 DOI: 10.2298/SARH1108446D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314-002-07 C-реактивни протеин као инфламаторни маркер у процени ефикасности лечења

Διαβάστε περισσότερα

Постмаркетиншка студија ефикасности и безбедности примене лосартана у лечењу болесника с умереном и благом артеријском хипертензијом: студија LOTНAR

Постмаркетиншка студија ефикасности и безбедности примене лосартана у лечењу болесника с умереном и благом артеријском хипертензијом: студија LOTНAR 22 Srp Arh Celok Lek. 2013 Jan-Feb;141(1-2):22-28 DOI: 10.2298/SARH1302022V ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 615.225.015 Постмаркетиншка студија ефикасности и безбедности примене лосартана у лечењу

Διαβάστε περισσότερα

Фулерени: наноматеријали будућности 20 година након открића

Фулерени: наноматеријали будућности 20 година након открића Природне науке Natural sciences Eстественныe науки Фулерени: наноматеријали будућности 20 година након открића 435 Прогонством из Раја, буђењем свесног, пр ви љу ди су се су о чи ли са ћу ди ма приро де.

Διαβάστε περισσότερα

Утицај социјалне средине на појаву каријеса у раном детињству

Утицај социјалне средине на појаву каријеса у раном детињству 18 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jan-Feb;139(1-2):18-24 DOI: 10.2298/SARH1102018T ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314-002-02-057 Утицај социјалне средине на појаву каријеса у раном детињству Иван

Διαβάστε περισσότερα

Πρὸς τοὺς ἐν κοινοβίοις ἢ συνοδίαις μοναχούς

Πρὸς τοὺς ἐν κοινοβίοις ἢ συνοδίαις μοναχούς УДК: 27-475.5 27-788-584 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 1/2014, стр. / pp. 13 32. Монасима у манастирима и заједницама * Πρὸς τοὺς ἐν κοινοβίοις ἢ συνοδίαις μοναχούς

Διαβάστε περισσότερα

Новооткривени фрагменти фресака у цркви Свете Ане изнад Пераста (Бока Которска)

Новооткривени фрагменти фресака у цркви Свете Ане изнад Пераста (Бока Которска) Новооткривени фрагменти фресака у цркви Свете Ане изнад Пераста (Бока Которска) Иван М. Ђорђевић UDK 75.052.034(497.16 Perast):75.071.1 Dobričević L. Пред мет ра да су но во от кри ве не фре ске у цркви

Διαβάστε περισσότερα

Шта за пра во чи ни мо док го во ри мо о Бо гу?

Шта за пра во чи ни мо док го во ри мо о Бо гу? УДК: 27-14 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLV Број / Is sue 1/2012, стр. / pp. 143 158. Шта за пра во чи ни мо док го во ри мо о Бо гу? ди сци пли на бо го сло вља ** Џон Бер* Православна

Διαβάστε περισσότερα

Квалитет живота болесника с венским улкусима

Квалитет живота болесника с венским улкусима Srp Arh Celok Lek. 2011 Nov-Dec;139(11-12):743-748 DOI: 10.2298/SARH1112743D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.14-007.64-08 743 Квалитет живота болесника с венским улкусима Ивана Дунић 1, Љиљана

Διαβάστε περισσότερα