АФЕКТИВНО ВЕЗИВАЊЕ ДЕЛИНКВЕНТНИХ АДОЛЕСЦЕНАТА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "АФЕКТИВНО ВЕЗИВАЊЕ ДЕЛИНКВЕНТНИХ АДОЛЕСЦЕНАТА"

Transcript

1 UDC UDC : DOI: /ZMSDN C Оригинални научни рад АФЕКТИВНО ВЕЗИВАЊЕ ДЕЛИНКВЕНТНИХ АДОЛЕСЦЕНАТА САНДРА ЧАЧИЋ Центар за социјални рад Сомбор Карађорђева 4, Сомбор, Србија Е-адреса: СА Ж Е ТА К: О снов н и ц и љ ис т р а ж и в а њ а од но сио с е н а де фи н и с а њ е афек тив ног ве зи ва ња де лин кве на та, те иден ти фи ко ва ње њи хо вог ти пичног обра сца ве зи ва ња. Афек тив но ве зи ва ње је пра ће но на два на чи на. Анал и зи ра л и смо га са ста но ви ш та се дам ди мен зи ја ве за но ст и, а ко је је у сво ји м ис т р а ж и в а њи м а де фи н и с а л а Н. Х а н а к, к а о и к р о з че т в о р о к а т е г о ри ја л н и моде л с т и ло в а в езив ањ а К. Б а рт олом ју. Ис т р а ж и в а њ е је сп р о в е де но у д в е с ом б о р ске с р ед њ е ш ко ле, у в а с п и т но -по п р а в ном до м у у К ру ше в ц у, т е у в а сп и т ном дом у у Н иш у и о бух в ат ило је 524 исп ит ан и к а, односно 421 адо ле сцен та и 103 де лин квен та. Адо ле сцен ти су би ли уче ни ци дру гог и тре ћег раз ре да Сред ње тех нич ке и еко ном ске шко ле, док су де лин квен ти би л и сви т е с т а би л н и м а ло ле т н и п р е с т у п н и ц и, а ко ји с е по с уд ском р е ше - њу н а л а з е н а р е а л и з а ц и ји в а с п и т не ме р е у јед ној од по ме н у т и х ус т а но в а. Резулта ти истраживања су у складу с теоријским очекивањем. Делинк в ен т и с е че ш ће не си г у р но в е з у ју (68,9 % де л и н к в е н а т а и з у з о р к а је не сиг у р но ве за но). Бо ја ж љи ви с т и л ве зи ва ња се и з д во јио ка о ка ра к т е ри с т и ча н з а дел и н к в ент е. Дел и нк в ент и и м ају пот еш коће у п риб ав љ ању по д рш ке бли ских осо ба, као и у ко ри шће њу осо ба за ко је су ве за ни као,,уто чи шта сиг у рно с т и у с т р есн и м сит уац ијам а, с ис т ов р емен и м дож и в љ ајем с е б е као не ко га ко ни је вре дан па жње и љу ба ви. При су тан је и ви сок сте пен б ол н и х о с е ћ а њ а у в е зи с а де т и њ с т в ом и по р о д и цом, т е а м би в а лен т н и х и не г а т и в н и х а к т у е л н и х по р о д и ч н и х р е л а ц и ја. К ЉУ Ч Н Е РЕ Ч И: о б р а з а ц и л и с т и л а ф ек т и в ног в е зи в а њ а, д и мен зи ја а ф ек т и в ног в е зи в а њ а, де л и н к в ен ц и ја, а до ле сцен т, де л и н к в ен т ТЕ О РИЈ СКА ОСНО ВА АФЕК ТИВ НОГ ВЕ ЗИ ВА ЊА И МО ДЕЛ СТ И ЛО ВА ВЕ ЗИ ВА ЊА К И M БА Р ТО ЛО М Ј У До по јаве јасног дефинисања појма афек тив не ве за но сти и но вог те о - риј ског ре ше ња, ве за из ме ђу де т е та и мај ке и уоп ш т е де т е т о ва мо т и ви саност за ус по ста вља њем со ци јал них ве за с дру ги ма, осла ња ла се ис кључ и в о на з а до в о љ е њу би о ло ш к и х по т р е ба, а п р е св е г а по т р е б е з а х ра ном. Та ко фи зи ч к а з а ви сно с т де т е т а с т в а ра пси хо ло ш к у; дет е у ч и да пов ез ује

2 624 мај к у и л и д ру г у осо бу ко ја се о ње м у с та ра са за до во ље њем фи зи о ло ш к и х по т р е ба, т е с е емо ц и о на л но и з г ра ђу је пси хо ло ш к а по т р е ба з а д ру г и м. Ме ђу т и м, на осно ву по сма т ра ња по на ша ња де це ч и је су фи зи о ло ш ке и л и при мар не по тре бе за до во ље не (де те је си то, на спа ва но, здра во) при ме - ћу је се да де те одр жа ва кон такт с мај ком по гле дом, при бли жа ва јој се, проте сту је због ње ног уда ља ва ња и ис по ља ва низ по на ша ња ко ја су са стано ви ш т а би о ло ш к и х, п ри ма р н и х по т р е ба ч и с т а р е д у да н с а у по на ша њу. Уп ра в о по ме ра њ е па ж њ е с фи зи о ло ш к и х по т р е ба на ову р е д у да н с у пред ста вља те о риј ски и прак тич ни скок у пси хо ло ги ји ко ји во ди до по - ја ве но вог пси хо ло шког фе но ме на афек тив не ве за но сти ( у ан гло сак сонској ли те ра ту ри име но ва ног као аttachment). Два ис тра жи ва ча су у при бли жно исто вре ме про у ча ва ли овај фе - но мен с оп и с а н и м ф о к у с ом па ж њ е, Х а ри Х а р лоу ( Ha r r y F. Ha r low), а ме - рич ки пси хо лог, код ре зус мај му на, и Џон Бол би (Ed ward John Mostyn Bowlby), ен гле ск и пси хо а на л и т и чар, код де це из си ро т и ш та, л и ше не мајч и н ске љу ба ви. Б ол би [ Bolwby 1973] в е з а но с т де фи н и ше к а о си с т ем по - на ша ња ко ји је усме рен на тра же ње и одр жа ва ње бли зи не са дру гом је - дин ком, а у тај си стем су укљу че на сна жна осе ћа ња. Он уво ди по јам у н у т ра ш њ ег ра д ног мо де ла в е зи в а њ а. Ра на ис к у с т в а с а мај ком и л и о с о - б ом ко ја с е о де т е т у с т а ра у т и ч у на г е не ра л и з о в а на оче к и в а њ а о с е би, о д ру г и м људ има и о св ет у у којем дет е ж иви. Когн ит и вно - а фект и вна с т ру кт ура ови х оче к и в а њ а, на с т а ла к а о р е з ул т ат по но в љ е н и х ис к у с т а в а с мај ком, на зи в а с е у н у т раш њи м ра дн и м моделом а фект и вног в езив ањ а. Ун у т ра ш њи ра д н и мо дел се за сн и ва на се ћа њи ма на ра на ис к у с т ва у ве зи са си гур но шћу и на чи ном на ко ји је мај ка или не ка дру га фи гу ра ве за но - с т и од г о в а ра ла на по т р е б е по је д и н ца. Мо де л с а д р ж и, по р ед оче к и в а њ а си г у р но с т и и р е спон зи в нос т и значајне д ру г е о с о б е, п р е д и спо зи ц и је з а а фек т и в не од г о в о р е и по на ша њ е је д и н ке п р е ма зна чај ној д ру г ој о с о би. Време ном, а на осно ву по на вља ња схе ме ин тер ак циј ских обра за ца по наша ња из ме ђу осо бе ко ја се ве зу је и осо бе за ко ју се ве зу је (обич но мај ка), на ста ју уну тра шње пси хо ло шке струк ту ре, а ко је пре те жно де лу ју из - ван окви ра све сног. Да ље се за пра во уну тра шњи рад ни мо дел опе ра цио на л и з у је п р е т по с т а в к а ма о мо де л у с е б е, а ко ји ч и н и ск у п оче к и в а њ а и в е р о в ањ а дет е т а о с еби, нас т а о на о снову опаженог понашањ а р од ит ељ а п р е ма њ е м у, и п р е т по с т а вком о модел у д руг и х, који п р едс т ав љ а ск у п ве ро ва ња и оче к и ва ња де т е та у ве зи са д ру г и ма, а ко ји је та ко ђе за сно ва н на опаженом понашању р од ит ељ а п р ема дет ет у [St efa nov ić St anojev ić 2002]. Мо дел се бе под ра зу ме ва сте пен до ко јег не ко ве ру је да је при хватљи в и л и не п ри х в а тљи в о с о ба ма з а ко је с е в е з у је. Мо де л д ру г и х под разу ме ва оче к и ва ње у ко л и кој ме ри ће д ру г и би т и до с т у п н и и ре спон зи в н и ка да се од њих по тра жи по др шка. Ове струк ту ре су ком пле мен тар не. Мe ри Ајн св ор т [A i n swor t h & Witt i ng 1969] г о в о ри о и н д и ви д у а л н и м ра з л и к а ма у в е зи в а њу. И н д и ви д у а л не ра з л и ке по ч и в а ју на ра з л и ч и т и м исто ри ја ма ве зи ва ња, на ста лим у од но су с ро ди те љи ма или не ким друг и м зна чај н и м фи г у ра ма у нај ра н и јем де т и њ с т ву о с о б е. Те ра з л и ке с у у т е о ри ји и ис т ра ж и в а њи ма опе ра ц и о на л и з о в а не к р оз о бра сце в е зи в а њ а.

3 625 Ис тра жи ва ња ука зу ју да је за пре ко 60% ис пи та не не кли нич ке по пу лац и је т и п и ча н си г у ра н обра за ц ве зи ва ња, док су код к л и н и ч ке по п у ла ц и је уче ста ли ји обра сци не си гур ног ве зи ва ња [At kin son & Gold berg 2004]. Сход но на ла зи ма ис тра жи ва ња о по ве за но сти спе ци фич не па то ло - г и је и од ре ђен и х обра за ца ве зи ва ња [Sro u fe, Lev y & Egela nd 1999; Egela nd & Car lson 2004] ис тра жи вач ки ин те рес смо фо ку си рали ка идентификовању нај фре квент ни јег обра сца ве зи ва ња код де лин квент них адо ле сце на та. Б ол би [ Bolwby 1973] сма т ра да је з а че т а к де л и н к в ен ц и је по в е з а н с ра ним ис ку ством не си гур не ве за но сти, од но сно де тач мен том, а што дефи н и ше к а о не до с т а т а к о с лон ца и с т а ра њ а з а на чај ног д ру г ог о де т е т у. О в а де ца с у с у о че на с а с у п р о т и н и м с т а в о ви ма р о д и т е љ а, не а де к в ат н и м т рет ирањем њихови х пот реба, сепарац ијама и п ре тњама нап уш тања. Она у без на ђу из ра жа ва ју љут њу пре ма з на чај ном дру гом, а што још ви ше доп ри носи пор е ма ћ а ју р е ла ц и је де т е - р о д и т е љ. О в а де ца љу т њу кон в е р т у ју у а г р е с и в н о с т т о ком п р ед ш ко л с ко г п е р и о д а, т е у а с о ц и ја л н е и с п а д е у к а сн и јем ра з в ој ном пе ри о д у. У по к у ша ју да и н т е г ри ше ем п и ри ј ск и ра д у о бла с т и ис т ра ж и в а њ а а фек т и в ног в е зи в а њ а од рас л и х, Б а рт оло м ју [ Ba r t ho lo mew 1991] де фи н и- с а ла је чет в ор о к а т е г о ри ја л н и мо де л в е з а но с т и а до лесценат а и одрас л и х. У о сно ви мо де ла с у д в е д и мен зи је, а ко је од г о в а ра ју ра д ном мо де л у ко ји де фи н и ше Б ол би: 1. Д и м е н з и ја а н к с и о з н о с т и р е п р е з е н т у је у н у т р а ш њи р а д н и мо д е л себе. На пози тив ном по лу ова ди мен зи ја пред ста вља интернализован осе - ћај соп с т ве не вред но с т и, а на негат и вном по л у а н к си о знос т и од ба ц и ва ње бли ско сти. 2. Ди мен зи јом из бе га ва ња ре пре зен то ван је уну тра шњи рад ни мо - дел дру гих. По зи ти ван пол ове ди мен зи је пред ста вља при хва та ње блиско с т и, из ра жа ва по ве ре ње у д ру г е и њи хо ву по д р ш к у, док не га т и ва н пол ов е д и мен зи је озна ча в а с т е пен не п ри х в а т а њ а и и з б е г а в а њ а бл и ско с т и. Укр шта њем ове две ор то го нал не ди мен зи је, тј. укр шта њем уну трашњих рад них мо де ла, на ста ју че ти ри ка те го ри је стилова афективног ве - зи ва ња за бли ске од но се: А) Си г у р н и с т и л а фект и вног в езив ањ а к ара кт ери ше комбина ц ија по зи тив ног мо де ла сел фа, тј. ниска анксиозност и позитивног модела друг и х, од но сно н и ско од ба ц и в а њ е. Си г у р не о с о б е и ма ју и н т е р на л и з о в а н о с е ћ ај с оп с т в е не в р ед но с т и и о с е ћ а ју с е п ри јат но у бл и ск и м, и н т и м н и м од но си ма. Они у од но се с дру ги ма ула зе с по ве ре њем и отво ре но шћу. Б) Пре о ку пи ра ни стил ка рак те ри ше не га ти ван мо дел сел фа, од но - сно ви с о к а а н к си о зно с т и по зи т и в а н мо де л д ру г и х, од но сно н и ско од бац и в а њ е. Ос о ба по ла зи с по зи ц и је с оп с т в е не ма њ е в р ед но с т и. О в е о с о б е на с т о је да п ри до би ју од д ру г и х б е з у с лов но п ри х в а т а њ е. О не в е ру ју да би мо гле да се осе ћа ју си гур но и без бед но са мо ка да би на ве ли дру ге да на пра ви на чин од го во ре на њи хо ве по тре бе. В) Б о ја ж љи ви с т и л к а ра кт ерише нег ат ив а н моде л и с е лфа и д руг и х, од но сно вис ок у а н ксиозно с т и и зб ег а в ањ е. Б ојаж љив е о с об е с у, к а о и п р е о к у п и ра не, з а ви сне од т у ђег п ри х в а т а њ а и по т в рде, међут и м, з б ог

4 626 не г а т и в ног оче к и в а њ а од д ру г и х, и з б е г а в а ју бл и ско с т к а ко би и з б е гл и бол због гу бит ка или од ба ци ва ња. Г ) Од ба ц у ју ћ и с т и л а фек т и в ног в е зи в а њ а к а ра к т е ри ше по зи т и в а н мо дел сел фа и не га т и ва н мо дел д ру г и х, од но сно н и ска а н к си о знос т и вис око и з б е г а в ањ е. Одбац ујуће о с об е и зб ег а в а ју бл и ско с т з б ог не г а т и в н и х оче к и в а њ а од д ру г и х, а л и успе в а ју да од р же о с е ћ а њ е с оп с т в е не в р ед но - с т и од бра м бе н и м по ри ца њем вред но с т и бл и ск и х од но са и ве зи ва ња. Сва че т и ри с т и ла а фект и вног в езив ањ а с у з а м и ш љ е н и к а о т е о ри ј ск и и де а л и с ко ји ма се сва ка осо ба у раз ли чи том сте пе ну мо же иден ти фи ко ва ти. Ре зу ла та т и ем п и риј ске п ро ве ре т е о риј ског мо де ла с т и ло ва ве зи ва ња [Bart ho lo mew & Ho ro witz 1991; Bartholo mew & Per lam 1994] имплицираjy ње го ву при мен љи вост на парт нер ске од но се од ра слих, по том блиске в р ш њ ач ке од но с е (п ри ја т е љ ске и па р т не р ске) а до ле сце на т а к а о и на ис к у с т в а в е з а но с т и у по р о д и ц и. М Е ТО ДО ЛО Г И ЈА ИС Т РА Ж И ВА ЊА Основ ни пред мет ин те ре со ва ња у на шем ис тра жи ва њу би ло је афектив но везивање де лин кве на та. Про блем смо из ра зили кроз два истражив ач к а п и т а њ а: 1. Ко ји о бра з а ц а фек т и в не в е з а но с т и је нај з а с т у п љ е н и ји код де л и н- к в ен т н и х а до ле сце на т а? 2. Ко је д и мен зи је а фек т и в ног в е зи в а њ а ра з л и к у ју де л и н к в ен т не од а до ле сце на т а и з не к л и н и ч ке по п у ла ц и је? Ц и љ ис т ра ж и в а њ а т и ца о с е п р о в е р е в а л и д но с т и т е о ри ј ског мо де ла а фек т и в не в е з а но с т и К и м Б а р т о ло м ју. О п ис у з ор к а и п р о це д у ра ис т ра ж и в а њ а Ис т ра ж и ва ње је сп ро ве де но на у зор к у од 524 ис п и та н и ка, у пе ри о д у од ма ја до но вем бра го ди не. Узо рак се са сто јао од 421 уче ни ка друг ог и т ре ћег ра з ре да с ред ње т ех н и ч ке и еко ном ске ш ко ле у Сом бо ру, као и 103 де лин к ве на та (24 ис пи та ни ка из ва сит не уста но ве у Ни ш у и 79 ис пита ни ка из васпитно -поправног дома у Крушевцу). Просечна старост узор - ка је 17 го ди на. У са ку пљању ис пи та ни ка де линквената постојало је неколико огран и че њ а. К а о п р в о, у у з о ра к с у у к љу че н и с а мо он и ма ло ле т н и ц и ко ји с у има ли ви ше од три кри вич на де ла, од но сно ко ја су у не ком вре мен ском пе ри о д у и ма л и р е ц и д и в е. К а о д ру г о, у Н и ш у и Кру шев ц у с е у т р е н у т к у истра жи ва ња налазило укупно 186 делин квен та, од че га су 95% њих муш ког по ла. Зб ог т о г а с у и з ис т ра ж и в а њ а у о б е г ру пе ис к љу че не де в ој ке. Као тре ће, ни су сви де лин квен ти те ста бил ни, јер је је дан део њих мен тално до вољ но не раз ви јен, ма њи део је не пи смен или је у тре нут ку те стира њ а био под ме д и к а мен т ном т е ра п и јом. Та ко ђе, т р е ба и ма т и у ви д у да је мо т и в а ц и ја у чес т в ов ањ а у ист раж ив ању дел и нк в енат а н иск а, а ш т о је све ути ца ло на ве ли чи ну де ла узор ка ко ји се од но си на де лин квен те.

5 О пе ра ц и о на л и з а ц и ја в а ри ја бле и ме р н и и н с т ру мен т з а п ри к у п љ а њ е по да т а к а 627 Ва ри ја блу афек тив ног ве зи ва ња би ло је ре ла тив но ла ко ис тра жи ват и, је р фе но мен а фек т и в ног в е зи в а њ а под у п р т је б о г а т ом и до с лед ном т е о риј ском и ем п и риј ском осно вом. Ме ђу т и м, за г о т о во све пси хо ло ш ке фе но ме не, па та ко и за афек тив но ве зи ва ње, типично је то што их не мо жемо ди рект но ме ри ти, не го са мо пре ко опе ра ци о на ли зо ва них ин ди ка то ра. Да би смо што пот пу ни је,,ухва ти ли онај део ва ри ја билитета везивања спе ц и фи ч ног за де л и н к вен т е, п ро бле м у смо п ри с т у п и л и на д ва на ч и- на. На и ме, пр во смо усме ри ли ис тра жи вач ки фо кус па жње на иден тифи ко в ањ е к ара кт ерис т и чног о брасца в езив ањ а дел и нк в енат а у св етл у мо де ла К. Бар то ло мју, а по том смо се ба ви ли иден тиф ка ци јом оних димен зи ја в е зи в а њ а ко је нај б о љ е ра з л и к у ју де л и н к в ен т е и а до ле сцен т е, а ко је с у опе ра ц и о на л и з о в а не ско р о ви ма на ск а ла ма ме р ног и н с т ру мен т а УПИ ПАВ-Р [Упитник за про це ну афек тив не ве за но сти, Ха нак 2004]. УПИ ПАВ-Р пред ста вља пси хо ме триј ски про чи шће ну вер зи ју пр во - бит ног у пит ни ка У П И П А В. За сни ва ла се на те о ри ји афек тив ног ве зи ва ња и индикаторима различитих организаци ја афек тив ног ве зи ва ња пре у зе - т и х и з к л ин и ч к и х и н с т ру ме на т а А А I (Adu lt At t a c h me nt I ne rv iew) и А А P (Adult At tac hment Pro jec ti ve). УПИ ПАВ -Р је кон стру и сан као сед мо сте - пе на ска ла Ли кер то вог ти па. Ис пи та ни ци су од го ва рали тако што су означа ва ли сте пен свог сла га ња или не сла га ња с тврд ња ма у уп ит ни ку. Ин стру мент се са сто ји од сле де ћих суб ска ла: Страх од гу бит ка спо ља шње ба зе си гур но сти се од но си на страх од гу бит ка фи гу ре ве за но сти и ве ро ва ње да је гу би так не на док на див, с фатал ним по сле ди ца ма по да љи жи вот осо бе. Не раз ре ше на по ро дич на тра у ма ти за ци ја го во ри о из ра жа ва њу не - га тив них и бол них осе ћа ња у ве зи са де тињ ством и по ро ди цом, као и о не гативним или ам би ва лент ним по ро дич ним ре ла цијама у садашњости. Не га тиван мо дел сел фа пред ста вља ве ро ва ња о сопстве ној не аде - кват но сти, те не си гур но сти у се бе и сво је вред но сти. Не га т и ва н мо дел д ру г и х од но си се на не га т и в на ве ро ва ња о људ ској при ро ди, те на по тре бу да се бу де опре зан и дис тан ци ран у од но су на д ру г е. Ко ри шће ње спо ља шње ба зе си гур но сти по ка зу је да осо ба има фигу ре за ко је је ве за на, на ко је мо же да се осло ни, те да те фи гу ре уме да кори сти као ба зу си гур но сти, као и да јој је ва жно да има осло нац у дру гим љу д и ма. Капаци тет за мен та ли за ци ју: опи су ју се од но си на интроспек тив - ност, спо соб ност ем па т и је и ра з у ме ва ње се бе и д ру г и х у кон тек ст у од но са с њи ма. Ре г у ла ц и ја бе са г о во ри о не п ри ја т ељ ск и м осе ћа њи ма и осве т н и ч ком по на ша њу п ре ма д ру г и ма, а у кон фл и к т н и м и емо т и в но фру с т ри ра ју ћ и м си т у а ц и ја ма. У на шем ис т ра ж и в а њу у п и т н и к у це л и н и по к а з у је до бр е ме т ри ј ске к а ра к т е ри с т и ке и т о п ри х в а тљи ву по зда но с т, а л фа.86, т е ви с о к у р е п р е -

6 628 зен та тив ност КМО.897. При каз по у зда но сти и ре пре зен та тив но сти по - је ди нач них ска ла дат је у Та бе ли број 1. Та бе ла 1: По у зда ност и ре пре зен та тив ност УПИ ПАВ-Р С К А Л Е K A РA K T E PИC T И K E Број ај те ма КМО АЛ ФА Страх од гу бит ка Не га ти ван мо дел сел фа Ко р и ш ћ е њ е с е бе Не га тив ни дру ги Ре г у л а ц и ја б е с а Не р а з р е ш е н а т р а у м а т и з а ц и ја Капацитет за ментализацију РЕ ЗУЛ ТА Т И ИС Т РА Ж И ВА ЊА Уче с т а ло с т ра с по де ле ис п и т а н и к а по о бра сц и ма в е зи в а њ а К ла с т е р а на л и з ом ис п и т а н и ц и и з у з ор к а св р с т а н и с у у че т и ри с т и- ла в е зи в а њ а, а на о сно ву р е з ул т а т а на у п и т н и к у з а п р о це н у а фек т и в не ве за но сти, УПИ ПАВ Р. По том је над фре квен ци ја ма рас по де ле ис пи тани ка по сти лови ма ве зи ва ња оба вљен хи ква драт тест, како би се прове - ри ла зна чај ност раз ли ка у уче ста ло сти рас по де ле по раз ли чи тим сти ло - ви ма на н и в оу це лог у з ор к а и на н и в оу г ру пе. Сле де т а б е ла р н и п ри к а зи р е з ул т а т а Та бе ла 2: Фре квен ци је по сти ло ви ма на ни воу узор ка Кла стер ф е к в е н ц и ја п р о ц е н ат x 2 Df p Б о ја ж љи в и Од б а ц у ј у ћ и С и г у р н и П р е о к у п и р а н и ,2 4,0 60,7 11, Та бе ла 3: Фре квен ци је по сти ло ви ма на ни воу гру пе Не д е л и н к в е н т ф е к в е н ц и ја п р о ц е н ат x 2 Df p Б о ја ж љи в и Од б а ц у ј у ћ и С и г у р н и Преокупирани , 3 3, 3 67, 9 10, Де л и н к в е н т и фре к в е н ц и ја пр о ц е н ат x 2 Df p Б о ја ж љи в и Од б а ц у ј у ћ и С и г у р н и Преокупирани ,5 6,6 31,1 13,

7 На осно ву до би је них ре зу ла та та за кљу чу је мо да је за 68,7% де линк в е на т а и з на шег у з ор к а к а ра к т е ри с т и ча н не к и од не си г у р н и х с т и ло в а ве зи ва ња, а при том за 48,5% делинквена та као спе ци фи чан из дво јио се боја ж љи ви с т и л в е зи в а њ а. 67,9% не де л и н к в е на т а је си г у р но в е з а но, а ш т о је у ск ла д у с до са да ш њи м ис т ра ж и ва њи ма на нор ма л ној по п у ла ц и ји. Не - сигурно је везано 32,1% неделинквената, а што указује да негативна искуства ве зи ва ња не во де ну жно па то ло ги ји, или пре ци зни је 18,3% бо ја жљив о в е з а н и х а до ле сце на т а н и с у н у ж но де л и н к в ен т и. На осно ву из дво је ног спе ци фич ног сти ла ве зи ва ња, мо же се за кључ и т и да де л и н к вен т и и ма ју н и ско са мо по у зда ње, да себе дож ив љавају као не ког ко н и је вре да н па ж ње и љу ба ви д ру г и х, а д ру г е ви де у не га т и в ном све тлу, као осо бе на ко је се не мо же осло ни ти и ко је их мо гу по вре ди ти. У ве зи са ра ним ис ку стви ма у по ро ди ци има ју ло ша и тра у ма тич на ис ку ства, а и са да шње ре ла ци је у по ро ди ци су че сто кон фликт не. Због ло ших ис куста ва ко ја су има ли с ро ди те љи ма, пла ше се ве зи ва ња, те га и из бе га ва ју. С о б зи р ом да је з а 31,3% де л и н к в е на т а и з у з ор к а к а ра к т е ри с т и ч но си г у р но в е зи в а њ е, к а о и да је з а 18,3% не де л и н к в е на т а к а ра к т е ри с т и ч но не си гур но ве зи ва ње, мо же се за кљу чи ти да афек тив но ве зи ва ње не до - п ри но си ди рект но и ис к љу чи во по ја ви де лин к вен ци је, не го је то п ре сп ле т ис к у с та ва ве зи ва ња и д ру г и х фа к т о ра ри зи ка, а ш т о већ п ред с та в ља изазов за но ви ис тра жи вач ки по ду хват. Ра з л и ко в а њ е г ру па по д и мен зи ја ма в е зи в а њ а Да би смо утвр ди ли по ко јим се ди мен зи ја ма, од но сно ор га ни за ција м а а ф е к т и в н о г в е з и в а њ а р а з л и к у ј у д е л и н к в е н т н и и н е д е л и н к в е н т н и а долесцент и, п ри ме н и л и смо с т а т и с т и ч к и по с т у па к д ис к ри м и на т и в не а на л и з е. Ре з ул т а т и с у п ри к а з а н и у с ле де ћ и м т а б е ла ма: Та бе ла 4: Па ра ме т р и д и с к р и м и н а т и в не фу н к ц и је Д и с к р и м и - н а т и в н е фу н к ц и је К а р а к т е р и - с т и ч н а вред ност П р о ц е н а т в а р и ја н с е Ко е ф и ц и је н т к а н о н и ч ке ко р е л а ц и је Wilks l a m b d a χ² df p , Та бе ла 5: Ма т р и ц а с т р у к т у ре и з о л о в а не фу н к ц и је ВАРИЈАБЛЕ Не р а з р е ш е н а т р а у м а т и з а ц и ја Не г а т и в а н с е л ф Ко р и ш ћ е њ е б а з е с и г у р н о с т и Страх од гу бит ка ба зе си гур но сти Ре г у л а ц и ја б е с а Ме н т а л и з а ц и ја Негативни други ФУНКЦИЈА

8 630 Та бе ла 6: Цен тро и ди гру па на изо ло ва ној функ ци ји и тач ност кла си фика ц и је ГРУПА ФУНКЦИЈА ТАЧНОСТ KЛАСИФИКАЦИЈЕ Не д е л и н к в е н т и Делинквенти % 68.0% Ре зул тат ме ре ња афек тив не ве за но сти пре ко се дам ди мен зи ја указ у је да с е дел и н к в ен т и ра з л и к у ју од не де л и н к в е нат а на т ри д имензије в ез а но с т и и т о на д имензијама: нера зр ешене пор од и чне т раумат из ац ије, не га ти ван селф и ко ри шће ње ба зе си гур но сти. О в е т ри д и мен зи је де фи н и ш у д ис к ри м и на т и в н у фу н к ц и ју ко ју смо на зв ал и и зос т ана к с амопоуздањ а и бл искос т и. О ву д иск рим инат и вн у фу нк ци ју ин тер п ре ти ра ли смо као ви сок сте пен по те шко ћа у п ри ба вља њу по д р ш ке од зна чај н и х д ру г и х, као и у ко ри ш ће њу осо ба за ко је је ис п и таник ве зан као из во ра си гур но сти у стре сним си ту а ци ја ма, с исто вре ме - н и м до ж и в љ а јем с е б е к а о не ко г а ко н и је в р е да н па ж њ е и љубави д руг и х (н и ско с а мо по ш т о в а њ е), а п ри с у т а н је и ви с ок с т е пен б ол н и х о с е ћ а њ а у ве зи са де тињ ством и по родицом, те амбивалентних и негативних поро - д и ч н и х р е ла ц и ја у с а да ш њ о с т и. Де л и н к в ен т и с е на ла з е на по зи т и в ном по л у ов е д ис к ри м и на т и в не фу н к ц и је, а ш т о у к а з у је да с у з а њи х к а ра к т е ри с т и ч на не г а т и в на о с е ћ а- ња у ве зи са де тињ ством и по ро ди цом, да не га тив но вред ну ју се бе, те да у с т р е сн и м си т у а ц и ја ма не зна ју да п ри ба в е по д р ш к у и па ж њу значајн и х дру гих (пре све га ро ди те ља). За неде линквенте из узорка важе су протне карактеристике, одговара ју ће за негативан пол дискриминативне функције. Наиме, неделинквент и и ма ју п ре т е ж но по зи т и в на осе ћа ња у ве зи са де т и њс т вом и пород ицом, по зи т и в но в р ед н у ју с е б е, а у с т р е сн и м си т у а ц и ја ма т ра же и ко ри с т е по - др шку зна чај них дру гих осо ба. Д И СК У СИ ЈА РЕ ЗУЛ ТА ТА ИС Т РА Ж И ВА ЊА На о сно ву п р е гле да р е з ул т а т а ис т ра ж и в а њ а мо же с е кон с т а т о в а т и да у зна чај ној ме ри по д р ж а в а ју до с а да ш њи т е о ри ј ск и конт екс т а фект и в - ног в е зи в а њ а. На ла зи с у у ск ла д у с до с а да ш њи м ис т ра ж и в а њи ма у о бла с т и в е зива ња [Bowlby 1973; Ege land and Car lson 2004; Ain sworth and Wit ting 1969; Ba r t ho lo mew 1991]. За 67,9% ис п и т а н и х а до ле сце на т а к ара кт ерис т ича н је си г у ра н о бра з а ц в е зи в а њ а, док је 68,7% де л и н к в е нат а несиг у рно в ез ано. К а о т и п и ча н о бра з а ц с е и з д в о јио, а у ск ла д у с мо де лом ко ји де фи н и ше Б а р т о ло м ју, б о ја ж љи ви с т и л в е зи в а њ а. О но ш т о с е г е не ра л но мо же з а ме ри т и к а т е г о ри ја л ном с а гле да в а њу фе но ме на к а ко у на шем т а ко и у д ру г и м ис т ра ж и в а њи ма, је с т а в љ а њ е а к цен т а на онај бр ој с л у чајев а који с е најчеш ће налаз е у једном о брасц у, а п р о п у ш т а њ е он и х ис п и т а н и к а ко ји п ри па да ју д ру г ом о бра сц у, а ис т ој

9 631 к л и н и ч кој по п у ла ц и ји. На п ри ме р, по ш т о се у на шем ист раж ивању 48,5% ис п и т а н и к а св р с т а ло у б о ја ж љи ви с т и л в е зи в а њ а, ри зи к у је мо да п р е види мо да се 20,2% ис пи та ни ка на ла зе у дру га два обра сца, а 31,1% де линк в е на т а је ча к си г у р но в е з а но. Мо же с е кон с т а т о в а т и да је к ат ег орија лн и п р е глед с т в ари доба р з а брз о и дент ификов ањ е ев ент уа лн и х ризи чн и х г ру пац ија, а л и не и з а коначно з ак ључ ив ањ е о иск ључ ив ом о брасц у а фек т и в ног в е зи в а њ а од р е ђе не к л и н и ч ке и л и не к л и н и ч ке по п у ла ц и је. Ме ђу т и м, з а пси хо ло г е п ра к т и ча р е м но г о в е ћ и и з а з ов п р ед с т а в љ а те сти ра ње упо треб не вредности добијених ре зул та та, а са ци љем уна пре - ђе ња пси хо ло ш ке п ра к се. У т у свр ху ре зул та т и на шег ис т ра ж и ва ња мо г у да се ис ко ри сте на два на чи на и то као осно ва за кре и ра ње пре вен тив ног пси хо ло шког третмана или за дефинисање циљева психолошког третмана у ок ви ру п р о це с а р е с о ц и ја л и з а ц и је де л и н к в е на т а. У окви ру пре вен тив ног трет ма на ла ко се на осно ву ти пич ног обрасца в е зи в а њ а мо же и ден т и фи ко в а т и ц и љ на ри зи ч на г ру па, а т ри д и мензи је а фект и вног в езив ањ а у к аз ују к а ко ји м о бла с т и ма т р е ба усме ри т и т р е т ма н. Крај њи ц и љ био би нор ма л и з а ц и ја ра н и х ис к у с т а в а в е зи в а њ а, у т ом см и сл у да а до ле сцен т мо же да ус по с та ви фу н к ц и о на л не ре ла ц и је у са да шњо сти и да кон тро ли ше тран сфер ра ни јих ло ших осе ћа ња на са даш ње ре ла ц и је, т е п ро ме на до ж и в ља ја се бе као не ко га ко је вре да н па ж ње дру гих љу ди. Прак тич но, то би зна чи ло да се ефе кат трет ма на кон крет но п ра т и п р е ко ус по с т а в љ а њ а но ви х, фу н к ц и о на л н и х о бра з а ца в е з а но с т и и ко ри шћења других као ослонца и подршке у стресним ситуацијама. Нара в но, у к љу че нос т сви х ч ла но ва по ро д и ч ног си с т е ма, а ко се и ма ју у ви д у р е з ул т а т и ко ји у к а з у ју на т ра н сг е не ра ц и ј ск и п р е но с о бра з а ца в е зи в а њ а, т р е ба ло би да зна чај но до п ри не с е успе х у т р е т ма на а до ле сцен т а. Тр е ба и ма т и у вид у да и ден т и фи ко в а њ ем с а мог т и п и ч ног о брасца не пог ађамо це ло куп ну ри зич ну по пу ла ци ју, та ко да се три ди мен зи је чи не по у здани је за од ре ђи ва ње циљ не гру пе. Шт о с е т и ч е т р е т м а н а д е л и н к в е н а т а у и н с т и т у ц и ја м а, п р и с т у п је неш т о д ру г ач и ји. У к ла си ч ном и н с т и т у ц и о на л ном п рис т уп у, т р е тма н је п ре ва с ход но г ру п н и. Пред г ру п у ко ја је д и ја г но с т и ч к и хе т е ро г е на по с тавља ју се исти ци ље ви. Основ ни циљ про гра ма ре со ци ја ли за ци је усме - р ен је на а с о ц и ја л но по на ша њ е, од но сно и з г ра д њу с о ц и ја л но по же љ ног по на ша њ а. На ше ис т ра ж и в а њ е у к а з у је да с е де л и н к в ен т и ра з л и к у ју од адоле сце на та на три димензије везивања, а што имплицира и проблематичне области на којима треба радити то ком бо рав ка адо ле сцент них де - л и н к в е на т а у и н с т и т у ц и ји. Основ но огра ни че ње у овом ис тра жи ва њу бли ско је ве ћи ни ис тражи ва ња у кли нич кој пси хологији, а то је пи та ње ве ли чи не и ре пре зен татив но сти узор ка. Ни смо има ли по те шко ћа у п ри ба вља њу до вољ но ве ли ког бр о ја а до ле сце на т а, а л и ш т о с е т и че де л и н к в е на т а по с т о ја ле с у и з в е сне т е ш ко ће. Од л у ч и л и смо се да ис п и та мо оне де л и н к вен т е до ко ји х је би ло нај ла к ше до ћ и и ко ји п ред с та в ља ју к рај њу д и ја г но с т и ч к у екс т рем н у г руп у. Тако смо ис т ра ж и в а њ е сп р о в е л и на де л и н к в ен т има који с е налаз е на р е а л и з а ц и ј и в а с п и т н е м е р е у н е к о ј од и н с т и т у ц и ј а. С т о г а ј е с л а б о с т

10 632 сп р о в еденог ист раж ив ањ а ш т о не о бух в ат а онај в ан и нс т ит уц иона лн и в а ри ја би л и т е т де л и н к в ен ц и је и а фек т и в ног в е зи в а њ а, а л и и па к о б у х в а- та је дан екс трем пси хо ло шког про сто ра. Ре зул та т и се од но се са мо на м ла д и ће, је р до ре п ре зен та т и в ног бро ја де во ја ка на овај на чин ни смо ус пе ли да до ђе мо, па не зна мо ка кве би смо спе ц и фи ч но с т и р е г и с т р о в а л и с о б зи р ом на пол де л и н к в ен т а. Сле де ће огра ни че ње ти че се не за хвал но сти ис тра жи ва ња са ме по - п у ла ц и је а до ле сце на т а, а ш т о с е огле да у т о ме да с е не к и а спек т и ис п и- т иван и х фе номена не мог у јасно д иферен ц и ра т и од нор ма л н и х, ра з вој н и х фе но ме на. Та ко на пример, непостојање раз ли ке на ска ла ма ди мен зи ја не - га т и в н и д ру г и, ме на та л и за ц и је и с т ра ха од г у би т ка ба зе си г у р но с т и, мо - г у ће је о б ја сн и т и ра з в ој н и м п р о це си ма ко ји на а до ле сцен т ном у з ра с т у ма ск и ра ју с у ш т и н ск у ра з л и к у у на в е де н и м д и мен зи ја ма в е зи в а њ а. Та ко ђе, као огра ни че ње на ме ће се и то што за пра во не ма мо кон тролне мере на димензијама пре свега афективне везаности, на пример, проце - на од стра не ро ди те ља. Ти ме из о ста је увид у суп тил ни је ве зе из ме ђу про - ц е н е д е т е т а и р о д и т е љ а, к а о и у в и д у т р а н с г е н е р а ц и ј с к у п е р с п е к т и ву в е з а но с т и. Са дру ге стра не, ода бра ли смо ста ти стич ке ме то де за об ра ду по дат а к а по мо ћу ко ји х смо по к у ша л и да на в е де на ог ра н и че њ а д р ж и мо под кон т р о лом, т е да њи хов ев ен т у а л н и у т и цај е л и м и н и ше мо. На т ај на ч и н смо добил и податке који р еп р ез ент ују једн у см ис лен у, конзис т ен тн у пси хо ло ш к у р е а л но с т ис п и т и в а н и х фе но ме на. ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА Мирић, Јован; Александар Димитријевић. Афективно везивање: експериментални и клинички приступи, VII, Београд, Центар за примењену психологију: Ainsworth, Mary; Barbara A. Wittig, Barbara. Attachment and exploratory behavior of one year olds in strange situacion. London, Methuen; Atkinson, Leslie; Susan, Goldberg. Attachment issues in psychopatology and intervecion. Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum Associattes: Bartholomew, Kim; Leonarad, Horowitz. Attachment styles among young adults: A test of a four category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 1991: Bartholomew, Kim, Perlman, Daniel. Advanses in personal relationships: Vol. 5 Attachment processes in adulthood. London, Jessica Kingsley: Bowlby, John. Attachment and loss: Vol. 2. Separation. Basic Books. New York Egeland, Byron; Carlson, Elizabeth, A. (2004). Attachment and psychopatology. In Atkinson, L., Goldberg, S. (eds.) Attachment issues in psychopatology and intervecion. Lawrence Erlbaum Associattes. Mahwah, NJ 2004: Hanak, Nataša. Konstruisanje novog mernog instrumenta za procenu afektivnog vezivanja kod adolescenata i odraslih. Psihologija, XXXVII, 1, 2004: Sroufe, Alan L.; Elizabeth A. Carlson,; Alissa K. Levy; Byron, Egeland. Implications of attachment theory for developmental psychopathology. Development and Psychopathology, 11, 1999: Stefanović Stanojević, Тatjana. Bliske partnerske veze. Psihologija, XXXV, 1 2, 2002:

11 Original scientific paper ATTACHMENT BONDING OF DELINQUENT ADOLESCENTS by SANDRA ČAČIĆ Center for Social Work, Sombor 4 Karađorđe Street, Sombor, Serbia Е-mail: 633 SUMMARY: Main objective of this research is to define adolescence bonding as well as to identify their typical bonding type. The bonding was observed in two ways. The analysis was based on seven attachment dimensions that were defined by N. Hanak, as well as on the basis of Bartholomew s four-style attachment model. The research was conducted at multiple sites: two secondary schools in Sombor, the Juvenile Correctional Institution in Kruševac and the Juvenile Correctional Facility in Niš. It included 524 persons, 421 adolescents and 103 delinquents. Adolescents are the second and the third grade students of the Secondary Technical School and the Secondary School of Economics, while delinquents were testable juveniles. All of them are under correctional measures in the above mentioned institutions. All results are in accordance with the theoretical expectations. Delinquents attach in insecure way more frequently: 68, 9% delinquents from our sample showed insecure attachment. The fearful type of attachment appears to be typical of delinquents. Delinquents are facing difficulties in obtaining support of close persons, as well as in using significant persons they are related to as safe harbours in stressful situations. In addition, they would see themselves as not worthy of attention and love. There is a high level of painful feelings related to childhood and family, as well as ambivalent and negative current family relations. KEYWORDS: attachment type or style attachment, attachment dimension, delinquency, adolescence, delinquent.

КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ

КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ Н И КО Л И Н А Т У Т У Ш КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ Мо тив ле те ће цр кве чест је у на род ним пре да њи ма и ле генда ма о на с т а н к у по је д и н и х ц р к а в а и ма на с т и ра. 1 Ро ма

Διαβάστε περισσότερα

НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ. Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао

НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ. Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао НОРМА Вл а д о Ђу ка н о в и ћ НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао и ово: KO SU NEPROPISNI MIGRANTI? Ne p r o p i s n i m i g r

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL INTEREST ЧАСОПИС ЗА НАЦИОНАЛНА И ДРЖАВНА ПИТАЊА

NATIONAL INTEREST ЧАСОПИС ЗА НАЦИОНАЛНА И ДРЖАВНА ПИТАЊА NATIONAL INTEREST JOURNAL FOR NATIONAL AND STATE ISSUES ISSN 1820-4996 UDK 323.1(=163.40) година VIII vol. 13. 1/2012. ЧАСОПИС ЗА НАЦИОНАЛНА И ДРЖАВНА ПИТАЊА ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА И ИДЕНТИТЕТ Митрофанова А.

Διαβάστε περισσότερα

ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША ( )

ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША ( ) ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША (1935 1989) А Л Е К СА Н Д А Р Ј Е Р КОВ УВЕК О КИ ШУ, А СА ДА ЈОШ И О ПИ ТА ЊУ ЉУ БА ВИ У ЈЕ СЕН ГО ДИ НЕ 7464. ( ПО ВИ ЗА Н Т И Ј СКОМ РА Ч У Н А ЊУ ВРЕ М Е Н А), НА

Διαβάστε περισσότερα

СТА ВО ВИ УЧЕ НИ КА ОСНОВНИХ И СРЕД ЊИХ ШКО ЛА О ПРЕД МЕ ТУ ЛИКОВНА КУЛ ТУ РА

СТА ВО ВИ УЧЕ НИ КА ОСНОВНИХ И СРЕД ЊИХ ШКО ЛА О ПРЕД МЕ ТУ ЛИКОВНА КУЛ ТУ РА Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја за вас пи та че и по слов не ин фор ма ти ча ре Сир ми јум, Срем ска Ми тро ви ца DOI 10.5937/kultura1547242K УДК 316.644-057.874:73/76(497.11) 371.3::73/76(497.11)

Διαβάστε περισσότερα

24 Број децембар 2012.

24 Број децембар 2012. 24 Број 123 28. децембар 2012. Члан 30. Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи Пра вил ник о од ре ђи ва њу слу ча је ва у ко ји ма не ма оба ве зе из да вања ра чу на и о ра

Διαβάστε περισσότερα

М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m i lo r a d dju r

М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m i lo r a d dju r UDC 316.32 UDC 321.7 DOI: 10.2298/ZMSDN1552531D П РЕ ГЛ Е Д Н И Н А У Ч Н И РА Д ГЛО БА Л И ЗА Ц И Ј СК И И ЗА ЗОВ Д Е МО К РА Т И Ј И М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m

Διαβάστε περισσότερα

ОД НОС КТИ ТО РА И ИГУ МА НА П РЕ М А Х И Л А Н Д А Р СКОМ И СТ У Д Е Н И Ч КОМ

ОД НОС КТИ ТО РА И ИГУ МА НА П РЕ М А Х И Л А Н Д А Р СКОМ И СТ У Д Е Н И Ч КОМ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 726.7(=163.41)(495) UDC 726.7(497.11 Studenica) UDC 091=163.41 DOI: 10.2298/ZMSDN1551239P ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОД НОС КТИ ТО РА И ИГУ МА НА П РЕ М А Х И

Διαβάστε περισσότερα

ПОЈ МО ВИ СЕ КУ ЛА РИ ЗМА И ЛА И ЦИ ЗМА

ПОЈ МО ВИ СЕ КУ ЛА РИ ЗМА И ЛА И ЦИ ЗМА Ал фа уни вер зи тет, Бе о град, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштвену те о ри ју, Цен тар за ре ли гиј ске сту ди је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340473P УДК 299.5(049.2)

Διαβάστε περισσότερα

СРПСКА ИДЕЈА У ДОБА ЗБРКАНЕ ИСТОРИЈСКЕ СВЕСТИ

СРПСКА ИДЕЈА У ДОБА ЗБРКАНЕ ИСТОРИЈСКЕ СВЕСТИ UDC 323.1(=163.41) DOI: 10.2298/ZMSDN1134001M Оригинални научни рад Милован М. Митровић СРПСКА ИДЕЈА У ДОБА ЗБРКАНЕ ИСТОРИЈСКЕ СВЕСТИ СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду хи по те тич ки се раз ма тра фе но ме но ло

Διαβάστε περισσότερα

ПРИН ЦИ ПИ СА РАД ЊЕ НО ВИ НА РА И ПР СТРУЧ ЊА КА

ПРИН ЦИ ПИ СА РАД ЊЕ НО ВИ НА РА И ПР СТРУЧ ЊА КА Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Де парт ман за но ви нар ство, Ниш DOI 10.5937/kultura1339041A УДК 070.11:659.4(497.11) 2013 прегледни рад ПРИН ЦИ ПИ СА РАД ЊЕ НО ВИ НА РА И ПР СТРУЧ ЊА

Διαβάστε περισσότερα

ШЕФ ДР ЖА ВЕ У СР БИ ЈИ КРАЉ НА СПРАМ П РЕД СЕД Н И К А РЕ П У БЛ И К Е *

ШЕФ ДР ЖА ВЕ У СР БИ ЈИ КРАЉ НА СПРАМ П РЕД СЕД Н И К А РЕ П У БЛ И К Е * Ори ги нал ни на уч ни рад 342.511(497.11) doi:10.5937/zrpfns50-13038 Др Сло бо дан П. Ор ло вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду sor lo vic@pf.uns.ac.rs

Διαβάστε περισσότερα

ВЛ А Д А. 16. октобар Број 99 3

ВЛ А Д А. 16. октобар Број 99 3 16. октобар 2012. Број 99 3 2763 На осно ву чла на 83. став 4. За ко на о елек трон ским ко му ни каци ја ма ( Слу жбе ни гла сник РС, број 44/10) и чла на 42. став 1. Зако на о Вла ди ( Слу жбе ни гла

Διαβάστε περισσότερα

ПО РЕ КЛО КАО ГРИ МАСА: НИЧЕ О ВО СХВА ТА ЊЕ ГЕНЕАЛО ГИ ЈЕ

ПО РЕ КЛО КАО ГРИ МАСА: НИЧЕ О ВО СХВА ТА ЊЕ ГЕНЕАЛО ГИ ЈЕ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1547115R УДК 14 Ниче Ф. 17 Ниче Ф. оригиналан научни рад ПО РЕ КЛО КАО ГРИ МАСА: НИЧЕ О ВО СХВА ТА ЊЕ ГЕНЕАЛО ГИ ЈЕ

Διαβάστε περισσότερα

Поређење биохуморалних и морфолошких параметара код акутног панкреатитиса

Поређење биохуморалних и морфолошких параметара код акутног панкреатитиса DOI: 10.2298/SARH1402029T ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.37-002-07 29 Поређење биохуморалних и морфолошких параметара код акутног панкреатитиса Томислав Тасић 1, Саша Гргов 1, Александар Нагорни

Διαβάστε περισσότερα

ЗА ШТО ПО СЕ ЋЕ НОСТ НО ЋИ МУ ЗЕ ЈА НЕ ПРЕД ВИ ЂА ПО СЕ ЋЕ НОСТ МУ ЗЕ ЈА ТОКОМ ГО ДИ НЕ: ОД НОС СТА ВО ВА И ПО НА ША ЊА

ЗА ШТО ПО СЕ ЋЕ НОСТ НО ЋИ МУ ЗЕ ЈА НЕ ПРЕД ВИ ЂА ПО СЕ ЋЕ НОСТ МУ ЗЕ ЈА ТОКОМ ГО ДИ НЕ: ОД НОС СТА ВО ВА И ПО НА ША ЊА За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Уни вер зи те т у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет - Оде ље ње за пси хо ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340445J УДК 316.644-051:069.12(497.11)

Διαβάστε περισσότερα

ПИТАЊЕ РАШЧИТАВАЊА ЈЕДНОГ МЕСТА У ЖИТИЈУ СВЕТОГ СИМЕОНА ОД СВЕТОГ САВЕ (IX H 8 [Š 10])

ПИТАЊЕ РАШЧИТАВАЊА ЈЕДНОГ МЕСТА У ЖИТИЈУ СВЕТОГ СИМЕОНА ОД СВЕТОГ САВЕ (IX H 8 [Š 10]) UDC 091(=163.41) UDC 271.222(497.11)-36:929 Simeon Mirotočivi, Sveti UDC 27-36:929 Sava, Sveti DOI: 10.2298/ZMSDN1552451R ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ПИТАЊЕ РАШЧИТАВАЊА ЈЕДНОГ МЕСТА У ЖИТИЈУ СВЕТОГ СИМЕОНА ОД

Διαβάστε περισσότερα

СН Е Ж А Н А БО Ж А Н И Ћ s b o z a n m a i l.c o m. ЂУ РА Х А Р Д И h a r d i dju r m a i l.c o m

СН Е Ж А Н А БО Ж А Н И Ћ s b o z a n m a i l.c o m. ЂУ РА Х А Р Д И h a r d i dju r m a i l.c o m UDC 316.334.56 04/14 UDC 39(=163.41) 04/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1550079B ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД РЕ Л И Г И О ЗНО -МО РА Л Н И КОН Т ЕКСТ Д РУ Ш Т ВЕ Н Е ЗА Ш Т И Т Е СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОГ П РО СТО РА СН Е Ж А

Διαβάστε περισσότερα

СТЕ ФАН НЕ МА ЊА И БУ ЂЕ ЊЕ НА ЦИ О НАЛ НЕ СВЕ СТИ У СР БА

СТЕ ФАН НЕ МА ЊА И БУ ЂЕ ЊЕ НА ЦИ О НАЛ НЕ СВЕ СТИ У СР БА Ме га тренд уни вер зи тет Бе о град, Фа кул тет за по слов не студи је, Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340434C УДК 94(497.11) 11/12 94(=163.41) 11/12 321.17:929 Стефан

Διαβάστε περισσότερα

СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И

СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И Л И Н Д А Х А Ч И ОН СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И Д И В Н И Х Г У БИ Т Н И К А Див ним гу бит ни ци ма при писива ни су ра зни епи те ти: од опсце ног и бун тов ног до из ван ред ног и хра брог ро

Διαβάστε περισσότερα

КРИ ЗА ХРИ ШЋАН СКОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА И КРИ ЗА КУЛТУ РЕ

КРИ ЗА ХРИ ШЋАН СКОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА И КРИ ЗА КУЛТУ РЕ Уни вер зи те т у Ис точ ном Са ра је ву, Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет, Ис точ но Са ра је во, Република Српска DOI 10.5937/kultura1444279P УДК 27-662:316.7 930.85::27 27-662:316.48 19/20 оригиналан

Διαβάστε περισσότερα

ХЕ ГЕЛ И БЕ КЕТ: ТЕ О РИ ЈА И УМЕТ НИЧ КА

ХЕ ГЕЛ И БЕ КЕТ: ТЕ О РИ ЈА И УМЕТ НИЧ КА Е С Е Ј И С ЛО Б О Д А Н Г И Ш А Б О Г У НО ВИ Ћ ХЕ ГЕЛ И БЕ КЕТ: ТЕ О РИ ЈА И УМЕТ НИЧ КА П РА К СА СК ЕП Т И Ч К Е СВЕ СТ И Јер ни шта не зна ти, то ни је ни шта, ни шта не хте ти да се зна та ко ђе,

Διαβάστε περισσότερα

ЖАРКО ТРЕБЈЕШАНИН. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет за спе ци јал ну еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју, Бе о град

ЖАРКО ТРЕБЈЕШАНИН. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет за спе ци јал ну еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет за спе ци јал ну еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340173T УДК 159.964.2 Фројд С. 159.964.2:2 159.964.2:141.319.8 оригиналан научни

Διαβάστε περισσότερα

Испитивање природног тока и лечења премалигних промена грлића материце у трудноћи

Испитивање природног тока и лечења премалигних промена грлића материце у трудноћи 192 Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;141(3-4):192-197 DOI: 10.2298/SARH1304192S ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.146-006-08:618.3-06 Испитивање природног тока и лечења премалигних промена грлића

Διαβάστε περισσότερα

ДРУ ГОСТ РО МА НА МАРГИНИ ВАР ВА РА СТЕ РЕ О ТИПИ, ПРЕД РА СУ ДЕ И АН ТИЦИГАНИ ЗАМ У СР БИ ЈИ

ДРУ ГОСТ РО МА НА МАРГИНИ ВАР ВА РА СТЕ РЕ О ТИПИ, ПРЕД РА СУ ДЕ И АН ТИЦИГАНИ ЗАМ У СР БИ ЈИ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду DOI 10.5937/kultura1442285M УДК 316.647.8(=214.58)(497.11) 316.774:654.197(497.11) 2012 оригиналан научни рад ДРУ ГОСТ РО МА НА МАРГИНИ ВАР ВА РА СТЕ РЕ О ТИПИ,

Διαβάστε περισσότερα

Епидемиолошке одлике повреда зуба код деце у Србији

Епидемиолошке одлике повреда зуба код деце у Србији 744 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):744-749 DOI: 10.2298/SARH1312744V ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314-001-053.2(497.11)"2003/2010" Епидемиолошке одлике повреда зуба код деце у

Διαβάστε περισσότερα

Процена исхода индукције порођаја у зависности од различитих клиничких параметара

Процена исхода индукције порођаја у зависности од различитих клиничких параметара 770 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):770-774 DOI: 10.2298/SARH1312770T ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.5-085 Процена исхода индукције порођаја у зависности од различитих клиничких

Διαβάστε περισσότερα

Клиничка процена знакова и симптома Грејвсове офталмопатије

Клиничка процена знакова и симптома Грејвсове офталмопатије 694 Srp Arh Celok Lek. 2012 Nov-Dec;140(11-12):694-698 DOI: 10.2298/SARH1212694J ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 617.7:616.441-008.357.4 Клиничка процена знакова и симптома Грејвсове офталмопатије

Διαβάστε περισσότερα

Значај одређивања нивоа феритина у серуму труднице у предвиђању рађања новорођенчади телесне масе мале за гестациони узраст

Значај одређивања нивоа феритина у серуму труднице у предвиђању рађања новорођенчади телесне масе мале за гестациони узраст DOI: 10.2298/SARH1306337M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.2-074-055.26 337 Значај одређивања нивоа феритина у серуму труднице у предвиђању рађања новорођенчади телесне масе мале за гестациони

Διαβάστε περισσότερα

Бактеријске инфекције код болесника с цирозом јетре и асцитесом

Бактеријске инфекције код болесника с цирозом јетре и асцитесом Srp Arh Celok Lek. 214 Sep-Oct;142(9-1):551-556 DOI: 1.2298/SARH141551M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616-22.7 ; 616.36-4-6 ; 616.381-3.217-6 551 Бактеријске инфекције код болесника с цирозом

Διαβάστε περισσότερα

Симптоми депресије и когнитивне дисфункције код болесника с хроничним хепатитисом Б

Симптоми депресије и когнитивне дисфункције код болесника с хроничним хепатитисом Б 6 Srp Arh Celok Lek. 2015 Jan-Feb;143(1-2):6-11 DOI: 10.2298/SARH1502006P ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.895.4:616.36-002 Симптоми депресије и когнитивне дисфункције код болесника с хроничним

Διαβάστε περισσότερα

Улога терапије пејсмејкером у лечењу болесника са синдромом каротидног синуса

Улога терапије пејсмејкером у лечењу болесника са синдромом каротидног синуса DOI: 10.2298/SARH1502023R ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 612.291 : 616.132-085.817 23 Улога терапије пејсмејкером у лечењу болесника са синдромом каротидног синуса Никола Радовановић 1, Братислав

Διαβάστε περισσότερα

ПЕР МА КУЛ ТУ РА КАО НО ВА ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА

ПЕР МА КУЛ ТУ РА КАО НО ВА ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549056D УДК 316.334.5 316.42:502.131.1 оригиналан научни рад ПЕР МА КУЛ ТУ РА КАО НО ВА

Διαβάστε περισσότερα

За што во лим Е=mc 2?

За што во лим Е=mc 2? За што во лим Е=mc 2? Ајн штај нов про зор у свет ма ште и ре ал но сти Mогуће je ра ђа ње јед ног но вог све та са зна ња у ко ме је Ајн штај нов про зор оно ме сто у гра ђе ви ни људ ског зна ња ко је

Διαβάστε περισσότερα

Учесталост екстрахепатичних манифестација хроничног хепатитиса Ц и њихов утицај на исход лечења пегилованим интерфероном алфа-2а и рибавирином

Учесталост екстрахепатичних манифестација хроничног хепатитиса Ц и њихов утицај на исход лечења пегилованим интерфероном алфа-2а и рибавирином 320 Srp Arh Celok Lek. 2013 May-Jun;141(5-6):320-324 DOI: 10.2298/SARH1306320F ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.36-002-085 Учесталост екстрахепатичних манифестација хроничног хепатитиса Ц и њихов

Διαβάστε περισσότερα

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ ЗБОРНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ИСТОРИЈУ 83 MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES PROCEEDINGS IN HISTORY Покренут 1970. године До 28. свеске (1983) носио назив Зборник

Διαβάστε περισσότερα

Одлике парапнеумоничних излива и наше дијагностичко-терапијске могућности

Одлике парапнеумоничних излива и наше дијагностичко-терапијске могућности 680 Srp Arh Celok Lek. 2014 Nov-Dec;142(11-12):680-687 DOI: 10.2298/SARH1412680D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.25-003.2 ; 616.24-002-06 Одлике парапнеумоничних излива и наше дијагностичко-терапијске

Διαβάστε περισσότερα

Како лечимо генерализовани анксиозни поремећај?

Како лечимо генерализовани анксиозни поремећај? 204 Srp Arh Celok Lek. 2014 Mar-Apr;142(3-4):204-212 DOI: 10.2298/SARH1404204L ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.89-008.441-085 Како лечимо генерализовани анксиозни поремећај? Милан Латас 1,2,

Διαβάστε περισσότερα

Фенотипска детекција производње бета- -лактамаза код ентеробактерија

Фенотипска детекција производње бета- -лактамаза код ентеробактерија DOI: 10.2298/SARH1408457C ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 615.33.015.8 457 Фенотипска детекција производње бета- -лактамаза код ентеробактерија Ивана Ћирковић 1, Љиљана Павловић 2, Неда Константиновић

Διαβάστε περισσότερα

Повољан исход лечења хепатоспленичне кандидијазе код болесника с акутном леукемијом

Повољан исход лечења хепатоспленичне кандидијазе код болесника с акутном леукемијом DOI: 10.2298/SARH1506341C ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 616.36-002.828-085 : 616.411-002.828-085 : 616.155.392-06 341 Повољан исход лечења хепатоспленичне кандидијазе код болесника с акутном леукемијом

Διαβάστε περισσότερα

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ ( )

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ ( ) Мр Александра Смирнов-Бркић Филозофски факултет у Новом Саду Тема такмичења из историје 2012/2013. година КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ (306 337) Део I ЖИВОТ И ВЛАДАВИНА КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ Константиново порекло Диоклецијан

Διαβάστε περισσότερα

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. П р а восу ђ е. Београд, 9. мај Година LXXIII број 44

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. П р а восу ђ е. Београд, 9. мај Година LXXIII број 44 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. мај 2017. Година LXXIII број 44 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Одлука о уста но вља ва њу Да

Διαβάστε περισσότερα

ВЛА ДАР И ДВОР У СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОЈ СР БИ ЈИ 1

ВЛА ДАР И ДВОР У СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОЈ СР БИ ЈИ 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 342.511(497.11) 04/14 doi:10.5937/zrpfns50-11744 Др Ср ђан Н. Шар кић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду S.Sar kic@pf.uns.ac.rs

Διαβάστε περισσότερα

Ефикасност и сигурност етанерцепта у терапији реуматоидног артритиса

Ефикасност и сигурност етанерцепта у терапији реуматоидног артритиса Srp Arh Celok Lek. 2013 Jul-Aug;141(7-8):495-502 DOI: 10.2298/SARH1308495I ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.72-002.77-085.37 ; 615.37 495 Ефикасност и сигурност етанерцепта у терапији реуматоидног

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΓΑΘΙΑ И ЕСТЕ ТИЧ КЕ НОР МЕ СА ВРЕ МЕ НОГ ХОЛ ИВУД А

ΚΑΛΟΚΑΓΑΘΙΑ И ЕСТЕ ТИЧ КЕ НОР МЕ СА ВРЕ МЕ НОГ ХОЛ ИВУД А Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1653047T УДК 791.3 19/20 7.097 20 111.852 17 оригиналан научни рад ΚΑΛΟΚΑΓΑΘΙΑ И ЕСТЕ ТИЧ КЕ НОР МЕ СА ВРЕ МЕ НОГ ХОЛ ИВУД А Са же

Διαβάστε περισσότερα

Производња пила, хемолизина и сидерофора код уринарних изолата Escherichia coli

Производња пила, хемолизина и сидерофора код уринарних изолата Escherichia coli 634 Srp Arh Celok Lek. 2013 Sep-Oct;141(9-10):634-639 DOI: 10.2298/SARH1310634M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 612.015.1 Производња пила, хемолизина и сидерофора код уринарних изолата Escherichia

Διαβάστε περισσότερα

Осврт на про бле ма ти ку раз ли чи то сти и не пот пу но сти сло вен ских слу жби Све том Ахи ли ју Ла ри ском

Осврт на про бле ма ти ку раз ли чи то сти и не пот пу но сти сло вен ских слу жби Све том Ахи ли ју Ла ри ском УДК: 271.2-282 091=16 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 47 58. Осврт на про бле ма ти ку раз ли чи то сти и не пот пу но сти сло вен ских слу

Διαβάστε περισσότερα

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА ISSN 0354-8759 БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА Вол. 19 (3), Бр. 57, 2013. Раније ДЕФЕКТОЛОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКСА (1977-1995) Раније СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА (1952-1977) I БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА (БДШ) Издавач

Διαβάστε περισσότερα

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА Београдска дефектолошка школа, Вол. 20 (2), Бр. 59, 269-440, 2014 I ISSN 0354-8759 БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА Вол. 20 (2), Бр. 59, 2014. Раније ДЕФЕКТОЛОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКСА (1977-1995) Раније СПЕЦИЈАЛНА

Διαβάστε περισσότερα

Кри ти ка на во да о Ал бан ци ма у уџ бе ни ку Исто ри ја за 6. раз ред основ не шко ле

Кри ти ка на во да о Ал бан ци ма у уџ бе ни ку Исто ри ја за 6. раз ред основ не шко ле УДК: 37.016:94(075.2)(049.32) 94(=18)(497):930(049.32) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 105 132. Кри ти ка на во да о Ал бан ци ма у уџ бе ни

Διαβάστε περισσότερα

Драгана Милијашевић ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ЂЕТИЊЕ

Драгана Милијашевић ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ЂЕТИЊЕ Драгана Милијашевић ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ЂЕТИЊЕ Београд 2010 GEOGRAPHICAL INSTITUTE JOVAN CVIJIĆ SERBIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS SPECIAL ISSUES 76 Dragana Milijašević HYDROGEOGRAPHIC STUDY

Διαβάστε περισσότερα

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА Београдска дефектолошка школа, Вол. 18 (2), Бр. 53, 203-378, 2012 I ISSN 0354-8759 БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА Вол. 18 (2), Бр. 53, 2012. Раније ДЕФЕКТОЛОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКСА (1977-1995) Раније СПЕЦИЈАЛНА

Διαβάστε περισσότερα

Утицај хидрофобности бета хемолитичког стрептокока групе А на процес приањања и стварање биофилма

Утицај хидрофобности бета хемолитичког стрептокока групе А на процес приањања и стварање биофилма DOI: 10.2298/SARH1410557S ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 579.862:576.52 557 Утицај хидрофобности бета хемолитичког стрептокока групе А на процес приањања и стварање биофилма Александра Шмитран

Διαβάστε περισσότερα

Клинички и микробиолошки ефекти каузалне терапије пародонтопатије

Клинички и микробиолошки ефекти каузалне терапије пародонтопатије 10 Srp Arh Celok Lek. 2014 Jan-Feb;142(1-2):10-16 DOI: 10.2298/SARH1402010P ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.31-08 Клинички и микробиолошки ефекти каузалне терапије пародонтопатије Тања Предин

Διαβάστε περισσότερα

Бојан Јовић РАЂАЊЕ ЖАНРА ПОЧЕЦИ СРПСКЕ НАУЧНО-ФАНТАСТИЧНЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Бојан Јовић РАЂАЊЕ ЖАНРА ПОЧЕЦИ СРПСКЕ НАУЧНО-ФАНТАСТИЧНЕ КЊИЖЕВНОСТИ Бојан Јовић РАЂАЊЕ ЖАНРА ПОЧЕЦИ СРПСКЕ НАУЧНО-ФАНТАСТИЧНЕ КЊИЖЕВНОСТИ НАУКА О КЊИЖЕВНОСТИ УПОРЕДНА ИСТРАЖИВАЊА УРЕДНИК БОЈАН ЈОВИЋ РЕЦЕНЗЕНТИ др МИРЈАНА ДРНДАРСКИ др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ БОЈАН ЈОВИЋ РАЂАЊЕ

Διαβάστε περισσότερα

ГОДИНА: XXX БРОЈ 314 НИКШИЋ 29. ЈУЛ ISSN ПОДГОРИЦА

ГОДИНА: XXX БРОЈ 314 НИКШИЋ 29. ЈУЛ ISSN ПОДГОРИЦА Електропривреда Лист Електропривреде Црне Горе АД Никшић ГОДИНА: XXX БРОЈ 314 НИКШИЋ 29. ЈУЛ 2008. ISSN 1805136 Влада, Министарство, Електропривреда: Покренут развој енергетике (Alea iacta est!) ПОДГОРИЦА

Διαβάστε περισσότερα

Успех реанимације особа с акутним застојем срца у болничким условима

Успех реанимације особа с акутним застојем срца у болничким условима 170 Srp Arh Celok Lek. 2014 Mar-Apr;142(3-4):170-177 DOI: 10.2298/SARH1404170T ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.12-008.315-085.816/.817 Успех реанимације особа с акутним застојем срца у болничким

Διαβάστε περισσότερα

Иконостас у Дечанима првобитни сликани програм и његове позније измене*

Иконостас у Дечанима првобитни сликани програм и његове позније измене* Иконостас у Дечанима првобитни сликани програм и његове позније измене* Бранислав Тодић** Универзитет у Београду, Филозофски факултет UDC 75.046.3:726.591](497.11 Dečani)»13/15» DOI 10.2298/ZOG1236115T

Διαβάστε περισσότερα

Некаријесне лезије у дечјем узрасту

Некаријесне лезије у дечјем узрасту Srp Arh Celok Lek. 2015 Sep-Oct;143(9-10):531-538 DOI: 10.2298/SARH1510531D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.311.2-02-053.2 531 Некаријесне лезије у дечјем узрасту Ивана Демко Рихтер 1, Гордана

Διαβάστε περισσότερα

Утицај степена метаболичке контроле на успех каузалне терапије пародонтопатије код болесника са дијабетес мелитусом тип 2 клинички ефекти

Утицај степена метаболичке контроле на успех каузалне терапије пародонтопатије код болесника са дијабетес мелитусом тип 2 клинички ефекти 738 Sr Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):738-743 DOI: 10.2298/SARH1312738M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.379-008.64-06 ; 616.314.17-085 Утицај степена метаболичке контроле на успех каузалне

Διαβάστε περισσότερα

Анализа антимикробног дејства раствора MTAD у инфицираном каналном систему корена зуба техником PCR

Анализа антимикробног дејства раствора MTAD у инфицираном каналном систему корена зуба техником PCR Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;141(3-4):155-162 DOI: 10.2298/SARH1304155M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314.16-002-085.28 155 Анализа антимикробног дејства раствора MTAD у инфицираном каналном

Διαβάστε περισσότερα

КО ЛА БО РА ЦИ О НИ ОД НОС ВА ТИ КА НА И АУСТРО УГАРСКЕ У ПРИ ПРЕ МИ НА ПА ДА НА СРБИ ЈУ ГО ДИ НЕ *

КО ЛА БО РА ЦИ О НИ ОД НОС ВА ТИ КА НА И АУСТРО УГАРСКЕ У ПРИ ПРЕ МИ НА ПА ДА НА СРБИ ЈУ ГО ДИ НЕ * УДК 94(100) 1914/1918 +94(497.11) 1914 Прегледни рад Српска политичка мисао број 2/2014. год. 21. vol. 44. стр. 55-76. Ра до слав Га ћи но вић Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град КО ЛА БО РА

Διαβάστε περισσότερα

СО ФИ О ЛО ШКИ ОКВИР СА ВИ НОГ ЖИ ТИ ЈА СВЕ ТОГ СИ МЕ О НА НЕ МА ЊЕ

СО ФИ О ЛО ШКИ ОКВИР СА ВИ НОГ ЖИ ТИ ЈА СВЕ ТОГ СИ МЕ О НА НЕ МА ЊЕ Дарко Ј. Крстић Дар ко Ј. Кр стић 1 Цен тар за Цр кве не сту ди је Ниш Оригинални научни рад УДК 821.163.41-94.09 Сава, свети Примљено 13. 12. 2011. СО ФИ О ЛО ШКИ ОКВИР СА ВИ НОГ ЖИ ТИ ЈА СВЕ ТОГ СИ МЕ

Διαβάστε περισσότερα

Месијанизам. у 1. и 2. књизи Самуиловој и 1. и 2. књизи о царевима. 1. Месијанска идеја

Месијанизам. у 1. и 2. књизи Самуиловој и 1. и 2. књизи о царевима. 1. Месијанска идеја УДК: 27-243.32/.45-277 26-32-277.2 Те о ло шки по гле ди / The o lo gi cal Vi ews Го ди на / Vo lu me XLVI II Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 7 28. Месијанизам у 1. и 2. књизи Самуиловој и 1. и 2. књизи

Διαβάστε περισσότερα

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10. свеске (1955)

Διαβάστε περισσότερα

Смрт услед топлотног удара приказ случаја

Смрт услед топлотног удара приказ случаја 360 Srp Arh Celok Lek. 2014 May-Jun;142(5-6):360-364 DOI: 10.2298/SARH1406360S ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 616-001.16-036.88 Смрт услед топлотног удара приказ случаја Слободан Савић, Снежана Павлекић,

Διαβάστε περισσότερα

Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, Зборник радова, књ. 7, приредио Богољуб Шијаковић, Београд: Православни

Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, Зборник радова, књ. 7, приредио Богољуб Шијаковић, Београд: Православни Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, Зборник радова, књ. 7, приредио Богољуб Шијаковић, Београд: Православни богословски факултет 2010. Универзитет у Београду Православни

Διαβάστε περισσότερα

Упо тре ба пој ма λόγος

Упо тре ба пој ма λόγος УДК: 271.2-247.8-277 27-31-144.894.2 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 3/2014, стр. / pp. 661 678. Упо тре ба пој ма λόγος у Про ло гу Јо ва но вог еван ђе ља Марина

Διαβάστε περισσότερα

При род но со зер ца ње по Св. Мак си му Ис по вед ни ку

При род но со зер ца ње по Св. Мак си му Ис по вед ни ку УДК: 27-1 Максим Исповедник, свети УДК: 27-1 Исак Сирин, свети Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 1/2016, стр. / pp. 149 164. При род но со зер ца ње по Св. Мак си

Διαβάστε περισσότερα

Лечење инфекције васкуларне протезе заменом in situ артеријским хомографтом рани постоперациони и дугорочни резултати код 18 болесника

Лечење инфекције васкуларне протезе заменом in situ артеријским хомографтом рани постоперациони и дугорочни резултати код 18 болесника 750 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):750-757 DOI: 10.2298/SARH1312750P ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.13/.14-089.168-06 ; 616-089.168-022-084 Лечење инфекције васкуларне протезе заменом

Διαβάστε περισσότερα

Урођена псеудоартроза потколенице излечена већ скоро заборављеном методом приказ болесника

Урођена псеудоартроза потколенице излечена већ скоро заборављеном методом приказ болесника DOI: 10.2298/SARH1402089V ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 616.718.5-007-089 89 Урођена псеудоартроза потколенице излечена већ скоро заборављеном методом приказ болесника Зоран Вукашиновић 1,2, Душко

Διαβάστε περισσότερα

О про бле му су прот ста вље но сти

О про бле му су прот ста вље но сти УДК: 271.2-247-277 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVI Број / Is sue 1/2013, стр. / pp. 137 150. О про бле му су прот ста вље но сти је ван ђел ских Пас хи Никола З. Поповић* Епархија

Διαβάστε περισσότερα

Кардиолошке манифестације у антифосфолипидном синдрому преглед литературе

Кардиолошке манифестације у антифосфолипидном синдрому преглед литературе 346 Srp Arh Celok Lek. 2015 May-Jun;143(5-6):346-353 DOI: 10.2298/SARH1506346D ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE UDC: 616.153-097-06 : 616.12 Кардиолошке манифестације у антифосфолипидном синдрому преглед

Διαβάστε περισσότερα

Акутно оштећење бубрега код деце

Акутно оштећење бубрега код деце DOI: 10.2298/SARH1406371P ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE UDC: 616.61-008.6-053.2 371 Акутно оштећење бубрега код деце Амира Пецо-Антић 1,2, Душан Париповић 2 1 Медицински факултет, Универзитет у Београду,

Διαβάστε περισσότερα

SOL INVICTUS (Непобедиво Сунце)

SOL INVICTUS (Непобедиво Сунце) Младен В. Шобот УДК: 2-137:523.9(091) Храм Св. Василија Острошког, Шабац Стручни рад mladensobot1983@gmail.com Примљен: 10.12.2015. SOL INVICTUS (Непобедиво Сунце) Резиме: Сун це у ре ли гиј ском схва

Διαβάστε περισσότερα

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО SERBIAN POLITICAL THOUGHT

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО SERBIAN POLITICAL THOUGHT СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО SERBIAN POLITICAL THOUGHT ISSN 0354-5989 UDK 32 Година XVII vol. 27 Број 1/2010 СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО SERBIAN POLITICAL THOUGHT Издавач: Институт за политичке студије Адреса: Светозара

Διαβάστε περισσότερα

Ниво редукованог глутатиона и активност глутатион-зависних ензима у кортиконуклеарним блоковима сочива особа са сенилном катарактом

Ниво редукованог глутатиона и активност глутатион-зависних ензима у кортиконуклеарним блоковима сочива особа са сенилном катарактом Srp Arh Celok Lek. 0 Sep-Oct;40(9-0):56-570 DOI: 0.98/SARH056K ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 67.74-004.-074 56 Ниво редукованог глутатиона и активност глутатион-зависних ензима у кортиконуклеарним

Διαβάστε περισσότερα

Как Бог велик! Ι œ Ι œ Ι œ. œ œ Ι œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ. œ œ. œ Œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Как Бог велик! Ι œ Ι œ Ι œ. œ œ Ι œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ. œ œ. œ Œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Как Бог велик! oprano Любовь Бондаренко Степенно Œ Светлана Зайцева Аранж. Станислав Маген ass Œ 1.Как Бог ве.как Бог ве Piano Œ Œ Как Как Бог Бог ве ве лик! Е лик! Мне не го по ве ли чье ня тно, сво им

Διαβάστε περισσότερα

Застојна инсуфицијенција срца код болесника с оштећеном функцијом бубрега

Застојна инсуфицијенција срца код болесника с оштећеном функцијом бубрега DOI: 10.2298/SARH1412747P ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE UDC: 616.12-008.6 ; 616.61-78 747 Застојна инсуфицијенција срца код болесника с оштећеном функцијом бубрега Милета Поскурица 1,2, Дејан Петровић

Διαβάστε περισσότερα

Примена ондансетрона, азотног оксидула и алфентанила у спречавању бола изазваног применом пропофола

Примена ондансетрона, азотног оксидула и алфентанила у спречавању бола изазваног применом пропофола DOI: 10.2298/SARH1302061D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 615.211/.216.065 61 Примена ондансетрона, азотног оксидула и алфентанила у спречавању бола изазваног применом пропофола Биљана Драшковић

Διαβάστε περισσότερα

Токсоплазмоза и трудноћа: поузданост информација с интернета

Токсоплазмоза и трудноћа: поузданост информација с интернета 438 Srp Arh Celok Lek. 2015 Jul-Aug;143(7-8):438-445 DOI: 10.2298/SARH1508438B ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.3:616.993.19-084 Токсоплазмоза и трудноћа: поузданост информација с интернета Бранко

Διαβάστε περισσότερα

Ра но хри шћан ска ту ма че ња 1. Сам. 28: Ју стин Му че ник, Тер ту ли јан и Ори ген ес ха то ло шке пер спек ти ве

Ра но хри шћан ска ту ма че ња 1. Сам. 28: Ју стин Му че ник, Тер ту ли јан и Ори ген ес ха то ло шке пер спек ти ве УДК: 27-187"01/02" 27-243.32-275.2 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 3/2015, стр. / pp. 523 548. Ра но хри шћан ска ту ма че ња 1. Сам. 28: Ју стин Му че ник, Тер

Διαβάστε περισσότερα

Разлике у изгледу папиле видног живца код болесника са нормотензивним и симплекс глаукомом

Разлике у изгледу папиле видног живца код болесника са нормотензивним и симплекс глаукомом 428 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jul-Aug;139(7-8):428-432 DOI: 10.2298/SARH1108428S ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 617.7-007.681 Разлике у изгледу папиле видног живца код болесника са нормотензивним

Διαβάστε περισσότερα

О ми сти ма. Уз пе сму и игру

О ми сти ма. Уз пе сму и игру УДК: 255.83:811.14'02'276.5(38) 821.14 02.09 811.14'02'37 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 3/2016, стр. / pp. 501 514. О ми сти ма. Уз пе сму и игру Јелена Фемић

Διαβάστε περισσότερα

Инциденција, фактори ризика и исход болничких пнеумонија код особа са инфекцијама централног нервног система

Инциденција, фактори ризика и исход болничких пнеумонија код особа са инфекцијама централног нервног система 476 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jul-Aug;139(7-8):476-480 DOI: 10.2298/SARH1108476G ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.24-002-036:616.831-002 Инциденција, фактори ризика и исход болничких пнеумонија

Διαβάστε περισσότερα

Фулерени: наноматеријали будућности 20 година након открића

Фулерени: наноматеријали будућности 20 година након открића Природне науке Natural sciences Eстественныe науки Фулерени: наноматеријали будућности 20 година након открића 435 Прогонством из Раја, буђењем свесног, пр ви љу ди су се су о чи ли са ћу ди ма приро де.

Διαβάστε περισσότερα

Култ светог ђакона Исавра у Драчу*

Култ светог ђакона Исавра у Драчу* Култ светог ђакона Исавра у Драчу* Дубравка Прерадовић** Народни музеј у Београду, Одељење за средњи век UDC 003.07(093)»10/13» 27-36-5(496.536) Isavr, sveti DOI 10.2298/ZOG1236001P Оригиналан научни рад

Διαβάστε περισσότερα

Ра но си риј ски аске ти зам

Ра но си риј ски аске ти зам УДК: 27-788(394)"04/05" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 373 382. Ра но си риј ски аске ти зам Себастијан П. Брок Волфсон колеџ, Универзитет Оксфорд

Διαβάστε περισσότερα

Фактори ризика за инфекцију сифилисом код давалаца крви Јужнобачког округа

Фактори ризика за инфекцију сифилисом код давалаца крви Јужнобачког округа 192 Srp Arh Celok Lek. 2011 Mar-Apr;139(3-4):192-196 DOI: 10.2298/SARH1104192B ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 615.38:616.972(497.11) Фактори ризика за инфекцију сифилисом код давалаца крви Јужнобачког

Διαβάστε περισσότερα

Оцена резултата у коронарној хирургији применом модела EuroSCORE

Оцена резултата у коронарној хирургији применом модела EuroSCORE Srp Arh Celok Lek. 2011 Jan-Feb;139(1-2):25-29 DOI: 10.2298/SARH1102025M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.12-008.72-089.843 25 Оцена резултата у коронарној хирургији применом модела EuroSCORE

Διαβάστε περισσότερα

Квалитет живота болесника с венским улкусима

Квалитет живота болесника с венским улкусима Srp Arh Celok Lek. 2011 Nov-Dec;139(11-12):743-748 DOI: 10.2298/SARH1112743D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.14-007.64-08 743 Квалитет живота болесника с венским улкусима Ивана Дунић 1, Љиљана

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΡΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ. Де ла тељ 2 ΛΟΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ. [Пролог пи смо Анатолију] 3

ΕΥΑΓΡΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ. Де ла тељ 2 ΛΟΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ. [Пролог пи смо Анатолију] 3 УДК: 27-475.5 УДК: 27-285.2 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 3/2016, стр. / pp. 445 500. Ева гри је Пон тиј ски 1 ΕΥΑΓΡΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ Де ла тељ 2 ΛΟΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ [Пролог

Διαβάστε περισσότερα

Окру жна по сла ни ца о упо ко је њу Пре по доб ног Те о до ра Сту ди та 2*

Окру жна по сла ни ца о упо ко је њу Пре по доб ног Те о до ра Сту ди та 2* УДК: 27-475.5 УДК: 27-36:929 Теодор Студит, свети Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume L Број / Is sue 1/2017, стр. / pp. 29 50. Пре по доб ни Нав кра ти је 1 Окру жна по сла ни ца о упо

Διαβάστε περισσότερα

Синдром потпуне неосетљивости на андрогене

Синдром потпуне неосетљивости на андрогене 214 Srp Arh Celok Lek. 2015 Mar-Apr;143(3-4):214-218 DOI: 10.2298/SARH1504214T ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 612.6.058 : 615.357.06 Синдром потпуне неосетљивости на андрогене Милина Танчић Гајић

Διαβάστε περισσότερα

www.vulkani.rs office@vulkani.rs Copyright 2015 за ово издање Вулкан издаваштво ISBN 978-86-10-01486-0 Владимир Ћоровић И Л У С Т Р О В А Н А ИСТОРИЈА СРБА Београд, 2015. Са др жај ПР ВИ ПЕ РИ ОД 1. Про

Διαβάστε περισσότερα

Утицај различитих адхезивних средстава на квалитет рубног заптивања амалгамских рестаурација

Утицај различитих адхезивних средстава на квалитет рубног заптивања амалгамских рестаурација 722 Srp Arh Celok Lek. 2011 Nov-Dec;139(11-12):722-727 DOI: 10.2298/SARH1112722J ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314-089.27:615.242.07 Утицај различитих адхезивних средстава на квалитет рубног

Διαβάστε περισσότερα

Утицај аерозагађења на телесну масу новорођенчади

Утицај аерозагађења на телесну масу новорођенчади Srp Arh Celok Lek. 2011 Sep-Oct;139(9-10):651-656 DOI: 10.2298/SARH1110651S ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 614.72:613.952 651 Утицај аерозагађења на телесну масу новорођенчади Александра Станковић

Διαβάστε περισσότερα

C-реактивни протеин као инфламаторни маркер у процени ефикасности лечења акутних дентогених инфекција

C-реактивни протеин као инфламаторни маркер у процени ефикасности лечења акутних дентогених инфекција 446 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jul-Aug;139(7-8):446-451 DOI: 10.2298/SARH1108446D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314-002-07 C-реактивни протеин као инфламаторни маркер у процени ефикасности лечења

Διαβάστε περισσότερα

Чи та ју ћи Па вла са Агам бе ном:

Чи та ју ћи Па вла са Агам бе ном: УДК: 27-248.42-277 141.4 Агамбен Ђ. Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 3/2014, стр. / pp. 679 700. Чи та ју ћи Па вла са Агам бе ном: те о ло шко чи та ње фи ло соф

Διαβάστε περισσότερα

О ктиторском натпису кнеза Мирослава у цркви Светог Петра на Лиму*

О ктиторском натпису кнеза Мирослава у цркви Светог Петра на Лиму* О ктиторском натпису кнеза Мирослава у цркви Светог Петра на Лиму* Миодраг Марковић** Универзитет у Београду, Филозофски факултет UDC 72.033(497.11 Bijelo Polje)»11» 003.071=163.41 04 DOI 10.2298/ZOG1236021M

Διαβάστε περισσότερα