КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ"

Transcript

1 Н И КО Л И Н А Т У Т У Ш КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ Мо тив ле те ће цр кве чест је у на род ним пре да њи ма и ле генда ма о на с т а н к у по је д и н и х ц р к а в а и ма на с т и ра. 1 Ро ма ном Оп са да цр кве Све тог Спа са Го ра на Пе т ро ви ћа ње м у се до де љу је и зна чај на уло га у срп ској умет нич кој књи жев но сти чу де сно уз ди за ње мана сти ра Жи че сре ди шњи је и глав ни мо тив ро ма на ко ји се сма тра јед н и м од н ај б о љи х о с т в а р е њ а с рп ске п р о з е по с лед њ е де це н и је X X в е к а. 2 Уп р а в о в е л и к и к њи жев но и с т о ри ј ск и ја з ко ји је мо т и в ле те ће цр кве пре мо стио чи ни га по себ но за ни мљи вим. Глав но пита ње ко је се по ста вља је сте у ком об ли ку се, у од но су на пред ложак на род не књи жев но сти, овај мо тив у Пе тро ви ће вом де лу оствару је, шта је он од сво је пр во бит но сти за др жао, а шта из гу био. У н а р од ној к њи же в но с т и ц р к в е п р е л е ћу с јед ног м е с т а н а дру го за то што су оскр на вље не уло га опо га ни те ља цр кве при пису је се или же ни (же ни уоп ште, му сли ман ки, Ци ган ки, цр кве њако в ој же н и), и л и Ту р ц и ма. 3 З а п р е да њ а ов ог т и па к а р а к т е ри с т и ч но је по с т о ја њ е д в е о сно в е, ис т о ри ј ске (до г а ђа ји ко ји с у с е з а и с т а зби ли и ко ји су узро ко ва ли ру ше ње цр кве, као и ње ну об но ву) и ре л и г и о зне, ко ја п ре к ри ва ис то риј ск у, а ко ја се од но си на т у ма че ње не с т а н к а и по ја в љи в а њ а ц р к в е к а о ч у да о с т в а р е ног сна г ом в е р е. 4 Цр ква чи ја је са крал ност угро же на пре ме шта се са ма или је прено си Б ог, Св е т и Ар а н ђе о, не п ри р од не си ле и л и мо л и т в а по по в а, 1 Ра д о с л а в Љ. П а в л о в и ћ, Ка ко су код нас цр кве ле те ле, Н а у ч н о д е л о, Б е о г р а д 19 61, ; Б о ж и д а р К р с т а н о в и ћ, Ет н о л о ш к и с м и с а о л е г е н д е о п р е л е т а њу ц р к а в а, З б о р н и к Е т н о г р а ф с ко г м у з е ја у Б е о г р а д у: , ур. Ја сна Бје ла ди но вић Јер гић, Чи го ја, Бе о град 2001, М и х ај л о П а н т и ћ, Алек сан дриј ски син дром 3, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1999, Р. Љ. Па вло вић, нав. де ло, Исто; Б. Кр ста но вић, нав. де ло,

2 а све то се де ша ва у вре мен ском ин тер ва лу од смр ка ва ња до свита ња, да кле, за јед ну ноћ. 5 Не р е т ко, ц р к в а с е од р е ђе но в р е ме з а др жа ва у ре ци ка ко би се очи сти ла од гре ха пре не го што се спу сти н а б е з б ед но, ч и с т о ме с т о. 6 При т о ме, п ри н ц и п и би н а р не ло г и ке о снов н и су п ри н ц и п и ор г а н и з а ц и је п р е да њ а, бу д у ћ и да с е у њи ма р е а л но ис т о ри ј ско ис к у с т в о св о д и у ок ви р е м и т о по е т ске с л и ке св е т а. 7 Основ ни еле мен ти мо ти ва о пре ле та њу цр кве, ка рак те ри стично о б р а ђе н и и мо д и фи ко в а н и, п ри с у т н и с у у Пе т р о ви ће в ом де л у (св е т и њу у г р о ж а в а ју п р е с т у п н и ц и- т у ђи н и, по с т о ја њ е ис т о ри ј ске и р е л и г и о зне о сно в е, у че с т в о в а њ е б о ж а н ск и х би ћ а у сп а с а в а њу све т и њ е, ч у до т вор на сна г а ве р е, л у с т ра т и в на моћ во де, п ри н ц и п и би нар не ло ги ке, мит ски еле мен ти), с тим да су уоч љи ве број не но ви не ко је с е в р ло ск р ом но мо г у на зв а т и р а з г р а на в а њ ем мо т и в а (уло га оца Спи ри до на и Бла шка, фло ра ли за ци ја хра ма, зна че ње и функ ци ја ан ђе о ског пе ра, лик до хи ја ра Да ни ла и Ан дри је Ска дран и на), а ко је су од п р е суд ног зна ча ја з а с а гле да в а њ е и ра з у ме в а њ е фу н к ц и је ко ја м у с е до де љу је у ок ви ру ш и р е с т ру к т у р е к а к в а је р о ма н. Жи ча при ча и исто ри ја Ро м а н е с к н а п р и ч а о у з д и з а њу м а н а с т и р а Ж и ч е и ц р к в и ц е Све тих Те о до ра Ти ро на и Те о до ра Стра ти ла та има сво је исто ријско у по ри ш т е у бу г а р ској оп с а д и ж и ч ког ма на с т и р а к р а јем X I I I ве ка, то јест или го ди не. Сред њо ве ков ни зна чај Жи че до б р о је по зн а т у њ ој је би ло сме ш т е но с е д и ш т е ау т о ке ф а л не с рп ске а р х и е п и ско п и је, з б ог че г а је по с т а л а си м б ол с рп ске с а мо с т а л но с т и, к а ко д р ж а в не, т а ко и в е р ске, д у хов не. 8 К а о с а би р н а тач ка на ци о нал ног и ре ли ги о зног иден ти те та јед ног на ро да, Жича je има ла ста тус вер ског и кул тур ног цен тра срп ске сред њо веков не др жа ве, ме ста од ве ли ке ва жно сти, ко ја јој се не од ри че ни у фик тив ном све ту ро ма на. 5 Р. Љ. Па вло вић, нав. де ло, 21, Исто, 18, Је лен ка Пан ду ре вић, О чу де сним, под зем ним и ле те ћим цр ква ма српс ке ус м е н е т р а д и ц и је, Ж и в а р е ч, у р. М и р ја н а Де т е л и ћ, С н е ж а н а С а м а р џ и ја, Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град 2011, М а н а с т и р Ж и ч а б и о је с е д и ш т е п р в о г с р п с ко г а р х и е п и с ко п а. П р о г л а с н е з а в и с н е а р х и е п и с ко п и је с р п с ке и з в р ш е н је с в е ч а н о у ц р к в и, и т о м п р и л и ко м је из вр шен цр кве ни акт, ко ји је био у све зи са кру ни са њем, по свој при ли ци, м и р о п о м а з а њ е. У с а б о р н ој ц р к в и м а н а с т и р с кој б и в а л и с у к р у н и с а н и к р а љ е в и и усто ли ча ва ни ар хи е пи ско пи (Вла ди мир Р. Пет ко вић, Пре глед цр кве них спом е н и к а к р о з п о в е с н и ц у с р п с ко г н а р о д а, На уч на књи га, Бе о град 1950, 119). 124

3 У ро ма ну ма на стир Жи ча за у зи ма из у зет но по вла шће но место, она је сре ди ште до га ђа ња рад ње, тач ка пре се ка свих на ра тивних то ко ва, а као храм цен тар је на шег све та, ве зив на тач ка не ба и з е м љ е, људ ског и б о ж а н ског, п р е да к а и по т о ма к а 9, чвор сва ког с рп ског в р е ме на. 10 Као сва ко све то ме сто, у мит ском кљу чу, Жи ча п р ед с т а в љ а по св е ће н у с л и к у Ко смо с а, у р е ђ е ног п р о с т о р а, ч и ју св е п р о ж и ма ју ћу х а р мо н и ју ч и т а л а ц спо зна је на по че т к у р о ма на, а ко ју сва ки спо ља шњи на пад пре ти да пре тво ри у Ха ос. 11 Због то га, као и у на род ним пре да њи ма, они ко ји на сто је да сво јим прису ством и де ло ва њем де са кра ли зу ју про стор цр кве је су при падн и ц и т у ђ е з а јед н и це, он и ко ји до но с е р а з а р а њ е и см р т. Њи хо в а атри бу ци ја од го ва ра атри бу ци ји скр на ви те ља из на род не књи жевно с т и, а гла в на од л и к а овог по с т у п к а је с т е де мо н и зо ва ње с т ра ног, оног ко ји ни је наш и ко ји чи ни зло. 12 Де мо н и з о в а њ е оп с а д н и к а ка рак те ри стич на је од ли ка Пе тро ви ће вог де ла, а оства ру је се по средс т в ом у по т р е б е на с ле ђа и з ф ол к ло р не т р а д и ц и је и х ри ш ћ а н ск и х у че њ а, 13 п ри че м у с е, и з јед на ча в а ју ћ и не п ри ја т е љ е с а де мо н и ма, п ри зи в а и а р х и де мон, п р в о би т на А ж да ја, 14 све де на на зми ју ко ја г р и з е с в ој р е п и оп а с у је с т р у к п р ед в од н и к а по хо д а, в и д и н с ког кне за Ши шма на М а р и н а То к и н, Тр а д и ц и о н а л не п р ед с т а в е, в е р о в а њ а, л и ко в и и о б л и ц и у г р а ђ е њу р о м а н а О п с а д а ц р к в е С в е т о г С п а с а Го р а н а Пе т р о в и ћ а ( р у ко п и с), Но ви Сад 2010, Жи чу та ко до жи вља ва ју и они ко ји же ле да је по ха ра ју. Ви дин ски кнез Ши шман ка же: Али, пр во ва ља Жи чу! Ту је чвор ко ји тре ба пре се ћи, да се сва ко с рп ско в р е ме, и п р о ш ло, и са да њ е, и бу д у ће, ра спе у не до глед! ( Го ра н Пе т р о ви ћ, Оп са да цр кве Све тог Спа са, На род на књи га, Бе о град 2008, 310). 11 О х р а м у к а о по св е ћ е ној с л и ц и Ко смо с а и о в е ч и т ом н а с т о ја њу Ко смо с а д а с е од у п р е с и л а м а Х а о с а в и д и: М и р ч е Е л и ја д е, С в е т о и п р о ф а н о, И з д а в ач к а књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Но ви Сад 2003, 95, Б. Кр ста но вић, нав. де ло, О еле мен ти ма тра ди ци о нал них пред ста ва и ве ро ва ња ве за ним за демон ска би ћа у из град њи ли ко ва оп сад ни ка ви ди: М. То кин, нав. де ло, 39 43; о би блиј ским еле мен ти ма ви ди: Би ља на Ту ра ња нин, Ин тер тек сту ал но ра сло јав а њ е р о м а н а О п с а д а ц р к в е С в е т о г С п а с а Го р а н а Пе т р о в и ћ а ( Ко н т е кс т Би б л и је и сред њо вје ков не књи жев но сти у на ста ви) (ру ко пис), Но ви Сад 2014, О Ажда ји као ар хи де мо ну ви ди: М. Ели ја де, нав. де ло, У с р ед њ ем в е к у по ја с с е см а т р а о в л а с т е л и н ск и м ат ри бу т ом и си м б о лом ва зал ног до сто јан ства, ко је се пре но си ло са оца на си на (Зо ја Ка ра но вић, Не б е с к а н е в е с т а, Чи го ја, Бе о град 2010, 189). У скла ду са тим, а на осно ву из гле да по ја с а, к не з Ш и ш м а н с е мо же од р е д и т и к а о с л у г а Х а о с а, де мон ко ји до но си з ло (на не ко ли ко ме ста у ро ма ну зми је се до во де у везу са оп сад ни ци ма (нпр. Г. Петро вић, нав. де ло, 216), а сма тра се и да су их за по се ли де мо ни (исто, 199)). При то ме, зми ја ко ја гри зе свој реп сим бол је веч но сти (М. То кин, нав. де ло, 24), што б и з н а ч и л о д а с е с и м б о л и ч к и с м и с а о з м и је н а Ш и ш м а н о в о м п о ја с у м о же п р о т у м а ч и т и к а о п р е д с т а в а в е ч и т е б о р б е и з м е ђ у До б р а и З л а. Њ е г о в о л о к у с н о од ре ђе ње на сре ди ни те ла еле ме нат је ко смо го ниј ског ми та ко ји асо ци ра ве рова ње да по сто ји свет из над нас и свет ис под нас (З. Ка ра но вић, нав. де ло, 180), што би као про стор ве чи те бор бе До бра и Зла од ре ђи ва ло наш свет, свет ко ји 125

4 Отац Спи ри дон или при ча у ма лом У ро ма ну оп са да ма на сти ра по чи ње оног тре нут ка ка да отац Гри г о ри је, о т в о ри в ш и че т в р т и п р о з о р С а ви не к а т и х у ме н и је, н а све тл и у то ра к, у гле да си л н у вој ск у ви д и н ског к не за. 16 За п ре па ш ће но мо на ш ко б р ат с т в о од л у ч у је да по с т у п и по с а в е т у нај с т а ри јег ме ђу њи ма, оца Спи ри до на. По зи ва ју ћи се на спа со но сни по сту пак мо на ха Ва то пе да, 17 он пред ла же: Умо ли мо Ви шњег да ово ме цве ту се на ла зи из ме ђу гор њих и до њих пре де ла. (Овај при мер до бар је по ка за тељ ка ко се ар хи при ча о ве чи тој бор би До бра и Зла, чи ју сна гу Пе тро ви ће во при пове да ње до би ја (М. Пан тић, нав. де ло, 185), успе шно оства ру је и на свом ми кроп л а н у.) П р и т ом, у з и м а ју ћ и у о б з и р и ш и р е п р о с т о р но од р е ђ е њ е (к н е з Ш и ш м а н с е н а л а з и у ок ру же њу ж и ч ког м а н а с т и р а, под јед н а ко уд а љ е ног од в и з а н т и ј ског Ц а р и г р а д а и л а т и н с ко г Р и м а), Ж и ч а с е п о т в р ђу је к а о ц е н т а р т о г н а ш е г с в е т а, с р е д и н а с р е д и н е. 16 Озна ча ва ње утор ка као да на ка да се опа сност ја вља ни је ни ма ло слу чајно, с об зи ром на то да се уто рак у тра ди ци о нал ној кул ту ри Ср ба сма тра нај нес р е ћ н и ји и м, н ај г о ри м д а ном ( М и ле Не де љ ко ви ћ, Го д и ш њи о б и ч а ји у Ср ба, Вук Ка ра џић, Бе о град 1990, 253), а то ве ро ва ње очу ва ло се у још јед ном Пе тро вић е в ом д е л у : У т е г л и п е к м е з а н а ч е т ој у по н е д е љ а к н и к а д а н е мо же д а с е з а п а т и пле сан! (...) Ни књи гу ни по што не отва рај у уто рак. От ка да је све та и ве ка по неде о ник је до бар дан за по че так. Утор ник је бак су зан, ћо рав. До да ла бих, и тра љав ( Го р а н Пе т р о в и ћ, С и т н и ч а р н и ц а Ко д с р е ћ н е р у ке, Н а р од н а к њи г а, Б е о г р а д 2000, 19). 17 К р а т к о п р и п о в е д а њ е о м а н а с т и р у В а т о п е д у, ј е д н о м од н а ј с т а р и ј и х, нај ве ћих и нај леп ших све то гор ских ма на сти ра (Бра ни слав То дић, Срп ске уметн и ч ке с т а р и н е у м а н а с т и р у В а т о п е д у, Че т в р т а к а з и в а њ а о С в е т о ј Го р и, ур. М и р ја н а М и л о с а в љ е в и ћ и М и р ја н а Ж и в о ји но в и ћ, П р о с в е т а, Б е о г р а , 136 ), још је дан је на чин ус по ста вља ња кон ти ну и те та са тра ди ци јом ко ју су ус по став и л и п р а о ц и п р в е с р п с к е в л а д а р с к е д и н а с т и ј е, С в е т и С и м е о н и С в е т и С а в а, бу ду ћи да је Ва то пед, по ред Хи лан да ра, у нај ве ћој ме ри био ве зан за по ро дичн у т р а д и ц и ј у Н е м а њ и ћ а ( Д у ш а н К о р а ћ, С в е т а Го р а п од с р п с к о м в л а ш ћ у ( ), Збор ник ра до ва Ви зан то ло шког ин сти ту та, 31, ур. Бо жи дар Ферја н ч и ћ, Ви з а н т о л о ш к и и н с т и т у т СА Н У, Б е о г р а д , 70). В а т о п ед је, п р е Х и л а н д а р а, б и о м е с т о с у с р е т а в и з а н т и ј с ко г, с в е т о г о р с ко г и с р п с ко г п р а в о с л а в љ а у ње му се кра јем XII ве ка за мо на шио Раст ко Не ма њић, а убр зо на кон то га у Ва то пед је при сти гао и ње гов отац, ве ли ки жу пан Сте фан Не ма ња (Б. То дић, нав. де ло, ). Ве ли ка па жња ко ју су Са ва и Си ме он по кла ња ли ма на стир у д о п р и н е л а је р а з в о ј у и н е г о в а њу њи хо в о г к т и т о р с ко г и с в е т и т е љ с ко г к у л т а од стра не ва то пед ских мо на ха (исто, 149); с дру ге стра не, Ва то пед је због кул та све тих Си ме о на и Са ве очи то за др жао по себ но ме сто у очи ма њи хо вих на следни ка на срп ском пре сто лу (Д. Ко раћ, нав. де ло, 54) по то њи срп ски вла да ри, све до про па сти срп ске сред њо ве ков не др жа ве, ука зи ва ли су по што ва ње, да режљи вост и бла го на кло ност овом све то гор ском ма на сти ру. По сма тран у кон тексту жи во та и де ла Све тог Са ве, као ме сто где се за мо на шио, Ва то пед је по четна тач ка ње го ве по све ће но сти цр кви и слу жби Бо гу, док се као нај ви ша тач ка њ е г о в и х п о с т и г н у ћ а м о же од р е д и т и Ж и ч а, к а о с и м б о л с р п с ке с а м о с т а л н о с т и у том сми слу, Ва то пед је њен пре дак, ме сто ода кле је све по че ло. Ме ђу тим, при ча о ва то пед ском чу ду ни је је ди на упут ни ца ка овом ма нас т и р у. У р о м а н у с е н а н е ко л и ко м е с т а, к а о д е о д р а г о ц е н о с т и ко је с е ч у в а ј у у Жи чи, спо ми ње Бо го ро ди чин по јас (нпр. Г. Пе тро вић, О п с а д а ц р кв е С в е т о г Сп а с а, 67, 353), јед н а од н ај ц е њ е н и ји х в а т о п ед с к и х р е л и к в и ја з а ко ј у с е с м а т р а да је с рп ског по р е к ла ( Б. То д и ћ, на в. де ло, 145). На и ме, Б о г о р о д и ч и н по ја с Ж и ча 126

5 на шег о т а ча с т в а по да ри с т а бљи к у, до в ољ но ви с о к у, не би смо л и се уз ди гли из над до ма ша ја стра шног на па да ча. 18 Та ко отац Спири дон, као онај ко ји чу ва се ћа ње на све то гор ски ма на стир и њег о в о ч у д о, п р е у з и м а у ло г у но си о ц а и п р е но си о ц а т р а д и ц и ј ског зна ња при ча о ва то пед ском чу ду пре но си се с ко ле на на ко ле но, по пут при че усме не књи жев но сти, и ну ди на ду у спас жич ким мо на си ма. Отац Спи ри дон има зна чај ну уло гу то ком свих фа за оп са де, т ј. т о ком це ло в р е ме ног ле б де њ а ц р к в е, з б ог че г а је њ е г о в ом л и к у по треб но по све ти ти ви ше па жње. Ка рак те ри сти ке ко је му се припи су ју, пре све га ста рост чи ји се ко ре ни пру жа ју до вре ме на Стеф а н а Не м а њ е, не у зи м а њ е х р а не и п и ћ а, по св е ће но с т мо л и т ви и ма ло гла г о љи в о с т на и ви ц и ћу т а њ а, п р ед с т а в љ а ју оца Сп и ри до на к а о мо н а х а ко ји је г о т о в о по т п у но п р и с у т а н у д у хов ном св е т у, то ли ко да га че сто ме ђу со бом оста ли мо на си и не при ме ћу ју. 19 Н а в е де не о с о би не ч и не г а по г од н и м п р е но си о цем в а ж н и х зна њ а, бу ду ћи да је он и ве за са пре ци ма, при че му ве ли ки зна чај има ју њ е г о в е р е ч и. 20 Де ло ва ње оца Сп и ри до на т о ком оп са де ма на с т и ра у к љу ч н и м тре ну ци ма за ње гов оп ста нак (на по чет ку, ка да се од лу чу је о на чин у од б р а не, з а т и м у к ри т и ч ном т р е н у т к у, к а да ма на с т и ру п р е т и пад у ру ке не при ја те ља, и на кра ју, ка да ме ха нич ка пти ца кљу ца нит оп стан ка Жи че) сва ки пут се до во ди у ве зу са ре чи ма, па жљи во би ра ним и пу но знач ним, па и пре то га ње го ва ста рост од ре ђу је се на сле де ћи на чин: оно га што је још са бла го род ним Сте фа ном је по с е до в а ла у ра ном X I I I в е к у, к а о да р Ст е фа на Пр в о в ен ча ног, а з б ог не ко л и ко п у т а п о н о в љ е н ог с т р а д а њ а Ж и ч е л а ко је мо г а о б и т и од н е т и з ов ог м а н а с т и р а, и не по зна тим пу те ви ма до спе ти у Ва то пед, где се пр ви пут по ми ње у XVI ве ку (и с т о, 14 6 ). Та ко ђ е, з н а ј у ћ и ко л и к у в а ж н о с т п и с а ц д о д е љу је р е ч и м а и њи хо в о м очу ва њу, ни је за не мар љив по да так да овај све то гор ски ма на стир, још од Не мањи ног до ла ска, по ста је дом срп ских мо на ха ко ји су ту пре пи си ва ли и пре во дили књи ге са грч ког на срп ски, због че га не чу ди чи ње ни ца да се у ва то пед ској би бли о те ци на ла зи се дам срп ских ру ко пи сних књи га, од укуп но де вет сло венских, пи са них из ме ђу XIV и XVII ве ка (исто, 151). Тра ди ци ја да у Ва то пе ду оби та ва и по не ки срп ски мо нах још увек се одр жа ва (исто). 18 Г. Пе тро вић, нав. де ло, Исто, Пе р с и д а Л а з а р е в и ћ д и Ђ а ко м о г о в о р е ћ и о л и к у о ц а С п и р и д о н а у п у ћу је на Пи с м о с т у д е н и ч ком и г у м а н у Сп и р и д о н у С в е т ог С а в е ( З а г о не т к а св е т ог С и м е о н а у О п с а д и ц р к в е С в е т о г С п а с а Го р а н а Пе т р о в и ћ а, Ле т о п и с Ма т и ц е с р п с ке, год. 180, књ. 474, св. 5, но вем бар 2004, 668) у ко ме се као нај бит ни је ист и ч е п о ш т о в а њ е з а в е т а к о ј е о б е з б е ђ у ј е ж и в о т д у ш е, ч а к и п о ц е н у г у б и т к а све га оста лог, а ко је се оства ру је не по му ће ном сна гом ве ре и мо ли твом (Све ти С а в а, С а б р а н а д е л а, прир. и прев. То ми слав Јо ва но вић, Срп ска књи жев на зад р у г а, Б е о г р а д 19 98, ). Не г у б е ћ и н а д у и н е од с т у п а ј у ћ и од м о л и т в е, раз го во ра са Бо гом, лик оца Спи ри до на до би ја и уло гу чу ва ра, по што ва о ца и п р е н о с и о ц а С а в и н о г з а в е т а. 127

6 Не ма њ ом з б о рио. 21 Та ко, по с р ед с т в ом р е ч и ко је и з г о в а р а, в р е ме ном и на чи ном на ко ји то чи ни, оства ру је се и ње гов лик пр во је то при ча о ва то пед ском чу ду, за тим по ру ка од не ш т о ре ч и да се зло слу те не слу ша ју, и на кра ју ша пу та ви раз го вор са пла мичком на гро бу Јев ста ти ја Пр вог. У том сми слу, отац Спи ри дон се мо же по сма т ра т и и ка о ме т а фо ра п ри че на м и к ро п ла н у ко ја, по п у т це ло куп не при че у ро ма ну, је ња ва, али ипак оста вља на ду, бу дући да он са го вор ни ке про на ла зи и ме ђу они ма ко ји су про ме ни ли стра ну крај при че ујед но је и њен но ви по че так. 128 Чу до ваз не се ња усме но пре да ње и умет нич ко ре ше ње Одва ја ње цр кве од тла и ње но леб де ње сна же но мо ли твом и по јем мо на ха и свих вер ни ка, ко ји су се у ма на сти ру за вре ме прос л а в љ а њ а Ва с к р с а з а т е к л и, р о ма не ск н у п ри ч у о у з д и з а њу Ж и че до во ди у ве зу са на род ним пре да њи ма по пут оног о цр кви у се лу Кал ни, ко ја се јед не не де ље, за јед но са све ште ни ком и оста лим наро дом, ди гла у ва здух и пре шла на дру гу стра ну Тр го ви шког Тимо ка, 22 или оних у ко ји ма цр кву, ка ко би је за шти ти ли од тур ског ха ра ња, Бог или Све ти Аран ђео пре но се на си гур но ме сто. 23 У овим пре да њи ма слој хри шћан ског уче ња је ве о ма би тан, у њи ма, на р о ч и т о у п р в ом, кон ден з а ц и ја м и т ске и х ри ш ћ а н ске с е ма н т и ке у функ ци ји ту ма че ња на род не исто ри је до сти гла је мо жда најве ћу м је ру. 24 Њи хо в а ре л и г и о зна о сно в а о све тље на х ри ш ћ а н ск и м аспек том, ве о ма бит ним бу ду ћи да је ри јеч о хри шћан ским вјерн и ц и ма и њи хо вој бо г о мо љи и не вје р н и ц и ма ко ји је у г р о жа ва ју 25, у м но г о ме од г о ва ра на че л и ма хри ш ћ а н ског у че њ а ко ја се у ро ма н у, по в о дом мо т и в а у з д и з а њ а ц р к в е, а к т и ви р а ју. То је, п р е св е г а, но во за вет на ме та фо ра о сна зи ве ре ко ја мо же и го ре да по ме ра, 26 ко ја 21 Г. Пе тро вић, нав. де ло, Р. Љ. Па вло вић, нав. де ло, 20. Н а ов ом ме с т у по т р е б но је н а гл а си т и д а је Је ле н к а П а н д у р е в и ћ, г о в о р е ћ и о по ме н у т ом п р е д а њу, у п р а в о Пе т р о в и ћ е ву О п с а д у ц р кв е С в е т о г Сп а с а н а в е л а као при мер ње го вог очу ва ња и усло жња ва ња из ван гра ни ца усме не ко му ни кац и је, а т а к в о с т а њ е с т в а ри п ри п и с а л а ( још у ви је к) под р а з у м и је в а н и м з н а њи м а и е м о ц и ја м а (Ј. П а н д у р е в и ћ, н а в. д е л о, 4 0 8). По с т о ја њ е в е л и ко г б р о ја ов а к в и х пре да ња у бли жој и да љој око ли ни Жи че та ко ђе би мо гао би ти је дан од раз лог а з а с т у п љ е н о с т и м о т и в а л е т е ћ е ц р к в е у р о м а н у (о ц р к в а м а и м а н а с т и р и м а з а к о ј е с е в е з у ј у п р е д а њ а о в о г т и п а, к а о и о њ и хо в о м г е о г р а ф с к о м од р е д и ш т у ви ди: Р. Љ. Па вло вић, нав. де ло, 1 20). 23 Исто, Ј. Пан ду ре вић, нав. де ло, Исто, Б и б л и ја и л и С в е т о п и с м о С т а р о г а и Но в о г а з а в је т а, С т а р и з а в је т п р е в е о Ђу р а Д а н и ч и ћ, Но в и з а в је т пре вео Вук Стеф. Ка ра џић, Бри тан ско и ино стра но би блиј ско дру штво, Бе о град 1967, Мт. 17: 20; 21: 22; Лк. 17: 6.

7 у ро ма ну, као и у на род ним пре да њи ма и ле ген да ма, не оста је на н и в оу а п с т р а к ц и је не г о с е кон к р е т и з у је ц р к в е ме њ а ју св о је ме сто. И док у на род ним пред ста ва ма цр кве ко је пре ле ћу са јед ног м е с т а н а д ру г о би в а ју а н и м и з о в а н е и а н т р о по мо р ф и з о в а н е 27, у Пе т р о ви ће в ом де л у ма на с т и р Ж и ча с е фло ра л и з у је, по и с т о в е ћу је с а би љ ком, ц в е т ом и л и ја бу ком, 28 при че му је бит но на гла си ти да би љ е у р о ма н у и ма п ри ви ле г о в а но ме с т о. 29 Пр ед с т а в љ а њ е Ж и че као ц в е т а о т а ч а с т в а ко ји же ли да се спа се про па сти из ди жу ћи с е к а не бу а с о ц и р а н а ц в е т о в е не б е ског р а ја, о ч и јем по с т о ја њу, као зна њу ко је са мо ода бра ни по се ду ју, све до чи Бла шко. 30 Свест о по сто ја њу на род ног пре да ња у ро ма ну је и екс плицит но из ра же на по во дом цр кви це Све тих Те о до ра: О н и с т а р и ји, ш т о п а м т е п р е д а њ а, п о з н а д о ш е ј ед н о б р од н у ц р к ву С в. Те о до р а Ти р о н а и Те о до р а С т р а т и л а т а, ц р к ву ко ја је з а г о не т но и ш че з л а п р е че т р де с е т а к г о д и н а, п ри л и ком оп с а де Ж и че од вој не Бу га ра и Ку ма на. 31 Од су ство цр кве ду го че тр де се так го ди на, пре ма сво јој на мени, од го ва ра ку па њу цр кве у на род ном пре да њу њи ма се озна чава пе ри од или по сту пак очи шће ња од на не тог гре ха. Ме ња ње имена од б е гле ц р к ви це, т о је с т по све ће њ е д ру г и м све т и т е љи ма, 32 још јед на је у ни зу слич но сти, с тим да се и цр кви ца Све тих Те о до ра, то јест но во по све ће на цр кви ца Све тог Пе тра и Па вла, као и са ма цр ква Све тог Спа са, вра ћа ју на сво је род но ме сто, што ни је ка ракте ри стич но за на род на пре да ња и ле ген де о ле те ћим цр ква ма. Мо ли тва као во да ко ја кре пи К а о по с т у па к оч и ш ће њ а мо же се ра з у ме т и и а в а н т у ри с т и ч к а еп и з о да о спа с о но сном о бл а к у, и з в о ру п р е ко по т р е б не в о де, ко ја 27 Ј. Пан ду ре вић, нав. де ло, Г. Пе тро вић, нав. де ло, 73, М. То кин, нав. де ло, Г. Пе тро вић, нав. де ло, О в а к в о у м е т н и ч ко р е ш е њ е р е а л и з а ц и је ч у д а в а з н е с е њ а ц р к в е м о г л о је би ти под стак ну то и схва та њем хри шћан ске ду ше као вр та ко ји ће, за хва љу јућ и б о ж а н с кој х р а н и, п р о ц в е т а т и и д о н е т и п ло д о в е ( Д а н и ц а По по в и ћ, Ц в е т н а с и м б о л и к а и к у л т р е л и к в и ја у с р ед њ о в е ков ној С р би ји, Зо граф, 32, 2008, 71). У скла ду са њим, храм као ме сто су сре та чо ве ка и Бо га и са бир но ме сто хри шћа на м о г а о б и п о п р и м и т и о б л и к б и љ ке, и л и јед н о г њ е н о г в е г е т а т и в н о г д е л а, ц в е т а и л и п ло да, си м б о л и ш у ћ и т и ме сна г у з а јед н и ш т в а и д у хов н у ч и с т о т у он и х ко ји се у ње му на ла зе. 31 Г. Пе тро вић, нав. де ло, Исто,

8 под јед н а ко у т о љ а в а с т в а р н у и д у хов н у жеђ жеђ к а о ме т а ф о р а на су шне по тре бе вер ни ка за мо ли твом и за шти том Твор ца из једна ча ва се са фи зич ком же ђи ко ја мо же умо ри ти чо ве ка. Сто га во да ко ја и з о бла к а с т и же мо на си ма и на р о д у у оп с ед н у т ом ма на с т и ру, осим што им вра ћа те ле сну сна гу, ја ча и њи хо ву ве ру у мо гућ ност спа се ња. Во да, као и у на род ним пре да њи ма у ко ји ма се цр кве, пре не го што пре ле те на дру го ме сто, оку па ју у ре ци ка ко би се очисти ле од на не тог им гре ха, 33 има лу стра тив ну моћ, спо соб ност да с пе р е н е с а мо т е л е с н у, ф и з и ч к у, п р љ а в ш т и н у 34 н е г о и д у хов н у к ло н у лос т ок у п ље н и х. 35 У ве зи са тим сва ка ко су и уче ња о Хри сту к а о и з в о ру ж и в о т о да в не р е ч и, 36 о зна ча ју мо ли тве као истин ског р а з г о в о р а с а Б о г ом, 37 али и уче ња о мо ли тви као во ди ко јом се уми ва чо ве ко ва ду ша. Та ко ко па ње сту ден ца у обла ку до би ја значе ње ду бље ња, тра же ња из во ра у се би, при че му је мо ли тва је дина си гур ност на том на пор ном пу ту. 38 Та ко ђе, мо л и т вом, из јед наче ном са спа с о но сном во дом, де мон с т ри ра с е и сна г а з а јед н и ш т в а ује ди ње ни, мо на си и вер ни ци по ста ју све до ци још јед не ма нифе ста ци је чу да, ко јом се ре чи оца Спи ри до на, да је мо ли тви сву да ме с т о, 39 по твр ђу ју као нај ко ри сни ји са вет Бла шко или при ча о ма лом је лаш ју и Са ви Не ма њи ћу Бит ну уло гу у одва ја њу и одр жа ва њу цр кве на си гур ној удаљ е но с т и од не п ри ја т е љ а и ма Б л а ш ко, у б о г и б о ж и ји чо в ек, 41 ко ји 33 Р. Љ. Па вло вић, нав. де ло, Г. Пе тро вић, нав. де ло, 274, Исто, Пе тро вић га у ро ма ну, као за вр шни цу епи зо де о спа со но сном обла ку, и на во ди: Сва ки ко ји пи је од ове во де опет ће ожед ње ти. А ко ји пи је од во де ко ју ћу му ја да ти не ће ожед ње ти до ви је ка; не го во да што ћу му ја да ти би ће у ње му из вор во де ко ја те че у жи вот веч ни (Исто; Б и б л и ја... Јн. 4: 13 14). 37 Б. Ту ра ња нин, нав. де ло, Исто, Г. Пе тро вић, нав. де ло, По и с т о в е ћ и в а њ е м о л и т в е с а и з в о р о м ко ји д а р у је ж и в о т о с т в а р е н о је и у опи су бра де оца Гри го ри ја, ре ли кви ја ра у ко ме се чу ва ан ђе о ско пе ро, а ко ја с е г о т о в о у в е ла, и к а о т а к в а не спо с о б на да с а ч у в а С а ви н у з а о с т а в ш т и н у, по но в о спли ће осна же на из во ром ве ре (Б. Ту ра ња нин, нав. де ло, 50 51). Та ко ђе, мо ли тва ко ја мо на си ма и ве р ни ци ма об на вља жи вот ну сна гу опсад ни ци ма до но си ште ту и бо лест (још јед на у ни зу би нар них опо зи ци ја нап р е д о в а њ е /н а з а д о в а њ е): З а р а з л и к у од г о р њ е п о р т е, д о л е с у Бу г а р и и Ку м а н и г а ца л и по бла т у. Под с т о па ма в ој не тло с е з бљу зг а, р а з г њ е ца. О но д у б о ко н и ш т а, о с т а ло н а ме с т у м а н а с т и р а, с а д а с е п р е т в о ри ло у н и ш т а ис п у њ е но см у т и в о дом. Где су и уда ри ле, хи ља де ка пљи ца ки шни це су пре пу кле. Она ко рас пу кле, убрза но би гњи ли ле, про жи ма ле ва здух тру ле жном вла гом. Рђа ви осип се јав ну на с в е м у г в о з д е н о м. С м р а д н и с е з а п а х бу ђ и з а в у ч е у н о з д р в е. О п с а д н и ц и п о ч е ш е да по бо ле ва ју (Г. Пе тро вић, нав. де ло, 310). 41 Исто, 76, 205.

9 св о ји м де ло в а њ ем по т по м а же мо л и т в е н и пој мо н а х а и в е р н и к а. Он је, као што му и са мо име го во ри, бла жен по себ ним зна њи ма ко ја д о н о с е ко р и с т м а н а с т и р у, а л и ч и ји п о с т у п ц и и п р и ч е код м но г и х и з а зи в а ју смех и по ру г у. 42 По осо би на ма и по на ша њу лик Б ла ш к а с е и з јед на ча в а с а де фи н и ц и јом оне г ру пе по б о ж н и х љу д и ко ји се у на ро ду на зи ва ју ј у р о д и в и, бо го м ољ ц и, ц р кв а р и са оним а ч и је по н а ш а њ е н и је у в ек о б ја ш њи в о у з р оч но -по с лед н и ч н и м од но с ом, већ п р е в а зи ла зи оп с ег т а ко з а да т е сл и ке све т а. У од но су на на род на пре да ња, у ко ји ма бо го мољ ци про на ла зе и ука зу ју на цр кве ко је су пре ле те ле са јед ног ме ста на дру го, 43 Бла шко је свеп ри с у т а н у ж и в о т у ж и ч ког м а н а с т и р а, б е з о б зи р а н а в р е мен ск у д и мен зи ју од п р а зн и к а Ва к р с е њ а к р а јем X I I I в е к а до к р ш т е њ а Бог да но вог и Див ни ног де те та кра јем XX ве ка. 44 За хва љу ју ћи Бла шку ма на стир и љу ди у ње му два пу та из мич у ра з а ра ју ћем б е су к у ма н ске и бу г ар ске вој ске. Пр ви п у т Бла ш ко цр кву одва ја од зе мље по вла че ћи је за је дан њен крај; дру ги ње гов по ду хват пред ста вља спој дав но за бо ра вље ног али у ње го вој љу бави пре ма би љу и др ве ћу ипак са чу ва ног зна ња 45 и истин ске ве ре у чу до. На пра вив ши ве сла од је ло ви не и за пло вив ши ма лом цр квицом Све тих Те о до ра, при ве за ном за храм, на си гур ну ви си ну, ван до ма ша ја не п ри ја т е ља, 46 Бла шко се, као и отац Спи ри дон, по ка зу је као не ко ко зна ви ше од дру гих и ко, ма да не све сно, по шту је за ве те п р е да к а. И з р а да в е с а л а од је ло в ог д р в е т а до би ја п у н см и с а о а ко се у об зир узме уло га овог др ве та од ре ђе на ста рим пра ви лом:...од до б а А не Д а н до ло, к а д а с у в е не ц и ја н ске г а л и је з а у з е ле го то во по ло ви ну сво да из над ра шке зе мље, пре ма не пи са ном за коно п р а ви л у, ч и ја с е св р х а и з г у би л а у не ком од у п а д а ме ђу в р е ме н а, сва ка је цр ква у сво јој пор ти мо ра ла има ти ма ло је лаш је од де сет и н у ви т и х с т а б а л а. 47 Ве с ла су о б л и к ко ји је ло ви на до би ја, а у кон т ек с т у на ве де ног од лом ка, од ре ђу ју ћ и во д у као ме та фо ру опа сно ст и ко ја п ре т и, ја сно је због че га Бла шко упра во њих де ље. Она, пре у зев ши сим бо личк а зна че њ а је ле, по с т а ју с р ед с т в о спа с а. 48 А по т р о пеј ск а уло г а је ле 42 Исто, 207, Р. Љ. Па вло вић, нав. де ло, Г. Пе тро вић, нав. де ло, 76, Исто, Исто, Исто, Ме ђу тим, из бор да упра во ве сла бу ду ору ђе ко јим ће се ма на стир спаси ти од де мо ни зо ва них не при ја те ља, чи ји се про стор бив ство ва ња по и сто већу је с а п а к лом (п ри п а д н и ц и не п ри ја т е љ ске в ој ске и з јед н а ч а в а ју с е с а де мо н и м а, 131

10 је очи глед на. Она се мо же од ре ди ти и као сим бол Са ве Не ма њи ћа, ње го ва за ме на, с об зи ром на то да је он од бра на на ко јој се сла ма опа сност оли че на у ра зор ном ути ца ју Ане Дан до ло, а да се од та да је ла са ди у бли зи ни све ти ња и још увек има моћ да пру жи за шти ту. За ни мљи во је да се и у на род ним ле ген да ма овај све ти тељ до во ди у ве зу са је лом умо ран од пу та, Све ти Са ва за спао је под је лом и Бог га је та да по звао се би, због че га је све тац је лу бла го сло вио. 49 Уп р ко с св е м у, мо г ућ но с т по т п у ног о с т в а р е њ а ч у да, ко је би под р а з у ме в а ло по р а з и од с т у п а њ е не п ри ја т е љ а, би в а у п и т на. З а раз ли ку од на род них пре да ња и ле ген ди, у ко ји ма се цр кве увек успе шно скла ња ју од ра зор не си ле оних ко ји же ле да их обез вре де, ма на стир Жи ча ипак па да у ру ке бу гар ских и ку ман ских вој ни ка. Гл а в н и оне мо г у ћ и л а ц о с т в а р е њ а ч у да је с т е ђа в о, не ча с т и ви ко ји ме ња име на, а ко ји у ма на стир ски про стор ула зи као Ан дри ја С к а д р а н и н. Ти ши на заборaва као уздар је стран ца А н д ри ја С к а д р а н и н, п р е св е г а т р г о в а ц в р е ме ном, к а о не ко туђ, стран, не ко ко до ла зи из да ле ка и сво јим из гле дом и по на ша њем од у да ра од оста лог на ро да, у ма на сти ру се на шао на сам дан прос л а в е В а с к р с а. 50 Њ е г о в о п р и с у с т в о, не п р е по з н а т о к а о по г у б но, омо гу ћа ва по бе ду не при ја те ља обе сми шља ва ју ћи без бед ни простор ма на сти ра огра да око хра ма, ко ја као и сва ки круг, бу ду ћи да сим бо ли ше веч ност, има моћ да за шти ти оно што се уну тар ње на ла зи, 51 н и је н и к а к ва п ре п ре к а не ча с т и вом, а з а ш т и т на уло г а т ри пу та по но вље ног оп хо да око ма на сти ра за вре ме вас кр шње ли турги је по ни ште на је на са мом по чет ку, јер је ђа во већ ме ђу њи ма. од с у с т в о с в е т л о с т и, а т и м е и п р а в о г ж и в о т а, од с у с т в о з в у к а, б л а т о...), м о же с е д о в е с т и у в е з у и с а т у м а ч е њ е м с и м б о л и з м а Х р а м а Јо с и ф а Фл а в и ја, п р е м а ко м д в о р и ш т е п р ед с т а в љ а Мо р е (т о је с т д о њи п р е д е о), с в е т и л и ш т е З е м љу, а о л т а р Не бо (М. Ели ја де, нав. де ло, 91). 49 П а в л е С о ф р и ћ, Гл а в н и је б и љ е у н а р о д н о м в е р о в а њу и п е в а њу ко д н а с С р б а, Све ти Са ва, Бе о град 1912, С в е с т о по т е н ц и ја л ној оп а с но с т и с т р а н ц а с в е де н а је н а од р е ђ е њ е с т р а н о п р и је м н и ц е к а о м е с т а њ е г о в о г б о р а в к а у м а н а с т и р у. Ме ђу т и м, т о н и је б и л о д о в о љ н о д а с п р е ч и њ е г о в н е г а т и в н и у т и ц а ј. О в а к в а п р о м е н а р а з у м е в а њ а и по н а ш а њ а п р е м а с т р а н ц у мо гл а би би т и мо т и в и с а н а и х р и ш ћ а н с ком м и ш љу д а љу де, као стра нац ко ји тра жи по моћ, мо же по се ти ти сам Го спод или је дан од њ е г о ви х а н ђе ла, а ш т о је у с у п р о т но с т и с а т ра д и ц и о на л н и м од р е ђе њ ем с т ра н ца као ту ђи на ко ји мо же би ти опа сан по за јед ни цу. 51 М. То кин, нав. де ло, 24. Зи ди не ко је су опа си ва ле на се ља шти ти ла су их и од ви дљи вих и од не вид љи в и х н е п р и ја т е љ а б и л е с у о б р е д н о п о с в е ћ и в а н е у ц и љу о д б р а н е о д Де м о н а, Бо ле сти и Смр ти (М. Ели ја де, нав. де ло, 96). 132

11 Ан дри ја се ру га чи та вом чо ве чан ству но се ћи име чо ве ка. Свако од њ е г о ви х, у р о м а н у н а в е де н и х, и ме н а /п р е зи ме н а, но си у с е би с т а р о г рч к у р е ч ανήρ (anēr) што зна чи чо век, или да на шњу ανδρόϛ (an drόs) у ужем зна че њу му шка рац, у ши рем чо век, љу ди на, или чо в е к ви т а л не сн а г е, м у ш к а р ч и н а. 52 Де л у ју ћ и и з н у т р а, на ру ша в а ју ћ и сна г у је д и н с т в а з а јед н и це, п р е св е г а п р е ко до х и ја р а Д а н и л а, А н д ри ја С к а д р а н и н ч и н и св е ка ко би пад Жи че по стао ствар ност. Он је тај ко ји пр ви ре ме ти равно те жу и хар мо ни ју са вр шен ства хра ма и ко ји на сто ји да тај и та ко у р е ђен св е т с у р в а у н и ш т а ви ло х а о с а. Не о ме т а н и м по с т о ја њ ем и де ло в а њ ем т у ђи н а н а п р о с т о ру св е т ог ме с т а од б р а н а м а н а с т и р а за пра во од пр вог да на би ва осу ђе на на по раз, ко ји сво је пот пу но уоб ли че ње по чи ње да до би ја два дест и осмог да на оп са де, на во ден у су бо т у, 53 ка да не ча с т и ви, п ре ко ре да о т во ри в ш и п ро зор бу д у ћег вре ме на, бе жи из хра ма но се ћи са со бом свој плен, бу ду ће го ди не ма на с т и р а Ж и че. На ру ша ва ње је дин ства за јед ни це и ње ног мо ли тве ног са брања, ол и че ног у о т па д н и ш т ву до х и ја ра Да н и ла обе ле же ног из да јом, п р ед с т а в љ е но је од в а ја њ ем ц р к ви це Св е т и х Те о до р а од С па с о в ог до ма, 54 на кон че га се ма на стир сур вао у вр тлог под со бом, а цр квица, оту ђе на, пло ви ла не бом из над ра шке зе мље че ка ју ћи дан свог п ри зе м љ е њ а. Ме ђу т и м, п р е с т а на к, и л и т ач н и је п р е к и д по с т о ја њ а Жи че ни је зна чио и њен крај ти ши ни за бо ра ва су протствља ла се при ча. Иа ко по ха ра на, Жи ча је са чу ва ла сво је нај ве ће бла го, ан ђе о ско пе ро, нај зна чај ни ји дар Све то га Са ве. Пе ро ко јим је за бе ле же на при ча о Жи чи А н ђе о ско пе р о, нај в р ед н и ја р е л и к ви ја ч у в а на у б р а д и ма на стир ског игу ма на, а пре то га Са ве Не ма њи ћа и ви зан тиј ског васи ле у с а Те о до р а Л а ск а ри с а, но си с ло же н у си м б о л и к у. 55 Оно је и 52 М. То кин, нав. де ло, Су бо та је, као и уто рак, не сре ћан дан (М. Не дељ ко вић, нав. де ло, 234). 54 По с т у п а к д о х и ја р а Д а н и л а ко ји с е о с т в а р у је у п о т р е б о м је л о в и х в е с а ла, ору ђа спа са у Бла шко вим ру ка ма, по ка зу је ко ли ко ра зор на мо же би ти моћ не ча сти вог грех из да је, по чи њен ђа вол ским упли вом, зло у по тре бља ва и прео бра жа ва и нај ве ће до бро (Г. Пе тро вић, нав. де ло, ). 55 С н а ж н а с и м б о л и к а а н ђ е о с ко г п е р а п р е д о ч е н а је и б р о је в и м а ко ји с е у в е з и с а њ и м ја в љ а ј у. А н ђ е о с ко п е р о је д е в е т о п е р о ко је н е д о с т а је н а п л а ш т у, са ста вље ном од де сет хи ља да пе ра де вет је чи но ва ан ђе ла, број де вет у се би три пу та са др жи број три, ко ји је еман ци ја чу да, де вет је по след њи јед но ци френ и бр ој на кон ког с ле д и п р е ла з а к на но ви н и в о, п р ед с т а в љ ен у п ра в о це ло к у п н и м п л а ш т о м од д е с е т х и љ а д а п е р а... (о с и м б о л и ц и н а в е д е н и х б р о је в а в и д и: П. Ж. Пе т р о в и ћ, Б р о је в и, С р п с к и м и т о л о ш к и р е ч н и к, Но лит, Бе о град 1970, 53 55; 133

12 по т в р да кон т и н у и т е т а ви з а н т и ј ске т р а д и ц и је у с рп ској к ул т у ри, по ве за но сти са пре ци ма, ду хов ним ко ли ко и ота ча стве ним, и непо бит ни до каз ве ре у не бе ско цар ство, као и ве ре у чу до спа се ња. Пе ро је, као и отац Спи ри дон и др во де ља Бла шко, ко ји је сво јим н е с в а к и д а ш њи м п р и ч а м а - з н а њи м а г р е ја о в е р н и ке о к у п љ е н е у ма на сти ру, пре све га у ве зи са са мом реч ју, а по том и са при чом и мо ћи ко ју она има. За хва љу ју ћи ње му, та мо где се пре ки ну ла, прича о Жи чи се и на ста вља. 56 Ис т о в р е ме но, оно је и р а з лог оп с а де ма на с т и ра и ра з лог њ е ног спа с а, з а х в а љу ју ћ и њ е м у Ж и ча по с т а је и оста је цен тар свих де ша ва ња, пу пак Ко смо са леб де ћи у ку пол и х р а ма а н ђе о ско пе р о у не р а с к и д и ви ч в о р в е з у је св е в р е мен ске н и т и њ е г о в ог по с т о ја њ а. Ис т а к н у т е сл и ч но с т и из ме ђу мо т и ва ле т е ће ц р к ве у на род ном пре да њу и ро ма ну Оп са да цр кве Све тог Спа са до во де до за к љу ч ка да умет нич ки об ра ђен овај мо тив за др жа ва сво је су штин ске ка ракте ри сти ке, али и да до би ја са свим но ве у ци љу бо га ће ња сло је вит о с т и св ог зна че њ а. Мо т и в ле т е ће ц р к в е у р о ма н у фу н к ц и о н и ше као још је дан на чин да се ис при ча при ча о ва жно сти при че. Ис плетен од мит ских, фол клор них и хри шћан ских сло је ва зна че ња, ко ји сви упу ћу ју на пра при чу о бор би До бра и Зла, овај мо тив за о гр ће исто риј ску осно ву и ука зу је на зна чај при че као је ди ног истин ског по сто ја ња. Њи ме се по сре ду је иде ја за јед ни штва пре да ка и са време н и к а, ко ја с е у р о м а н у н ај ви ше в р ед н у је, а ко ју п и с а ц св о ји м оства ре њем, пре у зев ши ње гов сре ди шњи мо тив из ба шти не усмене к њи же в но с т и, по т в р ђу је. Зн а ч ај т ог з а јед н и ш т в а ис т и че с е и нај зна чај ни јим сим бо лом ро ма на, пла штом од де сет хи ља да раз лич и т и х пе ра. Ка о дар не у глед ног п ле ме на Ск и т а ви за н т иј ском ца ру, плашт пред ста вља за јед ни штво свих зна ња као и свест о ње го вом по ре клу нај ве ћу моћ јед ног на ро да. С. М. Тол стој, Број, С л о в е н с к а м и т о л о г и ја е н ц и к л о п е д и ј с к и р е ч н и к, Zep ter bo ok world, Бе о град 2001, 54 55). 56 Н и т по с т о ја њ а х ра ма, ск ра ће на з а г о д и не ко је је не ча с т и ви у к ра о, би в а на ста вље на на вре мен ској и про стор ној тач ки пре ки да Жи ча се уз ди же на Воде ну су бо ту на про сто ру свог пр во бит ног по сто ја ња, чи ме се об на вља це ло витост ње не при че. Ве о ма је бит но да то бу де баш та ко: Ис ку пив ши прат њу ђа ко на п у т ов н и к а, з н а л а ц а г р а д и т е љ ског з а н а т а, м р а мо р н и к а, з о г р а ф а и п р е п и с и в а ч а, Јев ста ти је Дру ги је на мах оста вио све по сло ве и кре нуо, не би ли се у по ха ра ној цр кви Св. Ваз не се ња на шао тач но на уре че ни дан, на Во де ну су бо ту (Г. Пе тровић, нав. де ло, ). 134

НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ. Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао

НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ. Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао НОРМА Вл а д о Ђу ка н о в и ћ НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао и ово: KO SU NEPROPISNI MIGRANTI? Ne p r o p i s n i m i g r

Διαβάστε περισσότερα

ПОЈ МО ВИ СЕ КУ ЛА РИ ЗМА И ЛА И ЦИ ЗМА

ПОЈ МО ВИ СЕ КУ ЛА РИ ЗМА И ЛА И ЦИ ЗМА Ал фа уни вер зи тет, Бе о град, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштвену те о ри ју, Цен тар за ре ли гиј ске сту ди је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340473P УДК 299.5(049.2)

Διαβάστε περισσότερα

ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША ( )

ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША ( ) ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША (1935 1989) А Л Е К СА Н Д А Р Ј Е Р КОВ УВЕК О КИ ШУ, А СА ДА ЈОШ И О ПИ ТА ЊУ ЉУ БА ВИ У ЈЕ СЕН ГО ДИ НЕ 7464. ( ПО ВИ ЗА Н Т И Ј СКОМ РА Ч У Н А ЊУ ВРЕ М Е Н А), НА

Διαβάστε περισσότερα

СТЕ ФАН НЕ МА ЊА И БУ ЂЕ ЊЕ НА ЦИ О НАЛ НЕ СВЕ СТИ У СР БА

СТЕ ФАН НЕ МА ЊА И БУ ЂЕ ЊЕ НА ЦИ О НАЛ НЕ СВЕ СТИ У СР БА Ме га тренд уни вер зи тет Бе о град, Фа кул тет за по слов не студи је, Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340434C УДК 94(497.11) 11/12 94(=163.41) 11/12 321.17:929 Стефан

Διαβάστε περισσότερα

ОД НОС КТИ ТО РА И ИГУ МА НА П РЕ М А Х И Л А Н Д А Р СКОМ И СТ У Д Е Н И Ч КОМ

ОД НОС КТИ ТО РА И ИГУ МА НА П РЕ М А Х И Л А Н Д А Р СКОМ И СТ У Д Е Н И Ч КОМ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 726.7(=163.41)(495) UDC 726.7(497.11 Studenica) UDC 091=163.41 DOI: 10.2298/ZMSDN1551239P ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОД НОС КТИ ТО РА И ИГУ МА НА П РЕ М А Х И

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL INTEREST ЧАСОПИС ЗА НАЦИОНАЛНА И ДРЖАВНА ПИТАЊА

NATIONAL INTEREST ЧАСОПИС ЗА НАЦИОНАЛНА И ДРЖАВНА ПИТАЊА NATIONAL INTEREST JOURNAL FOR NATIONAL AND STATE ISSUES ISSN 1820-4996 UDK 323.1(=163.40) година VIII vol. 13. 1/2012. ЧАСОПИС ЗА НАЦИОНАЛНА И ДРЖАВНА ПИТАЊА ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА И ИДЕНТИТЕТ Митрофанова А.

Διαβάστε περισσότερα

СТА ВО ВИ УЧЕ НИ КА ОСНОВНИХ И СРЕД ЊИХ ШКО ЛА О ПРЕД МЕ ТУ ЛИКОВНА КУЛ ТУ РА

СТА ВО ВИ УЧЕ НИ КА ОСНОВНИХ И СРЕД ЊИХ ШКО ЛА О ПРЕД МЕ ТУ ЛИКОВНА КУЛ ТУ РА Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја за вас пи та че и по слов не ин фор ма ти ча ре Сир ми јум, Срем ска Ми тро ви ца DOI 10.5937/kultura1547242K УДК 316.644-057.874:73/76(497.11) 371.3::73/76(497.11)

Διαβάστε περισσότερα

ПО РЕ КЛО КАО ГРИ МАСА: НИЧЕ О ВО СХВА ТА ЊЕ ГЕНЕАЛО ГИ ЈЕ

ПО РЕ КЛО КАО ГРИ МАСА: НИЧЕ О ВО СХВА ТА ЊЕ ГЕНЕАЛО ГИ ЈЕ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1547115R УДК 14 Ниче Ф. 17 Ниче Ф. оригиналан научни рад ПО РЕ КЛО КАО ГРИ МАСА: НИЧЕ О ВО СХВА ТА ЊЕ ГЕНЕАЛО ГИ ЈЕ

Διαβάστε περισσότερα

СРПСКА ИДЕЈА У ДОБА ЗБРКАНЕ ИСТОРИЈСКЕ СВЕСТИ

СРПСКА ИДЕЈА У ДОБА ЗБРКАНЕ ИСТОРИЈСКЕ СВЕСТИ UDC 323.1(=163.41) DOI: 10.2298/ZMSDN1134001M Оригинални научни рад Милован М. Митровић СРПСКА ИДЕЈА У ДОБА ЗБРКАНЕ ИСТОРИЈСКЕ СВЕСТИ СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду хи по те тич ки се раз ма тра фе но ме но ло

Διαβάστε περισσότερα

ПРИН ЦИ ПИ СА РАД ЊЕ НО ВИ НА РА И ПР СТРУЧ ЊА КА

ПРИН ЦИ ПИ СА РАД ЊЕ НО ВИ НА РА И ПР СТРУЧ ЊА КА Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Де парт ман за но ви нар ство, Ниш DOI 10.5937/kultura1339041A УДК 070.11:659.4(497.11) 2013 прегледни рад ПРИН ЦИ ПИ СА РАД ЊЕ НО ВИ НА РА И ПР СТРУЧ ЊА

Διαβάστε περισσότερα

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ ЗБОРНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ИСТОРИЈУ 83 MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES PROCEEDINGS IN HISTORY Покренут 1970. године До 28. свеске (1983) носио назив Зборник

Διαβάστε περισσότερα

КРИ ЗА ХРИ ШЋАН СКОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА И КРИ ЗА КУЛТУ РЕ

КРИ ЗА ХРИ ШЋАН СКОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА И КРИ ЗА КУЛТУ РЕ Уни вер зи те т у Ис точ ном Са ра је ву, Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет, Ис точ но Са ра је во, Република Српска DOI 10.5937/kultura1444279P УДК 27-662:316.7 930.85::27 27-662:316.48 19/20 оригиналан

Διαβάστε περισσότερα

СН Е Ж А Н А БО Ж А Н И Ћ s b o z a n m a i l.c o m. ЂУ РА Х А Р Д И h a r d i dju r m a i l.c o m

СН Е Ж А Н А БО Ж А Н И Ћ s b o z a n m a i l.c o m. ЂУ РА Х А Р Д И h a r d i dju r m a i l.c o m UDC 316.334.56 04/14 UDC 39(=163.41) 04/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1550079B ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД РЕ Л И Г И О ЗНО -МО РА Л Н И КОН Т ЕКСТ Д РУ Ш Т ВЕ Н Е ЗА Ш Т И Т Е СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОГ П РО СТО РА СН Е Ж А

Διαβάστε περισσότερα

АФЕКТИВНО ВЕЗИВАЊЕ ДЕЛИНКВЕНТНИХ АДОЛЕСЦЕНАТА

АФЕКТИВНО ВЕЗИВАЊЕ ДЕЛИНКВЕНТНИХ АДОЛЕСЦЕНАТА UDC 364-781.2 UDC 343.85:343.91-053.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1345623C Оригинални научни рад АФЕКТИВНО ВЕЗИВАЊЕ ДЕЛИНКВЕНТНИХ АДОЛЕСЦЕНАТА САНДРА ЧАЧИЋ Центар за социјални рад Сомбор Карађорђева 4, Сомбор, Србија

Διαβάστε περισσότερα

24 Број децембар 2012.

24 Број децембар 2012. 24 Број 123 28. децембар 2012. Члан 30. Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи Пра вил ник о од ре ђи ва њу слу ча је ва у ко ји ма не ма оба ве зе из да вања ра чу на и о ра

Διαβάστε περισσότερα

ПИТАЊЕ РАШЧИТАВАЊА ЈЕДНОГ МЕСТА У ЖИТИЈУ СВЕТОГ СИМЕОНА ОД СВЕТОГ САВЕ (IX H 8 [Š 10])

ПИТАЊЕ РАШЧИТАВАЊА ЈЕДНОГ МЕСТА У ЖИТИЈУ СВЕТОГ СИМЕОНА ОД СВЕТОГ САВЕ (IX H 8 [Š 10]) UDC 091(=163.41) UDC 271.222(497.11)-36:929 Simeon Mirotočivi, Sveti UDC 27-36:929 Sava, Sveti DOI: 10.2298/ZMSDN1552451R ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ПИТАЊЕ РАШЧИТАВАЊА ЈЕДНОГ МЕСТА У ЖИТИЈУ СВЕТОГ СИМЕОНА ОД

Διαβάστε περισσότερα

СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И

СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И Л И Н Д А Х А Ч И ОН СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И Д И В Н И Х Г У БИ Т Н И К А Див ним гу бит ни ци ма при писива ни су ра зни епи те ти: од опсце ног и бун тов ног до из ван ред ног и хра брог ро

Διαβάστε περισσότερα

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ ( )

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ ( ) Мр Александра Смирнов-Бркић Филозофски факултет у Новом Саду Тема такмичења из историје 2012/2013. година КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ (306 337) Део I ЖИВОТ И ВЛАДАВИНА КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ Константиново порекло Диоклецијан

Διαβάστε περισσότερα

М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m i lo r a d dju r

М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m i lo r a d dju r UDC 316.32 UDC 321.7 DOI: 10.2298/ZMSDN1552531D П РЕ ГЛ Е Д Н И Н А У Ч Н И РА Д ГЛО БА Л И ЗА Ц И Ј СК И И ЗА ЗОВ Д Е МО К РА Т И Ј И М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m

Διαβάστε περισσότερα

ЗА ШТО ПО СЕ ЋЕ НОСТ НО ЋИ МУ ЗЕ ЈА НЕ ПРЕД ВИ ЂА ПО СЕ ЋЕ НОСТ МУ ЗЕ ЈА ТОКОМ ГО ДИ НЕ: ОД НОС СТА ВО ВА И ПО НА ША ЊА

ЗА ШТО ПО СЕ ЋЕ НОСТ НО ЋИ МУ ЗЕ ЈА НЕ ПРЕД ВИ ЂА ПО СЕ ЋЕ НОСТ МУ ЗЕ ЈА ТОКОМ ГО ДИ НЕ: ОД НОС СТА ВО ВА И ПО НА ША ЊА За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Уни вер зи те т у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет - Оде ље ње за пси хо ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340445J УДК 316.644-051:069.12(497.11)

Διαβάστε περισσότερα

ВЛ А Д А. 16. октобар Број 99 3

ВЛ А Д А. 16. октобар Број 99 3 16. октобар 2012. Број 99 3 2763 На осно ву чла на 83. став 4. За ко на о елек трон ским ко му ни каци ја ма ( Слу жбе ни гла сник РС, број 44/10) и чла на 42. став 1. Зако на о Вла ди ( Слу жбе ни гла

Διαβάστε περισσότερα

Поређење биохуморалних и морфолошких параметара код акутног панкреатитиса

Поређење биохуморалних и морфолошких параметара код акутног панкреатитиса DOI: 10.2298/SARH1402029T ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.37-002-07 29 Поређење биохуморалних и морфолошких параметара код акутног панкреатитиса Томислав Тасић 1, Саша Гргов 1, Александар Нагорни

Διαβάστε περισσότερα

Иконостас у Дечанима првобитни сликани програм и његове позније измене*

Иконостас у Дечанима првобитни сликани програм и његове позније измене* Иконостас у Дечанима првобитни сликани програм и његове позније измене* Бранислав Тодић** Универзитет у Београду, Филозофски факултет UDC 75.046.3:726.591](497.11 Dečani)»13/15» DOI 10.2298/ZOG1236115T

Διαβάστε περισσότερα

Осврт на про бле ма ти ку раз ли чи то сти и не пот пу но сти сло вен ских слу жби Све том Ахи ли ју Ла ри ском

Осврт на про бле ма ти ку раз ли чи то сти и не пот пу но сти сло вен ских слу жби Све том Ахи ли ју Ла ри ском УДК: 271.2-282 091=16 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 47 58. Осврт на про бле ма ти ку раз ли чи то сти и не пот пу но сти сло вен ских слу

Διαβάστε περισσότερα

ДРУ ГОСТ РО МА НА МАРГИНИ ВАР ВА РА СТЕ РЕ О ТИПИ, ПРЕД РА СУ ДЕ И АН ТИЦИГАНИ ЗАМ У СР БИ ЈИ

ДРУ ГОСТ РО МА НА МАРГИНИ ВАР ВА РА СТЕ РЕ О ТИПИ, ПРЕД РА СУ ДЕ И АН ТИЦИГАНИ ЗАМ У СР БИ ЈИ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду DOI 10.5937/kultura1442285M УДК 316.647.8(=214.58)(497.11) 316.774:654.197(497.11) 2012 оригиналан научни рад ДРУ ГОСТ РО МА НА МАРГИНИ ВАР ВА РА СТЕ РЕ О ТИПИ,

Διαβάστε περισσότερα

Месијанизам. у 1. и 2. књизи Самуиловој и 1. и 2. књизи о царевима. 1. Месијанска идеја

Месијанизам. у 1. и 2. књизи Самуиловој и 1. и 2. књизи о царевима. 1. Месијанска идеја УДК: 27-243.32/.45-277 26-32-277.2 Те о ло шки по гле ди / The o lo gi cal Vi ews Го ди на / Vo lu me XLVI II Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 7 28. Месијанизам у 1. и 2. књизи Самуиловој и 1. и 2. књизи

Διαβάστε περισσότερα

ВЛА ДАР И ДВОР У СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОЈ СР БИ ЈИ 1

ВЛА ДАР И ДВОР У СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОЈ СР БИ ЈИ 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 342.511(497.11) 04/14 doi:10.5937/zrpfns50-11744 Др Ср ђан Н. Шар кић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду S.Sar kic@pf.uns.ac.rs

Διαβάστε περισσότερα

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. П р а восу ђ е. Београд, 9. мај Година LXXIII број 44

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. П р а восу ђ е. Београд, 9. мај Година LXXIII број 44 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. мај 2017. Година LXXIII број 44 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Одлука о уста но вља ва њу Да

Διαβάστε περισσότερα

Клиничка процена знакова и симптома Грејвсове офталмопатије

Клиничка процена знакова и симптома Грејвсове офталмопатије 694 Srp Arh Celok Lek. 2012 Nov-Dec;140(11-12):694-698 DOI: 10.2298/SARH1212694J ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 617.7:616.441-008.357.4 Клиничка процена знакова и симптома Грејвсове офталмопатије

Διαβάστε περισσότερα

КО ЛА БО РА ЦИ О НИ ОД НОС ВА ТИ КА НА И АУСТРО УГАРСКЕ У ПРИ ПРЕ МИ НА ПА ДА НА СРБИ ЈУ ГО ДИ НЕ *

КО ЛА БО РА ЦИ О НИ ОД НОС ВА ТИ КА НА И АУСТРО УГАРСКЕ У ПРИ ПРЕ МИ НА ПА ДА НА СРБИ ЈУ ГО ДИ НЕ * УДК 94(100) 1914/1918 +94(497.11) 1914 Прегледни рад Српска политичка мисао број 2/2014. год. 21. vol. 44. стр. 55-76. Ра до слав Га ћи но вић Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град КО ЛА БО РА

Διαβάστε περισσότερα

Кри ти ка на во да о Ал бан ци ма у уџ бе ни ку Исто ри ја за 6. раз ред основ не шко ле

Кри ти ка на во да о Ал бан ци ма у уџ бе ни ку Исто ри ја за 6. раз ред основ не шко ле УДК: 37.016:94(075.2)(049.32) 94(=18)(497):930(049.32) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 105 132. Кри ти ка на во да о Ал бан ци ма у уџ бе ни

Διαβάστε περισσότερα

ПЕР МА КУЛ ТУ РА КАО НО ВА ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА

ПЕР МА КУЛ ТУ РА КАО НО ВА ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549056D УДК 316.334.5 316.42:502.131.1 оригиналан научни рад ПЕР МА КУЛ ТУ РА КАО НО ВА

Διαβάστε περισσότερα

Бојан Јовић РАЂАЊЕ ЖАНРА ПОЧЕЦИ СРПСКЕ НАУЧНО-ФАНТАСТИЧНЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Бојан Јовић РАЂАЊЕ ЖАНРА ПОЧЕЦИ СРПСКЕ НАУЧНО-ФАНТАСТИЧНЕ КЊИЖЕВНОСТИ Бојан Јовић РАЂАЊЕ ЖАНРА ПОЧЕЦИ СРПСКЕ НАУЧНО-ФАНТАСТИЧНЕ КЊИЖЕВНОСТИ НАУКА О КЊИЖЕВНОСТИ УПОРЕДНА ИСТРАЖИВАЊА УРЕДНИК БОЈАН ЈОВИЋ РЕЦЕНЗЕНТИ др МИРЈАНА ДРНДАРСКИ др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ БОЈАН ЈОВИЋ РАЂАЊЕ

Διαβάστε περισσότερα

ХЕ ГЕЛ И БЕ КЕТ: ТЕ О РИ ЈА И УМЕТ НИЧ КА

ХЕ ГЕЛ И БЕ КЕТ: ТЕ О РИ ЈА И УМЕТ НИЧ КА Е С Е Ј И С ЛО Б О Д А Н Г И Ш А Б О Г У НО ВИ Ћ ХЕ ГЕЛ И БЕ КЕТ: ТЕ О РИ ЈА И УМЕТ НИЧ КА П РА К СА СК ЕП Т И Ч К Е СВЕ СТ И Јер ни шта не зна ти, то ни је ни шта, ни шта не хте ти да се зна та ко ђе,

Διαβάστε περισσότερα

Епидемиолошке одлике повреда зуба код деце у Србији

Епидемиолошке одлике повреда зуба код деце у Србији 744 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):744-749 DOI: 10.2298/SARH1312744V ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314-001-053.2(497.11)"2003/2010" Епидемиолошке одлике повреда зуба код деце у

Διαβάστε περισσότερα

СО ФИ О ЛО ШКИ ОКВИР СА ВИ НОГ ЖИ ТИ ЈА СВЕ ТОГ СИ МЕ О НА НЕ МА ЊЕ

СО ФИ О ЛО ШКИ ОКВИР СА ВИ НОГ ЖИ ТИ ЈА СВЕ ТОГ СИ МЕ О НА НЕ МА ЊЕ Дарко Ј. Крстић Дар ко Ј. Кр стић 1 Цен тар за Цр кве не сту ди је Ниш Оригинални научни рад УДК 821.163.41-94.09 Сава, свети Примљено 13. 12. 2011. СО ФИ О ЛО ШКИ ОКВИР СА ВИ НОГ ЖИ ТИ ЈА СВЕ ТОГ СИ МЕ

Διαβάστε περισσότερα

За што во лим Е=mc 2?

За што во лим Е=mc 2? За што во лим Е=mc 2? Ајн штај нов про зор у свет ма ште и ре ал но сти Mогуће je ра ђа ње јед ног но вог све та са зна ња у ко ме је Ајн штај нов про зор оно ме сто у гра ђе ви ни људ ског зна ња ко је

Διαβάστε περισσότερα

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА Београдска дефектолошка школа, Вол. 20 (2), Бр. 59, 269-440, 2014 I ISSN 0354-8759 БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА Вол. 20 (2), Бр. 59, 2014. Раније ДЕФЕКТОЛОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКСА (1977-1995) Раније СПЕЦИЈАЛНА

Διαβάστε περισσότερα

Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, Зборник радова, књ. 7, приредио Богољуб Шијаковић, Београд: Православни

Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, Зборник радова, књ. 7, приредио Богољуб Шијаковић, Београд: Православни Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, Зборник радова, књ. 7, приредио Богољуб Шијаковић, Београд: Православни богословски факултет 2010. Универзитет у Београду Православни

Διαβάστε περισσότερα

Драгана Милијашевић ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ЂЕТИЊЕ

Драгана Милијашевић ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ЂЕТИЊЕ Драгана Милијашевић ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ЂЕТИЊЕ Београд 2010 GEOGRAPHICAL INSTITUTE JOVAN CVIJIĆ SERBIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS SPECIAL ISSUES 76 Dragana Milijašević HYDROGEOGRAPHIC STUDY

Διαβάστε περισσότερα

При род но со зер ца ње по Св. Мак си му Ис по вед ни ку

При род но со зер ца ње по Св. Мак си му Ис по вед ни ку УДК: 27-1 Максим Исповедник, свети УДК: 27-1 Исак Сирин, свети Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 1/2016, стр. / pp. 149 164. При род но со зер ца ње по Св. Мак си

Διαβάστε περισσότερα

Улога терапије пејсмејкером у лечењу болесника са синдромом каротидног синуса

Улога терапије пејсмејкером у лечењу болесника са синдромом каротидног синуса DOI: 10.2298/SARH1502023R ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 612.291 : 616.132-085.817 23 Улога терапије пејсмејкером у лечењу болесника са синдромом каротидног синуса Никола Радовановић 1, Братислав

Διαβάστε περισσότερα

Процена исхода индукције порођаја у зависности од различитих клиничких параметара

Процена исхода индукције порођаја у зависности од различитих клиничких параметара 770 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):770-774 DOI: 10.2298/SARH1312770T ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.5-085 Процена исхода индукције порођаја у зависности од различитих клиничких

Διαβάστε περισσότερα

Фенотипска детекција производње бета- -лактамаза код ентеробактерија

Фенотипска детекција производње бета- -лактамаза код ентеробактерија DOI: 10.2298/SARH1408457C ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 615.33.015.8 457 Фенотипска детекција производње бета- -лактамаза код ентеробактерија Ивана Ћирковић 1, Љиљана Павловић 2, Неда Константиновић

Διαβάστε περισσότερα

Одлике парапнеумоничних излива и наше дијагностичко-терапијске могућности

Одлике парапнеумоничних излива и наше дијагностичко-терапијске могућности 680 Srp Arh Celok Lek. 2014 Nov-Dec;142(11-12):680-687 DOI: 10.2298/SARH1412680D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.25-003.2 ; 616.24-002-06 Одлике парапнеумоничних излива и наше дијагностичко-терапијске

Διαβάστε περισσότερα

Производња пила, хемолизина и сидерофора код уринарних изолата Escherichia coli

Производња пила, хемолизина и сидерофора код уринарних изолата Escherichia coli 634 Srp Arh Celok Lek. 2013 Sep-Oct;141(9-10):634-639 DOI: 10.2298/SARH1310634M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 612.015.1 Производња пила, хемолизина и сидерофора код уринарних изолата Escherichia

Διαβάστε περισσότερα

Симптоми депресије и когнитивне дисфункције код болесника с хроничним хепатитисом Б

Симптоми депресије и когнитивне дисфункције код болесника с хроничним хепатитисом Б 6 Srp Arh Celok Lek. 2015 Jan-Feb;143(1-2):6-11 DOI: 10.2298/SARH1502006P ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.895.4:616.36-002 Симптоми депресије и когнитивне дисфункције код болесника с хроничним

Διαβάστε περισσότερα

Како лечимо генерализовани анксиозни поремећај?

Како лечимо генерализовани анксиозни поремећај? 204 Srp Arh Celok Lek. 2014 Mar-Apr;142(3-4):204-212 DOI: 10.2298/SARH1404204L ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.89-008.441-085 Како лечимо генерализовани анксиозни поремећај? Милан Латас 1,2,

Διαβάστε περισσότερα

Бактеријске инфекције код болесника с цирозом јетре и асцитесом

Бактеријске инфекције код болесника с цирозом јетре и асцитесом Srp Arh Celok Lek. 214 Sep-Oct;142(9-1):551-556 DOI: 1.2298/SARH141551M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616-22.7 ; 616.36-4-6 ; 616.381-3.217-6 551 Бактеријске инфекције код болесника с цирозом

Διαβάστε περισσότερα

Ефикасност и сигурност етанерцепта у терапији реуматоидног артритиса

Ефикасност и сигурност етанерцепта у терапији реуматоидног артритиса Srp Arh Celok Lek. 2013 Jul-Aug;141(7-8):495-502 DOI: 10.2298/SARH1308495I ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.72-002.77-085.37 ; 615.37 495 Ефикасност и сигурност етанерцепта у терапији реуматоидног

Διαβάστε περισσότερα

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА Београдска дефектолошка школа, Вол. 18 (2), Бр. 53, 203-378, 2012 I ISSN 0354-8759 БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА Вол. 18 (2), Бр. 53, 2012. Раније ДЕФЕКТОЛОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКСА (1977-1995) Раније СПЕЦИЈАЛНА

Διαβάστε περισσότερα

Значај одређивања нивоа феритина у серуму труднице у предвиђању рађања новорођенчади телесне масе мале за гестациони узраст

Значај одређивања нивоа феритина у серуму труднице у предвиђању рађања новорођенчади телесне масе мале за гестациони узраст DOI: 10.2298/SARH1306337M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.2-074-055.26 337 Значај одређивања нивоа феритина у серуму труднице у предвиђању рађања новорођенчади телесне масе мале за гестациони

Διαβάστε περισσότερα

Повољан исход лечења хепатоспленичне кандидијазе код болесника с акутном леукемијом

Повољан исход лечења хепатоспленичне кандидијазе код болесника с акутном леукемијом DOI: 10.2298/SARH1506341C ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 616.36-002.828-085 : 616.411-002.828-085 : 616.155.392-06 341 Повољан исход лечења хепатоспленичне кандидијазе код болесника с акутном леукемијом

Διαβάστε περισσότερα

ГОДИНА: XXX БРОЈ 314 НИКШИЋ 29. ЈУЛ ISSN ПОДГОРИЦА

ГОДИНА: XXX БРОЈ 314 НИКШИЋ 29. ЈУЛ ISSN ПОДГОРИЦА Електропривреда Лист Електропривреде Црне Горе АД Никшић ГОДИНА: XXX БРОЈ 314 НИКШИЋ 29. ЈУЛ 2008. ISSN 1805136 Влада, Министарство, Електропривреда: Покренут развој енергетике (Alea iacta est!) ПОДГОРИЦА

Διαβάστε περισσότερα

Как Бог велик! Ι œ Ι œ Ι œ. œ œ Ι œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ. œ œ. œ Œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Как Бог велик! Ι œ Ι œ Ι œ. œ œ Ι œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ. œ œ. œ Œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Как Бог велик! oprano Любовь Бондаренко Степенно Œ Светлана Зайцева Аранж. Станислав Маген ass Œ 1.Как Бог ве.как Бог ве Piano Œ Œ Как Как Бог Бог ве ве лик! Е лик! Мне не го по ве ли чье ня тно, сво им

Διαβάστε περισσότερα

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА ISSN 0354-8759 БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА Вол. 19 (3), Бр. 57, 2013. Раније ДЕФЕКТОЛОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКСА (1977-1995) Раније СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА (1952-1977) I БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА (БДШ) Издавач

Διαβάστε περισσότερα

Учесталост екстрахепатичних манифестација хроничног хепатитиса Ц и њихов утицај на исход лечења пегилованим интерфероном алфа-2а и рибавирином

Учесталост екстрахепатичних манифестација хроничног хепатитиса Ц и њихов утицај на исход лечења пегилованим интерфероном алфа-2а и рибавирином 320 Srp Arh Celok Lek. 2013 May-Jun;141(5-6):320-324 DOI: 10.2298/SARH1306320F ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.36-002-085 Учесталост екстрахепатичних манифестација хроничног хепатитиса Ц и њихов

Διαβάστε περισσότερα

Успех реанимације особа с акутним застојем срца у болничким условима

Успех реанимације особа с акутним застојем срца у болничким условима 170 Srp Arh Celok Lek. 2014 Mar-Apr;142(3-4):170-177 DOI: 10.2298/SARH1404170T ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.12-008.315-085.816/.817 Успех реанимације особа с акутним застојем срца у болничким

Διαβάστε περισσότερα

SOL INVICTUS (Непобедиво Сунце)

SOL INVICTUS (Непобедиво Сунце) Младен В. Шобот УДК: 2-137:523.9(091) Храм Св. Василија Острошког, Шабац Стручни рад mladensobot1983@gmail.com Примљен: 10.12.2015. SOL INVICTUS (Непобедиво Сунце) Резиме: Сун це у ре ли гиј ском схва

Διαβάστε περισσότερα

Упо тре ба пој ма λόγος

Упо тре ба пој ма λόγος УДК: 271.2-247.8-277 27-31-144.894.2 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 3/2014, стр. / pp. 661 678. Упо тре ба пој ма λόγος у Про ло гу Јо ва но вог еван ђе ља Марина

Διαβάστε περισσότερα

О про бле му су прот ста вље но сти

О про бле му су прот ста вље но сти УДК: 271.2-247-277 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVI Број / Is sue 1/2013, стр. / pp. 137 150. О про бле му су прот ста вље но сти је ван ђел ских Пас хи Никола З. Поповић* Епархија

Διαβάστε περισσότερα

Смрт услед топлотног удара приказ случаја

Смрт услед топлотног удара приказ случаја 360 Srp Arh Celok Lek. 2014 May-Jun;142(5-6):360-364 DOI: 10.2298/SARH1406360S ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 616-001.16-036.88 Смрт услед топлотног удара приказ случаја Слободан Савић, Снежана Павлекић,

Διαβάστε περισσότερα

Утицај хидрофобности бета хемолитичког стрептокока групе А на процес приањања и стварање биофилма

Утицај хидрофобности бета хемолитичког стрептокока групе А на процес приањања и стварање биофилма DOI: 10.2298/SARH1410557S ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 579.862:576.52 557 Утицај хидрофобности бета хемолитичког стрептокока групе А на процес приањања и стварање биофилма Александра Шмитран

Διαβάστε περισσότερα

Клинички и микробиолошки ефекти каузалне терапије пародонтопатије

Клинички и микробиолошки ефекти каузалне терапије пародонтопатије 10 Srp Arh Celok Lek. 2014 Jan-Feb;142(1-2):10-16 DOI: 10.2298/SARH1402010P ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.31-08 Клинички и микробиолошки ефекти каузалне терапије пародонтопатије Тања Предин

Διαβάστε περισσότερα

Утицај степена метаболичке контроле на успех каузалне терапије пародонтопатије код болесника са дијабетес мелитусом тип 2 клинички ефекти

Утицај степена метаболичке контроле на успех каузалне терапије пародонтопатије код болесника са дијабетес мелитусом тип 2 клинички ефекти 738 Sr Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):738-743 DOI: 10.2298/SARH1312738M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.379-008.64-06 ; 616.314.17-085 Утицај степена метаболичке контроле на успех каузалне

Διαβάστε περισσότερα

Урођена псеудоартроза потколенице излечена већ скоро заборављеном методом приказ болесника

Урођена псеудоартроза потколенице излечена већ скоро заборављеном методом приказ болесника DOI: 10.2298/SARH1402089V ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 616.718.5-007-089 89 Урођена псеудоартроза потколенице излечена већ скоро заборављеном методом приказ болесника Зоран Вукашиновић 1,2, Душко

Διαβάστε περισσότερα

Некаријесне лезије у дечјем узрасту

Некаријесне лезије у дечјем узрасту Srp Arh Celok Lek. 2015 Sep-Oct;143(9-10):531-538 DOI: 10.2298/SARH1510531D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.311.2-02-053.2 531 Некаријесне лезије у дечјем узрасту Ивана Демко Рихтер 1, Гордана

Διαβάστε περισσότερα

Анализа антимикробног дејства раствора MTAD у инфицираном каналном систему корена зуба техником PCR

Анализа антимикробног дејства раствора MTAD у инфицираном каналном систему корена зуба техником PCR Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;141(3-4):155-162 DOI: 10.2298/SARH1304155M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314.16-002-085.28 155 Анализа антимикробног дејства раствора MTAD у инфицираном каналном

Διαβάστε περισσότερα

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО SERBIAN POLITICAL THOUGHT

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО SERBIAN POLITICAL THOUGHT СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО SERBIAN POLITICAL THOUGHT ISSN 0354-5989 UDK 32 Година XVII vol. 27 Број 1/2010 СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО SERBIAN POLITICAL THOUGHT Издавач: Институт за политичке студије Адреса: Светозара

Διαβάστε περισσότερα

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10. свеске (1955)

Διαβάστε περισσότερα

Окру жна по сла ни ца о упо ко је њу Пре по доб ног Те о до ра Сту ди та 2*

Окру жна по сла ни ца о упо ко је њу Пре по доб ног Те о до ра Сту ди та 2* УДК: 27-475.5 УДК: 27-36:929 Теодор Студит, свети Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume L Број / Is sue 1/2017, стр. / pp. 29 50. Пре по доб ни Нав кра ти је 1 Окру жна по сла ни ца о упо

Διαβάστε περισσότερα

Лечење инфекције васкуларне протезе заменом in situ артеријским хомографтом рани постоперациони и дугорочни резултати код 18 болесника

Лечење инфекције васкуларне протезе заменом in situ артеријским хомографтом рани постоперациони и дугорочни резултати код 18 болесника 750 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):750-757 DOI: 10.2298/SARH1312750P ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.13/.14-089.168-06 ; 616-089.168-022-084 Лечење инфекције васкуларне протезе заменом

Διαβάστε περισσότερα

Култ светог ђакона Исавра у Драчу*

Култ светог ђакона Исавра у Драчу* Култ светог ђакона Исавра у Драчу* Дубравка Прерадовић** Народни музеј у Београду, Одељење за средњи век UDC 003.07(093)»10/13» 27-36-5(496.536) Isavr, sveti DOI 10.2298/ZOG1236001P Оригиналан научни рад

Διαβάστε περισσότερα

О ми сти ма. Уз пе сму и игру

О ми сти ма. Уз пе сму и игру УДК: 255.83:811.14'02'276.5(38) 821.14 02.09 811.14'02'37 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 3/2016, стр. / pp. 501 514. О ми сти ма. Уз пе сму и игру Јелена Фемић

Διαβάστε περισσότερα

Πρὸς τοὺς ἐν κοινοβίοις ἢ συνοδίαις μοναχούς

Πρὸς τοὺς ἐν κοινοβίοις ἢ συνοδίαις μοναχούς УДК: 27-475.5 27-788-584 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 1/2014, стр. / pp. 13 32. Монасима у манастирима и заједницама * Πρὸς τοὺς ἐν κοινοβίοις ἢ συνοδίαις μοναχούς

Διαβάστε περισσότερα

Ниво редукованог глутатиона и активност глутатион-зависних ензима у кортиконуклеарним блоковима сочива особа са сенилном катарактом

Ниво редукованог глутатиона и активност глутатион-зависних ензима у кортиконуклеарним блоковима сочива особа са сенилном катарактом Srp Arh Celok Lek. 0 Sep-Oct;40(9-0):56-570 DOI: 0.98/SARH056K ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 67.74-004.-074 56 Ниво редукованог глутатиона и активност глутатион-зависних ензима у кортиконуклеарним

Διαβάστε περισσότερα

Кардиолошке манифестације у антифосфолипидном синдрому преглед литературе

Кардиолошке манифестације у антифосфолипидном синдрому преглед литературе 346 Srp Arh Celok Lek. 2015 May-Jun;143(5-6):346-353 DOI: 10.2298/SARH1506346D ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE UDC: 616.153-097-06 : 616.12 Кардиолошке манифестације у антифосфолипидном синдрому преглед

Διαβάστε περισσότερα

www.vulkani.rs office@vulkani.rs Copyright 2015 за ово издање Вулкан издаваштво ISBN 978-86-10-01486-0 Владимир Ћоровић И Л У С Т Р О В А Н А ИСТОРИЈА СРБА Београд, 2015. Са др жај ПР ВИ ПЕ РИ ОД 1. Про

Διαβάστε περισσότερα

О ктиторском натпису кнеза Мирослава у цркви Светог Петра на Лиму*

О ктиторском натпису кнеза Мирослава у цркви Светог Петра на Лиму* О ктиторском натпису кнеза Мирослава у цркви Светог Петра на Лиму* Миодраг Марковић** Универзитет у Београду, Филозофски факултет UDC 72.033(497.11 Bijelo Polje)»11» 003.071=163.41 04 DOI 10.2298/ZOG1236021M

Διαβάστε περισσότερα

Новооткривени фрагменти фресака у цркви Свете Ане изнад Пераста (Бока Которска)

Новооткривени фрагменти фресака у цркви Свете Ане изнад Пераста (Бока Которска) Новооткривени фрагменти фресака у цркви Свете Ане изнад Пераста (Бока Которска) Иван М. Ђорђевић UDK 75.052.034(497.16 Perast):75.071.1 Dobričević L. Пред мет ра да су но во от кри ве не фре ске у цркви

Διαβάστε περισσότερα

Акутно оштећење бубрега код деце

Акутно оштећење бубрега код деце DOI: 10.2298/SARH1406371P ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE UDC: 616.61-008.6-053.2 371 Акутно оштећење бубрега код деце Амира Пецо-Антић 1,2, Душан Париповић 2 1 Медицински факултет, Универзитет у Београду,

Διαβάστε περισσότερα

Застојна инсуфицијенција срца код болесника с оштећеном функцијом бубрега

Застојна инсуфицијенција срца код болесника с оштећеном функцијом бубрега DOI: 10.2298/SARH1412747P ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE UDC: 616.12-008.6 ; 616.61-78 747 Застојна инсуфицијенција срца код болесника с оштећеном функцијом бубрега Милета Поскурица 1,2, Дејан Петровић

Διαβάστε περισσότερα

Српски владарски портрети у манастиру Дуљеву

Српски владарски портрети у манастиру Дуљеву Српски владарски портрети у манастиру Дуљеву Драган Војводић UDK 75.052.041.5.033.2.Stefan Dečanski / Stefan Dušan На за пад ном де лу ју жног зи да на оса цркве Светог Стефана Првомученика у Дуљеву (Паштровићи)

Διαβάστε περισσότερα

Разлике у изгледу папиле видног живца код болесника са нормотензивним и симплекс глаукомом

Разлике у изгледу папиле видног живца код болесника са нормотензивним и симплекс глаукомом 428 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jul-Aug;139(7-8):428-432 DOI: 10.2298/SARH1108428S ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 617.7-007.681 Разлике у изгледу папиле видног живца код болесника са нормотензивним

Διαβάστε περισσότερα

Шта за пра во чи ни мо док го во ри мо о Бо гу?

Шта за пра во чи ни мо док го во ри мо о Бо гу? УДК: 27-14 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLV Број / Is sue 1/2012, стр. / pp. 143 158. Шта за пра во чи ни мо док го во ри мо о Бо гу? ди сци пли на бо го сло вља ** Џон Бер* Православна

Διαβάστε περισσότερα

Ту ма че ње пр вог псал ма *

Ту ма че ње пр вог псал ма * УДК: 27-243.63-277 УДК: Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVI Број / Is sue 3/2013, стр. / pp. 707 714. Ту ма че ње пр вог псал ма * ερμηνεια του αʹ ψαλμου Του Μακαριου Θεοδωρήτου επισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

Токсоплазмоза и трудноћа: поузданост информација с интернета

Токсоплазмоза и трудноћа: поузданост информација с интернета 438 Srp Arh Celok Lek. 2015 Jul-Aug;143(7-8):438-445 DOI: 10.2298/SARH1508438B ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.3:616.993.19-084 Токсоплазмоза и трудноћа: поузданост информација с интернета Бранко

Διαβάστε περισσότερα

Инциденција, фактори ризика и исход болничких пнеумонија код особа са инфекцијама централног нервног система

Инциденција, фактори ризика и исход болничких пнеумонија код особа са инфекцијама централног нервног система 476 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jul-Aug;139(7-8):476-480 DOI: 10.2298/SARH1108476G ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.24-002-036:616.831-002 Инциденција, фактори ризика и исход болничких пнеумонија

Διαβάστε περισσότερα

Пре го во ри о са зи ва њу

Пре го во ри о са зи ва њу УДК: 271.2-675:272"1367" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVI Број / Is sue 1/2013, стр. / pp. 189 226. Пре го во ри о са зи ва њу ва се љен ског са бо ра из 1367. го ди не Вукашин

Διαβάστε περισσότερα

ISSN / UDK 7 (5) Matica srpska. proceedings for fine arts

ISSN / UDK 7 (5) Matica srpska. proceedings for fine arts ISSN 0352-6844 / UDK 7 (5) Matica srpska proceedings for fine arts 40 Editorial board ALEKSANDAR KADIJEVIĆ, editor-in-chief (University of Belgrade Faculty of Philosophy) KOKAN GRČEV (University American

Διαβάστε περισσότερα

До при нос Св. ца ра Кон стан ти на Ве ли ког по бе ди хри шћан ства и ње гов од нос пре ма Цр кви по сле Пр вог Ва се љен ског Са бо ра

До при нос Св. ца ра Кон стан ти на Ве ли ког по бе ди хри шћан ства и ње гов од нос пре ма Цр кви по сле Пр вог Ва се љен ског Са бо ра УДК: 27-732.4-675(495.02)"375" УДК: 27-9"03" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 271 290. До при нос Св. ца ра Кон стан ти на Ве ли ког по бе ди хри

Διαβάστε περισσότερα

Фулерени: наноматеријали будућности 20 година након открића

Фулерени: наноматеријали будућности 20 година након открића Природне науке Natural sciences Eстественныe науки Фулерени: наноматеријали будућности 20 година након открића 435 Прогонством из Раја, буђењем свесног, пр ви љу ди су се су о чи ли са ћу ди ма приро де.

Διαβάστε περισσότερα

Συζητησις του Αγιου Μαξιμου

Συζητησις του Αγιου Μαξιμου УДК: 27-285.2 Максим Исповедник, свети Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLV Број / Is sue 3/2012, стр. / pp. 435 468. Расправа Светога Максима са Пиром * Συζητησις του Αγιου Μαξιμου

Διαβάστε περισσότερα

Оцена резултата у коронарној хирургији применом модела EuroSCORE

Оцена резултата у коронарној хирургији применом модела EuroSCORE Srp Arh Celok Lek. 2011 Jan-Feb;139(1-2):25-29 DOI: 10.2298/SARH1102025M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.12-008.72-089.843 25 Оцена резултата у коронарној хирургији применом модела EuroSCORE

Διαβάστε περισσότερα

Примена ондансетрона, азотног оксидула и алфентанила у спречавању бола изазваног применом пропофола

Примена ондансетрона, азотног оксидула и алфентанила у спречавању бола изазваног применом пропофола DOI: 10.2298/SARH1302061D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 615.211/.216.065 61 Примена ондансетрона, азотног оксидула и алфентанила у спречавању бола изазваног применом пропофола Биљана Драшковић

Διαβάστε περισσότερα

Утицај различитих адхезивних средстава на квалитет рубног заптивања амалгамских рестаурација

Утицај различитих адхезивних средстава на квалитет рубног заптивања амалгамских рестаурација 722 Srp Arh Celok Lek. 2011 Nov-Dec;139(11-12):722-727 DOI: 10.2298/SARH1112722J ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314-089.27:615.242.07 Утицај различитих адхезивних средстава на квалитет рубног

Διαβάστε περισσότερα

Синдром потпуне неосетљивости на андрогене

Синдром потпуне неосетљивости на андрогене 214 Srp Arh Celok Lek. 2015 Mar-Apr;143(3-4):214-218 DOI: 10.2298/SARH1504214T ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 612.6.058 : 615.357.06 Синдром потпуне неосетљивости на андрогене Милина Танчић Гајић

Διαβάστε περισσότερα

О живопису на северном зиду нартекса Богородице Перивлепте (Светог Климента) у Охриду

О живопису на северном зиду нартекса Богородице Перивлепте (Светог Климента) у Охриду О живопису на северном зиду нартекса Богородице Перивлепте (Светог Климента) у Охриду Цветан Грозданов* Македонска академија наука и уметности, Скопље UDC 75.052.046.3(497.7 Ohrid)»12» DOI 10.2298/ZOG1236109G

Διαβάστε περισσότερα

На ста нак Сеп ту а гин те

На ста нак Сеп ту а гин те УДК: 27-242-235-277=14 26-242-235-277=14 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVI Број / Is sue 1/2013, стр. / pp. 121 136. На ста нак Сеп ту а гин те Борис Фајфрић* Епархија сремска,

Διαβάστε περισσότερα

Могућност раног препознавања фактора ризика за настанак опструктивног прекида дисања у сну

Могућност раног препознавања фактора ризика за настанак опструктивног прекида дисања у сну Srp Arh Celok Lek. 2012 Mar-Apr;140(3-4):159-163 DOI: 10.2298/SARH1204159V ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.24-008.4:616.314.21-07 159 Могућност раног препознавања фактора ризика за настанак

Διαβάστε περισσότερα