Клинички и микробиолошки ефекти каузалне терапије пародонтопатије

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Клинички и микробиолошки ефекти каузалне терапије пародонтопатије"

Transcript

1 10 Srp Arh Celok Lek Jan-Feb;142(1-2):10-16 DOI: /SARH P ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: Клинички и микробиолошки ефекти каузалне терапије пародонтопатије Тања Предин 1, Миланко Ђурић 1,2, Јелена Мирнић 1, Ивана Гушић 1,2, Нађа Николић 3, Дубравка Марковић 1,2, Александра Анђелковић 1, Јелена Милашин 3 1 Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, Србија; 2 Клиника за стоматологију Војводине, Нови Сад, Србија; 3 Институт за хуману генетику, Стоматолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд, Србија КРАТАК САДРЖАЈ Увод Па ро дон то па ти ја је ин фла ма тор но, де струк тив но обо ље ње пот пор ног апа ра та зу ба узро кова но углав ном Грам-не га тив ним ми кро ор га ни зми ма. Дез ор га ни за ци ја и укла ња ње суб гин ги вал ног би о фил ма је при мар ни циљ ка у зал не те ра пи је па ро дон то па ти је. Циљ ра да Циљ овог ра да био је да се про це не кли нич ки и ми кро би о ло шки ефек ти ка у зал не те рапи је код осо ба с па ро дон то па ти јом. Ме то де ра да У сту ди ју је укљу че но 40 ис пи та ни ка с хро нич ном па ро дон то па ти јом код ко јих је приме ње на ка у зал на те ра пи ја. Кли нич ки па ра ме три (плак-ин декс, гин ги вал ни ин декс, ин декс кр ва ре ња из па пи ле, ду би на па ро дон тал них џе по ва и ни во при пој ног епи те ла) бе ле же ни су на по чет ку ис тражи ва ња, као и ме сец да на и три ме се ца по сле те ра пи је, док су узор ци суб гин ги вал ног ден тал ног пла ка ана ли зи ра ни на по чет ку и три ме се ца по сле те ра пи је. За изо ло ва ње Porphyro mo nas gin gi valis, Tan ne rel la forsythen sis, Pre vo tel la in ter me dia и Ag gre ga ti bac ter ac ti nomyce tem co mi tans ко ри шће на је мул ти плекс тех ни ка ре ак ци је лан ча ног умно жа ва ња ДНК (енгл. polyme ra se chain re ac tion PCR). Ре зул та ти Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју ста ти стич ки зна чај но сма ње ње свих ис пи ти ва них клинич ких па ра ме та ра по сле те ра пи је. Пре ва лен ци ја A. ac ti nomyce tem co mi tans ста ти стич ки је зна чај но сма ње на за 22,5% по сле ле че ња. Пре ва лен ци ја P. gin gi va lis, T. forsythen sis и P. in ter me dia та ко ђе је сма ње на на кон те ра пи је, али то сма ње ње ни је би ло ста ти стич ки зна чај но. За кљу чак Ре зул та ти ове сту ди је по ка зу ју да се ка у зал ном те ра пи јом па ро дон то па ти је по сти жу знат на кли нич ка и ми кро би о ло шка по бољ ша ња. Кључ не ре чи: ка у зал на те ра пи ја; тех ни ка PCR; об ра да по вр ши не ко ре на зу ба; Ag gre ga ti bac ter acti nomyce tem co mi tans; ден тал ни плак Correspondence to: Tanja PREDIN Bulevar Cara Lazara 5/ Novi Sad Srbija УВОД Па ро дон то па ти је се убра ја ју ме ђу нај че шћа обо ље ња чо ве ка и глав ни су узрок гу бит ка зу ба по сле че тр де сет и пе те го ди не, а од лику ју се за па ље њем и оште ће њем пот пор ног апа ра та зу ба [1]. Кључ ну уло гу у њи хо вом на стан ку игра ју ми кро ор га ни зми ден тал ног пла ка. Иако је у ден тал ном пла ку от кри ве но ви ше од 500 вр ста бак те ри ја [2], са мо не ке од њих пре све га Porphyro mo nas gin gi va lis, Tan ne rel la forsythen sis, Pre vo tel la in ter me dia и Ag gre ga ti bac ter ac ti nomyce tem co mi tans до воде се у ве зу с обо ље њи ма па ро дон ци ју ма [3]. Иако је уло га ми кро ор га ни за ма у на стан ку па ро дон то па ти је од пре суд ног зна ча ја, сте пен оште ће ња па ро дон тал них тки ва по сле ди ца је ин тер ак ци је ми кро би о ло шких фак то ра и имун ског од го во ра до ма ћи на [4]. Ва жну улогу има ју и фак то ри ри зи ка, као што су: ге нетско на сле ђе, пол, ста рост, со ци о е ко ном ски усло ви, пу ше ње и не ке си стем ске бо ле сти [5]. Ле че ње па ро дон то па ти је се са сто ји од не ко ли ко фа за. Пр ва фа за је ети о ло шка, од но сно ка у зал на, а под ра зу ме ва дез ор гани за ци ју бак те риј ског пла ка (би о фил ма), укла ња ње свих су пра гин ги вал них и субгин ги вал них на сла га, од стра њи ва ње факто ра ко ји по го ду ју на го ми ла ва њу ден тал ног пла ка и оп штих фак то ра ко ји сма њу ју отпор ност ор га ни зма. Ис тра жи ва ња по ка зу ју да је ка у зал ном те ра пи јом мо гу ће сма њи ти за па ље ње гин ги ве, ду би ну па ро дон тал них џе по ва и ни во при пој ног епи те ла [6, 7, 8]. По је ди ни ис тра жи ва чи чак ис ти чу да успешно при ме ње на ка у зал на те ра пи ја и ле че ње упа ле до во де до осте о кон ден за ци је и по пуња ва ња вер ти кал них ко шта них оште ће ња [9]. Ипак, успех ле че ња у ве ли кој ме ри за виси од мо ти ви са но сти и са рад ње па ци јен та, сте пе на орал не хи ги је не и штет них на ви ка. Укла ња ње свих суб гин ги вал них на сла га и ме ха нич ка об ра да по вр ши не ко ре на зуба је основ ни по сту пак у ети о ло шкој фази ле че ња па ро дон то па ти је и кључ на је за успех ле че ња. Уоби ча је но је да се овај за хват оба вља по ква дран ти ма или сек стан ти ма у ин тер ва лу од че ти ри до шест не де ља. Међу тим, ис тра жи ва ња по ка зу ју да у ра ду по ква дран ти ма већ тре ти ра ни џе по ви мо гу би ти по но во ко ло ни зо ва ни па то ге ним бакте ри ја ма из не тре ти ра них џе по ва и дру гих ме ста у усној ду пљи. Та кво пре ме шта ње бак те ри ја мо же до ве сти до по нов не ин фекци је и по врат ка обо ље ња [10, 11]. Сто га су Кви ри нен (Qu irynen) и са рад ни ци [12] 1995.

2 Srp Arh Celok Lek Jan-Feb;142(1-2): го ди не пред ло жи ли јед но се ан сни при ступ и пот пу ни ме ха нич ки де брид ман то ком 24 ча са, уз ко ри шће ње хлор хек си ди на за суб гин ги вал ну ири га ци ју. Они сматра ју да се на тај на чин зна тно сма њу је број па то ге них бак те ри ја и та ко ства ра ју усло ви за успе шно из ле че ње. Успе шност об ра де по вр ши не ко ре но ва зу ба је разли чи та и за ви си од по чет не ду би не џе па, стра не зу ба на ко јој се џеп на ла зи и од ана том ског из гле да фур каци ја и ко ре на зу ба [13]. Ду бо ки па ро дон тал ни џе по ви и фур ка ци је су те шко при сту пач ни за ма ни пу ла ци ју па ро дон то ло шким ин стру мен ти ма. Што је ду би на џе па ве ћа, то се ефе кат ме ха нич ке те ра пи је сма њу је. Адријен со ви (Adri a ens et Adri аens) [14] су по ка за ли да на кон ме ха нич ке об ра де па ро дон тал них џе по ва ду би не 4 6 mm оста је 15 38% по вр ши на ко ре на пре кри ве них конкре мен ти ма, а код џе по ва ду бљих од 6 mm чак 19 66%. Та ко ђе, ме зи јал не по вр ши не ко ре но ва су при сту пачни је за об ра ду у од но су на дис тал не. Исто та ко, успех ле че ња је ло ши ји код ви ше ко ре них зу ба у од но су на јед но ко ре не [15]. Укла ња ње на сла га и об ра да по вр ши не ко ре на зу ба до во ди до сма ње ња бро ја Грам-не га тив них бак те ри ја, омо гу ћа ва ју ћи исто вре ме но по ве ћа ње бро ја Грам-пози тив них ко ка и ба ци ла, чи ја се пре до ми на ци ја ве зу је за здра ву гин ги ву [16]. Осло ба ђа ње или од го ва ра ју ће су зби ја ње па ро дон то па то ге на у суб гин ги вал ној ре ги ји је од кључ ног зна ча ја за ле че ње па ро дон то па ти је. На ово по себ но ука зу ју Дар би (Darby) и са рад ни ци [7], ко ји на во де да суб гин ги вал на ин стру мен та ци ја до во ди до зна чај ног сма ње ња P. in ter me dia, T. forsythia и T. denti co la. Ме ђу тим, ни ов де успех ле че ња ни је увек исти. Та ко су Мом бе ли (Mom bel li) и са рад ни ци [17] уочи ли ди рект ну ко ре ла ци ју из ме ђу бро ја па ро дон тал них џепо ва ко ји су на кон те ра пи је би ли ду бљи од 4 mm и бро ја стра на на ко ји ма је и да ље био по зи ти ван на лаз на P. gin gi va lis. Кри стер сон (Chri ster sson) и са рад ни ци [18] ис ти чу да је укла ња ње A. ac ti nomyce tem co mi tans на кон об ра де ко ре на че сто не у спе шно услед спо собно сти ове бак те ри је да из вр ши ин ва зи ју на ден тин и це мент ко ре на зу ба, што пред ста вља ре зер во ар па родон то па то ге на ко ји мо же да до ве де до по нов не ко лони за ци је и ин фек ци је. ЦИЉ РАДА Циљ овог ра да био је да се ис пи та ефи ка сност ка у залне фа зе те ра пи је код осо ба с хро нич ном па ро дон топа ти јом. МЕТОДЕ РАДА У ис тра жи ва њу је уче ство ва ло 40 ис пи та ни ка с хронич ном па ро дон то па ти јом (22 же не и 18 му шка ра ца), про сеч не ста ро сти од 52,25 го ди на, ко ји су ле че ни на Кли ни ци за сто ма то ло ги ју Вој во ди не то ком и го ди не. Ис пи та ни ци су има ли нај ма ње 20 зу ба с нај ма ње два зу ба по ква дран ту и ду би ном па ро донтал ног џе па од 5 mm и ве ћом, те кр ва ре њем на кон сонди ра ња. У ис тра жи ва ње ни су би ли укљу че ни па ци јен ти ко ји су бо ло ва ли од си стем ских бо ле сти, ко ји су ко ри сти ли ле ко ве ко ји мо гу ути ца ти на ста ње па ро дон ци ју ма или ан ти би о ти ке, ко ји су би ли ле че ни од па ро дон то па ти је у про те клих шест ме се ци, пу ша чи и труд ни це. Сви па ци јен ти ко ји су за до во љи ли кри те ри ју ме за укљу чи ва ње у сту ди ју и до бро вољ но при ста ли да у њој уче ству ју пот пи са ли су пи са ну са гла сност. Из во ђе ње сту ди је је одо бри ла Етич ка ко ми си ја Кли ни ке за стома то ло ги ју Вој во ди не у Но вом Са ду. За про це ну ста ња па ро дон ци ју ма ко ри шће ни су плак-ин декс (ПИ) пре ма Сил нес Ло уу (Sil ness Löe), гин ги вал ни ин декс (ГИ) пре ма Лоу Сил не су (Löe Silness), ин декс кр ва ре ња из па пи ле (ИКП) пре ма Миле ма ну (Mühle mann), ду би на па ро дон тал них џе по ва (ДПЏ) и ни во при пој ног епи те ла (НПЕ). Ин дек си су ме ре ни па ро дон тал ном сон дом пре ма ме то ди Ви ли јемса (Wil li ams) (Hu-Friedy, Chi ca go, IL, САД) у че ти ри тачке на сва ком зу бу, и то: ве сти бу ло ме зи јал ни брид, среди на ве сти бу лар не стра не, оро ди стал ни брид и сре ди на орал не стра не, из у зев ин декса кр ва ре ња из па пи ле, ко ји је ме рен у пр вом и тре ћем ква дран ту са ве сти бу лар не стра не, а у дру гом и че твр том ква дран ту с орал не стране, при че му су по сма тра не ме зи јал не па пи ле. Укла ња ње на сла га и об ра да по вр ши не ко ре на зу ба ра ђе на је ква дрант по ква дрант, по чев од гор њег де сног ква дран та, у сме ру ка заљ ке на са ту у че ти ри се ан се у раз ма ци ма од не де љу да на. Рад но по ље је ане сте зи ра но ло кал ном ин фил тра ци о ном ане сте зи јом (дво про центни ли до ка ин с адре на ли ном у раз ме ри 1: ). За об ра ду по вр ши не ко ре на зу ба ко ри шће не су по себ не ки ре те по Греј си ју (Gra cey) (Ko hler, Аустри ја) и ул тразвуч ни апа рат mi ni Pi e zon (EMS, Швај цар ска). Кли нички пре глед и ле че ње свих ис пи та ни ка оба вио је исти сто ма то лог. Узор ци ден тал ног пла ка за ми кро би о ло шко ис пити ва ње узи ма ни су из нај ду бљег па ро дон тал ног џе па Греј си је вом ки ре том и чу ва ни у Епен дор фо вим ту ба ма с фи зи о ло шким рас тво ром на тем пе ра ту ри од -80 C до ана ли зе. Узор ци су ис пи та ни на Ин сти ту ту за ху ма ну ге не ти ку Сто ма то ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. За изо ло ва ње P. gin gi va lis, T. forsythen sis, P. inter me dia и A. ac ti nomyce tem co mi tans у суб гин ги вал ном ден тал ном пла ку ко ри шће на је мул ти плекс тех ни ка ре ак ци је лан ча ног умно жа ва ња ДНК (енгл. polyme rase chain re ac tion PCR). Изо ла ци ја при сут не бак те риј ске ДНК вр ше на је тре ти ра њем узо ра ка про те и на зом К на тем пе ра ту ри од 56 C то ком 30 ми ну та, а за тим инак ти ва ци јом ензи ма за гре ва њем узо ра ка на тем пе ра ту ри од 94 C током 15 ми ну та. За из во ђе ње тех ни ке PCR ко ри шће не су по зна те се квен це прај ме ра. Се квен це свих прај ме ра и ду жи не оче ки ва них ам пли ко на при ка за не су у та бели 1. PCR је ра ђе на у за пре ми ни од 25 µl, а ре ак ци о на сме са је би ла сле де ћег са др жа ја: сте рил на во да, PCR пу фер, 2,5 mm MgCl 2, 200 µm dntp, 5 µm прај ме ри, 0,1 U Taq по ли ме ра зе, 4 µl узор ка с прет по ста вље ном

3 12 Предин Т. и сар. Клинички и микробиолошки ефекти каузалне терапије пародонтопатије Та бе ла 1. Се квен це прај ме ра за от кри ва ње ми кро ор га ни за ма, спе ци фич не тем пе ра ту ре хи бри ди за ци је и ду жи на оче ки ва них ам пли ко на Table 1. Sequences of specific primers used for PCR, annealing temperatures and size of the expected PCR products Микроорганизам Microorganism Секвенце прајмера Sequences of specific primers Температура хибридизације Annealing temperatures Дужина ампликона Size of PCR products Porphyromonas gingivalis CAA TAC TCG TAT CGC CCG TTA TTC 55 C 400 bp Aggregatibacter actinomycetemcomitans CAC TTA AAG GTC CGC CTA CGT GC 55 C 600 bp Tannerella forshythia GTA GAG CTT ACA CTA TAT CGC AAA CTC CTA 53 C 840 bp Prevotella intermedia GTT GCG TGC ACT CAA GTC CGC C 53 C 660 bp Та бе ла 2. Тем пе ра тур ни про фил PCR Table 2. Cycling profiles for PCR reactions Иницијална денатурација Initial denaturation 3 min. 95 C Денатурација Denaturation 1 min. 94 C 35 циклуса три корака 35 cycles three steps Крајња елонгација Final elongation Хибридизација Hybridization 1 min C Елонгација Elongation min. 72 C 7 min. 72 C бак те риј ском ДНК. Тем пе ра тур ни про фил из во ђе ња PCR дат је у та бе ли 2. Про це на ста ња па ро дон ци ју ма вр ше на је пре приме не те ра пи је, ме сец да на и три ме се ца по сле ле че ња, док је ми кро би о ло шко ис пи ти ва ње вр ше но пре те рапи је и три ме се ца на кон ле че ња. По да ци при ку пље ни ис тра жи ва њем ана ли зи ра ни су по мо ћу ста ти стич ког па ке та SPSS 16 for Win dows. Де скрип тив на ста ти сти ка укљу чи ва ла је при каз средњих вред но сти, оп се га, ме ре ва ри ја би ли те та за нуме рич ке по дат ке, од но сно ди стри бу ци је фре квен ција (про цен та) за атри бу тив на обе леж ја. Ис пи ти ва ње раз ли ка из ме ђу обе леж ја у од но су на две гру пе по дата ка или ви ше њих вр ше но је при ме ном од го ва ра јућих па ра ме триј ских (Сту ден тов t-тест, ANO VA) и непа ра ме триј ских те сто ва (Вил кок со нов sig ned-rank тест, Мак не ма ров тест и χ 2 -тест). По ве за ност две ва ри ја бле ме ре на је Спир ма но вим ко е фи ци јен том ко ре ла ци је. РЕЗУЛТАТИ Ре зул та ти кли нич ког ис тра жи ва ња по ка зу ју зна чај но сти ша ва ње за па љењ ских про це са у обо ле лом па ро донци ју му. Сред ње вред но сти свих ис пи ти ва них па ро донтал них ин дек са би ле су ста ти стич ки зна чај но сни же не на кон ле че ња и оста ле су ни же то ком чи та вог пе ри о да ис пи ти ва ња (Та бе ла 3). Ово се по себ но од но си на индекс кр ва ре ња из па пи ле, чи ја се сред ња вред ност са 1,39 пре те ра пи је сма њи ла на 0,85 по сле ме сец да на, од но сно на 0,81 три ме се ца по сле ле че ња. Ду би на паро дон тал них џе по ва ду бо ких 5-7 mm сма ње на је за 1,68 mm по сле ме сец да на, од но сно за 1,43 mm три ме се ца на кон ле че ња, док је ду би на џе по ва ду бљих од 7 mm би ла ма ња за 2,08 mm по сле ме сец да на а за 2,26 mm по сле три ме се ца (Гра фи кон 1). Број па ро дон тал них џе по ва ду бљих од 7 mm сма њен је за 51,92%, од но сно за 42,31%. Исто вре ме но, по ве ћан је број па ро дон талних џе по ва пли ћих од 4 mm за 4,99% на кон ме сец да на и за 5,50% три ме се ца по сле ле че ња (Та бе ла 4). Ни во при пој ног епи те ла та ко ђе бе ле жи ста ти стич ки зна чајно ни же вред но сти, и то за 0,62 mm по сле ме сец да на и 0,78 mm по сле три ме се ца. Ре зул та ти ми кро би о ло шког ис пи ти ва ња по ка зу ју ви со ку уче ста лост свих ис пи ти ва них бак те риј ских вр ста код нај ве ћег бро ја на ших па ци је на та. Та ко су P. in ter me dia и T. forsythen sis изо ло ва не код чак 33 ис пита ни ка (82,5%) на по чет ку ис тра жи ва ња, A. ac ti nomycetem co mi tans је утвр ђен код 28 (70%), а P. gin gi va lis код 32 ис пи та ни ка (80%), док су све че ти ри ис пи ти ва не Та бе ла 3. Кли нич ки па ра ме три пре и по сле те ра пи је (X ±SD) Table 3. Clinical findings before and after therapy (X ±SD) Параметар Parameter ПИ PI ГИ GI ИКП PBI ДПЏ (mm) PPD (mm) НПЕ (mm) CAL (mm) Baseline После месец дана After 1 month После три месеца After 3 months после месец дана Baseline after 1 month после три месеца Baseline after 3 months 1.13± ± ± ±0.37* 0.71±0.35* 1.01± ± ± ±0.49* 0.75±0.52* 1.39± ± ± ±0.71* 0.58±0.73* 2.82± ± ± ±0.46* 0.51±0.58* 2.05± ± ± ±0.51* 0.78±0.70* * p<0,001 ПИ плак-индекс; ГИ гингивални индекс; ИКП индекс крварења из папиле; ДПЏ дубина пародонталног џепа; НПЕ ниво припојног епитела * p<0.001 PI plaque index; GI gingival index; PBI papilla bleeding index; PPD probing pocket depth; CAL clinical attachment level doi: /SARH P

4 Srp Arh Celok Lek Jan-Feb;142(1-2): бак те ри је изо ло ва не код по ло ви не па ци је на та (50%). Три ме се ца на кон ле че ња па ро дон то па то ге не бак те ри је су и да ље би ле при сут не код ве ли ког, али ипак ма њег, бро ја ис пи та ни ка. Та ко се број па ци је на та по зи тивних на све че ти ри ис пи ти ва не бак те ри је ста ти стич ки зна чај но сма њио са 20 (50%) на по чет ку ис тра жи ва ња на 10 (25%) по сле ле че ња. Успе шност ис ко ре њи ва ња по је ди них бак те риј ских вр ста би ла је раз ли чи та; док је A. ac ti nomyce tem co mi tans изо ло ван код чак 22,5% ма ње ис пи та ни ка (p=0,013), T. forsythen sis је ис ко ре ње на код све га 5% па ци је на та (Гра фи кон 2). Ре зул та ти ко ре ла ци је кли нич ких и ми кро би о лошких па ра ме та ра на кон при ме не ка у зал не те ра пи је по ка зу ју ста ти стич ки зна чај ну ко ре ла ци ју из ме ђу T. forsythen sis и ду би не па ро дон тал них џе по ва. Ко ре ла ција дру гих кли нич ких и ми кро би о ло шких па ра ме та ра ни је би ла на ста ти стич ки зна чај ном ни воу (Та бе ла 5). Графикон 1. Средње вредности дубине пародонталних џепова (ДПЏ) пре терапије, после месец дана и три месеца лечења Graph 1. Mean values of probing pockets depth (PPD) before, 1 month and 3 months after therapy ДИСКУСИЈА Ре зул та ти на ше сту ди је по ка зу ју зна чај но сма ње ње вред но сти свих ис пи ти ва них кли нич ких па ра ме тара на кон те ра пи је и њи хо во за др жа ва ње на ни жим ни во и ма то ком чи та вог пе ри о да ис пи ти ва ња. Та ко је плак-ин декс сма њен са 1,13 пре те ра пи је на 0,57 ме сец да на по сле ле че ња, од но сно на 0,42 три ме се ца ка сније. Сма ње ње плак-ин дек са и по бољ ша ње орал не хиги је не па ци је на та зна чај но су сма њи ли и вред но сти гин ги вал ног ин дек са и ин дек са кр ва ре ња из па пи ле. Сти ша ва ње за па љењ ских про це са у обо ле лом па родон ци ју му ути ца ло је и на сма ње ње ду би не па ро донтал них џе по ва. Та ко је сред ња вред ност ду би не па родон тал них џе по ва сма ње на за 0,45 mm по сле ме сец да на, од но сно за 0,51 mm по сле три ме се ца. Сред ња вред ност џе по ва ду би не 5 7 mm сма ње на је са 5,24 mm на 3,57 mm, док је сред ња вред ност џе по ва ду бљих од 7 mm сма ње на са 7,42 mm на 5,16 mm. Ови ре зул та ти су слич ни ре зул та ти ма дру гих сту ди ја. Та ко Коб (Cobb) [19] бе ле жи сма ње ње ду би не па ро дон тал них џе по ва Графикон 2. Преваленција пародонталних патогена пре и после терапије Graph 2. Prevalence of periodontal pathogens before and after therapy Aa Aggregatibacter actinomycetemcomitans; Pg Porphyromonas gingivalis; Tan Tannerella forsythensis; Pi Prevotella intermedia од 1,29 mm за уме ре не и 2,16 mm за ду бо ке џе по ве, док Ба дер стен (Ba der sten) и са рад ни ци [20] из ве шта ва ју о сма ње њу ду би не па ро дон тал них џе по ва од 2,30 mm до 3,00 mm. За раз ли ку од на ше, сту ди ја Ба дер сте на и са рад ни ка [20] об у хва ти ла је са мо јед но ко ре не зу бе, док су у на ше ис тра жи ва ње би ли укљу че ни и мо ла ри с те шко при сту пач ним фур ка ци ја ма ко ре но ва. И док се ре зул та ти кли нич ких сту ди ја ме ђу соб но зна чај но не раз ли ку ју, ре зул та ти ми кро би о ло шких ис пи ти ва ња по ка зу ју ве ли ка од сту па ња због раз ли ке у при ме ње ној ме то до ло ги ји ис тра жи ва ња. Раз ли чи те сту ди је ко ри сте Та бе ла 4. Број па ро дон тал них џе по ва пре и по сле те ра пи је Table 4. Number of periodontal pockets before and after therapy Дубина пародонталног џепа (mm) Probing pocket depth (mm) Број пародонталних џепова (%) / Number of periodontal pockets (%) Before therapy После месец дана After 1 month После три месеца After 3 months (89.73) 3301 (94.20)* 3317 (94.66)* (8.79) 176 (5.02)* 165 (4.71)* 7 52 (1.48) 27 (0.77) 22 (0.63) * p<0.05 Та бе ла 5. Ко ре ла ци ја из ме ђу кли нич ких и ми кро би о ло шких па ра ме та ра три ме се ца на кон ле че ња Table 5. Correlations between clinical and microbiological parameters 3 months after treatment Микроорганизам Microorganism ПИ PI ГИ GI ИКП PBI ДПЏ PPD НПЕ CAL 5 ДПЏ<7 mm 5 PPD<7 mm ДПЏ 7 mm PPD 7 mm Aggregatibacter actinomycetemcomitans Porphyromonas gingivalis Tannerella forshythia * * Prevotella intermedia * статистички значајна позитивна корелација (Спирманова корелација) * significant positive correlations (Spearman correlation)

5 14 Предин Т. и сар. Клинички и микробиолошки ефекти каузалне терапије пародонтопатије раз ли чи те ме то де за узор ко ва ње бак те ри ја (пљу вач ка, слузница, суб гин ги вал на ре ги ја) и раз ли чи те ме то де ана ли зи ра ња (кул ту ра ће ли ја, ми кро ско пи ја там ног по ља, PCR), што знат но оте жа ва по ре ђе ње до би је них ре зул та та [21]. Та ко су Лау (Lau) и са рад ни ци [22] приме ном тех ни ке PCR уста но ви ли A. ac ti nomyce tem co mitans код 18,8% ис пи та ни ка, P. gin gi va lis код 81,3%, а T. forsythen sis код свих па ци је на та. Ко ри сте ћи кул ту ру ће ли ја, ова гру па ауто ра изо ло ва ла је по ме ну те микро ор га ни зме код 6,3%, 18,8%, те код 25% ис пи та ника. Вр ше ћи иден ти фи ка ци ју бак те ри ја тех ни ком PCR у раз ли чи тим би о ло шким ма те ри ја ли ма, Ми ли ће вић и са рад ни ци [23] су утвр ди ли A. ac ti nomyce tem co mi tans у ден тал ном пла ку код 28,5% па ци је на та, у тки ву па родон ци ју ма код 12%, а у пљу вач ки код 3,3% ис пи та ни ка. У на шој сту ди ји тех ни ком PCR вр ше но је от крива ње че ти ри вр сте па ро дон то па то ге них бак те ри ја (A. ac ti nomyce tem co mi tans, P. gin gi va lis, T. forsythen sis и P. in ter me dia) у суб гин ги вал ном пла ку пре ле че ња и три ме се ца на кон при ме ње не па ро дон то ло шке те ра пи је. A. ac ti nomyce tem co mi tans је изо ло ван код чак 70% испи та ни ка упр кос чи ње ни ци да се ова бак те ри ја углавном ве зу је за агре сив ни об лик па ро дон то па ти је, док се код осо ба с хро нич ном па ро дон то па ти јом ја вља у 25 30% слу ча је ва [24]. Та ко ђе, уче ста лост ове бак тери је сма њу је се са го ди на ма, те би се ње на уче ста лост од 74,4% оче ки ва ла код па ци је на та уз ра ста од 15 го дина до 24 го ди не [25]. Ми ли ће вић и са рад ни ци [23] су при ме ном тех ни ке PCR изо ло ва ли ову бак те ри ју код све га 28,5% од ра слих ис пи та ни ка. Узрок ова ко ве лике раз ли ке мо гао би, пре ма на шем ми шље њу, да бу де уз на пре до ва ли об лик па ро дон то па ти је код на ших паци је на та. На и ме, сту ди је по ка зу ју да се уче ста лост A. ac ti nomyce tem co mi tans по ве ћа ва с по ра стом ду би не паро дон тал них џе по ва [26, 27]. Та ко је у на шој сту ди ји ова бак те ри ја от кри ве на код чак 11 од 12 ис пи та ни ка с па ро дон тал ним џе по ви ма ду бљим од 7 mm. И Тан (Tan) и са рад ни ци [28] за бе ле жи ли су ви со ку пре ва лен ци ју A. ac ti nomyce tem co mi tans и из ве сти ли о 69% па ци је на та с хро нич ном па ро дон то па ти јом, али и 78% здра вих ис пита ни ка по зи тив них на ову бак те ри ју, што су об ја сни ли обе леж ји ма ра сне и ет нич ке при пад но сти ис пи та ни ка. A. ac ti nomyce tem co mi tans је ујед но и је ди на бак те ри ја код ко је се бе ле жи ста ти стич ки зна чај но сма ње ње уче ста лости на кон ле че ња. На и ме, бак те ри ја је пре при ме не тера пи је изо ло ва на код 47,5% па ци је на та, што пред ста вља сма ње ње од чак 22,5%, што би мо гло да се до ве де у ве зу са зна чај ним сма ње њем ду би не па ро дон тал них џе по ва ко ји су пре ле че ња би ли ду бљи од 7 mm. P. gin gi va lis је у на шој сту ди ји за бе ле жен код 80% ис пи та ни ка на по чет ку ле че ња. То је у скла ду с нала зи ма ве ћи не аутора ко ји су при ме њи ва ли тех ни ку PCR за иден ти фи ка ци ју ове бак те ри је. На и ме, Лау и са рад ни ци [22] су изо ло ва ли ову бак те ри ју код 81,3% ис пи та ни ка, а Круз (Cruz) и са рад ни ци [29] код 80%. Три ме се ца на кон ле че ња P. gin gi va lis је утвр ђен код 12,5% ма ње па ци је на та, што је бли зу гра ни це ста тистич ке зна чај но сти. T. forsythen sis и P. in ter me dia утвр ђе не су у истом про цен ту, код чак 82,5% па ци је на та. Ис тра жи ва ња по ка зу ју да P. in ter me dia ре а гу је до бро на па ро дон толо шку те ра пи ју, док је ис ко ре њи ва ње T. forsythen sis знат но ма ње успе шно [7, 8, 30]. На ши ре зул та ти потвр ђу ју ова ква за па жа ња, бу ду ћи да је P. in ter me dia ис ко ре ње на код 12,5% ис пи та ни ка, а T. forsythen sis код са мо 5% па ци је на та. Тре ба на по ме ну ти да примењена тех ни ка PCR у нашој сту ди ји ни је вр ши ла кван ти та тив ну, већ са мо квали та тив ну ана ли зу па ро дон то па то ге на, те сто га ни је мо гу ће за кљу чи ти у ко јој ме ри је за пра во сма њен број ми кро ор га ни за ма. Кван ти та тив на ана ли за би сва ка ко по мо гла у утвр ђи ва њу ствар ног ути ца ја те ра пи је на број бак те ри ја. Ова ква ана ли за, пре ма на шем ми шљењу, мо гла би по ка за ти да је и код па ци је на та код ко јих по је ди на бак те риј ска вр ста ни је ис ко ре ње на ипак дошло до зна чај ног сма ње ња бро ја бак те ри ја. На ла зи на ше сту ди је та ко ђе по ка зу ју у ду жем времен ском ин тер ва лу до бре кли нич ке ре зул та те, јер се и три ме се ца на кон ле че ња бе ле жи зна чај но сма ње ње вред но сти ис пи ти ва них па ра ме та ра. Ма ње сма ње ње ис пи ти ва них па ра ме та ра три ме се ца по сле те ра пи је у од но су на ме ре ње на кон ме сец да на мо же се об ја сни ти мо гу ћом бак те риј ском ре ко ло ни за ци јом ко ја је уследи ла из ме ђу два ме ре ња. На жа лост, ни смо вр ши ли ми кро би о ло шку про це ну ме сец да на по сле те ра пи је, што би мо гло би ти зна чај но у да љем ту ма че њу до бије них ре зул та та. ЗАКЉУЧАК Ка у зал на те ра пи ја је пр ва и основ на фа за ле че ња особа с па ро дон то па ти јом. До би је ни ре зул та ти по твр ђу ју ефи ка сност ове про це ду ре у сти ша ва њу за па љењ ских про це са у обо ле лом па ро дон ци ју му и по зи тив не ефекте у ис ко ре њи ва њу нај зна чај ни јих па ро дон то па то ге них бак те ри ја. НАПОМЕНА Овај рад је фи нан си ран сред стви ма про јек та број Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. doi: /SARH P

6 Srp Arh Celok Lek Jan-Feb;142(1-2): ЛИТЕРАТУРА 1. Đajić D, Đukanović D, Stanić S, Kovačević K. Bolesti usta, parodontologija, atlas. Beograd: Elit Medica; Zambon J. Periodontal diseases: microbial factors. Ann Periodontol. 1996; 1: Consesus Report. Periodontal diseases: Pathogenesis and microbial factors. Ann Periodont. 1996; 1: Wolff L, Dahlen G, Aeppli D. Bacteria as risk markers for periodontitis. J Periodontol. 1994; 65: Kinane DF. Causation and pathogenesis of periodontal disease. Periodontol ; 25: Van der Weijden, GA, Timmerman, MF. A systematic review on the clinical efficacy of subgingival debridement in the treatment of chronic periodontitis. J Clin Periodontol. 2002; 29: Darby I, Mooney J, Kinane D. Changes in subgingival microflora and humoral immune response following periodontal therapy. J Clin Periodontol. 2001; 28: Renvert S, Wikstrom M, Dahlen G, Slots J, Egelberg J. Effect of root debridement on the elimination of Actinobacillus actinomycetemcomitans and Bacteroides gingivalis from periodontal pokets. J Clin Periodontol. 1990; 17: Nibali L, Pometti D, Tu YK, Donos N. Clinical and radiographic outcomes following non-surgical therapy of periodontal infrabony defects: a retrospective study. J Clin Periodontol. 2011; 38: Jervoe-Storm PM, Semaan E, Al Ahdab H, Engel S, Fimmers R. Jepsen S. Clinical outcomes of quadrant root planing versus fillmouth root planing. J Clin Periodontol. 2006; 33: Bollen CML, Mongardini C, Papaioannou W, van Steenberghe D, Quirynen M. The effect of a one-stage full-mouth disinfection on different intra-oral niches: Clinical and microbiological observations. J Clin Periodontol. 1998; 25: Quirynen M, Bollen CM, Vandekerckhove BN, Dekeyser C, Papaioannou W, Eyssen H. Full- vs. partial-mouth disinfection in the treatment of periodontal infections: short-term clinical and microbiological observations. J Dent Res. 1995; 74(8): Darby I. Non-surgical management of periodontal disease. Aust Dent J. 2009; 54:(1 Suppl): Adriaens PA, Adriaens LM. Effects of nonsurgical periodontal therapy on hard and soft tissues. Periodontol ; 36: Loos B, Claffey N, Egelberg J. Clinical and microbiological effects of root debridement in periodontal furcation pockets. J Clin Periodontol. 1988; 15: Haffajee AD, Cugini MA, Dibart S, Smith C, Kent RL Jr, Socransky SS. The effect of SRP on the clinical and microbiological parameters of periodontal diseases. J Clin Periodontol. 1997; 24: Mombelli A, Schmid B, Rutar A, Lang NP. Persistence patterns of Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia/nigrescens, and Actinobacillus actinomycetemcomitans after mechanical therapy of periodontal disease. J Periodontol. 2000; 71: Christersson LA, Slots J, Rosling BG, Genco RJ. Microbiological and clinical effects of surgical treatment of localized juvenile periodontitis. J Clin Periodontol. 1985; 12: Cobb CM. Non-surgical pocket therapy: mechanical. Ann Periodontol. 1996; 1: Badersten A, Nilveus R, Egelberg J. Effect of nonsurgical therapy II. Severely advanced periodontitis. J Clin Periodontol. 1984; 11: Swierkot K, Nonnenmacher CL, Mutters R, Flores-de-Jacoby L, Mengel R. One-stage full-mouth disinfection versus quadrant and full-mouth root planing. J Clin Periodontol. 2009; 36: Lau L, Sanz M, Herrera D, Morillo JM, Martin C, Silva A. Quantitative real-time polymerase chain reaction versus culture: a comparison between two methods for the detection and quantification of Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis and Tannerella forsythensis in subgingival plaque samples. J Clin Periodontol. 2004; 31: Milićević R, Brajović G, Nikolić-Jakoba N, Popović B, Pavlica D, Leković V, et al. Identification of periodontopathogen microorganisms in PCR technique. Srp Arh Celok Lek. 2008; 136(9-10): Kornman, KS, Robertson PB. Clinical and microbiological evaluation of therapy for juvenile periodontitis. J Periodontol. 1985; 56: Slots J, Feik D, Rams TE. Actinobacillus actinomycetemcomitans and Actinobacillus Bacteroides intermediusinhuman periodontitis: age relationship and mutual association. J Clin Periodontol. 1990; 17: Ebersole JL, Cappelli D, Sandoval MN. Subgingival distribution of A. actinomycetemcomitans in periodontitis. J Clin Periodontal. 1994; 21: Wolff LE, Aeppli DM, Pihlstrom B, Anderson L, Stoltenberg J, Osborn J, et al. Natural distribution of 5 bacteria associated with periodontal disease. J Clin Periodontol. 1993; 20: Tan KS, Woo CH, Ong G, Song KP. Prevalence of Actinobacillus actinomycetemcomitans in an ethnic adult Chinese population. J Clin Periodontol. 2001; 28: Cruz GA, Toledo S, Sallum EA, Sallum AW, Ambrosano GMB, Sardi JCO, et al. Clinical and laboratory evaluations of non-surgical periodontal treatment in subjects with diabetes mellitus. J Periodontol. 2008; 79: Mombelli A, Nyman S, Bragger U, Wennström JL, Lang NP. Clinical and microbiological changes associated with an altered subgingival environment induced by periodontal pocket reduction. J Clin Periodontol. 1995; 22:

7 16 Предин Т. и сар. Клинички и микробиолошки ефекти каузалне терапије пародонтопатије Clinical and Microbiological Effects of the Initial Periodontal Therapy Tanja Predin 1, Milanko Djurić 1,2, Jelena Mirnić 1, Ivana Gušić 1,2, Nadja Nikolić 3, Dubravka Marković 1,2, Aleksandra Andjelković 1, Jelena Milašin 3 1 Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia; 2 Dental Clinic of Vojvodina, Novi Sad, Serbia; 3 Department of Human Genetics, School of Dentistry, University of Belgrade, Belgrade, Serbia SUMMARY Introduction Periodontitis is a destructive inflammatory disease of the tooth-supporting tissues, primarily caused by Gram-negative microorganisms. Thus, the primary objective of cause-related initial periodontal therapy is disruption and removal of the subgingival biofilm. Objective The aim of this study was to evaluate the clinical and microbiological effects of the initial therapy in patients diagnosed with chronic periodontitis. Methods Forty patients with chronic periodontitis were included in the study. As a part of the clinical assessment undertaken prior to the initial therapy, as well as one month and three months post-therapy, plaque index, gingival index, papilla bleeding index, probing pocket depth and clinical attachment level were recorded. Microbiological testing was performed prior to the initial therapy and three months after therapy. Polymerase chain reaction assays were used to determine the presence of Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythensis, Prevotella intermedia and Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Results All clinical parameters were significantly reduced after therapy. The prevalence of Aggregatibacter actinomycetemcomitans was reduced by 22.5%, which was a statistically significant decrease compared to the baseline. The prevalence of Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythensis and Prevotella intermedia tended to decrease after therapy; however, the difference did not reach statistical significance. Conclusion The results of the present study demonstrated the beneficial effects of the initial periodontal therapy on both the clinical and microbiological parameters. Keywords: cause-related periodontal therapy; periodontitis; PCR; Aggregatibacter actinomycetemcomitans; dental plaque Примљен Received: 23/07/2012 Прихваћен Accepted: 09/12/2013 doi: /SARH P

СТА ВО ВИ УЧЕ НИ КА ОСНОВНИХ И СРЕД ЊИХ ШКО ЛА О ПРЕД МЕ ТУ ЛИКОВНА КУЛ ТУ РА

СТА ВО ВИ УЧЕ НИ КА ОСНОВНИХ И СРЕД ЊИХ ШКО ЛА О ПРЕД МЕ ТУ ЛИКОВНА КУЛ ТУ РА Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја за вас пи та че и по слов не ин фор ма ти ча ре Сир ми јум, Срем ска Ми тро ви ца DOI 10.5937/kultura1547242K УДК 316.644-057.874:73/76(497.11) 371.3::73/76(497.11)

Διαβάστε περισσότερα

Поређење биохуморалних и морфолошких параметара код акутног панкреатитиса

Поређење биохуморалних и морфолошких параметара код акутног панкреатитиса DOI: 10.2298/SARH1402029T ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.37-002-07 29 Поређење биохуморалних и морфолошких параметара код акутног панкреатитиса Томислав Тасић 1, Саша Гргов 1, Александар Нагорни

Διαβάστε περισσότερα

Клиничка процена знакова и симптома Грејвсове офталмопатије

Клиничка процена знакова и симптома Грејвсове офталмопатије 694 Srp Arh Celok Lek. 2012 Nov-Dec;140(11-12):694-698 DOI: 10.2298/SARH1212694J ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 617.7:616.441-008.357.4 Клиничка процена знакова и симптома Грејвсове офталмопатије

Διαβάστε περισσότερα

ПОЈ МО ВИ СЕ КУ ЛА РИ ЗМА И ЛА И ЦИ ЗМА

ПОЈ МО ВИ СЕ КУ ЛА РИ ЗМА И ЛА И ЦИ ЗМА Ал фа уни вер зи тет, Бе о град, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштвену те о ри ју, Цен тар за ре ли гиј ске сту ди је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340473P УДК 299.5(049.2)

Διαβάστε περισσότερα

ПРИН ЦИ ПИ СА РАД ЊЕ НО ВИ НА РА И ПР СТРУЧ ЊА КА

ПРИН ЦИ ПИ СА РАД ЊЕ НО ВИ НА РА И ПР СТРУЧ ЊА КА Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Де парт ман за но ви нар ство, Ниш DOI 10.5937/kultura1339041A УДК 070.11:659.4(497.11) 2013 прегледни рад ПРИН ЦИ ПИ СА РАД ЊЕ НО ВИ НА РА И ПР СТРУЧ ЊА

Διαβάστε περισσότερα

Епидемиолошке одлике повреда зуба код деце у Србији

Епидемиолошке одлике повреда зуба код деце у Србији 744 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):744-749 DOI: 10.2298/SARH1312744V ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314-001-053.2(497.11)"2003/2010" Епидемиолошке одлике повреда зуба код деце у

Διαβάστε περισσότερα

24 Број децембар 2012.

24 Број децембар 2012. 24 Број 123 28. децембар 2012. Члан 30. Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи Пра вил ник о од ре ђи ва њу слу ча је ва у ко ји ма не ма оба ве зе из да вања ра чу на и о ра

Διαβάστε περισσότερα

Утицај степена метаболичке контроле на успех каузалне терапије пародонтопатије код болесника са дијабетес мелитусом тип 2 клинички ефекти

Утицај степена метаболичке контроле на успех каузалне терапије пародонтопатије код болесника са дијабетес мелитусом тип 2 клинички ефекти 738 Sr Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):738-743 DOI: 10.2298/SARH1312738M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.379-008.64-06 ; 616.314.17-085 Утицај степена метаболичке контроле на успех каузалне

Διαβάστε περισσότερα

Анализа антимикробног дејства раствора MTAD у инфицираном каналном систему корена зуба техником PCR

Анализа антимикробног дејства раствора MTAD у инфицираном каналном систему корена зуба техником PCR Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;141(3-4):155-162 DOI: 10.2298/SARH1304155M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314.16-002-085.28 155 Анализа антимикробног дејства раствора MTAD у инфицираном каналном

Διαβάστε περισσότερα

ЗА ШТО ПО СЕ ЋЕ НОСТ НО ЋИ МУ ЗЕ ЈА НЕ ПРЕД ВИ ЂА ПО СЕ ЋЕ НОСТ МУ ЗЕ ЈА ТОКОМ ГО ДИ НЕ: ОД НОС СТА ВО ВА И ПО НА ША ЊА

ЗА ШТО ПО СЕ ЋЕ НОСТ НО ЋИ МУ ЗЕ ЈА НЕ ПРЕД ВИ ЂА ПО СЕ ЋЕ НОСТ МУ ЗЕ ЈА ТОКОМ ГО ДИ НЕ: ОД НОС СТА ВО ВА И ПО НА ША ЊА За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Уни вер зи те т у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет - Оде ље ње за пси хо ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340445J УДК 316.644-051:069.12(497.11)

Διαβάστε περισσότερα

КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ

КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ Н И КО Л И Н А Т У Т У Ш КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ Мо тив ле те ће цр кве чест је у на род ним пре да њи ма и ле генда ма о на с т а н к у по је д и н и х ц р к а в а и ма на с т и ра. 1 Ро ма

Διαβάστε περισσότερα

Бактеријске инфекције код болесника с цирозом јетре и асцитесом

Бактеријске инфекције код болесника с цирозом јетре и асцитесом Srp Arh Celok Lek. 214 Sep-Oct;142(9-1):551-556 DOI: 1.2298/SARH141551M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616-22.7 ; 616.36-4-6 ; 616.381-3.217-6 551 Бактеријске инфекције код болесника с цирозом

Διαβάστε περισσότερα

ПО РЕ КЛО КАО ГРИ МАСА: НИЧЕ О ВО СХВА ТА ЊЕ ГЕНЕАЛО ГИ ЈЕ

ПО РЕ КЛО КАО ГРИ МАСА: НИЧЕ О ВО СХВА ТА ЊЕ ГЕНЕАЛО ГИ ЈЕ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1547115R УДК 14 Ниче Ф. 17 Ниче Ф. оригиналан научни рад ПО РЕ КЛО КАО ГРИ МАСА: НИЧЕ О ВО СХВА ТА ЊЕ ГЕНЕАЛО ГИ ЈЕ

Διαβάστε περισσότερα

Улога терапије пејсмејкером у лечењу болесника са синдромом каротидног синуса

Улога терапије пејсмејкером у лечењу болесника са синдромом каротидног синуса DOI: 10.2298/SARH1502023R ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 612.291 : 616.132-085.817 23 Улога терапије пејсмејкером у лечењу болесника са синдромом каротидног синуса Никола Радовановић 1, Братислав

Διαβάστε περισσότερα

СТЕ ФАН НЕ МА ЊА И БУ ЂЕ ЊЕ НА ЦИ О НАЛ НЕ СВЕ СТИ У СР БА

СТЕ ФАН НЕ МА ЊА И БУ ЂЕ ЊЕ НА ЦИ О НАЛ НЕ СВЕ СТИ У СР БА Ме га тренд уни вер зи тет Бе о град, Фа кул тет за по слов не студи је, Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340434C УДК 94(497.11) 11/12 94(=163.41) 11/12 321.17:929 Стефан

Διαβάστε περισσότερα

ДРУ ГОСТ РО МА НА МАРГИНИ ВАР ВА РА СТЕ РЕ О ТИПИ, ПРЕД РА СУ ДЕ И АН ТИЦИГАНИ ЗАМ У СР БИ ЈИ

ДРУ ГОСТ РО МА НА МАРГИНИ ВАР ВА РА СТЕ РЕ О ТИПИ, ПРЕД РА СУ ДЕ И АН ТИЦИГАНИ ЗАМ У СР БИ ЈИ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду DOI 10.5937/kultura1442285M УДК 316.647.8(=214.58)(497.11) 316.774:654.197(497.11) 2012 оригиналан научни рад ДРУ ГОСТ РО МА НА МАРГИНИ ВАР ВА РА СТЕ РЕ О ТИПИ,

Διαβάστε περισσότερα

Значај одређивања нивоа феритина у серуму труднице у предвиђању рађања новорођенчади телесне масе мале за гестациони узраст

Значај одређивања нивоа феритина у серуму труднице у предвиђању рађања новорођенчади телесне масе мале за гестациони узраст DOI: 10.2298/SARH1306337M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.2-074-055.26 337 Значај одређивања нивоа феритина у серуму труднице у предвиђању рађања новорођенчади телесне масе мале за гестациони

Διαβάστε περισσότερα

КРИ ЗА ХРИ ШЋАН СКОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА И КРИ ЗА КУЛТУ РЕ

КРИ ЗА ХРИ ШЋАН СКОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА И КРИ ЗА КУЛТУ РЕ Уни вер зи те т у Ис точ ном Са ра је ву, Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет, Ис точ но Са ра је во, Република Српска DOI 10.5937/kultura1444279P УДК 27-662:316.7 930.85::27 27-662:316.48 19/20 оригиналан

Διαβάστε περισσότερα

СРПСКА ИДЕЈА У ДОБА ЗБРКАНЕ ИСТОРИЈСКЕ СВЕСТИ

СРПСКА ИДЕЈА У ДОБА ЗБРКАНЕ ИСТОРИЈСКЕ СВЕСТИ UDC 323.1(=163.41) DOI: 10.2298/ZMSDN1134001M Оригинални научни рад Милован М. Митровић СРПСКА ИДЕЈА У ДОБА ЗБРКАНЕ ИСТОРИЈСКЕ СВЕСТИ СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду хи по те тич ки се раз ма тра фе но ме но ло

Διαβάστε περισσότερα

Учесталост екстрахепатичних манифестација хроничног хепатитиса Ц и њихов утицај на исход лечења пегилованим интерфероном алфа-2а и рибавирином

Учесталост екстрахепатичних манифестација хроничног хепатитиса Ц и њихов утицај на исход лечења пегилованим интерфероном алфа-2а и рибавирином 320 Srp Arh Celok Lek. 2013 May-Jun;141(5-6):320-324 DOI: 10.2298/SARH1306320F ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.36-002-085 Учесталост екстрахепатичних манифестација хроничног хепатитиса Ц и њихов

Διαβάστε περισσότερα

ВЛ А Д А. 16. октобар Број 99 3

ВЛ А Д А. 16. октобар Број 99 3 16. октобар 2012. Број 99 3 2763 На осно ву чла на 83. став 4. За ко на о елек трон ским ко му ни каци ја ма ( Слу жбе ни гла сник РС, број 44/10) и чла на 42. став 1. Зако на о Вла ди ( Слу жбе ни гла

Διαβάστε περισσότερα

Процена исхода индукције порођаја у зависности од различитих клиничких параметара

Процена исхода индукције порођаја у зависности од различитих клиничких параметара 770 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):770-774 DOI: 10.2298/SARH1312770T ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.5-085 Процена исхода индукције порођаја у зависности од различитих клиничких

Διαβάστε περισσότερα

Симптоми депресије и когнитивне дисфункције код болесника с хроничним хепатитисом Б

Симптоми депресије и когнитивне дисфункције код болесника с хроничним хепатитисом Б 6 Srp Arh Celok Lek. 2015 Jan-Feb;143(1-2):6-11 DOI: 10.2298/SARH1502006P ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.895.4:616.36-002 Симптоми депресије и когнитивне дисфункције код болесника с хроничним

Διαβάστε περισσότερα

ПЕР МА КУЛ ТУ РА КАО НО ВА ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА

ПЕР МА КУЛ ТУ РА КАО НО ВА ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549056D УДК 316.334.5 316.42:502.131.1 оригиналан научни рад ПЕР МА КУЛ ТУ РА КАО НО ВА

Διαβάστε περισσότερα

Успех реанимације особа с акутним застојем срца у болничким условима

Успех реанимације особа с акутним застојем срца у болничким условима 170 Srp Arh Celok Lek. 2014 Mar-Apr;142(3-4):170-177 DOI: 10.2298/SARH1404170T ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.12-008.315-085.816/.817 Успех реанимације особа с акутним застојем срца у болничким

Διαβάστε περισσότερα

Некаријесне лезије у дечјем узрасту

Некаријесне лезије у дечјем узрасту Srp Arh Celok Lek. 2015 Sep-Oct;143(9-10):531-538 DOI: 10.2298/SARH1510531D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.311.2-02-053.2 531 Некаријесне лезије у дечјем узрасту Ивана Демко Рихтер 1, Гордана

Διαβάστε περισσότερα

Како лечимо генерализовани анксиозни поремећај?

Како лечимо генерализовани анксиозни поремећај? 204 Srp Arh Celok Lek. 2014 Mar-Apr;142(3-4):204-212 DOI: 10.2298/SARH1404204L ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.89-008.441-085 Како лечимо генерализовани анксиозни поремећај? Милан Латас 1,2,

Διαβάστε περισσότερα

ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША ( )

ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША ( ) ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША (1935 1989) А Л Е К СА Н Д А Р Ј Е Р КОВ УВЕК О КИ ШУ, А СА ДА ЈОШ И О ПИ ТА ЊУ ЉУ БА ВИ У ЈЕ СЕН ГО ДИ НЕ 7464. ( ПО ВИ ЗА Н Т И Ј СКОМ РА Ч У Н А ЊУ ВРЕ М Е Н А), НА

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL INTEREST ЧАСОПИС ЗА НАЦИОНАЛНА И ДРЖАВНА ПИТАЊА

NATIONAL INTEREST ЧАСОПИС ЗА НАЦИОНАЛНА И ДРЖАВНА ПИТАЊА NATIONAL INTEREST JOURNAL FOR NATIONAL AND STATE ISSUES ISSN 1820-4996 UDK 323.1(=163.40) година VIII vol. 13. 1/2012. ЧАСОПИС ЗА НАЦИОНАЛНА И ДРЖАВНА ПИТАЊА ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА И ИДЕНТИТЕТ Митрофанова А.

Διαβάστε περισσότερα

Производња пила, хемолизина и сидерофора код уринарних изолата Escherichia coli

Производња пила, хемолизина и сидерофора код уринарних изолата Escherichia coli 634 Srp Arh Celok Lek. 2013 Sep-Oct;141(9-10):634-639 DOI: 10.2298/SARH1310634M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 612.015.1 Производња пила, хемолизина и сидерофора код уринарних изолата Escherichia

Διαβάστε περισσότερα

НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ. Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао

НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ. Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао НОРМА Вл а д о Ђу ка н о в и ћ НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао и ово: KO SU NEPROPISNI MIGRANTI? Ne p r o p i s n i m i g r

Διαβάστε περισσότερα

Ефикасност и сигурност етанерцепта у терапији реуматоидног артритиса

Ефикасност и сигурност етанерцепта у терапији реуматоидног артритиса Srp Arh Celok Lek. 2013 Jul-Aug;141(7-8):495-502 DOI: 10.2298/SARH1308495I ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.72-002.77-085.37 ; 615.37 495 Ефикасност и сигурност етанерцепта у терапији реуматоидног

Διαβάστε περισσότερα

Одлике парапнеумоничних излива и наше дијагностичко-терапијске могућности

Одлике парапнеумоничних излива и наше дијагностичко-терапијске могућности 680 Srp Arh Celok Lek. 2014 Nov-Dec;142(11-12):680-687 DOI: 10.2298/SARH1412680D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.25-003.2 ; 616.24-002-06 Одлике парапнеумоничних излива и наше дијагностичко-терапијске

Διαβάστε περισσότερα

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ ЗБОРНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ИСТОРИЈУ 83 MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES PROCEEDINGS IN HISTORY Покренут 1970. године До 28. свеске (1983) носио назив Зборник

Διαβάστε περισσότερα

Повољан исход лечења хепатоспленичне кандидијазе код болесника с акутном леукемијом

Повољан исход лечења хепатоспленичне кандидијазе код болесника с акутном леукемијом DOI: 10.2298/SARH1506341C ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 616.36-002.828-085 : 616.411-002.828-085 : 616.155.392-06 341 Повољан исход лечења хепатоспленичне кандидијазе код болесника с акутном леукемијом

Διαβάστε περισσότερα

Фенотипска детекција производње бета- -лактамаза код ентеробактерија

Фенотипска детекција производње бета- -лактамаза код ентеробактерија DOI: 10.2298/SARH1408457C ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 615.33.015.8 457 Фенотипска детекција производње бета- -лактамаза код ентеробактерија Ивана Ћирковић 1, Љиљана Павловић 2, Неда Константиновић

Διαβάστε περισσότερα

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ ( )

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ ( ) Мр Александра Смирнов-Бркић Филозофски факултет у Новом Саду Тема такмичења из историје 2012/2013. година КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ (306 337) Део I ЖИВОТ И ВЛАДАВИНА КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ Константиново порекло Диоклецијан

Διαβάστε περισσότερα

Драгана Милијашевић ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ЂЕТИЊЕ

Драгана Милијашевић ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ЂЕТИЊЕ Драгана Милијашевић ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ЂЕТИЊЕ Београд 2010 GEOGRAPHICAL INSTITUTE JOVAN CVIJIĆ SERBIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS SPECIAL ISSUES 76 Dragana Milijašević HYDROGEOGRAPHIC STUDY

Διαβάστε περισσότερα

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА Београдска дефектолошка школа, Вол. 20 (2), Бр. 59, 269-440, 2014 I ISSN 0354-8759 БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА Вол. 20 (2), Бр. 59, 2014. Раније ДЕФЕКТОЛОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКСА (1977-1995) Раније СПЕЦИЈАЛНА

Διαβάστε περισσότερα

Утицај хидрофобности бета хемолитичког стрептокока групе А на процес приањања и стварање биофилма

Утицај хидрофобности бета хемолитичког стрептокока групе А на процес приањања и стварање биофилма DOI: 10.2298/SARH1410557S ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 579.862:576.52 557 Утицај хидрофобности бета хемолитичког стрептокока групе А на процес приањања и стварање биофилма Александра Шмитран

Διαβάστε περισσότερα

За што во лим Е=mc 2?

За што во лим Е=mc 2? За што во лим Е=mc 2? Ајн штај нов про зор у свет ма ште и ре ал но сти Mогуће je ра ђа ње јед ног но вог све та са зна ња у ко ме је Ајн штај нов про зор оно ме сто у гра ђе ви ни људ ског зна ња ко је

Διαβάστε περισσότερα

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА Београдска дефектолошка школа, Вол. 18 (2), Бр. 53, 203-378, 2012 I ISSN 0354-8759 БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА Вол. 18 (2), Бр. 53, 2012. Раније ДЕФЕКТОЛОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКСА (1977-1995) Раније СПЕЦИЈАЛНА

Διαβάστε περισσότερα

Бојан Јовић РАЂАЊЕ ЖАНРА ПОЧЕЦИ СРПСКЕ НАУЧНО-ФАНТАСТИЧНЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Бојан Јовић РАЂАЊЕ ЖАНРА ПОЧЕЦИ СРПСКЕ НАУЧНО-ФАНТАСТИЧНЕ КЊИЖЕВНОСТИ Бојан Јовић РАЂАЊЕ ЖАНРА ПОЧЕЦИ СРПСКЕ НАУЧНО-ФАНТАСТИЧНЕ КЊИЖЕВНОСТИ НАУКА О КЊИЖЕВНОСТИ УПОРЕДНА ИСТРАЖИВАЊА УРЕДНИК БОЈАН ЈОВИЋ РЕЦЕНЗЕНТИ др МИРЈАНА ДРНДАРСКИ др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ БОЈАН ЈОВИЋ РАЂАЊЕ

Διαβάστε περισσότερα

Кри ти ка на во да о Ал бан ци ма у уџ бе ни ку Исто ри ја за 6. раз ред основ не шко ле

Кри ти ка на во да о Ал бан ци ма у уџ бе ни ку Исто ри ја за 6. раз ред основ не шко ле УДК: 37.016:94(075.2)(049.32) 94(=18)(497):930(049.32) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 105 132. Кри ти ка на во да о Ал бан ци ма у уџ бе ни

Διαβάστε περισσότερα

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. П р а восу ђ е. Београд, 9. мај Година LXXIII број 44

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. П р а восу ђ е. Београд, 9. мај Година LXXIII број 44 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. мај 2017. Година LXXIII број 44 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Одлука о уста но вља ва њу Да

Διαβάστε περισσότερα

Урођена псеудоартроза потколенице излечена већ скоро заборављеном методом приказ болесника

Урођена псеудоартроза потколенице излечена већ скоро заборављеном методом приказ болесника DOI: 10.2298/SARH1402089V ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 616.718.5-007-089 89 Урођена псеудоартроза потколенице излечена већ скоро заборављеном методом приказ болесника Зоран Вукашиновић 1,2, Душко

Διαβάστε περισσότερα

Осврт на про бле ма ти ку раз ли чи то сти и не пот пу но сти сло вен ских слу жби Све том Ахи ли ју Ла ри ском

Осврт на про бле ма ти ку раз ли чи то сти и не пот пу но сти сло вен ских слу жби Све том Ахи ли ју Ла ри ском УДК: 271.2-282 091=16 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 47 58. Осврт на про бле ма ти ку раз ли чи то сти и не пот пу но сти сло вен ских слу

Διαβάστε περισσότερα

Смрт услед топлотног удара приказ случаја

Смрт услед топлотног удара приказ случаја 360 Srp Arh Celok Lek. 2014 May-Jun;142(5-6):360-364 DOI: 10.2298/SARH1406360S ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 616-001.16-036.88 Смрт услед топлотног удара приказ случаја Слободан Савић, Снежана Павлекић,

Διαβάστε περισσότερα

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА ISSN 0354-8759 БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА Вол. 19 (3), Бр. 57, 2013. Раније ДЕФЕКТОЛОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКСА (1977-1995) Раније СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА (1952-1977) I БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА (БДШ) Издавач

Διαβάστε περισσότερα

КО ЛА БО РА ЦИ О НИ ОД НОС ВА ТИ КА НА И АУСТРО УГАРСКЕ У ПРИ ПРЕ МИ НА ПА ДА НА СРБИ ЈУ ГО ДИ НЕ *

КО ЛА БО РА ЦИ О НИ ОД НОС ВА ТИ КА НА И АУСТРО УГАРСКЕ У ПРИ ПРЕ МИ НА ПА ДА НА СРБИ ЈУ ГО ДИ НЕ * УДК 94(100) 1914/1918 +94(497.11) 1914 Прегледни рад Српска политичка мисао број 2/2014. год. 21. vol. 44. стр. 55-76. Ра до слав Га ћи но вић Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град КО ЛА БО РА

Διαβάστε περισσότερα

АФЕКТИВНО ВЕЗИВАЊЕ ДЕЛИНКВЕНТНИХ АДОЛЕСЦЕНАТА

АФЕКТИВНО ВЕЗИВАЊЕ ДЕЛИНКВЕНТНИХ АДОЛЕСЦЕНАТА UDC 364-781.2 UDC 343.85:343.91-053.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1345623C Оригинални научни рад АФЕКТИВНО ВЕЗИВАЊЕ ДЕЛИНКВЕНТНИХ АДОЛЕСЦЕНАТА САНДРА ЧАЧИЋ Центар за социјални рад Сомбор Карађорђева 4, Сомбор, Србија

Διαβάστε περισσότερα

Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, Зборник радова, књ. 7, приредио Богољуб Шијаковић, Београд: Православни

Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, Зборник радова, књ. 7, приредио Богољуб Шијаковић, Београд: Православни Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, Зборник радова, књ. 7, приредио Богољуб Шијаковић, Београд: Православни богословски факултет 2010. Универзитет у Београду Православни

Διαβάστε περισσότερα

ГОДИНА: XXX БРОЈ 314 НИКШИЋ 29. ЈУЛ ISSN ПОДГОРИЦА

ГОДИНА: XXX БРОЈ 314 НИКШИЋ 29. ЈУЛ ISSN ПОДГОРИЦА Електропривреда Лист Електропривреде Црне Горе АД Никшић ГОДИНА: XXX БРОЈ 314 НИКШИЋ 29. ЈУЛ 2008. ISSN 1805136 Влада, Министарство, Електропривреда: Покренут развој енергетике (Alea iacta est!) ПОДГОРИЦА

Διαβάστε περισσότερα

Иконостас у Дечанима првобитни сликани програм и његове позније измене*

Иконостас у Дечанима првобитни сликани програм и његове позније измене* Иконостас у Дечанима првобитни сликани програм и његове позније измене* Бранислав Тодић** Универзитет у Београду, Филозофски факултет UDC 75.046.3:726.591](497.11 Dečani)»13/15» DOI 10.2298/ZOG1236115T

Διαβάστε περισσότερα

Лечење инфекције васкуларне протезе заменом in situ артеријским хомографтом рани постоперациони и дугорочни резултати код 18 болесника

Лечење инфекције васкуларне протезе заменом in situ артеријским хомографтом рани постоперациони и дугорочни резултати код 18 болесника 750 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):750-757 DOI: 10.2298/SARH1312750P ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.13/.14-089.168-06 ; 616-089.168-022-084 Лечење инфекције васкуларне протезе заменом

Διαβάστε περισσότερα

ОД НОС КТИ ТО РА И ИГУ МА НА П РЕ М А Х И Л А Н Д А Р СКОМ И СТ У Д Е Н И Ч КОМ

ОД НОС КТИ ТО РА И ИГУ МА НА П РЕ М А Х И Л А Н Д А Р СКОМ И СТ У Д Е Н И Ч КОМ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 726.7(=163.41)(495) UDC 726.7(497.11 Studenica) UDC 091=163.41 DOI: 10.2298/ZMSDN1551239P ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОД НОС КТИ ТО РА И ИГУ МА НА П РЕ М А Х И

Διαβάστε περισσότερα

СО ФИ О ЛО ШКИ ОКВИР СА ВИ НОГ ЖИ ТИ ЈА СВЕ ТОГ СИ МЕ О НА НЕ МА ЊЕ

СО ФИ О ЛО ШКИ ОКВИР СА ВИ НОГ ЖИ ТИ ЈА СВЕ ТОГ СИ МЕ О НА НЕ МА ЊЕ Дарко Ј. Крстић Дар ко Ј. Кр стић 1 Цен тар за Цр кве не сту ди је Ниш Оригинални научни рад УДК 821.163.41-94.09 Сава, свети Примљено 13. 12. 2011. СО ФИ О ЛО ШКИ ОКВИР СА ВИ НОГ ЖИ ТИ ЈА СВЕ ТОГ СИ МЕ

Διαβάστε περισσότερα

При род но со зер ца ње по Св. Мак си му Ис по вед ни ку

При род но со зер ца ње по Св. Мак си му Ис по вед ни ку УДК: 27-1 Максим Исповедник, свети УДК: 27-1 Исак Сирин, свети Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 1/2016, стр. / pp. 149 164. При род но со зер ца ње по Св. Мак си

Διαβάστε περισσότερα

Упо тре ба пој ма λόγος

Упо тре ба пој ма λόγος УДК: 271.2-247.8-277 27-31-144.894.2 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 3/2014, стр. / pp. 661 678. Упо тре ба пој ма λόγος у Про ло гу Јо ва но вог еван ђе ља Марина

Διαβάστε περισσότερα

Месијанизам. у 1. и 2. књизи Самуиловој и 1. и 2. књизи о царевима. 1. Месијанска идеја

Месијанизам. у 1. и 2. књизи Самуиловој и 1. и 2. књизи о царевима. 1. Месијанска идеја УДК: 27-243.32/.45-277 26-32-277.2 Те о ло шки по гле ди / The o lo gi cal Vi ews Го ди на / Vo lu me XLVI II Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 7 28. Месијанизам у 1. и 2. књизи Самуиловој и 1. и 2. књизи

Διαβάστε περισσότερα

Кардиолошке манифестације у антифосфолипидном синдрому преглед литературе

Кардиолошке манифестације у антифосфолипидном синдрому преглед литературе 346 Srp Arh Celok Lek. 2015 May-Jun;143(5-6):346-353 DOI: 10.2298/SARH1506346D ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE UDC: 616.153-097-06 : 616.12 Кардиолошке манифестације у антифосфолипидном синдрому преглед

Διαβάστε περισσότερα

Как Бог велик! Ι œ Ι œ Ι œ. œ œ Ι œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ. œ œ. œ Œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Как Бог велик! Ι œ Ι œ Ι œ. œ œ Ι œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ. œ œ. œ Œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Как Бог велик! oprano Любовь Бондаренко Степенно Œ Светлана Зайцева Аранж. Станислав Маген ass Œ 1.Как Бог ве.как Бог ве Piano Œ Œ Как Как Бог Бог ве ве лик! Е лик! Мне не го по ве ли чье ня тно, сво им

Διαβάστε περισσότερα

М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m i lo r a d dju r

М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m i lo r a d dju r UDC 316.32 UDC 321.7 DOI: 10.2298/ZMSDN1552531D П РЕ ГЛ Е Д Н И Н А У Ч Н И РА Д ГЛО БА Л И ЗА Ц И Ј СК И И ЗА ЗОВ Д Е МО К РА Т И Ј И М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m

Διαβάστε περισσότερα

СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И

СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И Л И Н Д А Х А Ч И ОН СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И Д И В Н И Х Г У БИ Т Н И К А Див ним гу бит ни ци ма при писива ни су ра зни епи те ти: од опсце ног и бун тов ног до из ван ред ног и хра брог ро

Διαβάστε περισσότερα

ПИТАЊЕ РАШЧИТАВАЊА ЈЕДНОГ МЕСТА У ЖИТИЈУ СВЕТОГ СИМЕОНА ОД СВЕТОГ САВЕ (IX H 8 [Š 10])

ПИТАЊЕ РАШЧИТАВАЊА ЈЕДНОГ МЕСТА У ЖИТИЈУ СВЕТОГ СИМЕОНА ОД СВЕТОГ САВЕ (IX H 8 [Š 10]) UDC 091(=163.41) UDC 271.222(497.11)-36:929 Simeon Mirotočivi, Sveti UDC 27-36:929 Sava, Sveti DOI: 10.2298/ZMSDN1552451R ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ПИТАЊЕ РАШЧИТАВАЊА ЈЕДНОГ МЕСТА У ЖИТИЈУ СВЕТОГ СИМЕОНА ОД

Διαβάστε περισσότερα

SOL INVICTUS (Непобедиво Сунце)

SOL INVICTUS (Непобедиво Сунце) Младен В. Шобот УДК: 2-137:523.9(091) Храм Св. Василија Острошког, Шабац Стручни рад mladensobot1983@gmail.com Примљен: 10.12.2015. SOL INVICTUS (Непобедиво Сунце) Резиме: Сун це у ре ли гиј ском схва

Διαβάστε περισσότερα

Ниво редукованог глутатиона и активност глутатион-зависних ензима у кортиконуклеарним блоковима сочива особа са сенилном катарактом

Ниво редукованог глутатиона и активност глутатион-зависних ензима у кортиконуклеарним блоковима сочива особа са сенилном катарактом Srp Arh Celok Lek. 0 Sep-Oct;40(9-0):56-570 DOI: 0.98/SARH056K ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 67.74-004.-074 56 Ниво редукованог глутатиона и активност глутатион-зависних ензима у кортиконуклеарним

Διαβάστε περισσότερα

СН Е Ж А Н А БО Ж А Н И Ћ s b o z a n m a i l.c o m. ЂУ РА Х А Р Д И h a r d i dju r m a i l.c o m

СН Е Ж А Н А БО Ж А Н И Ћ s b o z a n m a i l.c o m. ЂУ РА Х А Р Д И h a r d i dju r m a i l.c o m UDC 316.334.56 04/14 UDC 39(=163.41) 04/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1550079B ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД РЕ Л И Г И О ЗНО -МО РА Л Н И КОН Т ЕКСТ Д РУ Ш Т ВЕ Н Е ЗА Ш Т И Т Е СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОГ П РО СТО РА СН Е Ж А

Διαβάστε περισσότερα

Акутно оштећење бубрега код деце

Акутно оштећење бубрега код деце DOI: 10.2298/SARH1406371P ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE UDC: 616.61-008.6-053.2 371 Акутно оштећење бубрега код деце Амира Пецо-Антић 1,2, Душан Париповић 2 1 Медицински факултет, Универзитет у Београду,

Διαβάστε περισσότερα

О про бле му су прот ста вље но сти

О про бле му су прот ста вље но сти УДК: 271.2-247-277 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVI Број / Is sue 1/2013, стр. / pp. 137 150. О про бле му су прот ста вље но сти је ван ђел ских Пас хи Никола З. Поповић* Епархија

Διαβάστε περισσότερα

Токсоплазмоза и трудноћа: поузданост информација с интернета

Токсоплазмоза и трудноћа: поузданост информација с интернета 438 Srp Arh Celok Lek. 2015 Jul-Aug;143(7-8):438-445 DOI: 10.2298/SARH1508438B ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.3:616.993.19-084 Токсоплазмоза и трудноћа: поузданост информација с интернета Бранко

Διαβάστε περισσότερα

ВЛА ДАР И ДВОР У СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОЈ СР БИ ЈИ 1

ВЛА ДАР И ДВОР У СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОЈ СР БИ ЈИ 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 342.511(497.11) 04/14 doi:10.5937/zrpfns50-11744 Др Ср ђан Н. Шар кић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду S.Sar kic@pf.uns.ac.rs

Διαβάστε περισσότερα

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО SERBIAN POLITICAL THOUGHT

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО SERBIAN POLITICAL THOUGHT СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО SERBIAN POLITICAL THOUGHT ISSN 0354-5989 UDK 32 Година XVII vol. 27 Број 1/2010 СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО SERBIAN POLITICAL THOUGHT Издавач: Институт за политичке студије Адреса: Светозара

Διαβάστε περισσότερα

Инциденција, фактори ризика и исход болничких пнеумонија код особа са инфекцијама централног нервног система

Инциденција, фактори ризика и исход болничких пнеумонија код особа са инфекцијама централног нервног система 476 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jul-Aug;139(7-8):476-480 DOI: 10.2298/SARH1108476G ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.24-002-036:616.831-002 Инциденција, фактори ризика и исход болничких пнеумонија

Διαβάστε περισσότερα

ХЕ ГЕЛ И БЕ КЕТ: ТЕ О РИ ЈА И УМЕТ НИЧ КА

ХЕ ГЕЛ И БЕ КЕТ: ТЕ О РИ ЈА И УМЕТ НИЧ КА Е С Е Ј И С ЛО Б О Д А Н Г И Ш А Б О Г У НО ВИ Ћ ХЕ ГЕЛ И БЕ КЕТ: ТЕ О РИ ЈА И УМЕТ НИЧ КА П РА К СА СК ЕП Т И Ч К Е СВЕ СТ И Јер ни шта не зна ти, то ни је ни шта, ни шта не хте ти да се зна та ко ђе,

Διαβάστε περισσότερα

Застојна инсуфицијенција срца код болесника с оштећеном функцијом бубрега

Застојна инсуфицијенција срца код болесника с оштећеном функцијом бубрега DOI: 10.2298/SARH1412747P ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE UDC: 616.12-008.6 ; 616.61-78 747 Застојна инсуфицијенција срца код болесника с оштећеном функцијом бубрега Милета Поскурица 1,2, Дејан Петровић

Διαβάστε περισσότερα

О ми сти ма. Уз пе сму и игру

О ми сти ма. Уз пе сму и игру УДК: 255.83:811.14'02'276.5(38) 821.14 02.09 811.14'02'37 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 3/2016, стр. / pp. 501 514. О ми сти ма. Уз пе сму и игру Јелена Фемић

Διαβάστε περισσότερα

Култ светог ђакона Исавра у Драчу*

Култ светог ђакона Исавра у Драчу* Култ светог ђакона Исавра у Драчу* Дубравка Прерадовић** Народни музеј у Београду, Одељење за средњи век UDC 003.07(093)»10/13» 27-36-5(496.536) Isavr, sveti DOI 10.2298/ZOG1236001P Оригиналан научни рад

Διαβάστε περισσότερα

Примена ондансетрона, азотног оксидула и алфентанила у спречавању бола изазваног применом пропофола

Примена ондансетрона, азотног оксидула и алфентанила у спречавању бола изазваног применом пропофола DOI: 10.2298/SARH1302061D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 615.211/.216.065 61 Примена ондансетрона, азотног оксидула и алфентанила у спречавању бола изазваног применом пропофола Биљана Драшковић

Διαβάστε περισσότερα

Синдром потпуне неосетљивости на андрогене

Синдром потпуне неосетљивости на андрогене 214 Srp Arh Celok Lek. 2015 Mar-Apr;143(3-4):214-218 DOI: 10.2298/SARH1504214T ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 612.6.058 : 615.357.06 Синдром потпуне неосетљивости на андрогене Милина Танчић Гајић

Διαβάστε περισσότερα

Утицај различитих адхезивних средстава на квалитет рубног заптивања амалгамских рестаурација

Утицај различитих адхезивних средстава на квалитет рубног заптивања амалгамских рестаурација 722 Srp Arh Celok Lek. 2011 Nov-Dec;139(11-12):722-727 DOI: 10.2298/SARH1112722J ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314-089.27:615.242.07 Утицај различитих адхезивних средстава на квалитет рубног

Διαβάστε περισσότερα

www.vulkani.rs office@vulkani.rs Copyright 2015 за ово издање Вулкан издаваштво ISBN 978-86-10-01486-0 Владимир Ћоровић И Л У С Т Р О В А Н А ИСТОРИЈА СРБА Београд, 2015. Са др жај ПР ВИ ПЕ РИ ОД 1. Про

Διαβάστε περισσότερα

Окру жна по сла ни ца о упо ко је њу Пре по доб ног Те о до ра Сту ди та 2*

Окру жна по сла ни ца о упо ко је њу Пре по доб ног Те о до ра Сту ди та 2* УДК: 27-475.5 УДК: 27-36:929 Теодор Студит, свети Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume L Број / Is sue 1/2017, стр. / pp. 29 50. Пре по доб ни Нав кра ти је 1 Окру жна по сла ни ца о упо

Διαβάστε περισσότερα

Оцена резултата у коронарној хирургији применом модела EuroSCORE

Оцена резултата у коронарној хирургији применом модела EuroSCORE Srp Arh Celok Lek. 2011 Jan-Feb;139(1-2):25-29 DOI: 10.2298/SARH1102025M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.12-008.72-089.843 25 Оцена резултата у коронарној хирургији применом модела EuroSCORE

Διαβάστε περισσότερα

Разлике у изгледу папиле видног живца код болесника са нормотензивним и симплекс глаукомом

Разлике у изгледу папиле видног живца код болесника са нормотензивним и симплекс глаукомом 428 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jul-Aug;139(7-8):428-432 DOI: 10.2298/SARH1108428S ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 617.7-007.681 Разлике у изгледу папиле видног живца код болесника са нормотензивним

Διαβάστε περισσότερα

Πρὸς τοὺς ἐν κοινοβίοις ἢ συνοδίαις μοναχούς

Πρὸς τοὺς ἐν κοινοβίοις ἢ συνοδίαις μοναχούς УДК: 27-475.5 27-788-584 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 1/2014, стр. / pp. 13 32. Монасима у манастирима и заједницама * Πρὸς τοὺς ἐν κοινοβίοις ἢ συνοδίαις μοναχούς

Διαβάστε περισσότερα

Новооткривени фрагменти фресака у цркви Свете Ане изнад Пераста (Бока Которска)

Новооткривени фрагменти фресака у цркви Свете Ане изнад Пераста (Бока Которска) Новооткривени фрагменти фресака у цркви Свете Ане изнад Пераста (Бока Которска) Иван М. Ђорђевић UDK 75.052.034(497.16 Perast):75.071.1 Dobričević L. Пред мет ра да су но во от кри ве не фре ске у цркви

Διαβάστε περισσότερα

Шта за пра во чи ни мо док го во ри мо о Бо гу?

Шта за пра во чи ни мо док го во ри мо о Бо гу? УДК: 27-14 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLV Број / Is sue 1/2012, стр. / pp. 143 158. Шта за пра во чи ни мо док го во ри мо о Бо гу? ди сци пли на бо го сло вља ** Џон Бер* Православна

Διαβάστε περισσότερα

Утицај социјалне средине на појаву каријеса у раном детињству

Утицај социјалне средине на појаву каријеса у раном детињству 18 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jan-Feb;139(1-2):18-24 DOI: 10.2298/SARH1102018T ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314-002-02-057 Утицај социјалне средине на појаву каријеса у раном детињству Иван

Διαβάστε περισσότερα

О ктиторском натпису кнеза Мирослава у цркви Светог Петра на Лиму*

О ктиторском натпису кнеза Мирослава у цркви Светог Петра на Лиму* О ктиторском натпису кнеза Мирослава у цркви Светог Петра на Лиму* Миодраг Марковић** Универзитет у Београду, Филозофски факултет UDC 72.033(497.11 Bijelo Polje)»11» 003.071=163.41 04 DOI 10.2298/ZOG1236021M

Διαβάστε περισσότερα

Постмаркетиншка студија ефикасности и безбедности примене лосартана у лечењу болесника с умереном и благом артеријском хипертензијом: студија LOTНAR

Постмаркетиншка студија ефикасности и безбедности примене лосартана у лечењу болесника с умереном и благом артеријском хипертензијом: студија LOTНAR 22 Srp Arh Celok Lek. 2013 Jan-Feb;141(1-2):22-28 DOI: 10.2298/SARH1302022V ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 615.225.015 Постмаркетиншка студија ефикасности и безбедности примене лосартана у лечењу

Διαβάστε περισσότερα

хируршке реваскуларизације миокарда куцајућем срцу код болесника с лошом функцијом леве коморе

хируршке реваскуларизације миокарда куцајућем срцу код болесника с лошом функцијом леве коморе 452 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jul-Aug;139(7-8):452-457 DOI: 10.2298/SARH1108452P ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.127-089:616.13 Хируршка реваскуларизација миокарда на куцајућем срцу код болесника

Διαβάστε περισσότερα

Фулерени: наноматеријали будућности 20 година након открића

Фулерени: наноматеријали будућности 20 година након открића Природне науке Natural sciences Eстественныe науки Фулерени: наноматеријали будућности 20 година након открића 435 Прогонством из Раја, буђењем свесног, пр ви љу ди су се су о чи ли са ћу ди ма приро де.

Διαβάστε περισσότερα

Превенција наглог повећања интраокуларног притиска после лечења примарног глаукома отвореног угла трабекулопластиком аргонским ласером

Превенција наглог повећања интраокуларног притиска после лечења примарног глаукома отвореног угла трабекулопластиком аргонским ласером 12 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jan-Feb;139(1-2):12-17 DOI: 10.2298/SARH1102012B ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 617.7-007.681-085-06-084 Превенција наглог повећања интраокуларног притиска после лечења

Διαβάστε περισσότερα

Утицај аерозагађења на телесну масу новорођенчади

Утицај аерозагађења на телесну масу новорођенчади Srp Arh Celok Lek. 2011 Sep-Oct;139(9-10):651-656 DOI: 10.2298/SARH1110651S ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 614.72:613.952 651 Утицај аерозагађења на телесну масу новорођенчади Александра Станковић

Διαβάστε περισσότερα

Могућност раног препознавања фактора ризика за настанак опструктивног прекида дисања у сну

Могућност раног препознавања фактора ризика за настанак опструктивног прекида дисања у сну Srp Arh Celok Lek. 2012 Mar-Apr;140(3-4):159-163 DOI: 10.2298/SARH1204159V ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.24-008.4:616.314.21-07 159 Могућност раног препознавања фактора ризика за настанак

Διαβάστε περισσότερα

C-реактивни протеин као инфламаторни маркер у процени ефикасности лечења акутних дентогених инфекција

C-реактивни протеин као инфламаторни маркер у процени ефикасности лечења акутних дентогених инфекција 446 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jul-Aug;139(7-8):446-451 DOI: 10.2298/SARH1108446D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314-002-07 C-реактивни протеин као инфламаторни маркер у процени ефикасности лечења

Διαβάστε περισσότερα

Поређење утицаја два различита типа хормонске терапије на параметре хемостазе код жена у раној постменопаузи

Поређење утицаја два различита типа хормонске терапије на параметре хемостазе код жена у раној постменопаузи 52 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jan-Feb;139(1-2):52-57 DOI: 10.2298/SARH1102052T ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.173-085:616.151 Поређење утицаја два различита типа хормонске терапије на параметре

Διαβάστε περισσότερα

Фактори ризика за инфекцију сифилисом код давалаца крви Јужнобачког округа

Фактори ризика за инфекцију сифилисом код давалаца крви Јужнобачког округа 192 Srp Arh Celok Lek. 2011 Mar-Apr;139(3-4):192-196 DOI: 10.2298/SARH1104192B ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 615.38:616.972(497.11) Фактори ризика за инфекцију сифилисом код давалаца крви Јужнобачког

Διαβάστε περισσότερα

Карлична презентација плода у термину: царски рез или вагинални порођај?

Карлична презентација плода у термину: царски рез или вагинални порођај? Srp Arh Celok Lek. 211 Mar-Apr;139(3-4):155-16 DOI: 1.2298/SARH114155D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.432-7-8 155 Карлична презентација плода у термину: царски рез или вагинални порођај? Јанко

Διαβάστε περισσότερα