Greek Finance Forum *

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Greek Finance Forum *"

Transcript

1 24/06/11 Global Technical Analysis Institute - Greek Finance Forum Global Technical Analysis Institute Καζεκεξηλφ Report Σερληθήο Αλάιπζεο Greek Finance Forum * Τα όςα αναγράφονται ςε καμία περίπτωςθ δεν μποροφν να κεωρθκοφν ωσ προτροπι για αγορά, πώλθςθ ι/και διακράτθςθ προϊόντων των αγορών κεφαλαίου και χριματοσ. Η ανάγνωςθ του παρόντοσ ςθμαίνει και αποδοχι τθσ αποποίθςθσ ευκφνθσ που παρουςιάηεται ςτθν τελευταία ςελίδα. GTAI London -Athens 24/06/2011

2 2 Η Αγνξά αμηνινγεί ηε ρζεζηλή ζχλνδν θνξπθήο, ελ κέζσ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ εζεινληηθή αλαδηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο θαη ζηε ζθηά ησλ ρζεζηλψλ ζθιεξψλ κέηξσλ Πνιχ κεγάιεο απψιεηεο ζεκεηψζεθαλ ρζεο ζην Υ.Α., κε ηηο ηξαπεδηθέο κεηνρέο λα βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ησλ πηέζεσλ, ελ κέζσ θιίκαηνο αβεβαηφηεηαο. πγθεθξηκέλα, κε πηψζε 2,33% έθιεηζε ηειηθά ν ΓΓ, ζηηο 1.241,82 κνλάδεο, κε ην ηδίξν λα παξακέλεη ζε εμαηξεηηθά ρακειά επίπεδα ζηα 57εθ επξψ. Η κεηαβιεηφηεηα αλακέλεηαη γηα αθφκε κηα ζπλεδξίαζε λα είλαη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ, ελψ ε πξνζνρή ησλ επελδπηψλ ζα είλαη ζηξακκέλε, αθελφο ζηηο ρζεζηλέο εηδήζεηο απφ ηε ζχλνδν θνξπθήο, αθεηέξνπ ζηελ επίζεκε πιένλ έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ γηα ηελ εζεινληηθή αλαδηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο. Βέβαηα φια ηα παξαπάλσ γίλνληαη ζηε ζθηά ηεο αλαθνίλσζεο ησλ πνιχ ζθιεξψλ κέηξσλ απφ ηελ θπβέξλεζε, ηα νπνία αλακέλεηαη λα βπζίζνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ νηθνλνκία, θαηά ηνπο επφκελνπο κήλεο. Πξνηνχ πεξάζνπκε ζην ζρνιηαζκφ ησλ παξαπάλσ ζεκάησλ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε, φηη ην πξάζηλν θψο έδσζαλ ρζεο ην ΓΝΣ θαη ε Δ.Δ. γηα ην κεζνπξφζεζκν πξφγξακκα, κε ηελ θπβέξλεζε λα θαηαιήγεη ζε ζπκθσλία κε ηνπο εθπξφζσπνπο ηεο Σξφηθαο, κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ λέσλ επψδπλσλ κέηξσλ. Βέβαηα ζα ζπκίζνπκε φηη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εθηακίεπζε ηεο 5εο δφζεο (12 δηο επξψ) ζα είλαη θπζηθά ε ςήθηζε ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν καδί κε ηνλ εθαξκνζηηθφ λφκν αλακέλεηαη λα έιζνπλ ζηε βνπιή ζηηο 30 Ινπλίνπ. πγθεθξηκέλα, φπσο αλαθνίλσζε ρζεο ν ππνπξγφο νηθνλνκηθψλ, ηε Γεπηέξα ζα θαηαηεζεί ζηε Βνπιή ν εθαξκνζηηθφο λφκνο, πνπ ζα ςεθηζηεί ην κεζεκέξη ηεο Πέκπηεο, 30 Ινπλίνπ. Πέξαλ ησλ άιισλ, ν λφκνο ζα πεξηιακβάλεη ην λέν Σακείν γηα ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, ην νπνίν ζα ππάγεηαη θαηά 100% ζην Γεκφζην, ελψ ζα ιεηηνπξγεί ππφ 5κειέο δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Δπίζεο, ζε απηφ ζα ππάξρνπλ δχν παξαηεξεηέο απφ ηα θξάηε- κέιε ηεο επξσδψλεο θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Μάιηζηα ζηεθφκαζηε πάξα πνιχ ζε απηφ ην δήηεκα ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ, αθνχ ζχκθσλα κε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, ππφ ηελ αθφξεηε πίεζε ηεο Σξφηθαο, αλακέλεηαη ζε ρξφλν ξεθφξ θαη κέζα ζηνλ Ινχιην, λα γίλεη ηνπιάρηζηνλ κηα κεγάιε απνθξαηηθνπνίεζε, θάηη ην νπνίν αλακέλεηαη λα δεζηάλεη ην Υ.Α. Βέβαηα δελ θξχβνπκε φηη ζηελ παξνχζα θάζε ην φιν δήηεκα ησλ επηθείκελσλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ ζπκβάιεη ζηελ εκθάληζε θεξδνζθνπηθψλ πηέζεσλ ζην Υ.Α., θάηη ην νπνίν γίλεηαη εκθαλέο, ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο, θπξίσο ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο κεηνρήο ηνπ ΟΠΑΠ. Αλαθνξηθά κε ηε ρζεζηλή ζχλνδν θνξπθήο, ζην θείκελν ζπκπεξαζκάησλ γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζην ειιεληθφ δήηεκα, ελψ θαιείηαη ην Eurogroup ζηηο 3-4 Ινπιίνπ λα εγθξίλεη ηελ 5ε δφζε ησλ 12δηο επξψ. Δπίζεο, ζην θείκελν γίλνληαη αλαθνξέο ζην λέν παθέην ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη θπξίσο ζηνλ ηξφπν ζπκκεηνρή ησλ ηδησηψλ επελδπηψλ. πγθεθξηκέλα, ην λέν παθέην αλακέλεηαη λα θηλεζεί ιίγν πςειφηεξα ησλ 100δηο επξψ, ελψ είλαη πιένλ μεθάζαξν φηη ζα πξνβιέπεη θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ ηδησηψλ επελδπηψλ, κέζσ κηαο εζεινληηθήο αλαδηάηαμεο ε νπνία ζα έρεη πξψην κέιεκα λα κελ πξνθιεζεί

3 3 πηζησηηθφ γεγνλφο (credit event). Πάλησο πξέπεη λα γίλνπλ δχν βαζηθέο επηζεκάλζεηο: Πξψηνλ, φηη ην πνζφ ησλ 100δηο επξψ αλαθεξφηαλ ζε πξνζρέδην ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη φρη ζην ηειηθφ ζρέδην, φπνπ ην πνζφ παξαιήθζεθε (αλ θαη ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο ην πνζφ ζεσξείηαη θιεηδσκέλν ζηα 110 κε 120δηο επξψ). Γεχηεξνλ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε ε ηειηθή αλαθνίλσζε ηνπ λένπ κεραληζκνχ ζηήξημεο αλακέλεηαη κέρξη ηηο αξρέο Ινπιίνπ, αλ θαη δελ απνθιείνπκε απηφ ρξνληθά λα πάεη πίζσ, πεξίπνπ κέρξη ην επηέκβξην Οθηψβξην. Μάιηζηα ζα επαλαιάβνπκε θαη ζήκεξα, φηη νη δηαδηθαζίεο ηεο εζεινληηθήο αλαδηάηαμεο ηνπ ρξένπο θαη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηηο ηξάπεδεο ελδέρεηαη λα είλαη εμαηξεηηθά ρξνλνβφξεο. ε ζπλδπαζκφ κε ην ηειεπηαίν ζρφιην καο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη μεθίλεζαλ ρζεο θαη επίζεκα νη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηηο ηξάπεδεο γηα ηελ εζεινληηθή αλαδηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, ελψ νη πιεξνθνξίεο αλαθέξνπλ φηη ππάξρνπλ δηάθνξεο αληηξξήζεηο απφ ηξάπεδεο πνπ δεηνχλ απφ ηελ Δ.Δ. κεγαιχηεξεο εγγπήζεηο, γηα ηα λέα ειιεληθά νκφινγα. πγθεθξηκέλα, ρζεο ε βειγηθή Κεληξηθή Σξάπεδα δήηεζε απφ ηηο βειγηθέο ηξάπεδεο θαη ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο πνπ είλαη θάηνρνη νκνιφγσλ λα ηα αλαρξεκαηνδνηήζνπλ ζηε ιήμε ηνπο γηα κία πεληαεηία θαη κε επηηφθην αληίζηνηρν κε ην επηηφθην πνπ δαλείδεη ην Δπξσπατθφ Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (ΔΣΥ)., δειαδή 5,8%. Μάιηζηα ζχκθσλα κε βειγηθά media, ην θιίκα ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ήηαλ εμαηξεηηθφ, ελψ είλαη πνιχ πηζαλφ ε ζπκθσλία λα επηηεπρζεί αθφκε θαη κέζα ζηηο επφκελεο δχν εκέξεο. εκεηψλεηαη φηη ζηηο ρζεζηλέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζπκκεηείραλ ε Dexia (κε ραξηνθπιάθην ειιεληθψλ νκνιφγσλ 4,3δηο επξψ), ε αζθαιηζηηθή εηαηξία Ageas (κε ειιεληθά νκφινγα χςνπο 1,8δηο επξψ) θαη ε KCB (κε ζρεηηθά κηθξφ ραξηνθπιάθην νκνιφγσλ, 600εθ επξψ). Δπίζεο, δηαπξαγκαηεχζεηο ππήξμαλ ρζεο κεηαμχ θαη ησλ γεξκαληθψλ ηξαπεδψλ, φπνπ ζχκθσλα κε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ην θιίκα ήηαλ θαιφ, αλ θαη δεηνχληαη απφ ηνπο γεξκαλνχο ηξαπεδίηεο κεγαιχηεξεο εγγπήζεηο θαη θίλεηξα γηα λα δψζνπλ ηελ ηειηθή ζπγθαηάζεζε. Μάιηζηα δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη ν ππνπξγφο Οηθνλνκίαο ηεο Γεξκαλίαο θ. Φίιηπ Ρέζιεξ είλαη ζεηηθφο ζε έλα ηέηνην ελδερφκελν, ελψ αληίζεηνο εκθαλίδεηαη ν ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο ρψξαο θ. Βφιθγθαλγθ φηκπιε. Μάιηζηα ζχκθσλα κε μέλα δεκνζηεχκαηα, ππήξμε ζπλάληεζε ησλ εθπξνζψπσλ ησλ 5 κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ, αιιά θαη αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ κε ζηειέρε ηνπ ππνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ ηεο Γεξκαλίαο. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη δειψζεηο ζηειέρνπο ηνπ γεξκαληθνχ ππνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ ν νπνίνο ηφληζε νη ζπδεηήζεηο μεθίλεζαλ - ηψξα δψζηε κία επθαηξία ζε απηέο", ελψ πξφζζεζε ζηηο 3 Ινπιίνπ ζα γίλεη ε πξψηε αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ πνπ ζα έρεη επηηεπρζεί ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ηδησηψλ ζην παθέην βνήζεηαο. Σέινο, αληίζηνηρεο ζπδεηήζεηο ππήξμαλ ρζεο θαη ζηε Γαιιία, ελψ ε Wall Street Journal αλέθεξε (ζχκθσλα κε δειψζεηο γάιινπ ηξαπεδίηε), φηη ε φπνηα ζπκκεηνρή ησλ ηδησηψλ ζηελ αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο ζα είλαη

4 4 εζεινληηθή. Μάιηζηα ην ζηέιερνο ηφληζε "είλαη ζαθέο φηη φια ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα έρνπλ ζπκθέξνλ γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηεο Δπξσδψλεο θαη ηεο Διιάδαο". Θα ιέγακε θιείλνληαο φηη ζεσξνχκε πνιχ πηζαλφλ κε ηελ εθηακίεπζε ηεο 5εο δφζεο ηνπ δαλείνπ (εθφζνλ απηή επηηεπρζεί, πξάγκα θαη ην πην πηζαλφ), νη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηηο ηξάπεδεο γηα ηελ εζεινληηθή αλαδηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο λα παγψζνπλ θαη λα κεηαθεξζνχλ ρξνληθά γηα ην θζηλφπσξν. Πάλησο ζε γεληθέο γξακκέο, παξά ηελ αβεβαηφηεηα, εκείο ζα επαλαιάβνπκε ηε ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία καο γηα ηελ ηειηθή έθβαζε ηνπ φινπ δεηήκαηνο ηα ακηγψο ηερληθά, φπσο είπακε ζηελ εηζαγσγή, ε κεηαβιεηφηεηα αλακέλεηαη λα δηαηεξεζεί, ελψ ηα βιέκκαηα ζα είλαη ζηξακκέλα ζηελ θίλεζε ησλ δεηθηψλ, κεηαμχ πνιχ ζεκαληηθψλ ζηεξίμεσλ θαη αληηζηάζεσλ, ηελ ψξα πνπ ην κεγάιν δεηνχκελν είλαη πάληα κηα πνιχ ηζρπξή αληίδξαζε ζηελ αγνξά. Γεληθφο Γείθηεο Με ζεκαληηθή πηψζε 2,33% έθιεηζε ρζεο ν ΓΓ, ζηηο 1.241,82 κνλάδεο, κε ηα βιέκκαηα λα είλαη ζηξακκέλα ζηελ θίλεζε πέξημ ησλ πνιχ θξίζηκσλ ζηεξίμεσλ ζηα επίπεδα ησλ κνλάδσλ θαη ησλ πξψησλ ζρεηηθά ζεκαληηθψλ αληηζηάζεσλ ζηα επίπεδα ησλ κνλάδσλ (δνθηκάζηεθαλ αλεπηηπρψο ηηο πξνεγνχκελεο εκέξεο). Ξεθηλψληαο απφ ηηο αληηζηάζεηο, πέξαλ ησλ κνλάδσλ νη επφκελεο είλαη ζηα επίπεδα ησλ (ζεκαληηθέο αληηζηάζεηο, απηφο είλαη ν πξψηνο κεγάινο ζηφρνο), κνλάδσλ (ζεκαληηθέο αληηζηάζεηο), ελψ ην κεγάιν ζηνίρεκα, γηα ηηο επφκελεο εβδνκάδεο, είλαη ηα επίπεδα ησλ κνλάδσλ, φπνπ θαη ππάξρνπλ δχν πξαγκαηηθά πνιχ ζεκαληηθέο καθξνπξφζεζκεο αληηζηάζεηο (εβδνκαδηαίν δηάγξακκα), θαζψο θαη ν θηλεηφο κέζνο φξνο ησλ 200 εκεξψλ (απφ ηελ επηηπρεκέλε επηζηξνθή ηνπ ΓΓ πςειφηεξα απηψλ ησλ επηπέδσλ ζπλδέεηαη ε ζηαδηαθή αλαζηξνθή ηεο αξλεηηθήο κέζν καθξνπξφζεζκεο ηάζεο, κεηά απφ πξαγκαηηθά πάξα πνιινχο κήλεο). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φπσο πάληα ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο, ε πξνζνρή ζα είλαη ζηξακκέλε ζηηο πνιχ ζεκαληηθέο ζηεξίμεηο ζηα επίπεδα ησλ κνλάδσλ (δνθηκάζηεθαλ επηηπρψο ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο - εβδνκάδεο), ελψ ζε πεξίπησζε απψιεηαο απηψλ ησλ επηπέδσλ, κε επηβεβαίσζε (ζεσξνχκε ην αξλεηηθφ ην ιηγφηεξν πηζαλφ ζελάξην ζηελ παξνχζα θάζε), αλακέλνπκε θίλεζε, γηα αξρή, κέρξη ηηο επφκελεο ζεκαληηθέο ζηεξίμεηο ζηα επίπεδα ησλ κνλάδσλ! Σξαπεδηθφο Γείθηεο Με λέα ζεκαληηθή πηψζε, φπσο θαη πξνρζέο, έθιεηζε ρζεο ν ηξαπεδηθφο δείθηεο, ζηηο 925,04, -3,78%. Η πξνζνρή ζα είλαη ζηξακκέλε αθελφο ζηηο πνιχ ζεκαληηθέο ζηεξίμεηο ζηα επίπεδα ησλ κνλάδσλ (ζε θακία πεξίπησζε

5 5 δελ πξέπεη λα ραζνχλ), αθεηέξνπ ζηηο πξψηεο ζεκαληηθέο αληηζηάζεηο ζηα επίπεδα ησλ 950 θαη κνλάδσλ. Αλαθνξηθά κε ηηο ζηεξίμεηο, ηνλίδνπκε μαλά φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ραζνχλ νη κνλάδεο (δνθηκάζηεθαλ επηηπρψο ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο), κε ηηο επφκελεο ζηεξίμεηο ρακειφηεξα, λα είλαη ζηα επίπεδα ησλ κνλάδσλ (πνιχ ζεκαληηθέο ζηεξίμεηο) θαη ησλ κνλάδσλ (επίζεο πνιχ ζεκαληηθέο ζηεξίμεηο). Αλαθνξηθά κε ηηο αληηζηάζεηο, έρνπκε ηα επίπεδα ησλ 950 κνλάδσλ (ζεκαληηθή αληίζηαζε), ησλ κνλάδσλ (ζεκαληηθέο αληηζηάζεηο), ελψ ν πξψηνο κεγάινο ζηφρνο είλαη ηα επίπεδα ησλ κνλάδσλ (ζε πεξίπησζε επηζηξνθήο πςειφηεξα απηψλ ησλ επηπέδσλ ζα αξρίζεη λα βειηηψλεηαη αηζζεηά ε εηθφλα). Τςειφηεξα έρνπκε ηα επίπεδα ησλ κνλάδσλ (ηζρπξή αληίζηαζε), κνλάδσλ (αδχλακε αληίζηαζε) θαη κνλάδσλ (πνιχ ζεκαληηθή, πξψηε, καθξνπξφζεζκε αληίζηαζε απφ ην εβδνκαδηαίν δηάγξακκα). FTSE/ASE 20 Με ζεκαληηθή πηψζε 2,80% έθιεηζε ρζεο ν δείθηεο ηεο κεγάιεο θεθαιαηνπνίεζεο FTSE/ASE 20, ζηηο 553,66 κνλάδεο, ελψ φπσο θαη γηα ηελ αγνξά ζπλνιηθά ην κεγάιν δεηνχκελν ζα είλαη κηα ηζρπξή αληίδξαζε. πγθεθξηκέλα, νη επφκελεο αληηζηάζεηο είλαη ζηα επίπεδα ησλ 560 κνλάδσλ (αδχλακε αληίζηαζε), 580 κνλάδσλ (κέηξηα αληίζηαζε), 597 κνλάδσλ (αδχλακε αληίζηαζε), κνλάδσλ (ζεκαληηθή αληίζηαζε, ην πξψην βήκα γηα λα αξρίζεη λα βειηηψλεηαη ε εηθφλα), 638 κνλάδσλ (αδχλακε αληίζηαζε), 645 κνλάδσλ (αδχλακε αληίζηαζε), 665 κνλάδσλ (αδχλακε αληίζηαζε), 673 κνλάδσλ (αδχλακε αληίζηαζε) θαη κνλάδσλ (επίπεδα θιεηδί, ζε απηά ππάξρνπλ ηφζν κηα ζεκαληηθή καθξνπξφζεζκε αληίζηαζε εβδνκαδηαίν δηάγξακκα, φζν θαη ν ΚΜΟ 200 εκεξψλ). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζε πεξίπησζε λέσλ πηέζεσλ, ε πξνζνρή ζα είλαη ζηξακκέλε ζηηο πνιχ ζεκαληηθέο ζηεξίμεηο ζηα επίπεδα ησλ 530 κνλάδσλ (αλ ραζνχλ κε επηβεβαίσζε ππάξρεη θίλδπλνο γηα πηψζε 15 κε 20%).

6 6 Διάγραμμα Γενικόσ Δείκτθσ Διάγραμμα Γενικόσ Δείκτθσ (Διάγραμμα με Εβδομαδιαία δεδομζνα)

7 7 Διάγραμμα FTSE/ASE 20 Διάγραμμα Τραπεηικόσ Δείκτθσ

8 8 Αποποίθςθ Ευκφνθσ Τα προϊόντα Τεχνικισ Ανάλυςθσ ζχουν ωσ ςκοπό τθν επιπρόςκετθ ενθμζρωςθ των επενδυτϊν με τα ςυμπεράςματα μιασ χριςιμθσ οπτικισ γωνίασ. Η μζκοδοσ τθσ Τεχνικισ Ανάλυςθσ δεν αποτελεί εξαντλθτικό κριτιριο ςτθ λιψθ επενδυτικϊν αποφάςεων αλλά ςυμβάλλει μαηί με άλλουσ παράγοντεσ όπωσ τθ Θεμελιϊδθ Ανάλυςθ και τθν ολοκλθρωμζνθ γνϊςθ τθσ αγοράσ ςτθ διαμόρφωςθ μιασ πλθρζςτερθσ προςζγγιςθσ τθσ προσ εξζταςθ μετοχισ. Επίςθσ κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι οι πλθροφορίεσ που περιζχονται ςτα εν λόγω προϊόντα βαςίηονται ςτθ μεκοδολογία τθσ Τεχνικισ Ανάλυςθσ και ςτθ χριςθ τεχνικϊν και δεικτϊν π.χ. των RSI, MACD, Stochastic Oscillator όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθ διεκνι βιβλιογραφία και εφαρμόηονται ςτθν κακιερωμζνθ πρακτικι τθσ αγοράσ. Οι απόψεισ που εξάγονται μζςω τθσ Τεχνικισ Ανάλυςθσ, είναι πικανό να μθ βρίςκονται ςε απόλυτθ αρμονία με άλλεσ μορφζσ ι μεκόδουσ ανάλυςθσ, όπωσ π.χ. με τθ Θεμελιϊδθ Ανάλυςθ. Επίςθσ, λόγω του βραχυχρόνιου χαρακτιρα τθσ εξαγόμενθσ άποψθσ, ςε περιόδουσ υψθλοφ βακμοφ μεταβλθτότθτασ (volatility), κακίςταται ιδιαιτζρωσ δφςκολθ, ι ακόμθ και εφκραυςτθ, θ απόπειρα πρόβλεψθσ των μελλοντικϊν τάςεων και των αντίςτοιχων επιπζδων τιμϊν τα οποία ςυνικωσ αναφζρονται ωσ υποκετικοί ςτόχοι ςτιριξθσ ι αντίςταςθσ (αγοράσ ι πϊλθςθσ). Ανάληψη εσθύνης από την πλεσρά αναγνώστη 1. Απαγνξεύεηαη ε κε θάζε ηξόπν αλαπαξαγσγή ηεο παξνύζαο αλάιπζεο θαη δεκνζίεπζε ζε κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ή ζην δηαδίθηπν, κέξνπο ή ζπλόινπ απηήο, ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ - Global Technical Analysis Institute ηνπ νπνίνπ θαη απνηειεί πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. 2. Όια ηα παξαπάλσ γξαθόκελα απνηεινύλ αλαθνίλσζε εξεπλεηηθώλ θαζαξά πξνζεγγίζεσλ, πνπ δηεμάγνληαη απζηεξά θαη κόλν κε βάζε ηε κέζνδν ηεο ηερληθήο αλάιπζεο θαη όρη κε βάζε ηα ζεκειηώδε νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ. 3. Οη παξαηεξήζεηο θαη νη εθηηκήζεηο πνπ αλαγξάθνληαη είλαη θαζαξά ππνθεηκεληθέο, θαη ε εμαγσγή όισλ αλεμαηξέησο ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζηεξίδεηαη ζε απνιύησο ππνθεηκεληθά θξηηήξηα, πνπ πξνθύπηνπλ κε βάζε αξρέο θαη θαλόλεο ηεο ηερληθήο αλάιπζεο θαη θαη' νπδέλα ηξόπν δε ζηεξίδνληαη ζε πεγέο εζσηεξηθήο ή άιινπ είδνπο πιεξνθόξεζεο. 4. Καη' νπδέλα ηξόπν, ηα παξαπάλσ γξαθόκελα δελ απνηεινύλ πξνηξνπή γηα αγνξά, πώιεζε ή/θαη δηαθξάηεζε κεηνρηθώλ ηίηισλ ή/θαη ζπκβνιαίσλ κειινληηθήο εθπιήξσζεο ή/θαη άιισλ, πάζεο θύζεσο, επελδπηηθώλ πξντόλησλ. Οη επελδύζεηο ζηα ρξεκαηηζηήξηα ραξαθηεξίδνληαη από πςειό θίλδπλν θαη πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα πξνζεθηηθόηαηεο κειέηεο ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηώλ.

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηά ηηο απνθάζεηο ηνπ Eurogroup θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηαγκάησλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ην πγθξφηεκά καο:

Μεηά ηηο απνθάζεηο ηνπ Eurogroup θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηαγκάησλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ην πγθξφηεκά καο: Ομιλία ηοσ κ. Σοθοκλή Μιταηλίδη, Προέδροσ ηοσ Μεηαβαηικού Διοικηηικού Σσμβοσλίοσ ηης Τράπεζας Κύπροσ, ζηη Γενική Σσνέλεσζη ηων μεηότων ζηις 10 Σεπηεμβρίοσ 2013 Αμηφηηκνη πξνζθεθιεκέλνη, Κπξίεο θαη θχξηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εηζαγσγή Πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο απφ ηηο αλαρξνληζηηθέο δνκέο ηεο, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010 έσο ηψξα ειήθζεζαλ δξαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέροσ 22, 6ος όροφος, ΤΗΛ ΦΑΞ : 2105242386, 210 3845434, 210 3835093 gt.asgme@gmail.gr, www.goneis.org. Αζήλα 30-06-2014 ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΤΜΠΔΠΡΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ/ΚΑΒΑΛΑ) -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- Ζ εζεινληηθή νκάδα εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ-Σκήκα Μαζεκαηηθψλ. Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα: Ακέραιος Προγραμμαηιζμός

Παλεπηζηήκην Παηξψλ-Σκήκα Μαζεκαηηθψλ. Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα: Ακέραιος Προγραμμαηιζμός Παλεπηζηήκην Παηξψλ-Σκήκα Μαζεκαηηθψλ Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θέκα: Ακέραιος Προγραμμαηιζμός Φνηηήηξηα: Ρσκαιέα Ρεληδή Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο: Νίθνο Σζάληαο Ακζραιοσ Προγραμματιςμόσ 1 Ακζραιοσ Προγραμματιςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία ΜΚΟ 2011

Πρωτοβουλία ΜΚΟ 2011 Πρωτοβουλία ΜΚΟ Μάρτης 2011 Μιχάλθ Χαϊλι Οικονομικό Λειτουργό Αϋ Τπουργείο Οικονομικϊν Σθλ. 22601178 Σθλεομοιότυπο: 22602749 24 Μαρτίου 2011 Αγαπθτζ κ. Χαϊλι, Διαδικαςία δθμόςιασ διαβοφλευςθσ για διαμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜ ΗΜ Α ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: «Η Δνζυμάηυζη ηος Δνυζιακού Γικαίος ζηην Δθνική Έννομη Σάξη Νομικέρ και Γιοικηηικέρ Γιαζηάζειρ» Δπιβλέπυν: ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα