Οκηιία θ. Νηθόιανπ Ναλόπνπινπ Δηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ ηνπ Οκίινπ Eurobank EFG. Δηαγωληζκόο Εθαξκνζκέλεο Έξεπλαο & Καηλνηνκίαο Τειεηή Λήμεο (βξάβεπζε)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οκηιία θ. Νηθόιανπ Ναλόπνπινπ Δηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ ηνπ Οκίινπ Eurobank EFG. Δηαγωληζκόο Εθαξκνζκέλεο Έξεπλαο & Καηλνηνκίαο Τειεηή Λήμεο (βξάβεπζε)"

Transcript

1 Οκηιία θ. Νηθόιανπ Ναλόπνπινπ Δηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ ηνπ Οκίινπ Eurobank EFG Δηαγωληζκόο Εθαξκνζκέλεο Έξεπλαο & Καηλνηνκίαο Τειεηή Λήμεο (βξάβεπζε) 5 Ινπιίνπ 2011 Kέληξν Πνιηηηζκνύ "Ειιεληθόο Κόζκνο" Ίδξπκα Μείδνλνο Ειιεληζκνύ Με ηδηαίηεξε ραξά εθ κέξνπο ηνπ Οκίινπ Eurobank EFG ζαο ππνδερφκαζηε εδψ, ζην θηιφμελν θαη εληππσζηαθφ ρψξν ηνπ Διιεληθνχ Κφζκνπ, πνπ δεκηνχξγεζε ην Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνχ. Απφςε βξαβεχνπκε ηέζζεξηο πξνηάζεηο πνπ επέιεμε ε Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο, απφ ηηο 21 πνπ πξνθξίζεθαλ ζηελ ηειηθή θάζε ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηνλ νπνίν ζπλδηνξγαλψζακε ν ΣΔΒ καδί κε ηελ Eurobank. Ννκίδσ φηη θαη απφ ζπκβνιηθή άπνςε δελ ζα κπνξνχζακε λα επηιέμνπκε έλαλ πην θαηάιιειν ρψξν, αθνχ ν Διιεληθφο Κφζκνο απνηππψλεη ηε δπλακηθή ζπκβνιή ηεο ηδησηηθήο ρνξεγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε κείδνλεο ηνκείο θνηλσληθήο πξνζθνξάο. 1

2 Σεκεηνινγηθά ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζπγθπξία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε εθδήισζε απηή. H ρψξα καο βξέζεθε ζε έλα θαχιν θχθιν δεκνζηνλνκηθνχ εθηξνρηαζκνχ, βαζηάο χθεζεο θαη δηεζλνχο πεξηζσξηνπνίεζεο. Η απεκπινθή ηεο απφ ηελ απφιπηα αδηέμνδε απηή θαηάζηαζε απαηηεί ηζηνξηθέο ππεξβάζεηο, επίπνλεο ζπζίεο θαη κεγάιεο αιιαγέο. κσο, ζε απηήλ αθξηβψο ηελ θξίζηκε, ηελ χζηαηε ζηηγκή, θαη πξηλ κεξηθέο κέξεο, ε ρψξα καο έδεημε ππεπζπλφηεηα θαη ζάξξνο, πξνρσξψληαο ζηελ πηνζέηεζε ελφο επίπνλνπ αιιά αλαγθαίνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο θαη Μεηαξξπζκίζεσλ θαη ηνπο Δθαξκνζηηθνχο ηνπ Νφκνπο. Απηή ε ηζηνξηθήο ζεκαζίαο απφθαζε, πνπ καο απνκάθξπλε απφ αλεμέιεγθηεο πεξηπέηεηεο θαη ηελ απαμίσζε, ήηαλ ε ζνβαξή απάληεζε πνπ πεξίκελαλ νη εηαίξνη καο, ψζηε λα πξνρσξήζεη ην λέν πξφγξακκα βνήζεηαο πξνο ηελ Διιάδα. Έλα πξφγξακκα πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο κεζνπξφζεζκα, θαη ζα καο δψζεη ην πνιχηηκν πεξηζψξην γηα λα πινπνηήζνπκε ηα θαηάιιεια κέηξα, θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο θαη πξνζαξκνγέο. Σηφρνο ζηνλ νπνίν φινη πξέπεη λα ζηνηρεζνχκε απνθαζηζηηθά γηα λα ζηαζεξνπνηήζνπκε ηελ νηθνλνκία καο, λα απνθαηαζηήζνπκε ζηαδηαθά ηελ εκπηζηνζχλε ζηηο πξννπηηθέο ηεο, θαη λα πεξάζνπκε ζε έλα λέν αλαπηπμηαθφ θχθιν, πνπ είλαη ε κφλε αζθαιήο πξνυπφζεζε ψζηε λα βγνχκε νξηζηηθά απφ ηελ θξίζε. Αλ ε δεκνζηνλνκηθή πξνζπάζεηα θαη νη κεηαξξπζκίζεηο δελ ζπλδεζνχλ άξξεθηα κε έλα ηζρπξφ αλαπηπμηαθφ ζρέδην έλα αλαπηπμηαθφ ζνθ- ηφηε ζα παγηδεχζνπκε ηελ νηθνλνκία καο ζε έλαλ αηειέζθνξν πθεζηαθφ θχθιν, κε αλππνιφγηζηεο ζπλέπεηεο. Πξέπεη επνκέλσο λα επαλεθθηλήζνπκε ηελ νηθνλνκία ζε αλαπηπμηαθή θαηεχζπλζε κε άμνλεο, ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηελ ψζεζε ησλ κεγάισλ ζεζκηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο, ηηο μέλεο επελδχζεηο, ηελ απνξξφθεζε πνιχηηκσλ θνηλνηηθψλ πφξσλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο ΔΔ, αιιά θαη ηελ ηδησηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηηο επελδχζεηο, κε ζχκκαρν ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ηεο ρψξαο. Πξέπεη λα θηλεζνχκε γξήγνξα κε βάζε κηα ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο, πνπ ζα ζεκειηψλεηαη ζηε δηεχξπλζε ηεο παξαγσγηθήο καο βάζεο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ καο πιενλεθηεκάησλ, 2

3 ζηελ εμσζηξέθεηα θαη ηνλ εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο νηθνλνκίαο, κε πξντφληα θαη ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη πξνζηηζέκελεο αμίαο, κε έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία, ηελ έξεπλα, ηε γλψζε. Μφλν έηζη ζα εληζρχζνπκε ηελ αληαγσληζηηθφηεηά καο, ζα απνθαηαζηήζνπκε ηελ θινληζκέλε εκπηζηνζχλε, θαη ζα δηακνξθψζνπκε έλα πεξηβάιινλ θηιηθφ πξνο ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, πνπ ζα θηλεηνπνηεί επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα, ζα πξνζειθχεη επελδχζεηο θαη ζα δεκηνπξγεί επθαηξίεο θαη απαζρφιεζε. Ήδε, εκθαλίδνληαη νξηζκέλα ζεηηθά ζεκάδηα αλάθακςεο ζηνπο εμσζηξεθείο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, πνπ δελ εμαξηψληαη απφ ηελ εζσηεξηθή δήηεζε, φπσο είλαη νη εμαγσγέο ή ν ηνπξηζκφο. Δπίζεο, αξρηθφ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεηαη ζε ηνκείο φπσο ε ελέξγεηα, νη ππνδνκέο ή ν ηνπξηζκφο, πνπ φκσο ζπλαξηάηαη κε ηελ πξφνδν ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο καο. Πξέπεη επνκέλσο λα πάςνπκε λα κεκςηκνηξνχκε θαη λα αζρνινχκαζηε κε θαηαζηξνθνινγηθά ζελάξηα. Πξέπεη λα πηζηέςνπκε φηη κπνξνχκε λα ηα θαηαθέξνπκε, θαη λα ζπκβάιινπκε φινη ελεξγά, ν θαζέλαο κε ηνλ ηξφπν ηνπ, ζηελ πξνζπάζεηα αλάηαμεο ηεο νηθνλνκίαο καο. Σε έλα ηέηνην ζρέδην αλάπηπμεο, ε έκθαζε ζηε γλψζε θαη ηελ θαηλνηνκία δελ κπνξεί παξά λα απνηειεί βαζηθφ ππιψλα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο. Η αλάπηπμε ησλ θνηλσληψλ θαη ε καθξφρξνλε δηαδξνκή ηνπο πξνο φιν θαη πην ζχλζεηεο κνξθέο πνιηηηζκνχ θαη νηθνλνκηθήο πξνφδνπ, ήηαλ αλέθαζελ κηα πεξηπέηεηα κάζεζεο, παξαγσγήο λέαο γλψζεο θαη ελζσκάησζήο ηεο ζηηο κεζφδνπο παξαγσγήο. Έηζη, ε δηάρπζε ηεο γλψζεο θαη ε αμηνπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο, απνηέιεζαλ ηηο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο αιιαγήο, ηεο εμέιημεο θαη ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο. Γπζηπρψο, ε εηθφλα κε βάζε ηνπο αξηζκνχο ζηε ρψξα καο δελ είλαη ελζαξξπληηθή ζηνλ ηνκέα απηφ. Βξηζθφκαζηε ζε εμαηξεηηθά ρακειή ζέζε ζε φ,ηη αθνξά ηηο αθαζάξηζηεο εζληθέο δαπάλεο ζηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία, πνπ έρνπλ παξακείλεη ζηάζηκεο, ζην 0,58% ηνπ ΑΔΠ, κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα λα ζπκβάιιεη κφλν ην 27% ηνπ ζπλφινπ, έλαληη 64% θαηά κέζν φξν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ωο κέηξν ζχγθξηζεο είλαη ελδεηθηηθφ φηη ν κέζνο φξνο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε βξίζθεηαη ζην 2%. Τελ ψξα ινηπφλ πνπ ε Δπξψπε ζην πιαίζην θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο επελδχεη ζηελ έξεπλα εμαγγέιινληαο ηελ εκβιεκαηηθή πξσηνβνπιία "Έλσζε θαηλνηνκίαο" θαη αλαγλσξίδνληαο ηελ σο κνλαδηθφ αλαπηπμηαθφ δξφκν γηα ηελ ηξέρνπζα δεθαεηία, ε ζέζε ηεο 3

4 Διιάδαο ζην Γείθηε Καηλνηφκσλ ρσξψλ γηα ην 2010, είλαη κάιινλ απνγνεηεπηηθή, θαηαιακβάλνληαο ηελ 19 ε ζέζε κεηαμχ 27 ρσξψλ. Κπξίεο θαη θχξηνη, Δκείο ζηελ Eurobank, πηζηεχνπκε πσο ε ρψξα καο έρεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ην αλαπηπμηαθφ απφζεκα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα μεπεξάζεη ηελ θξίζε. Αθξηβψο γη απηφ, ε θξίζε δελ έρεη απνζαξξχλεη, αιιά αληίζεηα, έρεη ελδπλακψζεη ηε ζηξαηεγηθή καο λα θηλνχκαζηε δπλακηθά κε ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο, πνπ ζηεξίδνπλ πνιχπιεπξα ηελ αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα. ηαλ πξηλ απφ πεξίπνπ έλα ρξφλν, καδί κε ην ΣΔΒ απνθαζίζακε λα πξνθεξχμνπκε απηφ ην δηαγσληζκφ, πηζηεχακε, θαη ζήκεξα ην πηζηεχνπκε αθφκα πεξηζζφηεξν, φηη ζε πείζκα ησλ δπζθνιηψλ, ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηεο δπζπξαγίαο, ππάξρεη θαη κηα άιιε Διιάδα. Υπάξρεη ε Διιάδα ηεο γλψζεο, ησλ ηδεψλ, ηεο αλαδήηεζεο, θαη ηεο πξνζπάζεηαο, ε Διιάδα πνπ πηζηεχεη ζηηο ηθαλφηεηέο ηεο θαη ρηίδεη ην κέιινλ ηεο, δηαςεχδνληαο απηνχο πνπ ηελ αδηθνχλ ή ηελ ππνλνκεχνπλ. ιν απηφ ην δηάζηεκα, ζπλαληήζακε επηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο πνπ αζφξπβα αιιά κε φξακα θαη πείζκα, δνπιεχνπλ ζπζηεκαηηθά, έρνπλ πξσηνπνξηαθέο ηδέεο, θεξδίδνπλ δηαθξίζεηο θαη πξνάγνπλ ηελ έξεπλα αηρκήο. Καη φια απηά, κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ, ην νπνίν αλ δελ ζπληζηά ηξνρνπέδε, πάλησο δελ απνηειεί πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο εξεπλεηηθέο θνηλφηεηεο ζε ζπγθξίζηκεο κε ηελ Διιάδα ρψξεο. Παξάιιεια, ππάξρεη θαη έλαο άιινο θφζκνο πνπ κε ην ίδην πείζκα θαη δηάζεζε δεκηνπξγίαο, θηλείηαη θφληξα ζην ξεχκα κε φξακα πνπ μεπεξλά ηελ ζθιεξή ζπγθπξία ηεο θξίζεο. Μέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή καο δξαζηεξηφηεηα, μέξνπκε πσο ππάξρεη θαη κηα, αλήζπρε θαη δεκηνπξγηθή επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα, έηνηκε λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο θαη ζην κέηξν πνπ είλαη απαξαίηεην, επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο. Ο θφζκνο ηεο πγηνχο ηδησηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πξέπεη θαη κπνξεί λα εγεζεί ζηελ κεγάιε αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα ηεο ρψξαο. Αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο δχν θφζκνπο πξέπεη λα ρηηζηνχλ γέθπξεο δεκηνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο, θαζψο ε θαηλνηνκία θαη νη λέεο ηδέεο πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη θαη λα βξίζθνπλ έδαθνο εθαξκνγήο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Έηζη κφλνλ, κπνξεί λα εληζρχεηαη θαη λα αλαβαζκίδεηαη ζπλερψο, ε παξαγσγηθφηεηα, ε πνηφηεηα, θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξάγνπκε. Έηζη κφλνλ, δηαθνξνπνηείηαη θαλείο θαη απνθηά αμία απηφ πνπ παξάγεη, ζ έλα έληνλα αληαγσληζηηθφ δηεζλέο πεξηβάιινλ. 4

5 Απηή ε δεκηνπξγηθή ζπλάληεζε, κεηαμχ ηεο εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ, είλαη ε πεκπηνπζία ηεο πξσηνβνπιίαο γηα ην δηαγσληζκφ Η Διιάδα Καηλνηνκεί! Πηζηεχσ πσο ην κεγάιν ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ, θαη θπξίσο ε πνηφηεηα θαη ην επίπεδν ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ πξνηάζεσλ δηθαίσζαλ ηηο πξνζδνθίεο καο. Με κεγάιε ραξά επίζεο, κπνξψ λα αλαθνηλψζσ φηη έρνπκε ήδε ηνπο πξψηνπο θαξπνχο απηήο ηεο ζπλάληεζεο, κε ζπκθσλίεο γηα λα πεξάζνπλ ζηε θάζε ηεο παξαγσγήο, νξηζκέλεο απφ ηηο ηδέεο πνπ είδαηε λα εθηίζεληαη. Η δηθή καο ζπκβνιή είλαη ε ηήξεζε ηεο δέζκεπζεο πνπ είρακε αλαιάβεη λα ρξεκαηνδνηήζνπκε, ζην πιαίζην πάληα ησλ θαλφλσλ πνπ αθνινπζνχκε, ηέηνηεο επηρεηξεκαηηθέο δξάζεηο, πνπ ζα αλαπηπρζνχλ κε βάζε πξνηάζεηο ηνπ δηαγσληζκνχ. Θα ήζεια θαηαξράο λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο ζπκκεηείραλ ζην δηαγσληζκφ. Η επηινγή αλάκεζα ζηηο 324 πνιχ αμηφινγεο πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ, ήηαλ δχζθνιε θαη ε βξάβεπζε νξηζκέλσλ εμ απηψλ, έρεη θαζαξά ζπκβνιηθή αμία. Σε απηνχο ηνπο πνιχ μερσξηζηνχο αλζξψπνπο ζέινπκε λα πνχκε: κελ αηζζάλεζηε φηη είζηε κφλνη. Θα είκαζηε δίπια, αξσγνί θαη ππνζηεξηθηέο ζην έξγν ζαο. Γηαηί πηζηεχνπκε φηη κέζα απφ ηε ζπλάληεζε φισλ ησλ δεκηνπξγηθψλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο καο, ζα μεπεξάζνπκε ηηο δπζθνιίεο ηνπ ζήκεξα, θαη ζα ρηίζνπκε ην κέιινλ πνπ καο αμίδεη. Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ φια ηα κέιε ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο, δηαθεθξηκέλνπο επηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο ρσξίο λα ηνπο θαηνλνκάζσ έλαλ έλαλ κήπσο θαη αδηθήζσ θάπνηνλ, πνπ δηαζθάιηζαλ ην πςειφ επίπεδν αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ. Τέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ πξφεδξν ηνπ ΣΔΒ θ. Γεκήηξε Γαζθαιφπνπιν θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, πνπ πίζηεςαλ ζηελ πξσηνβνπιία απηή εθθξάδνληαο ηηο αλεζπρίεο θαη ηηο αλαδεηήζεηο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ. 5

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σεύσορ 1 Μάπηιορ 2013 Πεπιεσόμενα Θεμαηικέρ πεπιοσέρ Γηεζλείο Δθπαηδεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Πξνυπφζεζε γηα ηηο επενδύζειρ θαη ηελ ανάπηςξη Έκθεζη ηος Παπαηηπηηηπίος για ηο Επισειπημαηικό Πεπιβάλλον 10 +1 ΧΡΗΙΜΕ ΕΡΩΣΗΕΙ & ΑΠΑΝΣΗΕΙ 1. Γηαηί ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Νάζηνπ Μαξηάλζε Τπεχζπλε ΚΠΔ Φηιηππηάδαο, Πξφεδξνο ΠΔΔΚΠΔ Ζπείξνπ, Μεηαπη. θνηηήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Δηδίθεπζε Θεηηθέο Δπηζηήκεο.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εηζαγσγή Πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο απφ ηηο αλαρξνληζηηθέο δνκέο ηεο, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010 έσο ηψξα ειήθζεζαλ δξαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ . ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΕΛΛΑΔΟ - ΟΜΕ ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Πποοπτικέρ για τιρ Ελληνικέρ Εξαγωγέρ Μαπμάπος Παροσζίαζη: Εσάγγελος Χαϊδάς, αρτιηέκηων, ηέως πρόεδρος ηης ΟΣΜΕ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Μεηά ηηο απνθάζεηο ηνπ Eurogroup θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηαγκάησλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ην πγθξφηεκά καο:

Μεηά ηηο απνθάζεηο ηνπ Eurogroup θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηαγκάησλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ην πγθξφηεκά καο: Ομιλία ηοσ κ. Σοθοκλή Μιταηλίδη, Προέδροσ ηοσ Μεηαβαηικού Διοικηηικού Σσμβοσλίοσ ηης Τράπεζας Κύπροσ, ζηη Γενική Σσνέλεσζη ηων μεηότων ζηις 10 Σεπηεμβρίοσ 2013 Αμηφηηκνη πξνζθεθιεκέλνη, Κπξίεο θαη θχξηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα