Από τομ Ελύτη για τομ Ελύτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από τομ Ελύτη για τομ Ελύτη"

Transcript

1 1 Οκτώβριος 2011 www. pagkritio.gr - pagkritio.blogspot.com - pagkritio.gr - Έηνο δ - αξηζ. θύιινπ 2 ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ Από τομ Ελύτη για τομ Ελύτη Για τα 100 χρόμια από τη γέμμησή του [Γελλήζεθα] ην ζπλεηό θζηλόπσξν 1, [ζηα 1911, αλήκεξα] Αθηλδύλνπ, Διπηδνθόξνπ, Αλεκπνδίζηνπ 2. Απνιύζεθα θαηακεζήο ηνπ Κξεηηθνύ πειάγνπο 3, εθεί πνπ νη άλεκνη ηεο θακίιηαο κνπ έθηαζαλ 4, θάησ από ηηο θηεξνύγεο ηνπ Γνκήληθνπ 5, θαη πάλσ ζηα ςειά κπεληέληα απ όπνπ μεθαξθώζεθαλ πέθηνληαο νη Δθηά Μπαιηάδεο 6. Πην θεη αγέξσρνο ν Μέγαο Κνύιεο 7. Η εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Μελά θαίλεηαη από καθξηά 8. Μόλνο αληίθξηζα ηνλ θόζκν θιαίγνληαο γνεξά 9, [όηαλ] καθξηά ιάιεζε πάλσ απ ηα παξαπήγκαηα ν πξώηνο πεηεηλόο. [Πξσηαλάπλεπζα] εθείλεο ηηο πλνέο ηεο Κξήηεο 10 θη άξρηζα λα ρξεζηκνπνηώ ηε κηλσηθή γξαθή 11. [Θα κπνξνύζα λα είκαη] θη έλαο ππήθννο ηεο Κξήηεο ηνπ Μίλσα, ηεο Κξήηεο εθείλεο πνπ [νη θάηνηθνί ηεο] είραλ δηνρεηεύζεη ηε δηεμαγσγή ησλ ερζξνπξαμηώλ ζηελ εξσηηθή ζπδπγία κε ηε θύζε θαη ζηε δηαηώληζε ησλ θαξπώλ ελόο ηέηνηνπ γάκνπ. [Έηζη] δηαζώζαλε ηα έξγα ηνπο 12. [Όκσο, ην ιέγσ] : Γελ εγελλήζεθα λ αλήθσ πνπζελά. Η κνίξα καο βξίζθεηαη ζηα ρέξηα καο διάυξπξι ςσίφξι ςτγκεμσπωμέμξι αοό έπγα σξτ οξιησή - ξι λένειρ οξτ είμαι μέςα ςε αγκύλερ δεμ είμαι σξτ οξιησή 1. Έμε θαη κία ηύςεηο γηα ηνλ Οπξαλό 2. Σα Διεγεία ηεο Ομώπεηξαο 3. Ηκεξνιόγηα ελόο Αζέαηνπ Απξηιίνπ 4. Άμηνλ εζηί 5. Ηκεξνιόγην ελόο Αζέαηνπ Απξηιίνπ 6. Άμηνλ εζηί 7. Άμηνλ εζηί 8. Άμηνλ εζηί 9. Άμηνλ εζηί 10. Άμηνλ εζηί 11. Ηκεξνιόγην ελόο Αζέαηνπ Απξηιίνπ 12. Σα δεκόζηα θαη ηα ηδησηηθά 13. Σα Διεγεία ηεο Ομώπεηξαο Τα έργα από τα οποία συγκεμτρώθηκαμ οι παραπάμω στίχοι

2 2 Δθδξνκή ηνπ κήλα Σ ε λ Σ ξ ί η ε 4 0 θ η σ β ξ ί ν π πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ «Λίλην» ε πξώηε εθδξνκή ηνπ κήλα. Δπίζθεςε ζην Μνπζείν Νίθνπ Καδαληδάθε Οη καζεηέο ηεο Β Γπκλαζίνπ, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, επηζθέθζεθαλ ηε Γεπηέξα 3 θαη ηελ Σεηάξηε 5 Οθησβξίνπ ην κνπζείν Νίθνπ Καδαληδάθε ζηε Μπξηηά. Σελ Σεηάξηε 5 Οθησβξίνπ επηζθεθηήθακε ην κνπζείν ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε ζηε Μπξηηά (πξώελ Βαξβάξνη), από όπνπ θαηαγόηαλ ε κεηέξα ηνπ. Η μελάγεζε ζην κνπζείν ήηαλ ππέξνρε θαη ηελ απνιαύζακε. Υσξηζηήθακε ζε νκάδεο, δηαζθεδάζακε θαη κάζακε πνιιά. Μνπ έθαλε ηδηαίηεξε εληύπσζε ε κεηάθξαζε ηεο Ιιηάδαο θαη ε δηθή ηνπ εθδνρή ηεο Οδύζζεηαο. Μάξσ Σζόθα Όηαλ κπήθακε κέζα ζην κνπζείν, καο ππνδέρηεθε ε μελαγόο κε πνιιή δεζηαζηά θαη θηιόμελε δηάζεζε. Μαο είπε όηη ζα θάλνπκε έλα ηαμίδη, γηα λα αλαθαιύςνπκε ηνλ Νίθν Καδαληδάθε. Παίμακε παηρλίδηα θαη δεκηνπξγήζεθε κηα σξαία αηκόζθαηξα. Πέξαζε πνιύ γξήγνξα θαη επράξηζηα ε ώξα, ρσξίο λα ην θαηαιάβνπκε. Σν ηαμίδη ηειείσζε. Ήηαλ πνιύ ζπγθηλεηηθό λα βιέπεηο ηα πξνζσπηθά πξάγκαηα ελόο αλζξώπνπ πνπ έρεη πεζάλεη. Σδνύληπ-Ισάλλα Σζαΐλε Ήηαλ πάξα πνιύ σξαία θαη ζίγνπξα ε θαιύηεξε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε πνπ έρσ πάεη πνηέ. Μνπ άξεζε πνπ είδακε πξνζσπηθά ηνπ πξάγκαηα, όπσο ηα γπαιηά ηνπ, ην ξνιόη ηνπ θ.ά. Δπίζεο κνπ άξεζε πνπ κάζακε θξάζεηο πνπ είρε πεη ν Καδαληδάθεο θαη όιεο είραλ έλα ζεκαληηθό δίδαγκα. Πέξαζα ηέιεηα θαη ζίγνπξα ζα πάσ ζύληνκα θαη κε ηνπο γνλείο κνπ. Αλαζηαζία Γθνπγθνύκε Σν κνπζείν ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε ήηαλ εμαηξεηηθό. Σα εθζέκαηά ηνπ καο ηαμίδεςαλ ζε κηα άιιε επνρή θαη καο έκαζαλ πνιιά πξάγκαηα γηα ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ θαιιηηέρλε. Από ηα εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ θαηάιαβα όηη ν Καδαληδάθεο ήηαλ έλαο άλζξσπνο ζνβαξόο, ζεκλόο, δεκηνπξγηθόο θαη ελέπλεε έλαλ αξηζηνθξαηηθό αέξα ζηνπο γύξσ ηνπ. Όζν γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ θάλακε ζην κνπζείν, καο δηαζθέδαζαλ θαη καο έθαλαλ λα θνηηάμνπκε πην βαζηά ζηε δσή ηνπ Καδαληδάθε αιιά θαη λα κάζνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε ην έξγν ηνπ θαη ηα ζνθά ιόγηα πνπ έιεγε. Δπαγγειία Ρσκάλνπ Πεξάζακε ηέιεηα! Η κνπζεηνπαηδαγσγόο καο έδσζε ηελ επθαηξία λα αλαθαιύςνπκε κόλνη καο ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε θαη καο θίλεζε ην ελδηαθέξνλ ηόζν πνιύ πνπ ζέιακε λα κάζνπκε θη άιια γηα ηηο ζθέςεηο, ηα ηαμίδηα ηνπ θαη ηε δσή ηνπ. Πξνζσπηθά πήξα πνιιά από απηήλ ηελ

3 3 Σελ Πέκπηε 27 Οθησβξίνπ 2011 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζρνιείν καο, ζηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ, ε ηειεηή παξάδνζεο ηεο ζεκαίαο καο. Παξάιιεια δόζεθαλ ζηνπο αξηζηεύζαληεο καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ ηα αξηζηεία θαη νη έπαηλνη γηα ην ζρνιηθό έηνο Σε βξάβεπζε πξαγκαηνπνίεζε ν πξώηνο γπκλαζηάξρεο ηνπ εθπαηδεπηεξίνπ θ. Γ. Κιεξνλόκνο ζε θιίκα ηδηαίηεξεο ζπγθίλεζεο Αθνινύζεζε ε εθδήισζε γηα ηελ 28 ε Οθησβξίνπ. Σελ εθδήισζε πξαγκαηνπνίεζαλ νη καζεηέο ηνπ γ2, κε ππεύζπλεο θαζεγήηξηεο ηελ θ. Ιαηξάθε Διεπζεξία θαη ηελ θ. Ηξαθιείδνπ νθία. Ωο επίινγν ε πξόεδξνο ηεο ηάμεο είπε ηα παξαθάησ : Φέηνο ζθεθηήθακε λα θάλνπκε θάηη δηαθνξεηηθό, ζθεθηήθακε λα θάλνπκε ηνλ πξόινγν επίινγν. Θέιακε λα ζαο δείμνπκε θάηη αζπλήζηζην. Απνθαζίζακε λα ζαο παξνπζηάζνπκε δηαιόγνπο από ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο ζε ζύγθξηζε κε δηαιόγνπο ηνπ ζήκεξα. Σν λόεκα όκσο παξακέλεη ην ίδην, όηη δειαδή ηα πξάγκαηα κέζα από ηνλ θαηξό αιιάδνπλ, όηη θαλνληθά ζα έπξεπε λα δνύκε θαιά θαη όηη ηα πξνβιήκαηά καο ηώξα κε ηα πξνβιήκαηά ηνπο ηόηε δελ έρνπλ θακία ζρέζε. Σα πξάγκαηα ηώξα είλαη ηέιεηα, ζε αληίζεζε κε ηόηε. Δκείο ζέιακε λα ζαο δείμνπκε όηη όινη παξνπζηάδνπκε ηα πξνβιήκαηά καο σο θάηη ην νπνίν δελ κπνξεί λα ιπζεί κε ηίπνηα. Λέεη ε Άληα όηη ν γηνο ηεο θεύγεη θαη πάεη ζηε Θεζζαινλίθε γηα ζπνπδέο θαη ην θάλεη κεγάιν ζέκα, ιεο θαη πάεη ζηνλ πόιεκν, ζε αληίζεζε κε εθείλνπο ηνπο αλζξώπνπο πνπ ην παηδί ηνπο κπνξνύζε λα θιεζεί λα πνιεκήζεη θαη είραλ ην άγρνο λα κελ ηνπο πηάζνπλ νη Γεξκαλνί. Απηό θαη άιια ηξία παξαδείγκαηα απνδεηθλύνπλ όηη ηα άγρε, ηα πξνβιήκαηα θαη ε ζεκεξηλή καο δπζηπρία δελ είλαη παξά κόλν έλα ζπλαίζζεκα απιό θαη θαζεκεξηλό γηα εθείλε ηελ επνρή. ήκεξα όκσο λνκίδνπκε όηη εκείο νη Έιιελεο πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηα ιάζε καο, λα αλαιάβνπκε ηηο επζύλεο καο θαη λα αληηκεησπίζνπκε ηα πξαγκαηηθά καο πξνβιήκαηα. Λέλα Μηραιάθε, πξόεδξνο ηνπ γ2 Σελ ίδηα κέξα (Πέκπηε 27/10) απνλεκήζεθαλ από ηνπο θαζεγεηέο αγγιηθώλ θ. Μηρ. Κππξησηάθε θαη θ. Δύα Υαξηηάθε ηα πηπρία Flyers θαη Lower (ECCE).

4 4 Από ηελ παξέιαζε ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΓΤΔΑ ΔΛΤΣΗ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ Παηρλίδηα κε ηα ρξώκαηα από ηε Μαξία ηεηαθάθε ηεο α ηάμεο

5 5 Drawn by Lena Michalaki What is Halloween? Halloween is celebrated annually on the night of October 31. Halloween is thought to be the one night of the year when ghosts, witches, and fairies are especially active. What is more.. The three days between 31st October and 2nd November see pagan and Christian celebrations intertwined in a fascinating way and is a perfect example of superstition struggling with religious belief. Currently, it is widely thought that Halloween originated as a pagan Celtic festival of the dead, related to the Irish and Scottish Samhain, but there is no evidence that it was connected with the dead in pre-christian times. Clothes Halloween activities such as mask wearing, fancy-dress parties, trick or treating, as well as decorations based on imagery of death and the supernatural have grown quite popular with children and adults alike, making Halloween an "all-ages" celebration. By Nikoleta Chachlioutaki and Zaharenia Theriaki -Vrentzou

6 6 Nowadays, role models are hard to find, but there are some people, who through their achievements and dynamic personalities, inspire people of all generations. I would like to describe someone who revolutionized the way we listen to music and communicate by making computers user-friendly. The entrepreneur Steve Jobs, with his creativity and intelligence, changed the world as we know it. Moreover he wasn t even a computer scientist. In my opinion, he is the perfect example of a person who without a great amount of knowledge in his field or the right qualifications, contributed so much to society, despite many difficulties. He always wanted to reach greater heights. From the age of 21, he wanted to make a difference despite the fact that he had dropped out of college after only one semester. He founded the computer company Apple with his friend Steve Wozniak in his parent s garage, without having the proper experience to build a company. Initially, everything went well. They created their first computer, the Apple 1, in 1977 which led to other creations such as the first Macintosh in However, John Sculley and Apple s board of directors took Jobs power to make decisions, which caused him to resign in It was then that things started to go badly for Apple. In 1996, Gil Amelio, the executive, couldn t even sell the company. Meanwhile Steve Jobs faced a challenge that should have stopped him from achieving more. He was diagnosed with pancreatic cancer and the doctors said that he wouldn t live much longer. However, the thought of death didn t scare him and he continued his contribution to technology with the invention of the IPhone and eventually the IPad in He was brave and he didn t opt for an easy life. Despite the fact that he had to overcome many obstacles on his journey, he never gave up, he followed his dream and he has inspired many people to do the same. By Zina Stefanidi A NEW HOBBY: FINGERBOARDING A fingerboard is a working replica of a skateboard that a person "rides" by imitating skateboarding maneuvers with their hand. The inventor of finger boards was Cam Fox Bryant. A fingerboard is 96 millimeters long or longer, and can have a variety of widths like 26mm (regular), 28mm (wide), and 29mm and up (extra wide). There are the 57mm minis and the 96mm regular, as well as the cruiser boards. Skateboarding tricks may be performed using fingers instead of feet. Most tricks done on a fingerboard are the same that people do on skateboards. Lance Mountain helped develop finger boarding as a hobby in the late 1970s and wrote an article on how to make fingerboards in Trans Word's Skateboarding magazine in Although finger boarding was a novelty for years, they became a collectible toy as skateboard manufacturers realized the potential for product branding and making a profit in the 1990s. Fingerboards are now available as inexpensive novelty toys, complete with accessories. Fingerboards are also used by skateboarders as 3-D model visual aids to understand potential tricks and maneuvers; many users make videos to document their efforts. Fingerboards were first created as homemade toys in the 1970s and later became a novelty attached to key chains in skate shops. At the moment, fingerboards are a popular hobby in Berlin, Germany and are often made of wood veneer. In Heraklion, me and my classmates come in touch with finger boarders. We have never gathered all together at the same place and time but sometimes we meet at Liberty square, downtown and perform our tricks or we go to a friend s house to make videos for YouTube and just have fun... Also if we want some decks or some accessories we order them from Black river-ramps in Germany or from Flat face fingerboards in USA. by Simos Chroniaris (general info was based on Wikipedia) The i-oikogeneia

Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί...

Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί... Φεβξνπάξηνο 2011 www. pagkritio.gr e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr Έηνο ζη- αξηζ. θύιινπ Δ Κ Σ Ο Γ Ι Γ Α Κ Σ Δ Α Τ Λ Η Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί... Λέλε πσο θάπνηε όια ηειεηώλνπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Τ Ο Σ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ε Α Σ Υ Λ Η Σ

Ε Κ Τ Ο Σ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ε Α Σ Υ Λ Η Σ Ηαλνπάξηνο 2011 www. pagkritio.gr e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr Έηνο ζη- αξηζ. θύιινπ 5 Ε Κ Τ Ο Σ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ε Α Σ Υ Λ Η Σ Από ην ιόγν ησλ Ρξηώλ Ηεξαξρώλ Ξνηνο ππήξμα, πνηνο είκαη, ηη ζα είκαη; Κε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 1 Ηαλνπάξηνο 2012 www. pagkritio.gr - pagkritio.blogspot.com - e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr - Έηνο δ - αξηζ. θύιινπ 5 ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 Ν ζθελνζέηεο Θεόδσξνο Αγγειόπνπινο πέξαζε ζηελ αζαλαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΝΗΜΔ ΜΟΤ Δ ΔΡΓΑ ΛΑΊ ΚΗ ΣΔΥΝΗ Τπό Αλαζηαζίνπ Κνινθνηξώλε. MY MEMORIES INTO ARTS/FOLKLORE By Anastasios Kolokotronis

ΟΙ ΜΝΗΜΔ ΜΟΤ Δ ΔΡΓΑ ΛΑΊ ΚΗ ΣΔΥΝΗ Τπό Αλαζηαζίνπ Κνινθνηξώλε. MY MEMORIES INTO ARTS/FOLKLORE By Anastasios Kolokotronis PERIOD L` The following is a separate art book of mine and represents a period of five years dedicated making miniature replicas and paintings Some pictures in the following section may have been appeared

Διαβάστε περισσότερα

Σην Torrent ηεο Ιζπανίαρ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ απηόλνκε θνηλόηεηα ηεο Βαλένθια, ηαμίδεςε

Σην Torrent ηεο Ιζπανίαρ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ απηόλνκε θνηλόηεηα ηεο Βαλένθια, ηαμίδεςε Τεύσορ 7 Νοέμβπιορ Γεκέμβπιορ 2014 Δ π ί ζ κ ε τ η ζ η η ν Ι ζ π α ν ί α 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Πεπιεσόμενα ηεύσοςρ Δπίζκετη ζηην Ιζπανία 1 Φηιάσνονηαρ ηο λεύκυμα 3 Δνηςπώζειρ 4 Christmas in Greece Melomakarona:

Διαβάστε περισσότερα

Σν Σαμίδη ηεο Ηιέθηξαο Electra s journey

Σν Σαμίδη ηεο Ηιέθηξαο Electra s journey Σν Σαμίδη ηεο Ηιέθηξαο Electra s journey Γεηα ζαο, Δίκαη ε Ηιέθηξα από ηελ Διιάδα θαη είκαη πνιύ ζηελνρσξεκέλε γηαηί είρα έλα αηύρεκα κε ην πνδήιαηό κνπ θαη πξέπεη λα κείλσ ζε αλαπεξηθό θαξνηζάθη. Ση θξίκα

Διαβάστε περισσότερα

Σε Mantova ηεο Ηηαιίαο επηζθέθζεθαλ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Comenius Πνιπκεξείο ρνιηθέο πκπξάμεηο

Σε Mantova ηεο Ηηαιίαο επηζθέθζεθαλ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Comenius Πνιπκεξείο ρνιηθέο πκπξάμεηο Σεύρνο 4 Κάξηηνο Απξίιηνο 2014 1ν ΓΤΚΛΑΗΟ ΘΑΙΑΚΠΑΘΑ π λ ά λ η ε ζ ε ζ η ε Κ ά λ η ν β α Πεξηερόκελα ηεύρνπο πλάληεζε ζηε Κάληνβα Αλακλήζεηο από ηε Κάληνβα Σν πξόγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δ.Δ. 1 3

Διαβάστε περισσότερα

Mark Scheme (Results) Summer 2013. GCSE Greek (5GK01) Paper 1 Listening and Understanding in Greek

Mark Scheme (Results) Summer 2013. GCSE Greek (5GK01) Paper 1 Listening and Understanding in Greek Scheme (Results) Summer 2013 GCSE Greek (5GK01) Paper 1 Listening and Understanding in Greek Edexcel and BTEC Qualifications Edexcel and BTEC qualifications come from Pearson, the world s leading learning

Διαβάστε περισσότερα

Club Φίλων Μεγάλων Πυρηναίων Ελλάδος Τεύχος (Vol.) 3/2015

Club Φίλων Μεγάλων Πυρηναίων Ελλάδος Τεύχος (Vol.) 3/2015 1 Καιή Υξνληά ζε όινπο! Χαιρεηιζμός Εκδόηη* CLUB ΦΙΛΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΥΡΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Greek Great Pyrenees Lovers' Club GreatPaws Δπίζεκε έθδνζε ηνπ Club Φίισλ Μεγάισλ Ππξελαίσλ Διιάδνο ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ

Διαβάστε περισσότερα

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter April 2010

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter April 2010 The Hellenic Society Prometheas Τη γλώςςα μου ζδωςαν Ελληνική Το ςπίτι φτωχικό ςτισ αμμουδιζσ του Ομήρου. Μονάχη ζγνοια η γλώςςα μου ςτισ αμμουδιζσ του Ομήρου. www.prometheas.org Οδυσσέας Ελύτης Prometheas

Διαβάστε περισσότερα

SPAIN AND KAZANTZAKIS TRAVEL WRITING ELEFTHERIA TELEIONI. A thesis submitted to. The University of Birmingham. for the degree of

SPAIN AND KAZANTZAKIS TRAVEL WRITING ELEFTHERIA TELEIONI. A thesis submitted to. The University of Birmingham. for the degree of SPAIN AND KAZANTZAKIS TRAVEL WRITING by ELEFTHERIA TELEIONI A thesis submitted to The University of Birmingham for the degree of MASTER OF PHILOSOPHY (B) Modern Greek Studies Institute of Archaeology and

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΙΚΙΑ/PAROIKIA «ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι ἀλλὰ ἐστὲ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ θεοῦ»εφ 2:19

Η ΠΑΡΟΙΚΙΑ/PAROIKIA «ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι ἀλλὰ ἐστὲ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ θεοῦ»εφ 2:19 ΙΕΡΑ ΑΡΥΙΕΠΙΚΟΠΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΒΡΙΒΑΝΗ GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA CHURCH OF SAINT GEORGE 33 EDMONDSTONE STREET SOUTH BRISBANE 4101 www.gocstgeorge.com.au PARISH PRIESTS:Father

Διαβάστε περισσότερα

"Writing theater" TITLE: "THE GAME OF LIFE"

Writing theater TITLE: THE GAME OF LIFE Heroes of the project: "Writing theater" TITLE: "THE GAME OF LIFE" 1. Antigone: is working as a doctor specializing in constipation and she is Violet s younger sister. 2. Violet: is working in a flower

Διαβάστε περισσότερα

V O L U M E V I S S U E 1 F A L L 2 0 1 2

V O L U M E V I S S U E 1 F A L L 2 0 1 2 S S C O N S T A N T I N E & H E L E N G R E E K O R T H O D O X C A T H E D R A L 6 4 S C H E R M E R H O R N S T. B R O O K L Y N N Y, 1 1 2 0 1 T E L. 7 1 8-6 2 4-0 5 9 5 F A X. 7 1 8-624- 2 2 2 8 E

Διαβάστε περισσότερα

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter February 2012

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter February 2012 The Hellenic Society Prometheas Σθ γλϊςςα μου ζδωςαν Ελλθνικι Σο ςπίτι φτωχικό ςτισ αμμουδιζσ του Ομιρου. Μονάχθ ζγνοια θ γλϊςςα μου ςτισ αμμουδιζσ του Ομιρου. www.prometheas.org Οδυςςέασ Ελύτησ Prometheas

Διαβάστε περισσότερα

Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο

Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Welcome to the March 2008 edition (Issue 1) of the ECDL Hellas Group of Companies Newsletter. Σε αυτό το τεύχος...

Διαβάστε περισσότερα

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter October 2011

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter October 2011 The Hellenic Society Prometheas Τθ γλώςςα μου ζδωςαν Ελλθνικι Το ςπίτι φτωχικό ςτισ αμμουδιζσ του Ομιρου. Μονάχθ ζγνοια θ γλώςςα μου ςτισ αμμουδιζσ του Ομιρου. www.prometheas.org Οδυσσέας Ελύτης Prometheas

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2011/2012

The PASCAL Chronicle 2011/2012 The PASCAL Chronicle 2011/2012 The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page...2 Editor s message. 2 Director s message..3 Principal s message.4 Headmistress message. 4 School Calendar... 5 Message

Διαβάστε περισσότερα

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Διεπζεξία-Κιεηώ Κνινβνύ Άλλα Κξαληώηνπ Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade Activity Book Σόκνο 2νο English 5th Grade Activity Book Σόκνο

Διαβάστε περισσότερα

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_2_28/08/2011_453933

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_2_28/08/2011_453933 http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_2_28/08/2011_453933 Kathimerini 28 August 2011 (Kathimerini is one of the daily newspapers in Greece) Translation by Google Translate with corrections by

Διαβάστε περισσότερα

Interview with Mrs Smita Purushottam, Senior Fellow of the IDSA

Interview with Mrs Smita Purushottam, Senior Fellow of the IDSA Russia between East and West: An insightful perspective from New Delhi CERENE interview with Mrs Smita Purushottam. Monday, February 28,. Η Ρυζία μεηαξύ Αναηολήρ και Δύζηρ: Μια οξςδεπκήρ άποτη από ηο Νέο

Διαβάστε περισσότερα

December 2013. glimpse@pascal

December 2013. glimpse@pascal glimpse@pascal December 2013 G L I G L I M P S E @ P A S C A L Για πρωτη φορα φε τοσ τα CLUBS του PAS- CAL English School ζηη Λάπνακα έσει αναλάβει ηο εξειδικεςμένο πποζωπικό ηος "Elite Sporting Club

Διαβάστε περισσότερα

ARELIS VOUTSINA 42 STREET, ZIP CODE 116 32, ATHENS, GREECE. elarelis5@gmail.com

ARELIS VOUTSINA 42 STREET, ZIP CODE 116 32, ATHENS, GREECE. elarelis5@gmail.com ARELIS VOUTSINA 42 STREET, ZIP CODE 116 32, ATHENS, GREECE elarelis5@gmail.com HER (HIS) TORY MUSEUM OF CYCLADIC ART 5 ΗΟΤΝΗΟΤ 29 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2007 INTRODUCTION [GREEK VERSION] Ννκίδσ όηη ρξήδεη ζπγραξεηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Orthodox Metropolitan Cathedral of Saint John the Theologian

The Greek Orthodox Metropolitan Cathedral of Saint John the Theologian The Greek Orthodox Metropolitan Cathedral of Saint John the Theologian Ειιεληθή Οξζόδνμε Μεηξνπνιηηηθή ελνξία Αγ. Ισάλλνπ ηνπ Θενιόγνπ. 353 East Clinton Avenue Tenafly, New Jersey 07670 Phone (201) 567-5072

Διαβάστε περισσότερα

pyrclubgr.yolasite.com

pyrclubgr.yolasite.com 1 Χαιρεηιζμός Εκδόηη* ΟΜΙΛΟ ΚΤΛΩΝ ΣΩΝ ΠΤΡΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ (Ο.ΠΤΡ.ΕΛ.) Pyrenees Dogs' Club of Greece Ο.ΠΤΡ.ΔΛ / PDCG Newsletter Δπίζεκε έθδνζε Οκίινπ ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ ζε ςεθηαθή κνξθή ζηα Μέιε θαη

Διαβάστε περισσότερα

* Vorlesungen, S. 12, 13>

* Vorlesungen, S. 12, 13> [7] Teaching Wittgenstein wrote and taught in a very different way from Freud and most psychoanalysts. The way they taught throws light on their notion of therapy. [1] [1] *Verm. Bemerkungen, S. 72 Να

Διαβάστε περισσότερα

HOLY TRINITY August 2011

HOLY TRINITY August 2011 HOLY TRINITY August 2011 Volume 42 Issue 8 ΑΓΙΑ ΣΡΙΑ Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware The Official Publication of Holy Trinity Greek Orthodox Church 808 N. Broom Street, Wilmington,

Διαβάστε περισσότερα

November 2011 Saint Sophia Hellenic Orthodox Church 200 Hempstead Street, New London, Connecticut 06320

November 2011 Saint Sophia Hellenic Orthodox Church 200 Hempstead Street, New London, Connecticut 06320 Thanksgiving 2011 Whatever you do in the bustle of day to day life, remember to give thanks. Let us live in such a way that others, who watch us and experience God s goodness from our hands, can t help

Διαβάστε περισσότερα

The VOICE. The Monthly Newsletter of Holy Trinity-St. Nicholas Greek Orthodox Church Cincinnati, Ohio June 2008 Volume 8 Number 6

The VOICE. The Monthly Newsletter of Holy Trinity-St. Nicholas Greek Orthodox Church Cincinnati, Ohio June 2008 Volume 8 Number 6 The VOICE The Monthly Newsletter of Holy Trinity-St. Nicholas Greek Orthodox Church Cincinnati, Ohio June 2008 Volume 8 Number 6 Metropolitan Dionysios of Kozani, Greece THE DIVINE LITURGY: THE LESSER

Διαβάστε περισσότερα