Φυσικό Μεταλλικό Νερό, Χυμοί, Αναψυκτικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φυσικό Μεταλλικό Νερό, Χυμοί, Αναψυκτικά"

Transcript

1 - Εμθιαλώζεις - Εμπόριο Μια Στάλα Δροσιάς για εσάς Φυσικό Μεταλλικό Νερό, Χυμοί, Αναψυκτικά Καιώο νξίζαηε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο καο. Βαζηδόκελνη ζηνλ θαηλνύξγην θαη απηνκαηνπνηεκέλν εμνπιηζκό καο, είκαζηε ζε ζέζε λα εκθηαιώζνπκε θπζηθό κεηαιιηθό λεξό, ζόδα, γθαδόδα θαζώο θαη ιεκνλάδα θαη πνξηνθαιάδα κε αλζξαθηθό. Γηα επηθνηλσλία: 14ν Υικ. Δ.Ο. Γξάκαο - Καβάιαο ;Aγηνο Αζαλάζηνο Γήκνο Γνμάηνπ, 66300, Γξάκα Σειέθσλν: Φαμ:

2 Ζ εηαηξεία καο θάλεη κηα λέα δπλακηθή είζνδν ζηνλ ρώξν ηεο εκθηάισζεο λεξνύ θαη αλαςπθηηθώλ. Απεπζύλεηαη ζην facon, δειαδή ζηελ εκθηάισζε γηα ινγαξηαζκό ηξίησλ, θαη απνθιεηζηηθά ζηελ ρνλδξηθή πώιεζε. πλδπάδνπκε ηελ θαηλνηνκία κε ηελ πςειή ηερλνινγία. Παξάγνπκε ηα κπνπθάιηα ηερλνινγίαο ΡΔΣ νη ίδηνη θαη εκθηαιώλνπκε ζε απηά κε πιήξσο απηόκαην ηξόπν, ρσξίο αλζξώπηλε παξέκβαζε. Γίλνπκε ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο πειάηεο καο λα παξέρνπλ ζηελ αγνξά κπνπθάιη ΡΔΣ δηθνύ ηνπο ζρεδίνπ ζε δηάθαλν ή κπιε ρξώκα. Δπίζεο όζνλ αθνξά ηα αλαςπθηηθά ν πειάηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ γεύζε πνπ ζεσξεί όηη ζα πξνρσξήζεη ζηε αγνξά. Με απηό ηνλ ηξόπν εμαζθαιίδνπκε κνλαδηθά θαη αληαγσληζηηθά πξντόληα γηα ηνπο πειάηεο καο ηα νπνία δελ κνηάδνπλ ζε ζρέδην ή γεύζε κε άιια. Τηπούνηαι όλερ οι ςγειονομικέρ πποδιαγπαθέρ ζσεηικά με ηα εμθιαλωηήπια Νεπού. Γηα επηθνηλσλία: 14ν Υικ. Δ.Ο. Γξάκαο - Καβάιαο ;Aγηνο Αζαλάζηνο Γήκνο Γνμάηνπ, 66300, Γξάκα Σειέθσλν: Φαμ:

3 Για επικοινωνία Επικοινωνήζηε μαζί μαρ για οιαδήποηε διεςκπίνιζη ή πληποθοπία. 14ν Υικ. Δ.Ο. Γξάκαο - Καβάιαο ;Aγηνο Αζαλάζηνο Γήκνο Γνμάηνπ, 66300, Γξάκα Σειέθσλν: Φαμ:

4 Μαμμής Ιφάννης & ια Ε.Ε. Για να επικοινωνήζεηε μαζί μαρ, καλέζηε ζηο: Φςζικό Μεηαλλικό Νεπό Φηάιε ΡΔΣ 250 ml Φηάιε ΡΔΣ 330 ml Φηάιε ΡΔΣ 500 ml Φηάιε ΡΔΣ 1000 ml Φηάιε ΡΔΣ 1500 ml SKU/Αξηζκόο ζηνηρείνπ: Σόδα Πεξηζζόηεξεο Φηάιε ΡΔΣ 250 ml Φηάιε ΡΔΣ 330 ml Φηάιε ΡΔΣ 500 ml Φηάιε ΡΔΣ 1000 ml Φηάιε ΡΔΣ 1500 ml SKU/Αξηζκόο ζηνηρείνπ: Ποπηοκαλάδα με ανθπακικό Πεξηζζόηεξεο Φηάιε ΡΔΣ 250 ml Φηάιε ΡΔΣ 330 ml Φηάιε ΡΔΣ 500 ml Φηάιε ΡΔΣ 1000 ml Φηάιε ΡΔΣ 1500 ml SKU/Αξηζκόο ζηνηρείνπ: Λεμονάδα με ανθπακικό Πεξηζζόηεξεο Φηάιε ΡΔΣ 250 ml Φηάιε ΡΔΣ 330 ml Φηάιε ΡΔΣ 500 ml Φηάιε ΡΔΣ 1000 ml Φηάιε ΡΔΣ 1500 ml SKU/Αξηζκόο ζηνηρείνπ: Πεξηζζόηεξεο Φιάλερ κενέρ ηων παπακάηω μεγεθών ζε σπώμα διάθανο ή μπλε Φηάιε ΡΔΣ 250 ml Φηάιε ΡΔΣ 330 ml Φηάιε ΡΔΣ 500 ml Φηάιε ΡΔΣ 1000 ml SKU/Αξηζκόο ζηνηρείνπ: Φηάιε ΡΔΣ 1500 ml Φηάιε ΡΔΣ 3000 ml Φηάιε ΡΔΣ 5000 ml Με απιό θαπάθη ή θαη ζηόκην γηα ςύθηε

5 Λεπτομέρειες προϊόντος Φςζικό Μεηαλλικό Νεπό < Ε π ι σ τ ρ ο φ ή σ τ η λ ί σ τ α π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν Δκθηαισκέλν θπζηθό κεηαιιηθό λεξό πεγώλ Κεθαιαξίνπ Γξάκαο SKU/Αξηζκόο ζηνηρείνπ: Χημική Ανάλσζη Νερού ΡΗ 7,5 Αζβέζηιο/Ca Μαγνήζιο/Mg Νάηριο/Na 5.65 Κάλιο/K Θειικά/SO 7.98 Χλφριούτα/Cl 4.11 Ολική κληρόηηηα/caco Αγφγιμόηηηα/20 0 C Σεξνύληαη όιoη νη πγεηνλνκηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθά κε ηα εκθηαισηήξηα θαη ηελ παξαγσγή λεξνύ, Πξνδηαγξαθέο ζύκθσλα κε codex alimentarius, Οδεγόο πγηεηλήο Δκθηαισηεξίνπ ηνπ ΔΦΔΣ, Καηάιιειν γηα δίαηηα πησρή ζε λάηξην

6 Λεπτομέρειες προϊόντος Σόδα < Ε π ι σ τ ρ ο φ ή σ τ η λ ί σ τ α π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν Με βάζε ην θπζηθό κεηαιιηθό λεξό θαη ηελ πξνζζήθε αλζξαθηθνύ θηηάρλεηαη ε ζόδα καο. SKU/Αξηζκόο ζηνηρείνπ: Σο βαζικό ζσζηαηικό για ζτεδόν όλα ηα soft Drinks, καθώς και άριζηο τφνεσηικό από μόνο ηοσ. Σεξνύληαη όιoη νη πγεηνλνκηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθά κε ηα εκθηαισηήξηα θαη ηελ παξαγσγή λεξνύ, Πξνδηαγξαθέο ζύκθσλα κε codex alimentarius, Οδεγόο πγηεηλήο Δκθηαισηεξίνπ ηνπ ΔΦΔΣ,

7 Λεπτομέρειες προϊόντος Ποπηοκαλάδα με ανθπακικό < Ε π ι σ τ ρ ο φ ή σ τ η λ ί σ τ α π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν Με βάζε ην θπζηθό κεηαιιηθό λεξό θαη ηελ πξνζζήθε αλζξαθηθνύ θαη ρπκνύ πνξηνθαιηνύ θηηάρλεηαη ε πνξηνθαιάδα καο. SKU/Αξηζκόο ζηνηρείνπ: Άλλο ένα ζσζηαηικό για soft Drinks, καθώς και γεσζηικό τφνεσηικό από μόνο ηοσ, ποσ ζσνοδεύει ηα καθημερινά snack. Ήπια γεύζη πορηοκαλιού. Σεξνύληαη όιoη νη πγεηνλνκηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθά κε ηα εκθηαισηήξηα θαη ηελ παξαγσγή λεξνύ, Πξνδηαγξαθέο ζύκθσλα κε codex alimentarius, Οδεγόο πγηεηλήο Δκθηαισηεξίνπ ηνπ ΔΦΔΣ, Λίγεο κόλν ζεξκίδεο αλά ζπζθεπαζία

8 Λεπτομέρειες προϊόντος Λεμονάδα με ανθπακικό < Ε π ι σ τ ρ ο φ ή σ τ η λ ί σ τ α π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν Πεξηγξάςηε έλα πξντόλ θαη εηζαγάγεηε κηα θσηνγξαθία θαη κηα ηηκή. Πιεθηξνινγήζηε κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ πξντόληνο ζαο. Πιεθηξνινγήζηε κηα πην ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ζην κεγαιύηεξν πιαίζην θεηκέλνπ. SKU/Αξηζκόο ζηνηρείνπ: Άλλο ένα ζσζηαηικό για soft Drinks, καθώς και γεσζηικό τφνεσηικό από μόνο ηοσ, ποσ ζσνοδεύει ηα καθημερινά snack. Ήπια γεύζη λεμονιού. Είναι η κλαζική επιλογή φς αναυσκηικό. Σεξνύληαη όιoη νη πγεηνλνκηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθά κε ηα εκθηαισηήξηα θαη ηελ παξαγσγή λεξνύ, Πξνδηαγξαθέο ζύκθσλα κε codex alimentarius, Οδεγόο πγηεηλήο Δκθηαισηεξίνπ ηνπ ΔΦΔΣ, Λίγεο κόλν ζεξκίδεο αλά ζπζθεπαζία

9 Σξία ρηιηόκεηξα από ην Γνμάην ηεο Γξάκαο, αλαβιύδνπλ νη πεγέο Κεθαιαξίνπ, γλσζηέο θαη κε ηελ νλνκαζία "Μπνπλάξκπαζη". Ζ πεξηνρή κε ηηο πεγέο ηεο δίλεη ζηελ Καβάια θαη ζηνπο γεηηνληθνύο Γήκνπο, ην πνιπηηκόηεξν ίζσο αγαζό ηεο θύζεο, ην λεξό. Σν λεξό ηνπ Κεθαιαξίνπ είλαη πάξα πνιύ θαιήο πνηόηεηαο θαη ε πεξηνρή καο πξέπεη λα ζεσξείηαη ηπρεξή γη απηό. Ζ πεγή δε ρξεηάδεηαη αληιίεο, γηαηί ην λεξό ξέεη κε θπζηθή ξνή κέρξη ηελ επηθάλεηα. Οη άθζνλεο πεγέο, ηα εθπιεθηηθήο νκνξθηάο δάζε θαη ην επηβιεηηθό Φαιαθξό Όξνο ζπλζέηνπλ κία γνεηεπηηθή εηθόλα θαη πξνζθέξνπλ ζηνλ επηζθέπηε ηνπ λνκνύ Γξάκαο ηε δπλαηόηεηα άκεζεο επαθήο κε ην κεγαιείν ηεο θύζεο. Πξσηεύνπζα ηνπ λνκνύ είλαη ε Δπάμα γλσζηή γηα ηα άθζνλα λεξά ηεο. Ζ πόιε ηεο Γξάκαο είλαη ρηηζκέλε ζηνπο πξόπνδεο ηνπ Φαιαθξνύ Όξνπο κέζα ζε κία θαηαπξάζηλε πεξηνρή. ηελ πόιε ηεο Γξάκαο αμίδεη ηνλ θόπν λα επηζθεθζείηε ηηο πεγέο ηεο Αγίαο Βαξβάξαο, κε άθζνλν πξάζηλν θαη ηξερνύκελα λεξά, ην Σνπξηζηηθό Πεξίπηεξν ζην ιόθν Κνξύινβν κε καγεπηηθή ζέα, ηηο πεγέο Μπινπνηάκνπ, ην ρσξηό Φσηόιηβνο, ηηο θαπλαπνζήθεο ζηελ πεξηνρή ηεο Αγίαο Βαξβάξαο, ηα λενθιαζηθά αξρνληηθά θαη ηα λενθιαζηθά θηίξηα ησλ Παιαηώλ Δθπαηδεπηεξίσλ. Μπνξείηε επίζεο λα επηζθεθζείηε ην Αξραηνινγηθό θαη ην Δθθιεζηαζηηθό Μνπζείν. Κάζε ρξόλν ζηα ηέιε Ηνπλίνπ - αξρέο Ηνπιίνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ηα "Διεπζέξηα", πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο, ζε αλάκλεζε ηεο απειεπζέξσζεο ηεο πόιεο ηελ 1ε Ηνπλίνπ 1913 θαη ηνλ επηέκβξην πξαγκαηνπνηείηαη Διιεληθό θαη Γηεζλέο Φεζηηβάι Σαηληώλ Μηθξνύ Μήθνπο. Δπηζθεθζείηε ζηελ θσκόπνιε ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ ηηο πεγέο Κεθαιαξίνπ (Βντξάλεο) κε ρώξν αλαςπρήο αλάκεζα ζηα ρσξηά Αλσ θαη Κάησ Κεθαιάξη. Γηα πεδνπνξηθέο θαη πνδειαηηθέο εμνξκήζεηο επηζθεθζείηε ην γξαθηθό ρσξηό ηνπ Βώιαθα. ηε ζέζε Άγην Πλεύκα βξίζθεηαη θαη ην ρηνλνδξνκηθό θέληξν Φαιαθξνύ. Κσκόπνιε γλσζηή γηα ηηο ζπζίεο ηεο ζην Μαθεδνληθό Αγώλα είλαη ην Δοξάηο. Οη ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο ηεο ρώξαο ζεκεηώλνληαη ζην Κάηω Νεςποκόπι. ην Κάησ Νεπξνθόπη αμίδεη ηνλ θόπν λα επηζθεθζείηε ην νρπξό Ληζζέ, ην Φξάγκα θαη ηελ ηερλεηή ιίκλε Λεπθνγείσλ. Ηζηνξηθό ρσξηό ρηηζκέλν ζηελ θνηιάδα ηνπ Νέζηνπ ζε πεξηνρή κε άθζνλα λεξά είλαη ην Παπανέζηι. Δάλ βξεζείηε ζηελ πεξηνρή επηζθεθζείηε ηα θξάγκαηα θαη ηηο ηερλεηέο ιίκλεο Θεζαπξνύ θαη Πιαηαλόβξπζεο, ην ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ θάιινπο Γάζνο ηεο Διαηηάο θαη ην Παξζέλν Γάζνο Φξάθηνπ (Εαγθξαληέληα) πνπ ζηηο παξπθέο ηνπ βξίζθνληαη ηα ηακαηηθά ινπηξά Θεξκηώλ Νέζηνπ, αμηνπνηεκέλα από ηε βπδαληηλή πεξίνδν. Κσκόπνιε κε κεγάιε εκπνξηθή θίλεζε είλαη ε Πξνζνηζάλε. ηελ Πξνζνηζάλε βξίζθνληαη νη πεγέο ηνπ πνηακνύ Αγγίηε, κε ρώξν θαηάιιεια δηακνξθσκέλν γηα ηελ ππνδνρή ησλ επηζθεπηώλ θαζώο θαη ην ζπήιαην Μάαξα (πεγώλ Αγγίηε). Κνληά ζηελ είζνδν ηνπ ζπειαίνπ ζώδεηαη πδξνηξνρόο πνπ ρξεζίκεπζε ζηελ ύδξεπζε θαη ηελ άξδεπζε ηεο πεξηνρήο από ηελ Σνπξθνθξαηία σο ηα κέζα ηνπ 20νπ αηώλα. Αλ βξεζείηε ζην λνκό Γξάκαο αγνξάζηε εμαηξεηηθό ραιβά, θξαζηά, αιιαληηθά, θαζώο θαη δηαθνζκεηηθά θεξακηθά θαη πξντόληα μύινπ. Γνθηκάζηε ζνπηδνπθάθηα, ζνπβιάθη, γίδα βξαζηή, πέζηξνθεο ςεηέο ή ηεγαλεηέο.

10 Μαμμής Ιφάννης & ια Ε.Ε. ρόιηα: Τπνβνιή ζρνιίσλ ε απηή ηε θόξκα κπνξείηε λα απνζηείιεηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο Ιζηοζελίδα Γήμος Γοξάηος. Δλεκέξσζε γηα όζα ρξεηάδεηαη λα μέξεηε όζνλ αθνξά ην Γνμάην θαη ηελ επξύηεξε πεξηνρή. Ιζηοζελίδα για ηα Κύπγια Γπάμαρ Πιεξνθνξίεο γηα ηα Κύξγηα ηεο Γξάκαο από ηελ ειεθηξνληθή εγθπθινπαίδεηα Βηθηπαηδεία. Γ/λζε Πόιε: Υώξα: Ννκόο Σαρ. Κσδ. Μέγαρ Αλέξανδπορ Μέγαρ Αλέξανδπορ Βικιπαιδεία Δλεκέξσζε γηα ηνλ Μέγα Αιέμαλδξν ηεο Μαθεδνλίαο θαη ην έξγν ηνπ.. Σει.

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter September 2012

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter September 2012 The Hellenic Society Prometheas Τη γλώσσα μοσ έδωσαν Ελληνική Το σπίτι υτωτικό στις αμμοσδιές τοσ Ομήροσ. Μονάτη έγνοια η γλώσσα μοσ στις αμμοσδιές τοσ Ομήροσ. www.prometheas.org Οδσσσέας Ελύτης Prometheas

Διαβάστε περισσότερα

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 ΘΔΗΚΔΛΟ: ΛΣΗΛΟ ΘΗΟΤΖ, ΦΩΣΟ: Γ. ΘΔΙΔΑΘΟ, ΣΕ. ΘΙΖΚΖ, Β. ΤΘΑ Παλέκνξθε θαη μαθνπζηή ε Πίλδνο, αιιά θαη... αηειείσηε. Αξρίδεη ζηo

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα

Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα Από ηη μία η κοζμική Ελάηη και από ηην άλλη η παρθένα περιοτή ηοσ Αζπροπόηαμοσ. Η Έλλη Μποσμποσρή ακροβαηεί ανάμεζά ηοσς ζε ένα great drive θοσλ ηοσ πράζινοσ. Σξώκα θζηλνπώξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

Μόζρα - Αγία Πεηξνύπνιε πιήξεο πξόγξακκα μελαγήζεσλ θαη δώξα, ηώξα πεξηιακβάλεηαη θαη ΜΟΝΑΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ-ΚΟΝΣΔΡΣΟ ζηε Κόζρα από 17/07!

Μόζρα - Αγία Πεηξνύπνιε πιήξεο πξόγξακκα μελαγήζεσλ θαη δώξα, ηώξα πεξηιακβάλεηαη θαη ΜΟΝΑΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ-ΚΟΝΣΔΡΣΟ ζηε Κόζρα από 17/07! όζρα-αγία Πεηξνύπνιε 7, 8 εκέξεο Αγία Πεηξνύπνιε-Μόζρα 8 εκέξεο Αγία Πεηξνύπνιε-Μόζρα 9(8+1) εκέξεο "Σα θαιύηεξα ησλ δύν πόιεσλ" κε ηηο "Ιεπθέο Λύρηεο" Ηνύιηνο - επηέκβξηνο απεπζείαο από θαη πξνο ηε Θεζζαινλίθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ Κάβο Μαλιάς: Ρομανηική Μονεμβαζιά Kαηαπξάζηλνη θάκπνη κε ειηέο, θνηιάδεο, ηξερνύκελα λεξά, ππέξνρεο παξαιίεο, θόζκνο επγελέζηαηνο θαη ζηελ πάλσ γσλία ε κνλεκβαζηώηηθε θαζηξνπνιηηεία. Πην θάησ,ε μεραζκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ. 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ ΞΙΩ

ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ. 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ ΞΙΩ ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ Επξίρε * Θαηαξξάθηεο Οήλνπ * Ινπθέξλε * Βέξλε * Γελεύε * Ιωδάλε * Κηιάλν 9 ΖΚΔΟΔΠ ΑΛΑΣΩΟΖΠΔΗΠ 19,26/02 05,19/03 02,09,30/04 07,21/05 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο. Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ»

Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο. Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ» Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ» VS ΦΟΙΤΗΤΗΣ Α.Μ. ωτηρόπουλος Γιώργος 8060129 Επιβλέπον Καθηγητής Δρ.. Δημητριάδης Τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΑΙΣΗΗ ΕΝΟΙΚΙΑΗ ΔΗΜΟΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΑΙΣΗΗ ΕΝΟΙΚΙΑΗ ΔΗΜΟΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΑΙΣΗΗ ΕΝΟΙΚΙΑΗ ΔΗΜΟΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ Διαδικηςακή πλαηθόπμα εξςπηπέηηζηρ ενδιαθεπομένων αναθοπικά με ηην ενοικίαζη δημόζιαρ γεωπγικήρ γηρ. Εγχειρίδιο Χρήζης Αίηηζης Ενοικίαζης Δημόζιας Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Μία ΓευΧαπηογπαθική πποζέγγιζη ηηρ αξίαρ ηος Τοςπιζηικού Αποθέμαηορ ηηρ Δλλάδαρ ζσεηική με ηην πολςηελή διαμονή

Μία ΓευΧαπηογπαθική πποζέγγιζη ηηρ αξίαρ ηος Τοςπιζηικού Αποθέμαηορ ηηρ Δλλάδαρ ζσεηική με ηην πολςηελή διαμονή Μία ΓευΧαπηογπαθική πποζέγγιζη ηηρ αξίαρ ηος Τοςπιζηικού Αποθέμαηορ ηηρ Δλλάδαρ ζσεηική με ηην πολςηελή διαμονή Ο τοσρισμός εκτιμάται και ταρτογραυείται Κσλζηαληίλα Μαγγίλα 1, Νηθόιαο Καξαληθόιαο 2 (1)

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

Αργολίδα: Ένα κλαζζικό παράδειγμα κακοδιατείριζης ηων πηγαίων σδαηικών πόρων

Αργολίδα: Ένα κλαζζικό παράδειγμα κακοδιατείριζης ηων πηγαίων σδαηικών πόρων Αργολίδα: Ένα κλαζζικό παράδειγμα κακοδιατείριζης ηων πηγαίων σδαηικών πόρων Του Παναγιώτη Ντόντου, Γεωλόγου MSc μελετητή Ζ παξάιηα πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Αξγνιίδαο απνηειεί κηα από ηηο πην πινύζηεο πεξηνρέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δπιδημιολογικά και Δνηομολογικά Γεδομένα Πεπιθέπεια Αναηολικήρ Μακεδονίαρ & Θπάκηρ (ΠΑΜΘ) 2011-2012

Δπιδημιολογικά και Δνηομολογικά Γεδομένα Πεπιθέπεια Αναηολικήρ Μακεδονίαρ & Θπάκηρ (ΠΑΜΘ) 2011-2012 Δπιδημιολογικά και Δνηομολογικά Γεδομένα Πεπιθέπεια Αναηολικήρ Μακεδονίαρ & Θπάκηρ (ΠΑΜΘ) 2011-2012 Ι. Ειζαγωγή Σα λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κε δηαβηβαζηέο θαη εηδηθόηεξα από θνπλνύπηα απνηεινύλ παγθνζκίσο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΚΑΗ ΦΖΦΗΑΚΖ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΣΧΝ ΚΟΗΣΑΜΑΣΧΝ-ΟΡΤΥΔΗΧΝ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΦΟΗΣΖΣΖ ΣΗΡΗΓΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ.

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ΟΙ ΜΑΚΡΑΙΩΝΟΙ ΠΡΟΓΡΟΜΟΙ ΣΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΦΩΣΙΗ. ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ηελ θξίζηκε κεηαβαηηθή πεξίνδν από ην Βπδάληην ζην λεόηεξν Διιεληζκό, ζηελ Ήπεηξν, έιαβε ηδηάδνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΠΡΑΙΝΗ ΝΕΜΕΙ I. Ζ ΗΩΠΖ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΥΡΤΟ. πάκε ηε ζησπή. Ζ δσή καο κνηάδεη κε θαηεςπγκέλν πξντόλ έηνηκν πξνο πώιεζε.

ΧΕΔΙΟ ΠΡΑΙΝΗ ΝΕΜΕΙ I. Ζ ΗΩΠΖ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΥΡΤΟ. πάκε ηε ζησπή. Ζ δσή καο κνηάδεη κε θαηεςπγκέλν πξντόλ έηνηκν πξνο πώιεζε. ΧΕΔΙΟ ΠΡΑΙΝΗ ΝΕΜΕΙ I. Ζ ΗΩΠΖ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΥΡΤΟ. πάκε ηε ζησπή. Ζ δσή καο κνηάδεη κε θαηεςπγκέλν πξντόλ έηνηκν πξνο πώιεζε. Ενύκε κέζα ζε ηζηκεληέληεο κεηξνπόιεηο ηνπ πνιηηηζκνύ ζαο, εθηεινύκε πεηζήληα ηηο

Διαβάστε περισσότερα