ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ"

Transcript

1 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ TO NOMOΘΔΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΓΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Γπ. Γεωπγιάδηρ Παναγιώηηρ Γενικόρ Γιεςθςνηήρ Υωποηαξικήρ & Πεπιβαλλονηικήρ Πολιηικήρ Καμπάρ Γεώπγιορ Αν. Πποϊζηάμενορ Γιεύθςνζηρ Τδάηων Αναηολικήρ Μακεδονίαρ - Θπάκηρ 3 Ινπιίνπ

2 ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΤΔΑΣΘΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΣΟΡΘΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η αλαθνξά ζηε ζεκαζία ηνπ λεξνχ γηα ηε δηαηήξεζε θαη εμέιημε ηεο δσήο ίζσο λα θαίλεηαη πιένλ αξθεηά θνηλφηππε. Απηνλφεηε ζεσξείηαη ε εχθνιε πξφζβαζε ζε πφζηκν λεξφ θαη ζε λεξφ γηα βηνκεραληθέο, θηελνηξνθηθέο θαη αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κηα θαη ε αλζξψπηλε ηζηνξία ήηαλ θαη ζπλερίδεη λα είλαη πδαηνθεληξηθή θαη εμειίζζεηαη κέζα ζε κηα δηαξθή αιιειεπίδξαζε αλζξψπσλ / λεξνχ. Σν λεξφ είλαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη βξίζθεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζε αλεπάξθεηα κε απνηέιεζκα λα ρξήδεη νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο. Σν λεξφ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία εθείλε ησλ αγαζψλ πνπ φζν απηνλφεηε ζεσξείηαη ε χπαξμή ηνπο, ηφζν επψδπλε είλαη ε έιιεηςή ηνπο. 3 Ινπιίνπ

3 ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΤΔΑΣΘΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Οη παιαηφηεξνη θάηνηθνη ηνπ πιαλήηε θαίλεηαη φηη είραλ θαηαλνήζεη ηελ έλλνηα ηεο αεηθφξνπ θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο, δχν φξσλ πνπ φζν ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα, άιιν ηφζν ζπρλά θαηαζηξαηεγνχληαη. Ίζσο γηαηί εθηφο απφ ηε ζεκαζία ηνπ λεξνχ σο ειημηξίνπ ηεο δσήο, δελ έρεη γίλεη αθφκε πιήξσο θαηαλνεηή ε ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ, ή ε αλαγθαηφηεηα αληηκεηψπηζήο ηνπ σο αλαλεψζηκνπ κελ, αιιά φρη αλεμάληιεηνπ πφξνπ. 3 Ινπιίνπ

4 ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΤΔΑΣΘΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σν λα αλαθεξζνχλ γηα κηα αθφκε θνξά ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαθνδηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ κπνξεί λα θαίλεηαη απαηζηφδνμν, φκσο ε αιινίσζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηφζν απφ θπζηθέο φζν θαη απφ αλζξσπνγελείο δηεξγαζίεο είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ καο πξνβιεκαηίδεη. 3 Ινπιίνπ

5 ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΤΔΑΣΘΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Οη επηπηψζεηο ζηελ αλζξψπηλε πγεία, νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη ε ππνβάζκηζε ησλ πδξφβησλ νηθνζπζηεκάησλ ηνλίδνπλ ζε δηαξθή βάζε ηε ζεκαζία ηνπ λεξνχ γηα ηε δεκφζηα πγεία, ηελ πνηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο, ηελ νηθνλνκία θαη ην πεξηβάιινλ. Η δπζθνιία επίηεπμεο πξνφδνπ ζηελ επίιπζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ έρεη νδεγήζεη ηνπο δηαρεηξηζηέο λεξνχ ζηελ αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο λα πηνζεηήζνπλ ηελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Τδαηηθψλ Πφξσλ. Ιδηαίηεξα δε, δίλεηαη έκθαζε ζηελ αλάγθε λα έρνπκε κηα πιήξε πξνζέγγηζε ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Τδαηηθψλ Πφξσλ, ζηεξηδφκελνη ζηελ αληίιεςε ηνπ λεξνχ σο ελφο θπζηθνχ πφξνπ, ελφο θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αγαζνχ θαη σο ελφο αλαπφζπαζηνπ ηκήκαηνο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. 3 Ινπιίνπ

6 ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΤΔΑΣΘΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σειηθά φκσο, ε Γηαρείξηζε ησλ Τδαηηθψλ Πφξσλ είλαη θαη πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο πξνζσπηθφ ζέκα φισλ καο. Πψο είλαη δπλαηφλ λα απαηηνχκε ζχγρξνλα δηαρεηξηζηηθά εξγαιεία, φηαλ δελ είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα πεηζαξρήζνπκε ζε νξηζκέλνπο απινχο θαλφλεο. Δίλαη ζίγνπξν φηη θακία δηαρείξηζε φζν θαιή θαη αλ είλαη, δελ ζα πεηχρεη ρσξίο ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζπλαίλεζε ηνπ θνηλνχ. Ο κφλνο ηξφπνο γηα λα επηηεπρζεί απηφ είλαη ε δηαξθήο ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνχ, κέζσ ησλ θνξέσλ ηνπο, (αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί, δήκνη, ΓΔΤΑ θιπ) γηα ηε ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο ηφζν ηεο πνηφηεηαο φζν θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. 3 Ινπιίνπ

7 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΘ ΔΡΑΣΗΡΘΟΣΗΣΕ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΟΤ ΤΔΑΣΘΚΟΤ ΠΟΡΟΤ Οη κεηαβνιέο ζηηο ρξήζεηο γεο ε αζηηθνπνίεζε ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ε γεσξγία θαη ε θηελνηξνθία νη κεηαιινπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ε θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ ζπγθξάηεζεο λεξνχ νη παξεκβάζεηο ζηηο θνίηεο ησλ πνηακψλ θ.α. 3 Ινπιίνπ

8 ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΓΑΣΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ Η Οδεγία 2000/60/ΔΚ Η Δ.Δ. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο έιιεηςεο θαη ξχπαλζεο ησλ πδάησλ, ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν, ζέζπηζε ηελ Οδεγία 2000/60 γηα ηα χδαηα. Η Οδεγία δελ πηνζεηεί απιά θαη κφλν κέηξα γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηεο θαηαλάισζεο, αιιά επηδηψθεη λα πξνζηαηεχζεη θαη λα δηαηεξήζεη ηνπο πδάηηλνπο πφξνπο ζε πνιχ θαιχηεξε θαηάζηαζε απφ φηη είλαη ζήκεξα, ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο κηαο βηψζηκεο πνιηηηθήο γηα ηα χδαηα, κε ηελ έλλνηα φηη ζα δηαζθαιίδεηαη δηαρξνληθά ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ζε λεξφ, ζε ζπλδπαζκφ σζηφζν κε ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο θαιήο θαηάζηαζήο ηνπο, ψζηε θαη νη κέιινπζεο γεληέο λα κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο. Μία απφ ηηο θαηλνηφκεο θαηεπζχλζεηο ηεο Οδεγίαο είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ρξεζηψλ ζηε δηακφξθσζε πδαηηθήο πνιηηηθήο ζε Πεξηθεξεηαθφ θαη Σνπηθφ επίπεδν. 3 Ινπιίνπ

9 ΒΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ 1. Ν. 3199/2003 ΦΔΚ 280/Α / ΚΤΑ 43504/2005 ΦΔΚ 1784/Β / Π.Γ. 51/2007 ΦΔΚ 54/Α / ΚΤΑ νηθ /2011 ΦΔΚ 1440/Β / ΚΤΑ νηθ /2012 ΦΔΚ 1190/Β / Ινπιίνπ

10 ΝΟΜΟΘΕΘΑ ΤΔΑΣΘΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν. 3199/2003 Με ην Ν. 3199/2003 «Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε ησλ πδάησλ» έγηλε ελαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. χκθσλα κε ην λφκν απηφ αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ πξνζηαζία & δηαρείξηζε ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ πδάησλ είλαη νη Γηεπζχλζεηο Τδάησλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ. 3 Ινπιίνπ

11 Ν. 3199/2003 Άξζξν 11 παξ.1: Γηα ηελ παξνρή λεξνχ, ηε ρξήζε λεξνχ θαη ηελ εθηέιεζε έξγνπ γηα ηελ αμηνπνίεζε πδαηηθψλ πφξσλ, θαζψο θαη γηα θάζε έξγν ή δξαζηεξηφηεηα πνπ απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία απφ ηελ ξχπαλζε ιφγσ απφξξηςεο πγξψλ απνβιήησλ ζην πεξηβάιινλ, απφ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα, απαιηείηαι άδεια.

12 Ν. 3199/2003 Άξζξν 13 παξ.1. ε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ξππαίλνπλ ή ππνβαζκίδνπλ κε άιινλ ηξφπν ηα χδαηα ή παξαβαίλνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ ή ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ εθδίδνληαη θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ, θαζψο θαη ηνπο παξαβάηεο ησλ φξσλ πνπ πξνβιέπνληαη θαη ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο άδεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην αξζ. 11, επηβάιιεηαη σο δηνηθεηηθή θχξσζε πξφζηηκν απφ 200 κέρξη

13 Ν. 3199/2003 Άξζξν 14. ε φπνηνλ πξνθαιεί ξχπαλζε ή ππνβαζκίδεη κε άιινλ ηξφπν ηα χδαηα, κε πξάμε ή παξάιεηςε πνπ αληηβαίλεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ ή ησλ θαη εμνπζηνδφηεζε ησλ εθδηδνκέλσλ δηαηαγκάησλ ή απνθάζεσλ, θαζψο θαη ζε φπνηνλ αζθεί δξαζηεξηφηεηα ή επηρείξεζε ρσξίο ηελ απαηηνχκελε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ ή ησλ θαη εμνπζηνδφηεζε ησλ εθδηδφκελσλ δηαηαγκάησλ ή απνθάζεσλ, άδεηα ή έγθξηζε ή ππεξβαίλεη ηα φξηα ηεο άδεηαο ή έγθξηζεο πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί θαη ππνβαζκίδεη ηα χδαηα, επηβάιινληαη οι ποινικές κσρώζεις πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 28 ηνπ Ν. 1650/1986.

14 ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΓΑΣΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ Κ.Τ.Α /2005 Γηα ηελ παξνρή λεξνχ, ηε ρξήζε λεξνχ θαη ηελ εθηέιεζε έξγνπ γηα ηελ αμηνπνίεζε πδαηηθψλ πφξσλ, απφ θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, απαηηείηαη άδεηα, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηελ Γηεχζπλζε Τδάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο. 3 Ινπιίνπ

15 Αδειοδόηηζη έργων και δραζηηριοηήηων ΒΑΙΚΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΥΡΗΗ ΝΔΡΟΤ 1.Ύδξεπζε 1.1. Πφζε δηαηξνθή θαζαξηφηεηα πφηηζκα πξαζίλνπ 1.2. Τδξνδφηεζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη δεκφζησλ θαηαζηεκάησλ 1.3.Κιηκαηηζκφο ζεξκνξχζκηζε 1.4.Οηθνδφκεζε θαηαζθεπέο 2.Αγξνηηθή ρξήζε 2.1 Άξδεπζε 2.2 Κηελνηξνθία 2.3 Τδαηνθαιιηέξγεηεο (ηρζπνθαιιηέξγεηεο, νζηξαθνθαιιηέξγεηεο, ινηπέο πδαηνθαιιηέξγεηεο) 2.4 Γηαβίσζεο ςαξηψλ θαη νζηξαθνεηδψλ 2.5 Αγξνηνβηνκεραλία (ζχκθσλα κε ην Π.Γ 227/ /ΦΔΚ Α 100) 3 Ινπιίνπ

16 Αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 3. Βηνκεραληθή ρξήζε 3.1 Άκεζε ρξήζε (ελζσκάησζε) 3.2 Έκκεζε ρξήζε (επεμεξγαζία πξντφλησλ πξψησλ πιψλ) 3.3 Δκθηάισζε ζπζθεπαζία λεξνχ 3.4 Φχμε ζεξκνξχζκηζε 3.5 Ππξαζθάιεηα 4. Δλεξγεηαθή ρξήζε 4.1 Παξαγσγηθή θίλεζε Τδξνειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο 4.2 Θεξκνειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο 5. Αλαςπρή (γηα ρξήζεηο πιελ ηεο χδξεπζεο) 5.1 Ξελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα Καηαζθελψζεηο Ξελψλεο 5.2 Δγθαηαζηάζεηο εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο (θέληξα ηνπξηζκνχ, πδξνζεξαπεπηήξηα θιπ) 5.3 Αζιεηηθέο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ηζηηνπινΐα, θσπειαζία, ζαιάζζην ζθη, θνιχκβεζε, γήπεδα, θέληξα πνιηηηζκνχ, ζεκαηηθά πάξθα 3 Ινπιίνπ

17 Αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ΒΑΙΚΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΡΓΧΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΓΑΣΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ Έξγα πδξνιεςίαο Έξγα ζπιινγήο λεξνχ απφ ππφγεηνπο πδξνθνξείο ζεκεηαθά (π.ρ γεσηξήζεηο, θξέαηα) ή εθηεηακέλα (π.ρ ηάθξνη, ζηνέο, ζπλδπαζκφο θξεάησλ ζηνψλ ή θξεάησλ ηάθξσλ θιπ) Έξγα πδξνκάζηεπζεο πεγψλ Έξγα ζπιινγήο λεξνχ απφ επηθαλεηαθέο απνξξνέο Έξγα κεηαθνξάο λεξνχ - Αγσγνί κεηαθνξάο πξνο ηα θέληξα δηαλνκήο θαη ζπλαξηψκελα έξγα Γίθηπα Γίθηπα δηαλνκήο Αξδεπηηθά δίθηπα Τδξεπηηθά δίθηπα Απνζηξαγγηζηηθά απνρεηεπηηθά δίθηπα 3 Ινπιίνπ

18 Αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ Έξγα ξχζκηζεο απνζήθεπζεο Έξγα ξχζκηζεο ππφγεησλ λεξψλ, αλαξπζκηζηηθά ή έξγα ηερλεηνχ εκπινπηηζκνχ Έξγα απνζήθεπζεο επηθαλεηαθψλ λεξψλ Έξγα ξχζκηζεο επηθαλεηαθψλ λεξψλ Έξγα επεμεξγαζίαο λεξνχ (θπζηθνρεκηθνχ ή κεραληθνχ θαζαξηζκνχ) Έξγα ηξνθνδφηεζεο ζε πεξηπηψζεηο Τδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη έξγσλ δηαβίσζεο ςαξηψλ Δγθαηαζηάζεσλ αζιεηηζκνχ θαη αλαςπρήο πέξαλ ηεο χδξεπζεο 3 Ινπιίνπ

19 Αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ Έξγα πξνζηαζίαο ζπληήξεζεο Αληηπιεκκπξηθά έξγα Έξγα νξεηλήο πδξνλνκίαο Έξγα πξνζηαζίαο νηθνζπζηεκάησλ θαη/ή εηδψλ ρισξίδαο, παλίδαο θαη ηχπσλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ Έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία απφ ηε ξχπαλζε ιφγσ απφξξηςεο πγξψλ απνβιήησλ ζην πεξηβάιινλ 3 Ινπιίνπ

20 ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΓΑΣΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ Π.Γ. 51/2007 ρέδηα Γηαρείξηζεο ιεθάλεο απνξξνήο πνηακψλ (κέρξη ) Πξφγξακκα Παξαθνινχζεζεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ησλ ππνγείσλ πδάησλ Πξφγξακκα Μέηξσλ (σο κέξνο ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο) 3 Ινπιίνπ

21 ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΓΑΣΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ Π.Γ. 51/2007 χκθσλα κε ην Π.Γ. 51/2007 νη Γηεπζχλζεηο Τδάησλ πξνζδηνξίδνπλ : Όια ηα πδαηηθά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απφιεςε πφζηκνπ λεξνχ κε ζθνπφ ηελ αλζξψπηλε θαηαλάισζε θαη παξέρνπλ θαηά κέζν φξν άλσ ησλ 10 m³ εκεξεζίσο ή εμππεξεηνχλ πεξηζζφηεξα απφ 50 άηνκα. Σα πδαηηθά ζπζηήκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηέηνηα ρξήζε κειινληηθά. 3 Ινπιίνπ

22 ΚΤΑ /2011 Η παξαπάλσ ΚΤΑ εθδφζεθε γηα λα θαζνξηζζνχλ νη δηαδηθαζίεο, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ γηα πθηζηάκελα δηθαηψκαηα ρξήζεο λεξνχ. Η ΚΤΑ απηή ζα πξέπεη πιένλ λα ζπζρεηηζζεί κε ηελ ΚΤΑ νηθ / ε νπνία ηξνπνπνηεί πνιιά ζεκεία ηεο.

23 ΚΤΑ νηθ /2012 Η ζπγθεθξηκέλε ΚΤΑ φπσο πξναλέθεξα ηξνπνπνηεί θαη θαηαξγεί αξθεηά ζεκεία ηεο ΚΤΑ νηθ / απινπνηψληαο ζηελ νπζία ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηαπηφρξνλα κεηψλεη ζεκαληηθά ην θφζηνο ησλ πνιηηψλ θαη κσρίως ηων αγροηών γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ρξήζεηο λεξνχ γηα πθηζηάκελα δηθαηψκαηα ρξήζεο λεξνχ. ε απηήλ ππάξρεη ζην Παξάξηεκα ΙΙ ε Αίηεζε Γήισζε πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ν θάζε ελδηαθεξφκελνο πνπ αηηείηαη ηελ έθδνζε άδεηαο ρξήζεο λεξνχ γηα πθηζηάκελν δηθαίσκα.

24 ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΟΤ Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε» θαη ζπγθεθξηκέλα κεηά ηηο νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαη ηελ ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαζψο θαη γηα ηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ είλαη ηα Σκήκαηα Πεξηβάιινληνο θαη Τδξννηθνλνκίαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηα νπνία δηαβηβάδνπλ ζηελ Γ/λζε Τδάησλ Aλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη εηζεγνχληαη γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο.

25 ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΟΤ Απφ δεκνζηεχηεθε θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ν Ν. 4071/2012 ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε παξαπάλσ αξκνδηφηεηα αζθείηαη πιένλ είηε απηνηειψο είηε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθεία πεξηθέξεηα απφ ηνπο νξεηλνχο κεηνλεθηηθνχο Γήκνπο. ηελ Πεξηθέξεηά καο φινη νη Γήκνη είλαη νξεηλνί - κεηνλεθηηθνί εθηφο απφ ηνλ Γήκν Οξεζηηάδαο, ηνλ Γήκν Αβδήξσλ θαη ηνλ Γήκν Γνμάηνπ.

26 Πξνβιήκαηα... Με αλακελφκελε αληαπφθξηζε ηνπ θνηλνχ Πνηφηεηα ησλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ Με έγθαηξε έθδνζε δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ Αληηκεηψπηζε εθηάθησλ θαηλνκέλσλ (πιεκκπξηθά θαηλφκελα πεξίνδνη παξαηεηακέλεο μεξαζίαο) Γηαρείξηζε δηαζπλνξηαθψλ πδάησλ 3 Ινπιίνπ

27 Διεύθσνζη Τδάηων Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης Η Γηεχζπλζε Τδάησλ πινπνηεί επίζεο πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο παξαθνινχζεζεο, πξνζηαζίαο (πεξηνξηζηηθά κέηξα ζηελ εθηέιεζε έξγσλ αμηνπνίεζεο θαη αδεηψλ ρξήζεο ησλ λεξψλ), θαη αλαβάζκηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. ηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, ε Γηεχζπλζε Τδάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, εγθαηέζηεζε ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο ζηελ ιεθάλε απνξξνήο ηνπ πνηακνχ Νέζηνπ έλα ζχγρξνλν θαη αμηφπηζην ηειεκεηξηθφ ζηαζκφ παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ. 3 Ινπιίνπ

28 3 Ινπιίνπ

29 ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΚΟ ΤΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΟΣΑΜΟΤ ΝΕΣΟΤ ΤΝΘΕΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΓΕΩΣΡΗΕΙ Έξι σταθμοί ποιότητας και στάθμης Σέσσερις σταθμοί στάθμης τάθμη ph Αγωγιμότητα Θερμοκρασία Διαλυμένο οξυγόνο τάθμη ΕΠΙΥΑΝΕΙΑΚΑ Δύο απλοί σταθμοί Δύο σύνθετοι σταθμοί τάθμη ph Αγωγιμότητα Θερμοκρασία τάθμη ph Διαλυμένο οξυγόνο Αγωγιμότητα Θερμοκρασία Διαλυμένο οξυγόνο Θολότητα Φλωροφύλλη Α

30 ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΚΟ ΤΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΟΣΑΜΟΤ ΝΕΣΟΤ SCIENTACT AE

31 ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΚΟ ΤΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΟΣΑΜΟΤ ΝΕΣΟΤ

32 Πηγές ηραηώνων - Παραδείζοσ 3 Ινπιίνπ

33 3 Ινπιίνπ

34 ΤΜΠΔΡΑΜΑTA Σν λεξφ: Χο θνηλσληθφ αγαζφ αλήθεη ζε φινπο καο θαη ζε θαλέλα Μφλν κε θηιηθή θαη πξνζεγκέλε ζπκπεξηθνξά καο ζηε ρξήζε ηνπ ζα εμαζθαιίζνπκε ηε βησζηκφηεηά ηνπ δειαδή ηελ ίδηα καο ηε δσή Πάλσ απφ φια έρνπκε ππνρξέσζε λα δψζνπκε ην δηθαίσκα ηεο δσήο ζε ππάξμεηο πνπ ζα έιζνπλ ζην κέιινλ. 3 Ινπιίνπ

35 Κιείλνληαο ηελ εηζήγεζή κνπ θαη ζεσξψληαο φηη ε ζεκεξηλή εκεξίδα απνηειεί νπζηαζηηθφ βήκα ελεκέξσζεο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ θνξέσλ αιιά θαη ησλ ρξεζηψλ, ζαο δηαβεβαηψλσ φηη ε Γηεχζπλζε Τδάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο ελζαξξχλεη, ζηεξίδεη θαη ζα ζηεξίδεη ζην κέιινλ θάζε ηέηνηα πξνζπάζεηα, πξνθεηκέλνπ θαη ν ηειεπηαίνο πνιίηεο λα επαηζζεηνπνηεζεί γηα ηε ζεκαζία ηνπ λεξνχ ζηε δσή θαη ηελ επεκεξία φισλ καο. 3 Ινπιίνπ

36 Σας εσταριστώ πολύ για την προσοτή σας!!! 3 Ινπιίνπ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΜΟΝΑΓΧΝ ΑΦΑΛΑΣΧΖ : ΠΡΟΣΑΖ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ πληνλίζηξηα, Γαλάε Αληωλάθνπ Αληηπξόεδξνο ΟΡΑ Μέιε:Έθε ηεθαλή, ζηέιερνο Οξγαληζκνύ Αζήλαο, Αληώλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΚΔΙΜΔΝΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΠΔΡΙ ΤΓΑΣΟΡΔΜΑΣΩΝ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΙΟΡΘΩΔΙ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΑΤΣΗ ΚΑΙ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο

Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο Σπληνληζκόο ηνπηθώλ αξρώλ κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε θνηλήο πνιηηηθήο όζνλ αθνξά ηα έξγα απνρέηεπζεο νκβξίωλ πδάηωλ ηωλ Αεηθόξωλ Σπζηεκάηωλ Απνρέηεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης. Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ:

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΠΑΡΥΙΑΚΗ ΠΟΛΔΩ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΠΑΡΥΙΑΚΗ ΠΟΛΔΩ ΣΜΔΜΏ ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΣΒ Σ.Β.Ε. ΠΒΕΡΏΕΏ ΥΟΛΔ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΚΧΝ ΒΦΏΡΜΟΓΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΠΑΡΥΙΑΚΗ ΠΟΛΔΩ Raw Water Basin Raw Water Pump Station Filtration

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 2013. Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Κσδηθόο Δ.Π.: 1 2007GR161PO005

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 2013. Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Κσδηθόο Δ.Π.: 1 2007GR161PO005 Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 2013 Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Σίηινο: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Κσδηθόο Δ.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 Αζήλα, Ηνύιηνο 2011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 2011 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΜΔΡΟ Α : ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΩΓΖ - Ση είλαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην - Μεζνδνινγία - ηάδηα - Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα Έξγνπ -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΛΑΓΟ : ΓΔΧΛΟΓΗΚΟ ΚΑΗ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΗΑ ΣΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΖ ΣΟΜΔΑ: ΓΔΧΛΟΓΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βηώζηκε δηαρείξηζε πξνζηαηεπόκελσλ νηθνζπζηεκάησλ. Πνιηηηθέο θαη εξγαιεία εθαξκνγήο. Ζ πεξίπησζε ηεο ιίκλεο Κνξώλεηαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΩΝ ΥΔΓΗΟ ΚΤΑ MAΡΣΗΟ 2011 1 ΔΓΚΡΗΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 206 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ

Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 206 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα Σα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα. Μειέηε πεξίπησζεο: ΓΠ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ Δπηβιέπσλ: Λνπδνβίθνο Βαζελρόβελ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο»

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΧΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΔΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013 Δηήζηα Έθζεζε 2008 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα Ν. Πλαζηήπα Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010

Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα Ν. Πλαζηήπα Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 1 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1.1. Αληηθείκελν - Δπηζθφπεζε ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ... 3 1.2. Οκάδα Έξεπλαο... 4 2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ... 5 2.1. Σνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020)

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΠΔΡΑΑ) Αεξνπόξνπ Παπαλαζηαζίνπ 34, 115 27 Αζήλα ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ... 4 1.2. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ... 10 1.4. ΔΘΝΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ15 2.ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα