E.A.C. NAs Representative

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "E.A.C. NAs Representative"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΛΖΦΔΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΓΗΖΜΔΡΗΓΑ 2014 ΑΒΒΑΣΟ 22/ Δγγξαθέο / Γειψζεηο ζπκκεηνρήο ζε εξγαζηήξηα ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ - ΔΝΑΡΞΖ ΦΑΝΖ ΞΔΝΟΤ, Κνηλ. Λεηηνπξγφο, χκβνπινο Φπρηθήο Τγείαο, Πξφεδξνο Δ.Δ.. ΥΡΗΣΟ ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ, χκβνπινο Φπρηθήο Τγείαο, Αληηπξφεδξνο Δ.Δ.. SEAMUS SHEEDY, MA MIACP ACI E.A.C. Masters Supervision Practice, Πξφεδξνο E.A.C. YVONNE DE KRUIJFF, Counsellor, Aληηπξφεδξνο E.A.C. CHIARA VENERI, Systemic Counsellor, member of the E.C. EAC, Δζλ. Αληηπξφζσπνο Ηηαιίαο ΔYA METAΛΛΗΓΖ, πκβ. Φπρνιφγνο Φπρνζεξαπεχηξηα, Δζληθή Αληηπξφζσπνο Δ.Δ.. E.A.C. NAs Representative πληνληζκόο Μεηάθξαζε : ΓΗΧΡΓΟ ΥΔΡΜΠΔΡΣΑΨΝ, Linceciatis Philosophicus Παλεπηζηεκίνπ Επξίρεο : ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ- Καθέο ζην θπιηθείν ηεο Διιελνακεξηθαληθήο Έλσζεο ΠΑΡΑΛΛΖΛΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ - ΑΒΒΑΣΟ ΠΡΧΗ 1. «Σν Πξνζσπηθό είλαη Οηθνπκεληθό: Ζ Πλεπκαηηθή Γηάζηαζε ζηελ πκβνπιεπηηθή» θνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ απηνχ είλαη λα πξνζεγγίζεη ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε βησκαηηθφ επίπεδν ηελ πλεπκαηηθή δηάζηαζε ηεο χπαξμεο. Όιν θαη ζπρλφηεξα ε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία θαη έξεπλα ηνικά λα αγγίδεη έλα ζέκα, πνπ κέρξη πξφζθαηα απνηεινχζε ηακπνχ γηα ηελ επηζηήκε θαη άξα δελ ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ πεξηζζφηεξσλ πξνζεγγίζεσλ. Απηφ, θαζψο θαη ε πξνθαηάιεςε, άθελε έλα κεγάιν κέξνο ηεο χπαξμεο έμσ απφ ηα γξαθεία καο θαη ίζσο ζηεξνχζε κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζε φινπο καο. ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο πνιχ-πνιηηηζκηθφηεηαο θαινχκαζηε λα βξνχκε ηα νηθνπκεληθά ζεκεία αλαθνξάο καο γηα λα απνδερηνχκε θαη λα αγθαιηάζνπκε ηελ δηαθνξεηηθφηεηα. ην ρξφλν πνπ έρνπκε ζα επηρεηξήζνπκε κηα ζθαηξηθή ζεψξεζε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο (spirituality), δέλνληαο ηελ ζεσξία κε ην βίσκα κε κία πξνζσπνθεληξηθή ζέζε. Μέζα απφ βησκαηηθέο αζθήζεηο ζα δηεξεπλήζνπκε: Σελ πλεπκαηηθή δηάζηαζε κέζα καο Σελ δπλαηφηεηα καο λα ζπλαληήζνπκε ηελ πλεπκαηηθή δηάζηαζε ησλ πειαηψλ καο ΡΟΤΜΠΗΝΖ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟΤ, MSc, ECP, Πξνζσπνθεληξηθή ςπρνζεξαπεχηξηα, εθπαηδεχηξηα θαη επφπηξηα Δίλαη πηπρηνχρνο Βηνινγίαο θαη Management. Έρεη εθπαηδεπηεί ζηελ Πξνζσπνθεληξηθή Φπρνζεξαπεία, Δπνπηεία θαη Δθπαίδεπζε (Pg.D θαη MSc,) θαη ζε EFT ζπκβνπιεπηηθή δεπγαξηψλ, ζεξαπεπηηθή χπλσζε θαη Focusing. Έρεη ζπλεξγαζηεί κε ην ICPS ( ) ζαλ εθπαηδεχηξηα θαη επφπηξηα θαη αζθεί ηδησηηθά Πξνζσπνθεληξηθή ςπρνζεξαπεία θαη επνπηεία. Μέινο ΔΔ θαη EAC, ηεο EAP θαη WAPCEPC. 1

2 ΒΗΒΗΑΝ ΑΥΠΑΕΖ, BA, PGD, MSc., P.C. χκβνπινο Φπρ. Τγείαο Ζ Βίβηαλ είλαη πηπρηνχρνο Γαιιηθήο Φηινινγίαο θαη θάηνρνο ηνπ Master of Science in Person Centred Counselling, κε εθπαίδεπζε ζηε ζεξαπεπηηθή χπλσζε, focusing θαη «Mindfulness Stress Reduction». Δίλαη κέινο ηεο Δ.Δ.. θαη ηεο E.A.C. Δξγάδεηαη σο πξνζσπνθεληξηθή ζχκβνπινο θαη νινθιεξψλεη ηελ εθπαίδεπζε ηεο ζαλ εθπαηδεχηξηα ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθήο ηνπ I.C.P.S. 2. «Οκάδεο ππνζηήξημεο αλέξγσλ θαη αηόκσλ κε ρακειό εηζόδεκα» Ζ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε έρεη επεξεάζεη βαζχηαηα ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ πιεζπζκνχ, βάδνληαο ηνπο εηδηθνχο ηεο ςπρηθήο πγείαο κπξνζηά ζε θαηλνχξγηα θαηλφκελα θαη θαζήθνληα. ηα πιαίζηα κηαο θνηλσληθήο δξάζεο ηεο πκβνπιεπηηθήο πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο λέεο δχζθνιεο ζπλζήθεο ζηελ ρψξα καο, δεκηνπξγήζακε έλα Πξφγξακκα, κε ζθνπφ λα αληηκεησπίζεη ηηο ηδηαίηεξεο ςπρνινγηθέο αλάγθεο ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ ράζεη ην εηζφδεκά ηνπο. Θα γίλεη βησκαηηθή παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε γηα ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ Οκάδσλ απηψλ. ΜΑΡΗΑ ΥΡΗΣΗΝΑ ΣΑΦΤΛΑΚΖ, χκβνπινο Φπρ. Τγείαο Ζ Μαξία Υξηζηίλα ηαθπιάθε είλαη απφθνηηε χκβνπινο Φπρηθήο Τγείαο ηνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Νεπξνθπηνζεξαπείαο θαη Αλάιπζεο ηνπ Υαξαθηήξα (Δ.Η.Ν.Α.). Έρεη νινθιεξψζεη ηελ Μεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε (επηπέδνπ master s) κε ζέκα: «ηάζε ηνπ ψκαηνο θαη Υαξαθηήξαο», θαη παξαθνινχζεζε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θχθιν γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ηνπ Δπφπηε. Δξγάδεηαη κε αηνκηθή θαη νκαδηθή πκβνπιεπηηθή. 3. «Βηώλνληαο ηε Γεκηνπξγηθόηεηα: Focusing & Thinking At the Edge (TAE)» Ζ αλαζηνιή ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο είλαη ζπρλά δείγκα ςπρηθήο αληζνξξνπίαο, ελψ, ε πξναγσγή θαη δηεπθφιπλζή ηεο, δείγκα ςπρηθήο πγείαο θαη επδσίαο. ην πξνηεηλφκελν εξγαζηήξην ζα παξνπζηαζηεί, κέζα απφ ηελ Γηαδηθαζία Δζηίαζεο (Focusing) θαη Σελ Αηρκή ηεο Δπίγλσζεο (Thinking at the Edge ΣΑΔ), έλαο κεζνδηθφο ηξφπνο αλαγλψξηζεο, πξνζέγγηζεο θαη έθθξαζεο ηεο εγγελνχο δεκηνπξγηθφηεηαο, ν νπνίνο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φινπο ηνκείο ηεο πκβνπιεπηηθήο (ςπρηθή πγεία, εθπαίδεπζε, επηρεηξήζεηο, ηέρλε ). Αξρηθά ζα γίλεη κηα ζχληνκε βησκαηηθή εμνηθείσζε κε ηε Γηαδηθαζία Δζηίαζεο, ηε δεκηνπξγία Αζθαινχο ή Διεχζεξνπ (Δζσηεξηθνχ) Υψξνπ θαη ηε εκθάληζε ηεο Βησκέλεο Αίζζεζεο. ηε ζπλέρεηα «εζηηαδφκελνη» (πρ. δνπιεχνληαο ζε δεπγάξηα) ζα πξνζδηνξίζνπκε ηα ζέκαηα ησλ «αλνηθηψλ» εθθξαζηηθψλ / δεκηνπξγηθψλ αλαδεηήζεσλ καο. ηελ θχξηα θάζε ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα πξνρσξήζνπκε, ζηαδηαθά, ζηα πέληε βήκαηα ηεο 1 εο θάζεο ηεο κεζφδνπ ΣΑΔ. ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΤΠΡΗΧΣΑΚΖ, Δθπαηδεπηηθφο, χκβνπινο Πξνζσπνθεληξηθήο θαη Focusing Βησκαηηθήο πκβνπιεπηηθήο. Αγαπάεη γεληθά θαη εθαξκφδεη εηδηθά ηελ άηππε πξνζσπνθεληξηθή εθπαίδεπζε/κάζεζε θαη ην e-learning. Αζρνιείηαη κε ηε ζπγγξαθή ςεθηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη πξνζνκνηψζεσλ, ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε, ηηο νκάδεο δηακεζνιάβεζεο ζρεηηθά κε ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ, θαη, θπξίσο, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Focusing, ηνπ NVC θαη ηεο κεζφδνπ TAE ζηε ζρνιηθή ηάμε. 2

3 4. «Οη ςπρνινγηθέο επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζην άηνκν θαη ηελ νηθνγέλεηα. ηξαηεγηθέο επηβίσζεο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο» ηφρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη κηα ςπρνινγηθή πξνζέγγηζε ζηελ αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ παξνπζίαζε ζα εζηηάζεη ζηα αίηηα ηεο θξίζεο κε ζηφρν ηελ ςπρνινγηθή ηεο εξκελεία κε βάζε ηε ζεσξία ηνπ Hallowell ( Delivered from Destruction ) θαζψο θαη ζηελ πξνζέγγηζε ηεο θξίζεο ζαλ επθαηξία γηα αθχπληζε, κάζεζε θαη εμέιημε. Έκθαζε ζα δνζεί ζηηο ςπρνινγηθέο θαη ςπρνζσκαηηθέο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζην άηνκν, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ζα παξνπζηαζηνχλ πξαθηηθνί ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηεο. Σέινο ζα ζπδεηεζνχλ ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο κέζσ ζεξαπεπηηθήο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο. Dr. GINA THANOPOULOU, Ph.D., Ed.M. HARVARD University, Counseling Psychologist Ζ Dr. Σδίλα Θαλνπνύινπ, είλαη πκβνπιεπηηθή Φπρνιφγνο. Δίλαη απφθνηηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ HARVARD, κε εμεηδίθεπζε ζηε Φπρν-εθπαηδεπηηθή πκβνπιεπηηθή Παηδηώλ, εθήβσλ θαη ελήιηθσλ. Δίλαη Γηεπζχληξηα ηνπ Κέληξνπ πκβνπιεπηηθήο ηνπ International School of Athens (ISA). Δπίζεο δηαηεξεί ην πξνζσπηθφ ηεο γξαθείν. Δίλαη Έγθξηην κέινο ηεο Δπξσπατθήο θαη Διιεληθήο Δηαηξείαο πκβνπιεπηηθήο & ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρνινγηθήο Δηαηξείαο (ΑPΑ). MARIA PROTOPAPA, B.A, M.Sc., Counseling Psychologist Mαξία Πξσηνπαπά, B.A., M.Sc., πκβνπιεπηηθή Φπρνιφγνο, χκβνπινο Φπρηθήο Τγείαο. πλεξγάδεηαη κε ην Κέληξν πκβνπιεπηηθήο ηνπ International School of Athens (ISA) ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο εθήβσλ, αηνκηθά θαη νκαδηθά, ελψ παξάιιεια είλαη θαη ε ΗΒ Diploma Coordinator ηνπ ζρνιείνπ. ηελ ηδησηηθή πξαθηηθή ηεο αζρνιείηαη κε ηελ αηνκηθή ζπκβνπιεπηηθή ελειίθσλ, δεπγαξηψλ θαη εθήβσλ θαη εμεηδηθεχεηαη ζηε νκαδηθή ζπκβνπιεπηηθή γνλέσλ. 5.«Ζ Διιεληθή πκβνπιεπηηθή ηζόηηκα ζην Δπξσπατθό Γίγλεζζαη: Αλαπαξάζηαζε ηεο ζρέζεο Δπξώπεο Διιάδαο» Ζ ΔΔ εληάζζεηαη πιένλ ηζφηηκα ζηελ Δπξσπατθή Δηαηξία πκβνπιεπηηθήο. Αλαγλσξίδεηαη έηζη ε επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπ πεδίνπ γλψζεο ηεο κνληέξλαο δπηηθήο επηζηήκεο ζηελ ειιεληθή ζπκβνπιεπηηθή. Δκείο φκσο θαινχκαζηε λα πξνβάινπκε θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο καο, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ Αξραηνειιεληθή παξάδνζε, θνηλή πιένλ επξσπατθή θιεξνλνκηά. Απηφ εθθξάδεη θαη ν κχζνο ηεο Δπξψπεο. Κφξε απφ ηελ Φνηλίθε-Παιαηζηίλε αξπάδεηαη απφ ηνλ Γία θαη εγθαζίζηαηαη ζηελ Κξήηε, απαξρή γηα ηνλ πξψην εμειηγκέλν δπηηθφ πνιηηηζκφ, ηνλ Μηλσηθφ. Ο ηδξπηηθφο κχζνο ηεο Δπξψπεο απνηειεί έγγξακκα ηεο ζχλδεζεο ηεο Γχζεο κε ηηο ξίδεο ηεο ζηελ Αλαηνιή,. Σν κνληέξλν Παξάδεηγκα Φπρνζεξαπείαο, θαηά θαη κεηά Φξφπλη, θαη αθνινχζσο ε πκβνπιεπηηθή ζεζκνζεηεί ηελ Αηνκηθή Θεξαπεία, σο θαηάθηεζε ησλ θαηξψλ καο. Αληηπαξαβάιιεηαη έηζη κε ην Αξραηνειιεληθφ Παξάδεηγκα ηεο Σπιινγηθήο Θεξαπείαο, κέζσ ηεο Μπζνινγίαο, ηνπ Θεάηξνπ (Σξαγσδίαο-Κσκσδίαο), ηεο Φηινζνθίαο σο ζεξαπεία θαη ηεο πνιηηηθήο δξάζεο θαη ζπκκεηνρήο, ηνπ πνιηηηθνχ φληνο. Ο φξνο Θεξαπεία φπνπ ην Θ εθπξνζσπεί ην Θείνλ, παξαπέκπεη ζηελ έλσζε κε έλα αλψηεξν επίπεδν, ζηελ ππέξβαζε σο κέζν θαη ζηφρν ζεξαπείαο. Σειηθά ε έλσζε κε ην Θείν νδεγεί ζηελ εζσηεξίθεπζή ηνπ, σο Eζωηεξηθό Θεξαπεπηή. 3

4 Ζ Διιεληθή πκβνπιεπηηθή κπνξεί επνκέλσο λα πξνζθέξεη ζηελ επξχηεξε επξσπατθή πκβνπιεπηηθή ηελ δηεχξπλζε θαη εκβάζπλζε ηεο ππέξβαζεο. Δηζη απνθηά λφεκα ε ζεκαζία ησλ Μχζσλ θαη ησλ Αξρεηχπσλ πνπ εκπεξηέρνπλ σο παξαθαηαζήθε, ηηο αξρέο, ηηο ηάμεηο, ηνπο λφκνπο θαη λνκνηέιεηεο πνπ δηέπνπλ ηελ αλζξψπηλε πξαγκαηηθφηεηα θαη θπβεξλνχλ ηειηθά ηελ ζεξαπεία ησλ αλζξψπσλ. ην εξγαζηήξη πξνηείλεηαη κηα πζηεκηθή Αλαπαξάζηαζε πνπ ζα πξνζεγγίζεη ζπλνιηθά ην παξαπάλσ ζέκα, κε εθπξνζψπνπο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Θα δηεξεπλεζεί ε δπλακηθή Δπξσπατθήο έλαληη Διιεληθήο πκβνπιεπηηθήο, κε έκθαζε ζηνλ Διιελα/Διιελίδα χκβνπιν θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ. ΓΡ ΓΖΜΖΣΡΖ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ, Κνηλσληνιφγνο-Φπρνιφγνο, πζηεκηθφο & Οηθνγελεηαθφο Θεξαπεπηήο EFTA & ΔΛΔΤΘ πνπδέο Κνηλσληνινγίαο-Φπρνινγίαο-Φηινζνθίαο (Παλεπηζηήκην Μνλάρνπ). Ηδξπηήο ηνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ πζηεκηθήο Αλαπαξάζηαζεο (Δ.Η..Α.), κέζσ ηνπ νπνίνπ πξνάγεη, σο ζπζηεκηθφο ζεξαπεπηήο (EFTA), εθπαηδεπηήο θαη επφπηεο ηελ Βηωκαηηθή Σπζηεκηθή, ηελ ζχλδεζε ησλ Αξρεηχπσλ (Αξραηνειιεληθή Μπζνινγία-Σξαγσδία-Φηινζνθία) κε ηελ πζηεκηθή Θεξαπεία. 6. «Πνηνο ζα ζεξαπεύζεη ηνπο ζεξαπεπηέο ή ν ζεξαπεπηήο σο ζεξαπεπόκελνο» Έλα εξγαζηήξη φπνπ ν Ησάλλεο Φάξξαο ζα θαηαζέζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ καξηπξία-βίσκα απφ ηα ρξφληα πνπ ππήξμε θαη είλαη αθφκα αλαιπφκελνο κέζα απφ δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο θαη ζεξαπεπηέο. Οη παξεπξίζθνκελνη κπνξνχλ λα ζέζνπλ ειεχζεξα νπνηαδήπνηε εξψηεζε,ηηο δηθέο ηνπο αγσλίεο θαη ζέζεηο σο πξνο ηε ζεξαπεία θαη σο πξνο ηε ζρέζε ζεξαπεπηή-ζεξαπεπφκελνπ. Σν ζθεπηηθφ ηνπ εξγαζηεξίνπ βαζίδεηαη ζην φηη δελ πξέπεη λα ππάξρεη ηίπνηε θξπθφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζεξαπεπηή σο πξνο ην φηη σο αλζξψπηλν νλ θαη ν ίδηνο, ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο δηαβαζκίζεηο ησλ αλζξσπίλσλ πνηνηήησλ, απφ ηελ νδχλε θαη ηνλ πφλν κέρξη ηελ ραξά θαη ηελ επίηεπμε θαη φηη είλαη εμφρσο ζεξαπεπηηθφ γηα ηνλ ζεξαπεπφκελν λα γλσξίδεη φηη ν ζεξαπεπηήο ηνπ είλαη δηαξθψο θαη αελάσο ζηε ζέζε ηνπ ζεξαπεπφκελνπ, σο ε ειάρηζηε έλδεημε επγέλεηαο, εππξέπεηαο θαη επαγγεικαηηθνχ ήζνπο γηα ην ιεηηνχξγεκα πνπ ππεξεηεί. ΗΧΑΝΝΖ ΦΑΡΡΑ, Δηζεγεηήο εκηλαξίσλ, χκβνπινο Φπρηθήο Τγείαο, Φπρνελεξγεηαθφο Αλαιπηήο Ο Ησάλλεο Φάξξαο γελλήζεθε ην 1955 ζηελ Νέα Κνχηαιε ηεο Λήκλνπ απφ γνλείο Μηθξαζηάηεο. Σν 1995 ηδξχεη ηνλ Υψξν Πνιηηηζκνχ θαη Έξεπλαο : ΤΝΘΔΗ θαη ην 1997 ηελ ζπκβνπιεπηηθή κέζνδν ηεο ΦΤΥΟΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Πξνζέγγηζεο. Δίλαη Δηζεγεηήο εκηλαξίσλ θαη χκβνπινο Φπρηθήο Τγείαο. 7. «Σν άθνπζκα ηεο επηζπκίαο κε ηελ NDI» (Παξεκβαίλνπζα Με Καηεπζπληηθόηεηα) ε κηα Δπξψπε πνπ αιιάδεη θαη ζε κηα Διιάδα πνπ θηππηέηαη θαη παζρίδεη λα θξαηεζεί δσληαλή, ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζπκβάιινπκε, φζν γίλεηαη, κέζα απφ ηε δνπιεηά καο: Πηζηεχνπκε φηη νη άλζξσπνη, είκαζηε δεμακελέο δπλαηνηήησλ. Ζ επηζπκία είλαη ε πην θχξηα κνξθή ηνπο. Δπίζεο νη επηζπκίεο κάο ηξνθνδνηνχλ κε ην ζχλνιν 4

5 ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη εκπεηξηψλ καο. πρλά φκσο δελ αλαγλσξίδνπκε νχηε ηηο δηθέο καο επηζπκίεο, γηαηί είλαη βαζηά θξπκκέλεο, πφζν κάιινλ ηηο επηζπκίεο ησλ άιισλ Γηα λα κπνξέζνπκε λα βνεζήζνπκε ηνπο αλζξψπνπο πνπ απεπζχλνληαη ζε εκάο, αιιά θαη ηνπο γχξσ απφ εκάο, ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηηο επηζπκίεο ηνπο ψζηε λα δνπιέςνπκε καδί ηνπο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πινπνίεζεο ηνπο. Πνηέ θαλέλα θαιφ δελ επηηπγράλεηαη κε θαηαλαγθαζκφ! Ζ Παξεκβαίλνπζα Με Καηεπζπληηθφηεηα, σο κέζνδνο επηθέληξσζεο ζηηο επηζπκίεο, δηαζέηεη εξγαιεία αλάδπζεο θαη ζηε ζπλέρεηα αλάγλσζεο ησλ επηζπκηψλ, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη ρξήζηκα... ΓΗΧΡΓΟ ΑΣΡΗΝΑΚΖ, Φπρίαηξνο, Φπρνζεξαπεπηήο, Γηεπζπληήο ΦΝΑ Γξνκνθατηείνπ Δπηζηεκνληθά ππεχζπλνο ζε πξνγξάκκαηα ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο, εθπαηδεπκέλνο ζηελ Ρατρηθή ςπρνζεξαπεία θαη ζηελ NDI, εθπαηδεπηήο ζηε Με Καηεπζπληηθή Παξεκβαηηθή ςπρνζεξαπεία ζπκβνπιεπηηθή εκςχρσζε νκάδσλ.. ΚΑΗΣΖ ΚΑΝΑΚΑΚΖ, Φπρνιφγνο, Φπρνζεξαπεχηξηα Δθπαηδεπκέλε ζηελ NDI θαη ζηε πζηεκηθή ζεξαπεία δεχγνπο θαη νηθνγέλεηαο, εθπαηδεχηξηα ζηε Με Καηεπζπληηθή Παξεκβαηηθή ςπρνζεξαπεία ζπκβνπιεπηηθή εκςχρσζε νκάδσλ. 8. Counselling: Coaching and Mentoring in Europe (Μόλν ζηα Αγγιηθά) COACHING, MENTORING and Counselling find their roots in Greek history. However, these have developed in independent professions with different specific goals. The workshop aims at bringing out similarities and differences both in techniques and contexts whereby coaching, mentoring and counselling are used. Such similarities and differences could create a holistic approach towards helping the client in a way that the person feels more integrated in society, in the workplace and develops healthy relationships in all spheres of life. JESMOND FRIGGIERI At the moment in the 4th year of Master in Counselling at the University of Malta. Graduated from the University of Leicester in Master in Business Administration, in Sacred Theology from Institut Catholique de Toulouse, and Bachelor in Arts (Philosophy, Psychology and Sociology) from the University of Malta. Has also a Diploma in Systemic Practice from the Tavistock Clinic in conjunction with Agenzija Appogg and Award in Understanding and Implementing Coaching and Mentoring from CIPD-UK :00: ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ Καθέο ζην θπιηθείν ηεο Διιελνακεξηθαληθήο Έλσζεο : ΠΑΡΑΛΛΖΛΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ - ΑΒΒΑΣΟ ΑΠΟΓΔΤΜΑ 1.«ηα πξέπεη θαη ζηε ινγηθή πήγε ε δσή κνπ όιε, θη απόηηζην ηζε πεζπκηάο άθεθα ην πεξβόιη» κε βάζε ηε κέζνδν Παξεκβαίλνπζαο Με Καηεπζπληηθήο ςπρνζεξαπείαο,non Directive Intervention) Ο Γάιινο Michel Lobrot είλαη ςπρνζεξαπεπηήο, θαζεγεηήο παηδαγσγηθήο θαη ςπρνινγίαο θαη ζπγγξαθέαο, έλαο απφ ηνπο πξσηεξγάηεο ηεο Γαιιηθήο ζεζκηθήο παηδαγσγηθήο ηνπ 60. 5

6 Μεηά απφ πνιιά ρξφληα ςπρνζεξαπεπηηθήο πξαθηηθήο αλέπηπμε ηελ Με Καηεπζπληηθή Παξεκβαηηθή ςπρνζεξαπεία (ή N.D.I), έλα πνιπζπιιεθηηθφ πξνζσπνθεληξηθφ κνληέιν. Ζ κέζνδνο πνπ αλαπηχζζεη, ηφζν γηα ηελ παηδαγσγηθή φζν θαη γηα ηελ εκςχρσζε νκάδσλ θαη ηελ ςπρνζεξαπεία, αλαδεηά ηξφπνπο θαη θαηαζηάζεηο δεκηνπξγίαο ζεηηθψλ εκπεηξηψλ πνπ εκπινπηίδνπλ ηηο πεγέο ηνπ αηφκνπ θαη ζπγρξφλσο δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάδπζε επηζπκηψλ γηα κάζεζε, επηθνηλσλία, δεκηνπξγηθφηεηα θαη νινθιήξσζε. ηφρνο καο είλαη ε εξγαζία ζηνλ εαπηφ, ε αλαδήηεζε ηεο επηζπκίαο, ε ελεξγνπνίεζε θαη ε επαθή κε ην ζψκα θαη ε δηεξεχλεζε ζεκάησλ πνπ ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπο επηδξά ζηνλ ηξφπν πνπ βηψλνπκε ηελ δσή καο Ζ επεμεξγαζία εκπεξηέρεη βησκαηηθέο δξάζεηο θαη δηεξεχλεζε νλείξσλ καθξηά απφ εξκελείεο θαη αλαιπηηθά ζρήκαηα, κε θέληξν θαη αθεηεξία ηνλ άλζξσπν θαη ηελ ηζηνξία ηνπ. Δηζεγεηέο- εκςπρσηέο: ΝΔΚΣΑΡΗΑ ΠΑΣΔΡΑΚΖ, ζχκβνπινο, Με θαηεπζπληηθή ςπρνζεξαπεχηξηα ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΣΟΤΡΝΑΡΑ, ςπρίαηξνο παηδηψλ θαη εθήβσλ, Με θαηεπζπληηθφο ςπρνζεξαπεπηήο Οη ζπκκεηέρνληεο λα θνξνύλ άλεηα ξνύρα θαη λα έρνπλ καδί ηνπο ζηξωκαηάθη γπκλαζηηθήο. 2. «Βηώλνληαο εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο αιιαγέο: ν ξόινο θαη νη ηερληθέο ηνπ ζπκβνύινπ κέζα από ηε καηηά ηεο γλσζηαθήο- ζπκπεξηθνξηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηεο πξνζέγγηζεο Gestalt» Ζ αλζξψπηλε θχζε παξακέλεη ίδηα, φζν θη αλ δηαθνξνπνηνχληαη νη επνρέο, νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ή ν ηφπνο δηαβίσζεο. Οη αιιαγέο απηέο επεξεάδνπλ ηηο αλάγθεο, ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ αηφκνπ- ζπκβνχινπ θαη ζπκβνπιεπφκελνπ. Αο δηεξεπλήζνπκε ινηπφλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα αθνπγθξαζηνχκε θαη λα δηαρεηξηζηνχκε ηελ επίδξαζε ησλ εμσηεξηθψλ αιιαγψλ ζηνλ εζσηεξηθφ καο θφζκν. Μαθξηά απφ θαηεγνξηνπνηήζεηο αλζξψπσλ θαη ζεσξεηηθψλ κνληέισλ, αμηνπνηψληαο ηηο γλψζεηο θαη εζηηάδνληαο ζην βίσκα, αο ελψζνπκε ηηο δπλάκεηο καο γηα λα αληηκεησπίζνπκε ηηο πξνθιήζεηο ηνπ ζήκεξα. ΑΜΑΛΗΑ ΚΑΠΟΤΛΔΑ, Φπρνιφγνο Φπρνιφγνο, πηζηνπνηεκέλε Φπρνζεξαπεχηξηα Gestalt, κέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Φπρνζεξαπείαο Gestalt θαη ηεο EAGT ΝΑΣΑΛΗΑ ΚΟΤΣΡΟΤΛΖ, MSc, Φπρνιφγνο Φπρνιφγνο, ππ. Γηδάθησξ Φπρνινγίαο Τγείαο, Γλσζηαθή-πκπεξηθνξηθή Φπρνζεξαπεία θαη πκβνπιεπηηθή, Γηεπζχληξηα πνπδψλ ζην Κέληξν Δθαξκνζκέλεο Φπρνζεξαπείαο θαη πκβνπιεπηηθήο 3. «Γνπιεύνληαο κε ηνλ Ηδαληθό Μαο Δαπηό» Αθνινπζψληαο ηελ πνξεία ηεο δσήο απφ ηε γέλλεζε κέρξη ην ζήκεξα θάλνπκε έλα ηαμίδη ζηνλ πξνζσπηθφ καο ρσξνρξφλν. Ξεθηλψληαο απφ ηελ παηδηθή ειηθία, ζπλερίδνπκε ηελ πνξεία πξνο ηελ εθεβεία, μαλαδνχκε ζηηγκέο απφ ην παξειζφλ, ζπλαληάκε ηνλ εαπηφ ζην παξφλ θαη πξνζαλαηνιηδφκαζηε ζην κέιινλ. Δπαλαπξνζδηνξίδνπκε πξφζσπα, αλζξψπνπο θαη γεγνλφηα δσήο, ελψ θάλνπκε κηα «βαζηά βνπηηά» ζηα νηθνγελεηαθά καο δπλακηθά θαη ην γελεαινγηθφ καο δέληξν. 6

7 Σν εξγαζηήξην απηφ έρεη ραξαθηήξα απηνγλσζηαθφ θαη ζεξαπεπηηθφ, ζηνρεχεη ζηελ απνδνρή ηεο πξνζσπηθήο ηζηνξίαο ηνπ θαζελφο,αιιά θαη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ εαπηνχ καο θαη ηνπ Ηδεψδνπο καο Δγψ ζην εδψ θαη ην ηψξα. Μέζα απφ ηερληθέο Φπραλαιπηηθνχ Φπρνδξάκαηνο θαη Οπκαληζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ν ζπκκεηέρνληαο «δνπιεχεη κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηζηνξία» ζ έλα αέλαν παηρλίδη εζσηεξηθήο αλαδήηεζεο, φπνπ ε αλάκλεζε, ε ζηηγκή θαη ν ιφγνο θαζνξίδνπλ ηελ εμέιημε ηνπ ηαμηδηνχ. ΑΝΑΣΑΗΟ Λ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΖ, Φπρνιφγνο, M.Sc.-Prof.Certif. Φπρνδπλακηθφο Φπρνζεξαπεπηήο. ΘΔΟΓΧΡΟ ΣΗΡΗΓΧΣΖ, Φπρνιφγνο, M. Sc., Prof. Certif. πζηεκηθφο Φπρνζεξαπεπηήο 4. «Θεκαηηθή επεμεξγαζία θαη ζπδήηεζε πάλσ ζην πξστλό εξγαζηήξη, αζθήζεηο αλαπαξάζηαζεο κε βάζε αηηήκαηα» Δηζήγεζε εηο βάζνο πάλσ ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην πξνεγνχκελν εξγαζηήξη. πδήηεζε θαη επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ πνπ πξνέθπςε, κε ζηφρν λα μεθαζαξίζνπλ νη δπλακηθέο ελαξκφληζεο ηνπ Διιεληθνχ κε ην Δπξσπατθφ επηζηεκνληθφ Παξάδεηγκα. Ηδηαίηεξα ελδηαθέξεη ν πξνβιεκαηηζκφο ηνπ Διιελα/Διιελίδαο πκβνχινπ, πψο λνηψζεη, ηη ρξεηάδεηαη λα κάζεη, πψο λα εμειηρζεί, ηη πξνζέγγηζε ηνλ δπλακψλεη θ.ά. Απηφ ζα εληζρπζεί θαη κε αζθήζεηο αλαπαξάζηαζεο κε βάζε αηηήκαηα πνπ ζα ηεζνχλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. ΓΡ ΓΖΜΖΣΡΖ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ, Κνηλσληνιφγνο-Φπρνιφγνο, πζηεκηθφο & Οηθνγελεηαθφο Θεξαπεπηήο EFTA & ΔΛΔΤΘ. πνπδέο Κνηλσληνινγίαο-Φπρνινγίαο-Φηινζνθίαο (Παλεπηζηήκην Μνλάρνπ). Ηδξπηήο ηνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ πζηεκηθήο Αλαπαξάζηαζεο (Δ.Η..Α.), κέζσ ηνπ νπνίνπ πξνάγεη, σο ζπζηεκηθφο ζεξαπεπηήο (EFTA), εθπαηδεπηήο θαη επφπηεο ηελ Βηωκαηηθή Σπζηεκηθή, ηελ ζχλδεζε ησλ Αξρεηχπσλ (Αξραηνειιεληθή Μπζνινγία- Σξαγσδία-Φηινζνθία) κε ηελ πζηεκηθή Θεξαπεία. 5. «Οη επηπηώζεηο ηεο ηδξπκαηνπνίεζεο ζηελ πξώηκε ειηθία. Θεσξία Πξνζθόιιεζεο» Ζ πξψηε καο ζρέζε, ε ζρέζε κε ηε κεηέξα ή ην βαζηθφ καο θξνληηζηή φπσο ηελ νλνκάδνπλ νη επηζηήκνλεο, επεξεάδεη φιεο ηηο ππφινηπεο ζρέζεηο πνπ θάλνπκε ζηε δσή καο. Γηακνξθψλεη ηνλ ηξφπν πνπ ζρεηηδφκαζηε κε ηνλ εαπηφ καο αιιά θαη κε ηνπο άιινπο. ην ζεκηλάξην απηφ ζα κειεηήζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζρεηηδφκαζηε σο βξέθε αιιά θαη πσο εμειηζζφκαζηε σο ελήιηθεο θαη ηηο αζθαιείο αιιά θαη κε αζθαιείο ζρέζεηο πξνζθφιιεζεο πνπ δεκηνπξγνχκε. Θα αλαθέξνπκε παξαδείγκαηα απφ ηα παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ ζε ηδξχκαηα θαη ζηεξνχληαη έλαλ βαζηθφ θξνληηζηή θαη ζα δείμνπκε πσο απηφ επεξεάδεη ηε ζσκαηηθή ηνπο θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο εμέιημε. Θα κηιήζνπκε φκσο θαη γηα ηηο ζεξαπεπηηθέο ζρέζεηο πνπ αιιάδνπλ ην δεζκφ πξνζθφιιεζεο θαη εμειίζζνπλ ην «ζρεηίδεζζε» γηα ηνλ θάζε ελήιηθα αιιά θαη γηα ην θάζε παηδί πνπ κεγαιψλεη ζε έλα ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο θξνληίδαο. ΣΑΣΗΑΝΑ ΔΛΔΝΖ ΓΚΟΡΝΤ, ΒΑ Φπρνινγίαο, P.C χκβνπινο Φπρ. Τγείαο Ζ Σαηηάλα έρεη πηπρίν ςπρνινγίαο θαη P.G. Dipl. ζηελ Πξνζσπνθεληξηθή πκβνπιεπηηθή. Δίλαη επηζηεκνληθή ζχκβνπινο ζην Κέληξν Δξεπλψλ Ρίδεο ΑΜΚΔ, κέινο ηνπ δηθηχνπ Eurochild. 7

8 6. H πλζεηηθή πκβνπιεπηηθή & Φπρνζεξαπεία ζηηο γπλαίθεο κε θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο O θαξθίλνο αλακθηζβήηεηα απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο απεηιέο γηα ηε δεκφζηα πγεία ζε παγθφζκην επίπεδν, ηφζν γηα ηελ νξγαληθή φζν θαη γηα ηελ ςπρνινγηθή πγεία. Πνιιέο είλαη νη έξεπλεο πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ζχγρξνλε ηαηξηθή κπνξεί λα πξνιάβεη αθφκα θαη λα εμνπδεηεξψζεη ηνλ θαξθίλν ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο. Κάπνπ εδψ, δηαδξακαηίδεη θνκβηθφ ξφιν θαη ε επηζηήκε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ςπρνζεξαπείαο, ε ηέρλε ηεο επνηθνδνκεηηθήο επηθνηλσλίαο, ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο αιιά θαη ηεο παξέκβαζεο εξκελείαο φηαλ απηέο θξίλνληαη ζθφπηκεο θαη αλαγθαίεο απφ ηνλ χκβνπιν. Έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ε πκβνπιεπηηθή κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ δηέπνπλ, φπσο Δγγχηεηα, Δλζπλαίζζεζε, αιιά θαη ηερληθέο θαηάιιειεο θαη άξηηεο λα εθαξκφδνληαη ζηελ θάζε πεξίπησζε, ζηνλ θάζε άλζξσπν μερσξηζηά κπνξεί λα ζπκβάιινπλ δηαθξηηά ψζηε λα βειηησζεί ε πγεία ησλ αλζξψπσλ έρνληαο βάζε φηη ην άηνκν απνηειεί κία νιφηεηα θαη δελ θαηαηεκαρίδεηαη ζε κέξε (φπσο ζψκα, ςπρηζκφο θηι). ην ζπγθεθξηκέλν βησκαηηθφ εξγαζηήξη πξφθεηηαη λα αλαθεξζεί ν ηξφπνο πνπ ε πλζεηηθή πκβνπιεπηηθή θαη Φπρνζεξαπεία κπνξεί λα βνεζήζεη γπλαίθεο κε θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. Ο θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο απνηειεί ηε δεχηεξε θαηά ζεηξά αηηία ζαλάηνπ κεηά ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ ζην γπλαηθείν πιεζπζκφ έρνληαο λέα θξνχζκαηα εηεζίσο. Γεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, Γλσζηαθά Γηαγξάκκαηα θαη ζεξαπεπηηθέο ηερληθέο πξφθεηηαη λα ζπδεηεζνχλ κε ην θνηλφ. ΣΤΛΗΑΝΟ ΚΟΤΣΔΛΗΔΡΖ, CPsychol,ASFbps Ο Κνπηειηέξεο ηπιηαλφο είλαη ςπρνιφγνο, έγθξηην κέινο ζην Βξεηαληθφ χιινγν Φπρνιφγσλ, Λέθηνξαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Derby, ζπλζεηηθφο ςπρνζεξαπεπηήο, επηζηεκνληθά ππεχζπλνο ζηελ Δ.Φ.Τ.ΘΔ θαη δηεπζπληήο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην Πεηξατθφ Ηλζηηηνχην πλζεηηθήο Φπρνζεξαπείαο. 7. «Δξγαζηήξη γηα ηε γπλαηθεία ζεμνπαιηθή επηζπκία» «Αλ δελ ζέιω ζεμ είκαη αλέξαζηε, αλ ζέιω ζεμ είκαη ηζνύια. Αλ ην θάλνπκε ακέζωο είκαη εύθνιε, αλ θαζπζηεξήζω ην παίδω δύζθνιε.» ε κηα θνηλσλία πνπ νη γπλαίθεο εθπαηδεχνληαη απφ ηα παηδηθά ηνπο ρξφληα λα είλαη εξσηηθά επηζπκεηέο κε φπνην θφζηνο θαη ηαπηφρξνλα λα δηαθπιάζζνπλ ηελ «ηηκή» ηνπο σο φ,ηη πνιπηηκφηεξν έρνπλ, πνχ ππάξρεη ρψξνο γηα ηε γπλαηθεία ζεμνπαιηθή επηζπκία; ε απηφ ην εξγαζηήξη ζα εμεηάζνπκε ην πφζν απεηιεηηθή θαη εκπνδηζκέλε είλαη ε γπλαηθεία επηζπκία. Θα θνπβεληηάζνπκε γηα ηα αληηθαηηθά κελχκαηα κε ηα νπνία ληξεζάξνληαη νη γπλαίθεο σο πξνο ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο, θαζψο θαη ην πψο βηψλεη ε θαζεκία ηελ επηζπκία ή ηελ έιιεηςή ηεο. Σν εξγαζηήξη απεπζχλεηαη ζε γπλαίθεο φισλ ησλ ειηθηψλ θαη ζεμνπαιηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ. ΛΤΟ ΚΑΛΟΒΤΡΝΑ, χκβνπινο Φπρ. Τγείαο Ο Λχν Καινβπξλάο εξγάδεηαη σο ζχκβνπινο ςπρηθήο πγείαο απφ ην 2006, αζθψληαο ηελ πξνζσπνθεληξηθή/ππαξμηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο Διεπζεξνπαηδείαο. 8

9 8. «Εώληαο κε ηελ αβεβαηόηεηα θαη ην απξόβιεπην από ηε ζθνπηά ηεο Τπαξμηαθήο πκβνπιεπηηθήο» Σν εξγαζηήξην απηφ έρεη ζαλ ζθνπφ ηνπ λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο ππαξμηαθέο έλλνηεο ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο χπαξμεο. Πσο αληηκεησπίδνπκε ην ηπραίν θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο δσήο; ε πνην βαζκφ είκαζηε ειεχζεξνη λα δηακνξθψζνπκε ηηο ζπλζήθεο ηεο δσήο καο θαη ζε πνην βαζκφ είκαζηε πεξηνξηζκέλνη; Πσο κπνξεί έλαο ζχκβνπινο ςπρηθήο πγείαο λα δηαηεξήζεη ηελ δηθή ηνπ ζηαζεξφηεηα κέζα ζε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πιαίζην; Ζ ζηαζεξφηεηα ηνπ πιαηζίνπ θαη ε ζπλέπεηα ηνπ ζπκβνχινπ απνηεινχλ ζεκαληηθά εξγαιεία γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο ζρέζεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο. ΔΤΓΔΝΗΑ ΓΔΧΡΓΑΝΣΑ, Psy.D., ECP Ζ Δπγελία Γεσξγαληά, είλαη ηδξπηηθφ κέινο ηνπ «γίγλεζζαη», ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Τπαξμηαθήο Φπρνινγίαο, φπνπ είλαη εθπαηδεχηξηα θαη επφπηξηα. Δίλαη ζπλεξγάηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, έρεη ζπγγξάςεη βηβιία ελψ άξζξα θαη νκηιίεο ηεο έρνπλ εθδνζεί ζε πεξηνδηθά ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Δίλαη γξακκαηέαο ηεο ΔΔΦΔ θαη κέινο ηεο ΔΔ θαζψο θαη αληίζηνηρσλ ζπιιφγσλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Γνπιεχεη κε ελήιηθεο αηνκηθά θαη νκαδηθά. ΔΤΖ ΓΑΛΛΑ, Ph.D Ζ Δχε Γάιια είλαη ηδξπηηθφ κέινο ηνπ "Γίγλεζζαη", ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Τπαξμηαθήο Φπρνινγίαο. Δίλαη δηδάθησξ Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Surrey (Αγγιίαο). Δξγάζηεθε σο ηαθηηθή Καζεγήηξηα Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ La Verne (ΖΠΑ) θαη άζθεζε ην επάγγεικα ηεο Φπρνιφγνπ ηδησηηθά θαζψο θαη ζην Υαηδεπαηέξεην Κέληξν Απνθαηάζηαζεο παζηηθψλ Παηδηψλ. Ήηαλ κέινο ηνπ Διιεληθνχ πιιφγνπ Φπρνιφγσλ, ηεο Αmerican Psychological Association θαη ηεο British Psychological Society. ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΕΤΜΝΖ, MSc, ECP Ζ Καηεξίλα Εχκλε Γεσξγάινπ θαηέρεη Masters ζηε πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία θαη είλαη ππνςήθηα δηδάθησξ ηνπ ηκήκαηνο Κιηληθήο Φπρνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αζήλαο. Δξγάδεηαη σο ςπρνζεξαπεχηξηα κε άηνκαη θαη νηθνγέλεηεο Δίλαη ζπληδξπηήο θαη εθπαηδεχηξηα ηνπ «Γίγλεζζαη», ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Τπαξμηαθήο Φπρνινγίαο. ΑΝΝΑ ΚΟΤΡΣΖ, Post MA Ζ Άλλα Κνχξηε είλαη ζπκβνπιεπηηθή ςπρνιφγνο, ππαξμηαθή ςπρνζεξαπεχηξηα θαη ζπλεθπαηδεχηξηα ζηελ Διιεληθή Δηαηξεία Τπαξμηαθήο Φπρνινγίαο "γίγλεζζαη". Γνπιεχεη ηδησηηθά πξνζθέξνληαο ζπκβνπιεπηηθή βαζηζκέλε ζηελ ππαξμηαθή πξνζέγγηζε ζε ελήιηθεο ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΗΑΓΖ, MSc O Αιέμεο Υαξηζηάδεο έρεη Masters ζηε πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία θαζψο θαη ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (MBA) θαη είλαη ππνςήθηνο δηδάθησξ ηνπ ηκήκαηνο Κιηληθήο Φπρνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αζήλαο. Δίλαη ζπληδξπηήο θαη εθπαηδεπηήο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Τπαξμηαθήο Φπρνινγίαο «Γίγλεζζαη». 9

10 ΚΤΡΗΑΚΖ 23/ : OΛΟΜΔΛΔΗΑ: 10ΛΔΠΣΔ ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΣΟΤΡΝΑΡΑ, Φπρίαηξνο παηδηψλ θαη εθήβσλ, Με θαηεπζπληηθφο ςπρνζεξαπεπηήο Φπρνλαπηηθή ηέρλε-ars psyche-nautica- Θεσξία (Με Καηεπζπληηθή Δξγαζία κέζσ ηεο Αλαπλνήο -Non Directive Breathwork) Μηα βησκαηηθή Δπξσπατθή ςπρνζεξαπεπηηθή ηερληθή γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηε ζεξαπεία ηνπ ηξαχκαηνο. Ζ Φπρνλαπηηθή ηέρλε ή Με Καηεπζπληηθή Δξγαζία κέζσ ηεο Αλαπλνήο (Non Directive Breathwork) απνηειεί έλα ζπλζεηηθφ νκαδηθφ ςπρνζεξαπεπηηθφ ζρήκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ αλαπλνή ζαλ ζεξαπεπηηθφ φρεκα θαη ηελ δπλαηή βησκαηηθή εκπεηξία γηα ηελ αλάδπζε ηνπ εζσηεξηθνχ εαπηνχ. Βαζίδεηαη εμ νξηζκνχ ζηηο αξραίεο ηερληθέο ζπλεηδεηήο αλαπλνήο απφ δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο ζην ακαληθφ ηαμίδη, ζηελ ηεξή Δγθνίκεζε ησλ Αζθιεπηείσλ, ζηελ Με Καηεπζπληηθή Παξέκβαζε (NDI) ηνπ Michel Lobrot, ζην Rebirth ηνπ Leonard Orr αιιά θαη ζηελ Οινηξνπηθή Αλαπλνή (Holotropic Breathwork) ηνπ Stanislav Grof. Καηά κία έλλνηα αθνινπζεί πξσηφγνλνπο ζεξαπεπηηθνχο δξφκνπο φπσο ε πξσηφγνλε θξαπγή (primal scream) ηνπ Janov. Με νδεγφ ηελ αλαπλνή, ηελ βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, ην άηνκν ηαμηδεχεη ζηελ πξνζσπηθή ηνπ ηζηνξία κε έλα ηειείσο μερσξηζηφ, δσληαλφ θαη αλεπαλάιεπην ηξφπν. Σν ηη ζα πξνθχςεη δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν θαη απφ ζπλεδξία ζε ζπλεδξία, αιιά απνηέιεζκα είλαη πάληα ζεξαπεπηηθφ θαη ζπλνδεχεηαη απφ βηψκαηα βαζεηάο ραιάξσζεο, εξεκίαο, φμπλζεο ησλ αηζζήζεσλ θαη απειεπζέξσζεο πξνζνκνηάδνληαο ζε κία κπζηηθηζηηθή εκπεηξία. Δπίζεο είλαη κηα επζεία ζεξαπεπηηθή νδφο πξνο ην εζσηεξηθφ ηξαχκα βαδίδνληαο κε αζθάιεηα ζε ζεξαπεπηηθά κνλνπάηηα πνπ ίζσο ε ιεθηηθή ζεξαπεία δελ ζα θηάζεη πνηέ. Ο ηειηθφο ζηφρνο είλαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο απηφ-ίαζεο, ε πξνζσπηθή αλάπηπμε, ε αληηκεηψπηζε ηξαπκάησλ, ε ζεξαπεπηηθή αλαθαηαλνκή ησλ ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ην άηνκν, ε ελεξγνπνίεζε κέζα καο κηαο άιιεο καηηάο απέλαληη ζηα πξάγκαηα. * ΑΝΑΣΑΗΟ Λ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΖ, Φπρνιφγνο, M.Sc.-Prof.Certif. Φπρνδπλακηθφο Φπρνζεξαπεπηήο ΘΔΟΓΧΡΟ ΣΗΡΗΓΧΣΖ, Φπρνιφγνο, M. Sc., Prof. Certif. πζηεκηθφο Φπρνζεξαπεπηήο «Σν Φαηλόκελν ηεο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο θαη νη Φπρνθνηλσληθέο ηνπ Δπηπηώζεηο» «Ζ νηθνλνκηθή χθεζε απνηειεί έλα παγθφζκην θνηλσληθφ-πνιηηηθφ πξφβιεκα θαη ε δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεψλ ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο έρεη πξνθαιέζεη ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζε ηνπηθφ θαη νηθνπκεληθφ επίπεδν. Ζ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαλεξψλεη κηα δπλακηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ςπρηθήο πγείαο. Δξεπλεηηθά δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ ηελ ζηαδηαθή αχμεζε ησλ ςπρνπαζνινγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζε Δζληθφ θαη Δπξσπατθφ επίπεδν απφ ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ κέρξη ζήκεξα. Ζ αθνχζηα δηαθνπή ηεο επαγγεικαηηθήο ηδηφηεηαο αθελφο θαη ε απψιεηα εηζνδήκαηνο αθεηέξνπ έρνπλ ππξνδνηήζεη ζεηξά ςπρνινγηθψλ θαη ζσκαηηθψλ επηπηψζεσλ. Μειέηεο θαλεξψλνπλ φηη έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα ε θαηάζιηςε, ε αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ε θαηάρξεζε ςπρνηξφπσλ νπζηψλ, ε πξφζεζε απηνθηνλίαο θαη ε αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο ζηνπο αλέξγνπο. Δλψ έρεη επηηαζεί ην ςπρνθνηλσληθφ ζηξεο θαη ε δηαηάξαμε ζηηο νηθνγελεηαθέο θαη επξχηεξα θνηλσληθέο ζρέζεηο. Σν άηνκν παξνπζηάδεηαη απνπξνζαλαηνιηζκέλν θαη ςπρνθνηλσληθά επάισην ζηελ δηαρείξηζε ησλ λέσλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ. Γεγνλφο πνπ επηηείλεη ηελ ππαξμηαθή ηνπ κνλαμηά θαη απνθαζειψλεη ην ηδεψδεο Δγψ ηνπ, ην νπνίν δηακνξθψζεθε ζηα πιαίζηα ελφο θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. πλεπψο, ε αλάγθε γηα ςπρνθνηλσληθέο παξεκβάζεηο θαη παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε άηνκα θαη νκάδεο απνηειεί επείγνλ κέιεκα ησλ θξαηψλ πξφλνηαο ηεο ζχγρξνλεο Δπξψπεο.» * 10

11 ΗΦΗΓΔΝΔΗΑ ΒΡΔΣΣΟΤ, Μ.Α., Κιηληθή Φπρνιφγνο Παληείνπ παλ/κηνπ Μ.Α. Αλζξσπηζηηθήο πλζεηηθήο πκβνπιεπηηθήο θαη Φπρνζεξαπείαο, χκβνπινο Φπρηθήο Τγείαο, κε εηδίθεπζε ζηελ Αληιεξηαλή θαη ζηελ πλζεηηθή πξνζέγγηζε, Οηθνλνκνιφγνο. Ζ παξνπζίαζε είλαη κέξνο έξεπλαο πνπ έγηλε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αλαζηάζην ηαιίθα, Καζεγεηή Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνλ Υξήζην Πεδεξθηαλίδε, ππνςήθην Γηδάθηνξα. «Ζ επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ επηπρία ησλ Διιήλσλ» Ζ παξνχζα έξεπλα αζρνιείηαη κε ηελ επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζην Τπνθεηκεληθφ Αίζζεκα Δπηπρίαο (Subjective Happiness) ησλ αηφκσλ, ηδίσο ζε ζρέζε κε θάπνηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα θαη ηελ αλεξγία. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνπλ πςειή ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή ζεκαληηθφηεηα γηα ηνλ θιάδν ηεο Φπρνινγίαο θαη ηεο πκβνπιεπηηθήο κε ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ηνπ αηφκνπ θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα. * Γξ. ΜΑΡΗΑ-ΔΡΖ ΚΟΛΗΡΖ, Ph.D. πκβνπιεπηηθή Φπρνιφγνο. Έρεη πείξα εξγαζίαο ζαλ πκβνπιεπηηθή Φπρνιφγνο ζε λνζνθνκεηαθέο, παλεπηζηεκηαθέο θαη κε-θπβεξλεηηθέο δνκέο ζε Αγγιία θαη Διιάδα. ήκεξα εξγάδεηαη σο ζεξαπεχηξηα/εθπαηδεχηξηα, είλαη θιηληθή επφπηξηα ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα πκβνπιεπηηθήο Φπρνινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ, δηδάζθεη Φπρνινγία θαη είλαη ππεχζπλε ηνπ θέληξνπ ζπκβνπιεπηηθήο θνηηεηψλ ζην Hellenic- American University/Hellenic American College. Αζρνιείηαη εξεπλεηηθά κε ηελ ελζπλεηδεηφηεηα (Mindfulness), ηελ εθπαίδεπζε ζπκβνχισλ θαη ηα δηαπνιηηηζκηθά ζέκαηα ζηε ζεξαπεία. ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΟΝΓΤΛΖ, MSW, MPH, Κιηληθή Κνηλσληθή Λεηηνπξγφο & Δηδηθφο ζηελ Γεκφζηα Τγεία. Έρεη εξγαζηαθή εκπεηξία ζαλ ζχκβνπινο γηα άηνκα θαη νηθνγέλεηεο ζε ζρνιεία, λνζνθνκεία, θαη κε-θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο ζηηο Ζ.Π.Α. θαη Διιάδα. Γηδάζθεη ζηα πξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Hellenic American University/Hellenic American College. πλεξγάδεηαη επίζεο κε εμσηεξηθνχο θνξείο, ΜΚΟ, ζρνιεία σο ζχκβνπινο γηα ζέκαηα πγείαο φπσο ην θάπληζκα, ζρνιηθφ θνβηζκφ, θαη εγγξακαηνζχλε ζε ζέκαηα πγείαο (health literacy). «Καιιηεξγώληαο ηελ Γηαπνιηηηζκηθή πλείδεζε ζε Πξνπηπρηαθνύο & Μεηαπηπρηαθνύο Φνηηεηέο: ε εκπεηξία ηνπ Hellenic American College» Ζ δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε απνηειεί έλα πεδίν ην νπνίν δηαξθψο εκπινπηίδεηαη θαη κεηαβάιιεηαη, θαζψο νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ζπλερίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ηελ πξφ(ζ)θιεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. ε κηα επνρή θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο θξίζεο φπνπ νη ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ δνθηκάδνληαη, νη πξνθαηαιήςεηο απέλαληη ζην «Όκνην» θαη ην «Γηαθνξεηηθφ» δηακνξθψλνπλ θνηλσληθά θαηλφκελα. Ζ αλαγλψξηζε ηνπ «δηαθνξεηηθνχ» πξνυπνζέηεη, ηελ εμηζηφξεζε ηνπ ηη απνηειεί ην «Όκνην» (Sperry, 2013). Θα αλαθεξζνχκε ζε ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πάλσ ζην ζέκα απηφ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην «κχζν ηεο νκνηφηεηαο» (Hardy, 1989), θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ε αληίιεςε ηνπ «Όκνηνπ/Γηαθνξεηηθνχ» θαζνξίδεη ηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε (Totton, 2009) θαη ζα ζπδεηήζνπκε ηηο παξακέηξνπο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο ζηε ζπκβνπιεπηηθή (Sue, Arrenondo & Mc Davis, 1994; Sue, Zane, Nagayama & Berger, 2009). Θα παξνπζηάζνπκε ηηο πξνηάζεηο καο φζνλ αθνξά ζηε δηαηήξεζε ελφο δηαιφγνπ πάλσ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ππφ ηηο παξνχζεο θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο πξνζεγγίδνληαο απηφ ην ζέκα απφ δχν δηαθξηηέο νπηηθέο γσλίεο: πξψηνλ απφ ηηο παξακέηξνπο πνπ νξίδνπλ ηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ζπνπδαζηψλ ςπρηθήο πγείαο (κε αλαθνξά ζην πξφγξακκα καο ςπρνινγίαο κε θιηληθή θαηεχζπλζε) θαη απφ ηελ άιιε, κέζσ ηεο ελεξγήο εκπινθήο ησλ λέσλ αλζξψπσλ κε ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο/ζεκηλαξίνπ Global Citizen Seminar & Politis Program of Civic Engagement ηνπ Hellenic American College/Hellenic American University. 11

12 * ΔΛΔΝΖ ΜΑΚΡΟΓΗΑΝΝΖ, Π.Δ. Φ.Π.Φ.-Γξακαηνζεξαπεχηξηα. Ζ Διέλε Μαθξνγηάλλε (πηπρηνχρνο ηνπ ηκήκαηνο Φ.Π.Φ., κε θαηεχζπλζε Φπρνινγία, Δ.Κ.Π.Α. ) εξγάδεηαη σο δξακαηνζεξαπεχηξηα-ςπρνζεξαπεχηξηα κε εηδηθφηεηα ζηηο εμαξηήζεηο θαη ζπληνλίδεη ηηο δξάζεηο ηεο Δηαηξείαο Θεαηξηθήο Δθθξαζεο «DRAMATHERAPY STUDIO». Αξζξα ηεο έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηα «Σεηξάδηα Φπρηαηξηθήο». Δίλαη κέινο ηεο Δλσζεο Γξακαηνζεξαπεπηψλ θαη Παηγληνζεξαπεπηψλ Διιάδνο (Δ.Γ.Π.Δ.) (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ Γ.. ηεο Δλσζεο). «Ρόινο θαη ακθηζπκία: θαηαλνώληαο ηνλ αλζξώπηλν ςπρηζκό» ηφρνο ηεο εηζήγεζεο, είλαη λα πξνζεγγίζνπκε ηηο βαζηθέο έλλνηεο ζηε «ζεσξία ησλ ξφισλ» ηνπ R. Landy. Θα έξζνπκε ζε επαθή κε ηα ζπζηαηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ηνπο ξφινπο πνπ δηαδξακαηίδνπκε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο. Ζ ακθηζπκία θαη ην παξάδνμν, θεληξηθέο έλλνηεο ζηε ζεσξία ηνπ, καο δείρλνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηειηθά, ην αλζξψπηλν νλ ηζνξξνπεί αλάκεζα ζε αληηθαηηθέο επηζπκίεο θαη δπλάκεηο. Ο ζπζρεηηζκφο ηνπο κε ηηο πνηθίιεο θαη πνιπδηάζηαηεο θνηλσληθέο πηέζεηο απέλαληη ζηηο νπνίεο θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ην άηνκν ζε κία Δπξψπε πνπ δηαξθψο αιιάδεη είλαη θαη ην αίηεκα ζην νπνίν ελδερνκέλσο θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ε ζχγρξνλε πκβνπιεπηηθή πξαθηηθή. * ΝΔΦΔΛΖ ΣΑΜΠΑΚΖ, MSc. Φπρνιφγνο Τγείαο-Φπραλαιχηξηα. Ζ Νεθέιε Σακπάθε είλαη ζχκβνπινο θαη ςπρνζεξαπεχηξηα ςπραλαιπηηθήο θαηεχζπλζεο. πνχδαζε ςπρνινγία ζην Ακεξηθαληθφ Κνιιέγην Διιάδνο (B.A.) θαη απέθηεζε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζηελ ςπρνινγία Τγείαο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Bath ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο (MSc). Δίλαη ηαθηηθφ κέινο ηεο Διιεληθήο εηαηξίαο πκβνπιεπηηθήο θαη κέινο ηεο ειιεληθήο νκάδαο ηεο International Winnicott Association. «Ζ ζπλάληεζε κε ηνλ «μέλν»: κηα ςπρηθή πεξηπέηεηα» Οη δπζθνιίεο ηεο ζχγρξνλεο δσήο, φπσο απηέο έρνπλ δηακνξθσζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα θαζηζηνχλ ζπρλά ηνλ άλζξσπν αλήκπνξν λα δηαρεηξηζηεί ηε δσή ηνπ. Δξσηήκαηα ηαπηφηεηαο, νξίσλ θαη αληνρψλ ράλνληαη κέζα ζηελ πξνζπάζεηα δηαβίσζεο θαη ζπκβίσζεο κε ηνπο άιινπο ζε θνηλσληθέο ζπλζήθεο φπνπ ν παληθφο θαη ηα αδηέμνδα «παγψλνπλ» ηε ζθέςε θαη ηελ έιινγε δξάζε. Ζ ζπλάληεζε κε ηνλ «μέλν» αλαπφθεπθηα αγγίδεη ηα ειιείκκαηα θαη ηηο αδχλακεο πιεπξέο ηνπ εαπηνχ κε απνηέιεζκα ηελ παιηλδξφκεζε ζε ζρεδφλ αξρατθνχ ηχπνπ αληηδξάζεηο ζην πξαγκαηηθφ: είηε «ζα ζε θάσ πξηλ κε θαο» είηε «δελ επηζπκψ ηίπνηα». ε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο θαίλεηαη λα ιείπεη «ν ηξίηνο φξνο» πνπ κε ηα ιφγηα θαη ηηο πξάμεηο ηνπ ζα κπνξέζεη λα κεζνιαβήζεη ζε απηή ηε ζπλάληεζε θαη λα κεηαβνιίζεη ηελ επίζεζε ζε αιιειεγγχε, ηελ απφζπξζε ζε δεκηνπξγία. Πνηα ζέζε άξαγε ζα κπνξέζεη λα πάξεη ν ζχκβνπινο ή ν ςπρνιφγνο απέλαληη ζε απηή ηελ έιιεηςε; * ΡΟΤΜΠΗΝΖ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟΤ, MSc, ECP, P.C. Φπρνζεξαπεχηξηα, επφπηξηα Δίλαη πηπρηνχρνο Βηνινγίαο θαη Management. Έρεη εθπαηδεπηεί ζηελ Πξνζσπνθεληξηθή Φπρνζεξαπεία, Δπνπηεία θαη Δθπαίδεπζε (Pg.Dipl θαη MSc,) θαη ζε EFT ζπκβνπιεπηηθή δεπγαξηψλ, ζεξαπεπηηθή χπλσζε θαη Focusing. Έρεη ζπλεξγαζηεί κε ην ICPS ( ) ζαλ εθπαηδεχηξηα θαη επφπηξηα θαη αζθεί ηδησηηθά Πξνζσπνθεληξηθή ςπρνζεξαπεία θαη επνπηεία. Μέινο ΔΔ θαη EAC, ηεο EAP θαη WAPCEPC. 12

13 ΟΦΗΑΝΑ ΜΖΛΗΧΡΗΣΑ M.A., MSc. Pg. Dip, P.C χκβνπινο Φπρ. Τγείαο Δίλαη Πξνζσπνθεληξηθή χκβνπινο, Καζεγήηξηα Φπρνινγίαο New York College. ΜΑ ζηελ Κιηληθή θαη πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία, La Salle University,USA & PG Dip. ζηελ Πξνζσπνθεληξηθή πκβνπιεπηηθή, University of Strathclyde, UK. Δξγάδεηαη ηδησηηθά ελψ δηδάζθεη ηα ηειεπηαία 7 ρξφληα καζήκαηα Φπρνινγίαο γηα ηα Παλεπηζηήκηα SUNY-Empire State College θαη Greenwich University ζην New York College. «Μηα ρξνληά κε ηνπο ROMA» Απηή ε δεθάιεπηε νκηιία έρεη ζαλ ζηφρν λα θέξεη ζε επαθή ην θνηλφ κε έλαλ ηδηαίηεξν πιεζπζκφ, ηνπο Roma. Θα αλαθεξζνχκε ζε έλα project, πνπ έιαβε ρψξα ηελ ρξνληά , ζηελ ΜΚΟ «Κνηλσληθή θαη Δθπαηδεπηηθή Γξάζε» θαη ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Body Shop Foundation. Σν project απηφ είλαη κνλαδηθφ ζηελ ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία θαη ε παξέκβαζε βαζίζηεθε ζηηο αξρέο ηεο Πξνζσπνθεληξηθήο Πξνζέγγηζεο. Ζ παξνπζίαζε ζα ζίμεη ηα εμήο ζέκαηα: Μηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ θνπιηνχξα ησλ Roma Σηο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο πνπ παξνπζίαζε απηή ζην ζπκβνπιεπηηθφ πιαίζην θαη πσο αληηκεησπίζηεθαλ Μηα ζχλνςε ηνπ ςπρν-εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνινπζήζεθε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Σηο πξνθιήζεηο ζηελ ζπλεξγαζία ησλ δχν ζπκβνχισλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. * ΗΧΑΝΝΖ ΦΑΡΡΑ, Δηζεγεηήο εκηλαξίσλ, χκβνπινο Φπρηθήο Τγείαο, Φπρνελεξγεηαθφο Αλαιπηήο Ο Ησάλλεο Φάξξαο γελλήζεθε ην 1955 ζηελ Νέα Κνχηαιε ηεο Λήκλνπ απφ γνλείο Μηθξαζηάηεο. Σν 1995 ηδξχεη ηνλ Υψξν Πνιηηηζκνχ θαη Έξεπλαο : ΤΝΘΔΗ θαη ην 1997 ηελ ζπκβνπιεπηηθή κέζνδν ηεο ΦΤΥΟΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Πξνζέγγηζεο. Δίλαη Δηζεγεηήο εκηλαξίσλ θαη χκβνπινο Φπρηθήο Τγείαο. «Ο ζεξαπεπηήο, ε ηζηνξία θαη ν ζάλαηνο» Ζ ζρέζε ηνπ ζεξαπεπηή, φζν θαη ηνπ ζεξαπεπφκελνπ κε ηελ αηνκηθή ηνπο ηζηνξία θαη ηελ ηζηνξία ηεο θπιήο ζηελ νπνία αλήθνπλ, θαζψο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ην θαηλφκελν ηνπ ζαλάηνπ, ηφζν ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή, φζν θαη ζηε ζπιινγηθή κλήκε. ΤΝΣΟΝΗΣΖ: ΥΡΗΣΟ ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ, χκβνπινο Φπρ. Τγείαο, Αληηπξφεδξνο Δ.Δ : ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ- Καθέο ζην θπιηθείν ηεο Διιελνακεξηθαληθήο Έλσζεο 12: : ΠΑΡΑΛΛΖΛΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ-ΚΤΡΗΑΚΖ ΠΡΧΗ 1. «Ζ ζεσξία ηνπ πλαηζζεκαηηθνύ Γεζκνύ (attachment theory) θαη ε ζεκαζία ηεο ζηε ζεξαπεία ηνπ δεύγνπο» ηελ επνρή καο πνιιά πξάγκαηα πνπ ζεσξνχζακε δεδνκέλα αιιάδνπλ ξαγδαία. Απηέο νη αιιαγέο βάιινπλ ην θαζέλα καο αηνκηθά, αιιά θαη ηηο ζρέζεηο καο. Ζ ζπληξνθηθή, κηα απφ ηηο 13

14 βαζηθφηεξεο ζρέζεηο ηεο δσήο καο, δελ είλαη δπλαηφλ λα κείλεη αιψβεηε ζηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο. Καινχκαζηε ζαλ ζχκβνπινη λα θξνληίζνπκε απηή ηελ ζρέζε, κε κηα πξνζέγγηζε πην ζπλζεηηθή θαη βξαρχρξνλε, αιιά εμίζνπ πνηνηηθή, αληαπνθξηλφκελνη θη εκείο κε ηελ ζεηξά καο ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο καο. ε απηφ ην εξγαζηήξην ζα παξνπζηαζηεί ε ζεσξία ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ attachment theory (Bowlby, 1979, Ainsworth, 1962) θαζψο θαη ε εμέιημε θαη ε εθαξκνγή ηεο ζηε ζεξαπεία ησλ δεπγαξηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο (Johnson, 2004). ηόρνο απηήο ηεο παξνπζίαζεο-εξγαζηήξην είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ: ηε ζεσξία ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ (attachment) ηελ θαηαλφεζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα δεπγάξηα φηαλ απεηιείηαη ε αζθάιεηα ηεο ζρέζεο. ηελ θαηαλφεζε ηνπ θαχινπ θχθινπ πνπ κπαίλνπλ ζπλήζσο ηα δεπγάξηα. Μέζα απφ κηα βησκαηηθή άζθεζε, ζα γίλεη αληηιεπηή ε ζέζε πνπ παίξλεη ν θαζέλαο καο φηαλ κπιέθεηαη ζε έλα θαχιν θχθιν, είηε ζαλ ζεξαπεπηήο είηε ζαλ ζχληξνθνο. ΡΗΣΑ ΝΑΥΜΗΑ ΒΔNΣΟΤΡΑ, ΜΑ, ECP, Certified EFT couples Therapist & Supervisor B.A. ζηελ Φπρνινγία, M.A. ζηελ πκβνπιεπηηθή, Pg.D ζηελ Πξνζσπνθεληξηθή Πξνζέγγηζε, εθπαηδεχηξηα θαη επφπηξηα. Φπρνζεξαπεχηξηα ECP, Αλαγλσξηζκέλε EFT Θεξαπεχηξηα Εεχγνπο & Δπφπηξηα (iceeft Καλαδά). Ηδξπηηθφ κέινο θαη η. πξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο πκβνπιεπηηθήο. Μέινο ηεο Διιεληθήο θαη Δπξσπατθήο Δηαηξίαο Φπρνζεξαπείαο. 2. «Δθπαηδεύνληαο πνιίηεο κε θνηλσληθή ζπλείδεζε. Ο ύκβνπινο Δθπαηδεπηηθόο ζην «θνηλσληθό ζρνιείν» Σν ζρνιηθφ πξφγξακκα, φιν θαη πεξηζζφηεξν, εκπινπηίδεηαη κε δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηελ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ηελ παξαβαηηθφηεηα, ηελ πξφιεςε ησλ εμαξηήζεσλ, ην ξαηζηζκφ, ηελ πξφιεςε ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο. Οη δξάζεηο απηέο πινπνηνχληαη ζην πιαίζην νκάδσλ καζεηψλ, φπνπ αμηνπνηνχληαη νη κέζνδνη ηεο ζπκκεηνρηθήο θαη ελεξγεηηθήο κάζεζεο. Ο βησκαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπο ζπκβάιιεη ζηελ αλάδεημε αμηψλ αιιειεγγχεο, αλζξσπηάο, δεκηνπξγηθφηεηαο, ζπλεξγαζίαο θαζψο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ θαζνξηζηηθψλ γηα ην θνηλσληθφ κέιινλ ησλ λέσλ θαη ηε δηεθδίθεζε βειηησκέλσλ ζπλζεθψλ δσήο. Ο εθπαηδεπηηθφο, κέζα απφ ηελ ηδηαίηεξε ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε πνπ αλαπηχζζεη κε ηνπο καζεηέο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο-ηάμεο θαιείηαη θαζεκεξηλά λα ιεηηνπξγεί ζπκβνπιεπηηθά. Γηα ην ιφγν απηφ δηαηππψλεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε αλάγθε εθπαίδεπζεο γηα ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ ζπκβνπιεπηηθήο πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλνχλ πην απνηειεζκαηηθά κε ηνπο καζεηέο ηνπο. Στότος τοσ βιωματικού εργαστηρίοσ είλαη λα αλαδείμνπκε ηε ζεκαζία ηεο χπαξμεο ππνζηεξηθηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ν εκπινπηηζκφο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο κε πεξηζζφηεξεο δξάζεηο γηα ηελ ςπρνθνηλσληθή πγεία είλαη πην απνηειεζκαηηθφο φηαλ ζπλνδεχεηαη απφ ζπλερή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δεμηφηεηεο ζπκβνπιεπηηθήο. Δπίζεο, ζα πξνζεγγίζνπκε βησκαηηθά έλα παξάδεηγκα ζπγθξφηεζεο νκάδαο εθπαηδεπηηθψλ, κε πξσηνβνπιία ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ην αζθαιέο πιαίζην απηήο ηεο νκάδαο ζα κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο καδί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, κέζα ζε θιίκα ζπλεξγαζίαο, εκπηζηνζχλεο, επηθνηλσλίαο, φρη ινγνθξηζίαο λα ζπδεηήζεη γηα φια απηά ηα πεξηζηαηηθά πνπ γελλά ε ίδηα ε δσή ηνπ ζρνιείνπ θαη λα αλαγλσξίζεη θαη λα επεμεξγαζηεί ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπ δηαθηλνχλ. Θα έρεη, αθφκα, ηελ επθαηξία λα έξζεη ζε επαθή κε ηηο βαζηέο πξνζσπηθέο ηνπ ζηάζεηο γηα ην ζέκα ην νπνίν επεμεξγάδεηαη κε ηνπο καζεηέο ηνπ. 14

15 ΑΝΑΣΑΗΑ ΜΠΔΝΣΔΒΖ, Κνηλσληνιφγνο, χκβνπινο Φπρηθήο Τγείαο Ζ Αλαζηαζία Μπεληεβή είλαη Κνηλσληνιφγνο θαη χκβνπινο Φπρηθήο Τγείαο. Δξγάδεηαη ζην Κέληξν Πξφιεςεο ησλ Δμαξηήζεσλ θαη Πξναγσγήο ηεο Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο Αξθαδίαο, σο Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλε. Χο κέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Οκάδαο, ζπκκεηέρεη σο εθπαηδεχηξηα ζηα εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα θαη ζην ζπληνληζκφ βησκαηηθψλ νκάδσλ Δθπαηδεπηηθψλ, Γνλέσλ, Παηδηψλ, Δθήβσλ θαη Δπαγγεικαηηψλ. Δπίζεο, παξέρεη αηνκηθή ζπκβνπιεπηηθή. 3.«Ζ πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ αλζξώπσλ» Σν θαηλφκελν ηεο καδηθήο αλεξγίαο ζηελ ζχγρξνλε επξσπατθή θνηλφηεηα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εμψζεζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ ζην θνηλσληθφ πεξηζψξην. Σν ζπγθεθξηκέλν βησκαηηθφ εξγαζηήξην απνζθνπεί ζηελ θαηάζεζε εκπεηξηψλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ ζε ζρέζε κε ηελ ζπκβνπιεπηηθή πξάμε αλζξψπσλ θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε θξαηνπκέλσλ ησλ θπιαθψλ Κνξπδαιινχ θαη ρξεζηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε πξνγξάκκαηα ππνθαηάζηαζεο ηνπ ΟΚΑΝΑ κέζα απφ δπν ζπκβνχινπο ςπρηθήο πγείαο πνπ εξγάδνληαη κε ην πξνζσπνθεληξηθφ κνληέιν. ΔΤΑΓΓΔΛΟ KANABITΑ, MSc, Pg.Dipl, Φπρνιφγνο Ο Δπάγγεινο Καλαβηηζάο ζπνχδαζε Φπρνινγία ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ Δθαξκνζκέλε Φπρνινγία (University of Ulster - Msc) θαη Πξνζσπνθεληξηθή πκβνπιεπηηθή (ICPS - Pg. Dipl.). ην παξειζφλ εξγάζηεθε ζαλ ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο θαη ζε δνκέο ππνζηήξημεο επάισησλ θνηλσληθά αλζξψπσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα απαζρνιείηαη ζαλ ςπρνιφγνο ζην Καηάζηεκα Κξάηεζεο Κνξπδαιινχ θαη ζαλ εθπαηδεπηήο ζην ICPS. ΓΗΑΝΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, ΒΑ, Pg.Dipl, Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο, χκβνπινο Φπρ. Τγείαο Ο Γεκεηξίνπ Γηάλλεο ζπνχδαζε θνηλσληθή εξγαζία ζην ΣΔΗ ηεο Πάηξαο θαη ζπκβνπιεπηηθή θαη ςπρνζεξαπεία ζην ICPS ζε ζπλεξγαζία κε ην Strathclyde University. Δξγάζηεθε ζηελ θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Νέαο κχξλεο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζηνλ ΟΚΑΝΑ ζαλ θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο θαη ζεξαπεπηήο. 4. «Κνηλσλία θαη άηνκν: ρέζε δεκηνπξγίαο; Πνιώζεσλ; Αλαξρίαο; Δλόηεηαο; Αδξάλεηαο;» Μπνξεί ε θνηλσλία λα εκπινπηίδεηαη κέζα απφ ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ αηφκσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ; Μπνξεί ην άηνκν λα ελζσκαηψλεηαη ζε κηα θνηλσλία δηαηεξψληαο ηελ απηνηέιεηα ηνπ; χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο ςπρνζεξαπείαο Gestalt, ην άηνκν θαη ε θνηλσλία δελ απνηεινχλ δπν μερσξηζηέο νληφηεηεο, είλαη δχν κέξε πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα νληφηεηα θαη έρνπλ ακνηβαία αιιειεπίδξαζε. Ζ επαθή θαη ε δεκηνπξγηθή πξνζαξκνγή ζηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ ζπλφινπ είλαη ην ζεκείν ζπλάληεζεο φπνπ νξγαληζκφο θαη πεξηβάιινλ, άηνκν θαη θνηλσλία, αιιεινεπεξεάδνληαη θαη αιιάδνπλ κέζα απφ ηε ζχγθξνπζε, ηνλ αγψλα, ηελ επηξξνή, ηελ αγάπε θαη ηελ ζπκθηιίσζε! 15

16 ΓΔΠΟΗΝΑ MΠΑΛΛΗΟΤ, M.Sc., ECP Φπρνζεξαπεχηξηα, Δθπαηδεχηξηα & Δπφπηξηα Gestalt Μπάιιηνπ Γέζπνηλα, M.Sc. πκβνπιεπηηθήο Φπρνινγίαο, Φπρνζεξαπεχηξηα, Δθπαηδεχηξηα & Δπφπηξηα Gestalt. Κάηνρνο ECP. Μέινο ησλ EAGT, APA. θαη Δ.Δ.. Ηδξπηηθφ κέινο ηνπ Κέληξνπ Φπρνζεξαπείαο & Δθπαίδεπζεο Gestalt Foundation. Ηδξπηηθφ κέινο θαη κέινο ηνπ Γ.. ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Φπρνζεξαπείαο Gestalt. 5. «Παηρλίδηα ξόισλ ζηε Γξακαηνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία: έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζε θαηξνύο θξίζεο» Ζ Γξακαηνζεξαπεία είλαη κία ζχγρξνλε κέζνδνο ςπρνζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ ιεηηνπξγεί εκςπρσηηθά γηα ην άηνκν θαζψο εληζρχεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο. Υξεζηκνπνηψληαο ην ζέαηξν, ηε δσγξαθηθή, ην παξακχζη, ηελ απζφξκεηε ζσκαηηθή έθθξαζε, ην άηνκν επεμεξγάδεηαη, δηαπξαγκαηεχεηαη, εθθξάδεη ζέισ θαη επηζπκίεο, αλαθαιχπηεη ηαιέληα θαη θιίζεηο, δεκηνπξγεί λέεο πξννπηηθέο. Απέλαληη ζηηο θνηλσληθέο πηέζεηο ηεο ζεκεξηλήο θνηλσληθν νηθνλνκηθν -πνιηηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο Δπξψπεο, ην άηνκν ζπγθξνχεηαη κε επηζπκίεο, πξνζδνθίεο θαη αλάγθεο, θάηη πνπ εληείλεη ηελ ακθηζπκία ηνπ Ρφινπ ηνπ, ζην εδψ θαη ηψξα. Μέζα απφ παηρλίδηα θαη πεηξακαηηζκνχο κε ξφινπο απφ γλσζηά θαη αγαπεκέλα παξακχζηα, ζα πξνζεγγίζνπκε ηελ πνιχπιεπξε δηάζηαζε πνπ έρεη «ν ξφινο» ζηε Γξακαηνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία, κηα δηάζηαζε πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απφ ηε πκβνπιεπηηθή. ΔΛΔΝΖ ΜΑΚΡΟΓΗΑΝΝΖ, Π.Δ. Φ.Π.Φ.-Γξακαηνζεξαπεχηξηα Ζ Διέλε Μαθξνγηάλλε (πηπρηνχρνο ηνπ ηκήκαηνο Φ.Π.Φ., κε θαηεχζπλζε Φπρνινγία, Δ.Κ.Π.Α.) εξγάδεηαη σο δξακαηνζεξαπεχηξηα-ςπρνζεξαπεχηξηα κε εηδηθφηεηα ζηηο εμαξηήζεηο θαη ζπληνλίδεη ηηο δξάζεηο ηεο Δηαηξείαο Θεαηξηθήο Δθθξαζεο «DRAMATHERAPY STUDIO». Αξζξα ηεο έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηα «Σεηξάδηα Φπρηαηξηθήο». Δίλαη κέινο ηεο Δλσζεο Γξακαηνζεξαπεπηψλ θαη Παηγληνζεξαπεπηψλ Διιάδνο (Δ.Γ.Π.Δ.) (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ Γ.. ηεο Δλσζεο). ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΒΗΓΑΛΖ, Γξακαηνζεξαπεχηξηα Ζ Βηδάιε ηαπξνχια ζπνχδαζε Δηδηθή Αγσγή θαη Γξακαηνζεξαπεία ζην Ηλζηηηνχην Γξακαηνζεξαπείαο «ΑΗΧΝ. Δξγάδεηαη ζαλ Γξακαηνζεξαπεχηξηα ζε Μνλάδα Απεμάξηεζεο. Δίλαη κέινο ηεο ζεαηξηθήο νκάδαο «Φίρα» θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δηαηξεία Θεαηξηθήο Δθθξαζεο «Dramatherapy Studio». 6. «Αλαθαιύπηνληαο ηε Πνιπθσληθή Οκνθσλία: Οη δηαθνξεηηθνί εαπηνί καο, όπσο απηνί ζπλππάξρνπλ ζηνλ εζσηεξηθό καο θόζκν θαη αληηπξνζσπεύνληαη ζηνλ εμσηεξηθό» Οκνθσλία ή Πνιπθσλία; Οκνηνκνξθία ή Γηαθνξεηηθφηεηα; πκπφξεπζε ή χγθξνπζε; Έλλνηεο αληίζεηεο ή ζπκπιεξσκαηηθέο; Μέζα απφ ηελ πνιπθσληθή νκνθσλία ησλ Θεξαπεπηψλ ηνπ Φ-Γηθηχνπ, αλαδχεηαη ε εηθφλα ελφο πνιιαπινχ Δαπηνχ ζε ζπλερή εμέιημε κέζα απφ ηε ζπλδηαιιαγή, ηελ απνδνρή, ηε ζχγθξνπζε θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε φισλ ησλ δηαθνξεηηθψλ αιιά ηαπηφρξνλα ζεκειησδψλ πιεπξψλ ηνπ. Πσο ζπλππάξρνπλ νη δηαθνξεηηθνί εαπηνί καο, πσο δηαπξαγκαηεχνληαη ηηο επηζπκίεο ηνπο, πψο ζπγθξνχνληαη θαη πσο ελζαξξχλνπλ ή ππνζθάπηνπλ ηελ απηνπξαγκάησζε ηνπ Δαπηνχ; απηφ ην βησκαηηθφ 16

17 εξγαζηήξη ζα αλαθαιχςνπκε ηνπο δηαθνξεηηθνχο εαπηνχο καο, φπσο απηνί ζπλππάξρνπλ ζηνλ εζσηεξηθφ καο θφζκν θαη αληηπξνζσπεχνληαη ζηνλ εμσηεξηθφ. Μέζα απφ ηελ δνπιεηά κε ηνλ πνιιαπιφ εαπηφ εληζρχεηαη ε νκαδηθή δηεξγαζία αθνχ φ,ηη είλαη κέζα βξίζθεηαη θαη έμσ, φ, ηη είλαη δηθφ ζνπ είλαη θαη δηθφ κνπ θαη φ,ηη νλεηξεχεηαη ζε κηα ζηηγκή «ν πνιιαπιφο Δλαο» πξαγκαηψλνπλ ζε βάζνο ρξφλνπ «νη ζπλεξγαδφκελνη Πνιινί». Φ-Γίθηπν, Γίθηπν Δπαγγεικαηηψλ Φπρηθήο Τγείαο: ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ ΠΔΣΔΗΝΑΚΖ, Μ., Psy.D.(cand.), PostMa, MSc, BA. Δίλαη ςπρνιφγνο- ςπρνζεξαπεχηξηα, κέινο ηνπ πιιφγνπ Διιήλσλ Φπρνιφγσλ, ηνπ Βξεηαληθνχ πιιφγνπ Φπρνιφγσλ θαη ηνπ International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy. Ηδξπηηθφ κέινο ηνπ Φ-Γηθηχνπ, εξγάδεηαη ηδησηηθά παξέρνληαο ςπραλαιπηηθή ςπρνζεξαπεία ζε ελήιηθεο, θιηληθή επνπηεία ζε εθπαηδεπφκελνπο ςπρνιφγνπο, θαη δηδάζθεη ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα MA Counselling & Psychotherapy ηνπ Metropolitan College. ΦΧΣΔΗΝΖ ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ, Post-MScDip, MSc, Bsc, Δίλαη ζπκβνπιεπηηθή ςπρνιφγνο-ςπρνζεξαπεχηξηα ζπλζεηηθήο πξνζέγγηζεο θαη κέινο ηνπ Βξεηαληθνχ πιιφγνπ Φπρνιφγσλ. Έρεη εθπαηδεπηεί ζηελ αλζξσπνθεληξηθή, ςπρνδπλακηθή θαη γλσζηηθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή ςπρνζεξαπεία. Δξγάδεηαη ηδησηηθά ζηελ Αζήλα παξέρνληαο ςπρνζεξαπεπηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζε εθήβνπο θαη ελήιηθεο. Ηδξπηηθφ κέινο ηνπ Φ-Γηθηχνπ θαη παξάιιεια δηδάζθεη ζην ΜΑ Counselling Psychology ηνπ Metropolitan College. ΗΟΤΛΗΑ ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ, Ph.D, M.Sc., BA, είλαη Φπρνιφγνο-Φπρνζεξαπεχηξηα. Εεη θαη εξγάδεηαη ζηελ Αζήλα θαη απφ ην 2014 δηδάζθεη ζην Ακεξηθαληθφ Κνιιέγην Διιάδνο, Deree College. Ζ θιηληθή ηεο εκπεηξία πεξηιακβάλεη ςπρνζεξαπεπηηθή θαη ςπρνπαηδαγσγηθή ζηήξημε ζε παηδηά θαη εθήβνπο, θαζψο θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζε γνλείο θαη δεχγε. Σα εξγαιεία ηεο είλαη ην παηρλίδη, ε δσγξαθηθή θαη ε 'ζεξαπεπηηθή ζρέζε' πνπ ρηίδεηαη ζην ρψξν ηεο ζεξαπείαο. Παξάιιεια παξαθνινπζεί επνπηεία Φπρνδπλακηθήο θαη πζηεκηθήο θαηεχζπλζεο. Iδξπηηθφ κέινο ηνπ Φ-Γηθηχνπ. ΣΑΝΗΑ ΜΠΑΓΔΡΖ, Post-MA, MA,Graduate Dip, είλαη ςπρνιφγνο κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία θαη ηελ Τπαξμηαθή πκβνπιεπηηθή. Ζ θιηληθή ηεο εκπεηξία πεξηιακβάλεη ςπρνζεξαπεία ελειίθσλ, αμηνιφγεζε θαη ππνζηήξημε παηδηψλ θαη εθήβσλ, ζπκβνπιεπηηθή ζεξαπεία αηφκνπ θαη νηθνγέλεηαο θαζψο θαη ςπρν-εθπαηδεπηηθέο νκάδεο γνλέσλ. Δπί ηνπ παξφληνο εξγάδεηαη ηδησηηθά αιιά θαη ζε παηδηθνχο ζηαζκνχο/λεπηαγσγεία, φπσο θαη ζηελ Παηδηαηξηθή Κιηληθή ηνπ Μεηέξα. Aπφ ηα ηδξπηηθά κέιε ηνπ Φ-δηθηχνπ. ΒΗΚΤ ΚΟΤΜΠΟΤ, Φπρνιφγνο B.Sc(Hons), ζπζηεκηθήο νηθνγελεηαθήο θαηεχζπλζεο, κε εμεηδίθεπζε ζηελ αληηκεηψπηζε καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. Δξγάδεηαη ηδησηηθά παξέρνληαο ζπκβνπιεπηηθή ζε ελήιηθεο, ζπληνλίδεη νκάδεο γνλέσλ, δνπιεχεη ςπρνπαηδαγσγηθά κε παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθέο ή/θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο θαη αζρνιείηαη κε ηελ παξέκβαζε ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Iδξπηηθφ κέινο ηνπ Φ-Γηθηχνπ θαη κέινο ηνπ πιιφγνπ Διιήλσλ Φπρνιφγσλ (.Δ.Φ.). ΑΝΝΑ ΚΟΤΡΣΖ, Post-M.A., Msc,Δίλαη πκβνπιεπηηθή Φπρνιφγνο θαη δνπιεχεη κε βάζε ηελ ππαξμηαθή πξνζέγγηζε. Δίλαη εθπαηδεχηξηα ζηελ Διιεληθή Δηαηξεία Τπαξμηαθήο Φπρνινγίαο "γίγλεζζαη". Γνπιεχεη ηδησηηθά κε ελήιηθεο θαη πξνζθέξεη επνπηεία ζε εθπαηδεπφκελνπο θαη επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ. Δίλαη κέινο ηνπ British Psychological Society θαη ηνπ πιιφγνπ Διιήλσλ Φπρνιφγσλ. Δίλαη ηδξπηηθφ κέινο ηνπ Φ-Γηθηχνπ. 17

18 7. «Ζ πκβνπιεπηηθή & Tα Αιια Δπαγγέικαηα Αξσγήο: Δπαγγεικαηηθά Όξηα θαη Ζζηθά Γηιήκκαηα γηα ηνλ ύκβνπιν» Σα ηειεπηαία 15 ρξφληα ζε Δπξψπε θαη Ακεξηθή θαη πεξίπνπ ηελ ηειεπηαία 5εηηα θαη ζηελ Διιάδα παξαηεξείηαη κηα δηεχξπλζε ηεο γθάκαο ησλ επαγγεικαηηψλ απφ δηαθφξνπο θιάδνπο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο. Άξαγε ηζρχεη απηφ πνπ ιέλε νη άμνλεο φηη «φηαλ έρσ έλα ζθπξί ηφηε φια γχξσ είλαη έλα θαξθί»? Μπνξνχλ φινη λα ηα θάλνπλ φια? Πνηεο πεξηπηψζεηο βξίζθνληαη ζε «γθξίδα» δψλε? Πσο απηφ επεξεάδεη ηνλ ζχκβνπιν ςπρηθήο πγείαο θαη πσο κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηα δεηήκαηα επαγγεικαηηθψλ νξίσλ? Σν εξγαζηήξην απηφ πξνζδνθά λα δψζεη ηηο απαληήζεηο κέζα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ηελ ρξήζε case studies πνπ ζα είλαη ην έλαπζκα γηα κηα ζπδήηεζε βάζεη ησλ εκπεηξηψλ ηνπ θαζελφο. ΜΑΡΗΑΛΔΞΗΑ ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ, Φπρνζεξαπεχηξηα ECP, Executive Coach PCC Οξγαλσζηαθή ςπρνιφγνο κε 18 ρξφληα εκπεηξίαο ζε επξχ θάζκα επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε πνιπεζληθφ πεξηβάιινλ. Δξγάδεηαη ηδησηηθά παξέρνληαο αηνκηθή θαη νκαδηθή ςπρνζεξαπεία ζε ελήιηθεο κε ζπλζεηηθή κεζνδνινγία κε βάζε ηελ ππαξμηαθή πξνζέγγηζε. Αζρνιείηαη κε ζέκαηα ππνζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ κέζσ coaching, κε νκάδεο Group Coaching θαη εξγαζηήξηα πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο γηα εηαηξίεο θαη γηα ηδηψηεο. 8. «Φπρνλαπηηθή ηέρλε-ars psyche-nautica» (Με Καηεπζπληηθή Δξγαζία κέζσ ηεο Αλαπλνήο -Non Directive Breathwork) Μηα βησκαηηθή Δπξσπατθή ςπρνζεξαπεπηηθή ηερληθή γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηε ζεξαπεία ηνπ ηξαχκαηνο. Ζ Φπρνλαπηηθή ηέρλε ή Με Καηεπζπληηθή Δξγαζία κέζσ ηεο Αλαπλνήο (Non Directive Breathwork) απνηειεί έλα ζπλζεηηθφ νκαδηθφ ςπρνζεξαπεπηηθφ ζρήκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ αλαπλνή ζαλ ζεξαπεπηηθφ φρεκα θαη ηελ δπλαηή βησκαηηθή εκπεηξία γηα ηελ αλάδπζε ηνπ εζσηεξηθνχ εαπηνχ. Βαζίδεηαη εμ νξηζκνχ ζηηο αξραίεο ηερληθέο ζπλεηδεηήο αλαπλνήο απφ δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο, ζην ακαληθφ ηαμίδη, ζηελ ηεξή Δγθνίκεζε ησλ Αζθιεπηείσλ, ζηελ Με Καηεπζπληηθή Παξέκβαζε (NDI) ηνπ Michel Lobrot, ζην Rebirth ηνπ Leonard Orr αιιά θαη ζηελ Οινηξνπηθή Αλαπλνή (Holotropic Breathwork) ηνπ Stanislav Grof. Καηά κία έλλνηα αθνινπζεί πξσηφγνλνπο ζεξαπεπηηθνχο δξφκνπο φπσο ε πξσηφγνλε θξαπγή (primal scream) ηνπ Janov. Με νδεγφ ηελ αλαπλνή, ηελ βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, ην άηνκν ηαμηδεχεη ζηελ πξνζσπηθή ηνπ ηζηνξία κε έλα ηειείσο μερσξηζηφ, δσληαλφ θαη αλεπαλάιεπην ηξφπν. Σν ηη ζα πξνθχςεη δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν θαη απφ ζπλεδξία ζε ζπλεδξία, αιιά απνηέιεζκα είλαη πάληα ζεξαπεπηηθφ θαη ζπλνδεχεηαη απφ βηψκαηα βαζεηάο ραιάξσζεο, εξεκίαο, φμπλζεο ησλ αηζζήζεσλ θαη απειεπζέξσζεο πξνζνκνηάδνληαο ζε κία κπζηηθηζηηθή εκπεηξία. Δπίζεο είλαη κηα επζεία ζεξαπεπηηθή νδφο πξνο ην εζσηεξηθφ ηξαχκα βαδίδνληαο κε αζθάιεηα ζε ζεξαπεπηηθά κνλνπάηηα πνπ ίζσο ε ιεθηηθή ζεξαπεία δελ ζα θηάζεη πνηέ. Ζ νκάδα ιεηηνπξγεί ζε δεχγε ηαμηδηψηε-βνεζνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αλαπλνψλ, θαη ν αλαπλεπζηηθφο θχθινο δηαξθεί απφ κηζή έσο δχν ψξεο αλάινγα κε ην ζηάδην ηεο νκάδαο. Υξεζηκνπνηείηαη ε κνπζηθή ζαλ βησκαηηθφ εξέζηζκα, θπξίσο παξαδνζηαθή θαη εθζηαηηθνί, ππνβιεηηθνί ξπζκνί απφ φιν ηνλ θφζκν. Αθνινπζεί πάληα, ε επεμεξγαζία ηνπ βηψκαηνο κε ηελ ρξήζε εηθαζηηθψλ ηερληθψλ (καληάια, κάζθα θ.α.), βησκαηηθά ή ιεθηηθά,νκαδηθήο ζεξαπεπηηθήο εξγαζίαο θαη απηναλαθνξάο ζηελ εκπεηξία. Ο ηειηθφο ζηφρνο είλαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο απηφ-ίαζεο, ε πξνζσπηθή αλάπηπμε, ε αληηκεηψπηζε ηξαπκάησλ, ε ζεξαπεπηηθή αλαθαηαλνκή ησλ ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ην άηνκν, ε ελεξγνπνίεζε κέζα καο κηαο άιιεο καηηάο απέλαληη ζηα πξάγκαηα. 18

19 Δηζεγεηήο- εκςπρσηήο: ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΣΟΤΡΝΑΡΑ, ςπρίαηξνο παηδηψλ θαη εθήβσλ, Με θαηεπζπληηθφο ςπρνζεξαπεπηήο Πξνηείλνληαη άλεηα ξνύρα από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ : ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ηξνγγπιφ Σξαπέδη κε ζέκα: «Ζ πκβνπιεπηηθή ζε κηα Δπξώπε πνπ αιιάδεη» Οη Οκηιεηέο αιθαβεηηθά: ΓΗΧΡΓΟ ΚΛΔΦΣΑΡΑ, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Κιηληθήο Φπρνινγίαο Φπρνπαζνινγίαο ζην Παλεπηζηεκίν Θεζζαιίαο Ο Γηψξγνο Κιεθηάξαο είλαη Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Κιηληθήο Φπρνινγίαο Φπρνπαζνινγίαο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, κε ζπνπδέο ζηελ Διιάδα, ηνλ Καλαδά θαη ηελ Γαιιία. Δίλαη Γηεπζπληήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ: «Σπκβνπιεπηηθή ζηελ Εηδηθή Αγωγή, ηελ Εθπαίδεπζε θαη ηελ Υγεία» θαη Γηεπζπληήο ηνπ «Εξγαζηεξίνπ Ψπρνινγίαο θαη Εθαξκνγώλ ζηελ Εθπαίδεπζε» πνπ έρεη αλαιάβεη ην πκβνπιεπηηθφ ηαζκφ πκβνπιεπηηθήο ησλ Φνηηεηψλ φισλ ησλ Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. Έρεη ζεκαληηθφ ζπκβνπιεπηηθφ ςπρνζεξαπεπηηθφ έξγν θαη είλαη ζπγγξαθέαο πνιιψλ δεκνζηεπκέλσλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ θαη βηβιίσλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Δπηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: α) πνιηηηζκηθή, πνιππνιηηηζκηθή θαη ππαξμηαθή ζπκβνπιεπηηθή κε έκθαζε ζην λφεκα δσήο, ηελ πλεπκαηηθφηεηα, ηε κνλαμηά, ηελ θαηάζιηςε θαη ηνπο εζηζκνχο θαη β) ζπκβνπιεπηηθή/ςπρνζεξαπεπηηθή αμία ησλ δψσλ. ΜΑΡΗΑ ΜΑΛΗΚΗΧΖ-ΛΟΨΕΟΤ, Καζεγήηξηα πκβνπιεπηηθήο Φπρνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Ζ Μαξία Μαιηθηψζε-Λνΐδνπ είλαη Καζεγήηξηα πκβνπιεπηηθήο Φπρνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Έρεη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο κε εξεπλεηηθά θαη επηζηεκνληθά θέληξα ηεο Δπξψπεο θαη ησλ ΖΠΑ. Σν εξεπλεηηθφ ηεο έξγν επηθεληξψλεηαη ζε ζέκαηα ζπκβνπιεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, επνπηείαο, επηθνηλσλίαο, ζηάζεσλ, πξνζσπηθφηεηαο θ.α. Σν ζπκβνπιεπηηθφ ηεο έξγν πεξηιακβάλεη εκςπρψζεηο νκάδσλ απηνβνήζεηαο, νκαδηθή θαη αηνκηθή ζπκβνπιεπηηθή θαη επνπηεία. Έρεη νξγαλψζεη, πξνεδξεχζεη θαη ζπκκεηάζρεη ζε πιεζψξα ζπλεδξίσλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Γηεπζχλεη ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Σπκβνπιεπηηθή Ψπρνινγία θαη Σπκβνπιεπηηθή ζηελ Εθπαίδεπζε, ηελ Υγεία, ηελ Εξγαζία» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Δίλαη ππεχζπλε ηνπ πκβνπιεπηηθνχ Κέληξνπ Οκειίθσλ (ΤΚΔΟΜ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, πνπ ηδξχζεθε ην 1995 κε πξσηνβνπιία ηεο. Δίλαη κέινο ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ επαγγεικαηηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ εηαηξηψλ θαη ζπγγξαθέαο πνιιψλ επηζηεκνληθψλ άξζξσλ θαη ζπγγξακκάησλ, θαζψο θαη επηζηεκνληθή επηκειήηξηα κεγάινπ αξηζκνχ ζπιινγηθψλ ειιελφγισζζσλ θαη μελφγισζζσλ ηίηισλ. ΒΑΧ ΠΑΠΑΓΗΧΣΖ- ΑΘΑΝΑΗΟΤ, Αλ. Καζεγήηξηα Παλ/κηνπ Ησαλλίλσλ, Οηθνγελεηαθή- πζηεκηθή ζεξαπεχηξηα, πγγξαθέαο Έρσ θχγεη απφ ην Παλ/κην πξηλ απφ ηξία πεξίπνπ ρξφληα θαη έθηνηε αζρνινχκαη κε ηελ έξεπλα θαη ηελ εθπαίδεπζε αηφκσλ απφ ην ρψξν ςπρηθήο πγείαο ζηε πζηεκηθή Οηθνγελεηαθή ζεξαπεία, σο επηζηεκνληθή ππεχζπλε ηνπ ΔΤΘΔΠΑ, παξάξηεκα Ησαλλίλσλ. 19

20 ΑΝΑΣΑΗΟ ΣΑΛΗΚΑ, Καζεγεηήο ζην Σκήκα Φπρνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Ο Γξ Αλαζηάζηνο ηαιίθαο, Καζεγεηήο ζην Σκήκα Φπρνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ (Αζήλα, Διιάδα) θαη Κιηληθφο ςπρνιφγνο, απέθηεζε ην βαζηθφ πηπρίν ηνπ (BA) ζηε Φπρνινγία απφ ην Παλεπηζηήκην Concordia (Μφληξεαι, Καλαδάο) θαη ην δηδαθηνξηθφ ηνπ δίπισκα απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Οηάβα (Καλαδάο). Γηεηέιεζε Δπίθνπξνο θαη Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ζηε ρνιή Δθπαηδεπηηθήο θαη πκβνπιεπηηθήο Φπρνινγίαο ζην παλεπηζηήκην McGill θαη δηεπζπληήο ηεο Φπρν-εθπαηδεπηηθήο θιηληθήο ηνπ ηδίνπ Παλεπηζηεκίνπ. Σα θιηληθά, εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ αθνξνχλ ζηνπο ηνκείο ηεο θαηαζθεπήο ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ, ζηε κειέηε θαη αμηνιφγεζε ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη ζην ξφιν ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζην εθπαηδεπηηθφ, θιηληθφ θαη νξγαλσηηθφ πιαίζην. Δλδηαθέξεηαη, θπξίσο, γηα ην ξφιν ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Δίλαη έλαο ππαξμηαθφο-βησκαηηθφο ςπρνζεξαπεπηήο πνπ έρεη εθπαηδεπηεί θαη ζπνπδάζεη ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Alvin Mahrer, ελφο εθ ησλ εμερφλησλ ζεσξεηηθψλ, εξεπλεηψλ θαη ςπρνζεξαπεπηψλ ζηε Βφξεηα Ακεξηθή. Έρεη δεκνζηεχζεη πεξηζζφηεξα απφ 40 άξζξα, 10 θεθάιαηα, 7 βηβιία, είλαη κέινο αξθεηψλ ζπληαθηηθψλ επηηξνπψλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ Φπρνινγίαο, αλαπιεξσηήο δηεπζπληήο έθδνζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ Φπρνινγία, δηεηέιεζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Διιεληθήο Φπρνινγηθήο Δηαηξείαο, ζπλ-ζπληνληζηήο ηνπ θιάδνπ Κιηληθήο Φπρνινγίαο θαη Φπρνινγίαο ηεο Τγείαο, θαη ηνπ Κιάδνπ Θεηηθήο Φπρνινγίαο ηεο Διιεληθήο Φπρνινγηθήο Δηαηξείαο, θαη είλαη πξφεδξνο ηεο ειιεληθήο εηαηξείαο ζεηηθήο ςπρνινγίαο. ΤΝΣΟΝΗΣΡΗΑ: ΔΤΓΔΝΗΑ ΓΔΧΡΓΑΝΣΑ, Psy.D., ECP Φπρνιφγνο, Φπρνζεξαπεχηξηα Τπαξμηαθήο πξνζέγγηζεο 20

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΗΜΕΡΙ ΑΣ 2014

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΗΜΕΡΙ ΑΣ 2014 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΗΜΕΡΙ ΑΣ 2014 ΣΑΒΒΑΤΟ 22/11 09.00 10.00 Εγγραφές / ηλώσεις συµµετοχής σε εργαστήρια 10.00 12.00 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ - ΕΝΑΡΞΗ ΦΑΝΗ ΞΕΝΟΥ, Κοινωνική Λειτουργός, Σύµβουλος Ψυχικής Υγείας, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα