ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ---- ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Αζήλα 02 / 4 / 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ---- ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Αζήλα 02 / 4 / 2012"

Transcript

1 Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΓΑ:Β4959-ΜΓΥ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ---- ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Αζήλα 02 / 4 / 2012 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξ.Πξση. Βαζκόο Πξνηεξ. ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΚΑΙ ΜΙΘ/ΙΑ /H (ΓΡΑΦΔΙΟ ΚΛΗΡΟΓΟΣΗΜΑΣΩΝ) ---- Σαρ.δ/λζε:A.Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ.-Πόιε: ΜΑΡΟΤΙ Ιζηνζειίδα:www.minedu.gov.gr ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΗ Πιεξνθνξίεο:Α.Κνπαλάθε Σειέθσλν: ΦΑΞ: ΚΟΙΝ.:Όπσο Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΘΔΜΑ:Πξνθήξπμε επηινγήο δέθα (10) ππνηξόθσλ, ρσξίο δηαγσληζκό, γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην εμσηεξηθό αθαδ. έηνπο από ηα έζνδα ηνπ θιεξνδνηήκαηνο «ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΓΗ», πνπ ππάγεηαη ζηελ άκεζε δηαρείξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΚΑΙ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ύκθσλα κε: 1.Σνπο φξνπο ησλ απφ θαη δηαζεθψλ ηνπ Παλ. Σξηαληαθπιιίδε. 2.Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ α.λ. 1079/1938 (ΦΔΚ Α 54) πεξί ηνπ ηξφπνπ εθηειέζεσο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Π. Σξηαληαθπιιίδε, β) ηνπ α.λ. 1778/1939 (ΦΔΚ Α 225) πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ηνπ ππ αξηζ. 1079/1938 α.λ., γ) ησλ άξζξσλ 51 παξ.3 θαη ησλ άξζξσλ ηνπ α.λ. 2039/1939 (ΦΔΚ Α 455). 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ β. δ. ηεο (ΦΔΚ Α 290). 4.Σελ ππ αξηζκ /1699/Β0011/ θνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ «Πεξί επσθειέζηεξεο δηάζεζεο ησλ εζφδσλ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Παλ. Σξηαληαθπιιίδε». 5.Σηο ππ αξηζκ. 2045/1986 θαη 11302/1995 απνθάζεηο ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ. 6.Σελ ππ αξηζκ. 2/ Γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθψλ Κιεξνδνηεκάησλ. 7. Σελ ππ αξηζκ / Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Ισάλλνπ Μνπξκνχξα» (ΦΔΚ Β 2792/ ). 1

2 Απνθαζίδνπκε Πξνθεξχζζνπκε ηε ρνξήγεζε δέθα (10) ππνηξνθηψλ ζε πηπρηνύρνπο Παλεπηζηεκίσλ ηεο ρώξαο κε θαηαγσγή από ηελ Πεινπόλλεζν γηα ην αθαδ. έηνο ρσξίο δηαγσληζκφ, κε επηινγή, κε θξηηήξην ην βαζκφ ηνπ Πηπρίνπ, γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην εμσηεξηθό ζε βάξνο ησλ εζφδσλ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο «ΠΑΝ. ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΓΗ», πξνηηκώκελσλ ζε θάζε πεξίπησζε ησλ πηπρηνχρσλ ησλ Γεσπνληθψλ θαη Κηεληαηξηθψλ ρνιψλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη ππνςήθηνη πνπ είλαη πηπρηνχρνη ησλ παξαπάλσ ρνιψλ (Γεσπνληθψλ θαη Κηεληαηξηθψλ) πξνεγνύληαη ησλ ππνινίπσλ ππνςεθίσλ ζηνλ πίλαθα επηηπρφλησλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα φηη δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη θαη αθνινπζνχλ νη πηπρηνχρνη ησλ άιισλ ρνιψλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο ρψξαο, κε ηνλ πςειφηεξν θαηά ζεηξά βαζκφ Πηπρίνπ. Η δηάξθεηα ηεο ππνηξνθίαο είλαη κέρξη δχν (2) έηε, αλάινγα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, εθφζνλ επαξθνχλ ηα έζνδα ηνπ θιεξνδνηήκαηνο θαη ε πνξεία ησλ ζπνπδψλ ζηελ αιινδαπή είλαη πνιχ θαιή. Σν πνζφ ηεο ππνηξνθίαο είλαη νθηαθόζηα (800) Δπξώ ην κήλα. Η ππνηξνθία αθνξά ην αθαδεκατθφ έηνο θαη ε θαηαβνιή ηεο αξρίδεη από ηελ άθημε ησλ ππνηξφθσλ ζηελ αιινδαπή, εθφζνλ απηή έπεηαη ηεο έλαξμεο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, ε νπνία ζα απνδεηθλχεηαη κε Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Έιιελα Πξνμέλνπ. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην ζηε δηαδηθαζία επηινγήο κπνξνχλ απφ ηελ 24 ε Ματνπ 2012 θαη ην αξγφηεξν κέρξη θαη ηηο 20 Ινπιίνπ 2012 εκέξα Παξαζθεπή: 1)Να ππνβάιινπλ, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, ηηο αηηήζεηο ηνπο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηα εμήο γξαθεία: --ην Γξαθείν Κιεξνδνηεκάησλ (αξηζ. γξαθ. 2045, 2 νο όξνθνο) θαηά ηηο ψξεο ππνδνρήο ηνπ θνηλνχ ην Γξαθείν Πξσηνθόιινπ (αξηζ. γξαθ. 0044, ζην ηζόγεην) θαηά ηηο ψξεο ππνδνρήο ηνπ θνηλνχ )Να απνζηείινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηαρπδξνκηθά, ην αξγφηεξν κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ (κε αληίζηνηρε ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε ηαρπκεηαθνξά ζηελ εμήο ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ, Σκήκα Γηαρ/ζεο θαη Μηζζ/ζίαο, Γξαθείν Κιεξνδνηεκάησλ (αξηζ. γξαθ. 2045, 2 νο όξνθνο). Σνλίδεηαη φηη νη ππνςήθηνη ζηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα θπιάζζνπλ ηελ απφδεημε απνζηνιήο ηεο αίηεζήο ηνπο γηαηί ελδέρεηαη λα ηνπο δεηεζεί. ηηο αηηήζεηο πξέπεη λα αλαθέξεηαη ππνρξεσηηθά ην Σκήκα ή ε ρνιή ησλ Παλεπηζηεκίσλ από ηα νπνία απνθνίηεζαλ, ε ρψξα ζηελ νπνία ζα κεηαβνχλ, ην Ίδξπκα ζην νπνίν ζα ζπνπδάζνπλ, νη ζπνπδέο πνπ ζα θάλνπλ, ν ηόπνο θαηαγσγήο, ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπο, ην ηειέθσλν (ζηαζεξφ θαη θηλεηφ) θαη ε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (αλ ππάξρεη). Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη είλαη ηα εμήο: 1.Αίηεζε ε νπνία έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ: 2. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη: α) ε ειηθία ηνπ ππνςεθίνπ πνπ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε ησλ 36 ρξφλσλ β) ε ειιεληθή ηζαγέλεηα ή ε ειιεληθή θαηαγσγή θαη ν ηφπνο θαηαγσγήο ηνπ ππνςεθίνπ (δει. ν ηφπνο γέλλεζεο ηνπ ππνςεθίνπ) πνπ πξνβιέπεηαη αλσηέξσ. εκεηώλεηαη όηη: ΜΟΝΟΝ ΑΝ ν αλσηέξσ πξνβιεπφκελνο ηφπνο θαηαγσγήο ηνπ ππνςεθίνπ δελ πξνθύπηεη απφ ηνλ ηφπν γέλλεζεο ηνπ ηδίνπ, πξέπεη απηφο λα πξνζθνκίζεη επηπιένλ: 2

3 ή Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλ. ηαπη. (εθηόο από ην δηθφ ηνπ) ΚΑΙ ηνπ γνλέα ηνπ, απφ ηνλ ηφπν γέλλεζεο ηνπ νπνίνπ πξνθχπηεη ν πξνβιεπφκελνο αλσηέξσ ηφπνο θαηαγσγήο ηνπ ππνςεθίνπ, ή Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλ. ηαπη. (εθηόο από ην δηθφ ηνπ θαη ηνπ γνλέα ηνπ) ΚΑΙ ηνπ παππνύ ηνπ ή ηεο γηαγηάο ηνπ, απφ ηνλ ηφπν γέλλεζεο ηνπ/ηεο νπνίνπ/αο πξνθχπηεη ν πξνβιεπφκελνο αλσηέξσ ηφπνο θαηαγσγήο ηνπ ππνςεθίνπ, ψζηε λα θαίλεηαη ε δηαδνρή ησλ γελεψλ. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα πξναλαθεξφκελα πξφζσπα (γνλείο ή παππνχδεο) δελ βξίζθεηαη ελ δσή, πξνζθνκίδεη Πηζηνπνηεηηθφ Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο ή Λεμηαξρηθή Πξάμε Θαλάηνπ. 3.Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ Πηπρίνπ ηνπ ππνςεθίνπ, κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ «Λίαλ Καιψο» (Πνιχ Καιά). 4.Αλαιπηηθή θαηάζηαζε βαζκνινγίαο απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη ν αθξηβήο αξηζκεηηθφο βαζκφο ηνπ Πηπρίνπ ηνπ ππνςεθίνπ. 5.Βεβαίσζε εγγξαθήο θαη θνίηεζεο ζε Παλεπηζηήκην ηεο αιινδαπήο (ζε πξσηφηππν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν) θαζψο θαη επίζεκε κεηάθξαζή ηεο, επηθπξσκέλε απφ ηνλ νηθείν Έιιελα Πξφμελν. 6.Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (ΦΔΚ Α 75) ηνπ ππνςεθίνπ φηη δελ έιαβε νχηε ιακβάλεη ππνηξνθία γηα ηηο ίδηεο ζπνπδέο (δει.θαη γηα ηηο παξνχζεο ζπνπδέο θαη γηα ην ίδην επίπεδν ζπνπδψλ δει. γηα πξνεγνχκελν αληίζηνηρα κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ) απφ ηελ ίδηα ή άιιε θιεξνλνκηά, θιεξνδνζία, ή δσξεά θαη φηη δελ έρεη εθπέζεη ιφγσ ππαηηηφηεηάο ηνπ απφ ππνηξνθία ε νπνία ηνπ έρεη απνλεκεζεί πξνεγνπκέλσο. Η Τπεχζπλε δήισζε έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνηξνθίεο-Κιεξνδνηήκαηα. εκεηώλεηαη φηη ην Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 2 παξαγξ. 2 ζηνηρείν α ηνπ β.δ. ηεο , αλαδεηείηαη απηεπάγγειηα από ηελ Τπεξεζία καο. Σν θείκελν ηεο Πξνθήξπμεο λα θαηαρσξηζηεί ζην δηαδίθηπν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ: Κιεξνδνηήκαηα. Πεξίιεςε ηεο παξαπάλσ Πξνθήξπμεο λα δεκνζηεπζεί δχν θνξέο ζε δχν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ησλ Αζελψλ. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΜΟΤΡΜΟΤΡΑ ΓΔΩΡΓΙΟ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΣΗ 3

4 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 1)Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ Γ/λζε 11 ε -Σκήκα Β -Άκεζε δηαρ/ζε Κνισλνχ 2 - ΣΚ ΑΘΗΝΑ 2)Παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο κε ηελ παξάθιεζε: α) λα ηελ ηνηρνθνιιήζνπλ θαη λα καο ζηείινπλ απνδεηθηηθό ηνηρνθόιιεζεο θαη β) λα ηελ θνηλνπνηήζνπλ ζηα Γξαθεία Γηαζύλδεζεο ησλ Ιδξπκάησλ ηνπο 3)Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ-Γξαθείν Γηαζχλδεζεο Ιεξά Οδφο 75 - Σ.Κ ΑΘΗΝΑ Κεληξηθφ θηίξην 4)Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Σκήκα Γεσπνλίαο - Σκήκα Κηεληαηξηθήο Παλεπηζηεκηνχπνιε Σ.Κ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 6)Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο α)ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο Σκήκα Κηεληαηξηθήο Σέξκα Σξηθάισλ Σ.Κ ΚΑΡΓΙΣΑ β) ρνιή Γεσπνληθψλ Δπηζηεκψλ Πεδίν ηνπ Άξεσο- Σ.Κ ΒΟΛΟ 7) Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο Κέληξν Πιεξνθφξεζεο Αραξλψλ 417 Σ.Κ ΑΘΗΝΑ 8) Παλεπηζηεκηαθή Λέζρε Γξαθείν Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη ηαδηνδξνκίαο Ιππνθξάηνπο 15 Σ.Κ ΑΘΗΝΑ 9) Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο Μεηξνπφιεσο Σ.Κ ΑΘΗΝΑ 10) Αλσηάηε πλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ Διιάδαο Πιαηεία Διεπζεξίαο 22 Σ.Κ ΑΘΗΝΑ 11) Ιλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Πιεξνθνξίεο θαη Νέεο Σερλνινγίεο Μεζνγείσλ ΣΚ Αγία Παξαζθεπή Δζσηεξηθή Γηαλνκή 1. Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ Σκήκα Γηαρ/ζεο θαη Μηζζ/ζίαο Γξαθείν Κιεξνδνηεκάησλ (20) 2. Γ.Δ.Π.Ο. (5) 4

5 5

6 6

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12.

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12. 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΜΑΡΟΤΗ 7-9 - 2011 ΔΞΔΣΑΔΩΝ - ΣΜΖΜΑ Β Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΔΝΙΚΑ Β. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΠΟΣΡΟΦΙΧΝ:

Α. ΓΔΝΙΚΑ Β. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΠΟΣΡΟΦΙΧΝ: Καλνληζκφο γηα ηελ Οξγάλσζε - Πξνθήξπμε θαη Παξνρή ππνηξνθηψλ ζε δηαθξηλφκελνπο Δπξπηάλεο θνηηεηέο ή κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απφ 21.09.2014 απφθαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΘΔΜΑ : Δγγξαθή Πξσηνεηψλ Φνηηεηψλ ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 θαη ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ζηέγαζεο θαη ζίηηζεο. ΥΔΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6782 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 2103442098 ΠΡΟ: ηηο Γξακκαηείεο όιωλ ηωλ ηκεκάηωλ θαη ζρνιώλ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ, ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ θαη Αλωη. Δθθι/θώλ Αθαδεκηώλ

FAX: 2103442098 ΠΡΟ: ηηο Γξακκαηείεο όιωλ ηωλ ηκεκάηωλ θαη ζρνιώλ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ, ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ θαη Αλωη. Δθθι/θώλ Αθαδεκηώλ ΑΓΑ: ΒΓ9Π9-6Ξ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ Μαξνχζη, 4-9 - 2014 ΔΞΔΣΑΔΩΝ Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. -----

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ : 7Λ73ΟΞ3Μ-ΨΩΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 06-08-2014 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 19359 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6779 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ To Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 9/7-6-2012 απόθαζε ηεο 26εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Ι. ΛΑΜΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Σατ. Γ/νζη: 3 ν ρικ. Π.Δ.Ο. Λακίαο-Αζελψλ 35100 Λακία Πληροθορίες: αξξήο Θ. Σηλέθωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε)

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε) ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ.. Μνλήο Πεηξάθε 12-ΑΘΗΝΑ Σ.Κ. : 11 5 21 Σει.: 7288130-131 Αξ.Πξση.Φ.471/8811 Αξ.ρ.: 2430 Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε) Πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ελελήληα έμη (96)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΟΤ Δ.Α.Π.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΟΤ Δ.Α.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΟΤ Δ.Α.Π. Α) ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΔΙΑ Σν Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην θάζε αθαδεκατθφ έηνο ζα ρνξεγεί ππνηξνθίεο αξηζηείαο γηα ηηο πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ελφηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ Ν Ι Κ Η 4, 1 0 2 4 8 Α Θ Η Ν Α Σ Η Λ. 2 1 0 3 2 9 1 2 0 0, F A X : 2 1 0 3 2 2 1 7 7 2 ------------ ----------- ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 20 Απγνχζηνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 1750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 20 Απγνχζηνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 1750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 20 Απγνχζηνπ 205 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Αξηζκ. Πξση. 750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ Σαρ. Γ/λζε: Πι. Γηνηθεηεξίνπ Α Σαρ. Κψδηθαο: 6700 Σειέθσλν: 254072554 e-mail: kentropolitismouxanthis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009).

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Γ/ΝΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Αζήλα 3 / 12 /2010 ΣΜΖΜΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Η.Γ. & Α.Δ. Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ EΦOPEIA APXAIOTHTΧN ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ Tαρ. Γ/λζε: Iππνηψλ-Pφδνο 85100 Πιεξνθνξίεο: Δ.Υαηδεζηεθαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Ξεθίλεζε απφ ηε Γεπηέξα 03/09/2012 θαη ζα ζπλερηζηεί κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 07/09/2012 απφ 08:00 έσο 14:00 ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

- Σερλνινγηθνχ Σνκέα. Θέκα: «Πξνθήξπμε γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ελδηαθέξνληνο ζηα Γηκεξή Πξνγξάκκαηα Μνξθσηηθώλ Αληαιιαγώλ έηνπο 2011»

- Σερλνινγηθνχ Σνκέα. Θέκα: «Πξνθήξπμε γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ελδηαθέξνληνο ζηα Γηκεξή Πξνγξάκκαηα Μνξθσηηθώλ Αληαιιαγώλ έηνπο 2011» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ Ακαξνχζην, 13/01/2011 ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. 3840/Β4 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΩΝ ΥΔΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Aξηζκ.: 223.10-4 /5942/2014. «Καηάηαμε Αμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο-διιεληθήο Αθηνθπιαθήο Δηδηθόηεηαο Σερληθνύ» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ

Aξηζκ.: 223.10-4 /5942/2014. «Καηάηαμε Αμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο-διιεληθήο Αθηνθπιαθήο Δηδηθόηεηαο Σερληθνύ» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ -ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ- Aξηζκ.: 223.10-4 /5942/2014 «Καηάηαμε Αμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο-διιεληθήο Αθηνθπιαθήο Δηδηθόηεηαο Σερληθνύ» Έρνληαο ππόςε: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξηζ. Πξση.: OIΚ.252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

Διαβάστε περισσότερα

Aξηζκ.: 223.10-2 /5386/2014. «Καηάηαμε Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ

Aξηζκ.: 223.10-2 /5386/2014. «Καηάηαμε Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ Aξηζκ.: 223.10-2 /5386/2014 -ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ- «Καηάηαμε Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» Έρνληαο ππόςε: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη Υαιάζηξα 30/2/200 ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Αξηζ. Πξση.: 844 ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ Υαιάζηξα, Θεζζαινλίθεο Σ.Κ. 57300 ΣΖΛ. 2307948-ΦΑΞ. 230794368 e- mail:info@axiosdelta.gr ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ / 200 γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΔΠΑΓ/ΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΒΑΘΜΟ ΑΦ. ΒΑΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα