Unidad Nº 2. Fonética y Fonología

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Unidad Nº 2. Fonética y Fonología"

Transcript

1 Unidad Nº 2 Fonética y Fonología 1. Alfabeto Mayúscula Minúscula Nombre Mayúscula Minúscula Nombre Α α ἄλφα Ν ν νῦ Β β βῆτα Ξ ξ ξί Γ γ γάµµα Ο ο ὂ µικρόν δ δέλτα Π π πῖ Ε ε ἒ ψιλόν Ρ ρ ῥῶ Ζ ζ ζῆτα Σ σ ς σίγµα Η η ἦτα Τ τ ταῦ Θ θ θῆτα Υ υ ὖ ψιλόν Ι ι ἰῶτα Φ φ φῖ Κ κ κάππα Χ χ χῖ Λ λ λάµβδα Ψ ψ ψῖ Μ µ µῦ Ω ω ὦ µέγα Notas Los alfabetos más antiguos incluían las letras C (digamma), D (qoppa) y E (sampi); las dos últimas sólo empleadas en el griego clásico para anotar números. Los dos signos gráficos para representar el sonido de la sigma se emplean de manera distinta: σ se usa al comienzo y en el medio de las palabras; ς se emplea únicamente al final. Las letras mayúsculas se usan en los nombres propios. No se emplean al comienzo de oración a menos que la oración comience un párrafo o una cita. 2. Pronunciación Α α Β β Γ γ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ µ Ν ν Ξ ξ Letra Pronunciación a b g (en gato) d e ds (sd) e (larga) z (española) i k l m n x

2 Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ ς Τ τ Υ υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω o p r s t u (francesa o ü alemana) f j ps o (larga) Ejercitación A) Leer en voz alta las siguientes palabras: συµπόσιον πᾶν γνῶσις διαλεκτική ῥινόκερως γραφή χάρισµα γένος φωνή γλῶττα δόξα τέχνη γενεαλογία µηχανή ιόνυσιος χθών 3. Clasificación de las consonantes a) El griego tiene diecisiete consonantes, catorce simples y tres dobles. b) Según el punto y el modo de articulación, las consonantes se clasifican en: c) Las consonantes dobles son: Labiales Dentales Velares sonoras β δ γ Oclusivas sordas π τ κ aspiradas φ θ χ Laterales λ Vibrantes ρ Nasales µ ν Fricativas σ, ς Africadas ψ ζ ξ Consonantes dobles ζ ξ ψ 4. Clasificación de las vocales a) El griego tiene diez vocales, siete con signos propios de escritura: α, ε, η, ι, ο, ω y υ. b) Según el punto de articulación, las vocales se clasifican en:

3 Anteriores Centrales Posteriores Cerradas ῑ, ῡ ου ῐ, ῠ Medias ε ο η ω Abierta α c) Según el timbre y grado de perceptibilidad, se clasifican en: Fuertes Débiles α ε ο η ω ι υ d) La unión de una vocal fuerte con una débil forma los diptongos, los cuales se clasifican en diptongos propios e impropios. En el caso de los propios, se pronunican los dos elementos; en los impropios, la ι no se pronuncia y se suscribe; cuando se escribe con mayúscula se adscribe. ᾠδή - Ὠιδή, oda. Propios Impropios αι ει οι αυ ευ ου ηυ ωυ υι ᾳ ῃ ῳ e) Según la cantidad o duración, las vocales se clasifican en: Breves Largas α ε ι ο υ ᾱ η ῑ ω ῡ 5. Pronunciación de los diptongos En los diptongos llamados propios se pronuncian los dos elementos; la υ, en los diptongos que tienen esa vocal, se pronuncia como la u española, excepto ου, que se pronuncia, en conjunto, u. Diptongos Pronunciación Diptongos Pronunciación αι ai ου u ει ei ηυ eu οι oi ωυ ou αυ au υι üi ευ eu παράδειγµα, ejemplo (se pronuncia parádeigma ). σοῦ, de ti (se pronuncia su ). Los diptongos impropios no pronuncian la ι suscripta. Diptongos Pronunciación Diptongos Pronunciación ᾳ a ῳ o ῃ e δίκῃ, con justicia (se pronuncia díke ).

4 6. Combinaciones de letras con pronunciación especial El sonido de la n, que normalmente está representado por la letra ν, cambia a la letra γ, cuando está delante de una oclusiva (γ, κ, χ, ξ). La doble λ se pronuncia distinguiendo los dos sonidos (l-l). γγ, γκ, γχ, γξ ng, nk, nj, nx λλ l-l παγκράτιον, pancracio (se pronuncia pancrátion ) συλλογισµός, silogismo (se pronuncia sül-loguismós ) Nota La pronunciación adoptada no responde a la clásica, sino a la llamada erasmiana; de ahí las divergencias entre la clasificación fonética y las sugerencias de pronunciación. Así, no distingue las largas de las breves; no distingue los sonidos /e/ y /o/ de η y ω, que eran vocales abiertas, de ει y ου que eran cerradas; pronuncia ϑ, ϕ, χ como fricativas cuando en griego clásico eran oclusivas aspiradas; suscribe la ι y no la pronuncia, lo cual es una grafía bizantina y una pronunciación generalizada a partir de la época helenística; da valor de intensidad al acento, sin distinguir sus distintos tipos. Ejercitación A) Leer en voz alta las siguientes palabras: βάρβαρος χάος ηµοσθένης γεωµετρία Πλάτων δαίµων δόγµα κλῖµαξ δρᾶµα µοναρχία ψυχή Σωκράτης Ξενοφῶν νέκταρ κόσµος Πυθάγορας δηµοκρατία κρίσις φιλοσοφία λάρυγξ περίµετρον πάθος θέατρον Σοφοκλῆς βιβλίον λαβύρινθος διάγνωσις σφίγξ µεταφορά καταστροφή χίλιοι φαινόµενον βίος λόγος νεκρός ῥαψῳδός χαρακτήρ δέρµα σύµπτωµα ῥητορική δίληµα χορός Χριστός θεώρηµα κίνηµα ναυτικός πρόβληµα διάδηµα γένεσις γυµνάσιον ψεῦδος διάφραγµα πλοῦτος ῆλος θέµα ζῷον Ζεύς ποίηµα βιογραφία φίλος πάνθηρ συνώνυµος Ποσειδῶν ΜΕΤΡΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ

5 Signos ortográficos Tipo Clase Signo Función suave ausencia de aspiración Espíritu áspero aspiración Apóstrofo elisión de una vocal Coronis crasis o contracción de vocales Diéresis hiato agudo elevación del tono Acento grave ` descenso del tono circunflejo elevación y descenso del tono 1. Espíritus Señalan una aspiración (espíritu áspero) o la ausencia de aspiración (espíritu suave) en la pronunciación de las palabras que comienzan por vocal. Toda palabra que comienza por vocal debe llevar espíritu. ἀνήρ, hombre. ὁράω, ver. Los diptongos propios llevan el espíritu sobre el segundo elemento. αἰτία, causa. αἱρέω, tomar, agarrar. Los diptongos impropios llevan el espíritu sobre el primer elemento, aun cuando se escriban con mayúscula. ᾗ, donde. Ἅιδης, Hades. La υ inicial y ρ inicial llevan siempre espíritu áspero. ὑµεῖς, vosotros, ustedes. ῥόδον, rosa. La doble ρ puede llevar espíritu, suave el primero y áspero el segundo, aunque no es obligatorio. ἔῤῥιπον / ἔρριπον, arrojaba. 2. Apóstrofo Signo ( ) que marca la elisión. La elisión es la pérdida de una vocal para evitar que entre en contacto con otra. Se da en los siguientes casos: Una vocal breve al final de palabra se pierde delante de otra palabra que comienza por vocal. Ocurre especialmente en el caso de partículas, adverbios, conjunciones y preposiciones y, menos frecuentemente, en la sílaba final de sustantivos, pronombres y verbos: ἀλλὰ ἐγώ > ἀλλ' ἐγώ, pero yo. Si la vocal de la segunda palabra tiene espíritu áspero y la consonante delante de la vocal elidida es π, τ, κ, éstas se convierten en las aspiradas correspondientes (ϕ, ϑ, χ): ὑπὸ ἡµῶν > ὑφ' ἡµῶν, por nosotros. κατὰ ἡµέραν > καθ' ἡµέραν, cada día.

6 3. Coronis Signo ( ) que señala la presencia de una crasis. La crasis es la contracción de vocales de dos palabras contiguas. Se producen los siguientes casos: Cuando la vocal final de una palabra contrae con la vocal inicial de la palabra siguiente. Las dos palabras se fusionan en una sola: τὸ ὄνοµα > τοὔνοµα, el nombre. Si la primera palabra es una forma del artículo con espíritu áspero, la palabra que resulta de la contracción tiene espíritu áspero en vez de coronis: ὁ αὐτός > αὑτός, el mismo. Si la segunda palabra tiene espíritu áspero, la aspiración se transfiere a la consonante de la primera palabra y se marca con coronis: τὰ ἱµάτια > θαἰµάτια, las vestiduras. καὶ ἅµα > χἄµα, y al mismo tiempo. 4. Diéresis Signo ( ) que se coloca sobre el segundo elemento de un diptongo para señalar que se ha producido un hiato, es decir que no existe diptongo: προϊέναι, avanzar. Ejercitación A) Leer en voz alta las siguientes palabras, prestando especial atención a la naturaleza de los espíritus y a los diptongos: οὐρανός ὄρνις αἰτία ἡµέρα Ὅµηρος Ἀγαµέµνων ἄνθρωπος ἕκατον ὑπερβολή αἷµα ἥλιος ᾠδή Ηλέκτρα Εὐριπίδης ὕπνος Ωιδεῖον ἔκλειψις αἴνιγµα εἰρνήνη Ἅιδης Αἰθιοπία οἶνος εὐλογία γραΐ Ελλην αἰθήρ εἰρωνεία εὐαγγέλιον ἵππος ἄσθµα ἦθος ὕβρις ἐγκώµιον ὕµνος ηὕρηκα αὐτόνοµος ὀλιγαρχία Αριστοτέλης ἔξοδος ἐγκέφαλος ὀρχήστρα ἱστορία ἑξάγωνον ἄλλος ἐπιστολή βοΐ ἔµβληµα Αἰσχύλος ΑΓΓΕΛΟΣ ΗΡΟ ΟΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙ B) Leer la versión griega del "Padre nuestro": Πάτερ ἡµῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου γενηθήτω τὸ θέληµά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήµερον καὶ ἄφες ἡµῖν τὰ ὀφειλήµατα ἡµῶν, ὡς καὶ ἡµεῖς ἀφίεµεν τοῖς ὀφειλέταις ἡµῶν καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡµᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀµήν.

7 C) Señalar los casos de elisión y crasis en el siguiente fragmento: δέδοικα δ' αὐτὴν µή τι βουλεύσῃ νέον βαρεῖα γὰρ φρήν, οὐδ' ἀνέξεται κακῶς πάσχουσ' ἐγᾦδα τήνδε, δειµαίνω τέ νιν µὴ θηκτὸν ὤσῃ φάσγανον δι' ἥπατος, σιγῇ δόµους εἰσβᾶσ', ἵν' ἔστρωται λέχος, ἢ καὶ τύραννον τόν τε γήµαντα κτάνῃ, κἄπειτα µείζω συµφορὰν λάβῃ τινά. Eurípides. Medea, vv Temo que abrigue algún nuevo propósito, porque tiene un carácter violento y no soportará el ultraje. La conozco, y temo que se hiera el hígado con una espada afilada, tras de entrar en silencio adonde está su lecho, o incluso que mate a la joven real y al que se casa con ella, atrayéndose luego una desdicha mayor. Traducción de G. Gómez de la Mata. D) Leer, ayudados por la versión en minúsculas, el siguiente fragmento: ΑΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΥΣΑΤΙ ΟΣ ΓΙΓΝΟΝΤΑΙ ΠΑΙ ΕΣ ΥΟ, ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΜΕΝ αρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο, πρεσβύτερος µὲν ΑΡΤΑΞΕΡΞΗΣ, ΝΕΩΤΕΡΟΣ Ε ΚΥΡΟΣ ΕΠΕΙ Ε ΗΣΘΕΝΕΙ ΑΡΕΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΩΠΤΕΥΕ Ἀρταξέρξης, νεώτερος δὲ Κῦρος ἐπεὶ δὲ ἠσθένει αρεῖος καὶ ὑπώπτευε ΤΕΛΕΥΤΗΝ ΤΟΥ ΒΙΟΥ, ΕΒΟΥΛΕΤΟ ΤΩ ΠΑΙ Ε ΑΜΦΟΤΕΡΩ ΠΑΡΕΙΝΑΙ. τελευτὴν τοῦ βίου, ἐβούλετο τὼ παῖδε ἀµφοτέρω παρεῖναι. Jenofonte. Anábasis, I, 1. Darío y Parisatis tuvieron dos hijos: Artajerjes, el mayor, y Ciro, el más joven. Achacoso ya Darío, y presientiendo el fin de sus días, deseaba que se hallasen presentes en aquel trance sus dos hijos. Traducción de José Pérez Riesco. 5. Reglas de acentuación La posición del acento está determinada por la cantidad de la última sílaba. La última sílaba es larga, si contine una vocal larga o un diptongo (αι y οι cuentan como breves, excepto en el optativo). En principio, toda palabra lleva acento, se exceptúan aquellas palabras que cargan el acento en la palabra precedente o siguiente (enclíticos y proclíticos). El acento de los sustantivos, adjetivos y participios es persistente, es decir, tiende a permanecer en la misma sílaba que recibe el acento en el nominativo, siempre y cuando lo permita la cantidad de la última sílaba. El acento de los verbos es recesivo, es decir que en la conjugación tiende a ir tan atrás como lo permita la cantidad de la última sílaba. Acento agudo: Puede aparecer en vocales breves, largas o diptongos. Puede aparecer en la última, penúltima o antepenúltima sílaba. πόλεµος, guerra; ἡµέρα, día ; ἀγαθός, bueno. µένω, permanecer ; ἀρετή, virtud ; ἐκείνη, aquella. Aparece en la última sílaba sólo cuando sigue una pausa (fin de oración, coma, punto alto o punto y coma). No puede aparecer en la penúltima cuando es una vocal larga o diptongo y la última es breve.

8 Aparece en la antepenúltima sólo cuando la última es una vocal breve. ἄνθρωπος, hombre. Acento grave: Reemplaza al acento agudo de la última sílaba, cuando le sigue otra palabra sin una pausa. ἀγαθὸς ἄνθρωπος, hombre bueno. Aparece en vocales breves, largas o diptongos. ψυχὴ ἀνθρώπου, alma del hombre. Acento circunflejo: Sólo aparece en vocales largas o diptongos. δῶρον, regalo ; ἐκεῖνος, aquel. Aparece sólo en la última y en la penúltima sílaba (únicamente si la última es breve). τεχνῶν, de las artes; δῆµος, pueblo No puede aparecer en la penúltima sílaba cuando la última es larga o un diptongo. δώρου, de un regalo. Cuando el acento y el espíritu recaen en la misma vocal: el espíritu se escribe delante del acento agudo o grave; ἄγγελος, mensajero ; ἢ σύ, o tú. el espíritu se escribe debajo del acento circunflejo; οἶκος, casa. en las mayúsculas el espíritu y el acento se escriben delante de la vocal, en el mismo orden. Ὄλιµπος, Olimpo. Enclíticos: son aquellas palabras que carecen de acento propio, se unen a la palabra anterior para formar con ella una unidad. Los enclíticos afectan la acentuación, debido a que: una palabra con acento agudo en la última sílaba lo retiene (no cambia a grave) porque ya no se siente como última: ἀγαθός τις, alguien bueno. un enclítico bisilábico después de una palabra con acento agudo en la penúltima sílaba recibe en su segunda sílaba un acento agudo (en palabras aisladas o ante puntuación) o grave (si sigue otra palabra): λόγῳ τινί, con algún discurso ; λόγῳ τινὶ καλῷ, con algún hermoso discurso. una palabra con circunflejo en la penúltima sílaba o con agudo en la antepenúltima recibe un acento extra en la última sílaba: δῶρόν τι, algún regalo ; ἄνθρωπός τις, algún hombre. Proclíticos: son las palabras que carecen de acento propio y se apoyan, en cuanto al ritmo de la frase, en la palabra que les sigue. En cuanto a la acentuación, tienen acento gráfico cuando: el proclítico está seguido de un enclítico, entonces recibe acento agudo: οὔκ εἰσι, no es. 6. Denominación de las palabras según su acentuación Acento agudo: Última sílaba oxítonas

9 Penúltima sílaba Antepenúltima sílaba Acento circunflejo: Última sílaba Penúltima sílaba paroxítonas proparoxítonas perispómenas properispómenas Ejercitación A) Identificar el tipo de acento y clasificar la palabra según su acentuación: ἀνάγκη δίκη Ἀθηναῖοι πόλεµος φιλεῖ ὕστερον Ἡρακλῆς εἶδος ἡγεµών B) Colocar el acento a las palabras siguientes, teniendo en cuenta su movilidad o estabilidad: Acento recesivo λῡω, λῡοµεν, λῡετε, λῡετω, λῡσον παιδευω, ἐπαιδευον, παιδευσεις, παιδευσον διδασκει, διδασκε, διδαξον, διδαξω βλαψῃς, βλαψοµεν, ἐβλαβην ἐπεισα, ἐπεισατε, πεισωµεν, ἐπεισθην δουλευεις, ἐδουλευον, ἐδουλευετε ἀγγελω, ἠγγελον, ἠγγελλετε ἐλθῃς, ἠλθον, ἠλθετε Acento persistente Σωκράτης, Σωκρατους, Σωκρατει, Σωκρατη ἄγγελος, ἀγγελου, ἀγγελῳ, ἀγγελους φιλίᾱ, φιλιᾱν, φιλιαι, φιλιαις, φιλιᾱς φίλος, φιλου, φιλῳ, φιλοι, φιλους πόλεµος, πολεµου, πολεµῳ, πολεµον, πολεµων, πολεµοις ξένος, ξενου, ξενῳ, ξενον, ξενοι, ξενους στέφανος, στεφανου, στεφανον, στεφανοις δῆµος, δηµου, δηµῳ, δηµον, δηµους µοῖρα, µοιρᾱς, µοιρᾳ, µοιραν, µοιραις θάλαττα, θαλαττης, θαλατταν, θαλατταις 7. Signos de puntuación Tipo Signo Equivalencia Interrogación ;? Punto alto ; : Punto.. Coma,,

10 Ejercitación A) Leer los siguientes textos, prestando atención a los signos de puntuación y dando sus equivalencias: φηµὶ γὰρ δὴ ὁµοιότατον αὐτὸν εἶναι τοῖς σιληνοῖς τούτοις [...] καὶ φηµὶ αὖ ἐοικέναι αὐτὸν τῷ σατύρῳ τῷ Μαρσύᾳ [...] ὑβρισὴς εἶ ἢ οὔ; ἐὰν γὰρ µὴ ὁµολογῇς, µάρτυρας παρέξοµαι. ἀλλ οὐκ αὐλητής; πολύγε θαυµασιώτερος ἐκείνου. ὁ µέν γε δι ὀργανων ἐκήλει τοὺς ἀνθρώπους τῇ ἀπὸ τοῦ στόµατος δυνάµει, καὶ ἔτι νυνὶ ὅς ἂν τὰ ἐκείνου αὐλῇ. Platón, Banquete 215 a-c. Por eso afirmo que él es perfectamente semejante a los silenos. Y declaro, además, que se parece al sátiro Marsias. Eres insolente, verdad? Pues bien, si no lo reconoces presentaré testigos. Pero, no serás un flautista? Desde luego que lo eres, y bastante mejor que aquel. Porque él atraía a la gente con instrumentos por la fuerza que salía de su boca; y todavía hoy se puede decir lo mismo sobre el que toque sus melodías. Traducción de Giorgio Colli. κινεῖ γάρ πῶς πάντα τὸ ἐν ἡµῖν θεῖον. λόγου δ ἀρχὴ οὐ λόγος, ἀλλά τι κρεῖττον. τί οὖν ἂν κρεῖττον καὶ ἐπιστήµης εἴη καὶ νοῦ πλὴν θεός; ἡ γὰρ ἀρετὴ τοῦ νοῦ ὄργανον καὶ διὰ τοῦτο, ὁ πάλαι ἔλεγον, εὐτυχεις καλοῦνται οἳ ἂν ὁρµήσωσι, κατορθοῦσιν ἄλογοι ὄντες, καὶ βουλεύσεσθαυ οὐ συµφέρει αὐτοῖς ἔχουσι γὰρ ἀρχὴν τοιαύτην ἣ κρείττων τοῦ νοῦ καὶ τῆς βουλεύσεως (οἳ δὲ τὸν λόγον τοῦτο δ οὐκ ἔχουσι) καὶ ἐνθουσιασµόν τοῦτο δ οὐ δύνανται. Aristóteles, Ética a Eudemo, 1248 a26-b1 Porque, en cierto modo, lo divino que está en nosotros modifica todas las cosas. El principio del razonamiento no es el propio razonamiento, sino algo más poderoso. Pues bien, qué puede ser más poderoso que la ciencia o que la razón, sino el dios? No cabe duda de que el valor es un instrumento de la razón. Por eso, los antiguos llamaban dichosos a los que llevan a buen término cualquier cosa que emprendan, aunque no posean racionalidad; pero esos no deben tomar decisiones. De hecho, poseen un principio más poderoso que la razón y la decisión. Pero los que poseen la razón no tienen este principio; y los que se rigen por el entusiasmo no tienen esas capacidades. Traducción de Giorgio Colli. B) Leer el siguiente texto en voz alta. Luego: a) Formar dos columnas con las palabras que comiencen por vocal según el espíritu. b) Clasificar las palabras según su acentuación. c) Subrayar los signos de puntuación y señalar su posible equivalencia. Κρατύλος φησὶν ὅδε, ὦ Σώκρατες, ὀνόµατος ὀρθότητα εἶναι ἑκάστῳ τῶν ὄντων φύσει πεφυκυῖαν, καὶ οὐ τοῦτο εἶναι ὄνοµα ὃ ἄν τινες συνθέµενοι καλεῖν καλῶσι, τῆς αὑτῶν φωνῆς µόριον ἐπιφθεγγόµενοι, ἀλλὰ ὀρθότητά τινα τῶν ὀνοµάτων πεφυκέναι καὶ Ελλησι καὶ βαρβάροις τὴν αὐτὴν ἅπασιν. ἐρωτῶ οὖν αὐτὸν ἐγὼ εἰ αὐτῷ Κρατύλος τῇ ἀληθείᾳ ὄνοµα ὁ δὲ ὁµολογεῖ. "τί δὲ Σωκράτει;" ἔφην. "Σωκράτης," ἦ δ' ὅς. "Οὐκοῦν καὶ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις πᾶσιν, ὅπερ καλοῦµεν ὄνοµα ἕκαστον, τοῦτό ἐστιν ἑκάστῳ ὄνοµα;" ὁ δέ, "Οὔκουν σοί γε," ἦ δ' ὅς, "ὄνοµα Ερµογένης, οὐδὲ ἂν πάντες καλῶσιν

11 ἄνθρωποι." καὶ ἐµοῦ ἐρωτῶντος καὶ προθυµουµένου εἰδέναι ὅτι ποτὲ λέγει, οὔτε ἀποσαφεῖ οὐδὲν εἰρωνεύεταί τε πρός µε, προσποιούµενός τι αὐτὸς ἐν ἑαυτῷ διανοεῖσθαι ὡς εἰδὼς περὶ αὐτοῦ, ὃ εἰ βούλοιτο σαφῶς εἰπεῖν, ποιήσειεν ἂν καὶ ἐµὲ ὁµολογεῖν καὶ λέγειν ἅπερ αὐτὸς λέγει. εἰ οὖν πῃ ἔχεις συµβαλεῖν τὴν Κρατύλου µαντείαν, ἡδέως ἂν ἀκούσαιµι µᾶλλον δὲ αὐτῷ σοι ὅπῃ δοκεῖ περὶ ὀνοµάτων ὀρθότητος ἔτι ἂν ἥδιον πυθοίµην, εἴ σοι βουλοµένῳ ἐστίν. Platón. Crátilo, 383a-b y 284a. Sócrates, aquí Crátilo afirma que cada uno de los seres tiene el nombre exacto por naturaleza. No que sea éste el nombre que imponen algunos llegando a un acuerdo para nombrar y asignándole una fracción de su propia lengua, sino que todos, los hombres, tantos griegos como bárbaros, tienen la misma exactitud en sus nombres. Así que le pregunto si su nombre, Crátilo, responde a la realidad y contesta que sí. " Y cuál es el de Sócrates?", pregunté, "Sócrates", me contestó. " Entonces todos los otros hombres tienen también el nombre que damos a cada uno?" Y él dijo: "No, no. Tu nombre, al menos no es Hermógenes ni aunque te llame así todo el mundo". Y cuando yo le pregunto ardiendo en deseos de saber qué quiere decir, no me aclara nada y se muestra irónico conmigo. Simula que él lo tiene bien claro en su mente, como quien conoce el asunto, y que si quisiera hablar claro haría que incluso yo lo admitiera y dijera lo mismo que él dice. Conque si fueras capaz de interpretar de algún modo el oráculo de Crátilo, con gusto te escucharía. O aún mejor: me resultaría aún más agradable saber qué opinas tú mismo sobre la exactitud de los nombres -siempre que lo desees. Traducción de J. Calonge Ruiz, E. Acosta Méndez, F. J. Olivieri y J. L. Calvo. Fenómenos fonéticos especiales Las palabras de una misma familia con mucha frecuencia oscurecen la relación que guardan entre sí por los cambios que se producen en las distintas formas. Los fenómenos más frecuentes son: a) Contracción: modificación de dos vocales en contacto que se transforman en una sola. Si las vocales son una fuerte y una débil, producen los diptongos. Si se encuentran dos vocales fuertes o dos débiles da como resultado una vocal diferente o de distinta naturaleza: Si son iguales, contraen en la misma vocal alargada (por ejemplo, α + α > ᾱ); excepto ε + ε que da ει y ο + ο que da ου. Si no son iguales: α + sonido E (ε, η, ει, ῃ) > α / ᾳ; α + sonido Ο (ο, ω, ου, οι) > ω / ῳ; ε + ει > ει; ε + vocal larga (ω, η) o diptongo (ει, ῃ, ου, οι) > desaparece la ε; ο + ι o diptongo con ι (ει, ῃ, οι) > οι; ο + ε, οι, ου > ου; ο + η, ω > ω. α + ο > ω η + ο > ω α + ε > α α + οι > ῳ η + ου > ω α + η > α α + ου > ω ο + α > ω α + ει > ᾳ ε + ο > ου ο + ε > ου ε + α > η ε + ου > ου ο + ει > οι / ου ε + αι > ῃ ε + οι > οι ο + η > ω η + αι > ῃ

12 Ejemplos: λάας > λᾶς, pueblo, Χίϊος > Χῖος, Quíos, τιµάετε > τιµᾶτε, estimáis, φιλέετε > φιλεῖτε, amáis, τιµάοµι > τιµῷµι, estime, ἐδήλοε > ἐδήλου, era evidente. b) Alargamiento: frecuentemente las vocales se alargan por dos causas: por compensación o para la formación de temas nominales o verbales. El alargamiento compensatorio se produce para subsanar la pérdida de una o más consonantes. Por este alargamiento, toda vocal breve se convierte en la larga correspondiente (ε alarga generalmente en ει y excepcionalmente en η; ο, generalmente en ου y sólo como excepción en ω). El alargamiento orgánico, que se produce en la flexión de los nombres y verbos y en la formación de palabras, produce los siguiente cambios: α (precedida de ε, ι, ρ) alarga en α, en los otros casos en η; ε alarga en η, ο alarga en ω, ι alarga en ι (a veces también en ει, οι); υ alarga en υ (ocasionalmente también en ευ); αι alarga en ᾳ; οι alarga en ῳ. c) Metátesis: es el cambio de lugar de un sonido dentro de una palabra. *φανιω > φαίνω, mostrar. d) Síncopa: pérdida de un sonido en el medio de una palabra. πατερος > πατρός, del padre. e) Apofonía: alternancia de las vocales α, ε, ο (a veces también η, ω) en formas de una misma palabra. τρέπω, vuelvo - ἔτραπον, volví - τρόπος, vuelta. ἀρήγω, ayudar - ἀρωγός, ayudante, el que ayuda. f) Asimilación: cambio de un sonido consonántico para hacerse igual o semejante a otro sonido vecino. Los casos más frecuentes son: Cuando las oclusivas no son del mismo tipo (sordas, sonoras o aspiradas), se transforman: κ, χ + δ > γδ π, ϕ + δ > βδ κ, γ + θ > χθ π, β + θ > ϕθ γ, χ + τ > κτ β, ϕ + τ > πτ λεγ-τος > λεκτός, dicho. λεγ-θηναι > λεχθῆναι, ser escrito. Las dentales ante otra dental se transforman en σ: τ, δ, θ + τ > στ τ, δ, θ + θ > σθ ἀνυτ-τος > ἀνυστός, terminado. Las velares ante µ se transforman en γ; las dentales, en σ; las labiales, en µ. διωκ-µος > διωγµός, persecución. ἰδ-µεν > ἴσµεν, sabemos. γραφ-µα > γράµµα, letra. Las dentales ante σ se asimilan a la σ y desaparecen sin producir una compensación. ἀνυτ-σις > ἄνυσις, compensación. φειδ-σοµαι > φείσοµαι, ahorraré.

13 Los grupos ντ, νδ, νθ ante σ también desaparecen y alargan por compensación la vocal precedente. γεροντ-σι > γέρουσι, a los ancianos. Las oclusivas sordas se convierten en aspiradas si están seguidas por un espíritu áspero. ἐπ ἡµερος > ἐφήµερος, de un día, efímero. οὐκ οὗτος > οὐχ οὗτος, éste no. g) Disimilación: cambio de un sonido para diferenciarse de otro próximo. Ocurre este fenómeno en el caso de las aspiradas que, generalmente, no van en sílabas contiguas, y por eso se cambian a las sordas correspondientes. θεθυκα > τέθυκα, he sacrificado. θρίξ (nominativo singular) τριχός (genitivo singular), cabello. e) Apócope: pérdida de un sonido en el final de una palabra. En griego sólo pueden ocupar el fin de una palabra ν, ς (ξ, ψ), ρ (las únicas excepciones son el adverbio de negación οὐκ, no, y la preposición ἐκ, de, desde ). Cuando alguna otra consonante debería terminar palabra, se pierde. σωµατ > σῶµα, cuerpo. Trasliteración Para escribir griego en caracteres latinos, se emplea: Α α A a Ν ν N n Β β B b Ξ ξ X x Γ γ G g Ο ο O o δ D d Π π P p Ε ε E e Ρ ρ R r Ζ ζ Z z Σ σ ς S s Η η E e (ē) Τ τ T t Θ θ Th th Υ υ Y y Ι ι I i Φ φ Ph ph Κ κ K k Χ χ Kh/Ch kh/ch (J j) Λ λ L l Ψ ψ Ps ps Μ µ M m Ω ω O o (ō) El espíritu áspero se transcribe por h, el suave no se escribe; γγ, γκ, γχ, γξ por ng, nk, nkh/nch (nj), nx. Ejercitación A) Escribir las siguientes palabras utilizando el alfabeto latino: Ἀθῆναι δαίµων ἥλιος κάθαρσις θεός ὕβρις γεωµετρία φύσις σάλπιγξ εὐχαριστία Ἀνχίσης ἁµαρτία

Filipenses 2:5-11. Filipenses

Filipenses 2:5-11. Filipenses Filipenses 2:5-11 Filipenses La ciudad de Filipos fue nombrada en honor de Felipe II de Macedonia, padre de Alejandro. Con una pequeña colonia judía aparentemente no tenía una sinagoga. El apóstol fundó

Διαβάστε περισσότερα

GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA

GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA INDICE 1. Escritura del griego clásico 1A. Vocales, grupos vocálicos, signos diacríticos 3 1B. Consonantes 4 2. Fonética 2A. Acentos 5 2B. Fonética vocálica

Διαβάστε περισσότερα

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente - Concordar En términos generales, coincido con X por Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Uno tiende a concordar con X ya Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Comprendo

Διαβάστε περισσότερα

Académico Introducción

Académico Introducción - Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... general para un ensayo/tesis Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα... Para introducir un área específica

Διαβάστε περισσότερα

PRIMERO DE BACHILLERATO L E N G U A G R I E G A

PRIMERO DE BACHILLERATO L E N G U A G R I E G A PRIMERO DE BACHILLERATO L E N G U A G R I E G A UNIDAD 1 LA ESCRITURA DEL GRIEGO CLÁSICO NOTAS PREVIAS 1. El griego empleaba para escribir unas letras que en su mayor parte eran distintas de las nuestras.

Διαβάστε περισσότερα

Tema de aoristo. Morfología y semántica

Tema de aoristo. Morfología y semántica Tema de aoristo Morfología y semántica El verbo politemático Cada verbo griego tiene 4 temas principales. La diferencia semántica entre ellos es el aspecto, no el tiempo. Semántica de los temas verbales

Διαβάστε περισσότερα

Gramática Griega. Álvaro Fernando Ortolá Guixot. Dpto. de Griego IES María Enríquez

Gramática Griega. Álvaro Fernando Ortolá Guixot. Dpto. de Griego IES María Enríquez Gramática Griega Álvaro Fernando Ortolá Guixot. Dpto. de Griego IES María Enríquez INTRODUCCIÓN El griego es la lengua del pueblo griego. En la antigüedad, el griego era la lengua de las gentes que habitaron,

Διαβάστε περισσότερα

Ejercicios 1a (I) B. Aprenda a escribir con letras griegas todos los nombres presentados en la clase. νικολᾶσ: αλφόνςω: όςκαρ: αρτούρω:

Ejercicios 1a (I) B. Aprenda a escribir con letras griegas todos los nombres presentados en la clase. νικολᾶσ: αλφόνςω: όςκαρ: αρτούρω: Nombre: Ejercicios 1a (I) A. Practique verbalmente lo que se presentó en la clase con un amigo, haciendo y contestando la pregunta τίς εἶ; Escuche 10 minutos de cualquier libro del sitio vivlos.net, poniendo

Διαβάστε περισσότερα

CAPÍTULO 6: EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Y RELATIVO

CAPÍTULO 6: EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Y RELATIVO CAPÍTULO 6: EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Y RELATIVO I. EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Hay dos tipos de pronombres demostrativos: cercanos y lejanos. 1 Normalmente sirven para señalar la cercanía o lejanía de alguien/algo

Διαβάστε περισσότερα

Escenas de episodios anteriores

Escenas de episodios anteriores Clase 09/10/2013 Tomado y editado de los apuntes de Pedro Sánchez Terraf Escenas de episodios anteriores objetivo: estudiar formalmente el concepto de demostración matemática. caso de estudio: lenguaje

Διαβάστε περισσότερα

-νω. - νω. -σκω. - σκω

-νω. - νω. -σκω. - σκω TEMA DE PRESENTE -1- PRESENTES TEMÁTICOS ATEMÁTICOS RADICALES SUFIJADOS RADICALES SUFIJADOS SIN -νω SIN -ν -µι -ν -µαι CON - νω -σκω CON -νη-µι -ν -µαι - σκω - A) Temáticos radicales sin reduplicación

Διαβάστε περισσότερα

EL ARTÍCULO PRIMERA DECLINACIÓN FEMENINOS

EL ARTÍCULO PRIMERA DECLINACIÓN FEMENINOS EL ARTÍCULO Masculino Femenino Neutro Nominativo ὁ ἡ τό Acusativo τόν τήν τό Genitivo τοῦ τῆς τοῦ Dativo τῷ τῇ τῷ Nominativo οἱ αἱ τά Acusativo τούς τάς τά Genitivo τῶν τῶν τῶν Dativo τοῖς ταῖς τοῖς PRIMERA

Διαβάστε περισσότερα

2.-Relaciona grupos sintácticos que están en el mismo caso: γυπός πυραμίδων αἰθíοπες γῦπες μύρμηκι μάστιξι αἶγας κῆρυξ

2.-Relaciona grupos sintácticos que están en el mismo caso: γυπός πυραμίδων αἰθíοπες γῦπες μύρμηκι μάστιξι αἶγας κῆρυξ Ejercicios 3º declinación. Temas consonantes: (Temas en oclusivas) 1.-Siguiendo el modelo de la tercera declinación, completa el siguiente cuadro con la palabra: αἴξ, αἰγός 2.-Relaciona grupos sintácticos

Διαβάστε περισσότερα

Curso de lengua y cultura neogriegas

Curso de lengua y cultura neogriegas Curso de lengua y cultura neogriegas FONÉTICA DEL GRIEGO MODERNO SECCIÓN DE GRIEGO MODERNO CENTRO UNIVERSITARIO DE LENGUAS MODERNAS UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Profesor: Don Emanouil Giatsidis Centro Universitario

Διαβάστε περισσότερα

1ª Ev GRIEGO.notebook. Griego II. Unidad 1: Morfología

1ª Ev GRIEGO.notebook. Griego II. Unidad 1: Morfología Griego II Unidad 1: Morfología 1 CONTENIDOS: 1. El alfabeto griego 2. Reglas de transcripción 3. Las declinaciones y el artículo griego 4. El modo Indicativo: presente, imperfecto y aoristo 5. Las oraciones

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

Signos de puntuación (Σημεία στίξης)

Signos de puntuación (Σημεία στίξης) Signos de puntuación (Σημεία στίξης) Κόμα, Τελεία. Ερωτηματικό ; Θαυμαστικό! Απόστροφο Παύλα - Διπλή τελεία : Παρένθεση ( ) A. Morales Ortiz-C. Martínez Campillo, Καλώςορίσατε στην Ελλάδα. Proyecto de

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

Guı a para el Estudio del griego del nuevo testamento

Guı a para el Estudio del griego del nuevo testamento BRUNO CORSANI en colaboración con CARLO BUZZETTI GIROLAMA DE LUCA GIORGIO MASSI Guı a para el Estudio del griego del nuevo testamento PRESENTACIÓN GABRIEL PÉREZ RODRÍGUEZ Traducción Castellana de GABRIEL

Διαβάστε περισσότερα

PREFACIO PRESENTACIÓN Políglota Complutense, Guía para el estudio del Hebreo bíblico Guía para el estudio del Griego del NT

PREFACIO PRESENTACIÓN Políglota Complutense, Guía para el estudio del Hebreo bíblico Guía para el estudio del Griego del NT GUÍA PARA EL ESTUDIO DEL GRIEGO DEL NUEVO TESTAMENTO PREFACIO Fomentar la Palabra de Dios es la tarea fundamental de las Sociedades Bíblicas. Traducir, producir y distribuir, así como promover el conocimiento

Διαβάστε περισσότερα

Los Determinantes y los Pronombres

Los Determinantes y los Pronombres Los Determinantes y los Pronombres Englobamos dentro de los determinantes al artículo y a todos los adjetivos determinativos (demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos).

Διαβάστε περισσότερα

1 La teoría de Jeans. t + (n v) = 0 (1) b) Navier-Stokes (conservación del impulso) c) Poisson

1 La teoría de Jeans. t + (n v) = 0 (1) b) Navier-Stokes (conservación del impulso) c) Poisson 1 La teoría de Jeans El caso ás siple de evolución de fluctuaciones es el de un fluído no relativista. las ecuaciones básicas son: a conservación del núero de partículas n t + (n v = 0 (1 b Navier-Stokes

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

GRAMÁTICA)GRIEGA)) ) DEL)NUEVO)TESTAMENTO)) ) PARA)PRINCIPTANTES)) )

GRAMÁTICA)GRIEGA)) ) DEL)NUEVO)TESTAMENTO)) ) PARA)PRINCIPTANTES)) ) GRAMÁTICA)GRIEGA)) ) DEL)NUEVO)TESTAMENTO)) ) PARA)PRINCIPTANTES)) ) Por J. W. Roberts, Ph. D. Associate Professor of Bible Abilene Christian College The Extension Department Abilene Christian College

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ισπανικά για τον τουρισμό(α1-α2) Συγγραφέας: Δημήτρης Ε. Φιλιππής

Διαβάστε περισσότερα

Análisis de las Enneadas de Plotino. Gonzalo Hernández Sanjorge A Parte Rei 20

Análisis de las Enneadas de Plotino. Gonzalo Hernández Sanjorge A Parte Rei 20 Análisis de las Enneadas de Plotino, Tratado Cuarto de la Enneada Primera Acerca de la felicidad1 Gonzalo Hernández Sanjorge La felicidad vinculada al vivir bien: la sensación y la razón. Identificar qué

Διαβάστε περισσότερα

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3 EL ADJETIVO GRIEGO El adjetivo griego, al igual que el sustantivo, también se declina. El adjetivo griego tiene que concordar con el sustantivo en género, número y caso. En latín no podemos decir puer

Διαβάστε περισσότερα

Es propiedad I 1999, Herederos de Jaime Berenguer Amenos. Para la presente edición. 1999, Editorial Bosch. SA. Comte d'urjiell. 51 bis Barcelona

Es propiedad I 1999, Herederos de Jaime Berenguer Amenos. Para la presente edición. 1999, Editorial Bosch. SA. Comte d'urjiell. 51 bis Barcelona &USCH Es propiedad I 1999, Herederos de Jaime Berenguer Amenos Para la presente edición. 1999, Editorial Bosch. SA. Comte d'urjiell. 51 bis 08011 Barcelona 36.* edición: ieptiembre, 1999 ISBN: 84-7676-582-7

Διαβάστε περισσότερα

Es propiedad I 1999, Herederos de Jaime Berenguer Amenos. Para la presente edición. 1999, Editorial Bosch. SA. Comte d'urjiell. 51 bis Barcelona

Es propiedad I 1999, Herederos de Jaime Berenguer Amenos. Para la presente edición. 1999, Editorial Bosch. SA. Comte d'urjiell. 51 bis Barcelona &USCH Es propiedad I 1999, Herederos de Jaime Berenguer Amenos Para la presente edición. 1999, Editorial Bosch. SA. Comte d'urjiell. 51 bis 08011 Barcelona 36.* edición: ieptiembre, 1999 ISBN: 84-7676-582-7

Διαβάστε περισσότερα

PARTICIPIO DE PRESENTE

PARTICIPIO DE PRESENTE EL PARTICIPIO MORFOLOGÍA PARTICIPIO DE PRESENTE ACTIVA MEDIA PASIVA λύ- ων, -ουσα, -ον λύ- οντος, -ουσης,-οντος λύ- ο - µενος, -η, -ον λύ- ο - µενου, -ης, -ου λύ- ο - µενος, -η, -ον λύ- ο - µενου, -ης,

Διαβάστε περισσότερα

1. NOMINATIVO MASCULINO. PRESENTE DE INDICATIVO DEL VERBO «SER»

1. NOMINATIVO MASCULINO. PRESENTE DE INDICATIVO DEL VERBO «SER» 1. NOMINATIVO MASCULINO. PRESENTE DE INDICATIVO DEL VERBO «SER» Lectura Lee en voz alta, después del profesor, las siguientes frases (las sílabas en cursiva llevan el acento): 1. e-kei-nos a-ner es-t d/-ka

Διαβάστε περισσότερα

Nro. 01 Septiembre de 2011

Nro. 01 Septiembre de 2011 SOL Cultura La Tolita, de 400 ac. a 600 dc. En su representación se sintetiza toda la mitología ancestral del Ecuador. Trabajado en oro laminado y repujado. Museo Nacional Banco Central del Ecuador Dirección

Διαβάστε περισσότερα

Inmigración Estudiar. Estudiar - Universidad. Indicar que quieres matricularte. Indicar que quieres matricularte en una asignatura.

Inmigración Estudiar. Estudiar - Universidad. Indicar que quieres matricularte. Indicar que quieres matricularte en una asignatura. - Universidad Me gustaría matricularme en la universidad. Indicar que quieres matricularte Me quiero matricular. Indicar que quieres matricularte en una asignatura en un grado en un posgrado en un doctorado

Διαβάστε περισσότερα

1ª y 2ª DECLINACIONES. PRESENTE INDICATIVO ACTIVO. CASOS. ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS COORDINADAS.

1ª y 2ª DECLINACIONES. PRESENTE INDICATIVO ACTIVO. CASOS. ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS COORDINADAS. TEMA 3: 1ª y 2ª DECLINACIONES. PRESENTE INDICATIVO ACTIVO. CASOS. ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS COORDINADAS. a) Morfología nominal: 1ª (femeninos) y 2ª declinaciones (masculinos). b) Morfología verbal:

Διαβάστε περισσότερα

LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO

LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO El verbo griego se conjuga a partir de cuatro temas, independientes entre sí que son: - Tema de Presente - Tema de Futuro - Tema de Aoristo - Tema de Perfecto Cuando enunciamos

Διαβάστε περισσότερα

Francisco Castillo Pina GRIEGO LENGUA Y CULTURA 1º BACHILLERATO FRANCISCO CASTILLO PINA

Francisco Castillo Pina GRIEGO LENGUA Y CULTURA 1º BACHILLERATO FRANCISCO CASTILLO PINA GRIEGO LENGUA Y CULTURA 1º BACHILLERATO FRANCISCO CASTILLO PINA I PREÁMBULO. Esta obra que tienes ante los ojos, querido lector, querida lectora, en realidad no es más que otro manual para dar los primeros

Διαβάστε περισσότερα

DECLINACIÓN ATEMÁTICA (TERCERA DECLINACIÓN) Desinencias

DECLINACIÓN ATEMÁTICA (TERCERA DECLINACIÓN) Desinencias DECLINACIÓN ATEMÁTICA (TERCERA DECLINACIÓN) Desinencias M y F N M y F N N ς /alargamiento cero ες α V ς /alargamiento cero ες α A ν / α cero ας α G ος ων D ι σι (ν) Clasificación de los temas: - Temas

Διαβάστε περισσότερα

Academic Opening Opening - Introduction Greek Spanish En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...

Academic Opening Opening - Introduction Greek Spanish En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré... - Introduction Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... General opening for an essay/thesis En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré... Για να απαντήσουμε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

29. Voz activa 30. Modo indicativo 31. Modo Imperativo 32. Número 33. Persona 34. Conjugación 35. Sílabas: número en cada palabra 36.

29. Voz activa 30. Modo indicativo 31. Modo Imperativo 32. Número 33. Persona 34. Conjugación 35. Sílabas: número en cada palabra 36. CONTENIDO PREFACIO BIBLIOGRAFÍA USADA POR EL EDITOR NOTA PARA LOS ESTUDIANTES DE FLET PARTE 1, GRIEGO I LECCIÓN 1 1. La importancia del idioma griego 2. La importancia de aprender el alfabeto griego 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCCIÓN

ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCCIÓN ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΣΕ) KAI Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 INFORMACIÓN Y CONSULTA EN LOS COMITÉS DE EMPRESA EUROPEOS (CEE) Y LA DIRECTIVA COMUNITARIA 2009/38 Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα

Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα - Γενικά Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?

Διαβάστε περισσότερα

Introducción al. Griego Bíblico. Anita Henriques Nelson Morales Daniel S. Steffen

Introducción al. Griego Bíblico. Anita Henriques Nelson Morales Daniel S. Steffen Introducción al Griego Bíblico Anita Henriques Nelson Morales Daniel S. Steffen La misión de Editorial Vida es ser la compañía líder en satisfacer las necesidades de las personas, con recursos cuyo contenido

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS IAENUS 1

TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS IAENUS 1 TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS IAENUS 1 MORFOLOGIA DEL INFINITIVO El infinitivo es la forma nominal del verbo: es un sustantivo verbal φεύγω φεύγειν Yo huyo (huir) el huir el hecho de huir ἔχω

Διαβάστε περισσότερα

Nuestra Iglesia. Καλό Πάσχα! Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Ἦχος πλ. α'

Nuestra Iglesia. Καλό Πάσχα! Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Ἦχος πλ. α' Nuestra Iglesia Καλό Πάσχα! Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Ἦχος πλ. α' Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ τοὶς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος. FELIZ PASCUA DE RESURRECCION A TODOS!!!

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 6.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS IV: ÁCIDOS NUCLEICOS

TEMA 6.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS IV: ÁCIDOS NUCLEICOS TEMA 6.- BIMLÉCULAS RGÁNICAS IV: ÁCIDS NUCLEICS A.- Características generales de los Ácidos Nucleicos B.- Nucleótidos y derivados nucleotídicos El esqueleto covalente de los ácidos nucleicos: el enlace

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ (Los adjetivos)

ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ (Los adjetivos) ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ (Los adjetivos) ἑνικός θηλυκόν ἀρσενικόν οὐδέτερον ὀνομαστική α-η μικρός μικρόν γενική μικροῦ μικροῦ δοτική [Se verán en clases μικρῷ μικρῷ αἰτιατική subsiguientes] μικρόν μικρόν κλητική μικρέ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Una visión alberiana del tema. Abstract *** El marco teórico. democracia, república y emprendedores; alberdiano

Una visión alberiana del tema. Abstract *** El marco teórico. democracia, república y emprendedores; alberdiano Abstract Una visión alberiana del tema - democracia, república y emprendedores; - - alberdiano El marco teórico *** - 26 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA - - - - - - - - revolución industrial EMPRENDEDORES, REPÚBLICA

Διαβάστε περισσότερα

Académico Introducción

Académico Introducción - Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... general para un ensayo/tesis In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Για να απαντήσουμε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Revista de Filosofía Vol. XXV, N 1, 2013 pp Platão, Filebo -

Revista de Filosofía Vol. XXV, N 1, 2013 pp Platão, Filebo - Revista de Filosofía Vol. XXV, N 1, 2013 pp. 163-181 Platão, Filebo - - - Filebo 164 1 Filebo 2, me resulta especialmente útil la - i.e. interpre- en particular. 1. II 2 Filebo - 3 : ) vêm do um e do múltiplo,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Lección Sustantivos en -ο 1.2 Función de los casos

Lección Sustantivos en -ο 1.2 Función de los casos 7 Lección 1 1.1 Sustantivos en -ο. En griego los sustantivos se reparten en tres grupos (declinaciones); sustantivos que terminan en -ο, los que terminan en -α, y sustantivos sin terminación definida.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

El léxico griego en el español

El léxico griego en el español El léxico griego en el español El estudiante: Identificará los elementos morfológicos de la terminología griega. Practicará los tecnicismos griegos en textos relacionados con distintos campos del saber.

Διαβάστε περισσότερα

BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1

BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1 BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1 AUTORA: RAQUEL FERNÁNDEZ BUENO IES BENJAMÍN RÚA - MÓSTOLES Basada en el libro de texto Griego 1, de Javier Almodóvar y Juan Manuel Gómez, Madrid, Editorial

Διαβάστε περισσότερα

Los pronombres (1) Pronombre demostrativo de primera persona (lat. hic, haec, hoc)

Los pronombres (1) Pronombre demostrativo de primera persona (lat. hic, haec, hoc) 17 Tema de gramática Los pronombres (1) Aunque etimológicamente la palabra pronombre significa sustituto del nombre, en muchos casos el pronombre puede actuar también como adjetivo, acompañando al nombre.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα: Αριστοτέλης Ι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Lección El imperativo presente. El tercer modo verbal del tiempo presente que se aprende es el imperativo.

Lección El imperativo presente. El tercer modo verbal del tiempo presente que se aprende es el imperativo. 14 Lección 2 2.1 El imperativo presente. El tercer modo verbal del tiempo presente que se aprende es el imperativo. A diferencia del español que conoce sólo una forma para la segunda persona (ama tú, amad

Διαβάστε περισσότερα

LA 3ª DECLINACIÓN (I). EL INFINITIVO. ORACIONES COMPLETIVAS. a) Morfología nominal: Introducción a la 3ª declinación. Temas en oclusiva.

LA 3ª DECLINACIÓN (I). EL INFINITIVO. ORACIONES COMPLETIVAS. a) Morfología nominal: Introducción a la 3ª declinación. Temas en oclusiva. TEMA 6: LA 3ª DECLINACIÓN (I). EL INFINITIVO. ORACIONES COMPLETIVAS. a) Morfología nominal: Introducción a la 3ª declinación. Temas en oclusiva. b) Morfología verbal: El infinitivo. c) Sintaxis: Oraciones

Διαβάστε περισσότερα

TRABAJO PRÁCTICO N 1: Revisión de verbos. Modo Indicativo-Infinitivo-Participio Presente-Imperfecto-Aoristo-Futuro

TRABAJO PRÁCTICO N 1: Revisión de verbos. Modo Indicativo-Infinitivo-Participio Presente-Imperfecto-Aoristo-Futuro TRBJO PRÁCTICO 1: Revisión de verbos. Modo Indicativo-Infinitivo-Participio Presente-Imperfecto-oristo-Futuro 1- Completar el cuadro de desinencias verbales: 1 2 3 1 2 3 esinencias primarias esinencias

Διαβάστε περισσότερα

CURSO BÁSICO DE GRIEGO COINÉ.

CURSO BÁSICO DE GRIEGO COINÉ. CURSO BÁSICO DE GRIEGO COINÉ. GRIEGO 1 POR: ABEL PÉREZ MASSOLA. ÍNDICE TEMARIO. 1) Alfabeto. 2) Diptongos y grupos consonánticos. 3) Signos de puntuación y ortográficos. 4) Los artículos. 5) Primera declinación.

Διαβάστε περισσότερα

TEMA DE AORISTO. Estos grupos son los siguientes:

TEMA DE AORISTO. Estos grupos son los siguientes: TEMA DE AORISTO. El tema de aoristo indica el valor aspectual de acción puntual o indefinida (propiamente la palabra aoristo siginifica indefinido, sin delimitar ; cf.: horizonte ). A esta acción puntual

Διαβάστε περισσότερα

Inmigración Documentos

Inmigración Documentos - General Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Pedir un formulario Cuál es la fecha de expedición de su (documento)? Pedir la fecha de expedición de un documento Cuál es el lugar de expedición

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα. Adam Smith 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα. Adam Smith 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Dirección Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Formato de dirección de México: Colonia Código postal + Estado, Ciudad. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Formato

Διαβάστε περισσότερα

Gonzalo Hernández Sanjorge

Gonzalo Hernández Sanjorge Análisis de las Enneadas de Plotino. Tratado Segundo de la Enneada Primera Acerca de las virtudes 1 Gonzalo Hernández Sanjorge La virtud como forma de semejanza con la divinidad. En este tratado Plotino

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

Unidad Nº 4. ας / ης. ος ( ους / ως)

Unidad Nº 4. ας / ης. ος ( ους / ως) Unidad Nº 4 Uso básico de los casos El griego expresa una serie de relaciones gramaticales a través del agregado de morfemas (unidad mínima portadora de significado) al tema de las palabras. Una de esas

Διαβάστε περισσότερα

Resumen de idiomas y alfabetización

Resumen de idiomas y alfabetización Resumen de idiomas y alfabetización Los niños nacen listos para comunicarse y aprender idiomas. Al escuchar el idioma de sus familias, los niños pronto aprenden a distinguir sonidos familiares y a desarrollar

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 12 Τέταρτο επεισόδιο (173d-175a): Έκτος ορισμός της σωφροσύνης (ἐπιστήμη ἀγαθοῦ τε καὶ κακοῦ) και η ανασκευή της Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο: Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια (Β3 1-2

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

QUINCE RASGOS DE LOS LENGUAJES CIENTÍFICO-TÉCNICOS DEL GRIEGO ANTIGUO

QUINCE RASGOS DE LOS LENGUAJES CIENTÍFICO-TÉCNICOS DEL GRIEGO ANTIGUO HVMANITAS - Vol. LI (1999) 3-21 A. LóPEZ EIRE Universidad de Salamanca QUINCE RASGOS DE LOS LENGUAJES CIENTÍFICO-TÉCNICOS DEL GRIEGO ANTIGUO Summary: Applying the point of view of Pragmatics, the author

Διαβάστε περισσότερα

RV 1909 RV 1960. Texto Bizantino Interlineal Griego - Español. Libro: Lucas

RV 1909 RV 1960. Texto Bizantino Interlineal Griego - Español. Libro: Lucas Lc 1 (1:1) επειδηπερ Puesto que πολλοι muchos επεχειρησαν pusieron en mano αναταξασθαι poner en orden διηγησιν relato περι acerca de/(sobre)/(por) των los πεπληροφορηµενων han sido plenamente persuadidos

Διαβάστε περισσότερα

La tercera declinación o declinación atemática

La tercera declinación o declinación atemática La tercera declinación o declinación atemática Se denomina a esta declinación atemática por carecer de vocal temática entre la raíz de la palabra y la desinencia. Recuerda que en la primera declinación

Διαβάστε περισσότερα

Lípidos. Clasificación

Lípidos. Clasificación Lípidos Son compuestos encontrados en organismos vivos, generalmente solubles en solventes orgánicos e insolubles en agua. Clasificación Propiedades físicas aceites grasas Estructura simples complejos

Διαβάστε περισσότερα

La tercera declinación (esquema general y temas en oclusiva)

La tercera declinación (esquema general y temas en oclusiva) 8 Tema de gramática La tercera declinación (esquema general y temas en oclusiva) 1.- La tercera declinación o declinación atemática. La flexión nominal griega presenta sólo tres declinaciones, si bien

Διαβάστε περισσότερα

BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1

BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1 BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1 AUTORA: RAQUEL FERNÁNDEZ BUENO IES BENJAMÍN RÚA - MÓSTOLES Basada en el libro de texto Griego 1, de Javier Almodóvar y Juan Manuel Gómez, Madrid, Editorial

Διαβάστε περισσότερα

EL ARTÍCULO. Masc. Fem. Neutro Masc. Fem. Neutro LA SEGUNDA DECLINACIÓN (TEMÁTICA) Y EL ARTÍCULO DETERMINADO

EL ARTÍCULO. Masc. Fem. Neutro Masc. Fem. Neutro LA SEGUNDA DECLINACIÓN (TEMÁTICA) Y EL ARTÍCULO DETERMINADO EL ARTÍCULO Nom. ὁ ἡ τό οἱ αἱ τά Acus. τόν τήν τό τούς τάς τά Gen. τοῦ τῆς τοῦ τῶν τῶν τῶν Dat. τῷ τῇ τῷ τοῖς ταῖς τοῖς LA SEGUNDA DECLINACIÓN (TEMÁTICA) Y EL ARTÍCULO DETERMINADO Esta declinación se divide

Διαβάστε περισσότερα

TEMA DE PRESENTE. *βάλ-y-ω > βάλλω, *θιλέ-y-ω > θιλέω, *πρακ-y-ω > πράηηω, etc. ὀθλι-ζκ-άν-ω, etc.

TEMA DE PRESENTE. *βάλ-y-ω > βάλλω, *θιλέ-y-ω > θιλέω, *πρακ-y-ω > πράηηω, etc. ὀθλι-ζκ-άν-ω, etc. TEMA DE PRESENTE. El tema de presente se considera el tema básico u originario del verbo griego. Aunque realmente esto no es exacto, pues aunque el resto de temas en muchas ocasiones, cuando se consideran

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν σχέδιο μαθήματος δημιουργήθηκε από την κα. Radost Mazganova, καθηγήτρια Ισπανικών και την κα. Yordanka Yordanova, καθηγήτρια χημείας

Το παρόν σχέδιο μαθήματος δημιουργήθηκε από την κα. Radost Mazganova, καθηγήτρια Ισπανικών και την κα. Yordanka Yordanova, καθηγήτρια χημείας Μάθημα (τίτλος) Καθαρές ουσίες και μείγματα Επίπεδο γλωσσικής επάρκειας Α1 Α2 Β1 Β2 C1 Τάξη/βαθμίδα: πέμπτη Αριθμός μαθητών στην τάξη: 15 Θέμα: Άνθρωπος και φύση / Ουσίες και οι ιδιότητές τους Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

RECOMENDACIONES DE APRENDA A LEER

RECOMENDACIONES DE APRENDA A LEER RECOMENDACIONES DE APRENDA A LEER EL GRIEGO DEL NUEVO TESTAMENTO Aprenda a leer el griego del Nuevo Testamento es una obra que combina la lucidez de un gran erudito del Nuevo Testamento y la pasión de

Διαβάστε περισσότερα

GRIEGO BÍBLICO: UN MANUAL

GRIEGO BÍBLICO: UN MANUAL GRIEGO BÍBLICO: UN MANUAL Josías Grauman 1m CONTENIDO PREFACIO... 3 CAPÍTULO 1: EL ALFABETO... 4 CAPÍTULO 2: EL VERBO PRESENTE INDICATIVO ACTIVO... 7 CAPÍTULO 3: EL SUSTANTIVO - LOS CASOS... 10 CAPTÍULO

Διαβάστε περισσότερα

Problemas resueltos del teorema de Bolzano

Problemas resueltos del teorema de Bolzano Problemas resueltos del teorema de Bolzano 1 S e a la fun ción: S e puede af irm a r que f (x) está acotada en el interva lo [1, 4 ]? P or no se r c ont i nua f (x ) e n x = 1, la f unció n no e s c ont

Διαβάστε περισσότερα

Το ίκτυο Βιβλιοθηκών του Τµήµατος Κοινωνικού Έργου της Caja Madrid. La Red de Bibliotecas de Obra Social Caja Madrid

Το ίκτυο Βιβλιοθηκών του Τµήµατος Κοινωνικού Έργου της Caja Madrid. La Red de Bibliotecas de Obra Social Caja Madrid Το ίκτυο Βιβλιοθηκών του Τµήµατος Κοινωνικού Έργου της Caja Madrid La Red de Bibliotecas de Obra Social Caja Madrid Το ίκτυο Βιβλιοθηκών αποτελεί τµήµα ενός Χρηµατοπιστωτικού Φορέα που προορίζει ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS

FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS 5 FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS Página PARA EMPEZAR, REFLEXIONA Y RESUELVE. Aunque el método para resolver las siguientes preguntas se sistematiza en la página siguiente, puedes resolverlas ahora:

Διαβάστε περισσότερα

TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO

TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO Contenidos que debes repasar y estudiar para el examen de recuperación de septiembre: Morfología nominal: artículos (página 26), declinaciones (primera, segunda

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή ελληνικά Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, ισπανικά Distinguido Sr. Presidente: Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του

Διαβάστε περισσότερα

LA 3ª DECLINACIÓN (IIΙ). LOS NUMERALES. LOS VERBOS CONTRACTOS. LA VOZ PASIVA.

LA 3ª DECLINACIÓN (IIΙ). LOS NUMERALES. LOS VERBOS CONTRACTOS. LA VOZ PASIVA. TEMA 8: LA 3ª DECLINACIÓN (IIΙ). LOS NUMERALES. LOS VERBOS CONTRACTOS. LA VOZ PASIVA. a) Morfología nominal: 3ª declinación: Temas en silbante (-σ-), en vocal suave (ι, υ) y en diptonto (-ευ-). Adjetivos.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθηµάτων Ισπανικής γλώσσας

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθηµάτων Ισπανικής γλώσσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Τρίτη 29 Μαΐου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr) 2 Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Υγεία. Υγεία - Έκτακτο περιστατικό. Υγεία - Στο γιατρό. Necesito ir al hospital. Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο. Me siento mal.

Ταξίδι Υγεία. Υγεία - Έκτακτο περιστατικό. Υγεία - Στο γιατρό. Necesito ir al hospital. Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο. Me siento mal. - Έκτακτο περιστατικό Necesito ir al hospital. Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο Me siento mal. Necesito ver a un doctor inmediatamente! Παράκληση για άμεση γιατρική φροντίδα Ayuda! Έκκληση για άμεση

Διαβάστε περισσότερα

CUADRO RESUMEN DE LAS TERMINACIONES DE LAS TRES DECLINACIONES GRIEGAS SINGULAR 1ª 2ª 3ª. Mas. Fem

CUADRO RESUMEN DE LAS TERMINACIONES DE LAS TRES DECLINACIONES GRIEGAS SINGULAR 1ª 2ª 3ª. Mas. Fem CUADRO RESUMEN DE LAS TERMINACIONES DE LAS TRES DECLINACIONES GRIEGAS SINGULAR 1ª 2ª 3ª Fem Mas Mas/ Fem Neutro s Mas/Fem Neutro s pura en η impura pura en η No m η ς ης ος ον Voc η ς ης ς ον Acu ν ην

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης: Cruzando fronteras Συντονισμός: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Armando Quintero Αρμάντο Κιντέρο

Εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης: Cruzando fronteras Συντονισμός: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Armando Quintero Αρμάντο Κιντέρο Εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης: Cruzando fronteras Συντονισμός: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Armando Quintero Αρμάντο Κιντέρο Un lugar en el bosque Κάπου στο δάσος Lobo Abuelo cuenta

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Catálogodegrandespotencias

Catálogodegrandespotencias www.dimotor.com Catálogogranspotencias Índice Motores grans potencias 3 Motores asíncronos trifásicos Baja Tensión y Alta tensión.... 3 Serie Y2 Baja tensión 4 Motores asíncronos trifásicos Baja Tensión

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Hola! Qué tal? Kέντρο Ισπανικών Σπουδών ΚΑΣΤΙΛΛΗ απο το ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για τα εντατικά θερινά τμήματα αρχαρίων:

Hola! Qué tal? Kέντρο Ισπανικών Σπουδών ΚΑΣΤΙΛΛΗ απο το ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για τα εντατικά θερινά τμήματα αρχαρίων: Hola! Qué tal? Kέντρο Ισπανικών Σπουδών ΚΑΣΤΙΛΛΗ απο το 1988 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για τα εντατικά θερινά τμήματα αρχαρίων: Καλύπτονται τα τρία πρώτα επίπεδα (Α1, Α2, Β1) από Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο με διακοπές

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ ι ς ( 1 4 ) τ ο υ μ ή ν α Ο κ τ ω β ρ ί ο υ, η μ έ ρ α Τ ε τ ά ρ τ η, τ ο υ έ τ ο υ ς δ

Διαβάστε περισσότερα