PRIMERO DE BACHILLERATO L E N G U A G R I E G A

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PRIMERO DE BACHILLERATO L E N G U A G R I E G A"

Transcript

1 PRIMERO DE BACHILLERATO L E N G U A G R I E G A

2

3 UNIDAD 1 LA ESCRITURA DEL GRIEGO CLÁSICO NOTAS PREVIAS 1. El griego empleaba para escribir unas letras que en su mayor parte eran distintas de las nuestras. En las mayúsculas hay muchas más coincidencias que en las minúsculas. 2. La forma que aparece aquí de pronunciar algunas letras griegas no es realmente la forma como las pronunciaban los griegos antiguos sino que es aproximada (dado que el griego clásico ya no se habla, no nos interesa una pronunciación fiel sino sólo una pronunciación «para entendernos»). 3. En griego las letras se pronunciaban siempre como empezaba su nombre. EJEMPLOS Antes de ver el alfabeto griego, vamos a ver algunas palabras griegas. Ponemos primero la palabra en mayúsculas (subrayamos la vocal en la que va el acento, porque en griego a las palabras en mayúsculas no se les ponen acentos). Al lado, entre corchetes, ponemos la pronunciación de la palabra griega (usando en general las letras españolas con el valor que tienen en español). A continuación aparece la palabra griega en minúsculas (veremos que sobre algunas letras aparecen ciertos signos, que veremos más adelante). ΑΝΤΙ [antí] ~ ντί ΒΙΟΣ [bíos] ~ βίος ΓΑΜΟΣ [gámos] ~ γάμος ΓΕΝΟΣ [guénos] ~ γένος ΔΑΙΜΟΝΙΟΝ [daimónion] ~ δαιμόνιον ΕΝ [en] ~ ν ΖΩΝΗ [dsóne] ~ ζώνη ΘΕΟΣ [ceós] ~ θgός / hgός ΜΙΚΡΟΣ [mikrós] ~ μικρός / μιiρός ΦΥΣΙΚΟΣ [fisikós (füsikós*)] ~ nυσικός / NLF4i`H ΚΙΝΗΣΙΣ [kínesis] ~ κίνησις / iίνησις ΚΑΛΟΣ [kalós] ~ καλός / iαλός ΚΟΣΜΟΣ [kósmos] ~ κόσμος / iόσμος ΝΗΣΟΣ [nésos] ~ ν σος ΟΞΥΣ [oksís (oks üs)] ~ Ïξύς ΠΕΡΙ [perí] ~ πgρί ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ [politikós] ~ πολιτικός / πολιτιiός ΜΥΘΟΣ [mízos (m üzos)] ~ μøhος / μøθος ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ [filosofía] ~ nιλοσοnία / ΧΟΡΟΣ [jorós] ~ χορός ΨΥΧΗ [psijé (psüjé)] ~ ψυχή ΑΝΘΡΩΠΟΣ [ánzropos] ~ νhρωπος / νθρωπος ΑΓΓΕΛΟΣ [ánguelos] ~ γγgλος ΑΓΚΥΡΑ [ánkira (ánküra)] ~ γκυρα / γiυρα ΑΛΛΟΣ [ál-los] ~ λλος ΝΑΥΤΙΚΟΣ [nautikós] ~ ναυτικός / ναυτιiός ΒΑΣΙΛΕΥΣ [basiléus] ~ βασιλgύς ΜΟΥΣΙΚΗ [musiké] ~ μουσική / μουσιiή * Propiamente la Υ/ υ, cuando va sola, se pronuncia como la «u» francesa (lo que se representa por [ü]), pero dado que en español no tenemos ese sonido y a los hablantes de español nos suele resultar difícil pronunciarlo, y dado que nos suena parecida a la «i», la solemos pronunciar como «i» (es así también como se pronuncia en griego moderno). 1

4 EL ALFABETO GRIEGO MAYÚSCULAS MINÚSCULAS NOMBRE PRONUNCIACIÓN Α α alfa a Β β /, (&) 1 beta b Γ γ 2 gamma g (suave) Δ δ delta d Ε g / (e) 1 épsilon (epsilón) e Ζ ζ dseta ds Η η eta e Θ h / θ 3 zeta z Ι ι iota i Κ κ / i 3 kappa k Λ λ 4 lambda l Μ μ mi m Ν ν ni n Ξ ξ xi ks Ο ο ómicron (omicrón) o Π π pi p Ρ ρ ro r Σ /(%) 6 σ, -ς 5 / (!) 6 sigma s Τ τ tau t Υ υ 7 ípsilon (ipsilón) i Φ n / N 3 fi f Χ χ ji j Ψ ψ psi ps Ω ω omega o 2

5 NOTAS: 1. Las formas, & y e son variantes que no suelen emplearse (nosotros no las emplearemos nunca). 2. La γ delante de γ, de κ, de χ y de ξ se pronuncia «n». 3. En el caso de h/θ, κ/i, n/n se pueden usar indistintamente una forma u otra de cada par (son un caso similar al del par «a/a» de nuestro alfabeto, por ej.). Nosotros usaremos habitualmente las primeras formas (h, κ, n), pero hay que conocer también las otras formas, porque nos pueden aparecer. 4. λ: el grupo λλ se lee como dos eles. 5. σ, -ς: σ se usa a comienzo de palabra y en interior, -ς a final de palabra. En mayúsculas es siempre Σ. 6. % y!: son letras similares a nuestra «C/c» (es una simple coincidencia). Se usan a veces pero no es corriente que aparezcan (nosotros no las usaremos nunca). La forma de la minúscula es igual al final de palabra y en las otras posiciones. 7. υ: esta letra tiene varios valores: a) Cuando va sola, se lee como «i» (propiamente «ü», como la «u» francesa). b) Después de α, g, η, se lee «u»: αυ ÿ «au», gυ ÿ «eu», ηυ ÿ «eu». c) El grupo ου se lee «u». EJERCICIO 1.A. Copiar y poner la pronunciación de las siguientes palabras griegas (el acento va en la vocal subrayada) 1. ΒΑΡΒΑΡΟG 2. ΓΥΜΝΟG 3. ΔΙGΚΟG 4. ΖΕΦΥΡΟG 5. ΘΕΑΤΡΟΝ 6. ΚΕΦΑΛΗ 7. ΛΕΞΙΚΟΝ 8. ΜΕΛΟG 9. ΝΕΚΡΟG 10. ΤΑΞΙG 11. ΠΑΡΘΕΝΟG 12. ΠΕΡΙΟΔΟG 13. GΟΦΙGΤΗG 14. ΤΟΞΟΝ 15. ΦΥΓΗ 16. ΦΙΛΟG 17. ΜΗΤΗΡ 18. ΧΙΤΩΝ 19. ΨΥΧΡΟG 20. ΦΥGΙG 21. ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ 22. ΚΡΙGΙG 23. ΠΟΛΕΜΙΚΟG 24. GΚΗΝΗ 25. ΘΥΡΑ 26. ΠΟΜΠΗ SIGNOS ORTOGRÁFICOS Al igual que en español, al escribir en griego no sólo se emplean letras sino también otros signos. 1. Acentos y espíritus 1.1. Acentos. En griego hay tres tipos:! Acento agudo:. Se coloca en vocales breves, en vocales largas y en diptongos. Ej.: μόνος [mónos], κώμη [kóme], χαλκgύς [jalkéus].! Acento circunflejo: «y»,, «ˆ». Se coloca sólo en vocales largas y en diptongos. Ej.: σäμα [sóma], πνgøμα [pnéuma].! Acento grave: «x». Va en la última sílaba de palabra, sustituyendo al agudo, cuando la palabra no va seguida de pausa (y en algún otro caso). Ej.: γαhîς νhρωπος [agazós ánzropos]. [Aunque en una frase una palabra lleve acento grave, propiamente su acento es agudo, por lo que en el vocabulario o diccionario aparecerá con acento agudo.] 1.2. Espíritus. Se llama así (del latín «spiritus», soplo, aspiración ) a unos signos que aparecen en las vocales iniciales y en la ρ inicial. Hay dos:! Espíritu suave: «z». Va en vocales y diptongos iniciales de palabra. No se pronuncia nada. Ej.: Ïλίγος [olígos], νήρ [anér].! Espíritu áspero: «{». Va en la ρ inicial (siempre) y en vocales y diptongos iniciales. Cuando va en la ρ inicial no se pronuncia nada. Cuando va en vocales o diptongos, se pronuncia una aspiración a comienzo de palabra (como la «h» inglesa, parecido a una «j» suave española). Ej.: àμνος [hímnos], αíμα [háima], Õόδον [ródon]. 3

6 1.3. Colocación de acentos y espíritus a) En los diptongos (αι, gι, οι, αυ, gυ, ηυ y ου [aunque nosotros pronunciamos estas dos letras como una sola, a estos efectos funciona como diptongo]) se colocan en el segundo elemento (ι, υ). Ej.: δαίμων [dáimon] (nosotros lo pronunciamos poniendo el acento en el primer elemento del diptongo), gûνομία [eunomía], gàρηκα [héureka] (la aspiración se pronuncia delante del diptongo), ψgøδος [pséudos]. b) Si coinciden acento y espíritu se siguen las siguientes reglas:! Si coinciden el espíritu y el acento agudo o grave, el acento se pone a la derecha del espíritu. Ej.: αçνιγμα [áinigma].! Si coinciden el espíritu y el acento circunflejo, el acento se pone encima del espíritu. Ej.: μhος [ézos]. c) Si la palabra empieza por ρ o vocal mayúsculas, el acento, el espíritu o el grupo de ambos se ponen a la izquierda de esa letra mayúscula, no encima, a no ser que la vocal sea primer elemento de diptongo, pues entonces se colocan sobre el segundo elemento. Ej.: }Ισος [ísos], {Ρίζα [rídsa], ΑÇγινα [áiguina], Οâτος [hútos]. d) Si la palabra está escrita toda en mayúsculas, no se ponen acentos ni espíritus. Ej.: ΑΝΘΡΩΠΟΣ [ánzropos]. 2. Signos de puntuación! Coma: «,». Es como en español y se usa con el mismo valor.! Punto: «.». Es como en español y se usa con el mismo valor.! Punto alto: «q». [Se pone a la altura del punto de arriba de nuestros dos puntos, o del punto de nuestro punto y coma.] Se usa en principio como nuestros dos puntos y nuestro punto y coma. Sin embargo, a veces, al traducir un texto griego ponemos un punto o una coma según los casos donde en griego hay punto alto.! Signo de interrogación: «p». Es como nuestro punto y coma. Se pone sólo al final.! Signo de exclamación: en griego no hay.! Paréntesis y comillas: son como en español y tienen un uso similar, si bien no siempre se usan comillas en los casos en que nosotros las usamos. 3. Otros signos ortográficos! Apóstrofo: (como el espíritu suave). Indica que ha habido elisión. La elisión consiste en que la vocal final de una palabra se pierde cuando la siguiente palabra empieza por vocal. En griego la elisión es frecuente pero no obligatoria. El apóstrofo se coloca en el lugar de la vocal que se pierde. Ej.: ßπÎ μοø ý ßπ μοø. A veces se pierde la vocal inicial de la segunda palabra (este fenómeno se llama aféresis, o elisión inversa). Ej.: μ γώ ý μ γώ.! Coronis: (como el espíritu suave). Se usa para indicar que ha habido crasis. La crasis consiste en que una palabra que acaba en vocal se une con la siguiente, que empieza por vocal. La crasis no es obligatoria ni muy corriente en la lengua escrita. Ej.: τ γαhά ý τ γαhά.! Iota suscrita. Es una iota (normalmente se escribe más pequeña que una normal) que se pone a veces debajo de α (larga), η y ω. No se pronuncia. Indicaba que después de esas vocales iba primitivamente una ι, que después desapareció. Si esas vocales van en mayúscula, la iota se pone después, pero tampoco se pronuncia. Ej.: τραγåδία, ΤΡΑΓΩΙΔΙΑ [tragodía]. Si la vocal mayúscula con iota suscrita va a comienzo de palabra, los acentos y espíritus se ponen a la izquierda, no sobre la iota (eso, entonces, nos indica que estamos ante una iota suscrita y que no debemos pronunciarla). Ej.: ~Αιδης [hades]. 4

7 EJERCICIOS 1.B. Copiar las siguientes palabras, poner cómo se pronuncian y pasarlas a mayúsculas 1. zαh ναι 2. ºγgμών 3. Êππόδρομος 4. πρäτος 5. Ξέρξης 6. γυνή 7. κλãμαξ 8. λέγω 9. μgτά 10. μοναρχία 11. οéνος 12. αûτόνομος 13. γκώμιον 14. Σnίγξ 15. nάλαγξ 16. Γάγγης 17. συγκοπή 18. κόλουhος 19. zαγχίσης 20. Õίς 21. σäμα 22. λόγχη 23. σπογγιά 24. οûρανός 25. λgυκός 26. ναύτης 27. ΜοØσα 28. αæhήρ 29. σπίς 30. δ μος 31. αëρgσις 32. τράπgζα 33. κωμåδία 34. àδωρ 35. κατόν 36. Õυhμός 37. οàτως 38. hάνατος 39. γgωργός 40. ληhής 41. πλοøτος 42. nαίνω 43. íόν 44. αæσχύνη 45. ßποκριτής 46. Õήτωρ 47. íδή 48. γαλμα 49. κκλησία 50. Æδιώτης 51. Ðνομα 52. éκgανός 53. ζυμος 54. προnήτης 55. hυγατήρ 56. κάλλος 57. gûδαιμονία 58. οæκία 59. zαμαζόνgς 60. μορnή 61. κτ μα 62. Õαψåδός 1.C. Copiar las siguientes frases y poner su pronunciación 1.{Ο Ζgύς στι hgός [Zeus es un dios]. 2.{Η zαnροδίτη στâ hgός [Afrodita es una diosa]. 3.ΟÊ νhρωποι βροτοί gæσι [Los hombres son mortales]. 4.{Ο μ ν hάνατος κακός, Ò δ βίος γαhός [La muerte, por un lado, es mala, la vida, por otro, buena]. 5.~Ηδg º γυν καλ καâ γαhή στι [Esta mujer es bella y buena]. 6.ΑÊ zαh ναι μgγάλη πόλις gæσί [Atenas es una gran ciudad]. 7.Ζg ς τäν νhρώπων τg καâ τäν hgäν πατήρ στι [Zeus es padre de los hombres y de los dioses]. 8.ΟËδg οê νδρgς δοøλοι τäν βασιλέων gæσί [Estos hombres son esclavos de los reyes]. 9.{Ο σοnîς νhρωπος τ ν ρgτ ν διώκgι [El hombre sabio persigue la virtud]. 10.~Ηδg º πόλις καλο ς νόμους χgι [Esta ciudad tiene leyes hermosas]. 11.ΟÊ σοnοâ γιγνώσκουσι τîν νδρα δίκαιον κ τäν ργων, οûκ κ τäν λόγων [Los sabios conocen al hombre justo a partir de los hechos, no de las palabras]. OBSERVACIONES HISTÓRICAS SOBRE EL ALFABETO GRIEGO 1. El alfabeto griego procede del alfabeto fenicio. Los fenicios eran un pueblo semita (como hebreos y árabes, por ej.) que vivió en lo que hoy es el Líbano. El comercio era una de sus ocupaciones más importantes, y para comerciar recorrían el Mediterráneo. Debido a las relaciones comerciales con los fenicios, los griegos conocieron sin duda la escritura fenicia, y debieron de darse cuenta de su utilidad. Parece que fue en el siglo IX o en el VIII a.c. cuando los griegos tomaron las letras fenicias para escribir su lengua, introduciendo algunos cambios. La novedad más importante fue usar letras para las vocales, pues el fenicio no representaba más que las consonantes. 2. Durante los primeros siglos no hubo un único alfabeto, sino que había algunas diferencias entre la forma de escribir de unos lugares y la de otros. Así, por ej., en unos sitios la letra representaba [ks] y en otros (en Atenas, por ej.,) representaba [kh] (lo que nosotros pronunciamos como nuestra «j»), o la letra en unos sitios representaba [h] (la aspiración) y en otros (en Atenas, por ej.,) una [2e] («e» larga). A partir del siglo IV a.c. se fue extendiendo el alfabeto usado en Atenas. 3. En un principio la forma de las letras no estaba fijada del todo. Por ej., la letra que representaba la [s] puede aparecer como o como, o la letra que representaba la [p] podía aparecer como y como. 4. Al principio tampoco estaba establecida la dirección de la escritura: antes de que se impusiera definitivamente la dirección de izquierda a derecha, se escribía a menudo de derecha a izquierda (como en fenicio y en otras lenguas semíticas, y como aún se hace en árabe y hebreo), e incluso en ocasiones se escribía una línea en una dirección y la siguiente en otra (es lo que se llama «bustrófedon»). 5. En la antigüedad sólo existían las letras mayúsculas. Las minúsculas surgieron al ir modificándose las letras originarias para escribir más deprisa. Parece que esto ocurrió fundamentalmente en las oficinas de la administración pública del Imperio Bizantino (en el siglo IX d. C. ya se había desarrollado totalmente la escritura en minúsculas). Luego las minúsculas se extendieron a todos los escritos, pues, además de escribirse más deprisa, ocupan menos espacio (eso era algo importante cuando se usaba para escribir un material tan caro como el pergamino). 6. Los etruscos tomaron el alfabeto griego para escribir su lengua, y de los etruscos lo tomaron los latinos. Lo que tomaron los etruscos y luego los latinos fueron las mayúsculas. Algunas de las diferencias entre el alfabeto latino y el griego se deben a este «doble paso»: los etruscos adaptaron el alfabeto griego a su lengua y luego los latinos adaptaron el alfabeto etrusco al latín. Por ej., parece ser que en etrusco no se 5

8 distinguía [k] de [g], y los etruscos tomaron sólo la letra Γ (la gamma, que en griego representaba una [g], la «g suave», y que en griego arcaico era o, en algunos lugares, ). Esa letra acabó convirtiéndose en «C» (a partir de ). Cuando los latinos tomaron el alfabeto etrusco, tenían una sola letra para dos sonidos, [k] y [g], por lo que acabaron introduciendo un pequeño cambio: cuando se pronunciaba [g], le añadían una raya, quedando «G» (en principio sería algo así como ). Sin embargo, como resto de esa época en que «C» representaba tanto [k] como [g], la inicial «C.» representaba el nombre Gaius (no Caius, como erróneamente se ha considerado frecuentemente, error que ha dado lugar al nombre español Cayo). Por otro lado, cuando los etruscos tomaron el alfabeto griego, la forma de las letras aún no estaba bien establecida. Así, por ej., la letra que representaba el sonido [s] podía ser o, y la segunda forma es la que acabó pasando al latín, redondeada, mientras que en griego acabó por quedar como único signo (Σ en griego clásico). Además, los etruscos tomaron el alfabeto de los griegos del sur de Italia, que usaban un alfabeto un poco distinto del ateniense. Por eso, por ej., en latín la «X» representa [ks] (en la escritura de Atenas se representan por Ξ). EJERCICIO 1.D. Ejercicio de lectura (comienzo de la Anábasis de Jenofonte) Δαρgίου καâ Παρυσάτιδος γίγνονται παãδgς δύο, πρgσβύτgρος μ ν zαρταξέρξης, νgώτgρος δ ΚØροςA πgâ δ ²σhένgι ΔαρgÃος καâ ßπώπτgυg τgλgυτ ν τοø βίου, βούλgτο τã παãδg μnοτέρω παρgãναι. {Ο μ ν οþν πρgσβύτgρος παρãν τύγχανga ΚØρον δ μgταπέμπgται πî τ ς ρχ ς ½ς αûτîν σατράπην ποίησg, καâ δ στρατηγîν αûτîν πέδgιξg πάντων Óσοι gæς ΚαστωλοØ πgδίον hροίζονται. zαναβαίνgι οþν Ò ΚØρος λαβãν Τισσαnέρνην ñς nίλον, καâ τäν {Ελλήνων χων Òπλίτας νήβη τριακοσίους, ρχοντα δ αûτäν Ξgνίαν Παρράσιον. zεπgâ δ τgλgύτησg ΔαρgÃος καâ κατέστη gæς βασιλgίαν zαρταξέρξης, Τισσαnέρνης διαβάλλgι τîν ΚØρον πρîς τîν δgλnîν ñς πιβουλgύοι αûτè. {Ο δ πgίhgται καâ λαμβάνgι ΚØρον ñς ποκτgνäν. {Η δ μήτηρ ξαιτησαμένη αûτîν ποπέμπgι πάλιν πâ τ ν ρχήν. ~Ο δ ñς π λhg κινδυνgύσας καâ τιμασhgίς, βουλgύgται Óπως μήποτg τι σται πâ τè δgλnè, λλ, ν δύνηται, βασιλgύσgι ντ κgίνου. Παρυσάτις μ ν δ º μήτηρ ßπέρχg τè Κύρå, nιλοøσα αûτîν μ λλον τîν βασιλgύοντα zαρταξέρξην. ~Οστις δ nικνοãτο τäν παρ βασιλέως πρîς αûτόν, πάντας οàτω διατιhgâς πgπέμπgτο òστg αûτè μ λλον nίλους géναι βασιλgã. Κα τäν παρ αυτè δ βαρβάρων πgμgλgãτο, ñς πολgμgãν τg Êκανο gçησαν καâ gûνοϊκäς χοιgν αûτè. Τ ν δ {Ελληνικ ν δύναμιν»hροιζgν ñς μάλιστα δύνατο πικρυπτόμgνος, Óπως Óτι παρασκgυότατον λάβοι βασιλέα. ƒωδg οþν ποιgãτο τ ν συλλογήνa Òπόσας géχg nυλακ ς ν ταãς πόλgσι, παρήγγgιλg τοãς nρουράρχοις κάστοις λαμβάνgιν νδρας Πgλοποννησίους Óτι πλgίστους καâ βgλτίστους, ñς πιβουλgύοντος Τισσαnέρνους ταãς πόλgσι. Κα γ ρ μσαν αê zιωνικαâ πόλgις Τισσαnέρνους τî ρχαãον κ βασιλέως δgδομέναι, τότg δ ngιστήκgσαν πρîς ΚØρον π σαι πλ ν Μιλήτου. zεν Μιλήτå δ Τισσαnέρνης προαισhόμgνος τ αûτ ταøτα βουλgυομένους ποστ ναι πρîς ΚØρον το ς μ ν αûτäν πέκτgινg το ς δ ξέβαλgν. {Ο δ ΚØρος ßπολαβãν το ς ngύγοντας συλλέξας στράτgυμα πολιόρκgι Μίλητον καâ κατ γ ν καâ κατ hάλατταν καâ πgιρ το κατάγgιν το ς κπgπτωκότας. Κα αàτη λλη πρόnασις μν αûτè τοø hροίζgιν στράτgυμα. DEL GRIEGO AL CASTELLANO: NORMAS DE TRASCRIPCIÓN Una de las finalidades del estudio del griego antiguo es mejorar el dominio del vocabulario castellano. Por ello, estudiaremos algunas de las muchas palabras procedentes del griego que hay en castellano. La mayoría son palabras del lenguaje científico y técnico, pero también hay bastantes que han pasado al lenguaje corriente. De las palabras de origen griego que hay en castellano, unas han entrado por vía popular y otras por vía culta. Las primeras entraron en la antigüedad en el latín hablado por las relaciones con hablantes de griego, y después evolucionaron como las demás palabras latinas. Ej.: gr. κκλησία ý lat. vulgar eclesia (lat. clásico ecclesia) ý cast. iglesia. 6

9 Las palabras que han entrado por vía culta son de dos tipos: a) Las que tomó ya en época romana el latín culto y que luego el castellano ha tomado del latín culto. Ej.: gr. γραμματική ý lat. grammatica ý cast. gramática. b) Las que el castellano ha tomado en época moderna (fundamentalmente desde el siglo XVI) y toma actualmente. Normalmente estas palabras no existían como tales en griego sino que son compuestos modernos formados con elementos griegos. A pesar de ello, se pasan primero por el latín, en vez de pasar directamente del griego al castellano. Con ello se consigue una forma homogénea de pasar (se dice «trascribir») las palabras griegas al castellano, siendo igual para las que pasaron en la antigüedad, las que han pasado en época moderna y las que pasan actualmente. Ej.: la palabra castellana «tecnología» se ha formado a partir de las palabras griegas τέχνη ( arte, oficio ) y λόγος ( palabra, discurso ), y con el sufijo -ία (se usa en griego para formar sustantivos abstractos), tomando como modelo palabras existentes en griego antiguo, como, por ej., nιλοσοnία. Las normas que vamos a ver son los que se han usado y se usan para trascribir las palabras que han pasado y pasan por vía culta. Normas generales de trascripción Nota previa: Las normas de trascripción que vamos a ver a continuación no se aplican a las terminaciones, que siguen normas propias. α [no en diptongo] β γ δ g [no en diptongo] ζ η h Ej.: GRI. γωνία LAT. agonia CAST. agonía La α pasa al latín como «a» y al castellano como «a». Ej.: GRI. βουλία LAT. abulia CAST. abulia La β pasa al latín como «b» y al castellano como «b». Ej.: GRI. γαστρικός LAT. gastricus CAST. gástrico GRI. γένgσις LAT. genesis CAST. génesis GRI. γκέnαλος LAT. encephalus CAST. encéfalo Cuando no va delante de κ, γ, χ, ξ (o sea, cuando en griego se pronuncia [g]), la γ pasa al latín como «g» y al castellano como «g» (con la pronunciación propia del castellano). Cuando va delante de κ, γ, χ, ξ (o sea, cuando en griego se pronuncia [n]), la γ pasa al latín como «n» y al castellano como «n». Ej.: GRI. δgσπότης LAT. despota CAST. déspota La δ pasa al latín como «d» y al castellano como «d». Ej.: GRI. λέnας LAT. elephans CAST. elefante La g pasa al latín como «e» y al castellano como «e». Ej.: GRI. ζώνη LAT. zona CAST. zona GRI. Ζgύς LAT. Zeus CAST. Zeus GRI. ζέnυρος LAT. zephyrus CAST. zéfiro/ céfiro La ζ pasa al latín como «z». Al castellano pasa normalmente como «z». Delante de «e» e «i» en castellano suele mantenerse la «z» (sobre todo en nombres propios), pero a veces, siguiendo la regla ortográfica habitual en castellano, se cambia por «c», y hay algunas palabras que pueden escribirse con «z» o con «c». Ej.: GRI. ~Ομηρος LAT. Homerus CAST. Homero La η pasa como «e» al latín y como «e» al castellano. Ej.: GRI. hέατρον LAT. theatrum CAST. teatro La h pasa como «th» al latín y como «t» al castellano. 7

10 ι [no en diptongo] κ λ μ ν ξ ο [no en diptongo] π Ej.: GRI. μιμική LAT. mimica CAST. mímica GRI. Êgρατικός LAT. hieraticus CAST. hierático GRI. Êgρογλυnικός LAT. hieroglyphicus CAST. jeroglífico GRI. }Ιακχος LAT. Iacchus CAST. Yaco La ι pasa como «i» al latín. Al castellano pasa en la mayoría de los casos como «i», y en algunos casos como «j». Pasa como «j» normalmente cuando la ι iba a comienzo de palabra delante de vocal (aunque hubiera espíritu áspero), pero en esta situación a veces pasa también como «i», e incluso hay algún caso en que pasa como «y». Ej.: GRI. νακόλουhος LAT. anacoluthus CAST. anacoluto GRI. κιhάρα LAT. cithara CAST. cítara La κ pasa al latín como «c» (recordemos que se pronuncia siempre [k]). Al castellano pasa como «c» (con la pronunciación que le corresponda a esta letra). Ej.: GRI. μονόλογος LAT. monologus CAST. monólogo La λ pasa al latín como «l», y al castellano también como «l». Ej.: GRI. μέτρον LAT. metrum CAST. metro La μ pasa al latín como «m», y al castellano también como «m». Ej.: GRI. τόνος LAT. tonus CAST. tono La ν pasa como «n» al latín, y como «n» también al castellano. Ej.: GRI. ξοδος LAT. exodus CAST. éxodo GRI. Ξέρξης LAT. Xerxes CAST. Jerjes GRI. zαλέξανδρος LAT. Alexandrus CAST. Alejandro GRI. παράδοξα LAT. paradoxa CAST. paradoja La ξ pasa al latín como «x». Al castellano pasa la mayoría de las veces como «x», pero en los nombres propios generalmente pasa como «j» cuando va a comienzo de palabra o tras consonante. Hay, sin embargo, algunos en que pasa al castellano como «j» aun yendo entre vocales, tanto en nombres propios como en comunes (son pocos casos). Ej.: GRI. πρόλογος LAT. prologus CAST. prólogo La ο pasa al latín como «o», y al castellano también como «o». Ej.: GRI. παραβολή LAT. parabola CAST. parábola La π pasa al latín como «p», y al castellano también como «p». ρ Ej.: GRI. Õητορική LAT. rhetorica CAST. retórica Cuando no iba a comienzo de palabra, la ρ pasa al latín como «r», y al castellano también como «r». Cuando iba a comienzo de palabra (donde siempre es Õ) la ρ pasa al latín como «rh». Al castellano pasa como «r». σ Ej.: GRI. στρον LAT. astrum CAST. astro GRI. σύνταξις LAT. syntaxis CAST. sintaxis GRI. σnαãρα LAT. sphaera CAST. esfera La σ pasa al latín como «s». Al castellano pasa como «s», pero cuando iba a comienzo de palabra antes de otra consonante, toma una «e» antes de la «s» (el castellano no admite la llamada «s» líquida). τ Ej.: GRI. στροnή LAT. stropha CAST. estrofa GRI. δημοκρατία LAT. democratia CAST. democracia La τ pasa al latín como «t». Al castellano pasa como «t», menos cuando iba delante de ι y otra vocal, caso en que pasa a «c». 8

11 υ [no en diptongo] Ej.: GRI. σύστημα LAT. systema CAST. sistema GRI. àαινα LAT. hyaena CAST. hiena GRI. ßάκινhος LAT. hyacinthus CAST. jacinto La υ, cuando no iba en diptongo, pasa al latín como «y». Al castellano pasa en principio como «i». Ahora bien, si iba a comienzo de palabra delante de vocal (son muy pocos casos) a veces pasa al castellano como «j». [El paso del latín al castellano es similar al de la ι.] n Ej.: GRI. μορnος LAT. amorphus CAST. amorfo La n pasa como «ph» al latín, y al castellano como «f». χ Ej.: GRI. χλωρός LAT. chlorus CAST. cloro GRI. Ïλιγαρχικός LAT. oligarchicus CAST. oligárquico GRI. χάρισμα LAT. charisma CAST. carisma GRI. χιλο- LAT. chilo- CAST. kilo- La χ pasa como «ch» al latín. Al castellano pasa como la letra que representa el sonido [k]: «c» ante consonante y ante «a», «o», «u», «qu» en principio ante «e» e «i», y «k» en el prefijo «kilo-» usado en unidades de medida. ψ Ej.: GRI. ψυχικός LAT. psychicus CAST. (p)síquico La ψ pasa como «ps» al latín. Al castellano pasa como «ps», que a comienzo de palabra puede simplificarse en «s». ω Ej.: GRI. νώνυμος LAT. anonymus CAST. anónimo La ω pasa como «o» al latín, y como «o» también al castellano. { sobre vocal Ej.: GRI. ~Ομηρος LAT. Homerus CAST. Homero GRI. Êgρογλυnικός LAT. hieroglyphicus CAST. jeroglífico La aspiración (representada por el espíritu áspero) pasa al latín como «h». Al castellano pasa también como «h», menos cuando iba con ι o υ que pasan al castellano como «j», pues en esos casos desaparece. αι Ej.: GRI. nαινόμgνον LAT. phaenomenum CAST. fenómeno El diptongo αι pasa como «ae» al latín (en latín «ai» no es diptongo, por lo que pasa al diptongo más parecido). Al castellano pasa como «e». gι Ej.: GRI. gçδωλον LAT. idolum CAST. ídolo El grupo gι pasa como «i» al latín (en la época romana gι debía de pronunciarse ya [i]). Al castellano pasa también como «i». οι Ej.: GRI. οæκονομία LAT. oeconomia CAST. economía El diptongo οι pasa como «oe» al latín (en latín «oi» no era diptongo, por lo que οι pasa como el diptongo más parecido, que es «oe»). Al castellano pasa como «e». Ej.: GRI. ~Αιδης LAT. Hades CAST. Hades El diptongo pasa al latín como «a», y al castellano también como «a». [Nota 1. Recordemos que Αι es como se representa a comienzo de palabra. Nota 2. Hay muy pocos casos.] å Ej.: GRI. τραγåδία LAT. tragoedia CAST. tragedia GRI. íδή LAT. oda CAST. oda El diptongo å la mayoría de las veces pasa al latín como «oe», y al castellano como «e» (igual que οι); sin embargo, en algunas palabras pasa al latín como «o», y al castellano también como «o». 9

12 αυ Ej.: GRI. αûτόνομος LAT. autonomus CAST. autónomo El diptongo αυ pasa al latín como «au», y al castellano también como «au». gυ Ej.: GRI. gûnορία LAT. euphoria CAST. euforia Ej.: GRI. gûαγγέλιον LAT. evangelium CAST. evangelio Cuando iba delante de consonante el diptongo gυ pasa al latín como «eu», y al castellano también como «eu». Cuando iba delante de vocal, gυ pasa al latín como «ev» y al castellano también como «ev». [Nota. Realmente los antiguos romanos al escribir no diferenciaban entre «u» y «v», pero hoy día sí se suelen diferenciar: con la «u» se representa una [u] sin más, con «v» una [w], es decir, una «u» consonántica, que debía de pronunciarse más o menos como la «w» inglesa, y que ha dado «v» en castellano y en otras lenguas romances (no en todas se pronuncia igual {en castellano su pronunciación es como la de la «b»).] ου Ej.: GRI. μουσική LAT. musica CAST. música El grupo ου pasa como «u» al latín (en época romana ου debía de pronunciarse ya [u]). Al castellano pasa también como «u». Consonantes dobles Ej.: GRI. γγgλος LAT. angelus CAST. ángel GRI. παραλληλόγραμμος LAT. parallelogrammus CAST. paralelogramo GRI. αêμορραγία LAT. haemorragia CAST. hemorragia Las consonantes dobles pasan al latín como consonantes dobles, menos γγ, que realmente no es una consonante doble pues no se pronuncian las dos igual (recordemos que se pronuncian [ng]). Al castellano pasan como consonantes simples, menos «rr» (realmente en castellano no es una consonante doble, pues «rr» no se pronuncia como dos «r», sino que representa un sonido en el que, cuando se pronuncia, la lengua vibra varias veces, mientras que «r» no inicial representa un sonido en el que la lengua vibra una vez.). Trascripción de las terminaciones de las palabras Las terminaciones de las palabras a menudo no se trascriben según estas reglas, sino que se ajustan a lo que es propio de cada lengua: en latín toman las terminaciones propias del latín y en castellano las terminaciones propias del castellano. Ej.: - GRI. ζώνη LAT. zona CAST. zona - GRI. χορός LAT. chorus CAST. coro - GRI. Ξgνοnäν LAT. Xenophon CAST. Jenofonte Hay algunas excepciones. Así, por ej., los nombres de islas terminados en griego en «-ος» pasan al castellano en «-os» (lo regular sería que pasaran terminados en «-o»), o los nombres propios femeninos terminados en griego en «-η» pasan en general al castellano terminados en «-e» (lo regular sería que terminaran en «-a»). Ej.: - GRI. Σάμος LAT. Samos / Samus CAST. Samos - GRI. Καλλιόπη LAT. Calliope CAST. Calíope Trascripción del griego a otras lenguas La trascripción del griego a otras lenguas no es igual que la trascripción al castellano. Así, el inglés, el francés o el alemán conservan en general la forma latina. En cambio, el italiano hace lo mismo que el castellano, aunque naturalmente con sus normas propias de paso del latín al italiano. En cuanto a las terminaciones, cada lengua usa las que le son propias. Ej.: 10

13 GRI. nιλοσοnία LAT. philosophia CAST. filosofía El acento de las palabras trascritas FRAN. philosophie ING. philosophy ALEMÁN philosophie ITAL. filosofia La norma general es que en latín se acentúan de acuerdo con las normas del latín y que al castellano pasan con la acentuación latina. Esto hace que muy a menudo la acentuación en castellano sea distinta de la griega. Ej.: Recordemos que las normas de acentuación del latín son las siguientes: < Ninguna palabra de dos o más sílabas se acentúa en la última sílaba (no hay palabras agudas). < En las palabras de más de dos sílabas el acento va en la penúltima si es larga, y en la antepenúltima si la penúltima es breve. GRI. ~Ομηρος LAT. Homērus CAST. Homero GRI. ξοδος LAT. exo-dus CAST. éxodo GRI. μουσική LAT. musi-ca CAST. música NOTAS: 1. En latín no se marca el acento. Para marcar la vocal acentuada, la hemos subrayado. 2. El signo 2 indica que la vocal es larga, el signo - que es breve. Los diptongos son todos largos. El número de excepciones es, sin embargo, bastante grande. Así, por ej., muchos de los sustantivos griegos terminados en -ία pasan al castellano con la terminación «-ía», cuando según las normas de acentuación latinas deberían pasar sin acento en la «i» (en latín, toda vocal que va delante de otra vocal es en principio breve). Así, la palabra griega nιλοσοnία pasa al castellano como «filosofía». También hay casos en los que la «i» pasa sin acento, como, por ej., en Êστορία, que pasa al castellano como «historia». Observaciones finales Hay muchas palabras de origen griego que han pasado por vía culta al castellano y no cumplen las normas que hemos visto. Ha ocurrido que, por el motivo que sea, se tomaron en un principio sin seguir esas normas, y el uso ha hecho que sean aceptadas, a pesar de estar trascritas «incorrectamente». En ocasiones, el motivo de estas «incorrecciones» es la influencia de otra lengua donde no se siguen las mismas normas de trascripción que en castellano. Ej.: a) «efímero» viene del griego nήμgρος (debería ser «efémero», con «e» vez de con «i» «e» es lo que aparece en lenguas como el francés, donde tenemos «éphémère», o el inglés, donde tenemos «ephemeral» ). b) «psique» procede del griego ψυχή (debería haberse trascrito como «psica») c) «Gaia» procede del griego ΓαÃα (debería haberse trascrito como «Gea», que existe así pero con otro sentido) d) «autarquía» procede del griego αûτάρκgια (debería haberse trascrito como «autarcía») 11

14 EJERCICIO DE ETIMOLOGÍAS 1.E. Copiar las siguientes palabras, poner su pronunciación y pasarlas primero al latín y luego al castellano. [Por lo que se refiere a las terminaciones, cuando en griego terminan en -α, -η, -ης, en latín y en castellano terminan en -a, cuando en griego terminan en -ος /-ον, en latín terminan en -us /-um y en castellano en -o, en los demás casos no hay cambios.] 1. τοξικός 2. nάντασμα 3. Êππική 4. συλλαβή 5. Êgράρχης 6. ÕgØμα 7. nιλανhρωπία 8. ßπόhgσις 9. χάρτης 10. πολογία 11. hλητής 12. συμπάhgια 13. ψgυδώνυμος 14. χαρακτήρ 15. σκήνη 16. πίγραμμα 17. τgχνικός 18. ºγgμονία 19. μαhηματικός 20. αçνιγμα 21. gæρωνgία 22. οæκουμgνικός 23. αûτοματικός 24. κωμåδία 25. μοναρχικός 26. κύκλος 27. Æδιώτης 28. κατάλογος 29. nαρμακgία 30. γgωμgτρία 31. Õυhμός 32. hgραπgία 33. παιδαγωγός 34. gæδύλλιον 35. στολή 36. hρόνος 37. συμnωνία 38. òρα SISTEMA FONOLÓGICO DEL GRIEGO (DIALECTO ÁTICO) Entendemos por «sistema fonológico» el conjunto de fonemas y sus relaciones. Llamamos «fonema» a cada uno de los sonidos que el hablante de una lengua reconoce (los realmente emitidos son más). El sistema fonológico que vamos a estudiar es el del dialecto ático de comienzos del siglo IV a.c. (el griego clásico propiamente dicho). A) CONSONANTES Al pronunciarlas se cierra el paso al aire que sale (se cierra más o menos, según la consonante de la que se trate). Las consonantes griegas se dividen en: a) Oclusivas. Al pronunciarlas se cierra por un momento totalmente el paso al aire, que luego sale bruscamente. Las consonantes oclusivas griegas son nueve: MODO DE ARTICULACIÓN PUNTO DE ARTICULA- CIÓN Sordas Sonoras Sordas aspiradas Labiales π β n Dentales τ δ h Velares (o Guturales) κ γ χ Labiales. La interrupción del paso del aire se hace en los labios, que se juntan. Dentales. La interrupción del paso del aire se hace en los dientes, al acercarse a ellos la lengua. Velares (o Guturales). La interrupción del paso del aire se hace en el velo del paladar, al acercarse a él la parte de atrás de la lengua. Sordas. Al pronunciarse no vibran las cuerdas vocales. Sonoras. Al pronunciarlas vibran las cuerdas vocales. Sordas aspiradas. Son sordas y además su pronunciación iba acompañada de una aspiración (es decir, el aire salía por entre la glotis entreabierta pero sin llegar a hacer vibrar las cuerdas vocales). Aunque nosotros las pronunciamos como nuestras «f», «z» y «j», su pronunciación parece que no era realmente así, sino [p h ], [t h ] y [k h ] (la «h» representa la aspiración que acompañaba a la consonante sorda). En el caso de la n tenemos una prueba de que no era una «f»: los romanos, que tenían una «f» como la nuestra, trascribieron la n griega por «ph». Ahora bien, los sonidos [p h ], [t h ] y [k h ] tienen bastante parecido con nuestras «f», «z» y «j», y en griego moderno se pronuncian así. b) Nasales. Son sonoras. Al pronunciarlas, se cierra un momento el paso del aire por la boca pero no por la nariz, y luego el aire sale bruscamente por la boca. Hay dos: μ: es labial. ν: es dental. 12

15 c) Líquidas. Son sonoras. En su pronunciación se estrecha, sin llegar a cerrarse, el canal por donde sale el aire, a la altura de los dientes (son dentales, por tanto). Hay dos: ρ: es vibrante. Al pronunciarla vibra la lengua, es decir, se mueve rápidamente hacia arriba y hacia abajo. [A comienzo de palabra o cuando hay dos pronunciamos como nuestra «r» doble, pero seguramente esto no era así en griego.] λ: es lateral. El aire sale por un lado de la boca. d) Silbante. Es la σ. Es sorda. El aire sale por entre la lengua y los dientes, como en un silbido. e) Aspiración. Sólo aparece a comienzo de palabra. En griego se representa por el espíritu áspero. Es un sonido sordo. El aire sale por la glotis entreabierta (la glotis es la parte de la garganta donde están las cuerdas vocales). El hecho de que los griegos no tuvieran una letra para representar este sonido parece indicar que lo sentían como una consonante distinta a las demás, y tendió a desaparecer: en la época clásica ya había desaparecido en algunos dialectos, y en griego moderno ya no existe. B) VOCALES La salida del aire no se ve interrumpida en ningún momento, aunque la cavidad bucal se ve estrechada más o menos (según la vocal de que se trate), pero nunca tanto como en consonantes como las líquidas (consonantes bastante abiertas). B.1. Las vocales del griego Las vocales se suelen representar en forma de triángulo porque las distintas posiciones que puede ocupar la lengua al pronunciarlas «dibujan» más o menos un triángulo (por ej., en el caso del español, en la pronunciación de la «a» la lengua está en el centro y abajo, en la de la «e» un poco más arriba y más hacia adelante, en el de la «o» a la misma altura que en la de la «e» pero hacia atrás, etc.). El triángulo vocálico griego es el siguiente: palatales centrales velares cerradas medias abiertas medio cerradas medio abiertas vocales breves vocales largas Las vocales griegas se pueden clasificar según tres criterios: Según la duración. Se dividen en largas y breves. [El signo 2 sobre una vocal indica que es larga, el signo - indica que es breve]. Son largas: α2, η, ω, gι, ου, ι2, 2υ. Son breves: α-, g, ο, -ι, υ-. Recordemos que en los textos la α, la ι y la υ se escriben igual sean largas o breves (los signos 2, - se usan en gramáticas o diccionarios cuando se quiere indicar la duración de esas vocales). 13

16 Según la abertura (la separación entre la lengua y el paladar). Se dividen en: a) Abiertas: la lengua está pegada a la parte inferior de la boca. Propiamente son abiertas la α2 y la α-. b) Medias: la lengua está un poco levantada. Son medias: g, ο, gι, ου, η, ω. Dentro de las medias hay dos grados de abertura, es decir, en unas la lengua está más levantada que en otras. Por eso las medias se dividen en medio-cerradas (g, ο, gι, ου) y medio-abiertas (η, ω). c) Cerradas: la lengua está bastante levantada (eso sí, sin llegar a estrechar tanto el paso del aire como en las consonantes). Propiamente son cerradas: -ι, ι2, υ-, 2υ. En vez de esta división en tres grados, para determinados fenómenos fonéticos las vocales griegas se dividen en dos tipos por su abertura: abiertas (las abiertas propiamente dichas y las medio-abiertas) y cerradas (las cerradas propiamente dichas y las medio-cerradas, si bien en ciertos fenómenos fonéticos, cuando se habla de «vocales cerradas», se hace referencia sólo a las medio-cerradas). Según el punto de articulación (el lugar donde está o a donde se acerca la lengua). Se dividen en: a) Palatales: la lengua se encuentra un poco adelantada, acercándose algo a la parte delantera del paladar. Son palatales: -ι, ι2, η, g, gι. b) Centrales: la lengua se encuentra en la parte central de la boca. Son centrales: α2, α-, 2υ, υ-. c) Velares: la lengua se encuentra un poco retrasada, acercándose algo al velo del paladar. Son velares: ο, ου, ω. B.2. Los diptongos griegos A veces las vocales aparecen formando diptongos. Un diptongo es la unión de dos vocales en una sílaba. Entonces, dos vocales que aparecen juntas en una palabra forman diptongo si pertenecen a la misma sílaba; no lo forman (están en hiato) si pertenecen a dos sílabas distintas. Los diptongos griegos son los siguientes: De primer elemento breve αι αυ De primer (gι) * gυ υι elemento ** ηυ largo ** οι (ου) * å ** * En el griego que estudiamos (final del siglo V a.c. y comienzos del IV) ya no eran diptongos sino que se habían convertido en vocales largas (por eso los ponemos entre paréntesis); pero para determinados fenómenos fonéticos hay que considerarlos diptongos porque ocurrieron cuando aún lo eran. ** En el griego que estudiamos, y å aún se pronunciaban como α2ι, ηι y ωι. NOTAS 1. Como podemos ver, todos los diptongos son decrecientes, menos υι; es decir, en todos el primer elemento es más abierto que el segundo, menos en υι, en el que tienen la misma abertura. En griego uniones de vocales como ια, ιg, υg no forman nunca diptongo (al contrario que en castellano, donde tenemos diptongos como «ie» o «ue»). Ej.: βίος ý βί-ος, διά ý δι-ά. 2. Aunque gι nosotros lo pronunciamos tradicionalmente [ei], en el griego que estudiamos representaba una «e» larga cerrada. Este sonido se representa [ ] (la raya arriba significa «largo», el punto abajo «cerrado») o [e+] (la «e»indica una «e cerrada», el signo «+» significa «largo»), y provenía tanto de un antiguo diptongo gι (pronunciado [ei] Sde ahí la escritura y nuestra pronunciacións) como del alargamiento de ciertas g y de ciertas contracciones vocálicas (una contracción consiste en que dos vocales que iban juntas se convierten en una sola, que será larga). 3. Aunque ου nosotros lo pronunciamos tradicionalmente [u], en el griego que estudiamos era una «o» larga cerrada. Posteriormente acabaría pronunciándose [u] de ahí nuestra pronunciación. Este sonido se representa [ ] o [o+], y procede tanto de un antiguo diptongo ου ([ou]) de ahí la escritura como del alargamiento de ciertas «ο» y de ciertas contracciones vocálicas. 14

17 UNIDAD 2 INTRODUCCIÓN A LA DECLINACIÓN Fijémonos en los siguientes grupos de frases en castellano, latín y griego: 1. CAS. La casa de mi amigo es grande. LAT. Domus amici mei magna est. GRI. {Η τοø μοø nίλου οæκία μgγάλη στί. 2. CAS. Mi amigo quiere esta casa. LAT. Amicus meus hanc domum vult. GRI. {Ο μîς nίλος τήνδg τ ν οæκίαν βούλgται. 3. CAS. Veo a mi amigo. LAT. Amicum meum video. GRI. ΤÎν μîν nίλον Òρä. 4. CAS. Mi amigo está en el teatro. LAT. Amicus meus in theatro est. GRI. {Ο μîς nίλος ν τè hgάτρå στί. 5. CAS. El teatro de esta ciudad es muy bonito. LAT. Theatrum huius civitatis pulcherrimum est. GRI. ΤÎ τ σδg τ ς πόλgως hέατρον κάλλιστόν στι. Comparando estas frases en las distintas lenguas podemos darnos cuenta de una serie de cosas: Mientras que en castellano determinadas palabras permanecen iguales sea cual sea la función que desempeñen en la oración, en latín y en griego cambian. Cosas que en castellano se expresan mediante preposiciones (el complemento de nombre o el complemento directo de persona, por ej.), en latín y en griego se expresan mediante ciertas terminaciones. La función de determinadas palabras en castellano se deduce del sentido de la frase (por ej., el sujeto o el complemento directo de cosas); en cambio, en latín y en griego viene indicada por las terminaciones. En latín y en griego también se usan, para algunas funciones, preposiciones, que van con palabras que tienen determinadas terminaciones, que no son las mismas que cuando son, por ej., sujeto. En griego igual que en latín ciertas palabras toman una forma u otra según la función que tengan en la oración. Esas palabras son el artículo, los adjetivos, los sustantivos y los pronombres. Cada una de las formas que adoptan esas palabras de acuerdo con su función se llama «caso» (se dice, por ej., que una palabra está «en caso nominativo», o, simplemente, «en nominativo»). Este mecanismo, que es muy corriente en las lenguas del mundo, puede parecernos extraño a los hablantes de castellano. Sin embargo, nosotros también tenemos palabras donde ocurre esto: los pronombres personales. Así, por ej., el pronombre personal de primera persona es «yo» (cuando es sujeto), «me» (cuando es CD o CI y no lleva preposición) o «mí» (cuando va con preposición). En griego esas palabras pueden adoptar cinco formas distintas según su función; es decir, en griego hay cinco casos. Al conjunto de esas distintas formas o casos se le da el nombre de «declinación» (así, por ejemplo, diremos «La declinación de οæκία es la siguiente», y pondremos las distintas formas que puede tener esta palabra). Se dice que se declinan o tienen declinación las palabras que tienen distinta forma según la función que desempeñen en la oración. No todas las palabras que tienen declinación se declinan del mismo modo. Según cómo se declinan las palabras, se hacen distintos grupos. A cada uno de estos grupos se le da también el nombre de «declinación» (se dice, por ejemplo, «La palabra οæκία es de la primera declinación»). En griego hay que distinguir las siguientes 15

18 declinaciones: a) Declinación nominal. Es la de los sustantivos y adjetivos. A su vez, aquí se distinguen otros tres grupos: primera declinación, segunda declinación y tercera declinación. b) Declinación pronominal. Es la del artículo y los pronombres. Los casos del griego, con sus funciones más frecuentes no únicas son los siguientes: 1. Nominativo: sus funciones más frecuentes son: Sujeto. Atributo. 2. Vocativo: su función es la de vocativo (llamada, apelación). En la declinación pronominal no hay. Va casi siempre precedido de la interjección ì (literalmente «oh», «eh»), que normalmente no se traduce. 3. Acusativo: su función más frecuente es la de complemento directo. Si es de persona la mayoría de las veces se traduce «a...». 4. Genitivo: su función más frecuente es la de complemento de nombre (de un nombre propiamente dicho o, a veces, de un adjetivo). Se traduce «de...». 5. Dativo: sus funciones más frecuentes son: Complemento indirecto. Se traduce «a...», «para...». Complemento circunstancial. Se traduce «con...», «por...», «en...». Estas son las funciones de los casos y la forma de traducirlos cuando no llevan preposiciones. Pueden llevar preposiciones las palabras que van en acusativo, genitivo o dativo. La traducción dependerá de la preposición (por ej., ν + dativo es «en...»). Por otro lado, la mayoría de las palabras que se declinan tienen género. En griego hay tres géneros: masculino, femenino y neutro. Además, en griego hay tres números: 1. Singular: hace referencia a una persona o cosa. 2. Dual: hace referencia a dos personas o cosas. [En el griego clásico se usa poco y de momento no lo vamos a ver]. 3. Plural: hace referencia a varias personas o cosas. Por lo que se refiere a la forma de enunciarlas, es decir, de ponerlas en vocabularios y diccionarios y de citarlas o referirse a ellas, las palabras que se declinan se enuncian en principio del siguiente modo: Sustantivos. Se pone primero la forma del nominativo singular completo, a continuación la terminación del genitivo singular, y después, para indicar el género, el artículo en nominativo singular. Adjetivos. Se pone primero completa en nominativo singular la forma masculina (o masculino-femenina si hay una sola forma para los dos géneros); luego se pone en nominativo singular la terminación del femenino, si es distinta que la del masculino; después se pone en nominativo singular la terminación del neutro. [En ocasiones al enunciar las palabras que se declinan se ponen las formas del plural. Se hace cuando una palabra no tiene singular, o cuando interesa, por el motivo que sea, el plural.] EL ARTÍCULO En griego hay un artículo, que equivale, en general, a nuestro artículo determinado («el, la, lo»). El artículo griego tiene los tres géneros (masculino, femenino y neutro) y cuatro casos (no tiene vocativo). Aunque tiene los tres números, de momento veremos sólo el singular y el plural (no el dual). 16

19 Singular Plural Masc. Fem. Neutro Masc. Fem. Neutro Nominativo Ò º τό οê αê τά Acusativo τόν τήν τό τούς τάς τά Genitivo τοø τ ς τοø τäν τäν τäν Dativo τè τ± τè τοãς ταãς τοãς SEGUNDA DECLINACIÓN. MASCULINOS Y FEMENINOS En la segunda declinación (llamada también declinación temática) hay masculinos, femeninos y neutros. Primero veremos los masculinos y los femeninos, que se declinan igual. MASCULINOS Ej.: νhρωπος, -ου (Ò) [ hombre, ser humano ] FEMENINOS Ej.: μπgλος, -ου (º) [ vid, viña ] Singular Plural Singular Plural Nominativo νhρωπος (-ος) νhρωποι (-οι) μπgλος (-ος) μπgλοι (-οι) Vocativo νhρωπg (-g) νhρωποι (-οι) μπgλg (-g) μπgλοι (-οι) Acusativo νhρωπον (-ον) νhρώπους (-ους) μπgλον (-ον) μπέλους (-ους) Genitivo νhρώπου (-ου) νhρώπων (-ων) μπέλου (-ου) μπέλων (-ων) Dativo νhρώπå (-å) νhρώποις (-οις) μπέλå (-å) μπέλοις (-οις) INTRODUCCIÓN AL VERBO GRIEGO Los verbos griegos se dividen en dos tipos: a) Verbos temáticos o en -ω (la 1ª persona del singular del presente de indicativo activo termina en -ω). b) Verbos atemáticos o en -μι (la 1ª persona del singular del presente de indicativo activo termina en -μι). Muchos de ellos son bastante irregulares Estos dos tipos de verbos presentan importantes diferencias en su conjugación. De momento, veremos los verbos en -ω y un verbo en -μι, el gæμί [ ser ]. En el verbo griego hay: a) Tres números: singular, dual (de momento no lo veremos) y plural. b) Tres personas. c) Temas, modos, tiempos, voces, que ya iremos viendo. El verbo griego se enuncia (se pone en vocabularios y diccionarios) en 1ª persona del singular del presente de indicativo. 17

20 TEMA DE PRESENTE. PRESENTE DE INDICATIVO DE gæμί singular plural 1ª gæμί σμέν 2ª gé στέ 3ª στί(ν) gæσί(ν) Este verbo significa «ser», «estar», «existir», «haber» (esto último, sólo en las terceras personas) Notas 1. Excepto en la 2ª pers. sing. el acento de estas formas muchas veces no aparece, y en la 3ª pers. sing. a veces aparece en la g. 2. La ν que ponemos entre paréntesis en las terceras personas puede aparecer o no. Se trata de una ν (se le da el nombre de «ν efelcística») que aparece al final de ciertas palabras cuando la palabra siguiente empieza por vocal. 2.A. Declinar: 1. Ò βίος 2. º ν σος 2.Β. Analizar y traducir al griego Los caballos son útiles a los labradores. EJERCICIOS 2.C. Hacer análisis morfológico y sintáctico y traducir 1. {Ο àπνος τοø hανάτου δgλnός στι. 2. {Ο ~Ομηρος νhρωπός στι. 3. ΟÊ hgοâ οû hνητοâ λλ hάνατοί gæσι. 4. {Ο μ ν hάνατος κακός, Ò δ βίος γαhός. 5. {Ο νhρωπος μικρîς κόσμος στί. Vocabulario. Aprender las palabras: 1.Ò, º, τό (el artículo) 2.hάνατος, -ου (Ò) 3.gÆμί 4. νhρωπος, -ου (Ò) 5.hgός, -οø (Ò) 6.οÛ/ οûκ/ οûχ (adv.) 7. λλά (conj.) 8.βίος, -ου (Ò) 9.μικρός, -ά, -όν 10.κόσμος, -ου (Ò) Etimologías. 1.hάνατος 2. νhρωπος 3.hgός 4.βίος 5.μικρός 6.κόσμος SEGUNDA DECLINACIÓN. NEUTROS En los neutros el nominativo, el vocativo y el acusativo son iguales. En el singular, estos casos son como el acusativo de los masc.-fem. El genitivo y el dativo, tanto en el sing. como en el plural, son iguales que en los masc.-fem. 18

21 Ej.: βιβλίον, -ου (τό) [ libro ] Singular Plural Nomin. βιβλίον (-ον) βιβλία (-α) Vocat. βιβλίον (-ον) βιβλία (-α) Acusat. βιβλίον (-ον) βιβλία (-α) Genit. βιβλίου (-ου) βιβλίων (-ων) Dat. βιβλίå (-å) βιβλίοις (-οις) Nota. Los adjetivos neutros plurales, cuando no acompañan a un sustantivo ni se refieren a él (como atributo o predicativo), se traducen con el sustantivo «cosas». A veces pueden traducirse por el neutro singular, y otras veces por un sustantivo abstracto (normalmente en singular, pero a veces en plural). Ej.: γαhά ý cosas buenas τ καλά ý las cosas hermosas ; lo hermoso ; la hermosura πολλά ý muchas cosas ; mucho TEMA DE PRESENTE: PRESENTE DE INDICATIVO DE LOS VERBOS EN -ω Presente regular Usaremos como modelo de los verbos regulares el verbo λύω [ desatar ]. singular plural 1ª λύω [-ω] λύομgν [-ομgν] 2ª λύgις [-gις] λύgτg [-gτg] 3ª λύgι [-gι] λύουσι(ν) [-ουσι(ν)] Presente de los verbos contractos Además de los verbos en -ω que tienen estas terminaciones, hay otros verbos que presentan unas terminaciones en buena medida distintas. Son los verbos contractos. Eran verbos que en época antigua tenían α, g, ο delante de las terminaciones. En el dialecto ático (el griego que nosotros estudiamos) en cierto momento (anterior al momento en que se escribieron los textos que tenemos) estos verbos sufrieron cambios. Esos cambios se deben a que, cuando se juntaban α, g, ο con la vocal inicial de las terminaciones del verbo, las vocales normalmente contraían, es decir, pasaban de ser dos vocales a ser una vocal larga, o de ser una vocal y un diptongo a ser una vocal larga o un diptongo. [Recordemos que en castellano en el lenguaje ordinario «contraerse» quiere decir «encogerse», «reducirse de tamaño», y recordemos también que en gramática castellana se llama contracción a la unión de «a» y «el» en «al», o de «de» y «el» en «del».] Las contracciones se producen de acuerdo con unas reglas que tienen cierta complejidad pero que se aplican con regularidad. De momento no vamos a ver estas reglas sino que diremos cuáles son las contracciones concretas que se producen. Hay tres modelos de verbos contractos, según la vocal que hubiera delante de las terminaciones. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. Pondremos las formas contractas, indicando también las formas sin contraer de las que proceden, y después diremos cuáles son las contracciones concretas que se producen. [De momento (durante este curso) no vamos a exigir los verbos contractos, por lo que, cuando salga alguna forma de un verbo contracto, se dirá cómo es la forma sin contraer, a partir de la cual se podrá encontrar el verbo al que pertenece (en los vocabularios y diccionarios se ponen los verbos sin contraer).] Vamos a ver un ejemplo de verbos en -αω, otro de verbos en -gω y otro de verbos en -οω. 19

GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA

GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA INDICE 1. Escritura del griego clásico 1A. Vocales, grupos vocálicos, signos diacríticos 3 1B. Consonantes 4 2. Fonética 2A. Acentos 5 2B. Fonética vocálica

Διαβάστε περισσότερα

TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO

TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO Contenidos que debes repasar y estudiar para el examen de recuperación de septiembre: Morfología nominal: artículos (página 26), declinaciones (primera, segunda

Διαβάστε περισσότερα

Los Determinantes y los Pronombres

Los Determinantes y los Pronombres Los Determinantes y los Pronombres Englobamos dentro de los determinantes al artículo y a todos los adjetivos determinativos (demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos).

Διαβάστε περισσότερα

BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1

BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1 BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1 AUTORA: RAQUEL FERNÁNDEZ BUENO IES BENJAMÍN RÚA - MÓSTOLES Basada en el libro de texto Griego 1, de Javier Almodóvar y Juan Manuel Gómez, Madrid, Editorial

Διαβάστε περισσότερα

GRAMÁTICA)GRIEGA)) ) DEL)NUEVO)TESTAMENTO)) ) PARA)PRINCIPTANTES)) )

GRAMÁTICA)GRIEGA)) ) DEL)NUEVO)TESTAMENTO)) ) PARA)PRINCIPTANTES)) ) GRAMÁTICA)GRIEGA)) ) DEL)NUEVO)TESTAMENTO)) ) PARA)PRINCIPTANTES)) ) Por J. W. Roberts, Ph. D. Associate Professor of Bible Abilene Christian College The Extension Department Abilene Christian College

Διαβάστε περισσότερα

Guı a para el Estudio del griego del nuevo testamento

Guı a para el Estudio del griego del nuevo testamento BRUNO CORSANI en colaboración con CARLO BUZZETTI GIROLAMA DE LUCA GIORGIO MASSI Guı a para el Estudio del griego del nuevo testamento PRESENTACIÓN GABRIEL PÉREZ RODRÍGUEZ Traducción Castellana de GABRIEL

Διαβάστε περισσότερα

PREFACIO PRESENTACIÓN Políglota Complutense, Guía para el estudio del Hebreo bíblico Guía para el estudio del Griego del NT

PREFACIO PRESENTACIÓN Políglota Complutense, Guía para el estudio del Hebreo bíblico Guía para el estudio del Griego del NT GUÍA PARA EL ESTUDIO DEL GRIEGO DEL NUEVO TESTAMENTO PREFACIO Fomentar la Palabra de Dios es la tarea fundamental de las Sociedades Bíblicas. Traducir, producir y distribuir, así como promover el conocimiento

Διαβάστε περισσότερα

Curso de lengua y cultura neogriegas

Curso de lengua y cultura neogriegas Curso de lengua y cultura neogriegas FONÉTICA DEL GRIEGO MODERNO SECCIÓN DE GRIEGO MODERNO CENTRO UNIVERSITARIO DE LENGUAS MODERNAS UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Profesor: Don Emanouil Giatsidis Centro Universitario

Διαβάστε περισσότερα

29. Voz activa 30. Modo indicativo 31. Modo Imperativo 32. Número 33. Persona 34. Conjugación 35. Sílabas: número en cada palabra 36.

29. Voz activa 30. Modo indicativo 31. Modo Imperativo 32. Número 33. Persona 34. Conjugación 35. Sílabas: número en cada palabra 36. CONTENIDO PREFACIO BIBLIOGRAFÍA USADA POR EL EDITOR NOTA PARA LOS ESTUDIANTES DE FLET PARTE 1, GRIEGO I LECCIÓN 1 1. La importancia del idioma griego 2. La importancia de aprender el alfabeto griego 3.

Διαβάστε περισσότερα

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3 EL ADJETIVO GRIEGO El adjetivo griego, al igual que el sustantivo, también se declina. El adjetivo griego tiene que concordar con el sustantivo en género, número y caso. En latín no podemos decir puer

Διαβάστε περισσότερα

La primera declinación

La primera declinación 3 Tema de gramática La primera declinación 1.- La primera declinación y sus variantes En griego existen, según hemos visto, tres modelos de declinación. Eso quiere decir que van a existir tres conjuntos

Διαβάστε περισσότερα

LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO

LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO El verbo griego se conjuga a partir de cuatro temas, independientes entre sí que son: - Tema de Presente - Tema de Futuro - Tema de Aoristo - Tema de Perfecto Cuando enunciamos

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

UNIDAD. Los mitos. Heracles. n la presente unidad estudiarás la importancia del mito. Como resumen y ejemplo de esta

UNIDAD. Los mitos. Heracles. n la presente unidad estudiarás la importancia del mito. Como resumen y ejemplo de esta UNIDAD 2 Los mitos. Heracles E Ζεὺς πολέμιόν μ ἐγείνατο Ἥρᾳ. Ὕδραν φονεύσας μυρίων τ ἄλλων πόνων διῆλθον ἀγέλας κἀς νεκροὺς ἀφικόμην, Ἅιδου πυλωρὸν κύνα τρίκρανον ἐς φάος ὅπως πορεύσαιμ ἐντολαῖς Εὐρυσθέως.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ισπανικά για τον τουρισμό(α1-α2) Συγγραφέας: Δημήτρης Ε. Φιλιππής

Διαβάστε περισσότερα

IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO

IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Introducción Hemos diseñado este cuaderno de gramática y ejercicios para iniciarte con calma (aunque con paso

Διαβάστε περισσότερα

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1 GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1 Introducción Hemos diseñado este cuaderno de gramática y ejercicios para iniciarte

Διαβάστε περισσότερα

BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1

BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1 BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1 AUTORA: RAQUEL FERNÁNDEZ BUENO IES BENJAMÍN RÚA - MÓSTOLES Basada en el libro de texto Griego 1, de Javier Almodóvar y Juan Manuel Gómez, Madrid, Editorial

Διαβάστε περισσότερα

Pronombres-Adjetivos. Los pronombres personales presentan diferentes formaciones y desinencias tanto en singular como en plural.

Pronombres-Adjetivos. Los pronombres personales presentan diferentes formaciones y desinencias tanto en singular como en plural. Pronombres-Adjetivos Pronombres personales Los pronombres personales presentan diferentes formaciones y desinencias tanto en singular como en plural. Primera persona: Nominativo ἐγώ: yo ἡμεῖς: nosotros

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Análisis de las Enneadas de Plotino. Gonzalo Hernández Sanjorge A Parte Rei 20

Análisis de las Enneadas de Plotino. Gonzalo Hernández Sanjorge A Parte Rei 20 Análisis de las Enneadas de Plotino, Tratado Cuarto de la Enneada Primera Acerca de la felicidad1 Gonzalo Hernández Sanjorge La felicidad vinculada al vivir bien: la sensación y la razón. Identificar qué

Διαβάστε περισσότερα

CURSO DE GRIEGO. Pequeña historia del griego

CURSO DE GRIEGO. Pequeña historia del griego CURSO DE GRIEGO Pequeña historia del griego El siguiente texto es una traducción del capítulo final de Gramática del Griego Moderno, un libro usado para enseñar gramática en los institutos griegos. Pensé

Διαβάστε περισσότερα

El léxico griego en el español

El léxico griego en el español El léxico griego en el español El estudiante: Identificará los elementos morfológicos de la terminología griega. Practicará los tecnicismos griegos en textos relacionados con distintos campos del saber.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO.

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO. UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO MATERIA: GRIEGO II Curso 2012-2013 INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

QUINCE RASGOS DE LOS LENGUAJES CIENTÍFICO-TÉCNICOS DEL GRIEGO ANTIGUO

QUINCE RASGOS DE LOS LENGUAJES CIENTÍFICO-TÉCNICOS DEL GRIEGO ANTIGUO HVMANITAS - Vol. LI (1999) 3-21 A. LóPEZ EIRE Universidad de Salamanca QUINCE RASGOS DE LOS LENGUAJES CIENTÍFICO-TÉCNICOS DEL GRIEGO ANTIGUO Summary: Applying the point of view of Pragmatics, the author

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

CONTENIDOS GRAMATICALES POR CAPÍTULOS. TEMPORALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

CONTENIDOS GRAMATICALES POR CAPÍTULOS. TEMPORALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN CONTENIDOS GRAMATICALES POR CAPÍTULOS. TEMPORALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN El presente método está pensado para desarrollarse durante un primer curso académico y el primer trimestre del segundo. A partir del

Διαβάστε περισσότερα

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M06/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2006 MODERN GREEK / GREC

Διαβάστε περισσότερα

IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO

IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Introducción Este cuadernillo conecta (comparte, incluso, algún eslabón) con el del curso pasado. El aprendizaje

Διαβάστε περισσότερα

FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS

FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS 5 FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS Página PARA EMPEZAR, REFLEXIONA Y RESUELVE. Aunque el método para resolver las siguientes preguntas se sistematiza en la página siguiente, puedes resolverlas ahora:

Διαβάστε περισσότερα

El culto y las fiestas

El culto y las fiestas UNIDAD 3 El culto y las fiestas Χρυσέα φόρμιγξ, Ἀπόλλωνος καὶ ἰοπλοκάμων σύνδικον Μοισᾶν κτέανον τᾶς ἀκούει μὲν βάσις ἀγλαΐας ἀρχά, πείθονται δ ἀοιδοὶ σάμασιν ἁγησιχόρων ὁπόταν προοιμίων ἀμβολὰς τεύχῃς

Διαβάστε περισσότερα

Resumen de idiomas y alfabetización

Resumen de idiomas y alfabetización Resumen de idiomas y alfabetización Los niños nacen listos para comunicarse y aprender idiomas. Al escuchar el idioma de sus familias, los niños pronto aprenden a distinguir sonidos familiares y a desarrollar

Διαβάστε περισσότερα

MORFOLOGÍA NOMINAL 1. DECLINACIÓN ATEMÁTICA

MORFOLOGÍA NOMINAL 1. DECLINACIÓN ATEMÁTICA MORFOLOGÍA NOMINAL Sumario: 1. Declinación atemática. 1.1. Precisiones sobre las alternancias i.e. en griego. 1.1.1. Acento en la flexión. 1.1.2. Heteroclisis. Nominativo singular. 1.2. Desinencias de

Διαβάστε περισσότερα

RV 1909 RV 1960. Texto Bizantino Interlineal Griego - Español. Libro: Lucas

RV 1909 RV 1960. Texto Bizantino Interlineal Griego - Español. Libro: Lucas Lc 1 (1:1) επειδηπερ Puesto que πολλοι muchos επεχειρησαν pusieron en mano αναταξασθαι poner en orden διηγησιν relato περι acerca de/(sobre)/(por) των los πεπληροφορηµενων han sido plenamente persuadidos

Διαβάστε περισσότερα

SERVICIO DE IDIOMAS PROGRAMACIÓN GRIEGO MODERNO Nivel Inicial I

SERVICIO DE IDIOMAS PROGRAMACIÓN GRIEGO MODERNO Nivel Inicial I SERVICIO DE IDIOMAS PROGRAMACIÓN GRIEGO MODERNO Nivel Inicial I Coordinadora: Alicia Morales Ortiz Departamento de Filología Clásica Profesora: Carmen Martínez Campillo INTRODUCCIÓN El de la Universidad

Διαβάστε περισσότερα

EL GRIEGO KOINE DEL EVANGELIO DE SAN JUAN KATA IWANNHN

EL GRIEGO KOINE DEL EVANGELIO DE SAN JUAN KATA IWANNHN EL GRIEGO KOINE DEL EVANGELIO DE SAN JUAN KATA IWANNHN Por WILLIAM HERNANDEZ OSPINO 1 Llamáis lenguas muertas al lenguaje de los griegos y de los romanos. Pero de ellas se origina lo que en las vuestras

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ. Innovación y simplicidad

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ. Innovación y simplicidad pro ima pro ima Innovación y simplicidad PROXIMA es la última innovación de Serrature Meroni, un producto diseñado tanto para aquellos que ya disponen de un pomo PremiApri Meroni en su puerta, como para

Διαβάστε περισσότερα

MINISTERIO DE EDUCACIÓN GOBIERNO DE ESPAÑA. Griego I. 1º Bachillerato. Guías para el Aprendizaje. Bachillerato a distancia CIDEAD. educacion.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN GOBIERNO DE ESPAÑA. Griego I. 1º Bachillerato. Guías para el Aprendizaje. Bachillerato a distancia CIDEAD. educacion. GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Griego I 1º Bachillerato Guías para el Aprendizaje CIDEAD Bachillerato a distancia educacion.es ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 2. EL LIBRO DE TEXTO 3. OBJETIVOS 4. ORIENTACIONES

Διαβάστε περισσότερα

SERVICIO DE IDIOMAS PROGRAMACIÓN GRIEGO MODERNO Niveles Inicial II

SERVICIO DE IDIOMAS PROGRAMACIÓN GRIEGO MODERNO Niveles Inicial II SERVICIO DE IDIOMAS PROGRAMACIÓN GRIEGO MODERNO Niveles Inicial II Coordinadora: Alicia Morales Ortiz Departamento de Filología Clásica Profesora: Carmen Martínez Campillo INTRODUCCIÓN El de la Universidad

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο, προσδίδοντάς

Διαβάστε περισσότερα

Miguel E. Pérez Molina Universidad de Murcia TEMA 13 FONEMAS SEMIVOCÁLICOS

Miguel E. Pérez Molina Universidad de Murcia TEMA 13 FONEMAS SEMIVOCÁLICOS TEMA 13 FONEMAS SEMIVOCÁLICOS PIE. *w griego ϝ, eliminada pronto en jón-át. *w(e)yd- > gr. ϝιδεῖν, ἰδεῖν, lat. video@, skt. vid- *we/ok w - 'hablar' > gr. ϝέπος, ἔπος, lat. vo@x, skt. vácas- *woyk- 'asentamiento'

Διαβάστε περισσότερα

La experiencia de la Mesa contra el Racismo

La experiencia de la Mesa contra el Racismo La experiencia de la Mesa contra el Racismo Informe Di icultad para identi icarse como discriminado Subsistencia de mecanismos individuales para enfrentar el racismo Las propuestas de las organizaciones

Διαβάστε περισσότερα

UNIDAD. La filosofía. ἀπηκριβωμένος, φιλόσοφος δὲ ὁ σοφίαν ἀσπαζόμενος. Diógenes Laercio, Vidas de los filósofos 1.12.

UNIDAD. La filosofía. ἀπηκριβωμένος, φιλόσοφος δὲ ὁ σοφίαν ἀσπαζόμενος. Diógenes Laercio, Vidas de los filósofos 1.12. UNIDAD 9 La filosofía Φιλοσοφίαν δὲ πρῶτος ὠνόμασε Πυθαγόρας καὶ ἑαυτὸν φιλόσοφον, ἐν Σικυῶνι διαλεγόμενος Λέοντι τῷ Σικυωνίων τυράννῳ ἢ Φλιασίων, μηδένα γὰρ εἶναι σοφὸν ἀλλ ἢ θεόν. Θᾶττον δὲ ἐκαλεῖτο

Διαβάστε περισσότερα

Lípidos. Clasificación

Lípidos. Clasificación Lípidos Son compuestos encontrados en organismos vivos, generalmente solubles en solventes orgánicos e insolubles en agua. Clasificación Propiedades físicas aceites grasas Estructura simples complejos

Διαβάστε περισσότερα

IV FESTIVAL LEA. Concurso entre escuelas de aprendizaje del español

IV FESTIVAL LEA. Concurso entre escuelas de aprendizaje del español IV FESTIVAL LEA El IV Festival Iberoamericano Literatura En Atenas, organizado por la revista Cultural Sol Latino, el Instituto Cervantes de Atenas y la Fundación María Tsakos, dura este año dos semanas:

Διαβάστε περισσότερα

Ισπανικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Ισπανικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Ισπανικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείo Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Gonzalo Hernández Sanjorge

Gonzalo Hernández Sanjorge Análisis de las Enneadas de Plotino. Tratado Segundo de la Enneada Primera Acerca de las virtudes 1 Gonzalo Hernández Sanjorge La virtud como forma de semejanza con la divinidad. En este tratado Plotino

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθηµάτων Ισπανικής γλώσσας

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθηµάτων Ισπανικής γλώσσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ισπανικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ισπανικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

n esta unidad se habla de la situación de la mujer en la Grecia antigua, como motivo para contextualizar los textos.

n esta unidad se habla de la situación de la mujer en la Grecia antigua, como motivo para contextualizar los textos. UNIDAD 8 La mujer Πάντων δ' ὅσ' ἔστ' ἔμψυχα καὶ γνώμην ἔχει γυναῖκές ἐσμεν ἀθλιώτατον φυτόν. De todo cuanto está vivo y tiene pensamiento, nosotras, las mujeres, somos el ser más desgraciado. Eurípides

Διαβάστε περισσότερα

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2013-2014 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2013-2014 Página 1

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2013-2014 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2013-2014 Página 1 GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2013-2014 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Cuaderno de Griego. Curso 2013-2014 Página 1 Introducción Hemos diseñado este cuaderno de gramática y ejercicios para iniciarte

Διαβάστε περισσότερα

Τραγwδούμενα. EDICIÓN CRÍTICA, TRADUCCIÓN Y COMENTARIO DE LOS FRAGMENTOS ATRIBUIDOS A ASCLEPÍADES DE TRAGILO

Τραγwδούμενα. EDICIÓN CRÍTICA, TRADUCCIÓN Y COMENTARIO DE LOS FRAGMENTOS ATRIBUIDOS A ASCLEPÍADES DE TRAGILO Tesis doctoral Τραγwδούμενα. EDICIÓN CRÍTICA, TRADUCCIÓN Y COMENTARIO DE LOS FRAGMENTOS ATRIBUIDOS A ASCLEPÍADES DE TRAGILO Nereida Villagra Hidalgo Τραγῳδούμενα. EDICIÓN CRÍTICA, TRADUCCIÓN Y COMENTARIO

Διαβάστε περισσότερα

TEST DE INDEPENDENCIA EN SERIES TEMPORALES

TEST DE INDEPENDENCIA EN SERIES TEMPORALES TEST DE INDEPENDENCIA EN SERIES TEMPORALES Titulación: Doctorado en Tecnologías Industriales Alumno/a: Salvador Vera Nieto Director/a/s: José Salvador Cánovas Peña Antonio Guillamón Frutos Cartagena, 10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ciudad griega La ciudad es una comunidad de individuos iguales para vivir lo mejor posible

ciudad griega La ciudad es una comunidad de individuos iguales para vivir lo mejor posible UNIDAD 10 La ciudad griega Ἡ πόλις κοινωνία τίς ἐστι τῶν ὁμοίων, ἕνεκεν δὲ ζωῆς τῆς ἐνδεχομένης ἀρίστης. La ciudad es una comunidad de individuos iguales para vivir lo mejor posible a novela es el último

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης: Cruzando fronteras Συντονισμός: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Armando Quintero Αρμάντο Κιντέρο

Εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης: Cruzando fronteras Συντονισμός: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Armando Quintero Αρμάντο Κιντέρο Εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης: Cruzando fronteras Συντονισμός: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Armando Quintero Αρμάντο Κιντέρο Un lugar en el bosque Κάπου στο δάσος Lobo Abuelo cuenta

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS COLEGIO DE LETRAS CLÁSICAS Programa de griego III

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS COLEGIO DE LETRAS CLÁSICAS Programa de griego III 1 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS COLEGIO DE LETRAS CLÁSICAS Programa de griego III LICENCIATURA: Letras Clásicas CICLO LECTIVO: 2014-1 ÁREA DE CONOCIMIENTO: Lengua

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Las paráfrasis bizantinas de Homero: Miguel Pselo y Teodoro Gaza

Las paráfrasis bizantinas de Homero: Miguel Pselo y Teodoro Gaza Las paráfrasis bizantinas de Homero: Miguel Pselo y Teodoro Gaza David Pérez Moro Tutor: Juan Signes Codoñer Grado en Estudios Clásicos Facultad de Filosofía y Letras UNIVERSIDAD DE VALLADOLID Contenido

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 20 Ιουνίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Comunicación - Referencia a seres vivos y objetos: identificación entre varios - Diferenciar cualidad humana y divina; hombre y mujer

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Comunicación - Referencia a seres vivos y objetos: identificación entre varios - Diferenciar cualidad humana y divina; hombre y mujer ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Εἰσαγωγή Σύμβολα Πρῶτοι διάλογοι 1. Μάθημα πρῶτον Τὰ γράμματα - Alfabeto: nombre, clasificación y pronunciación de las letras, diptongos y combinaciones consonánticas. Mayúsculas y

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γε ν ι κ ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ η Γε ω ρ γ ί α ς κ α ι Αγ ρ ο τ ι κ ή ς Α ν ά π τ υ ξ η ς Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Για περισσότερες πληροφορίες 200 Rue de la Loi,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ACTIVIDADES INICIALES

ACTIVIDADES INICIALES Solucionario Trigonometría ACTIVIDADES INICIALES.I. En una recta r hay tres puntos: A, B y C, que distan, sucesivamente, y cm. Por esos puntos se trazan rectas paralelas que cortan otra, s, en M, N y P.

Διαβάστε περισσότερα

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional 1 3 - - Abstract - - - 90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional - - - - - - - - - UNA PROPUESTA DE REFORMA MONETARIA PARA ARGENTINA 91 1 políticas establecidas

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

OBRAS COM PLETAS DE A R ISTO TELES POETICA. Versión directa, introducción y notas. por «1. Dr. Juan David García Bacca

OBRAS COM PLETAS DE A R ISTO TELES POETICA. Versión directa, introducción y notas. por «1. Dr. Juan David García Bacca OBRAS COM PLETAS DE A R ISTO TELES POETICA Versión directa, introducción y notas por «1 Dr. Juan David García Bacca Profesor de Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México BIBLIOTHECA SCRIPTORUM

Διαβάστε περισσότερα

El español, un mundo en tus manos

El español, un mundo en tus manos El español, un mundo en tus manos Μ α θ ή μ α τ α Ακαδημαϊκό Έτος 2010 2011 Από Σεπτεμβρίο 10 έως Φεβρουάριο 11 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ Μητροπόλεως 23, 10557 Αθήνα e-mails Διευθυντής Σπουδών: Juan Vicente

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο - Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Μ Η Ν Ο Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5

Ι Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο - Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Μ Η Ν Ο Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5 Μ Ρ : 0 9 / 0 1 / 2 0 1 6 Ρ. Ρ Ω. : 7 Λ Γ Μ - Λ Γ Μ Μ Η Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Υ 2 0 1 5 Δ Γ Ρ Ϋ Λ Γ Θ Δ ΚΔ Μ Β Δ Β Ω Θ Δ Δ Ρ Υ Θ Δ 0111 Χ / Γ Δ Θ Μ Θ Δ Ρ Ω Κ - - - 0112 Χ / Γ Λ Ρ Γ Κ Δ 2 3. 2 1 3. 0 0 0, 0 0-2

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Frases: Personal Buenos deseos Español-Griego

bab.la Frases: Personal Buenos deseos Español-Griego Buenos deseos : Matrimonio Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Se usa al felicitar a una pareja de recién casados Felicitaciones

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΖΕ Τ Α Υ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ι 1-16

ΑΘΗΝΑΖΕ Τ Α Υ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ι 1-16 ΑΘΗΝΑΖΕ Τ Α Υ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ι 1-16 Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 El procedimiento para trabajar con las frases de ΑΘΗΝΑΖΕ ΤΑΥΤΟΛΟΓΙΑΙ es el siguiente: Leemos las frases de la página de la izquierda (frases griegas).

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOLOGÍA DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA GRIEGA Y LINGÜÍSTICA INDOEUROPEA TESIS DOCTORAL El dialecto de Tera. Gramática y estudio dialectal MEMORIA PARA OPTAR AL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ REPÚBLICA HELÉNICA MINISTERIO DE FINANZAS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ REPÚBLICA HELÉNICA MINISTERIO DE FINANZAS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FINANCE REPÚBLICA HELÉNICA MINISTERIO DE FINANZAS 1ο αντίγραφο για την Ελληνική Φορολογική Αρχή 1 st copy for the Hellenic Tax Authority

Διαβάστε περισσότερα

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς FRATERNITÉ ά γ γ ι γ μ α γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς http://www.triaridis.gr/fraternite/ 2012

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς FRATERNITÉ ά γ γ ι γ μ α γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς http://www.triaridis.gr/fraternite/ 2012 θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς FRATERNITÉ ά γ γ ι γ μ α γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς ~ http://www.triaridis.gr/fraternite/ 2012 1 Von einem gewissen Punkt an gibt es keine Rückkehr

Διαβάστε περισσότερα

3. NOMINATIVO Y ACUSATIVO FEMENINOS. PRESENTE DE INDICATIVO ATEMÁTICO

3. NOMINATIVO Y ACUSATIVO FEMENINOS. PRESENTE DE INDICATIVO ATEMÁTICO 3. NOMINATIVO Y ACUSATIVO FEMENINOS. PRESENTE DE INDICATIVO ATEMÁTICO Lectura Lee en voz alta, después del profesor, las siguientes frases: Τ. e H ψυχή έστιν αγαθή. El alma es buena. 2. r H.χώρα Τρέφει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ. «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ ά κ ι» της Γ ω γ ώ ς Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ

ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ. «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ ά κ ι» της Γ ω γ ώ ς Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ ΤΑ Π ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ Εφη μ ε ρ ί δ α τ ο υ τ μ ή μ α τ ο ς Β τ ο υ 1 9 ου Δ η μ ο τ ι κ ο ύ σ χ ο λ ε ί ο υ Η ρ α κ λ ε ί ο υ Α ρ ι θ μ ό ς φ ύ λ λ ο υ 1 Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 1 5 «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ

Διαβάστε περισσότερα

LOS PRONOMBRES GRIEGOS

LOS PRONOMBRES GRIEGOS 1. INTRODUCCIÓN. LOS PRONOMBRES GRIEGOS La declinación de los pronombres, frente a la nominal, tiene características propias: a) Carece de vocativo. b) Se divide en: Pronombres (o adjetivos) con distinción

Διαβάστε περισσότερα

Taller de cultura TALLER DE LITERATURA

Taller de cultura TALLER DE LITERATURA Taller de cultura TALLER DE LITERATURA Literatura Argentina del s. XX Lo fantástico como elemento inherente a la literatura argentina del s. XX Qué es la literatura fantástica argentina? «Ya Buenos Aires,

Διαβάστε περισσότερα

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado este Kit. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

YANNIS RITSOS LA CASA MUERTA. traducción del griego de selma ancira. barcelona 2009. acantilado

YANNIS RITSOS LA CASA MUERTA. traducción del griego de selma ancira. barcelona 2009. acantilado YANNIS RITSOS LA CASA MUERTA traducción del griego de selma ancira barcelona 2009 acantilado título original Το νεκρό σπίτι Publicado por: acantilado Quaderns Crema, S. A. U. Muntaner, 462-08006 Barcelona

Διαβάστε περισσότερα

De Petros Walhalla a Marabú: las múltiples identidades de Nicos Cavadías en su vida y su obra

De Petros Walhalla a Marabú: las múltiples identidades de Nicos Cavadías en su vida y su obra De Petros Walhalla a Marabú: las múltiples identidades de Nicos Cavadías en su vida y su obra Raquel Pérez Mena 1.-Introducción Cuando se cumplen cien años del nacimiento de Nicos Cavadías, nos gustaría

Διαβάστε περισσότερα

EL LENGUAJE DE ARISTÓTELES SEGÚN EL INDEX ARISTOTELICUS DE HERMANN BONITZ

EL LENGUAJE DE ARISTÓTELES SEGÚN EL INDEX ARISTOTELICUS DE HERMANN BONITZ Revista de Estudios Clásicos Número 36 (2009) 167-191 EL LENGUAJE DE ARISTÓTELES SEGÚN EL INDEX ARISTOTELICUS DE HERMANN BONITZ Jorge Horacio Evans María Estela Guevara de Alvarez Universidad Nacional

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη,

Διαβάστε περισσότερα

EURÍPIDES TRAGEDIAS I EL CÍCLOPE ALCESTIS MEDEA LOS HERACLIDAS HIPÓLITO ANDRÓMACA HÉCUBA

EURÍPIDES TRAGEDIAS I EL CÍCLOPE ALCESTIS MEDEA LOS HERACLIDAS HIPÓLITO ANDRÓMACA HÉCUBA EURÍPIDES MEDEA M e d e a 1 EURÍPIDES TRAGEDIAS I EL CÍCLOPE ALCESTIS MEDEA LOS HERACLIDAS HIPÓLITO ANDRÓMACA HÉCUBA INTRODUCCIÓN GENERAL DE CARLOS GARCÍA GUAL INTRODUCCIONES, TRADUCCIÓN Y NOTAS DE ALBERTO

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOLOGÍA Departamento de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOLOGÍA Departamento de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOLOGÍA Departamento de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea DIONISO EN DIODORO SÍCULO MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR Óscar Patón

Διαβάστε περισσότερα

LEXEMÁTICA COMPARADA DE LAS LENGUAS CLÁSICAS

LEXEMÁTICA COMPARADA DE LAS LENGUAS CLÁSICAS Facultad de Humanidades Sección de Filología Departamento Filología Clásica, Francesa, Árabe y Románica LEXEMÁTICA COMPARADA DE LAS LENGUAS CLÁSICAS Grado en Estudios Clásicos Alumno: Aitor Mora Herrera

Διαβάστε περισσότερα

ORACIONES DE RELATIVΟ

ORACIONES DE RELATIVΟ INFINITIVO, EL PARTICIPIO, ORACIONES COMPLETIVAS, Traducción: ORACIONES DE RELATIVΟ 1. Τὸ μὲν ὑγιαίνειν ἄριστον ἀνδρὶ θνητῷ, δεύτερον δὲ τὸ καλὸν καὶ ἀγαθὸν εἶναι, τρίτον δὲ τὸ δικαίως πλουτεῖν, τέταρτον

Διαβάστε περισσότερα

C. J. Ruijgh, Le Spectacle des lettres, comédie de Callias (Athénée X 453c-455b), Mnemosyne 54.3 (2001), 257-335, esp. 300-15.

C. J. Ruijgh, Le Spectacle des lettres, comédie de Callias (Athénée X 453c-455b), Mnemosyne 54.3 (2001), 257-335, esp. 300-15. S. Douglas Olson, Athenaeus, The Learned Banqueters, vol. V (Books 10.420e-11), Cambridge (Mass.) London: Harvard University Press, 2009, xii + 512 pp., ISBN 978-0-674-99632-8. Al igual que nuestra reseña

Διαβάστε περισσότερα

REFLEXIONES SOBRE LA LENGUA DEL DRAMA SATÍRICO

REFLEXIONES SOBRE LA LENGUA DEL DRAMA SATÍRICO HVMANITAS-Vo\. LII (2000) A. LÓPEZ ElRE Universidad de Salamanca REFLEXIONES SOBRE LA LENGUA DEL DRAMA SATÍRICO A os amigos e colegas do Instituto de Esludos Clássicos da Universidade de Coimbra. Abstract:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012 ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 178ο Αρωνίου 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

NIVEL A (A1&A2) MÓDULO 1 MAYO 2015. ΚΠγ / Certificado Estatal de Lengua Española Mayo 2015. según la escala del Consejo de Europa COMPRENSIÓN LECTORA

NIVEL A (A1&A2) MÓDULO 1 MAYO 2015. ΚΠγ / Certificado Estatal de Lengua Española Mayo 2015. según la escala del Consejo de Europa COMPRENSIÓN LECTORA Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ, Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ ΚΑΙ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ M i n i s t e r i o de C u l t u r a, E d u c a c i ó n y A s u n t o s R e l i g

Διαβάστε περισσότερα

KATAΛOΓOΣ ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2015 ΣYΓXPONH EΠOXH

KATAΛOΓOΣ ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2015 ΣYΓXPONH EΠOXH η γνώση είναι δύναµη! KATAΛOΓOΣ EK OΣEΩN ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2015 ΣYΓXPONH EΠOXH Η Σύγχρονη Εποχή Κ Α Τ Α Λ Ο Γ ΟΣ Ε Κ ΟΣ Ε Ω Ν - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Η Σ 2 0 1 5 Σ Υ Γ Χ Ρ ΟΝ Η Ε Π Ο Χ Η Αθήνα: Mαυροκορδάτου 3, τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Gea y Urano. Vocabulario: Verbos:

Gea y Urano. Vocabulario: Verbos: Gea y Urano Notas: 1. El verbo copulativo suele omitirse cuando puede sobreentenderse con facilidad. 2. Las palabras enclíticas hacen recaer su acento sobre la palabra anterior. 3. Los sintagmas preposicionales

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ 17-07-2015 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ 17-07-2015 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ 17-07-2015 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΙ 08:00 20.00 20.00 08.00 ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

RV 1909 RV 1960. Texto Bizantino Interlineal Griego - Español. Libro: Juan

RV 1909 RV 1960. Texto Bizantino Interlineal Griego - Español. Libro: Juan Jn 1 (1:1) εν En αρχη principio ην era/estaba siendo ο el λογος Verbo/Palabra en acción και y ο el λογος Verbo/Palabra en acción ην era/estaba siendo προς hacia τον a/al/a el θεον Dios και y θεος Dios

Διαβάστε περισσότερα

Breve compendio de Gramática Griega con ejercicios 2ª declinación.. I.E.S. ATENEA. Jesús López-Maestre Ruiz 2ª DECLINACIÓN

Breve compendio de Gramática Griega con ejercicios 2ª declinación.. I.E.S. ATENEA. Jesús López-Maestre Ruiz 2ª DECLINACIÓN 1 2ª DECLINACIÓN A la 2ª declinación pertenecen sustantivos con tema en -ο de género masculino, femenino y neutro. Se puede decir que la 1ª declinación es la de los femeninos y de igual manera que ésta

Διαβάστε περισσότερα