Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Άρθρο 10 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Εξετάσεις Παρακλινικές εξετάσεις είναι όλες οι διαγνωστικού περιεχοµένου. α) Μικροβιολογικές εξετάσεις. Το Ταµείο καταβάλλει τα προβλεπόµενα από την πρώτη στήλη του κρατικού τιµολογίου µε βάση το ποσοστό συµµετοχής του Ταµείου. Σε περίπτωση που η δαπάνη του ασφαλισµένου υπολείπεται του Κ.Τ. καταβάλλεται και πάλι το 85% της πραγµατοποιηθείσης δαπάνης. Για την πραγµατοποίηση περισσοτέρων των πέντε (5) µικροβιολογικών εξετάσεων απαιτείται εµπεριστατωµένη γνωµάτευση ιατρού της ειδικότητας της νόσου για το λόγο - αναγκαιότητα εκτέλεσής των και αναλυτικά οι εξετάσεις που πρέπει να γίνουν. Για την πραγµατοποίηση περισσοτέρων των δέκα (10) µικροβιολογικών εξετάσεων, ως και ορµονικών εξετάσεων απαιτείται εµπεριστατωµένη γνωµάτευση ιατρού της ειδικότητας της νόσου για το λόγο - αναγκαιότητα εκτέλεσής των, αναλυτικά οι εξετάσεις που πρέπει να γίνουν και προέγκριση του Ταµείου. Καθόσον αφορά στις εξετάσεις, προσδιορισµό αντιγόνων ιστοσυµβατότητας, προσδιορισµό αντιγόνων µε µαγνητικά σφαιρίδια, διασταύρωση ιστοσυµβατότητας µε µαγνητικά σφαιρίδια, ανοσοσφαιρίνες έναντι αντιγόνων, Ca 15-3, Ca 19-9, Ca 72-4, Ca 50, NSE, SCC, TPA, HCV - RNA (PCR) προγεννητική διαγνωστική, εξετάσεις γενετικής, υπογονιµότητας, εξετάσεις θυρεοειδούς όπως FT3, FT4, έλεγχο ανοσιακής κατάστασης (εκτίµηση ανοσοθεραπείας, έλεγχος αποβολών κ.λ.π.), ειδική µελέτη ινωδόλυσης, ειδική µελέτη αρχικής αιµόστασης, λειτουργικό προσδιορισµό παραγόντων ινωδόλυσης, µελέτη αντιγόνων της πήξης µε ανοσοκαθήλωοη, δοκιµασία ελέγχου θροµβοφιλίας κλπ., απαιτείται σε κάθε περίπτωση εµπεριστατωµένη γνωµάτευση ιατρού της ειδικότητας της νόσου, για το λόγο - αναγκαιότητα εκτέλεσής των και προέγκριση του Ταµείου. Οι εξετάσεις RAST test πραγµατοποιούνται σε Νοσοκοµεία. Εφ' όσον όµως είναι µέχρι δέκα (10) δύνανται να πραγµατοποιηθούν και εκτός νοσοκοµείου κατόπιν εµπεριστατωµένης γνωµάτευσης γιατρού της ειδικότητας της νόσου, για το λόγο και την αναγκαιότητα εκτέλεσής των και προέγκριση του Ταµείου. Το Ταµείο καταβάλλει τις δαπάνες µε την προσκόµιση των Α.Π.Υ. γνωµατεύσεων και των αποτελεσµάτων των εξετάσεων. Σε περίπτωση που οι παραπάνω εξετάσεις πραγµατοποιηθούν εντός Νοσοκοµειακού Ιδρύµατος το Ταµείο καλύπτει το 100% της δαπάνης. Σε περίπτωση που δεν ακολουθείται από τον ασφαλισµένο η προβλεπόµενη διαδικασία, το Ταµείο θα καταβάλει το 50% του δικαιούµενου ποσού, για τις πέραν των 10 εξετάσεων και πάντα µε την προϋπόθεση ότι προκύπτει η αναγκαιότητα εκτέλεσης των ιατρικών πράξεων της παρούσης παραγράφου. Εξαιρετικές περιπτώσεις δυνατόν να εξετάζονται από το.σ.

2 β) Ακτινολογικές εξετάσεις Υπέρηχα Λοιπές εξετάσεις. Το Ταµείο καταβάλλει τις δαπάνες σύµφωνα µε το τιµολόγιο του παρόντος κανονισµού, αφού προσκοµισθούν οι ακτινογραφίες ή οι αποτυπώσεις ή τα αποτελέσµατα κατά περίπτωση. γ) Αλλεργικά test. Χορηγούνται βάσει του Κρατικού τιµολογίου χωρίς ό- ριο όταν πραγµατοποιούνται σε δηµόσια νοσοκοµεία και µέχρι 30 όταν πραγµατοποιούνται εκτός αυτών. δ) Για την πραγµατοποίηση µαγνητικής τοµογραφίας, στατικού και δυναµικού σπινθηρογραφήµατος καρδιάς, στεφανιογραφίας, παγκρεατογραφίας (ERCP) ως και λοιπών εξετάσεων που αναφέρονται στο Τιµολόγιο του παρόντος µε την ένδειξη «Προέγκ», απαιτείται προέγκριση του Ταµείου. Εξαιρούνται οι εξετάσεις οι οποίες διενεργούνται κατά τη διάρκεια νοσηλείας ασφαλισµένου σε δηµόσιο νοσηλευτικό ίδρυµα ως επίσης και οι πράξεις στις οποίες ο γνωµατεύων και εκτελών συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο Για τους νοσηλευόµενους εσωτερικούς ασθενείς ιδιωτικών κλινικών απαιτείται προέγκριση του Ταµείου για την εκτέλεση Μαγνητικών και Αξονικών Τοµογραφιών, Στατικού και υναµικού Σπινθηρογραφήµατος, Στεφανιογραφίας. Για τη χορήγηση προέγκρισης απαιτείται η προσκόµιση του φακέλου µε το ιστορικό του ασφαλισµένου (αποτελέσµατα κλινικών, παρακλινικών κ.λ.π. εξετάσεων), ιατρικής έκθεσης-γνωµάτευσης µε την οποία να βεβαιούται η αναγκαιότητα της εκτέλεσης και όποιου άλλου δικαιολογητικού απαιτηθεί από την Υπηρεσία. Επιπλέον για τη διενέργεια Μαγνητικής Τοµογραφίας πρέπει αιτιολογηµένα να προκύπτει από την ιατρική γνωµάτευση ότι αποτελεί τη µοναδική µέθοδο διάγνωσης. Το Ταµείο καταβάλλει τις δαπάνες σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον Τιµολόγιο του Ταµείου ή το Κρατικό Τιµολόγιο, ως επίσης και το απαιτούµενο για την πραγµατοποίηση των εξετάσεων της παρούσης παραγράφου φάρµακο µε συµ- µετοχή 70%. Για τις εξετάσεις αξονική, µαγνητική τοµογραφία, στατικό και δυναµικό σπινθηρογράφηµα καρδιάς, παγκρεατογραφία το Ταµείο καταβάλλει το 85% του ι- σχύοντος Κρατικού Τιµολογίου, εκτός από αυτές που πραγµατοποιούνται σε κρατικό νοσοκοµείο, οπότε θα καταβάλλεται το 100% του ισχύοντος τιµολογίου. Σε περίπτωση που δεν ακολουθείται από τον ασφαλισµένο η προβλεπόµενη διαδικασία, το Ταµείο θα καταβάλλει το 50% του δικαιούµενου ποσού και πάντα µε την προϋπόθεση ότι προκύπτει η αναγκαιότητα εκτέλεσης των ανωτέρω ιατρικών πράξεων της παρούσης παραγράφου. Εξαιρετικές περιπτώσεις δυνατόν να εξετάζονται από το.σ. ε) Για καρδιολογικές εξετάσεις (Doppler, οκιµασία Κοπώσεως κ.λ.π.) το Τα- µείο καταβάλλει τις δαπάνες σύµφωνα µε το τιµολόγιο του ισχύοντος Υγειονο- µικού κανονισµού του Ταµείου, αφού ο µέτοχος προσκοµίσει τα αποτυπώµατα, αποτελέσµατα των εξετάσεων (πόρισµα) και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο.

3 στ) Για την πραγµατοποίηση νευρολογικών εξετάσεων, απαιτείται ιατρική γνωµάτευση και τα διαγράµµατα (αποτυπώµατα) όλων των εξετάσεων, οι δε δαπάνες καταβάλλονται σύµφωνα µε το τιµολόγιο του Ταµείου. ζ) Εξετάσεις για µεταµοσχεύσεις ιστών και οργάνων. Παρακλινικές εξετάσεις και ειδικές θεραπείες που διενεργούνται για προµεταµοσχευτικό ή µεταµοσχευτικό έλεγχο σε ειδικά οργανωµένες µονάδες νοσηλευτικών Ιδρυµάτων της χώρας Ν.Π... ή Ν.Π.Ι.. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα παρέχονται στους ασφαλισµένους χωρίς συµµετοχή τους (Ν. 2737/99). η) Οι δαπάνες των εξετάσεων της παρούσης παραγράφου θα εξοφλούνται απ' ευθείας από τον ασφαλισµένο στο εργαστήριο Θεραπείες Θεραπείες είναι εκείνες που γίνονται για θεραπευτικούς σκοπούς στα ιατρεία ή εργαστήρια µε τη βοήθεια οργάνων: π.χ. µαλάξεις, διαθερµίες, κινησιοθεραπείες, έλξεις κ.λπ. (πλην βελονισµών). εν αναγνωρίζεται η παραµονή ασθενούς σε νοσηλευτικό ίδρυµα, εφόσον η εισαγωγή γίνεται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Ειδικώς για τις φυσικοθεραπείες το Ταµείο αναγνωρίζει µέχρι δέκα (10) συνεδρίες το έτος, µε την έκδοση Α.Π.Υ. ανά συνεδρία, εφόσον εκτελούνται εκτός Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύµατος. Το Ταµείο καλύπτει το 80% της δαπάνης µε ανώτατο όριο το ποσό των 20,00. Όταν οι παραπάνω πράξεις εκτελούνται εντός Κρατικού Νοσηλευτικού Ι- δρύµατος ή Ν.Π.Ι.. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το Ταµείο αναγνωρίζει την δαπάνη χωρίς όριο συνεδριών. εν αναγνωρίζονται θεραπείες που γίνονται σε Εργαστήρια ή Κέντρα στα οποία λειτουργούν και άλλα τµήµατα, όπως αισθητικής, γυµναστικής, κοσµετικής κ.λ.π.. Αρµόδιος για την παραποµπή προς εκτέλεση των ως άνω θεραπειών είναι γιατρός ειδικότητας στην οποία εµπίπτει η πάθηση του ασθενούς. Στις περιπτώσεις που υπάρχει αναπηρία 67% και άνω, η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό Κρατικού Νοσοκοµείου ή Υγειονοµικής Επιτροπής, οι πράξεις της παρούσας παραγράφου δυνατόν να συνεχιστούν και µε συχνότητα µέχρι δύο συνεδρίες ανά εβδοµάδα. ιπλές συνεδρίες φυσικοθεραπειών την ίδια µέρα δεν αναγνωρίζονται. Πέραν των ως άνω ορίων, σε εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις, θα εγκρίνονται φυσικοθεραπείες µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου κατά περίπτωση, κατόπιν προσκοµίσεως σχετικής γνωµάτευσης του θεράποντος ιατρού. Για αντιαλλεργικές θεραπείες, η δαπάνη που αναγνωρίζεται είναι: α) εντός ηµοσίου Νοσοκοµείου, απεριόριστα, β) εκτός νοσηλευτικού ιδρύµατος (ιδιωτ. γιατροί), οι προβλεπόµενες από το εκάστοτε ισχύον κρατικό τιµολόγιο και µε όριο µέχρι 30 ενέσεις το χρόνο, η βασική σειρά (µία κάθε εβδοµάδα) και κατόπιν µία ένεση κάθε µήνα για 3-5 χρόνια. Για την εξόφληση της δαπάνης απαιτείται η προσκόµιση της ιατρικής γνωµάτευσης και Α.Π.Υ. για κάθε συνεδρία.

4 Οι πράξεις του παρόντος άρθρου γίνονται όταν υπάρχει ανάγκη που α- ποδεικνύεται από βεβαίωση του αρµοδίου γιατρού, ο οποίος όµως δεν έχει δικαίωµα να εκτελεί τις πράξεις αυτές. Θεραπεία κιρσών διά σκληρυντικών ενέσεων. Αναγνωρίζεται δαπάνη θεραπείας κιρσών δια σκληρυντικών ενέσεων κατόπιν προεγκρίσεως του Ταµείου, για την οποία (προέγκριση) ο ασφαλισµένος υποχρεούται να προσκοµίσει γνωµάτευση του θεράποντος ιατρού στην οποία θα αναγράφεται η πάθηση, το µέρος του σώµατος στο οποίο θα γίνει η θεραπεία, τον αριθµό των συνεδριών και τον αριθµό των ενέσεων που θα περιλαµβάνει η κάθε συνεδρία. Για την εξόφληση ο ασφαλισµένος θα προσκοµίσει τη γνωµάτευση µε την προέγκριση και χωριστές αποδείξεις για κάθε συνεδρία. Για την αφαίρεση ή καυτηρίαση σπίλων πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς διά της ιατρικής γνωµατεύσεως το σηµείο από το οποίο αφαιρούνται ή καυτηριάζονται οι σπίλοι. Για την εξόφληση δαπάνης για θεραπεία που πραγµατοποιείται µετά από θετικά test (κολποσκόπηση κ.λ.π.), απαιτείται η προσκόµιση των αποτελεσµάτων του test Εξωσωµατική γονιµοποίηση Τεχνητή σπερµατέγχυση - Θεραπεία στείρωσης κ.λ.π. α) Αναγνωρίζεται η δαπάνη εξωσωµατικής γονιµοποίησης για τα άµεσα µέλη, γυναίκες δικηγόρους και ασκούµενες όπως και για τις συζύγους δικηγόρων οι οποίες είναι ασφαλισµένες ως έµµεσα µέλη στο Τ.Π..Θ. µόνο κατόπιν προεγκρίσεως του Ταµείου, σύµφωνα µε το τιµολόγιο του παρόντος Κανονισµού και σύµφωνα µε το µε το Ν / 2005 και τις αποφάσεις του Κ.Ε.Σ.Υ. Επίσης το Ταµείο καταβάλλει το 70% της δαπάνης των φαρµάκων (ορµονών) και σε ποσότητα η οποία θα κυµαίνεται εντός των ορίων των παραδεδεγµένων από την ιατρική επιστήµη και πρακτική. Το Ταµείο καταβάλλει τη δαπάνη µετά το πέρας του συνόλου των ιατρικών πράξεων µε την υποχρεωτική προσκόµιση: Αποδείξεων των υπερήχων και των αποτυπωµάτων των. Αποδείξεων και αποτελεσµάτων των ορµονικών εξετάσεων. Τιµολογίων αγοράς φαρµάκων συνοδευόµενων από τη σχετική γνωµάτευση του θεράποντος γιατρού και των κουπονιών των χρησιµοποιηθέντων φαρµάκων. (Μόνο τα ειδικά φάρµακα για την ωορηξία-ορµονικά). Αποδείξεων για τη δαπάνη της διαδικασίας λήψης ωαρίων µε κολπικό υπερηχογράφο και για την επεξεργασία σπέρµατος. Αποδείξεων για τη δαπάνη της εµβρυοµεταφοράς και της σχετικής βεβαιώσεως ότι πραγµατοποιήθηκε η εξωσωµατική γονιµοποίηση. β) Αναγνωρίζεται η δαπάνη σπερµατέγχυσης κατόπιν προσκοµίσεως εµπεριστατωµένης ιατρικής γνωµάτευσης για την πάθηση, το είδος της θεραπείας που πρέπει να γίνει, και µόνο µετά από προέγκριση του Ταµείου και

5 κατόπιν προσκοµίσεως των αποτελεσµάτων των ορµονικών εξετάσεων και του σπερµοδιαγράµµατος. Επίσης το Ταµείο καταβάλλει το 70% της δαπάνης των φαρµάκων (ορµονών). γ) Αναγνωρίζεται η δαπάνη φαρµάκων για τη θεραπεία στείρωσης µε συµµετοχή του Ταµείου 70% κατόπιν προεγκρίσεως. Πριν από την έναρξη των θεραπειών της παρούσης παραγράφου είναι απαραίτητη η προσκόµιση εµπεριστατωµένης γνωµάτευσης γυναικολόγου για την πάθηση και για τα ειδικά φάρµακα (ορµόνες) που πρέπει να πάρει για τη θεραπεία, τα αποτελέσµατα των ορµονικών προσδιορισµών και οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο για να γίνει προέγκριση από το Ταµείο. Εάν η ασθενής δεν φθάσει στο στάδιο της εµβρυοµεταφοράς, η ανωτέρω ιατρική πράξη θα χρεώνεται µε το ήµισυ του ποσού, µε το οποίο είναι κοστολογη- µένη η πράξη. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η από την παρούσα παράγραφο προβλεπόµενη διαδικασία καταβάλλεται το 50% του ισχύοντος τιµολογίου για εξωσω- µατική γονιµοποίηση και θεραπεία στείρωσης και πάντα µε την προϋπόθεση ότι προκύπτει η αναγκαιότητα πραγµατοποίησης των θεραπειών της παρούσης παραγράφου ιάφορα α) Το Ταµείο αναγνωρίζει τη δαπάνη λογοθεραπειών για το πρώτο εξάµηνο µέχρι 2 συνεδρίες ανά εβδοµάδα µε συµµετοχή 70% επί της δαπάνης για κάθε επίσκεψη - συνεδρία (για κάθε συνεδρία θα εκδίδεται χωριστή Α.Π.Υ.) και µε α- νώτατη επιβάρυνση 24,00. Τα αιτήµατα θα υποβάλλονται ανά µήνα. Οι λογοθεραπείες εκτελούνται κατόπιν ειδικής και εµπεριστατωµένης γνωµάτευσης του θεράποντος ιατρού ή των θεσµοθετηµένων οργάνων φορέων της Πολιτείας για την αναγκαιότητα, την συχνότητα και την διάρκεια της θεραπείας. Πιθανή συνέχιση της λογοθεραπείας πέραν του εξαµήνου, κατά ανώτατο όριο µέχρι δύο συνεδρίες ανά εβδοµάδα, θα γίνεται µε την ίδια ως άνω διαδικασία και κατόπιν αναλυτικής έκθεσης του θεράποντος λογοθεραπευτού για την αρχική κατάσταση του ασφαλισµένου, για την πορεία της κατάστασής του κατά το πρώτο εξάµηνο, για το εάν υπήρξε βελτίωση, ποιας µορφής ήταν αυτή, µε ποιο θεραπευτικό σχήµα θα συνεχιστεί η θεραπεία κ.λ.π. Κατ ανάλογο τρόπο καλύπτονται και οι δαπάνες για θεραπείες ειδικής διαπαιδαγώγησης, θεραπείες ειδικής συµπεριφοράς και εργοθεραπείες και πάντα σύµφωνα µε το τιµολόγιο του παρόντος κανονισµού. Το Ταµείο σε κάθε περίπτωση δύναται να παραπέµπει σε ελεγκτή-ιατρό του για την έναρξη, συνέχιση ή µη των λογοθεραπειών. Ειδικές περιπτώσεις θα εξετάζονται από το.σ. Όταν οι παραπάνω πράξεις πραγµατοποιούνται εντός Κρατικών Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων ή Ν.Π.Ι.. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα θα εκτελούνται χωρίς όριο συνεδριών και χωρίς συµµετοχή του ασφαλισµένου.

6 β) Το Ταµείο αναγνωρίζει τη δαπάνη ψυχοθεραπειών για το πρώτο εξάµηνο µέχρι 4 συνεδρίες ανά µήνα µε συµµετοχή 70% επί της δαπάνης για κάθε επίσκεψη - συνεδρία (για κάθε συνεδρία θα εκδίδεται χωριστή Α.Π.Υ.) και µε α- νώτατη επιβάρυνση 24,00. Τα αιτήµατα θα υποβάλλονται ανά µήνα. Οι ψυχοθεραπείες εκτελούνται κατόπιν ειδικής και εµπεριστατωµένης γνωµάτευσης του θεράποντος ιατρού ή των θεσµοθετηµένων οργάνων φορέων της Πολιτείας για την αναγκαιότητα, την συχνότητα και την διάρκεια της θεραπείας και πάντα ύστερα από έγκριση του ελεγκτή ιατρού του Ταµείου. Πιθανή συνέχιση της ψυχοθεραπείας πέραν του εξαµήνου, δυνατόν να ε- γκρίνεται µε συχνότητα µέχρι τρεις (3) συνεδρίες ανά µήνα και πάντα µε την ίδια ως άνω διαδικασία και κατόπιν αναλυτικής έκθεσης του θεράποντος ψυχοθεραπευτού για την αρχική κατάσταση του ασφαλισµένου, για την πορεία της κατάστασής του κατά το πρώτο εξάµηνο, για το εάν υπήρξε βελτίωση, ποιας µορφής ήταν αυτή, µε ποιο θεραπευτικό σχήµα θα συνεχιστεί η θεραπεία κ.λ.π. Το Tαµείο σε κάθε περίπτωση δύναται να παραπέµπει σε ελεγκτή-ιατρό του για την συνέχιση ή µη των ψυχοθεραπειών. Ειδικές περιπτώσεις θα εξετάζονται από το.σ. ακόµη και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες θα απαιτείται συνέχιση των ψυχοθεραπειών πέραν του έτους. Όταν οι παραπάνω πράξεις πραγµατοποιούνται εντός Κρατικών Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων ή Ν.Π.Ι.. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα θα εκτελούνται χωρίς όριο συνεδριών και χωρίς συµµετοχή του ασφαλισµένου γ) Αναγνωρίζεται η δαπάνη διαφόρων εγχύσεων σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον τιµολόγιο του Ταµείου. Η δαπάνη καταβάλλεται µε την προσκόµιση αναλυτικής ιατρικής γνωµάτευσης για την αναγκαιότητα εκτέλεσης των εγχύσεων και των ταινιών γνησιότητας των φαρµάκων ή των συσκευασιών των σκευασµάτων. Ειδικά για εγχύσεις οστεοαρθρίτιδος καλύπτεται και η αξία των φαρµάκων ή σκευασµάτων που υποκαθιστούν τα αντίστοιχα φάρµακα κατά 60% µέχρι δύο κύκλους θεραπειών ετησίως. δ) Αναγνωρίζεται η δαπάνη φωτοδυναµικής θεραπείας ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας, σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον τιµολόγιο του Ταµείου. Περαιτέρω καλύπτεται µε ποσοστό συµµετοχής του Ταµείου 60% και η δαπάνη φαρµάκου (π.χ. VISUDYNE), κατόπιν προσκοµίσεως της πραγµοτοποιηθείσης φλουροαγγειογραφίας και εµπεριστατωµένης γνωµάτευσης του θεράποντος ιατρού για την αναγκαιότητα πραγµατοποίησης της θεραπείας. Η δε όραση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1/10. Η θεραπεία θα αναγνωρίζεται κατόπιν προεγκρίσεως του ελεγκτού ιατρού του Ταµείου. ε) Αναγνωρίζεται δαπάνη ορθοπτικών ασκήσεων µέχρι 20 ετησίως σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον Τιµολόγιο του Ταµείου. Για την έγκριση και καταβολή της δαπάνης απαιτείται η προσκόµιση γνωµατεύσεως του παραπέµποντος ιατρού και η απόδειξη του ορθοπτικού όπου θα αναγράφονται αναλυτικά οι ηµεροµηνίες των συνεδριών.

7 στ) Το Ταµείο αναγνωρίζει και καταβάλλει τη δαπάνη εκτελέσεως ενδοµυϊκών ενέσεων σύµφωνα µε το Τιµολόγιο του Ταµείου. Για την καταβολή της δαπάνης ο µέτοχος υποχρεούται να προσκοµίσει: Γνωµάτευση του θεράποντος ιατρού για την ανάγκη εκτελέσεως των ενέσεων, το είδος του φαρµάκου και για τον αριθµό των ενέσεων. ζ) Αναγνωρίζεται θεραπεία αναλγησίας κατόπιν εφαρµογής ηλεκτρικού µηχανήµατος και BIOFEEDBACK σύµφωνα µε το ισχύον τιµολόγιο του Ταµείου και κατόπιν γνωµατεύσεως γιατρού ο οποίος δεν έχει το δικαίωµα πραγµατοποίησης των θεραπειών. Οι θεραπείες θα εκτελούνται µε προέγκριση ελεγκτού γιατρού του Ταµείου, άλλως δεν θα αναγνωρίζονται. η) Αναγνωρίζεται η δαπάνη εξωσωµατικής λιθοτριψίας για τα άµεσα και έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας σύµφωνα µε το τιµολόγιο του παρόντος Κανονισµού. Για την πραγµατοποίηση της λιθοτριψίας ο ασφαλισµένος πρέπει να προσκοµίσει τη Ν.Ο.Κ. ή την πυελογραφία µε το πόρισµα προ της λιθοτριψίας και την ιατρική γνωµάτευση η οποία θα περιγράφει τα χαρακτηριστικά του λίθου (µέγεθος, σύνθεση και ότι επιδέχεται θρυµµατισµό) προκειµένου να χορηγηθεί η προέγκριση του Ταµείου. Για την έγκριση και καταβολή της δαπάνης απαιτείται η προσκόµιση των νοµίµων αποδεικτικών των δαπανών και η µετά τη λιθοτριψία πυελογραφία ή Ν.Ο.Κ. όπως και το ιατρικό πόρισµα Κατ' αναλογία κοστολόγηση ιατρικών πράξεων µη περιλαµβανοµένων στο Κρατικό Τιµολόγιο Ιατρικές πράξεις µη κοστολογηµένες από το Κ.Ε.Σ.Υ., δυνατόν να τιµολογούνται και εξοφλούνται κατ' αναλογία µε άλλες παρεµφερείς ιατρικές πράξεις που περιέχονται στο Π.. (Κρατικό Τιµολόγιο) µέχρι της εκδόσεως σχετικού Προεδρικού ιατάγµατος (έγγραφο Υ.Υ.Π. & Κ.Α. Αρ. Πρωτ. Υ7/Οικ. 1477/ ). (Α.Ν. 1565/39 Αρθρ. 30 παρ. 2) απάνες Γενικώς οι δαπάνες του παρόντος άρθρου καταβάλλονται µε την προσκόµιση από τον ασφαλισµένο των δελτίων παροχής υπηρεσιών, ιατρικών γνωµατεύσεων, προεγκρίσεων, FILMS, αποτυπώσεων και οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου κρίνεται απαραίτητο από το Ταµείο Έλεγχος από Ελεγκτές Γιατρούς Για όλες τις πράξεις του παρόντος άρθρου το Ταµείο διατηρεί το δικαίωµα να παραπέµπει είτε προ είτε µετά την εκτέλεση τους, σε γιατρό (ελεγκτή) για να διαπιστώσει και γνωµοδοτήσει αν οι πράξεις αυτές πρέπει να πραγµατοποιηθούν ή πραγµατοποιήθηκαν. Η αµοιβή των ελεγκτών καθορίζεται εκάστοτε µε απόφαση του.σ.

Άρθρο 11 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 11.1. ιαδικασία Εισαγωγής Ο ασφαλισµένος µε την εισαγωγή του σε νοσηλευτικό ίδρυµα θα προσκοµίζει γνωµάτευση του νοσηλευτικού ιδρύµατος στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1. 1 Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1. Το "ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ" (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) συστήθηκε μετά από τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Πρόεδρος του Συλλόγου της Νίκαιας (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της «υπέρβασης») Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΟΠΥΥ - 26/9/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΟΠΥΥ - 26/9/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΟΠΥΥ - 26/9/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΡΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τον παρόντα Κανονισμό και στο πλαίσιο της σύμπραξης αφενός των μονάδων υγείας του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙ Α 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2 ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ 1. ικαίωµα εγγραφής 2. ιαδικασία υπαγωγής 3 3 4 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1. Γενικά 2. Περιγραφή παροχών

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Για πρωτοβάθµια περίθαλψη και Για δευτεροβάθµια περίθαλψη Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Υ..Κ.Υ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ. Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο

Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Υ..Κ.Υ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ. Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Υ..Κ.Υ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Β ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 22/22-1-1993 ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004

Διαβάστε περισσότερα

Η ανανέωση και επανασύνταξη του οδηγού πραγµατοποιήθηκε από την κα Κουλιάκη Κατερίνα, Κοινωνική Λειτουργό.

Η ανανέωση και επανασύνταξη του οδηγού πραγµατοποιήθηκε από την κα Κουλιάκη Κατερίνα, Κοινωνική Λειτουργό. Ο Οδηγός που ακολουθεί είναι ο ανανεωµένος οδηγός παροχών σαν συνέχεια του πρώτου που είχε σχεδιαστεί από την του ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ Οµίλου Εθελοντών κατά του καρκίνου βάσει των συχνότερων ερωτηµάτων των εξυπηρετούµενων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Άρθρο 1.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Άρθρο 1. 1 Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Άρθρο 1. Το "ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ" συστήθηκε ύστερα από τη συγχώνευση των 4 Ασφαλιστικών Ταμείων

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ΦΕΚ Β 2446/ 03-11-2011.

Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ΦΕΚ Β 2446/ 03-11-2011. Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ΦΕΚ Β 2446/ 03-11-2011 Σκοπός Με τον παρόντα Κανονισμό και στο πλαίσιο της σύμπραξης αφενός των

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 14 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΥΛΙΚΑ - ΟΡΓΑΝΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Το Ταµείο χορηγεί στα άµεσα ασφαλισµένα µέλη και τα έµµεσα της ιδίας οικογενείας τα παρακάτω µέσα και όργανα για την αποκατάσταση της υγείας τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Ενιαίος Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ Ενιαίος Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ 1. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Ενιαίας Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας) είναι το προϊόν της σύμπραξης από 1 1

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis»

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 155 Αθήνα, 2 Ιουλίου 2008 Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» Η Εταιρία µε στόχο την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2011 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2456 3 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2456 3 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1664 4 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.40155/14631/601 Έγκριση Κανονισμού Υγείας Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ 0541 (ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ) 1. θεράποντος Ιατρού, ενώ στην πίσω όψη τίθεται σφραγίδα & υπογραφή στην ένδειξη «ο εκτελέσας την εντολή» από το φαρμακείο.

ΚΑΕ 0541 (ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ) 1. θεράποντος Ιατρού, ενώ στην πίσω όψη τίθεται σφραγίδα & υπογραφή στην ένδειξη «ο εκτελέσας την εντολή» από το φαρμακείο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ σελ. 2 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ σελ. 6 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ σελ. 8 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ σελ. 9 ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ σελ. 11 ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ σελ. 13 ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΙΣ σελ.14 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟ - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟ - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β'/3-11-2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ"

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ" Στ σήμερα την... του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός του στ.. εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία... που στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ AΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης Εθνική και Υγεία Όροι Συµβολαίου Εθνική και Υγεία Σελίδα 1 από 25 Η σελίδα αυτή παρέµεινε σκοπίµως κενή Εθνική και Υγεία Σελίδα 2 από 25 Οµαδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με την ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα