Καβάια, Ππορ: -πληνληζηηθό πκβνύιην ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Κοιν.: -Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Μέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο -Γεσηερληθνύο θνξείο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καβάια, 29-03-2012. Ππορ: -πληνληζηηθό πκβνύιην ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Κοιν.: -Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Μέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο -Γεσηερληθνύο θνξείο"

Transcript

1 Καβάια, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΘΚΟ ΕΠΘΜΕΛΗΣΗΡΘΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: , FAX: Web site: Πιεξνθνξίεο: Ακπειίδεο Θεόδσξνο Ππορ: Κοιν.: -πληνληζηηθό πκβνύιην ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Μέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο -Γεσηερληθνύο θνξείο Ομιλία ηος Πποέδπος ηος Παπαπηήμαηορ Αναηολικήρ Μακεδονίαρ κ. Ζαθείπη Μςζηακίδη ζηο ςνηονιζηικό ζςμβούλιο ηος ΓΕΩΣ.Ε.Ε. Θέκα: Η αξιοποίηζη ηηρ Γεωθεπμίαρ ζηην ανάπηςξη ηηρ πεπιοσήρ ηηρ Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ Κπξίεο θαη Κύξηνη, ζπλάδειθνη, ζαο θαισζνξίδσ ζήκεξα ζηε θηιόμελε πόιε ησλ εξξώλ πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν κηαο από ηηο κεγαιύηεξεο πεδηάδεο ηεο ρώξαο καο θαη ε νπνία ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη είλαη κηα αγξνηηθή κεηξόπνιε ηνπ Διιεληθνύ Βνξξά θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο. Μηαο πεξηνρήο πνπ ηπγράλεη λα είλαη ε επηθξάηεηα ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ην Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο θαη ζην νπνίν έρσ ηελ ηηκή λα είκαη πξόεδξνο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ. Σν παξάξηεκα καο είλαη απηό πνπ θηινμελεί ηηο εξγαζίεο ηνπ πληνληζηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. (ζήκεξα θαη αύξην), έρνληαο παξάιιεια ηελ ηηκή λα έρνπκε σο πξόεδξν ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. έλαλ εξξαίν ζπλάδειθν θαη κέινο καο ηνλ πύξν ηνλ Μάκαιε. Σν Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο είλαη ν ζεζκνζεηεκέλνο ηεο πνιηηείαο (Ν.1474/1984) ζε γεληθέο γξακκέο γηα ζέκαηα πξσηνγελνύο παξαγσγήο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο. Σν δε Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο κε ρώξν επζύλεο ηνπο πξώελ λνκνύο Γξάκαο Καβάιαο θαη εξξώλ, έρεη σο κέιε ηνπ όινπο ηνπο Γεσηερληθνύο επηζηήκνλεο ησλ εηδηθνηήησλ ηεο Γεσπνλίαο, Γαζνινγίαο, Κηεληαηξηθήο, Γεσινγίαο θαη Ηρζπνινγίαο.

2 1. Γενικά ζηοισεία Κπξίεο θαη Κύξηνη, Όινη ζήκεξα βηώλνπκε ηηο επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη είλαη πιένλ εκθαλέο θαη επξέσο παξαδεθηό όηη ν πξσηνγελήο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο καο καδί κε ηελ λαπηηιία θαη ηνλ ηνπξηζκό ζα απνηειέζνπλ ην κνριό εμόδνπ από απηήλ. Όκσο, όπσο όινη γλσξίδεηε, δνύκε ζε έλα παγθνζκηνπνηεκέλν, άθξσο αληαγσληζηηθό νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ. Γηα λα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη αληαγσληζηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ζε απηό ην πεξηβάιινλ ν πξσηνγελήο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο καο αιιά θαη νιόθιεξε ε νηθνλνκία ζηελ πεξηνρή καο ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζεη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ δηαζέηεη θαη έλα από ηα κεγαιύηεξα πνπ δηαζέηεη, είλαη ε ύπαξμε Γεσζεξκηθώλ Πεδίσλ ζε όιε ηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Ζ Γεσζεξκηθή Δλέξγεηα καδί κε ηηο ππόινηπεο κνξθέο ελέξγεηαο (αηνιηθή, ειηαθή, ελέξγεηα από βηνκάδα θαη πδξνειεθηξηθή) ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ΑΠΔ), πξαθηηθά δελ εμαληιείηαη πνηέ θαη δελ ξππαίλεη εθόζνλ ε δηάζεζε ηνπ γεσζεξκηθνύ λεξνύ γίλεηαη θαηάιιεια κε επαλεηζαγσγή. Σα Γεσζεξκηθά Πεδία πνπ ππάξρνπλ δηαρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπο: 1. Ομαλή γευθεπμία: Θ<25 C, απόδνζε < 2% (ηδαληθά γηα ςύμε - ζέξκαλζε θηηξίσλ). 2. Χαμηλήρ ενθαλπίαρ: Θ= C, απόδνζε 2-8% (ηδαληθά γηα λεξό νηθηαθήο, γεσξγηθήο, ηνπξηζηηθήο θαη ηακαηηθήο ρξήζεο) 3. Μέσηρ ενθαλπίαρ: Θ= C, απόδνζε 2-8% (ηδαληθά γηα ειεθηξνπαξαγσγή κε πηεηηθό ξεπζηό) 4. Υτηλήρ ενθαλπίαρ: Θ>150 C, απόδνζε 8-18% (ηδαληθά γηα ειεθηξνπαξαγσγή) Γηαρσξίδνληαη ζε Ξηπού ατμού: Ζ>1.5 MJ/kg θαη Υγπήρ υάσηρ: Ζ>2.5 MJ/kg 5. θαη ηέινο ηα Θεπμά ξηπά πετπώματα. Οη ρξήζεηο ηεο Γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο από ηα αλσηέξσ Γεσζεξκηθά Πεδία είλαη πνιιαπιέο θαη νη εθαξκνγέο πνπ ζπλαληάκε ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα είλαη θαη απηέο πνιιέο θαη πνηθίιεο θαη όιεο ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο, ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ παξαγόκελνπ πξντόληνο, ζηελ αύμεζε ηνπ γεσξγηθνύ εηζνδήκαηνο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο. Έηζη, ζπλνπηηθά νη ρξήζεηο Γεσζεξκίαο γηα ηα πεδία ρακειήο ελζαιπίαο κεκνλσκέλα ή ζε ζπλδπαζκό κεηαμύ ηνπο είλαη νη παξαθάησ: Θέξκαλζε ζεξκνθεπίσλ, πξσίκεζε αγξνηηθώλ θαιιηεξγεηώλ (π.ρ. ζπαξάγγη). Ξήξαλζε γεσξγηθώλ πξντόλησλ ζε μεξαληήξηα θαη ζε άιιεο κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο αγξνηηθώλ πξντόλησλ. Θέξκαλζε γηα αύμεζε ηεο παξαγσγήο ηρζπνθαιιηεξγεηώλ θαη αληηπαγεηηθή πξνζηαζία απηώλ.

3 Ζ παξαγσγή ζπηξνπιίλαο, βηνκάδαο από κηθξνθύθε θαη ελδερνκέλσο ε παξαγσγή βηνληήδει από ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία απηήο. Σειεζέξκαλζε θηηξίσλ. Αθαιάησζε ζαιαζζηλνύ λεξνύ. Ηακαηηθό - ζεξαπεπηηθό ηνπξηζκό. Δλώ ηα Γεσζεξκηθά πεδία κέζεο θαη πςειήο ελζαιπίαο είλαη ηδαληθά γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο γηα ηε ζπκπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζεξκόηεηαο. ηελ πεξηνρή καο νη έξεπλεο μεθίλεζαλ από ην ΗΓΜΔ θαη ζήκεξα ηα θπξηώηεξα Γεσζεξκηθά πεδία ρακειήο ελζαιπίαο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή είλαη απηά ηεο θνηιάδαο ηνπ ηξπκώλα ηνπ Αθξνπνηάκνπ Καβάιαο θαη ηνπ Γέιηα Νέζηνπ (Υξπζνύπνιεο θαη Δξαζκίνπ-Μαγγάλσλ). πλνπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά απηώλ ησλ πεδίσλ απνηππώλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΚΣΑΗ (km^2 ΘΔΡΜ/ΙΑ ( o C) ΒΔΒΑΙΩΜΔΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ (m 3 /h) ΠΙΘΑΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ (m 3 /h) Ν.Κεσσάνη Ξάνθης Ν.Εράσμειο Μάγγανα Ξάνθης Ακροποηάμμοσ Υρσζούπολης /Δραηεινού Καβάλας Θερμοπηγής -ιδηρόκαζηροσ ερρών Λιθόηοποσ- Ηράκλειας ερρών Θερμών- Νιγρίηας ερρών Αγγίζηροσ ερρών Ιβήρων-Ατινού Μέτρι Η Γεωθεπμία ζηο Ν. εππών Ο λνκόο εξξώλ είλαη ε πεξηνρή κε ηε κεγαιύηεξε αλάπηπμε ηεο γεσζεξκίαο ρακειήο ελζαιπίαο ζηνλ ειιεληθό ρώξν. Ζ κηζή πεξίπνπ έθηαζε ησλ γεσζεξκηθώλ ζεξκνθεπίσλ ζηελ Διιάδα βξίζθεηαη ζε απηόλ ην λνκό. Έηζη έρνπκε ηνλ εληνπηζκό πεξηνρώλ κε γεσζεξκηθό ελδηαθέξνλ, όπσο νη πεξηνρέο Θεξκώλ-Νηγξίηαο, Ληζόηνπνπ θαη Υξπζνρώξαθσλ Ζξάθιεηαο, Θεξκνπεγήο ηδεξνθάζηξνπ, Αγθίζηξνπ θαη Ηβήξσλ-Αρηλνύ, ελώ παξαπέξα ζπζηεκαηηθή έξεπλα ζα απνθαιύςεη θαη άιια γεσζεξκηθά πεδία, όπσο ζηελ πεξηνρή Κεξθίλεο.

4 2.1. Άγκιζηπο Δίλαη κηα πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ζηα Διιελνβνπιγαξηθά ζύλνξα ζηνπο βόξεηνπο πξόπνδεο ηνπ νκώλπκνπ όξνπο Άγθηζηξν. Γεσινγηθά ε πεξηνρή βξίζθεηαη ζηελ επαθή ηεο εξβν-ζθνπηαλήο κε ηε Ρνδνπηθή κάδα. Ζ ηξνθνδνζία κε γεσζεξκηθά ξεπζηά ηνπ ηακηεπηήξα γίλεηαη κέζσ ξεγκάησλ ηνπ ππνβάζξνπ, πνπ δελ θαίλεηαη λα θαιύπηεηαη από αμηόινγν ζηεγαλό θάιπκκα κε ζπλέπεηα ηε κίμε θξύσλ θαη δεζηώλ πδξνθόξσλ θαη ηε δηαθύκαλζε ησλ ζεξκνθξαζηώλ. Ζ αμηνπνίεζε ηεο Γεσζεξκίαο ζηελ πεξηνρή έρεη κεγάιε ηζηνξία θαζώο απηή αλάγεηαη ζηελ επνρή ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο όηαλ θαη θαηαζθεπάζηεθαλ ηα πξώηα ζεξκά ινπηξά. ήκεξα ζηελ πεξηνρή έρνπλ επεθηαζεί απηά ηα ινπηξά θαη έρεη αλαπηπρζεί κηα αθκάδνπζα αγξνηνηνπξηζηηθή - ηακαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ γύξσ πεξηνρή ιδηπόκαζηπο ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ ηδεξόθαζηξνπ ππάξρεη αμηόινγε αμηνπνίεζε ησλ γεσζεξκηθώλ ξεπζηώλ κε ηε ιεηηνπξγία δεκνηηθνύ ινπηξν-μελνδνρείνπ. ηελ ίδηα πεξηνρή ππάξρεη Γεσζεξκηθό Θεξκνθήπην θαιιηέξγεηαο επηηξαπέδηαο ηνκάηαο. Δλδεηθηηθά ζαο αλαθέξνπκε όηη ε εηήζηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο πνπ επηηπγράλεηαη ζηελ πεξίπησζε απηνύ ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 24 ηόλσλ Ηζνδύλακνπ Πεηξειαίνπ ην ζηξέκκα ή πεξί ηα επξώ/έηνο ην ζηξέκκα κε ηε ζεκεξηλή ηηκή ηνπ 1επξώ / ιίηξν. Σν γεσζεξκηθό πεδίν ηεο Θεξκνπεγήο ηδεξνθάζηξνπ έρεη αξθεηέο δπλαηόηεηεο αμηνπνίεζεο, θπξίσο γηα ζέξκαλζε ζεξκνθεπίσλ. Αλ αμηνπνηεζεί νξζνινγηθά όιν ην βεβαησκέλν δπλακηθό ηνπ πεδίνπ κπνξεί λα πνιιαπιαζηαζζεί ε έθηαζε ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζεξκνθεπίσλ ζε επηπιένλ πελήληα ζηξέκκαηα ηνπιάρηζηνλ Θεπμά-Νιγπίηα Σν πεδίν Θεξκώλ-Νηγξίηαο έρεη εξεπλεζεί αξθεηά δηεμνδηθά από ην ΗΓΜΔ. ήκεξα ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγεί κηα κηθξή μελνδνρεηαθή κνλάδα ηακαηηθήο ινπηξνζεξαπείαο. Δπίζεο ιεηηνπξγνύλ 2 πξόηππεο κνλάδεο θαιιηέξγεηαο ζπηξνπιίλαο θαη ζρεδηάδεηαη ε θαηαζθεπή αθόκα κηαο. Δλώ ήδε ιεηηνπξγνύλ θαη 7 ζεξκνθεπηαθέο κνλάδεο θαιιηέξγεηαο θεπεπηηθώλ θαη ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο κε αλζνθνκηθά είδε. Άιιεο ρξήζεηο ηεο Γεσζεξκίαο ζηελ πεξηνρή είλαη ζηελ θαιιηέξγεηα παξαγγηώλ θαη Φξάνπιαο Ασινόρ - Ίβηπα Μηα λέα γεσζεξκηθή πεξηνρή αλάκεζα ζηα ρσξηά Ίβεξα θαη Αρηλόο πξνέθπςε θαηά ηελ πεξίνδν ύζηεξα από πξνθαηαξθηηθέο έξεπλεο ηνπ ΗΓΜΔ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Με βάζε ηα κέρξη ζηηγκήο ζηνηρεία, ζηελ πεξηνρή έρνπλ εληνπηζζεί ζεξκνθξαζίεο κέρξη 35 C ζε ζρεηηθά "ξερνύο" πδξνθόξνπο (βάζε -300 m). Σν γεσζεξκηθό ελδηαθέξνλ ηεο πεξηνρήο είλαη κεγάιν γηαηί ε γεσζεξκηθή αλσκαιία είλαη πνιύ

5 εθηεηακέλε θαη ζεξκόηεξνη ζεκαληηθνί ηακηεπηήξεο δελ έρνπλ αθόκε πξνζεγγηζηεί κε θαηάιιειεο γεσηξήζεηο ζε κεγαιύηεξα βάζε. ε ζπλδπαζκό κε ην επελδπηηθό ελδηαθέξνλ πνπ δείρλνπλ νη ηνπηθνί θνξείο, ζα πξέπεη λα απνηειέζεη από ηνπο πξώηνπο ζηόρνπο ελόο εξεπλεηηθνύ γεσηξεηηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ γεσζεξκηθώλ παξακέηξσλ ηνπ πεδίνπ Λιθόηοπος Ηπάκλειαρ Σν ζεκαληηθό απηό γεσζεξκηθό πεδίν κε ζεξκνθξαζίεο κέρξη 62 C ζηα 400 m απνηέιεζε αληηθείκελν κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ θαη έρεη θαηνρπξσζεί γηα εθκεηάιιεπζε ζην Γήκν Ζξάθιεηαο. 3. Η Γεωθεπμία ζηο Ν. Καβάλαρ ηελ πεξηνρή ηνπ Ν. Καβάιαο ππάξρνπλ 2 βεβαησκέλα Γεσζεξκηθά πεδία ρακειήο ελζαιπίαο. Σν πεδίν ηνπ Αθξνπνηάκνπ ηνπ Γήκνπ Παγγαίνπ θαη ην Πεδίν Δξαηεηλνύ ζην δήκν Νέζηνπ, ελώ αθόκα ππάξρνπλ θαη νη αμηνπνηεκέλεο ηακαηηθέο πεγέο Διεπζεξώλ όπνπ θαη βξίζθνληαη ηα ινπηξά Διεπζεξώλ όπνπ ππάξρεη κηθξή κνλάδα πνπ ιεηηνπξγεί επνρηαθά. 3.1 Ακποποηάμος ηος δήμος Παγγαίος Σν Γεσζεξκηθό πεδίν ηεο πεξηνρήο ηνπ Αθξνπνηάκνπ πνπ αλαθαιύθζεθε πην πξόζθαηα εθηείλεηαη από ην Γέιηα ηνπ πνηακνύ ηξπκώλα έσο ιίγα ρηιηόκεηξα δπηηθά ησλ ηακαηηθώλ πεγώλ Διεπζεξώλ. Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο γεσγξαθίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ είλαη όηη κέζα ζε απηό πεξηιακβάλεηαη ζην ζύλνιν ηεο ε παξάθηηα ηνπξηζηηθή πεξηνρή (παξαιίεο Κάξπαλεο θαη Οθξπλίνπ) θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο κε δπλακηθέο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο. πλεπώο νη δπλαηόηεηεο αμηνπνίεζεο ηνπ είλαη πνιύ κεγάιεο. Πξόζθαηα κάιηζηα δόζεθε ε άδεηα ζε κεγάιε εηαηξεία λα δηεξεπλήζεη απηό ην πεδίν. Πξνο ην παξόλ εληόο ηνπ Γεσζεξκηθνύ πεδίνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζπλνιηθά έμη παξαγσγηθέο γεσηξήζεηο, νη νπνίεο απνηεινύλ ηα κνλαδηθά κέρξη ζηηγκήο γεσζεξκηθά έξγα ππνδνκήο ζηελ πεξηνρή. Σν ζεξκνελεξγεηαθό πξντόλ ηνπ πεδίνπ απηνύ κπνξεί λα ζηεξίμεη ζεκαληηθέο επηρεηξεκαηηθέο δξάζεηο ηόζν ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα (ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο θαη ηρζπνθαιιηέξγεηεο), ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζίσλ (ηακαηηθόο ηνπξηζκόο, μελνδνρεία spa θ.ι.π.) θαη ζηε δηαρείξηζε ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο πξνο όθεινο ηξίησλ (ηειεζέξκαλζε, ινπηξά θ.α.). 3.2 Επαηεινού ηος δήμος Νέζηος Σν Γεσζεξκηθό πεδίν ηεο πεξηνρήο Δξαηεηλνύ βξίζθεηαη δπηηθά ηνπ πνηακνύ Νέζηνπ (ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα) ζε κηα πεδηλή αγξνηηθή πεξηνρή κε δπλακηθέο θαιιηέξγεηεο (ζπαξάγγηα, νπσξνθεπεπηηθά, ηρζπνθαιιηέξγεηεο θ.α.). Ζ

6 αμηνπνίεζε ηνπ πεδίνπ απηνύ βξίζθεηαη ζε πην ώξηκε θάζε εθκεηάιιεπζεο από απηό ηνπ Αθξνπνηάκνπ θαζόηη έρεη ήδε εθρσξεζεί ζην Γήκν Νέζηνπ από ηελ Πεξηθέξεηα Α.Μ.Θ.. Τπάξρεη νινθιεξσκέλε κειέηε πινπνίεζεο ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ πεδίνπ κε ηνπιάρηζηνλ 3 παξαγσγηθέο γεσηξήζεηο θαη ε κειέηε απηή θαηεπζύλεη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πεδίνπ θαηά θύξην ιόγν ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ιόγσ θαη ηεο αθκάδνπζα γεσξγηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηεο πεξηνρήο. Όκσο ην όιν εγρείξεκα θαζπζηεξεί ιόγσ ηεο δπζκελνύο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο. Γη απηό ν Γήκνο Νέζηνπ πξνζπαζεί λα εληάμεη ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκώλ αμηνπνίεζεο ηνπ πεδίνπ ζην ΔΠΑ. 4. ςμπεπάζμαηα Πποοπηικέρ Πποβλήμαηα Σν βαζηθόηεξν πξόβιεκα γηα ηελ αμηνπνίεζε ελόο γεσζεξκηθνύ πεδίνπ είλαη ην ππάξρνλ λνκνζεηηθό πιαίζην θαη νη δπζθνιίεο αδεηνδόηεζεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε Γεσζεξκία. Έλα άιιν ζεκαληηθό πξόβιεκα είλαη απηό ηεο εμεύξεζεο ησλ απαξαίηεησλ πόξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή όισλ ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκώλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ελόο Γεσζεξκηθνύ πεδίνπ (Γεσινγηθό ξίζθν, θόζηνο κειεηώλ, παξαγσγηθέο γεσηξήζεηο, δίθηπν δηαλνκήο, γεσηξήζεηο επαλεηζαγσγήο θ.α.). Έλα αθόκα πξόβιεκα νηθνλνκηθήο θύζεσο είλαη ε ρξεκαηνδόηεζε ησλ παξαγσγηθώλ επελδύζεσλ (ζεξκνθήπηα, κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο, δίθηπα ηειεζέξκαλζεο θ.α.) αμηνπνίεζεο ηεο Γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο ζε ζπλζήθεο κάιηζηα νηθνλνκηθήο θξίζεο. Έλα επίζεο ζεκαληηθό ζέκα είλαη ε πεξαηηέξσ έξεπλα πνπ πξέπεη λα γίλεη ζε παιηά θαη λέα Γεσζεξκηθά πεδία πνπ ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ ΗΓΜΔ θαζίζηαηαη ηδηαηηέξσο δύζθνιε. Σν λνκνζεηηθό πιαίζην πνπ δηέπεη θαη θαζνξίδεη ηηο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα, εθκίζζσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ Γεσζεξκηθνύ δπλακηθνύ κηαο πεξηνρήο είλαη απηό ηνπ Ν.3175/2003. ύκθσλα κε ηνλ λόκν όια ηα Γεσζεξκηθά πεδία ζεξκνθξαζίαο άλσ ησλ 25 ν C αλήθνπλ ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, ελώ νη γεσζεξκηθέο πεγέο ζεξκνθξαζίαο θάησ ησλ 25 ν C αλήθνπλ ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο έθηαζεο. Γηα ηελ πεξίπησζε ινηπόλ ελόο βεβαησκέλνπ Γεσζεξκηθνύ πεδίνπ ν δηαρεηξηζηήο θαη ρξήζηεο απηνύ ζα πξνθύςεη κε βάζε δηαγσληζκό πνπ ζα πξνθεξπρζεί από ηελ εθάζηνηε πεξηθέξεηα έρνληαο σο βάζε νξηζκέλα θξηηήξηα. Πλεονεκηήμαηα-Πποοπηικέρ Παξά ηα ππάξρνληα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζρέξεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη πηζηεύνπκε όηη νη πξννπηηθέο αμηνπνίεζεο ησλ Γεσζεξκηθώλ πεδίσλ ρακειήο ελζαιπίαο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε είλαη πνιιέο γηα πνιινύο θαη δηάθνξνπο ιόγνπο πνπ επηγξακκαηηθά κπνξνύκε λα ηνπο ζπλνςίζνπκε ζηνπο παξαθάησ.

7 Πλεονεκηήμαηα επενδύζεων ζηη Γεωθεπμία ζηην ΑΜΘ Μεγάινο πινύηνο γεσζεξκηθώλ πεγώλ ζηελ Α.Μ.Θ. Αλαδπόκελε αγνξά ζην ηνκέα απηό ζεκαληηθέο επθαηξίεο ζε αξρηθό επίπεδν. Τςειή ηηκή αγνξάο ηεο παξαγόκελεο ελέξγεηαο. Γπλαηόηεηα γηα πνιιαπιέο θαη πνηθίιεο εθαξκνγέο ζε ζπλεξγία κε άιιεο δξάζεηο (πξσηνγελή ηνκέα, ηνπξηζκό, αιηεία θ.ι.π.). Δδώ ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη δελ ζα πξέπεη λα πξνζαλαηνιηδόκαζηε ζε κεγάιεο κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ σο γλσζηόλ δελ αθήλνπλ πξνζηηζέκελε αμία πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ζηελ πεξηνρή. Δίλαη δηαζέζηκε ελέξγεηα όιν ην 24ώξν 365 κέξεο ην έηνο θαη δελ έρεη πεξηνδηθόηεηα όπσο νη άιιεο ΑΠΔ. Πξνζθέξεηαη θαη έηνηκε σο ζεξκηθό πξντόλ ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα κεηαηξαπεί ζε άιιεο κνξθέο ελέξγεηαο, όπσο είλαη ν ειεθηξηζκόο. Αμηνπνηείηαη επί ηόπνπ από ηηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο θαη απηό ην ραξαθηεξηζηηθό ηελ θαζηζηά ηδαληθή γηα ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ηνλ ηνπξηζκό θαη άιιεο αζηηθέο ρξήζεηο. Σα ηειεπηαία ρξόληα ε Γεσζεξκία γίλεηαη αληαγσληζηηθόηεξε κνξθή ελέξγεηαο ιόγσ θαη ηεο θαηαθόξπθεο αύμεζεο ησλ ηηκώλ ηνπ πεηξειαίνπ. Κλείνονηαρ ηην ομιλία μος θέλω να ηονίζω ηην αναγκαιόηηηα δημιοςπγίαρ θοπέων διασείπιζηρ ηων Γεωθεπμικών πεδίων από ηιρ ηοπικέρ κοινωνίερ πος θα αναλάβοςν ηο δικαίωμα ηηρ διασείπιζηρ αςηών ηων πεδίων μέζα από ηοςρ διαγωνιζμούρ πος θα πποκηπςσθούν. Σηη ζςνέσεια αςηοί οι θοπείρ θα ππέπει να ζςγκενηπώζοςν ηα απαπαίηηηα κεθάλαια αξιοποιώνηαρ και Εςπωπαϊκά ππογπάμμαηα για ηα έπγα ςποδομήρ και αξιοποίηζηρ ηων Γεωθεπμικών πεδίων. Αν δεν ςλοποιηθεί αςηή η πποζπάθεια από ηιρ ηοπικέρ κοινωνίερ ηόηε να ξέπεηε όηι θα ςλοποιηθεί ζίγοςπα από ξένα κεθάλαια πος θα εκμεηαλλεύονηαι για δικό ηοςρ όθελορ και κέπδορ ηο δικό μαρ Γεωθεπμικό πλούηο. Εςσαπιστώ πολύ. Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ. Εαθείξεο Μπζηαθίδεο

Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή Ενέπγειαρ

Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή Ενέπγειαρ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55 Σ.Κ. 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σει. 2510222942 Φαμ 2510231505 Email: geoteeam@otenet.gr www.geotee-anmak.gr Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Απόςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηόο καο ζρεηηθά κε ηε: «Γηεξεύλεζε θαη Τπνβνιή Πξνηάζεσλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Πεξηνρήο ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 206 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ

Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 206 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Πξνο: Κνηλ.: Θέκα: «Τπφκλεκα πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεσλ απφ ην Παξάξηεκα καο γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία κε έκθαζε ζηελ Π.Δ. εξξψλ»

Πξνο: Κνηλ.: Θέκα: «Τπφκλεκα πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεσλ απφ ην Παξάξηεκα καο γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία κε έκθαζε ζηελ Π.Δ. εξξψλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αργολίδα: Ένα κλαζζικό παράδειγμα κακοδιατείριζης ηων πηγαίων σδαηικών πόρων

Αργολίδα: Ένα κλαζζικό παράδειγμα κακοδιατείριζης ηων πηγαίων σδαηικών πόρων Αργολίδα: Ένα κλαζζικό παράδειγμα κακοδιατείριζης ηων πηγαίων σδαηικών πόρων Του Παναγιώτη Ντόντου, Γεωλόγου MSc μελετητή Ζ παξάιηα πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Αξγνιίδαο απνηειεί κηα από ηηο πην πινύζηεο πεξηνρέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ:

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟΗ ΜΑΡΜΑΣΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΣΑΚΗΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΛΑΜΠΔΓΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΚΑΗ ΦΖΦΗΑΚΖ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΣΧΝ ΚΟΗΣΑΜΑΣΧΝ-ΟΡΤΥΔΗΧΝ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΦΟΗΣΖΣΖ ΣΗΡΗΓΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. Έηνο: 2012-2013 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑ 1 ζει. 3 ΔΡΩΣΗΜΑ 2 ζει. 7 ΔΡΩΣΗΜΑ 3 ζει. 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Μαξία Π. Γνληά Φηιόινγνο, Υπεύζπλε Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Γ.Γ.Δ. Αξγνιίδαο madonda@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΦΗ Η δηεξεύλεζε ηωλ πξνβιεκάηωλ ζρεδηαζκνύ κηαο ηνπηθήο αεηθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ-

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΘΔΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δπιβλέπων Καθηγήτπια: ΓΡΗΣΑΚΖ ΥΑΗΓΩ ςντάκτηρ ποςδαστήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΩΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ LOGISTICS,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ Παπαχρήςτου Κων/νοσ Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. 2009 Οι φυσικοί πόροι, που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν για να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα Μάπηιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 9 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 11 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα