PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa)"

Transcript

1 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA NÁBREŽIE MLÁDEŽE 1, NITRA PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa) Vypracovala: Ing. Ľ. Halamová upravené 1

2 1. ÚVOD DO PREDMETU (2) 1. Význam a úloha stavebníctva v systéme národného hospodárstva Prvoradou úlohou stavebníctva je účinnejšie presadzovanie výsledkov technického rozvoja, racionalizácie, robotizácie do stavebnej praxe, obmedzovanie spotreby energie, materiálov a kovov. Ešte viac sa musí zameriavať zvyšovanie účinnosti organizátorskej a riadiacej práce. Trvalou úlohou je zvyšovanie kvality stavebných prác a dodržiavanie technologickej disciplíny. Aby tieto úlohy mohli byť splnené, tak dôležitú úlohu v stavebníctve plní: - vybudovanie dostatočnej materiálno technickej základne (stavebný priemysel) - výroba stavebných látok - investičná výstavba (infraštruktúra) Preto stavebníctvo rozdeľujeme na dve základné odvetvia : 1. odvetvie stavebnej výroby 2. odvetvie stavebných látok Odvetvie stavebnej výroby má 4 základné smery výstavby: A, POZEMNÉ STAVITEĽSTVO B, PRIEMYSELNÉ STAVITEĽSTVO C, INŽINIERSKE STAVITEĽSTVO D, VODNÉ STAVITEĽSTVO A, POZEMNÉ STAVITEĽSTVO, medzi objekty pozemného staviteľstva patria: a, budovy občianskej výstavby (školy, nemocnice, divadlá, kiná, hotely...) 801 b, halové objekty (športové haly, tržnice...) 802 c, budovy na bývanie (bytové a rodinné domy, ubytovne, chaty...) 803 B, PRIEMYSELNÉ STAVITEĽSTVO a, haly na výrobu (priemyselné, poľnohospodárske, garáže) 811 b, budovy pre výrobu (pre priemysel, energetiku, rastlinnú výrobu, pre skladovanie) 812 c, veže, stožiare, komíny (ťažné, telekomunikačné..) 813 d, nádrže, zberače čistiarní odpadu, zásobníky, jamy e, špeciálne pozemné objekty (nástupištia, rampy, benzínky...) 815 C, INŽINIERSKE STAVITEĽSTVO a, mosty (cestné, železničné, pre peších...) 821 b, pozemné komunikácie a letiská (cesty, diaľnice, lanovky...) 822 c, plochy a úpravy území 823 d, železnice 824 e, podzemné objekty (tunely, studne, vrty...) 825 f, banské podzemné objekty 826 g, diaľkové rúrové vedenie (plynovod, kanalizácia, vodovod...) 827 h, elektrické a visuté dráhy 828 D, VODNÉ STAVITEĽSTVO a, hydromeliorácie (závlahy, drenáže..) 831 b, hrádze a objekty na tokoch (priehrady, hate, plavebné komory) 832 c, nádrže na tokoch, úpravy tokov a kanály (kúpaliská, rybníky,...) 833 2

3 2. Zvláštnosti stavebníctva, vplyvy na produkciu Stavebná výroba na rozdiel od iných odvetví má veľa špecifík, ktoré ovplyvňujú plánovanie a riadenie stavebníctva. Medzi základné zvláštnosti (špecifiká) patrí: 1. Individuálny charakter stavebnej výroby. V priemyselných podnikoch prevláda sériová výroba a tým aj náklady na prípravu výroby výrobku sú malé. Odlišnosť stavebných objektov si ale vyžaduje pre každú stavbu vypracovanie samostatnej projektovej dokumentácie. Pokiaľ ide o katalógy stavieb, aj tam je nutné individuálne prispôsobovať terénu každú stavbu individuálne. 2. Pohyblivosť stavebnej výroby: Keďže stavba je trvalo nepohyblivá, musí sa premiestňovať výroba a s ňou aj pracovníci a výrobné prostriedky, musia sa zriaďovať nové staveniská s potrebným prevádzkovým a sociálnym zariadením, musia sa premiestňovať a neskôr aj likvidovať. Preto je každá stavba individuálna a aj zdanlivo rovnaké montované stavby majú svoje odlišnosti minimálne v napojení na inžinierske siete, v priestorovom usporiadaní Vplyv poveternosti: Priemyselná výroba prebieha v uzatvorených priemyselných halách a preto nezávisí od poveternostných podmienok. Stavebná výroba prebieha vonku na otvorených staveniskách, pracovníci sú vystavení nepriaznivým klimatickým podmienkam, dažďu, vetru, mrazu a snehu. Preto v zime výrazne klesá produktivita práce a obmedzuje sa na montáž vopred vyrobených dielcov v dielňach a výrobniach, dokončovacích prác Dlhodobý výrobný cyklus: Stavba má veľmi dlhý výrobný cyklus od projektovej dokumentácie k odovzdaniu stavby do užívania. Po celý čas sa na stavbu viaže množstvo pracovníkov a výrobných prostriedkov. V priemyselnej výrobe porovnateľne so stavebnou výrobou výroba výrobku trvá pomerne krátko (výroba stoličky, súčiastky, dielca...) 5. Náklady na materiál: Veľké množstvo stavebného materiálu je viazané na stavenisku a tvorí viac ako polovicu celkových nákladov na stavbu. Ďalšou položkou zvyšujúcou cenu stavebného diela je doprava tohto materiálu. Preto dnes prevláda snaha nepredzásobovania sa materiálom, len v krátkom časovom predstihu. 3

4 2. Investičná výstavba (8/2) 1. Obsah, plánovanie a význam investičnej výstavby Investičná politika štátu je jedným zo základných predpokladov úspešného rozvoja. Základným zámerom každej investičnej aktivity je prispieť k rastu efektívnosti štátu. Existuje veľký počet metód hodnotenia investičných projektov. Cieľom EU je takéto projekty podporovať a to hlavne finančne. Priority v investičnej výstavbe sú: - ochrana životného prostredia, budovaním regulovaných skládok odpadu, čističiek odpadových vôd, kanalizačnej štruktúry, separáciou odpadu s následnou likvidáciou, znižovaním spalín v ovzduší, a pod... - výstavba diaľnic a infraštruktúry na sprístupnenie všetkých lokalít štátu a ich následným rozvojom budovaním priemyselných parkov, bytovej výstavby, občianskej vybavenosti - dobudovanie strategických podnikov (jadrová elektráreň), vodné dielo Gabčíkovo Investičná výstavba je dlhodobý proces, ktorý sa tiahne dlhým časovým obdobím, pretože to vyplýva z charakteru stavebnej výroby. Preto sa investičná výstavba plánuje dlhodobo. 2. Základné fázy investičného procesu INVESTOR PROJEKTANT príprava projektovanie - investičný zámer - úvodný projekt - projektová úloha - vykonávací projekt UŽÍVATEĽ DODAVATEĽ užívanie výstavba - predskúšobná prevádzka - stavebná príprava - trvalá prevádzka - vlastná výstavba Investičný zámer je dlhodobý plán výstavby diela, ktoré plánujeme postaviť, zrealizovať. Konkrétne tento zámer vyjadruje základnú požiadavku na stavbu aj s nárokmi na jej prípravu a realizáciu. Podrobnejšie rozpracovanie požiadavky so zakomponovaním do možností je projektová úloha. Úvodný a vykonávací projekt si bližšie popíšeme v kapitole o dokumentácii stavieb Stavebná príprava a vlastná výstavba je predmetom nasledujúcich vyučovacích hodín. Predskúšobná prevádzka je skúška strojov a zariadení, zaťažovacia skúška, ktorá sa vykonáva pred spustením stavby do užívania. Trvalá prevádzka je vlastne skúšobná alebo záručná doba, neskôr trvalá prevádzka stavebného diela. 4

5 3. Účastníci investičného procesu, financovanie IP Investičná príprava je činnosť, ktorá súvisí s prípravou, vyprojektovaním, postavením a uvedením stavby do prevádzky. Spojená je s rozličnými prácami a jej úspech závisí od dokonalého uplatnenia deľby práce všetkých účastníkov. Hlavný účastníci sú : - investor - projektant - dodávateľ Investor - právnická, alebo fyzická osoba, ktorá zabezpečuje zmluvou o dielo zhotovenie určitého diela a zaväzuje sa zaplatiť cenu za jeho zhotovenie (podľa zákona č.513/93 Zb. Obchodný zákonník); objednávateľom sa stáva stavebník v záväzkovom vzťahu ku zhotoviteľovi dokumentácie a zhotoveniu stavby; objednávateľom sa tiež stáva projektant a zhotoviteľ stavby v zmluvnom vzťahu k svojim podzhotoviteľom (ďalším zhotoviteľom), ktorí pre nich zabezpečujú časti diela. Projektant - právnická, alebo fyzická osoba oprávnená k projektovej činnosti, ktorá spracováva pre stavebníka dokumentáciu stavby a môže vykonávať autorský alebo nezávislý technický dozor. Dodávateľ - právnická alebo fyzická oprávnená k vykonávaniu stavebnej činnosti, resp. zabezpečovanie dodávok pre stavbu Financovanie investičnej výstavby úvery Jeden z najlacnejších úverov na financovanie kúpy bytu alebo domu poskytuje: 1. ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA. Podľa 5 zákona podporu možno poskytnúť na tieto účely: 1. výstavbu bytu v bytovom dome vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru, 2. výstavbu bytu v rodinnom dome vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru, 3. výstavbu alebo dostavbu zariadenia sociálnych služieb alebo prestavbu nebytového priestoru na zariadenie sociálnych služieb určené pre občanov, ktorí potrebujú pomoc podľa osobitného predpisu, 4. kúpu bytu, 5. obnovu bytovej budovy, 6. výstavbu nájomného bytu v bytovom dome vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru. Podľa 7 zákona, žiadateľom o podporu (ďalej len "žiadateľ ") môže byť: 5

6 fyzická osoba, ktorá je občanom SR a má na jej území trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má vlastný pravidelný príjem z podnikania alebo zo závislej činnosti alebo podľa osobitného predpisu, alebo právnická osoba so sídlom na území SR. Druhy podpory, ktoré poskytuje ŠFRB podľa 8 zákona sú: úver, nenávratný príspevok. 2. HYPOTEKÁRNY ÚVER Podľa 68 zákona hypotekárny úver je úver s lehotou splatnosti najmenej štyri roky a najviac 30 rokov zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, a to aj rozostavanej, ktorý je financovaný najmenej vo výške 90 % prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov hypotekárnou bankou, a ktorý poskytuje hypotekárna banka na vymedzené účely. Hypotekárny úver je možné, v zmysle 68 zákona, použiť na: nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti, výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb, údržbu tuzemských nehnuteľností alebo splatenie poskytnutého úveru použitého na účely podľa predchádzajúcich bodov, ktorý je hypotekárnym úverom poskytnutým hypotekárnou bankou v konkurze, splatenie poskytnutého úveru použitého na účely podľa 1. až 3. bodu, ktorý nie je hypotekárnym úverom. 3. STAVEBNÉ SPORENIE Účelom stavebného sporenia je zlepšenie bytovej situácie, pričom cieľová suma sa skladá z vkladov sporiteľa, z úrokov, zo štátnej prémie, zo stavebného úveru a z iných zdrojov. Stavebné sporenie upravuje zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v platnom znení. Stavebné sporenie môžu vykonávať len banky, ktorých predmetom činnosti je stavebné sporenie, na základe bankového povolenia. Iba tieto banky môžu vo svojom názve používať označenie "stavebná sporiteľňa" a ponúkať produkt s označením "stavebné sporenie". Stavebné sporenie predstavuje účelové sporenie, spočívajúce: v prijímaní vkladov od účastníkov stavebného sporenia, v poskytovaní úverov účastníkom stavebného sporenia, v poskytovaní príspevku fyzickým osobám (štátnej prémie) účastníkom stavebného sporenia. Cieľovú sumu, ak jej súčasťou je aj poskytnutý stavebný úver, môže stavebný sporiteľ použiť na financovanie bytových potrieb v Slovenskej republike. Stavebný úver môže byť použitý len na stavebné účely, vymedzené 11 ods. 1 predmetného zákona. Jeho výška sa rovná rozdielu medzi cieľovou sumou a vkladmi sporiteľa, vrátane úrokov, štátnych prémií, ak sa poskytnú ( 10 ods. 1) a iných zdrojov. 6

7 Stavebný účel (na čo je možné použiť cieľovú sumu) nadobudnutie vlastníctva bytu, rodinného domu alebo bytového domu, výstavbu, prístavbu, nadstavbu, vstavbu alebo na stavebné úpravy rodinného domu alebo bytového domu alebo na stavebné úpravy bytu, modernizáciu bytu, bytového domu alebo rodinného domu alebo na udržiavacie práce na nich, nadobudnutie vlastníctva stavebného pozemku na účel výstavby rodinného domu alebo bytového domu, nadobudnutie vlastníctva pozemku, na ktorom sa už nachádza rodinný dom alebo bytový dom, nadobudnutie vlastníctva nebytových priestorov v bytovom dome na účel prestavby nebytových priestorov na byt, prestavbu nebytových priestorov na byt, úhradu podielu bytovému družstvu na účel nadobudnutia bytu, úhradu záväzkov súvisiacich s uvedenými účelmi. 4. CVIČENIE Vypracovanie žiadosti o úver flexihypotéka 5. Dodávateľské systémy, dodávateľsko-odberateľské vzťahy Zhotoviteľ alebo dodávateľ stavby nemusí mať oprávnenie na všetky druhy stavebných prác (hlavná stavebná výroba, pridružená stavebná výroba), môže si niektoré práce, respektíve dodávky prác zabezpečiť prostredníctvom podzhotoviteľa (poddodávateľa) Podzhotoviteľ - (kedysi poddodávateľ) právnická alebo fyzická osoba menovaná v zmluve o dielo, ktorá je poverená zhotoviť časť diela alebo iná osoba poverená zhotoviteľom so súhlasom obstarávateľa vykonaním časti diela; podzhotovitelia poverení projektantom alebo zhotoviteľom stavby k zhotoveniu časti diela sú vo vzťahu k nim tiež zhotovitelia Pod pojmom dodávateľsko-odberateľské vzťahy rozumieme vzťahy medzi investorom a projektantom, tie sú vyjadrené prostredníctvom hospodárskej zmluvy. Hospodárska zmluva vymedzuje práva a povinnosti a vzájomné záväzky zmluvných strán. 7

8 6. Stavebný zákon 50/76 obsah, výklad (časti) MO Zákon č.50/1976 Zb. (v znení neskorších predpisov) o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) 1. časť: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE ( 1 až 42 ) ZÁKON č.50/1976 Zb. z 27. aprila 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov OBSAH: ODDIEL 1: CIELE A ÚLOHY ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA ( 1 až 2 ) ODDIEL 2: ÚZEMNOPLÁNOVACIE PODKLADY ( 3 až 7 ) ODDIEL 3: ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA ( 8 až 15 ) ODDIEL 4: OBSTARÁVANIE ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ( 16 až 25 ) ODDIEL 5: SCHVAĽOVANIE ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ( 26 ) ODDIEL 6: ZÁVÄZNOSŤ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ( 27 až 28 ) ODDIEL 7: AKTUALIZÁCIA ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ( 29 až 31 ) ODDIEL 8: ÚZEMNÉ KONANIE ( 32 až 42 ) 2. časť: STAVEBNÝ PORIADOK ( 43 až 104 ) ODDIEL 1: ZÁKLADNÉ USTANOVENIA ( 43 ) ODDIEL 2: OPRÁVNENIE NA USKUTOČŇOVANIE STAVIEB A VYBRANÉ ČINNOSTI VO VÝSTAVBE ( 44 až 46) ODDIEL 3: VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA VÝSTAVBU ( 47 až 53) ODDIEL 4: POVOĽOVANIE STAVIEB, ZMIEN STAVIEB A UDRŽIAVACÍCH PRÁC ( 54 až 70 ) ODDIEL 5: POVOLENIE TERÉNNYCH ÚPRAV, PRÁC A ZARIADENÍ ( 71 až 74) ODDIEL 6: VYTYČOVANIE STAVIEB ( 75 ) ODDIEL 7: UŽÍVANIE STAVIEB ( 76 až 85 ) ODDIEL 8: ÚDRŽBA STAVIEB A ICH ODSTRAŇOVANIE ( 86 až 97 ) ODDIEL 9: ŠTÁTNY STAVEBNÝ DOHĽAD ( 98 až 104 ) 3. časť: SANKCIE ( 105 až 107) 4. časť: VYVLASTNENIE ( 108 až 116) 5. časť: STAVEBNÉ ÚRADY, ŠPECIÁLNE STAVEBNÉ ÚRADY A OBCE ( 117 až 124 ) 6. časť: OCHRANA OSOBITNÝCH ZÁUJMOV ( 125 až 127 ) 7. časť: SÚSTAVA INFORMÁCIÍ A EVIDENCIA ( 128 až 133 ) 8. časť: SPOLOČNÉ USTANOVENIA ( 134 až 140 ) 9. časť: PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA ( 141 až 145) 1. Autorský dozor Autorský dozor na stavbe vykonáva autor projektu - hlavný projektant (architekt), ktorý dozerá na súlad postupujúcej výstavby s architektonickým a technickým riešením, ktoré 8

9 bolo navrhnuté v projektovej dokumentácii pre realizáciu. Podieľa sa napr. na odovzdávaní staveniska pred začiatkom výstavby, na sledovaní postupu výstavby z hľadiska časového harmonogramu, vyjadruje sa k požiadavkám na zmenu materiálového a technického riešenia, poskytuje vysvetlenia potrebné na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie atď. Keďže práve hlavný projektant najlepšie pozná všetky súvislosti navrhovanej stavby je veľmi dôležité konzultovať s ním aj prípadné požiadavky na drobné dispozičné či technické zmeny. 2. Stavebný dozor (technický) Keďže nie každý je skúseným odborníkom v oblasti výstavby, je preto veľmi vhodné a v mnohých prípadoch priam nevyhnutné, zabezpečiť aj tzv. stavebný dozor. Je to osoba schopná a oprávnená dozerať na proces výstavby a hlavne zastupovať záujmy investora. Prvoradou úlohou stavebného dozoru je zabezpečovať, aby stavba postupovala v súlade s projektovou dokumentáciou pre realizáciu a to hlavne s ohľadom na požadovanú kvalitu, rozsah a cenu stavebných prác a materiálov a taktiež vzhľadom na celkový harmonogram výstavby. Ďalej v spolupráci s autorom diela (architektom) rieši technické otázky napr. v prípade nevyhnutnej zmeny navrhnutých stavebných materiálov, pričom v plnej miere zastupuje investora tak, aby celkové náklady stavby neprekročili schválený rozpočet. Je preto veľmi dôležité angažovať do tejto pozície odborníkov z bohatými skúsenosťami pri realizáciách stavieb, ktorí takýmto spôsobom môžu podstatnou mierou pre investora ustrážiť požadovanú kvalitu a cenu diela. Podobne aj pri malých stavbách je neraz nevyhnutná odborná rada, či pomoc či už pri výbere vhodných dodávateľov, alebo pri samotnej výstavbe bez ohľadu na to, či ide o svojpomocnú stavbu alebo o stavbu na kľúč. Opäť platí pravidlo, že je lacnejšie zaplatiť odborníka, ktorý nám ustriehne peniaze, ako vynakladať veľké peniaze na zbytočne predraženú a zdĺhavú realizáciu. 7. Zákon o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti v stavebníctve Odborná spôsobilosť sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení učebného odboru alebo študijného odboru a dokladom o vykonaní najmenej trojročnej praxe v odbore. Praxou v odbore sa rozumie aj základná (náhradná) služba v ozbrojených silách alebo civilná služba, ak sa počas nej pravidelne vykonávali práce, ktoré sú predmetom príslušnej remeselnej živnosti. Dokladom o výkone prác je písomné potvrdenie vydané príslušným orgánom ozbrojených síl alebo organizáciou, kde občan vykonával civilnú službu. Doklady o odbornej spôsobilosti sa pre potreby tohto zákona nahrádzajú: výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní najmenej 3-ročnej praxe v odbore alebo v príbuznom odbore, alebo vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní najmenej dvojročnej praxe v odbore, prípadne v príbuznom odbore alebo 9

10 dokladom o ukončení strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v predchádzajúcich bodoch a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o najmenej trojročnej praxi v odbore, prípadne v príbuznom odbore alebo diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní najmenej jednoročnej praxe v odbore, prípadne v príbuznom odbore alebo príslušným dokladom o vzdelaní alebo osvedčením o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a osvedčením o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou ( 22). Odborná spôsobilosť získaná inak. Sú nimi napr.: zlievanie drahých kovov, montáž, opravy a rekonštrukcie vyhradených tlakových, zdvíhacích a plynových zariadení a vykonávanie revízií a skúšok týchto zariadení, revízia vyhradených elektrických zariadení, opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť, očná optika, zubná technika, vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb, a ich zmien, projektovanie stavieb, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, výkon činnosti stavbyvedúceho, výkon činnosti stavebného dozoru, prevádzkovanie autoškoly, vyučovanie v odbore cudzích jazykov, vyučovanie v odbore umenia, vykonávanie odbornej prípravy na úseku požiarnej ochrany, geodetické a kartografické činnosti, vykonávanie ohňostrojových prác, predaj pyrotechnickch predmetov tried II a III a podtriedy T1, prevádzkovanie cestovnej kancelárie, prevádzkovanie cestovnej agentúry, sprievodca cestovného ruchu, masérske služby, ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4, poskytovanie poštových služieb, činnosť autorizovanej osoby, verejné obstarávanie, inseminácia, pedikúra, realitná činnosť, bezpečnostno-technické služby, správa registratúry. 8. CVIČENIE príprava podkladov pre zadanie 3. INVESTORSKÁ PRÍPRAVA (11) 10

11 1. Územné konanie, územné rozhodnutie Územné plánovanie komplexne rieši funkčné využitie územia, určuje zásady jeho organizácie a vecne i časove koordinuje výstavbu a iné činnosti ovplyvňujúce rozvoj územia. Územné konanie - je to správne konanie, ktoré sa začína na podklade: písomného návrhu účastníka (návrh na vydanie územného rozhodnutia), z podnetu stavebného úradu, z podnetu iného orgánu štátnej správy. Jeho výsledkom je vydanie územného rozhodnutia, prípadne je návrh na vydanie územného rozhodnutia zamietnutý, pokiaľ nebolo územné konanie zastavené. Územné rozhodnutie - Podľa účelu rozoznávame štyri druhy územných rozhodnutí: Rozhodnutie o umiestnení stavby: vymedzuje stavebný pozemok a umiestnenie stavby na pozemku s podmienkami spracovania projektovej dokumentácie, prípadne umiestnenia informačných, reklamných a propagačných zariadení. V podmienkach umiestnenia stavby sa určujú aj odstupy od hraníc pozemku a od susedných stavieb, výška stavby atď. Rozhodnutie o využití územia: určuje najmä podmienky terénnych úprav, ktorými sa podstatne mení vzhľad územia alebo odtokové pomery, zriaďovanie ihrísk, skladovacích a odstavných plôch, delenia alebo sceľovania pozemkov, pokiaľ podmienky pre ne neurčuje iné rozhodnutie alebo opatrenie. Rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme: vymedzuje územie, v ktorom sa zakazujú alebo obmedzujú určité činnosti z dôvodov ochrany záujmov spoločnosti (ochrany ovzdušia, ochrany pred negatívnymi účinkami, prevádzky priemyselných podnikov, ochrany ložísk nerastov, banských diel, železníc, telekomunikácií, letísk, atď.). Funkciu týchto rozhodnutí plnia aj rozhodnutia iných kompetentných orgánov, ak sa chránené územie alebo chránené pásmo vymedzí vládou, všeobecne záväzným právnym predpisom (obec) a pod. Rozhodnutie o stavebnej uzávere: zakazuje alebo obmedzuje stavebnú činnosť na vymedzenom území, najmä pokiaľ by mohla znemožniť alebo sťažiť budúce využitie územia podľa pripravovanej územnoplánovacej dokumentácie Územnoplánovacie podklady: 1. Urbanistická štúdia - je najčastejšie používaným územnoplánovacím podkladom, pretože sa spracováva najmä ako podklad územného rozhodovania o území, ak územnoplánovacia dokumentácia nie je spracovaná, alebo ak nie je účelné ju spracovať. 2. Územný generel - rieši podrobne otázky územného rozvoja jednotlivých zložiek osídlenia, najmä bývania, priemyslu, poľnohospodárstva, dopravy, technických sietí a služieb, občianskej vybavenosti, zelene a rekreácie. 11

12 Obstaráva ho stavebný úrad alebo ten orgán územného plánovania, ktorý ho potrebuje na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie alebo pre jej prehĺbenie. Projekt pre územné rozhodnutie Tento slúži na ako podklad k získaniu územného rozhodnutia a prikladá sa k žiadosti o jeho vydanie. Projekt pre územné rozhodnutie definuje účel stavby, jej dispozičné a tvarové riešenie, súvisiace nároky na správcov inžinierskych sietí, pričom vychádza zo schválenej územno-plánovacej dokumentácie, z požiadaviek investora a iných subjektov, ktorých sa uvažovaná stavba bude týkať. Súčasťou projektu je časť výkresová (pôdorysy, rezy pohľady riešeného objektu vo vhodnej mierke - najčastejšie 1:200 s vyznačením osadenia objektu na predmetnom pozemku vrátane vyznačenia inžinierskych sietí) a časť textová (napr. opis architektonickostavebného riešenia, rozvody vody a kanalizácie, UK, elektroinštalácie, plynoinštalácie, požiarna ochrana budovy apod.) Pre stavbu rodinného domu umožňuje Stavebný zákon zlúčiť územné konanie (výsledkom je vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby) a stavebné konanie (výsledkom je vydanie stavebného povolenia) do jedného administratívneho úkonu. 2. CVIČENIE vypracovanie žiadosti o ÚR 3. CVIČENIE vypracovanie žiadosti o ÚR 4. Stavebné konanie, stavebné povolenie Projektovú a inžiniersku činnosť môže vykonávať organizácia len na základe a v rozsahu udeleného oprávnenia. Oprávnenie udeľujú podriadeným organizáciám ústredné orgány štátnej správy. Stavať pre iného stavebníka môže iba organizácia oprávnená na stavebné alebo montážne práce ako na predmet svojej činnosti podľa osobitných predpisov. Občan môže robiť drobné remeselnícke práce a opravy na stavbách zárobkovým spôsobom iba vtedy, ak dostane povolenie od príslušného orgánu štátnej správy. Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebno-technické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách. Stavebné konanie - Stavebný úrad preskúma, či podaná žiadosť o stavebné povolenie, najmä projektová dokumentácia: poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, jej zmeny alebo udržiavacích prác na nej, zabezpečuje splnenie podmienok, určených územným rozhodnutím, je vypracovaná oprávnenou fyzickou alebo právnickou osobou, obsahuje doklad o vlastníctve, popr. o inom práve, ktoré by oprávňovalo stavebníka k realizácii stavby na učenom pozemku, alebo existujúcej stavbe preukazovalo jeho právo s ňou nakladať 12

13 Stavebné povolenie Vydaním stavebného povolenia sa zakladá stavebníkovi právo uskutočniť stavbu, zmenu stavby alebo udržiavacie práce, zaručujú sa podmienky, ktoré musia byť pri realizácii stavebných prác dodržané a rozhoduje sa o námietkach účastníkov konania. Stavebný dozor Je právnická alebo fyzická osoba, určená objednávateľom k vykonaniu stavebného dozoru a majúca odbornú spôsobilosť pre vykonávanie tejto činnosti. Stavebným úradom je mestský úrad, obecný úrad v zastúpení starostom. Obce vykonávajú túto pôsobnosť: a) sledujú všetku stavebnú činnosť v obci a dbajú, aby sa rozvíjala v súlade so zámermi územného plánovania, b) dozerajú na stav stavieb, c) kontrolujú, či sa stavby a ich zmeny, terénne úpravy, práce a zariadenia podľa tohto zákona neuskutočňujú bez povolenia alebo v rozpore s ustanoveniami tohto zákona 5. CVIČENIE vypracovanie žiadosti o ÚR 6. CVIČENIE vypracovanie žiadosti o ÚR 7.Rozpočtová časť dokumentácie stavieb Rozpočet je základný dokument výrobnej prípravy stavby, na jeho základe poskytuje banka finančné prostriedky a na jeho základe vie investor uskutočniť výberové konanie. Rozpočet odzrkadľuje: - náklady HSV - náklady PSV Sú to náklady na materiál, prácu a činnosti súvisiace s výrobou stavby. Na to, aby rozpočet mohol byť zostavený potrebujeme: - aktuálne ceny materiálov - cenník prác - projektovú dokumentáciu (slepý rozpočet) Potencionálny dodávateľ predkladá odberateľovi návrh ceny stavebnej zákazky formou ponukového rozpočtu. Podklady pre rozpočet sa vypočítavajú vo výkaze výmer, ktorý predstavuje výpočet množstva stavebných prác pre jednotlivé položky z výkresovej časti projektovej dokumentácie. Stavebná firma by nemala postupovať tak, že bez náležitej kontroly ocení položky výkazu výmer. Chyby, ktoré môžu vo výkaze vzniknúť, ovplyvňujú výšku ceny stavebného diela. Zvýšené náklady oproti pôvodnej ponuke potom znáša stavebná firma a nie investor. Štruktúra ceny v cenovej ponuke sa môže dohodnúť medzi dodávateľom a odberateľom aj v prípade drobných prác alebo malých remeselných zákaziek. Rekapitulácia a prehľad nákladov stavby (krycí list) slúži k prehľadnému rozdeleniu a zhrnutiu položiek stavby. Sú to súčty stavebných prác spadajúcich do konkrétneho stavebného diela. 13

14 14

15 8. Základné pojmy ceny, kalkulačný vzorec MO Cieľom každého podnikania je dosiahnutie zisku. V stavebnom podnikaní to znamená, že ceny, za ktoré predáva podnikateľ svoje stavebné výkony, resp. služby na trhu musia byť vyššie ako ním vynaložené náklady. CENA = NÁKLADY + ZISK Cena ( price, preis, prix) je peňažné vyjadrenie hodnoty tovarov a služieb. Cena sa nemusí zhodovať s hodnotou, môže sa odkláňať smerom hore aj dolu a to v závislosti od dopytu a ponuky. Cena je regulátor spotreby a výroby. Zisk nie je len odmena za podnikanie, ale aj podmienka ďalšieho rozvoja. Zisk môže firma ovplyvniť aj zvnútra využívaním výrobných faktorov. Náklady sú výdavky spojené s činnosťou firmy a mali by byť objektívne stanovené. Predmetom kalkulácie sú výkony, ktoré sú príčinou vzniku nákladov. Kalkulačnou jednotkou je určitý výkon, vymedzený mernou jednotkou, na ktorý sa stanovujú vlastné náklady. Kalkulované množstvo predstavuje počet, hmotnosť, dĺžku... výkonov, pre ktoré sa zisťujú naraz vlastné náklady výroby. Vo všeobecnosti v stavebníctve môžeme postupovať podľa nasledovného KALKULAČNÉHO VZORCA 1. PRIAME NÁKLADY: PRIAMYMATERIÁL PRIAME MZDY NÁKLADY NA STROJE A ZARIADENIA OSTATNÉ PRIAME NÁKLADY PODDODÁVKY 2. NEPRIAME NÁKLADY VÝROBNÁ RÉŽIA SPRÁVNA RÉŽIA 3. ZISK 4. RIZIKO Výšku zisku kalkulujeme vopred, pretože je ovplyvnený: - ponukou a dopytom na trhu - konkurenciou na trhu - reguláciou cien - finančným preddavkom Podnikateľské riziko nemôžeme dopredu určiť ani kvantifikovať nepredvídané javy a udalosti ako sú: 15

16 - zmeny legislatívy - zmeny v cenách - zmeny v podmienkach na trhu - zmeny kurzov - zmeny v úverových podmienkach Daň z pridanej hodnoty DPH je jednotná vo výške 19% a účtuje sa za tovar aj služby: - prieskumné činnosti - projektovanie - geologické činnosti - realitné - geodetické - stavebný dozor - architektonické - technické zariadenie budov - investorské - HSV, PSV Základom dane je cena za zdaniteľné plnenie. DPH je samostatnou položkou a nie je súčasťou rozpočtových nákladov stavby. Priame náklady môžeme rozdeliť na : 1. Náklady na priamy materiál 2. Náklady na mzdy 3. Náklady na prevádzku strojov a zariadení 4. Ostatné priame náklady 5. Poddodávky V nákladoch na priamy materiál je zahrnutá predajná cena materiálov, výrobkov, polotovarov, dielcov a náklady spojené s obstarávaním: - N na stavebný materiál (nákupná cena + cena dopravy, obstarania, štrk, cement...) - N na pomocné stavebné materiály a pohonné hmoty, ktoré neplynú do stavebného diela priamo, elektrina, olej, benzín... Náklady na mzdy predstavujú ocenenie ľudskej práce vyjadrené hodinovou mzdovou tarifou a ďalšími zložkami ako napríklad: - úkolové mzdy (za vyhotovenie diela) - časové normy (za odpracovaný čas) - prémie - príplatky (osobné ohodnotenie, za prácu v sťažených podmienkach alebo zdraviu škodlivých podmienkach, za fyzicky mimoriadne náročnú prácu...) - mzdy pracovníkov s dočasným pracovným pomerom (učni, cudzí pracovníci, vojaci, brigádnici Náklady na prevádzku strojov a zariadení sú náklady spojené s prevádzkou vlastných ale aj prenajatých strojov a zariadení používaných na stavbe a na vykonanie stavebných prác. Patria sem: - mzda za obsluhu strojov a zariadení - mzda za premiestnenie strojov a zariadení (doprava, vyloženie, demontáž, montáž) - ostatné N súvisiace so strojmi - spotreba materiálu a energie strojov a zariadení (elektrina, nafta) - odpisy, opravy strojov a zariadení - mzdy na údržbu a starostlivosť o stroje a zariadenia - opotrebenie pneumatík - nájomné za stavebné stroje a zariadenia Ostatné náklady sú napríklad: 16

17 - N na prevoz zeminy - N na premiestnenie zo skladu alebo skládky - N na prepravu pracovníkov na stavenisko - N na ochranné pracovné pomôcky Nepriame náklady = réžia môžeme rozdeliť na: 1. Výrobnú réžiu (technologickú a všeobecnú výrobnú) 2. Správnu réžiu Režijné náklady sú tie náklady, ktoré sa nedajú priamo priradiť jednému nositeľovi. Výrobná réžia zahrňuje všetky časovo rozlíšené (prvotné, druhotné) náklady súvisiace s riadením, činnosťou, obsluhou výrobného procesu. Môže byť: technologická - za energie použité na úpravu staveniska, protipožiarna ochrana, spotreba ochranných pomôcok ak nebola už vopred zahrnutá - spotreba energie pri osvetlení a vykurovaní stavieb - odvoz odpadu a vrátenie materiálu - opravy a údržba investičného majetku - nezavinené manká - straty zo zmätkov - doplnkové mzdy ( príplatok vedúcich čiat, za prestoje, za prácu v noci, zvláštne zmeny, náhrada mzdy v kurzoch, odmeny...) výrobná - spotreba materiálu a energie paliva pri upratovaní a kúrení kancelárií, hygienických zariadení, kancelárskych potrieb súvisiacich s výrobou - odpisy budov a drobného investičného majetku, ktorý slúži na riadenie výrobného procesu - ostatné náklady (poisťovne, poplatky za telefón, vecné a osobné náklady...) správna - spotreba materiálu a energie paliva pri upratovaní a kúrení kancelárií, hygienických zariadení, kancelárskych potrieb - dopravné náklady - odpisy investičného majetku - N na reklamu - N na poštovné, poplatky za telefón, stravovanie - N na cestovné - N na mzdy THP pracovníkov - N na výpočtovú techniku... R celková réžia R v výrobná réžia R s správna réžia CELKOVÁ RÉŽIA R = R V + R S 17

18 Opakovanie IP, IV 4. Dodávateľská príprava stavieb (4) 1. Zmluva o dielo, náležitosti Zmluvou o dielo zaväzuje sa objednávateľovi ten, komu bolo dielo zadané (zhotoviteľ diela), že ho za dojednanú cenu vykoná na svoje nebezpečenstvo. Zmluvnými stranami v prípade zmluvy sú objednávateľ a zhotoviteľ. Pre vznik zmluvy o dielo zákonodarca nevyžaduje písomnú formu. Podstatnými zákonnými náležitosťami na vznik zmluvy o dielo sú dohoda o predmete zmluvy - charakteristika diela a cena za vykonanie diela. V prípade, ak nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky. Potvrdenie musí obsahovať označenie predmetu diela a ďalej jeho rozsah, akosť, cenu za vykonanie diela a čas jeho zhotovenia. Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať podľa zmluvy, riadne a v dohodnutom čase. Ak je na vykonanie diela ustanovená záväzná technická norma, musí vykonanie diela zodpovedať tejto norme. Zhotoviteľ je buď povinný zhotoviť dielo osobne alebo je oprávnený dať dielo vykonať na svoju zodpovednosť tretej osobe, pričom takéto oprávnenie zhotoviteľa je na dohode zmluvných strán. Jedným z najdôležitejších ujednaní pri zmluve o dielo je dohoda medzi objednávateľom a zhotoviteľom o cene za vykonanie diela. Ak nie je výška ceny dojednaná zmluvou alebo ustanovená osobitnými predpismi, treba poskytnúť primeranú cenu. Ak nie je dohodnuté inak, platí sa cena až po skončení diela. Ak sa však dielo vykonáva po častiach alebo ak vyžaduje vykonanie diela značné náklady, je ten, komu bolo zadané (t.j. zhotoviteľ), oprávnený požadovať už počas vykonávania diela od objednávateľa primerané preddavky. V prípade, že sa jedná napr. úpravu bytu, čo predstavuje zhotovenie diela väčšieho rozsahu sa zmluvné strany môžu dohodnúť na cene diela podľa rozpočtu. Ak je cena diela určená podľa rozpočtu, nesmie sa bez súhlasu objednávateľa zvýšiť. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté možno účtovať iba vtedy, ak ich schválil objednávateľ písomne alebo ak práce dodatočne písomne objednal. Ak v čase od uzavretia zmluvy do jej splnenia došlo k zmenám cenového predpisu, podľa ktorého sa cena dohodla, je zhotoviteľ povinný objednávateľa bez meškania písomne upozorniť a oznámiť mu novú cenu. Objednávateľ je oprávnený po oznámení novej ceny od zmluvy odstúpiť, ak bez zbytočného odkladu od zmluvy neodstúpi je povinný zaplatiť zhotoviteľovi novú cenu, ibaže k zvýšeniu ceny došlo po prekročení dohodnutej doby vykonania diela. V prípade, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu pripadajúcu na vykonanú prácu a vzniknuté náklady podľa pôvodne dohodnutej ceny, iba ak mal z čiastočného plnenia zmluvy majetkový prospech. Ak cenu pri uzavretí zmluvy nemožno dojednať pevnou sumou, musí sa určiť aspoň odhadom. Ak zhotoviteľ dodatočne zistí, že bude treba cenu určenú odhadom podstatne prekročiť, je povinný na to objednávateľa bez meškania písomne upozorniť a oznámiť mu novourčenú cenu, inak nemá právo na zaplatenie rozdielu v cene. Objednávateľ je oprávnený po oznámení novourčenej ceny od zmluvy odstúpiť. Ak od zmluvy odstúpi je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu pripadajúcu na vykonanú prácu a vzniknuté náklady 18

19 podľa pôvodne určenej ceny, len pokiaľ mal z čiastočného plnenia zmluvy majetkový prospech. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. Za podstatné prekročenie ceny určenej odhadom sa v zásade považuje také prekročenie pôvodne určenej ceny, ktoré je do takej miery významné pre druhú stranu, že má možnosť od zmluvy odstúpiť, alebo sa vyjadriť, že súhlasí aj so zmenenou cenou. V praxi sa za takúto zmenu považuje zvyčajne jej zvýšenie nad 10 % oproti pôvodne odhadnutej cene. 2. CVIČENIE vypracovanie zmluvy o dielo 3. CVIČENIE vypracovanie zmluvy o dielo 4. Predvýrobná príprava a výrobná príprava stavieb 1. Predvýrobná príprava stavieb Je to činnosť dodávateľa rozvíjaná v priebehu spracúvania prípravnej dokumentácie, úvodného alebo jednostupňového projektu. Je zameraná na rýchle, hospodárne a kvalitné vyhotovenie stavby. Prebieha od prevzatia ponuky investora dodávateľom až po spracovanie hospodárskej zmluvy o diele. Výsledkom tejto prípravy stavieb je projektová úloha a stavebno-technologická štúdia. Projektová úloha je vlastne rozpracovaním investičného zámeru a stavebno-technologická štúdia obsahuje základné informácie o stavbe, členenie stavby, postup výstavby, časový plán, zariadenie staveniska Výrobná príprava Výrobná príprava je pokračovaním a rozvedením predvýrobnej prípravy na podmienky čiastkových objektov. Vykonáva ju dodávateľ v priebehu spracovania vykonávacieho projektu. Základnou úlohou je stanovenie technologického postupu jednotlivých prác na objekte tak, aby sa dali technicky a kvalitne vykonať v čo najkratšom čase s čo najnižšími nákladmi, aby bola zabezpečená plynulosť a rovnomernosť priebehu výstavby s uplatnením progresívnych metód výstavby. 3. Prevádzková príprava Je to činnosť prebiehajúca počas realizácie stavby Príprava stavieb je činnosť predchádzajúca samotnej výrobe stavby, nevyhnutná pre plynulosť výstavby, zabezpečenie dopravy, prísunu materiálu, dohôd a zmlúv o dielo Zariadenie staveniska Zariadenie staveniska je súhrn všetkých prostriedkov budovaných (umiestnených) na stavenisku alebo aj mimo, kto slúžia počas výstavby. Zabezpečenie Pozemok, na ktorom uvažuje investor postaviť dom musí byť oplotený po celom obvode, aby na stavenisko nemohli vstúpiť cudzie osoby. Oplotenie musí byť takej konštrukcie, aby na susedných pozemkoch nevznikli následkom stavebnej činnosti škody. V celom priebehu výstavby nesmú byť stavebnou činnosťou ohrozované a obťažované susedné nehnuteľnosti, stavebné práce smú bez výnimky prebiehať len v čase mimo nočného pokoja. Stavebnou činnosťou vytvorený stavebný odpad musí byť skladovaný a 19

20 likvidovaný vhodným spôsobom. Otvorené výkopy prípojok inžinierskych sietí nesmú zostať nezabezpečené. Voda a elektrina - pred výstavbou je potrebné zabezpečiť prívod vody a elektrickej energie na stavenisko Skladovanie materiálov - na účel zariadenia staveniska a skladovania stavebného materiálu nemožno použiť cudzí pozemok alebo verejnú plochu. Prípojky inžinierskych sietí - všetky prípojky inžinierskych sietí realizujú montážne skupiny ich jednotlivých správcov. Meracie miesta vody, elektrickej energie a plynu vyžadujú dodávatelia energií umiestniť na hranici pozemku. Osadenie stavby - osadenie samotnej stavby pred začiatkom realizácie treba zabezpečiť cez oprávneného geodeta, ktorý vytýči jednak samotnú stavbu na ploche pozemku, ale určí aj jej výškové osadenie v súlade s projektovou dokumentáciou. Zariadenie staveniska podľa účelu rozdeľujeme na: 1. výrobné 2. sociálne bližšie popíšeme v časti Výrobná príprava stavieb 3. prevádzkové 6. Stavenisko základné pojmy Stavebník (staviteľ) - právnická alebo fyzická osoba, ktorá zabezpečuje financovanie, prípravu a realizáciu stavby. Stavebný pozemok - rozumie sa časť územia určená územným plánom zóny alebo územným projektom zóny, územným plánom sídelného tvaru spracovaných v mierke 1:5000 alebo vo väčšej mierke alebo územným rozhodnutím na zastavenie a pozemok zastavaný hlavnou stavbou. Stavenisko - súhrn pozemkov, budov a plôch, potrebných pre zhotovenie stavby (predmetu diela), poskytnutých zhotoviteľovi objednávateľom; je určené zmluvou o dielo a územným rozhodnutím, pokiaľ je to pre stavbu požadované. Stavby - za stavby sa považujú všetky stavby bez zreteľa na ich: stavebno-technické vyhotovenie, napr. budovy, veže, stožiare, silá, zásobníky, nádrže, studne, komunikácie, tunely, mosty a lávky, nástupištia a rampy, žeriavové dráhy, podzemné i nadzemné vedenia, tribúny, oplotenia, pomníky; účel, napr. stavby na bývanie, občianskeho vybavenia, stavby pre hospodárstvo a na skladovanie, pre dopravu, rozvod energií, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby a zariadenia pre civilnú obranu, stavby na rekreáciu; čas trvania. Drobné stavby - sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (pre stavbu na bývanie, občianskeho vybavenia, pre výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu apod.) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to: prízemné stavby, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresahuje 16 m 2 a výška 4,5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení, 20

21 podzemné stavby, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresahuje 16 m 2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy bez prepadu. Jednoduché stavby - stavby na bývanie, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m 2, pokiaľ majú najviac 4 byty, jedno podzemné a tri nadzemné podlažia, vrátane podkrovia, stavby na individuálnu rekreáciu, prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m 2 a výška 15m, prípojky na verejné rozvodné siete a kanalizáciu, oporné múry, podzemné stavby, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m 2 a hĺbka 6 m, Rodinný dom - je stavba, ktorá svojím stavebným usporiadaním zodpovedá požiadavkám na rodinné bývanie a v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy všetkých miestností určená na bývanie. Rodinný dom môže mať najviac tri samostatné byty a najviac dve podlažia a podkrovie. 5. Výrobná príprava stavieb (12/4) Plán organizácie výstavby Je súčasťou projektovej dokumentácie podľa vyhlášky č. 10/1981 Zb. z.. Spracúva ho generálny projektant. Je neoddeliteľnou súčasťou úvodného projektu a zahrňuje požiadavky na vykonanie stavby. V POV musíme spracovať: - zásady riešenia zariadenia staveniska - údaje o dopravných trasách na presun dielcov, konštrukcií a hmôt - časový postup uskutočnenia stavby - údaje o dodávateľoch - lehota výstavby Plán sa spracúva na overenie realizovateľnosti stavby, dodávateľského systému a jeho funkčnosti, uzatváranie zmlúv o dodávkach,... Pre jeho vypracovanie podkladmi sú: - schválená projektová dokumentácia - prieskum staveniska - doklad o určení dodávateľov stavby - lehota plánovanej výstavby - zoznam dodávateľov stavby - plán starého a nového stavu Obsahuje: 1. Technickú správu 2. Výkresovú časť 3. Časový plán výstavby 4. Dokladovú časť Technická správa obsahuje: - titulný list ( s názvom stavby, miesto akcie, menom investora, hlavného dodávateľa, projektanta,) 21

22 - všeobecnú časť (obsahuje rozpočtové náklady stavby, zahraničné dodávky, lehoty výstavby, popis stavby, konštrukčné riešenie...) - charakteristiku staveniska (stručný popis miesta výstavby spolu s oblasťou, okolím, výškové pomery územia, výsledky geologického prieskumu, klimatické podmienky, hladina podzemnej vody, popis príjazdových komunikácií, úpravy staveniska, určenie miesta skládky zeminy, spôsob a miesto pripojenia na inžinierske siete, vyjadrenie vodární a kanalizácií, ochranné pásma...) - postup výstavby (obsahuje stručný popis postupu a organizácie výstavby ako celku, uvádza sa aj technológia spodnej stavby, hrubej vrchnej stavby, zastrešenia, dokončovacích prác, montáž zariadení, navrhované stavebné stroje...) - základné riešenie zariadenia staveniska ( návrh strojového vybavenia, výpočet spotreby energie, výpočet spotreby vody, odvodnenie a kanalizáciu, určenie skladovacej a manipulačnej plochy, určenie počtu robotníkov, návrh objektov na sociálne a hygienické potreby pracovníkov, likvidácia ZS) - bezpečnosť a ochrana zdravia pracujúcich - komentár k časovému plánu výstavby ( termín začatia a ukončenia stavby, časový priebeh skúšobnej prevádzky...) Výkresová časť obsahuje: - situačný plán - navrhovaný nový stav - návrh zariadenia staveniska Situačný plán je situácia jestvujúceho stavu na stavenisku s najbližším okolím vrátane komunikácií so zakreslením: - nadzemných objektov (budovy, oplotenie, nadzemné vedenie, osvetlenie...) - podzemných objektov (pivnice, IS, prípojky vody, kanalizácie, telecom...) - komunikácie s vyznačením profilov Navrhovaný nový stav zahrňuje navrhnuté objekty s ich výškovým a smerovým osadením, projektované prípojky na vodu, kanalizáciu, elektrinu, plyn...projektovú dokumentáciu a terénne úpravy. Návrh zariadenia staveniska so všetkými objektmi, ktoré slúžia na prevádzkové, sociálne a hygienické účely dodávateľa stavby a ktoré sa po ukončení stavby zlikvidujú alebo uvádzajú do pôvodného stavu. Do situačného plánu sa zakreslí obvod staveniska a potom objekty ZS ako: - žeriavové dráhy - príjazdové a vnútrostaveniskové komunikácie - voľné plochy pre skládku materiálu - umiestnenie skladov - plochy pre výrobne - miesta odberu energie, vody, kanalizačné prípojky - kancelárie, WC, kuchyňa - prístrešky 22

23 Časový plán výstavby Informuje o časovom priebehu zamýšľanej prípravy a realizácie celej výstavby. Je to osobitný dokument, súčasť POV. Spracúva sa: - riadkovým harmonogramom - sieťovým grafom Údaje uvedené v časovom pláne sú nevyhnutné pri uzatváraní zmlúv medzi investorom a dodávateľom. Obsah časového plánu: - číslo a názov objeku - celkové náklady stavby - termíny projekčnej pripravenosti - časový graf priebehu výstavby - hlavné objemy prác - potreby hlavných stavebných materiálov - počet pracovných síl - nasadenie hlavných mechanizmov Každý objekt sa plánuje samostatne, pri návrhu lehoty výstavby vychádzame z celkovej lehoty výstavby. Plán nasadenia hlavných mechanizmov sa robí len pri väčších stavbách, uvádzajú sa rýpadlá, dozéry, žeriavy, pilotážne súpravy, centrálne betonárne... Dokladová časť Dokladovú časť POV tvoria doklady originál alebo odpisy dokladov, ktoré sa získali počas spracovania POV napríklad: - zápis o obhliadke staveniska - zápis o prerokovaní zmlúv medzi dodávateľom, investorom, projektantom - zápis o prerokovaní dodávok - zápis o prerokovaní použitia pozemku - povolenie na použitie príjazdových komunikácií - povolenie na odber energií - povolenie na napojenie do kanalizácie - povolenie na napojenie sa na vodu - povolenie na používanie susedných dodávok - povolenie na subdodávky - príjemky, faktúry, výdajky, žiadosti Výrobné zariadenie staveniska Výrobne na stavenisku slúžia na výrobu polovýrobkov pre stavbu, navrhujeme ich vzhľadom na technologický postup výroby. Patria sem: 1. Betonárne musíme prihliadať na: - dovoz cementu a štrkopiesku 23

24 - uskladnenie zložiek bet. zmesi - dávkovanie zložiek betónovej zmesi - miešanie zmesi - vypúšťanie zmesi do zásobníkov alebo do dopravných prostriedkov - doprava bet. zmesi na miesto určenia Betonárne podľa množstva vyrobenej zmesi môžu byť: - malé (do 25 m 3 ) - stredné (50 až 100 m 3 ) - veľké (nad 100 m 3 ) Budujú sa centrálne pre viac stavieb alebo pre celú stavbu (priemyselný park) 2. Maltárne sa používajú na výrobu malty na omietanie a murovanie, prihliadame na: - dovoz vápna, cementu, piesku - doprava do miešačky - miešanie - vypúšťanie a doprava 3. Tesárne sa používajú na výrobu debnenia, môžu byť aj mimo stavby, prihliadame na: - dovoz reziva a uskladnenie - prípravu reziva - výroba tesárskych konštrukcií - uskladnenie hotových dielcov 4. Ohybárne sa používajú na prípravu betonárskej ocele a prihliadame na: - dopravu a uskladnenie ocele na stavenisku - na strihanie a zváranie ocele - úložisko ocele podľa profilov a dĺžky - ohýbanie ocele 5. Sociálne zariadenie staveniska Účelom tejto časti zariadenia stavieb je zabezpečiť pracovníkom zdravotné, sociálne, hygienické a kultúrne podmienky. Ak nemôžeme použiť existujúce budovy, musíme vybudovať provizórne zariadenie. Patria sem: 1. Šatne, ktoré sa zriaďujú osobitne pre mužov a osobitne pre ženy. Na jedného pracovníka pripadá 1,5 m 2 podlahovej plochy. Zriaďujeme skrinkové šatne, kt. sú vybavené typizovanými oceľovými skrinkami. Medzi jednotlivými radmi musí byť 1,5 m voľného priestoru do ktorého sa umiestnia lavice 2. Umyvárne musia byť pri šatniach a na 1 pracovníka pripadá 0,25 0,3 m 2 podlahovej plochy. Steny musia byť umývateľné, podlaha betónová, protisklzová a vyspádovaná k podlahovému vpustu. Na 1 výtokový ventil s teplou a studenou vodou pripadá 5 pracovníkov. 3. Záchody, pre ktoré platia tie isté hygienické predpisy ako pre stále záchody: 24

25 - muži ( 1 sedadlo = 10 ľudí, 2 = 11-50, 3 = ) - ženy (1= 10, 2 = 11-30, 3 = 31 50, 4 = 51 80) 4. Jedálne sú miestnosti dimenzované podľa počtu pracovníkov vybavené stolmi a lavicami. Na 1 stravníka pripadá 1 m 2, pričom pri väčšom počte treba rátať so zmennosťou stravovania. Musíme počítať s výdajom jedla, umývaním riadu a s možnosťou jedlo ohriať. 5. Špeciálne sociálne zariadenia sa budujú len na veľkých stavbách a patria sem : - ubytovne - závodné kuchyne a kantíny - lekárske ošetrovne - kultúrne a spoločenské zariadenia - predajne potravín a drobného spotrebného tovaru Prevádzkové zariadenie staveniska Zriaďuje sa za účelom zabezpečenia dopravy materiálu na stavenisko, zabezpečenia technickej aj administratívnej správy stavby a zásobovanie vodou a elektrinou. Patria sem: 1. Prostriedky mimostaveniskovej dopravy, používajú sa na dopravu materiálov od dodávateľov na stavenisko, patria sem: - nákladné automobily - trailery - traktory - dampery 2. Prostriedky vnútrostaveniskovej dopravy, používajú sa na prepravu materiálov zo staveniska na miesto spracovania. Rozlišujeme ich 1. podľa druhu: - na koľajovú dopravu - dopravníky - na bezkoľajovú dopravu - žeriavy, výťahy - 2. podľa spôsobu dopravy: - horizontálna doprava (autá, traktory, japonky, vozíky) - vertikálna doprava (výťahy) - kombinovaná doprava (žeriavy, dopravníky) 3. Dielne sa zriaďujú podľa potreby v závislosti od veľkosti stavby a zložitosti strojového zariadenia. Umiestňujú sa mimo stavby a môžu byť: - pomocné - údržbárske 4. Kancelárie sa umiestňujú pri vchode na stavenisko tak, aby stavbyvedúci mali prehľad o stavenisku. 13 m 2 pripadá na 1 stavbyvedúceho alebo 2 technických pracovníkov, 2 25

26 administratívnych pracovníkov, 3 majstrov... K tejto ploche pripočítame plochu na komunikácie, sociálne zariadenie a príručný sklad. 5. Staveniskové komunikácie zabezpečujú pohyb dopravných prostriedkov vnútri staveniska, môžu byť: jednosmerné (min. 3 m ) - dvojsmerné (min. 5 m) - Podľa konštrukcie vozovky rozlišujeme: - spevnené (štrkovou vrstvou) - prefabrikované (panelové 3x1x0,15 m ) 6. Zásobovanie vodou, ktorá môže byť: - úžitková (stavebné práce, malta, betón, kropenie) - pitná (kancelárie, sociálne zariadenie, kuchyne...) Odber vody sa zabezpečuje prípojkou a výpočtom podľa druhu vody 7. Zásobovanie stavby elektrickou energiou Projekt elektrického rozvodu je súčasťou výkresovej dokumentácie POV a sú v ňom zakreslené všetky spotrebiče, vonkajšie a vnútorné osvetľovacie telesá. Po stavenisku sa rozvádza prúd 380/220 V, vo vlhkom prostredí a pri prenosných svietidlách prúd s malým napätím 24 V. Vedie sa podzemnými káblami alebo po stĺpoch. Spotreba sa stanovuje výpočtom. 8. CVIČENIE POV, technická správa, vypracovanie, energia Návrh strojového vybavenia: - žeriavy - dopravníky - píly - výťahy - čerpadlá - lopaty - miešačky na betón a maltu - kompresory - vibrátory - ohýbačky - brúsky - agregáty Podľa jednotlivých druhov strojov vieme stanoviť potrebný príkon elektrickej energie pre stavebné účely (vyššia sadzba ako pre domácnosti) Príkon: K P C = k1. P1 k2 P2 k3 P3 k4 P4 cos P C - celkový príkon v kw K - koeficient straty na vedeniach (1,1) cos φ účinník (0,75 0,8) k 1 koeficient súčasnosti chodu elektromotorov na stavbe (0,6 0,75) k 2 - koeficient súčasnosti priamych výkonov (0,4 0,5) k 3 - koeficient súčasnosti vonkajšieho osvetlenia (1,0) 26

27 k 4 - koeficient súčasnosti vnútorného osvetlenia (0,8) P 1 súčet štítkových výkonov elektromotorov v kw P 2 súčet štítkových výkonov aparátov v kw P 3 súčet výkonov vonkajšieho osvetlenia v kw P 4 súčet výkonov vnútorného osvetlenia v kw Takto dostaneme požiadavku na zdroj energie (transformátor) pripojený na sieť (vlastný zdroj) Transformátory môžu byť (platí pre malé stavby prípojka na 380 kva) - stožiarové (100, 160, 250 kva) - kioskové - stabilné (315,400, 500 kva) Miesto a spôsob odberu určia elektrárne, podľa polohy staveniska. Na určenie štítkových príkonov elektromotorov sú určené tabuľky. Spracovateľ POV dodá energiu do staveniska. Vnútrostaveniskový rozvod je vecou projektanta a projektu. Ochranné pásma pri vzdušnom vedení el. energie: - do 60 kv - 10 m na každú stranu kv - 15 m na každú stranu kv - 20 m na každú stranu kv - 25 m na každú stranu Pri káblovom vedení je ochranné pásmo nad a pod terénom pri všetkých napätia 1m na každú stranu. Pri práci v ochrannom pásme potrebujeme súhlas majiteľa energetického zariadenia (len do 3 m pri vzdušnom vedení, 6,5 m pri podzemnom sa môže pracovať ručne, mechanizmami inak sa musí vypnúť sieť) 9. CVIČENIE technická správa, voda Určenie počtu robotníkov Vypočítame ho z rozvrhnutých finančných nákladov v časovom pláne výstavby a z plánu produktivity na 1 robotníka. Počet stanovuje osobitne pre práce HSV a osobitne pre PSV vo vzťahu n = F P. t d n n počet robotníkov HSV alebo PSV F n finančný náklad HSV, PSV za obdobie P d mesačná produktivita t počet mesiacov v sledovanom období Tieto počty robotníkov sú doplnené o ďalších pracovníkov od dodávateľov, o technickoadministratívnych pracovníkov a pomocný personál. Výpočet spotreby vody: Účelom je zabezpečenie možnosti a určenie spôsobu odberu vody pre stavebné účely. Potrebujeme poznať celkovú spotrebu vody na: 27

28 - technologické účely (betónová zmes, malta, polievanie...) - prevádzkové účely (napájanie kotlov, na výrobu pary, do chladičov strojov...) - sanitárne účely (záchody, umyvárne, práčovne...) - na pitie - protipožiarnu ochranu Zdroje vody: - verejná vodovodná sieť - studne - podniková sieť (pitná, úžitková) - vodné toky, jazerá, nádrže Množstvo vody sa stanoví podľa vzorca: 1. úžitková voda (technologická) Q 1 = S. k v n t.3600 l s 2. pitná voda Q 2 = R. N. k n t.3600 l s Q 1, Q 2 - množstvo vody v l s S v spotreba vody za smenu, deň v litroch (50 100) k n koeficient nerovnomernosti pre danú spotrebu (1,1) t čas, za ktorý sa voda odoberá v hodiná ( smena, deň) 8,5 10 R počet užívateľov (robotníkov) 6 10 N norma spotreby na 1 osobu/deň, smenu v litroch (10 l) 3. voda na protipožiarne účely určuje sa v l s alebo v počte hydrantov, predpisy stanovujú spotrebu vody na ochranu: - do 600 m 2 staveniska 6,7 10 l/s (2 hydranty) m ,3 l/s (3 hydranty) viac m 2 13,3 l/s (4 hydranty) Na jeden hydrant sa ráta odber 3,3 4 l/s, pri väčších stavbách treba návrh prerokovať s orgánmi protipožiarnej služby, ak celkový príkon vody Q < ako je potrebný pre požiarne účely a potom celkovú spotrebu Q stanovíme: 1 Q 2 Q = Q pož + ½(Q 1 + Q 2 ) 4. odvodnenie a kanalizácia K vypočítanej spotrebe vody Q sa pripočíta asi 20% na drobnú spotrebu a straty a dostaneme spotrebu l/s na ktorú dimenzujeme potrubie, priemer potrubia vypočítame: 28

29 D = Q. v D je priemer potrubia (cm) Q - celková spotreba (l/s) v rýchlosť prúdu m/s (0,8 1,0 m pri pitnej vode, 1,5 m pri úžitkovej vode) Spôsob odvodnenia : - žumpa - mestská kanalizácia - dočasný trativod Miesto pre záustenie: - odpadových vôd (spodná voda, odčerpaná, dažďová, z uvývačiek...) - splaškových vôd ( z objektov ZS) 10. CVIČENIE projektová dokumentácia ZÁKLADNÉ RIEŠENIE ZARIADENIA STAVENISKA - navrhnúť vlastnú situáciu v mierke 1:200 tak, aby tam boli aj okolité parcely viditeľné, respektíve použijú geometrický náčrt a rozpracujú ho do mierky - navrhnúť vlastnú stavbu reštaurácie, baru, rodinného domu a napoja ho na IS - nový stav zakreslia červenou farbou, červenou sú označené aj rozmery novej nehnuteľnosti - červenou farbou študenti zakresli aj nové napojenie na IS Projektová dokumentácia projekt z GIS, pôdorys 1. nadzemné rodinný dom 29

30 30

31 11. Organizácia výstavby a časový plán Je to vlastne riadkový graf, najjednoduchšia forma vyjadrenia časového priebehu prípravy a realizácie stavby. Je prehľadný ale stavbu znázorňuje len z hľadiska času, nezaznamenáva väzby medzi jednotlivými objektmi z hľadiska celkovej výstavby. Grafické znázornenie je doplnené finančnými objemami, ktoré treba v danom období prestavať (mesiac, štvrťrok) Nevyhnutné údaje: - začatie a skončenie stavby a jednotlivých objektov - termíny ukončenia a začatia prác - pripravenosť na montáž technologického zariadenia - začiatok a koniec montážnych prác - termíny skúšok - termíny začatia výstavby a zariadenia staveniska a jeho likvidácie Jednotlivé činnosti sa vyznačujú vodorovnou čiarou. Lehota výstavby je čas trvania prác na stavenisku od začatia stavby do jej dokončenia. určuje sa v mesiacoch. Začína sa dňom, keď je v stavebnom denníku zaznačené vykonanie prvých prác podľa projektovej dokumentácie. Stavba je dokončená, ak sú dokončené všetky objekty, prevádzkové súbory, ostatné práce a dodávky podľa dokumentácie. Lehotu výstavby môžeme vypočítať podľa vzorca: y = a. 3 x y je lehota výstavby v mesiacoch a je empirický koeficient pre každú skupinu stavieb iný (8,5 9,5) x je rozpočtový náklad stavby v tis. Eur Predĺženie lehoty výstavby je možné len vtedy ak: - stavba má charakter rekonštrukcie - ide o mimoriadny prípad - ide o stavbu v pamiatkovo chránenom obvode - ide o stavbu situovanú 700 mnm a viac Predĺženie je možné len po súhlase investora, ministerstva. Zmena lehoty je možná po posudzovacom a schvaľovacom konaní. Prehľad činností do časového plánu: A zhrnutie ornice, uskladnenie, odvoz, vyčistenie pozemku B vyhĺbenie základov (strojovo, mechanizmy JCP) C betónovanie základovej konštrukcie, výstuž, betonáž D murovanie zvislých konštrukcií E murovanie vodorovných konštrukcií F osadenie okien a dverí G vnútorné omietky, maľby a nátery 31

32 H kladenie podláh I zateplenie, vonkajšie omietky, nátery J úprava okolia K dokončenie, dodatočné práce 1. Vypracovanie vlastného harmonogramu podľa zadania 2. Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pracujúcich 12. CVIČENIE vypracovanie harmonogramu prác Opakovanie dod. prípravy stavieb, výrobnej prípravy 6. Realizácia stavby (5/1) 1. Stavebný denník, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby Stavebný denník alebo jednoduchý záznam o stavbe je písomný dokument zaobstarávaný formou priebežných zápisov do knihy, ktorý je povinne vedený predpísaným spôsobom a slúži k priebežným chronologickým záznamom informácií o priebehu výstavby, k evidencii dokumentácie a všetkých dokladov týkajúcich sa stavby aj denné vykonávanie záznamov všetkých dôležitých okolností, týkajúcich sa stavby a stavebných činností. Povinnosť viesť stavebný denník, spôsob jeho vedenia, jeho uloženie a archivácia a význam stavebného denníka v investičnej výstavbe priamo alebo nepriamo rieši niekoľko právnych noriem, ktoré sa dotýkajú organizácie a riadenia investičnej výstavby. K najvýznamnejším z nich patrí: - Zákon č 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku, - Vyhláška č 132/1998 Zb., Ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, - Zákon č 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, - Zákon č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, - Zákon č 455/1991 Zb., O živnostenskom podnikaní, živnostenský zákon, - Zákon č 360/1992 Sb., O výkone povolania autorizovaných architektov a o výkone povolania autorizovaných inžinierov a technikov činných vo výstavbe. Na vedenie stavebného denníka je nutné pristupovať so znalosťou nasledujúceho základného "desatora": 1. Stavebný denník musí byť vedený, ak ide o stavbu ktorej stavebníkom, popr. tým, kto stavbu pre stavebníka uskutočňuje (ďalej len zhotoviteľ) je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikajúca podľa príslušných právnych predpisov. 2. Stavebný denník je vedený odo dňa, kedy sa začali práce na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sa odstráni vady a nedorobky, najmä podľa kolaudačného rozhodnutia. 32

33 3. Stavebný denník vedie zhotoviteľ, popr. stavebník. Za vedenie stavebného denníka je zodpovedný vedúci stavby, ktorý však môže vedením denníka poveriť majstra. 4. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky dôležité okolnosti týkajúce sa stavby najmä: - Časový postup prác, - Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom alebo od podmienok stanovených inými rozhodnutiami alebo opatreniami, - Ďalšie údaje potrebné pre posúdenie prác stavebným úradom a ostatnými orgánmi štátnej správy. 5. Stavebný denník slúži tiež k záznamom orgánov štátneho stavebného dohľadu a orgánov štátnej správy, ktoré majú oprávnenie dozerať na uskutočňovanie stavby podľa osobitných predpisov. 6. Stavebník sleduje obsah stavebného denníka ak záznamom v ňom uvedeným pripája svoje stanoviská. 7. Stavebný denník musí byť prístupný oprávneným osobám a pracovníkom orgánov štátnej správy po dobu uskutočňovania stavby. Po celú dobu výstavby musí byť k dispozícii na stavbe. 8. Denné záznamy zapisuje "zodpovedná osoba" alebo touto osobou písomne poverený pracovník v deň, ktorého sa záznamy týkajú - výnimočne nasledujúci deň, v ktorom sa na stavbe pracuje. 9. Ak ide o technicky jednoduchú stavbu alebo práce menšieho rozsahu, môžu byť denné záznamy v stavebnom denníku nahradené, so súhlasom stavebného úradu, jedným záznamom za obdobie najviac sedemdňová. 10. Stavebník je povinný uchovávať stavebný denník, po dobu desiatich rokov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, resp. od skončenia stavby, ak kolaudáciu nepodlieha. Vedľa povinnosti viesť stavebný denník v súlade s právnymi predpismi sa odporúča, aby bolo zmluvne zabezpečené vedenie stavebného denníka každým zhotoviteľom zúčastneným na prácach na stavenisku (subdodávateľom) v rozsahu jeho prác s tým, že záznamy v denníku potvrdzuje príslušný objednávateľ. 2. Kolaudačné konanie Základná právna úprava upravujúca problematiku kolaudačného rozhodnutia ako dokladu k majetku je obsiahnutá v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení (ďalej len zákon ) a vo vyhláške 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška ). Kolaudačné rozhodnutie zakladá právo začať stavbu užívať a povinnosť užívať ju len na ten účel, ktorý bol určený v kolaudačnom rozhodnutí. Vydáva ho stavebný úrad, ktorý týmto rozhodnutím výslovne určí, na aký účel sa môže stavba používať či na bývanie, na poskytovanie služieb, na obchodnú činnosť. 33

34 Kolaudačné rozhodnutie nie je potrebné pri každej stavbe. Stavebný úrad môže od kolaudácie stavby upustiť, ak ide o drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce, aj keď určil, že podliehajú stavebnému povoleniu. Potrebné je vždy, ak je stavba určená na bývanie alebo na individuálnu rekreáciu. Na garáž len vtedy, ak nepatrí do kategórie drobných stavieb. Kolaudačné rozhodnutie musí mať aj stavba s prevádzkovým alebo výrobným zariadením. Kolaudačnému rozhodnutiu predchádza kolaudačné konanie priamo na mieste a začína sa vždy na žiadosť stavebníka. Prv, ako stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie, v kolaudačnom konaní priamo na mieste skúma, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Skúma tiež, či sa dodržali podmienky určené územným plánom alebo v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. Posudzuje, či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb a životného prostredia. Účastníci kolaudačného konania Účastníkmi kolaudačného konania, podľa 78 zákona, sú stavebník, vlastník stavby, ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená. Ak stavebný úrad zlúči s kolaudačným konaním konanie o zmene stavby pred dokončením, sú účastníkmi konania aj tí účastníci stavebného konania, ktorých by sa zmena mohla dotýkať. Kolaudačné konanie prebieha na stavebných úradoch v tých obciach a mestách, ktoré vykonávajú prenesený výkon štátnej správy príslušný je úrad podľa miesta, kde sa stavba nachádza. Kolaudačné rozhodnutie sa vydáva v kolaudačnom konaní, ktoré sa začína na písomný návrh stavebníka. 3. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, Podľa 17 vyhlášky, obsahuje: a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka, b) označenie a miesto stavby, c) dátum a číslo stavebného povolenia alebo povolenia zmeny stavby pred jej dokončením, d) predpokladaný termín dokončenia stavby, e) termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby, f) údaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka, a čas jej trvania. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa podľa potreby pripojí: a) opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia, b) ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím, 34

35 c) geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností; tento doklad sa nedoplní, ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby, d) ak ide o stavbu, v ktorej bolo alebo má byť zabudované jadrové zariadenie, súhlas úradu jadrového dozoru udelený na základe posúdenia bezpečnostnej dokumentácie, e) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, f) ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby. kolaudačné konanie uskutočňuje a kolaudačné rozhodnutie vydáva ten stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie, stavebný úrad oznámi účastníkom konania, obci, ak nie je stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie a dotknutým orgánom stavebnej správy, začatie kolaudačného konania najmenej 10 dní pred ústnym konaním spojeným s miestnym zisťovaním, Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa, podľa 18 vyhlášky, predkladajú: a) doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby, b) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku; ak bola vykonaná skúšobná prevádzka, jej vyhodnotenie alebo správa o výsledku komplexného vyskúšania, c) projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením, d) výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby; tieto zmeny môžu byť na základe kolaudačného rozhodnutia vyznačené v projektovej dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ak konanie o nich stavebný úrad spojil s kolaudačným konaním, e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia, f) podrobnejšia dokumentácia vypracovaná ešte pred začatím stavby, ak stavebný úrad jej vypracovanie určil v podmienkach stavebného povolenia, g) stavebný denník. Pri jednoduchých a drobných stavbách môžu byť po dohode so stavebným úradom náležitosti návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia vrátane jeho príloh primerane zjednodušené. Stavebný úrad spíše o ústnom pojednávaní protokol, ktorý obsahuje: a) označenie stavby, b) zistenie, či sa dodržali podmienky územného rozhodnutia a stavebného povolenia a či sa vyhovelo všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, c) porovnávanie skutočného realizovania dokončenej stavby s projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom, d) súpis zistených odchýlok od skutočného realizovania stavby, prípadne odkaz na podklady kolaudačného rozhodnutia, e) námietky účastníkov konania, f) stanoviská dotknutých orgánov. 35

36 podľa 140 stavebného zákona ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní, lehoty na rozhodnutie stavebných úradov určuje 49 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení: v jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, bezodkladne, v ostatných prípadoch je povinný rozhodnúť do 30 dní od začatia konania, vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní, ak stavebný úrad nemôže rozhodnúť do 30, resp. 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť. 4. Kolaudačné rozhodnutie nevyhnutné je na užívanie dokončenej stavby alebo jej časti, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie, potrebujete ho aj na užívanie tej časti stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce na základe stavebného povolenia, jeho kópia je potrebná pri vybavovaní listiny o určení súpisného čísla, jeho zrušení alebo zmene, ktorá sa vybavuje na obecnom (mestskom) úrade, správa katastra ho vyžaduje ako doklad na zápis novostavby a stavby do katastra nehnuteľností, na obecnom alebo mestskom úrade sa ním preukazuje priznaná výška dane z nehnuteľnosti. Okrem všeobecných náležitostí, ktoré určuje správny poriadok ( 47), obsahuje: meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa, označenie stavby, vymedzenie účelu užívania stavby, podmienky pre užívanie stavby, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránených záujmov účastníkov konania, najmä z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, zdravia ľudí, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, lehotu na odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby, ktoré vo svojom súhrne nebránia riadnemu a nerušenému užívaniu stavby. Kolaudačné rozhodnutie je dôležitý doklad o vlastníkovi stavby. Vyžadujú ho napríklad aj notári, pokiaľ ako súdni komisári rozhodujú o dedičstve a stavba ešte nie je zapísaná na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností. Je tiež dôkazom pri rôznych súdnych sporoch o vlastníctvo. Účel užívania stavby, ktorý je určený v kolaudačnom rozhodnutí, je dôležitý z viacerých dôvodov. Napríklad podľa účelu, na ktorý sa stavby užívajú, vyrubujú obecné a mestské úrady dane z nehnuteľností. Každú zmenu v spôsobe užívania stavby treba ohlásiť stavebnému úradu. Stavebný úrad o zmene rozhodne na základe nového kolaudačného rozhodnutia. Poplatky sú stanovené v zákone č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení položka 62a sadzobníka správnych poplatkov: 5. CVIČENIE náležitosti kolaudačného konania Opakovanie 36

37 7. ROZPOČET STAVBY - CVIČENIE (48) 1. Spracovanie cenovej ponuky možnosti Rozpočet je základný dokument výrobnej prípravy stavby, na jeho základe poskytuje banka finančné prostriedky a na jeho základe vie investor uskutočniť výberové konanie. Rozpočet odzrkadľuje: - náklady HSV - náklady PSV Sú to náklady na materiál, prácu a činnosti súvisiace s výrobou stavby. Na to, aby rozpočet mohol byť zostavený potrebujeme: - aktuálne ceny materiálov - cenník prác - projektovú dokumentáciu (slepý rozpočet) Potencionálny dodávateľ predkladá odberateľovi návrh ceny stavebnej zákazky formou ponukového rozpočtu. Podklady pre rozpočet sa vypočítavajú vo výkaze výmer, ktorý predstavuje výpočet množstva stavebných prác pre jednotlivé položky z výkresovej časti projektovej dokumentácie. Stavebná firma by nemala postupovať tak, že bez náležitej kontroly ocení položky výkazu výmer. Chyby, ktoré môžu vo výkaze vzniknúť, ovplyvňujú výšku ceny stavebného diela. Zvýšené náklady oproti pôvodnej ponuke potom znáša stavebná firma a nie investor. Štruktúra ceny v cenovej ponuke sa môže dohodnúť medzi dodávateľom a odberateľom aj v prípade drobných prác alebo malých remeselných zákaziek. Rekapitulácia a prehľad nákladov stavby (krycí list) slúži k prehľadnému rozdeleniu a zhrnutiu položiek stavby. Sú to súčty stavebných prác spadajúcich do konkrétneho stavebného diela. 37

38 2. Oceňovanie stavebných prác Predmetom oceňovania stavebnej produkcie sú materiály, výrobky, polotovary, konštrukcie a práce, výkony dopravy, výkony strojov, stavebné objekty, prevádzkové súbory. Patria sem aj prieskumné a projektové práce, inžinierska činnosť. Špecifikom oceňovania predmetu pri uzatváraní dohody o cene je, že spravidla tento predmet ešte neexistuje. Cena je stanovená, resp. rozpočtovaná vopred na základe technického návrhu stavby, stavebnej zákazky podľa projektovej dokumentácie. Oceňovanie stavebnej produkcie je zložitý proces, pretože samotná stavebná výroba má určité hlavné špecifiká: 1. individuálna produkcia 2. pohyblivosť stavebnej výroby 3. dlhý výrobný cyklus 4. vplyv počasia 5. použiteľnosť materiálu (skladovanie, rozmery materiálu...) Ďalšími špecifikami stavebnej produkcie sú: - charakter stavby - miesto stavby (nadmorská výška..) - investičná náročnosť od úverov - dopravné, ubytovacie, stravovacie a iné podmienky - nutný rozsah zariadenia staveniska - charakter dodávky (priama, na kľúč...) - spôsob úhrady stavebných prác 38

39 Tieto špecifiká spôsobujú, že kalkuláciu ceny robíme s ohľadom na jej individuálnosť, zložitosť a materiálovú náročnosť ocenením všetkých konštrukcií a prác, z ktorých sa stavebná konštrukcia skladá vo forme ponukového rozpočtu. 3. Základné oceňovacie prvky a, jednotková cena b, hodinová sadzba c, špecifikácie d, doprava Základom stanovenia ponukovej ceny stavebnej zákazky je najčastejšie individuálna kalkulácia nákladov jednotkových cien stavebných prác. Jednotková cena predstavuje cenu za jednotku stavebnej produkcie alebo konštrukcie, ako napríklad m 3 ; m 2... Tieto orientačné ceny sú uvádzané v katalógoch. Obsahujú všetky náklady a zisk potrebný k vykonaniu stavebných prác. Jednotková cena z katalógu smerných cien však nie je cenou predaja, pretože nezahŕňa náklady spojené s umiestnením stavby, zariadením staveniska, prevádzkové vplyvy... Hodinová sadzba sa dohaduje len pri zvláštnych podmienkach, keď práce nie sú objektívne kalkulované (znížená bezpečnosť práce..), neexistuje projektová dokumentácia stavebného diela, katalóg neobsahuje potrebné ceny, zákazka má menší rozsah... Špecifikácie. Ceny stavebných prác sa skladajú z dvoch zložiek: - v jednej zložke sú zahrnuté len náklady na vykonanie práca a náklady pomocných materiálov - v druhej zložke sú náklady hlavných druhov materiálov alebo výrobkov špecifikácií Používajú sa kvôli rešpektovaniu cien konkrétnych materiálov predpísaných projektovou dokumentáciou a vtedy, ak je možnosť výberu viacerých druhov materiálov Doprava. Dopravné náklady sa zakalkulujú: - priamo do ceny stavebnej práce - samostatné položky na oceňovanie dopravy ( presun hmôt..) Dopravné náklady môžu byť: a, náklady na technologickú dopravu ( prevoz hornín pri zemných prácach) b, náklady na dopravu materiálu a výrobkov zabudovaných do stavby c, náklady na odvoz búraného materiálu a sutiny Náklady na presun hmôt sa oceňujú samostatne, spravidla smernými cenami presunu hmôt (orientačnými percentuálnymi sadzbami...) Smerné ceny presunu hmôt prác HSV sú stanovené pre celú záklazku, smerné ceny presunu hmôt pre PSV sú stanovené pre jednotlivé remeselné odbory rozdielne. 4. Doplnkové oceňovacie prvky a, prirážky a zrážky b, náklady na umiestnenie stavby c, prípočty a odpočty 39

40 Prirážky a zrážky sa zakalkulujú do ceny stavebného diela vtedy, ak ide o doplnkové náklady: - práca nadčas, v noci, v dňoch pracovného voľna - práca bez pevnej pracovnej podlahy - kultúrne pamiatky (predpísané technologické postupy) - nedodržanie kvality, termínov dodávky - kompletizačná činnosť Náklady na umiestnenie stavby. Ide o zvýšené náklady dodávateľa, ktoré sa môžu kalkulovať aj samostatne alebo inak dohodnutým spôsobom. Medzi tieto náklady patria: - zariadenie staveniska - prevádzkové vplyvy - územie so sťaženými výrobnými a klimatickými podmienkami - sťažené dopravné podmienky - doprava zamestnancov - mimostavenisková doprava - horské oblasti (vykurovanie, sneh, ručné práce, opotrebenie ochranných odevov) - chránené pamiatkové objekty (opatrnejšie, znížené výkony...) Prípočty a odpočty. Do tejto kategórie patria náklady, ktoré vznikajú v samotnom priebehu realizácie zákazky, pričom možnosť ich premietnutia do ceny zákazky je potrebné mať v prípade väčšiny zabezpečené zmluvne. Patria sem napríklad: - dohodnuté doložky (odpočty za materiál dodaný investorom...) - zákonné odpočty (DPH) - práce navyše (zmeny rozsahu diela spôsobené zmenou zadania stavby...) 6. Ceny a ich význam v stavebníctve Cieľom každého podnikania je dosiahnutie zisku. V stavebnom podnikaní to znamená, že ceny, za ktoré predáva podnikateľ svoje stavebné výkony, resp. služby na trhu musia byť vyššie ako ním vynaložené náklady. CENA = NÁKLADY + ZISK Cena ( price, preis, prix) je peňažné vyjadrenie hodnoty tovarov a služieb. Cena sa nemusí zhodovať s hodnotou, môže sa odkláňať smerom hore aj dolu a to v závislosti od dopytu a ponuky. Cena je regulátor spotreby a výroby. Zisk nie je len odmena za podnikanie, ale aj podmienka ďalšieho rozvoja. Zisk môže firma ovplyvniť aj zvnútra využívaním výrobných faktorov. Náklady sú výdavky spojené s činnosťou firmy a mali by byť objektívne stanovené. Výšku ceny ovplyvňuje množstvo faktorov: - cieľ stavebnej firmy (ide o určenie výšky zisku, či firma spláca úvery, má vlastné výrobné podmienky, má dobrú trhovú pozíciu alebo len chce dosiahnuť dobrú pozíciu...) - dopyt a ponuka (ak je dopyt > ponuka tak cena stúpa a ak je dopyt < ponuka, tak cena klesá ) - ekonomika 3. ročník - cenová legislatíva a regulácia cien (výška DPH zákon č. 18/1996) 40

41 - konkurencia (vzájomné pôsobenie ponuky, dopytu a ceny) - osobitosti trhu (okruh zákazníkov, vyššia kvalita = vyššia cena...klientela) - náklady (priame aj režijné náklady) - druh stavebných výkonov (rodinné domy, bytové jadrá...) - objem produkcie (nie všetky náklady rastú lízing, nájomné, odpisy...) - ostatné vplyvy (ekonomické podmienky, psychologické faktory...) 7. Druhy cien 41

42 8. Druhy cien podľa obsahu 9. Druhy cien podľa účastníkov stavebného trhu 42

43 10. Cenová regulácia a cenová kontrola 43

44 44

45 45

46 11. Opakovanie písomná práca 1. Vymenujte základné oceňovacie prvky 2. Vymenujte doplnkové oceňovacie prvky 3. Charakterizujte pojem cena 4. Ktoré sú hlavné špecifiká stavebnej výroby 5. Ktoré druhy cien poznáte 6. Čo je to cenová regulácia 7. Ako prebieha cenová kontrola 12. Kalkulačný vzorec v stavebníctve Predmetom kalkulácie sú výkony, ktoré sú príčinou vzniku nákladov. Kalkulačnou jednotkou je určitý výkon, vymedzený mernou jednotkou, na ktorý sa stanovujú vlastné náklady. Kalkulované množstvo predstavuje počet, hmotnosť, dĺžku... výkonov, pre ktoré sa zisťujú naraz vlastné náklady výroby. Vo všeobecnosti v stavebníctve môžeme postupovať podľa nasledovného kalkulačného vzorca 1. PRIAME NÁKLADY: PRIAMY MATERIÁL PRIAME MZDY NÁKLADY NA STROJE A ZARIADENIA OSTATNÉ PRIAME NÁKLADY PODDODÁVKY 2. NEPRIAME NÁKLADY VÝROBNÁ RÉŽIA SPRÁVNA RÉŽIA 3. ZISK 4. RIZIKO CELKOVÁ CENA stavebného diela, časti konštrukcie, výkonu... Kalkulácie môžeme robiť z viacerých hľadísk: 46

47 1. nákladových (úplné a neúplné náklady, predbežná a výsledná kalkulácia, dynamická a statická kalkulácia závisí to od účelu zostavenia kalkulácie) 2. cenových (náklady, zisk, riziko, DPH) 13. Zisk ako samostatná položka kalkulačného vzorca a DPH Výšku zisku kalkulujeme vopred, pretože je ovplyvnený: - ponukou a dopytom na trhu - konkurenciou na trhu - reguláciou cien - finančným preddavkom Podnikateľské riziko nemôžeme dopredu určiť ani kvantifikovať nepredvídané javy a udalosti ako sú: - zmeny legislatívy - zmeny v cenách - zmeny v podmienkach na trhu - zmeny kurzov - zmeny v úverových podmienkach Daň z pridanej hodnoty DPH je jednotná vo výške 19% a účtuje sa za tovar aj služby: - prieskumné činnosti - projektovanie - geologické činnosti - realitné - geodetické - stavebný dozor - architektonické - technické zariadenie budov - investorské - HSV, PSV Základom dane je cena za zdaniteľné plnenie. DPH je samostatnou položkou a nie je súčasťou rozpočtových nákladov stavby. 14. Náklady, réžie Priame náklady môžeme rozdeliť na : 1. Náklady na priamy materiál 2. Náklady na mzdy 3. Náklady na prevádzku strojov a zariadení 4. Ostatné priame náklady 5. Poddodávky V nákladoch na priamy materiál je zahrnutá predajná cena materiálov, výrobkov, polotovarov, dielcov a náklady spojené s obstarávaním: - N na stavebný materiál (nákupná cena + cena dopravy, obstarania, štrk, cement...) - N na pomocné stavebné materiály a pohonné hmoty, ktoré neplynú do stavebného diela priamo, elektrina, olej, benzín... Náklady na mzdy predstavujú ocenenie ľudskej práce vyjadrené hodinovou mzdovou tarifou a ďalšími zložkami ako napríklad: 47

48 - úkolové mzdy (za vyhotovenie diela) - časové normy (za odpracovaný čas) - prémie - príplatky (osobné ohodnotenie, za prácu v sťažených podmienkach alebo zdraviu škodlivých podmienkach, za fyzicky mimoriadne náročnú prácu...) - mzdy pracovníkov s dočasným pracovným pomerom (učni, cudzí pracovníci, vojaci, brigádnici Náklady na prevádzku strojov a zariadení sú náklady spojené s prevádzkou vlastných ale aj prenajatých strojov a zariadení používaných na stavbe a na vykonanie stavebných prác. Patria sem: - mzda za obsluhu strojov a zariadení - mzda za premiestnenie strojov a zariadení (doprava, vyloženie, demontáž, montáž) - ostatné N súvisiace so strojmi - spotreba materiálu a energie strojov a zariadení (elektrina, nafta) - odpisy, opravy strojov a zariadení - mzdy na údržbu a starostlivosť o stroje a zariadenia - opotrebenie pneumatík - nájomné za stavebné stroje a zariadenia Ostatné náklady sú napríklad: - N na prevoz zeminy - N na premiestnenie zo skladu alebo skládky - N na prepravu pracovníkov na stavenisko - N na ochranné pracovné pomôcky Nepriame náklady = réžia môžeme rozdeliť na: 1. Výrobnú réžiu (technologickú a všeobecnú výrobnú) 2. Správnu réžiu Režijné náklady sú tie náklady, ktoré sa nedajú priamo priradiť jednému nositeľovi. Výrobná réžia zahrňuje všetky časovo rozlíšené (prvotné, druhotné) náklady súvisiace s riadením, činnosťou, obsluhou výrobného procesu. Môže byť: technologická - za energie použité na úpravu staveniska, protipožiarna ochrana, spotreba ochranných pomôcok ak nebola už vopred zahrnutá - spotreba energie pri osvetlení a vykurovaní stavieb - odvoz odpadu a vrátenie materiálu - opravy a údržba investičného majetku - nezavinené manká - straty zo zmätkov - doplnkové mzdy ( príplatok vedúcich čiat, za prestoje, za prácu v noci, zvláštne zmeny, náhrada mzdy v kurzoch, odmeny...) výrobná - spotreba materiálu a energie paliva pri upratovaní a kúrení kancelárií, hygienických zariadení, kancelárskych potrieb súvisiacich s výrobou - odpisy budov a drobného investičného majetku, ktorý slúži na riadenie výrobného procesu 48

49 - ostatné náklady (poisťovne, poplatky za telefón, vecné a osobné náklady...) správna - spotreba materiálu a energie paliva pri upratovaní a kúrení kancelárií, hygienických zariadení, kancelárskych potrieb - dopravné náklady - odpisy investičného majetku - N na reklamu - N na poštovné, poplatky za telefón, stravovanie - N na cestovné - N na mzdy THP pracovníkov - N na výpočtovú techniku... R celková réžia R v výrobná réžia R s správna réžia CELKOVÁ RÉŽIA R = R V + R S 15. Opakovanie kalkulačného vzorca písomnou formou 16. Rozpočet miesto, úloha a vývoj oceňovania základ máme v úvode Položkový rozpočet stavby je jeden z najdôležitejších dokumentov stavby. Na základe tohto dokumentu je stavba prevádzaná a fakturovaná. Jednotlivé ceny položiek rozpočtu sú určujúcimi pre stanovenie fakturačnej ceny v náväznosti na množstvo prevedených prác. Súčasťou tohto rozpočtu je aj výkaz výmer. Ten presne uvádza na základe projektovej dokumentácie množstvo jednotlivých položiek stavebných prác; to znamená, že udáva číselný kód položky, popis položky (čo všetko obsahuje) a výpočet množstva. Výkaz výmer je špecifickou súčasťou rozpočtu, alebo kalkulácie. Pre každú jednotlivú položku rozpočtu je nutné špecifikovať presné množstvo, teda "vytiahnuť" tieto údaje z projektovej dokumentácie. Táto činnosť je časovo pomerne náročná a rovnako závislá na kvalite projektovej dokumentácie a fotodokumentácii. Slepé rozpočty sú súpisom prác, doplneným o výkazy výmerov. Dokumentácie pre zadanie stavby obsahujú slepé rozpočty, ako nedeliteľnú súčasť, bez ktorej nie sú kompletné. Slepé rozpočty ruka v ruke s výkazom výmer vymedzujú druh, akosť a množstvo investorom požadovaných prác, dodávok a participovaných služieb potrebných k zhotoveniu stavby. Súpis prác je súpisom položiek jednotlivých prevádzaných, alebo plánovaných prác, dodávok a služieb, potrebných k úplnému zhotoveniu stavby, alebo niektorej jej časti. Súpis prác jednoznačne vymedzuje druh a kvalitu prác cez popis položiek. Podkladom pre zhotovenie súpisu položiek sú technické špecifikácie stavby, vrátane technických a užívateľských štandardov stavby a štandardný obecne platný tarifikátor. Súpis prác sa spracováva v skladbe zodpovedajúcej projektovej dokumentácii vašej stavby. Okrem súpisu prác a služieb pre kompletné stavebné úpravy obsahuje súpis prác aj položky prác, dodávok a služieb, ktoré nie sú trvalou súčasťou stavby, avšak sú nevyhnutné pre zahájenie a dokončenie stavebného diela - teda všeobecné konštrukcie a 49

50 práce. Rozsah položiek, ktoré nie sú trvalou súčasťou stavby a sú pritom súčasťou súpisu prác, je prejednaný a odsúhlasený zadávateľom stavby a projektantom. Ponukové rozpočty sú spracované uchádzačom o zákazku alebo dodávateľom (zhotoviteľom) stavby. Podkladom pre ponukové rozpočty sú slepé rozpočty, projektová dokumentácia a dodacie podmienky, uvedené v Obchodných podmienkach - všetky podklady smerujú k stanoveniu celkovej ceny diela. Spracovaná ponuka s ponukovým rozpočtom v tomto prípade musí byť úplná a korektná. V prípade vášho záujmu je možné urobiť prieskum trhu a spracovanie vyhodnotenia jednotlivých ponúkaných rozpočtov príslušných stavebných firiem. Táto procedúra obnáša rozmnoženie projektovej dokumentácie, vypracovanie slepého rozpočtu a ich rozoslanie stavebným firmám. Po ich oslovení a získaní položkových rozpočtov nasleduje vyhodnocovanie a záverečná správa, ktorá vám bude radcom pri výbere tej z firiem, ktorá váš nový domov postaví za najrozumnejšiu cenu. 17. Info pre vypracovanie cenovej ponuky internet Základný a najjednoduchší je prepočet nákladov stavby. Ukáže sa v ňom síce prvá cena, ale tá sa môže od reality veľmi líšiť. Výpočet ceny vychádza najčastejšie zo zastavaného priestoru. Vychádza zo zistených objemových ukazovateľov vašej stavby (zastavaný priestor v m3) alebo zastavanej plochy. Pre čo možno najpresnejší odhad budúcich nákladov stavby prepočet pomáha vám, vášmu dodavateľovi a projektantom zostaviť orientačnú schému v dobe, kedy ešte nie je rozhodnuté o konečnej podobe stavby - teda do stavebného procesu vstupuje prepočet stavby v štádiu plánovania investícií a tvorby prvých štúdií a návrhov. Zostavovanie prepočtu je teda určené pre investora, ktorého zaujíma predbežná cena plánovanej stavby. Tiež pre vymedzenie investičného zámeru, alebo ako prepočet určený projektovej dokumentácii pre územné riadenie. Pre vypracovanie, vypoložkovanie a prepočítanie celkovej ceny diela je podkladom ustanovenia Zmluvy o dielo. Celková cena diela je totiž suma, zahŕňajúca cenu z ponukového rozpočtu, doplnenú o požadované položky a úpravy v zmysle zmluvných obchodných podmienok, a to vrátane DPH. Celková cena diela teda predstavuje finálny krok, ktorý vás delí od zahájenia stavebných prác na vašom novom domove. Nepodpísať zmluvu na stavbu a riadiť sa možnosťou, že aj ústna dohoda je zmluva, je kopanie si vlastného hrobu. Každá zmluva má svoje zákonitosti a úskalia, ktoré objaviť je veľmi ťažké. Tu je lepšie nechať všetko na odborníkovi od A po Z. Stačí totiž, aby sa do zmluvy vlúdila len jedna chybička, alebo preklep, a potom sa už môžu diať veci mimo vaše chápanie. A len na okraj, zmluva na jednu stranu skutočne nebudí dobrý dojem. 18. Program cenkros oboznámenie sa a zásady tvorby rozpočtu CENKROS je komplexný systém určený na oceňovanie stavebných a montážnych prác. Obsahuje výkonné nástroje pre zostavenie ponuky, rozpočtu, kalkulácie, čerpania, výrobnej faktúry alebo harmonogramu. CENKROS je určený nielen pre stavebné firmy, ale aj pre projektantov a investorov. Pracuje s databázovými súbormi Cenekon, Cenekon/URS 1990 a Cenekon TSP. 50

51 1.1.1 Systém: Poskytuje jednoduché a intuitívne ovládanie. Pracuje s úplnými popismi položiek vrátane poznámok a nadpisov. Obsahuje všetky úvodné časti cenníkov, všeobecné podmienky a prílohy. Umožňuje rýchle vyhľadávanie položiek podľa obsahu cenníkov, kódu položky alebo názvu položky. Automaticky počíta presuny hmôt a iné prirážky. Automaticky priradí špecifikáciu a nosné materiály k cenníkovým položkám. Určuje nosné položky na základe užívateľom definovaných kritérií. Tlačí profesionálne zostavy na všetkých typoch tlačiarní. Všetky zostavy je možné užívateľsky upravovať. Udržuje neustály prehľad o nákladoch zákazky a ich členení podľa kalkulačného vzorca za celú zákazku aj za jednotlivé stavebné diely. Voľný algoritmus výpočtu cien umožňuje široké možnosti nastavenia indexov a réžií. Prehľadný výpis a jednoduchá úprava nosných materiálov, profesií, strojov a OPN. Okrem smerných cien umožňuje využíva» vlastné ceny. Sleduje a vyhodnocuje cenové rozdiely medzi smernou a vykalkulovanou cenou. Jednoduchá práca so skupinovými položkami. Rýchle zostavenie rozpočtu z rozpočtových ukazovateľov na mernú jednotku JKSO. Možnosť súčasnej práce s ľubovoľným počtom rôznych katalógov a cenových úrovní. Výber vhodnej položky vám uľahčí rýchle vyhľadávanie podľa obsahu cenníkov. 51

52 Zostavenie výkazu výmer k vybranej položke je jednoduché, prehľadné a znovu použiteľné. Použitie figúr, medzisúčtov a súčtov, kopírovanie údajov z iných výmer a automatické prepočty výmer výrazne zvýšia produktivitu vašej práce. Počas tvorby rozpočtu máte neustály prehľad o nákladoch a ich členení. Okrem toho systém sám automaticky vytvára výrobné kalkulácie a priebežne graficky vyhodnocuje náklady podľa zvoleného kalkulačného vzorca. Kalkulačný vzorec je celkom voľný, takže základne, indexy a réžie možno jednoducho nastaviť pre každú položku, stavebný diel alebo celú zákazku tak, aby čo najlepšie vyjadrovali konkrétne podmienky stavby a firemné náklady dodávateľa. Systém v prehľadnej forme vypisuje pre celú zákazku potrebu materiálov, profesií, strojov a OPN. Umožňuje aj komplexnú objektivizáciu týchto vstupov po jednotlivých položkách alebo hromadne pre celú zákazku. Možno pritom vybrať a upravovať len tie potreby, ktoré sú z hľadiska nákladov rozhodujúce. 52

53 Z cenníkových položiek možno jednoducho vytvárať skupinové položky, ktoré reprezentujú väčšie konštrukčné celky. Pomocou skupinových položiek užívateľ rýchlo zostaví ponukový rozpočet a výrobnú kalkuláciu. Skladbu skupinovej položky možno kedykoľvek upresňovať alebo skupinové položky rozložiť a vytvoriť tak podrobný rozpočet. Výsledky vašej práce vytlačí systém CENKROS do profesionálnych zostáv na všetkých typoch tlačiarní. Samozrejmosťou sú rôzne typy písma, veľkosti, zvýraznenia a podfarbenie textu, takže zostavy znesú tie najprísnejšie kritériá na celkovú formu a grafickú úpravu. Vzhľad zostavy môže užívateľ ľubovoľne upravovať a ukladať do šablón. Počet šablón je pre každú zostavu neobmedzený, čo umožňuje vytlačiť rovnakú zostavu v rôznych úpravách. Všetky zostavy možno naviac exportovať do Microsoft Excel-u. 53

54 1.1.2 Moduly systému CENKROS PLUS so stručným popisom vlastností: Modul Popis Rozpočet (RZP) Kalkulácia (KAL) Čerpanie (FAK) Výrobná faktúra (VYF) RUSO Harmonogram Zostavenie rozpočtu, výkaz výmer, zadanie, ponukové ceny, súhrnné rozpočty za stavbu, porovnanie ponukových a smerných cien, indexy, profesionálne zostavy, prevod rozpočtu z programov KROS a CENEKON, export a import do/z MS Excelu, Kalkulácia vlastných nákladov, rozbory položiek, rôzne kalkulačné vzorce, výpis nosných položiek na základe firemných kritérií, limitky materiálu, miezd, strojov a OPN, rozpis poddodávok, skupinové položky, Operatívny plán, súpis vykonaných prác, dodatky, zostatky, faktúry, tlač za aktuálne alebo minulé obdobia, prehľad čerpania za celú stavbu, objekt, oddiel, položku, evidencia faktúr a vykonaných prác, zostatkové rozpočty, Prehľad nákladov za obdobie, limitky potrieb materiálu, miezd, strojov a OPN, porovnanie odbytovej faktúry a vlastných nákladov, prenos údajov z čerpania, prehľadné výstupné zostavy, výstupy pre porovnanie nákladov s účtovníctvom, Rozpočtové ukazovatele stavebných objektov podľa JKSO, rýchle zostavenie ponukového rozpočtu, cenové odhady, tvorba vlastných firemných ukazovateľov z realizovaných objektov, Jednotkou spracovania je činnosť (ktorou je podľa potreby objekt, oddiel alebo položka), Široká škála spôsobov zadávania trvaní činností, definícií väzieb a odstupov medzi nimi umožňuje ľahko a rýchlo zostaviť harmonogram prác a finančný plán výstavby v požadovanej podrobnosti. 54

55 1.1.3 Popis a cenník programových kompletov Zostava \ Modul Pozn. Rzp Kal Fak VyF RUSO Harmonogram Profesista 1 Profesista 2 databazy 1 Projektant 2,3 Stavbyvedúci 2,3 Investor 2,3 Stavbár mini 2,3 Stavbár štandard 2,3 Kompletný systém RUSO Harmonogram 2,3 Cena zostavy Cena upgrade Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk 990 Sk Poznámka V cene kompletov Profesista je zahrnutá aj cena údajovej základne (cenníkov) k 1 ostatným programovým produktom je potrebné údajovú základňu špecifikovať a objednať samostatne 2 k zostave je možné dokúpiť modul Rozpočtové ukazovatele za 6950 Sk 3 k zostave je možné dokúpiť modul Harmonogram 4950 Sk * Poznámka: Zvýhodnené ceny platia pre zákazníkov, ktorí už majú k danej licencii zakúpené databázy CENEKON alebo ÚRS alebo tiež pri kompletnej novej kúpe (program + databázy CENEKON/ÚRS + databázy TSP). Katalógy cenníkov CENEKON, ÚRS a TSP odávame s úplnými popismi položiek vrátane poznámok, úvodných častí, všeobecných podmienok a príloh tak, ako sú uvádzané v knižnom vydaní. Pri zakúpení cenníkov je v cene zahrnutá aj nasledujúca cenová úroveň. Ku každej licencii programu je potrebné zakúpiť licenciu na databázy. Uvedené ceny databáz platia pre 1. licenciu, pri ďalších licenciách platia zľavy ako pri programe. CENKROS PLUS- PROFESISTA Je systém určený pre rozpočtárov, projektantov a menšie stavebné firmy špecializované na jeden remeselný obor. 55

56 Systém využijú najmä: elektrikári vodári a kúrenári pokrývači zámočníci stolári a tesári zemné práce maliari a natierači murári a obkladači Systém umožňuje: jednoduché spracovanie ponukových rozpočtov a výkazov výmer v prostredí MS Windows prácu s databázovými súbormi Cenekon, Cenekon/URS 1990 a Cenekon TSP s úplnými popismi položiek ako v knižných katalógoch využitie vlastných cien, indexovanie a ďaľšie úpravy cien podľa konkrétnych podmienok firmy prevod rozpočtov do MS Excel-u a načítanie výkazov výmer z MS Excelu fakturáciu vykonaných prác (nutné rozšírenie) 19. Samostatná práca s programom oboznámenie s možnosťami 56

57 20. Zadanie rodinný dom, reštaurácia, bar základné parametre, rozmery Zadefinujeme zadanie: mali by mať z prvého ročníka Názov stavby: investor: dodávateľ stavby: projektant: katastrálne územie: LV, číslo parcelné: spôsob financovania: Pripravia si pomôcky: obálka so záložkami A3 na situáciu 4 ks A3 na obaly častí zadania A4 aspoň 15 ks na technickú správu ceruzky, pravítka Majú vypracovanú vlastnú situáciu územia v mierke 1:500 Zadanie má 4 základné časti: 1. Technická správa (takmer hotová) 2. Projektová dokumentácia (pôdorys stavby 1:50 vytvoria sami, situácia) 3. Časový harmonogram (hotové) 4. Doklady (budeme dopĺňať) 57

58 Študenti si vyhotovia tabuľky na obálku aj na obaly zadania: SOU STAVEBNÉ V NITRE NŠ VS ODBORNÁ PRAX MENO: ĽUDOVÍT MEDZISOBRANSKÝ ŠK. ROK 2009/ Návrh kalkulácie stavby Kalkulovanie predstavuje súhrn postupov a metód, ktorými sa zisťujú a vypočítavajú prostriedky potrebné na dosiahnutie konkrétneho ekonomického cieľa trhových subjektov. Je zamerané na porovnávanie spotreby práce, na konkrétny výkon s dosiahnutým prínosom, pričom sa porovnáva v peniazoch. Kalkulácia je teda jednorazový výpočet účinnosti vynaložených prostriedkov zostavený podľa určenej metodológie a metodiky. Aby sme mohli efektívne zostavovať kalkulácie, potrebujeme informačný systém, alebo subsystém, ktorý zahŕňa stanovenie alebo zistenie nákladov, zisku (straty) a ceny jednotlivých výkonov (výrobkov, výrobných a nevýrobných služieb) vzťahujúcich sa na určenú jednotku výkonu. Kalkulovanie je činnosť umožňujúca zistiť plánované alebo skutočné náklady a ostatné zložky ceny na kalkulačnú jednotku, na túto činnosť sa používajú rôzne metódy, zodpovedajúce podmienkam subjektov a cieľom, ktoré sa majú kalkulovaním dosiahnuť. Kalkulácia je výsledok kalkulovania, ktorý vyjadruje výšku nákladov, prípadne ďalších zložiek ceny podľa rámcovo jednotne určenej štruktúry (kalkulačný vzorec), teória a prax používajú rôzne druhy kalkulácií, spravidla podľa spôsobu ich zostavovania a účelu, na ktorý slúžia. Kalkulačný systém zahŕňa metodológiu a metodiku zostavovania kalkulácií a spôsoby ich využívania. Úlohou kalkulácií v stavebníctve je: - plánovanie a sledovania vývoja nákladov a ich štruktúry, zisku, prípadne ďalších zložiek cien na jednotlivé stavebné výkony - poskytovanie podkladov na odhaľovanie rezerv - poskytovanie podkladov na vypracovanie návrhov ponukových cien - poskytovanie podkladov kontrolným orgánom na spotrebu práce - poskytovanie informácií pre riadenie - oceňovanie spotreby práce, výkonov a výrobkov DRUHY KALKULÁCIÍ POUŽÍVANÝCH V STAVEBNÍCTVE DRUHY KALKULÁCIÍ 58

59 NÁKLADOVÉ Z HĽADISKA: CENOVÉ Z HĽADISKA: spôsobu zostaveni a času využitia výrobnej kapacity štruktúry úplné a neúplné N predbežná a výsledná statická a dynamická - náklady - zisk - riziko - DPH 22. Kalkulačný vzorec pre zákazníka METÓDY ICH SPRACOVANIA - jednoduchá kalkulácia delením - rozvinutá kalkulácia delením - kalkulácia delením s indexami - stupňovitá kalkulácia delením - individuálna kalkulácia nákladov a cien - reprezentujúca kalkulácia - retrográdna kalkulácia - normová metóda - metóda štandardných nákladov - zákazková metóda - prirážková metóda - metóda kalkulácie s neúplnými nákladmi - normatívna metóda kalkulácie - metóda ABC Aby sme vedeli zostaviť kalkulačný vzorec a zhotoviť kalkulácie, potrebujeme poznať základné pojmy: - predmetom kalkulácie sú výkony, ktoré boli príčinou vzniku nákladov - kalkulačná jednotka je určitý výkon vymedzený mernou jednotkou, na ktorý sa stanovia alebo zisťujú vlastné náklady (celý objekt, ucelená časť objektu, stavebná práca alebo konštrukcia, časová jednotka práce robotníka, časová jednotka výkonu stroja...) - kalkulované množstvo predstavuje počet, hmotnosť, dĺžku a pod. výkonov podniku (alebo určité množstvo kalkulačných jednotiek konštrukčných prvkov, stavebných objektov, stavieb, pre ktoré sa stanovujú alebo zisťujú naraz vlastné náklady výroby. Pri určovaní kalkulačných jednotiek v praxi je potrebné prihliadať na množstvo okolností (napr. druh výroby a jej zložitosť, na šírku sortimentu), kalkulačná jednotka musí byť vymedzená: - druhom resp. kvalitou výkonu - objemom 23. Samostatná práca návrhu 24. Opakovanie a hodnotenie návrhu 59

60 25. Pôdorys výkresová dokumentácia 60

61 26. Samostatná práca na pôdoryse rodinného domu, baru, reštaurácie, hotela 61

62 27. Dopracovanie zadania -konzultácie 62

63 28. Opakovanie a hodnotenie pôdorysu 29. Zadávanie položiek do rozpočtu v programe CENKROS - spustíme program CENKROSplus školská verzia - založíme novú zákazku prostredníctvom Založ stavbu 63

64 medzi týmito položkami sa preklikávame pre zostavenie rozpočtu 64

65 65

66 30. Základová konštrukcia výkaz výmer 31. Výpočet kubatúr, objemov 32. Zadávanie položky do programu cenkros Pri výpočte základovej konštrukcie začneme pracovať s časťou cenníka A01 pre zemné práce. Podľa rozmerov stavebného pozemku a hlavne podľa pôdorysu stavby, v prvej fáze vyčistíme pozemok a zhrnieme ornicu. Potom podľa PD vykopeme základové pásy, výkopy pre základové pätky, základovú dosku. Pre odstránenie travín a krovín vyberieme niektorú položku z ponuky poklikaním na danú položku. Následne sa zobrazí tabuľka pre výkaz výmer, ktorú musíme vyplniť, ak chceme zobraziť položkový rozpočet aj s výpočtom 66

67 Vo výkaze výmer robíme výpočty plochy, ktorú chceme vyčistiť od buriny, krov a stromov, a v ďalšej položke urobíme výpočet kubatúr pre odhrnutie zeminy. Takto postupujeme aj pri výpočte výkopov pre základovú konštrukciu. 67

68 33. Zvislé konštrukcie výkaz výmer Podľa technickej správy zistíme z akého materiálu sú zvislé konštrukcie a vyberieme príslušný materiál z ponuky programu, ak tam nie je, môžeme zaviesť vlastnú databázu dodávateľov materiálov. 68

69 69

70 34. Výpočet materiálu 35. Zadávanie položky do programu CENKROS Zvislé konštrukcie sú upravené na m 3 materiálu, resp. na počet paliet, s tým, že množstvá musíme opraviť o okenné a dverové otvory, poprípade iné otvory, ktoré sa v konštrukciách nachádzajú. Zvislé konštrukcie uzatvoríme vencom zhotoveným: - zateplenými tvarovkami - betónom a výstužou - prefabrikovanými dielcami Nesmieme zabudnúť na preklady nad oknami a dverami s previsom aspoň 20 cm na každej strane. Preklady môžeme použiť z prefabrikátov, do hrúbky muriva 450 mm 2 ks, do 300 mm stačí 1 ks. Ak je hrúbka muriva väčšia tak pridáme na každých 200 mm 1 ks prekladu. 36. Vodorovné konštrukcie návrh, výkaz, výmer Študenti si vyberajú ak nemajú zadané podľa technickej správy, aký typ vodorovnej konštrukcie použijú: - prefabrikované dielce (stropné nosníky a vložky, tvarovky) - monolitický strop (s debnením celého stropu, s vystužením) - drevený strop - kombinovaný, iný Pozor, musíme poddebniť celý strop v každom prípade, pri keramickom treba prepočítať na kusy prefabrikované nosníky a aj tvarovky. Nakoniec takýto strop zalejeme betónom aspoň 5-10 cm. Monolitický si vyžaduje množstvo výstuže, ktoré zistíme z projektu z vystuženia stropnej dosky. Drevený strop má tiež svoju projektovú dokumentáciu. 37. Výpočet prvkov konštrukcie, kubatúr 38. Zadávanie položky do programu cenkros 70

71 Pomôžeme si vyhľadávaním podľa názvu, pričom vyhľadávanie môžeme zadefinovať 71

72 pomocou ikony v lište nástrojov 39. Opakovanie a kontrola prác HSV v programe CENKROS 40. Osadenie dverí a okien výkaz výmer Rozmery okien a dverí nájdeme ako prílohu pri projektovej dokumentácii a v technickej správe by mal byť možný dodávateľ, ak si zákazník neželá svojho dodávateľa, môžeme osloviť nejaké podniky a vybrať najvhodnejšiu ponuku. Cenníky sa nachádzajú na internete, alebo k ponukovej cene sa dostaneme priamo zadaním výrobcovi. 72

73 Montáž okien, dverí nájdeme v cenníku cez vyhľadávanie v obsahu cenníka pre Konštrukcie stolárske. Konkrétnu cenu okna určíme podľa dodávateľa a vložíme priamo do rozpočtu ako samostatnú položku. Mernou jednotkou môže byť m 2 plochy okna alebo priamo ks podľa rozmerov okien. Dvere zadávame samostatne, podľa toho, kto uskutoční montáž okien a dverí. 41. Zápis položky do rozpočtu v programe cenkros 42. Izolácie rozdelenie podľa projektu, výkaz, výmer Na izoláciu proti spodnej vode a zemskej vlhkosti nesmieme zabudnúť už pri vybetónovaní základovej dosky a pod zvislé konštrukcie. Typ izolácie je zadefinovaný v technickej správe, alebo si zvolíme niektorý z ponuky programu: - náterivami za studena - pásmi za tepla, za studena - termoplastami, suspenziou - gumou... 73

74 43. Výpočet štvorcov izolácií, potrebného množstva materiálu 44. Zadávanie položky do programu CENKROS Izolácie pásmi alebo náterivami prerátame na m 2, respektíve podľa ponuky na kg, m. Izolácie zadávame ako špecifikáciu, čiže konkrétny typ náteriva nájdeme v materiáloch, teda sa preklikneme do cenníka materiálov a automaticky sa nám zobrazí výber tohto typu materiálu. 74

75 45. Povrchové úpravy práce PSV, výkaz výmer Presuny materiálu pri prácach PSV započítavame pre každú činnosť zvlášť. Môžeme ich započítať spoločne na konci činnosti. Nesmieme zabudnúť na výber materiálov. Skôr než začneme s povrchovými úpravami, musíme si prepočítať m 2 upravovanej plochy. Podľa technickej správy zistíme materiál, ktorý sa má použiť na vnútorné omietky a ktorý na vonkajšie. Ak ide o netradičný materiál preštudujeme špecifikácie, resp. vlastnú databázu, alebo oslovíme dodávateľov tohto materiálu. Potom určíme aj cenu za vykonanú prácu, alebo dodávateľ v rámci záruky bude realizovať povrchové úpravy sám a do rozpočtu to môžeme zahrnúť jednou položkou, resp. podľa želania zákazníka. 46. Výpočet omietok, stierok, maliarskych náterov, 47. Zadávanie položky do programu CENKROS PLUS 75

76 Musíme si uvedomiť aký typ omietky sa bude vykonávať, či je potrebné pletivo, výplň škár v murive, či omietame suchými zmesami, alebo nie. 48. Vonkajšie omietky výkaz výmer Máme na výber, či sa rozhodneme samostatne, želanie zákazníka alebo najlepšia ponuka. K výslednému rozboru položky sa preklikáme cez detaily 76

77 49. Zateplenie konštrukcie výkaz výmer 50. Zadávanie do programu CENKROS PLUS 77

78 Na koniec vonkajšieho zateplenia nesmieme zabudnúť na presun hmôt 51. Klampiarske práce výkaz výmer Typ klampiarskej konštrukcie nájdeme v materiáloch a cenu práce v cenníku prác. Jednotlivé práce sú rozlíšené a vyberieme vhodnú podľa technickej správy resp. projektovej dokumentácie. Odtiaľ zistíme aj m 2 krytiny. 52. Výpočet štvorcov plechu, odkvapový systém 78

79 53. Zadávanie položky do programu CENKROS PLUS 54. Strešná krytina výkaz výmer Čo položka zahŕňa zistíme opäť prostredníctvom detailov v TOV 55. Zadávanie položky do programu CENKROS PLUS 79

80 56. Opakovanie a hodnotenie prác PSV 57. Súhrnný rozpočet, réžie, zisk 58. Tlač zostáv 80

81 Ak spustíme tlač výstupnej zostavy, napríklad ponukový rozpočet a potom rozpočtový pohľad na krycí list stavby, potom program ponúkne šablónu teda nadefinovaný tvar výstupnej zostavy, ktorý popisuje, akým spôsobom sa dáta na zostave zobrazia. Táto tabuľka obsahuje už zoznam nadefinovaných šablón. Môžeme si vytvoriť vlastnú šablónu a tu tak, že stlačíme tlačidlo nová a v následnom okne zadáme názov a typ vytváranej šablóny. Ak chceme tlačiť aj harmonogram prác, musíme ho najprv nastaviť 81

82 59. Krycí list tlač 82

83 83

84 60. Kompletizácia zadania rodinného domu, reštaurácie, baru 61. Konzultácie k projektu 62. Technická správa Vhodné by bolo vypracovať technickú správu, resp. časť technickej správy na popis harmonogramu prác. Keď je rozpočet vyhotovený a sú zadané aj parametre pre harmonogram prác, môžeme spracovať popis daného harmonogramu a s vyčíslením objemov financií, ktoré sa preinvestujú v danom období 63. Indexovanie, indexácia - zápis v programe Indexovanie je hromadná zmena. Indexovať môžeme: - jednotlivé položky - hromadne označené položky - jednotlivé stavebné diely Spôsob indexovania si môžeme zvoliť: - index prepisuje predchádzajúci index (pôvodná jednotková cena ostáva nezmenená) - index násobí predchádzajúci index (indexovaná cena nahradzuje predchádzajúcu j. c.) 84

85 Tento typ hromadnej zmeny použijeme, ak chceme zmeniť index ceny na väčšom množstve položiek, prípadne ak potrebujeme umelo zvýšiť alebo znížiť náklad rozpočtu. Ak sa zákazníkovi cena zdá privysoká, alebo z iného dôvodu (ponuková cena, uvádzacia cena). 64. Úprava nákladu zákazky 65. Úprava nákladu zákazky 85

86 Touto funkciou dokážeme zmeniť náklady alebo zmeniť rozpočet u určitú čiastku. Môžeme vyberať na aký rozsah položiek budeme zmenu aplikovať 86

87 Ak potrebujeme zmeniť sadzbu réžií a zisku kalkulovaných v cenách položiek, prípadne indexovať hromadne ceny materiálov, miezd, strojov a OPN, môžeme to urobiť pomocou funkcie Kalkulačný vzorec Režijné náklady sú tie, ktoré sa nedajú priamo priradiť jednému nositeľovi nákladov, napríklad kalkulačnej jednotke. Preto rozlišujeme dve réžie: - výrobnú - správnu 66. Vytvorenie vlastnej firemnej databázy 67. Vytvorenie vlastnej firemnej databázy Na tvorbu vlastnej firemnej databázy môžeme použiť niekoľko nástrojov: úpravu kalkulačného vzorca hromadnú zmenu mzdových taríf úpravu dôležitých položiek cenníka kalkuláciu ceny import cenníka prenos položiek zákazky do cenníkovej databázy pomocou schránky Úprava kalkulačného vzorca Tento spôsob už máme popísaný v kapitole vyššie. Hromadná zmena mzdových taríf 87

88 Mzdové tarify z číselníka profesií programu nemôžu vyhovovať všetkým firmám používajúcim túto databázu a preto je možné tieto tarify upravovať. Vyhľadáme číselník zdrojov Ctrl + N, klikneme na PROFESIE a dostaneme sa do číselníka profesií, kde výberom z hlavného menu okna (nástroje + hromadná zmena) alebo Ctrl + H otvoríme okno hromadnej zmeny a na záložke Ostatné úpravy klikneme na Sadzba pre TF a tam zmeníme tarifnú triedu a požadovanú sadzbu. Úprava dôležitých položiek cenníka Takýmto spôsobom môžeme upravovať nielen mzdové tarify ale aj konštrukcie, stroje, tarify a materiály a upravíme ich na firemné ceny. Študenti si môžu založiť nové cenové tarify za práce, materiál, ktoré vieme dodať ako firma. Úprava TOV Rozbor TOV položky obsahuje zdroje, z ktorých sa na základe kalkulačného vzorca počíta kalkulovaná cena položky. Ide o jednotlivé materiály, profesie, stroje a tarify z príslušných číselníkov. Ak má položka cenníka rozbor TOV dostaneme sa k nemu: tlačidlom na hornej lište nástrojov 88

89 výberom Položka/Rozbor TOV z hlavného menu klávesovou skratkou F8 68. Založenie databázy subdodávok (podľa projektu) 69. Založenie databázy subdodávok (podľa projektu) Typ ceny aktuálnej položky rozpočtu sa zobrazuje v spodnej časti ako cena orientačná Ak chcem zmeniť túto cenu môžeme to urobiť: 1. pomocou okna pre opravu položky, keď v okne Oprava položky vyberieme ponuku Index.cena a príslušný typ ceny a zmenu potvrdíme klávesou ENTER alebo kliknutím na OK 89

90 2. pomocou okna Typ ceny z rozpočtu a kalkulácie Takto môžeme zmeniť cenu podľa dodávateľa aj podľa firemnej ceny. Ide napríklad o ceny okien, dverí alebo iných špecifikácií, respektíve ak chceme zmeniť orientačnú cenu na skutočnú reálnu, používanú firmou. V programe CENKROS plus môžu mať položky zákazky štyri typy dodávky: 90

91 1. vlastná práca 2. vnútrozávodová 3. vnútropodniková 4. externá Položky sa do rozpočtu zapisujú s typom dodávky Vlastná práca. Typ dodávky môžeme zmeniť: zo zákazky v aktuálnej položke zákazky (individuálne) zo zákazky viacerým položkám hromadnou úpravou zo zoznamu zákaziek (hromadne) pre celú zákazku alebo všetky zákazky 70. Import zákaziek z CENKROSu 71. Import zákaziek z CENKROSu V zozname zákaziek zvolíme v hlavnom menu Nástroje/Import/Cenkros (stavby). Program vyvolá okno Prevod zákaziek 91

92 Pole Adresár zákaziek predstavuje umiestnenie, v ktorom máme uložené zákazky z CENKROSu. Vhodný adresár vyhľadáme. 72. Vedľajšie rozpočtové náklady 73. Vedľajšie rozpočtové náklady Záložka Náklady, ktorú nájdeme Zákazka/Krycí list, vyhľadáme Náklady, označíme pole Prehľad nákladov. Toto okno sumarizuje náklady zákazky, teda: základné rozpočtové náklady ZRN vedľajšie rozpočtové náklady VRN 92

93 hodinové zúčtovacie sadzby HZS kompletačnú činnosť KC súčet iných nákladov iné náklady ZRN - tu nájdeme sumarizáciu a rozdelenie ZRN do jednotlivých kapitol podľa typov položiek 93

94 VRN - v tomto okne môžeme vypočítať vedľajšie rozpočtové náklady. VRN vypočítané v tomto okne sa hneď započítavajú do celkových nákladov zákazky VNR môžeme počítať ako isté percento zo zvolenej základne, alebo ich zadáme priamo číselne Po kliknutí na tlačidlo sa otvorí Definícia VRN, názov zapíšeme do poľa pre názov. Pomocou prepínača VRN budú definujeme ako budú zadávané VRN. Voliť môžeme medzi priamo zadané a počítané ako %. Voľbu potvrdíme OK alebo ENTER. 94

95 74. Konzultácie, vypracovanie 75. Aktualizácia zákazky 76. Aktualizácia zákazky Aby bolo možné aktualizovať najdôležitejšie údaje v zákazke pohodlnejšie a z jedného miesta programu, bola pridaná funkcia Aktualizácia zákazky : o pomocou ikony o z hlavného menu Rozpočet/Aktualizácia zákazky 95

96 o pomocou klávesovej skratky Ctrl+A Aktualizovať je možné cenníkovou databázou alebo databázou zákazky. Databázu aktualizujeme tlačidlom otvorí sa zoznam databáz, v ktorom sa okrem cenníkových databáz zobrazujú aj databázy zákaziek CENKROSplus. Aktualizovať môžeme aj zjednodušenou formou v rámci tej istej zákazky, aktualizovať môžeme: - ponukový rozpočet - výrobnú kalkuláciu - čerpanie rozpočtu - výrobnú faktúru 77. Exporty 78. Exporty Najzaujímavejší pre naše zadanie je export zostavy pre použitie v iných aplikáciách. 96

97 Pre daný export volíme Súbor/Export a z rozbalenej ponuky si vyberieme tú možnosť, ktorú potrebujeme. A chceme exportovať napríklad do Excelu štandard alebo Jednoduchého Excelu, musíme označiť miesto uloženia vyexportovaného súboru Pomocou ostatných funkcií môžeme: - zobraziť hranice stránky - prechod na bunku - vyhľadávanie - zmeniť mierku zobrazenia - zobraziť editačný riadok - fixovanie hlavičky - ukladanie šablóny 97

98 79. Konzultácie k zmenám a indexovaniu 80. Opakovanie a hodnotenie práce 98

1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu

1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu 1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu Prvoradou úlohou stavebníctva je účinnejšie presadzovanie výsledkov technického rozvoja, racionalizácie, robotizácie do

Διαβάστε περισσότερα

III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA

III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA 1. Účtovanie stravovania poskytovaného zamestnávateľom zamestnancom ( 152 Zák. práce) Obsah účtovného prípadu Suma MD Účt. predpis D A. Poskytovanie stravovania vo vlastnom

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR)

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR) ARCHiZA, spol. s.r.o. Ing. arch. Martin Záhorský, autorizovaný stavebný inžinier, Hurbanova 7, 901 03 Pezinok, 0905 947 496, IČO: 46 540 539 SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK

Διαβάστε περισσότερα

Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od do ) Fixná mesačná sadzba

Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od do ) Fixná mesačná sadzba Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od 1.1.2015 do 31.12.2015) a) Ceny za dodávku plynu podľa jednotlivých taríf Tabuľka č. 1 ceny bez DPH Označenie druhu tarify

Διαβάστε περισσότερα

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku:

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku: Informácia o cene za dodávku plynu pre Malé podniky s účinnosťou od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 Spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len Spoločnosť ) bolo dňa 26. novembra

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev. č. M/1/2012 Platnosť od 1.1. 2012 Podmienky uplatňovania

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava R O Z H O D N U T I E Číslo: 0037/2013/P Bratislava 06. 12. 2012 Číslo spisu: 6240-2012-BA Predseda Úradu pre reguláciu

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

b) DPH na odpočítanie 0, c) cena spolu 3, Zúčtovanie stravovania poskytovaného zamestnancom na základe vyúčtovania (faktúry)

b) DPH na odpočítanie 0, c) cena spolu 3, Zúčtovanie stravovania poskytovaného zamestnancom na základe vyúčtovania (faktúry) Kalkulácia ceny jedla uhrádzaná zamestnancami (v ): 2,76 cena jedla (stravného lístka) vrátane DPH -1,98 zákonný príspevok vo výške 71,9 % z ceny jedla podľa 152 Zák. práce (maximálne 55% zo sumy stravného)

Διαβάστε περισσότερα

Mesto TRNAVA Centrálne číslo zmluvy 103/2016

Mesto TRNAVA Centrálne číslo zmluvy 103/2016 Mesto TRNAVA Centrálne číslo zmluvy 103/2016 ZMLUVA O DIELO na zhotovenie stavby : ZŠ s MŠ Spartakovská, optimalizácia tepelného hospodárstva, zateplenie telocvične, uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Cenník Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. za dodávku plynu v roku 2016 pre odberateľov kategórie Maloodber

Cenník Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. za dodávku plynu v roku 2016 pre odberateľov kategórie Maloodber Cenník Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. za dodávku plynu v roku 2016 pre odberateľov kategórie Maloodber (Platnosť od 1.1.2016 do 31.12.2016 vydaný v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

A Z M L U V A O P O S T Ú P E N Í P R Á V A P O V I N N O S T Í. uzavretá v súlade s ustanoveniami 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

A Z M L U V A O P O S T Ú P E N Í P R Á V A P O V I N N O S T Í. uzavretá v súlade s ustanoveniami 588 a nasl. Občianskeho zákonníka K Ú P N A Z M L U V A A Z M L U V A O P O S T Ú P E N Í P R Á V A P O V I N N O S T Í uzavretá v súlade s ustanoveniami 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Zmluvné strany: Predávajúci: Názov: Obec Jánovce

Διαβάστε περισσότερα

PREFABRIKOVANÉ SÚSTAVY

PREFABRIKOVANÉ SÚSTAVY Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ PREFABRIKOVANÉ SÚSTAVY Stavebná fakulta Ing. Stanislav Tóth, PhD. Táto publikácia vznikla za finančnej podpory z

Διαβάστε περισσότερα

Žiadosť. Časť A Údaje o Žiadateľovi

Žiadosť. Časť A Údaje o Žiadateľovi Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti 1) Dôvod Žiadosti Pripojenie nového paralelného zdroja 1) Pripojenie nového náhradného zdroja 2) Zmena typu alebo

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

800-0 Úvodný katalóg

800-0 Úvodný katalóg 010 01 Žilina, Bajzova č. 3252, tel. 041/7641512, 041/7632464 email: odis@nextra.sk, web: www.odis.sk 831 04 Bratislava 3, Vajnorská 98/D, tel./fax 02/44462574 email: durovka@nextra.sk pracoviská: ODIS

Διαβάστε περισσότερα

ZÁKON z 25. júna 2014,

ZÁKON z 25. júna 2014, Strana 1542 Zbierka zákonov č. 204/2014 Čiastka 69 204 ZÁKON z 25. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých

Διαβάστε περισσότερα

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851 Strana 1 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/78259-03/Vi MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/78259-03/Vi V Trenčíne, dňa 20.6.2016 MsÚ 2016/3851 STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

LAMA energy a.s. organizačná zložka

LAMA energy a.s. organizačná zložka LAMA energy a.s. organizačná zložka Šulekova 2, 811 06 Bratislava OR OS Bratislava I, odd. Po, vl. č. 1902/B Cenník LAMA energy a.s. organizačná zložka za dodávku plynu pre odberateľov kategórie malé podniky

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY DODÁVKY VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD VEREJNOU KANALIZÁCIOU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY DODÁVKY VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD VEREJNOU KANALIZÁCIOU Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. so sídlom Ul. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10100/R IČO: 36 302 724, DIČ:

Διαβάστε περισσότερα

ZNIŽOVANIE LOGISTICKÝCH NÁKLADOV PROSTREDNÍCTVOM NOVÝCH MANAŽÉRSKYCH PRÍSTUPOV DECREASING OF LOGISTIC COSTS BY NEW MANAGERIAL ACCESSES

ZNIŽOVANIE LOGISTICKÝCH NÁKLADOV PROSTREDNÍCTVOM NOVÝCH MANAŽÉRSKYCH PRÍSTUPOV DECREASING OF LOGISTIC COSTS BY NEW MANAGERIAL ACCESSES ZNIŽOVANIE LOGISTICKÝCH NÁKLADOV PROSTREDNÍCTVOM NOVÝCH MANAŽÉRSKYCH PRÍSTUPOV DECREASING OF LOGISTIC COSTS BY NEW MANAGERIAL ACCESSES doc. Ing. Katarína Teplická, PhD., Ing. Martina Ďurková Ústav podnikania

Διαβάστε περισσότερα

ZMLUVA č PO2013

ZMLUVA č PO2013 ZMLUVA č. 30-000063076PO2013 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda ) verejnou kanalizáciou, uzatvorená na základe Obchodného zákonníka a platných právnych

Διαβάστε περισσότερα

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD Strana: - 1 - E-Cu ELEKTROLYTICKÁ MEĎ (STN 423001) 3 4 5 6 8 10 12 15 TYČE KRUHOVÉ 16 20 25 30 36 40 50 60 (priemer mm) 70 80 90 100 110 130 Dĺžka: Nadelíme podľa Vašej požiadavky.

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

ZMLUVA O DODÁVKE VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU A ODVÁDZANÍ ODPADOVÝCH VÔD VEREJNOU KANALIZÁCIOU Č. 1641/2015

ZMLUVA O DODÁVKE VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU A ODVÁDZANÍ ODPADOVÝCH VÔD VEREJNOU KANALIZÁCIOU Č. 1641/2015 ZMLUVA O DODÁVKE VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU A ODVÁDZANÍ ODPADOVÝCH VÔD VEREJNOU KANALIZÁCIOU Č. 1641/2015 Uzatvorená medzi zmluvnými stranami: Dodávateľom: Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Sídlo:

Διαβάστε περισσότερα

Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby

Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 7/2008 TECHNICKÉ PODMIENKY Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby účinnosť od:

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO Team Group, s. r. o., Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava ` URBANISTICKÁ ŠTÚDIA LOKALITY JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO A/ TEXTOVÁ ČASŤ B/ GRAFICKÁ ČASŤ 1 Lokalizácia 2 Širšie vzťahy 1 : 2880 3 Komplexný

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

Model redistribúcie krvi

Model redistribúcie krvi .xlsx/pracovný postup Cieľ: Vyhodnoťte redistribúciu krvi na začiatku cirkulačného šoku pomocou modelu založeného na analógii s elektrickým obvodom. Úlohy: 1. Simulujte redistribúciu krvi v ľudskom tele

Διαβάστε περισσότερα

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED Vláda Slovenskej republiky a vláda Cyperskej republiky (ďalej len zmluvné strany),

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Realizácia optických sietí: Banskobystrický kraj Klaster HU-03 (projektová dokumentácia) Obce: Klenovec, Hnúšťa, Poproč, Krokava, Potok, Ratkovská Suchá,

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Teplo na prípravu teplej vody Ing. Zuzana Krippelová doc. Ing.Jana Peráčková, PhD. STN EN 15316-3-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda

Διαβάστε περισσότερα

SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTAMI

SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTAMI Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 14/2013 TECHNICKÉ PODMIENKY SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTAMI účinnosť od: 15.12.2013 August 2013

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

EKONOMIKA STAVEBNÉHO PODNIKANIA

EKONOMIKA STAVEBNÉHO PODNIKANIA SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, STAVEBNÁ FAKULTA PROF. ING. IGOR TRÁVNIK, DRSC. A KOL. EKONOMIKA STAVEBNÉHO PODNIKANIA 2. VYDANIE, ELEKTRONICKÁ FORMA BRATISLAVA 2003 Autori: Prof. Ing. Igor

Διαβάστε περισσότερα

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu 6 Limita funkcie 6 Myšlienka ity, interval bez bodu Intuitívna myšlienka ity je prirodzená, ale definovať presne pojem ity je značne obtiažne Nech f je funkcia a nech a je reálne číslo Čo znamená zápis

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

Modely sieťovej analýzy

Modely sieťovej analýzy Modely sieťovej analýzy Sieťová analýza Sieťová analýza súbor modelov a metód založených na grafickom vyjadrení realizujúcich časovú, resp. nákladovú analýzu. Používa sa predovšetkým na prípravu a realizáciu

Διαβάστε περισσότερα

Zákon č. 578 / 2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských

Zákon č. 578 / 2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských Zákon č. 578 / 2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 720/2004

Διαβάστε περισσότερα

BIM. Building. Information Modeling. CAD alebo BIM. zahraničné. s BIM. BIM manažér. BIM a zhotovitelia stavebného diela ROZHODUJÚCE SUBJEKTY V BIM

BIM. Building. Information Modeling. CAD alebo BIM. zahraničné. s BIM. BIM manažér. BIM a zhotovitelia stavebného diela ROZHODUJÚCE SUBJEKTY V BIM BIM a zhotovitelia stavebného diela building information modeling Európska direktíva o BIM ROZHODUJÚCE SUBJEKTY V BIM CAD alebo BIM BIM Building zahraničné skúsenosti s BIM Information Modeling zhotoviteľ

Διαβάστε περισσότερα

Zmluva o dodávke zemného plynu

Zmluva o dodávke zemného plynu Zmluva o dodávke zemného plynu medzi... a SPP - distribúcia, a.s. 1 Táto zmluva o dodávke zemného plynu (ďalej len Zmluva ) je uzatvorená medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:... Konajúca prostredníctvom/zastúpená:...

Διαβάστε περισσότερα

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5 OBSAH : strana A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 A.1. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi 3 A.2. Hlavné ciele a úlohy 3 A.3. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánovania v zóne 5 A.4. Údaje o súlade riešenia so

Διαβάστε περισσότερα

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Obec Ľubotice Starosta obce Prot. č.: B/11921/2011 Tu V Prešove dňa: 26. 8. 2011 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Výstavba splaškovej

Διαβάστε περισσότερα

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie MIDTERM (A) riešenia a bodovanie 1. (7b) Nech vzhl adom na štandardnú karteziánsku sústavu súradníc S 1 := O, e 1, e 2 majú bod P a vektory u, v súradnice P = [0, 1], u = e 1, v = 2 e 2. Aký predpis bude

Διαβάστε περισσότερα

Zmluva o dielo č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluva o dielo č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 536 a nasl. Obchodného zákonníka Zmluva o dielo č. Z20524475_Z Uzatvorená v zmysle 56 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany. Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Obec Lúčnica nad Zitavou Lúčnica

Διαβάστε περισσότερα

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Hviezdoslavov (spracovateľ: ÚPn s.r.o. Bratislava), schválený uznesením

Διαβάστε περισσότερα

RIADENIE KVALITY HUTNENÝCH ASFALTOVÝCH ZMESÍ

RIADENIE KVALITY HUTNENÝCH ASFALTOVÝCH ZMESÍ Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 2/2009 TECHNICKÉ PODMIENKY RIADENIE KVALITY HUTNENÝCH ASFALTOVÝCH ZMESÍ účinnosť od: 1. 5. 2009 Apríl 2009

Διαβάστε περισσότερα

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ DIEL A AGS ATELIÉR Prievidza, ENVICONSULT Žilina 1/159 ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA : ÚZEMNÝ PLÁN MESTA PRIEVIDZA AKTUALIZÁCIA 2006 ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO 10 ( DESAŤ ) ETAPA SPRACOVANIA : ČISTOPIS OBSTARÁVATEĽ

Διαβάστε περισσότερα

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis A T E L I É R ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE URBANIZMUS ARCHITEKTÚRA PROJEKTY DESIGN ÚZEMNÝ PLÁN MESTA H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis DIEL A TEXTOVÁ ČASŤ L Marec 2013 DIEL A AGS ATELIÉR 1/39 ÚZEMNOPLÁNOVACIA

Διαβάστε περισσότερα

VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s., Odbor Projekty

VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s., Odbor Projekty A/ SPRIEVODNÁ SPRÁVA 1. Identifikačné údaje Názov stavby : Spišská Stará Ves - úprava NN siete a DP na ul. Štúrovej Miesto stavby (k.ú.) : Spišská Stará Ves Okres : Kežmarok Kraj : Prešovský Charakter

Διαβάστε περισσότερα

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov v oblasti PO

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov v oblasti PO 8 Požiarna ochrana Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov v oblasti PO Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná: zabezpečiť v objektoch

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.5 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

INFORMÁCIA O ČINNOSTI SPOLOČNOSTI SPRÁVA O STAVE HOSPODÁRENIA ZA I.-II.Q 2014

INFORMÁCIA O ČINNOSTI SPOLOČNOSTI SPRÁVA O STAVE HOSPODÁRENIA ZA I.-II.Q 2014 INFORMÁCIA O ČINNOSTI SPOLOČNOSTI A SPRÁVA O STAVE HOSPODÁRENIA ZA I.-II.Q 2014 OBSAH Stručný profil spoločnosti 1. Technické činnosti Dodávateľská údržba za 1-6/2014 Stavebná činnosť realizácie významnej

Διαβάστε περισσότερα

Makroekonomické agregáty. Prednáška 8

Makroekonomické agregáty. Prednáška 8 Makroekonomické agregáty Prednáška 8 Hrubý domáci produkt (HDP) trhová hodnota všetkých finálnych statkov, ktoré boli vyprodukované v ekonomike za určité časové obdobie. Finálny statok predstavuje produkt,

Διαβάστε περισσότερα

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 6. 9. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 8. 9.2016 do: 31.12.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 248 VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových

Διαβάστε περισσότερα

Zavádzanie nových slovenských technických noriem a technických predpisov do vyučovacieho procesu elektrotechnických škôl

Zavádzanie nových slovenských technických noriem a technických predpisov do vyučovacieho procesu elektrotechnických škôl Nové prístupy riešenia ochrany osôb a majetku Zavádzanie nových slovenských technických noriem a technických predpisov do vyučovacieho procesu elektrotechnických škôl Ing. Rudolf Huna, Ing. Jana Staroňová,

Διαβάστε περισσότερα

Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Č.p. ASM-175-6/2014 Bratislava, 18. februára 2014

Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Č.p. ASM-175-6/2014 Bratislava, 18. februára 2014 Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Č.p. ASM-175-6/2014 Bratislava, 18. februára 2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky postupom zadávania zákazky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o

Διαβάστε περισσότερα

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2015 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH 1. Identifikácia organizácie 2 2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 4 3. Kontrakt ŠGÚDŠ

Διαβάστε περισσότερα

= + + + = + β β β β β ( ) β β = + = = = = + + + + = = + + = + + = + + + = + + + = + + = + + = + + + = + + + [ = = ] = = + + + = + = = = = = = = = = = = [ = = [ ] = = ] = + + + + [ = ] = + = = + + =

Διαβάστε περισσότερα

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 13. novembra 2015,

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 13. novembra 2015, Čiastka 101 Zbierka zákonov č. 371/2015 Strana 3789 371 VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 13. novembra 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Διαβάστε περισσότερα

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2014 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2014 OBSAH 1. Identifikácia organizácie 2 2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 3 3. Kontrakt ŠGÚDŠ

Διαβάστε περισσότερα

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje Cenník prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od 01. 01. 2014 Združené revízne prístroje: Revízne meracie prístroje prístroja MINI-SET revízny kufrík s MINI-01 (priech.odpor), MINI-02 (LOOP)

Διαβάστε περισσότερα

editorial obsah čísla 1/2013 PRE NÁŠ DOM

editorial obsah čísla 1/2013 PRE NÁŠ DOM www.prenasdom.sk editorial obsah čísla 1/2013 Komunikačný projekt Bezpečný domov (BD), ktorého autorom je moja maličkosť, vám už 5 rokov prináša aktuálne správy a nové trendy z oblasti bytovej správy a

Διαβάστε περισσότερα

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL 2/2014 SOCIETAS MEDICINAE GENERALIS V P Všeobecný praktik PRACTICAE FAMILIARE SLOVACA Pozývame Vás na konferenciu SSVPL Nové cesty

Διαβάστε περισσότερα

Projektovanie výrobných procesov a systémov

Projektovanie výrobných procesov a systémov INOVAÈNÉ CENTRUM AUTOMOBILOVEJ VÝROBY Európsky sociálny fond Projektovanie výrobných procesov a systémov Prof. Ing. Jozef KOVÁÈ, CSc. ISBN 80-8073-720-7 Autor: prof. Ing. Jozef KOVÁČ, CSc. Recenzent: Prof.

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 Územný plán mesta Turčianske Teplice Čistopis riešenia A/ Textová časť: V Žiline 05/2007 Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 OBSAH strana SPRIEVODNÁ SPRÁVA 4 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

o pripojení a určená v pripojovacích podmienkach pre jedno odberné miesto. MRK na napäťovej úrovni NN je stanovená amperickou hodnotou hlavného

o pripojení a určená v pripojovacích podmienkach pre jedno odberné miesto. MRK na napäťovej úrovni NN je stanovená amperickou hodnotou hlavného o pripojení a určená v pripojovacích podmienkach pre jedno odberné miesto. MRK na napäťovej úrovni NN je stanovená amperickou hodnotou hlavného ističa pred elektromerom, zabezpečeného plombou SSE-D, alebo

Διαβάστε περισσότερα

Legislatíva SR v oblasti radiačnej ochrany. Vybrané časti pre FO a PO vykonávajúce nedeštruktívne testovanie

Legislatíva SR v oblasti radiačnej ochrany. Vybrané časti pre FO a PO vykonávajúce nedeštruktívne testovanie Legislatíva SR v oblasti radiačnej ochrany Vybrané časti pre FO a PO vykonávajúce nedeštruktívne testovanie Významné radiačné nehody (havárie) v rokoch 1944-1999 Počet Počet Významné Úmrtia havárií osôb

Διαβάστε περισσότερα

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC STAVEBNÁ FYZIKA TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK STAVEBNÍK: MIESTO STAVBY: INVESTOR: STUPEŇ: VYPRACOVAL: Jozef Kandra, Chmeľovec Chmeľovec, okr. Prešov Jozef Kandra, Chmeľovec PROJEKT STAVBY

Διαβάστε περισσότερα

foto Bedřich Schreiber Rozpočet mesta Trnavy na rok 2015

foto Bedřich Schreiber Rozpočet mesta Trnavy na rok 2015 foto Bedřich Schreiber Rozpočet mesta Trnavy na a viacročný rozpočet na roky 2015-2017 Obsah strana Dôvodová správa 2 Rozpočet mesta Trnavy na tabuľka príjmov 3 tabuľka výdavkov 5 tabuľka finančných operácií

Διαβάστε περισσότερα

VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR

VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR 7a Obsah LED širokožiariace PLAZA FlatLED FLOOD 24W PLAZA FlatLED FLOOD 48W PLAZA FlatLED FLOOD 72W PLAZA FlatLED FLOOD 150W Príslušenstvo

Διαβάστε περισσότερα

PRÍRUČKA PRE SPRÁVNE POUŽÍVANIE PROJEKTOV PPP

PRÍRUČKA PRE SPRÁVNE POUŽÍVANIE PROJEKTOV PPP Jiří Vlach Jan Pavel Emília Sičáková-Beblavá PRÍRUČKA PRE SPRÁVNE POUŽÍVANIE PROJEKTOV PPP 1 Jiří Vlach Jan Pavel Emília Sičáková-Beblavá PRÍRUČKA PRE SPRÁVNE POUŽÍVANIE PROJEKTOV PPP Transparency International

Διαβάστε περισσότερα

TermoBRIK. Cenník produktov TEHLY STROPY PREKLADY SLOVENSKÉ TEHLY OCENENÉ ZLATOM. Cenník platný od 1.4.

TermoBRIK. Cenník produktov TEHLY STROPY PREKLADY SLOVENSKÉ TEHLY OCENENÉ ZLATOM.  Cenník platný od 1.4. Cenník produktov Cenník platný od 1.4.2015 V E R Í M E T R A D Í C I I, T V O R Í M E H O D N O T Y. SLOVENSKÉ TEHLY OCENENÉ ZLATOM TEHLY STROPY PREKLADY DOPRAVA ZDARMA TEHLY STROPY PREKLADY NOVINKA SUPRA

Διαβάστε περισσότερα

BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie

BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie do prevádzkových priestorov ydrocentra Gabčíkovo Gabčíkovo, 24.8.2011 Vypracoval : Ing. Alfréd Ilka BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie C Gabčíkovo Date Title of presentation

Διαβάστε περισσότερα

Fakulta podnikového manažmentu Ekonomická univerzita v Bratislave Rovnováha firmy z pohľadu stabilného podnikania

Fakulta podnikového manažmentu Ekonomická univerzita v Bratislave Rovnováha firmy z pohľadu stabilného podnikania Fakulta podnikového manažmentu Ekonomická univerzita v Bratislave Rovnováha firmy z pohľadu stabilného podnikania Projekt Bratislava 2012 O b s a h Úvod (3) 1. Podnikanie a ciele firmy (3 s.) 1.1 Maximalizácia

Διαβάστε περισσότερα

Obsah Úvod...2 Vzťahy medzi jednotlivými modulmi EasyIS: Inštalácia Inštalácia aplikácie Inštalácia Firebird SQL Servera...

Obsah Úvod...2 Vzťahy medzi jednotlivými modulmi EasyIS: Inštalácia Inštalácia aplikácie Inštalácia Firebird SQL Servera... Obsah Úvod...2 Vzťahy medzi jednotlivými modulmi EasyIS:...3 1. Inštalácia...4 1.1 Inštalácia aplikácie...4 1.2 Inštalácia Firebird SQL Servera...4 2. Nastavenia...5 2.1 Nastavenia v EasyIS.ini...5 3.

Διαβάστε περισσότερα

Nové predpisy pre osvetlenie

Nové predpisy pre osvetlenie Nové predpisy pre osvetlenie Prof. Ing. Alfonz Smola, PhD. ZSR 2009 Najdôležitejšie hygienické predpisy Dôležitosť hygienických predpisov vyplýva z ich charakteru sú záväzné Zákon č. 355 z roku 2007 o

Διαβάστε περισσότερα

Ak sa účtuje prostredníctvom účtu 261, a ocenenie prírastku je ocenené iným kurzom, t.j. podľa 24 ods. 3, je rozdiel na účte 261 kurzovým rozdielom.

Ak sa účtuje prostredníctvom účtu 261, a ocenenie prírastku je ocenené iným kurzom, t.j. podľa 24 ods. 3, je rozdiel na účte 261 kurzovým rozdielom. Príloha č. 11 V 24 ods. 6 zákona: Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti z devízového účtu, sa môže použiť na prepočet cudzej meny na eurá cena zistená váženým aritmetickým priemerom spôsobom, keď

Διαβάστε περισσότερα

1. Výpočet ceny tepla z domovej kotolne (klasická technológia).

1. Výpočet ceny tepla z domovej kotolne (klasická technológia). Slovenská inovačná a energetická agentúra, regionálna pobočka Trenčín Hurbanova č.59, 911 01 Trenčín 1. Výpočet ceny tepla z domovej kotolne (klasická technológia). Cena tepla sa skladá z variabilnej zložky

Διαβάστε περισσότερα

Porovnanie ekonomickej výhodnosti práce vykonávanej v zamestnaneckom pomere, na živnosť a cez jednoosobovú s.r.o.

Porovnanie ekonomickej výhodnosti práce vykonávanej v zamestnaneckom pomere, na živnosť a cez jednoosobovú s.r.o. orovnanie ekonomickej výhodnosti práce vykonávanej v zamestnaneckom pomere, na živnosť a cez jednoosobovú s.r.o. Úvod Kým daňový systém na Slovensku je považovaný za jeden z najjednoduchších v rámci Európskej

Διαβάστε περισσότερα

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ 2014 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE I. Základné údaje o obstarávateľovi 1. Označenie: Obec Zámutov, štatutárny zástupca starosta

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÉ PODMIENKY INŽINIERSKOGEOLOGICKÝ PRIESKUM PRE TUNELY

TECHNICKÉ PODMIENKY INŽINIERSKOGEOLOGICKÝ PRIESKUM PRE TUNELY Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 03/2015 TECHNICKÉ PODMIENKY INŽINIERSKOGEOLOGICKÝ PRIESKUM PRE TUNELY účinnosť od: 01.05.2015

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť:

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť: Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Vzdelávacia oblasť: Predmet:

Διαβάστε περισσότερα