Η Οσία Γενεβιέβη, πολιοῦχος τῶν Παρισίων* (3η Ιανουαρίου)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Οσία Γενεβιέβη, πολιοῦχος τῶν Παρισίων* (3η Ιανουαρίου)"

Transcript

1 Η Οσία Γενεβιέβη, πολιοῦχος τῶν Παρισίων* (3η Ιανουαρίου) Ο Εʹ ΑΙΩΝ, κατὰ τὸν ὁποῖον ἡ Οσία Γενεβιέβη ἐλάμπρυνε τὴν πόλιν τῶν Παρισίων, εἶναι ἡ κατ ἐξοχὴν ἐποχὴ τῆς ριζικῆς μεταμορφώσεως τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης καὶ ἰδιαιτέρως τῆς Γαλλίας. Ενῶ ἡ Γαλατία (νῦν Γαλλία) ἀποτελοῦσε ἀκόμη ἕνα ἀνθηρὸν τμῆμα τῆς ἐνδόξου Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, αἱ συνεχεῖς εἰσβολαὶ τῶν βαρβαρικῶν φυλῶν τὴν ἐ- ρήμωσαν καί, περὶ τὰ τέλη τοῦ Εʹ αἰῶνος, αἱ φυλαὶ τῶν Φράγκων, τῶν Βησιγότθων, τῶν Βουργουνδίων κ.ἄ., ἐγκατεστημέναι εἰς τὰ διάφορα μέρη τῆς χώρας, πολεμοῦσαν μεταξύ των, διὰ τὴν κατάκτησιν ὁλοκλήρου τῆς χώρας. Η ἐποχὴ ὅμως αὐτή, ἂν καὶ τόσον ταραγμένη, ἀποτελεῖ μίαν ἀπὸ τὰς ἐνδοξοτέρας τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας τῆς Γαλλίας. Η Γαλλία, δεχθεῖσα τὰ πρῶτα σπέρματα τοῦ Χριστιανισμοῦ κατὰ τὸν δεύτερον αἰῶνα, εἶχε πλήρως ἐκχριστιανισθῆ μέχρι τὰ τέλη τοῦ Δʹ αἰῶνος. Ηδη ὁ νεοφωτισθεὶς λαὸς τιμοῦσε πολλοὺς Ἁγίους Μάρτυρας καὶ θαυματουργοὺς Επισκόπους. Ο διασημότερος ἐξ αὐτῶν, ὁ Αγιος Μαρτῖνος ὁ θαυματουργός, πιθανὸν νὰ εἶχε δημιουγήσει τὰς πρώτας Μοναχικὰς Ἀδελφότητας πρὸς τὸ τέλος τῆς τετάρτης ἑκατονταετηρίδος. Ο Μοναχισμὸς ἀνεπτύχθη ραγδαίως κατὰ τὸν ἑπόμενον αἰῶνα εἰς ὅλην τὴν χώραν, τὰ δὲ Μοναστήρια διὰ πολλοὺς αἰῶνας μετέπειτα θὰ ἀπετέλουν σχεδὸν τὰ μοναδικὰ κέντρα ἐκπολιτισμοῦ τῆς Γαλλίας, ἡ ὁποία ὑπέφερεν ἀπὸ τὴν βαρβαρότητα τῶν νέων κατακτητῶν. * * * 1

2 ΜΙΑ τῶν μεγαλυτέρων ὁσιακῶν μορφῶν τοῦ Εʹ αἰῶνος εἶναι ἡ Οσία Γενεβιέβη. Εγεννήθη περὶ τὸ 422 εἰς τὸ χωρίον Νεμετοδοῦρον, μερικὰ χιλιόμετρα δυτικῶς τῶν Παρισίων, ἀπὸ γονεῖς πλουσίους καὶ εὐσεβεῖς, τὸν Σεβῆρον καὶ τὴν Γεροντίαν. Εἰς τὰ παιδικά της χρόνια ἐποίμαινε τὰ ποίμνια τῶν γονέων της εἰς τοὺς δασώδεις λόφους παρὰ τὰς ὄχθας τοῦ Σηκουάνα. Εἰς ἡλικίαν περίπου ὀκτὼ ἐτῶν ὁ Θεὸς τὴν ἐκάλεσε νὰ τοῦ ἀφιερωθῆ κατὰ τὸν ἑξῆς τρόπον. Μία τοπικὴ Σύνοδος εἰς Γαλλίαν ἀπεφάσισε νὰ στείλῃ εἰς τὴν Βρεττανίαν, κατόπιν ζητήσεως βοηθείας πρὸς καταπολέμησιν τῆς πελαγιανικῆς αἱρέσεως, τοὺς ἁγιωτάτους καὶ θαυματουργοὺς Επισκόπους Γερμανὸν καὶ Λοῦππον. Οἱ δύο Επίσκοποι κατὰ τὸ ταξίδιόν των διῆλθον ἀπὸ τὸ Νεμετοδοῦρον. Ο εὐσεβὴς λαὸς τοὺς ὑπεδέχθη μὲ ἱερὸν ἐνθουσιασμὸν καὶ τοὺς παρεκάλεσε νὰ ψάλουν μαζὶ τὸν Εσπερινόν. Ο ἁγιώτατος Γερμανός, ἐνῶ εὐλογοῦσε τὸν λαόν, εἶδε τὸ εὐλογημένον κοράσιον καὶ φωτισθεὶς ὑπὸ τῆς θείας χάριτος, προεφήτευσεν εἰς τοὺς καταπλήκτους γονεῖς του, ὅτι θὰ ἐγίνετο «μεγάλη ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καὶ πολλοὶ θὰ εὕρισκον τὴν σωτηρίαν διὰ μέσου αὐτῆς». Κατόπιν ἠρώτησε τὴν Γενεβιέβην: «Κόρη μου, ἐπιθυμεῖς νὰ ἀφιερωθῇς ὡς νύμφη ἄμωμος εἰς τὸν Χριστόν;» Η Ἁγία ἀπήντησε: «Αὐτή, Δέσποτα, ἀκριβῶς εἶναι ἡ ἐπιθυμία τῆς καρδίας μου. Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ μοῦ τὴν ἐκπληρώσῃ». Ο ἅγιος Επίσκοπος ἐκράτησε τήν χεῖρα του ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τῆς Γενεβιέβης κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ Εσπερινοῦ καὶ εἶπεν εἰς τοὺς γονεῖς της νὰ τὴν φέρουν πολὺ ἐνωρὶς εἰς τὸν Ναὸν τὴν ἑπομένην. Τὸ πρωΐ τὴν ἐρώτησεν ὁ Επίσκοπος: «Γενεβιέβη, κόρη μου, ἐνθυμεῖσαι τὸ χθεσινόν σου τάμα;» «Ναί, ἅγιε Δέσποτα», ἀπήντησε, «ὑπόσχομαι νὰ ἀφιερώσω τὴν ψυχήν καὶ τὸ σῶμα μου εἰς τὸν Θεὸν μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς μου». Τότε ὁ Αγιος Γερμανὸς εὑρῆκεν εἰς τὸ ἔδαφος ἕνα νόμισμα, τὸ ὁποῖον ἔφερεν ἐπάνω του τὸ σημεῖον τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, καὶ τῆς τὸ ἔδωσε νὰ τὸ κρεμάσῃ εἰς τὸν λαιμόν της εἰς ἐνθύμιον τοῦ τάματός της, παραγγείλας εἰς αὐτὴν νὰ μὴ ἐνδυθῇ ποτὲ πολύτιμα ἐνδύματα ἢ κοσμήματα. Ολίγον ἀργότερον ἦτο μιὰ ἑορτὴ καὶ ἡ μητέρα της θὰ ἐπήγαινεν εἰς τὴν Εκκλησίαν, εἶπε δὲ εἰς τὴν Γενεβιέβην νὰ παραμείνῃ εἰς τὴν οἰκίαν. Η εὐσεβὴς κόρη διεμαρτυρήθη, ὑπενθυμίζουσα εἰς αὐτὴν τὴν ὑπόσχεσίν της. Η μητέρα της τότε τὴν ἐράπισε καί... ἀμέσως ἐτυφλώ- 2

3 θη! Ἀργότερα ἡ Ἁγία ἔφερε νερὸ εἰς τὸ σπίτι, προσηυχήθη διὰ τὴν θεραπείαν τῆς μητρός της καὶ τὸ ἐσταύρωσε. Οταν ἡ μητέρα της Γεροντία ἔνιψε τὸ πρόσωπόν της μὲ τὸ εὐλογημένον ὕδωρ ἀνέβλεψε!... Εἰς ἡλικίαν περίπου 15 ἐτῶν, ἡ Γενεβιέβη ἐπῆγε μαζὶ μὲ ἄλλας δύο παρθένους εἰς τὸν Επίσκοπον, διὰ νὰ λάβουν τὴν Μοναχικὴν κουράν. Παρ ὅλον ὅτι ἦτο ἡ μικροτέρα, ὁ Επίσκοπος θεόθεν παρακινηθείς, τὴν ἔκειρε πρώτην. Κατὰ τὴν ἐποχὴν αὐτὴν δὲν ὑπῆρχον ἀκόμη γυναικεῖα Μοναστήρια καὶ ἔτσι, ὅταν μετ ὀλίγον ἐκοιμήθησαν οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς της, ἐγκατεστάθη εἰς τὸ Παρίσι εἰς τὸ σπίτι τῆς ἀναδόχου της, εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ λόφου ἀπέναντι τοῦ Σηκουάνα, ποὺ ἔχει τώρα τὸ ὄνομά της. Εκεῖ ἐφήρμοσε μίαν σκληροτάτην ἄσκησιν, ἐσθίουσα, μόνον κάθε Πέμπτην καὶ Κυριακὴν ὀλίγον κρίθινον ἄρτον καὶ κουκιά, τὰ ὁποῖα ἔβραζε κάθε δυὸ-τρεῖς ἑβδομάδας. Ο Κύριος ἐπέτρεψε νὰ τῆς ἔλθῃ μία φοβερὰ παραλυσία εἰς ὅλον τὸ σῶμα, ὥστε δὲν ἠμποροῦσε νὰ κινήσῃ κανένα μέλος της, ἐπὶ τρεῖς δὲ ἡμέρας ἔμεινεν ὡς νεκρά. Οταν συνῆλθεν ὀλίγον, διηγήθη ὅτι ἕνας Αγγελος τὴν παρέλαβε καὶ τῆς ἔδειξε τὴν κόλασιν καὶ τὸν Παράδεισον. Η ἁγία κόρη ἐπέμεινεν ἰδιαιτέρως εἰς τὴν περιγραφὴν τῶν ἀνεκφράστων ἀγαθῶν ποὺ ἀναμένουν τοὺς δικαίους. Η εὐλογημένη Γενεβιέβη συντόμως ἔδρεψε τοὺς εὐχύμους καρποὺς μιᾶς τοιαύτης ἀσκήσεως, ἀπέκτησε πλουσίως τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος: τὸ χάρισμα τῶν δακρύων, τὸ διορατικόν, τὸ προφητικόν, τὸ θαυματουργικόν. *** ΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ πάντοτε, βλέπον τὸ πονηρὸν πνεῦμα, ὅτι δὲν δύναται νὰ νικήσῃ τὴν Ἁγίαν, ἐξήγειρεν ἐναντίον της ἀνθρώπους διὰ νὰ τὴν συκοφαντήσουν καὶ κατακρίνουν. Οταν μάλιστα κατὰ τὸ 445 ὁ ἁγιώτατος Επίσκοπος Γερμανός, πορευόμενος καὶ πάλιν πρὸς τὴν Βρεττανίαν, διῆλθε διὰ τῶν Παρισίων, οἱ ἐχθροὶ τῆς Ἁγίας τὴν κατέκριναν εἰς αὐτόν. Ο θεοφόρος Ιεράρχης δὲν ἔδωσε σημασίαν εἰς τὰς συκοφαντίας, ἀλλὰ προσηυχήθη μαζί της καὶ ἔδειξεν εἰς τοὺς Παρισινοὺς τὰ δάκρυα, τὰ ὁποῖα ἀφθόνως εἶχε χύσει ἡ Οσία, εἰς ἔνδειξιν τοῦ παρὰ Κυρίου χαρίσματος. Εκτοτε οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς ἤρχισαν νὰ τὴν σέβωνται καὶ νὰ ἐκζητοῦν τὰς φωτισμένας συμβουλάς της καὶ τὰς θαυματουργικὰς προσευχάς της. 3

4 Μία προφητεία τῆς Οσίας, ἡ ὁποία ἐξεπληρώθη, συνέβαλε πολὺ εἰς τὸ νὰ ἐγκαθιδρυθῇ πλέον εἰς τὰς συνειδήσεις ὅλων ὡς ὄντως Ἁγία. Οταν ὁ Ἀττίλας μὲ τὰς βαρβαρικὰς ὀρδάς του ἐπλησίαζε τὸ Παρίσι, οἱ κάτοικοι κατελήφθησαν ὑπὸ πανικοῦ καὶ ἡτοιμάσθησαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν πόλιν. Η Ἁγία τοὺς εἶπεν, ὅτι ὁ Κύριος θὰ τοὺς ἐλύτρωνεν ἐκ τοῦ κινδύνου, νὰ μὴ ἀνησυχοῦν, ἀλλὰ νὰ προσευχηθοῦν καὶ νὰ νηστεύσουν. Οἱ Παρισινοὶ δὲν ἐδέχθησαν τὴν συμβουλήν της, ἐξηγέρθησαν ἐναντίον της καὶ ἦσαν ἕτοιμοι νὰ τὴν λιθοβολήσουν. Τελικῶς ὁ Κύριος τὴν ἐφύλαξεν ἀπὸ τὴν μανίαν τοῦ ὄχλου, οἱ δὲ βάρβαροι Οὗννοι αἰφνιδίως καὶ χωρὶς φανερὸν λόγον ἤλλαξαν κατεύθυνσιν καὶ ὀλίγον ἀργότερον ἐνικήθησαν ἀπὸ τὸν σχετικῶς ἀδύνατον ῥωμαϊκὸν στρατὸν τοῦ στρατηλάτου Ἀετίου 200 χιλιόμετρα ἀπὸ τὸ Παρίσι, εἰς τὰς Καταλανικὰς πεδιάδας (451). Πλῆθος θαυμάτων μᾶς διηγεῖται ὁ ἀνώνυμος βιογράφος τῆς Ἁγίας εἰς τὸν βίον της, ὁ ὁποῖος ἐγράφη μόλις 18 ἔτη μετὰ τὴν ὁσίαν κοίμησίν της: ἐξεδίωκε δαιμόνια, ἀνήγειρε παραλυτικούς, ἔδιδε τὸ φῶς εἰς τοὺς τυφλούς. Κάποτε μία περίλυπος μητέρα τῆς ἔφερε τὸ λείψανον τοῦ τετραετοῦς υἱοῦ της. Η Ἁγία τὸ ἐκάλυψε μὲ τὸ ἐπανωφόριόν της καὶ προσηυχήθη ἐπὶ πολλὰς ὧρας κλαίουσα, ἕως ὅτου τὸ παιδίον ἀνεστήθη. Κάθε χρόνον, κατὰ τὴν ἀνατολικὴν ἀσκητικὴν παράδοσιν, ἔμενεν ἔγκλειστος ἀπὸ τὰ Θεοφάνια μέχρι τὴν Μεγάλην Πέμπτην. Μία Μοναχὴ προσεπάθησε νὰ ἴδῃ τί ἔκαμνεν ἔγκλειστος εἰς τὸ κελλίον της, ἀλλ ὅταν ἔφθασεν ἔμπροσθεν τῆς θύρας ἐτυφλώθη. Μετὰ τὴν ἁγίαν Τεσσαρακοστήν, ἐπῆγεν ἡ Ἁγία εἰς τὸ κελλίον τῆς τυφλωθείσης Μοναχῆς καὶ προσευχηθεῖσα τὴν ἐσταύρωσε καὶ τῆς ἔδωσε πάλιν τὸ φῶς της. Η Οσία Γενεβιέβη ηὐλαβεῖτο ἰδιαιτέρως τὸν Αγιον Διονύσιον, τὸν πρῶτον Επίσκοπον Παρισίων, ὁ ὁποῖος εἶχε μαρτυρήσει μερικὰ χιλιόμετρα βορείως τῆς πόλεως. Επεισε λοιπὸν μερικοὺς Ιερεῖς νὰ κτίσουν μίαν Εκκλησίαν ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος. Διαμαρτυρίαι ὅμως ἠγέρθησαν, διότι δὲν ὑπῆρχεν ἄσβεστος διὰ τὴν οἰκοδομήν. Η Ἁγία τοὺς ἔστειλεν εἰς τὴν γέφυραν τῆς πόλεως. Εκεῖ συνήντησαν δύο ποιμένας ποὺ συζητοῦσαν διὰ τὸ γεγονός, ὅτι εἶχεν εὑρεθῆ εἰς τὸ δάσος μία πηγὴ ἀσβέστου! Συντόμως ὁ Ναὸς ἐκτίσθη καὶ ἡ εὐλογημένη Γενεβιέβη μετέβαινεν ἐκεῖ τακτικῶς διὰ νὰ προσευχηθῇ, ἰδίως τὰς Κυριακάς, ὅτε ἠγρύπνει 4

5 ὁλονυκτίως. Ενα Σάββατον βράδυ ἀνεχώρησε μὲ τὴν συνοδίαν της διὰ τὸν Αγιον Διονύσιον ἐνῶ εἶχεν ἐκσπάσει σφοδρὰ καταιγίς. Αἰφνιδίως τὸ φανάρι των ἔσβησε ἀπὸ τὸν δυνατὸν ἀέρα. Αἱ Μοναχαὶ ἐκυριεύθησαν ἀπὸ μέγαν φόβον, εὑρεθεῖσαι ἐγκαταλελειμμέναι εἰς τὸ σκότος, εἰς τὴν λάσπην, χωρὶς προσανατολισμόν. Η Οσία τὰς ἐνεθάρρυνεν, ἔ- πειτα προσηυχήθη καὶ ἐσταύρωσε τὸ φανάρι. Τότε ἢναψεν αὐτὸ θαυμαστῶς μόνο του καὶ καθοδηγούμεναι ὑπὸ τοῦ θαυματουργικοῦ φωτὸς ἔφθασαν σῶαι εἰς τὸν Ναὸν διὰ τὴν ἀγρυπνίαν. Η Ἁγία, μαζὶ μὲ τὴν Ἀδελφότητα ποὺ εἶχε συγκεντρώσει γύρω της, ἔκαμνε πολλὰ προσκυνήματα εἰς τὸν τάφον τοῦ Ἁγίου Μαρτίνου τοῦ θαυματουργοῦ εἰς τὸ Τούρ, περίπου 200 χιλιόμετρα ἀπὸ τὸ Παρίσι, κατὰ τὰ ὁποῖα ἐτέλει πολλὰ θαύματα. Επίσης ἄλλην μίαν φορὰν ἡ Οσία ἔσωσε τὴν πόλιν της. Οταν οἱ Φράγκοι πολιώρκησαν τὸ Παρίσι καὶ οἱ κάτοικοι ἐκινδύνευαν ἀπὸ τὴν πεῖνα, ἡ Ἁγία ὡδήγησε μίαν ὁμάδα πλοίων εἰς περιοχάς, τὰς ὁποίας δὲν εἶχον καταστρέψει οἱ Φράγκοι, καὶ τὰ ἔφερε πάλιν ὀπίσω γεμᾶτα σιτάρι, διὰ νὰ θρέψουν τοὺς Παρισινούς. Πρέπει νὰ ἀναφερθῇ ἡ λίαν σημαντικὴ μαρτυρία τοῦ μεγάλου Ἁ- γίου τῆς Ἀντιοχείας, τοῦ ἡρωϊκοῦ Οσίου Συμεὼν τοῦ Στυλίτου ( ), ὅσον ἀφορᾶ τὴν παρρησίαν τῆς Οσίας ἐνώπιον τοῦ Κυρίου. Μερικοὶ Παρισινοὶ ἔμποροι εἶχον μεταβῆ εἰς τὴν Ἀνατολὴν καὶ ἑλκυσθέντες ἀπὸ τὴν φήμην τοῦ θαυμαστοῦ Ἁγίου Συμεών, ὁ ὁποῖος ἠσκήτευεν ἐπὶ τεσσαράκοντα περίπου ἔτη ἐπὶ ἑνὸς στύλου εἰς τὴν Ἀντιόχειαν, τὸν ἐπεσκέφθησαν διὰ νὰ λάβουν τὴν εὐλογίαν του. Οποίαν ὅμως ἔκπληξιν ἐδοκίμασαν, ὅταν ὁ πανθαύμαστος Ἀσκητὴς τοὺς εἶπε νὰ διαβιβάσουν χαιρετισμοὺς εἰς τὴν Οσίαν Γενεβιέβην καὶ ἐζήτησε μὲ πολλὴν εὐλάβειαν τὰς προσευχάς της! Η Οσία ἦταν ἐπίσης φημισμένη διὰ τὴν εὐσπλαγχνίαν της, ἰδίως πρὸς τοὺς φυλακισμένους, οἱ ὁποῖοι ἦσαν πολλοὶ κατὰ τὴν ταραγμένην ἐκείνην ἐποχήν. Πολλὰς φορὰς ἐμεσίτευσε μὲ ἐπιτυχίαν πρὸς τὸν βάρβαρον Φράγκον Βασιλέα Χιλδερῖκον διὰ νὰ τοὺς ἐλευθερώσῃ. Ο Βασιλεὺς ἀδυνατοῦσε νὰ τῆς τὸ ἀρνηθῆ, ἡττημένος ἀπὸ τὴν θερμὴν προσευχήν της. Μίαν ἡμέραν ὁ Χιλδερῖκος ἤθελε νὰ ἐκτελέσῃ πολλοὺς φυλακισμένους, αἰχμαλώτους πολέμου. Εξῆλθε κρυφίως ἀπὸ τὴν πόλιν καὶ διέταξεν ὄπισθεν νὰ κλειδώσουν τὰς πύλας. Η Οσία ἐπληροφορήθη τὸ τεκταινόμενον καὶ ἔτρεξε πρὸς τὸν τόπον τῆς ἐκτελέσεως. Οταν 5

6 ἔφθασε πρὸ τῶν κεκλεισμένων πυλῶν, ἔκαμε τὸ σημεῖον τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ αὐτομάτως ἠνοίχθησαν. Επρόφθασε τὴν ἐκτέλεσιν καὶ διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν ὁ εἰδωλολάτρης Βασιλεύς, ὅστις τὴν ἐκτιμοῦσε βαθύτατα, τῆς ἐχάρισε τοὺς φυλακισμένους. Η θεοφόρος καὶ θαυματουργὸς Οσία Γενεβιέβη ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ πλήρης ἡμερῶν εἰς τὰς 3 Ιανουαρίου, πιθανὸν τοῦ ἔτους 512. Τὰ χαριτόβρυτα Λείψανά της ἐτοποθετήθησαν ἀρχικῶς εἰς τὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Διονυσίου καὶ κατόπιν εἰς τὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Στεφάνου εἰς τὸ Παρίσι, ἐπὶ τοῦ λόφου ὅπου προσέφερε πρὸς τὸν Οὐράνιον Νυμφίον της Χριστὸν ὡς πολύτιμον προῖκαν τοὺς ἀσκητικοὺς κόπους καὶ τὰ δάκρυα τῆς ἀγάπης της. Ταῖς τῆς Οσίας Γενεβιέβης ἁγίαις πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν. (*) Περιοδ. «Αγιος Κυπριανός», ἀριθ. 216/ Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1987, σελ καὶ 217/Μάρτιος- Ἀπρίλιος 1987, σελ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 343 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΚΔΕΙΔΑ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΔΙΑ ΤΗΝ Ε ΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΚΟΛΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 1973 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ἐφετεινή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 319 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΜΑ Ι ΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς*

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Εκκλησίας τῆς Θεσσαλονίκης Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Μνήμη: 14 Νοεμβρίου 1 Ο ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ἐγεννήθη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 135 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ*

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Υποδοχῆς τῶν τιμίων αὐτοῦ Λειψάνων στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς (Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα) Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Βίος και Θαύματα α.γόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 71 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου + Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου 910/913 948/951 Η προστάτις τοῦ συζυγικοῦ βίου καὶ συμφιλιώτρια τῶν συζύγων Μνήμη: 3η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς 5η Σύνοδος Πανδιασπορᾶς Εκλογὴ νέου Πρωθιεράρχου Χειροτονία Επισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 183 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 21 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Μ ΑΤ Α

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Μ ΑΤ Α Χ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Θ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΡΩΜΑΙΟΥ, ΣΤ. ΣΠΕΡΑΝΤΣΑ - Σ. ΔΟΥΦΕΞΗ Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Μ ΑΤ Α Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1963 ΤΥΡΤΑΙΟΥ : ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΡΙΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*)

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Πολυσέβαστε Μητροπολῖτα μας καὶ περιπόθητε Πνευματικέ μας Πατέρα ΑΠΟΤΟΛΜΩ καὶ πάλι νὰ λάβω τὸν λόγο καὶ νὰ Σᾶς προσφωνήσω μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ὀνομαστικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ. Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο 1 Νίκος Ὀρφανίδης Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο Τιμώντας ἀπόψε τὴ μνήμη τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη καὶ δεόμενοι γιὰ τὴν ψυχὴ αὐτοῦ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους*

Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Πάντων τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων: Κυριακὴ Γʹ Ματθαίου Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους* τοῦ κ. Παναγιώτου Γ. Νικολόπουλου Ομοτ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διευθυντοῦ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Α κ ο λ ο υ θ ι α. Βιοσ, Παρακλητικοσ Κανων, Χαιρετισμοι, εγκωμια κ θαυματα Του αγιου ενδοξου και ιαματικου οσιομαρτυροσ.

Α κ ο λ ο υ θ ι α. Βιοσ, Παρακλητικοσ Κανων, Χαιρετισμοι, εγκωμια κ θαυματα Του αγιου ενδοξου και ιαματικου οσιομαρτυροσ. Α κ ο λ ο υ θ ι α Βιοσ, Παρακλητικοσ Κανων, Χαιρετισμοι, εγκωμια κ θαυματα Του αγιου ενδοξου και ιαματικου οσιομαρτυροσ Ν ι κ ο λ α ο υ Του νεου Τοῦ ἐξ Ἀνατολῆς καὶ ἐν Βουνένοις ἀθλήσαντος ἐν ἔτει 720,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 κωδικός 7109 Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας 2 τ. 28, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ Γ. ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ, Θ. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ν. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1966 1. ΠΡΟΣΦΑΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 6 ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΜΑΣ Ἄφησες κάθε χώρα μακρινὴ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓ. Π. ΦΩΤΙΑΔΟΥ - ΗΛΙΑ Π. ΜΗΝΙΑΤΗ Γ. ΜΕΓΑ - Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ Θ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 1955 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 1. ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑΝ Αὐτὸ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου

Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Καλλίστου Ηχος αʹ. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 1 Βασιλίδος ἐδείχθης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - Α. ΒΕΚΙΑΡΕΛΗ - Δ. ΖΗΣΗ κ. ἁ. ΔΙΑ ΤΗΝ Δ ΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ Β ΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ν. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - Α. ΒΕΚΙΑΡΕΛΗ - Δ. ΖΗΣΗ κ. ἁ. ΔΙΑ ΤΗΝ Δ ΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ Β ΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ν. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - Α. ΒΕΚΙΑΡΕΛΗ - Δ. ΖΗΣΗ κ. ἁ. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΔΙΑ ΤΗΝ Δ ΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ Β ΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1947

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Γραμματεία Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Βασικαὶ Θέσεις πρὸς ὑπέρβασιν μιᾶς ἀκάρπου ἔριδος Αʹ. Η Εἰκονογραφικὴ Γλῶσσα ὡς Εἰκαστικὴ Θεολογία. Βʹ. Ιστορικὴ Εξέλιξις.

Διαβάστε περισσότερα

Δεῖ τὰς Μοναζούσας εἰς Θέματα Πίστεως σιωπᾶν;*

Δεῖ τὰς Μοναζούσας εἰς Θέματα Πίστεως σιωπᾶν;* Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον).

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον). Αντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Ιερομονάχου Κλήμεντος

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; *

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; * Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; * «Ποτὲ δὲν ἠσθάνθη τόσην εὐχαρίστησιν ἐκ τῆς προσευχῆς, ὅσην ἐκείνην τὴν νύκτα μαζύ

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς»

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς» Τετάρτη 28 Φεβρ 2007 Ἱ. Ναός Ἁγ. Αἰκατερίνης, Barnet, 2ο Σεμινάριο τοῦ κύκλου «Κλῆρος καί λαϊκό στοιχεῖο στήν ὑπηρεσία τῆς Κοινότητος» «Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῆς Αδελφῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τοῦ Πατρίου

Διαβάστε περισσότερα