Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB"

Transcript

1 Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB 20. ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ Δηζαγσγή ζηε δνκή επαλάιεςεο ππό ζπλζήθε ζηα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα SCRATCH θαη BYOB. 21. ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ Πξνβιέπεηαη λα δηαξθέζεη ζπλνιηθά 4 δηδαθηηθέο ώξεο. 22. ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ/ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΓΝΩΕΙ Σν δηδαθηηθό ζελάξην ζρεηίδεηαη άκεζα ηόζν κε ην Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ (Γ.Δ.Π.Π..) γηα ηελ Πιεξνθνξηθή όζν θαη κε ηελ δηδαζθαιία πξόγξακκα ζπνπδώλ ησλ λέσλ δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζηα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγήζνπλ κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ) (ΦΔΚ 1139/ ). Δπίζεο ζύκθσλα κε ην λέν αλαιπηηθό πηινηηθό πξόγξακκα θαη εηδηθόηεξα ζην επηζηεκνληθό πεδίν Σερλνινγίαο Πιεξνθνξίαο & Δπηθνηλσληώλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, νξίδεηαη ζηνπο βαζηθνύο άμνλεο καζεζηαθώλ ζηόρσλ ηνπ Π.. γηα ηηο ΣΠΔ ν πξνγξακκαηηζκόο ηνπ ππνινγηζηή (Έλόηεηα: Γηεξεπλώ, αλαθαιύπησ θαη ιύλσ πξνβιήκαηα κε ΣΠΔ). Δηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ην λέν αλαιπηηθό πηινηηθό πξόγξακκα βαζηθόο ζηόρνο ηεο ππνελόηεηαο «Πξνγξακκαηίδσ ηνλ ππνινγηζηή κνπ (10 ώξεο)» είλαη ε ζηαδηαθή εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό κέζα από ηελ αμηνπνίεζε δηαζέζηκσλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ νπηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ. Οη καζεηέο ζε θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα πξνγξακκαηηζκνύ, ρεηξίδνληαη θαη δηεξεπλνύλ έηνηκα πξνγξάκκαηα θαη εηζάγνληαη 78

2 ζηελ έλλνηα ηνπ αιγνξίζκνπ, έρνληαο σο γεληθό πξνζαλαηνιηζκό ηε κεηάβαζε από ηελ ςεθηαθή δσγξαθηθή ζηα πξνγξακκαηηδόκελα πνιπκέζα. Ο εθπαηδεπηηθόο, πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ, ώζηε λα δεκηνπξγήζνπλ κηθξέο εθαξκνγέο, ζηηο νπνίεο ζα πξνθαιείηαη ε δξάζε αληηθεηκέλσλ ζηε ζθελή ή ζην ρώξν επηζθόπεζεο κε ρξήζε ρεηξηζηεξίσλ (πιεθηξνιόγην, πνληίθη ). ζνλ αθνξά ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πξνηείλεηαη θαη ην SCRATCH. Οκνίσο, ζην Πξόγξακκα πνπδώλ ηνπ Γεληθνύ θαη ηνπ Σερλνινγηθνύ Λπθείνπ ε εηζαγσγή ζε βαζηθέο έλλνηεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ απνηεινύλ ζηόρν ησλ καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο. Σν καζεζηαθό πεξηβάιινλ ηνπ SCRATCH απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ πνπ βνεζά ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηώλ, ζηελ νηθνδόκεζε λέαο γλώζεο θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο λέαο γλώζεο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Σν ζελάξην ζα κπνξνύζε λα δηδαρζεί θαη ζε καζεηέο ηεο Β Λπθείνπ ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «Δθαξκνγέο Τπνινγηζηώλ». Σέινο, ζύκθσλα κε ηα παξόληα ΑΠ θαη ΔΠΠ Πιεξνθνξηθήο ην παξόλ δηδαθηηθό ζελάξην κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο ηεο Γ Γπκλαζίνπ. ύκθσλα κε ην λέν πξόγξακκα ζπνπδώλ Πιεξνθνξηθήο πνπ εθαξκόζηεθε πέξζη πηινηηθά ζε κεξηθά ζρνιεία θαη από ηελ θεηηλή ρξνληά εθαξκόδεηαη ζε όια ηα ζρνιεία ηεο ρώξαο, ν άμνλαο καζεζηαθώλ ζηόρσλ «πξνγξακκαηίδσ ηνλ ππνινγηζηή» ππάξρεη ζε όιεο ηηο ηάμεηο θαη αλάκεζα ζην πξνηεηλόκελν εθπαηδεπηηθό πιηθό ππάξρεη ην SCRATCH, νπόηε ην παξόλ δηδαθηηθό ζελάξην ζα κπνξνύζε λα αμηνπνηεζεί ζην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο ζε κία από ηηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. Ο δηθηπαθόο ηόπνο ηνπ SCRATCH έρεη αλαπηύμεη κηα θνηλόηεηα από αξράξηνπο (αιιά θαη ιηγόηεξν αξράξηνπο) πξνγξακκαηηζηέο, καζεηέο, δαζθάινπο θαη ρνκπίζηεο, πνπ αιιεινπαξαθηλνύληαη λα αλαπηύμνπλ ηελ δεκηνπξγηθόηεηα ηνπο θαη ηηο πξνγξακκαηηζηηθέο δεμηόηεηεο ηνπο. Σν ζιόγθαλ ηνπ SCRATCH είλαη "Φαληάζνπ Φηηάμε Μνηξάζνπ". Ζ έκθαζε ζην κνίξαζκα είλαη ζεκαληηθό κέξνο ηεο παηδαγσγηθήο γηα ην SCRATCH: ηα πξνγξάκκαηα δελ ζεσξνύληαη καύξα θνπηηά, αιιά αληηθείκελα πνπ κπνξνύλ λα αλακηρζνύλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ έξγσλ. Ζ δεκνηηθόηεηα ηνπ SCRATCH ζηελ εθπαίδεπζε νθείιεηαη ζηελ επθνιία κε ηελ νπνία κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ πξνγξάκκαηα: νη εληνιέο θαη νη δνκέο δεδνκέλσλ είλαη απιέο θαη είλαη ηνπιάρηζηνλ κεξηθά γξακκέλεο ζηελ θαζνκηινπκέλε, θαη ε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα ζρεδηαζηεί όπσο έλα παδι, κε απνζπώκελα θνκκάηηα θώδηθα πνπ κπνξνύλ λα κεηαθηλεζνύλ θαη πξνζαξκνζηνύλ καδί. 79

3 τθν ίδια λογικι είναι και το περιβάλλον BYOB (http://byob.berkeley.edu), που αναπτφχκθκε από το Πανεπιςτιμιο τθσ California, ςτο Berkeley. To BΤΟΒ ι και Snap! όπωσ λζγεται μπορεί να εκτελεςτεί απ ευκείασ online ςτθ διεφκυνςθ χωρίσ να χρειάηεται κάποια προγενζςτερθ προετοιμαςία ι εγκατάςταςθ όπωσ απαιτεί το Scratch. 23. ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ θνπόο ηνπ ζελαξίνπ είλαη νη καζεηέο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην πεξηβάιινλ ηεο γιώζζαο SCRATCH θαη BYOB θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηα πξώηα δηθά ηνπο απιά πξνγξάκκαηα κε ρξήζε ησλ δνκώλ επαλάιεςεο. ηόρνη ηνπ ζελαξίνπ είλαη: Δηδηθνί δηδαθηηθνί ζηόρνη Α. Γλσζηηθνί Ο καζεηήο κεηά ην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: Να εμεγεί ηε ιεηηνπξγία ηεο δνκήο επαλάιεςεο ππό ζπλζήθε Να ηεθκεξηώλεη ηε ρξεζηκόηεηα ηεο δνκήο επαλάιεςεο κέζα ζε έλα πξόγξακκα Να πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο «εθηέιεζε εληνιώλ βξόρνπ», «έιεγρνο ζπλζήθεο», «ηεξκαηηζκόο βξόρνπ» Να αλαγλσξίδεη κηα αθνινπζία πξνγξακκαηηζηηθώλ εληνιώλ Να κπνξεί λα αλαιύεη έλα πξόβιεκα ζε επηκέξνπο ελέξγεηεο δνκέο Β. Φπρνθηλεηηθνί Ο καζεηήο κεηά ην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: Να δεκηνπξγεί κηα δνκή επαλάιεςεο ππό ζπλζήθε Να ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία ηεο δνκήο επαλάιεςεο Να ειέγρεη ηε κεηαβνιή ησλ κεηαβιεηώλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δνκή επαλάιεςεο Να θαζνξίδεη κε αθξίβεηα ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο επαλάιεςεο θαη ηελ έμνδν από ην βξόρν 80

4 Να ρξεζηκνπνηεί ηηο δνκέο επαλάιεςεο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δνκέο ειέγρνπ Να δηαθξίλεη ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ δνκώλ επαλάιεςεο Να επηιέγεη ηελ θαηαιιειόηεξε δνκή επαλάιεςεο γηα θάζε πεξίπησζε Να κεηαηξέπεη κηα επαλαιακβαλόκελε αθνινπζία εληνιώλ ζε επαλαιεπηηθή δνκή Να αλαπαξηζηά ηα θξπθά βήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηελ εθηέιεζε κηαο επαλάιεςεο Γ. πλαηζζεκαηηθνί Ο καζεηήο κεηά ην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: Να εθηηκήζεη ηε ρξεζηκόηεηα ησλ δνκώλ επαλάιεςεο Να πηνζεηήζεη ηνλ αιγνξηζκηθό ηξόπν ζθέςεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηε ινγηθή ρξήζεο ησλ δνκώλ επαλάιεςεο ζηελ αληηκεηώπηζε όισλ ησλ πξνβιεκάησλ ησλ ζρνιηθώλ καζεκάησλ, αιιά θαη γεληθόηεξα ησλ πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. 24. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ Παξνπζηάδεηαη κηα ελδεηθηηθή νξγάλσζε καζεκάησλ, ε νπνία κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηε δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ζηε Γ ηάμε Γπκλαζίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Γνκή Δπαλάιεςεο, ζην κάζεκα «Γνκεκέλνο Πξνγξακκηηζκόο» ζε 4 δηδαθηηθέο Σν πεξηβάιινληα πξνγξακκαηηζκνύ SCRATCH θαη BYOB πξνζπαζνύλ λα βνεζήζνπλ ηνπο ρξήζηεο λα δνκήζνπλ έλλνηεο ζρεηηθέο κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό ππνινγηζηώλ, θαζώο δεκηνπξγνύλ έξγα όπνπ εκπιέθνληαη θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Ζ δηάηαμε ηεο δηεπαθήο ρξήζηε, κε πξνεμάξρνπζα ηελ παιέηα εληνιώλ ηεο θαη ηελ θεληξηθή πεξηνρή ζύληαμεο, πξν(ζ)θαιεί ηνπο ρξήζηεο λα πξνγξακκαηίζνπλ. Ζ «γιώζζα» ηνπ SCRATCH θαη ηνπ BYOB κε ηα κπινθ εμαιείθεη ηα ζπληαθηηθά ιάζε, επηηξέπνληαο ζηνπο ρξήζηεο λα επηθεληξσζνύλ ζε ελδηαθέξνληα πξνβιήκαηα ακέζσο, παξά λα αγσλίδνληαη απιώο γηα λα κεηαγισηηίζνπλ ην πξόγξακκά ηνπο. Σα ζρήκαηα κπινθ θαη ε νπηηθή αλαηξνθνδόηεζε ελώ ηα ζύξνπκε βνεζά ην ρξήζηε λα κάζεη πώο λα ζπγθξνηεί ηα πξνγξάκκαηα θαη πώο λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο ηύπνπο δεδνκέλσλ. Σα κελύκαηα ιάζνπο θαηά ηελ εθηέιεζε απνθεύγνληαη κέζσ εηδηθώλ εληνιώλ. Ο εθπαηδεπηηθόο αξρηθά ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηε ζύλζεζε ησλ νκάδσλ πξηλ ηελ εθθίλεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαζώο θάζε νκάδα ζα ζπληάμεη μερσξηζηά ην ίδην 81

5 πξόγξακκα. ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζεη ην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην ζελάξην δείρλνληαο ηηο δηεπαθέο ηνπ θαη πεξηγξάθνληαο ζεσξεηηθά ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο ρξήζηεο ηνπ θαη ηνπο ηξόπνπο πινήγεζεο ζην πεξηβάιινλ. Δίλαη ζεκαληηθό λα γίλεη κία αλαθεθαιαίσζε από ηνλ εθπαηδεπηηθό ησλ βαζηθώλ ελλνηώλ ησλ δνκώλ επαλάιεςεο ώζηε λα ηηο ζπκεζνύλ όινη νη καζεηέο θαη λα ιπζνύλ ηπρόλ απνξίεο πξηλ μεθηλήζεη ε εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο ησλ καζεηώλ αθνξνύλ: ηηο βαζηθέο εληνιέο θίλεζεο ηνπ SCRATCH/BYOB ηηο εληνιέο εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ηελ δηακόξθσζε ηνπ ζθεληθνύ ηελ εηζαγσγή λέσλ κνξθώλ ηελ εηζαγσγή λέσλ ελδπκαζηώλ. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ην έξγν πνπ ζα αλαηεζεί ζηηο νκάδεο αλαιπηηθά θαη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ βνεζά ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζε ελδερόκελα πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ ή απνξίεο πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ρξήζε ηνπ SCRATCH θαη ηνπ BYOB θαζώο θαη ηε ζύληαμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 25. ΕΠΙΣΗΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΘΕΜΑΣΑ ΘΕΩΡΙΑ ΣΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ην παξόλ δηδαθηηθό ζελάξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί πεηξακαηηζκόο κε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο πνπ αθνξνύλ ηε δνκή επαλάιεςεο κε ελεξγεηηθή ζπλεξγαηηθή ζπκκεηνρή. Οη καζεηέο πνπ απνηεινύλ κία νκάδα αλαιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ξόινπο θαη εξγάδνληαη αλά δύν ζηνλ ίδην ππνινγηζηή. Ο έλαο ρεηξίδεηαη ηνλ ππνινγηζηή, ελώ ν άιινο επηβιέπεη ηελ εξγαζία θαη παξεκβαίλεη ζπλέρεηα. ε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ελαιιάζζνπλ ηνπο ξόινπο απηνύο. Απηή ε πξνζέγγηζε εξγαζίαο θαηά δεύγε πξνηείλεηαη από ζύγρξνλεο κεζνδνινγίεο όπσο ην Extreme Programming (XP). ζνλ αθνξά ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πηνζεηνύκε ηηο βαζηθέο ηδέεο ηνπ Piaget θαη ηνπ Papert: «Ο δηδάζθσλ νθείιεη λα δεκηνπξγεί θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα νηθνδνκήζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο. Σν ζελάξην είλαη ζεκειησκέλν ζηελ 82

6 ζεσξία κάζεζεο ηνπ επνηθνδνκεηηζκνύ δηόηη ν καζεηήο ρηίδεη ηελ γλώζε ηνπ αληρλεύνληαο, δηεξεπλώληαο θαη αιιειεπηδξώληαο νπηηθά κε ηηο εληνιέο πνπ αθνξνύλ ηε δνκή επαλάιεςεο ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ SCRATCH/BYOB δεκηνπξγώληαο απιά πξνγξάκκαηα. 26. ΧΡΗΗ Η.Τ. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ («προςτιθζμενη αξία» και αντίλογοσ, επιφυλάξεισ, προβλήματα) Γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ ζελαξίνπ καο ζα ρξεηαζηεί έλα εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο πνπ λα έρεη εγθαηαζηαζεί ην ινγηζκηθό SCRATCH. Δπίζεο θαιό ζα είλαη λα ππάξρεη έλαw video projector γηα λα κπνξεί ν εθπαηδεπηηθόο λα παξνπζηάδεη ηηο απαξαίηεηεο έλλνηεο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό πνπ ζα ρξεηαζηνύλ λα γλσξίδνπλ νη καζεηέο θαζώο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ SCRATCH. To BYOB βξίζθεηαη online (http://byob.berkeley.edu) θαη δελ απαηηεί εγθαηάζηαζε. 27. ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΕΙ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ/ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΤΚΟΛΙΩΝ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ Δίλαη γλσζηό όηη νη δνκέο επαλάιεςεο είλαη έλα από ηα δπζθνιόηεξα θεθάιαηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ. ρεηηθά κε δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο καζεηέο γλσξίδνπκε ηα εμήο: Ζ δεκηνπξγία ελόο επαλαιεπηηθνύ ζρεδίνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλώξηζε ησλ βαζηθώλ ελεξγεηώλ νη νπνίεο πξέπεη λα επαλαιακβάλνληαη θαη ηεο ζπλζήθεο πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηεξκαηηζκό ή ηε ζπλέρηζε ηεο επαλάιεςεο. πλεπώο, ηξεηο δηαδηθαζίεο εκπιέθνληαη ζηε δεκηνπξγία ελόο βξόρνπ: Αξρηθνπνίεζε: θαζνξηζκόο ηεο αξρηθήο θαηάζηαζεο ησλ κεηαβιεηώλ. Δλεκέξσζε: δεκηνπξγία θαη εθθνξά ησλ αλαιινίσησλ ζρέζεσλ πνπ δηέπνπλ κηα επαλαιεπηηθή δνκή (loop invariant). Έιεγρνο: πξνζδηνξηζκόο ηεο ζπλζήθεο ηεξκαηηζκνύ θαη ηεο ζέζεο ηεο ζην βξόρν. Οη ζρεηηθέο δπζθνιίεο αθνξνύλ: Αδσλακία γελίθεσζες. Οη αξράξηνη πξνγξακκαηηζηέο παξνπζηάδνπλ ηελ ηάμε λα ρξεζηκνπνηνύλ ζηα πξνγξάκκαηα ηνπο κία ιίζηα επαλαιακβαλόκελσλ 83

7 εηλνιώλ αληί λα ρξεζηκνπνηνύλ έλα βξόρν. Αλεπαρθή λοεηά κοληέια. Οη αξράξηνη πξνγξακκαηηζηέο δηαζέηνπλ αλεπαξθή κνληέια γηα ηηο επαλαιεπηηθέο δνκέο. Δπηπιένλ, κεξηθέο θνξέο ηα ιάζε ζηα λνεηά κνληέια, ησλ αξράξησλ πξνγξακκαηηζηώλ είλαη αλεπαίζζεηα θαη δύζθνια λα εληνπηζηνύλ. Οη αλαιιοίφηες ζτέζεης ποσ δηέποσλ κία επαλαιεπηηθή δοκή (Loop invariant). Οη αξράξηνη πξνγξακκαηηζηέο δπζθνιεύνληαη ζηνλ θαζνξηζκό ηνπ ηκήκαηνο ελεκέξσζεο ελόο βξόρνπ (loop invariant) πνπ απνηειεί ζεκαληηθό ζπζηαηηθό ηνπ. Οη αξράξηνη πξνγξακκαηηζηέο βαζίδνπλ ηα κνληέια ησλ βξόρσλ ζηελ αλαπαξάζηαζε κίαο αιιεινπρίαο ελεξγεηώλ (δπλακηθό κνληέιν) θαη όρη ζηελ αλαπαξάζηαζε ησλ αλαιινίσησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ (ζηαηηθό κνληέιν). Δπίζεο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά νλόκαηα ζε θάζε βήκα ηεο επαλάιεςεο γηα ηε ζεκαηνδόηεζε κηαο κεηαβιεηήο κε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία (functional variable) θαη δελ έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα πξνζδηνξίδνπλ απζόξκεηα κία ζπλζήθε εμόδνπ. Γπζθνιίεο εκθαλίδνληαη θαη ζηελ επηινγή ηεο θαηαιιειόηεξεο δνκήο: Ζ επηινγή ηεο θαηαιιειόηεξεο επαλαιεπηηθήο δνκήο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα είλαη αξθεηά δύζθνιε. Αθόκα θαη καζεηέο κε εκπεηξία ζπλαληνύλ δπζθνιίεο ζηελ έθθξαζε ζύλζεησλ επαλαιεπηηθώλ δνκώλ. Οη καζεηέο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύλ ηε ζηξαηεγηθή bottom-exit, δειαδή ηε δνκή Αρτή_επαλάιευες κέτρης_όηοσ. Οη καζεηέο δπζθνιεύνληαη πεξηζζόηεξν κε ζρέδηα πνπ βαζίδνληαη ζηε ζηξαηεγηθή «έιεγρνο ηηκήο κεηαβιεηήο/επεμεξγαζία κεηαβιεηήο» παξά ζηε ζηξαηεγηθή «επεμεξγαζία/έιεγρνο». Ο κεγαιύηεξνο βαζκόο δπζθνιίαο πνπ παξνπζηάδεη ε δνκή Όζο επαλάιαβε, ζε ζρέζε κε ηε δνκή Αρτή_επαλάιευες κέτρης_όηοσ, από ηνπο αξράξηνοζ πξνγξακκαηηζηέο ίζσο λα νθείιεηαη ζηε δπζθνιία αλαπαξάζηαζεο θαη εθθνξάο κίαο ζπλζήθεο γηα έλα αληηθείκελν ην νπνίν αθόκα δελ έρνπλ επεμεξγαζηεί. 84

8 28. ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΤΜΒΟΛΑΙΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΘΕΩΡΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΘΟΡΤΒΟ Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ζελαξίνπ εθηηκάηαη όηη δελ ππάξμνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ ηαρύηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Τ Λνγηζκηθνύ (SCRATCH/BYOB). πλεπώο δελ ζα ππάξμνπλ πξνβιήκαηα εθθίλεζεο ηνπ ινγηζκηθνύ ή δπζιεηηνπξγίεο πνπ ζα επεξεάζνπλ ην κάζεκα (δηδαθηηθόο ζόξπβνο). Δπίζεο ην δηδαθηηθό ζπκβόιαην δελ ζα αλαηξαπεί δηόηη ηα θύιια εξγαζίαο είλαη απιά, ξεαιηζηηθά θαη νδεγνύλ ην καζεηή βήκα βήκα ζηελ νκαιή εμνηθείσζε ηνπ κε ην ινγηζκηθό. 29. ΧΡΗΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Πεγέο εθκάζεζεο Βηβιίν γηα ηε δεκηνπξγία παηρληδηώλ κε ην SCRATCH Γλσξηκία κε ην SCRATCH Οδεγόο γηα ην SCRATCH Γνωριμία με το BYOB Online εκτζλεςθ του BYOB Άξζξα γηα ην SCRATCH ζηα λέα Free tool offers 'easy' coding A Programming Language Like Playing With Blocks With simplified code, programming becomes child's play Αθαδεκατθά έξγα γηα ην SCRATCH ή αλαθεξόκελα ζε απηό Maloney, J., Burd, L., Kafai, Y., Rusk, N., Silverman, B., and Resnick, M. (2004). SCRATCH: A Sneak Preview. Second International Conference on Creating, Connecting, and Collaborating through Computing. Kyoto, Japan, pp Resnick, M., Kafai, Y., Maloney, J., Rusk, N., Burd, L., & Silverman, B. (2003). A Networked, Media-Rich Programming Environment to Enhance Technological Fluency at After-School Centers in Economically- Disadvantaged Communities. Proposal to National Science Foundation. Peppler, K., & Kafai, Y. (2005). Creative coding: The role of art and programming in the K-12 educational context. Resnick, M., Maloney, J., & Rusk, N. (2006). SCRATCH and technological fluency (Powerpoint slide 2.5MB). Monroy-Hernández, A. and Resnick, M. (2008). Empowering kids to create and share programmable media. interactions 15, 2 (Mar. 2008), Monroy-Hernández, A. (2009) Designing a website for creative learning. In: Proceedings of the WebSci'09: Society On-Line, March 2009, Athens, Greece 85

9 30. ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΗ Tο περιβάλλον SCRATCH, και το περιβάλλον BYOB, ζχoυν ζνα χαρακτιρα παιγνιϊδθ. ε αυτό το επίπεδο μάκθςθσ, όπωσ και οι δραςτθριότθτεσ που προτείνονται ςτουσ μακθτζσ, είναι βαςικοφ επιπζδου, αλλά ξεπερνοφν το τετριμμζνο επίπεδο των ειςαγωγικϊν μακθμάτων. Εξάλλου ο ςυνδυαςμόσ των νζων δυνατοτιτων που ειςάγονται με τθ δομι επιλογισ (ςε άλλο μάκθμα) και τθ δομι επανάλθψθσ (ςτο παρόν μάκθμα), πολλαπλαςιάηουν τισ ευκαιρίεσ για ζργα (προγράμματα) που κα είχαν ενδιαφζρον για τουσ μακθτζσ. Αναμζνεται λοιπόν να υπάρξει ηωθρι ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτισ δραςτθριότθτεσ που προτείνονται. Επιπλζον, είναι ενδεχόμενο, πολφ γριγορα οι μακθτζσ να κελιςουν να δοκιμάςουν τροποποιιςεισ του περιβάλλοντοσ και των λοιπϊν ςτοιχείων των δραςτθριοτιτων και προγραμμάτων που κα τουσ προτακοφν, επικυμϊντασ να τροποποιιςουν τα χαρακτθριςτικά του ςφμφωνα με τισ επικυμίεσ τουσ. το παρόν διδακτικό ςενάριο λοιπόν, κα πραγματοποιθκεί πειραματιςμόσ με τα ςτοιχεία του προγραμματιςτικοφ περιβάλλοντοσ με ενεργθτικι ςυμμετοχι. Σο ςτοιχείο αυτό, ςε ςυνδυαςμό με τθν οργάνωςθ τθσ τάξθσ ςε μικρζσ ομάδεσ, προςφζρει ζνα πολφ καλό περιβάλλον για τθν ανάπτυξθ μιασ ιςχυρισ αλλθλεπίδραςθσ που μπορεί να ευνοιςει τθ μάκθςθ. Δπλνείηαη ινηπόλ ηδηαίηεξα ε δεκηνπξγία ελόο ηππηθνύ θνηλσληνθνλζηξνπθηηβηζηηθνύ πεξηβάιινληνο θαη γεληθόηεξα ελόο πεξηβάιινληνο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ππνζηεξηδόκελεο από ππνινγηζηή (CSCL Computer Supported Collaborative Learning). 31. ΕΠΙΗΜΑΝΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΒΟΛΩΝ Γε θαίλεηαη λα έρνπκε. 32. ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΣΑΞΗ ΕΦΙΚΣΟΣΗΣΑ ΧΕΔΙΑΗ Σν κάζεκα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Οη καζεηέο ζα εξγαζηνύλ ζε νκάδεο ησλ δύν αηόκσλ αλά ειεθηξνληθό ππνινγηζηή. 33. ΕΠΕΚΣΑΕΙ/ΔΙΑΤΝΔEΕΙ ΣΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ Η ΣΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ παξόληνο ζελαξίνπ νη καζεηέο ζα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα εξγαζηνύλ κε επόκελα ζελάξηα ζηα νπνία νη εληνιέο επαλάιεςεο είλαη βαζηθέο, πξνθεηκέλνπ ην ζελάξην ηνπο λα παξνπζηάδεη ελαιιαγέο ζηελ εθηέιεζε ηνπ, 86

10 ειεγρόκελεο από ην ρξήζηε έκκεζα ή άκεζα. 34. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΦΤΛΛΩΝ ΕΡΓΑΙΑ Σα Φύιια Δξγαζίαο αθνξά ηελ εθκάζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο δνκήο επαλάιεςεο κέζα από ην πεξηβάιινλ ηνπ SCRATCH θαη ηνπ BYOB. 35. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Ζ αμηνιόγεζε ζα γίλεη επί ηεο βάζεο ησλ εηδηθώλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ πνπ έρνπκε ζέζεη θαη πεξηγξάςεη πξνεγνπκέλσο. Δθόζνλ απηνύο ηνπο ζηόρνπο δηδαζθαιίαο ηνπο έρνπκε εμεγήζεη ζηνπο καζεηέο (Γξαζηεξηόηεηα 1 ηνπ Φύιινπ Δξγαζίαο 1), ηνπο θαζηζηνύκε ελ κέξεη ηθαλνύο λα αμηνινγήζνπλ κόλνη ηνπο ηελ εξγαζία ηεο, ή θαιύηεξα, ηελ εξγαζία ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο. Έηζη κπνξνύκε λα επηρεηξήζνπκε ηελ αιιειν-αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ. ε απηή, ην πξόγξακκα κηαο νκάδαο καζεηώλ ζα αμηνινγεζεί από κηα άιιε νκάδα κε γξαπηέο παξαηεξήζεηο πξνο ηνπο ζπληάθηεο θαη πξνηάζεηο γηα δηόξζσζε. Σα πξνγξάκκαηα αμηνινγνύληαη γηα ηελ πιεξόηεηά ηνπο, ηελ νξζόηεηα ηεο ζύληαμεο, ηελ ύπαξμε ή όρη θαηάιιεισλ επεμεγεκαηηθώλ ζρνιίσλ θαη βεβαίσο ηελ νκαιή εθηέιεζε. 36. ΣΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ Θα εμεγεζεί ην ζέκα ησλ παξαλνήζεσλ, απζόξκεησλ αληηιήςεσλ θιπ ησλ καζεηώλ. Θα δνζνύλ θύιια εξγαζίαο ηα νπνία παξαηίζεληαη παξαθάησ. ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 1 Γξαζηεξηόηεηα 1 Ζ Γξαζηεξηόηεηα 1 ηνπ Φύιινπ Δξγαζίαο 1 έρεη σο ζθνπό λα ζαο ππελζπκίζεη ηε ρξήζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ SCRATCH ζηελ ηάμε, έλα απαξαίηεην βήκα γηα λα εμνηθεησζείηε μαλά κε ην πεξηβάιινλ. Δπίζεο, ζα ιάβεηε νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία, θαζώο θαη γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο θάζε νκάδαο. 1. Γηα ην ζθνπό απηό αξρηθά ζα πξέπεη λα αλνίμεηε ην πεξηβάιινλ ηνπ SCRATCH θαη λα κπνξείηε εύθνια λα βξείηε ηνπο ηειεζηέο πνπ ππνζηεξίδνληαη ώζηε λα κπνξείηε λα 87

11 ηνπο ρξεζηκνπνηείηε ζηε ζπλέρεηα κε επθνιία θαη γξήγνξα, π.ρ.: Σπραίαο επηινγήο Έλσζε 2. ηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα εληνπίζεηε κέζα ζην πεξηβάιινλ ζε πνηα νκάδα-κπινθ αλήθεη ε εληνιή Επαλέιαβε ώζποσ. 3. Δπίζεο, αθνύ βξείηε ηελ νκάδα όπνπ αλήθεη ε εληνιή Επαλέιαβε ώζποσ, ζα πξέπεη λα βξείηε ηελ εληνιή, λα κειεηήζεηε ηε ζύληαμή θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θαη λα ηα εμεγήζεηε ζηελ ηάμε. Οδεγίεο πινπνίεζεο: Πξνο επαιήζεπζε ηεο 2 εο θάζεο ηεο Γξαζηεξηόηεηαο, ζα πξέπεη λα επηζθεθηείηε ην κελνύ «Βνήζεηα» θαη λα αλνίμεηε ηηο «Οζόλεο βνήζεηαο», όπσο θαίλνληαη ζηελ Δηθόλα 1 ώζηε λα δείμεηε ζηνπο καζεηέο ηελ εληνιή-κπινθ. Δηθόλα 5 Οη νζόλεο βνήζεηαο ηνπ SCRATCH Γηα ηελ 3 ε θάζε ηεο Γξαζηεξηόηεηαο, ζα πξέπεη λα βξνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηελ 88

12 εληνιή, όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 2. Δηθόλα 6 Η νζόλε βνήζεηαο ηεο εληνιήο Επαλέιαβε ώζποσ Γξαζηεξηόηεηα 2 Ζ Γξαζηεξηόηεηα 2 έρεη σο ζηόρν λα δεκηνπξγήζεηε ην δηθό ζαο ξνιόη. Γηα ην ζθνπό απηό ζρεδηάζηε ηηο εηθόλεο πνπ απαηηνύληαη γηα λα ζρεκαηίζεηε ην παξαθάησ ζρήκα ξνινγηνύ θαη θαηαζθεπάζηε έλα πξόγξακκα πνπ ζα: πεξηζηξέθεηαη ν δεπηεξνδείθηεο θαηά 10 κνίξεο θαη ζα αθνύγεηαη θαη κνπζηθή (κπνξείηε λα βάιεηε όπνηα ζέιεηε). όηαλ ζπκπιεξσζεί κηα πιήξεο πεξηζηξνθή ζα πξέπεη λα έρεη πεξάζεη θαη έλα ιεπηό. Δηθόλα 7 Σειηθό απνηέιεζκα εηθόλαο Δλδεηθηηθή ιύζε 89

13 27. ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 2 Γξαζηεξηόηεηα 1 Γεκηνπξγήζηε έλα ζθεληθό πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα θηλεζεί ε κνξθή. πγθεθξηκέλα επηιέμηε ην ζθεληθό beach- malibu από ηνλ θάθειν nature. ηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην boy1-walking ζαλ ελδπκαζία. Θα πξέπεη λα έρεηε ηελ παξαθάησ εηθόλα. Δηθόλα 8 θεληθό θόζκνπ 90

14 Σν αγόξη θαληαζηείηε όηη πεξπαηά ζηελ παξαιία πεξηκέλνληαο θάπνηνλ πνπ κάιινλ ηνλ έρεη ζηήζεη. ηαλ θηάλεη ζην ηέινο (όξην εηθόλαο) επηζηξέθεη πίζσ θαη μεθηλά από ηελ αξρή. ε θάζε πεξίπησζε νη καζεηέο θαινύληαη πξώηα λα ζπδεηήζνπλ ζηελ νκάδα ηελ νπνία αλήθνπλ θαη λα εθηηκήζνπλ πσο ζα πινπνηεζεί κε ηηο γλώζεηο πνπ έρνπλ ε παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηα. Σηο εθηηκήζεηο απηέο κπνξνύλ λα ηηο θαηαγξάςνπλ ζην ραξηί ή λα ηηο ζπδεηήζνπλ ζηελ ηάμε. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ζπδήηεζε ζηελ ηάμε θαη κέζα από θαηαηγηζκό ηδεώλ πξνρσξάκε ζηε αλάγθε ύπαξμεο εληνιώλ επαλάιεςεο. Γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ησλ εληνιώλ επαλάιεςεο πνπ ππάξρνπλ ζην SCRATCH από ηνλ θαζεγεηή. Οη καζεηέο θαινύληαη κε ηηο λέεο γλώζεηο ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πξόγξακκα, όπσο ην παξαθάησ, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη από ηνλ δηδάζθνληα ζηε ηάμε θαη γίλεηαη ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο γηα ηνλ ηξόπν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εληνιέο. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο γξάθνπλ ην πξόγξακκα ζην SCRATCH πεξηβάιινλ θαη εθηεινύλ ηνλ θώδηθα. Δλδεηθηηθή ιύζε Γξαζηεξηόηεηα 2 ηελ Γξαζηεξηόηεηα 1 ην αγόξη δελ ζηακαηά πνηέ λα θηλείηαη εθηόο θαη εάλ δηαθόςνπκε εκείο ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σξνπνπνηήζηε ην πξόγξακκά ζαο ώζηε λα ειέγρεη θαη ηελ πεξίπησζε ελόο εκπνδίνπ. Μεηά από ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο πξνθύπηεη ε αλάγθε λ γηα ηελ ύπαξμε εληνιώλ επαλάιεςεο κε ζπλζήθε. Οη καζεηέο θαινύληαη ζηε ζπλέρεηα λα δηαβάζνπλ ηηο εληνιέο πνπ ππάξρνπλ έηνηκεο θαη λα πξνηείλνπλ θάπνηεο από απηέο πνπ ζα 91

15 ζηακαηνύζαλ ηελ θίλεζε ηνπ αγνξηνύ. Ο θαηαηγηζκόο ηδεώλ ζα αλαδείμεη ηηο θαηάιιειεο εληνιέο θαη νη καζεηέο ζα θιεζνύλ λα πινπνηήζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ζα ζαο δνζεί ην αθόινπζν πξόγξακκα θαη ζα γίλεη ζπδήηεζε γηα ηηο δηαθνξέο πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ εθηέιεζε ησλ δύν δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ δνκώλ επαλάιεςεο. ηε ζπλέρεηα εθηειείηε ηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα πξνζπαζήζηε λα δηαπηζηώζεηε ηηο δηαθνξέο πνπ εηπώζεθαλ όηη ζα πξνθύςνπλ ζηελ πξνεγνύκελε ζπδήηεζε Δλδεηθηηθή ιύζε Μηα ελδεηθηηθή ιύζε πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί από ηνλ δηδάζθνληα είλαη ε παξαθάησ, ε νπνία ζα ζπδεηεζεί κέζα ζηελ ηάμε θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γξαθεί, θαη ζα εθηειεζηεί από ηνπο καζεηέο. 92

16 93

17 28. ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 3 Σν Φύιιν Δξγαζίαο 3 δηαζέηεη κία κόλν δξαζηεξηόηεηα θαζώο είλαη αξθεηά πνιύπινθε θαη απαηηεηηθή από άπνςε ρξόλνπ θαη πξνζπάζεηαο ησλ καζεηώλ. πλεπώο, ζεσξνύκε όηη θαιύπηεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο πνπ ζέινπκε λα θαιύςνπκε ζην 3 ν Φύιιν Δξγαζίαο, νη νπνίνη αθνξνύλ ηε βαζύηεξε θαηαλόεζε ηεο δνκήο επαλάιεςεο κέζα από ηελ παξαγσγή θαη εθηέιεζε ελόο πνιύπινθνπ πξνγξάκκαηνο ζπλεξγαηηθά. Γξαζηεξηόηεηα 1 Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή έρεη σο ζηόρν ηε βαζύηεξε εμνηθείσζε κε ηε δνκή επαλάιεςεο ζην πεξηβάιινλ SCRATCH κέζα από ηε ζπλεξγαηηθή ζπγγξαθή θαη εθηέιεζε ελόο πξνγξάκκαηνο. Σν παηρλίδη κεηαμύ ησλ δύν παηρηώλ θάζε νκάδαο ζα παίδεηαη σο εμήο: Ο πξώηνο παίρηεο βάδεη ζην λνπ ηνπ έλαλ αξηζκό (π.ρ. από ην 1 σο ην 20). Ο δεύηεξνο παίρηεο πξνζπαζεί λα καληέςεη ηνλ αξηζκό πξνηείλνληαο δηάθνξνπο αξηζκνύο ζηνλ πξώην παίρηε θαη έρνληαο σο κόλε βνήζεηα ηηο απαληήζεηο «Μεγαιύηεξνο» ή «Μηθξόηεξνο» ηνπ πξώηνπ παίρηε. ηαλ ηειηθά βξεη ηνλ αξηζκό, ν πξώηνο παίρηεο ησλ ζπγραίξεη αλαθνηλώλνληάο ηνπ θαη πόζεο πξνζπάζεηεο έθαλε, ηηο νπνίεο ελ ησ κεηαμύ θαηακεηξά. Δζείο ζα πξέπεη λα ζπληάμεηε πξόγξακκα κε ην όλνκα guess ην νπνίν λα παίδεη ην παξαπάλσ παηρλίδη αλαζέηνληαο ην ξόιν ηνπ πξώηνπ παίρηε ζηνλ παηρληδηάξε δεηλόζαπξν θαη ηνπ δεύηεξνπ ζε ζαο. Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ παηρληδηνύ, ν δεηλόζαπξνο ζα πξέπεη λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο ζπζηάζεηο θαη πξνηξνπέο. Τπόδεημε: Υξεζηκνπνηήζηε γηα ππόβαζξν ζην ζθεληθό ηελ εηθόλα 3D_Forest_Screen θαη γηα δεηλόζαπξν ηε κνξθή buddy, νπόηε ε αξρηθή νζόλε ηνπ παηρληδηνύ ζα κνηάδεη κε ηελ παξαθάησ εηθόλα. 94

18 Δηθόλα 9 Δπηζπκεηό ζθεληθό ζην πεξηβάιινλ ηνπ SCRATCH Οδεγίεο πινπνίεζεο: Αξρηθά αθήλνπκε ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνύλ γηα ιίγα ιεπηά ην πξόβιεκα θαη λα θαηαζηξώζνπλ έλα λνεηό ζρέδην πινπνίεζεο ηνπ αιγνξίζκνπ. Σνπο ξσηάκε αλ θαη γηαηί ηειηθά ην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα απαηηεί κηα δνκή επαλάιεςεο ππό ζπλζήθε θαη επηκέλνπκε λα καο νξίζνπλ ηε ζπλζήθε θαη ηνπο όξνπο ηζρύνο ηεο ή κε ηζρύνο ηεο. Καηόπηλ ηνπο θαινύκε λα αξρίζνπλ λα δνκνύλ ην πξόγξακκα ζπλεξγαδόκελνη κεηαμύ ηνπο. Δλόζσ εξγάδνληαη, πεξηθεξόκαζηε αλάκεζα ηνπο γηα λα παξαηεξνύκε ηελ πξόνδν ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη λα ηνπο πξνζθέξνπκε βνήζεηα αλ ηε δεηήζνπλ. Σν αλακελόκελν απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα κνηάδεη κε ηελ παξαθάησ εηθόλα. 95

19 Δηθόλα 10 Δθδνρή από ην αλακελόκελν απνηέιεζκα ηνπ πξνγξάκκαηνο 96

20 29. ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ BYOB Σν 4ν θύιιν εξγαζίαο απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ 4νπ θύιινπ εξγαζίαο από ην επηκνξθσηηθό ζελάξην «Δηζαγσγή ζηα Πξνγξακκαηηζηηθά Πεξηβάιινληα SCRATCH θαη BYOB». 30. Γξαζηεξηόηεηα 1: Δπαλαιεπηηθέο Δλέξγεηεο 97

21 ηνλ θώδηθα γηα ηνλ αλεκόκπιν παξαηεξνύκε όηη θαινύκε πέληε θνξέο ην ίδην δεπγάξη εληνιώλ : «ηξίςε πξνο ηα θάησ 72 κνίξεο. Φηηάμε έλα ηεηξάγσλν.» Μπορούκε λα αποθύγοσκε λα γράυοσκε πέληε θορές ηο ίδηο δεσγάρη εληοιώλ κεηώλοληας έηζη θαη ηελ έθηαζε ηοσ θώδηθα (ηο πιήζος ηφλ εληοιώλ); Αλ λαη, πφς; 98

22 Ση είλαη επαλάιεςε; Μία από ηηο βαζηθέο δνκέο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό είλαη ε δνκή ηεο επαλάιεςεο, ε νπνία καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα επαλαιάβνπκε κία ή πεξηζζόηεξεο ελέξγεηέο καο, πνπ ηηο εζσθιείνπκε ζε απηή ηε δνκή. Η εληνιή Δθηειεί ηα πιαθίδηα (εληνιέο) πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην βξόρν μαλά θαη μαλά. Η εληνιή Δπαλαιακβάλεη ηηο εληνιέο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην βξόρν ζπγθεθξηκέλεο θνξέο, όζεο νξίδνπκε εκείο (π.ρ. 10 θνξέο). Γνθίκαζε κε ηε βνήζεηα ησλ εληνιώλ επαλάιεςεο λα δηνξζώζεηο ηνλ θώδηθα γηα ηνλ αλεκόκπιν γξάθνληαο κόλν κηα θνξά ην δεπγάξη εληνιώλ. Ζ ρξήζε ηεο εληνιήο «Δπαλέιαβε..» δίλεη ην αθόινπζν απνηέιεζκα: 99

23 Γεκηνύξγεζε μαλά ηελ εληνιή κε ρξήζε ησλ εληνιώλ επαλάιεςεο. Ση είλαη νη εληνιέο εηζόδνπ-εμόδνπ; Σν πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ Byob καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα πξαγκαηνπνηνύκε δηαιόγνπο κε εξσηαπνθξίζεηο. Με ηε βνήζεηα ησλ εληνιώλ εηζόδνπ-εμόδνπ, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αιιειεπηδξά κε ηνλ ππνινγηζηή. Η εληνιή Ζ εληνιή απηή βξίζθεηαη ζηελ παιέηα θαη επηηξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζηε ζθελή έλα κήλπκα, σο εξώηεζε ζην ρξήζηε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο ρξήζηεο 100

24 από ηελ πιεπξά ηνπ βιέπεη ζην θάησ κέξνο ηεο ζθελήο ην αθόινπζν πεδίν θεηκέλνπ: ην πεδίν θεηκέλνπ κπνξεί λα πιεθηξνινγήζεη ηελ απάληεζε ηνπ, ε νπνία απνζεθεύεηαη πξνζσξηλά ζηε κεηαβιεηή επεμεξγαζηνύκε θαηάιιεια ζην πξόγξακκα., ηελ νπνία κπνξνύκε λα Άιιεο κνξθέο εληνιώλ εηζόδνπ-εμόδνπ απνηεινύλ θαη νη εληνιέο: Γνθίκαζε κε ηε ρξήζε εληνιώλ εηζόδνπ-εμόδνπ, ζηε δηαδηθαζία «karavi», λα ξσηάο ην ρξήζηε λα νξίζεη ην κήθνο ηνπ θαξαβηνύ κεηαμύ 30 θαη 70 βήκαηα θαη λα θάλεηο ρξήζε ηεο απάληεζεο όπνπ είλαη απαξαίηεην. Μεηά ηελ πινπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηώλ ε δηαδηθαζία θαξάβη ζα γίλεη: 101

25 Με ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο εληνιήο ξσηάκε θαη πεξηκέλνπκε απάληεζε. Με ηελ πινπνίεζε ηεο παξαπάλσ εληνιήο δεκηνπξγείηαη απηόκαηα ε πξνζσξηλή κεηαβιεηή, ε νπνία έρεη σο ηηκή ην κέγεζνο ηεο βάζεο ηνπ θαξαβηνύ πνπ δίλεηαη σο ηηκή από ην ρξήζηε. Μέρξη ζηηγκήο γηα ην ζρεδηαζκό ηνπ ζθεληθνύ ηεο παξαιίαο έρνπκε θάλεη ηα ηέζζεξα πξώηα βήκαηα. Αο πξνρσξήζνπκε ζην ΒΖΜΑ 5. ΒΗΜΑ 1: Δηζαγσγή ζθεληθνύ. ΒΗΜΑ 2: ρεδίαζε θαξαβηνύ. ΒΗΜΑ 3: ρεδίαζε δέληξσλ. ΒΗΜΑ 4: ρεδίαζε αλεκόκπινο. ΒΗΜΑ 5: ρεδίαζε νκπξέιαο. ΒΗΜΑ 6: ρεδίαζε ήιηνπ. 102

26 ΒΗΜΑ 7: ρεδίαζε κπάιαο. Γξαζηεξηόηεηα 2: ρεδίαζε νκπξέιαο Γνθίκαζε λα γξάςεηο κηα δηαδηθαζία «umbrella» πνπ λα παίξλεη σο παξακέηξνπο ηηο αξρηθέο ζπληεηαγκέλεο (x=-228, y=-76). Κάζε νκπξέια απνηειείηαη από έλα εκηθύθιην θαη κηα θάζεηε γξακκή ζην κέζν. Αθόκα έρεη κία ηνπηθή κεηαβιεηή «aktina» πνπ είλαη νξηζκέλε ζην 20. Οδεγίεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο δηαδηθαζία «umbrella» ε νπνία πεξηιακβάλεη επαλαιεπηηθή δνκή. Μαζεκαηηθά Έζησ ξ ε αθηίλα ηνπ θύθινπ. Ζ πεξίκεηξνο ηνπ Π ζα είλαη: Π= 2*π*ξ,όπνπ π=

27 Ξεθηλάσ νξίδνληαο ηελ ηνπηθή κεηαβιεηή. ηε ζπλέρεηα νξίδσ ην ζεκείν πνπ ζα ζρεδηαζηεί ε νκπξέια θαζώο θαη ην ρξώκα ηεο νκπξέιαο. Σέινο, ζρεδηάδσ ην εκηθύθιην θαη ηελ θάζεηε γξακκή γηα λα νινθιεξσζεί ν ζρεδηαζκόο ηεο νκπξέιαο. 104

28 Θα θάλεη ηόζεο επαλαιήςεηο όζεο ην κηζό ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ θύθινπ κε αθηίλα ίζε κε «aktina». Γηαηί βάδφ ηελ Μορθή κοσ λα ζηρίυεη κοίρες; Γεκηνύξγεζε έλα πξόγξακκα πνπ λα ζρεδηάδεη 4 νκπξέιεο ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ζην ρώξν. Γξαζηεξηόηεηα 3: ρεδίαζε ήιηνπ 105

29 Γεκηνύξγεζε κηα δηαδηθαζία κε ην όλνκα «ilios», ε νπνία λα ζρεδηάδεη έλαλ ήιην. Ο ήιηνο απνηειείηαη από έμη γξακκέο νη νπνίεο απνηεινύλ αθηίλεο ελόο εμαγώλνπ πνπ δηέξρνληαη από ηηο θνξπθέο ηνπ. ρεδίαζε κόλν ηηο αθηίλεο ηνπ εμαγώλνπ κε κέγεζνο 30 βήκαηα θαη αξρίδνληαο από ηελ ζέζε x=189,y=144 πνπ ζέινπκε λα είλαη ην θέληξν ηνπ. Γηα λα δεκηνπξγεζεί ην θελό ζην θέληξν ηνπ ήιηνπ (όπσο ζηελ εηθόλα) δνθίκαζε λα βάιεηο ηελ Μνξθή ζνπ, θαηά ην ζρεδηαζκό ηεο αθηίλαο, ζηα 10 πξώηα βήκαηα λα κε γξάθεη θαη λα γξάθεη ζηα επόκελα 20 βήκαηα. 106

30 31. ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 5 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΜΠΕΔΩΗ Πξόζζεηεο αζθήζεηο, δξαζηεξηόηεηεο Θέκαηα εκπέδσζεο, αμηνιόγεζεο θαη απηναμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ Ζ επαλάιεςε έρεη σο ζηόρν ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ βξόρνπ κε ηελ παξαθνινύζεζε ηεο κεηαβνιήο ησλ ηηκώλ ησλ κεηαβιεηώλ. Γηα ην ζθνπό απηό ζα πξέπεη λα θνηηάμεηε πξνζεθηηθά ηελ παξαθάησ νζόλε θαη λα ηε κειεηήζεηε εηο βάζνο ώζηε λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο αλνηρηνύ ηύπνπ. Δηθόλα 11 Παξαθνινύζεζε ηεο κεηαβνιήο ησλ ηηκώλ ησλ κεηαβιεηώλ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 107

31 1. ηελ νζόλε εθηέιεζεο πξνγξάκκαηνο πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 7, εκθαλίζηε ηηο κεηαβιεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 2. Πόζεο θαη πνηεο είλαη νη κεηαβιεηέο απηέο; 3. Καηά ηελ έλαξμε εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνηεο κεηαβιεηέο ιακβάλνπλ αξρηθέο ηηκέο θαη πνηεο όρη; Γηαηί γίλεηαη απηό; 4. Πώο δεκηνπξγείηαη ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο 1number; 5. Πνηα είλαη ε αξρηθή ηηκή ηεο κεηαβιεηήο i; 6. Πόηε θαη πώο απμάλεη απηή ζηε ζπλέρεηα; 7. Πόηε θαη πώο απνθηά ηηκή ε κεηαβιεηή 2number; 8. Ση πξέπεη λα ζπκβαίλεη ώζηε λα ζπλερίδεηαη ε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο; 9. Πόηε ηειεηώλεη ην παηρλίδη; Ση ηηκέο έρνπλ ηόηε νη κεηαβιεηέο 1number θαη 2number; 10. Ση αληηπξνζσπεύεη ηόηε ε ηηκή ηνπ i θαη ηη θάλνπκε κε απηήλ; 108

32 37. ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΣΕΡΩ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΕΡΓΑΙΕ Ολοκλθρϊςτε τθ δθμιουργία των φφλλων εργαςίασ που προορίηονται για τουσ μακθτζσ, παραλλάςςοντασ ςτοιχεία των προτεινόμενων δραςτθριοτιτων. Προςπακιςτε να δθμιουργιςετε μια δραςτθριότθτα ςυλλογικά, χωριςμζνοι ςε ομάδεσ (εκτόσ τάξθσ). Μπορείτε να τθν περιγράψετε ςε ζνα wiki ι ςε ζνα googledoc. Η επικοινωνία ςασ μπορεί να πραγματοποιθκεί με όποιον τρόπο επιλζξετε εςείσ ωσ τον πλζον πρόςφορο (όπωσ , chat ι forum, skype, oovoo ι κάτι ανάλογο κλπ). Γείηε ηε βηβιηνγξαθία 109

Δομζσ επιλογήσ ςτο SCRATCH

Δομζσ επιλογήσ ςτο SCRATCH Δομζσ επιλογήσ ςτο SCRATCH 1. ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ Δηζαγσγή ζηε δνκή επηινγήο ζην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ SCRATCH. 2. ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ Πξνβιέπεηαη λα δηαξθέζεη ζπλνιηθά 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

www.algorithmos.eu Κεθάλαιο 2

www.algorithmos.eu Κεθάλαιο 2 Κεθάλαιο 2 1. Ο αιγόξηζκνο είλαη απαξαίηεηνο κόλν γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ Πιεξνθνξηθήο 2. Ο αιγόξηζκνο απνηειείηαη από έλα πεπεξαζκέλν ζύλνιν εληνιώλ 3. Ο αιγόξηζκνο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη εληνιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 1 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Η εηαηξεία Microsoft δηαζέηεη απηή έλα θαηαηνπηζηηθό ηζηνρώξν ζρεηηθά κε ην πξνγξακκαηηζηηθό ηεο πεξηβάιινλ (API) ηόζν γηα ράξηεο όζν θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζην δηαδίθηπν.

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε functional unit ρξεζηκνπνηείηαη κηα θνξά ζε θάζε θύθιν: αλάγθε γηα πνιιαπιό hardware = θόζηνο πινπνίεζεο!

Κάζε functional unit ρξεζηκνπνηείηαη κηα θνξά ζε θάζε θύθιν: αλάγθε γηα πνιιαπιό hardware = θόζηνο πινπνίεζεο! Single-cyle σλοποίηζη: Γηάξθεηα θύθινπ ίζε κε ηε κεγαιύηεξε εληνιή-worst case delay (εδώ ε lw) = ρακειή απόδνζε! Αληηβαίλεη κε αξρή: Κάλε ηελ πην απιή πεξίπηωζε γξήγνξε (ίζωο θαη εηο βάξνο ηωλ πην «ζύλζεηωλ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΛΙΔΣ. Σπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

ΜΗΛΙΔΣ. Σπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΜΗΛΙΔΣ Έλαο αγξόηεο ζέιεη λα θπηέςεη κειηέο ζε ζεηξέο θαη ζε ηεηξάγσλν ζρήκα. Σθέθηεηαη λα πξνζηαηέςεη ηηο κειηέο από ηνλ αέξα, πεξηθξάδνληάο ηηο κε θππαξίζζηα. Σηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα βιέπνπκε ηε δηάηαμε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα