Γημήηπηρ Εέππορ *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr"

Transcript

1 Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * Πεπίλητη Σην άξζξν απηό πεξηγξάθεηαη ε πηινηηθή εθαξκνγή ελόο εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ αλάδεημε ησλ πξνζδνθηώλ θαη απόςεσλ πνπ έρνπλ νη γνλείο θαη καζεηέο ηνπ Διιεληθνύ Γεκόζηνπ Γπκλαζίνπ, ζε ζρέζε κε ηελ επηινγή θαη ρξεζηκόηεηα ηεο εθκάζεζεο ηεο Γεξκαληθήο γιώζζαο ζην δεκόζην ζρνιείν. Δπηρεηξείηαη κέζα από ηελ πηινηηθή εθαξκνγή λα δηαπηζησζεί αλ, θαη ζε πνηό βαζκό, είλαη δπλαηή ε ζηαηηζηηθή θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ κε ηε ρξήζε απνθιεηζηηθά αλώλπκνπ εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ, ρσξίο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη από πξνζσπηθέο ζπλεληεύμεηο. Παξαηίζεηαη κία ελδεηθηηθή θαηαγξαθή ησλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ ζε ζπλδπαζκό κε κία πξώηε αμηνπνίεζή ηνπο κε ηε ρξήζε απιήο αλαινγηθήο ζύλζεζεο, ώζηε λα αλαδεηρζεί ε ηθαλόηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ λα ζηεξίμεη ηε δηαηύπσζε αμηνπνηήζηκσλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ, ελώ παξάιιεια δηαπηζηώλνληαη ελδεηθηηθέο ηάζεηο ζηηο απόςεηο ησλ γνλέσλ θαη καζεηώλ ζρεηηθά κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν. Αθόκα, πξνηείλνληαη ηξόπνη αλάιπζεο θαη ζύλζεζεο ησλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηαηηζηηθώλ εξγαιείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Γηαπηζηώλεηαη, ηέινο, πσο ε δηεμαγσγή, ζε παλειιαδηθή θιίκαθα, κίαο ηέηνηαο έξεπλαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη ην επηζηεκνληθό θελό πνπ πθίζηαηαη ζηνλ ειιαδηθό ρώξν γηα ην δήηεκα ησλ πξνζδνθηώλ ησλ γνλέσλ θαη παηδηώλ ζην κάζεκα ηεο Γεξκαληθήο σο δεύηεξεο επηιεγόκελεο μέλεο γιώζζαο. Με ηνλ ηξόπν απηό παξέρεηαη έλα ζεκαληηθό εξγαιείν εθπαηδεπηηθήο θαη επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο. Λέξειρ κλειδιά: άπνςε, ζπλαηζζεκαηηθή ζηάζε, μέλεο γιώζζεο, Γεξκαληθά σο μέλε γιώζζα, Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε Abstract This article describes the pilot implementation of a questionnaire in order to illustrate the expectations of parents and students regarding the selection and usefulness of German as a foreign language in Greek public secondary schools. Through the pilot implementation it is attempted to determine whether and to what extent it is possible to record these attitudes by using an anonymous research tool, without using research data deriving from personal interviews. An indicative annotation of research data is presented together with an initial exploit using simple proportional composition to highlight the ability of the questionnaire to support the formulation of obtainable research data, while indications of the trends found in the attitudes of parents and pupils concerning the academic field are described. Also, methods of analysis and synthesis of this research data using specific statistical tools proposed in international literature are suggested. Finally it is stated that the realisation of such a research on a nationwide scale would complement the scientific gap existing in Greece concerning the issue of expectations of parents and children towards German as a second foreign language in * Ο Γεκήηξεο Εέππνο είλαη εθπαηδεπηηθόο ηεο Γεκόζηαο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εηδηθόηεηαο Γεξκαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο. Δίλαη Γηδάθηνξαο ηνπ Τνκέα Παηδαγσγηθήο ζην Τκήκα Φ.Π.Ψ. ηνπ Δ.Κ.Π.Α. θαη δηδάζθεη σο κέινο Σ.Δ.Π. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην (ΔΑΠ) ζην Πξόγξακκα Σπνπδώλ Μεηαπηπρηαθήο Δηδίθεπζεο ησλ Καζεγεηώλ Γεξκαληθήο. Δπίζεο εξγάδεηαη σο Καζεγεηήο Γεξκαληθήο Γιώζζαο ζην Γηδαζθαιείν Ξέλσλ Γισζζώλ ηνπ Δ.Κ.Π.Α.

2 mainstream secondary education, which would provide an important tool for improved education and training policy. Keywords: attitude, foreign languages, German as a foreign language, Secondary Education Διζαγυγή Ζ αλαδήηεζε, δηεξεύλεζε θαη δηαηύπσζε ησλ απόςεσλ θαη επηζπκηώλ ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε έλα γλσζηηθό αληηθείκελν έρεη ππάξμεη αληηθείκελν πνιιώλ εξεπλώλ, ηδίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεύηεξνπ κηζνύ ηνπ 20 νπ αηώλα. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη δείμεη ε εξεπλεηηθή θνηλόηεηα ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ζηάζε ησλ καζεηώλ έλαληη ηνπ γλσζηηθνύ ηνπο αληηθεηκέλνπ, ε νπνία νξίδεηαη από ηνλ Triandis (1971) θαη σο ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλε πξνδηάζεζε πνπ πξνθαηαιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο αληηδξάζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο. Ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα εθκάζεζεο μέλσλ γισζζώλ, ην ζέκα απηό, κε άμνλα ην ζπλαηζζεκαηηθό ηνκέα (en: «emotional component», Dwyer, 1993: 2), όπσο νξίδεηαη πην πάλσ, απνηειεί επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα κεγάιν αξηζκό εξεπλεηώλ, θπξίσο ηνπ αγγινζαμσληθνύ ρώξνπ. Ήδε από ηε δεθαεηία ηνπ 60 (Howe et. al, 1969: 27) ήηαλ γλσζηή θαη εξεπλεηηθά ηεθκεξησκέλε ε ζεκαζία ηεο ζηάζεο ησλ καζεηώλ απέλαληη ζηελ μέλε γιώζζα. Παξάγνληεο όπσο ην ζπλαίζζεκα (en: «affect», Dwyer, 1993: 3) θαη ε καζεηηθή επίγλσζε (en: «cognition», Dwyer, ό.π.) απνηεινύλ εμίζνπ ζεκαληηθνύο παξάιιεινπο θόκβνπο δηεξκελείαο ηεο ζηάζεο θαη αληίιεςεο γηα ηε κάζεζε κίαο μέλεο γιώζζαο. Δίλαη θνηλά απνδεθηό πιένλ, πσο, όπσο πεξηγξάθνπλ θαη νη Kuhlemeier θ.ά. (1996: 494) αλαθεξόκελνη ζηα ιόγηα ησλ Boekaerts & Simons, «ε ζηάζε απέλαληη ζην ζρνιηθό [ζ.η.ζ. γλσζηηθό] αληηθείκελν απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα κάζεζεο». Ο ηδηαίηεξνο γλσζηηθόο ρώξνο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Γεξκαληθήο σο μέλεο γιώζζαο ζηελ Διιεληθή Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε απνηειεί, ζε επξεία αληίζεζε κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθηθή πξαγκαηηθόηεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ, ειάρηζηα εμεξεπλεκέλν έδαθνο (πξβι. Spinos, 2005), ηνπιάρηζηνλ όζνλ αθνξά ζηε δηεξεύλεζε ησλ πξνζδνθηώλ ησλ καζεηώλ γηα ην κάζεκα απηό (Εέππνο, 2007: 39-47; Auswärtiges Amt der Bundesregierung, 2003). Μπνξεί ινηπόλ θαλείο λα πεη πσο πθίζηαηαη έλα εξεπλεηηθό θαη επηζηεκνληθό θελό ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Τίζεηαη θαηά ζπλέπεηα ην εξώηεκα, αλ ε επηινγή ηνπ καζήκαηνο, πνπ δειώλεηαη από ηνπο γνλείο, όηαλ ην παηδί απνθνηηά από ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, δηέπεηαη από ζπγθεθξηκέλεο πξνζδνθίεο, πνπ λα εθθξάδνπλ απνθιεηζηηθά ηηο απόςεηο ησλ γνλέσλ ή αλ θαηαγξάθεηαη ηαπηόρξνλα θαη ε ζηάζε ησλ ίδησλ ησλ παηδηώλ απέλαληη ζην κάζεκα. Ταπηόρξνλα δηεξσηάηαη θαλείο, αλ έλα εξεπλεηηθό εξγαιείν εμ απνζηάζεσο έξεπλαο, όπσο έλα αλώλπκν εξσηεκαηνιόγην, ζε ζπλδπαζκό κε δηαδηθαζίεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο, κπνξεί λα ζέζεη εξσηήκαηα, πνπ λα δηεπθξηλίδνπλ απηά ηα αίηηα θαη λα πξνζθέξνπλ αμηόπηζηα θαη κεηξίζεκα δεδνκέλα, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο λα κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ γηα ηελ παηδαγσγηθή θαη ηελ ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο έκπξαθηε πξνζαξκνγή ησλ «ζπλζεθώλ ηεο εθπαίδεπζεο» (Εέππνο, 2001: 9-10) ζηηο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ησλ άκεζα ελδηαθεξόκελσλ γνλέσλ θαη καζεηώλ. Σκοπόρ ηηρ έπεςναρ Πξνζπαζώληαο λα δώζεη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα απηά, ε παξνύζα εξγαζία ιεηηνπξγεί ζε δπν επίπεδα θαη δηέπεηαη από έλα πιέγκα ζθνπνζεζίαο πνπ επηδηώθεη ηελ αλάδεημε θαη επηβεβαίσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζθνπώλ. Αξρηθά επηδηώθεη λα αλαδείμεη ηνπο ιόγνπο επηινγήο ηεο Γεξκαληθήο σο κάζεκα δεύηεξεο μέλεο γιώζζαο ζε δεκόζηα ζρνιεία ηεο ειιεληθήο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, όπσο ηνπο επηθαινύληαη νη γνλείο ησλ εκπιεθόκελσλ καζεηώλ, θαζώο θαη ην ελδερόκελν κεηαβνιήο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζηάζεο ησλ καζεηώλ απέλαληη ζην γλσζηηθό απηό αληηθείκελν κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Αληηθεηκεληθόο ζηόρνο είλαη ε δηαπίζησζε θαη δηαηύπσζε ησλ αξρηθώλ ιόγσλ επηινγήο ηόζν από πιεπξάο ησλ γνλέσλ όζν θαη ησλ ίδησλ ησλ παηδηώλ, ελώ από ηελ άιιε δηεξεπλάηαη ε

3 αιιαγή ζηάζεο πξνο ην αληηθείκελν ζε ζπζρεηηζκό κε ηνπο άκεζνπο παξάγνληεο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξεκβάιινληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κάζεζεο. Σε δεύηεξν επίπεδν, ν ζθνπόο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ησλ πξνηεηλόκελσλ εξσηεκάησλ ηνπ εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ θαη ε πξόηαζε ζπκπιεξσκαηηθώλ ή ηξνπνπνηεηηθώλ παξεκβάζεσλ, ώζηε ζηε ζπλέρεηα λα πξνηαζεί ε δηεμαγσγή ηεο ίδηαο έξεπλαο ζε εζληθή θιίκαθα γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ ιόγσλ επηινγήο ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ αιιά θαη ησλ ιόγσλ αιιαγήο ζηάζεο απέλαληη ηνπ, ηόζν από ηνπο γνλείο όζν θαη από ηνπο καζεηέο. Πποαπαιηούμενα ηηρ έπεςναρ Ζ πηινηηθή έξεπλα πεδίνπ δηέπεηαη από ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο, νη νπνίεο πξνδηαγξάθνπλ ηηο ζπλζήθεο δηαλνκήο θαη ζπιινγήο ηνπ εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ. Έηζη, ηα ππνςήθηα ππνθείκελα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο πξέπεη λα είλαη γνλείο καζεηώλ νπνηαζδήπνηε ηάμεο ζε δεκόζην Γπκλάζην ηεο εκεδαπήο, ώζηε λα δηαζθαιηζηεί πσο εληάζζνληαη ζηε δεκόζηα εθπαίδεπζε θαη πσο αθνινπζνύλ ηηο πξνβιεπόκελεο από απηήλ δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο. Αθόκα, νη καζεηέο πξέπεη λα παξαθνινπζνύλ ην κάζεκα ηεο Γεξκαληθήο, ην νπνίν πξνζθέξεηαη ζηα ειιεληθά δεκόζηα ζρνιεία σο ππνρξεσηηθό κάζεκα επηινγήο δεύηεξεο μέλεο γιώζζαο, παξάιιεια κε ηελ Γαιιηθή θαη, από ην έηνο ηελ Ηηαιηθή. Τν ρξνλνδηάγξακκα ηεο έξεπλαο πξνβιέπεη έλα πνιύ απζηεξό πιαίζην δηαλνκήο θαη ζπιινγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ηαρεία ζπγθέληξσζή ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο γνλείο πξέπεη λα απαληήζνπλ ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο ρσξίο δηνξζώζεηο, ελώ θαινύληαη λα εθθξάζνπλ, πξναηξεηηθά, πξνζσπηθέο απόςεηο ζε αλνηθηά εξσηήκαηα. Πεπιοπιζμοί ηηρ πιλοηικήρ έπεςναρ Ζ έξεπλα πεξηνξίδεηαη ζε γνλείο παηδηώλ πνπ παξαθνινπζνύλ ην κάζεκα ηεο Γεξκαληθήο γιώζζαο θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά ζην Γπκλάζην Κεξαηέαο, όπνπ δηδάζθεη ν εξεπλεηήο. Ο πεξηνξηζκόο απηόο θξίλεηαη αλαγθαίνο, επεηδή ε έξεπλα απνηειεί πηινηηθή θαη παξάιιεια πεηξακαηηθή εθαξκνγή ηνπ εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ αμηώλεη αξρέο γεληθεπζηκόηεηαο ή αλαγσγήο ζην γεληθό πιεζπζκό. Πέξαλ απηνύ, ε έξεπλα πεξηνξίδεηαη ζηε κνξθή ηνπ γξαπηνύ αλώλπκνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Τα εξσηήκαηα δηαηππώλνληαη κε ηνλ ηξόπν απηό ζε εληαία κνξθή, δηαζθαιίδνληαο ηελ αμηόπηζηε δπλαηόηεηα πνζνηηθνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ ρσξίο λα δηαηξέρεηαη ν θίλδπλνο ππνθεηκεληθήο εξκελείαο ελδερόκελσλ αλνηθηώλ απαληήζεσλ ή λα απαηηείηαη θσδηθνπνίεζε ειεύζεξσλ απαληήζεσλ. Μεθοδολογία Τν εξσηεκαηνιόγην αλαπηύρζεθε ζύκθσλα κε ηελ επηζηεκνληθή δενληνινγία αλάπηπμεο θαη δηαλνκήο αλώλπκσλ εξσηεκαηνινγίσλ (GAO, 1993; Εέππνο, 2001: 20-23; Εέππνο, 2007: ). Ζ έξεπλα επηκεξίδεηαη ζε ζπλνιηθά ηέζζεξηο ηνκείο δηεξεύλεζεο, όπνπ θάζε ηνκέαο αζρνιείηαη κε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία επηζηεκνληθνύ ελδηαθέξνληνο. Έηζη, ην πξώην κέξνο θαηαγξάθεη ηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπ δείγκαηνο, όπσο ειηθία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ζρέζε κε γεξκαλόθσλεο ρώξεο θαη ηελ επαθόινπζε ζρέζε κε ηε Γεξκαληθή γιώζζα. Σην δεύηεξν κέξνο θαηαγξάθεηαη ε ζρνιηθή πνξεία ησλ παηδηώλ ησλ ππνθεηκέλσλ, πάληα θάησ από ην πξίζκα εθκάζεζεο μέλσλ γισζζώλ θαη εηδηθόηεξα ηεο Γεξκαληθήο, ζην ζρνιηθό θαη επξύηεξν καζεζηαθό ηνπο πεξηβάιινλ. Ζ ηξίηε ελόηεηα δηεξεπλά ζην πξώην κέξνο ηεο ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη γνλείο πξνέηξεςαλ ην παηδί ηνπο λα παξαθνινπζήζεη ηε Γεξκαληθή ζην ζρνιείν, ελώ ην δεύηεξν κέξνο θσηίδεη ην ίδην ζέκα από ηε ζθνπηά ηνπ ίδηνπ ηνπ καζεηή. Σην ηξίην κέξνο ηεο ελόηεηαο γίλεηαη κία αξρηθή θαηαγξαθή γηα ηελ αλάδεημε κίαο αιιαγήο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ζηάζε ηνπ παηδηνύ απέλαληη ζην κάζεκα, όπσο ηελ παξαηεξνύλ νη γνλείο, ε νπνία θαη εμεηδηθεύεηαη ζηε ζπλέρεηα κε εξσηήκαηα πνπ εληάζζνληαη ζηελ ηέηαξηε ελόηεηα ηνπ

4 εξσηεκαηνινγίνπ. Δδώ νη γνλείο θαινύληαη λα δηαηππώζνπλ ηελ άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε ηνπο πηζαλνύο ιόγνπο αιιαγήο ηεο ζηάζεο ησλ παηδηώλ ηνπο απέλαληη ζηε γιώζζα. Τα εξσηεκαηνιόγηα κνηξάζηεθαλ ζε 20 καζεηέο ηεο Γεξκαληθήο κε ηπραία επηινγή θαη ζπγθεληξώζεθαλ ηελ ακέζσο επόκελε εκέξα. Από ην ζύλνιν ησλ 20 εξσηεκαηνινγίσλ, επεζηξάθεζαλ ζπλνιηθά 11 πιήξσο ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιόγηα, ηα νπνία θαη απνηεινύλ ην ζώκα (λ=11) ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνινπζεί. Γείγμα ηηρ έπεςναρ Ο ζπλνιηθόο καζεηηθόο πιεζπζκόο ηνπ Γπκλαζίνπ Κεξαηέαο, πνπ ηθαλνπνηεί ηηο πξναλαθεξόκελεο πξνδηαγξαθέο γηα ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα, ήηαλ θαηά ηελ πεξίνδν δηαλνκήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 105 καζεηέο. Τν ηπραίν δείγκα, πνπ πξνέθπςε, αλήιζε ζπλνιηθά ζε 11 άηνκα (λ=11), όπνπ ηα 6 (54,5%) αλαθέξνληαη ζε αγόξηα, ελώ ηα 5 (45,5%) ζε θνξίηζηα. Τν δείγκα ραξαθηεξίδεηαη σο ηθαλό θαη αληηπξνζσπεπηηθό, αθνύ απνηειεί ην 10,5% ηνπ ζρεηηθνύ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Καηαγπαθή και ανάλςζη δεδομένυν Τα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία αλέδεημαλ, πσο 8 παηδηά (72,7%, λ=11) ήηαλ πξσηόηνθα, ελώ ηα ππόινηπα 3 (27,3%) ήηαλ δεπηεξόηνθα παηδηά ηεο νηθνγέλεηαο. 5 παηδηά (45,5%) ηνπ δείγκαηνο είραλ αδέιθηα πνπ παξαθνινπζνύζαλ καζήκαηα Γεξκαληθήο, ελώ γηα 1 παηδί (9%) αλαθέξζεθε πσο θάπνηα από ηα αδέιθηα ηνπ καζαίλνπλ Γεξκαληθά. Σε 4 πεξηπηώζεηο (36%) θαηαγξάθεθε, πσο ηα παηδηά ησλ ππνθεηκέλσλ ήηαλ ηα κνλαδηθά ηεο νηθνγέλεηαο πνπ παξαθνινπζνύζαλ Γεξκαληθά, ελώ ππήξμε θαη 1 (9%) θελή απάληεζε. Ζ έξεπλα αλέδεημε, πσο, από ηα παηδηά ηνπ δείγκαηνο, 3 (27%) είραλ επηζθεθηεί ηε Γεξκαλία ή άιιε γεξκαλόθσλε ρώξα ηνπιάρηζηνλ κία θνξά. Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαγσγή ησλ γνλέσλ θαηαγξάθεθε πσο 1 πεξίπησζε (9%) είρε κεηέξα πνπ θαηαγόηαλ από γεξκαλόθσλε ρώξα, ελώ ζε κία άιιε πεξίπησζε αλαθέξζεθε πσο ε νηθνγέλεηα είρε δηακείλεη ζε γεξκαλόθσλε ρώξα γηα πάλσ από έλα έηνο σο νηθνγέλεηα κεηαλαζηώλ. Ωο πξνο ηε ζρνιηθή πνξεία ησλ παηδηώλ ησλ ππνθεηκέλσλ, δειαδή ηελ ηάμε, ζηελ νπνία θνηηνύζαλ ηα παηδηά, ππήξμε ζρεηηθή αλνκνηκνξθία ζηνλ επηκεξηζκό ησλ ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ. Απηό νθείιεηαη πξνθαλώο ζηε κεζνδνινγία ιήςεο ηνπ δείγκαηνο. Έηζη, από ηα 11 ππνθείκελα, ην έλα (9%) πξνεξρόηαλ από ηελ Α Γπκλαζίνπ, ηα 6 (54,5%) ήηαλ καζεηέο ηεο Β Γπκλαζίνπ, ελώ νη ππόινηπνη 4 (36%) ήηαλ καζεηέο ηεο Γ Γπκλαζίνπ. Γηα όια ηα παηδηά δειώζεθε πσο παξαθνινύζεζαλ σο πξώηε ζρνιηθή μέλε γιώζζα ηελ Αγγιηθή, ελώ αθνινύζεζε ε Γεξκαληθή σο δεύηεξε επηιεγόκελε γιώζζα γηα ην Γπκλάζην. Σύκθσλα κε ηε δήισζε ησλ γνλέσλ κόιηο 2 (18%) καζεηέο δελ παξαθνινπζνύζαλ καζήκαηα μέλσλ γισζζώλ εθηόο ζρνιείνπ, ελώ από ηνπο ππόινηπνπο 9 καζεηέο, νη 3 (27%, λ=11) δήισζαλ ηδηαίηεξα καζήκαηα. Οη απνκείλαληεο 6 (54,5%, λ=11) παξαθνινπζνύζαλ μέλεο γιώζζεο ζε θάπνην θξνληηζηήξην. Γηαζηαπξώλνληαο ηα ζηνηρεία απηά κε ηελ παξαθνινύζεζε ή κε ζπγθεθξηκέλσλ γισζζώλ ζε καζήκαηα εθηόο ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο πξνέθπςε, πσο από ηα 6 απηά παηδηά, ηα 3 (27%, λ=11) παξαθνινπζνύζαλ καζήκαηα ηόζν ηεο Αγγιηθήο όζν θαη ηεο Γεξκαληθήο, ηα 2 (18%, λ=11) κόλν ηεο Αγγιηθήο θαη κόιηο 1 (9%, λ=11) κόλν Γεξκαληθά. Ο κέζνο όξνο ρξόλνπ κάζεζεο ηεο Αγγιηθήο δειώζεθε ζηα 6 έηε, κε κέγηζηε ηηκή ηα 8 έηε θαη ειάρηζηε ηα 3, ελώ αληίζηνηρα ηα ρξόληα κάζεζεο ηεο Γεξκαληθήο δειώζεθαλ θαηά κέζν όξν ζηα 3 έηε, κε κέγηζηε ηηκή ηα 5 θαη ειάρηζηε ηα 3. Σην εξώηεκα, γηαηί νη γνλείο επέιεμαλ ηελ Γεξκαληθή σο κάζεκα ηνπ Γπκλαζίνπ, 9 ππνθείκελα (81,8%) απαληνύλ, πσο αθνινύζεζαλ ηελ επηζπκία ηνπ παηδηνύ ηνπο, ελώ έλα ππνθείκελν (9%) δειώλεη, πσο ε επηινγή ζηελ νπζία επηβιήζεθε ζην παηδί. Μία απάληεζε (9%) δελ απνδίδεη ιόγνπο επηινγήο ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ. Σηνπο επηκέξνπο ιόγνπο επηινγήο από πιεπξάο ησλ γνλέσλ, όπνπ πεξηιακβάλνληαη εξσηήκαηα κε ηε δπλαηόηεηα πνιιαπιήο επηινγήο, νη ζπλεθηηκώκελνη παξάγνληεο ησλ γνλέσλ γηα ηελ επηινγή ηεο γιώζζαο αλαθέξνπλ, πσο ζε 1 πεξίπησζε (9%) ε Γεξκαληθή είλαη θηήκα ηνπιάρηζηνλ ελόο από ηνπο γνλείο ηνπ παηδηνύ, ελώ 4 (36%) από ηνπο εξσηεζέληεο δειώλνπλ, πσο ηνπο αξέζεη ε δνκή ηεο γιώζζαο. Γύν ππνθείκελα (18%) απαληνύλ ζεηηθά ζηελ πξνηίκεζή ηνπο γηα ηνλ

5 ήρν ηεο γιώζζαο, ελώ κία ζεηηθή απάληεζε (9%) δίδεηαη πσο ππάξρεη ηδηαίηεξε ζπκπάζεηα πξνο ην γεξκαληθό πνιηηηζκό. Από 2 ππνθείκελα (18%) δειώλεηαη πσο ηνπο αξέζνπλ ηδηαίηεξα ν γεξκαληθόο ηξόπνο δσήο θαη νη γεξκαληθέο ζπλήζεηεο, ελώ ζην ίδην πνζνζηό απαληάηαη θαη ην εξώηεκα ηεο επθνιίαο εθκάζεζεο ηεο γιώζζαο ζε ζύγθξηζε κε άιιε γιώζζα. Τξεηο από ηνπο εξσηεζέληεο (27%) θαηαζέηνπλ πσο ππάξρνπλ ζπγγελείο ζε γεξκαλόθσλε ρώξα, ελώ ζε θακία απάληεζε δελ δειώλεηαη σο ιόγνο επηινγήο ε ζπρλόηεηα ηαμηδίσλ ζε γεξκαλόθσλεο ρώξεο. Έλα εξσηεκαηνιόγην (9%) πεξηιακβάλεη σο ιόγν επηινγήο ηε ζπλεξγαζία ησλ γνλέσλ κε γεξκαλόθσλν ζπλεξγάηε, ελώ ε πιεηνςεθία ησλ 8 απαληήζεσλ (72,7%) δηθαηνινγεί ηελ επηινγή κε ην επηρείξεκα ηνπ κειινληηθνύ πξνζόληνο ηνπ παηδηνύ γηα ηελ αλεύξεζε εξγαζίαο. Σε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνύκελε ηάζε, θακία δήισζε δελ ππάξρεη γηα ην ελδερόκελν ζπνπδώλ ζε γεξκαλόθσλε ρώξα, ελώ γηα 5 πεξηπηώζεηο (45,5%) θαίλεηαη πσο άιιεο γιώζζεο δελ ζεσξνύληαη σο πξώηε επηινγή σο κειινληηθνύ επαγγεικαηηθνύ πξνζόληνο. Οινθιεξώλνληαο ηνπο ιόγνπο επηινγήο από πιεπξάο γνλέσλ δελ ππάξρεη αλαθνξά ζηελ επηινγή σο κέζν αύμεζεο ηεο γεληθήο βαζκνινγίαο ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο, ελώ δελ θαηαγξάθνληαη δηαθνξνπνηήζεηο ζην αληίζηνηρν αλνηθηό εξώηεκα. Σηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νη ιόγνη, ηνπο νπνίνπο επηθαινύληαη νη γνλείο σο πξνεξρόκελνπο από ηα ίδηα ηα παηδηά, γηα ηελ επηινγή ηεο γιώζζαο. Έηζη, ηελ πην ζπρλή αλαθνξά κε 4 απαληήζεηο (36%) έρεη ε αηηηνιόγεζε πσο ζην παηδί αξέζεη ν ζθιεξόο ήρνο ηεο γιώζζαο, αθνινπζνύκελε κε 3 επηινγέο (27%) από ηελ απάληεζε, πσο ην παηδί καζαίλεη ηε γιώζζα θαη ζε θξνληηζηεξηαθό πεξηβάιινλ. Σε ζπρλόηεηα αθνινπζεί ε επηινγή ηεο γιώζζαο επεηδή ηε καζαίλεη θάπνηνο θίινο ή ζπκκαζεηήο κε 2 αλαθνξέο (18%), ελώ από κία απάληεζε (9% αληίζηνηρα) δίδεηαη, πσο ε γιώζζα είλαη αληηθείκελν κάζεζεο θάπνηνπ ζπγγελνύο ή πσο ην παηδί ζα έρεη βαζκνινγηθό όθεινο. Ζ επηινγή ηεο γιώζζαο ιόγσ δεδεισκέλεο αληηπάζεηαο πξνο άιιεο γιώζζεο δελ θαηαγξάθεηαη. Γηεξεπλώληαο ηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ καζεηώλ έλαληη ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ θαηαγξάθνληαη 7 πεξηπηώζεηο (63,6%), όπνπ δειώλεηαη πσο θαηά ηελ πνξεία ζην Γπκλάζην απμήζεθε ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή γηα ην αληηθείκελν. Απηή ε άπνςε ησλ γνλέσλ αθνινπζείηαη ζηελά κε 6 απαληήζεηο (54,5%) από ηελ εηθόλα, πσο ην παηδί δελ έρεη αιιάμεη ηηο απόςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ην κάζεκα. Μόιηο 1 πεξίπησζε (9%) δειώλεη πσο ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνύ κεηώζεθε ή ράζεθε εληειώο. Τα δεδνκέλα απηά ζπκπιεξώλνληαη από ηα επξήκαηα ηεο ηέηαξηεο ελόηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, όπνπ 7 ππνθείκελα (63,6%) δειώλνπλ ζηαζεξόηεηα ζηηο απόςεηο ηνπ παηδηνύ γηα ην κάζεκα, ελώ αλαθέξνληαη 3 πεξηπηώζεηο (27%), όπνπ πεξηγξάθεηαη αιιαγή ζηε ζηάζε ηνπ παηδηνύ απέλαληη ζην κάζεκα. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο, δπν (18%, λ=11) από ηα ηξία ππνθείκελα δειώλνπλ, πσο αηηία γηα ηελ ζεηηθή αιιαγή είλαη ν εθπαηδεπηηθόο. Μία επηινγή (9%, λ=11) απνδίδεη ηελ αηηία ηεο κείσζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ζην δηδαθηηθό βηβιίν θαη ηνλ θόξην εξγαζίαο ηνπ καζεηή. Σύνθεζη και επμηνεία δεδομένυν Σπλζέηνληαο ηα επξήκαηα ηεο πηινηηθήο έξεπλαο κπνξνύλ λα εμαρζνύλ κία ζεηξά ελδεηθηηθώλ ζπκπεξαζκάησλ ηόζν γηα ηε ζηάζε ησλ γνλέσλ θαη καζεηώλ έλαληη ηνπ καζήκαηνο ηεο Γεξκαληθήο ζηε δεκόζηα δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, όζν θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ εξσηεκάησλ πνπ πξνηείλνληαη ζην ππό δηεξεύλεζε εξεπλεηηθό εξγαιείν. Σηε ζπλέρεηα ζα εζηηαζηνύκε κε δηαθξηηέο πξνζεγγίζεηο ζε απηέο ηηο δπν παξακέηξνπο ηεο έξεπλαο. Σηάζη γονέυν και μαθηηών Γηαζηαπξώλνληαο ηελ απάληεζε ησλ γνλέσλ, όηη ε επηινγή ηεο γιώζζαο έγηλε ζύκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ησλ παηδηώλ, κε ηηο αληίζηνηρεο αλαθνξέο ησλ επηζπκηώλ ησλ παηδηώλ παξαηεξεί θαλείο, πσο νη αλαθνξέο δελ ζπκπίηπνπλ πνζνηηθά. Έηζη, ελώ 9 γνλείο απαληνύλ ζην αξρηθό εξώηεκα (81,8%, λ=11), πσο επέιεμαλ ηα Γεξκαληθά, επεηδή ην επηζπκνύζαλ ηα παηδηά ηνπο, κόιηο 4 από ηνπο γνλείο απηνύο (36%, λ=11) δειώλνπλ πσο ηα παηδηά είραλ εθθξάζεη ηελ

6 πξνηίκεζή ηνπο ζηελ ερεηηθή εηθόλα ηεο γιώζζαο, έλα θξηηήξην πνπ απνδίδεηαη ζηηο πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο (ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε) ησλ ίδησλ ησλ παηδηώλ. Αμηνζεκείσην είλαη, πσο κόιηο 2 πεξηπηώζεηο (18%, λ=11) δειώλνπλ πσο ην παηδί επέιεμε ηε γιώζζα, επεηδή παξαθηλήζεθε από θίιν ή ζπκκαζεηή ηνπ. Φαίλεηαη ινηπόλ, πσο ε αηηίαζε, όηη νη καζεηέο επηιέγνπλ ηηο μέλεο γιώζζεο ιόγσ ησλ θνηλσληθώλ ηνπο ζρέζεσλ, επηδέρεηαη ακθηβνιίαο θαη πεξεηαίξσ δηεξεύλεζεο. Αθόκα θαηαξξίπηεηαη ε ηζρύνπζα άπνςε, όηη ιόγνο επηινγήο είλαη ην γεγνλόο όηη έλα ζπγγεληθό πξόζσπν καζαίλεη ηε γιώζζα ή όηη ζα ππάξμεη θαιιίηεξε βαζκνινγηθή αληηκεηώπηζε ζην ζρνιείν (αληίζηνηρα από 1 απάληεζε, 9%, λ=11). Σηηο απαληήζεηο δηαθξίλεηαη επίζεο πσο πξέπεη λα απνξξηθζεί ν ηζρπξηζκόο ηεο πξνηίκεζεο ηεο γιώζζαο από ηα παηδηά ιόγσ ηεο απνζηξνθήο ηνπο από άιιε γιώζζα, αθνύ ην ζρεηηθό εξώηεκα δελ είρε θακία ζρεηηθή επηινγή. Τέινο, ζρεηηθά ζεκαληηθό θαίλεηαη λα είλαη θαη γηα ηνπο καζεηέο, ην όηη παξαθνινπζνύλ καζήκαηα Γεξκαληθήο θαη ζε θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα θάζε κνξθήο, αθνύ ππήξμε ζρεηηθή απάληεζε ζε 3 πεξηπηώζεηο (27%, λ=11). Δμεηάδνληαο θάησ από ην πξίζκα ηεο κεηαβνιήο ηεο ζηάζεο ησλ παηδηώλ ηνπο απέλαληη ζην κάζεκα ηηο απαληήζεηο ησλ ελλέα γνλέσλ πνπ δειώλνπλ, πσο επηιέρηεθε ε γιώζζα επεηδή ην επηζπκνύζαλ ηα ίδηα ηα παηδηά, παξαηεξείηαη, πσο κόιηο 3 από ηα ππνθείκελα απηά (27%, λ=11) δειώλνπλ αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ παηδηώλ. Αλ δηεξεπλεζνύλ νη απαληήζεηο ησλ γνλέσλ θάησ από ηε ζθνπηά ηεο κεηαβνιήο ηεο ζηάζεο ησλ παηδηώλ, παξνπζηάδεηαη ε εηθόλα, πσο ε πιεηνςεθία ησλ ππνθεηκέλσλ δειώλεη βειηησκέλε άπνςε ησλ παηδηώλ ηνπο (7 απαληήζεηο, 63,6%, λ=11), ελώ 6 γνλείο (54,5%, λ=11) αλαθέξνπλ, πσο ηα παηδηά ηνπο ζπλερίδνπλ κε ηνλ ίδην ελζνπζηαζκό ηε κάζεζε ηεο γιώζζαο. Παξαηεξείηαη, σζηόζν, θαη κία πεξίπησζε (9%, λ=11%), ε νπνία δειώλεη κείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ παηδηνύ. Σεκεηώλεηαη ζηελ πεξίπησζε απηή, πσο ε επηινγή ηεο γιώζζαο έγηλε, θαηά δήισζε ηνπ γνλέα, αλεμάξηεηα από ηελ επηζπκία ηνπ παηδηνύ, ην νπνίν ηελ επνρή ηεο έξεπλαο είλαη καζεηήο ηεο Γ Γπκλαζίνπ θαη παξαθνινπζεί Γεξκαληθά παξάιιεια ζε ηδηαίηεξν κάζεκα. Δδώ νη γνλείο απνδίδνπλ ηε κείσζε ζην κεγάιν θόξην εξγαζίαο πνπ πθίζηαηαη ην παηδί ζην Γπκλάζην. Αποηελεζμαηικόηηηα ηος Δπυηημαηολογίος Ζ δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο θαη επεμεξγαζίαο ησλ επξεκάησλ αλαδεηθλύεη κία ζεηξά από δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην εξεπλεηηθό εξγαιείν. Έηζη δηαθαίλεηαη κε ζαθήλεηα, πσο ε δηάηαμε ησλ ηεζζάξσλ ελνηήησλ (δεκνγξαθηθά, εθπαηδεπηηθά, αηηηάζεηο γνλέσλ θαη παηδηώλ θαη, ηέινο, κεηαβνιήο ηεο ζηάζεο), δηεπθόιπλε ηόζν ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ όζν θαη ζηελ θαηαγξαθή θαη νκαδνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ. Από ηελ άιιε δηαθάλεθε κε ζαθήλεηα, πσο κεξηθά εξσηήκαηα ηεο ελόηεηαο απηήο, όπσο γηα παξάδεηγκα νη πεξηγξαθέο ηνπ νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληνο, ηνπ αξηζκνύ ησλ παηδηώλ ηεο νηθνγέλεηαο ή ηεο ζεηξάο γέλλεζεο ηνπ παηδηνύ, δελ έρνπλ ζπλέρεηα ή άκεζν ζπζρεηηζκό κε ηα ππόινηπα εξσηήκαηα ηνπ εξγαιείνπ θαη άξα είλαη κάιινλ πεξηηηά. Ζ παξνρή αλνηθηώλ απαληήζεσλ, όπνπ ηα ππνθείκελα κπνξνύζαλ λα δειώζνπλ ζε ειεύζεξν ιόγν ηηο απόςεηο ηνπο, δελ αμηνπνηήζεθε από ηα ππνθείκελα ζε κεγάιν βαζκό, ελώ νη απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ ζηηο αληίζηνηρεο εξσηήζεηο, αλαθεθαιαηώλνπλ ηηο ήδε δεισκέλεο επηινγέο ησλ θιεηζηώλ εξσηεκάησλ. Σε κία πεξίπησζε, σζηόζν, δηαθάλεθε ε αλάγθε ηνπ γνλέα, λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ εξεπλεηή κέζα από ηα αλνηρηά εξσηήκαηα θαη λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ όρη ηόζν ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, όζν πεξηζζόηεξν ζην γεληθόηεξν δήηεκα ηεο παηδείαο ζε ζρέζε κε ηελ εθκάζεζε ησλ μέλσλ γισζζώλ θαη ηελ πνηόηεηα ηεο εθκάζεζεο απηήο ζε ζπζρεηηζκό κε ηνλ θόξην εξγαζίαο πνπ βηώλεη ην παηδί ζην ειιεληθό ζρνιείν. Ζ δηάηαμε ησλ εξσηήζεσλ ζε ελόηεηεο κε πξνθαζνξηζκέλεο (θιεηζηέο) απαληήζεηο θαίλεηαη λα βνήζεζε ηνπο γνλείο λα απαληήζνπλ νινθιεξσκέλα θαη ρσξίο λα ππάξμνπλ θελά ή κε απαληεκέλα εξσηήκαηα. Απηνθαζνδεγνύκελεο εξσηήζεηο, όπνπ νη γνλείο πξνηξέπνληαλ λα απαληήζνπλ κόλν αλ εθπιεξνύζαλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, νδήγεζαλ ζην λα

7 επηζηξαθνύλ εξσηεκαηνιόγηα πνπ ήηαλ πιήξσο ζπκπιεξσκέλα θαη ρσξίο λα ππάξρνπλ αληηθάζεηο ή ινγηθέο αζπλέπεηεο ζην πεξηερόκελν ησλ απαληήζεσλ. Ωζηόζν ππήξμαλ θαη ζεκεία ηεο έξεπλαο, πνπ επηδέρνληαη ρσξίο ακθηβνιία βειηίσζε. Φάλεθε, γηα παξάδεηγκα, από ηε ζπρλόηεηα ησλ απαληήζεσλ ζε εξσηήζεηο πνπ ζηόρεπαλ ζηελ αλίρλεπζε ησλ ζηεξεόηππσλ έλαληη ηεο Γεξκαληθήο, πσο ε ύπαξμε ηέηνησλ εξσηεκάησλ «δεζκεύεη» ηνπο γνλείο ζε απαληήζεηο πνπ είλαη ηζηνξηθά θαη θνηλσληνινγηθά αλακελόκελεο. Από ηελ άιιε, ην εξσηεκαηνιόγην δελ έδσζε ιεπηνκεξέζηεξεο απαληήζεηο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζην ηζηνξηθό ππόβαζξν ηνπ καζεηή ζε ζρέζε κε ηε Γεξκαληθή γιώζζα. Απηό θάλεθε ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ηνπ ππνθεηκέλνπ, όπνπ ε κεηέξα είλαη γεξκαλόθσλεο θαηαγσγήο, δειώλεη πξνζσπηθή, δνκηθή, πνιηηηζκηθή θαη πνιηηηζηηθή πξνηίκεζε ζηε γιώζζα, ελώ αλαθέξεη θαη κία απνζηξνθή ηνπ παηδηνύ πξνο άιιε γιώζζα. Σηελ πεξίπησζε απηή ην εξσηεκαηνιόγην δελ θαηέγξαςε γηα παξάδεηγκα ηνπο ιόγνπο απνζηξνθήο, αιιά νύηε θαη αλέδεημε ηνπο ηδηαίηεξνπο ιόγνπο πξνηίκεζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνύ. Σςμπεπάζμαηα και Πποηάζειρ Ζ έξεπλα απηή απνηειεί κία πηινηηθή δηεξγαζία γηα ηελ αλάδεημε ησλ ιόγσλ εθκάζεζεο ηεο Γεξκαληθήο σο δεύηεξεο μέλεο γιώζζαο. Με ην ζθεπηηθό απηό, ε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ από ηελ έξεπλα πεδίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη σο ελδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνηείλεηαη γηα κεηέπεηηα εξεπλεηηθά πνλήκαηα θαη όρη σο θαηάζεζε γεληθεύζηκσλ εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ. Ωζηόζν απνδείρζεθε θαηά ηε δηαδηθαζία, πσο νη ιόγνη επηινγήο ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ θαίλεηαη λα πξνθαζνξίδνληαη θπξίσο από παξάγνληεο πξνεξρόκελνπο από ην αηνκηθό ελδηαθέξνλ ή ηηο πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο πεξηζζόηεξν ησλ γνλέσλ θαη ιηγόηεξν ησλ ίδησλ ησλ παηδηώλ. Αθόκα, ε έξεπλα αλέδεημε κία (πξνθαλώο αλακελόκελε) αλαινγηθή ζρέζε ηεο πξνηίκεζεο θαη ζηάζεο ησλ καζεηώλ έλαληη ηεο γιώζζαο κε ηνλ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθό, ηε δπλακηθή ηνπ καζήκαηνο όπσο πξεζβεύεηαη από ην δηδαθηηθό πιηθό, αιιά θαη ην θόξην εξγαζίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζην Γπκλάζην. Γελ θαηαγξάθεθαλ, όκσο, ζπγθεθξηκέλεο δπλακηθέο ζπζρεηηζκνύ κεηαμύ ησλ παξαγόλησλ απηώλ, ώζηε λα είλαη δπλαηή κία θαηεγνξηνπνίεζε θαη επαγσγηθή αμηνπνίεζή ηνπο Λόγσ ηεο πηινηηθήο κνξθήο ηεο έξεπλαο αλαδείρζεθαλ κία ζεηξά από εξεπλεηηθά πεδία, ηα νπνία πξνζθέξνληαη γηα πεξεηαίξσ δηεξεύλεζε. Έηζη, θάλεθε κέζα από ην εξσηεκαηνιόγην ε αλάγθε λα δηεξεπλεζεί ζε κεγαιύηεξν βάζνο ε πξνζσπηθή άπνςε ησλ ίδησλ ησλ εκπιεθόκελσλ καζεηώλ, αθνύ εθείλνη είλαη νη θπξίσο απνδέθηεο ηεο όπνηαο δηδαθηηθήο πξάμεο. Αθόκα επηβεβαηώζεθε ε απνξία ζρεηηθά κε ηνπο θνηλσληθνύο ιόγνπο επηινγήο ηεο γιώζζαο θαζώο θαη κε ηελ άπνςε ησλ καζεηώλ γηα ην κάζεκα ζε ζρέζε κε ηνλ θνηλσληθό ηνπο πεξίβνιν. Τα δπν απηά εξεπλεηηθά πεδία, πνπ εληάζζνληαη άκεζα ζηελ εθπαηδεπηηθή αιιά θαη παηδαγσγηθή αξρή ηεο απνδνρήο ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ, κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ βάζε γηα έξεπλεο πεδίνπ κε ηε κνξθή εξσηεκαηνινγίσλ. Μία ηέηνηα πξνζέγγηζε ζα απνθέξεη έλα ζύλνιν ελδηαθεξνπζώλ πιεξνθνξηώλ πνπ είλαη δπλαηό λα αμηνπνηεζνύλ ζε πνιιαπινύο ηνκείο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη παηδαγσγηθήο πνιηηηθήο ηεο δεκόζηαο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Πέξαλ απηώλ ησλ εξεπλεηηθώλ θελώλ, ε πηινηηθή έξεπλα ππέδεημε ηελ αλάγθε αλαδήηεζεο θαη εξκελείαο ησλ απόςεσλ ησλ καζεηώλ ζε ζρέζε κε ηνλ όγθν θαη ην πεξηερόκελν ηεο εθκάζεζεο ηεο γιώζζαο, ιόγσ ηνπ θόξηνπ καζεκάησλ ζην Γπκλάζην. Μία ηέηνηα έξεπλα ζα κπνξνύζε λα ακβιύλεη ηελ «εθ ησλ άλσ» επηβνιή πεξηερνκέλσλ ζπνπδώλ, αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη ύιεο κάζεζεο πνπ πξνέξρεηαη από άηνκα θαη θνξείο, πνπ ζπάληα έρνπλ άκεζε ή δηαξθή ζρέζε κε ηελ δηδαζθαιία ή ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα ελ γέλεη. Απηή ε επηβνιή κε ηε ζεηξά ηεο επηθέξεη κία απνδπλάκσζε ηεο ζέζεο ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη ηε κεηαηξνπή ηνπ από «αληηθείκελν επηζπκίαο» ζε «αληηθείκελν επηβνιήο» κε ηηο γλσζηέο ζπλέπεηεο ηεο απόξξηςεο ή πιήξνπο αδηαθνξίαο.

8 Δλαπνηίζεηαη ζηελ εξεπλεηηθή θαη επηζηεκνληθή θνηλόηεηα λα δηεμάγεη ζρεηηθέο εξγαζίεο θαη λα εκπινπηίζεη ηηο γλώζεηο ηεο γύξσ από ην ζέκα ηεο αιιαγήο ζηάζεο ησλ καζεηώλ απέλαληη ζην κάζεκα ηεο Γεξκαληθήο σο δεύηεξεο μέλεο γιώζζαο ιόγσ πξνζσπηθώλ θαη εμσγελώλ παξαγόλησλ, πξνζαξκόδνληαο, ηξνπνπνηώληαο ή ζπκπιεξώλνληαο ην πξνηεηλόκελν εξεπλεηηθό εξγαιείν. Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα πξνθύςνπλ κπνξεί λα γίλεη, κεηαμύ άιισλ, κε ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηαηηζηηθώλ επεμεξγαζηώλ όπσο γηα παξάδεηγκα πξνηείλνληαη από ηνπο Csizèr θαη Dörnyei (2005) κε ηε ρξήζε εηδηθώλ εξκελεπηηθώλ κειεηώλ ή θιηκάθσλ αμηνιόγεζεο πνπ ζα πξνθύπηνπλ από αλαιύζεηο αλαγθώλ, όπσο πξνηείλνληαη από ηηο Liuoliene θαη Metiuniene (2006). Με ηηο θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο, ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζζήθεο, ην πξνηεηλόκελν εξεπλεηηθό έξγν κπνξεί λα θαζηεξσζεί σο ζηαζεξή δηαδηθαζία παλειιαδηθήο θαηαγξαθήο ησλ πξνηηκήζεσλ θαη πξνζδνθηώλ ησλ παηδηώλ πνπ πξόθεηηαη λα κάζνπλ Γεξκαληθά ζην ειιεληθό δεκόζην ζρνιείν, αιιά θαη ησλ γνλέσλ ηνπο. Με ηνλ ηξόπν απηό παξέρεηαη ζηελ πνιηηεία, ηα ξπζκηζηηθά ηεο όξγαλα αιιά θαη ζηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα ε δπλαηόηεηα ηεο γξήγνξεο, ζρεηηθά αλέμνδεο, επηζηεκνληθά νξζήο θαη νκνηόκνξθεο θαη δηαρξνληθήο θαηαγξαθήο θαη αμηνπνίεζεο ηεο θνηλήο γλώκεο. Απηή κε ηε ζεηξά ηεο ζα ζπκβάιιεη από ηε κία ζηε βειηίσζε ηεο αλζξσπνθεληξηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ θξάηνπο γεληθόηεξα, ελώ από ηελ άιιε ζα παξέρεη έλα ζεκαληηθό εξγαιείν ελεκέξσζεο, πξνεηνηκαζίαο, βειηίσζεο θαη επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη όισλ ησλ παξαγόλησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεηπηηθή δηαδηθαζία εηδηθόηεξα. Σςνηομογπαθίερ en: ζηα Αγγιηθά GAO: General Accounting Office

9 Παπάπηημα Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ για ηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ υρ Γεύηεπη Ξένη Γλώζζα ζηην Δλληνική Γημόζια Δκπαίδεςζη Επωηημαηολόγιο Α. Γημογπαθικά / κοινωνιομεηπικά ζηοισεία (ζςμπληπώζηε με Χ μέζα ζε κάθε κοςηάκι πος απανηάει ζηο επώηημα. Γώζηε μία μόνο απάνηηζη ζε κάθε επώηημα) Το παιδί Α01 είλαη αγόξη θνξίηζη Α02 Γξάςηε εδώ ηελ ειηθία ηνπ παηδηνύ ζε αθέξαην αξηζκό (π.ρ. 11). Α03 είλαη κνλαρνπαίδη πξώην δεύηεξν ηξίην ηέηαξην άιιν Αν απανηήζαηε «μονασοπαίδι» ζηο πποηγούμενο επώηημα, πποσωπήζηε ζηο επώηημα Α05 Α04 Τα αδέιθηα καζαίλνπλ Γεξκαληθά; Όια Μεξηθά Καλέλα Το παιδί Α05 θαηνηθεί ζηελ πεξηνρή ηνπ 10 + έηε 3 9 έηε 0 2 έηε Α06 έρεη δήζεη ζε γεξκαλόθσλε ρώξα; Όρη Ναη Πόζα έηε. Α07 έρεη ηαμηδέςεη ζε γεξκαλόθσλε ρώξα; Όρη Ναη Πόζεο θνξέο Οι γονείρ... Α08 είλαη γεξκαλόθσλεο θαηαγσγήο; Ο παηέξαο Ζ κεηέξα Καη νη δπν Καλείο Α09 έδεζαλ ζε γεξκαλόθσλε ρώξα; Ναη Πόζα έηε Όρη Α10 Α11 Αν απανηήζαηε ΝΑΙ ζηην επώηηζη Α09, γηα πνην ιόγν; (Σεκεηώζηε όζα ηζρύνπλ) έρνπλ ζπγγελείο ζε γεξκαλόθσλε ρώξα Μεηαλάζηεο Σπνπδέο Δπαγγ. ιόγνη άιιν (δηεπθξηλίζηε)... Ναη Πόζα έηε. Όρη Α12 γλσξίδνπλ Γεξκαληθά; Ο παηέξαο Ζ κεηέξα Καη νη δπν Καλείο

10 Β. Δκπαιδεςηικά ζηοισεία. Απανηήζηε ζε όποια επωηήμαηα ιζσύοςν για ηην πεπίπηωζη ηος παιδιού ζαρ. Αν κάποιο επώηημα δεν ζαρ αθοπά, πεπάζηε ζηο επόμενο. Το παιδί... Β01 παξαθνινπζεί θέηνο ηελ ΣΤ Γεκνηηθνύ Α Γπκλαζίνπ Γπκλαζίνπ Β02 έρεη... ζην ζρνιείν. θεξδίζεη ρξόλν ράζεη ρξόλν πάεη θαλνληθά Β02 καζαίλεη ζην δεκόζην ζρνιείν Αγγιηθά Γαιιηθά Γεξκαληθά (Δπηιέμηε όζα ηζρύνπλ) Διιεληθά (μέλε) Ηηαιηθά άιιε Β03 καζαίλεη Αγγιηθά σο... γιώζζα πξώηε μέλε δεύηεξε μέλε ηξίηε μέλε Β04 παξαθνινπζεί καζήκαηα μέλσλ γισζζώλ εκηόρ από ηο ζσολείο θαη... ζε θξνληηζηήξην μέλσλ γισζζώλ ζε ηδηαίηεξα καζήκαηα πνπζελά αιινύ Β05 παξαθνινπζεί θξνληηζηεξηαθά Γεξκαληθά Αγγιηθά Γαιιηθά (Απαληήζηε κόλν, αλ έρηε απαληήζεη ζεηηθά ζην εξώηεκα Β04) Ηηαιηθά Ηζπαληθά άιιε γιώζζα Β06 Πόζα ρξόληα ζςνολικά καζαίλεη Αγγιηθά;... (ζπκπεξηιάβεηε θαη ηα ρξόληα ηνπ Γεξκαληθά;... Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ) Ηηαιηθά;... Ηζπαληθά;... άιιε γιώζζα;... Γ. Λόγοι επιλογήρ (Σημειώζηε με Χ όζερ απανηήζειρ ιζσύοςν.) Γ01 Ωρ γονείρ επιλέξαηε ηη Γεπμανική... α. ζύκθσλα κε ηελ επηζπκία ηνπ παηδηνύ ζαο. β. αλεμάξηεηα από ηελ επηζπκία ηνπ παηδηνύ ζαο. Γ02 Ωρ γονείρ επιλέξαηε ηη Γεπμανική επειδή... (Σημειώζηε με Χ όζα ιζσύοςν) α. ηελ γλσξίδεηε θαη εζείο. β. ζαο αξέζεη ε δνκή (γξακκαηηθή, ζπληαθηηθό, ιεμηθνινγηθά ζηνηρεία) ηεο γιώζζαο. γ. ζαο αξέζεη ν ήρνο ηεο γιώζζαο. δ. έρεηε ηδηαίηεξε ζπκπάζεηα ζην γεξκαληθό πνιηηηζκό. ε. έρεηε ηδηαίηεξε ζπκπάζεηα ζηηο γεξκαληθέο ζπλήζεηεο θαη ηνλ ηξόπν δσήο.

11 ζη. πηζηεύεηε όηη ην παηδί ζαο ζα κάζεη απηήλ ηε γιώζζα πην εύθνια από θάπνηα άιιε. δ. έρεηε νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο κε άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζε γεξκαλόθσλε ρώξα. ε. ζ. ηαμηδεύεηε πνιύ ζε γεξκαλόθσλε ρώξα θαη επηζπκείηε ην παηδί ζαο λα ζαο αθνινπζήζεη ζην κέιινλ. έρεηε ζπρλέο επαθέο κε γεξκαλόθσλνπο ζπλεξγάηεο / πειάηεο θαη επηζπκείηε ην παηδί ζαο λα ζαο ζηεξίμεη ζην κέιινλ. η. πηζηεύεηε όηη είλαη κειινληηθό εξγαιείν γηα ην παηδί ζαο. ηα. ηβ. ζέιεηε λα πξνιάβεηε ηελ πηζαλόηεηα ην παηδί ζαο λα ρξεηαζηεί λα ζπνπδάζεη ζε γεξκαλόθσλε ρώξα. πηζηεύεηε όηη κηα άλλη δεύηεξε μέλε γιώζζα δελ ζα πξνζθέξεη ζην παηδί ζαο ηα αλαγθαία εθόδηα γηα κηα κειινληηθή ζηαδηνδξνκία. ηγ. πηζηεύεηε όηη ην κάζεκα πξνζθέξεη εύθνια πςειή βαζκνινγία. η.δ Σημειώζηε ζηο παπακάηω πλαίζιο ηοςρ λόγοςρ πος είσαηε - ωρ γονείρ - να επιλέξεηε ηη Γεπμανική γλώζζα και οι οποίοι ΔΕΝ αναθέπονηαι ζηα πιο πάνω ζημεία ηηρ επώηηζηρ. Γ03 Το παιδί θέλει / ήθελε να μάθει ηη Γεπμανική επειδή... (Σημειώζηε με Χ όζα ιζσύοςν) α. ηα καζαίλεη θαη ζε θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα (θξνληηζηήξην ηδηαίηεξν θιπ.). β. ηα καζαίλεη θάπνηνο ζπγγελήο ηνπ. γ. ην παξαθίλεζε θίινο / ζπκκαζεηήο ηνπ. δ. πηζηεύεη / πίζηεπε όηη ζα απνθηήζεη πςειή βαζκνινγία ζην ζρνιείν. ε. ην απνηξέπεη / απέηξεςε άιιε γιώζζα επεηδή ζεσξεί / ζεσξνύζε απηή ηε γιώζζα «παξάμελε» ή «κε ζπκβαηή» κε ηηο επηζπκίεο, πξνηηκήζεηο θαη / ή απόςεηο ηνπ. ζη. ηνπ αξέζεη / άξεζε ηδηαίηεξα ν «ζθιεξόο / ηξαρύο ήρνο» ηεο γιώζζαο. δ. Σημειώζηε ζηο παπακάηω πλαίζιο ηοςρ λόγοςρ πος είσε ηο παιδί να ζηηήζει ηη Γεπμανική γλώζζα και οι οποίοι ΔΕΝ αναθέπονηαι ζηα πιο πάνω ζημεία ηηρ επώηηζηρ.

12 Γ04 Το παιδί... (Απανηήζηε ζηην επώηηζη αςηή μόνο αν ηο παιδί ζαρ είναι ζηο Γςμνάζιο) α. ζπλερίδεη λα καζαίλεη ζην ζρνιείν ηε Γεξκαληθή γιώζζα κε ηνλ ίδην αξρηθό ελζνπζηαζκό. β. αλαπηύζζεη νινέλα πεξηζζόηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε Γεξκαληθή γιώζζα θαη ηνλ πνιηηηζκό. γ. ράλεη / έρεη ράζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηε Γεξκαληθή γιώζζα. Γ Θεσξείηε, όηη ηο παιδί ζαο. α. έρεη αιιάμεη άπνςε γηα ην κάζεκα ησλ Γεξκαληθώλ από ηόηε πνπ κπήθε ζην Γεκόζην Γπκλάζην; ΝΑΗ ΟΧΗ β. Αλ λαη, πηζηεύεηε πσο νη ιόγνη ζρεηίδνληαη κε.. ηνλ θαζεγεηή ην ζρνιηθό βηβιίν ηνλ θόξην εξγαζίαο ηνπ από άιια καζήκαηα γ. Αν απανηήζαηε ΝΑΙ ζηο πποηγούμενο επώηημα και δεν ζαρ καλύπηοςν οι πποηεινόμενερ απανηήζειρ, αναθέπεηε με λίγα λόγια ηοςρ λόγοςρ, για ηοςρ οποίοςρ θεωπείηε όηι ηο παιδί ζαρ έσει αλλάξει ζηάζη απένανηι ζηα Γεπμανικά ωρ μάθημα. δ. Σημειώζηε ζηο παπακάηω πλαίζιο ηιρ ανηιδπάζειρ ηος παιδιού ζαρ, οι οποίερ ΔΕΝ αναθέπονηαι ζηα πιο πάνω ζημεία ηηρ επώηηζηρ. Ε. Γπάψηε εδώ, ό,ηι θέλεηε να ζςμπληπώζεηε και δεν αναθέπεηαι ζηο επωηημαηολόγιο. Δςσαπιζηούμε για ηη ζςμμεηοσή ζαρ!

13 Βιβλιογπαθία Liuoliene, A. & Metiuniene, R. (2006) Second Language Learning Motivation. Santalka. Filologija. Edukologija 14(2), Bericht der Bundesregierung zur Auswärtigen Kulturpolitik (2003) Berlin: Auswärtiges Amt. Dwyer, E. E. (1993,). Attitude Scale Construction: A Review of the Literature. ED359201, (Αλαγλώζηεθε 25/11/2009). Kuhlemeier, H., Bergh, H. v. & Melse, L. (1996) Attitudes and Achievements in the First Year of German Language Instruction in Dutch Secondary Education. The Modern Language Journal 80(4), Reinert, H. (1970) Student Attitudes toward Foreign Language-No Sale! The Modern Language Journal 54(2), Sung, H. & Padilla, A. M. (1998) Student Motivation, Parental Attitudes, and Involvement in the Learning of Asian Languages in Elementary and Secondary Schools. The Modern Language Journal 82(2), Csizer, K. & Dörnyei, Z. (2005) The Internal Structure of Language Learning Motivation and Its Relationship with Language Choice and Learning Effort. The Modern Language Journal 89(1), Howe, M. J., Gordon, R. & Willman, L. S. (1969) Motivational Factors in Learning A Foreign Language. Peabody Journal of Education 47(1), Oxford, R. & Shearin, J. (1994) Language Learning Motivation: Expanding the Theoretical Framework. The Modern Language Journal 78(1), Evin, S. I. & Saracaloglu, A. S. (ρ.ρ.). The Relationship Between Students Attitudes Toward Foreign Language And Foreign Language Achievement. Paper presented at the First International Conference Dokuz Eylόl University Buca Faculty of Education, Izmir. Spinos, D. (2005) Deutschunterricht mit Hindernissen! Δνημέπωζη 194. Triandis H.D. (1971) Attitude and attitude change. In Dwyer, E.E. (επκι.), Attitude Scale Construction: A Review of the Literature (ζ. 2). United States General Accounting Office (GAO). (1993). Developing and using Questionnaires. Washington D.C.: United States General Accounting Office (GAO) - Program Evaluation and Methodological Devision (PEMD). Εέππνο, Γ. (2001). Ποζοηικοποίηζη ποιοηικών ζηοισείων ζηη ζςγκπιηική αξιολόγηζη διδακηικών βιβλίων ξένηρ γλώζζαρ. Αδεκνζίεπηε Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Γιώζζαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο, Θεζζαινλίθε. Εέππνο, Γ. (2007). Θεωπία και Ππάξη ηηρ Γιδαζκαλίαρ ηηρ Γεπμανικήρ Γλώζζαρ ζηην Δλληνική Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη καηά ηο Σσολικό Έηορ Αδεκνζίεπηε Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Αζήλα. Τζαθαγηάλλεο, Σ. (2009, 2009/12/31). Απαξίωζη ηηρ δημόζιαρ ξενόγλωζζηρ Δκπαίδεςζηρ. (Αλαγλώζηεθε 31/12/2009). Παπαδνπνύινπ, Χ.-Ό. (2007). Η Γεπμανική ωρ Ξένη Γλώζζα ζηο Δλληνικό Γημόζιο Σσολείο: Η Δξαζθάλιζη ηηρ Σςνέσειαρ. Θεζζαινλίθε: Δθδνηηθόο Οίθνο Αλη. Σηακνύιε.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γεκήηξεο Εέππνο 1 zepposd@sch.gr. Λέμεηο θιεηδηά: άπνςε, ζπλαηζζεκαηηθή ζηάζε, μέλεο γιψζζεο, Γεξκαληθά σο μέλε γιψζζα, Γεπηεξνβάζκηα

Γεκήηξεο Εέππνο 1 zepposd@sch.gr. Λέμεηο θιεηδηά: άπνςε, ζπλαηζζεκαηηθή ζηάζε, μέλεο γιψζζεο, Γεξκαληθά σο μέλε γιψζζα, Γεπηεξνβάζκηα παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 73 Λόγνη επηινγήο θαη κεηαβνιήο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζηάζεο ζηε κάζεζε ηεο Γεξκαληθήο ζηελ Γεκόζηα Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε - Πηινηηθή Δθαξκνγή Αλώλπκνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα ΒΑΓΙΑ ΣΙΑΜΑΝΤΑ Μορηαθή Βηοιόγος, Msc. Δπηζηεκοληθός Σσλεργάηες Γ Μαηεσηηθής Γσλαηθοιογηθής Κιηληθής Α.Π.Θ. Νοζοθοκείο «Ιπποθράηεηο»

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ 4 ΔΙΑΣΑΕΙ ΣΩΝ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ: Μια ζύγκπιζη μεηαξύ Ελλάδαρ και Γεπμανίαρ

ΟΙ 4 ΔΙΑΣΑΕΙ ΣΩΝ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ: Μια ζύγκπιζη μεηαξύ Ελλάδαρ και Γεπμανίαρ ΟΙ 4 ΔΙΑΣΑΕΙ ΣΩΝ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ: Μια ζύγκπιζη μεηαξύ Ελλάδαρ και Γεπμανίαρ Αξγπξνπνύινπ Μαξία- Ισάλλα 1 Hassebrauck Manfred 2 1. Τομέας Ψστολογίας, Πανεπιζηήμιο Αθηνών 2. Τομέας Κοινωνικής Ψστολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Macroeconomics, 5/e Olivier Blanchard 1 of 43 IS-LM: Μηχανισμός προσαρμογής μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα